Če se bo dan končal

Page 1

LISA HYDER ČE SE BO DAN KONČAL

Ne vem natančno, kako je videti meteorit. Pa tudi ne, kako je, če se končuje svet. Verjetno tega nihče ne ve. Razen dinozavrov, toda njih ne moremo vprašati. Mogoče se stemni in se nam zdi, kot da bi zaspali. Kot bi nekdo ugasnil sonce. Kot če bi se dan končal. Ampak to vedo samo dinozavri.

LISA HYDER · PER GUSTAVSSON

ČE SE BO DAN KONČAL

Malinc

25,00€

Malinc
Za bratca, ki je nekoč sanjal, da bo smetar. Rada te imam. Lisa

Lisa Hyder Če se bo dan končal Ilustriral: Per Gustavsson Nalov izvirnika: Om dagen tar slut Slovenski prevod besedila z dovoljenjem Bokförlaget Opal Vse pravice pridržane © Besedilo: Lisa Hyder, 2017 © Ilustracije: Per Gustavsson, 2017 © Bokförlaget Opal, Stockholm, 2017

Knjiga je izšla s podporo Evropske komisije in Švedskega kulturnega sveta

Prevedla: Iva Klemenčič Izdala in založila: Založba Malinc, 2021 Za založbo: Aleš Cigale Uredila: Barbara Pregelj Oblikoval in tehnično uredil: Aleš Cigale Lektorirala: Tonja Jelen Tiskano v sloveniji Naklada: 400 izvodov Prvi natis Brez pisnega dovoljenja Založbe je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu, hkrati s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki v okviru določil Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah. CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 821.113.6-93-32 087.5 HYDER, Lisa Če se bo dan končal / Lisa Hyder ; ilustracije Per Gustavsson ; iz švedščine prevedla Iva Klemenčič. - 1. natis. - Medvode : Malinc, 2021 Prevod dela: Om dagen tar slut ISBN 978-961-7122-09-1 COBISS.SI-ID 52737539

Podpora Evropske komisije ne zadeva vsebine publikacije, ki je izključna odgovornost avtorjev, in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.


Lisa Hyder

ČE SE BO DAN KONČAL Ilustracije Per Gustavsson Iz švedščine prevedla Iva Klemenčič

Malinc


Prijateljica Fanny mi je povedala, da bo konec sveta. Tako je rekel njen očka. »Očka pravi, da bomo nekega dne vsi mrtvi, ljudje in živali.« Ni mi všeč, da tako govori. Fanny vprašam, zakaj bo konec sveta, ampak odgovori, da ne ve. Rečem, da tudi sam tega ne vem. Mogoče to ve samo njen očka.


»Ne vidiš, da so na televiziji vsi žalostni? Ker bo konec sveta.« »Ampak zakaj?« jo vprašam, toda Fanny samo skomigne z rameni. Nihče ne ve.


Učiteljica Anita bi mi znala razložiti, zakaj bo konec sveta. Vedno mi pojasni stvari, ki jih ne razumem, in potem so mi jasnejše.


Ampak zdaj so poletne počitnice in učiteljice Anite ne bom videl vse do prvega šolskega dne. Mogoče do takrat sveta ne bo več.


O tem vprašam gospoda Capella, ki dela v trgovini z igračami: »Gospod Capello, bo res konec sveta?« Nagne se čez prodajalni pult. »Hja, mogoče drži,« odgovori. Malce se prestrašim. Ampak gospodu Capellu tega ne pokažem.LISA HYDER ČE SE BO DAN KONČAL

Ne vem natančno, kako je videti meteorit. Pa tudi ne, kako je, če se končuje svet. Verjetno tega nihče ne ve. Razen dinozavrov, toda njih ne moremo vprašati. Mogoče se stemni in se nam zdi, kot da bi zaspali. Kot bi nekdo ugasnil sonce. Kot če bi se dan končal. Ampak to vedo samo dinozavri.

LISA HYDER · PER GUSTAVSSON

ČE SE BO DAN KONČAL

Malinc

25,00€

Malinc


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.