Ecodesign 2017

Page 1

EcoDesign 2017EcoDesign Exhibition 2017 Jury: suunnittelijat Tapio Anttila ja Hannu Kähönen, kestävänkehityksen asiantuntija Riitta Lempiäinen sekä EcoDesign näyttelyn tuottaja Jari Pirhonen Järjestäjä ja tuottaja / Organizer and producer: Mainostoimisto Valo Oy Näyttelykatalogi / Exhibition catalog Suunnittelu ja tuotanto / Design and production: Mainostoimisto Valo Oy / Jari Pirhonen, Brandon Lee Kansi / Cover: Jari Pirhonen © Mainostoimisto Valo Oy


EcoDesign 2017

Yhdeksännen kerran järjestetyn kansainvälisen kutsunäyttelyn teemana on ollut tee-se-itse koottava huonekalu ja sisustusesine, joka on valmistettu sertifioidusta puusta ja kierrätettävästä materiaalista. Liki sadasta ehdotuksesta mukaan jyry valitsi 35 tuotantoon sopivaa tuotetta suomalaisilta ja ulkomaisilta muotoilijoilta. Suomen Messusäätiön lahjoittama 3 000 euron arvoinen EcoDesign-palkinto päätettiin jakaa kahdelle suunnittelijalle. Jyry johon kuuluivat muotoilijat Tapio Anttila ja Hannu Kähönen, kestävänkehityksen asiantuntija Riitta Lempiäinen sekä EcoDesign näyttelyn tuottaja Jari Pirhonen päätyivät yksimielisesti jakamaan 2000 € palkinnon Aleksi Peltosen CLAMP nimiselle portaattomasti säädettävälle kirjahyllylle. Tuomaristo totesi, että ehdotus täyttää erinomaisesti ekologiset kriteerit on hyvin toimiva ,kenen tahansa koottava ja viimeistelyltään huippuluokkaa sekä esteettisesti harkittu ratkaisu. 1000 € palkinnon sai Tomi Laukkasen SLEEPS kokonaan puinen sängyn runko. Tuomariston mielestä ratkaisu oli oivaltavaa suunnittelua ja puunkäyttöä ilman mitään työkaluja helposti sekä nopeasti koottava, myös esteettisesti onnistunut tuotantovalmis tuote.

The ninth EcoDesign Exhibition’s theme has been diy assemblable furniture and decoration object, witch is prepared from certified wood and recycable materials. From about a hundred applicants the jury chose 35 objects fit for production from finnish and foregin designers. The €3000 EcoDesign-award donated by the Finnish Fair Foundation, was desided to share between two participants. The jury witch consists of designers Tapio Anttila and Hannu Kähönen, sustainble developement expert Riitta Lempiäinen and the producer of EcoDesign exhibition Jari Pirhonen single mindedly decided to give a €2000 award for Aleksi Peltonen’s steplessly adjustable CLAMP bookshelf. The jury stated that the proposal fits excellently the ecological criteria, works well, assemblable by anyone, has a top class finish and is estaesthetically thought solution. A 1000€ award was given to Tomi Laukkanen’s SLEEPS, a fully wooden bed frame. The jury thought that the object was done with insightful design and smart use of wood, eliminating any need of tools during assembly and creating a aestetically succesfull, production ready product.

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13–17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017


Lisäksi päätettiin jakaa kahdelle suunnittelijalle kunniamaininta. Kaarle Holmbergin suunnittelemalle FESTARI pöytä ja kahden jakkaran sisältävälle kokonaisuudelle.

In addition two de signer were given an honorable mention: Kaarle Holmberg’s FESTARI table and chair group and Milja Partane’s POLKU product family.

Aleksi Peltonen, CLAMP-kirjahylly. Messusäätiön 2000€ palkinto Aleksi Peltonen, CLAMP-bookshelf. Fair Foundations 2000€ award

Tomi Laukkanen, SLEEPS-sänky. Messusäätiön 1000€ palkinto. Oivaltavasta puun käytöstä: PEFC-Suomen ja Fiskarsin Laatupuu Oy:n jakama palkinto 1 000€:n arvosta PEFC-sertifioitua puutavaraa. Aleksi Peltonen, SLEEPS-bed. Fair Foundations 1000€ award. For excellent use of wood: €1000 worth of PEFC-certified wood material granted by PEFC-Suomi and Fiskarsin Laatupuu Oy.

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13–17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017


EcoDesign 2017 Tuomaristo totesi, että se on oiva esimerkki loppuun saakka mietitystä kolmen kalusteen ratkaisusta, joka säästää pakkauksena varastointi- ja hyllytilaaa kaikissa elinkaaren vaiheissa ja materiaali on helppo uusiokäyttää.

The jury noted that Holmberg’s FESTARI group is an excellent example of an well thought three piece furniture, which saves space in all aspects of shipping and storage as a package.

Milja Partanen, POLKU-tuoteperhe: Kunniamaininta Milja Partanen, POLKU-product group: Honorable mention

Kaarle Holmberg, FESTARI-pöytä ja jakkara ryhmä: Kunniamaininta Kaarle Holmberg, FESTARI-table and chair group: Honorable mention

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13–17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017


Milja Partasen suunnittelema POLKU-tuoteperhe on kompaktiin asumiseen hyvin mietitty pienkalustekonsepti ja loistava esimerkki muunneltavuudesta ja rakenteiden minimalistisesta raaka-aineen käytöstä.Tälläiselle tuotteelle tulee olemaan tarvetta ja kysyntää. Tomi Laukkasen SLEEPS sänky sai myös ”oivaltavasta puunkäytöstä” PEFC-Suomen ja Fiskarsin Laatupuu Oy:n jakaman palkinnon 1 000€:n arvosta PEFC-sertifioitua puutavaraa.

POLKU product family designed by Milja Partanen is a small furniture concept well designed for compact living and a good example of adaptability and the minimalistic use of materials in construction. There will be demand and need for a product like this. Tomi Laukkanen’s SLEEPS bed got a reward of €1000 worth of wood material granted by PEFC-Suomi and Fiskarsin Laatupuu Oy for ”excellent use of wood”.

Esillä oli useita hyvin valmistettuja tarpeellisia peruskalusteita kuten sänky, pöytä, tuoli, hylly ja valaisin. Raaka-aineena on käytetty kestävästi tuotettua puuta. Materiaaleja käytetään vähän, valmistusvaiheessa huomioidaan materiaalihukka. Kalusteet ovat keveitä käsitellä mutta rakenteeltaan kestäviä. Kalusteet ovat muunneltavissa asukkaan muuttuvien tarpeiden mukaan.

There were many well made and useful basic furniture like bed, table, chair, shelf and a lamp. The material used was sustainably produced wood. Materials are used little, during production material waste is considered. The furniture is light to handle but solid by structure. The furniture is modifiable according to the needs of the resident. The furniture is DIY assemblable. They can be assembled and disassembled often without any tools. The disassembled products go in a small space, which makes storagin and transporting easy for example during moving. The materials used in the furniture are separable, which makes recycling easyer after the furniture goes out of use. EcoDesign exhibitions furniture are both beautiful to watch and practical in use. Every work in the exhibition was high quality, well finished and according to the jury well executed. The designer can all be very proud of their achievements. Thank you for all participants! Special thanks for co-operation: Renault, Finncontainers Oy, Motiva Oy, PEFC-Suomi, Fiskarsin Laatupuu Oy, Magisso Oy, Lepo Oy, Messukeskus and the Finnish Fair Foundation whose support allowed this exhibition to take place.

Kalusteet voi itse koota. Ne pystyy kasaamaan ja purkamaan helposti ja nopeasti usein ilman mitään työkaluja. Puretut kalusteet menevät pieneen tilaan, mikä helpottaa kalusteiden varastointia ja kuljetuksia esim. muuttojen yhteydessä. Kalusteissa käytettävät materiaalit ovat eroteltavissa.Tämä helpottaa materiaalien kierrättämistä kalusteen poistuttua käytöstä. Ecodesign näyttelyn kalusteet ovat sekä kauniita katsella että käytössä toimivia. Kaikki näyttelyn työt olivat korkea tasoisia ja hyvin viimmeisteltyjä sekä tuomariston mielestä hyvin toteutettuja. Suunnittelijat voivat todella olla ylpeitä luomuksistaan ja suuret kiitokset osallistujille. Erityinen kiitos yhteistyöstä: Renault, Finncontainers Oy, Motiva Oy, PEFC-Suomi, Fiskarsin Laatupuu Oy, Magisso Oy, Lepo Oy, Messukeskus ja Messusäätiö joiden tuella näyttelymme saatiin toteutettua. EcoDesign-näyttelyn tuottaja: Jari Pirhonen

Producer of the EcoDesign exhibition: Jari Pirhonen

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13–17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017


Ympäristönäkökohdat huomioon ottava suunnittelu EKOSUUNNITTELUSSA ympäristönäkökohdat otetaan huomioon tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Sen tavoitteena on pienentää tuotteen valmistuksen ja käytön haitallisia ympäristövaikutuksia. Tutkijat, tuotekehittäjät, suunnittelijat ja muotoilijat ovat kaikki tärkeässä roolissa, kun etsitään toimivia ja ympäristöä säästäviä ratkaisuja.

