Page 1

HAVNE SKIBSFART

&

9. ÅRGANG · APRIL 2007 · NR. 2

FOKUS PÅ : KØGE MARITIM INDUSTRI

FOR FREMGANG OG SAMARBEJDE I HAVNE- OG SKIBSFART ERHVERVENE


WÄRTSILÄ® is a registered trademark.

NO BOARDROOM CONVERSATION WILL BREAK THIS ICE.

The world has enough talkers. We are doers. We are more than 14,000 men and women across the globe who are dedicated to achieving our clients’ goals – including keeping a fleet running. We are the engine of industry, see what we are doing today at wartsila.com


HAVNE SKIBSFART

&

9. ÅRGANG · APRIL 2007 · NR. 2

HAVNE- & SKIBSFART 2.2007

FOR FREMGANG OG SAMARBEJDE I HAVNE- OG SKIBSFART ERHVERVENE

INDHOLD

FOKUS PÅ : KØGE MARITIM INDUSTRI

4 Havnen er vækstskabende 6 Havne som transportcentre 8 Havnene er vigtige for fremtidens transportløsninger 10 Køge Havn skal sikre fremtiden Havne-&Skibsfart – den direkte vej til kommandobroen på den danske skibsfart Postomdeles til navngivne abonnenter i Skandinavien. Til samtlige danske havne og havnerelaterede virksomheder, til speditører, rederier, samtlige skibe i den danske handelsflåde, lodserier, linieagenturer, haveriagenturer, værfter, relevante lokale politiske udvalg samt folketinget.

12 Køge Havn – Danmarks nye port mod øst 14 NCC Sømaterialer klar til at rykke ind på de nye havnearealer 16 Ser frem til havneudbygning 18 Whisky og øl fra Køge Havn 20 shipping.dk holder skibene sejlende

ISSN 1395-4466 Ansvarshavende redaktør René Wittendorff (rw@erhvervsmagasinerne.dk) Annoncer Tlf.: 70 20 41 55, kl. 09.00-12.00 Fax 70 20 41 56 Eller annoncekonsulent: Kasper Kristensen Direkte tlf. 76 10 11 44 Udgiver ErhvervsMagasinerne ApS Jægergaardsgade 152, Bygn. 03 I 8000 Århus C Telefontid: kl. 9.00-12.00 Tlf.: (+45) 7020 4155, Fax: (+45) 7020 4156 Layout: CGADS Tryk: Rosendahls Bogtrykkeri Næste nummer: Udkommer 21. juni 2007 Eftertryk kun tilladt efter skriftlig aftale med redaktionen

Maritim Industri

2 Beskyttelse af viden 3 Nyt EU direktiv 4 De unge på Færøerne lærte ’Det Blå Danmark’ at kende

Søfartsuddannelser • HF-Søfart

• Sætteskipper

• Kystskipper

• Skibsfører

• Styrmand

• Efteruddannelse

Marstal Navigationsskole Skolen som ikke bare simulerer Tlf. 62 53 10 75 · www.marnav.dk

H AV N E - & S K I B S FA R T / 2 · 2 0 0 7


Havnen er vækstskabende Mange aktiviteter har deres udgangspunkt i havnen. Det ved havnen og dens kunder godt. For dem er det ingen nyhed, at havnen har vital betydning for det lokale og regionale erhvervsliv. Men det kan til tider være svært at overbevise borgere og kommunalpolitikere om det samme, når de får appetit på gode muligheder for attraktiv bebyggelse og havnens herlighedsværdi. Det skyldes måske også, at det er svært at se, at der sker noget, når skibene håndteres hurtigt og effektivt og hurtigt kommer ud af havnen igen. Vi

må derfor erkende, at det ikke er nok, at havnen og kunderne ved, at havnen er en effektiv og dynamisk virksomhed. Danske Havne har fået udviklet en analysemetode Derfor har Danske Havne fået udviklet en metode til at vise det. Det har stor betydning, fordi det er så vigtigt for de rammer, havnen får at udvikle sig i. De allerede gennemførte analyser viser helt entydigt, at havnen har en meget større betydning, end den traditionelt tillægges. De første resultater blev præsenteret på Danske Havnes havnekonferencen i Frederikshavn den 27. februar 2007. Og mange flere havne har vist interesse for at gennemføre lignende lokale analyser. Instrumentet er en metode, som Danske Havne netop har fået udviklet af Syddansk Universitet. Med metoden

kan vi måle og dokumentere den ekstra økonomiske og beskæftigelsesmæssige værdi, der skabes, når havne og virksomheder samarbejder om projekter og fælles udvikling. Virksomheder, transportfirmaer, indkøbskæder og havnen selv har lavet deres egne strategier for udvikling og logistik.

fiskeri, hvor havnen bliver omdrejningspunkt for mange aktiviteter næsten på trods af fiskeriets udvikling. Her ved vi godt, at fiskeriet spiller en afgørende rolle for aktiviteten i området, men vi har endnu til gode mere præcist at dokumentere, hvor stor betydning fiskerihavnen har.

Jo flere virksomheder, jo mere vækst

De 3 pilothavne

Når det lykkes at binde udviklingen indenfor de enkelte virksomheder sammen, skabes der aktivitet for alle parter. Dermed kan man komme ind i en god spiral, hvor der skabes yderligere vækst og beskæftigelse i området. Lige pludselig får man den volumen, der skal til for, at serviceydelser kan kobles på, og det tiltrækker igen andre, når der skabes et attraktivt og effektivt miljø. Nogle af de mest synlige eksempler ser vi i byer med

Metoden er efterprøvet ved, at der er gennemført 3 pilotprojekter. Her er sikret en vis forskellighed ved at vælge trafikhavnen Kalundborg, fjordhavnen Odense og lokalhavnen Nakskov. Og resultatet er overbevisende: På trods af forskellighed er der også mange fælles træk. Fælles er, at der er store virksomheder knyttet til alle 3 havne, men havnene er meget forskellige i deres geografiske beliggenhed, deres adgangsforhold og

Godsomsætning (1000 tons)

Beskæftigelse

Værdiskabelse

Skatter og afgifter

Kalundborg

1732 fuldtidsjob

1025 mio. kr.

310 mio. kr.

3575

Odense

2321 fuldtidsjob

1344 mio. kr.

385 mio. kr.

2340

Nakskov

1770 fuldtidsjob

1010 mio. kr.

278 mio. kr.

