Page 1

&

HAVNE SKIBSFART 9. ÅRGANG · OKTOBER/NOVEMBER 2007 · NR. 5

FOKUS PÅ: ADP MARITIM INDUSTRI

FOR FREMGANG OG SAMARBEJDE I DET BLÅ DANMARK


WÄRTSILÄ® is a registered trademark.

NO BOARDROOM CONVERSATION WILL BREAK THIS ICE.

The world has enough talkers. We are doers. We are more than 14,000 men and women across the globe who are dedicated to achieving our clients’ goals – including keeping a fleet running. We are the engine of industry, see what we are doing today at wartsila.com


&

HAVNE SKIBSFART 9. ÅRGANG · OKTOBER/NOVEMBER 2007 · NR. 5

FOR FREMGANG OG SAMARBEJDE I HAVNE- OG SKIBSFART ERHVERVENE

FOKUS PÅ : ADP MARITIM INDUSTRI

HAVNE- & SKIBSFART 5.2007

INDHOLD 4 Havne i samarbejde 5 ADP byder på masser af muligheder 6 Den nye Vesthavn i Fredericia Styrker multimodal transport

Havne-&Skibsfart – den direkte vej til kommandobroen på den danske skibsfart Postomdeles til navngivne abonnenter i Skandinavien. Til samtlige danske havne og havnerelaterede virksomheder, til speditører, rederier, samtlige skibe i den danske handelsflåde, lodserier, linieagenturer, haveriagenturer, værfter, relevante lokale politiske udvalg samt folketinget. ISSN 1395-4466

8 Nyborg Havn er optimal til projektlaster 9 Middelfart Trafikhavn klar til bulkvarer 10 Havne i klemme efter skattedom 11 Travle tider i Fredericia 12 Fra nul til en mia. kr. på seks år 14 Dækker hele transportpaletten 16 Nyt bestyrerpar fik en barsk start 18 Troværdighed i fire generationer

Ansvarshavende redaktør René Wittendorff (rw@erhvervsmagasinerne.dk)

20 Kystkulturforeningen og Kystkulturkonferencen

Annoncer Tlf.: 70 20 41 55, kl. 09.00-12.00 Fax 70 20 41 56 Eller annoncekonsulent: Kasper Kristensen Direkte tlf. 76 10 11 44

Maritim Industri

Udgiver ErhvervsMagasinerne ApS Jægergaardsgade 152, Bygn. 03 I 8000 Århus C Telefontid: kl. 9.00-12.00 Tlf.: (+45) 7020 4155, Fax: (+45) 7020 4156

3 ’Det Blå Danmark’ viste atter flaget i Århus 4 Maritim Uge 2008 5 Risikovillig kapital til maritime iværksættere og opstart af maritim rådgiver netværk

Layout: CGADS Tryk: Rosendahls Bogtrykkeri Næste nummer: Udkommer 27 november 2007 Eftertryk kun tilladt efter skriftlig aftale med redaktionen

TO SKRIDT FOR AN

Vi prøver hele tiden at finde nye og bedre metoder til at tackle opgaverne, så de løsninger du får i dag er bedre end dem du fik i går. Målet er selvfølgeligt, at du får den optimale løsning - hver gang. w w w.monjasa.com · Tel: +45 70 260 230 · Strevelinsvej 4, 70 0 0 Freder icia, Denmark

H AV N E - & S K I B S FA R T / 5 · 2 0 0 7

3


Havne i samarbejde Når Infrastrukturkommissione n i denne måned fremlægger sine anbefalinger til fremtidens transportløsninger, bør havne og mere søtransport være det nye element. Vi kan aflaste motorvejene og effektivisere den samlede godstransport. Tilmed er søtransport en miljørigtig løsning på den stadig voksende efterspørgsel efter effektive transportløsninger. Havne håndterer i dag 75 % af Danmarks samlede varehandel med udlandet, så de store varemængder er allerede på havnene. Desuden udvikles havne i disse år til transport- og distributionscentre, hvor lastbil, skib og tog forbindes, og varer håndteres og distribueres

til gavn for både transportørers og danske virksomheders konkurrenceevne. Havnene har pladsen til at opmagasinere og håndtere varer, der kan etableres sikre rastepladser, modulvogntog kan komme til og fra færgeforbindelser etc. Mange af de pladskrævende og tunge operationer kan med andre ord finde sted i havnen. Opbygningen af havne som transportcentre sker i nært samarbejde mellem havne og virksomheder med tilknytning til havnene. Samarbejdet udvikles ikke bare internt i havnene. Ligesom shippingvirksomheder og transportvirksomheder har afdelin-

ger i mange havne, samarbejder havne også. København og Malmø havne er et selskab, og havnene i Fredericia, Middelfart og Nyborg er sammen i Associated Danish Ports a/s. Desuden er der flere formelle og uformelle samarbejdsaftaler mellem havne om udstyr og indkøb. Derfor er der et udbredt ønske om at fremme samarbejdsmulighederne såvel i de uformelle som de formelle samarbejdsrelationer. Det gælder også samarbejdet med kombiterminaler og landtransportcentre.

leret en vision om ”Et netværk af havne, der kan aflaste det overordnede vej- og banenet.” En analyse gennemført for Danske Havne viser, der er tale om ganske begrænsede midler, nemlig ca. 1,5 milliarder kroner for at forbedre henholdsvis jernbaneforbindelser til havne og vejforbindelser til/fra havne til omfartsveje og det overordnede vejnet i øvrigt. Det er derfor Danske Havnes håb, at der vil være både politisk vilje til at tænke nyt. Der er masser af plads på havets motorveje.

Her og nu er det vigtigt at sikre adgangsvejene til havnene. Danske Havne har formu-

Af Uffe Steiner Jensen Formand, Danske Havne

300 VESSELS IN OVER 35 COUNTRIES WORLDWIDE Throughout its history of more than 170 years, SvitzerWijsmuller has been in the forefront of specialised marine activities. SvitzerWijsmuller provides interrelated services in the fields of harbour, coastal, terminal/LNG, offshore and ocean towage as well as salvage operations, crew boat and standby-rescue services.

Phone +45 3919 3919 info@svitzerwijsmuller.com www.svitzerwijsmuller.com

A.P. MOLLER - MAERSK GROUP

H AV N E - & S K I B S FA R T / 5 · 2 0 0 7

Pakhus 48, Sundkaj 9 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark

Experienced and well-trained crews cooperate closely with clients both at sea and ashore. With a diverse fleet of vessels built to the highest standards, SvitzerWijsmuller stands ready to serve you worldwide. We provide safety and support at sea.