Suunnittelutyön mer kitys

Ekosuunnittelun hyödyt

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN huomioiminen on otettava mukaan jo heti suunnittelutyön käynnistyessä. Ekosuunnittelun käytännön toteuttaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä tuoteketjun erilaisten toimijoiden kesken koko suunnitteluprosessin ajan. Raaka-aineiden ja materiaalien valinta on keskeistä, kun tarkastellaan tuotteen koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia. Ympäristönäkökohdat voidaan yhdistää osaksi tuotteen suunnittelu- ja kehittämisprosessia eri keinoin. Valitun suunnitteluratkaisun tulee aina luoda tasapaino eri näkökohtien välille; käyttötarkoitus, tekniset vaatimukset, laatu, suorituskyky, liiketoiminnan riskit, taloudelliset ja ympäristölliset näkökohdat.

Kun uutta tuotetta lanseerataan markkinoille, sen koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset ovat paremmin tiedossa kuin suunnittelutyön käynnistyessä. Tuotteet, joilla on vain vähän haitallisia vaikutuksia ympäristöönsä edistävät yrityksen kilpailukykyä. Samanaikaisesti, kun huomioidaan ympäristönäkökohdat, on mahdollista myös pienentää tuotannon valmistuskustannuksia. Yrityksen julkisuuskuva kohenee, kun tieto ja ymmärrys tuotteiden valmistuksesta ja niihin käytetyistä raaka-aineista ja materiaaleista lisääntyy.Yrityksen parantunut kilpailukyky lisää myös rahoittajien ja sijoittajien kiinnostusta yritykseen. JATKUU SEURAAVALLA AUKEAMALLA

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13–17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017


Enviromentally sound design IN ECODESIGN, environmental aspects are taken into account in all stages of a product’s life cycle. Ecodesign aims to reduce the harmful environmental impacts of the product’s manufacture and use. Researchers, product developers and designers play a key role in discovering functioning, eco-friendly solutions.

The significance of design work ENVIRONMENTAL IMPACTS must be taken into account from the very start of the design work.The practical implementation of ecodesign requires close co-operation between various actors in the product chain throughout the design process. The selection of raw and other materials is crucial when examining the product’s environmental impacts over its life cycle. Environmental impacts can also be combined as part of the product’s design and development process by various means. The selected design solution must always create a balance between various aspects: purpose of use, technical requirements, quality, performance, business risks, and the economic and environmental aspects.

Benefits of ecodesign When launching a new product on the market, the environmental impacts throughout its life cycle are better known than at the start of the design work. Products that have only few harmful impacts on their environment enhance the company’s competitiveness. It is also possible to reduce manufacturing costs while taking environmental aspects into account. The company’s public image improves with increased knowledge and understanding of

the manufacturing process of the products and the raw and other materials used on them. Enhanced competitiveness also increases the interest of financiers and investors in the company. The effort to reduce the product’s harmful environmental impacts challenges researchers and designers to seek new solutions in order to gain the best possible end result in terms of the environment. However, often the benefits of taking environmental aspects into account in product design will not be revealed until in long-term reviews.

Taking environmental aspects into account in manufacturing The choices made during the design stage have a big influence on the environmental impacts of the product. Therefore, in many companies, environmentally sound design has been included in the company’s environmental management system. When product design is launched, the product’s purpose of use and its functional and performance-related requirements are defined, and the laws and regulations that apply to the product are also established. The international ISO 14006 standard presents a systemic and structured operating model for carrying out and applying ecodesign in an organisation.

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13–17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017


Pyrkimys tuotteen haitallisten ympäristövaikutusten pienentämiseen haastaa tutkijat ja suunnittelijat etsimään uusia ratkaisuja, jotta ympäristön kannalta saavutettaisiin paras mahdollinen lopputulos. Hyödyt ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta tuotesuunnittelussa tulevat kuitenkin usein esille vasta pitkän aikavälin tarkasteluissa.

tiedonannon mukaan Vihreillä Tuotteilla tarkoitetaan tuotteita, joiden tuotannossa käytetään resursseja muita samaan luokkaan kuuluvia tuotteita tehokkaammin ja jotka aiheuttavat vähemmän ympäristöhaittoja koko elinkaarensa aikana aina raaka-aineiden hankkimisesta tuotteiden valmistukseen, jakeluun, käyttöön sekä käytöstä poistamiseen.

Ympäristönäkökohtien huomioiminen valmistuksessa

Elinkaariajattelun edistäminen Suomessa

Suunnitteluvaiheen valinnoilla on suuri merkitys tuotteen ympäristövaikutuksiin. Monissa yrityksissä ympäristönäkökohdat huomioon ottava suunnittelu onkin sisällytetty yrityksen ympäristöjärjestelmään. Tuotesuunnittelun käynnistyessä määritellään tuotteelle sen käyttötarkoitus sekä toiminnalliset ja suorituskykyä koskevat vaatimukset, lisäksi selvitetään tuotetta koskevat lait ja viranomaismääräykset. Kansainvälisessä ISO 14006 standardissa esitetään organisaatioille järjestelmällinen ja jäsentynyt toimintamalli ekosuunnittelun toteuttamiseen ja soveltamiseen.

Suomessa on käynnistynyt vuonna 2011 yhteistyöverkosto edistämään käytännön elinkaariajattelun toteutuksia tuotteiden ja toimintojen suunnittelussa. TUORE osaamisverkosto on tarkoitettu yrityksille ja asiantuntijaorganisaatioille, jotka haluavat lisätä tuoteketjujen hallintaan liittyvää osaamista.Tuotteen elinkaaren arviointi sisältää koko tuoteketjun materia- ja energiavirtojen vaikutusten selvittämisen. www.tuoreverkosto.fi

EU edistää resurssitehokkaita ratkaisuja Keväällä 2013 komissio julkaisi tiedonannon tavoitteena edistää Vihreitä Tuotteita (Single Market for Green products, SMGP). Komission

www.motiva.fi

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13–17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017


Raaka-aineiden hallinta Extraction of raw materials

Valmistus Manufacturing

Pakkaus ja jakelu Packaging and distribution

Ekosuunnittelussa ympäristölähtökohdat otetaan huomioon tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa In ecodesign, the enviroment aspects are considered in every phase of product’s life cycle

Käytön jälkeinen käsittely Final disposal Tuotteen käyttö Product use EU promotes resource-efficient solutions

Promoting life cycle thinking in Finland

In spring 2013, the European Commission published a Communication with an objective of promoting Green Products (Single Market for Green products, SMGP). According to the Commission’s Communication, Green Products can be defined as those that use resources more efficiently and cause less environmental damage along their life cycle, from the extraction of raw materials, to their production, distribution, use, up to the end of life, compared to other similar products of the same category.

In 2011, a co-operation network to promote the implementation of practical life cycle thinking in the design of products and operations was launched in Finland. The TUORE Expert Network is meant for companies and expert organisations that want to increase their competence related to the management of product chains. The life cycle survey of the product includes an assessment of the impacts of material and energy flows throughout the product’s life cycle. www.tuoreverkosto.fi

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13–17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017


Suunnittelijoiden Ekoanalyysi   Designer’s Eco analysis SEURAAVILTA SIVUILTA löydät suunnittelijoiden omat ekoanalyysit. Suunnittelijat ovat itse saaneet antaa tuotteilleen ekoarvosanat koskien seuraavia suunnittelun ja valmistuksen vaiheita:

Ennakointi ja suunnittelu

ON THE FOLLOWING PAGES there is the designer’s own eco analysis. The designers have been asked to grade the eco friendliness of their product as regards to the following aspects in the design and production stages:

Foresight, planning and design

Materiaalivalinnat

Selection of materials

Valmistusprosessi

Production process

Pakkaus ja logistiikka Käyttö, kestävyys ja luotettavuus Kierrätettävyys

Package and logistics Use, durability and maintainability Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13–17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017


Suunnittelijat / Designers Aalto, Kaija 12 Aalto-setälä, Laura 14 Alanen, Jussi 16 Alestalo, Lassi 18 Elo, Susan & Lahtinen, Sami 20 Hakkarainen, Aleksi 22 Haoming, Zou & Liang, Tan Chang & Liu Runze 24 Harni, Pekka 26 Heikkilä, Simo 28 Hirvonen, Anne 30 Holmberg, Kalle 32 Kanerva, Ari 34 Karinen, Juri 36 Kukkapuro, Yrjö 38 Kärki, Anne 40 Lahtinen, Sami 42 Laukkanen, Tomi 44 Merz, Rudi 46

Naamanka, Samuli 48 Paakanen, Mikko 50 Palmu, Matilda 54 Partanen, Milja 56 Peltonen, Aleksi 58 Pitkäjärvi, Anni 60 Rahikainen, Severi 62 Randebrock, Lea 64 Rantanen, Hilda 66 Sandberg, Matti & Siltanen, Jaakko 68 Santilli, Stefano 70 Soini, Hinni 72 Takahashi, Yuka 74 Taskinen, Ahti 76 Ulvio, Elina 78 Väre, Laura 80

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13–17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017


Kaija Aalto

Chikako Harada

Suomi Finland

RUOKO-HYLLY on suunniteltu siten, että se on kasattavissa ja purettavissa helposti ja yksinkertaisesti. Hyllyn tasot puristuvat tankojen väliin, ja tangot kiinnittyvät toisiinsa kiertämällä. Varastointia ja kuljetusta varten hylly saadaan todella pieneen tilaan. Hyllyn materiaalina on suomalainen sertifioitu massiivipuu. Puu on materiaalina ajaton, käyttöä kestävä sekä tietysti uusiutuva ja kierrätettävä. Ruuvit ja mutterit ovat metallia, joka on myös kierrätettävissä. Hyllystä on mahdollista tehdä erilaisia kokonaisuuksia käyttäjän tarpeiden mukaan. Kestävien materiaalien ja rakenteellisten ratkaisujen vuoksi hylly voidaan kasata ja purkaa uudelleen ja uudelleen. RUOKO SHELF is easy and simple to assemble and disassemble. While assembling the shelf the rods are twisted together leaving the plates between them. Not much space is needed to transport or store The Ruoko shelf. The material of the shelf is Finnish massive wood with metal screws. All the materials are recyclable. The user can make different variations of the shelf. Durable materials and well-designed structure enables the shelf to be reassembled over and over again.

