EcoDesign 2010

Page 1


Julkaistu EcoDesign 10 -erikoisnäyttelyn yhteydessä / Published to accompany EcoDesign 10 Special Exhibition Suunnittelu ja tuotanto / Designed and produced by Mainostoimisto Valo Oy / Advertising Agency Valo Oy Kannet / Cover: MAXI Offset 300 g/m2 Sisus / Inside: MAXI Offset 80 g/m2 Painopaikka / Printed by SP-Paino, Nurmijärvi, Suomi / Finland 2010 1. Painos / First edition © Mainostoimisto Valo Oy / Advertising Agency Valo Oy ISBN 978-952-92-7870-1

6

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


SISÄLLYS CONTENT

8

Esipuhe / Foreword

10

Ekologinen valaisinsuunnittelu / Ecological lighting design

18

EcoDesign-erikoisnäyttelyn teemana valaisin / Lighting as the theme of the EcoDesign Special Exhibition

26

Suuntaviivoja ekologisen valaisimen suunnitteluun / Guidelines for the design of an ecological light fitting

32

Valitse vastuullisesti tuotettua sademetsäpuuta / Choose sustainably grown wood from the rainforest

44

Suunnittelijan ekoanalyysi / Designer’s eco analysis

45

Suunnittelijat / Designers

222 Kiitos! / Thank you! 225 Suunnittelu ja toteutus / Planning and realization

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

7


ESIPUHE

HYVÄ NÄYTTELYVIERAS JA LUKIJA. Habitare 2010 sisustus- ja designmessujen yhteydessä järjestettävä, EcoDesign-näyttelyjen sarja keskittyy tänä vuonna valaisimiin sekä valaisun uusiin innovaatioihin ekologisuuden näkökulmasta katsottuna. Valon teema on luonnollinen jatkumo vuoden 2009 ekotuolinäyttelylle, sillä valaistus on olennainen ja tärkeä osa sisustusta. Näyttelyn kuraattoriksi on tänä vuonna pyydetty valaisinsuunnittelun kansainvälinen huippunimi, Ingo Maurer (s. 1934). Hänen ajatuksensa ja ideansa valosta ja sen merkityksestä on muuttanut valaisinsuunnittelua 1960-luvulta lähtien. Ingo Maurerin tavaramerkiksi on muodostunut siivekäs hehkulamppu Lucellino vuodelta 1992 ja hänen aktiivinen suunnittelutyönsä jatkuu edelleen. EcoDesign-näyttelyssä näemme myös Maurerin näkemyksen ekologisesta valaisimesta. Kansainvälisessä EcoDesign-näyttelyssä on mukana muotoilijoita 12 maasta sekä suunnitelmia lähes 100 kappaletta. Osallistujina on huippunimiä sekä uusia, lupaavia tekijöitä. Mielenkiintoiset valaisinratkaisut sekä ehdotukset niihin saatavan energian tuottamiseksi tulevat varmasti herättämään vilkasta keskustelua kävijöiden keskuudessa. Ekologisen suunnittelun merkityksestä ja tarpeesta kertoo myös se, että näyttelyn yhteydessä jaetaan kaksi palkintoa. Suomen Messusäätiön – Stiftelsen Finlands Mässa 5000 euron arvoinen palkinto, sekä Sampo Pankki Private Bankingin 2000 euron arvoinen Tavanomaista Enemmän 2010 -palkinto. Tervetuloa tutustumaan EcoDesign-erikoisnäyttelyyn. Jari Pirhonen Tuottaja, luova johtaja Mainostoimisto Valo Oy

8

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


FOREWORD

DEAR VISITOR AND READER. The EcoDesign series arranged in connection with the Habitare 2010 Interior Decoration and Design Fair focuses this year in lightings and innovations in the field from the viewpoint of ecology. The theme of light is a natural continuation to last year’s eco chair exhibition because lighting is an essential and important part of interior decoration. This year the internationally renowned lighting designer Ingo Maurer (b. 1934) has been invited to curate the exhibition. His thoughts and ideas about light and its significance have instigated many changes in the lighting design since the 1960’s. The winged incandescent lamp Lucellino from 1992 has become Maurer’s signature design, and he still continues his work as a designer. In the EcoDesign exhibition we can also see one of Maurer’s views of an ecological lighting. In this international EcoDesign exhibition there are designers from 12 countries and almost 100 designs. Among the participants we see both well-known names and promising newcomers. Interesting lighting solutions and suggestions as to energy sources for them will certainly create keen discussions among the visitors. The significance of and the need for ecological design is emphasized by the fact that two prizes are delivered in connection with the exhbition. €5000 is granted by Suomen Messusäätiö – Stiftelsen Finlands Mässa and Tavanomaista Enemmän 2010 prize (More than Conventional), €2000, by Sampo Pankki Private Banking. Welcome to EcoDesign Special Exhibition. Jari Pirhonen Producer, creative director Advertising Agency Valo Oy

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

9


EKOLOGINEN VALAISINSUUNNITTELU

TOISIN kuin tuolit – viimevuotisen EcoDesign-näyttelyn aihe – ja muut kalusteet, valaisimet kuluttavat energiaa sen jälkeenkin, kun ne on valmistettu ja kuljetettu asiakkaalle. Kun ajattelemme valaisimien ympäristövaikutusta, mieleen tulee ensimmäisenä lamppu, etenkin EU:n vuonna 2009 hyväksymän lamppudirektiivin myötä. Energiansäästölamppu ei kuitenkaan tarjoa kunnollista valoa. Lampuissa ratkaisevaa ei ole pelkästään sen muoto tai tekniikka vaan myös se, millaista valoa se tuottaa. Jokainen lampputyyppi tuottaa erilaista valoa. CFL eli niin kutsuttu energiansäästölamppu tuottaa energiankulutukseen nähden paljon enemmän kirkasta valoa kuin hehkulamppu. Monet eivät kuitenkaan pidä sen valosta, enkä minäkään. Kirkkaus ei suinkaan ole valon ainut merkittävä tekijä. Sen ”tuntu”, hehkulampun, halogeenilampun tai auringon tuottaman valon ainutlaatuinen luonne, on aivan yhtä tärkeä. Epämääräinen ”tuntu” voidaan ainakin osittain muuttaa fyysisiksi käsitteiksi, kelvineiksi ja valon väriksi. Nämä mittausmenetelmät on opittava muistamaan, mutta lähes jokainen voi silti aistia valon ”tunnun” spontaanisti ja vaistomaisesti.

”Kirkkaus ei suinkaan ole valon ainut merkittävä tekijä.”

Eri henkilöiden aistiherkkyydessä on luonnollisesti eroja, aivan kuten äänenkin havaitsemisessa. Totutuilla tavoilla on luultavasti suuri merkitys siinä, millaisen valon koemme miellyttävänä, mutta siitä huolimatta valon laatu – ei pelkästään kirkkaus – vaikuttaa valtavasti hyvinvointiimme. Tästäkään syystä käyttämiämme valonlähteitä ei pitäisi rajoittaa laeilla, jotka perustuvat yksinkertaistettuihin kategorioihin. Ihmiskunnan kekseliäisyys saa toivottavasti lähitulevaisuudessa aikaan valonlähteitä, jotka ovat sekä tehokkaita että tuottavat kaunista ja miellyttävää valoa. Tällä hetkellä suunnittelijoiden on kuitenkin käytettävä sitä, mitä on tarjolla, ja suunniteltava ja muotoiltava heijastavat osat huolellisesti pyrkiessään luomaan entistä ekologisempia valaisimia. Tätä aspektia ei

suunnittelussa pidä laiminlyödä. Tuolien ja muiden sähköä kuluttamattomien esineiden tavoin energiaa voi säästää huomattavasti valitsemalla tuotantomenetelmät ja materiaalit oikein. Itse haluan kääntää katseeni valaisimien elinkaareen. Huolellisesti suunniteltuja ja kestävistä materiaaleista valmistettuja valaisimia voi käyttää vuosikymmeniä – niin kauan kuin 10

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


K U VA / P HOTO : TO M VACK , M Ü N CHE N

ECOLOGICAL LIGHTING DESIGN

UNLIKE chairs – the subject of last years EcoDesign exhibition – and other pieces of furniture, lamps will continue to use energy even after they have been manufactured and delivered. When we think of the ecological impact of a lamp, what comes into mind first, are the bulbs, especially since the EU directive for light bulbs has been issued in 2009. However, an energy-saving bulb does not make good light. At the same time, the quality of a lamp design does not only lie in its shape or the concept, but just as much in the light it makes. Each type of bulb emits its specific kind of light. CFLs, the so-called ”energy-saving bulbs” have a much higher output of brightness in relation to the energy used as incandescent bulbs. But many people, including myself dislike their light. Brightness is by far not the only essential aspect of light. Its ”feeling”, the unique character of the type of light emitted by incandescent bulbs, halogen bulbs or the sun, is just as essential. The vague description as ”feeling” can be, at least partly, translated into physical parameters as Kelvin degrees and the color rendering. While these are

measurements one has to learn and remember, nearly everybody can grasp the ”feeling” of a light spontanuously and instinctively. Of course, there are differences in the sensibility, just as there are ”Brightness is differences in the perception of sounds. Habits probably play an important role when it comes to the type of light we feel comby far not the fortable with – but in any case, light – not only brightness – has only essential an immense effect on our well-being. That is one reason why the types of light sources we may use should not be restricted by a aspect of light.” law based on simplified categories. The inventiveness of human kind will hopefully create light sources in the near future which are both efficient and provide beautiful, pleasant light. At present, designers however have to use what is on the market, and carefully plan and shape the reflecting parts when trying to design a more ecological lamp. This is one aspect that should not be neglected. As with chairs and other non-electric items, there is also a lot energy to be saved in the production process and the chosen materials. I would like to focus on the life span of lamps. Carefully designed lamps, made from E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

11


joku pitää niistä ja tarvitsee niitä. Jotkin pienet osat kaipaavat ehkä joskus korjaamista ja uusimista. Tästä syystä ekologiseen valaisinsuunnitteluun pyrkivien muotoilijoiden on pohdittava käyttämiään materiaaleja myös kestävyyden kannalta. Jotkin materiaalit ikääntyvät hienosti, toiset eivät. Miltä esine näyttää, kun sitä on käytetty viisi, kymmenen tai kaksikymmentä vuotta? Kahden tai kolmen viime vuosikymmenen aikana elämäntavat ovat muuttuneet niin, että tavaraa heitetään helposti roskiin. Meitä vietellään hankkimaan edullisia tuotteita, usein hyvin spontaanisti, ja heittämään vanhat pois – ja monet noista tuotteista vanhenevatkin hyvin pian. Meitä houkutellaan ja painostetaan uudistamaan kotiamme viimeisimmän trendin mukaiseksi lähes vuosittain. Mitä tulee energian säästämiseen valaistuksen avulla, ihmisen toimintatavoilla on suuri merkitys. Teemmekö töitä päivällä, sijoitammeko työpöydän ikkunan ääreen, valaisemmeko koko tilan, jos tarvitsemme valoa vain osassa siitä, sammutammeko valon poistuessamme huoneesta? Sen sijaan, että kuluttajia syytetään tuhlaavaisuudesta, valaisimen suunnittelija ja valmistaja voivat pitää nämä kysymykset mielessään kehitellessään entistä ekologisempaa designia: katkaisimen voi suunnitella niin, että sen käyttö on hauskaa, esimerkkinä vaikkapa kosketukseen reagoiva anturikatkaisin. Siinä voi olla himmennin, jonka avulla käyttäjä voi säätää valon määrää tilanteen mukaan tai joka himmentää valoa automaattisesti. (Puoliksi himmennetty lamppu kuluttaa vähemmän energiaa, ja myös lampun elinkaari lisääntyy vastaavasti.) Ekologisen valaisimen voi toteuttaa monella tavalla – olen varma, että näemme tämän vuoden kilpailussa monia hämmästyttäviä ideoita. Rakastan tulla yllätetyksi! Ingo Maurer

”Rakastan tulla yllätetyksi!”

12

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


durable materials, can be used for many decades – as long as there is someone who likes it and thinks it is useful. There may be minor parts that need mending and a spare part every now and then. For this reason, designers who strive to create an ecological lamp should consider the materials they use also from the point of durability. Some materials age gracefully, others don’t. How will an object look after it has been in use for five, ten or twenty years? In the past, say, two or three decades, lifestyle has increasingly become one of throwaway and disposal. We are seduced to buy inexpensive things, often quite spontaneously, and are told to just discard them when they are old – and for many of those things, old age comes very quickly. We are being seduced and pushed to adapt the place we live in to the current trend nearly every year. When it comes to saving energy with light, human behaviour also plays an important part. Do we work during the day, do we position our desk at a window, do we illuminate a whole area when we just need to see in a part of it, do we switch off the light when we leave a room? But instead of blaming users for wasteful behaviour, a designer and producer of light can benefit by having these questions in mind when developing a more ecological design: A switch can be designed in a way that makes switching it off fun, as for example a sensor-switch reacting to a touch. A dimmer can be included, which lets the user adjust the amount of light according to the situation, or even dims automatically. (A half dimmed lamp consumes also half of the energy, and in addition to that, the livespan of a dimmed bulb grows exponentially.) There are many aspects which can make a lamp an ecological one – and I am sure there will be many astonishing ideas presented in this year’s competition. I love to be surprised! Ingo Maurer

”I love to be surprised!”

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

13


14

An expert company promoting efficient and sustainable use of energy and materials. ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0

www.motiva.fi


Sampo Pankki Oyj, www.sampopankki.fi

Elisa, 37, yrittäjä yksityispankkiasiakas

”Olen tehnyt paljon työtä varallisuuteni eteen. Siksi vaadin samanlaista omistautumista myös heiltä, jotka hoitavat sitä.”

Testatkaa, soveltuuko yksityispankkipalvelumme Teille. www.sampopankki.fi/privatebanking

Varallisuussuunnitelma 360°. Kun haluatte tavanomaista enemmän. E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

15


Sampo Pankki Oyj, www.sampopankki.fi

”En tiedä varmasti, mitä tulen tekemään tulevaisuudessa. Siksi on tärkeää, että yksityispankkiirillani on perusteltu näkemys varallisuuteni tulevaisuudesta.”. Mika, 42, johtaja yksityispankkiasiakas

16

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


Varallisuussuunnitelma 360°. Kun haluatte tavanomaista enemmän. Jotta voimme kehittää varallisuuttanne haluamaanne suuntaan, tarvitsemme ensimmäiseksi ymmärryksen sen nykytilasta. Varallisuussuunnitelma 360°:ssa huomioimme kaikki talouteenne vaikuttavat tekijät, kuten tulevat ansiot, verotuksen, sijoitukset, kiinteistöt ja muun omaisuuden. Yksityispankkiirinne laatiman arvion pohjalta teemme varallisuussuunnitelman, joka näyttää, miten pystymme kehittämään varallisuuttanne juuri Teidän toiveidenne mukaan. Testatkaa, soveltuuko yksityispankkipalvelumme Teille. www.sampopankki.fi /privatebanking

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

17


ECODESIGN-ERIKOISNÄYTTELYN TEEMANA VALAISIN ”Ilman valoa ja vettä ei ole elämää” Ingo Maurer, Designing with Light (Bernhard Dessecker, 2008) EcoDesign-tuolinäyttelyn 2009 luonnollinen jatko rakentuu valaisimien ympärille. ”Jos sinulla on tuoli, sinulla on sisustuksen osa. Jos sinulla on mukava tuoli ja lamppu, sinulla on koti”, luonnehti eräs muotoilun ammattilainen tarpeellisten sisustuselementtien suhdetta. Arkkitehteja on kautta aikojen kiehtonut valon ja rakennusmassojen suhde. Kirkot ja muut monumenttirakennukset rakentuvat usein luonnonvalon ympärille. Aurinko tarjoaa valon, jota ihminen on oppinut jäljittelemään sähköenergian avulla. Valon tuominen pimeyteen on ollut dramaattisin muutos, joka on tapahtunut sisustuksen alalla 1900-luvun alussa. Thomas Alva Edisonin keksimä hehkulamppu vapautti valaisinsuunnittelun teknisesti uudelle aikakaudelle. ”Aamulla aurinko, illalla Airam” kuuluu sähkölamppufirman slogan 50-luvulta, kertoen, että ihminen ei enää ollut luonnonvoimien armoilla. EcoDesign-valaisinnäyttelyn kuraattoriksi on saatu kansainvälisesti tunnustettu valomuotoilija, saksalainen Ingo Maurer. Hänen uransa ensimmäinen best seller -valaisin oli pöytävalaisin Bulb (1966). Bulb (1966) Siitä lähtien hänen tavaramerkkinään on ollut mielikuvituksellinen muotoilu yhdistyneenä moderniin tekniikkaan. Toinen ikoniksi muodostunut esine hänen kynästään on Lucellino (1992), siivekäs hehkulamppu. Hologrammivalaisin Wo bist du, Edison...? (1997) saattelee perinteisen hehkulampun lopulta historiaan. Sylinterin mallisen varjostimen sisällä leijuva punainen lamppu onkin pelkkä kangastus, taikurimainen näky. Ingo Maurer on romantikko, avaruusseikkailija ja tiedemies. Hän käyttää materiaalinaan maailmaa, posliininpaloja, barbie-nukkeja, paperia, hologrammeja, terästä, lasia...sattuma ja mielikuvitus liittävät osat yhteen yllättävällä tavalla. Maurerin maailma on loistokas, hellä ja upea. Myös minimalistinen ja mystinen. Pyhä ja alhainen muodostavat liiton Maurerin ja hänen työryhmänsä tuotteissa, yhdistyen tekniseen osaamiseen. Maurerin studio työllistää yli 70 henkeä, joiden luovuus ja innostus ruokkivat toisiaan. Valo ja energia Energian kulutuksen noustua tasolle, jota ympäristömme ei jaksa enää kestää, on havahduttu vastuuseen yhteisen maapallomme kohtalosta. Ekologinen ajattelu muotoilun yhteydessä ei enää ole erikoisuuden tavoittelua tai viherpiiperrystä, vaan tärkeä osa tuotannollista ja taloudellista prosessia. Ympäristövastuu ja kestävä kehitys 18

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


K U VA / P HOTO : TO M VACK , M Ü N CHE N

LIGHTING AS THE THEME OF THE ECODESIGN SPECIAL EXHIBITION ”Without light and water there is no life” Ingo Maurer, Designing with Light (Bernhard Dessecker, 2008) This year the EcoDesign chair exhibition is continued naturally with lightings. ”If you have a comfortable chair and a lighting, you have a home” one professional designer described the interplay between necessary interior decoration items. Architects have always been intrigued by the relationship between light and constructed masses. Churches and other monumental buildings are often been built around natural light. The sun offers light that humans have learned to imitate with electricity. Bringing light to darkness has been the most dramatic change in home decoration at the beginning of the 20th century. Thomas Alva Edison’s invention, the incandescent lamp, gave the lighting design new technical freedom. ”In the morning the sun, in the evening Airam” was the slogan of a lamp manufacturer in the 1950’s, spreading the message that man was no longer dependent of the elements. The internationally renowned German lighting designer Ingo Maurer has been invited to curate the EcoDesign lighting exhibition. The first bestseller in his career was a table lamp Bulb (1966). Since then his trademark has been an imaginative design combined with modern technology. Another of his iconic designs is Lucellino (1992), a winged incandescent lamp. The holographic lighting Wo bist du, Edison...? (1997) finally sends the traditional incandescent lamp into history. The red lamp hovering in the cylindrical shade is actually a mirage, a magical vision. Ingo Maurer is a romantic, a space traveller and a scientist. His materials are the world, pieces of porcelain, Barbie dolls, paper, holograms, steel, glass… happenstance and imagination combine various elements in an imaginative way. Maurer’s world is glorious, tender and magnificent. Minimalistic and mystical as well. The sacred and the mundane are joined together in the work of Maurer and his team, combined with technical know-how. Maurer’s studio employs 70 people whose creativity and zest nourish one another. Light and energy Now that the energy consumption is so high that our enviroment can’t take it anymore, we have become conscious of the fate of our common globe. Ecological thinking in connection with design is no longer a way E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

19


kilpailutekijänä ovat vakavasti otettavia seikkoja. Ei ainoastaan muotoilussa, vaan yhteiskunnan kaikilla tasoilla tapahtuvassa toiminnassa. Tästä on osoituksena EcoDesign-erikoisnäyttelyn päätukijan Sampo Pankki Private Banking -yksikön jakama Tavanomaista enemmän 2010 -palkinto innovatiiviselle ekovalaisimelle. Suomen Messusäätiö jakaa myös EcoDesign-näyttelyn yhteydessä 5000 euron arvoisen tunnustuksen suunnittelijalle tai suunnittelijaryhmälle, jonka työssä yhdistyvät ekologiset näkökulmat innovatiiviseen muotoiluun. Tunnustuksen saajan valitsee näyttelyn kuraattori Ingo Maurer. Helsingin Messukeskus on myös puolestaan sitoutunut vihreisiin arvoihin. Messukeskuksen tavoitteena on ollut jatkuva pyrkimys yhä tarkempaan jätteiden lajitteluun, rakenteiden jatkokäyttöön sekä energiankäytön optimointiin. Suomen Messujen toiminnalle myönnettiin helmikuussa 2009 ISO I400I -ympäristösertifikaatti. Se kattaa koko näyttely- ja kongressitoiminnan ravintolapalveluineen. Suomen Messut edellyttää kaikilta yhteistyökumppaneiltaan sitoutumista ympäristöjärjestelmäänsä. Valaisin ei ole valaisin, ellei siinä kulje energiaa. Tämä on olennainen kysymys, kun puhutaan lampuista, joiden tehtävänä on olla auringonvalon korvaava valonlähde. Kotitalouksien sähkönkulutuksesta suuri osa muodostuu valaisuun käytetystä energiasta. Uudet energiansäästölamput ottavat ensiaskeleitaan kuluttajien käytössä, teknologia kehittyy suurin harppauksin. Loisteputki on energiatehokas millä tahansa mittarilla mitattuna ja ledilamput tekevät tuloaan kuluttajien käyttöön. Miten energia tuotetaan lamppuun, on tärkeä kysymys, mutta paljonko käytämme sähköä päivittäisessä elämässämme töpselin tällä puolen, on jokaisen ulottuvilla oleva valinta. Vaikka yksittäinen uuden teknologian lamppu saattaa tuntua kalliilta hankinnalta, on sen tuoma energiansäästö nopeasti korvannut sen. Sisustajat uskovat, syystäkin, että valo viimeistelee heidän työnsä. Siksi ei ole samantekevää, miltä valon lähde näyttää. Savupirtissä loimottava päre – olisiko siitä moderniksi valaisimeksi? Tai lastukorin himmentämä pehmeä valo hysteerisen valkoisessa kaupunkikodissa? Entä sopisiko bamburungosta kehitelty loisteputkivalaisin romanttiselle illalliselle, tai valkoinen led-valo tomaattipurkista arkkitehdin pöydälle? Entä kiiltomadon hohto, joka on vangittu biologiseen valaisimeen, voisiko se korvata led-valon? Tätä ovat pohtineet muotoilijat eri maanosista. EcoDesign-näyttely tarjoaa liki sata lähestymistapaa muotoilla ekologinen valaisin. Katsokaa ja yllättykää. Isa Kukkapuro-Enbom Katso miten valintasi vaikuttaa: www.livingled.com/calculator.html www.motiva.fi ( koti ja asuminen)

20

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0

Wo bist du, Edison...? (1997)


of trying to be somehow special nor promoting greenish values but an intergral part of the economic and production process. The environmental responsibility and sustainability as competitive elements are to be taken seriously, not only in design but in activities in all levels of the society. A good example of this is the Tavanomaista enemmän 2010 prize (More than Conventional) for an innovative eco lighting, granted by Sampo Pankki Private Banking, the main sponsor of the EcoDesign Special Exhibition. The winner will be chosen by Ingo Maurer. The Helsinki Exhibition & Convention Centre is also committed to green values. They continuously strive to separate waste more and more strictly, to reuse exhibition props and to optimize the energy consumption. In February 2009 the Helsinki Exhibition & Convention Centre was granted the ISO I400I enviromental certificate for its all exhibition activities and catering services. The Finnish Fair Corporation requires that all its associates are commited to its environmental program.

KU VA / PH OTO : TO M VACK, MÜ NCH E N

A lighting is not a lighting without energy. This is an essential question when discussing lamps aiming to replace the sun as a source of light. Lighting uses most of the energy consumed in households. New energy-saving lamps are taking their first steps in consumers’ homes, new technology is developing very rapidly. The fluorescent tube is energyefficient by any indicator, LED lamps are making their way to consumers. The nature of light sources in lightings is an important question but on the other hand everybody can choose how much they consume energy in the daily life. Although a single lamp can be a costly acquisition, it is quickly compensated by the reduced use of energy. Interior decorators think, and with a good reason, that light gives the final touch for their work. That’s why the nature of light is not insignificant. A shingle in a chimneyless hut – can it become a modern lighting? Or a soft light dimmened by a basket in a hysterically white urban home? What about a fluorescent tube on a bamboo stick for a romantic dinner, or a white LED from a tomato tin on the architect’s table? What about the shimmer of a lighting beetle captured in a biological lighting, could it replace the LED? These questions have been pondered by designers from various continents. EcoDesign exhibition offers nearly a hundred approaches to designing an ecological lighting. Have a look at them and be surprised. Isa Kukkapuro-Enbom

See the impact of your choices: www.livingled.com/calculator.html www.motiva.fi ( home and living)

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

21


22

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

23


TÄMÄN LUETTELON PAINOTYÖN ON HOITAN

24

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


Suomen parhaat yritys ja yhteisölehdet painetaan SP-Painossa. Katso: www.sp-paino.fi

SP-Painolle on myönnetty Pohjoismainen Ympäristömerkki eli Joutsenmerkki. Merkki on osoitus painon pitkäjänteisestä ja sitoutuneesta työstä painotoiminnan ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Joutsenmerkki kertoo, että paino toimii ympäristön kannalta vastuullisesti. Joutsenmerkin saadakseen painon tulee täyttää tiukat, mm. paperia, painokemikaaleja, päästöjä ja jätteitä sekä energiankulutusta koskevat vaatimukset. Kirjapainossa on lisäksi oltava toimiva ohjeistus, jolla pyritään jatkuvaan ympäristöasioiden parantamiseen. Joutsenmerkin avulla paino pystyy luotettavasti osoittamaan asiakkailleen olevansa ympäristöasioista vastuunsa kantava painotalo. Joutsenmerkitty paino tarjoaa myös asiakkailleen mahdollisuuden hyödyntää

NUT SP-PAINO YMPÄRISTÖVASTUULLISESTI Joutsenmerkkiä omassa viestinnässään Joutsenmerkittyjen painotöiden muodossa. SP-Paino on tarjonnut monipuolisia painotuotteita jo vuodesta 1972. Painosta saa lähes kaikki painopalvelut. Tuotteita ovat niin esitteet, luettelot, lehdet kuin julisteetkin. Myös pienemmät painotuotteet, kuten käyntikortit ja kirjekuoret kuuluvat valikoimaan. Lisätietoa Joutsenmerkistä ja sen vaatimuksista löytyy osoitteesta www.ymparistomerkki.fi SP-Paino Oy Otsotie 4, 01900 Nurmijärvi, puh. 010 4248 200

sp-paino www.sp-paino.fi E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

25


SUUNTAVIIVOJA EKOLOGISEN VALAISIMEN SUUNNITTELUUN Suunnitteluvaiheessa tehdään tuotteen elinkaarenaikaiseen kuormitukseen keskeisesti vaikuttavat valinnat. Onnistuneen tuotesuunnittelun myötä käyttämämme tuotteet kuluttavat entistä vähemmän luonnonvaroja ja kuormitus ympäristöön pienenee. Energiankulutus ratkaisee Valaisimet eroavat muista sisustustuotteista ja huonekaluista ympäristövaikutuksiltaan siksi, että ne kuluttavat käyttövaiheessa jatkuvasti energiaa. Ympäristövaikutusten kannalta valaisimen valmistusmateriaalien osuus on yleensä pieni sen sisällä olevan lampun kuluttamaan energiaan verrattuna. Näin ollen keskeisintä valaisimen elinkaarenaikaisen ympäristövaikutusten kannalta on se, kuinka paljon energiaa sen sisällä oleva lamppu kuluttaa suhteessa sen tuottamaan valon määrään. Energiantuotanto ja käyttö aiheuttavat 80 % ilmastonmuutokseen vaikuttavista hiilidioksidipäästöistä. Lisäksi energiantuotanto aiheuttaa myös monia muita päästöjä. Uusiutuvilla energialähteillä tuotettu sähkökään ei ole ympäristön kannalta täysin haitatonta. Energiaa voidaan tuottaa lamppuun myös muilla tavoin kuin verkkosähköllä. Hyvä esimerkki tästä ovat aurinkokennolla toimivat koristevalot ja lukulamput sekä liike-energiaa hyödyntävät ravistettavat taskulamput.