348

H AV N E - & S K I B S FA R T / 2 · 2 0 0 7


deres aktiviteter. En af projektets udfordringer har været at finde en rimelig afgrænsning mellem specielt store virksomheder og deres værdiskabelse sammen med havnen. I hvert konkrete tilfælde er vurderet, hvor mange arbejdspladser, der er knyttet til de aktiviteter, der skaber ekstra værdi i samarbejde mellem havn og virksomhed. Udgangspunktet er: ville denne virksomhed ligge her, hvis havnen ikke var her? Det får f.eks. som konsekvens, at man i Kalundborg ikke har medregnet de arbejdspladser, der er på de meget store farmaceutiske og bioteknologiske virksomheder, der ligger lige op til havnen. På tilsvarende vis er værftsaktiviteterne på Lindøværftet i Odense ikke medregnet. Omvendt i Nakskov hvor det f.eks. er helt afgørende for Vestas produktion af møllevinger, at produktionen kan finde sted på det gamle værftsområde. Kombinationen af gode muligheder for at skaffe arbejdskraft, oplagringsplads og søtransport er udslagsgivende faktorer. En sidegevinst er, at møllervingerne ikke skal ud at køre på vejene. Lidt om analysemetode

Modellen medtager både de direkte ansatte på havnen, de indirekte ansatte, der er ansat i virksomheder, der er afhængige af havnen og de arbejdspladser, der skabes som følge af det forbrug af varer og tjenesteydelser, som de første to grupper efterspørger. Det sker ved at der i modellen sker en beregning med multiplikatorer. Det betyder også, at det i modellen har en gunstig indvirkning på havnens betydning, at virksomhederne, der er beliggende på eller ved havnen, er kendetegnet ved, at de har en af de højeste lokale effekter på økonomi og beskæftigelse,

som er udregnet på baggrund af de multiplikatoreffekter, der er indlagt i modellen.

SKIPPERSKOLELÆRER?

Metoden er ny i forhold til Danske Statistiks traditionelle opgørelser, men den er enkel og kan efterprøves af de, der ønsker at udfordre den. Derfor opfordres alle havne og deres kunder også til at bruge modellen til på et enkelt og troværdigt grundlag at belyse den betydning, havnen har for området. Det kan også være et glimrende grundlag for at analysere de muligheder, havnen og dens kunder har, og den kan danne udgangspunktet for en strategi for havnens fremtidige aktiviteter.

1. Du bestod måske ikke skibsførereksamen med topkarakterer. Det gjorde vi heller ikke, men det går da meget godt. 2. Du har lyst til at undervise, formidle og udvikle. Det har vi også – det er derfor vi er her. 3. Du har masser af humor. Det er det vigtigste – ellers kan man ikke være her. 4. Du er ikke bange for at få lidt mindre i løn end til søs. Hvis du er, skal du blive derude. 5. Du kan arbejde selvstændigt i et stærkt team. Det gælder både her og til søs – vi hjælpes ad. 6. Din familie vil gerne se mere til dig. Det er jo dejligt, men du skal ikke lade det være hovedårsagen til at søge et job hos os, for vi har ofte travlt og undervisning kræver forberedelse. 7. Du bor måske meget langt væk. Og hvad så - der er masser af huse til salg i Nordjylland og her får du mindst 3 huse for samme beløb som 1 koster mange andre steder i landet. 8. Din evt. bedre halvdel er måske bange for ikke at kunne finde arbejde her. Bed denne lige checke www.jobnet.dk igen. 9. Du vil nok helst have varig beskæftigelse. Glimrende, for vi står midt i et generationsskifte – vores gennemsnitsalder er tjenlig til efterløn. 10. Du er nysgerrig og vil vide mere.

Og her spiller det ind, at resultaterne er nemme at forholde sig til og fortolke. Så at de kan bruges i informationsarbejdet overfor politikere og borgere, som tilsammen er med til at bestemme havnens fremtid. Hvilken betydning har godsomsætningen? Kalundborg Havn har en godsomsætning, der er 10 gange større end Nakskov, men det samme antal arbejdspladser. Hvordan hænger det sammen? Kalundborg er en af Danmarks vigtigste transithavne. Det betyder, at en stor del af aktiviteten knytter sig til færgefart, og at aktiviteten skabes udenfor Kalundborg i transportvirksomheder og produktionsvirksomheder, som ikke ligger i havnens umiddelbare opland. Når dette er sagt, skal det bemærkes, at Kalundborg Havn har betydning for 1700 fuldtidsarbejdspladser, som ikke ville være i nærområdet, hvis der ikke er aktivitet i havnen.

Fint, ring 98 44 33 44 og bed om inspektør eller forstander. Du kan også checke www.skipperskolen.dk - idag!

Vil du vide mere, så kontakt Danske Havne www.danskehavne.dk Af sekretariatschef Tom Elmer Christensen, Danske Havne

 

   Skolen på toppen Har du viljen – kender vi vejen Bankvej 1 - 9990 Skagen - post@skipperskolen.dk

H AV N E - & S K I B S FA R T / 2 · 2 0 0 7


Havne som transportcentre Danmarks fysiske infrastruktur er mere end et stort vej- og banenet. Det kommer forhåbentlig også til at fremgå, når regeringens Infrastrukturkommission i oktober 2007 skal afgive sin rapport om transportmæssige udfordringer og behov for infrastruktur i Danmark frem mod 2030. Godsmængderne ventes at blive fordoblet inden 2020. Allerede i dag er vejene overfyldte og kan snart ikke rumme mere. Udbygninger af vejnettet kan ikke løse problemerne alene. Derfor skal mere gods ud at sejle. I dag går 75 % af Danmarks udenrigshandel via havnene. Havnene bliver derfor de naturlige omdrejningspunkter for godstransporten i fremtiden. For mange opfattes havnen

som et sted, hvor skibe med gods og passagerer ankommer og forsvinder igen. Men det er kun en enkelt af havnens funktioner. Allerede i dag er havnen langt de fleste steder transportcenter. Havnens funktion som transportcenter er forankret i omladning af gods fra en transportform til en anden. Sammen med virksomheder på havnene er der opbygget stor erfaring i at modtage, behandle og distribuere varer og tjenester. Større havne betjenes af skib, bil og tog (og også fly), mindre havne typisk af skib og bil. Som transportcentre udfylder havnene imidlertid også en række funktioner og services. Lager- og distributionsservice, hvor godset oplagres i havnen og/eller distribueres videre i større (søværts) eller mindre (landværts) mængder. Øvrige services bl.a. turisme, rastepladser, rengøring, IT- og telefunktioner. Og særligt vigtigt: Forarbejdning og ompakning, hvor godset håndteres, så der sker en værditilvækst og videredistribution. Denne værditil-

