MG Programkatalog 2023-2024

Page 1

GYMNASIESKOLAMARKS2023–2024

Marks Gymnasieskola, programkatalog 2023–2024 Med reservation för ändringar. Besök marksgymnasieskola.se för eventuella uppdateringar. Se elever berätta om våra program –HÄLSA PÅ OSS DIGITALT! marksgymnasieskola.se Du är alltid välkommen att besöka oss! Vill du göra det digitalt hittar du filmer om alla våra utbildningar på vår webbplats. Välkommen!

3

Välkommen!

Att börja gymnasiet är spännande och stort och ger dig massor av möjligheter. Om du redan vet vad du vill jobba med i framtiden är kanske valet av program lätt, men du måste inte ha planen klar. Och vilket program du än väljer får du grundläggande behörighet att plugga vidare på högskola eller universitet efter gymnasiet, om du vill. Marks Gymnasieskola har allt du behöver för att din gymnasietid ska bli riktigt bra, oavsett vilken utbildning du går! Varmt välkommen hälsar rektorer, personal och elever på Marks Gymnasieskola!

Du kan läsa mer om detta på på Skolverket.se och på vår webbplats: marksgymnasieskola.se Du som elev är huvudpersonen för oss här på Marks Gymnasieskola. Utan dig skulle vår tillvaro vara helt meningslös! Därför tycker vi att det är extra viktigt att skapa och sprida engagemang och att du ska få känna trygghet och studiero.

... OCH LITE TILL Visste du att Marks Gymnasieskola har ett eget maga ÄR VIKTIG!

DU

NÅGRA NYHETER Från och med höstterminen 2023 är alla nationella program högskoleförberedande. Därmed ingår de kurser som krävs för grundläggande behörighet även i program strukturen för alla yrkesprogram. Dock har du som väljer ett yrkesprogram möjlighet att välja bort högskolebehörighet om du inte ser den som relevant i dinEnutbildning.annannyhet är att gymnasiesärskolan sommaren 2023 byter namn till anpassad gymnasieskola.

INTERNATIONALISERING

TUSENTALS IDÉER UNDER SAMMA TAK Totalt går nästan 1000 elever hos oss. Eftersom vi har stor variation på programmen, finns också många olika intressen bland elever och personal. Förutom fem högskoleförberedande program, har vi tio yrkes program med massor av inriktningar, samt intro duktionsprogram och gymnasiesärskola. I en miljö av trygghet och öppenhet vill vi ge dig möjlighet att utvecklas i den riktning du vill.

Vi på MG är extra bra på internationella utbyten. Bland annat är vi Amnestys skola för mänskliga rättig heter och ambassadörskola för EU vilket gör att du får möjlighet att delta i internationella projekt både på hemmaplan och utomlands. Marks Gymnasieskola är numera också en del av projektet Erasmus Charter Mobility, vilket bland annat innebär att elever hos oss har möjlighet att göra sin apl utomlands.

ALLT DU BEHÖVER... När du väljer att studera hos oss får du inte bara den bästa utbildningen. Du får också tillgång till vårt stora bibliotek, café, studiotek, samlingslokaler, elevhälsoteam, ungdomsutvecklare med mera. Vi har en fin elevrestaurang som serverar minst två olika lunchval per dag. Självklart en vetgetarisk. Dessutom får du tillgång till vår fantastiska idrottsanläggning med två stora hallar, gym, löpslingor, fotbollsplaner och simhall. Det är också enkelt att ta sig hit – busshållplats och tåg station ligger precis bredvid skolan.

FRAMGÅNG Vägar till

Är du en teoretiker eller är du mer praktiskt lagd? Det finns många vägar till målet. Det viktigaste är att du väljer något du tycker är kul. Då blir skoltiden både lättare och roligare. Undrar du över någon av våra

L = Endast lärlingsutbildning S = Endast skolförlagd LS = Lärlingsutbildning eller skolförlagt * = Fr.o.m. höstterminen 2023 byter gymnasiesärskolan namn till anpassad gymnasisekola. L LS LS L L LLS LS LSL Barn- och fritidsprogrammet 10 Bygg- och anläggningsprogrammet 12 Ekonomiprogrammet 14 El- och energiprogrammet 16 Estetiska programmet 18 Fordons- och transportprogrammet 20 Försäljnings- och serviceprogrammet 22 Hantverksprogrammet Frisör 24 Industritekniska programmet 26 Naturvetenskapsprogrammet 28 Restaurang- och livsmedelsprogrammet 30 Samhällsvetenskapsprogrammet 32 Teknikprogrammet 34 VVS- och fastighetsprogrammet 36 Vård- och omsorgsprogrammet 38 Idrottsgymnasium 40 Introduktionsprogram 42 Anpassad gymnasieskola * 44 Lärling 47

BARN- & PROGRAMMETFRITIDSDet här är är ett yrkesprogram för dig som gillar att leda, stödja och motivera andra människor inom olika områden. Här får du lära dig varför vi människor känner, tänker och beter oss som vi gör.

Möten med andra människor är grunden i många yrken och den här utbildningen fokuserar på förskola, skola, social omsorg samt fritids och friskvårdsverksamheter. Här får du möjlighet att växa som individ, bli modigare och samti digt öka din förståelse för människorna och vårt samhälle. Hos oss går du utbildningen som lärling där minst hälften är arbetsplatsförlagt lärande, så kallat apl. Beroende på vilken inriktning du väljer kan du gå direkt in i yrken inom förskola, skola, fritidsverksamhet eller social omsorg. En nyhet är att du även kan läsa mot deltidsbrandman tillsammans med vård och omsorgsprogrammet. Du kan alltid studera vidare efter gymnasiet. Från och med 2023 ingår de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet i alla yrkes program, men du har möj lighet att välja bort dessa kurser om du vill.