LAMPPUTEKNOLOGIA ELÄÄ SUURTA MURROSTA Ekologisen valaisimen sisältä löytyy energiaa säästävä lamppu kuten pienloiste- tai ledilamppu. Suunnittelijan tulisi varmistaa, että valaisimen lampunkanta sopii uuteen tehokkaampaan lampputeknologiaan tai sallii hehkulampuista poikkeavan muotoisten lamppujen käytön varjostimessa tai lampun kuvun sisällä. Valaistusteknologia elää tällä hetkellä suurta murroskautta, jolloin eri teknologioihin perustuvia vaihtoehtoja on tarjolla runsaasti. Ajan myötä jokin niistä osoittautuu muita paremmaksi ja tarjonta jälleen yhtenäistyy. Murroskauden suurena haasteena on tuottaa sellaisia tuotteita, jotka soveltuvat joustavasti eri lampputekniikoille. Kierrekanta edustaa vanhaa teknologiaa Energiansäästölampuissa käytetään yleisimmin hehkulampusta tuttua kierrekantaa, vaikka se ei ole energiansäästölampun toiminnan kannalta optimaalinen. Koska loistelampputekniikkaan perustuva energiansäästölamppu on suunniteltu korvamaan hehkulamppu, on loistelampun vaatima liitäntälaite sisäänrakennettu itse lamppuun. Järkevintä olisi, että loistelamppuja käytettäessä liitäntälaite olisi valaisimessa.Tällöin vaihdettava osa on ainoastaan valoa tuottava ns. pistokannallinen pienloistelamppu. Uutta valaisinta suunniteltaessa kannattaisikin suosia pienloistelamppuihin soveltuvia pistokantoja. Ecodesignin merkitys korostuu massatuotannossa Massatuotannossa ja -kulutuksessa liikkuu suuri määrä materiaalia verrattuna yksittäisiin uniikkituotteisiin. Ympäristönäkökohtien huomioiminen tuotesuunnittelussa on sitä tärkeämpää, mitä suurempia määriä kyseistä tuotetta valmistetaan ja kulutetaan. Ekologinen valaisin on kooltaan kohtuullinen.Yksittäistä valonlähdettä varten on turha valmistaa kovin massiivista esinettä.

26

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


GUIDELINES FOR THE DESIGN OF AN ECOLOGICAL LIGHT FITTING The choices determining the ecological load over the life cycle of a product are made at the design stage. A good product design leads to products with a lower use of natural resources and a lower environmental load. Energy consumption is the key factor Light fittings – luminaires – differ from other interior decoration elements and furniture with regard to environmental load in that they continue to consume energy throughout their useful life. With regard to environmental impact, the contribution of the materials used to make a light fitting is usually small compared to the energy consumed by the light source within it. Hence, the central consideration in the environmental impact over the life cycle of a light fitting is the energy it consumes in relation to the amount of light it produces. The production and use of energy cause 80 % of the carbon dioxide emissions contributing to the climate change. In addition, energy production causes emissions of many other kinds. Even electricity produced from renewable energy sources is not completely free of harmful effects on the environment. Energy for the lamp can also be supplied by other means than mains electricity. Examples of these are decorative lights and reading lamps powered by solar cells, and shaking torches.

THE GREAT CHANGE IN LIGHT TECHNOLOGY An ecological light fitting contains an energy-saving light source such as a compact fluorescent lamp or a led lamp. The designer should make sure that the socket for the light source is compatible with the new, more efficient lighting technology, or that the shade or enclosure allows the use of light sources whose shape differs from that of the traditional incandescent bulb. There is a great change going on in lighting technology, and numerous technological alternatives are available. With time, some of them will prove better than the rest and the range of supply will become more uniform again. The great challenge in this time of change is to create products that are flexibly adaptable to different light-source technologies. The screw socket belongs to the old technology Energy-saving bulbs mostly use the screw base, familiar from the traditional incandescent bulb, although it is far from ideal with regard to the operation of the fluorescent light source. Since the energy-saving bulb is designed to replace the incandescent bulb, the ballast circuit required by the fluorescent lamp is contained inside the lamp itself. The most rational arrangement would be to build the ballast into the luminaire when using a fluorescent lamp. Then the only part to be replaced at the end of its life would be a compact fluorescent lamp with a pin-type base. New luminaire designs should therefore favour pin-type sockets that accept compact fluorescent lamps. Ecodesign is of particular interest in mass production Large quantities of material are handled in mass production and consumption, compared to single unique products. The greater the quantities of a particular product that are made and used, the greater is the importance of environmental aspects in product design.

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

27


Materiaalivalinnoissa tulee suosia mahdollisimman vähän kuormittavia materiaaleja koko elinkaari huomioon ottaen. Elinkaarella tarkoitetaan tässä yhteydessä tuotteen koko arvoketjua sisältäen raaka-aineiden hankinnan, tuotannon, tuotteen käyttövaiheen ja käytön jälkeisen käsittelyn. Johtimien sisältämät materiaalit voivat myös olla ympäristömielessä merkittäviä. Johtimet ovat useimmiten kuparia, jonka valmistus kuormittaa verraten paljon ympäristöä. Kupari on myös kysyntäänsä nähden melko niukka luonnonvara. Mitä vähemmän tai lyhyempiä johtimia valaisimessa käytetään, sitä pienempiä määriä kuparia tarvitaan.

VARJOSTIMELLA ON VÄLIÄ Jotta valaisin tuottaisi mahdollisimman suuren määrän valoa mahdollisimman vähäisellä energiamäärällä, kannattaa kiinnittää huomiota lampun varjostimiin ja kupuihin. Tummat värit läpäisevät valoa huonosti. Samoin eri materiaaleilla on erilaisia valon läpäisevyys tai heijastusominaisuuksia. Valaisimen suunnittelussa tulee huomioida myös se, että erilaiset lamput jakavat valoa eri suuntiin. Energiansäästölamput ja hehkulamput ovat yleensä ympärisäteileviä kun taas ledit tuottavat keilamaista tai suuntaavaa valoa. Valaisin yleensä suunnitellaan tietyn tyyppiselle lampulle. Jotta energiansäästölamput toimisivat mahdollisimman hyvin ulkovalaisimissa, tulisi kupujen olla riittävän umpinaisia. Kosteus voi vaurioittaa energiansäästölamppuja ja toisaalta kylmyys alentaa valon tuottoa. Energiansäästölamput sisältävät pieniä määriä elohopeaa, joten lampun rikkoutuessa elohopeaa voi levitä lähiympäristöön joko kiinteässä, nestemäisessä tai höyrystyneessä muodossa lampun lämpötilasta riippuen. Tiloissa, joissa lamppu voi helposti särkyä (varastotilat tai lastenhuoneet) kannattaakin suosia suljettuja varjostimia tai kupuja, koska ne suojaavat valaisimen sisällä olevaa lamppua. Lisää käyttöikää Laadukas design lisää usein tuotteen käyttöikää, koska hyvää muotoilua arvostetaan eikä design-tuotteita haluta hävittää.

Tuotteen elinkaari Valmistus / Manufacturing Raaka-aineiden hankinta / Extraction of raw materials

Käyttöikää voi pidentää myös valaisimen muunneltavuus käyttötarkoituksen suhteen. Kierrätettävyyttä helpottaa standardiosien ja materiaalimerkintöjen käyttö, joka mahdollistaa tuotteen purkamisen ja materiaalien uudelleenkäytön. Suvi Salmela ja Henrik Österlund Motiva Oy

Käytön jälkeinen käsittely / Final disposal

28

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


An ecological light fitting is moderate in size. It is wasteful to produce a very massive object for a single light source. The materials should be chosen for the least possible environmental load, considering the entire life cycle of the product. The life cycle should here be taken to comprise the whole value chain of the product, from the acquisition of the raw materials to production, use of the product and disposal after use. The materials contained by the wiring may also be important from the environmental point of view. The electrical conductors are usually made of copper, which involves a relatively large environment load. Copper is also a fairly scarce natural resource considering the demand. The fewer or shorter the conductors used in the light fitting, the less copper will be needed.

THE SHADE MATTERS For the light fitting to produce as much light as possible with the least possible energy consumption, attention should also be paid to the shades and casings. Dark colours do not let the light through very well. Different materials also have varying light transmittance and reflection characteristics. The light fitting design should also take into account the directional distribution of the light from different lamp types. Energy-saving bulbs and incandescent bulb usually have a circular distribution pattern whereas leds give a beam of light or directional light. A light fitting is usually designed for a specific type of light source. For outdoor use, the use of energy-saving light sources requires a lamp-globe that is sufficiently well enclosed. Humidity may damage the energy-saving bulb, and light output is also diminished by the cold. Energy-saving bulbs contain small amounts of mercury, which can escape to the surroundings if the lamp breaks, in liquid form or as mercury vapour. In locations where a light fitting may easily be broken, such as storage areas or nurseries, closed shades or lamp-globes are therefore preferable because they protect the The life cycle of a product lamp inside. Pakkaus ja jakelu / Packaging and distribution

Longer life The life of a product is often lengthened by a highquality design, because good design is appreciated and design products are not likely to be thrown away. Adaptability to different uses may be another factor extending the life of a light fitting. Recycling is facilitated by the use of standard components and material markings allowing disassembly of the product and recycling of the materials. Suvi Salmela and Henrik Österlund Motiva Oy

Tuotteen käyttö / Product use

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

29


Lähetä ilmainen tekstiviesti numeroon 18586: WWFKUMMI Etunimi,Sukunimi,Katuosoite,Postinumero,Postitoimipaikka IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0 30 Esim.ECODES WWFKUMMI Matti,Meikäläinen,Pandakatu 2,00100,Helsinki (Muista kirjoittaa välilyönnit ja pilkut tarkasti esimerkin mukaisesti)


Jos sademetsät tuhotaan, borneonnorsu menettää elinympäristönsä. Ilman metsää se ei selviydy. WWF työskentelee Borneon saaren upeiden sademetsien säilyttämiseksi.

Maapallo tarvitsee sademetsiä. Me tarvitsemme sinun apuasi niiden säilyttämisessä.

Liity tekstiviestillä kummiksi. Kuukausilahjoituksella olet mukana auttamassa.

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

Vies Viestin iestin t voi vo lähe ä ttää Ain Ainon, on DNA: on, DNA n,, Elisa li n, GoMob GoMob Mobilen ilen le , KKolu lumb umbukse uksen, nn, Sauna aunalahd lahden, en, Sone So ran, Tel Telee FFinlan nlandin din jja Zerof eroforty ortynn liitty liittymist mistä. mist ä. Palve alvelun lun tuot tuottaja tajaa: M Mobile b Ave Avenue nue Finl Finland an Oy. Tiet and Tietoja oj void oja idaan daan käyt käyttää t WWF: tää W n vvarainnhank han inta intaan. an. n Tiet Ti ojaa ei lluovu uovu o teta ete eteenpä enpäin. in. Kerä Keräyslu yslupa: pa: OKH3 K 77A 7 (voi (voimass maas a 11.7.20 72 09–3 –30.6. 0 66.2011 2011)) Palaut Palautte: tukij tuk a@ww a@wwf.fi f fi © Cede Cede Prud P entee/WWF /WW W , iStock iStock ckphot photoo

Pieni perhe etsii kotia

31

DESIGNERHELSINKI.FI


VALITSE VASTUULLISESTI TUOTETTUA SADEMETSÄPUUTA TROOPPISEN puun suosio sisustuksessa ja puutarhakalusteissa kasvaa jatkuvasti, sillä sademetsien puulajeista saadaan kaunista, kovaa ja kosteudenkestävää materiaalia. Eksoottisista puulajeista valmistetun kahvipöydän, puutarhatuolin tai parketin vuoksi on kuitenkin ehkä kaadettu pala korvaamatonta sademetsää. Arvioiden mukaan Amazonin sademetsien hakkuista noin 80 % on laittomia. Kasvava ulkomainen kysyntä lisää laittomia hakkuita, ja sen seurauksena esimerkiksi Indonesiassa vuotuinen puun kysyntä ylittää laillisen puun tarjonnan yli 30 miljoonalla kuutiolla. Suurin osa Indonesiassa hakatusta puusta onkin laitonta. EU on yksi suurimmista trooppisen puun markkinapaikoista, ja valtaosa EU:ssa myytävästä trooppisesta puusta on peräisin juuri laittomien hakkuiden vaivaamista Brasiliasta ja Indonesiasta. Laittomat hakkuut iso bisnes Sademetsien laittomat hakkuut ovat vakava ongelma Etelä- ja Väli-Amerikassa, Keski- Afrikassa ja Kaakkois-Aasiassa. Ne ovat kuitenkin myös maailmanlaajuinen ympäristöongelma, sillä termi pitää sisällään paitsi puun luvattoman kaatamisen myös laittoman puun kansainvälisen kaupan. Arvioiden mukaan maailmassa tehdään laitonta puukauppaa noin 120 miljardilla eurolla joka vuosi.

KUVA / PH OTO : JU T TA KU U R E / WWF

Hakkuu on laitonta esimerkiksi silloin, kun puita kaadetaan ilman lupaa tai luonnonsuojelualueelta, kun metsistä hakataan rauhoitettuja puulajeja tai kun metsää kaadetaan enemmän kuin sopimuksessa sallitaan. Laittomat hakkuut ovat sademetsälle erityisen vakava uhka, koska ne kohdistuvat usein juuri kaikkein harvinaisimpiin, suojeltuihin puihin. Salakaupan myötä köyhät, kehittyvät valtiot menettävät vuosittain satoja miljoonia euroja verotuloja. Mitä on kovapuu? Tuontipuusta valmistettujen esineiden taustan selvittäminen on kuluttajalle todellinen haaste. Tuoteselosteessa mainittu ”kovapuu” voi tarkoittaa mitä tahansa trooppista lehtipuulajia. Suomeen tuotavan trooppisen puun määrästä tai alkuperästä ei ole olemassa varmaa tietoa. Tullin ulkomaankauppatilastot perustuvat puukaupassa käytettäviin puulajien yleisnimiin sekä puutavaranimikkeisiin, joiden taakse kätkeytyy myös äärimmäisen uhanalaisia lajeja. Esimerkiksi yleisnimellä balau, seraya, meranti, luan tai filippiinien mahonki myydään kaupoissa seuraavia puulajeja: Shorea atrinervosa, S. brunnescens, S. crassa, S. exelliptica, S. foxworthyi, S. glauca, S. havilandii, S.laevis, S. leptoderma, S. materialis, S. maxwelliana, S. seminis, S. submontana, S. sumatrana ja S. superba. Kaksi mainituista lajeista on äärimmäisen uhanalaisia, yksi uhanalainen ja yksi kuuluu tarkkailtavaan riskiryhmään. Kaikki lajit kasvavat luonnonmetsissä

32

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


K U VA / P H OTO : SU VI HU T T U N E N / W W F

CHOOSE SUSTAINABLY GROWN WOOD FROM THE RAINFOREST THE POPULARITY of tropical hardwoods as a material for home and outdoor furniture is on the rise, with consumers attracted to the material’s beauty, solidity and resistance to moisture damage. However, far too seldom do buyers realise that the exotic hardwood used to build such products as coffee tables, garden chairs and parquet flooring may well have come from unsustainably logged rainforest trees. According to estimates, around 80 per cent of all timber logged in the Amazon rain forest is done so illegally. Growing foreign demand spurs growth in illegal logging. In Indonesia, for example, annual demand for timber exceeds the legally available supply by more than 30 million cubic metres. As a result, the majority of all Indonesian wood comes from illegally felled trees. The EU forms one of the largest destination markets for tropical timber, and the preponderance of tropical timber sold in the EU comes directly from illegally felled trees from rainforests located in Brazil and Indonesia. Illegal logging is big business Illegal rainforest logging is a serious problem in South and Central America, Central Africa and Southeast Asia. It also constitutes a global environmental issue, since the term covers not only illegal logging, but also the international trade in illegal wood. The estimated annual turnover in the worldwide illicit wood trade is around 120 billion euros.

What is ”hardwood”? Determining the background of products built from imported wood is a major challenge to consumers. The term ”hardwood” featured on labels may refer to any number of tropical hardwood species. The amount and origin of tropical wood entering Finland cannot be specified with any certainty. In foreign trade statistics compiled by customs, wood-based products are itemised according to the more common wood type terms and the category of wood-based product. This system of itemisation obscures the arrival of wood from even the most endangered tree species.

KUVA / P HOTO : S U V I H U T T U NE N / WWF

Logging is illegal whenever it is carried out without a permit or in a nature reserve, whenever the species of tree felled is officially protected, or whenever the number of trees felled exceeds the amount agreed to in the terms of the permit. Illegal logging is an especially grave threat to rainforests since they typically contain some of the world’s rarest, most protected tree species. Moreover, each year the resulting illicit wood trade robs poor, developing countries of hundreds of millions of euros’ worth of potential tax revenue.

For instance, the general names balau, seraya, meranti, and Philippine mahogany (or luan) used on product labels in shops may refer to any of the following species: Shorea atrinervosa, S. brunnescens, S. crassa,

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

33


Indonesiassa, Malesiassa, Bruneissa, Singaporessa ja Thaimaassa, mutta saattavat tulla Suomeen Keski-Euroopasta tai vaikkapa Kiinasta, jolloin niiden alkuperä jää hämärän peittoon. Mitä minä voin tehdä? Sademetsän ystävän kannattaa suosia kotimaisia ja eurooppalaisia puulajeja sekä bambua ja rottinkia. Lämpökäsittelyllä kotimaisestakin puusta saadaan kovaa, kestävää ja väriltään tummaa. Sademetsäpuutakaan ei kannata boikotoida, sillä se on tärkeä tulonlähde monille kehitysmaiden ihmisille. Parempi vaihtoehto on valita vastuullisesti tuotettua sademetsäpuuta. Viljelty trooppinen puukaan ei välttämättä ole sademetsäystävällinen vaihtoehto, sillä puuplantaasit edustavat yksipuolista viljelykulttuuria. Luonnonmetsää myös raivataan plantaasien tieltä.

Sademetsän ystävän kannattaa suosia kotimaisia ja eurooppalaisia puulajeja sekä bambua ja rottinkia.

34

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


S. exelliptica, S. foxworthyi, S. glauca, S. havilandii, S.laevis, S. leptoderma, S. materialis, S. maxwelliana, S. seminis, S. submontana, S. sumatrana and S. superba. One of the species listed above is included in a monitored risk group, one is classified as endangered, and two are classified as extremely endangered. All of the listed species grow in natural forests located in Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore and Thailand, but they may pass through central Europe or even China before making their way to Finland. As a result, their ultimate origin remains shrouded in obscurity. What can I do? Friends of the rainforest should opt for products made from European wood species as well as bamboo and rattan. Even Finnish wood types can be fortified with heat treatment to produce a product that is solid, KU VA / PH OTO : S U V I H U T T U NE N / WWF

Friends of the rainforest should opt for products made from European wood species as well as bamboo and rattan.

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

35


Puutuotteen FSC-merkintä on ainoa tae, että puu on peräisin vastuullisesti hoidetusta metsästä.

Puutuotteen FSC-merkintä on ainoa tae, että puu on peräisin vastuullisesti hoidetusta metsästä. Esimerkiksi FSC-sertifioitu kumipuu on erinomainen valinta. Kumipuu tarjoaa puun lisäksi luonnonkumia, joka on ympäristöystävällisempää kuin synteettinen kumi. Kysele kauppiaaltasi myös kauniinvärisestä, FSC-sertifioidusta intianruusupuusta eli palisanterista (Indian Rosewood, Dahlbergia latifolia) tai cocobolosta (Dahlbergia retusa) valmistettua parkettia. Voit myös kysyä kansanedustajaltasi ja europarlamentaarikoltasi, miksi EU ei estä laittoman puun tuontia alueelleen. WWF neuvoo kodin ostoksissa WWF:n julkaisema pankkikortin kokoinen Puusanakirja auttaa kuluttajia sademetsäystävällisen kodin rakentamisessa ja sisustamisessa. Puuoppaassa kerrotaan tiivistetysti, mitä puulajeja vastuullisen kuluttajan kannattaa suosia, ja mitä puutuotteisiin liittyvät nimet tarkoittavat. WWF:n laajempi Sademetsä kotonasi -opas puolestaan neuvoo, miten sademetsiä voi suojella monissa muissakin arjen valintatilanteissa. Voit tilata kummatkin oppaat WWF:n esitesivuilta verkosta: www.wwf.fi/tiedotus/esitteet/

www.wwf.fi www.wwf.fi/tiedotus/esitteet/

36

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


K U VAT / P HOTO S: P E T R I M U LAR I / W WF

The only reliable way to choose woodbased products harvested from responsibly managed forests is to look out for the Forest Stewardship Council (FSC) logo.

durable and richly dark in colour. But it is not worth boycotting rainforest wood altogether since it is a crucial source of income for many citizens in developing countries. A better approach is to opt for products built from responsibly harvested rainforest wood. Even tropical wood cultivated in separate timber plantations is not necessarily the most rainforest-friendly option, since plantations such as these constitute an unbalanced, unsustainable crop. In addition, rainforest is sometimes deliberately cleared to make room for timber plantations. The only reliable way to choose wood-based products harvested from responsibly managed forests is to look out for the Forest Stewardship Council (FSC) logo. For example, wood from FSC-certified gum trees is an excellent choice since, in addition to the timber itself, these trees yield natural gum, a more environmentally friendly product than synthetic gum. You could ask your dealer about parquet flooring made from richly coloured, FSC-certified Indian Rosewood (Dahlbergia latifolia) or cocobolo (Dahlbergia retusa). It is also worth asking your local MP or MEP why the EU has failed to take steps to prevent the import of illegal wood into the European market. The international WWF website offers an English-language guide to various FSC-certified tropical timber types. It can downloaded in PDF form: www.panda.org/how_you_can_help/greenliving/out_shopping/fsc/list_of_wood/

www.wwf.fi www.panda.org/how_you_can_help/greenliving/out_shopping/fsc/list_of_wood/

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

37


WE KEEP THINGS MOVING – AND AN THAT’S HOW WE GO GREEN.

www.dhl-gogreen.com

38

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


EYE ON THE ENVIRONMENT.

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

39


40

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


Erityisiin hetkiin Lanson Rose Label Alkon tilausvalikoimasta. E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

41


1 4 .– 1 8 . 9. 2011

H E L S I N G I N M E S S U K E S K U S _ H ELSIN K I E X HIBITION & CONVENTION CENTRE

S a ma naikaisesti / At the same time

42

$57+(/6,1.,

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0

Salonki


HUONEKALU-, SISUSTUS- JA DESIGNMESSUT FURNITURE, INTERIOR DECORATION AND DESIGN FAIR

Kan s ain vä l i n e n k u ts unäyttely sekä us ei ta erikoisosastoja In t er n a t i o n a l s p e cial ex hibition and several sp ecial stan d s

ww w.h a b i t a re . fi

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

43


ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

44

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0

RECYCLABILITY

L U CE LLIN O N T © IN GO M AU R E R , 1992 K U VA / P HOTO : TO M VACK, MÜ N CHE N

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER’S ECO ANALYSIS


SUUNNITTELIJAT DESIGNERS

* Seuraavien aukeamien oikeasta alalaidasta löytyy suunnittelijoiden omat ekoanalyysit. Suunnittelijat ovat itse saaneet antaa tuotteelleen ekoarvosanat koskien seuraavia suunnittelun ja valmistuksen vaiheita:

Osalta analyysi puuttuu, koska riittäviä tietoja ei ollut saatavilla vielä tässä vaiheessa luotettavan ekoanalyysin tekemiseksi. * On the lower right-hand side of each following spread there is the designer’s own eco analysis. The designers have been asked to grade the eco friendliness of their product as regards to the following aspects in the design and production stages of their lighting: - foresight, planning and design - selection of materials - production process - package and logistics - use, durability and maintainability - recyclability As for some designers the eco analysis is missing because for the time being sufficient information was not available for doing a reliable eco analysis. E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

Pidätämme oikeuden muutoksiin. All rights reserved.

- ennakointi ja suunnittelu - materiaalivalinnat - valmistusprosessi - pakkaus ja logistiikka - käyttö, kestävyys ja huollettavuus - kierrätettävyys

45


INGO MAURER DOUBLE C . FUTURE. Riippuvalaisin Double C. Futuressa on yhdeksän OLED-moduulia ja neljä LEDspottia. OLED (orgaaninen LED) on uutta valaisintekniikkaa, joka vaikuttaa lupaavalta tulevaisuudessa. Se on hyvin tehokasta, ja valon laatu tulee olemaan erittäin hyvä. Tällä hetkellä kehitys on vielä alkuvaiheessa, mutta tekniikka paranee ja muuttuu edullisemmaksi vuosi vuodelta tai vieläkin nopeammassa tahdissa. Olen aina ollut kiinnostunut uudesta teknologiasta ja alkanut pian käyttää uusia keksintöjä. Double C. Futuren valo tulee tasaisesti litteistä OLED-paneeleista, jotka on kiinnitetty loivaan kaarimuotoon. Rakenne on äärimmäisen kevyt ja yksinkertainen. OLEDin tunnelmavalon ohella suoraa valoa saadaan aikaan neljällä LEDillä, jotka sijaitsevat OLED-paneelien välisissä aukoissa. Valaisin riippuu neljän ohuen vaijerin varassa, jotka myös johtavat sähköä. Virtapiirejä on kaksi, joten LEDit ja OLEDit voi sytyttää ja sammuttaa erikseen käyttäjän valaistustarpeen mukaisesti. Double C. Future ei kuluta kovin paljon sähköä. Minimaalinen materiaalintarve lisää Double C. Future ekologisuutta. Valonlähteiden lisäksi valaisimessa on vain ohut metallirakenne, jonka design tekee tästä kattovalaisimesta keveän.

DOUBLE C . FUTURE. The suspension lamp Double C. Future is equipped with 9 OLED modules and four LED spots. OLED (organic LEDs) are a new lighting technology, which seems to be promising for the future. It is very efficient and the quality of their light will be very good. Right now it is still in an early stage, but this technology is getting better and less expensive every year, or even at a quicker pace. I have always been intrigued by new technologies, and have began early using them. In the case of Double C. Future, light is emitted evenly from flat OLEDpanels, which are fixed as slight curve. The structure is extremely light and simple. To add directed light to the ambient light of the OLED, there are four power LEDs located in the gaps between the OLED panels. The lamp is suspended on four thin wires, which also conduct the electricity. There are two circuits, OLEDs and LEDs can be switched on and off separately, depending on the lighting needs of the user.

KUVA / P HOTO: TO M VAC K, MÜN CH EN

Double C. Future is not only very efficient in its use of electricity. The minimal use of material adds to the eco-friendliness of Double C. Future. Apart from the light sources, the ceiling lamp is made only from a slight metal structure, which from the design view point creates the lightness of the ceiling lamp.

46

INGO MAURER

valaisinsuunnittelija Saksa lighting designer Germany www.ingo-maurer.com

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


DOUBLE C . FUTURE

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

47


EERO AARNIO INNOSOL KUBO KIRKASVALOLAITE. Innosol KUBO kirkasvalolaitteen valonlähteet tuottavat valovirtaa 80 lumenia / watti, joka on seitsemän kertaa enemmän kuin hehkulamppu. Tällä hetkellä loisteputki päihittää myös ledit, jotka yleensä mielletään energiatehokkaiksi valonlähteiksi. Täydellä teholla Kubon valontuotto vastaa 500 watin hehkulamppua, joten se on tehokas yleisvalaisin ja piristävä kirkasvalolaite. Himmennettynä Kubo muuntuu tunnelmalliseksi ja sähköpihiksi valoveistokseksi. Sähkötekniset osat ovat standardikomponentteja, joiden saatavuus on taattu vuosikymmeniksi eteenpäin. Professori Eero Aarnion muotoilema Kubo voitti Red Dot Design -palkinnon ja tulevaisuudessa siitä tulee keräilyesine. Todellinen kierrätettävyys tapahtuu antiikkikauppiaan ja lastenlasten taistellessa tuotteesta. Kubon tekninen elinikä on laskettu noin viideksikymmeneksi vuodeksi (liitäntälaite 50 000 h). Valaisimen kupu on valmistettu polyeteenistä, joka on täysin kierrätettävää ja voidaan käyttää tuotteiden uudisvalmistukseen. Lisäksi poltettuna polyeteenin lämpöarvo on sama kuin öljyn, joten se toimii myös polttoaineena. Runko on valmistettu teräksestä, joka on myös sellaisenaan kierrätettävää. Sähköosille ja elektroniikalle on oma kierrätysjärjestelmä, jossa voidaan hyödyntää kaikki raaka-aineet. Muovikuvun tuotantoprosessin hukkalämpö käytetään kiinteistön lämmitykseen. Kubon komponentit valmistetaan pääosin Uudellamaalla, jolloin logistiikan kustannukset ja päästöt ovat pienet. Kubon pakkaus on mitoitettu eurolavan mukaan varastoinnin ja logistiikan optimoimiseksi. Tuotteelle tuo lisäarvoa se, että osa sen valmistuksesta tapahtuu sosiaalisissa yrityksissä, jolloin tuetaan vajaakuntoisten henkilöiden työllistymistä. INNOSOL KUBO BRIGHT LIGHT LAMP. The light sources of Innosol KUBO bright light lamp produce 80 lumen / wat of luminous flux which is seven times more than an incandescent lamp. At the moment the fluorescent tube outdoes leds which are generally considered as energy efficient. At full wattage Kubo’s light output corresponds a 500 W incandescent lamp, and it ican thus be used as an efficient overall lighting and a energizing bright light lamp. When faded out, Kubo becomes a moody and an energy saving light sculpture. The electrical parts are standard componets, which will be available for decades. Kubo, which is designed by professor Eero Aarnio, won the Red Dot Design prize, and in the future it will certainly be a collectors’ item. Real recyclability will be seen when an antique dealer and the grandchildren will fight for the product. Kubo’s technical life cycle has been counted to be around fifty years (connective device 50 000 h). The dome of the lighting is made of polyethen, which is completely recyclable and can be used in the production of new items. In addition, its heating value is the same as that of oil, so it can be used as fuel as well. The frame is made of steel which is also recyclable. The electrical and electronic components have a recycling system of their own in which all raw materials can be utilized. During the production of the plastic dome the waste heat is used for heating the premises. Most of Kubo’s components are manufactured in Uusimaa. Therefore the logistics costs and also the amount of emissions are low. The carton has been designed to fit the European pallet and to optimize storaging and transportation needs. There is also additional value in that it is partly manufactured in social enterprises to support the employment of handicapped citizens.

