Page 1

14

ÍÚÁdñô¢ª

2018


Î-Ú¥Ù-¤¥-ú‡ÙÞÂ.-.-.- û¦Þ¥-ô¢ªbìn-û¦Fõ -cë¶÷-ë¯úÃe-ö˺ â°ï£°o-NÞ¥ -cÎeÍE-í‡Ù-#ÙC.- û¦ÞÂÚ¨ â˺è…Þ¥ ÷ªÙ# ÷«ô¢ª\ö˶ Ú•ç˶d-ú‡ÙC.- Ú¥îμªè† í£Ùè…Ù-àŸè[Ù -íƇ->-óμ«-ëÇμ-ô¢-í‡ú£ªd.-.-.í£C #vê¦õ šíåªd ÍÙæ°ô¢ª.- êμõª-Þœªö˺ êŸì ·ôÙèÁ ú‡E-÷«-êÁû¶ ë¯Eo Î Ú ¥Ù¤ Û ö Ë º ìæ¨ ÷«v êŸî¶ª Ú¥ë]ª.-.-.- ÷ªÙ# ú£ªû¦-óŸ«-ú£ÙÞ¥ þ§CÅÙ-#ì ÎÚ¥Ù-¤ÛÚ¨ ú£ÙñÙ-CÅÙ-#ì Îú£-Ú¨h-ÚÛ-ô¢-îμªiì ú£ÙÞœ-꟪-LN.-.-.Þ¥óŸªE ÚÛ«è¯ ÑÙC.- -c÷ªSx ô¦î¦.-.-.-e-

-ší-üŒ}-óŸ«u¸Ú êμô¢-šíjÚ¨.-.-.ú‡-E÷« ô¢ÙÞ¥-EÚ¨ ú£ÙñÙ-CÅÙ# ÷ªìö˺ Ú•Eo úˆdJóμ« çËμjí£± Îö˺-àŸ-ì-õªÙ-æ°ô³.- Í÷«tô³õª šíü˜—x-óŸ«uÚÛ ÏÙë]ª-ö˺ڨ ô¦ö˶-ô¢E.-.-.÷#aû¦ ÚÛëǯ-û¦-ô³-ÚÛÞ¥ ô¦é¨Ù-àŸ-ö˶-ô¢F.-.-.Ïö°! ÎÚ¥Ù-¤ÛÚ¨ Íî¶O ÷JhÙ-àŸ÷±.- û¦õª-¸ÞüŒx Ú¨Ùë]ç, êŸì #ô¢-Ú¥õ Nªv꟪è[ª ÚÛªû¦öËÀ ›úûÂE šíRx à¶ú£ª-ÚÛªÙ-ë¯îμª.- ÎóŸª-ìC ÷«·ô\-æ¨ÙÞ ô¢ÙÞœÙ.- ÎóŸªì vð¼ê¦q-Ù-êÁû¶ ÙD #vêŸÙ -cñvC-û¦-ëÇÂÚ¨ ë]ªö|-EóŸ«e-ö˺ ÎM-óŸ«-òÅ¡æÀÚ¨ ›úo-꟪-ô¦LÞ¥ êμô¢Ù-¸ÞvåÙ à¶ú‡ÙC.-

-ô¢Ù-Þœ-ú£–õÙ ìªÙà¶.-.-.Î-Ú¥Ù-¤ÛC âËμjí£²ôÂ.- êŸLx ÍÚÛ\è[ ›íô¢ªìo ô¢ÙÞœ-ú£–õ ìæ¨.- ÍÚÛ\óŸªu ÚÛ«è¯ Íë¶-ô¢Ù-ÞœÙö˺ڨ îμRxû¦ ÎÚ¥Ù-¤Û-¸Úîμ«.-.-.- è¯uìªq-õ-šíjû¶ îμ«VÙ-è˶C.- ÍEo-ô¢-Ú¥õ ì”ê¦uõ« û¶ô¢ªa-ÚÛªÙC.- Íìª-ÚÁ-ÚÛªÙè¯ × ôÁV ô¢ÙÞœ-ú£–-õÙö˺ ìæ¨Ù-à¦Lq ô¦÷è[Ù.-.-.ÍC àŸ«ú‡ × æ©O úˆJ-óŸªöËÀ Eô¦té ú£Ùú£–-î¦üŒ‰x í‡õ-÷-è[ÙêÁ ÎÚ¥Ù¤Û @NêŸÙ ÷«J-ð¼-ô³ÙC.-