ADP

ADP byder på masser af muligheder Med tre velbeliggende havne - i Fredericia, Nyborg og Middelfart - er Associated Danish Ports A/S en vigtig brik i Danmarks maritime transportmønster. Havnene spiller også en væsentlig rolle for det regionale erhvervsliv i hele det sydjyske og fynske område. Råolien er selskabets mængdemæssigt mest omfattende godsområde. I 2006 blev der via Fredericia Havn udskibet 11,1 mio. tons af den råolie, der pumpes op i Nordsøen. Omsætningen på øvrige områder udgjorde cirka 5,8 mio. tons, så den samlede godsomsætning i 2006 nåede op på næsten 17 mio. tons. Mens mængden af råolie falder lidt i disse år, er ADP’s godsomsætning på mange øvrige områder i vækst. Det gælder for eksempel fast bulk, RO/RO og container. I 2006 indsatte DFDS Tor Line et større RO/RO skib på den faste rute mellem Fredericia og Klaipeda. BalticBridge ruten udgør den direkte vej til og fra markederne i Baltikum og Rusland. Endvidere blev antallet af afgange med container feederskibe mellem de store nordtyske oceanhavne og Fredericia fordoblet. Væksten inden for såvel RO/ RO som container var på henholdsvis 30 og 40 procent i 2006, og større skib samt flere afgange giver det regionale erhvervsliv endnu bedre muligheder for at planlægge en effektiv logistik. På lidt længere sigt er der planer om en ny RO/RO terminal i Fredericia, og også

containeraktiviteten skal have bedre vilkår. Foderstoffer og byggematerialer er blandt de godsområder, der også er i pæn vækst. Fredericia Havn har traditionelt været en landbrugshavn, og denne rolle kan få større betydning i de kommende år. Materialer som sten, sand og grus er en stor aktivitet i såvel Middelfart Trafikhavn som i Nyborg Havn. Nyborg Havn har i de senere år været i kraftig vækst. I første halvdel af 2007 steg godsomsætningen med hele 26 procent, hvilket skal ses i lyset af, at 2006 var rekordår. Foruden byggematerialer er stål et stort godsområde, hvortil kommer opgaverne som projekthavn. ADP overtog i 2003 Middelfart Trafikhavn, og i løbet af få år er havnen blevet fyldt op med aktiviteter. Netop nu skabes der mere plads inden for havneområdets rammer, så også her er der gode muligheder for nye aktiviteter.

FREDERICIA SØMANDSHJEM OG HOTEL Fredericia Sømandshjem er fra 1887 og er flere gange blevet udbygget og moderniseret. I 1989 blev der tilbygget en moderne værelsesfløj og efter endnu en tilbygning. I 1996 og en ombygning i 2002 har sømandshjemmet nu 31 moderne værelser. Alle med eget badeværelse og TV.

Fredericia Sømandshjem - Gothersgade 40 - 7000 Fredericia www.fsh.dk - telefon 7592 0199 - telefax 7593 2590

Alt til godshåndtering ... Gottwald

MRS

Største omsætning nogensinde

Det seneste halvårsregnskab fra ADP A/S viser den største halvårsomsætning i selskabets historie, nemlig 51,3 mio. kr. ADP’s samlede godsmængde på alle øvrige områder end råolien steg fra 2,8 mio. tons i første halvdel af 2006 til 3,1 mio. tons i første halvår 2007, en stigning på ca. 8 procent. Med afsæt i denne positive udvikling ser vi frem til fortsat at betjene erhvervslivet med effektive løsninger. Af Jens Peter Peters, administrerende director, Associated Danish Ports A/S

TIMARS

Tel: 7628 0102

www.port-trade.com

H AV N E - & S K I B S FA R T / 5 · 2 0 0 7


ADP

Den nye Vesthavn i Fredericia styrker multimodal transport I løbet af efteråret skabes der endnu bedre muligheder for multimodal transport i Fredericia Havn. Vesthavnen er således ved at blive omdannet til en 21.000 kvadratmeter stor omladningsplads, der giver optimale forhold for interaktion mellem sø-, bilog tog transport. Den nye Vesthavn skal ses i lyset af, at Fredericia Havn i forvejen byder på noget nær optimale multimodale transport muligheder. Beliggenheden tæt ved det nordiske jernbaneknudepunkt i Transportcenter Taulov og lige ved motorveje til alle verdenshjørner sætter havnen i

stand til at indgå i effektive logistiske løsninger. Hertil skal naturligvis lægges de muligheder, der er for at gå ind med stor dybgang. ”Vi ser frem til at kunne tilbyde stykgodskunder nogle forhold, som kan indgå i omkostningseffektive løsninger. Skulle der være behov for mere plads, kan vi endvidere tilbyde muligheder i vore to andre havne i Middelfart og Nyborg,” siger administrerende direktør Jens Peter Peters, Associated Danish Ports. Havneområde med stor fleksibilitet

Siden årskiftet er eksempelvis stålplader fra Stålvalseværket

i Frederiksværk blevet sejlet til Fredericia Havn, hvor de omlades til godsvogne for videre transport til primært Tyskland og Frankrig. Fredericia Shipping, som står for håndteringen af stålpladerne, ser store muligheder i det nye område: ”Den nyindrettede Vesthavn sætter os i stand til at tilbyde stor fleksibilitet, idet vi kan modtage flere skibe i løbet af kort tid og lagre stålet i baglandet,” siger Kim Pedersen, der er leder af shipping firmaets stålafdeling.

ligesom området egner sig til projektlaster af forskellig art. I denne forbindelse er det en yderligere fordel, at ADP netop har investeret i en Gottwald mobilkran med en maksimal løfteevne på 110 tons og med fjernbetjening til brug ved præcisionsopgaver. Kranen ventes at være funktionsklar i november - samtidig med færdiggørelsen af stenbelægningen til en maksimal belastning på 15 tons pr. kvadratmeter. Vesthavnsprojektet beløber sig til cirka 11. mio. kr.

Også mange andre former for stykgods kan komme på tale,

Om kort tid kan Associated Danish Ports A/S tilbyde optimale multimodale transportmuligheder i et område med 21.000 kvadratmeter oplagringsplads. Her ses én af de nuværende aktiviteter: Omladning af stålplader fra Stålvalseværket i Frederiksværk til godsvogne, som skal til Tyskland og Frankrig.

H AV N E - & S K I B S FA R T / 5 · 2 0 0 7


Reparation af tĂŚringsskader om bord Tanke Pumper

DĂŚkskader Bov truster tunnel

Søvandsfiltre

Heating coils

EndedĂŚksler

Ventiler

Ror konus

Ballast rør StÌvnrør

Download vor Reparations Manual pĂĽ www.wencon.com

WENCON ApS Tel.: +45 6481 1010

+Œ"OG3!,'AF3+)"%

Andrea Shipping ApS Ă˜stre Boulevard 17, st. tv. $+ .AKSKOVn$ENMARK Postbox 143 . 4900 Nakskov 4LF &AX Tlf.: +45 54 30 90 . Fax: +45 54 95 59 00 INFO95 ANDREA SHIPPINGDK E-mail: info@andrea-shipping.dk WWWANDREA SHIPPINGDK www.andrea-shipping.dk

Service and Quality at Fredericia FREDERICIA SHIPPING A/S Specialized in Cargo Handling

Authorized Brokers • Stevedoring • Warehousing • Forwarding Road/Rail Chartering • Container Handling • Weekly Liner Service DK-7000 Fredericia. Tel.: +45 76 20 20 20. Telefax: +45 76 20 20 21

www.fredericiashipping.dk

H AV N E - & S K I B S FA R T / 5 ¡ 2 0 0 7


ADP

Rederiet A2SEA A/S stod for transporten, og møllerne blev gjort klar på havnen ved at samle rotorerne i form af vinger og nav og rejse tårnene, der blev transporteret lodret.