EERO AARNIO

professori, sisustusarkkitehti Suomi professor, interior architect Finland www.eeroaarnio.com www.designeeroaarnio.com

48

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


INNOSOL KUBO KIRKASVALOLAITE / INNOSOL KUBO BRIGHT LIGHT LAMP

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

49


KATARINA ANDERSSON BIRCH. ”Kun myrsky oli laantunut, isä pani meidät lapset veneen kokkaan, ja suunnistimme ulkosaarille etsimään puutavaraa, joka oli pudonnut suurista, puuta merelle kuljettavista hinaajista. Oli tärkeää ehtiä paikalle ensimmäisenä; ja löytämämme rungot kerättiin pinoihin sen merkiksi, että ne oli varattu. Sitten hinasimme ne kotiin muutama runko kerrallaan, sillä ne olivat raskaita pienen veneemme kuljetettaviksi. Puuta käytettiin polttopuuna, veneen plokina, ja oikein hyvistä rungoista saatiin halkaisemalla materiaalia penkkeihin ja pöytiin.” Birch-valaisimet on valmistettu puulaminaatista, jota on helppo käyttää ja kierrättää. Se on huonekaluteollisuuden jätettä, pieni muistutus siitä, että suurin ekologinen hyöty saadaan uudelleenkäytöstä.

BIRCH. ”When the storm had passed, father placed us children in the bow of the boat and we set off to the outer islands hunting for tree trunks that had fallen from the large timber tugs that passed out to sea. It was important to be first; the logs we found were stacked in piles to signal that they were taken. Then we towed them home a few at a time, they were heavy for our small boat. The logs were used for firewood, boat blocks, or the really good logs could be split and used for benches and tables.” The Birch lamps are made from wood laminate, which is easy to recycle and reuse. A waste product from the furniture industry, as a small reminder that the greatest ecological benefit is gained from reuse.

KATARINA ANDERSSON suunnittelija Ruotsi designer Sweden www.katarinaandersson.com

50

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


K U VA / P HOTO : C AR L JO HAN E R ICSO N

BIRCH

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

51


TAPIO ANTTILA PÄRE-VALAISIN. Päre-valaisin ei tarvitse ulkopuolista energian lähdettä, vaan valaisee perinteisellä tavalla palavan päreen avulla. Itse päre on uusiutuvaa luonnonmateriaalia ja itsessään ekologinen. Jalusta ja kotelo ovat kiillotettua ruostumatonta terästä ja siten täysin kierrätettäviä. Pidike menee kotelon sisään, jolloin pakkaus ja kuljettaminen ovat optimaalisia. Tuotteen elinkaari on myös pitkä rakenteensa, materiaalivalintojen ja energianlähteen kautta. Valaisin on suunnattu kesämökeille, terasseille, parvekkeille jne. tunnelmanluojaksi ja valonlähteeksi. Kiiltävä kotelon pinta heijastaa valoa ja sen materiaali toimii paloturvallisuustekijänä. Varapäreet ja tulitikut ovat kätevästi saatavilla kotelon sisällä. Tuote on prototyyppi.

KUVA / PH OTO: TUOMAS H EIKKIL Ä

PÄRE LIGHTING. Päre lighting does not need an external source of light because it illuminates in a traditional way with a burning splint. It is a renewable natural resource and ecological as such. The stand and the box are made of polished stainless steel and thus completely recyclable. The holder can be stored inside the box, so packaging and transportation can be handled optimally. The lifespan of the product is long due to its structure, choice of materials and the source of light. The lighting is meant to be used in summer houses, terraces and balconies and similar to create ambiance and light. The shiny surface of the box reflects light and its material is fire safe. Spare splints and matches can be stored inside the box. The product is a prototype.

52

TAPIO ANTTILA

sisustusarkkitehti SIO, suunnittelija Suomi interior architect, designer Finland www.tapioanttila.com

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


K U VA / P HOTO : TAP IO AN T T ILA

PÄRE-VALAISIN / PÄRE LIGHTING

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

53


EDWARD BARBER & JAY OSGERBY TAB LIGHT LED. Esittelimme Tab-valaisimen alkuperäisen idean Flos-yritykselle vuonna 2005. Olimme halunneet suunnitella yksinkertaisen työvalaisimen, jonka äärellä voi piirtää, kirjoittaa tai työskennellä tietokoneella, ja jota voisi myös säätää niin, että se heijastaa seinän kautta tunnelmavaloa. Tuolloin Flosilta pyydettiin meitä liittämään siihen tehokkain mahdollinen halogeeni mutta muistutettiin samalla, että muutaman vuoden kuluttua edessä olisi siirtyminen LED-valoon. Itse asiassa lanseerasimme LED-version vasta 2010, koska halusimme antaa LED-tekniikan kehittyä siten, että sen valonanto ja värin sävy olisivat yhtä hyviä tai parempia kuin halogeenin. LED-versiossa sähkönkulutus on vähentynyt huomattavasti, eikä lamppua tarvitse vaihtaa valaisimen käyttöaikana. Huolellisen alkusuunnittelun ansiosta valmistuksessa ei tarvita uusia työvälineitä, eikä tärkeimpiä osia tarvitse vaihtaa LED-tekniikkaan siirryttäessä. LED-moduuli, joka on kiinnitetty muovialustaan, vain vaihdetaan halogeenilampun ja keraamisen heijastimen tilalle. Tabissa on muottiin valettu alumiinivarjostin, lampunpidike ja pohja sekä alumiinijalusta.

KUVA / P HOTO: DAV ID BROOK

TAB LIGHT LED. We presented our original design concept for Tab to Flos in 2005. We had wanted to design a simple, desk lamp that could be used for sketching, writing or with computers, and could also be adjusted and used to light the wall providing reflected ambient light. At the time, Flos asked us to integrate the most efficient halogen lamp available but reminded us that there would be a switch to LEDs within a few years of launch. In fact we waited until 2010 to launch the LED version, allowing LED technology to mature to the point where lighting output, colour temperature and colour rendering were comparable or better than halogen. The LED version offers a significant reduction in power consumption, and no need to change the lamp for the life of the product. Due to careful planning in the initial design, no retooling was required and none of the major parts were changed for the LED version. The LED module, mounted in a plastic tray is simply a direct replacement for the halogen lamp and ceramic reflector. Tab is constructed from a die-cast aluminum shade, lamp holder and base with an extruded aluminum stand.

54

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0

EDWARD BARBER & JAY OSGERBY suunnittelijat Iso-Britannia designers Great Britain www.barberosgerby.com


K U VA / P H OTO : DAVID B RO O K & W W W.B AR B E ROSGE R B Y.CO M

TAB LIGHT LED Valmistaja / Producer: Flos, Italia / Italy

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

55


BRUNO BORRIONE & CEDRIC SPORTES LUZ LIVRE. (Vapaa valo). Tässä projektissa on tarkoituksena palauttaa auringon valo käyttöön. On palautettava mieleen, että päämme yläpuolella on kaikkein suurin, kirkkain ja kestävin valonlähde. Kyse on siitä, että sen valo tuodaan sisään. Suurin ongelma maailman energiankulutuksessa on se, että keinovaloa käytetään päiväsaikaan. Arkkitehdit jättävät usein sisätilojen suunnittelussa luonnonvalon kokonaan huomiotta. Tämän uskomattoman keksinnön teki Alfredo Moser tutkiessaan ekologisia vaihtoehtoja asuntojen valaisemiselle. Tämä hieno ajatus sai meidät välittömästi valtaansa. Idea oli puhdas ja yksinkertainen, siinä ei ole mitään turhaa eikä pinnallista. Kyseessä on monimutkainen toiminto yksinkertaisessa kierrätetyssä säiliössä, jonka sisällä oleva neste vetää puoleensa auringonvaloa niin voimakkaasti, että sen avulla voi valaista huoneen. Mukana on kolme ekoideaa: vähemmän, kierrätys ja uudelleenkäyttö. Ei tarvita työkaluja, ei energiaa… Läpikuultava säiliö, joka on mieluiten lasia tai muovia, vettä, muutama tippa klooria, ja temppu on tehty! Tämän idean parissa tuli selväksi, että tätä hämmästyttävää ideaa on kunnioitettava. Miksi kannattaisi suunnitella muihin tekniikoihin perustuva valaisin muista materiaaleista, kun sen sijaan voi hyödyntää tätä yksinkertaista ideaa paljon suuremmassa mittakaavassa? Projektimme perustuu tähän periaatteeseen, se ei ole olemassa vain idean ”vapaaehtoisena yksinkertaisuutena” vaan ajatuksena pitää funktiota ensisijaisena tuotteeseen nähden. Kiireisenä aikana arkkitehtuurissa ja designissa on jotakin kiehtovaa. Ääritilanne pakottaa ihmiset ajattelemaan tehokkaasti ja löytämään nopeita ja älykkäitä ratkaisuja. Keinotekoisuudelle ja turhuudelle ei ole aikaa. Juuri tässä vaiheessa haluamme antaa hankkeelle oman panoksemme. LUZ LIVRE. (Free light). This project is about taking the sun back. It is about remembering that we have the biggest, brightest, and most sustainable light right above our heads. It is about bringing the outside light in. The biggest problem with our over consumption of energy in the world is the use of lighting during the day. Architects and contractors constantly ignore natural day light while designing spaces. We found this incredible invention by Mr. Alfredo Moser while researching eco alternatives for residential lighting. The concept immediately seduced us with its greatness. The idea was pure and simple, nothing frivolous or superficial about it. The concept is a complex function in a simple recycled container. Inside the recycled container is liquid that attracts the sun, so much so that it is able to light up a dark room. The 3R eco conceptions are all there: Reduction, Recyclability, and Reusability. No tooling, no energy required… A translucent container ideally made of glass or plastic, water, a few drops of chlorine and the trick is done!

KUVA / P HOTO: P EDROLITO MOTÈS (20 09 MTL, QC)

Upon the discovery of this idea it became clear that we needed to pay tribute to this amazing idea. What good is it to redesign another lamp with existing materials, and technologies, rather than taking this simple idea and applying it on a much grander scale? Our project based on this principle, does not only exists in the ”voluntary simplicity” of the concept, but in the idea of putting function before the product itself. There is something fascinating about architecture and design in a time of urgency. An extreme situation drives human beings to think efficiently and find quick and clever solutions. No time for artificiality and futility. It is at this stage that we want to interact in the project.

56

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0

BRUNO BORRIONE & CEDRIC SPORTES suunnittelijat Ranska / Kanada designers France / Canada www.borrione.com www.perennia.org


LUZ LIVRE

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

57


STEFAN BORSELIUS BUD. Suunnittelun lähtökohtana oli vähentää materiaalien käyttöä tekemättä kompromissia pääfunktion suhteen: varjostaa ja luoda miellyttävää valoa. Minimoidaksemme jätteen ympäristövaikutukset ei pakkausmateriaalia oteta pois ja heitetä roskiin vaan se on olennainen osa runkoa. BUD on valmistettu lämmönkestävästä, lujasta ja kestävästä kierrätettävästä muovista. Valittujen materiaalien korkean laadun ansiosta muovi suodattaa miellyttävän lämmintä mutta silti tehokasta hajavaloa. BUD on suunniteltu vähän energiaa kuluttaville valonlähteille joko riiputettavaksi katosta ja lattialle hehkuvaksi kuutioksi. Muoto on yksinkertainen; 25 x 25 cm:n neliö, jossa on johto ja lampunpidin. Tätä yksinkertaisemmaksi ja paljaammaksi valaisin ei voi tulla toiminnallisuutta uhraamatta.

BUD. The concept behind the development was to reduce the use of materials without compromising its main function; to shield and create a pleasant light. To minimise the environmental impact of on-site waste, instead of removing and discarding the cellular plastic when unwrapping a luminaire, the packaging itself becomes the fitting. BUD is made of heat resistant, non-fragile and durable recyclable plastic. Due to the high quality of the chosen materials the plastic transmits a pleasant warm yet effective diffused light. BUD is designed for low energy light sources intended to be either suspended from the ceiling or standing on the floor like a glowing cube. The form is simple; a 25x 25cm square box with cord and lamp holder. It could hardly be more simple and naked than this but without forsaking functionality.

STEFAN BORSELIUS muotoilija Ruotsi designer Sweden www.borselius.se

58

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


BUD Valmistaja / Producer: Ateljé Lyktan, Ruotsi / Sweden

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

59


ROBERTO CÁRDENAS CLIP LAMP. Työväline ilman arvoa, ilman tarkoitusta ei ole mitään. Vasaralla voi rakentaa tai rikkoa tai olla tekemättä yhtään mitään. Tämä valaisin on työväline, joka vetoaa käyttäytymiseen, asenteeseen. Sen funktio kutsuu säästämään ja estetiikka toimimaan. Se kutsuu säästämään kierrätyspaperin välityksellä. Kunkin käyttäjän oman maun mukaan valokuvat, laskut, reseptit ja muut paperinpalat voivat olla osa tätä valaisinta. Tässä sommitelmassa yhdistyvät esteettisyys ja myös eettinen huolenpito ympäristöstä. Oma asenteeni on luonnollisesti taiteellinen, eri oppialojen tukemana. Se viettelee minut pyrkimään teknisen tietämyksen, taiteen ja designin yhdistämiseen luodakseni kauniita esineitä, hyödyllisiä tai hyödyttömiä. Haluan saada aikaan muutoksia luodakseni jotakin uutta ja valmista. On runouteen perustuva ja ihmisyyteen kuuluva ajatus koristaa jokaista päivää ja tuoda siihen lievitystä. Eikö ihmisellä olekin aito tarve etsiä kauneutta? Ja kun löydämme sitä, saamme myös aistillista ja henkistä tyydytystä, joiden merkitys ei ole sen vähäisempi kuin ”oikeiden” välttämättömien tarpeiden. Tässä haluan ilmaista kiinnostukseni runolliseen toimintaan ja puheeseen luovuuden runollisina toimina, joka voisi hyvin olla teoksen alkuperän perustana. Jokainen fyysiseen tai hengelliseen välttämättömyyteen perustuva sommitelma, vaikka tyhjästäkin syntynyt, on oikeutettu visuaalisesti ja moraalisesti. Kun lähtökohtana on käytännöllisyyden vahva ajatus, on lopputuloksena väistämättä jotakin kaunista. Tässä olemme kenties luovan toiminnan alkuperäisen mysteerin äärellä. Olemme sen ytimessä, ja siksi uskon, että taideteos on alkuperältään vahvemmin sidoksissa henkiseen ulottuvuuteen kuin pelkästään fyysiseen. Tämä valaisin syntyi useiden tätä tilaisuutta varten tehtyjen luonnosten pohjalta, kun en aluksi löytänyt itseäni tyydyttävää ideaa. Työpöytä täynnä papereita. Niin paljon roskiin heitettävää. Ja sitten keksin, miksi en suunnittelisi niistä valaisinta sen sijaan, että heittäisin ne pois? Yhteistyöprojekti ruotsalaisen Design House Stockholmin kanssa.

KUVA / P HOTO: J AN DAH L QVIS T

CLIP LAMP. A tool with no value, no intention, is absolutely nothing. With a hammer you can built or destroy, or simply not do anything with it. This lamp is a tool that appeals to behavior, to an attitude. Its function invites to save and the aesthetic action. It invites to save through the reutilization of paper. In accordance with the taste of each one; photographs, bills, recipes and diverse papers can be part of this lamp. In this act of composition, there is at the same time, an esthetic action and also ethics towards the environment. My position certainly is an artistic one, mainly supported on the encounter of the disciplines. It seduces me the attempt of crystallize the technical knowledge, the art and the design to generate beautiful objects, useful or useless. I like to generate changes to introduce something new, in the ready-made way. It is the human idea, based on poetic, the idea of embellish the day by day and alleviate it a little. Every composition deeply rooted in a physical or spiritual necessity, even if is risen from nothing, is visually and morally justifiable. When the common sense is the rigorous expound of function, necessarily produces beautiful results. This lamp grows after several drawings made for this event and not being able to find any idea that satisfies me. So many papers in my working table. So much to throw away. Then, why not designing a lamp for them instead throwing them out? A collaboration project with Design House Stockholm, Sweden.

60

ROBERTO CÁRDENAS suunnittelija Chile / Ruotsi

designer MFA Chile / Sweden www.robertocardenas.com

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


CLIP LAMP

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

61


MÅRTEN CLAESSON & EERO KOIVISTO & OLA RUNE W101. Tämä paperivalaisin on enemmän kuin paperinen varjostin. Se on tehty jo ennenkin. Tämä on hightech LED-työvalo, jonka koko rakenne on luonnossa hajoavaa paperia. Tällaista ei ole tehty ennen. Rakenne on valmistettu DuraPulp-levyistä, jotka vuorostaan valmistetaan paperimassasta ja ei-öljypohjaisesta polymeeristä. Ollakseen paperia tämä materiaali on hyvin vahvaa ja kestävää. Valaisimen taiteltu geometrinen muoto tekee siitä jäykän, mikä ei merkitse pelkästään veistoksellista vaikutelmaa. Valaisimen voi kompostoida, siihen tarvitaan minimimäärä materiaalia ja se ei paina juuri mitään. Erikoismuotoiltu, huipputason LED-ratkaisu takaa sähkönkulutusta vähentävän ja huippulaadukkaan valon. Valon voi suunnata täsmälleen haluttuun kohtaan. Haastamme jokaisen yrittämään valmistaa vielä ekologisemman valaisimen.

W101. This paper lamp is more than a lampshade of paper. That has been done before. This is a high-tech LED task light with its entire structure made of bio-degradable paper. This has never been made before. The structure is made of sandwiched sheets of DuraPulp which in turn is made of paper pulp and a non oil-based polymer. For being paper it is very strong and durable. But the folded geometry of the lamp also makes for rigidity, and is not just for the sculptural effect. The lamp is compostable, uses an absolute minimum of material and weighs practically nothing. The custom-designed, state-of-the-art LED solution provides the most electricity-conserving, quality light possible. And the directed light itself puts the light where you need it without spill. We dare anyone to manufacture a more ecological electric lamp.

MÅRTEN CLAESSON & EERO KOIVISTO & OLA RUNE suunnittelijat Ruotsi designers Sweden www.claessonkoivistorune.se

62

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


W101 Valmistaja / Producer: Wästberg yhteistyökumppaninaan Södra, Ruotsi Wästberg in collaboration with Södra, Sweden

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

63


PAUL COCKSEDGE POLE LIGHT. Luodessani Pole Light -valaisimen asetin kyseenalaiseksi ajatuksen, että valo kulkee suoraan. Valo kulkee betonijalustaan upotetusta lähteestään tarkasti kaareutetun akryylitangon kautta optisesti kirkkaana säteenä yli metrin päähän alkulähteestään. Näin on saavutettu taipuisan valon illuusio. Pole Light tarjoaa joko tunnelmavalon tai tarkkaan suunnatun valonsäteen. Valaisimessa on käytetty minimimäärä materiaalia ja komponentteja, mutta silti sen yllättävä design on näyttävä, joskin harvoin nähty tai edes kokeiltu ilmiö kotivalaisimissa.

KUVA / PH OTO: MA RK C OCKS EDGE

POLE LIGHT. In creating the Pole Light, I am challenging the common perception that light travels in a straight line. Light travels from its source, embedded within a concrete base, up through an optical grade, precisely curved, transparent acrylic rod culminating in a bright beam appearing more than a metre from its original source. The achieved illusion is of bending light. The Pole Light provides ambient light as well as a focused, directional beam. The design uses a minimum of materials and components yet provides an unexpected spectacle rarely found, or attempted, in a domestic lighting product.

64

PAUL COCKSEDGE suunnittelija Iso-Britannia designer Great Britain www.paulcocksedgestudio.com

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


K U VA / P HOTO : E STAB LISHE D & SO N S

POLE LIGHT Valmistaja / Producer: Established & Sons, Iso-Britannia / Great Britain

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS * ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

65


BJÖRN DAHLSTRÖM LEMON LAMP. Koulusta ehkä muistetaankin laboratoriokoe, jossa hedelmämehusta uutettiin sähköenergiaa ja saatiin siten aikaan galvaaninen akkukenno. Tämä koe oli Lemon Lamp -ekovalaisimen lähtökohta. Kun nykyään keskitytään tekemään akuista ja energiatarjonnasta entistä tehokkaampaa tulevaisuuden tarpeita varten, toisesta näkökulmasta katsottuna eli energian kulutuksen puolella tapahtuu samaan aikaan muita asioita. Mielestäni LED-lamppu on tästä erinomainen osoitus, sillä LEDin kaltaiset tekniikat ovat entistä tehokkaampia, ja ne kuluttavat vähemmän energiaa. Niiden ansiosta asioita on mahdollista tarkastella uudella tavalla. Niinpä päätin tutkia, mitä sitruunoista saisi aikaan. Sitruunoissa on monia myönteisiä ominaisuuksia: Ne tuoksuvat raikkaalle. Ne ovat kivan näköisiä. Ne sisältävät happoa ja vettä ja toimivat siksi elektrolyytteinä tämäntyyppisessä akkukennossa. Ne eivät vahingoita luontoa. Ekologiselta kannalta huono puoli on se, että sitruunat on kuljetettava viljelijältä kuluttajalle. Lemon Lamp on läpinäkyvä astia, joka on jaettu kuuteen kennoon. Kussakin kennossa on kaksi elektrodia, yksi sinkkinen ja yksi kuparinen. Kennot on kytketty yhteen sarjaksi, ja ne tuottavat riittävästi energiaa pitämään LED-lampun toiminnassa muutaman tunnin ajan. Valaisin valmistetaan puristamalla 6–10 normaalikokoisen sitruunan mehu ja kaatamalla se läpinäkyvään astiaan. Ennen valon syyttämistä on tarkistettava, että elektrodit ovat puhtaat. Kun on tullut aika vaihtaa mehu uuteen, se ei kelpaa juotavaksi, mutta se ei kuitenkaan ole vahingollista ympäristölle, joten sen voi hyvin kaataa viemäriin. Esimerkkivalaisin on tehty kierrätettävästä lämpömuovimateriaalista. Se on luonnollisesti helppo purkaa osiin kierrätystä varten. LEMON LAMP. You might remember this particular laboratory experiments from school, extracting electric energy from a fruit turning it into a galvanic battery cell. This experiment is the starting point for the Lemon Lamp eco-lamp project. While today, there is a focus on making the battery/energy supply end of the technological spectra more powerful to meet future demands, things are at the same time developing at the other end of the spectra, the energy consuming end. I think that the LED lamp is a great example of this, technologies like LED is more efficient and consumes less energy. That way it makes it possible to think differently. So from this point of view I wanted to see what could be done with lemons. Lemons has a number of positive features: They smell fresh. They look cute. They contain acid and water and work well as electrolyte in a battery cell of this kind. They are not harmful to nature. One drawback from ecological stand point is of course the need to transport the lemons from farmer to user. The Lemon Lamp has a transparent container which is divided into 6 cells. In each cell there are 2 electrodes, one of zinc and one of copper. The cells are connected in series and will produce enough power to keep the LED lamp lit for a number of hours. To prepare the lamp you have to press approximately 6-10 normal size lemons and let the juice pour down into the transparent container. Before turning the lamp on it is important see to that you have clean electrodes. Now you are ready to use your Lemon Lamp. When the lemon juice is to be changed, you should not drink it, however it is not harmful to nature and it is perfectly ok to pour it in the sink. The Lamp is suggestively made from recyclable thermo plastic materials. It is of course easy to dismantle to help recycling.

BJÖRN DAHLSTRÖM muotoilija Ruotsi designer Sweden www.dahlstromdesign.se

66

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


LEMON LAMP

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

67


JULIEN DE SMEDT ECOMODE. Kun valaisimen on määrä olla kestävän kehityksen mukainen, alkaa helposti ajatella asiaa tekniseltä kannalta. Tarjolla on monenlaisia ratkaisuja valonlähteisiin ja valon suuntaamiseen. Toiseksi ajatellaan taloudellisuutta ja sitä, mikä ratkaisu on edullinen kestävän kehityksen periaatteiden kannalta. Niinpä ”ekovalaisinta” suunnitellessamme tutkimme tilanteita, joissa jatkuvaa valoa on tarjolla, vaikka sitä ei tarvittaisi. Päätimme suunnata katseemme valon liikakulutukseen julkisessa liikenteessä, jossa asennemuutos on välttämätön. Entä jos bussipysäkin sijaan olisikin valaistu vain sen pelkkä infotaulu ja kyltti? Kun matkustaja tulee paikalle, valo syttyy katoksen alla vähitellen. Valoa käytetään silloin vain tarvittaessa, ja samalla se ilmaisee bussin tai raitiovaunun kuljettajalle matkustajan olevan paikalla.

ECOMODE. When lighting needs to be sustainable, a common reaction is to think in terms of technology. Plenty of solutions are offered for light tracking, sensoring and sourcing. Second is to think in terms of economy. Which investment lends to a benefit that allows to add a higher sustainable value in products. Thus, for ”eco-lighting”, we looked into situations where constant lighting is offered, but not needed. We have decided to adress the overconsumption of light in public transport facilities, where a change in attitude is necessary.

KUVA / PH OTO: CL AUS L ARS EN

What if a bus stop is basically not lit, only the infopanel and the sign glows? When a passenger approaches, the light in the shelter gradually turns itself on. The light is only used when really needed and it announces the presence of a passenger to the approaching bus/tram driver.

68

JULIEN DE SMEDT arkkitehti Belgia architect Belgium www.jdsarchitects.com www.jdsa.eu blog.jdsa.eu

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


EUROOPASSA ON NOIN 85 000 JULKISEN LIIKENTEEN LINJAA. NÄITÄ VARTEN TARVITAAN 2 816 336 PYSÄKKIÄ JA 740 800 VALAISTUA KATOSTA, JOTKA OVAT SUURIMMAN OSAN AJASTA TYHJILLÄÄN… THERE ARE AROUND 85 000 PUBLIC TRANSPORT LINES IN EUROPE. TO SERVE THESE, THERE ARE 2 816 336 STOPS OF WHICH 740 800 HAVE LIGHTED SHELTERS, THAT ARE MOST OF THE TIME UN-USED...

ECOMODE

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

69


SUSAN ELO ENERGIANSÄÄSTÖVALO. Valaisimen idea perustuu suunnittelijan tekemiin valintoihin. Valaisin muodostuu olemassa olevien osien yhdistelmästä. Merkityksellisimmät osat ovat Achille Castiglionin vuonna 1968 suunnittelema VLM-välikytkin sekä 12W LEDmoduuli. Valaisin on suunniteltu vuonna 2008 ja päivitetty EcoDesign-näyttelyyn vaihtamalla energiansäästölamppu lediin.

SAVE ENERGY LIGHT. The idea of this lighting is based on the choices made by the designer. The lighting is composed of the combination of existing components. The most important parts are a VLM intermediate switch designed by Achille Castiglioni in 1968 and a 12W LED module.

KUVA / PH OTO: EMMI ELO

The lighting has been designed in 2008 and updated for the EcoDesign exhibition by changing the energysaving lamp to a LED.

SUSAN ELO

sisustusarkkitehti SIO Suomi interior architect Finland www.susanelo.com

70

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


K U VA / P HOTO : T IM O JU N T T ILA K U VAN K ÄSIT T E LY / P HOTO IM AGE P RO CE SSIN G: SU SAN E LO

ENERGIANSÄÄSTÖVALO / SAVE ENERGY LIGHT Yhteistyökumppani / Sponsor: Osram, Suomi / Finland

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

71


HENRIK ENBOM LICHT DER STIFTUNG. Tämän valaisimen muotoilu lähtee anonymiteetistä, kierrätyksestä ja monistettavuudesta. Valaisin on ennemminkin mallikappale tai idea, jonka mukana seuraa teko-ohje. Ohjetta seuraamalla jokainen voi valmistaa sen, periaatteessa. Tuote täyttää valaisimen perustoiminnot. Se on turvallinen valolähde ja on muotoilultaan neutraali. Tämän ohella valaisin vähentää jätekuormitusta ja on helposti kierrätettävissä muuttuessaan tarpeettomaksi. Kokonaiskustannuksiltaan valaisin on edullinen. Perheemme heittää viikoittain menemään käyttökelpoista peltiä. Syömme paljon tomaattisäilykkeitä. Hyvien, tyhjien säilykepurkkien hyödyntämisestä syntyi idea valaisimeen. Kierretankovarret on poimittu erään toimiston ilmastointiremontin roskalavalta ja puinen seinäkappale on pala haapaa omasta metsästä. Hauska ulkonäkö, kierrätettävyys ja huollettavuus eivät ole toisiaan poissulkevia arvoja. Toivon saavani sekä parannusehdotuksia että kuvia ihmisiltä jotka valmistavat valaisimia ohjeen mukaan. Ideointi, luovuus ja kierrätys kunniaan.

LICHT DER STIFTUNG. The design for this lighting is based on anonymity, recycling and duplicability. The lighting is more like a prototype or an idea which comes with instructions. By following the instructions basically anyone can make this lighting. The product fulfils the basic functions of a lighting. It is a safe source of light, and it has a neutral design. In addition to this, the lighting diminishes the waste burden, and it is easily recyclable at the end of its lifespan. The total costs of the lighting are not very high. Every week our family discards usable tin. We eat a lot of canned tomato. Making use of empty tins gave me the idea for the lighting. The screw shafts were found from a trash pallet, and the wooden wall component is a piece of aspen from our own forest. A delightful design, recyclability and maintainability are not mutually exclusive. I wish to receive both pictures and ideas how to revamp the design from people who make the lighting using my instructions. Long live new ideas, creativity and recycling.