hälsosamt liv. Kunskaper om kost, motion, hälsa och hur kroppen fungerar gör att du till exempel kan studera vidare till personlig tränare eller lärare inom idrott och hälsa. PEDAGOGISKT OCH SOCIALT ARBETE L Denna inriktning fokuserar på barn och ungas utveck ling, lärande, behov, rättigheter och sociala processer. Du kan direkt efter gymnasiet börja jobba som exempelvis barnskötare, elevassistent, på idrottsanläggningar eller inom funktionshinderområdet. L = Endast lärlingsutbildning – Läs mer om lärling på sida 47. Fullständig programplan finns på webben: marksgymnasieskola.se SocionomArbetsterapeutDietistFörskollärareLärare VäktareBadmästarePersonligIdrottsläraretränareinomStödBarnskötareElevassistentochservicefunktionshinder Personal inom idrottsoch fritidsanläggningar EXEMPEL PÅ JOBB EFTER EXAMEN: DU KAN BL.A. STUDERA VIDARE TILL: 2023–2024GymnasieskolaMarks

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

FRITID OCH HÄLSA L

Hos oss kan du välja mellan följande inriktningar:

Denna inriktning koncentrerar sig på att leda och motivera andra människor till att leva ett mer aktivt och

9

BYGGPROGRAMMETANLÄGGNINGS-& Vad vore ett samhälle utan hus? Byggbranschen är viktig och består av många olika kompetenser. Den står också inför en teknisk utveckling som förändrar arbetssätten – och behöver därför massor av ny arbetskraft.

LÄRLINGSUTBILDNING L De flesta inriktningar som finns på bygg och anläggnings programmet kan vi erbjuda som lärlingsutbildning. Det som är avgörande är ditt eget intresse och tillgången till praktikplatser. Som lärling börjar du din utbildning här på skolan, då du får prova på olika yrken inom ramen för pro grammet. I samråd med din lärare och lärlingskoordinator gör

UTBILDNING MED APL S Hos oss kan du gå inriktningen husbyggnad, med pro filen byggnadssnickare, som skolförlagd utbildning. Du läser då både yrkesämnen och gymnasiegemensamma ämnen i skolan tillsammans med dina klasskamrater. En stor del av lärandet är arbetsplatsförlagt, så kallat apl, där du får testa dina kunskaper på ett företag.

Hos oss kan du välja att gå det här programmet antingen som skolförlagd utbildning eller som lärling. Du kan alltid studera vidare efter gymnasiet. Från och med 2023 ingår de kurser som krävs för grundläggan de högskolebehörighet i programstrukturen för alla yrkes program, men du har möjlighet att välja bort dessa kurser om du vill.

Med den här inriktningen lär du dig alla slags snickeriarbeten. Du får träna på hela processen, från ritning till att sista beslaget är på plats. Här ingår även flera certifieringar, bland annat för Heta arbeten, Säkra lyft, motor sågskörkort A, ställnings samt liftutbildning.

SKOLFÖRLAGD

BYGG- OCH

ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

11

du sedan ett inriktningsval mot ett byggnads yrke, exempelvis markanläggare, målare, betongare, plattsättare eller golvläggare. FastighetsteknikerByggledareByggnadsingenjörVägbyggareBrobyggareArbetsledareBetongareSnickare InredningsmålareMarkanläggareArmeringsarbetarePlattsättare EXEMPEL PÅ JOBB EFTER EXAMEN: DU KAN BL.A. STUDERA VIDARE TILL: Fullständig programplan finns på webben: marksgymnasieskola.se S = Endast skolförlagt L = Endast lärlingsutbildning – Läs mer om lärling på sida 47. 2023–2024GymnasieskolaMarks

PROGRAMMETEKONOMIEkonomi och juridik styr vårt globala samhälle på många sätt. Nya företag och förståelse för ekonomi är viktigt för vår framtid. Ekonomiprogrammet fokuserar på entreprenörskap och internationalisering samt ger en bred grund för fortsatta studier.

PolisSocionomLärareJuristCivilekonom MarknadsförareInköpareFastighetsmäklareAdvokatPsykologMarknadsföringEntreprenörskapPsykologiPrivatjuridikFöretagsekonomi RetorikLedarskaprelationerInternationellaRedovisning

Ekonomiprogrammet är en högskoleförberedande utbildning som ger en god grund vad du än vill göra i framtiden. Vi lägger stor vikt vid att skapa insikt och förståelse om individer och samhället vi lever i. Marks Gymnasieskola är extra bra på att delta i inter nationella projekt både på hemmaplan och utomlands. Bland annat är vi Amnestys skola för mänskliga rättig heter och ambassadörskola för Europaparlamentet. Efter utbildningen kan du studera vidare på högskola eller universitet. Du kan också börja jobba direkt som till exempel säljare, ekonomiassistent eller i butik. Det är också många som efter att ha prövat på företagande i Ung Företagsamhet väljer att starta eget.

Hos oss kan du välja mellan följande inriktningar: EKONOMI Här fördjupar du dina kunskaper i entreprenörskap och företagsekonomi, bland annat inom marknadsföring och redovisning. Du får också lära dig att starta, leda och driva ett eget företag i samarbete med Ung Företagsamhet (UF).

JURIDIK Här studerar du juridiska ämnen som affärs och privat juridik. Kurserna ger dig bland annat perspek tiv på hur rättsordningen är uppbyggd i ett demokratiskt samhälle. För att få en ökad förståelse för hur män niskor tänker, känner och handlar i olika situationer ingår även kurser i ledarskap, psykologi och filosofi. Fullständig programplan finns på webben: marksgymnasieskola.se 2023–2024GymnasieskolaMarks

EKONOMIPROGRAMMET

EXEMPEL PÅ KURSER: DU KAN BL.A. STUDERA VIDARE TILL: 13

EL- & PROGRAMMETENERGIDagens samhälle är i ständig och snabb förändring och helt beroende av energi. Alla delar i energisystemet hänger ihop med varandra och här får du lära dig att se helheten.

