Raznašalka kruha

Page 1

Peter Svetina

»Kruh je kruh za telo, glasovi so kruh za dušo.« Raznašalka kruha je zgodba o potovanju in iskanju, ki ga moramo opraviti, da bi našli sebe in druge. Mojstrsko besedilo Petra Svetine pripoveduje o odraščanju Jana in Marije in o kruhu, z izjemnimi ilustracijami ga je opremil baskovski ilustrator Jokin Michelena. Raznašalka kruha Malinc

20,00€
Peter Svetina Raznašalka kruha Ilustriral: Jokin Michelena © Besedilo: Peter Svetina, 2021 © Ilustracije: Jokin Michelena, 2021 © Založba Malinc, 2021 Izdala in založila: Založba Malinc, 2021 Za založbo: Aleš Cigale Uredila: Barbara Pregelj Oblikoval in tehnično uredil: Aleš Cigale Lektorirala: Tonja Jelen Tiskano v Sloveniji Naklada: 500 izvodov Prvi natis Brez pisnega dovoljenja Založbe je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu, hkrati s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki v okviru določil Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah. CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 821.163.6-93-32 087.5 SVETINA, Peter, 1970Raznašalka kruha / Peter Svetina ; [ilustriral] Jokin Michelena. - 1. natis. - Medvode : Malinc, 2021 ISBN 978-961-7122-13-8 COBISS.SI-ID 61505027

Knjiga je izšla s podporo Javna agencije za knjigo RS


MalincV Donostiji je živel deček, ki so mu pravili Jan Križek. Ko je bila njegova babica še živa, je z njim hodila gledat valove, ki so se z odprtega oceana valili proti mestu. To niso bili kakšni valčki, kakšni spenjeni kodrčki. To so bili tri, štiri, pet, včasih tudi osem metrov visoki valovi, ki so se lomili na mivkastem obrežju pred mestom. Kadar je prišel kak tak velik val, je babica od veselja vzkliknila in se pokrižala na čelu. In tudi Jan, ki se je veselil z njo, se je tako, kot je videl babico, pokrižal na čelu. Takrat so ga začeli klicati Jan Križek. In tako so ga klicali tudi še potem, ko se ob vsakem visokem valu ni več pokrižal, ime je pač ostalo.


Babica je umrla in Jan je postal mladenič. Še vedno je hodil k morju in gledal valove. Skupaj z drugimi fanti je hodil na konec dolgega pomola, ki ga je dal župan zgraditi daleč v morje. Pred pomolom je bil valobran iz velikanskih kamnitih kvadrov. Fantje so valove šteli, jih ocenjevali in vriskali, kadar je prišel kak posebej visok. Posebna spretnost je bila val pravilno oceniti: ali se bo prelomil tako, da jih bo na pomolu zmočil, ali bodo njegovim vodam in penam še lahko pravočasno ušli.Peter Svetina

»Kruh je kruh za telo, glasovi so kruh za dušo.« Raznašalka kruha je zgodba o potovanju in iskanju, ki ga moramo opraviti, da bi našli sebe in druge. Mojstrsko besedilo Petra Svetine pripoveduje o odraščanju Jana in Marije in o kruhu, z izjemnimi ilustracijami ga je opremil baskovski ilustrator Jokin Michelena. Raznašalka kruha Malinc

20,00€


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.