HENRIK ENBOM romumuotoilija Suomi

garbage designer Finland www.dodo.fi

72

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


K U VA / P HOTO : JU ST IN PAT R ICK

LICHT DER STIFTUNG

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

73


KHODI FEIZ TAK. Valaisinsarja perustuu uuteen Led-lamppuun, joka kuluttaa 3,4 wattia energiaa ja tuottaa 40 wattia vastaavan määrän lämmintä valoa ja kestää jopa 35 vuotta käytettynä neljä tuntia päivässä. Idea perustuu kahteen tai useampaan valonlähteeseen, jotka muodostavat varsiin kiinnitettynä oksamaisen sommitelman. Tällä rakenteella on monia etuja: toimistossa kaksi henkilöä voi käyttää samaa valaisinta tai toista voi käyttää kohdevalona ja toista yleisvalona. Versioita on kolme: pöytävalaisin, lattiavalaisin ja riippuvalaisin. Valmistustapoja ja materiaaleja on käytetty siten, että tavoitteena on pitkäikäinen valaisin, joka on lopuksi helppo purkaa osiin.

TAK. A lighting program based on a new l.e.d. Light bulb which uses 3.4 watts of energy to produce the equivalent light to 40 watts of warm light, lasting up to 35 years when used four hours a day. The inspiration was two or more light sources on arms creating branch like compositions. Functionally, this has many advantages such as at the office sharing one lamp with two people, or having one light source as direct light for reading and another as indirect light lighting your surroundings. There are three variations developed: table lamp, floor lamp and suspension lamp. The processes and materials used are long lasting and eventually when necessary designed for ease of disassembly.

KHODI FEIZ suunnittelija Hollanti

designer The Netherlands www.feizdesign.com

74

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


K U VA / P HOTO : F E IZ D E SIGN ST U D IO

TAK

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

75


EMILIANO GODOY COROLA. Tämä valaisin on tehty ohuesta vanerista, joka on peräisin kestävän kehityksen mukaisesti kasvatetusta metsästä ja valmistettu CNC-jyrsimellä, ja siinä on Livosin ekologinen pintakäsittely. Loppukäyttäjä kokoaa palat yhteen. Valaisin toimitetaan litteässä laatikossa, joka on alle 20 % valaisimen lopullisesta koosta, mikä vähentää kuljetus- ja pakkaustilan tarvetta ja niiden ympäristövaikutuksia. Valonlähteenä on tehokkaat, pyöreät loisteputket, jotka voidaan vaihtaa yksitellen. Sytyttimille ja putkille on järjestetty hyvä tuuletus, mikä pidentää niiden käyttöikää. Puukomponentit voidaan irrottaa tuotteen elinkaaren lopuksi ja kompostoida, ja metalliosat voidaan kierrättää. Loisteputkien ja sytyttimien vastuullinen hävittäminen riippuu paikallisolosuhteista. Corola on kookas valaisin, joka toimitetaan pienessä pakkauksessa, se on kuin kukka, joka kasvaa majesteetillisesti pienestä nupusta. Suuriin asioihin ei välttämättä liity suuria investointeja eikä ympäristövaikutuksia.

COROLA. The lamp is made in a thin plywood with wood from sustainably managed forests, manufactured by means of a CNC router, and finished with a eco finish from Livos. The long arms are machined separately, which allows a very efficient use of the raw material. The pieces are assembled by the end user. The piece ships flat in a box that represents less than 20% of the lamps final size, reducing transportation and storage space and associated impacts. Light comes from efficient, round fluorescent tubes, which can be substituted independently from the tubes. There is good ventilation for the ballasts and tubes, thus reducing heat and prolonging the components life. Wood components can be separated at the end of the product’s life, and can be composted or biodegraded, while the metal components can be recycled. Responsible disposal of the fluorescent tubes and the ballast, however, depend on the local conditions where the lamp is disposed off.

KUVA / PH OTO: L IZ H ERN ÁND EZ

Corola is a large lamp that comes from a small package, just like a flower that grows majestically from a small bud. Great things doesn’t necessarily mean a large investment or impact.

76

EMILIANO GODOY teollinen muotoilija Meksiko industrial designer Mexico www.godoylab.com

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


K U VA / P HOTO : E M ILIAN O GO D OY

COROLA

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

77


GABRIELLA GUSTAFSON & MATTIAS STÅHLBOM WOOD LAMP. Rehellinen ja symbolinen design, omintakeinen ja symbolinen Wood Lamp, joka on suunniteltu ruotsalaisessa design- ja arkkitehtuuritoimistossa nimeltä TAF, on uusin tulokas Muuton pohjoismaisessa designkokoelmassa. Kokopuinen valaisin on vähäeleinen vastapaino tavallisesti hyvin moderneille ja teknisille työvalaisimille. Kaikki valaisimen komponentit on valittu käytännön näkökulmasta, ja kaikki pultit, ruuvit ja liitokset ovat näkyvissä. Käyttämällä erityisen yksinkertaisia menetelmiä olemme onnistuneet tekemään Wood Lampista hyvin rehellisen ja symbolisen.

KUVA / P HOTO: N ICH O S ÖDL IN G & JOAKIM BERGS TRÖM

WOOD LAMP. An honest and iconic design, The characteristic and iconic Wood Lamp, designed by Swedish design and architecture studio TAF, is the latest addition to Muuto’s collection of new Nordic design. The all-wood lamp is a lo-tech counterweight to the usually very modern and technical desk lamps. All details on the lamp are chosen through a pragmatic perspective and all bolts, screws and joints are emphasized. By using very simple methods we have been able to give Wood Lamp a very honest and iconic expression.

78

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0

GABRIELLA GUSTAFSON & MATTIAS STÅHLBOM arkkitehdit Ruotsi

architects MFA Sweden www.tafarkitektkontor.se


K U VA / P HOTO : JOAK IM B E R GST R Ö M

WOOD LAMP

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

79


MARIE-LOUISE GUSTAFSSON BÄCKSTRAND & FRIDA OTTEMO FRÖBERG PLANK LAMP. Voiko vanhasta lankusta tehdä jotakin ja kohottaa samalla sen arvoa vain lisäämällä siihen jotakin ylellistä, kuten kahvan huippumuodikkaaseen käsilaukkuun? Tässä on Plank lamp, muotituote, jolle kävi juuri niin! Päämateriaalina on vanhat lankut, löytöesineet, joita on ekologisesti käytetty uudelleen. Sen arvoa kohottaa koristeellinen, punottu nahkakahva. Valaisimen valonlähteenä on LED, tehokas ja energiaa säästävä. Valmistusprosessi on minimaalinen, ja suuri osa huomiosta kuuluu punotulle kahvalle. Lankku on valmis otettavaksi käyttöön. Valaisin toimitetaan litteässä pakkauksessa. Kaikki sähkökomponentit ovat perustavaraa, ja ne on helppo irrottaa puusta, kun tuotteen vuoro on päätyä kierrätykseen.

PLANK LAMP. Can an old plank become something else and higher its value, by just adding a piece; something luxurious, like a handle to a high fashion handbag? Here is Plank Lamp, a high fashion plank that did just that! The main material is old planks found and then re-used, for the thought of ecology. To add value to this piece comes a decoratively braided handle in leather. We use LED as a light source for our lamp, an efficient and energy saving light source. The production comes to a minimum, where the braided handle takes up most attention. The plank is all ready to put in use. The lamp comes in a flat package for delivery. All the electric parts are obvious and easy to remove from the wood, for recycling purposes.

MARIE-LOUISE GUSTAFSSON BÄCKSTRAND & FRIDA OTTEMO FRÖBERG

tuotesuunnittelija & sisustusarkkitehti, huonekalusuunnittelija Ruotsi product designer MA RCA & interior architect, furniture designer SIR / MSA Sweden www.marielouise.se www.lovetwice.se

80

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


PLANK LAMP

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

81


FANG HAI PÖYTÄVALAISIN BAMBU. Minulla oli tarkoitus tehdä Pekingin studioni työpöydälle pieni paperilokerikko. Sain ajatuksen yhdistää lokerikkoon kääntyvän valaisinvarren, joka on kuin pieni nostokurki työmaalla. Ledin keveys helpottaa toteutusta. Prototyypin bambumateriaalista valmisti ystäväni mestari Yin Hing Qiang.

TABLE LAMP BAMBOO. For the desk of my Beijing studio I wanted to do a small shelf to sort out my papers. I got the idea to combine with it a turning lighting arm, like a small crane on a construction site. The lightness of LED makes it easier to make the lighting. My friend, master Yin Hing Qiang made the prototype out of bamboo.

FANG HAI professori Kiina professor China

82

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


PÖYTÄVALAISIN BAMBU / TABLE LAMP BAMBOO

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

83


JONAS HAKANIEMI BOX LIGHT. Box Lightin ajatus syntyi, kun suunnittelin valaisinta kierrätysmateriaalista. Laitoin pienen ledin tulitikkuaskiin, ja näin syntyi alkuperäinen idea säädettävästä valaisimesta. Lopullinen tuotantoversio on 4 mm paksusta alumiinista valmistettu suorakaiteen muotoinen laatikko, joka kätkee sisäänsä vaihdettavan, nastakantaisen pienloisteputken. Valaisin on kuin iso himmennin. Sen kantta liikuttamalla valon määrää voi säädellä haluamalleen kirkkausasteelle. Kansi toimii myös valokatkaisijana, joten ylimääräisten osien käyttö on minimoitu.

KUVA / PHOTO: JA N I S AL ONEN

BOX LIGHT. The idea for the Box Light was born when I was designing a lighting from recycled material. I put a small LED in a matchbox, and so I got the idea for an adjustable lighting. The final production version is a rectangular box made of 4 mm aluminium sheet, in which there is a changeable pin base lamp. The lighting is like a big dimmer. By moving its lid one can regulate the brightness of the light as desired. The lid acts also as the light switch, so there are as few components as possible.

84

JONAS HAKANIEMI muotoilija Suomi designer Finland www.jonashakaniemi.com

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


K U VA / P HOTO : JAN I SALO N E N

BOX LIGHT

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

85


ALEKSI HAKKARAINEN SKETCH. Kaikki ovat kuulleet sanonnan: ”yksinkertainen on kaunista”, mutta onko kukaan kuullut sanontaa: ”yksinkertainen on ekologista”? Yksinkertainen tuote on ekologinen valmistaa, huoltaa ja kierrättää. SKETCH. Valaisimen muoto on yksinkertainen ja veistoksellinen. Valaisin soveltuu pöytävalaisimeksi tai kauniiksi sisustuselementiksi.

SKETCH. Everybody has heard the saying ”simple is beautiful”, but has anybody heard the saying ”simple is ecological”? A simple product is produced, serviced and recycled ecologically. SKETCH. The shape of the lighting is simple and sculptural. The lightingt is suited to be used as a table lighting or as a beautiful decoration.

ALEKSI HAKKARAINEN

teollisen kalustemuotoilun opiskelija Suomi student of industrial furniture design Finland

86

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


SKETCH

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

87


ZHOU HAOMING & TAO JIE BAMBOO FLOWER. Muutamia huomioita BAMBOO FLOWER -valaisimeen liittyen: 1) Energian käytön vähentäminen: Bambu on nopeasti kasvava kasvi, ja sen vuoksi siitä saadaan nopeasti satoa. 2) Kuljetusenergian vähentäminen: Bambu kasvaa kaikkialla Kiinassa. Tämän materiaalin käyttö merkitsee sitä, että kuljetustarve on vähäinen. 3) Tuotantoenergian vähentäminen: Bambuvalaisin voidaan valmistaa käsin tai koneellisesti. Bambun työstäminen on helppoa. Kaikki valaisimen liitokset ovat bambua, joten muita materiaaleja, kuten metallia tai muovia, ei tarvita, jolloin valmistusprosessissa kuluu mahdollisimman vähän energiaa. 4) Käyttöenergian vähentäminen: Sähkönkulutuksen vähentämiseksi valaisimessa käytetään valonlähteenä LED-lamppuja, jotka eivät tarvitse juuri lainkaan huoltoa. 5) Ympäristöystävällisyys: Bambu on uusiutuva ja luonnostaan maatuva. Se voidaan myös polttaa. Näistä syistä bambun käyttö ei rasita ympäristöä, joten se sopii ekologian periaatteisiin. 6) Kotimainen tyyli: Bambu on onttoa ja kevyttä mutta silti riittävän tukevaa valaisimeen. Bambun pinta on sileä ja herkkä, ja sen rungossa on vahva rytminen kuvio. Bambusta valmistettu valaisin on tyylikäs ja raikas. Kaunis kotimainen tyyli luo huoneeseen hiljaisen rennon ilmapiirin ja antaa sille elinvoimaa. 7) Eri muotoja: Bambu on kiinteää, kevyttä ja joustavaa, ja siksi sitä on helppo taivuttaa kaarelle ja muihin muotoihin. BAMBOO FLOWERin design perustuu etupäässä lineaarisiin muotoihin, mikä antaa mahdollisuuden muokata sitä joustavasti erilaisiin muotoihin. BAMBOO FLOWER. Some notes of BAMBOO FLOWER: 1) Reducing of Embodied Energy: Bamboo is a kind of fast-growing natural plant. With short growth cycle, it matures quickly, and can achieve high yield. 2) Reducing of Grey Energy: Bamboo lives everywhere in China. The using of this material means that a minimal transportation is needed. 3) Reducing of Induced Energy: The bamboo lamp can be made by hand or machine. The craft to process bamboo is quite easy. All the conjunctions of the components of lamp are by bamboo itself without any other materials such as metal or plastic, this means that a minimum of energy is needed in the making process. 4) Reducing of Operating Energy: The lamp uses LED as the light sources to save the electrical energy and the lamp itself needs almost no maintenance. 5) Environmental and Eco-Friendly: Bamboo is renewable and naturally decomposable. It can also be burned in the end. As a result, using bamboo does not impact the environment, and is in line with the ecological principle. 6) Indigenous Style: Bamboo is light with its hollow inside; however bamboo is sturdy enough to make lamps. The bamboo surface is smooth with a delicate feeling, and arrays of bamboos show strong rhythmic patterns. The lamp made of bamboos feels elegant and fresh. With beautiful indigenous style, it helps to create a quiet and relaxed atmosphere in a room with great vitality. 7) Various Forms: Bamboo is solid, light, and flexible, which makes it easy to be processed into curves, and to be formed into various shapes. The design of BAMBOO FLOWER is mainly based on linear forms, and this offers great flexibility and opportunity for a variety of design patterns.

ZHOU HAOMING & TAO JIE

professori, sisustusarkkitehti & sisustusarkkitehti Kiina professor, interior architect & interior architect China

88

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


BAMBOO FLOWER

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

89


PEKKA HARNI & YUKA TAKAHASHI HT LIGHTING. HT-valaisimen runko on valmistettu ohuesta ruostumattomasta terästangosta. Rungon osat kasataan ruuvaamalla yhteen saman liitososan avulla. Varjostinosa on ruostumattomaan teräsloimeen käsin kudottua kangasta. Teräsloimi tekee varjostimesta jäykän, joten erillistä runkokehikkoa ei varjostinosalle tarvita. Runko- ja varjostinosia varioimalla voidaan osin samoista osista koota eri jalka- ja pöytävalaisimia. Käsityönä tehty varjostinosa tekee valaisimesta uniikin ja arvokkaan tuotteen ja työllistää paikalliset tekijät. Valaisimen materiaaleja ja valmistustekniikoita voidaan joustavasti muunnella, käsityövaltaisesta piensarjatuotannosta teolliseen tuotantoon, paikallisten olosuhteiden, ekologisten vaatimusten ja materiaalien mukaisesti. Materiaalin käyttö on pyritty minimoimaan ja optimoimaan. Valaisin voidaan pakata osina litteään pakkaukseen kuljetusta ja varastointia varten, ja koota helposti kotona. Valonlähteenä voidaan käyttää kulloisenkin muodin mukaista ekologisinta lamppua. Käyttäjä voi vapaasti muuttaa valaisimen mittasuhteita huonommaksi, jos kultaisen leikkauksen mittasuhteet eivät miellytä. Käyttäjä voi muuntaa ja personalisoida tuotteen mittasuhteita, joten se on esteettisesti kestävä ja uudistuva. Toteutus: varjostinosat taidekutoja Sirkka Paikkari / LoomsterStudio, runko-osat Selki-asema.

HT LIGHTING. The frame of the HT lighting is made of thin stainless steel bar. The components are screwn together using the same joining piece. The shade is made of fabric hand woven on a steel warp which stiffens the shade so that no separate frame is needed. By varying the frame and the shade you can make different table and floor lamps partly using the same components. The hand made shade makes the lighting unique and precious, and will also employ local craftspeople. The materials and the manufacturing techniques can be varied flexibly from hand crafted small lines of products to industrial production according to local circumstances, ecological requirements and materials. The use of materials has been made as scarce as possible. The lighting can be packed in a flat box for storage and shipping, and put together easily at home. As the source of light you can always use the most ecological lamp currently in fashion. The user can freely change the dimensions, if the original dimensions following the golden section do not please them. That is why the lighting is aesthetically durable and renewable. The shades were made by art weaver Sirkka Paikkari / LoomsterStudio, and the frames by Selki-asema.

PEKKA HARNI & YUKA TAKAHASHI

teollinen muotoilija TKO, arkkitehti SAFA & teollinen muotoilija TKO Suomi industrial designer, architect & industrial designer Finland www.harni-takahashi.com

90

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


HT-VALAISIN / HT LIGHTING

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

91


LOUISE HEDERSTRÖM SHEET LAMP. Olen tutkinut käyttäytymistämme ja valon käyttöämme jokapäiväisessä elämässä. Tuotteen ostamisessa on kysymys valinnasta, samoin siinä, kun sytytämme valon. Voiko jokin tuote muuttaa ajattelutapaamme? Tämä valaisin antaa mahdollisuuden sytyttää kynttilän sen sijaan, että käyttäisi sähköä, ja se saa meidät kenties ajattelemaan, millaista elämä oli ennen kuin aloimme pitää sähköä itsestäänselvyytenä. Sheet Lamp on valmistettu 2 mm:n paksuisesta metallilevystä. Koko ja muoto on suunniteltu niin, että tuotannossa jää hukkapaloja mahdollisimman vähän ja että materiaali voidaan kierrättää. Graafinen muoto on leikattu palapelin tapaan. Ruotsissa on pitkät perinteet rautamalmin louhimisesta, joten paikallisten metallityöntekijöiden käyttö tuotannossa on kestävän kehityksen mukaista. Kaikki muut osat ovat standardikomponentteja.

SHEET LAMP. I have been working with our behaviour and how we use lightning in everyday life. Buying a product is about making a choice and to turn on the lights is about making a choice. Could a product change our way of thinking? This lamp gives you a possibility to light a candle instead of using electricity and maybe make us reflect about how it was before we took electricity for granted. Sheet lamp is made out of a 2 mm thick metal sheet. Size and shape are adjusted so that in production as little as possible will go to waste and that material will be recycled. The graphic shape are cut out like a puzzle. Sweden has a long tradition of extracting iron ore so by using nearby sheet metal workers the production will be kept in a responsible way. All other details are standard components.

LOUISE HEDERSTRÖM

tuote- ja huonekalusuunnittelija Ruotsi product and furniture designer Sweden www.louisehederstrom.com

92

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


SHEET LAMP

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

93


SIMO HEIKKILÄ SAUVA. Olen pyrkinyt suunnittelemaan lattiavalaisimen, jossa yhdistyvät läheltä löytyvät vanhat materiaalit sekä uudet rautakaupasta löytyvät tutut valaisinkomponentit. Jalkaosa muodostuu luonnon muovaamasta kivestä ja siihen kiinnittyvästä vanhasta hiihtosauvasta joka on valmistettu rottingista. Valolähteenä on kierrekantainen 3W LED -lamppu, joka kiinnittyy vakiovalmisteiseen E14 kantaan. Valaisimen heijastin/häikäisysuoja on valmistettu paperitapetin hukkapalasta. Valaisimen varren kulmaa ja valolähteen korkeutta voidaan säätää portaattomasti.

SAUVA. My aim was to design a floor lighting combining old material found nearby and new familiar lighting components bought at the ironmongers’. The foot is made of a stone moulded by nature and an old skiing pole made of rattan. The source of light is a 3W LED lamp with a srew base which can be attached to a standard E14 socket. The shade/anti-dazzle of the lighting is made of a waste piece of wallpaper. The angle of the shaft and the height of the source of light can be adjusted steplessly.

SIMO HEIKKILÄ

professori, sisustussuunnittelija SIO Suomi professor, interior designer Finland www.periferiadesign.fi

94

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


SAUVA

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

95


JUSSI HELVE & LIISA JAAKKONEN & RAISA MYYRYLÄINEN FED – LADATTAVA LED-VALAISIN. Valon kyllästämässä kaupunkiympäristössä pimeydestä on tullut harvinaisuus. FeD kunnioittaa pimeyttä ja tuo valoa vain sinne, missä sitä tarvitaan: opastamaan, herättämään huomiota ja luomaan tunnelmaa. FeD on sekä käytännöllinen, että kaunis ja kiinnostava esine. Lasi ja puu (CWP läpivärjätty koivuviilu) muodostavat jännittävän materiaalien kohtaamisen. Pieni valaisin muuntuu moneen akkukäyttöisyytensä ja muunneltavuutensa ansiosta. FeDin ekologisuus tulee materiaalien uusiokäytöstä lähes sellaisenaan, jolloin energiaa kuluu mahdollisimman vähän. FeD toimii matkapuhelimen laturilla (isopäinen Nokialainen), joita on valtavasti käyttämättöminä, mutta täysin käyttökelpoisina. FeDin voi ladata myös autossa. Vauvanruokapurkkeja ja niiden metallikansia hyödyntämällä saadaan valaisimeen valmiita osia. Rikkoutuneen lasikuvun korvaaminen onnistuu kuluttajalta helposti. Ekologisen tuotteen korjaaminen täytyy olla helppoa ja taloudellisesti kannattavaa. FeD on jokaisen itse muunneltavissa omien mieltymysten ja käyttötarkoitusten mukaan. Lasikuvun voi maalata ja niitä voi vaihtaa tilanteeseen sopivaksi. Muunneltavan tuotteen elinkaari on pitkä. Jos FeDiä ei enää jostain syystä tarvitse, voidaan materiaalit helposti lajitella ja kierrättää.

FED – RECHARGEABLE LED LIGHTING. In the urban environment overwhelmed by light darkness has become a rare phenomenon. FeD pays homage to darkness bringing light only where it is needed: to guide, to attract attention and to create ambiance. FeD is both practical, beautiful and interesting. Glass and wood (CWP through coloured birch veneer) make an interesting encounter of materials. This small lighting is very versatile because it is battery operated and transformable. FeD is ecological due to its recycled materials when as little energy as possible is needed. FeD is operated by a Nokia cell phone charger (big head) which abound unused but totally workable. FeD can be charged in a car as well. Baby food jars and their metal lids can be used as ready-made components. Consumers can easily replace a broken class dome. Repairing an ecological product must be easy and economically worthwhile. Everybody can design their own FeD to suit their tastes and purpose of use. The glass dome can be painted and changed to each situation. A versatile product has a long life cycle. Whenever FeD is no longer needed, the materials can easily be separated and recycled.

JUSSI HELVE & LIISA JAAKKONEN & RAISA MYYRYLÄINEN suunnittelijat Suomi designers Finland www.ideaverstas.net

96

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


FED – LADATTAVA LED-VALAISIN / FED – RECHARGEABLE LED LIGHTING

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

97


HENK & HONK BAMBOO 1. ”Kukaan ei tiedä, missä maailmankaikkeus loppuu. Varmaa on, että se alkaa tästä.” Universumissa oli Henk & Honkin mentävä valkoinen aukko.Yhteinen ajatustaajuus alkoi säteillä ja tuottaa ideoita. Muotoilun ei tarvitse perustua kalliisiin ratkaisuihin ollakseen kestävää, hyvää ja tarkoituksenmukaista designia. Henk & Honkin tavoitteena on olla luontevasti kestävän kehityksen tiellä. Näyttelyssä esillä oleva bambuvalaisin, Bamboo 1, yhdistää kaksi asiaa. Loisteputkivalaisin on ekologinen valaisintyyppi, jolle nopeakasvuisen ja uusiutuvan bambun runko muodostaa luonnollisen heijastimen. Putkivalaisimen valmistukseen tarvitaan vain saha ja loisteputki, loppu on työtä ja kekseliäisyyttä. Bamboo 1 on Henk & Honkin ensimmäinen tuote, sarja saa jatkoa.

BAMBOO 1. ”Nobody knows where the universe ends. It is certain that it starts here.” In the universe there was a hole just for Henk & Honk. The common wavelength started to radiate and produce ideas. Design does not have to be based on expensive solutions to be durable, good and functional. Henk & Honk naturally wants to be on the way to sustainable development. The bamboo lighting in this exhibition, Bamboo 1, combines two things. Fluorescent tube is an ecological source of light, for which the fast-growing bamboo makes a natural shade. To make the lighting only a saw and a fluorescent tube are needed, the rest is just manual labour and imaginative ideas.

KUVA / PH OTO: E VA ROS EN GREN

Bamboo 1 is Henk & Honk’s first product, and the line of products is to be continued.

98

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0

HENK & HONK / HENRIK ENBOM & VESA HONKONEN

kierrätysmuotoilija & professori, arkkitehti SAFA, A-MSA Suomi recycling designer & professor, architect Finland www.henk&honk.fi


BAMBOO 1

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

99


TIMO HOISKO & TEEMU HALKOSAARI LIGHT TOUCH – KEVYT KOSKETUS. Kevyt kosketus valaisimen pintaan sytyttää valon, jota voidaan himmentää liu’uttamalla sormea valaisimen etureunalla. Light touch -valaisin on monitoimivalaisin; sitä voidaan käyttää valaisimena ja lisäksi yöpöytänä. Pimeässä makuuhuoneessa valon sytyttäminen on helppoa, koska ei tarvitse etsiä katkaisijaa – vain hipaisu riittää valon sytyttämiseen. Light touch -valaisimen ekologisuus perustuu kierrätettäviin materiaaleihin, valonlähteeseen ja valaisimen monikäyttöisyyteen. Valaisimen materiaaleina on käytetty lasia ja ruostumatonta terästä. Valonlähde on LED. Valaisimen lasikuvun on valmistanut lasinpuhallusmestari Kari Alakoski.

LIGHT TOUCH – KEVYT KOSKETUS. A light touch on the surface of the lighting puts the light on, and it can be faded out by sliding your finger at the front edge of the lighting. Light touch is a versatile lighting; it can be used as a lighting and also as a bedside table. In a dark bedroom it is easy to put the light on when there’s no need to find the switch – just a touch is enough. Light touch is ecological due to its recyclable materials, its source of light and the versatility of the lighting. The materials are glass and stainless steel. The source of light is LED. The glass dome was made by master glassblower Kari Alakoski.

TIMO HOISKO & TEEMU HALKOSAARI muotoilija & suunnittelija Suomi designers Finland www.ko-ho.fi

100

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


LIGHT TOUCH – KEVYT KOSKETUS

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

101


NANNI HOLÉN SPILLIKIN. Saatuani idean tikkupelistä halusin suunnitella ruotsalaisesta puusta valaisimen, jossa käytetään materiaalia mahdollisimman vähän, sekä valonlähteenä LED-nauhaa sen monien etujen vuoksi, joita on muun muassa vähäinen energiankulutus. LED-valo on ympäristöä säästävää, koska se ei sisällä elohopeaa eikä raskasmetalleja ja sen käyttöikä on erittäin pitkä, jopa 50 000 tuntia. Valaisin on kokoontaitettava, joten kuljetus ja varastointi sujuu ympäristöystävällisesti.

SPILLIKIN. Inspired by the game spillikins, my aim was to design a lamp made of Swedish wood, using as little material as possible and LED strips as source of illumination due to the benefits of LED light; energy consumption is reduced. It is environmentally friendly in that it does not contain mercury or heavy metals, and it has an extremely long operating time, up to 50 000 hours. The lamp will be collapsible; this makes the transportation and storage of the lamp more environmentally friendly.

NANNI HOLÉN suunnittelija Ruotsi designer Sweden www.nanniholen.com

102

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


SPILLIKIN

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

103


VESA HONKONEN LEVIT. Design, tekniset ratkaisut ja laatu on saatettava niin korkealle tasolle, että tuotteen elinkaari on pitkä. Oikeanlainen valo oikeassa paikassa oikeaan aikaan tekee Levitistä ekologisen. Levit kulkee mukanasi. Silloin valoa on aina siellä, missä sitä tarvitaan. Levitissä on kaksi tehokasta 28 W kierrekantaista energiansäästölamppua. Levitiin voi asentaa anturit ja sen valoa voi himmentää. Edessä lisävarusteena voi olla kaksi 4 W LED-moduulia, jotka tuottavat epäsymmetrisen työvalon. Erillistä työvalaisinta ei tarvita. Vain yksi Levit. Valaisimessa on laadukas mikroprismaattinen optiikka, jonka läpäisykyky on 92 %. Valo kohdistuu täsmälleen oikeassa kulmassa aiheuttamatta epätoivottua häikäisyä.

LEVIT. Design, technical solutions and the quality have to be in such a high level, that the fixture will have a long lifespan. Right light in right place, in right time, this is Levit’s ecology. Levit can travel with you. This way we will have the light where we need it. Levit has 2 energy efficient 28 W compact fluorescent lamps. Levit can be equipped with sensors and it is dimmable. Optional addition of two 4W LED modules at the front end provide an asymmetric spot or task light functionality. No task light is needed. Only one Levit.

KUVA / PH OTO: E VA ROS EN GREN

The fixture has a high quality microprismatic optic which has a transmittance of 92%. It directs the light at exactly the right angles needed to avoid unwanted glare.