14

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13–17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017


Kaija Aalto

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13 –17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017

15


Laura Aalto-Setälä

Suomi Finland

PALLOKAS on ohuesta pefc-sertifioidusta koivuvanerista laserleikkaamalla valmistettu riippuvalaisin. laserleikkausjäljet mahdollistavat paitsi pyöreän, pallopurjemaisen muodon, myös päästävät valoa vanerin läpi. puuosaa kannattelevat kierrätetyt veneilyköydet. valaisin on kevyt ja käyttää materiaaleja vain vähän. vanerin leikkuukuvio on suunniteltu siten, että hukkaan menevä materiaali on minimoitu. materiaalit ovat valaisimessa erillään, mikä helpottaa niiden kierrätystä. materiaalit: koivuvaneri, kierrätetyt purjehdusköydet, valaisinsarja. PALLOKAS is a pendant light made from lasercut thin pefc sertified birch plywood.The specific cutting pattern used makes the plywood bend but also allows light to pass. The ropes holding the wooden part are recycled from sailing use.The materials needed for the lightweight pendant are minimal, as well as the amount of wood waste thanks to the designed plywood’s cut pattern. Different materials of the pendant are easily separated, which makes the pendant easily recyclable. Materials: birch plywood, recycled sailing ropes, light assembly.

16

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13–17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13 –17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017

17


Jussi Alanen

Suomi Finland

PALOJA-TUOLI on ja näyttävä huonekalu, joka voidaan toimittaa käyttäjälle pienessä paketissa. Tuolin tarkkaan harkitut liitosratkaisut mahdollistavat sen kasaamisen kotiympäristössä ilman työkaluja. Osa liitoksista lukitaan toisiinsa liimalla ja osa toimii kiilan avulla. Tuolin ekologisuus piilee sen materiaalivalinnoissa sekä kuljetusmahdollisuuksissa. Materiaalit: sertifioitu koivu, pintakäsittely luonnonmukainen puuöljy. THE PALOJA CHAIR is a simple yet imposing piece of furniture that can be delivered in a small package.The joint solutions in this chair have been precisely thought out so that the chair can be assembled at home without any tools. Some of these joints are glued together and two of them work with wedges. The chosen materials and ease of delivery make this an ecological product. Materials: certificated birch, surface finish natural wood oil.

18

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13–17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13 –17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017

19


Lassi Alestalo

Aino Huhtaniemi

Suomi Finland

POLE on seinään nojaava wc-paperisäilytin, jota voi käyttää myös WC-paperitelineenä arjessa. Siihen mahtuu helposti 6 rullaa. Useimmissa vessoissa ei ole tilaa ylimääräisille paperirullille, mutta rakenteensa ansiosta Pole mahtuu pieneenkin tilaan. Polesta on tamminen ja koivuinen versio erilaisilla pintakäsittelyillä. Se koostuu neljästä puisesta osasta ja metallisista yksityiskohdista. Pole on helppo ja nopea koota ja purkaa. Purettuna osiin se menee hyvin kompaktiin pakettiin. Siksi se on hyvä tuote myös verkkokauppaan. Ajaton muotoilu, materiaalit, osiin purettavuus ja kierrätettävyys tekevät Polesta pitkäikäisen ja ekologisen tuotteen. Mitat: K 1300 mm, L 230 mm Materiaalit: tammi, koivu, messinki, teräs, kumilenkit POLE is a toilet paper holder leaning on the wall. It can be in everyday use as a toilet paper holder or for storing paper rolls. It stores easily 6 rolls.There are no place for extra rolls in most of toilets. Thanks to it’s slim structure Pole takes up very little space. There are oak and birch version with different types of coatings. It consists of four wooden parts and metallic details. Pole is easy and fast to assemble and take apart. When taken apart it goes to a very small and compact package. That’s why it is an excellent product for online stores as well. Timeless design, materials, dismantling and recyclability make Pole a long-lasting and ecological product. Measurements: H 1300 mm W 230 mm Materials: oak, birch, brass, steel, rubber bands

20

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13–17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017


Lassi Alestalo

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13 –17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017

21


Susan Elo & Sami Lahtinen

Suomi Finland

RISUKKO 4 on pieni taiteltava valaisin, aurinkokennolla. Se on valmistettu neljästä puurimasta, jotka kiinnittyvät toisiinsa ruuveilla. Valonlähteenä on LED ja aurinkokenno. RISUKKO 4 is a small adjustable wooden light with a solar cell. It is made of four wooden slats, which are connected with the metal screws. The light source is LED with a solar cell.

22

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13–17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13 –17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017

23


Aleksi Hakkarainen

Suomi Finland

MONA-TUOLIN suunnittelun päätavoitteet olivat seuraavat; Ekoligia, koneellinen valmistus CNC:llä mahdollisimman valmiiksi tuotteeksi ja tehokas logistiikk a. Mona-tuoli sadaan jyrsittyä vanerista viimeistelyä vaille valmiiksi suoraan CNC-jyrsimellä. Tuolin logistiikka on tehokasta koska tuoli voidaan kuljettaa osiin purettuna ja asiakaan on helppo kasata tai purkaa se täysin ilman työkaluja tai liimaa. Materiaali: Koskisen KOSKIDECOR PEFC- ja FSC-sertifioitu vaneri Paino noin: 4kg Mitat noin: 800mm * 500mm * 500mm MONA-CHAIR. In the design of Mona-chair there were a couple of design goals; it should be efficient to manufacture, which is done almost entirely by CNC router leaving only finishing to be done later. Logistics are also taken in consideration; Mona can be assembled entirely without tools or adhesives therefore it is easy to assemble or disassemble and can be delivered to the customer in a very compact package. Material: Koskisen KOSKIDECOR PEFC- and FSC-certified plywood Weight approximately: 4kg Dimensions approximately: 800mm * 500mm * 500mm

24

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13–17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13 –17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017

25


Zhou Haoming, Tan Chang Lian & Liu Runze

Kiina China

FOLDABLE CHAIR.Tuolin design sai inspiraationsa Ma Zha:sta tyypillinen perinteinen Kiinalainen kasaanlaitettava ja kannettava tuoli. Tuoli on kasaanpistettävä, Irroitettava ja erinomainen kooltaan. Se koostuu olmesta neljöstä rungosta jotka on tehty kerrostetusta bambusta, kankaasta ja neljästä metalli ruuvista. Bambu on ecologinen nopeasti kasvava monivuotinen kasvi joka on hyvä vastine puulle. Kangas on tehty pellavasta. Tuolia voi käyttää vapaa-ajan vietossa.Tuolin saa helposti kasattua litteäksi, jolloin sitä on helppo kantaa ja varastoida kun tarvittaessa. Tämä kannettava ja kevyt tuoli on todella ekologinen. FOLDABLE CHAIR. The design was inspired by Ma Zha, a typical of Chinese traditional foldable and portable chair. The chair is foldable and detachable, small and exquisite in size. It consists of three square frames made of ply-bamboo, one piece of linen or canvas and four metal screws. As the raw material of ply-bamboo, bamboo is an ecological fast-growing perennial plant and is a good substitution for wood. The linen is made of flax, an annual herb. The chair can be used at some leisure occasions. The chair can be easily folded up into a surface plate to carry about and to save space when stored. This light and portable chair is really ecological.

26

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13–17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13 –17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017

27


Pekka Harni

Suomi Finland

PIKKU TIKKU. Tällä yksinkertaisella saarnipuisella pikkutuolilla on monta funktiota. Istumisen lisäksi sitä voi käyttää apupöytänä tai yöpöytänä. Sen istuintason alle voidaan asettaa pieni pyöreä tarjotin joka toimii aputasona.Tuoli voidaan myös pinota. Kaksi jakkaraa päällekkäin voi toimia pienenä varapöytänä. Puun taivuttaminen esijännitetyksi rakenteeksi on ekologisempi ratkaisu, kuin puun laminointi liimaamalla tai muunlainen puun muovaaminen esim. höyryn avulla. Tehokas rakenneratkaisu säästää raaka-aineita. Kaikkien jalkaosien aihiot ovat saman vahvuista sertifioitua saarnipuuta, jotka yhdistyvät vaneriseen istuinlevyyn yksinkertaisen upotus - liitoksen avulla. Ainevahvuus on optimoitu vastaamaan tuolilta vaadittua kuormitusta. Tämän esineen kaikki osat on minimoitu myös tuotantotalouden kannalta yksinkertaisimpiin osiin, jotka toimivat elinkaaren kaikissa vaiheissa kestävällä tavalla. Tuoli voidaan pakata litteään pakkaukseen. Sen kuljetus ja varastointi vie mahdollisimman vähän tilaa. Tuolin kokoaminen on yksinkertaista ja helppoa, ja tapahtuu ilman työvälineitä, ruuveja tms. Jakkara voidaan koota ja purkaa. Tämä esine voidaan kierrättää turvallisesti, koska sen materiaalina on puu ja vaneri, paikallista luonnosta jalostettua uusiutuvaa puupohjaista raaka-ainetta. Ja lopuksi jakkara voidaan purkaa hellapuiksi ja polttaa takassa kylmänä talvi-iltana. PIKKU-TIKKU. This simple stool made out of ash wood can have many functions. It can be used as a stool, but also it can serve as a side table or as a night table. You can place a small round tray under the seat. This stool is stackable. Two stools in pile makes an assisting table in case you have no other. Bending the wood creates an pre-stressed structure, which is a more ecological solution than laminate the wood in layers with glue or form the wood in any other ways by steaming etc. An efficient construction can save raw material. All leg parts are made from same thickness PEFC -certified ash wood. Material thickness is optimized to the stress required for the construction of this stool. All the parts of this furniture has been minimized and simplified for the most economical production in sustainable terms and in all the stages of the product life cycle. This stool can be packed in a flat package that can save space for storing and transportation.Thanks to the simple joints leg parts can be assembled by hand without any tools. This stool can be assembled and collapsed when needed. This object can be safely recycled. The materials are ash wood and plywood, all local wooden based renewable raw materials. And in the end this stool can be collapsed in pieces and burned in the fireplace on the cold winter night.