H AV N E - & S K I B S FA R T / 2 · 2 0 0 7

vækst på godset skaber mange arbejdspladser på havnen og i oplandet. Alle de danske havne er forskellige, men deres funktion som transportcenter er fælles, og alle steder er der mulighed for at forstærke centerfunktionen. Havnene investerer i disse år enorme summer i at udbygge kajer, bassiner, kraner og andre faciliteter til at imødekomme fremtidens transportbehov. Mange store virksomheder vælger at lægge produktionsanlæg og logistikcentre på havnene. Det understreger havnenes betydning som transportcentre, hvor godset ikke blot omlastes, men i mange tilfælde også tilføres stor værditilvækst. Men for at kunne klare de kommende udfordringer er det af yderste vigtighed, at infrastrukturen i baglandet følger med. Investeringer i veje, tunneler og baner til havnene er nødvendige for at godsstrømmene også kan flyde effektivt i fremtidens Danmark. Man kan ikke bringe havnen til

jernbaneterminalen, men det omvendte kan godt lade gøre. Hvis den politiske vilje er til stede. Danske Havne har en vision om at effektivisere fremtidens godstransport ved at gøre havnene til naturlige og effektive knudepunkter i et net af transportcentre. Havne kan derfor tilbyde samfundet at aflaste de fyldte motorveje og hovedveje, hvis varedistributionen i fremtidens Danmark flytter fra de rullende lagre på lastbiler til havne og distribueres herfra. Havne og virksomheder på havne skal nok klare håndteringen af varer og tjenester på kommercielle vilkår. Men adgangsveje og jernbaneforbindelser til havne kræver en hjælpende hånd med offentlige investeringer i infrastruktur. Her har både stat, regionale vækstfora og de nye kommuner en opgave. Af Uffe Steiner Jensen, formand for Danske Havne


Esbjerg Havn – Den direkte vej ...

Tlf. 75 12 41 44 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk

300 VESSELS IN OVER 35 COUNTRIES WORLDWIDE Throughout its history of more than 170 years, SvitzerWijsmuller has been in the forefront of specialised marine activities. SvitzerWijsmuller provides interrelated services in the fields of harbour, coastal, terminal/LNG, offshore and ocean towage as well as salvage operations, crew boat and standby-rescue services.

Phone +45 3919 3919 info@svitzerwijsmuller.com www.svitzerwijsmuller.com

Experienced and well-trained crews cooperate closely with clients both at sea and ashore. With a diverse fleet of vessels built to the highest standards, SvitzerWijsmuller stands ready to serve you worldwide. We provide safety and support at sea.

Pakhus 48, Sundkaj 9 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark

A.P. MOLLER - MAERSK GROUP

H AV N E - & S K I B S FA R T / 2 · 2 0 0 7


TEMA KØGE FOTO AF FLEMMING HANSEN

Havnene er vigtige for fremtidens transportløsninger Det kan ikke siges for tit. Den fremtidige vækst i den internationale og nationale godstransport nødvendiggør, at der trækkes på alle transportformerne, og at de forskellige transportformer bliver bedre til at samarbejde der, hvor det er effektivt. Havnene har som transportcentre et naturligt fundament for at fungere som formidler af og deltager i det nødvendige samarbejde. Den danske havnesektor vil være nøglespiller i dette samarbejde, og det er derfor afgørende, hvordan de danske havne forbereder sig til disse udfordringer. Et værktøj til at forberede sig på udfordringerne er tidligt at gøre sig klart, hvilke transportopgaver havnene har gode forudsætninger for at kunne håndtere, hvad havnene har af ønsker af den fremtidige

havneproduktion og hvilken konkurrencesituation havnen er i. Dernæst er det centralt, at indhente realistiske prognoser for den fremtidige trafik. Med dette udgangspunkt og med andre lokale forudsætninger kan de første streger tegnes til en kommende Masterplan, hvor kommunen, havnesektoren og erhvervslivet samt andre plan- eller miljømyndigheder inddrages i den endelige udformning af Masterplanen for den enkelte havn. I nogle havne har forberedelserne været i gang i flere år, hvilket også er nødvendigt, når alle parter skal være medspillere i langtidsplanlægningen. Det har vi også set i Køge Havn, hvor de første skitser allerede var på banen omkring år 2000, mens lokalplan og Regionplantillæg fra april 2006 satte de foreløbige milepæle for udviklingen af Køge Havn.

H AV N E - & S K I B S FA R T / 2 1·2007

Køge Havn omsætter årligt ca. 1,4 mio. tons gods og betjener ca. 100.000 passagerer i trafikken til og fra Bornholm.

Køge Havn. Med de større skibe håber havnen på en fordobling af godsomsætningen frem til 2017.

Planen går i sin enkelthed ud på, at etablere et depot med jord fra hovedstadsområdet med 40 ha på søterritoriet. Depotet skal danne grundlaget for at udvide Køge Havn, hvor der skal etableres nye dækmoler og 1200 meter nye anløbskajer.

På toppen af den samlede plan vil der blive frigjort havnearealer i den sydlige del af havnen med henblik på, at kommunen kan etablere en ny bydel med rekreative arealer ned mod havn og vand.

Der er allerede nu truffet de nødvendige aftaler om etableringen af depotet, der forventes færdiggjort i løbet af godt 10 år. Projektet bliver færdigt i etaper, så delarealer vil kunne tages i brug undervejs. Planen er, at erhvervslivet kan være med til at tiltrække større skibe til havnen efter en uddybning af havnebassinet fra de nuværende 7 meter til 8,5 meter. Samtidig etableres en ny fremskudt indsejling til

I løbet af de kommende 10 år udvides havnen for omkring 950 millioner kr., hvilket skal være med til at styrke og udbygge havnens betydning i det danske havnelandskab. Det er ikke første gang at der i Køge Kommune tænkes kreativt i forbindelse med udviklingen af godstransport. I 2001 etableredes i udkanten af Køge by det i dag kendte Skandinavisk Transport Center. Afstanden til havnen er kun 3 kilometer, og centret


blev oprettet ved siden af et af hovedstadens vigtigste og største trafikkryds, hvor 3 motorveje skærer hinanden. I dag har centret også direkte jernbaneforbindelse til RoskildeNæstved linien. Skandinavisk Transport Center er i dag dels et transportcenter med mange faciliteter for godset, chauffører og transportmidler, men er samtidig sæde for en række større erhvervsvirksomheder med store transportbehov. Samarbejdet mellem Skandinavisk Transport Center og Køge Havn er meget tæt, og der forventes øgede synergier fra samarbejdet i de kommende år.

kunne vokse og være en betydelig spiller for afviklingen af fremtidens godsstrømme. Det er mit ønske, at Køge Havn gennem sine fremsynede aktiviteter og store investeringer vil kunne leve op til de forventninger, havnen selv har til udbygningen. Af transport- og energiminister Flemming Hansen (K)

Der er ingen tvivl om, at den forventede generelle vækst på 75 pct. i godsmængderne fra, til og gennem Danmark frem til 2025, og samarbejdet med Skandinavisk Transport Center vil der være et godt udgangspunkt for, at Køge Havn vil

H AV N E - & S K I B S FA R T / 2 · 2 0 0 7


TEMA KØGE

Køge Havn skal sikre fremtiden

Udbygningsplanerne er vidt fremskredne og vil gøre Køge endnu mere interessant for maritime virksomheder og transportbranchen. I de kommende år tager Skandinavisk Transport Center (STC) / Køge Havn et ordentligt hop op ad stigen, når det gælder placeringen på top tilisten over de største danske havne. Målet er at blive en af Danmarks mest betydningsfulde transportklynger, og startskuddet er for længst gået. Det nye er, at man nu er klar til en ny runde. Skandinavisk Transport Center og Køge Havn er ét selskab med direktør Thomas Elm Kampmann ved roret siden år 2000, hvor der blev sat ord og handling bag visionerne for havnens fremtid. En fremtid, der også vil smitte kraftigt af på Køge By.