104

VESA HONKONEN

professori, arkkitehti SAFA, A-MSA Suomi professor, architect Finland www.vharc.com

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


LEVIT Valmistaja / Producer: Luxo, Norja / Norway

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

105


SAMI HUUSKONEN LOG IN. Puu on itselleni materiaaleista rakkain ja kansallisidentiteetin kannalta tärkeä elementti niin metsissä kuin olohuoneissakin. Log In -valaisimella pyrin etsimään suomalaista sielunmaisemaa porautumalla sen ytimeen, sydänpuuhun, ja antamaan sille mahdollisuuden loistaa vielä kerran uudella kirkkaalla tavallaan. Log in -valaisimen päämateriaali on kuusipurilas, joka on sorvausteollisuuden ylijäämää. Valonlähteenä toimivat pitkäikäiset ja tehokkaat ledit. Purilaan sisällä on korkeasti kierrätettävissä oleva alumiinirunko ledien vaatimaa jäähdytyspintaa sekä aina mahdollista huoltoa varten. Opaalimuovipinnalla saadaan tasaisesti hohtava valopinta, jolla hävitetään ledeille tyypillinen pistemäinen valo. Elinkaarensa lopussa purilaasta voi lämmittää vaikka saunan ja ledit hävittää normaalin elektroniikkajätteen mukana (lyijytön). Valaisinmoduuleja yhdistelemällä on myös mahdollista saada useita mielenkiintoisia tuotekokonaisuuksia. LOG IN. Wood is the dearest material for me, and as for Finnish national identity it is an important element in the forests and in living rooms as well. My aim with Log In is to seek the landscape of Finnish soul by drilling to its essence, the heart wood, and to give it one more chance to shine with a new bright way. Log In’s main material is the rounded heart wood of spruce, which is leftover material from turnery industry. Light sources are powerful LEDs with a long lifetime. Inside the wood lies highly recyclable aluminum profile for cooling the heat of the LEDs and for making maintenance easier. Opal plastic surface will even up the light to a glowing solid light surface and eliminate the spotty effect typical for LEDs.

KUVA / PH OTO: STUDIOHA LME, ULL A S AL ONI EMI

At the end of its lifespan wood can be used for heating up the sauna, the led parts can be disposed of among other electronic waste (lead free). Combining Log In modules makes is possible to produce many other interesting products.

106

SAMI HUUSKONEN muotoilija Suomi designer Finland www.desiertodesign.fi

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


K U VA / P HOTO : ST U D IO HALM E , U LLA SALO N IE M I

LOG IN

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

107


KATARINA HÄLL & PHILIP EDIS 30 YEAR LAMP. Kuten tiedämme, jätevuori kasvaa kasvamistaan. Suuri osa käyttämistämme tuotteista voidaan kierrättää, mutta pelkkä teollisuuskin kuluttaa valtavasti energiaa. Panoksemme EcoDesign-näyttelyyn on valaisin, jonka haluamme olevan käytössä pitkään. Tekniikka kehittyy nopeasti. Hehkulamppu on jo historiaa, ja muutamassa vuodessa sama kohtalo todennäköisesti odottaa muitakin kierrekantaisia lamppuja. Perinteiset kiinnitysmenetelmät saavat väistyä, kun luonnonvaroja säästävä tekniikka valtaa alaa. 30 Year Lamp -valaisimessa käytetään LED-nauhaa, jonka käyttöiäksi ajatellaan ainakin 30 vuotta, ja se kuluttaa 80 % vähemmän energiaa kuin hehkulamppu. Valaisimen muoto on yksinkertainen, samoin sen valmistusprosessi, jossa jätettä syntyy hyvin vähän. Pintakäsittelyyn on käytetty muna-öljytemperaa ja pigmenttiä, jotka eivät saastuta lainkaan. Väri syvenee vuosien varrella ja muuttuu yhä kauniimmaksi. Kun diodit lopulta sammuvat, käytännöllinen muotoilu mahdollistaa niiden vaihtamisen uusiin. Ei tarvita ruuveja, ei mutkikkaita virtapiirejä. Valoa riittää toivottavasti jälleen 30 vuodeksi.

30 YEAR LAMP. As we all know the garbage mountain is keep getting bigger. Much of what we consume can be recycled, but that industry also requires huge amount of energy. Our contribution to the EcoDesign Exhibition is a lamp that we want to be around for a long time. The technique is going fast forward. The light bulb is already gone and in a few years the same fate is expected for all other light bulbs with screw socket. Our classic fixtures with sockets will therefore be useless when more resource-saving technologies take over. The 30 Year Lamp uses LED tape that promises to light at least another 30 years, and at 80% less energy than a conventional bulb. The lamp shape is simple and requires a minimal of processing and waste of material. The surface treatment of pigmented egg-oil tempera is free from all contaminants. It deepens with in the years and just keeps getting prettier and prettier. When the diodes eventually go out the practical design makes it easy for the user to replace them. No screws, no tricky circuit board. And hopefully the fixture will light for even 30 years more.

KATARINA HÄLL & PHILIP EDIS suunnittelijat Ruotsi designers Sweden www.katarinahall.se www.philipedis.com

108

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


30 YEAR LAMP

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

109


MERJA INKI-IHAMÄKI BLUB. EcoDesign + valaisin -kombinaatio toi mieleeni EU:n Ecodesign-direktiivin, joka tulee vaikuttamaan lähivuosien valaistusratkaisuihin huomattavasti. Asetuksen mukaisesti viimeisetkin hehkulamput poistuvat kauppojen valikoimista syksyyn 2012 mennessä. Käytöstä poistuvat hehkulamput eivät ole ongelmajätettä, eikä niille ole kierrätysjärjestelmää: ne ovat sekajätettä ja kasvattavat osaltaan kaatopaikan jätevuorta. Ajatus johti toiseen: valaisimen moduuli on talteen otettu hehkulamppu. Sen sellaisenaan historiaan siirtyvä klassikkomuoto on putkienergiansäästölampun vierellä yhtäkkiä silmissäni perin kaunis. Blub on hehkulampun täyskäännös. Moduuleista rakentuu villi futuristinen muoto. Muoto on monikäyttöinen, sillä se voi yhtä hyvin asettua pysty- tai sivusuuntaisesti. Blub seisoo ”omin jaloin” pöytävalaisimena, riippuu katosta tai toimii jalkavarren jatkona lattiavalaisimena. Yksinkertainen idea, vähäinen materiaalikirjo ja tuotteen monikäyttöisyys ovat osa vihreää ajattelutapaa. Kokoonpanossa käytetään liuotteetonta M1-päästöluokiteltua elastista liimaa, joka on kuumuuden ja veden kestävää. Liitosrakenne on samanaikaisesti joustava ja kestävä. Sähkökäyttöisiä työkaluja ei tarvita lainkaan. Valaisimen valonlähteenä on lähitulevaisuudessa todennäköisin hehkulampun korvaava vaihtoehto: energiansäästölamppu.

BLUB. The combination EcoDesign + lighting made me think about the EU directive which will affect greatly in the lighting solutions in the future. The very last incandescent lamp will disappear from the stores by 2012. Incandescent lamps are not hazardous waste and there’s no recycling system for them: they belong to mixed waste and will burden the overcrowded dumping places. One thought led into another: the module of the lighting is a recovered incandescent lamp. Its classic shape moving over to history seems suddenly very beautiful to me compared to the tubular energy-saving lamp. Blub is a complete turnabout compared to the incandescent lamp. A wild futuristic shape is built from the modules. The shape is versatile because it can be placed both vertically and sidewards. Blub can be used as a stand-alone table lighting, hanging from the ceiling or attached on a foot as a floor lighting. A simple idea, scarce materials and versatility are part of the green way of thinking. The lighting is constructed using solvent-free M1 emission classified glue which is heat and water resistant. The joint construction is at the same time flexible and durable. Electrical tools are not needed at all. The source of light for this lighting is the most probable substitute for the incandescent lamp: the energy-saving lamp.

MERJA INKI-IHAMÄKI

sisustussuunnittelija, muotoiluopiskelija Suomi interior designer, design student Finland

110

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


BLUB

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

111


MATTI ISO-PÄRNÄ RISUT-VALAISIN. Risut-valaisimen suunnittelun lähtökohta oli luoda valaisin, jonka valoa tuottava osa kuluttaa vähän energiaa ja varjostavan osan valmistusmateriaalin voi kerätä suoraan luonnosta. Risut-valaisimen varjostava osa on valmistettu käsityönä koivun risuista ja valoa risuille antaa energiansäästölamppu. Ulkonäköön on haettu ideoita vanhoista luudista ja harakan pesistä. Valaisin on muunneltavissa valonlähteen mukaan ajatellen tulevaisuuden ekologisempia ratkaisuja. Risut voi vaihtaa uusiin tarvittaessa ja palauttaa lopuksi takaisin luontoon valaisimen elinkaaren päätyttyä. RISUT LIGHTING. The starting point for the Risut lighting was to create a lighting in which the lightproducing part consumes little energy and the materials for the shade can be collected from nature. The shade of the Risut lighting is made by hand from birch twigs, and an energy-saving lamp is used as the source of light. The design is inspired by old brooms and magpies’ nests. In the future when more ecological solutions will be available, the source of light for the lighting can be transformed accordingly. The twigs can be replaced with new ones if needed and the old ones returned into nature.

MATTI ISO-PÄRNÄ muotoilija Suomi designer Finland

112

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


RISUT-VALAISIN / RISUT LIGHTING

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

113


JUKKA ISOTALO VALO. Valo-valaisimen suunnittelussa ja valmistuksessa olen pyrkinyt käyttämään mahdollisimman ympäristöystävällisiä materiaaleja ja valmistustekniikoita. Varjostin on valmistettu viinipullosta, joka muutoin joutuisi lasinkeräyksen kautta murskaukseen. Käyttämällä viinipullon valmista muotoa säästyy yli 95% prosenttia energiasta verrattuna varjostimeen, joka on valmistettu neitseellisistä materiaaleista perinteisesti muottiin puhaltamalla. Materiaalin (pullot) varjostimiin hankin keskitetyillä kuljetuksilla Helsingin keskustan alueen ravintoloista. Koristelu on tehty hiekkapuhaltamalla, eikä pintaa ole hapotettu hiekkapuhalluksen jälkeen. Valaisimen rakenne on mahdollisimman yksinkertainen, jotta tuote olisi kestävä, helppohoitoinen ja tarvittaessa helposti korjattava. Valaisimen puuosan olen suunnitellut mahdollisimman kompaktiksi, jotta materiaalia tarvittaisiin vähän. Puujalustassa käytetty puu on hankittu mahdollisimman läheltä tuotantopistettä Helsingissä. Muissakin valaisimen materiaali- ja alihankkijavalinnoissa pyrin lähituotantoon. Heijastinosa on Suomessa käsityönä painosorvattua alumiinia. Alumiini ei ole energiaintensiivisyydessänsä ympäristöystävällinen materiaali, mutta valaisin on suunniteltu niin, että tarvittaessa varjostinosa on erittäin helppo irrottaa kierrätykseen. Sähköosat ovat perinteisiä sähkökomponentteja. Pakkaan Valo-valaisimet painamattomiin, Suomessa valmistettuihin miniaaltopahvipakkauksiin. Mukana seuraava ”tuoteseloste” on painettu uusiopaperille ympäristöystävällisillä väreillä. Toimitan Valo-valaisimien mukana asiakkaalle LED-valonlähteen toivoen, että asiakas käyttäisi sitä, mutta lampunpidin on perinteinen E 14- malli.

VALO. In designing and manufacturing the Valo lighting I have strived to use as environmentally friendly materials and techniques as possible. The shade is made of a wine bottle which would otherwise be crushed as waste. By using the existing shape of the bottle we can save 95 % of the energy compared to blowing a shade from new materials. I acquired the materials by making a few trips to restaurants in downtown Helsinki. The decorations are sandblasted, and the surface has not been treated with acid after the sandblasting. The structure of the lighting is as simple as possible to make the product durable, easy to care and to repair if needed. I wanted the wooden part of the lighting be as compact as possible to minimize the amount of materials. The wood in the foot has been acquired in Helsinki as near the production site as possible. I always try to acquire materials and use subcontractors that are available nearby. The reflecting component is aluminium made by a manual spinning lathe. Aluminium in its energy intensity is not very environmentally friendly but the lighting has been designed to enable the shade to be detached for recycling.

KUVA / P HOTO: A KU IS OTAL O

The electrical parts are traditional components. Valo lightings are packaged in unprinted corrugated cardboard manufactured in Finland. The information within is printed with environmentally friendly ink. With the Valo lighting I always deliver a LED bulb hoping that the customer will use it but the socket is a traditional E14.

114

JUKKA ISOTALO lasimuotoilija Suomi

glass designer Finland www.evolum.fi

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


K U VA / P HOTO : R AU N O T R ÄSK E LIN

VALO

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

115


ROZALIA JANOVIC EVOLUTION. Olemme kaikki peräisin samasta alkupallosta ja -solusta, siitä mistä luonto rakentaa mitä moninaisimmat muotonsa. Kaaos ja järjestys, säännöllinen ja epäsäännöllinen ohjasi työskentelyäni sallien yllättäviä yhdistelyjä ja mielikuvitushyppyjä. Sarjan valaisimet ovat yksilöllisiä ja elävät evoluution eri vaiheita. Valo korostaa pergamentin orgaanista luonnetta ja palauttaa sen elämään. Evolution-sarjan seinävalaisimen materiaali on luonnonpergamentti.

KUVA / PH OTO: KA RI PA AJAN EN

EVOLUTION. We all come from the same initial sphere or cell from which the nature creates its diverse shapes. Chaos and order, regular and irregular guided my work allowing me to make surprising combinations and imaginative leaps. The lightings in this line of products are unique, living in different phases of evolution. Light emphasizes the organic nature of the parchment and makes it alive again. Natural parchment is the material of the wall lighting in the Evolution series.

116

ROZALIA JANOVIC taiteilija, muotoilija Suomi ar tist, designer Finland www.janovic.net

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


K U VA / P HOTO : K AR I PAAJAN E N

EVOLUTION

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

117


TEEMU JÄRVI & HEIKKI RUOHO BALLROOM. 97,3 prosenttia ilmaa 2,7 prosenttia muita materiaaleja

BALLROOM.

KUVA / PH OTO: JUH A RUUS KA

97,3 % air 2,7 % other materials

118

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0

TEEMU JÄRVI & HEIKKI RUOHO muotoilija & muotoilija MA, SIO Suomi designers Finland www.jarvi-ruoho.com


K U VA / P HOTO : SO ILA HÄN N IN E N

BALLROOM Valmistaja / Producer: SAAS Instruments, Suomi / Finland

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS * ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

119


JOUKO JÄRVISALO CATARACT. Cataract -valaisimen ekologisuus perustuu tuotantotapaan. Kun on tarve valaista, kävellään sopivaan sähköliikkeeseen, ostetaan energiaa säästävä lamppu, lampun kanta, pätkä johtoa, pistotulppa ja kytkin. Näistä komponenteista kootaan valaisin. Kun on tarve estää häikäisyä, suunnata tai rajata valoa, viritetään valonlähteen ympärille läheltä löytyvistä materiaaleista tarvetta vastaava pinta. Näin on syntynyt valaisin, jonka valmistuskustannukset on minimoitu ja jonka valmistaminen ei ole kuluttanut energiaa, vaan on tuottanut sitä tekijälleen. Näin syntyvällä energialla tekijä voi ryhtyä ajattelemaan kirjailija Juha Seppälän tavoin ”Mitä sähkö on?” Cataract -valaisin on esimerkki tästä tuotantotavasta.

CATARACT. The Cataract lighting is made ecological because of its proruction method. When light is needed, you go to an electrical supplies shop and buy an energy-saving bulb, a socket, a length of cord, a plug and a switch. The lighting is assembled from these components. When there’s a need to prevent dazzling, to direct or to outline light, you arrange a suitable surface from materials that you happen to have nearby. This way you can create a lighting with minimal production costs and without consuming any energy – instead the maker will get some. With the energy produced this way the maker can start pondering like the writer Juha Seppälä: ”What is electricity?”

KUVA / PH OTO: MA RKKU OJ ALA

Cataract lighting is an example of this kind of thinking.

120

JOUKO JÄRVISALO

sisustusarkkitehti SIO, muotoilija Suomi interior architect, designer Finland

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


CATARACT

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

121


MATTI KANKKUNEN RASIA. RASIA on kuution muotoinen valaisin jota kääntämällä voidaan säätää valon suuntaa. Valaisimessa voidaan käyttää himmennintä jolloin energiankulutusta voidaan valotehon myötä vähentää. Varjostinosa on puuta ja polttimona valaisimessa on energiansäästölamppu.

KUVA / PH OTO: S AMUL I IKÄHE IMO

RASIA. RASIA is a cube-shaped lighting which can be turned to change the direction of the light. A dimmer switch can be used which reduces the wattage and thus also energy consumption. The shade is made of wood, and there’s an energy-saving bulb in the lighting.

122

MATTI KANKKUNEN muotoilija Suomi designer Finland

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


RASIA

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

123


RAIMO KANTONEN KORSETTI. Valaisimen materiaalit: puuosat puusepän töistä jäävää ylijäämämateriaalia, täysin käsittelemätön sellukuituarkki, pellavanaru, energiansäästölamppu. Koko: 60 cm korkea, halkaisija 25 cm. Ekovalaisin korsetti valmistetaan kierrätysmateriaaleista, paperista, puusta ja pellavanarusta. Valaisimen energiasäästölampun valo kuultaa selluarkista läpi ja antaa pehmeän valon. Korsetti seisoo puujalkojensa varassa. Valaisin kootaan kompostoituvalla liimalla sekä korsetin tapaan nyöritettävällä pellavanarulla, siitä valaisin sai nimensä. Korsetti on kompostoituva, tai se voidaan hävittää polttamalla. Valaisimessa on energiansäästölamppu. Valaisin on kevyt, ja voidaan pakata litteään vähän tilaa vievään pahvipakkaukseen, jolloin se on itse koottavissa tai se voidaan toimittaa valmiiksi koottuna.

KORSETTI. The materials of the lighting are surplus material from carpenters’ workhops, an untreated sheet of pulp fiber, flax cord, an energy-saving lamp. Size: 60 high, diameter 25 cm. The eco-lighting Korsetti is made of recycled materials, paper, wood, and flax cord. The energy-saving lamp glimmers through the sheet of pulp rendering a soft light. Korsetti stands on its wooden legs. The lighting is put together with a compostable glue and a flax cord used as in a corset which gave the lighting its name. Korsetti in compostable and it can also be disposed of by burning it. The lighting has an energy-saving lamp. The lighting is lightweight, and it can be packaged in a flat carton requiring very little space, and assembled by the user, or it can be delivered already assembled.

RAIMO KANTONEN hienopuuseppä Suomi carpenter Finland

124

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


KORSETTI

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

125


TEEMU KARHUNEN CHIPS – KOKEILUJA KIERRÄTYSMATERIAALEISTA. Valaisimien materiaalit ovat pääasiassa kerätty roskiksista – eli dyykattu. Materiaali siis on aidosti pelastettu joutumasta kaatopaikalle. Tämä on mielestäni ajatuksena ilahduttavaa. Toisaalta en usko, että kierrätysmateriaaleista tehdyt tuotteet ovat automaattisesti paras tai kestävin ratkaisu tuotteen ekologisen selkärepun kannalta. Parasta olisi suunnitella ja tuottaa materiaalit alusta alkaen vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti elinkaariajattelua noudattaen. Muotoilullisesti en halunnut että nämä valaisimet näyttäisivät tai tuntuisivat liiaksi kierrätysmateriaaleista tehdyiltä. Kierrätysteeman ei tarvitse olla näkyvillä, vaan esineellä pitää mielestäni olla oma persoonallinen identiteettinsä.

CHIPS – EXPERIMENTING RECYCLED MATERIALS. The materials for these lightings have mostly been collected from litter bins. They are really something that would otherwise have ended up in the dumping place. For me this a delightful idea. On the other hand I do not believe that products made from recycled materials are automatically the best or the most sustainable considering their environmental load. The best idea is to design and manufacture products in a responsible and environmentally friendly way right from the start, taking into a account their whole lifespan. I did not want these lightings to look too much like made from recycled materials. This theme does not have to be too visible, instead the product should have a unique personality of its own.

TEEMU KARHUNEN muotoilija Suomi designer Finland www.hiledesign.fi

126

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


CHIPS – KOKEILUJA KIERRÄTYSMATERIAALEISTA / CHIPS – EXPERIMENTING RECYCLED MATERIALS

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS * ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

127


JÜRI KERMIK WEIGHT-LIGHT. Painovoiman vetämänä kivi laskeutuu alas. Johto yhdistyy väkipyörän avulla hammaspyörään pyörittäen moottoria, joka tuottaa valoa. Spotteja pitelevät varret taipuvat ylös ja alas, kääntyvät takaisin itseensä päin ja katkaisten kiven reitin paljastavat pimeyden laidat. Liikkuvan painon luomat varjot siirtyvät hitaasti. Paisuen ja supistuen ne kaappaavat ja luovuttavat valoa. Navigaattorille

WEIGHT-LIGHT. Pulled by gravity, a suspended stone descends. Its pendant line engages with a pulley on a cog, winding a motor to produce light. Arms holding spotlights bend down and up and turn back on themselves, punctuating the path of the stone and revealing the edges of the dark. Shadows thrown from the moving weight shift slowly. Swelling and contracting they steal and surrender space. to Navigator

JÜRI KERMIK

suunnittelija, luennoitsija, tutkija Iso-Britannia / Viro designer, lecturer, researcher Great Britain / Estonia http://artsresearch.brighton.ac.uk/research/academic/kermik

128

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


WEIGHT-LIGHT

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

129


SEPPO KOHO RUOKO. Valaisimen nimi on ”Ruoko”, ja se valmistetaan suomalaisesta puusta ja betonista. Valaisinyksikkönä on led-polttimo, joka on jalustan sisällä ja osoittaa ylöspäin. Valaisin käyttää vähän sähköä, ja sen voi korjata tai kierrättää. Korkeus noin 1600 mm.

KUVA / P H OTO: LUC IA ROSS I

RUOKO. The name of the lighting is ”Ruoko”, and it is made of Finnish wood and concrete. The source of light is a LED bulb, which is inside the lighting, pointing upwards. The lighting uses little energy, and it can be repaired or recycled. The lighting is about 1600 mm high.

130

SEPPO KOHO

muotoilija, arkkitehti Suomi designer, architect Finland

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


RUOKO

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

131


MATTI KORPELA NIVEL. Nivel on työpöytävalaisin, jonka muotoilussa olen pyrkinyt yksinkertaistamaan tuotteen siten, että sen toiminnot perustelevat muodon. Lopputuloksena on yksinkertainen aikaa kestävä muotoilu. Valaisimen ekologisuus on kotimaisissa materiaaleissa. Valaisin rakentuu massiivipuisista runkopaloista. Puu on täydellisesti kierrätettävä ja uusiutuva luonnonvara, joka kasvaessaan sitoo hiilidioksidia itseensä. Yksinkertaisen rakenteen ansiosta, tuottaminen ei vaadi paljon energiaa. Lisäksi valaisimen led-teknologia alentaa sähkönkulutusta huomattavasti.

NIVEL. Nivel is a task lighting, and when designing it I have tried to simplify the product so that its functions justify its shape. The end result is a simple design that endures time. The lighting becomes ecological by its use of domestic materials. The frame is constructed from solid wood pieces. Wood is a completely recyclable and renewable natural resource which binds carbon dioxide during its growth. Due to the simple design of this lighting very little energy is needed to produce it. In addition, the LED technology considerably reduces the use of electrical power.

MATTI KORPELA muotoilija Suomi designer Finland www.ko-ho.fi

132

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


NIVEL

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

133


YRJÖ KUKKAPURO ITE-TUOLI-VALAISIN. Markkinoille tulleet käsivoimin ladattavat LED-valaisimet synnyttivät ajatuksen yhdistää tuoli ja valaisin lukemista ja muutakin työskentelyä varten iltaisin sähköttömässä talossa. Ite-tuolissa, jonka omistaja itse viimeistelee, olisivat ehkä valaisimen kiinnitysreiät valmiina. Tuolin materiaali on Stora Enson EFFEX-materiaali. Valmistaja on Korvenrannan Puusepäntehdas. Valaisin on Varta Dynamo 11680.

ITE-CHAIR-LIGHTING. Manually chargeable LED lightings in today’s market made me think of combining a chair and a lighting for reading and for other activities in the evening in a house without electricity. The Ite chair which will be completed by its owner possibly already had the fastening holes for the lighting.

KUVA / P HOTO: J ARI P IRH ONE N

The material of the chair is EFFEX manufactured by Stora Enso. The manufacturer is Korvenrannan Puusepäntehdas. The lighting is Varta Dynamo 11680.

134

YRJÖ KUKKAPURO

professori, huonekalusuunnittelija, sisustusarkkitehti Suomi professor, furniture designer, interior architect Finland www.kukkapuro.fi

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


K U VA / P HOTO : HE N R IK E N B O M

ITE-TUOLI-VALAISIN / ITE-CHAIR-LIGHTING

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

135


JORIS LAARMAN HALF LIFE. Ja alussa oli valo… Tämä valaisin, Half Life, luotiin helmikuussa hollantilaisessa kudosviljelylaboratoriossa. Se on puoliksi elollista ja puoliksi elotonta materiaalia. Half Life säteili kirkkaasti ollessaan ihanneolosuhteissa. Valonsäteiden levittämisestä vastaavat solut ovat peräisin kiinalaisesta hamsterista. Vuonna 1957 nämä CHO-solut eristettiin hamsterin munasarjoista ja pidettiin elossa soluviljelmänä tutkimustarkoitusta varten. 1990-luvulla tämä solulinja rikastettiin tulikärpäsen lusiferaasi-geenillä. Siitä lähtien nämä hamsterin solut ovat hohtaneet pimeässä lusiferiinin vaikutuksesta. Nykytiedon mukaan elävien organismien bioluminenssia on esiintynyt evoluution aikana 20–30 kertaa. Tunnettuja esimerkkejä bioluminenssista on nähty bakteereissa, tulikärpäsissä ja meduusoissa. Kun katsoo Half Lifea, ei ole vaikea kuvitella bio-tech-luminenssin käyttömahdollisuuksia kestävän kehityksen mukaisessa valaisussa. Onko edessämme kirkas tulevaisuus? Taiteen ja genomiikan rajamaastossa syntyneiden uraauurtavien taideteosten innostamana tämän projektin takana on idea luoda laajempi avoin laboratorio erimaalaisten yhteistyössä erimaalaisten (bio)tutkijoiden ja etiikan tutkijoiden kanssa, tässä laboratoriossa asiasta kiinnostuneet tutkijat, taiteilijat ja designerit voisivat tutkia esimerkiksi koeputkessa valmistettavien tuotteiden tulevaisuuden näkymiä. Tuloksena voisi olla kokonainen uusi maailma esineitä, tuotteita ja tuotantomenetelmiä, uusia muotokieliä ja muuta vielä tällä hetkellä tuntematonta. Eläimille ei aiheutettaisi kärsimystä, valon tuottamiseen ei tarvittaisi sähköä, ja tuote olisi luonnostaan hajoava. Asianmukaisen eettisen ohjauksen myötä tämänkaltainen tutkimustyö mullistaisi perusteellisesti nykyiset tuotantotavat ja hyödyntäisi biologisen kasvun kauneutta ja tehokkuutta ja meidän kykyämme pitää siitä huolta. Materiaaleina geneettisesti muokatut CHO-solut ja kobolttikromi. HALF LIFE. And there was light… This lamp, Half life, was created on february in a Dutch tissue culture laboratory. It is half made of living organism and half made of non-living material. Half life radiated brightly when it was in healthy conditions. The cells responsible for the emission of light in the hood of the lamp originally stem from a Chinese hamster. In 1957 these ‘CHO’ cells were isolated from a hamster’s ovary and kept alive as a cell culture for research purposes. In the 1990s this cell line was enriched with the fire fly’s luciferase gene. Ever since then these hamster cells glow in the dark in presence of luciferin. According to present state of knowledge in the life science the development of bioluminescence systems in living organisms occurred naturally about 20 or 30 times in evolution. Well known examples of bioluminescence are found in bacteria, fire flies, and jelly fish. Looking at Half life, it is not hard to imagine how bio-tech-luminescence can be applied as a source of sustainable illumination. Does a bright future lie ahead of us? Inspired by groundbreaking artworks on the edge of arts and genomics the motivation behind this project is to set up a larger open lab in collaboration with (life) scientists and ethics from different universities all over the world. It should be a lab where motivated scientists, artists and designers can (for example) study into the possibility for vitro manufacturable products. This could lead to a whole new world of objects, products and production methods with new form languages and other qualities that are unknown until now. No animal has suffered for it, in principle it doesn’t need electricity to generate light and it is biodegradable. With the right ethical guidance these researches in the future might revolutionize the way we manufacture things, making use of the beauty and efficiency of biological growth, and how we take care of them. Materials: genetically modified CHO cells and cobalt chrome. JORIS LAARMAN suunnittelija Hollanti

designer The Netherlands www.jorislaarman.com

136

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


K U VA / P HOTO : GIOVAN N I TAR IF E N O, N YC

HALF LIFE Yhteistyössä Twenten ja Wageningenin yliopistojen kanssa / In cooperation with the University of Twente and the University of Wageningen

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

137


TOIVO LAHTUA PIHKAPUU. Olen maanviljelystyön ohessa puhdetyönä valmistanut runsaasti myös erilaisia valaisimia. Huomaan aina pyrkineeni löytämään luonnonmateriaaleista kauneutta, lämpöä ja koristeellisuutta, tunnelmaa. Nyt uudet pienloistelamput viileämpinä helpottavat työtäni.