28

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13–17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13 –17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017

29


Simo Heikkilä

Chikako Harada

Suomi Finland

SALOMO nojatuolin osat valmistetaan vakiomittaisesta koivuliimalevystä yhdistämällä CNC tekniikka ja viimeistelyssä käsityö.Tuolin kokoaminen perustuu kokonaan ns. lohenpyrstöliitoksiin niin että siinä ei tarvita liimaa eikä ruuviliitoksia.Tuolin mukavuutta voidaan lisätä lampaan taljalla tai perinteisellä suomalaisella pikkuryijyllä istuimessa ja seläkänojassa. Tuolin pakkauskoko on 60x70x10 cm ilman pehmusteita.
Tuolin osat on kokonaan kierrätettävissä. SALOMO armchair’s all components will be maid of birch glue board by combining CNC cutting and hand craft finish. The chair can be assembled by using only ”salmon tail” joints without any glu or screws. You can get extra comfort by using lamb skin or traditional Finnish wool rug on the seat and back. The size of the package of one chair is 60x70x10 cm. All components can be recycled.

30

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13–17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13 –17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017

31


Anne Hirvonen

Suomi Finland

VILJO on kotimaisesta koivusta valmistettu flat-pack istuin, joka soveltuu myös sivupöydäksi. Yksinkertaisen rakenteen ansiosta tuote on helppo kasata kolmella kalusteruuvilla. Valmistus tapahtuu lähes kokonaan sorvaamalla, mikä tekee istuimesta tuotannollisesti tehokkaan valmistaa. Pintakäsittelyssä on käytetty luonnonmukaisia tuotteita. Purettavuutensa ansiosta istuin on mahdollista huoltaa, jolloin tuotteelle saavutetaan mahdollisimman pitkä elinikä. Elinkaaren päätyttyä istuin on kierrätettävissä kauttaaltaan. Tuotteen muotoilussa on haluttu korostaa puisia liitoksia ja piilottaa metalliset kalusteruuvit. Kansilevyyn sorvattu viiste luo keveyttä ja tuntuu miellyttävältä istuinta siirreltäessä. VILJO is a flat-pack stool made of Finnish birch. It can also be used as a side table. Due to its simple structure the product is easy to assemble with three furniture screws. Most of the parts can be made by woodturning, which makes the manufacturing process efficient. Only natural oil-based products have been used for the surface finish.The stool can be disassembled, guaranteeing easy maintenance and the longest possible life cycle. All its parts are recyclable. The design highlights the stool’s wooden joints and hides the furniture screws. The chamfer on the top makes the stool light and comfortable to touch.

32

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13–17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13 –17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017

33


Kalle Holmberg

Kimmo Varjoranta

Suomi Finland

FESTARI. Valmis tuotepakkaus sisältää pöydän ja kaksi jakkaraa. Pakkausmateriaalina on suomalainen puukomposiitista valmistettu biohajoava selluloosakuitu. Tuotteet kootaan ruuvaamalla jalat paikoilleen ilman työkaluja ja metalliosia.Tuotteen materiaali on suomalaista sertifioitua koivua ja taivutusmenetelmänä on ekologinen UPM:n Grada. Lujan rakenteen ansiosta materiaalinsäästö on huomattava ja tuotepakkaus on kevyt. Esimerkiksi jakkara painaa vain 2 kg! Tämä kolmen kalusteen kokonaisuus säästää pakkauksena varastointi- ja hyllytilaa kaikissa elinkaaren vaiheissa ja materiaali on sellaisenaan helppo uusiokäyttää esim. energiaksi. FESTARI. This flat pack furniture set contains two stools and a table.The fully bogradable package material is made of renewable and sustainable Finnish raw material. There is no need for tools! Just screw the legs into the corners and the set is ready for use. The manufacturing process uses only certified Finnish birch. UPM Grada method and the design of the product save material and make the furniture set light and easy to carry. For excample the weiht of a stool is only two kg. As a package this furniture set is ready for transporting and takes minimal storage space. All the material is also easy to recycle for energy.

34

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13–17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017


Mika Huovinen

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13 –17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017

35


Ari Kanerva

Suomi Finland www.arikanerva.com

TIKUT PÖYTÄ. Pieni kokopuinen kasattava pöytä. Pöydän suunnittelussa on huomioitu kasattavuus, kierrätettävät materiaalit ja osien helppo liittäminen toisiinsa. TIKUT TABLE. Wooden flatpack side table. In designing the table attention had to be paid for flatpack structure, recycling and easy to assemble.

36

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13–17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13 –17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017

37


Juri Karinen

Suomi Finland

LOGOS seinähylly rakentuu kokonaan ilman ruuveja, heloja tai työkaluja. Osat ovat helposti vaihdettavissa tai lajiteltavissa kierrätystä varten. Valmistus onnistuu vähäisellä työstöllä ja materiaalihukka on minimaalinen. Varastointi sekä kuljetus litteässä paketissa. LOGOS wall mounted shelf is assembled entirely without screws, fittings or tools. All parts are easy to exchange or separate for recycling. Fabrication requires little machining and off-cut is minimal. Storage and shipping as flat pack.

38

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13–17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13 –17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017

39


Yrjö Kukkapuro

Suomi Finland

RELIEF on yleiskäyttöinen tuoli asuinympäristöön. Soveltuu myös kotitoimistoon. Materiaalit ja valmistus; Koivuvaneri, pintakäsitellään luonnonvahalla. Elementtirakenne parantaa kokoonpanoa, kuljetusta ja huoltoa. Tuoli valmistetaan Korvenrannan puusepäntehtaassa, Järvelässä. Kaikki tuotannossa syntyvä hukkamateriaali hyödynnetään tuotantotilojen lämmityksessä. RELIEF is an universal chair designed for a living enviroment. Also suitable for home office. Materials and production: birch plywood, surface finished with natural wax. Element structure makes assembly, transportation and maintanance easyer.The chair is produced at Korvenranta’s carpenterfactory in Järvelä. All the waste is used in heating up the production facilities.

40

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13–17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13 –17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017

41


Anne Kärki

Suomi Finland www.annekarki.fi

LOOTA on moneen tarpeeseen sopiva säilytyslaatikko, joka on helposti itse koottavissa. Lootan suunnittelussa on otettu huomioon ekologiset lähtökohdat: tuote on kehitetty ympäristöystävällistä valmistusprosessia ajatellen, jossa materiaaliylijäämä on minimoitu. Valmistusprosessin helpottamiseksi laatikon osien työstäminen on mahdollista CNC-jyrsijän avulla. Sen kokoamiseen ei myöskään tarvita ylimääräisiä osia, kuten ruuveja tai heloja, sillä kaluste pitää itse itsensä kasassa. Elinkaarensa lopussa Loota on helppo hävittää esimerkiksi polttamalla. Vanerista valmistettu laatikko kestää hyvin käyttöä. Kokoamattomana Loota menee pieneen tilaan, jolloin se on helppo säilyttää ja kuljettaa. Kalustetta on myös mahdollista toteuttaa eri kokoisina versioina. Pinottuina eri kokoiset Lootat muodostavat kauniin sisustuksellisen elementin. Materiaali: koivuvaneri Pintakäsittely: puuvaha LOOTA is useful box for a storage of many things.The ecological aspects have been particularly considered when designing Loota.The product can be manufactured with an eco-friendly process where the material surplus is minimized by using CNC milling machine. On the other hand, it does not require any screws or fittings for assemblage, since the box keeps it together by itself. At the end of its life cycle, the box is easy to dispose of for example by burning. Unpacked LOOTA goes into a small space and is easy to store and carry. It is also possible to scale the box into different sizes. Modern and beautiful interior element can be formed by stacking various sized and colored boxes. Material: birch veneer Finish: wood wax

42

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13–17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13 –17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017

43


Sami Lahtinen

Ilpo Vainionpää

Suomi Finland

VARSI-NOJATUOLI on massakustomoitava ja koottava. Kevyt nojatuoli rakentuu pyöreistä puurimoista, pulteista, muttereista ja purjekankaasta. Sen kaikki osat voidaan helposti vaihtaa. Varsi-nojatuoli on Varsi-huonekalukokoelman ensimmäisiä prototyyppejä.Varsi on kevyt, avoin, monikäyttöinen, koottava ja massakustomoitava huonekalujärjestelmä. Mitkä ovat ihmisen elinkaaren aikaiset tarpeet? Mikä on maksimi? Entä mikä on minimi? Tavoitteenani on luoda ja kehittää puuperustainen massakustomoitava avoin huonekalujärjestelmä, joka on ekologinen ja monikäyttöinen. VARSI EASY CHAIR is mass customizable and collapsible. It is made out of wooden sticks, bolts, nuts and canvas or recycled sailcloth. All parts can be easily taken apart and be changed. Varsi easy chair is one of first prototypes of Varsi furniture collection. Varsi is a light, open, versatile, mass customizable and collapsible wood based furniture system (solid wood, CNCmilled plywood, bolts, nuts and canvas). What are the needs of people during their lifespan? What is the maximum? And what is the minimum? My aim is to develop and create mass customizable wooden furniture system that is sustainable and highly flexible to fulfill various needs.