Omsætningsfremgang

- I de seneste år har havnen haft en omsætningsfremgang på 150 %, og vi har nået det punkt, hvor der simpelthen ikke er flere ledige arealer på havnen. Så skal den positive udvikling fortsætte, har vi brug for mere plads, konstaterer Thomas Elm Kampmann. Derfor barsler havnen med en kæmpestor udvidelsesplan, der omfatter 400.000 m². Det er mere end en fordobling af det nuværende areal på 325.000 m². Kontrakterne blev skrevet under umiddelbart før påske, og de første tiltag går i gang i maj. Arealerne placeres på ydersiden af Junckers Industrier – ca. 800 m ud i Køge Bugt og nordpå, hvor man på jomfruelige arealer samtidig sikrer sig plads til fremtidens eventuelle havneudvidelser. Ny havnefront

- Til gengæld overdrager vi hen ad vejen omkring 100.000

H AV N E - & S K I B S FA R T / 2 · 2 0 0 7

m² af de gamle og udslidte havnearealer i Søndre Havn til byudvikling. Disse arealer kan alligevel ikke bruges til rationel havnedrift mere. Til gengæld har arealerne en attraktiv beliggenhed for Køge By, der kan bruge dem til havneboliger, kontorer og kulturelle formål samt skabe en helt ny havnefront som kompensation for, at Køge egentlig altid har ligget med ryggen vendt mod havnen, siger Thomas Elm Kampmann. Med til planerne hører også, at havnen uddybes med halvanden meter til 8,5 m, og det oppumpede sand placeres på Søndre Strand, hvor der opstår en helt ny strandpark i et ellers ikke særligt attraktivt område. Også lystbådehavnen får plads til et bassin mere. - Vi kan altså også se frem til at kunne servicere skibe med en større dybgang end hidtil. Det gør os bl.a. mere interessante for ro-ro-trafikken til Baltikum, og de nye arealer kan både til-

trække nye virksomheder og give de eksisterende mulighed for at udvikle sig, påpeger han. Alt besat

For STC’s vedkommende begyndte man for syv år siden at byggemodne 1,3 mio. m². De arealer er stort set fuldt besat, og blandt giganterne er bl.a. Nettos centrallager i Danmark, LMG Stål og DBK, der distribuerer bøger til stort set alle boghandlere i Danmark. Så selv om en ny havneudvidelse er på trapperne, så ved de godt i Køge, at den kun er begyndelsen. - I løbet af 2008 regner vi derfor med at byggemodne yderligere en halv mio. m², så logistikklyngen STC kan disponere over knapt 2,5 mio. m² til transport af enhver art: lastbiler, skibe og jernbane, siger Thomas Elm Kampmann. De muligheder ligger også gemt i fremtidsplanerne efter havneudvidelsen, for efter hans mening ligger Køge ideelt pla-


De store bulklaster sætter præg på Køge Havn.

ceret på Sjælland, når det gælder logistik. Håber på broen

- Så vi både håber og tror på, at en fast forbindelse over Femern Bælt bliver en realitet. Og hvis vi så også kunne få en ny jernbane mellem Ringsted og København via Køge, ville det være helt perfekt for udviklingen af en moderne kombiterminal i Køge og forstærke vores strategi om at være et transportknudepunkt i denne del af landet, vurderer Thomas Elm Kampmann. Lillebror vokser

at kommune og virksomheder i tide så sig om og vurderede mulighederne. - Vi har opdaget nye styrkeområder: Hovedstaden mangler lagerplads og er ikke begejstret for de store lastbiler, samhandlen med Baltikum stiger, og vi er placeret tæt ved afkørslen til motorvejen. - Så nok er vi lillebror, og vi lever i fred med Københavns Havn som kollega – men selv små brødre bliver jo voksne en dag og finder deres egne ben at stå på, siger Thomas Elm Kampmann. Af Karen Sloth

Service er mange ting ! STC i Køge har de gode grunde - både til dem, der vil servicere og til dem, der vil serviceres…

Alle idéerne er udsprunget af, GRUNDE FRA 5.000 M 2 TIL 250.000 M 2

FAKTA • Køge Havn er en typisk bulkhavn, hvor gødning, skrot, korn, foderstoffer, træ og sømaterialer vejer tungt i tallene for, hvad der går over kajen. • Køge Havn har i de seneste to år været centrum for bornholmertrafikken. • Havnens brugere er i høj grad skibe fra Østersølandene og den nordlige del af Europa. Virksomhederne i det nuværende klyngetransportcenter, Skandinavisk Transport Center, beskæftiger ca. 1500 medarbejdere.

KØGE HAVN RUNDT OM HJØRNET ERHVERVSVENLIG KOMMUNE E20, E47 OG E55 TIL DØREN JERNBANETERMINAL PÅ VEJ

STC i Køge har mange bud på, hvorfor det er et udtryk for sund forretningssans at lægge f.eks. et servicevirksomhed på et af vores arealer: Beliggenheden og trafikken, for bare at tage to... Ring uforpligtende og hør flere bud på de gode grunde ved STC...

• Køge Havn, som er en kommunal selvstyrehavn. • Transportcentret (STC) ved afkørsel 32 på motorvejen og som hører under Køge Byråd.

T: +45 56 64 62 63 M: info@stc-koege.dk www.stc-koege.dk

Begge enheder markedsføres og drives under ét med en fælles direktion.

Adgangsvejen 1, DK-6700 Esbjerg Denmark Telefon: +45 7611 4700 · Fax: +45 7611 4705 · Telex: 54350 esloga dk E-mail: mail@esvagt.dk

H AV N E - & S K I B S FA R T / 2 · 2 0 0 7

10937 / aogj.dk

Skandinavisk Transport Center / Køge Havn består af to enheder:


TEMA KØGE

Køge Havn – Danmarks nye port mod øst Køge har været købstad i næsten 800 år og den har faktisk haft en havn i alle disse år.

ter langs kajen gjorde stedet til et idyllisk område, men stadigvæk med erhvervslivet som omdrejningspunkt for den største aktivitet.