÷ª®-ì--õ-ûÁô³.-.-.-c÷ªSx ô¦î¦.-.-.-e- ú‡E-÷«ö˺ ìæ¨Ù-àŸ-ÚÛ÷³Ùë¶ ÎÚ¥Ù¤Û êμõªÞœª æ©O v›í¤Û-ÚÛª-õÚÛª ú£ªí£-J-#-꟪-ô¦õª.- Îîμª ìæ¨Ù-#ì ÙD úˆJ-óŸªöËÀ -cû¦ ò˺ö˶ ꟪îª û¦ îμªiû¶ ÚÛªà ÚÛe- êμõª-Þœªö˺ -c÷ª®ì--õ-ûÁô³.-..-e-Þ¥ è[òËÀ Íô³ ·ôÙè˶-üŒx-ð§åª ví£þ§-ô¢îμªiÙC.- Î úˆJ-óŸªöËÀ vð§ô¢Ù-GÅÙ-#-ì-í£±pè[ª ÎÚ¥Ù¤Û ÷óŸªú£ª 21 ÔüŒ‰x.- Ïë]Ìô¢ª #ìoí‡-õx-õªìo ÷³šíj¬p-ó¶ªüŒx NêŸÙ꟪ ÚÛëǯ-û¦ô³ÚÛ ð§vêŸE à¶ú‡ øŒòÅ°ùà ÍE-í‡Ù-#ÙC.

-û¦-Þ¥-ô¢ªbì ví£øŒÙú£.-.-.-c÷ªSx ô¦î¦.-.-.-e- êŸô¦yêŸ û¦Þ¥-ô¢ªb-ì-Þ¥J ú‡E÷« Íì-Þ¥û¶ û¦ÚÛª ûÁå-÷«-å-ô¦-ö˶ë]ª.- ÎóŸªì ÷«vêŸÙ þ§pæÀö˺ à¦ö° ÚÛ«öËÀÞ¥ û¦ÚÛª êμõªÞœª í£ë¯õª Óö° í£õ-Ú¥ö˺ û¶JpÙ-à¦ô¢ª.- -cí£ë¯õª ô¦ÚÛªû¦o à¦ö° ÓÚÂq-vší-ú‡-îËÂÞ¥ à¶ú£ªh-û¦oîËÂ!e- ÍE îμªàŸªa-ÚÛª-û¦oô¢ª.Î ví£øŒÙú£ ÚÛû¦o Îè…óμ« JM-á-í£±pè[ª -cà¦ö°-Ú¥õÙ êŸô¦yêŸ ÎÚ¥Ù¤Û ô¢«í£Ùö˺ × ÍÙë]-îμªiì Í÷«t-ô³E û¦ ÚÁú£Ù êμà¦aô¢ªeÍE î¶C-ÚÛšíj Ú¨ê¦-G#a ìNyÙ-à¦ô¢ª.-.-e- ÍE ô³Þ¥ Þœªô¢ªh-à¶-ú£ª-ÚÛªÙ-åªÙC ÎÚ¥Ù¤Û.-

ú‡E÷« víˆ-JM-á-í£±pè[ª -cêμLú‡ êμLú‡ î¶ÚÛª÷.-.-e- ð§åE Íìª-òÅ¡-÷-÷³ìo Þ¥óŸª-Eö° ð§è… àŸªåªd-í£-ÚÛ\-õª-ìo-î¦-üŒxE íÆ‡ë¯ à¶›ú-ú‡ÙC.- ú‡E÷« ð§åö˶ Ú¥ÚÛªÙè¯ þ»ÙêŸÙÞ¥ Ú•Eo Îõ(-îªõ« à¶ú‡ÙC.- Oå-EoÙ-æ¨-êÁ-ð§å« êŸìª íƇá-óμ«-ëÇμ-ô¢-í‡ú£ªd ÚÛ«è¯! Î ÚÁô¢ªqö˺ cô¦á-þ§–û NøŒy-N-ë¯u-õóŸªÙe- þ§–ô³ö˺ îμ³ë]æ¨ ô¦uÙÚÛª þ§CÅÙ-#ÙC.- -