Nyborg Havn er optimal til projektlaster Med sin beliggenhed lige ved motorvejen, med store friarealer tæt ved kajen og stor vanddybde er Nyborg Havn ideel til projektlaster som for eksempel vindmøller. På den baggrund har havnen flere gange været anvendt til udskibning af hele offshore vindmølleparker. Senest indgik Siemens Wind Power aftale med Associated

Danish Ports A/S om udskibning af 48 vindmøller til Sveriges største offshore vindmøllepark, der anlægges på Lillgrund ud for Malmø. Aftalen omfattede leje af et areal på 40.000 kvadratmeter samt medvirken ved håndtering af møllerne. Udvidelse på vej

Den

H AV N E - & S K I B S FA R T / 5 · 2 0 0 7

positive

udvikling

i

Nyborg Havn - med stigende godsomsætning år for år på en række områder - er baggrund for et udvidelsesprojekt, som ADP arbejder på i øjeblikket: ”Projektet går ud på at forlænge Kaj 25, så vi opnår en 370 meter lang dybvandskaj med bagvedliggende areal,” siger administrerende direktør Jens Peter Peters, ADP, som oplyser, at en masterplan for Nyborg

Havn skal kortlægge havnens overordnede muligheder som forsyningskanal for Fyn. ”Udvidelsen vil give endnu bedre muligheder i Nyborg Havn for en lang række brancher, der er afhængige af en effektiv logistikløsning,” siger Jens Peter Peters.


ADP

9m

7m

52

51

Friareal

Pakhus

t Væg

Friareal

MIDDELFART Støjvold

å aneg Gl. B

Pakhus

Det orange område frigøres i løbet af nogle måneder. Det giver nye muligheder for losning af bulkvarer.

Middelfart Trafikhavn klar til bulkvarer I løbet af efterår og vinter bliver der igen plads på Middelfart Trafikhavn til eksempelvis losning af bulkvarer, der skal hurtigt videre. Flytning af en større aktivitet fra fronten til havnens bagland vil nemlig frigøre cirka 10.000 kvadratmeter. ”Arealet egner sig fortrinligt til aktiviteter, som dem vi i forvejen har succes med i Middelfart. Det vil sige materialer til bygge- og anlægsindustrien,” siger administrerende direktør

Jens Peter Peters, Associated Danish Ports. Med beliggenheden centralt i Trekantområdet og tæt ved motorvejsnettet kan havnen indgå i et effektivt logistiksystem, hvor lave omkostninger til videre transport er i fokus. Blandt de virksomheder, der benytter Middelfart Trafikhavn, er Østgrus, et selskab i Lunderskov Entreprenør- og Vognmandsforretning ApS. For et par år siden besluttede direktør Poul-Erik Rytter sig

for at etablere en terminal på havnen, som kunne forsyne Vestfyn og den østlige del af Trekantområdet med stabilgrus og bundsand. ”Vi pumper materialerne op fra havbunden i Lillebælt og nord for Fyn. Herefter forarbejdes de på Middelfart Trafikhavn, hvorfra de distribueres til kunderne, som primært er vejentreprenører,” fortæller Poul-Erik Rytter. ”I vores branche er vi meget afhængige af at være tæt på

de steder, hvor materialerne benyttes, så vi kan holde transportomkostningerne på et lavt niveau. I den forbindelse er beliggenheden i Middelfart helt optimal,” tilføjer direktøren, der også peger på de miljømæssige fordele ved at minimere den videre transport.

A/S

$!.).30%+4)/. Centerhavnsvej 13 · DK-7000 Fredericia Tel. +45 76 20 50 70 · Fax +45 76 20 50 74 www.daninspektion.dk · daninspektion@daninspektion.dk

Akkrediteret til inspektion

rederi

råstofleverandør fra egne stenbrud i Norge

logistikløsninger land/vand kontakt os og hør nærmere eller se også www.stema-shipping.dk

Nyhavn 28 · DK-6200 Aabenraa Tlf. +45 74 62 79 72 Fax +45 74 63 03 65 E-mail: logistik@stema-shipping.dk

H AV N E - & S K I B S FA R T / 5 · 2 0 0 7


ADP

Havne i klemme efter skattedom Fredericia Havn overvejer at indbringe principsag fra landsskatteretten for domstolene. Uforståeligt og helt på tværs af lovens hensigter. For Arne Tirsgaard, formand for Associated Danish Ports A/S (ADP), der omfatter Fredericia og Nyborg Havne, er der ingen tvivl. Landsskatterettens dom over Fredericia Havn vil være begrænsende for danske havne generelt set. - Derfor overvejer vi at indbringe sagen for domstolene. Vi har tre måneder til at vurdere, om vi vil anke, og vi vil nu gennemgå sagen i detaljer og derefter afgøre, hvad vi skal foretage os, siger han. - Under alle omstændigheder er der tale om en principsag, der efter vores mening vil virke stik mod den hensigt, der i sin tid lå til grund for, at de kommunale selvstyrehavne fik mulighed for at etablere sig som aktieselskaber, tilføjer han. Flytte godstransporten

Det skete i slutningen af 1990’erne og var bl.a. begrundet med, at det ville give havnene mulighed for at være mere aktive og flytte mere godstransport over på søfarten, så der blev bedre plads på det hårdt belastede, danske vejnet – en belastning, der kun er blevet værre med årene. I 2003 blev det fulgt op af en ændring i skattereglerne, så havnene kunne foretage sig endnu mere og alligevel være skattefrie, forudsat at aktiviteterne på havnen kun omfattede havnerelaterede virksomheder. - I vores tilfælde sker der det, at vi bl.a. havde nogle få m² - under 100 – som var lejet ud til anden side, for at de ikke skulle stå tomme og derved være tabsgivende. Samlet drejede det sig om under en enkelt % af vores aktiviteter.

- Det har landsskatteretten nu tolket derhen, at vi af den årsag er skattepligtige af alle 100 % af aktiviteterne. Et andet problem var Rahbæk Fisk, som også er placeret på Fredericia Havn. Det har hidtil været helt i orden, fordi virksomheden fik tilført fisken over havnen. Nu fortolker skattemyndighederne dette lejemål forskelligt, påpeger Arne Tirsgaard. Han synes, at havneloven og skatteloven er kommet i modstrid i sagen og finder det også besynderligt, at det åbenbart kun er i Fredericia, man har fået problemet. I Nyborg er der ingen problemer med skattemyndighederne.

med skattemyndighederne i Fredericia omkring fortolkningen af lovene, og med dem nåede vi frem til, at aktiviteterne var skattefrie. Men nu hører vi under skattemyndighederne i Billund, og herfra har man åbenbart skærpet kravene. Derfor mener vi, at sagen har udviklet sig til en principsag, der for både os og vores kolleger kalder på en entydig fortolkning, hvis havnene ikke skal hæmmes i udviklingen, siger Arne Tirsgaard.