Det er dog kun ca. 75 år siden, den for alvor tog karakter af at være en erhvervshavn. Med Junckers Industrier og senere Københavns Pektinfabrik som drivkraft, udviklede havnen sig stille og roligt. Kombinationen af en havn med erhvervstrafik, fiskerbåde og roklub og med restauran-

Midt i 1990`erne stod Køge Kommune og Havnen overfor at skulle træffe en beslutning for havnens fremtid. Skulle den, som set mange andre steder, gå en fremtid i møde som et sted med boliger, eller skulle man fortsat satse på at udvikle havnen i konkurrence med de øvrige, større havne i Danmark? Valget blev en satsning på at

H AV N E - & S K I B S FA R T / 2 · 2 0 0 7

udvikle havnen erhvervsmæssigt. Den blev omdannet til en kommunal selvstyrehavn med egen bestyrelse, og der blev investeret i en havneudvidelse på 144.000 m2. En udvidelse som var færdig i 2005 stort set samtidig med, at den nye terminal for håndtering af Bornholmstrafikken blev indviet. Stigende godsmængder og fortsat satsning på udvikling har gjort, at Havnen har besluttet sig for en ny udvidelse. Der bliver tale om 400.000

m2 jorddepot og arealinddæmning, som forventes færdiggjort løbende over de kommende år. Med havnens nuværende godsmængde er Køge Havn i dag den 8. største erhvervshavn i Danmark. En udvikling som vi ønsker, skal fortsætte de kommende år. Af Bestyrelsesformand Flemming Christensen, Køge Havn


+Œ"OG3!,'AF3+)"%

Andrea Shipping ApS Ă˜stre Boulevard 17, st. tv. $+ .AKSKOVn$ENMARK Postbox 143 . 4900 Nakskov 4LF &AX Tlf.: +45 54 30 90 . Fax: +45 54 95 59 00 INFO95 ANDREA SHIPPINGDK E-mail: info@andrea-shipping.dk WWWANDREA SHIPPINGDK www.andrea-shipping.dk

A/S ★

rederi

★

rüstofleverandør fra egne stenbrud i Norge

★

logistikløsninger land/vand kontakt os og hør nÌrmere eller se ogsü www.stema-shipping.dk

Nyhavn 28 ¡ DK-6200 Aabenraa Tlf. +45 74 62 79 72 Fax +45 74 63 03 65 E-mail: logistik@stema-shipping.dk

NCC SĂ˜MATERIALER har afdelinger i Esbjerg, Ă…rhus, Gilleleje, Avedøre og Køge Vi indvinder og forĂŚdler rĂĽstoffer til betonfremstilling, men sĂŚlger ogsĂĽ sand, grus og sten til private Vesterhavsral Orionvej 7 6701 Esbjerg Tlf. 75 13 44 33

RN Sten & Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre Tlf. 36 78 05 00

Gilleleje Sten & Grus Alfavej 23 3250 Gilleleje Tlf. 48 30 12 22

Køge Sten & Grus Sdr. Molevej 25 4600 Køge Tlf. 56 65 36 10

Ă…rhus Sten & Grus Oliehavnsvej 28 8000 Ă…rhus C Tlf. 86 75 66 80 Se yderligere oplysninger pĂĽ www.raastoffer.dk

H AV N E - & S K I B S FA R T / 2 ¡ 2 0 0 7


TEMA KØGE

Lapis losser betongrus 0-8 mm i Køge

NCC Sømaterialer klar til at rykke ind på de nye havnearealer Fleksibilitet er en god ting, når man skal følge med udviklingen, og det har salget af sømaterialer gjort med Køge Havn som base i omkring 100 år. I dag er det NCC Sømaterialer, der indvinder og sælger sømaterialerne på havnen, og siden virksomhedens start i begyndelsen af 1960’erne har den holdt til forskellige steder på havnen. - En søplads er meget fleksibel og kan flyttes derhen, hvor behovet for nye arealer opstår, forklarer driftsleder Søren Evald Jensen, der ser frem til endnu en flytning – nemlig til de nye havnearealer, der opstår i de kommende år, hvor man i samarbejde med havnen skruer op for fremtidsforventningerne.

To sugemetoder

Her skal nogle af NCC Sømaterialers skibe: Glarea, Baltic, Nordia-N og Lapis samt de skibe, man chartrer ind, til den tid losse deres laster fra havbunden. Lasterne består typisk af afrundede sten og modent sand. At sandet er modent vil sige, at det er næsten rent kvartssand, der som råvare allerede opfylder mange industrikunders ønsker. - Indvindingen foregår enten ved stik- eller slæbesugning. Materialet suges op fra havbunden, sorteres, så det ønskede materiale lander i lasten, mens det resterende sendes retur i havet sammen med skyllevandet, forklarer Søren Evald Jensen. Flere af virksomhedens skibe kan med en omrigning i øvrigt

H AV N E - & S K I B S FA R T / 2 · 2 0 0 7

arbejde med både stik- og slæbesugning, og for begge metoder gælder det, at sten og ral via en sugefod suges ind i en centrifugalpumpe, hvor sorteringen sker. Skippernes store erfaring og viden om forekomsterne kombineret med moderne GPSudstyr danner basis for en effektiv opsugning. Med bind for øjnene

Men først skal sugepladserne findes, og det er efterforskning, der populært fortalt kan betegnes som geologi med bind for øjnene. Først og fremmest skal man have tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen til at gå i gang. Indtil nu har man så prøvepumpet på de udpegede steder, men her er en modernisering på vej i

branchen. I stedet ser man først på eksisterende data og opstiller en geologisk model med oplysninger om aflejringstidspunkter, og hvordan havspejlet var dengang. Man skal finde det længste frie stræk og vurdere, om der fra starten overhovedet fandtes materialer til en brugbar råvareforekomst. - Derefter går man videre med geofysiske seismik- og sonarundersøgelser, der med lydbølger afslører, hvordan lagene er placeret på og lige under havbunden. Først derefter prøvepumper man for dels at se, om man har ramt rigtigt og dels få materiale med op, så man kan analysere, om kvaliteten lever op til kravene, siger Søren Evald Jensen. Er kvaliteten i orden, foretages et produktionsforsøg i fuldt


FAKTA • I Danmark indvindes årligt fem-syv mio. m³ råstoffer fra havbunden. Størsteparten bruges som fyld herunder kystfodring, mens resten anvendes som tilslag i beton og asfalt samt i mindre omfang som anlægsmateriale. • NCC Sømaterialer producerer primært forædlede tilslag til beton og asfalt. • Råstoffer indvundet til havs er generelt af bedre kvalitet end landbaseret materiale og kan landes i stort omfang i næsten alle havnebyer tæt på kunden. • Indsejling af fyldsand er et nicheområde, som imidlertid betyder, at skibskapaciteten udnyttes næsten 100 %.