-Þœª-vô¢í£± þ§yK.-.-.-cú‡E-÷«-ö˺xÚ¨ ÷à¦aÚÛ û¶ìª Ú•êŸhÞ¥ ·ôÙè[ª Nù£-óŸ«õª û¶ô¢ªaÚÛªû¦o.- îμ³ë]-æ¨C.-.-.- Þœªvô¢í£±-þ§yK.- Óí£p-æ¨-·Újû¦ óŸ³ë]ÌÄÙ û¶Jaì óŸ³÷ô¦é¨ ð§vêŸE à¶óŸ«-õìoC û¦ ÚÛõ.- ÍÙë]ªÚÁ-ú£î¶ª þ§yK û¶ô¢ªa-ÚÁ÷è[Ù îμ³ë]-õª-šíæ¨d Ïí£±pè[ª ò°Þ¥ í£åªdþ§-CÅÙ-à¶ø‹.- ·ôÙèÁ Nù£óŸªÙ.-.-.- Ú¥îμªè† à¶óŸªè[Ù.- ÏC-÷ô¢ÚÛª Ú¥ú£h ÷³ÚÛh-ú£-JÞ¥ ÷«æ°x-è˶-ë¯Eo.ú‡E-÷«-ö˺xÚ¨ ÷à¦aÚÛ Óë]ª-æ¨î¦üŒxE ìNyÙ-àŸè[Ù îμ³ë]-õª-šíæ°d.-cë¶÷-ë¯úÃe-ö˺ ÍC ò°Þ¥ Ñí£-óμ«-Þœ-í£-è…ÙC.-.-eÍÙæ˺ÙD ÷³ë]ªÌÞœª÷ªt.

-ví£-A-ôÁW × -cî¦öËμÙ-çËμjûÂq è˶e-.-.-.-cÏÙåô àŸC-î¶-å-í£±pè˶ ÚÛªû¦öËÀ û¦ÚÛª í£J-àŸ-óŸª-÷ª-óŸ«uè[ª.- Î Ôè¯C î¦öËμÙ-çËμjûÂq è˶ ôÁV ví£ð¼âËÀ à¶ø‹è[ª.- Íí£p-æ¨Ú¨ Öí£±p-ÚÁ-ö˶ë]ª Ú¥F.-.-.- êŸô¦yA î¦öËμÙ-çËμjûÂq è˶ ôÁW Íè…-¸Þ-å-í£p-æ¨Ú¨ Ú¥ë]-ì-ö˶-ÚÛ-ð¼óŸ«.í£ë¶-üŒx-ð§åª v›íNª-ÚÛª-õªÞ¥.-.- ðƧuNªM všíÆÙèÂqÞ¥ Ñû¦oÙ.- šíë]ÌLo Öí‡pÙ# û¦õª-¸Þ-üŒx-Ú¨Ù-ë]å šíRx à¶ú£ª-ÚÛªû¦oÙ.- ÷« í£ìª-ö Ë÷õx ÖÚÛJÚ•ÚÛô¢Ù ë]«ô¢ÙÞ¥ ÑÙè¯Lq ÷ú£ªhû¦o, ví£A-ôÁW î¦öËμÙ-çËμjûÂq è˶ ÍìoåªxÞ¥û¶ Þœè[ª-þ¼hÙC Ïë]Ì-JÚ©e- ÍE ìî¶y-ú£ªhÙC ÎÚ¥Ù¤Û.


4

àŸªô¢ªÚÛª\ àŸ÷ªÚÛª\ ö˺ÚÛ øŒ‰òÅ¡ÙÚÛJ ìîμ« ìîμ«!

6

òÅ¡ö˶ ÎNù£\ô¢éõª..! úˆê¦íÆ£ö°ö˺x ÓEo ô¢ÙÞœªö˺!

8

5 7

ÍO ÏO

÷ú£ªhû¦oô¢ª... Ú•êŸh àŦÙí‡óŸªìªx! þ§tôÂd-ðƼû ÍÙë]ª-ò°-åª-ö˺ڨ ÷à¦aÚÛ ÚÛªKa-ö˺Ù# 9 ÚÛë]-õ-ÚÛªÙè¯ ÓûÁo í£ìªõª à¶ú£ª-ÚÛªÙ-åªû¦oÙ.ÎÜ-JÚ¨ Íõ-JÙචÎå-õÚÛ« Íô¢-à¶-A-ö˺E ðƼû¶ îμªië¯ìÙ Í÷±-êÁÙC.Ðn-þ¼pôÂd¬q ð¼æ©õª vð»šíÆ-ù£-ìöËÀ ¸Þ÷ª-ôÂqÚ¨ Ú•êŸh ë¯yô¦õª êμô¢ª-ú£ªhìo Ð ú£÷ª-óŸ«Eo ë¶øŒÙö˺ Oè…-óμ«¸ÞîªqÚ¨ ú£yô¢g-óŸ³-ÞœÙÞ¥ ›íô•\Ù-åª-û¦oô¢ª Eí£±-éªõª.-