att installera, underhålla och reparera olika elanläggningar. Auktoriserad ElektroingenjörElkonstruktörelinstallatörInstallationsteknikerDriftoperatörAutomationsteknikerIndustriteknikerElektriker teknikerLarm-FiberteknikerIndustrielektrikerServiceelektrikerochsäkerhetsEXEMPEL PÅ JOBB EFTER EXAMEN: DU KAN BL.A. STUDERA VIDARE TILL: Fullständig programplan finns på webben: marksgymnasieskola.se LS = Lärlingsutbildning eller skolförlagd – Läs mer om lärling på sida 47. 2023–2024GymnasieskolaMarks

Hos oss kan du välja mellan följande inriktningar: AUTOMATION LS Den här inriktningen ger dig kunskaper i mekatronik, elektro teknik, datorteknik, drift, underhåll och programmering. Här lär du dig att planera, installera och sätta automatiserade system i drift. Du får även grundläggande kunskaper i dator kommunikation, nätverksteknik och robotteknik. ELTEKNIK LS Här får du kunskaper i elektromekanik, energiteknik, datorteknik och mekatronik. Inriktningen ger dig möjlighet att arbeta med kraft­ och belysningsinstallationer, fiberoch datanät samt larm­ och styrutrustning för framtidens bostäder och industrier. Du utvecklar din förmåga

EL- OCH ENERGIPROGRAMMET

15

Det här är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta med automationsteknik och elinstallationer. Under utbildnings tiden har du motsvarande 16 veckor arbetsplatsförlagt lärande (apl) som genomförs i årskurs 2 och 3. Då får du prova på arbetslivet och kan knyta viktiga kontakter för framtiden. Båda inriktningarna kan du gå som lärling, där minst hälften av tiden är apl. Du har också möjlighet att söka gymnasial lärlingsanställning (GLA) och få lön när du studerar. Efter gymnasiet har du alltså mycket goda möjlig heter till anställning. Du kan alltid studera vidare efter gymnasiet. Från och med 2023 ingår de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet i alla yrkesprogram, men du har möjlighet att välja bort dessa kurser om du vill.

PROGRAMMETESTETISKA Estetiska programmet är högskoleförberedande och ger dig många möjligheter för framtida studier – samtidigt som du får använda din kreativitet och utveckla ditt skapande.

17 MusikproducentMusikerJuristPsykologLärare FotografKulturvetareArtJournalistDirectorHistoria 2b kultur Fotografisk bild Digitalt MusikproduktionMedieproduktionskapande ellerInstrumentmedEnsembleochKonstarternasamhälletkörsångsång EXEMPEL PÅ KURSER: DU KAN BL.A. STUDERA VIDARE TILL: ESTETISKA PROGRAMMET På det estetiska programmet får du arbeta kreativt med utställningar och konserter och du har stor frihet att skapa egna projekt. I årskurs tre gör eleverna en större scenisk produktion, exempelvis en musikal, som visas både för skola och allmänhet. Inriktningen foto och media har sin examensutställning på Rydals museum. Under utbildningen gör vi flera studieresor till exem pelvis Göteborgsoperan, reklambyråer och film och musik studios. Du har även möjlighet att delta i skolans internationella utbyten. Programmet är högskoleförberedande, vilket betyder att du efter gymnasiet har behörighet att läsa vidare på högskola eller universitet om du vill. Du kan välja mellan följande inriktningar: FOTO OCH MEDIA Här arbetar vi främst med fotografi och film, men även med media i ett större perspektiv. Vi gör utställningar, egna projekt och riktiga jobb. Till exempel fotograferar eleverna alla bilder till programkatalogen och skolans egen tidning MGZINE.

MUSIK På musikinriktningen får du hjälp att utveckla dina musikaliska förmågor och att hitta ditt sätt att ut trycka dig genom sång, instrument, ensemblespel, musikproduktion och scen framträdanden. Vi gör bland annat MG Show, som brukar ingå i den stora årliga Markshow Gala. Fullständig programplan finns på webben: marksgymnasieskola.se 2023–2024GymnasieskolaMarks

FORDONSPROGRAMMETTRANSPORT-& Bilbranschen präglas av en snabb teknisk utveckling som ställer krav att hela tiden lära nytt. Här lär du dig det du behöver för att arbeta med personbilar, använda rätt utrustning och metoder och du får kunskap om de datasystem som används inom yrket.

19

PERSONBIL L Personbilsmekaniker är ett samlingsnamn för alla som felsöker, analyserar, reparerar och utför service och under håll på lätta fordon. Som personbilsmekaniker behöver du vara både praktiskt lagd och förstå tekniska system. Utbildningen ger dig kunskaper om hur enskilda komponenter är uppbyggda och fungerar, men också avancerad elektronik, problemlösning och datahantering. Även om dagens fordon är tekniskt avancerade så finns det många praktiska uppgifter att behärska, som byte av bromsklossar,

är en yrkesutbildning med inriktning mot person bil och kan leda till arbete som personbilsmekaniker. Du studerar som lärling och minst hälften av utbildningen är arbetsplats förlagt lärande, så kallat apl. Du kan därmed skapa bra kontakter med arbetslivet och har mycket goda jobbmöjligheter efter utbildningen. Du kan alltid studera vidare efter gymnasiet. Från och med höstterminen 2023 ingår de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet i programstrukturen för alla yrkes program, men du har möjlighet att välja bort dessa kurser om om du inte ser det som relevant i din utbildning.

FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET

växellådor, svetsning och enklare karosseriarbeten. Kund vård är också en viktig del av yrket och branschen behöver mekaniker som har god social kompetens. elmotordrivnaSpecialistJärnvägsingenjörFordonsteknikerfordon TeknikerFlygledaretunga bilsystemteknikHögskoleingenjörfordonReservdelsteknikerKundmottagarePersonbilsmekaniker Tekniker för personbilar och lätta fordon EXEMPEL PÅ JOBB EFTER EXAMEN: DU KAN BL.A. STUDERA VIDARE TILL: Fullständig programplan finns på webben: marksgymnasieskola.se L = Endast lärlingsutbildning – Läs mer om lärling på sida 47. 2023–2024GymnasieskolaMarks

En

PROGRAMMET&FÖRSÄLJNINGS-SERVICEframgångsrik handel är lika med ett framgångsrikt samhälle. Handeln är en viktig näring som ständigt utvecklas och syftar till att sammanföra köpare och säljare, oavsett om det sker i butik eller via näthandel.