KUVA / P HOTO: MARC SUP P LY

PIHKAPUU. At the same time with my farming I have also made lots of various lightings. I notice that I have always tried to find beauty, warmth and decorative qualities, and ambiance from natural materials. Now the new small fluorescent tubes are cooler and make my work easier.

138

TOIVO LAHTUA

maanviljelijä, käsityömestari Suomi farmer, handicraft expert Finland

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


K U VA / P HOTO : HE N R IK E N B O M

PIHKAPUU

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

139


TERO LAINE Q1. Materiaaleina on käytetty puuta ja alumiinia. Nämä ovat itsessään täysin kierrätettäviä materiaaleja. Varsinkin alumiini on arvokas kierrätysmetalli, joka voidaan helposti erotella muusta metallista yhä uudelleen hyötykäyttöön. Valonlähteenä käytetty LED on pienikokoinen, hyvä hyötysuhteeltaan, mekaanisesti kestävä ja pitkäikäinen.

Q1. The materials are wood and aluminium. These are completely recyclable materials. Especially aluminium is a valuable recyclable metal which is easy to separate again and again from other metals. The source of light is LED which is small, efficient, mechanically durable and long-lived.

TERO LAINE muotoilija Suomi designer Finland

140

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


Q1

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

141


EEVA LITHOVIUS PALLO ON SINULLA. ”Pallo on sinulla” -valaisin on vanhojen keksintöjen kollaasi: sähkölamppu, jätepaperi, jalkapallon kaava, klemmari ja liima... kuka tahansa sorminäppäryyttä ja hivenen kärsivällisyyttä omaava henkilö voi valmistaa näistä aineksista itselleen valaisimen. Ohjeet löytyvät www.elsanomia.fi/ajankohtaista. Valaisin on ekologinen, koska siihen tarvittavat materiaalit ovat kierrätystavaraa tai löytyvät lähikaupasta. Sen valmistus kuluttaa vähän energiaa, ei tarvita tehdasta, pakkauksia, kuljetusta tai kauppatilaa. Lisäksi tekeminen tuottaa tekijälleen onnistumisen iloa, toivottavasti ! ...tai ainakin arvostusta käsityöläisyyttä kohtaan. E27-kantaan liitettävän lampun voi valita itse omantuntonsa mukaan – mutta liikaa lämpöä tuottava voi polttaa myös varjostimen. HOX ”Pallo on sinulla” -valaisin on hauras ja herkkä, joten sitä kannattaa kohdella varoen!

PALLO ON SINULLA. ”Pallo on sinulla” lighting is a collage made of old inventions: lamp, waste paper, pattern for a football, paper clip and glue… anyone who is a bit handy and patient can make a lighting using these materials. The instructions can be found at www.elsanomia.fi/ajankohtaista. This lighting is ecological because all the materials are recycled or can be found in the nearest store. Very little energy is needed in the production, there’s no need for a factory, packaging, transportation or shop space. In addition to this, making the lighting will delight the maker – hopefully! – or at least make them appreciate craftsmanship more than before. The choice for the bulb for the E27 socket is a matter of conscience – but one that produces too much heat might burn the shade. HOX ”Pallo on sinulla” lighting is frail and delicate, so it must be treated with care!

EEVA LITHOVIUS

sisustusarkkitehti, kalustemuotoilija Suomi interior architect, furniture designer Finland www.elsanomia.fi

142

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


PALLO ON SINULLA

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

143


JUHA LÄTTI BFLY-VALAISIN. Valaisin on valmistettu mahdollisimman kevyistä materiaaleista. Pinnassa on käytetty suomalaista mäntyä. Valolähteet ovat ledejä, yhden ledin teho 3,3 W.

BFLY LIGHTING. The lighting has been made from materials as lightweight as possible. On the surface there’s Finnish pine. The illuminants are LEDs, the wattage of one LED being 3,3 W.

JUHA LÄTTI

suunnittelija, sisustusarkkitehti SIO Suomi designer, interior architect Finland

144

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


K U VA / P HOTO : M AIN O STO IM ISTO N YT T

BFLY-VALAISIN / BFLY LIGHTING

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

145


MIKAEL MANTILA HEHKU. Hehkun näkyvin osa on puhallettu lasikupu. Kuvun alaosa käsitellään sameaksi yläosan jäädessä kirkkaaksi. Kapeakeilaisen LED-lampun valo kohdistetaan lasikuvun sameaan osioon joka sirottaa valon ympärilleen. Kirkas läpinäkyvä osio jää vähemmälle huomiolle herkempien sekundääristen heijastusten kera. Valaisin roikotetaan katosta ohuella johdolla, kuvun ja johdon kiinnityskappale toimii samalla LED-lampun häikäisysuojana. Valaisimen koko on kohtuullinen. Lasikuvun valmistusvaiheessa kuluu energiaa, mutta valmis materiaali on pitkäikäistä ja oman elinkaarensa lopussa kierrätettävissä. Valaisimen muoto on pyritty tekemään aikaa kestäväksi. Valolähteenä voidaan käyttää uusinta LED-teknologiaa.

HEHKU. The most visible part of Hehku is the blown glass dome. Its lower part is made opaque while the upper part remains bright. The narrow beam of the LED bulb is directed towards the opaque part which then scatters it around. The transparent bright part will be less noticeable with its more subtle, secondary reflections. The lighting will be hung from the ceiling with a narrow cord, and the attachment of the dome and the cord will also act as an anti-dazzle. The size of the lighting is reasonable. Producing the class dome will consume energy but the end product is long-lived and after its life cycle it is easily recyclable. The lighting was designed to endure time. The newest LED technology can be used as the source of light.

MIKAEL MANTILA sisustusarkkitehti Suomi interior architect Finland www.mikaelmantila.com www.coolcorporation.fi

146

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


HEHKU

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

147


TEIJA MARJAMAA REIMARI. Reimari-valaisin on tehty olemassa olevista materiaaleista, muuhun käyttöön tehdyistä tuotteista. Siinä on käytetty hyödyksi valmiita osia, joita varten ei ole tarvinnut valmistaa työvälineitä tai erillistä tuotantoyksikköä. Materiaalikustannukset jäävät pieniksi. Materiaalina on metallikehikko, joka on päällystetty ohutvanerilla. Metallikehikkoa saadaan kangasvalaisimien valmistuksessa käytettävistä osista, joita olen yhdistänyt luomalla niistä oman designin. Ohutvaneri on tuotannossa olevaa koivua, joka on pintakäsitelty puuvahalla. Metallikehikko ja vaneri on valmistettu Suomessa. Kuljetuskustannuksia ei tule materiaalin hankinnassa. Valaisimen kokoaminen tapahtuu työkeskuksissa ihmisvoimin, jolloin koneita ei käytetä. Osat liitetään yhteen purjerenkailla. Keskustan taitekohtaa koristaa hamppunaru. Energiaa ei tuhlata kokoamisvaiheessa. Sähköistys toimii normaalilla E27 kannalla, mutta lamppuna on LED-valo, joka kestää 50000 h ja kuluttaa sähköä 4,3 W (energialuokka A). Ei kuumene käytettäessä. Kuluttajalle tämä on ekologinen vaihtoehto, ja tulevaisuudessa LED-valot tulevat kehittymään entisestään. Vanerin pintaan voidaan vuosien aikana sivellä puuvahaa, jotta pinta pysyy hyvänä. Varovainen käsittely on tarpeen, sillä vaneri ei kestä mekaanisia lyöntejä. Muuten puhdistus pölyhuiskalla tai kostealla rätillä kevyesti. Valaisimen kierrätys hoidetaan purkamalla sähköosat, jotka menevät sähkölaitteiden kierrätykseen. Loput valaisimesta menee metallinkierrätykseen vanereineen. Tuotekehittelyssä on paljon mahdollisuuksia, jotka voidaan hyödyntää tulevaisuudessa. REIMARI. Reimari lighting is made of existing materials, products made to be used elsewhere. Existing components have been used, so there’s no need to manufacture tools or to create a production unit. The material costs remain small. The lighting is made on a metal frame which is coated with thin veneer. The frame is made from the components used the fabric shade industry, and from these I have designed a combination of my own. Thin veneer is birch material which is treated with wood wax. The metal frame and the veneer are manufactured in Finland. Transportation is not needed to acquire materials. The lightings are put together manually in activity centers, machines are not used. The parts are combined with eyelets. The center is decorated with a hemp cord. Energy is not wasted in the assembly phase. The lighting has a normal E27 socket but the the bulb is a LED light that will last 50 000 h and uses 4,3 W electricty (energy class A). The lighting will not become hot when used. For a consumer this is an ecological alternative, and in the future LED light bulbs will continue to be developed further. Over the years the surface of the veneer can be retreated with wood wax. This has to be done carefully because veneer cannot take mechanical blows. At other times cleaning with a duster or with a damp cloth. The lighting can be recycled by disassembling the electrical parts which can be reused. Rest of the lighting will be recycled as other metal items with the veneer part. There are lots of possibilities in the product development that can be utilized in the future.

TEIJA MARJAMAA suunnittelija Suomi designer Finland www.teijamarjamaa.fi

148

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


REIMARI

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

149


HALDANE MARTIN FIELA FEATHER ARC LIGHT. ”Vierailin eräällä strutsitilalla ja sain uutta ja mielenkiintoista tietoa siitä, miten strutsinsulat suhteutuvat kestävän kehityksen mukaiseen tuotantoon: Kotieläinstrutsit elävät noin 40-50 vuotta. Käytämme urosstrutsien valkoisia siipisulkia. Ne kynitään 9 kuukauden välein; uusien sulkien kasvu täyteen mittaan kestää 3 kuukautta. Fiela-valaisimeen tarvitaan + - 2 sulkaa, mikä merkitsee sitä, että kukin lintu voi kasvattaa sulat 25 Fielaan elämänsä aikana. Niinpä Fielan varjostin on todella erittäin uusiutuva ja ympäristöystävällinen.” Voikukkien keveyden innoittama Fiela Feather Arc Light on suunniteltu luomaan taivaallista tunnelmaa ruokailuja oleskelutilaan. Se on saanut nimensä Dalene Mathewsin teoksesta ”Fiela se Kind”. Tämä lämminhenkinen eteläafrikkalainen tarina sijoittuu Oudtshoorniin, samalle alueelle, jonka strutsitiloilta varjostimen sulat ovat peräisin. Pehmeän valkoiset sulat, jotka luovat CFL-energiansäästölampuille lämpimän ja luonnollisen hehkun, on sommiteltu kukan terälehtien muotoon. Ruostumattomasta teräksestä ja kivestä valmistettu Arc Light kunnioittaa muodollaan Achille Castiglionin suunnittelemaa klassikkoa, Arco-valaisinta. Sulat ovat uusiutuva luonnontuote.

FIELA FEATHER ARC LIGHT. ”I visited one of the ostrich farm and have the following new interesting information regarding the sustainability of the feathers: Farmed ostriches live to about 40 – 50 years old. We use the white wing feathers from male ostriches. They are plucked every 9 months with new feathers taking 3 months to grow to full length. It takes + - 2 plucked ostriches to make a Fiela light, which means each bird grows enough feathers to make about 25 Fiela lights during its life time. This makes the diffuser for the Fiela lights a truly renewable eco friendly resource.” Inspired by the lightness of dandelions, the Fiela Feather Arc Light has been designed to create angelic ambiance over dining and lounge spaces. It has been named after Dalene Mathews book ”Fiela se Kind”. This heart-warming South African story is set in Oudtshoorn, the same ostrich farming district where the feathers that form the diffuser, are sourced. The soft white feathers which give the energy saving CFL lamps a warm natural glow are arranged in a spherical flower petal pattern.

KUVA / PH OTO: JAN V ERBOOM

The arc light frame pays homage to the archetypal Arco light by Achille Castiglioni and is made from recycled stainless steel and reconstituted stone. The feathers are a natural renewable resource.

150

HALDANE MARTIN suunnittelija Etelä-Afrikka designer South Africa www.haldanemartin.co.za

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


K U VA / P HOTO : JU ST IN PAT R ICK

FIELA FEATHER ARC LIGHT Valmistaja / Producer: MUM’s, Suomi / Finland

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

151


RUDI MERZ LUKULAMPPU. Materiaalit: kaappi on saarnipuuta, heijastava pinta on maalattua koivuvaneria. Valaisin on kaapissa, joka on monikäyttöinen ja muotokieleltään ajaton. Käsitys siitä, mikä valonlähde kulloinkin on ekologisin, vaihtelee aina uusimpien tutkimustulosten mukaan. Suunnittelemani valaisimen lampunkanta on helposti vaihdettavissa kulloisenkin käsityksen mukaiseksi. Valmistushetkellä valonlähteeksi voi aina valita silloin vallitsevan käsityksen mukaisen ekologisimman valonlähteen. Hankin kaapin puutavaran lähimetsästä. Halkomistekniikkaa käyttämällä pystyn pienentämään puun kasvupaikallaan ja kuljettamaan sen verstaaseeni vaikka polkupyörän peräkärryllä. En tee valaisimia varastoon, vaan valmistan niitä tilausten mukaan omassa verstaassani suoraan käyttäjälle.

READING LAMP. Materials: the box is made of ash and the reflecting surface is painted birch veneer. The lighting is in a box which is versatile and timeless in its design language. Our understanding about the most ecological illuminant varies by each new research result. The socket of my lighting can be changed according to the newest information. The most ecological illuminant can be chosen at the time of the production and use what is then being considered as the most ecological. I get the wood for the box from the nearby forest. Using cleaving technique I can make the wood smaller in its growing site and transport it to my workshop even on my bike trailer. I do not keep lightings in stock, I only make them directly for the customer in my workshop.

RUDI MERZ puuseppä Suomi carpenter Finland www.rudimerz.net

152

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


KORKEUSSÄÄTÖ NIVELÖITY HEIJASTUSPINTA HELPOSTI VAIHDETTAVA VALONLÄHDE YLÄKAAPPI ALAKAAPPI PAINO

LUKULAMPPU / READING LAMP

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

153


VILLE METSÄTALO TUBE-VALO. Tube-valaisimen yksinkertaisuus ja monipuolisuus ovat olleet valaisimen perusideana. Magneettikiinnityksellä toimiva Tube soveltuu pöytävaloksi, huoneen nurkkaan tunnelmaa luomaan tai kattoon huoneen yleisvalaisimeksi. Yhdistämällä monta Tubea saadaan aikaan mielenkiintoisia kokonaisuuksia. Tube on valmistettu täysin kierrätysmateriaaleista. Energiaa säästävää led-tekniikkaa on hyödynnetty vanhoista valomainoskylteistä ja ulkokuori puolestaan on vanhaa näyttelyrekvisiittaa. Materiaalit: teräsputki, pleksiputki, magneetit ja Led-lamput.

TUBE-LIGHTING. Simplicity and versatility are the basic ideas behind the Tube lightings. Attached magnetically, Tube is suited to be used as a table lighting, in the corner to create cosy atmosphere or as a overall lighting on the ceiling. By putting together several Tubes you can create interesting combinations. Tube is entirely made of recycled materials. Energy-saving LED technique comes from old illuminated signs, and the outer shell is made of old exhibition props.

KUVA / P HOTO: VI LLE METS ÄTALO

Materials: steel pipe, magnets and LED lights.

154

VILLE METSÄTALO suunnittelija Suomi designer Finland

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


K U VA / P HOTO : VILLE M E T SÄTALO

TUBE-VALO / TUBE-LIGHTING

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

155


DANIEL MICHEL LIGHTSTRIPE. Tässä pöytävalaisimessa yhdistyvät modernit valonlähteet ja materiaalit kuten LED ja Alu-Dibond. Selkeä design ja vähäiset komponentit yksinkertaistavat tuotantoprosessia ja luovat valaisimelle kevyen ja veistoksellisen muodon. Valaisimen runko on CNC-sorvattua alumiininauhaa. Sen päässä on 36 hyvin litteää LEDiä, joiden suojana on valoa hajauttava pleksi. Alu-Dibond johtaa jo itsessään sähköä ja vähentää siten sähkökomponenttien tarvetta. LED-valojen ansiosta tämä pöytävalaisin on tehokas, luja ja kestävä. Tehokas materiaalin, valon ja energian käyttö takaa sen, että tämä valaisin täyttää ekologisesti tasapainoisen tuotteen kriteerit.

LIGHTSTRIPE. This table light combines modern illuminants and materials like LED and Reduced design and components simplify the production and contribute to generate a light and sculptural form. The body of the lamp is a CNC cut Alu-Dibond stripe. In its head 36 very flat LEDs are integrated and covered by light diffusing plexiglass.

KUVA / P HOTO: LAURA ALAVARAD O WWW. LAURALVARADO.COM

The Alu-Dibond serves itself as an electric conductor, reducing the use of electrical components. The use of LEDs makes this table light efficient, durable and long lasting. Because of the efficiently use of material, light and energy this product fulfills the parameters for a good ecobalance.

156

DANIEL MICHEL

tuote- ja korusuunnittelun opiskelija, FH Düsseldorf Saksa student, product and jewellery design, FH Düsseldorf Germany www.daniel-michel.com

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


K U VA / P HOTO : CHR IST IAN ROLF E S W W W.SE R E N D IB .D E

LIGHTSTRIPE

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

157


SAMULI NAAMANKA BIODEGRADABLE ROLL ON -VARJOSTIN. En halunnut ottaa kantaa valonlähteen tyyppiin, koska markkinoilla ei vielä ole energiatehokaita lamppuja, jotka eivät ole haitallista jätettä ja joiden valoteho on riittävän hyvä. Keskityin pelkästään tämän lattiavalaisimen varjostinmateriaaliin, ja valaisin jää nyt odottamaan energiatehokkaan lampun kehittämistä. PLA:ta eli polymaitohappoa saadaan esimerkiksi tärkkelyssokerista. Tämä aine ei sovellu ihmisten eikä eläinten ravinnoksi. Maissi on vuosittain uusiutuva, EN-13432-sertifioitu luonnonvara. Lähitulevaisuudessa sokeria saadaan selluloosasta, jota valmistetaan maissikasvin varresta ja lehdistä. Koska PLA on sertifioitu käytettäväksi suorassa kontaktissa elintarvikkeiden kanssa, sillä on monia käyttömahdollisuuksia. Tuote näyttää PET-muovilta, sulaa helposti ja on sinetöitävissä. Rullalla olevasta kelmusta voi valmistaa rasioita, tarjottimia ja kuppeja. Tuote on eurooppalaisen standardin EN-13432 mukainen, ja se on niin biohajoava, että suurin osa siitä lopulta hajoaa (hiilidioksidiksi, biomassaksi ja vedeksi). Pakkaus on kompostoituva (tai biologisesti hajoava), jos seuraavat kriteerit toteutuvat: • materiaali ja sen tärkeimmät orgaaniset komponentit ovat biohajoavia (osoitettu laboratoriotestein); • materiaalin hajoaminen tapahtuu biojätteen kompostointiprosessina; • tuote ei vaikuta negatiivisesti kompostoitumisprosessiin; • tuote ei vaikuta negatiivisesti kompostin laatuun. BIODEGRADABLE ROLL ON LAMP SHADE. I did not take a position on the type of lighting because in the market there is not yet any energy efficient light sources that are not hazardous waste after use, or which have a good enough light output. I only focused on the material of which the shade of this floor lamp is made. This lamp shade only waits for an energy efficient light source. PLA or poly lactic acid is made of from sugars that come from, for example, starch. The kernel is commonly used for this. This kernel is not appropriate to be eaten either by humans or animals. Corn is annually renewable and it is EN-13432 certified. In the near future sugars will be gained from cellulose, which comes from the stems and leaves of the corn plant. The certificate for direct contact with food makes PLA useable in a wide range of applications. The product looks like PET, melts easily and is sealable. It can be processed from foil on rolls to boxes, trays and cups. The product that has been produced in conformity with the European Standard EN-13432, and it is degradable to such an extent that most part the resulting compost will ultimately decompose (into carbon dioxide, biomass and water). The package is compostable (or biologically degradable) if the following criteria are met with: • the material and its relevant organic components are naturally biodegradable (as demonstrated by lab tests); • the decomposition of the material takes place in a composting process for biological waste; • the product does not have a negative effect on the composting process; • the quality of the compost may not be affected negatively by the product.

SAMULI NAAMANKA sisustusarkkitehti Suomi interior architect Finland www.samulinaamanka.com

158

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


BIODEGRADABLE ROLL ON -VARJOSTIN / BIODEGRADABLE ROLL ON LAMP SHADE

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

159


HEATH NASH FULLCOLOURFORM BALL. Fullcolourform ball on valmistettu kierrätetystä muovijätteestä koko komeudessaan. Kyseessä on rehellinen design, joka ei pyri kätkemään alkuperäänsä vaan pikemminkin paljastaa kauneuden, jota olen löytänyt arkipäiväisissä mutta tavallisesti vaille huomiota jäävistä pesuainepulloista, joita käytämme päivittäin. Valaisin on tehty kokonaan käsin käyttämättä lainkaan sähköä. Laatikon ylimääräinen tila näyttelyyn matkatessa täytetään pakkausmateriaalilla, jotta tuote tulee ehjänä perille, mutta normaalisti tämä ”turha” pakkaustila on ”ilmaisen” tuotteen täytteenä (myös kierrätystuote – purjeteollisuudesta). Niinpä yhden tuotteen kuljetukseen käytetystä tilasta tulee hyödyllinen esine kotiin – pieni jalkajakkara, jolla voi myös istua.

FULLCOLOURFORM BALL. The fullcolourform ball is made from sections of recycled post-consumer plastic waste, in all their glory. It is an honest piece of design in that it doesn’t hide it’s provenance, but rather shows the beauty I have found in the mundane and mostly overlooked detergent bottles we all use daily. It is entirely handmade, not using any electrical power to produce. The excess space in the box in which it will travel to the exhibition is to be filled with packing material (to ensure a safe journey for the product), but this normally wasted ”space” in the carton, will become the filling for a ”free” product (also made from recycled materials – from the sail-making industry). Thus, the space used for transporting one product becomes another useful item for one’s home – a small pouf for resting one’s feet on, or sitting on.

HEATH NASH suunnittelija Etelä-Afrikka designer South Africa www.heathnash.com

160

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


FULLCOLOURFORM BALL Valmistaja / Producer: MUM’s, Suomi / Finland

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

161


LUCA NICHETTO TRÖAG. Tröag on ruotsin kielen sana, joka tarkoittaa kanootin muotoista hedelmien murskaamiseen tai taikinan nostatukseen käytettävää astiaa. Luca Nichetto näki Lapin-matkallaan tällaisen esineen, joka kulkee sukupolvelta toiselle, ja siitä hän sai idean pitkänomaiseen riippuvalaisimeen, joka on tarkoitettu työtilan, kuten pitkän pöydän, tai suuren avoimen tilan valaisemiseen. Tröagin voi purkaa kokonaan osiin. Se on valmistettu yhdestä puulevystä, josta eri komponentit on leikattu. Puuvarjostin luo voimakkaan mutta silti hienovaraisen valon, joka suuntautuu tehokkaan valonlähteen ansiosta sekä alas että ylös.

KUVA / PHOTO: MA RKUS M OSTRÖM

TRÖAG. Tröag is the Swedish word for a canoe-shaped wooden bowl used for crushing fruit or letting bread rise. During a trip to Lapland Luca Nichetto was introduced to this object which is passed on from generation to generation, and it has provided the source of inspiration for a longitudinal suspension lamp designed to illuminate work areas, such as long tables or large open spaces. Tröag can be completely disassembled and is created by using a single sheet of wood from which multiple components are cut. The wooden shade generates an intense yet subtle illumination that is directed both downwards and upwards thanks to the use of a high-efficiency light source.

162

LUCA NICHETTO teollinen muotoilija Italia industrial designer Italy www.lucanichetto.com

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


K U VA / P HOTO : M ASSIM O GAR D O N E

TRÖAG Valmistaja / Producer: Foscarini, Italia / Italy

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

163


TIMO NISKANEN CHANGE – PANTTI VALAISIN. Työpistevalaisin julkiseen tilaan. Valaistuksen ympäristövaikutuksista ja energiankulutuksesta yli 95 prosenttia tulee käytön aikana. Suunnittelin työpistevalaisimen, joka kannustaa käyttäjää sammuttamaan valaisimen kun valaisimen luota poistutaan. Lisäksi valaisin on muotokieleltään hyvin pelkistetty, se on tehty kestämään aikaa niin muotoilullisesti kuin rakenteellisestikin. Valaisimen valonkatkaisijana toimii kolikkopantti. Valaisin syttyy, kun kolikko asetetaan paikalleen. Poistamalla sen paikoiltaan valaisin sammutetaan. Käyttäjän unohtaessa valaisimen päälle, joku ystävällinen kanssaihminen poimii pantin taskuunsa ja sammuttaa valaisimen. Pääosan valaisimen valmistusmateriaalista voi kierrättää. Valaisin on kuitenkin suunniteltu kestämään sukupolvelta toiselle. Valonlähteenä on käytetty energiatehokkaita ledejä.

CHANGE – COIN DEPOSIT LAMP. Tasklight for public space. 95 percent of environmental impact and energy comsumpion of lighting comes about during its use. I designed a workstation lamp, which encourages people to turn off the lamp when they leave the desk. Change-Coin deposit lamp is designed to endure time due to its pure design language as well as its structure. Coin deposit operates as a light switch. By putting a coin into the slot the user puts the light on. When the coin is removed the light is off. If the user forgets the light on, some friendly person picks up the coin in his or her pocket and turns the light off. Most of the material of the lighting fixture can be recycled. However, the lighting is designed to last from one generation to another. As a light source I have used energy-efficient leds.

TIMO NISKANEN muotoilija Suomi designer Finland www.timoniskanen.fi www.aimodesign.com

164

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


K U VA / P HOTO : M IK KO R AU HAM ÄK I

CHANGE – PANTTI VALAISIN / CHANGE – COIN DEPOSIT LAMP

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

165


ANNA NYGÅRD ECOPILT. Suunnittelussa otin huomioon erityisesti ekologisuuden ja valaisimen kauniin ulkomuodon. Tärkeää oli myös seinälle piirtyvät kuviot, kun valaisin on päällä. Valaisin tuo himmeälläkin lampulla kivan tunnelman sisätiloihin. Näin ollen sähkön kulutus ei ole suuri. Valaisimen pohjaksi soveltui hyvin Ikean Storm -valaisimen jalka. Se olisi muuten jäänyt hyödyttömäksi, koska tuotteen oma varjostin hajosi muuton yhteydessä. Lastenruokapurkkeja saattaa kerääntyä lapsiperheessä jopa satoja. En tahtonut heittää purkkeja menemään, vaan annoin niille suoraan uuden elämän valaisimen muodossa. Tuotteen elämänkaarta pidentää purkkien liimaus oikein päin. Viimeiseen kerrokseen jää mahdollisuus laittaa kynttilät, mikäli itse lamppu lakkaa toimimasta. Tuote on mahdollinen toteuttaa kotioloissa ja näin ollen tuote viestii kuluttajalle, kuinka jokainen voi omalla kohdallaan tehdä ekologisen teon ja samalla saada siitä itselleen jotain hyödyllistä. Tuotetiedot: Valaisimen pohja (jalka, varsi ja lampunkannattimet) on Ikean tuotantoa. Jalkapaino: betonia, polyeteenimuovia, jalka / varsi: terästä, lakkamaalia. Valaisimen varjostinosa on valmistettu eri lastenruokavalmistajien pakkausmateriaaleista. Valaisin sisältää 110 purkkia. Pakkausmateriaali on lasi. Kiinnitysmateriaalina on käytetty Styropor -tuotemerkin kuumaliimaa.

ECOPILT. With this lighting I wanted to emphasize especially its ecological aspects and beautiful design. One important feature is the pattern silhuetted against the wall when the lighting is on. Even with a dim lamp this lighting gives a cute atmosphere in the room. This way it does not consume much electricity. The lighting is based on the foot of Ikea’s Storm. Its own shade broke in connection with moving, and thus the foot would otherwise have been useless. In a family with children there can be hundreds of baby food jars. I did not want to toss them so instead I gave them a new life as a lighting. The lifespan of this lighting is made longer by glueing the jars the right way up. If the bulb does not not function anymore, you can place candles in the top layer. The product can be made at home and therefore it conveys a message that every consumer can act ecologically and at the same time make something useful for the home. Product information: The base (foot, shank and lamp holder) are from Ikea. The weight for the foot: concrete, polyethen, foot / shank: steel, enamel. The shade is made of baby food jars by various manufacturers. There are 110 jars in the lighting. The material is glass. The jars have been fastened with Styropor hot glue.

ANNA NYGÅRD suunnittelija Suomi designer Finland http://pophamsterjee.blogspot.com/

166

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


ECOPILT

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

167


NIKO NYMAN & MIKKO KÖYKKÄ TIISTAI-TYÖPÖYTÄVALAISIN. Työpöytävalaisimen pääasiallisena materiaalina on käsittelemätön puu. Puu on uusiutuva raaka-aine ja se on helposti kierrätettävissä. LED-valaisin on pitkäikäinen ja energiatehokas. Valaisimessa käytettyjen LED-lamppujen spektrintoisto ja emissiokulma on valittu siten, että lamppujen valaisevuus on virrankulutukseen nähden mahdollisimman hyvä.

TIISTAI TASK LAMP. The main material of this task lamp is untreated wood. Wood is a renewable resource which is easily recyclable. LED lighting is long-lived and energy efficient. In the lighting the spectral output and the emission angle have been chosen to make the lamps give as much light as possible in relation to their power comsumption.