Betongrus 0-8 mm pumpes igennem et sandsold, grus fra 0 mm til 8 mm går igennem soldet og sten større end 8 mm falder tilbage i vandet igen

Før gruset som her pumpes op på dækket er gået et stort, geologisk forarbejde.

omfang, hvor et antal laster forarbejdes til færdigvarer i et industrielt anlæg og vurderes. Ny lov på vej

- Først derefter kan man søge om indvindingstilladelse, og er der planlagt indvinding af mere end fem mio. m³ over ti år eller en mio. m³ pr. år, skal der desuden udarbejdes en VVM-redegørelse, der belyser indvindingens påvirkning af miljøet, siger han. Loven om indvinding af råstoffer er i øvrigt ved at blive ændret. Indtil 1996 kunne man indvinde sømaterialer overalt, hvor det ikke direkte var forbudt. Fra 1997 har det kun været tilladt i områder, som Skov- og Naturstyrelsen har udpeget, og nu strammes loven yderligere.

- Det betyder, at den enkelte indvinder skal have tilladelse til indvinding i det enkelte område og kunne dokumentere, at det foregår miljømæssigt forsvarligt, understreger Søren Evald Jensen. Hvor de nye områder ligger ventes afklaret i de kommende måneder. Af Karen Sloth

FAKTA Under den sidste istid for 12.000-15.000 år siden var verdenshavenes vandspejl ca. 100-130 m lavere end i dag, og samtidig pressede ismasserne landmasserne ned. Efter istiden steg vandspejlet, og jordskorpen hævede sig – ganske vist i hvert sit tempo. Derfor har kystlinien konstant flyttet sig, og i kølvandet heraf har bølger og strøm flyttet og slidt på sømaterialerne, så de er modnet. De svage og kemisk ustabile nedbrydes, materialerne sorteres, og til slut aflejres de. Den naturlige sortering er årsag til, at der nogle steder kun er sandaflejringer og andre steder kun ral.

OK Gulve A/S - Marine Flooring udfører arbejder på nybygninger og reparationer for hele landets værfter samt Lindø  Værftet hvor vi udfører nedenstående opgaver: • Dørk opbygninger med cementbaserede dæksbelægninger direkte på ståldækket • Visco elastiske dæmpningsmasser mod maskinstøj og kondens • Svømmende isolationsdæk med overflader af stål og betondæk • Topbelægninger med fliser/klinker, tæpper, vinyl, gummi og epoxy • Skibsgulve af teak med rigtige gummifuger med direkte import • Speciel dobbeltgulve som anvendes til installationer af el, luft mv. • Gardiner og solafskærmning ude og inde • Rengøring dåb til aflevering af skibe Firmaet er en selvstændig enhed i OK Gulve koncernen med 46 års arbejde og leverancer til skibsindustrien. Firmaet beskætiger i dag 25 special-uddannede gulvlæggere, smede og murere. $& !*("& -3&& +)&444/*51(&)/

www.skibsgulve.dk

Søpladser er meget fleksible, siger Søren Evald Jensen. H AV N E - & S K I B S FA R T / 2 · 2 0 0 7


TEMA KØGE Hos C.R. Holship glæder man sig allerede til bedre pladsforhold i havnen efter udbygningen.

FAKTA • C.R. Holship A/S er en del af Holship Gruppen bygget på en fusion i år 2000 mellem C.R. Shipping A/S og Køge Stevedore A/S. • Sidstnævnte var ejet af Holship Danmark A/S med hovedsæde på Holbæk Havn, og C. R. Holship ejes nu fifty/fifty af Holship Danmark og direktør Ulf Stephenson. • Virksomheden beskæftiger seks medarbejdere og indsætter derudover mandskab efter behov til f.eks. stevedoreopgaver, så man nogle dage kun beskæftiger faste medarbejdere, andre dage omkring 10-15.

Ser frem til havneudbygning C.R. Holship har allerede reserveret plads, så ekspansionsmulighederne i Køge er sikret. Det første spadestik er ikke taget endnu, men at havneudvidelsen alligevel er en realitet, har betydet, at en alsidig, havnerelateret virksomhed som C.R. Holship A/S også har sikret virksomhedens fremtidige udvikling ved at reservere plads på den nye havn, der skyder op uden for Køge i løbet af de kommende syvotte år. - Vores kundegrundlag er i orden, så der var ikke noget at betænke sig på, og vi glæder os meget, til vi en dag kan tage de nye lokaliteter i brug, siger Ulf Stephenson, direktør for C.R. Holship A/S, der i dag styrer aktiviteterne fra firmaets domicil på Parketvej 1 på det

nuværende, ældre havneareal i Køge. Flere hjørnestene

Og aktiviteter er der nok af, for C.R. Holship er involveret i stort set alle opgaver relateret til havnevirksomhed. Befragtning er en af hjørnestenene, og projektlaster vejer i bogstaveligste forstand tungt. - Vi har bl.a. en del opgaver omkring stålprodukter, og det er ikke længe siden, vi stod for fragten af en komplet asfaltfabrik til en kunde i Norge, oplyser Ulf Stephenson. Skibsklarering og stevedoring er andre arbejdsområder, for der skal bestilles lods, arrangeres losning og lastning, sørges for at maskineriet, der skal løfte opgaverne, er til stede og i orden, samt at arbejdskraften er til stede. Køge er en typisk bulkhavn, og ud over stålprodukter er det da også mest træ, beton-

H AV N E - & S K I B S FA R T / 2 · 2 0 0 7

skærver, asfaltskærver og jernbaneskærver, C. R. Holship håndterer. - I den forbindelse er der grund til at fremhæve vores stenvaskeri. Vi har nemlig vores eget, så jernbaneskærver via et transportbånd kan sendes til vask og få støvet fjernet. Det sker blandt andet af hensyn til arbejdsmiljøet for de mennesker, der skal arbejde med dem, forklarer Ulf Stephenson. Pionerer med stregkoder

Når det kommer til stålprodukterne, så har stregkoderne også her holdt deres indtog. - Vi har kunder, hvor vi scanner stålet, når bilerne læsses. Så kan man skrive et fragtbrev med simpelthen alle detaljer om godset. Men systemet er naturligvis ikke forbeholdt stålprodukter. Det kan bruges til alle mulige varer, og vi føler i hvert fald, at vi er blandt pionererne på dette felt, for det er

et system, der vil vinde frem, vurderer Ulf Stephenson. Firmaet råder desuden over pakhusfaciliteter til opbevaring og udlevering af gods, man kan tolddeklarere, og så er C.R. Holship desuden DANAK-akkrediteret og kan derfor udføre opgaver omkring måling og vejning samt kvalitetskontrol – eksempelvis sende en inspektør ud, så man er sikker på, at eksportvarer er pakket rigtigt m.v. Det kræves i øvrigt af visse modtagerlande. Mange speditionsopgaver løses i samarbejde med Holship Gruppen. Det er især handling af hele containere og stykgodscontainere med Danmark som hovedområde, men også til og fra Norge, Sverige og Finland. Af Karen Sloth


skibsfiltre.dk

Asfaltbelægninger

BMJ

Maskinfabrik A/S

- veje for fremtiden LMK VEJ A/S Nordhavnsvej 2 DK-4600 Køge Telefon 56 64 68 00 Telefax 56 64 68 01 E-mail: lmk@lmkvej.dk www.lmkvej.dk

Skalmstrupvej 10 DK - 7850 Stoholm J

Tel +45 97 54 22 77 Fax +45 97 54 23 65 Mobil +45 40 57 94 84 b.m.j@post.tele.dk www.skibsfiltre.dk

The peace-of-mind specialists

Alfa Laval onboard? If so, you not only have the most reliable equipment and systems available, you also have the support of our parts and service organization. Performance Packages matched to your needs give you preferential treatment for service, spares and repairs at short notice at Alfa Laval facilities in major ports worldwide.