Handeln är en bransch med ett brett spektrum av olika arbetsuppgifter och är i ständigt behov av personal med rätt kom petens. I yrkeslivet kommer kontakten mellan människor att vara en central del av din vardag. Därför kommer du att få utveckla din förmåga att kommunicera och skapa hållbara affärs och med arbetarrelationer på bästa sätt. Entreprenörskap är också en viktig del. År tre erbjuder vi alla elever på programmet att ta truckkort, vilket är meriterande när du söker jobb. Här får du lära dig om försäljning, marknadsföring, kom munikation och programhantering. Utbildningen passar dig som tycker om att arbeta med människor och är service­

21 FÖRSÄLJNINGS- & SERVICEPROGRAMMET L

marknadsrättJuriste-handelWebbutvecklareButikschefhandels-och InternationellTullspecialistAffärsutvecklareButikskommunikatörsäljareLagerarbetareFöretagssäljareButikssäljare KundtjänstmedarbetareInköpsassistentMarknadsassistent EXEMPEL PÅ JOBB EFTER EXAMEN: DU KAN BL.A. STUDERA VIDARE TILL: Fullständig programplan finns på webben: marksgymnasieskola.se L = Endast lärlingsutbildning – Läs mer om lärling på sida 47. 2023–2024GymnasieskolaMarks

inriktad. Du får bland annat kunskap om kommunikation, butiksarbete, inköp samt om modern teknik och e handel, samt kunskaper om service, ledarskap och företagande. Försäljnings och serviceprogrammet är en yrkesutbild ning som du hos oss går som lärling. Minst hälften av utbildningen är arbetsplatsförlagt lärande, så kallat apl. Du kan därför skaffa bra kontakter med arbetslivet och har mycket goda jobbmöjligheter efter gymnasiet. Från och med höstterminen 2023 ingår de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet i programstruk turen för alla yrkes program, men du har möjlighet att välja bort dessa kurser om om du inte ser det som relevant i din utbildning.

PROGRAMMETHANTVERKS-

Frisöryrket är ett hantverk där du får varje kund att lämna salongen stoltare och vackrare än innan. En frisör blir aldrig fullärd – det kommer ständigt nya trender, tekniker och behandlingar.

Hos oss kan du som är social och kreativ utbilda dig till frisör som lärling. Minst hälften av utbildningen är arbets platsförlagt lärande (apl). Kontakterna du skaffar dig där ger dig mycket goda jobbmöjligheter och dessutom finns det just nu gott om jobb för behöriga frisörer. Vi har också en fullt utrustad egen salong här på skolan. Du kan alltid studera vidare efter gymnasiet. Från och med 2023 ingår de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet i programstrukturen för alla yrkesprogram, men du har möjlighet att välja bort dessa kurser om du vill. FRISÖR L Vi utbildar framtidens behöriga frisörer i tätt samarbete med branschen. Du får lära dig allt från klippning till styling och färglära. Du får träna på olika stilar och tekniker och

kommer bland annat lära dig sätta upp festfrisyrer, färga allt från balayage, ombre och sombre till att klippa frisyrer samt att permanenta. Entreprenörskap är också en viktig del av utbildningen eftersom många färdigutbildade frisörer väljer att starta eget. Det är vanligt att frisörer fortbildar sig inom ledarskap, ekonomi och marknadsföring. För att arbeta som behörig frisör krävs också en så kallad färdigutbildning. Det innebär att efter din utbildning hos oss, med ett avklarat delprov som skolan bekostar, behöver du jobba ett visst antal timmar på en salong för att få avlägga ett gesällbrev. Med ett gesällbrev i handen är världen din arbetsplats! Är du tävlingsmänniska finns en mängd olika branschtävlingar där du kan skapa och uttrycka dig ännu friare än på salongskunderna. Frisörer som lyckas bra i stora tävling ar blir ofta trendsättare i branschen och inte sällan öppnas spännande internationella karriärmöjligheter. L = Endast lärlingsutbildning – Läs mer om lärling på sida 47.

Fullständig programplan finns på webben: marksgymnasieskola.se 2023–2024GymnasieskolaMarks

FörsäljningFöretagsekonomiLedarskap ochKommunikationYrkeshögskolakonsultationHerr- och damfrisör Hår- och FrisörteknikerBarberaremakeupstylist RådgivareFrisörlärareoch säljare av produkter och verktyg för styling EXEMPEL PÅ JOBB EFTER EXAMEN: DU KAN BL.A. STUDERA VIDARE INOM: 23 HANTVERKSPROGRAMMET

PROGRAMMETINDUSTRITEKNISKA

Den moderna industrin behöver utbildade praktiker och problemlösare med hög teknisk nivå. På vår utbildning blandas teori med praktik och vi använder samma moderna utrustning som du möter ute i arbetslivet.

Det här är ett yrkesprogram där du lär du dig hantera de tekniska system som behövs för att producera i industrin. Hos oss kan du gå utbildningen som lärling där minst hälften av tiden är arbetsplatsförlagt lärande (apl). Du har också möjlighet att söka gymnasial lärlingsanställ ning (GLA) och få lön när du studerar. Efter gymnasiet har du alltså mycket goda jobbmöjligheter. Du kan också studera vidare. Från och med 2023 ingår de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet i alla yrkesprogram, men du har möjlighet att välja bort dessa kurser om du vill.

VIKTIGA LICENSER INGÅR

Du kan välja mellan följande inriktningar: PRODUKT- OCH MASKINTEKNIK LS På den här programinriktningen får du arbeta med programmering och modern teknik samt hantera utrustning och verktyg. Du får möjlighet att utveckla kunskaper för att själv designa,

INDUSTRITEKNISKA

I utbildningen hos oss ingår truckkort, svetsarprövningar och certifikat för Heta arbeten – en viktig säkerhets utbildning som branschen kräver för att få jobba med tillfälliga brandfarliga arbeten.