* ú£ÙÝ°u ø‹ú£Y í£ô¢ÙÞ¥ 9 ÍÙ·Ú Þ•í£pë]ìÙ ÔÙæ¨? ú£ÙÝ°u ø‹ú£YÙö˺ ê•NªtC ÍÙ·Úìª vñt ú£ÙÜu, ëμj÷ ú£ÙÜu, ÷”CÌÄ ú£ÙÜu, í£±ô¦é ú£ÙÜuÞ¥ ›íô•\Ùæ°ô¢ª. ÓÙêŸ #ìo öË¶ë¯ šíë]Ì ú£ÙÜuûμjû¦ ê•NªtCêÁ šï°àŸaî¶ú‡, øË™ÿ§õ îμ³ê¦hEo ÚÛLí‡ê¶ ê•Nªtë¶ ÷ú£ªhÙC. Íö°¸Þ ÚÛ”êŸóŸ³ÞœÙ s17,28,000z, vê¶ê¦óŸ³ÞœÙ s12,96,000z, ë¯yí£ô¢óŸ³ÞœÙ s8,64,000z.. Ð óŸ³Þ¥õ îμ³êŸhÙ ú£Ù÷êŸqô¦õìª ÚÛLí‡û¦ ê•Nªtë¶ ÷ú£ªhÙC. ÏD ê•NªtC ÍÙ·ÚÚÛª ÷«vêŸî¶ª Ñìo ví£ê¶uÚÛêŸ. Íö°¸Þ ë]ª÷±õ Îô¦ëÅ]u vÞœÙëÇ]îμªiì ÷ªï£„òÅ°ô¢êŸÙ ÚÛ«è¯ ê•NªtC ú£ÙÜuêÁ ÷³è…í£è… ÑÙC. òÅ°ô¢êŸÙö˺E í£ô¦yõª 18, óŸ³ë]ÌÄÙ áJTì ôÁVõª 18, ͤ½ï‡°éªõª 18, òÅ¡Þœ÷D_êŸ ÍëůuóŸ«õª 18... Oæ¨E ÔÚÛ ú£ÙÜuÞ¥ ÷«J›úh ê•Nªtë¶ ÷ú£ªhÙC. ÍÙê¶Ú¥ë]ª, ê•NªtCE ÷ª”꟪uÙáóŸª ú£ÙÜuÞ¥ òÅ°Nþ§hô¢ª. Gè[“ êŸLx Þœô¢(ÄÙö˺ ÑÙè˶C ì÷÷«þ§õªn ÍÙç˶ 270 ôÁVõª. DEo ÔÚÛ ú£ÙÜuÞ¥ ÷«J›úh ÷ªSx ê•Nªtë¶ ÷ú£ªhÙC. Íö°¸Þ ÷ªEù‡Ú¨ Ñìo vð§é ô¢Ùvëůõª ÚÛ«è¯ ê•Nªtë¶. ú£”ù‡dö˺E îμûμo÷³ÚÛ Ñìo ví£A vð§é¨Ú© ì÷ô¢Ùvëůõª ÑÙè[åÙ ÍÙë]Þ¥égE Þœ÷ªû¦ô¢|Ù. Óí£±pè[« ÍìªÚÁö°..! 12 êμõx ÓõªÚÛ ÚÛE퇛úh Íë]”ù£d! ............ 18 14 ÚÛë]ÙñÙ 20 ÚÛëÇ] cò°uÞœªeÚÛû¦o cÚ¥ô¢ªe à®ÚÛ! .... 15 Ð ÚÛªvô¦üŒxC à¦ö° šíë]Ì ÷ªìú£ª! 22 ô¢«.í£C ÚÁåxêÁ 23 Ú•êŸhÞ¥... Í÷ªtî¦JÚ¨ ñÙÞ¥ô¢ª <ô¢?! ì#aì ú‡E÷« àŸ«þ¼\Ùè…! 24 16

všíÆÙè[ª ÷ªJ!