44

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13–17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13 –17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017

45


Tomi Laukkanen

Suomi Finland

SLEEPS on helposti kasattava sängynrunko. Se toimii runkona kaikenlaisille patjoille. Runko kasataan täysin ilman ruuveja tai muita kiinnikkeitä. Sängynrungon sälepohja kiinnittyy runkopuihin lapaliitoksilla, samaa liitosta on sovellettu myös sängynjalassa. Liitos estää jalan liikkumisen sivuttaissuunnassa ja säleet lukitsevat sen pitkittäissunnassa paikoilleen. Liitokset ovat hyvin yksinkertaisia, joten tuote on helposti valmistettavissa. Osissa Sleeps menee sängyksi todella pieneen pakkaukseen ja verrattuna normaaliin runkopatja-sänkyyn sitä on hyvin helppo kuljettaa. Materiaali: saarni (myös muut puulajit mahdollisia esim. koivu tai tammi) Koko: (pituus x leveys x korkeus) 2000 x 1200 x 400 SLEEPS is a frame for a bed that is easy to assemble. It goes together with every kind of mattresses. There is no need for screws or any other fasteners to assemble the frame. Frame slats attach to the bed rails by simple lap joint. Same joint is adapted in bed´s legs as well. The joint prevent leg´s movement sideways and slats do the same in lengthwise. Joints are very simple and therefore the product is easy to manufacture. When in parts the Sleeps fits into a rather small package and as compared to a normal bed base it is easy to transport. Material: ash tree (other wood species also available for example: birch or oak) Size: (length x width x height) 2000 x 1200 x 400

46

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13–17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13 –17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017

47


Rudi Merz

Suomi Finland

KOOTTAVATUOLI. Valmistan kaikki tuotteeni puusta, jonka hankin kestävästi hoidetuista lähimetsistä. Markkinoinnista ja myynnistä syntyy lisäarvoa, joka ei ole kuluttajan eduksi ja saattaa olla ekologiselta jalanjäljeltään moninkertainen verrattuna itse tuotteen valmistuksesta syntyvään. Minä myyn suurimman osan tuotteistani suoraan omasta verstaastani saadakseni hinnat pysymään ostajaystävällisinä ja pitääkseni tuotantoni mahdollisimman ekologisena. Koottava tuoli on suunniteltu verkkomyyntiin. Tuolissa on vahvat liitokset ja kuluttajan on helppo koota se ilman työkaluja. Tuolin osat voidaan lähettää asiakkaalle banaanilaatikossa, joita saa banaaneja myyvistä elintarvikemyymälöistä ilmaiseksi. Tuoli kasataan puukierteillä. Olen kehitellyt koneellisen menetelmän, jolla puunkierteitä tehdään laadukkaasti myös puulajeihin, joihin kierteiden tekeminen käsipelein onnistuu huonosti. Tarvittavat koneinvestoinnit ovat pienet ja edulliset. SELF-ASSEMBLE CHAIR. I make all my products from wood, that I get from well sustained local forests. Marketing and seles increases the value of the products, witch is not in favor of the buyer and might be ecologically mutch more exausting than the actual production of the chair. I sell most of my products straight from my workshop to keep the prices consumer friendly and to keep my production as ecological as possible. Self-assemble chair was designed to be sold in the internet. The chair has strong joints and the consumer can easily build it without any tools. The parts for the chair can be sent in a bananacrate, witch can be obtained from grocery stores for free. The chair is put to gether with a wooden corkscrew. I have created a mechanical technique witch allows me to make a spiral into even tricky woods. Needed macinery investments are small.

48

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13–17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13 –17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017

49


Samuli Naamanka

Suomi Finland

50

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13–17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13 –17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017

51


Mikko Paakkanen

Suomi Finland

HASHTAG -pannunalunen. Euroopan druidit uskoivat tammen pyhien liekkien turvaavan kodin taloutta. Hashtag on valmistettu pefc -sertifioidusta valkotammesta ja kotimaisesta omenapuusta. Pintakäsittely on tehty kiinanpuuöljyn ja muiden kasviperäisten erikoisöljyjen sekoituksella. Hashtag perustuu kiilalla sidottuun liitokseen. Esine koostuu neljästä identtisestä kappaleesta, joiden liitokset sidotaan neljällä omenapuu kiilala. Kasattavuutensa ansiosta tuote voidaan myydä pienessä pakkauksessa.Tuote on helppo koota ilman työkaluja. HASHTAG -trivet. European druids believed that the flames from burning oak protects your homes economy. Hashtag is made from pefc -certified white oak and Finnish apple tree. Finishing touches are made with tung and a mix of other herbal specialty oils. Hashtag is based on a joint binded with a wedge. The object consists of four identical parts, witch are joined together with four apple tree wedges. Because the trivet is self assemblable it can be sold in a small package. The product is easy to assemble without tools.

52

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13–17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13 –17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017

53


Mikko Paakkanen

Suomi Finland

KUUSI -viinipulloteline. Muinaisille ihmisille tammi symboloi hedelmällisyyttä, viisautta ja hyvää onnea. Kuusi -viinipulloteline on valmistettu Fiskarsissa kasvaneesta valkotammesta. Pintakäsittely on tehty kiinanpuuöljyn ja muiden kasviperäisten erikoisöljyjen sekoituksella. Kuusi koostuu kolmesta kappaleesta: rungosta ja kahdesta tammi tulpasta Kuusi on mitoitettu niin, että se mahtuu standardikeittiön tason ja yläkaapin väliin. Kiinnitys tapahtuu ruuveilla ja ruuvien kannat huolitellaan valkotammisilla tulpilla. Kuusi toimii niin yksittäisenä elementtinä kuin suurina kokonaisuuksina. Telineeseen menevät kaikki yleisimmät standardipullomallit. SPRUCE wine rack. For ancient people oak was a symbol of fertility, wisdom and good luck. Spruce wine rack is made of white oak, witch grew in Fiskars. Finishing touches are made with tung and a mix of other herbal specialty oils. Spruce cansists of three parts: the frame and two oak plugs. Spruce is made so it fits between a standard kitchens topshelve and kitchen level. Attachment is done with screws. The screws are hiden with white oak plugs. Spruce works as a lone element as well as a part of a whole.The rack can hold most standard bottles.

54

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13–17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13 –17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017

55


Matilda Palmu

Sampo Leiniitty

Suomi Finland

LEHDET on herkkä ja näyttävä puinen mobile ja sen muotokieli henkii suomalaista luontoa. Mobilen koristeosat ovat kuin puun lehdet ja siitä mobile on saanut nimensäkin. Muoto tämän mobilen koristeaiheeseen on löytynyt intuitiivisesti tutkimalla, miten kaksiulotteisesta pinnasta syntyisi mielenkiintoisia kolmiulotteisia muotoja. Yksittäisten lehtien aihio syntyy laserleikkaamalla ohutviiluvaneria. Aihio ennen kokoamista on kaksiulotteinen. Ajatuksena onkin, että tuote voitaisiin myydä A3 kokoisessa kirjekuoressa, jonka mukana tulisivat kokoamisohjeet ja ostaja itse voisi koota tuotteen kotonaan. Mobile koostuu viidestä “lehdestä”, kahdesta puurimasta sekä teräsketjuista ja -koukuista. Mobile on valmistettu suomalaisesta sertifioidusta koivuohutviiluvanerista sekä sertifioidusta massiivikoivusta. Mobilen muut osat, ketjut ja koukut, ovat terästä. Kaikki osat ovat ekologisia ja kierrätettävissä. LEHDET is a delicate and elegant wooden mobile and its shape exudes Finnish nature. The individual decorative elements resembles leaves of a tree and the name “Lehdet” is a Finnish word for leaves. The shape for the individual decorative elements was discovered by intuitively searching how to create interesting 3 dimensional shapes out of 2 dimensional surfaces. The motif for individual decorative elements are done by laser cutting birch plywood. The motif is flat before assembling. The idea is that the mobile could be sold in A3 size envelope including assembling instructions so that the customer could assemble the product at home. The mobile consist of five ”leaves”, two wooden sticks, steel chain and hooks. Mobile is manufactured from certified Finnish birch plywood and birch hardwood.The other parts are steel. All the parts are ecological and recyclable.