25

konstruera och produ cera. Bland annat får du lära dig datorstyrd produktion (CNC , CAD/CAM teknik), plåtbearbetning, svetsning, svarvning och fräsning. SVETSTEKNIK LS På svetsteknikinriktningen står det praktiska arbetet i fokus och varvas med teori. Utbildningen ger dig kunskaper om olika svetstekniker och hur du bearbe tar plåtdetaljer på rätt sätt. Hos oss kan du också bli internationell svetsare (IW) vilket innebär att du blir godkänd för att arbeta i över trettio olika länder. TeknikIndustridesignochtillverkning automationsteknikIndustriellProduktionsutvecklingSvetsareVerktygsmakareProduktionsteknikerMaskinreparatörCNC-tekniker Internationell svetsare SmidesarbetareTillverkningsindustrinProcessindustrin(IW) EXEMPEL PÅ JOBB EFTER EXAMEN: DU KAN BL.A. STUDERA VIDARE INOM: Fullständig programplan finns på webben: marksgymnasieskola.se LS = Lärlingsutbildning eller skolförlagd – Läs mer om lärling på sida 47. 2023–2024GymnasieskolaMarks

PROGRAMMET

PROGRAMMETNATURVETENSKAPS-

Naturvetenskap handlar om att förstå hur naturen är uppbyggd, från minsta beståndsdel till hela universum. Som naturvetare utvecklar du din förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang och problemlösning.

Det här är ett program för dig som är studiemotiverad och nyfiken på omvärlden. Den ger dig den bredaste behörig heten för universitets och högskoleutbild ningar, även internationellt. Här sammanfogas den klassiska vetenskapen med de senaste rönen inom naturvetenskapens olika områden. Under utbildningen studerar du en hel del matematik och du använder även dina matematikkunskaper inom andra ämnes områden, som kemi och fysik. Du får bland annat kunskaper om hur vi människor påverkar miljön, hur fysikens lagar fungerar och hur människokroppen är uppbyggd. Hos oss kan du välja mellan följande två inriktningar: LIFE SCIENCE – NATURVETENSKAP Med denna spännande inriktning får du fördjupa dig inom bioteknik, sjukdomar och läkemedel. Teori varvas med laborationer och ger dig en stabil bas för fortsatta

JuristEkonomCivilingenjörVeterinärLäkare TandläkareMiljöstrategFysikerBiologMarinbiologModernaKemiFysikBiologi Matematikspråk PsykologiBioteknikSpecialiseringskurserSamhällskunskapHistoria

EXEMPEL PÅ KURSER: DU KAN BL.A. STUDERA VIDARE TILL: 27

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

studier inom framtidsområdet Life Science. Inriktningen passar även dig som vill studera vidare till yrken inom andra naturvetenskapliga områden, exempelvis civilingenjör. MODERN SOCIETY –NATURVETENSKAP OCH SAMHÄLLE Här studerar du moderna utmaningar inom kriminalteknik, samhällsvetenskap och beteendevetenskap. Naturveten skap kombineras med studier av männi skan som biologisk, social och kulturell varelse och ger dig en bred och fördjupad förståelse för sam hället, tekniken och naturen. Fullständig programplan finns på webben: marksgymnasieskola.se 2023–2024GymnasieskolaMarks

PROGRAMMET&RESTAURANG-LIVSMEDELSMat är det mest universella vi har i världen. Den ska inte bara vara god, ge oss energi och näring – den kan också bli en upplevelse om du använder din kreativitet och ger bra service!

MåltidsekologiochMåltidskunskapBagerivärdskap SpecialkostLivsmedelsteknikKulinariskSommelieriekockServitör/servitrisKallskänkaKöksbiträdeKock matSkribentHovmästareinomochvin EXEMPEL PÅ JOBB EFTER EXAMEN: DU KAN BL.A. STUDERA VIDARE INOM: Fullständig programplan finns på webben: marksgymnasieskola.se L = Endast lärlingsutbildning – Läs mer om lärling på sida 47. 2023–2024GymnasieskolaMarks

göra

dryck

29 RESTAURANG- & LIVSMEDELSPROGRAMMET

På det här programmet får du lära dig att planera, laga och servera välsmakande och näringsriktig mat. Du går utbildningen som lärling och minst hälften är arbetsplatsförlagt lärande, så kallat apl. Du kan då skaffa viktiga kontakter i arbetslivet och får mycket goda jobbmöjligheter efter gymnasiet. Du kan alltid studera vidare efter gymnasiet. Från och med höstterminen 2023 ingår de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet i programstruk turen för alla yrkes program, men du har möjlig het att välja bort dessa kurser om du inte ser det som relevant i din utbildning.

KÖK OCH SERVERING L Här lär du dig allt om att arbeta praktiskt med måltider nära kunder. Till exempel komponera matsedlar, välja rå varor och laga välsmakande, näringsriktig mat. I kallköket lär du dig att tillreda smörgåsar och snittar, sallader, kalla såser och desserter. Du får också kunskaper om servering och bararbete samt arbete inom besöksnäringen. Att arbeta som kock förutsätter att du kan arbeta snabbt och effektivt under tidspress. I arbetet som servitör tar du hand om miljön i matsalen, dukar, ger råd om mat och och ser till att gästerna trivs och får vad de beställt. För att ett bra arbete måste du därför vara bra på att samt stresstålig.

samarbeta, vara serviceinriktad

PROGRAMMETVETENSKAPS-SAMHÄLLSSamhällsvetenskap handlar om att se världen i ett större perspektiv, att ifrågasätta och påverka samhället vi lever i. För det behövs kunskap om livsvillkor i olika kulturer, mänskliga rättigheter och internationella sammanhang, vilket du får här.