Let us help you raise equipment availability, gain full control over your operating costs, and achieve maximum savings. With Alfa Laval you get a partner who adds value to your business, giving you peace of mind – through-out the lifetime of your ship. Consult the peace-of-mind specialists

Alfa Laval Nordic A/S • Krondalvej 7 • 2610 Rødovre • Tlf 44 57 62 00 • Fax 44 57 62 44

www.alfalaval.com/nordic

H AV N E - & S K I B S FA R T / 2 · 2 0 0 7


TEMA KØGE I 2010 bliver destilleriets nye whisky, Edition no.1, klar til indtagelse. Den skal først lagres.

Whisky og øl fra Køge Havn

Når man godt kan lide både øl og whisky, kan man ligeså godt leve af det. Det gør ejerne af Bryghuset Braunstein. Man køber et bryggeri i USA, sejler det hjem i en 40 fods container, etablerer et bryghus på Køge Havn og går i gang med at brygge øl. Og når man nu er ved det og godt kan lide det, så kan man ligeså godt også etablere et dansk whiskydestilleri. Sværere er det ikke, og det er præcis, hvad brødrene Michael og Claus Braunstein Poulsen har gjort. I et tidligere pakhus på Carlsensvej i Køge har de indrettet et mikrobryggeri til øl og Danmarks første og største mikrodestilleri til whisky og snaps. Det er kun få år siden, de besluttede, at de ville have foden under eget bryghus, leve

af deres hobby og have det sjovt imens. Dermed ikke sagt, at det har været let. Der er lagt rigtig mange arbejdstimer i projektet, men det har været gode timer. - Og så er man jo både stolt og glad, når det lykkes, konstaterer Michael Braunstein Poulsen. Lokal opbakning

Det var dog aldrig gået, hvis ikke borgerne i Køge også syntes, at det var rart med eget bryggeri. Lokalsamfundet har i den grad bakket op om projektet, og det har været et godt springbræt til et landsdækkende salg, hvor Bryghuset Braunstein nu har fået sine produkter ind på hylderne i Coop- og Irma-butikkerne samt på flere caféer og restauranter. Der er både sjæl og faglighed bag produkterne. Brødrene har østrigske rødder, og i alpelandet ved man nok, hvordan øl

H AV N E - & S K I B S FA R T / 2 · 2 0 0 7

skal brygges. Så Køges nye øl er brygget på en opskrift fra 1516 og på basis af ædle råvarer: malt, gær, vand og humle og med en tysk brygmester til at styre processen. - Men det er slet ikke meningen, at vi vil være store. Vi vil bare gerne arbejde med noget, vi kan lide, siger Michael Braunstein Poulsen, der beskæftiger otte medarbejdere i virksomheden. Dansk whisky i 2010

For whiskyens vedkommende er det 30 år siden, at danskerne sidst kunne drikke et nationalt produceret produkt. Det kan man i 2010. Edition no. 1 hedder den første whisky, som Mikrodestilleriet Braunstein lancerede i slutningen af marts. Whiskyen skal dog først lagre tre år på håndplukkede sherryfade, og modningen kan følges på hjemmesiden www.braunstein.dk - Vi håber både, at den kan blive et samlerobjekt, men vi

håber også, at ganske almindelige whiskyelskere vil drikke den og sætte pris på den, siger Michael Braunstein Poulsen. Udover whiskyen fremstiller brødrene også kryddersnapse, og med det for øje har de samlet erfaring, siden de som børn samlede bær ved Vesterhavet til farfars kryddersnapse. Og så fremstiller de i øvrigt også ølsnaps – et produkt, tyskerne altid har været glade for, og som er baseret på destilleret øl med maltens karakter og toner af bitterhed. Af Karen Sloth


-sĂĽ til søs med Fyn PC‌ LystbĂĽde, ďŹ skekuttere, fĂŚrger, containerskibe, olietankere og m.. Da vi bor i søfartsbyen Svendborg, ĂĽbner vi en maritim afdeling. Benyt Dem af vor ekspertise og gratis support. Ring til os og fĂĽ et uforpligtende tilbud‌

Fyn PC - Vestergade 102 – 5700 Svendborg – Tlf. 62220844

L E

FD

JFM VO X XX

- Vi brygger det, vi drikker det, og resten sÌlger vi, siger brødrene Michael (tv.) og Claus Braunstein Poulsen (th.) med et smil. De er glade for, at de fik muligheden for at leve af deres hobby.

4BMJOPNFUFSt,PNNVOJLBUJPOTVETUZS /BWJHBUJPOTVETUZSt"OUFOOFSt&1*3#t4"35t7)' #BUUFSJMBEFSFt*OUFSDPNt3BEJPQFKMFSFt)FBETFUT 3BEBS3FGMFLUPSFSt#SPWBHUBMBSNFS 'MZLPNNVOJLBUJPOTVETUZS "NBHFS4USBOEWFKr,“CFOIBWO4 5MGr'BYr&NBJMJOGP!VOJFMFDELrXXXVOJFMFDEL

FAKTA • Bryghuset Braunstein brygger tre faste typer specialøl samt øl afstemt til ĂĽrstiden. Ă˜llet brygges med respekt for hĂĽndvĂŚrket og med de bedste rĂĽvarer, sĂĽ slutproduktet bliver i en klasse for sig. • Det kan bl.a. købes i specialbutikker og udvalgte supermarkeder med en decideret ølafdeling samt direkte fra bryggeriets netbutik. • Køge har tidligere haft et bryggeri i Vestergade opført i 1866. Der blev først brygget hvidtøl, men senere ogsĂĽ pilsner og porter. Bryggeriet lukkede i 1941. • I slutningen af 1800-tallet havde Køge 38 vĂŚrtshuse og syv købmĂŚnd med tilladelse til udskĂŚnkning – ĂŠt udskĂŚnkningssted pr. 71 indbyggere.