56

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13–17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017


Matilda Palmu

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13 –17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017

57


Milja Partanen

Olli Laasanen

Suomi Finland

POLKU-tuoteperhe on kompaktiin asumiseen suunniteltu pienkalustekonsepti. Ajatus kehittyi tarpeesta tarjota helposti muunneltava kokonaisuus myös kodin kapeisiin tiloihin. Materiaalina on käytetty PEFC-sertifioitua vaneria ja pienkalusteet ovat toteutettavissa vesileikkuutekniikalla. Tuoteperheessä on flat-pack-rakenne. Polku-hyllyn muotoilu mahdollistaa jatkuvan muunneltavuuden ja sommitelmat käyttäjän halujen ja tarpeiden mukaan. Hyllypalat ovat vaivattomia irroittaa ja asentaa paikoilleen. Pienet magneetit varmistavat, etteivät palat irtoa paikoiltaan kun hyllytasoja ei tarvita käytössä. Polku-korttiteline on minimalistinen säilytin kodin lappusille. Siitä rakentuu muuttuva installaatio viestien, korttien, kirjeiden, kuvien ja muiden muistoesineiden avulla. POLKU is a product family concept for compact living.The idea developed from a need to offer an easily changeable system to narrow spaces at home. Product family is made of out PEFC certified plywood with water jet cutter technique and has a flat pack structure. Polku shelf design allows constant adaptability and compositions to suit the user’s needs and preferences. The shelf pieces are easily removeable and mountable. Small magnets ensure that the pieces do not unstick when shelves are not needed in use. Polku car holder is a minimalistic organizer for papers and photos at home and office. It composes a changing installation of messages, lists, letters and other memorials.

58

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13–17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13 –17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017

59


Aleksi Peltonen

Marianne Kurki

Suomi Finland www.rikutanelitoivonen.com

CLAMP on modulaarinen, portaattomasti säädeltävä säilytysjärjestelmä. Helposti koottava ja muunneltava rakenne perustuu puristusvoimaan. Järjestelmä toimii hyllynä sekä vaaterekkinä. CLAMP on valmistettu kotimaisesta koivusta, ja on 100% kierrätettävissä. Materiaalina koivu on kestävä ja helposti huollettavissa. Järjestelmä soveltuu verkkomyyntiin muunneltavuuden, ja koottavuutensa puolesta erinomaisesti. Halutessaan tilaajan on mahdollisuus valita osat oman käyttötarpeensa mukaan ja muuttaa järjestelmää halutessaan myöhemmin. CLAMP is a modular and without steps adjustable storage system. It’s easy assemble and expand when more storage space is needed. The structure is based on compressive force of wood. System works as a shelf and a clothesline. All parts of the structure are 100% recyclable and main material is Finnish birch. Concept is suitable for online markets for it’s versatility. Customers can order wanted parts from online. CLAMP is also easy to pack for compact size delivery.

60

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13–17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13 –17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017

61


Anni Pitkäjärvi

Suomi Finland

ONNI säilytysrasia on saanut inspiraationsa vanhoista suomalaisista Vakka rasiasta. ONNI rasiat valmistetaan (PECF) sertifikoidusta Koskisen Flex lentokone vanerista. Lentokone vaneri on itsessään hyvin taipuisaa, joten purkin valmistuksessa ei tarvita muottia.Vaneri liimataan suoraan CNC jyrsittyyn kansi- ja pohjalevyn reunaan, jolloin purkki saa kauniin muotonsa. Rasiasarjaan kuuluu kolme eri kokoa, jotka menevät sisäkkäin. ONNI storage box has got it´s inspiration from traditional Finnish Vakka boxes.The ONNI boxes are made from (PECF) certified Koskisen Flex airplane plywood. The airplane plywood itself is very flexible, so no mold is not needed in the production of the box. The plywood is directly glued to the CNC milled top and base plate edges, which gives the box a beautiful shape. The box series consists of three different sizes, which go in each other.

62

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13–17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13 –17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017

63


Severi Rahikainen

Tuisku Lehto

Suomi Finland www.withriver.fi

MUTKA on PEFC-sertifioidusta vanerista valmistettu hyllykonsepti, jonka plastinen vanerirakenne antaa käyttäjälle mahdollisuuden muokata hyllystä persoonallisen näköisen. hyllyn levyjä voi taitatella haluamaansa muotoon näyttäväksi kokonaisuudeksi. Mutkan valmistaminen on ympäristöystävällistä ja kustannustehokasta. Mutka koostuu vanerilevyistä, joihin on vesileikattu kolme taittoniveltä. Vesileikkuu tapahtuu numeerisesti, eikä hukkapaloja synny juuri lainkaan. Häfelen laadukkaat hyllynkannakkeet takaavan turvallisen seinään kiinnityksen.Taittonivelten ansiosta Mutka menee täysin litteään pakkaukseen, joka on logistiikan kannalta tehokasta ja ympäristöystävällistä. Kierrätettävyys on helppoa, sillä hylly koostuu vain kahdenlaisista erillään olevista osista. MUTKA is a shelf consept made out of PEFC-sertified plywood. Its malleable plywood structure gives the owner a possibility to modify the shelf into a unique form. Mutka’s panels can be adjusted to a desired form to ensure an aesthetic whole. Manufacturing the Mutka is environmentally friendly and cost-efficient. Mutka is composed of plywood panels which each have three water cut hinges.The shelf is cut using the CNC-technique (computer numerical control). This ensures there are no wooden pieces left over. The Mutka is attached to the wall by Häfele’s quality metallic shelf brakcets. Thanks to the hinges, Mutka can be stored in a flat-pack, which is brilliant considering transportation and logistics.This guarantees an ecological and economical result when manufacturing this shelf. To conclude, Mutka is easily recycled because it has only two types of pieces in it: the hinges and the plywood. (Mutka is a Finnish word which can be translated to a bend or a curve –just like this shelf.)

64

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13–17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13 –17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017

65


Lea Randebrock

Suomi Finland

BALANCE on huoneen jakaja joka koostuu sermistä joka on tehty puu laudoista jotka on yhdistetty vahvalla 2cm puuvilla nauhalla. Laudat pysyvät paikallaan yksinkertaisen lukitus systeemin ansiosta. Puu sermin kanssa on yhdistetty kukkaruukkuja. Kukkaruukut on riipustettu laudoista ja toimivat Painon ja painovoiman balanssin ansiosta. Koska sermin osat ovat kiinni toisissaan puuvilla nauhoilla sen saa helposti mahtumaan pieneen pakettiiin ilman että osia irroitetaan toisistaan. Huoneen jakajaa voi käyttää monissa tilanteissä. Balancen pää tarkoitus on jakaa huneita julkisissa tiloissa tai luoda yksityisyyden tunteen ja samaan aikaan kuitenkin läpinäkuultavuuden tunteen. Balance on tehty sertifoidusta saarnista, puuvillasta ja keramiikasta. BALANCE is a room divider which consists of a screen which is made from wooden splats that are connected with a strong 2cm cotton strap. The splats stay in place due to a simple locking mechanism that emerges due to three tracks that are lathed through the wooden splats. The wooden screen is combined with flowerpots. The flowerpots are suspended from the wooden splats and work due to the balance of weight and gravity. Due to the simple connecting solution the screen can be easily fit into a package without having to split it into single pieces. The room divider can be used in different areas. The main use would be to divide rooms in public spaces or to create the feeling of privacy and at the same time a certain amount of translucency. Balance is made from certified ash wood, combined with cotton straps and ceramics.

66

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13–17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13 –17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017

67


Hilda Rantanen

Suomi Finland

HILJA on akustoiva laatta, joka tuo perinteisen puupinnan sekä hienovaraisen ornamentiikan takaisin moderniin sisustukseen nykypäivään kauniisti sovitetulla tavalla. Muotoilun lähtökohtana toimi tutkimus suomalaisesta pre-industriaalisen ajan puuntyöstön perinteestä, erityisenä tutkistelualueena puun koristelu ja kuviointi.Tuotekehityksen pyrkimyksenä oli löytää tästä maailmasta sujuvasti nykypäivään istuva muotokieli ja valjastaa se palvelemaan moderneja toimintoja. Lopputuote tarkoitettu teolliseen valmistukseen. Hiljan kuviointi on varioitu versio lehtimäisestä kuusikulmiosta, joka tunnetaan maailmalla yleisesti myös nimellä elämän kukka. Kyseinen kuviointi on hyvin yleistä vanhoissa suomalaisissa käyttö- ja koriste-esineissä ja täten luontevasti läsnä arjessa. Akustoivat ominaisuutensa Hilja saa kuvio-nanoperforoidusta pintalevystä, sekä huokoisesta vaahtoselluloosalevystä. Hyvien akustisten ominaisuuksien rooli pintamateriaaleissa on nousemassa yhä tärkeämmäksi mitä enemmän akustiikan vaikutuksista viihtyvyyteen ja hyvinvointiin ymmärretään. Hiljan valmistusmateriaalit ovat täysin puupohjaisia, eikä valmistuksessa synny juuri ollenkaan hukkamateriaalia. Laatat ovat kevyitä kuljettaa ja mahdollista pakata tiiviisti, sekä kierrätettävissä käytön loputtua. Hilja on perinteinen suomalainen naisen nimi, joka korostaa myös tuotteen akustoivaa funktiota. HILJA is an acoustic panel which brings the use of wooden surfaces and subtle ornamentation back to modern interior in a way beautifully crafted for today. The design process was based on a reseach of the woodworking traditions of Finnish pre-industrial era, more specifically the ornamentation and decoration of wooden objects. The purpose of the process was to find from that era a style that would fluently suit also the present time and to harness it to serve modern functions.The end product is ment for industrial production.The ornamentation of Hilja is a variation on a leaf-like hexagon pattern also known as the flower of life. This pattern is very common in old Finnish utility and decorational articles, hence naturally present in everyday life. The acoustic attributes of Hilja come from a pattern-nanoperforated surface sheet and a porous foam-cellulose sheet.The role of good acoustic qualites in surface materials is becoming more important as more understanding in it’s affects on our well-being is understood. The materials used in Hilja are all wood-based and the production creates almost no waste. The panels are light to transport, tightly PACKABLE AND RECYCLABLE AFTER USE. 68