Hos oss kan du välja mellan följande två inriktningar: BETEENDEVETENSKAP Det finns många yrken där mänskligt beteende är centralt. Även utanför arbetslivet kommer du att ha stor nytta av kunskaper om människors agerande som individer och medlemmar i grupper, organisationer och samhällen under olika förutsättningar. SAMHÄLLSVETENSKAP

Här fördjupar du dina kunskaper inom samhällsvetenskaperna. Inriktningen ger dig kunskaper om de förhållanden som påverkar världspolitiken. Vi fokuserar på samhälls uppbyggnad, historia, demokrati och mänskliga rättigheter. SjuksköterskaSocionomBeteendevetarePsykologPolis PrästLärareJuristJournalistSociologiKommunikationModernaPsykologiFilosofispråk Ledarskap relationerInternationellaorganisationoch EXEMPEL PÅ KURSER: DU KAN BL.A. STUDERA VIDARE TILL: Fullständig programplan finns på webben: marksgymnasieskola.se 2023–2024GymnasieskolaMarks

Det här är ett program för dig som vill bredda din syn på världen och vill hålla alla dörrar öppna för att kunna studera vidare på universitet och högskola, även inter nationellt. Här får du kunskap om det globala och vilka faktorer som påverkar möjlig heterna att bygga ett håll bartEnsamhälle.stordelav utbildningen ägnas åt att studera etik, samhällsvetenskap och miljöfrågor. Vi fördjupar oss även i ämnen som demokrati och kommunikation bland annat genom att arrangera demokratidagar och skolval. Vi på Marks Gymnasieskola är extra bra på att delta i interna tionella projekt både på hemma plan och utomlands. Bland annat är vi Amnestys skola för mänskliga rättigheter och ambassadörskola för EU.

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

31

PROGRAMMETTEKNIKTeknik grundar sig i människans strävan att övervinna sina begränsningar – att skapa föremål och metoder för att kunna uppfylla sina önskningar och behov. Dagens samhälle är helt beroende av teknik för att fungera.

PRODUKTIONSTEKNIK

På teknikprogrammet har vi goda och nära samarbeten med lokala företag och industrin. Syftet är att säkra teknikbranschens behov av kvalificerad arbetskraft och att ge dig en attraktiv utbildning som kan leda till jobb eller lägga en god grund för vidare studier. Vi arbetar också ämnesintegrerat och kombinerar teori med praktiska projekt ute på olika företag. Hos oss kan du välja mellan inriktningarna informationsteknik, produktionsteknik och design.

TEKNIKPROGRAMMET

INFORMATIONSTEKNIK

33

Det här är en utbildning för dig som är studiemotiverad och gillar att lösa problem. Matte och fysik är centrala byggstenar för att förstå och analysera sammanhang. Vi har tre inriktningar och är en god grund för vidare studier på högskola eller universitet, även inom naturvetenskap.

PROFESSIONELL

Här får du bland annat lära dig datorteknik, prog rammering och webbutveckling. Du skapar dynamiska webbsidor och lär dig om hård och mjuk varor samt att programmera mikroprocessorer.

Här fokuserar vi på att lösa problem praktiskt och teoretiskt. Du lär dig CAD teknik, automation, hur produktionslinjer styrs och industriell produktion.

DESIGN Här utvecklar du din kreativitet och förverkligar dina idéer när det gäller design och produktutveckling. Du kommer bland annat att arbeta med skiss och ritteknik, CAD program och konstruktion. ByggnadsingenjörSpelutvecklareCivilingenjörIndustridesignerArkitekt JuristEkonomProgrammerareDesignerFysikMatematikTeknikDesignCAD WebbteknikProgrammeringMekatronikKonstruktion EXEMPEL PÅ KURSER: DU KAN BL.A. STUDERA VIDARE TILL: Fullständig programplan finns på webben: marksgymnasieskola.se 2023–2024GymnasieskolaMarks

TEKNIKUTVECKLING

VVS- & PROGRAMMETFASTIGHETSVVS står för de tekniska system som förser oss med värme, kyla, ventilation, vatten och avlopp – ett hantverk som alltid kommer att behövas.

VIKTIGA LICENSER INGÅR I utbildningen ingår liftutbildning samt certifikat för Heta arbeten – en viktig säkerhetsutbildning som behövs för att få jobba med tillfälliga brand farliga arbeten. VVS-projektörSTI-ingenjörbyggnaderEnergiteknikerVVS-ingenjör pumpsteknikerKyl-konstruktörAnläggnings-Driftteknikerochvärme-FastighetsteknikerRörmokareIsoleringsmontörVVS-montör pumpsmontörKyl-VentilationsmontörIndustrimontörochvärmeEXEMPEL PÅ JOBB EFTER EXAMEN: DU KAN BL.A. STUDERA VIDARE TILL: L = Endast lärlingsutbildning – Läs mer om lärling på sida 47. Fullständig programplan finns på webben: marksgymnasieskola.se 2023–2024GymnasieskolaMarks

Det här är en yrkesutbildning där du lär dig att installera och reparera rör och anlägg ningar för värme, vatten och avlopp. Hos oss går du utbildningen som lärling och minst hälften av tiden är arbetplatsförlagt lärande (apl). Efter gymnasiet har du alltså mycket goda jobbmöjligheter. Du kan också studera vidare – från och med 2023 ingår de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet i för alla yrkesprogram, men du har möjlighet att välja bort dessa kurser om du vill. VVS L Inriktningen leder till yrket VVS montör. Du lär dig att installera och reparera värme , ventilations och sanitetsanläggningar men också svetsteknik inriktad för VVS. Du får också kunskaper i ellära, att installera och reparera pum par, varmvattenberedare samt styr och reglerutrustning. VVS yrket är ett traditionellt hantverk som moderniserats med ny teknik, till exempel de datoranordningar som finns i värme och kylanlägg ningar. Förutom att behärska den nya tekniken måste en VVS montör kunna tänka kreativt för att hitta de bästa lösningarna. I nybyggen behöver du kunna arbeta efter ritningar och tekniska beskrivningar.