Danske Havne har i øvrigt opfordret den nye transportog energiminister, Jakob Axel Nielsen, til at gå ind i sagen og skabe klarhed, så man ved hvilke regler, der gælder, og hvilke aktiviteter der er skattepligtige. Af Karen Sloth

Fortolkningsproblem

- Vi har naturligvis hensat pengene – 18 mio. kr. – men det er da klart, at både vi og vores brancheorganisation Danske Havne ønsker klare og frem for alt ens retningslinier, så vi ved, hvor vi står. Det kan da ikke være rigtigt, at reglerne fortolkes forskelligt af forskellige skattemyndigheder, og hvis de endelig skal fortolkes således som i dette tilfælde, så risikerer vi, at ingen havne ønsker at være aktieselskaber. Det vil begrænse udviklingen i de danske havne, der ellers har fremgang i disse år, siger Arne Tirsgaard. Han forstår slet ikke, hvordan man er nået frem til afgørelsen i landsskatteretten. - Vi mener jo, at vi havde gjort et omhyggeligt forarbejde og haft møder

H AV N E - & S K I B S FA R T / 5 · 2 0 0 7

Arne Tirsgaard undrer sig over dommen fra landsskatteretten, som han mener er i modstrid med lovens hensigter.


ADP

Travle tider i Fredericia Samfundets positive udvikling skaber stor aktivitet i de danske havne – det mÌrkes hos Fredericia Shipping.

De seneste tiltag i firmaet bestür i et avanceret siloudleverings- og opsÌkningsanlÌg til gødning, korn og trÌpiller, som etableres i tilknytning til firmaets eksisterende bulkterminal. - Vi forventer at skulle ekspedere pü den pÌne side af 100.000 ton igennem det nye anlÌg, som er fÌrdigt ultimo oktober, siger Klaus G. Andersen. Kortsigtet havnepolitik

Den øgede containertrafik giver travlhed hos Fredericia Shipping.

Sko, havemøbler, tøj, brosten til indkørslen osv. osv. Den øgede velstand i befolkningen øger importen af forbrugsartikler fra Fjernøsten. Samtidig bygges der om og nyt som aldrig før, sü industrien skal bruge materialer, nye maskiner og meget mere. Det øger efterspørgslen efter byggematerialer – ikke mindst stülprodukter. Det skaber ogsü trÌngsel pü de danske veje, der som bekendt er overbelastede, sü det voksende transportbehov af forbrugsartikler i containere samt stülprodukter finder i stigende grad vej til de danske havne. - Hos Fredericia Shipping A/S er vi ideelt placeret pü Fredericia Havn, og vi har oplevet en voldsom vÌkst i hündteringen af netop disse produkter. Alene pü containersiden venter vi i 2007 at nü en omsÌtning pü omkring 25.000 teu mod knap 18.000 teu i 2006, siger firmaets adm. direktør Klaus G. Andersen. - Men det er da meget positivt, at vognmÌnd og rederier i stigende grad fravÌlger den

lange kørsel til og fra Hamburg og i stedet benytter containerfeedertransport til og fra Fredericia, hvorfra containerne distribueres til Fyn, Sønder- og Midtjylland, tilføjer han.

Alt er dog ikke positivt, og Klaus G. Andersen Ìrgrer sig over den stigende konflikt mellem by og havn, som opleves mange steder og ikke mindst i Fredericia. Fra centralt, politisk hold gøres der store anstrengelser for at øge adgangsvejene til havnene og omsÌtningen via havnen, men havnene er lagt i lokalpolitiske hÌnder, og lokalpolitikerne vil

mange steder hellere udbygge byen og boligomrĂĽderne op til havnen. Derved begrĂŚnses havneomsĂŚtningen. - Det er lidt grotesk, at lokale byrĂĽd i realiteten kan bremse og endda lukke vigtige infrastrukturinstallationer som havnene ud fra snĂŚvre, lokale prioriteter, siger Klaus G. Andersen. - Havnene er strategiske infrastrukturinstallationer pĂĽ lige fod med motorveje og broer, og der er vel ingen, som kan forestille sig, at byrĂĽdet vil lukke et motorvejsspor pĂĽ motorvejen gennem kommunen for i stedet at bygge boliger. I Fredericia er vi reelt i den situation, at byrĂĽdet er i fĂŚrd med at forhindre etablering af en strategisk meget vigtig ro-ro-terminal for i stedet at etablere en permanent lystbĂĽdehavn pĂĽ omrĂĽdet, siger han. Af Karen Sloth

Unik placering

Men ogsü pü stülsiden har Fredericia Shipping oplevet en voldsom vÌkst i 2007. Fredericia er unikt placeret i knudepunktet for jernbaneog vejtransport, og Fredericia Havn har Danmarks bedste baneinfrastruktur med effektive jernbaneforbindelser ud langs alle kajerne. - I Fredericia Shipping har vi forstüet at skabe en helt unik kombination af skib og jernbane. Vi losser og laster ca. to-tre skibe ugentligt, hvor størstedelen af godset til- eller bortkøres med bane. Vi er ret stolte over, at vi pü Ên gang büde har skabt omsÌtning til banerne og de smü coastere med denne trafik. Det er kun fü ür siden, de smü coastere stort set blev dømt ude, men glÌdeligvis oplever vi nu atter et stigende behov, püpeger Klaus G.Andersen.

Fredericia Shipping er centralt placeret for lastning og losning af de store bulklaster.

+OLDING,ANDEVEJq$+&REDERICIAq4ELq&AX E MAILAO ANKEROLESENDKqWWWANKEROLESENDK

H AV N E - & S K I B S FA R T / 5 ¡ 2 0 0 7


ADP

Monjasas moderne kontorfaciliteter ligger centralt på Strevelinsvej i Fredericia, og her handles olie med hele verden. Sidste år rundede omsætningen en mia. kr.

Fra nul til en mia. kr. på seks år Monjasa har succes med at finde olie på jomfruelige markeder og sælge den videre. De er klassens frække drenge, og de ved det godt. Men så længe det er sjovt og giver økonomisk pote, så bliver de ved. Og økonomisk pote det kan man roligt sige, at aktiviteterne omkring oliehandlingsvirksomheden Monjasa A/S i Fredericia giver. Det er kun seks år siden, den ene af firmaets ejere, Jan Jacobsen, forlod et konkurrerende firma i branchen. Han havde fået en god idé til et nyt firma. Få måneder efter fik han sin tidligere kollega, Anders Østergaard, med ind i Monjasa som partner. Med to bærbare computere og et rundt

nul på bundlinien gik de med først Kolding som base i gang med at finde olie på jomfruelige markeder, som andre ikke interesserede sig for, og sælge den videre.

belt så mange medarbejdere i Fredericia, og så skal der åbnes flere kontorer rundt om i verden – helst et i hver tidszone, og USA står først på listen. Har hånd om olien

I Danmark og Østen

Og der må være masser af olie til salg på relativt uopdyrkede markeder, for sidste år rundede Monjasas omsætning en mia. kr., og medarbejderstaben er støt og stille vokset til 15 ansatte, der nu holder til på hovedkontoret på 600 m² i Fredericia – centralt beliggende nær motorvejen. Dertil kommer et kontor i Dubai i De Forenede Arabiske Emirater og et i Thailands hovedstad, Bangkok. Men her stopper visionerne ikke. Målet er over de kommende fem år at blive dob-

H AV N E - & S K I B S FA R T / 5 · 2 0 0 7

Jan Jacobsens idé viste sig hurtigt bæredygtig. Den går ud over interessen for de jomfruelige markeder ud på, at Monjasa selv vil have hånd om olien og springe andre mellemled end sig selv over. De fordyrer i visse tilfælde produktet og forsinker af og til handelen. - Vi vidste, vi skulle holde udkig efter nicher og kom relativt hurtigt ind på Mellemøstens markeder. Bl.a. i Dubai i De Forenede Arabiske Emirater samt Iran, Kuwait, Jordan og Irak. Det var før krigen, siger Anders Østergaard.