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13–17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13 –17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017

69


Matti Sandberg & Jaakko Siltanen

Suomi Finland www.siltanensandberg.fi Heikki Kuusela

1:2-valaisinsarjan osat on valmistettu uritetusta pyöröpuusta. Pöytävalaisimen osat ovat mitoiltaan 25 ja 50 cm ja lattia- sekä kattovalaisin 50 ja 100 cm. Osat valmistetaan identtisellä profiililla ja mitoituksella. Osien mitoitus mahdollistaa tiiviin pakkaamisen ja hukkatilan minimoimisen sekä erilaisten valaisinratkaisujen kokoamisen.Valaisimi en rakennetta ja kokoa voi vaihtaa vastaamaan muuttuvia tarpeita. Valaisin on kokonaan käsin kasattava ja purettava. Pöytä- ja lattiavalaisin on säädettävissä nivelistään. Kattovalaisimen kulmaa voi kääntää 360°. Osien kiinnityksessä käytetään kuusiokoloruuveja, siipimuttereita sekä identtisiä rei’itettyjä metalliosia. Puu hankitaan, valmistetaan ja käsitellään paikallisesti Hämeenlinnassa. Puuntyöstöstä irtoava lastu poltetaan energiatehokkaasti puusepänverstaan läheisyydessä sijaitsevassa pienvoimalassa ja siirretään kaukolämpöverkkoon. Materiaali: mänty/koivu Kiinnitysosat: teräs Valaisin: Led 1:2 light set is made of round wood. The lengths of the pieces for table light are 25 and 50 cm and for floor and ceiling light 50 and 100 cm. All the pieces are manufactured in same profile and dimensions. The measurements of the pieces make efficient packaging possible and minimize empty space. The structure of the light set is customizable. Light set can be re-assembled by hand. Table and floor lights have adjustable joints. Ceiling light can be rotated 360 degrees. Pieces are assembled using screws, wingnuts and identical metal parts. The wood is acquired, manufactured, and treated locally in Hämeenlinna.The wood waste left over is burned in a small-scale power plant near the workshop, where the energy is efficiently transferred into the heating network. Materials: pine/birch, steel Light: Led

70

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13–17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13 –17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017

71


Santilli Stefano

Iso-Britannia UK www.stefanosantilli.co.uk

Teokseni EcoDesign-näyttelyyn on pöytä, joka on myös toimituskotelo. Olen ollut onnekas, koska minut on ennenkin kutsuttu esittelemään teoksiani Habitaressa ja olen joutunut tekemään puisia laatikoita ihan vain pakkauksia varten. Niinpä suunnittelin pöydän joka on itse pakkaus, se säästää materiaaleissa ja myös kuljetus maksussa. ...mutta se on myös mielenkiintoista nähda miten kuljetus Isosta-Britanniasta jättää jalkensä pöytään. Ehkä se antaa pöydälle pikaisen historian ja jotenkin uniikit päällysmerkit tai ominaisuuksia jotka lisäävät pöydän arvoa tai haluttavuutta. Kun pöytä on toimitettu, yksi ruuvi vapauttaa laatikon jossa on ruuvattavat jalat. Jalkoihin on kudotut sukat tuomaan väriä. My submission is for a table that is also a shipping crate. Having been fortunate to be invited to exhibit my work at Habitare before, I found myself making wooden boxes just for packaging. I thought I would design the table to be the crate itself, which saves on materials and on shipping costs. ….but also it could be interesting to see how the transportation from UK to Finland records it’s journey on the table. Maybe to give the furniture an instant history and somewhat unique surface markings, qualities that can add value to products and increase their long term desirability. When the table is delivered, one fixing will release the drawer of legs. The legs are screwed by hand into the table box and knitted woollen ‘socks’ added to provide a touch of colour and the possibility to refresh the design in years to come.

72

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13–17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13 –17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017

73


Hinni Soini

Suomi Finland

HANGING-A-ROUND – minimalistinen riippukeinu. Hanging-A-Round -riippukeinu häivyttää sisä- ja ulkotilan eroja. Se sopii erityisesti katetuille terasseille ja parvekkeille, mutta istuu yhtä hyvin olohuoneiden lukunurkkauksiinkin. Näyttävät materiaalit ja minimalistinen muoto tekevät riippukeinusta katseenvangitsijan. Keinun runko on valmistettu massiivipuusta ja istuin on toteutettavissa kankaasta tai nahasta. Verhoilu voidaan irrottaa ja huoltaa tai vaihtaa yksinkertaisen kiinnityksen ansiosta. Huollettavuus pidentää tuotteen käyttöikää. Istuinverhoilu asennetaan pujottamalla kangas kehien välistä toiselle puolelle ja asettamalla verhoilun kujanteeseen pysäytin, rungon muotoa mukaileva ohuempi pyöröpuu, joka lukitsee verhoilun tukevasti. Kestävyys, kierrätettävyys, ekologisuus ja eettisyys ovat tuotteen materiaalivalintojen lähtökohtia. Tuote pakkautuu pieneen tilaan ja on asiakkaan kasattavissa ilman työkaluja, minkä ansiosta tuote sopii verkkokauppaan. Litteitä paketteja mahtuu esimerkiksi EUR- ja FIN-lavoille suuri määrä. Tuotteessa käytettyjen materiaalien määrä – niin paino kuin tilavuus– on myös suhteellisen pieni, mikä on logistisesta näkökulmasta merkittävä tekijä tuotteen ekologisuutta ja ekonomisuutta ajatellen. Proton puuosien valmistus: Petri Parkkinen / Erikoispuu Parkkinen Oy­­­­ HANGING-A-ROUND - minimalistic hanging chair Hanging-A-Round hanging chair fades the differences between indoor and outdoor spaces. It is particularly designed for covered terraces and balconies, but it fits also nicely in living rooms. The selected materials and the minimalistic shape will catch your eye in every space. The frame is made of solid wood and the seat can be made of fabric or leather.The upholstery can be removed and maintained or replaced due to its simple attachment. Maintainability extends the life of the product.The seat is assembled by threading the fabric between the wooden frame pieces, and setting up the stopper to its place. This wooden stopper piece is locking the seat surely. Sustainability, recyclability, ecology and ethicality are the key elements in material choices. The product can be packed efficiently into a small space and it is easy to assemble without any tools, which makes it suitable for online shopping. The amount of materials used in the product - both in terms of weight and volume - is also relatively small, which is ecological and economical in a logistical point of view. Wooden parts of the prototype: Petri Parkkinen / Erikoispuu Parkkinen Oy

74

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13–17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13 –17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017

75


Yuka Takahashi

Outi Törmälä

Japani Japan www.harni-takahashi.com

Tämä keinutuoli on suunniteltu pieniin asuntoihin sopivaksi. Se on kevyt ja sen yksinkertainen rakenne on materiaalia säästävä. Tämä tuoli voidaan koota helposti ruuvaamalla. Se voidaan myös purkaa osiin ja pakata litteään pakkaukseen. Kaikki osat voidaan erotella toisistaan, joten se on helposti huollettavissa ja korjattavissa ja siksi pitkäikäinen. Ja lopulta se on ekologinen ja kierrätettävissä sen elinkaaren kaikissa eri vaiheissa. Poistamalla tästä keinutuolista jalakset se muuntuu helposti pieneksi lounge tuoliksi. Kaikki puuosat tehdään PEFC - sertifioidusta puusta. This rocking chair is designed on a small scale that is more suitable to a relatively smaller city house or flat in contemporary style. It is light weight due to a minimal use of material and the simple construction. This chair can be build up with easy steps of screwing. It is also collapsible and it goes into a flat package. Each part is separable, so it is maintenance- and repair-friendly over the long-term use. And finally, waste-disposal and all the steps of the life cycle are eco-friendly. This rocking chair can be transformed into a small lounge chair by removing the runner parts. All the wooden parts are made out of PEFC-certified wood.

76

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13–17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13 –17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017

77


Ahti Taskinen

Suomi Finland

SWING - keinu on tarkoitettu sekä kotiin että julkisiin tiloihin. Kodissa se kevyenä ja siten helposti siirrettävänä toimii rentouttavana luku-, seurustelu- ja TV - tuolina. Julkisissa tiloissa se sopii sisääntulo-, odotus-, neuvottelu- ja taukotiloihin. Runko valmistetaan koivusta ja verhoilu puuvillakankaasta. Tuoli valmistetaan, varastoidaan ja kuljetetaan osina. Pakkauksen tilavuus on noin 0,03 m³, jolloin kuutiometriin mahtuu 33 keinua. Tuolin kokoaminen ei vaadi erikoistyökaluja. Verhoilu voidaan helposti irrottaa pesua varten. Swing - keinutuolin materiaalit ovat ekologisia, kierrätettäviä ja luonnollisella tavalla hävitettäviä. Keinuminen on rentouttavaa ja samalla stimuloivaa. SWING chair is ment to be used both at home and in public places. As a light chair it is easy to move around. At home it works very well as a reading or TV chair. In public places it can be used in lobbies, waiting rooms, conference rooms, cabinets etc. Swing chair is made of Baltic birch. It is produced, stored and transported in parts and is easy to assemble without any special tools. The size of the package is 0,03 m³ so there is 33 rocking chairs in one cubic meter. The upholstery is made of cotton and you can easily take it off and wash. All materials in Swing chair are ecological, recyclable and can be destroyed in a natural way. Rocking is relaxing and at the same time stimulating

78

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13–17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13 –17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017