NIKO NYMAN & MIKKO KÖYKKÄ suunnittelija & tekninen suunnittelija Suomi designer & technical designer Finland www.redbergrobotrepairs.com/tiistai/

168

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


TIISTAI-TYÖPÖYTÄVALAISIN / TIISTAI TASK LAMP

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

169


MIKKO PAAKKANEN ANNAPURNA. Valaisimen suunnittelussa ekologisuus on otettu huomioon sekä itse tuotteessa että tuotteen sanomassa. Materiaaleina ovat pääasiassa pellava sekä alumiini, jotka ovat kestäviä ja helposti kierrätettäviä. Valonlähteenä toimivat ledit ovat pitkäikäisiä ja niiden käyttämä energiamäärä suhteessa valaisutehoon on pieni. Muotoilussa on otettu myös huomioon valaisimen yksinkertainen rakenne, mikä mahdollistaa sen helpon huoltamisen ja myöhemmin materiaalin uudelleen kierrättämisen. Valaisin muistuttaa valkoisista lumihuipuista ja kuinka ne ovat vaarassa kadota – niin kuin moni muukin maapallon rikkauksista. ANNAPURNA. The ecological aspect has been taken into account as well as in the product itself as in the message it conveys. The main materials are linen and aluminium which are both durable and easily recyclable. The LEDs as sources of light are long-lived and they consume little energy in respect of light produced. The lighting was designed to have a simple structure which makes easy maintenance possible, and later also effortless recycling of the material. The lighting reminds us about the white snowy peaks and how endangered they are – just as many other riches of our globe.

MIKKO PAAKKANEN muotoilija Suomi designer Finland www.paakkanen.fi

170

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


ANNAPURNA

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

171


JITAN V PATEL FLYING SAUCER. Tunnistamattomat teekuppivalot. Koristeellinen valaisin levittää valoa ja valtaa ympäristönsä LED-valolla. Pöydälle laskeutuneina niistä tulee teehetken valot. Ne rauhoittuvat. Miksi tämä on ekologinen? Koska uusi tuote on luotu kierrättämällä ja käyttämällä valmiita kuppeja ja lautasia.

FLYING SAUCER. Unidentified cups of tea lights. A decorative lighting spreads light and conquers its surroundings with a LED lamp. When landed on the tables they become tea lights. They come in peace. And what makes this ecological? By creating a new product from recycled materials and reusing existing cups and saucers.

JITAN V PATEL AD Suomi

Art Director Finland www.jitan.com

172

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


FLYING SAUCER

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

173


YVES PAUWELS CHÂTOOOH. Tuotantomenetelmä: puun on oltava peräisin ekologisesti hoidetusta metsästä. Mieluiten puu olisi sahattava ja työstettävä koneilla, joissa käytetään ”vihreää” polttoainetta. Valaisin voidaan valmistaa myös pienessä puusepänverstaassa perinteisin menetelmin. Valonlähteen materiaalia lukuun ottamatta tämä esine on valmistettu ainoastaan puusta käyttämättä lainkaan muovi- tai metalliosia. Koska tuotteen ostaja on osaltaan sen valmistaja, ei tuotantoprosessia tarvita lainkaan. Valaisimen ostaja kokoaa 80 puuosaa haluamaansa muotoon. Viinilaatikon muodon innoittamaa pakkauslaatikkoa käytetään valaisimen jalkana, jolloin pakkauksesta tulee valaisimen funktionaalinen osa. Sähköelementit ovat tässä laatikossa, ja jatkossa siinä voi säilyttää muuta tavaraa. Perustelut: tuotanto- ja kuljetuskustannukset on minimoitu, sillä tämä valaisin on kompakti, ekologinen ja taloudellinen. Valaisimen idea on syntynyt sekä viinilaatikosta että palapelistä, ja se kootaan 80 puuosasta, joista voidaan rakentaa arkkitehtoninen esine, kuten linna (château). Esine vaatii valmistajan, jolla on mielikuvitusta rakentamiseen. Valaisimen voi rakentaa moneen eri muotoon; se voi olla kapea ja korkea tai kompakti ja monimutkainen. Siitä voi valmistaa joko pöytä- tai jalkavalaisimen. Valaisimessa voi käyttää GU10-kantaisia lamppuja, mutta suositeltavampi on LED-lamppu. Tässä yhteydessä eko merkitsee myös ekologista koomista objektia. Sen tarkoitus ei ehkä ole valaista vaan luoda ympärilleen valon ja varjon leikkiä. Myöhemmin siitä voi tulla lasten leikkikalu ja tavaroiden säilytyslaatikko, ja se on myös helppo kierrättää. CHÂTOOOH. Production method: the wood must be from ecological forest management. Preferably the wood must be sawn and worked out in a wood joinery with machinery driven by ”green” alimentation. It can also be made in local small workshops using traditional woodworking tools. With the exception of the material for the light source, this object is manufactured and constructed without any metal or plastic parts, only wood. Because the buyer is a co-designer there’s no production needed to construct this lamp. 80 wooden parts are to be fixed together in a form you like. The box inspired by a wine case as package material is used for the foot of the lamp. That means that the package becomes functional in the creation of this lamp. Into this box are the electronic parts, in future other parts for electrical alimentation than the existing light elements can be stored there.

KUVA / P HOTO: K URT S TA LLA ERT

Argumentation: as to minimize production and transportation costs this lamp is made compact, ecologic and economic. This lamp, inspired on both a winecase and a puzzle, is made of 80 wooden parts that can be fixed together to become an architectural object, like a castle (château). This object asks for a co-creator with a constructive fantasy. This lamp has many possibilities in forms, as it can be high and slender as well as compact and complex. Depending on the construction you make it can be a table or floorlamp. Existing lamps with a GU10 socket can be used, but a LED spot is preferred. Eco in this case also means Ecologic Comic Object. Maybe it has not to illuminate, it’s a play of light and shadow. And after use it can be a childrens toy, a storage box or it can be easy recycled.

174

YVES PAUWELS suunnittelija Belgia designer Belgium www.falluce.be

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


K U VA / P HOTO : K U RT STALLAE RT

CHÂTOOOH

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

175


JESSE PIETILÄ HUOPAVALO. Ecodesign 2010 -näyttelyä varten suunnittelemani pöytävalaisimen motiivi on tuoda esille materiaali, jota ei ole totuttu näkemään pöytävalaisimien valmistuksessa. Valaisimen valonlähteenä käytetty LED on kuumenematon ja siten sallii huopamaisen, kuumapuristetun polyesterikuituisen (PET) materiaalin käytön. PET materiaalina on kierrätettävä ja siten ekologinen. Käsilläni ollut materiaali oli levymäiseen (2D) muotoon kuumapuristettu. Uudelleensulatin materiaalin kuumailmapuhaltimella ja koostin siitä osat aikaansaaden hahmon, joka on helposti pöytävalaisimeksi ymmärrettävä. Näin ollen materiaalista ei ole otettu valmistusteknisessä mielessä kaikkea irti ja valaisimen hahmon määrittäminen on relevanttia teollisen valmistettavuuden takaamiseksi. Valo on suunnattu ylöspäin varjostinta kohti ja heijastettu varjostimeen laminoidun alumiinifolion kautta alas. Näin on väistetty LED-nauhan tuottama epätoivottu ”monivarjoefekti”. Tätä artikuloi nonchalantti varjostimen reunan käsittely, joka tukee valaisimen prototyyppimäistä olemusta.

FELT LIGHT. For the Ecodesign 2010 I designed a task light whose aim is to bring out a material rarely seen in production. LED as an emitter is low heating, so it is possible to use felt-like heatpressed polyesterfibrous (PET) material. PET as a material is recyclable and therefore ecological. Material at my hand was already heat-pressed to planar (2d) form so I re-heated the material using hot air blower and crafted parts from which the light constitutes. Then I created a character which is easily recognisable as a task light. As for production, the lighting design is still in progress until a relevant form for industrial production will be achieved. The light is directed upwards and reflected down using extra thin aluminium foil. This is to avoid an unwanted shadow effect of LED-strip emitters. Aforementioned is articulated as a nonchalant treatment in the edge of the shade and it promotes the prototypal state of the lighting.

JESSE PIETILÄ suunnittelija Suomi designer Finland www.jessepietila.fi

176

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


K U VA / P HOTO : JE SSE P IE T ILÄ

HUOPAVALO / FELT LIGHT

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

177


IRINA PÅTT €URO WASTE 20 JA €URO WASTE 50. Valaisin on jatketta käsin valmistetulle paperivalaisintuotannolleni. Pääraaka-aineena olen aikaisemminkin käyttänyt kierrätettäviä materiaaleja, kuten esimerkiksi jauhettua denimiä. Varastossani on jonkin aikaa ollut käytöstä poistettua euroseteli-silppua josta olen valmistanut varjostimet perinteisellä paperinvalmistustekniikalla. Setelit on valmistettu korkealaatuisesta paperi-tekstiilikuidusta jotta ne kestäisivät kovaa kulutusta. Käytön jälkeen setelit silputetaan turvallisuussyistä jonka jälkeen ne poltetaan. Varjostimessa voidaan tätä korkealaatuista paperimateriaalia käyttää hyödyllisemmin kuin pelkästään polttamiseen. Pahvihylsyn (paperboard core) käyttö tuotannossani on ajatuksena jo kauan kiehtonut mieltäni. Tässä projektissa sen käyttö tuntui luontevalta ratkaisulta. Vaihtoehdoksi suunnittelin myös puisen lampunjalan, joka on hienostuneempi, puusepän suurta ammattitaitoa vaativa ratkaisu. Puuosan teki puuseppä Markku Lyytinen. Eri komponentit on helposti toisistaan irrotettavissa; paperi ja hylsy voidaan sen jälkeen käyttää energiana ja metalli- ja sähköosat voidaan kierrättää.

€URO WASTE 20 AND €URO WASTE 50. This lighting represents a continuation for my paper lighting design. I used recycled materials, in the past as well, for instance ground denim. For some time I have had in my stash some discarded and shredded euro bills, from which I have manufactured the shades using tradional paper-making methods. The bills have been made of high-quality paper-textile fiber to be durable enough. After being used the bills are shredded for security reasons and then burned. In the shade this high-quality paper material can be utilized in a more useful way than just burning it. The use of paperboard core in my production has fascinated me for a long time. In this project it seemed a natural choice. As another alternative I also designed a wooden foot which is a more sophisticated solution requiring professional skills of a good carpenter. The wooden part was made by carpenter Markku Lyytinen.

KUVA / P HOTO: A NN E N I SULA

Various components are easily taken apart; the paper and the core can then be used in energy production, and the metal and electrical parts can be recycled.

178

IRINA PÅTT

paperitaiteilija, valaisinsuunnittelija, TaM Suomi paper artist, lighting designer Finland www.lumidesign.eu

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


K U VA / P HOTO : TO SIK U VA

€URO WASTE 20 & €URO WASTE 50

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

179


PASI PÄNKÄLÄINEN TIKKUVALO. Suunnittelin valaisimen omaan tarpeeseen, valonlähteeksi ruokapöydän päälle. Tavoittelin tuotetta joka ei olisi paljon mitään, vain vaatimaton ripustus pitkälle valolle. Vähän puuta ja vaijeria. Tietysti suunnittelijalle kävi vanhanaikaisesti ja valaisimesta piti varta vasten ryhtyä rakentamaan haastava projekti. Sinänsä jo tavatonta energian tuhlausta kaikki tyyni muutaman tikun kanssa säätäminen ja tähtäily. Valaisimen runko koostuu ohuista yhteen liitetyistä puukepeistä. Valonlähteenä toimii led-valolistasarja. Ohut loisteputkikin sopii rakenteeseen.

TIKKUVALO. I designed this lighting for my own use, as a source of light over the dining table. I strove to design a product which isn’t much, just a humble hanging for a long light. Just some wood and wire. Of course the same old happened, and the designer had to make it a challenging project after all. It is a horrible waste of energy as such to fiddle endlessly with some sticks.

KUVA / PH OTO: JUSS I KOIV UNE N

The frame of the lighting is made of thin wooden sticks put together. The source of light is a set of LED tracks. A thin fluorescent tube fits the construction as well.

180

PASI PÄNKÄLÄINEN muotoilija SIO Suomi designer Finland www.tiistaidesign.fi

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


TIKKUVALO

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

181


KARIM RASHID STRATUM. Halusin luoda Stratum-valaisimeen positiivista tunnelmaa väreillä, aistillisilla kaarevilla muodoilla ja dynamiikalla, joka niistä yhdessä syntyy. Valaisimen valmistaja on suomalainen Durat. Tämä yritys valmistaa 100-prosenttisesti kierrätettävää kaunista ja miellyttävän tuntuista polyestermateriaalia, jonka raaka-aineesta 30 prosenttia on kierrätetty. Tämän kiinteän pinnan näyttävä vaikutelma on saatu aikaan laminoimalla ja sorvaamalla valaisin lopulliseen muotoonsa, minkä jälkeen se on vielä viimeistelty käsin. Stratus-valaisin on 100-prosenttisesti kierrätettävä, erittäin kestävä ja helppohoitoinen, siinä on energiatehokas lamppu, se on valmistettu Suomessa suomalaisista raaka-aineista, ja sillä on erittäin pitkä elinkaari (toivottavasti kukaan ei halua kierrättää sitä vähään aikaan…).

STRATUM. For the Stratum lamp I wanted to bring a sense of positivism by using color, sensual curves and the dynamic made by combining these two themes. The lamp was produced in Finland by Durat who produce a beautiful polyester based 100% recyclable material that contains 30% recycled materials and has a friendly feel. In order to achieve the striking effect in this solid surface material it needed to be laminated and lathed into the final shape before being hand finished.

KUVA / P HOTO: ROMA N L EO

The Stratus lamp is 100% recyclable, is extremely durable and easy to maintain, utilizes an energy efficient bulb, was produced in Finland from materials produced in Finland and will have a very long lifecycle (hopefully no one would want to recycle it for a while…).

182

KARIM RASHID suunnittelija Yhdysvallat designer USA www.karimrashid.com

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


STRATUM Valmistaja / Producer: Durat, Suomi / Finland

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

183


TIMO RIPATTI GRAPHIC . Leijuva graafinen viiva tai viivajoukko. Kiinnostavan muodon ja sommitelman aikaansaamiseen on käytetty lähinnä valaistusteknisiä materiaaleja. Sähköjohdon, vaijerin tai siiman määrä kertaantuu visuaalisen efektin kertaantuessa. Materiaalin määrä ei näin ollen ole minimi, koska visuaalisuus vaatii tietyn määrän materiaalia. Valaisimena esine toimisi tietysti vain yhdellä polttimolla, johdolla ja vaijerilla varustettuna. Valonlähteet ovat LED-tekniikkaa.

GRAPHIC . A floating graphic line or a group of lines. To achieve an interesting shape and composition I have used mostly technical materials. The amount of power cable, wire or fishing line is repeated as the visual effect is repeated. The amount of material is not the smallest possible because the visual effect requires a certain amount of material. As a lighting the artefact would of course function with just one bulb, cable and wire. The light sources rely on the LED technique.

TIMO RIPATTI

sisustusarkkitehti SIO, arkkitehti Suomi interior architect, architect Finland www.studioripatti.fi

184

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


GRAPHIC

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

185


JUHANI SALOVAARA DAYDREAM-RIIPPUVALAISIN. Valaisimen runko muodostuu yhdestä NC työstetystä umpipuukappaleesta. Puumateriaaleina valkoisuutensa vuoksi ovat metsähaapa, koivu ja haavan sukuinen poppeli. Valaisinrunko viimeistellään hiomalla. Pintakäsittelyä ei tarvita. Rungon alapinnan kolo pinnoitetaan ohuella, kullan tai hopean värisellä lyöntimetallilla tehostamaan valon heijastumista alaspäin. Runko ripustetaan kattopitimestään ohuella kalastussiimalla sekä std-palloketjulla, joiden varassa rungon korkeutta ja kallistusta voidaan säätää käyttöympäristön mukaan. Muuntajalle on varattu paikka kattopitimessä tai voidaan käyttää kattorasiaan mahtuvaa muuntajaa. Valolähteenä on TapeLight HiPo, joka kiinnitetään alapinnan kolon pohjaan. Valaisinrungon läpireikien kohtiin asennetuttujen 18 valosäteilijän avautumiskulma on 120 astetta, LED teho on 3,9W ja kulutus 4,3W. Käyttöjännite on 12V ja muuntaja 450mA. Värilämpötilaan on kaksi vaihtoehtoa: 3000K tai 5000K. Energialuokka on A++. Valaisin voidaan varustaa himmentimellä.

DAYDREAM PENDANT LIGHTING. The frame of the lighting is made of one CNC lathed solid piece of wood. Alternatives for the wood material are white species: aspen, birch and poplar which is related to birch. The frame is finished by polishing. Surface treatment is not needed. The bottom surface of the frame is coated with thin gold or silver coloured strike metal to enhance the downward reflection of the light. The frame is hung by its ceiling holder with a thin fishing line and with a std ball chain by which the height and the tilting of the frame can be adjusted according to various circumstances. The transformer can be placed in the ceiling holder or one can use a use small one which fits in the ceiling box. The source of light is TapeLight HiPo, which is attached at the bottom of the nook in the bottom surface. In the holes of the frame there are 18 reflectors, whose opening angle is 120 degrees, LED wattage is 3,9W and the consumption is 4,3W. The voltage is 12V and the transformer is 450mA. For the colour temperature there are two alternatives: 3000K or 5000K. The energy class is A++. The lighting can be equipped with a dimmer.

JUHANI SALOVAARA teollinen muotoilija Suomi industrial designer Finland www.desigence.com

186

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


DAYDREAM-RIIPPUVALAISIN / DAYDREAM PENDANT LIGHTING

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

187


STEFANO SANTILLI LIGHTMETRE. Matalavolttinen 21 LED -valaisin on nimeltään ”lightmetre” – rajoitettu määrä – tehty massiivisesta saarnesta, mukana alumiinisia ja kumisia yksityiskohtia – ja se on yhden metrin korkuinen. 10,000 käyttötunnin jälkeenkin tämä metrin mittainen puu palvelee edelleen luotettavasti.

LIGHTMETRE. The low voltage 21 LED lamp is called ”lightmetre” – limited production – made from solid ash wood with aluminium and rubber detail – it is one metre tall. 10,000 hours later, this one metre of wood shall continue to provide reliable service.

STEFANO SANTILLI

tuotesuunnittelija, yliopiston luennoitsija Iso-Britannia product designer, university lecturer Great Britain http://artsresearch.brighton.ac.uk/research/academic/stefano-santilli

188

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


LIGHTMETRE

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

189


SEOS DESIGN FIRST CLASS. Lentomatkustus on murroksessa. Lentämisen jatkuva kasvu, yhdistettynä polttoaineen korkeaan hintaan ja tiukkeneviin ympäristönormeihin, edellyttää lentoyhtiöiltä jatkuvia toimia polttoaineenkulutuksen vähentämiseksi. Yksi tapa vähentää kulutusta on korvata vanhat lentokoneet uusilla. Mutta mitä tehdä vanhoille lentokoneille? Tutkimme konseptissamme lentokoneiden osien uusiokäyttöä. Näitä komponentteja ei turvallisuussyistä voida käyttää uusien koneiden osina, vaan niille täytyy löytää kokonaan uusi elämä lentoteollisuuden ulkopuolelta. Finnairin MD-11-lentokoneen bisnesluokan istuimen osasta on tullut energiatehokkaan, pitkäikäisen ja valovoimaisen LED-elementin myötä energiaa säästävä valaisin. Melkein kaksikiloinen, veistoksellisen viimeistelty alumiinikappale ei enää kiidä kymmenen kilometrin korkeudessa, vaan viettää eläkepäiviään pöydillä, seinillä tai katossa, arvokkaasti ikääntyen. Samalla tavoin kuin vanhojen laivojen antiikkiset messinkiosat herättävät meissä muistoja menneestä maailmasta, ehkä jo piankin valaisimen hienostuneet muodot ja silkka materiaalin runsaus tulkitaan viestiksi ajasta, jolloin matkustus oli huoletonta ja tulevaisuus pidäkkeettä jatkuvan kasvun aikaa. Haluamme työllämme herättää myös keskustelua siitä, pitäisikö suunnittelijan huomioida myös tuotteen tulevat elämät. Käyttämämme osa on pitkälle jalostettu, yksinkertaisuudessaan kaunis kappale. Normaalisti sen kohtalona olisi kuitenkin joutua sulatukseen. Voitaisiinko tällainen tuhlaus välttää, jos näin kauniit osat olisi jo valmiiksi suunniteltu uudelleenkäytettäviksi?

FIRST CLASS. Airlines are facing a challenge. Increasing air travel, combined with costlier fuel and tightening environmental regulations, force many airlines into replacing their aircrafts with more fuel-efficient ones. But what to do with old airplanes? Our design concept explores the reuse of old aircraft parts. Due to strict safety restrictions these parts can’t be used as components for new planes, but have to find a whole new life outside the aviation industry. An aluminium part from the business class of Finnair’s MD-11aircraft has become an energy-efficient, long lived and luminous LED lighting. Its nearly two kilograms of sculptural beauty no longer jet across the sky, but are retired peacefully on desktops, walls and ceilings. Just as polished brass parts from sailing ships evoke sentiments of a world long gone, the luxurious form and pure physical heft of our lighting may soon be seen as a message from a time when travelling was easy and future held the promise of unbounded growth.

KUVA / P HOTO: LAURA HON KAP IRTTI

With our work, we’d also like to provoke discussion about whether a designer should consider how the products and their parts will be used beyond their nominal lifetime. The part we’ve selected is highly processed and beautiful in its simplicity. However, usually parts like these are scrapped and melted down. Could this waste be avoided, if beautiful parts were originally designed to be reused?

190

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0

SEOS DESIGN muotoilijat Suomi designers Finland www.seos.fi


K U VA / P HOTO : P E K K A K U M P U LA

FIRST CLASS

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

191


ILKKA SUPPANEN UNTOUCHABLES. Kastittomat (Untouchables / dalit) ovat kastijärjestelmän eniten syrjintää kokeva ihmisryhmä, johon kuuluu arvoilta 160 miljoonaa intialaista. Vaikka Intian laki kieltää nykyisin syntyperään perustuvan syrjinnän, dalitien sorto on Intiassa arkipäivää: dalitit kokevat jatkuvaa väkivaltaa ja he työskentelevät edelleen yhteiskunnan alimmissa ammattitehtävissä kadunlakaisijoina, käymälöiden siivoajina ja maattomina työläisinä. Kyseisessä kylässä asuu 35 perhettä / kotitaloutta ja noin 150 henkilöä. Joidenkin perheiden lapset ovat joutuneet lähtemään kaupunkeihin työhön. Alueella apua tarvitaan perusterveydenhuoltoon, aliravitsemuksen poistamiseen, vakaan toimeentulon tarjoamiseen, lasten koulutukseen ja viljelymaan hankintaan. Tavoitteena on myös nostaa kyläläisten sosiaalista statusta riippumattoman toimeentulon kautta. Kesäkuussa 2010 Tikau käynnisti projektin kylässä, jossa jokaisesta perheestä yksi pääsee mukaan koulutusohjelmaan. Koulutusohjelmassa kyläläiset oppivat valmistamaan viimeisteltyjä ja korkeatasoisia bambutuotteita Euroopan markkinoille. Tällä hetkellä kyläläisillä on taito valmistaa punomalla koreja ja mattoa bambusta. Taito on kuitenkin vielä hiomaton eivätkä kyläläiset ole onnistuneet myymään tuotteitaan paikallisilla markkinoilla. Untouchables -valaisin on ensimmäinen uniikkikappale valaisinsarjasta, jota kehitetään yhdessä kyläläisten kanssa.

UNTOUCHABLES. The untouchables (the dalits) are the most discriminated people in the caste system, comprising of approximately 160 million individuals in India. Although the Indian legislation nowadays forbids discrimination based on origin, the dalits meet oppression all the time: they are treated violently and they still work at the lowest positions in the society as street sweepers, cleaning toilets and as landless farmers. In the village in question there are 35 families or households and about 150 people. The children of some families have been forced to go to towns to find work. They need help for health care, to fight undernourishment, to arrange stable livelihood, to educate their children and to acquire land to grow crops. One aim is to improve the social status of the villagers by the means of independent livelihood.

KUVA / P HOTO: PERRE BJ ÖRK

In June 2010 Tikau started a project in the village to enable one member of each family to participate in an education program. The villagers are taught to manufacture high quality bamboo baskets for European markets. At the moment the villagers are able to twine bamboo baskets and carpets. The skills are, however, unpolished, and the villagers have not been able to sell their products at the local market. Untouchables is the first unique piece from a line of lightings that are being developed together with the villagers.

192

ILKKA SUPPANEN suunnittelija Suomi designer Finland www.suppanen.com

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


K U VA / P HOTO : ST U D IO SU P PAN E N

UNTOUCHABLES Valmistaja / Producer: Tikau, Suomi / Finland

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS * ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

193


JORI SVÄRD KAUNISTA ON KIVA KATSELLA. Ekologisin valaisin on valaisin, jota ei suunnitella, valmisteta, kuljeteta, pakata ja myydä ollenkaan. Ekologisin valaisin on valaisin, jota eivät valmista kehitysmaiden lapset, kehittyvien maiden alipalkatut aikuiset tai teollisuusmaiden energiasyöpöt robotit. Ekologisin valaisin on valaisin jota ei uuden ekovalaisimen tieltä heitetä roskiin. Melkein kaikki valaisimet, joita tarvitsemme on jo tehty. Tarvitaan vain ekologisesti kriittisen tarkastelun kestäviä polttimia, joiden kannat sopivat olemassa oleviin valaisimiin. Suunnittelemani ja valmistamani valaisimet ovat valaisinrunkoja, jotka olen poiminut kerrostalojen roskakatoksista, roskalavoilta ja kirpputorien poistolaatikoista. Näihin olen lisännyt yleensä muuta käytettyä ja hylättyä materiaalia. Neitseellistä materiaalia on vain maali, muutama ruuvi ja liimatippa sekä silloin tällöin katkaisija. Jokainen valmistamani valaisin on materiaalia, joka muuten täyttäisi kaatopaikkoja. Siis eräänlaista designalkemiaa: roskasta kultaa. Jokainen valaisimeni on signeerattu uniikkikappale. Ovatko ne muotoilua, taidekäsityötä vai kuvataidetta; se on minulle yhdentekevää. Kuluttaja voi ostaa niitä yhdestä taidegalleriasta ja yhdestä designliikkeestä Helsingistä. Niiden hinta muodostuu ainoastaan työstä ja arvonlisäverosta. Ekologista! Elitististä? Kyllä, mutta tämän kaltaisen elitismin toivoisin rajusti lisääntyvän. Mitä useampi tekijä varastaa ideani, sitä ekologisesti parempi. PS. Miksi energiansäästöpolttimet ylipakataan paksusta muovista valmistettuihin pakkauksiin, kun uusiopahvinen yksinkertainen kääre riittäisi hyvin? KAUNISTA ON KIVA KATSELLA. The most ecological lighting is one that is not designed, manufactured, transported, packaged or sold at all. The most ecological lighting is one that is not manufactured by children in the underdeveloped countries, by underpaid women in the developing countries or by high energy consuming robots in the industrialized countries. The most ecological lighting is one that is not tossed in the bin because one has bought a new eco lighting. Almost all lightings that we need have already been manufactured. What we need is ecologically sustainable bulbs that fit in the existing lightings. I design all my lightings from frames that I have found from apartment houses’ trash sheds, trash pallets and flea markets’ free products baskets. In these I normally add other used and discarded material. The only new materials that I use are paints, a few screws, a drop of glue and occasionally a switch. All of my lightings are made of materials that otherwise would end up in the dumping place. This is some kind of design alchemy: making gold out of trash. Each of my lightings is unique and signed. Whether they represent design, crafts or visual art is of no importance to me. Consumers can buy them from one art gallery and one design shop in Helsinki. The price consists of labour and VAT only. Ecological! Elitist? Yes, but this kind of eliticism should be far more common than it is. The more people steal my idea, the better ecologically. PS. Why are energy saving lamps packed in thick plastics packages when a recycled carton would suffice perfectly well?

JORI SVÄRD

graafinen suunnittelija, sisustussuunnittelija, tuotesuunnittelija, taiteilija Suomi graphic designer, interior designer, product designer, artist Finland www.jorisvard.fi

194

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


K U VA / P HOTO : HE N R IK E N B O M

KAUNISTA ON KIVA KATSELLA

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

195


SARA SZYBER TOIMISTOVALAISIN SZYBERLED. Toimistotila on suuri alue, jossa voi säästää paljon energiaa valittaessa uusia tuotteita, joten on tärkeää suunnitella toimistovalaisimia, joissa käytetään LED-tekniikkaa. LED-valaisimen käyttöiäksi on suunniteltu 50 000 tuntia eli noin 25 vuotta. Valaisimeni muodon innoittajana oli 1930-luvun teollisuustuotanto, ja tuotteen ominaiseen luonteeseen vaikuttaa vahvasti musta-valkoraitainen laminaatti, joka on omasta tuotannostani kierrätettyä materiaalia. Koska minua miellyttää linjakas ja selkeä design, olen käyttänyt valaisimessa myös metallia. Metallin valmistuksessa kuluu paljon energiaa, mutta toisaalta se on kestävää ja kierrätettävää. Etsiessäni valaisimeen liitoksia ja niveliä otin yhteyttä ruotsalaiseen yritykseen nimeltä Örsjö Belysning, joka on ollut mukana valmistusprosessissa. Tämäkin on tavallaan ekologista – käytetään komponentteja, joita on jo olemassa sen sijaan, että valmistettaisiin uusia. Lisäksi Amnell on ystävällisesti toimittanut hanketta varten LED-komponentteja.