Mediestorm

Allerede kort efter selskabets spæde start, var de to ejere klar til udfordringer. Det indebar bl.a. indkøb af firmaets første tankskib ”m/t Giovanni”, der lynhurtigt og noget uventet placerede dem som centrum i en mediestorm. - Vi havde kig på et tankskib – en kemikalietanker, der var blevet forladt i Århus Havn, da rederiet gik konkurs. Den skulle på tvangsauktion, og vi vidste, vi havde en russisk køber til den, hvis vi kunne få den til Kaliningrad. Det fik vi – med slæbebåd og efter en masse problemer bl.a. med Greenpeace, der havde kastet sin kærlighed på skibet. Dertil kom en masse løse rygter om, at vi bare var smarte forretningsfolk, der ville sende det til ophugning på en indisk strand,


siger Anders Østergaard med et bredt smil og indrømmer, at det trods alt føltes lidt ”stort” sådan at købe sin egen tanker. - At prøve kræfter med køb og salg af skibe, at komme ind på oliemarkederne og selv stå for logistikken blev den første milepæl for os, siger han. - Men det hele kræver naturligvis kapital og kunder at nå så langt, og så kræver det frem for alt troværdighed og tillid, siger Anders Østergaard. Vil være anderledes

I dag står Monjasa selv for logistikken for oliehandelen på Mellemøsten, Vestafrika og Sortehavet, hvor man selv disponerer olien. Når det gælder destinationer uden kontorer, rejser Monjasas folk selv ud og uddanner de lokale samarbejdspartnere. - Der er forskellige procedurer og tests, der skal være i orden omkring leveringen. Det er f.eks. ISO-standarder, der skal være opfyldt, materiellet skal være i orden, rederierne skal opfylde gældende miljøkrav osv., siger han. Her læner Monjasa sig blandt andet op af Bimco – en objektiv shippingorganisation med hjemsted i Bagsværd, der har markeret sig på verdensplan. Organisationen har udfærdiget mange shippingstandarder gennem historien - heriblandt bunkers- og leveringsbetingelser som beskytter begge parter. - Men vi vil også være anderledes end vore konkurrenter.

Derfor søger vi konstant nye forretningsområder og ydelser, andre i branchen ikke tilbyder. Ofte kan vi finde bunkersløsninger, som kunden ikke vidste kunne lade sig gøre, siger Anders Østergaard. Skal være synlige

Kontorerne i Dubai og Bangkok blev åbnet sidste år. Lidt i kølvandet af at Irak-krigen efterhånden havde lukket dét marked. Så skulle kapitalen et andet sted hen. - Det stod os hurtigt klart, at det var vigtigt at være synlige på stedet. Derfor fik vi etableret kontorerne i udlandet helt efter samme standard som det i Fredericia, siger han. Starten var den sværeste, for kapital var en knap faktor, men ved hjælp af god støtte fra banken og stram disciplin, var Monjasa allerede fra dag ét af kreditorer regnet i topklasse på betalinger. Det internationale islæt fremgår tydeligt, idet 90 % af handelen foregår med udenlandske kunder og leverandører og kun ti % foregår på det danske marked. - Men Danmark er også et godt navn at have i ryggen i udlandet. Det åbner døre i shippingbranchen og signalerer, at man holder sine aftaler. Men i det hele taget så handler det for os om at gøre de små ting rigtigt, så skal de store nok komme af sig selv, mener Anders Østergaard. Af Karen Sloth

M/T Magadir på 2.000 ton dødvægt er bare et af skibene i Monjasas tankerflåde.

FAKTA · Monjasa opererer tre tankskibe fra Dubai. Skibene ejes delvist af Monjasa og firmaets arabiske samarbejdspartnere. · Dertil kommer et 100 % Monjasa-ejet tankskib købt af Clipper Danmark. · I Dubai har Monjasa desuden overtaget en tankbilpark og lagertankkapacitet fra de arabiske partnere. · Fra Lagos i Nigeria opererer lokale partnere to Monjasakontrolleredetank skibe.

Søfartsuddannelser • HF-Søfart

• Sætteskipper

• Kystskipper

• Skibsfører

• Styrmand

• Efteruddannelse

Marstal Navigationsskole Skolen som ikke bare simulerer Tlf. 62 53 10 75 · www.marnav.dk

H AV N E - & S K I B S FA R T / 5 · 2 0 0 7


ADP

Dækker hele transportpaletten Spedition Puck har kontorer i Frederikshavn og Odense og er gået sammen med shipping.dk. En rigtig beslutning

Puck.dk’s vognpark vil sætte præg på det danske vejnet.

Efter kun et halvt år viser synergieffekten af et nyt transporttiltag sig allerede. Det er det tidligere Spedition Puck med kontorer i Frederikshavn og Odense, der pr. 1. april kom ind under shipping.dk i Fredericia og nu arbejder videre under navnet puck.dk - Fordelen ved at blive en del af shipping.dk-familien er naturligvis, at shipping.dk dermed dækker hele transportpaletten. Tidligere manglede landevejstransporten til dels i spektret, men med overtagelsen af 15 lastbiler og 30 nye på vej, bliver vi et kendt ansigt på landevejene i Danmark samt i Norge, Sverige og Finland, siger Jørgen Puck, der grundlagde virksomheden for 27 år siden.

Og erhvervslivet har allerede fået øje på den nye, stærke transportpartner. - Store fragtaftaler er allerede på nuværende tidspunkt ved at blive forhandlet hjem, så vi venter os rigtig meget af de muligheder, vi har fået for under ét tag at kunne tilbyde transportydelser, der samlet set er bedre end vores konkurrenters, siger Jørgen Puck. Landevejstrafikken vil fortsat blive styret fra puck.dk’s afdelinger i Frederikshavn og Odense. Ud over de 15 lastbiler, der fulgte med i aftalen, er ti nye lige leveret, og i december og februar afleveres yderligere ti ad gangen. Dertil kommer aftaler med eksterne vognmænd, der bringer bilparken op på foreløbig 150 lastbiler i alt, der vil køre vejene tynde i Danmark og Norden.