79


Elina Ulvio

Aleksi Tikkala

Suomi Finland

HULAHULA -SÄILYTYS- JA KANTOTELINEEN idea perustuu painovoimaan: siihen lastatut tavarat (halot, lehdet, pullot jne) luovat painollaan dynaamisen jänitteen, joka tekee tavallisesta esineestä kiehtovan, vesitosmaisen elementin toimien samalla funktionaalisena hyötykalusteena. HulaHula on helppo rakentaa itse puuvanteista (voimisteluvanne, rumpuvanne, ristipistovanne tms). Sidontaan voi käyttää paperinarua, nahkaa tai vaikka rottinkia. Narun päädyt kiilataan vanteiden väliin ja teline on valmis. Materiaalit: puu, parerinaru / nahka / rottinki / köysi Halkaisija: 40-60 cm HULAHULA STORAGE AND CARRYING UNIT’S idea is based on gravity: things loaded on it (logs, magazines, bottles etc.) bring a dynamic tension with their weight, witch makes an ordinary object a facinating, sculpturelike element that also has a functional side. HulaHula is easy to construct with wooden hoops (gymnastics hoop, drum hoop, cross stich hoop etc.). For tying you can use paper string, leather or rattan if you like. The strings ends are wedged between the hoops and the carrying unit is ready. Materials: wood, paper string / leather / rattan / rope diameter: 40-60 cm

80

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13–17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13 –17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017

81


Laura Väre

Aino Huhtaniemi

Suomi Finland

UOMA on siro ja yksinkertaisen kaunis, ohutviiluvanerista taivutettava lehti- ja halkoteline. Telineessä on nahkainen kantokahva, joka helpottaa sen kuljettamista paikasta toiseen. Huopatassut telineen pohjassa suojaavat lattiaa naarmuuntumiselta. Kokonaisuuden viimeistelee messinkiset nuppiniitit. Uoma on täydellinen tuote verkkokauppaan, sillä se pakkautuu litteään pakettiin ja se on helppo kasata itse. Paketista tullut ohutviiluvanerilevy taivutetaan kaarelle ja lukitaan muotoonsa nahkaremmin ja nuppiniitin avulla.Telineen pelkistetty muoto, sopii mihin vain tilaan ja huoneeseen. Suunnittelun lähtökohtana oli käyttää ser tifioidun ohutviiluvanerin ominaisuuksia tarkoituksenmukaisesti ja yksinker taisella tavalla. Uoma-teline muodostuu yhdestä ohutviiluvanerin palasta, joka helpottaa tuotannon suunnittelua ja vähentää jätteen määrää. Taivoitteena jätteen minimointi. Käytetyt materiaalit ovat kestäviä ja täysin kierrätettäviä. Koko: 300 x 350 x 350 mm Materiaali: Koivu, nahka, messinki, huopa Väri: Luonnonvärinen koivu UOMA is a lightweight and simple holder for magazines or firewood. It’s made of birch plywood whit features a leather handle and wool felt on the base. Uoma packaged in a flat pack and it easy to assemble at home -therefore it’s perfect for online stores to sell. Uoma is the ideal addition for any spaces and rooms. Simple manufacturability and material choices provide ecologically sustainable possibilities. Size: 300 x 350 x 350 mm Material: Birch wood, leather, brass, wool Color: Natural birch

82

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13–17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017


SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13 –17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017

83EcoDesign-jury 2017

Yhdeksännen EcoDesign-näyttelyn jyry vasemmalta oikealle: kestävänkehtityksen asiantuntija Riitta Lempiäinen, EcoDesignnäyttelyn tuottaja Jari Pirhonen, suunnittelijat Tapio Anttila ja Hannu Kähönen, PEFC-Suomen edustaja markkinointipäällikkö Juha Uppa oli valitsemassa Fiskasin Laatupuun palkittavaa ehdotusta. The jury of the ninth EcoDesign-exhibition from left to right: Sustainable development expert Riitta Lempiäinen, EcoDesignexhibitions producer Jari Pirhonen, designer Tapio Anttila and Hannu kähönen, PEFC-finland’s representative marketing chief Juha Uppa was choosing Fiskarsin Laatupuu’s rewarded proposal.

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13–17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017


2010

Samuli Naamanka (Finland) was awarded EUR2000; Henrik Enbom (Finland), Heath Nash (South Africa) and the architect Julien De Smedt (Belgium) were awarded EUR1000 each. The prize shared among the designers was donated by the Finnish Fair Foundation. The main partner of the exhibition, Sampo Bank Private Banking, granted Beyond the Ordinary prize of EUR 2000 to Tapio Anttila (Finland).

2011

Two awards were granted at the Habitare’s EcoDesign special exhibition. The Finnish Fair Foundation granted a EUR5000 recognition award, which was shared among three designers. Tapio Anttila (Finland) and Björn Dahlström (Sweden) both received EUR2000 and Eeva Lithovius (Finland) received EUR1000. The main partner of the exhibition, Sampo Bank Private Banking, granted the Beyond the Ordinary prize of EUR2000 to the designer duo Elina and Klaus Aalto (Finland). The guest of honour, German Industrial designer Konstantin Grcic was Chair of jury.

2012

Three designers were awarded at the 2012 EcoDesign special exhibition at the Habitare fair. James Irvine (UK/Italy), Rudi Merz (Finland) and Sebastian Sandelin (Finland) shared the EUR5000 prize donated by the Finnish Fair Foundation. The winners were chosen by curator Kristiina Lassus who acted as the Chair of jury.

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13–17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017


2013

The Finnish Fair Foundation’s prize of EUR5000 was shared among Ludi Architects (Russia) EUR3000, Rudi Merz (Finland) EUR1000 and Tero Kuitunen & Bros (Finland) EUR1000.The main partner of the exhibition, Lexus Finland, granted the Lexus Creating Amazing award of EUR1500 to Timo Ripatti (Finland).The winners were chosen by curator Toshiyuki Kita.

2014

The Finnish Fair Foundation’s prize of EUR5000 was shared among five designers Mikko Paakkanen (Finland), Rudi Merz (Finland), Esa Vesmanen (Finland), Juri Karinen (Finland) and Kari Leppälä (Finland) each of the winning designers received EUR1000. Main partner Lexus Finland granted Lexus Creating Amazing award EUR2000 to Simo Serpola (Finland) and Shogo Tamura (Japan). Curator Marco Casagrande acted as chair of jury.

2015

The EUR 5000 award granted by the Finnish Fair Foundation was divided between Jaakko Siltanen and Matti Sandberg (Finland), Samuli Naamanka (Finland) and Mika Ihanus (Finland), and Kasper Nyman (Finland). The winner was selected by the curator of the exhibition, Simo Heikkilä, and a jury of four members. In addition, PEFC Finland, the main cooperation partner of the exhibition, awarded high-quality Finnish timber worth EUR 1500 to the work of Meri-Tuuli Porras (Finland).

2016

The designer Yuka Takahashi receives a €2,000 award for a furniture solution for small living spaces. A €500 award goes to the designer Inni Pärnänen. Another €500 award goes to Tomi Laukkanen.

2017

A €2,000 EcoDesign-award goes to Aleksi Peltonen, for his steplessly adjustable shelf Clamp. A €1000 award was granted for Tomi Laukkanen and his Sleeps-bed, that is assemblable without any tools. Sleeps-bed also recieved €1000 worth of wood material from PEFC-Suomi and Fiskarsin Laatuppuu, as an award for exellent use of wood. In addition, two designers were given an honorable mention: Kaarle Holmberg’s Festari-table group, for it reusability and for its easy assembly and Milja Partanen’s Polku a small furniture concept usable for compact living.

ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13–17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017


Finncontainers Oy:n logistiikkapalveluihin kuuluvat uusien ja käytettyjen konttien myynti, vuokraus, varustelu sekä kuljetusjärjestelyt Suomessa. Toteutamme ja toimitamme erilaisia räätälöityjä konttiratkaisuja standardikuljetuskonttien lisäksi. Monet vuokrakalustomme kontit ovat toimineet eri tilaisuuksissa pop-up kontteina, varastoina ja tilaelementteinä. Globaalisti konttirakennusten suosio jatkaa kasvuaan. Lontoossa konteista tehtiin jo 1990-luvulla erilaisia toimistorakennuksia. Uusimpana kontti-innovaationa toimivat mm. BOXPART-ostoskeskukset. Finncontainersin asiantuntemus on lähtöisin 1980-luvulta, jolloin teräskonttien käyttö varastoina ja yhdensuuntaisina vientipakkauksina yleistyi. Finncontainers Oy, Puh. 029 123 4300, myynti@finncontainers.fi www.kontti.fi, finncontainers.fi Finncontainers on EcoDesign näyttelyn yhteistyökumppani ja näyttelykalusteet on varastoitu konttiin.


Kontilla on monta elämää A Container living many lives

We make and deliver custom container solutions according to our customers needs, in addition with standard shipping containers. Many of the rent containers have been used in different events as pop-up containers, storages, and space elements. Globally container building popularity keeps growing. In the 1990’s containers were used to build office buildings in London.The newest container innovations are BOXART-shopping centres. Finncontainers Inc. logistic services consists of selling new and old containers, renting, armament and transporting in Finland. Finncontainers expertise originates from 1980’s, when the use of steel containers as storages and one-way packages became common in Finland. Finncontainers Ltd. +358 291 234 300, myynti@finncontainers.fi www.kontti.fi, finncontainers.fi Finncontainers is EcoDesign exhibitions partner and the furniture is stored in a container.


ECODESIGN-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS, 13–17.9.2017 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 13–17 SEPTEMBER 2017


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.