Tele. 70 30 08 80 Fax. 70 30 08 81 www.3f.dk/koege-bugt Klarering • Befragtning • Stevedoring Søassurance • Lloyd´s Sub Agency Postboks 66 ¡ DK-4900 Nakskov Tlf. +45 54 92 33 33 ¡ Fax +45 54 95 03 93 mail@casperandrea.dk

H AV N E - & S K I B S FA R T / 2 ¡ 2 0 0 7


TEMA KØGE

DFDS’ Tor Maxima er ankommet fra Baltikum med en last af træpiller, og så går stevedorerne i gang.

shipping.dk holder skibene sejlende Bulklaster er den stærke side i Køge, men alle laster kan håndteres – også på verdensplan. Mere plads og mere vand = mere gods og mere pakhusplads. Sådan ser regnestykket og fremtiden for shipping.dk i Køge ud set med direktør Erik Jensbys øjne, når han har tankerne rettet mod den kommende udvidelse af Køge Havn. Han har tre skibe i coasterstørrelse i hyre fra Køge Havn, hvor man beskæftiger sig med klarering, befragtning og stevedoring, og befragtningssiden er i øvrigt lige blevet styrket med ansættelse af endnu en medarbejder. Virksomheden har nemlig vind i sejlene, og den skulle helst blive kraftigere, når havneudvidelsen giver endnu bedre

muligheder for håndtering af skibene og deres laster. Stærk til bulklaster

Det er fortrinsvis bulklaster af vidt forskellig karakter, shipping.dk får over kajen – blandt andet kridt, kalk, korn, salt, skærver, stammer og træpiller. Desuden kommer der gødning i big bags. Det er en type laster, som meget bedre kan håndteres i Køge Havn end f.eks. Københavns Havn. Mange af varerne opsækkes for kunderne i shipping.dk’s pakhuse på i alt 20.000 m². Det gælder f.eks. salt, træpiller og gødning. Pakhuskapaciteten omfatter bl.a. et helt nyt pakhus på 4000 m² til opsækning, og den plads skal der nok blive brug for. Pakhusene er i øvrigt skræddersyede, så kunderne altid kan få de mest velegnede faciliteter til netop deres godstyper. Totalt råder shipping.dk over

H AV N E - & S K I B S FA R T / 2 · 2 0 0 7

ca. 80.000 m² til pakhuse, terminaler og pladser. Syv fastansatte terminalarbejdere tager sig af losning og lastning af skibene, truckkørsel osv., og er der brug for kranservice, så lejer man sig ind hos Køge Havn. Med kontorets medarbejdere beskæftiger Køge-afdelingen ca. en snes medarbejdere. - I det hele taget har vi et rigtig godt samarbejde med Køge Havn, mener Erik Jensby. Når det gælder skibsklarering, så køres opgaverne for Køge Havn, Københavns Havn, Stevns Pier og Fakse Ladeplads alle fra Køge. I Fakse har shipping.dk i øvrigt forpagtet havnen.

dagligt bulkladninger undervejs med laster til industrien i Skandinavien og Baltikum. Men shipping.dk kan også begå sig globalt og sejler laster over hele verden. - Det er jo det, det hele går ud på. Skibene skal håndteres professionelt i havnen, så de kan komme hurtigt ud at sejle igen. Det er jo der, de tjener pengene, siger Erik Jensby med et smil. Placeringen i Køge kunne dårligt blive bedre. Køge Havn er et trafikknudepunkt med gode forbindelser, hvad enten det gælder landevejs- eller jernbanetransport eller måske omladning til andre skibe. Af Karen Sloth

Mange job på Østersøen

For shipping.dk i Køge er Østersø-området nærmest at betragte som et hjemmemarked. Her transporteres de største mængder gods, og der er


FAKTA FAKTA • Shipping.dk er repræsenteret i 14 vigtige, danske havne: Køge, København, Fakse, Stigsnæs, Kalundborg, Middelfart, Nyborg, Odense, Aabenraa, Esbjerg, Fredericia, Horsens, Århus og Aalborg. Desuden har man afdelinger i Avignon, Frankrig og Genoa, Italien. • Virksomheden er en division i den privatejede danske koncern A/S United Shipping & Trading Company Ltd. (USTC). • Blandt koncernens andre aktiviteter er rederiet UniTankers A/S samt A/S Dan-Bunkering Ltd. i Middelfart, der sælger olie til skibsfarten. • Koncernen omsætter for over 20 mia. kr. om året og beskæftiger ca. 600 medarbejdere.

Pasningsgaranti! I Køge Havn gør vi alt for, at både skib og besætning skal føle sig hjemme… ALLE FORMER FOR SHIPPING OG SPEDITION 4 RO/RO LEJER MED RAMPER NYBYGGEDE FÆRGELEJER NEM ADGANG TIL VAND, EL OG LODS KRANKAPACITET OP TIL 40 TONS

Havnen ligger velbeskyttet og yderst centralt i bunden af Køge Bugt og med både jernbanelinier og motorvej stort set på kajkanten.

T: +45 56 64 62 60 M: info@koegehavn.dk www.koegehavn.dk

Laster i big bags er et dagligt syn på havnen.

H AV N E - & S K I B S FA R T / 2 · 2 0 0 7

11032 / aogj.dk

Træstammer i tusindvis lastes med hjælp fra shipping.dk i Køge Havn.


z

El

z

Elektromekanisk

z

Elevator

z

Kran

Service on- og offshore i hver en dansk havn

…en sikker obligationsinvestering

Danmarks Skibskredit

• • • • • • • • • • • •

Omvikling af motorer og generatorer Ankerspil Bovpropel Hydrauliske installationer Vibrations- og frekvensmåling Tavleanlæg Meggertest Ladeapperater Pumper Batterier Udarbejdelse af tilstandsrapporter Salg af motorer, generatorer og gear

Døgnvagt Se mere om os på

Sankt Annæ Plads 3 1250 København K Telefon: 33 33 93 33 Telefax: 33 33 96 66

www.nordelektro.dk NORDELEKTRO A/S · Østerport 3 · 9000 Aalborg Telefon +45 96303888 · Fax +45 98114033 info@nordelektro.dk · www.nordelektro.dk

VORES SPECIALE ER: Project laster dør til dør – Stålhåndtering

Befragtning – Skibsklarering – Spedition – Stevedoring – Pakhusforretning - Skærvehåndtering

Parketvej 1 • DK - 4600 Køge • Phone: +45 5663 3377 • Fax: +45 5665 3188 • E-mail: crship@crship.dk • WEB: www.crship.dk

H AV N E - & S K I B S FA R T / 2 · 2 0 0 7


Maritim Industri

LĂŚs artiklerne og magasinet pĂĽ Maritim-Industri.dk


Afsender ErhvervsMagasinerne ApS Jægergårdsgade 152, byg. 03 I 8000 Århus C

Returneres ved varig adresseændring

Viden der bringer mennesker videre

SMART Ports--Køge Havn var en af de første havne i Danmark, der brugte SMART Ports. I dag bruger en lang række danske havne systemet til drift og vedligehold. Det webbaserede koncept sikrer, at alle parter har adgang til opdaterede programmer og data. www.ramboll.dk

Havne & Skibsfart -2-2007  

Havne & Skibsfart / Maritim Industri april/maj 2007

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you