Forhandler aftaler

H AV N E - & S K I B S FA R T / 5 · 2 0 0 7

- Så begge parter føler, at det var den helt rigtige beslutning, der blev taget, og der er skabt basis for at få del i en meget større del af indenrigstransporten samt øge indsatsen hos vores naboer mod nord og på sigt også mod syd. Det er i hvert fald målet, og vi er godt på vej, siger Mikkel Sørensen, der er salgsdirektør for shipping.dk. Med i handlen er også fulgt omkring 20 medarbejdere samt chaufførerne i puck.dk’s regi. - I Fredericia er shipping.dk ikke mindst stærk på stål, vejsalt og biobrændsel. Det sidste er bl.a. træpiller, og vi har i forsommeren investeret i et opsækningsanlæg, så vi kan levere bulkvaren til kunderne på den mest hensigtsmæssige måde, siger Mikkel Sørensen. Dertil kommer trafikker til og fra Østeuropa, som er en anden stor aktivitet. - Vi har desuden 35 medarbejdere i Fredericia, 20.000 m² pakhus under tag og dertil et udendørs areal på ca. 15.000 m², siger Mikkel Sørensen. - I Køge har shipping.dk i øvrigt åbnet en ny oversøisk afdeling, der håndterer containere på trafikken til og fra Fjernøsten, Indien og Afrika. En trafik, der vokser og skal udvikles endnu mere, tilføjer han. Af Karen Sloth

FAKTA · Shipping.dk er repræsenteret i 14 vigtige, danske havne: Fredericia, Køge, København, Fakse, Stigsnæs, Kalundborg, Middelfart, Nyborg, Odense, Aabenraa, Esbjerg, Horsens, Århus og Aalborg. Desuden har man afdelinger i Avignon, Frankrig og Genoa, Italien. · Virksomheden er en division i den privatejede danske koncern A/S United Shipping & Trading Company Ltd. (USTC). · Blandt koncernens andre aktiviteter er rederiet UniTankers A/S samt A/S DanBunkering Ltd. i Middelfart, der sælger olie til skibsfarten. · Koncernen omsætter for over 20 mia. kr. om året og beskæftiger samlet ca. 600 medarbejdere.

Adm. direktør Jørgen Puck ser allerede de første positive virkninger af det nye transporttiltag


skibsfiltre.dk z

El

z

Elektromekanisk

z

Elevator

z

Kran

Service on- og offshore i hver en dansk havn

BMJ

Maskinfabrik A/S Skalmstrupvej 10 DK - 7850 Stoholm J

• • • • • • • • • • • •

Omvikling af motorer og generatorer Ankerspil Bovpropel Hydrauliske installationer Vibrations- og frekvensmåling Tavleanlæg Meggertest Ladeapperater Pumper Batterier Udarbejdelse af tilstandsrapporter Salg af motorer, generatorer og gear

Døgnvagt Se mere om os på

Tel +45 97 54 22 77 Fax +45 97 54 23 65 Mobil +45 40 57 94 84 b.m.j@post.tele.dk www.skibsfiltre.dk

www.nordelektro.dk NORDELEKTRO A/S · Østerport 3 · 9000 Aalborg Telefon +45 96303888 · Fax +45 98114033 info@nordelektro.dk · www.nordelektro.dk

Viden der bringer mennesker videre

Rambøll Danmark A/S Englandsgade 25 5000 Odense C www.ramboll.dk

H AV N E - & S K I B S FA R T / 5 · 2 0 0 7


ADP

Nyt bestyrerpar fik en barsk start Fredericia Sømandshjem har hovedet oven vande igen efter orkanens ødelæggelser i 2006.

Kun en måned efter, at Tinna og Mark Glisbo i oktober sidste år overtog jobbet som bestyrerpar på Fredericia Sømandshjem, stod de i bogstaveligste forstand i vand til knæene – og lidt til. Orkanen, der ramte Danmark den 1. november sidste år, satte også sømandshjemmet under vand i op til 60 cm højde i hele underetagen, og selv om bygningen godt nok huser et sømandshjem tæt ved Fredericias gamle havn, så er det ikke lykken, når søen flytter med inden døre. Oversvømmelsen blev noget af et svendestykke for Tinna og Mark Glisbo, der både menneskeligt og økonomisk blev berørt af oplevelsen. - De fleste af reparationerne blev dækket, men ikke driftstabet, da man takserede det som force major, oplyser parret. Nye rammer

Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, og det gjaldt også i dette tilfælde, for allerede den 23. februar i år kunne Tinna og Mark Glisbo slå dørene op til et nyrenoveret og nyindrettet sømandshjem i hjertet af Fredericia. - Alt var jo ødelagt, så vi benyttede lejligheden til at nyindrette sømandshjemmet, så det passede bedre til nutidens behov. Så der kom nye gulve, ny skranke og ny restaurant, og så blev der sluttet af med frisk maling på væggene, siger Tinna Glisbo. - Vi er ikke mindst glade for den nye restaurant. Den har fået mange positive tilbagemeldinger, og det er en stor fordel, at vi nu har et stort lokale, der kan rumme forskellige arrangementer, tilføjer hun.

Mange søfolk

Besøger skibene

Sømandshjemmene har ikke den samme rolle i dag som for årtier siden. Men alligevel er der stadig mange søfolk blandt de overnattende gæster. - Der anløber ca. 1400 skibe om året til Fredericia Havn, og vi har hvert fald 3035 sømænd inde hver dag, siger Tina Glisbo. Men selv om det tynder ud blandt søens folk, fordi skibene ikke ligger ikke så længe i havn, og sømandshjemmene i højere grad er blevet familiehoteller og tilknyttet uddannelsessektoren, så finder sømandshjemmet stadig nye muligheder, mener Mark Glisbo. - Mange overnatninger er baseret på maskinmesterelever, montører samt elever på EUC og teknisk skole. Om sommeren desuden en del turister, siger Mark Glisbo, der vurderer, at sømandshjemmet helst skal runde 10.000 årlige overnatninger, hvis tingene skal køre rundt.

Der lægges også stadig vægt på, at et skib, der anløber Fredericia Havn, får besøg af sømandshjemmets personale, så de ombordværende får en positiv oplevelse. - Mange skibe går ind til Fredericia Havn, og der er mange opgaver, vi kan hjælpe med. Vi har fået hjælp af en pensioneret sømand, Villy Christiansen, der kører på havnen og bytter bøger og film. Det hjælper også Mark, der tager sig af missionsarbejdet om bord, så der bliver bedre tid til at tale med den enkelte sømand, siger Tinna Glisbo. Det er også Villy Christiansen, der sørger for at bringe det brugte børnetøj ud, som Fredericias borgere er flinke til at aflevere på sømandshjemmet. Han tager det med til trængende sømænd, der får det med som gaver til børnene derhjemme. Det er primært østeuropæiske søfolk, og de får på den måde lidt luft i økonomien, så der også bliver råd til f.eks. et telefonkort, så

de kan ringe hjem til familien. - Men ellers bestræber vi på at drive hjemmet med gode tilbud til alle og et bredt spektrum af aktiviteter. Og naturligvis gør vi noget ekstra ud af juleaften og nytår for de søfolk, der er nødt til at fejre jul i en fremmed havn langt fra familien, siger Tinna og Mark Glisbo. Af Karen Sloth

FAKTA · Sømandshjemmet er fra 1887 og løbende udbygget og moderniseret · 31 værelser med eget bad og tv – 15 ikke-rygerværelser og 16 rygerværelser · Gratis parkering på oplyst p-plads · Aflåst cykelstald · Specielt rygerum · Restaurant med plads til 100 gæster og middagsbuffet alle ugens dage fra kl. 17.30-20 · Møbleret gårdhave med udendørs skakspil

Din samarbejdspartner i stevedoring – oplagring og videre distribution af gods

Vi tilbyder ledigt pakhuskapacitet og udendørs indhegnet oplagsplads – beliggende nær kajen på Nyborg Havn. Lindholm Havnevej, kun 350 meter fra motorvej E20.