FASTIGHETSPROGRAMMET

VVS- OCH

35

programstrukturen

Vill du vara den som väljer världens viktigaste jobb? Vård och omsorg är en stor del av det samhälle vi lever i och utvecklas hela tiden. Vård och omsorg behöver dig! VÅRD- & PROGRAMMETOMSORGS-

Med

VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

VÅRD INOM RÄDDNINGSMEDICIN och räddningstjänst är ofta den första vård som når fram vid till exempel en olycka. denna profil får du en ubildning som gör att du kan söka tjänst som deltidsbrandman efter genom gångna prov.

LS Akutsjukvård, ambulanssjukvård

VäktareMilitärBrandmanPolisSjuksköterska undersköterskaSpecialist-DietistFysioterapeutSocionomDeltidsbrandmanStödassistentUndersköterska VolontärarbetareBiståndsarbetare EXEMPEL PÅ JOBB EFTER EXAMEN: DU KAN BL.A. STUDERA VIDARE TILL: Fullständig programplan finns på webben: marksgymnasieskola.se LS = Lärlingsutbildning eller skolförlagd – Läs mer om lärling på sida 47. 2023–2024GymnasieskolaMarks

37

JOBB- OCH KVALITETSGARANTI När du avslutat din utbildning och fått din yrkes examen erbjuder Marks kommun arbete som undersköterska.

Som certifierade medlemmar i vård och omsorgscollege garanterar vi att din utbildning håller riktigt hög kvalitet. Efter examen får du ett diplom som visar att du har stud erat hos en certi fierad utbildare. Hos oss kan du välja mellan följande två profiler: VÅRD UTAN GRÄNSER LS Den här profilen bygger på medmänskligt engagemang och global medvetenhet. Du fördjupar dina kunskaper om de medicinska åtgärder som krävs i utsatta delar av världen.

Vill du arbeta med människor i olika skeenden i livet? På vård och omsorgsprogrammet ingår bland annat beteen devetenskap, psykologi, barnhälsovård samt funktionsförmåga och funktionsnedsättning. En nyhet är att du också har möjlighet att söka arbete som deltidsbrandman efter avslutad utbildning. Du kan alltid studera vidare efter gymnasiet. Från och med 2023 ingår de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet på alla yrkesprogram, men du har möjlighet att välja bort dessa kurser om du vill. Här lär du dig hur man ger vård och omsorg. Grunden lig ger i kurserna anatomi, fysiologi, social omsorg, hälso och sjukvård samt omvårdnad. Vi skapar realistiska situationer i våra metodsalar för att öva med mycket avancerad teknik.

39 IDROTTSGYMNASIET

LOKAL IDROTTSUTBILDNING (LIU) – FOTBOLL

NATIONELLT IDROTTSUTBILDNINGGODKÄND(NIU)

Vår lokala idrottsutbildning (LIU) vänder sig till dig som är talangfull inom fotboll och är beredd att göra en seriös satsning på såväl din idrott som skolan.

– BASKET NIU är en nationell idrottsutbildning för dig som vill spela basket på elitnivå nationellt. Vid sidan av träningen får du utbildning i näringsfysiologi, idrottspsykologi och andra viktiga områden för elitidrottare.

– ÖVRIGA INDIVIDUELLA IDROTTER Du kan också kombinera idrottsgymnasiet med en indivi duell idrott som vi inte erbjuder på skolan. En förutsättning är att du har en förening som står bakom dig och att du tar ansvar för både din träning och den kursplan som vi upprättar tillsammans.2023–2024GymnasieskolaMarks

LOKAL IDROTTSUTBILDNING (LIU)

Hos oss flödar det av idrottsentusiaster! Genom våra idrottsutbildningar erbjuder vi unika möjligheter till dig som vill kombinera dina gymnasiestudier med idrott. På MG finns en fantastisk idrottsanläggning med två stora hallar, gym, löpslingor, fotbollsplaner och simhall. Dess utom har vi engagerade lärare och coacher från flera olika delar av Sverige och världen, som kompletterar varandra med sina olika styrkor och erfarenheter. I anslutning till skolan finns också vårt elevhem för alla elever som kommer från andra delar av Idrottsgymnasietlandet.kankombineras med våra fem högskole förberedande program: ekonomi , estet , naturvetenskaps­, samhällsvetenskaps samt teknikprogrammet.

YRKESINTRODUKTION

PROGRAMINRIKTAT VAL Programinriktat val syftar till att du ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och att du så snart som möjligt ska kunna antas till det. Programmet som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkes program eller ett högskoleförberedande program.

INDIVIDUELLT ALTERNATIV

PROGRAMINTRODUKTIONS-

Introduktionsprogrammen

SPRÅKINTRODUKTION

41

vänder sig till dig som av olika anledningar inte har möjlighet att gå på något av våra nationella gymnasieprogram. Här kan du i din egen takt läsa in de kurser från grundskolan som du behöver för att kunna söka till det gymnasieprogram du vill eller till annan fortsatt utbildning.

Språkintroduktionen vänder sig till dig som nyligen har kommit till Sverige. Utbildningen fokuserar på svenska som andraspråk, men vi erbjuder också möjligheten att studera andra ämnen.

Det individuella alternativet vänder sig till dig som behöver behörighet till ett nationellt program och som har med dig enstaka godkända betyg från grundskolan. Målet är att du ska kunna gå vidare till andra utbildningar.

Yrkesintroduktion är till för dig som inte har behörighet för att söka ett nationellt program. Målet med utbildningen är att hjälpa dig att bli etablerad i arbetslivet eller att förbereda dig för studier på ett yrkesprogram. Här varvas studierna med arbetsplatsförlagt arbete, så kallat apl, ute på ett företag.

2023–2024GymnasieskolaMarks

Det individuella programmet passar dig som behöver och vill utvecklas utifrån dina personliga förutsättningar, kunskaper och intressen. Tillsammans med dig utformar vi din personliga studieplan som ger dig kunskaper för ett aktivt liv. Ämnesområden här är estetisk verksamhet, hem och konsumentkun skap, idrott och hälsa, natur och miljö, individ och samhälle samt språk och kommunikation.

ADMINISTRATION, HANDEL & VARUHANTERING Låter det roligt att arbeta i butik, på ett kontor eller att göra reklam? Den här utbildningen blandar lektioner med praktik på arbetsplatser. Du får lära dig uppgifter på ett kontor, använda dator eller iPad och att sköta ett företag.