OFFICE LAMP SZYBERLED. The office-area is a large sphere where it is possible to save a lot of energy when choosing new products, so it is important to create new office lamps that use LED-technique. The LED-device is constructed to last for 50 000 hours, which is around 25 years. The shape of my lamp is inspired by the 1930´s industrial production and it is given an obvious character through the black and white-striped laminate, recycled by my own production. Since I like a slim and clear design I have also chosen to use metal. Even if it demands a lot of energy to produce metal, it is both durable and recyclable. When searching for joints and knuckles, I contacted the Swedish company Örsjö Belysning, who has supported the construction. In a way this is also ecological – to use components that are already in production rather than producing new ones. As well, Annell has generously supplied the project with the LED-components.

SARA SZYBER

sisustussuunnittelija, huonekalusuunnittelija Ruotsi interior designer, furniture designer Sweden www.saraszyber.com

196

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


TOIMISTOVALAISIN SZYBERLED / OFFICE LAMP SZYBERLED

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

197


AHTI TASKINEN KIILTOMATO. Roman Polanskin filmissä Inho nainen kulkee pitkää valkoista käytävää ja äkkiä seinät ja katto pullistuvat häntä kohti kuin nyrkit. Kohtauksen kauheus ei jäänyt mieleeni vaan toteutuksen kauneus. Kiiltomato - valaisinta miettiessäni filmi palautui mieleeni ja toimi lähtöideana. Kimmoisaksi ja tasaisesti valoa hajottavaksi materiaaliksi valitsin puuvillatrikoon (puuvillaa 94% ja elastaania 6%), joka kivien painosta venyy siten, että lampulle tulee riittävästi tilaa. Kehysrengas on leikattu vanerilevystä, trikoo kiristetään sen ympärille ja kiinnitys varmistetaan vanerivanteella. Valaisin ripustetaan palloketjuilla kattokoukkuun joko yleisvalaisimeksi tai pöydän päälle paikallisvalaisimeksi. Kangas voidaan irrottaa pesua varten. Valaisimen halkaisija on 620 mm ja kehyksen vahvuus 22 mm. Puuosat on käsitelty Osmo color -vahalla. Valaisin toimitetaan litteänä kartonkipakkauksena. Asiakas ripustaa valaisimen kattokoukkuun, asettaa kivet paikoilleen, kiinnittää johdon kattorasiaan ja kääntää katkaisijasta virran päälle. Kivet luovat vapaamuotoisen kuvion valaisimen alapintaan. Valaisimen painoksi voidaan laittaa kivien sijaan kirkkaita tai värillisiä lasikuulia. Painon määrällä ja sen asettelulla saadaan muutettua valaisimen muotoa ja huoneen tunnelmaa. Valaisimen kaikki osat voidaan kierrättää.

KIILTOMATO. In Roman Polanski’s film Repulsion a woman walks through a long white corridor, and suddenly the walls and the ceiling bulge towards her like a bunch of fists. What stuck in my mind was not the dreadfulness of the scene but the beauty of the realization. When I was pondering the Kiiltomato lighting, I recalled the film which then acted as the starting point for my design. I wanted to use a resilient material that distributes light evenly, so I chose a cotton tricot (94 % cotton, 6 % elastane) which stretches by the weight of the stones so that there’s enough room for the lamp. The frame is made of plywood, the tricot is stretched around it and secured with a plywood band. The lighting is hung on the ceiling with a ball chain as an overall lighting or over a table as a local one. The fabric can be removed for laundering. The diameter of the lighting is 620 mm, and the frame is 22 mm thick. The wooden parts are treated with Osmo color wax.

KUVA / PH OTO: MATTI SI LVEN N OIN EN

The lighting is delivered in a flat carton. The customer will hang the lighting on the ceiling hook, set the stones, attach the cord on the ceiling socket and put the light on. The stones will create a free-form pattern on the bottom surface of the lighting. Instead of stones either clear or coloured glass balls can be used for the weight. The shape of the lighting and the atmosphere of the room can be changed by the amount and the setting of the weight. All the parts of the lighting can be recycled.

198

AHTI TASKINEN

sisustusarkkitehti SIO Suomi interior architect Finland

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


K U VA / P HOTO : AHT I TASK IN E N

KIILTOMATO

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

199


JACQUES TOUSSAINT GRAPHIC PENDANT LAMP. Toisen maailmansodan jälkeisen skandinaavisen, puhtaaseen estetiikkaan ja funktionaaliseen designiin nojaavan liikkeen jälkeen on viime vuosina unohdettu innovatiiviset ratkaisut ja itsenäinen kieli. Design on muuttunut epämääräiseksi aineeksi, jonka ainut avainsana on ”trendi”. Muodon ja funktion välinen suhde on latistettu, ja tilalle on tullut emootio, tunne, tunnelma, jotka näyttävät olevan nykyään tärkein syy sille, että jokin tuote on mukana luettelossa. Mielestäni uudelle tuotteelle voi olla vain se oikeutus, että se hyödyttää koko yhteisöä, ja tämä tavoite voidaan saavuttaa vain, jos tuotteessa on innovatiivisia elementtejä – eikä pelkästään tyylillisinä tulkintoina. Jokaisen uuden tuotteen tärkeimpinä ominaisuuksina tulisi luonnollisesti olla ekoanalyysin kriteerit, ja tieteellisen tutkimuksen kehittyminen voisi olla nykypäivän designin todellinen lähtökohta, esimerkkeinä ”vanhan” ja perinteisen hehkulampun korvaaminen uusilla valonlähteillä kuten LED-lampuilla sekä kierrätysmateriaalin käyttö. Tämä projekti koostuu kahdesta mallista. Toinen on riippuvalaisin, jonka varjostin on tehty polypropyleenilevystä, joka on taiteltu graafisen mallin mukaan ja jota olen jo vuosia työstänyt. Toinen on lattiavalaisin, joka on tehty samalla tavalla. Kummassakaan mallissa ei ole mitään muuta materiaalia, ei edes tukirakennetta lampulle. Valaisin muodostuu vain leikkaamalla ja taittelemalla. Valonlähteeksi suosittelen energiansäästölamppuja, jotka tuottavat enemmän valoa per watti kuin hehkulamput, kestävät pidempään ja kuluttavat vähemmän energiaa. Valkoiselle pohjalle painettu geometrinen kuvio tekee tästä nimettömästä esineestä veistosmaisen ja lisää designesineeseen taiteellisen elementin, tunteen funktionaalisuuteen. GRAPHIC PENDANT LAMP. Following the movement of pure esthetic and functional design coming from Scandinavia after the second world war, the recent years have slowly forgotten innovating solutions and indipendant language. Design has today become an indefinite substance where the key word is only ”Trend”. The relation between form and function has been suppressed in favour of emotion, feeling, mood which seem to have become the major motivation for a product to be present in a catalogue. To my opinion, the only justification of a new product is the fact that it may bring benefice to the whole comunity and this purpose can only be achieved if innovative elements are present in the project – and not only stylish interpretations. The primary characteristics of every new product should certainly be the criterions of your mini eco-analysis and the evolution of scientific research might become the real starting point in today’s design, like the substitution of the ”old” classic incandescent lighting source with new cold light like Leds and the use of recycling material. My project consists in two models, a pendant lamp with a shade made of one printed sheet of Polypropylene, folded following the lines of a graphic pattern on which I have been working for years and a Floor lamp built with the same system. In both models, no other material is used – not even for the support of the bulb. Only cuts and folding shapes create the lamps. As lighting source I suggest the use of energy saving lamps which produce more light per watt than incandescent bulbs, last longer and consume less energy. The surface printed with a geometrical pattern in white colour gives to this anonymous object the character of a sculpture, introducing an element of art in a design project as emotional factor in a functional element.

JACQUES TOUSSAINT arkkitehti Itallia architect Italy www.jacquestoussaint.com

200

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


GRAPHIC PENDANT LAMP

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

201


TERHI TUOMINEN DAYDREAM. Valaisin, joka herää eloon hämärässä. Daydream luo tunnelmallista valoa ympäristöönsä ja muistuttaa nuotion hehkua. Se on tyynynmuotoinen LED valaisin, joka luo tunnelmaa ja lämpöä. Päällinen on mustaa tai valkoista kangasta ja täytemateriaali vaihtoehtoisesti oranssi, pinkki tai valkoinen. Ekologisen valaisimesta tekee LEDien käyttö ja se, että käytetyt materiaalit ovat eroteltavissa kierrätys- ja uusiokäyttöön.

KUVA / PH OTO: P IIA ARN OULD

DAYDREAM. A lighting that becomes alive in the dark. Daydream creates moody light resembling the glow of a fire. It is a pillow-shaped LED lighting which creates ambiance and warmth. The cover is black or white fabric and the filling is either orange, pink or white. The use of LEDs makes the lighting ecological, and also the fact that its materials are easily separated for recycling or reuse.

202

TERHI TUOMINEN

muotoilija, sisustussuunnittelija Suomi designer, interior designer Finland www.terhituominen.com

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


DAYDREAM

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

203


KIMMO VARJORANTA LEKA-PÖYTÄVALAISIN. Valaisimen suunnittelun lähtökohtana on käyttää nykyaikaisia teollisia materiaaleja ja tekniikkaa. Materiaalien valinnassa on huomioitu helppo kierrätys. Leka-valaisimen valonlähteenä on käytetty uusinta Led-tekniikkaa. Ledin teho on 10W, mutta valitettavasti valon määrää en ole pystynyt selvittämään. Uusien materiaalien ja tekniikoiden käyttö oikealla tavalla voi olla ekologista suunnittelua, liiallinen nojautuminen vanhaan, tuttuun ja tunteeseen vetoavaan suunnitteluun ei välttämättä ole ainoa oikea ratkaisu. Valaisimen rungossa on käytetty alumiinia, jonka funktiona on toimia samalla ledin hukkalämmön jäähdytyspintana. Muut osat ovat valmiista polyaseaali-profiilista katkaistuja osia, joita on yksinkertaisella tavalla työstetty liitosten mahdollistamiseksi. Valaisimen rakenne mahdollistaa litteän myyntipakkauksen. Osien kierrätys on helppoa ja valaisimen osien purkaminen ei vaadi mitään erityistyökaluja, osat vain vedetään irti toisistaan.

LEKA TABLE LIGHTING. The idea behind my lighting design is to use contemporary industrial materials and technology. Effortless recycling has been taken into account in the material choices. The source of light in Leka is the newest LED technology. The wattage is 10W but unfortunately I have not been able to define the amount of light thereof. The use of new materials and technology in a correct way can represent ecological design, whereas leaning too heavily on old, familiar and emotionally appealing design is not necessarily the only correct solution. The frame of the lighting contains aluminium, which functions also as a cooling surface for the waste heat of the led. Other parts were cut from an existing polyacetal profile which were treated in a simple way to enable joints. The construction method makes it possible to sell the lighting in a flat package. Recycling of the components is easy, and there’s no need for any tools to disassemble the product since the parts can simply be pulled apart.

KIMMO VARJORANTA sisustusarkkitehti Suomi interior architect Finland www.varjoranta.com

204

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


K U VA / P HOTO : K IM M O VAR JO R AN TA

LEKA-PÖYTÄVALAISIN / LEKA TABLE LIGHTING

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

205


ESA VESMANEN TUBE. Suunnittelin Tuben alunperin Playful-näyttelyyn New Yorkiin 2009. Valaisimen piti olla vähän energiaa käyttävä, koska sitä käytettiin merikonteissa kaduilla eikä meillä ollut varmuutta sähkön saannista. Lopulta jouduimme tuottamaan sähkön pienillä Hondan generaattoreilla, joten oli hyvä että yksi valaisin kulutti vain 3W sähköä. Magneettisen kiinnitysmekanismin ansiosta valaisin voitiin kiinnittää kontissa mihin kohtaan tahansa. Valaisin on tuotannoltaan yksinkertainen, se voidaan valmistaa ja myös purkaa missä vaan. Uskon että se tuottaa myös iloa käyttäjilleen, koska sen kiinnityspaikkaa voi helposti vaihdella. Kun tuotteen ja käyttäjän välille muodostuu kiinteä suhde lisää se myös tuotteen käyttöikää.

TUBE. I originally designed Tube for the Playful exhibition in New York in 2009. The lighting was supposed to be a low-energy one because it was used in containers in the streets and therefore we could not be sure about the availabity of electricity. In the end we had to produce electricity using Honda generators, so it was good that one lighting only consumed 3W. Thanks to the magnetic fastening mechanism the lighting could be attached anywhere in the container. The lighting is easy to produce, so it can be manufactured and taken to pieces anywhere. I believe this lighting also brings joy to its users because it can be used in various places. Whenever a bond is developed between the user and the product, it lenghtens the life cycle of the product.

ESA VESMANEN

Sisustusarkkitehti MA / SIO Suomi interior architect Finland www.puredesign.fi

206

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


K U VA / P HOTO : P E K K A K IIR ALA

TUBE

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

207


HENRY WALTA PETROOLI 565. Valaisin on rakennettu kokonaan kierrätysmateriaaleista. Valaisimen jalkana toimii vanha kuparinen kakkuvuoka, jalan pohja on alumiininen kattilan kansi ja päällä oleva kansi on ruostumatonta terästä. Se on jonkin koneen moottorin suojakansi. Taipuisa messinkinen jalka on ns. joutsenkaula, joka on vanhasta puretusta valaisimesta. Yläosa, jossa poltin sijaitsee, on rakennettu vanhasta peltisestä petroolikannusta, sekä kuparisesta sokerikon kannesta. Valaisimen tekniikkana toimii perinteinen E14 kanta, jossa on LED-poltin. Johto on kangaspudottua sähköjohtoa.

KUVA / P HOTO: UL RIKA H ANN UL A

PETROOLI 565. The lighting has been completely made of recycled materials. The foot is an old cake tin made of copper, the base of the foot is an aluminium kettle lid, and on top there is some kind of protective cover for a motor, made of stainless steel. The flexible brass foot comes from an old dismantled lighting. The upper part, where the burner is situated, is constructed from an old petrol can, made of sheet metal, plus a sugar bowl lid, made of copper. The technology is based of the traditional E14 socket with a led burner. The cord is a braided fabric cord.

208

HENRY WALTA taiteilija Suomi ar tist Finland www.henrydesign.fi

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


K U VA / P HOTO : HE N RY WALTA

PETROOLI 565

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

209


YRJÖ WIHERHEIMO NAPP. Vuodenkierto säätelee vuotuista valoa ja päivänkierto säätelee päivittäistä valoa. Päivänvalo on säädellyt ihmisten elämää iän kaiken. Ainoa kunnolla ekologinen valonlähde on aurinko. Kaikki paikat on täynnä valonlähteitä, valaisimia, pikku aurinkoja. Napp on sarja säädettäviä ja siirrettäviä heijastimia, jotka nappaavat sekä heijastavat valoa sieltä missä sitä kulloinkin on ja heijastavat sitä sinne missä sitä kulloinkin tarvitaan. Heijastimissa on pyöreä puinen laippa, puinen varsi, säätöhela ja ruuvi sekä heijastinlevy. Kaikki ovat uusiokäyttöön soveltuvaa tavaraa. Kukin voi soveltaa ajatusta kulloisiinkin olosuhteisiin soveltuvaksi.

NAPP. The annual cycle regulates the annual amount of light and the daily cycle regulates the daily light. At all times, human life has been regulated by the daily light. The only really ecological source of light is the sun. All the places are full of light sources, lightings, small suns.

KUVA / PH OTO: C HI KAKO H ARARADA

Napp is a series of adjustable and removable reflectors which snatch and reflect light wherever it can be found and reflect it where it is needed. The reflectors have a wooden flange and arm, an adjusting tag and a reflecting plate. All of these are recyclable. Every user can apply the idea according to the specific circumstances of their location.

210

YRJÖ WIHERHEIMO

professori, sisustusarkkitehti SIO Suomi professor, interior designer Finland www.kywdesign.fi

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


NAPP

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

211


ZHU XIAOJIE BOTTLE LAMP. Bottle Lampin design perustuu viinipulloon. Siinä on LED-lamppu ja kiinteä katkaisin, ja sitä voi käyttää sekä valaisimena että valonlähteenä kasville. Valonlähde on paristo, joka varastoi aurinkoenergiaa. Vanhaan viinipulloon voi porata reikiä, panna pulloon vettä ja kasvattaa siinä kasvia. Näin käytetystä esineestä tulee elävä, kaunis ja mielenkiintoinen.

BOTTLE LAMP. The Bottle Lamp disused wine bottle can be used as a model of design. With a LED lamp and a built-in sound control switch, the device can be used as both a lamp and a light source of plant. Its power comes from droplight’s black tray, which is a storage battery used to collect energy from sunlight. It is also a kind of design to reuse disused common things. You can drill a hole on a disused bottle, add water into the bottle, and cultivate some kind of plant in it, to make a disused thing become alive, good-looking and interesting.

ZHU XIAOJIE suunnittelija Kiina designer China www.zhuxiaojie.com www.opal-furniture.com

212

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


BOTTLE LAMP

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

213


HONG YING & LUO PINGJIA & ZHU LI & TIAN MI CLOUD. Aluksi tämä valaisin on vain yksinkertainen neliö, sitten hamppunyöri on punottu rautalankaverkkoon, johon erilainen pujottelu tuottaisi eri kuvion. Sitten verkon voi muotoilla haluamallaan tavalla, koska rautalanka on lujaa ja taipuisaa. Käyttäjä voi tietenkin taivuttaa valaisimen haluamallaan tavalla. Tämä valaisin voi riippua katosta, se voi olla lukulamppu tai näiden molempien yhdistelmä.

CLOUD. At the beginning, this lamp is only simple square, we weave the hemp rope on the iron wire net, different intertexture method could form different pattern. Then we can sculpt the net in different shape because of the iron’s toughness and flexibility. Of course consumers can also shape the lamp as desired. This lamp also could be droplight, reading lamp and a combination of both.

HONG YING & LUO PINGJIA & ZHU LI & TIAN MI professorit & jatko-opiskelijat Kiina

associate professors & graduate students China http://ar t.cumt.edu.cn/

214

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


CLOUD

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

215


TANG YONG & XUE ZHONG BAMBOO-MEMBRANE -VALAISIN. Valaisimen päämateriaali on bambuputki ja puoliksi läpinäkyvä joustava kalvo. Valaisimen rakenne syntyy puristamalla bambuputket yhteen jännittämällä kalvo niiden väliin. Toisaalta siis kalvo pitää putket kiinni toisissaan ja toisaalta putket vaikuttavat kalvon muotoon. Valaisin on myös helppo purkaa ja pakata. Kaikkinensa se on ekologinen, muunneltava ja kierrätettävä valaisin.

BAMBOO-MEMBRANE LIGHT. The main material of the light is bamboo tubes and flexible membrane which is semitransparent. The light’s structure comes from good use of the bamboo tube’s resistant compression and the membrane’s resistant tension. So on one hand the membrane make the tubes together, on another hand the tubes can change the membrane to different shape. And also, it is dismantled and packed easily. All together it is an ecological, changeable and recyclable light.

TANG YONG & XUE ZHONG arkkitehti & artisti Kiina architect & artist China

216

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


BAMBOO-MEMBRANE -VALAISIN / BAMBOO-MEMBRANE LIGHT

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

217


TOKUJIN YOSHIOKA TEAR DROP MINI LED. Tear Drop on kristallikyyneleen muotoinen, se symboloi ”valoa”. Tämä tuote Tear Drop –Yamagiwa, näyttää siltä, että ”valo” leijuu ilmassa läpinäkyvän lasipallon sisällä, se muistuttaa ihmisen sydäntä ja kuvaa kyyneliä, jotka näkyvät valon lävitse. Kyseessä ei ole valaisin, vaan itse ”valo”.

KUVA / PHOTO: MAS AHI TO OK AMUR A

TEAR DROP MINI LED. Tear Drop is a design of ”light” envisioning a teardrop in crystal. The product, Tear Drop – Yamagiwa, looks like the ”light” floats in the air within the transparent glass globe, which recalls the scale of man’s heart and depicts tears through the medium of light. It is not a lighting fixture, but a design of ”light” itself.

218

TOKUJIN YOSHIOKA suunnittelija Kiina designer China

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


TEAR DROP MINI LED

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

219


YAO ZHENG LEIKIKI. Valitsin tämän valaisimen materiaaliksi bambun, ekosysteemiä kunnioittavista syistä. Bambun hyödyntäminen vähentää puun käyttöä, sen kasvukausi on nopea ja oikein kohdeltuna bambun tuotanto voi jatkua loputtomiin. Pidän peleistä, ne tekevät minut iloiseksi. Leikkisä asenne rikastuttaa elämää ja on inspiraation lähde. Leikiki on valmistettu pellavanarusta ja bambusäleistä. Sen kokoamisessa ei käytetä metallia, ei liimaa eikä ruuveja – se on kuin peli, hauska ja täysin ekologinen. Leikikistä voi valmistaa useita variaatioita ja sen siivilöimä valo on elävää.

LEIKIKI. I chose bamboo for the material of this lighting to respect the ecosystem. Using bamboo reduces the use of wood, because it grows really fast, and with correct methods the production of bamboo can continue endlessly. I like games, they make me happy. A playful attitude enriches life and acts as a source of inspiration. Leikiki is made on flax cord and bamboo splints. In the construction no metal, glue or screws are needed – it is like a game, fun and completely ecological. Several versions of Leikiki can be made, and it creates a living light.

YAO ZHENG suunnittelija Kiina designer China

220

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


LEIKIKI Valmistaja / Producer: Dasso, Kiina /China

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI / DESIGNER’S ECO ANALYSIS ENNAKOINTI JA SUUNNITTELU

MATERIAALIVALINNAT

VALMISTUSPROSESSI

PAKKAUS JA LOGISTIIKKA

KÄYTTÖ, KESTÄVYYS JA HUOLLETTAVUUS

KIERRÄTETTÄVYYS

FORESIGHT, PLANNING AND DESIGN

SELECTION OF MATERIALS

PRODUCTION PROCESS

PACKAGE AND LOGISTICS

USE, DURABILITY AND MAINTAINABILITY

RECYCLABILITY

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

221


KIITOS!

LÄMMIN kiitos Ingo Maurerille EcoDesign-näyttelyn kuratoinnista, näyttelyprojektin joustavasta hoitamisesta sekä tietysti mukanaolosta itse näyttelyssä. Kiitos kaikille suunnittelijoille, jotka ottivat ennakkoluulottomasti vastaan ekologisen valaisimen suunnitteluun liittyvät haasteet. Saimme nähtäväksi erinomaisen luovia ja mielenkiintoisia ratkaisuja, jotka indikoivat tulevaa valaisinkehitystä. KIITOS! Näin laajan ja vaativan näyttelyprojektin toteuttaminen ei olisi ollut mahdollista ilman osaavia ja asialle omistautuneita yhteistyökumppaneita. Meillä on ollut onni saada avuksemme hieno joukko yrityksiä ja yhteisöjä, jotka ovat omaksuneet kestävän kehityksen olennaiseksi osaksi toimintakulttuuriaan: Sampo Pankki Private Banking, VV-Auto Group Oy / Audi, DHL Express, Dodo Oy, SP-Paino Oy, Motiva Oy, Artyyli Oy ja WWF Suomi. KIITOS! Veijo Antero Kammonen ja Anja-Liisa Hofmann (Sampo Pankki Private Banking), Inka Seimola (Audi), Irene Kahri ja Mimmi Jussila (DHL Express), Henrik Enbom ja Isa Kukkapuro-Enbom (Dodo), Jari Tolppanen ja Markku Lauronen (SP-Paino), Suvi Salmela ja Henrik Österlund (Motiva), Jussi Mikkola (Artyyli), Anneli Alfthan ja Anne Brax (WWF Suomi), Axel Schmid (Ingo Maurer GmbH), Yrjö Kukkapuro, Samuli Naamanka, Terhi Tuominen sekä Eva Kajander. KIITÄMME Suomen Messusäätiötä merkittävästä tuesta ja 5000 € arvoisen valaisinpalkinnon myöntämisestä. Kiitämme myös Sampo Pankki Private Bankingia 2000 € arvoisen Tavallista Enemmän 2010 -palkinnon myöntämisestä parhaalle kotimaiselle valaisinsuunnittelijalle. Uskomme tämän näyttelyn ja näiden palkintojen lisäävän kestävän kehityksen huomioon ottamista suunnittelun lähtökohtana. KIITÄMME Suomen Messuja kaikesta panostuksesta ja tuesta sekä siitä, että näyttely sai arvoisensa puitteet. Erityinen kiitos näyttelyjohtaja Mikko Horpulle ja koko Habitare-tiimille: Päivi Kukkamäki, Tuija Vainio, Johanna Peltola, Anniina Pyykönen, Ulla Perasto, Marita Korhonen, Miia Haavisto, Marianne Paloposki, Mari Tuomisto ja Heidi Sinisalo. Mainostoimisto Valo Oy

222

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


THANK YOU!

OUR WARMEST thanks to Ingo Maurer for curating the EcoDesign exhibition, for flexibility in managing the project and of course for submitting his own work for the exhibition. We would also like to thank all the designers who were unprejudiced enough to tackle the challenges inherent in designing an ecological lighting. We received extremely creative and interesting solutions which will certainly predict future developments in the field of lightings. THANK YOU! An exhibition project as extensive as this would not have been possible without knowledgeable and devoted partners. We have been lucky to be able to cooperate with various fine companies and corporations who have adopted sustainability as an integral part of their functions: Sampo Pankki Private Banking, VV-Auto Group Oy / Audi, DHL Express, Dodo Oy, SP-Paino Oy, Motiva Oy, Artyyli Oy and WWF Suomi. THANK YOU! Veijo Antero Kammonen and Anja-Liisa Hofmann (Sampo Pankki Private Banking), Inka Seimola (Audi), Irene Kahri and Mimmi Jussila (DHL Express), Henrik Enbom and Isa Kukkapuro-Enbom (Dodo), Jari Tolppanen and Markku Lauronen (SP-Paino), Suvi Salmela and Henrik Österlund (Motiva), Jussi Mikkola (Artyyli), Anneli Alfthan and Anne Brax (WWF Suomi), Axel Schmid (Ingo Maurer GmbH), Yrjö Kukkapuro, Samuli Naamanka, Terhi Tuominen and Eva Kajander. WE THANK The Finnish Fair Corporation for their substantial support and for the €5000 lighting prize that they have decided to grant. We also thank Sampo Pankki Private Banking for granting the €2000 prize for Tavallista Enemmän 2010 – the best Finnish lighting designer. We believe that this exhibition and the prizes will make sustainability a more important factor in the lighting design in the future. WE THANK The Finnish Fair Corporation for all their efforts and support and for giving this exhibition the setting it deserves. A special thank you goes to exhibition manager Mikko Horppu and the whole Habitare team: Päivi Kukkamäki, Tuija Vainio, Johanna Peltola, Anniina Pyykönen, Ulla Perasto, Marita Korhonen, Miia Haavisto, Marianne Paloposki, Mari Tuomisto and Heidi Sinisalo. Advertising Agency Valo Oy

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

223


Ekologisuus: ”Ekologisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä ympäristön huomioon ottavaa, kokonaisvaltaista toimintaa, jolla pyritään minimoimaan energian ja luonnonvarojen kulutus sekä aiheuttamaan mahdollisimman vähän haitallisia päästöjä ja jätteitä. Ekologinen tuote valmistuu, kuluu, kiertää ja häviää luonnollisesti.” Energiatehokkuus Estetiikka Ekologia

Ecology: ”By ecology in this context is meant comprehensive actions that take the environment into consideration, minimizing the consumption of energy and natural resources as well as the production of waste and emissions. An ecological product is produced, used, recycled and disposed of in a natural manner”. Energy efficiency aEsthetics Ecology

224

ECODES IG N 10 - E RI KOI SNÄY T T E LY, HE LSI NG I N M E S S U K E S K U S 1 .– 5 . 9 . 2 0 1 0


SUUNNITTELU JA TOTEUTUS / PLANNING AND REALIZATION

Kuraattori / Curator: Valaisinsuunnittelija / Lighting Designer Ingo Maurer Järjestäjä / Organiser: Suomen Messut / The Finnish Fair Corporation Tuottaja / Producer: Mainostoimisto Valo Oy / Advertising Agency Valo Oy www.mainostoimistovalo.fi Suunnittelu / Planning: Sisustusarkkitehti / Interior Architect Samuli Naamanka Mainostoimisto Valo Oy / Advertising Agency Valo Oy Luova johtaja / Creative Director Jari Pirhonen Projektipäällikkö / Project Manager Linda Pirhonen Toteutus / Production: Sisustusarkkitehti / Interior Architect Samuli Naamanka Luova johtaja / Creative Director Jari Pirhonen Projektipäällikkö / Project Manager Linda Pirhonen Art Director Tero Mäkinen Kääntäjä / Translator Mirja Muurinen Kääntäjä / Translator Paavo Anttila Web-toteutus / Web production Kai Samposalo Toteutuksen avustajat / Production assistants: Henrik Enbom Isa Kukkapuro-Enbom Terhi Tuominen Yrjö Kukkapuro Marita Korhonen

www.ecodesign.fi www.habitare.fi

E C O D E S I G N 1 0 S P E CI AL E XH I BI T I O N, H E L S I NKI E XH I BI T I O N & CO NV E NT I O N CE NT R E , FI NL AND 1– 5 S E PT E MBE R 2010

225


sp-paino

HYVÄ lukija, kun et enää tarvitse tätä luetteloa, toimitathan sen paperinkeräykseen. Puukuitu voidaan kierrättää keskimäärin kuusi kertaa. DEAR reader, when you no longer need this publication, please recycle it. Wood fibre can be reused roughly six times.

Mainostoimisto Valo Oy / Advertising Agency Valo Oy

www.sp-paino.fi


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.