Gl. Vindingevej 14, 5800 Nyborg · www.wang.dk · wang@wang.dk

H AV N E - & S K I B S FA R T / 5 · 2 0 0 7

Kontakt Karsten Lund 40152205


Ny på Skagen Red: Stathav 22

Nu er Stathav 22 klar til at tage den store tørn på Skagen Red. Med en kapacitet på op til 280 m3 marinegasolie pr. bunkering gør Statoil “ventetid” til et fremmedord – ikke mindst fordi Stathav 22 også kan levere op til 20.000 liter ferskvand.

Ring 99 30 49 08 og få en rigtig god pris på gasolie og ferskvand!

The peace-of-mind specialists

Alfa Laval onboard? If so, you not only have the most reliable equipment and systems available, you also have the support of our parts and service organization. Performance Packages matched to your needs give you preferential treatment for service, spares and repairs at short notice at Alfa Laval facilities in major ports worldwide.

Let us help you raise equipment availability, gain full control over your operating costs, and achieve maximum savings. With Alfa Laval you get a partner who adds value to your business, giving you peace of mind – through-out the lifetime of your ship. Consult the peace-of-mind specialists

Alfa Laval Nordic A/S • Krondalvej 7 • 2610 Rødovre • Tlf 44 57 62 00 • Fax 44 57 62 44

www.alfalaval.com/nordic

H AV N E - & S K I B S FA R T / 5 · 2 0 0 7


ADP

Troværdighed i fire generationer Dan Inspektion ApS. i Fredericia og Middelfart har i over 100 år stået for uvildige inspektionsopgaver på havnene.

Dan Inspektion tager prøver af korn og foderstoffer.

Der var engang, de ligefrem var kongelige. Kongelig måler og vejer hed det, når de stod for inspektionsopgaver, vejning, tælling og prøvetagning af varer. Siden blev de statsautoriserede, og de seneste ti år har Dan Inspektion ApS. med domiciler på Fredericia og Middelfart Havne været akkrediteret til inspektion af varer. Men uanset titel, så er opgaverne de samme. - Virksomheden er det uvildige bindeled mellem køber og sælger. Vi står for uafhængighed, stabilitet og præcision, som vi har gjort det siden firmaets start i 1891, siger daglig leder Poul Erik Ladegaard.

Erfarne folk

I chefstolen sidder Niels Brøchner-Mortensen. Han er fjerde generation i virksomheden, der i alt har fem medarbejdere. - Derudover har vi en række freelancere, vi kan trække på, så vi altid har folk med erfaring inden for de varegrupper, vi skal inspicere, forklarer Poul Erik Ladegaard. Det er et bredt spektrum af opgaver, der skal løses på havnen. I Fredericia har Dan Inspektion til huse på Centerhavnen, og her er aktiviteterne vokset støt i takt med havnens vækst, og Fredericia Havn er i dag den havn i Danmark, som har den største omsætning over kaj. - Placeringen i Fredericia er

H AV N E - & S K I B S FA R T / 5 · 2 0 0 7

derfor helt ideel og samtidig central for de mange opgaver, vi løser over resten af landet, mener Poul Erik Ladegaard. Inspektion af små og store varepartier er en af opgaverne for Dan Inspektion. Man kontrollerer, om varens specifikationer er i overensstemmelse med det aftalte, og om der er skader eller andre ting, der kan skabe tvister mellem køber og sælger. Det, man finder frem til, kan bruges ved en senere bevisførelse, og det er derfor, Dan Inspektions uafhængighed er så vigtig. Har det tekniske grej

Firmaet har desuden en autorisation fra Søfartsstyrelsen, så det kan udføre de lovplig-

tige påtegninger i lastejournalen hos skibe, der transporterer bulklaster med skadelige, flydende stoffer. Vejning er et andet vigtigt arbejdsområde. - Mange kontrakter indeholder en passus om, at vejning skal foretages af et akkrediteret firma. Vi har tre 60 ton brovægte styret af den nyeste teknologi, der kan behandle og udskrive relevante informationer – herunder inspektionsrapporter på samtlige vejninger. Teknologien sikrer præcision og har forkortet ekspeditionstiden, siger Poul Erik Ladegaard. - Ikke mindst ved transport af stykgods i lastbiler, skibe eller container, er det vigtigt med en uvildig kontrol, så der er bevi-


ser pü, hvad der er sendt og modtaget. Det sker ved, at Dan Inspektion udfÌrdiger en tallyattest, forklarer han. Tager prøver

Firmaet udfører ogsü prøvetagning af varer. Det kan f.eks. vÌre korn, foderstoffer eller andre bulkvarer. Sü er der klare beviser for, hvad der er sendt og modtaget, og prøverne kan

efter kundens ønske analyseres i danske eller udenlandske laboratorier. - Dan Inspektion er medlem af GAFTA (The Grain and Feed Trade Association). Det er en forening, der bestür af korn- og foderstofhandlere samt inspektionsselskaber over hele verden, og over 80 % af de korn- og foderstoffer, der handles pü verdensplan, handles pü GAFTA-

kontrakter baseret pü krav til kvantitet, varens tilstand, prøvetagning og et inspektionssystem, siger Poul Erik Ladegaard. Kontrolleres selv

- I øvrigt müler og vejer vi ikke kun andre. Vi er akkrediteret af DANAK (Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond), der hører under økonomi- og erhvervsministe-

riet, og herfra bliver vi selv mĂĽlt og vejet. SĂĽ kan vores kunder vĂŚre sikre pĂĽ, at de bliver betjent af en virksomhed, hvor kvaliteten af arbejdet og honorering af alle sikkerhedskrav kan dokumenteres, pĂĽpeger Poul Erik Ladegaard. Af Karen Sloth

Der udføres tally af biler pü havnen i Fredericia.

L DE

FMF

OJ

V X XX

4BMJOPNFUFSt,PNNVOJLBUJPOTVETUZS /BWJHBUJPOTVETUZSt"OUFOOFSt&1*3#t4"35t7)' #BUUFSJMBEFSFt*OUFSDPNt3BEJPQFKMFSFt)FBETFUT 3BEBS3FGMFLUPSFSt#SPWBHUBMBSNFS 'MZLPNNVOJLBUJPOTVETUZS

Niels Brøchner-Mortensen er fjerde generation i virksomheden, der kan dateres tilbage til 1891.

- Vi müler og vejer for andre – selv müles og vejes vi af DANAK, siger daglig leder Poul Erik Ladegaard.

"NBHFS4USBOEWFKr,“CFOIBWO4 5MGr'BYr&NBJMJOGP!VOJFMFDELrXXXVOJFMFDEL

H AV N E - & S K I B S FA R T / 5 ¡ 2 0 0 7


Kystkulturforeningen og Kystkulturkonferencen FOTO: JESPER HELDBO

”Kystkulturforeningen”.