YRKESINRIKTADE NATIONELLA PROGRAM:

RESTAURANG & BAGERI

På Marks Gymnasieskola finns tre nationella yrkesprogram och ett individuellt utformat program för dig med större behov av stöd. Programmen är fyraåriga – med hela 22 veckors praktik på yrkesprogrammen – och hjälper dig vidare till arbetslivet, fortsatta studier eller annan sysselsättning.

INDIVIDUELLT PROGRAM

FASTIGHET, ANLÄGGNING & BYGGNATION

Namnbyte!Från och särskolanheterhöstterminenmed2023f.d.gymnasie-anpassadgymnasieskola.

Det här programmet är ett perfekt val för dig som tycker om utmaningar och att träffa nya människor. Här lär du dig grund läggande kunskaper inom restaurang och bageri. Utbildningen förbereder dig för att kunna arbeta med till exempel bageri och konditorivaror, livsmedelshygien, dukning och matlagning. 43 2023–2024GymnasieskolaMarks

GYMNASIESKOLAANPASSAD

Det här är en utbildning för dig som är en fixare och gillar att jobba med olika verktyg. Utbildningen förbereder dig för att arbeta med exempelvis reparationer och underhåll av fastigheter eller markarbeten och hantverk.

Du får också prova på att arbeta inom handel, möta kunder och ge god service.

Ann-Sofi Sinkkonen, 0705-17 09 09, ann-sofi.sinkkonen@mark.se KOORDINATORLÄRLINGSFråga vår

APL-PLATSEN Skolan ställer också krav på apl platserna. Det ska finnas en lämplig handledare som har gått Skolverkets handledar utbildning och det ska finnas rutiner för hur handledning, introduktion och information ska gå till. Arbetsmiljön måste vara godtagbar och följa skolans värdegrund.

GYMNASIAL LÄRLINGSANSTÄLLNING - GLA

PASSAR LÄRLINGSUTBILDNING MIG?

UTBILDNINGLÄRLINGS-

VILL DU VETA MER OM LÄRLING? Kontakta vår lärlingskoordinator: ann-sofi.sinkkonen@mark.se, SYV: pia.struxsjo@mark.se eller läs mer på

Hos oss kan du välja att gå din yrkesutbildning som lärling. Du får både en yrkesexamen och grundläggande högskolebehörighet. Skillnaden är att du genomför din utbildning på annat sätt, till stor del ute på en arbetsplats. 45

VILL DU VETA MER OM GLA? Läs mer hos Västsvenska Handelskammaren: egla.se ller hos Skolverket: skolverket.se/larlingscentrum 2022–2023GymnasieskolaMarks

FÖRDELAR MED LÄRLINGSUTBILDNING

För att lyckas bra på en arbetsplats behöver du vara motiverad och intresserad av yrket. Det är extra viktigt att vara skötsam med tider, ta ansvar och vara nyfiken. Det är viktigt att du känner dig bekväm med vuxna, att du är kommunikativ och har social kompetens. Eftersom du följer arbetsplatsens tider behöver du också vara beredd på att göra hela arbetsdagar. Självklart förväntas du samtidigt sköta dina studier. Det är viktigt att du har godkända betyg även i de gymnasiegemen samma ämnena för att få din examen.

På vissa program finns möjlighet till så kallad gymnasial lärlingsanställning (GLA). Det innebär att du får en utbildning samtidigt som du är anställd och du får en lärlingslön från företaget. Det är lärare i samråd med arbetsplatsen som beslutar om GLA. marksgymnasieskola.se

HUR GÅR DET TILL? Som lärling på MG går du i en lärlingsklass med elever från andra yrkesprogram. Tillsammans läser ni gymnasiegemensamma ämnen och individuella val på skolan. Till skillnad från skolförlagd utbildning är minst hälften av dina tre gymnasieår arbetsplatsförlagt lärande, då du är ute på en apl plats. Där har du en handledare som stöttar dig och som också har nära kontakt med skolan.

Att studera som lärling är bästa sättet att ta del av aktuella yrkeskunskaper och den senaste tekni ken i branschen. Du blir en del av ett arbetslag på ett företag och får in en fot i arbetslivet. Du får förståelse för yrket både praktiskt och teoretiskt och du skaffar dig massor av goda kontakter och erfarenheter att lägga till i ditt CV. En lärlingsutbildning ger dig en yrkesexamen som ökar dina möjligheter till sommarjobb och att bli anställd efter gymnasiet. Du får också allt du behöver för att kunna studera vidare efter gymnasiet. Från och med 2023 ingår de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörig het i programstrukturen för alla yrkesprogram, men du har möjlighet att välja bort dessa kurser om du vill.

FRAMTIDEN ÄR PÅ MG! Välkommen! Rektorerna på Marks Gymnasieskola: Laila Grönesjö, Pernilla Vilumsons, Markus Ring, Mikael Andersson och Tinah Hallberg.

Du är alltid välkommen hit till MG för att ställa frågor och lära känna oss! Besök oss gärna på vår webbplats och på våra sociala medier för information om besöksdagar och öppet hus. BESÖK OSS! marksgymnasieskola.se Vill du besöka oss digitalt hittar du filmer om alla våra utbildningar på vår webbplats. Följ oss gärna på sociala medier!

GILLAR DU KATALOGEN?

Produktionen av denna katalog är ett samarbete mellan elever, lärare och annan personal på Marks Gymnasieskola. Bilderna är tagna av Ida Ask, Julia Balcerek, Oskar Carlsson, Ronja Ekström, Ebba Engelbrektsson, Ozzian Huff Campmany, Sanne Johansson, Hjalmar Nilsson och Hamoon Pagem, ES21 foto/media.

Marks Gymnasieskola • Kunskapens Hus • Besöksadress: Varbergsvägen 6, Skene Postadress: 511 80 Kinna • 0320 21 73 70 • marksgymnasieskola@mark.se • marksgymnasieskola.se

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.