Navnet er endnu kun en vision, men efterhånden er visionen lagt på tegnebrættet, de første streger er sat – og de første navne på interessenterne er på plads. Et af navnene er Steen Sabinsky fra Foreningen til Søfartens Fremme og Europas

Maritime Udviklingscenter. Herfra er det hans synsvinkel, at Det blå Danmark har en ganske stor interesse i, at skibe og havne og kystkulturen bredt forstået er synlig og tilgængelig i Danmark. Før i tiden lå der danske skibe i alle havne. Der var ikke noget, der hed

lukkede havneafsnit med terrorsikring; og både voksne og børn kunne gå tur langs kajerne og opleve, hvad der skete på en havn. Det blå Danmarks interesse i kystkultur ligger i, at vi som erhverv gerne vil synliggøre os. Vi skal have noget at vise

frem for de unge, så de kan forholde sig til søfartserhvervet og måske også få øje på en karriere til søs. Maritime Oplevelsescentre.

Vi forestiller os at der skal skabes et antal maritime oplevelsescentre rundt om i nogle Fortsættes på mæste side

H AV N E - & S K I B S FA R T / 5 · 2 0 0 7


Foto: ADP

Esbjerg SHIPYARD A/S tilbyder landsĂŚtning i dok op til 4500 tons.

Rüdgivning og udvikling Grontmij | Carl Bro har gennnem mere end 40 ür ydet rüdgivning til Associated Danish Ports i forbindelse med den løbende udvikling og udbygning af Fredericia, Middelfart og Nyborg havne.

Grontmij | Carl Bro Granskoven 8 2600 Glostrup Denmark T +45 4348 6060

Vores ydelser dÌkker alle projektfaser fra den indledende planlÌgning til drift og vedligehold. Grontmij | Carl Bro er en del af den hollandske Grontmij-koncern. Sammen er vi Europas femtestørste rüdgivende ingeniørvirksomhed. www.grontmij-carlbro.dk

Ved at benytte specialiserede underleverandører kan vi tilbyde rederiet højkvalitets arbejde koordineret af Esbjerg SHIPYARD A/S. Vi kalder det TOTALSERVICE - Ring og fü et fast tilbud pü pris og reparationstid

ESBJERG SHIPYARD A/S

$%(( ,,,(as

En stĂŚrk samarbejdspartner indenfor  

   Skolen pĂĽ toppen

Kystskipper / Fiskeskipper af 3. grad Start: 7. januar 2008SĂŚtteskipper / Fiskeskipper af 1. grad Start: 7. januar 2008Maritimt Forberedelseskursus Start: 15. oktober 2007

Betonarbejde Jordarbejde TerrĂŚnarbejde Kloakarbejde HovedentrepriserAlle former for maritime radiokurser GMDSS

 SSO Kurser af 3 dages varighed. - Kurset er godkendt af Søfartsstyrelsen

Har du viljen - kender vi vejen

") " "!%   

 

 +      !  $#&'&$$%&# "***&$$%&# "

 

Dalsagervej 21 ¡ DK-9850 Hirtshals

Telefon: 9894 4544 E-mail: hmu@hmu.dk www.hmu.dk HMU A/S arbejder med jord, kloak, beton, anlĂŚgsopgaver samt servicearbejde og beskĂŚftiger over 50 medarbejdere

H AV N E - & S K I B S FA R T / 5 ¡ 2 0 0 7

,,,+()#!

Molevej 28, DK 6700 Esbjerg Tel. +45 75 12 01 50 %+$ ( ' Fax. +45 75 18 01 55 " 

  info@esy.dk www.esy.dk - 

 


HEMPASIL - fouling release-systemet til nedsættelse af brændstofforbruget.

HEMPEL www.hempel.dk

Tlf.: 4593 3800

af de havne, der for tiden ligger lidt stille hen, efter at fragttrafikken er ophørt eller er for nedadgående. Det er i den forbindelse vigtigt, at disse oplevelsescentre binder fortiden sammen med nutiden altså både giver indblik i vores lange maritime historie og samtidig fortæller om dansk søfart i dag. Det er vigtigt, at der både er oplevelser for børn, unge, voksne og ældre. Hvis vi så tænker store tanker om hvad Kystkulturforeningen også kan bruges til, så vil det jo være med til at sætte de rigtige standarder for kystkultur. Desuden hjælpe kommuner, havne og erhvervet med at Det Blå Danmark stadigvæk kan opleves i sammenhæng med vandet og ikke kun på en film. Sikre at alle foreninger der har deres virke på Det Blå Hav, samarbejder til gavn for den fælles oplevelse og udbygning af turisterhvervet og kulturen rundt omkring i forskellige egne i Danmark. Sidst og ikke mindst hjælpe det Blå Danmark i rekruttering og opmærksomheds skabende om Søfartens og den maritime klynges betydning for Danmark i en Global Verden. Kystkultur konferencen løber af stablen onsdag den 14 november 2007 kl 0900 i Dansk Arkitekturcenter, Strandgade 27 B, 1401 København K, hvor formanden for folketingets kul-

ESVAGT A/S Adgangsvejen 1 DK-6700 Esbjerg Denmark

H AV N E - & S K I B S FA R T / 5 · 2 0 0 7

Phone: +45 76 11 47 00 Fax: +45 76 11 47 05 opr@esvagt.dk www.esvagt.dk

turudvalg Troels Christensen (V) åbner konferencen. Emner som ”hvad er kystkultur”, ”sammenhæng mellem erhvervet og kystkultur” samt ”havne og kystkultur” vil være bærende elementer gennem konferencen og til slut lægges op til at arrangere den kommende stiftende generalforsamling for Kystkulturforeningen. Interesserede kan gå ind på www.detmaritimedanmark.dk og tilmelde sig konferencen. om Søfartens og den maritime klynges betydning for Danmark i en Global Verden.

FAKTA Kystkultur konferencen løber af stablen onsdag den 14 november 2007 kl 0900 i Dansk Arkitekturcenter, Strandgade 27 B, 1401 København K, hvor formanden for folketingets kulturudvalg Troels Christensen (V) åbner konferencen. Emner som ”hvad er kystkultur”, ”sammenhæng mellem erhvervet og kystkultur” samt ”havne og kystkultur” vil være bærende elementer gennem konferencen og til slut lægges op til at arrangere den kommende stiftende generalforsamling for Kystkulturforeningen. Interesserede kan gå ind på www.detmaritimedanmark.dk og tilmelde sig konferencen.

SA F E T Y & S U PPO RT AT S E A


…en sikker obligationsinvestering

Danmarks Skibskredit Sankt Annæ Plads 3 1250 København K Telefon: 33 33 93 33 Telefax: 33 33 96 66

Vejledning til bedre økonomi Autoriseret forhandler af: ISO 9001: 2000 With design

Den direkte vej

www.portesbjerg.dk

Reducer dine omkostninger til kvalitets motor reservedele, dele til diesel indsprøjtnings systemer og Turboladere.

Ole Roemers Vej 2 · DK-6000 Kolding · Denmark · Telefon +45 7631 0531 dpe@dieselpartner.com · www.dieselpartner.com

H AV N E - & S K I B S FA R T / 5 · 2 0 0 7


Afsender ErhvervsMagasinerne ApS Jægergårdsgade 152, byg. 03 I 8000 Århus C

Returneres ved varig adresseændring

A g e n c y

|

S t e v e d o r i n g

|

C h a r t e r i n g

|

T e r m i n a l

|

D i s t r i b u t i o n

Havne & Skibsfart -5-2007  

Havne, skibsfart, Søfart, Maritim Industri

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you