25

všíÆÙ èÂqêÁ ú‡E÷«

îμ³ë]æ¨î¦è[ª. cÏí£±pè˶ ò°v꟫ÙÚ¨ àŸ«ú‡, ÏÙæ¨Ú¨ Îõú£uÙÞ¥ îμü°}è[ÙÚÛªöËÀ, ô¦Þ¥û¶ ðƼû îμü°xè[ª ÷ÙQ. à¶ô³þ§he Íû¦oè[ª ·ôÙèÁî¦è[ª. cÔô¦, ÏÙêŸ Îõú£uÙÞ¥ ÷à¦aîËÂe ÍE cÏÚÛ\è˶ Ñû¦oè[ª ÍÙÚÛªöËÀ Íè…Þ¥è[ª êŸÙvè…. cÚÛÙòËμjÙè ú£dè†úà û¦û¦o, všíÆÙèÂqêÁ ÚÛLú‡ àŸë]ª÷±ÚÛªÙåªû¦oè[ª. ðƼû Ï÷y÷ªÙæ°ô¦?e Íû¦oè[ª ÷´èÁî¦è[ª. àŸë]ª÷±ÚÛªÙåªû¦oe àμð§pè[ª ÷ÙQ. càμí£pÙè… û¦ìoÞ¥ô¢«... û¶ìª ÷ÙQE cÍô³ê¶, ÑÙè[ª Oª všíÆÙèÂqÚ¨ ðƼû à¶þ§he ÍE, ÷ÙQ ›úo꟪öËμjì ìõªÞœªJÚ¨ ðƼìªx ÷«æ°xè[ªêŸªû¦o. ÓÙë]ªÚÛª ðƼû à¶ø‹ô¢ªe ÍE Íè…Þ¥è[ª û¦õªÞÁî¦è[ª. à¶ø‹è[ª êŸÙvè…. ÏÚÛ àμí£pè¯E¸Ú÷³ÙC... êŸô¦yA úˆìª cÏí£pæ¨ ÷ô¢ÚÛ« àŸë]ª÷±ÚÛªE Ïí£±pè˶ OªÚÛª êμLú‡Ùë¶. îμü°xè[ª ÍÙÚÛªöËÀe ÍE àμð§pè[ª

28 30

ô¢ª# ÍGÅô¢ª# ò°õNûÁCE ........................ ô¦P íÆ£õÙ ú£Oª¤Û .................................. í£ë]NûÁë]Ù

26 29

÷ªÙ#÷«å ô¢ÚÛh ú£ÙñÙëÅ]Ù ÷ªô¢éÙêÁ ÷³TóŸ«L, ÷ªìú£pô¢–õêÁ Ú¥ë]ª.


Ðû¦è[ª ÎCî¦ô¢Ù

14

ÍÚÁdñô¢ª 2018

4


Í-

òÅ°ô¢-BóŸª ú£Ùú£\”-Aö˺ øŒÚ¨h Îô¦-ëÅ]-ììª NP-ù£d-îμªiÙ-CÞ¥ àμñª-ê¦ô¢ª.Î øŒÚ¨h Îô¦-ëÅ]ì ÚÁú£Ù áJ›í ÍA-šíë]Ì ÑêŸq-÷ NáóŸª-ë]-øŒNª.- ìNªt Ú•L-#-ì-î¦-JÚ¨ Ú•ÙÞœª-ñÙ-Þ¥-ô¢îμªi Nô¦->-õªx-꟪ìo ë]ªô¦_-ë¶-NE ê•NªtC ô¢«ð§ö˺x ÍJaÙ# Î áÞœ-û¦têŸ ÚÛ”ð§-ÚÛ-æ°¤¥-õìª ð»Ùë]-è¯-EÚ©, ë]ú£ô¦ ú£Ùë]-è…E ÷³ÙT-üŒx-ö˺ڨ Bú£ª-ÚÛª-ô¦-÷-è¯-EÚ© Òô¢«-î¦è¯ ÷³þ§h-òËμj-ð¼-êÁÙC.-

÷ªt-õ-Þœ-ìo-óŸª÷ªt ÷³Þœª-ô¢-÷ªtõ ÷´õ-í£±-å÷ªt à¦õ ší -ë]Ì÷ªt ú£ªô¦-ô¢ª-õ÷ªt ÚÛè[ª-ð§-ô¢è… ñª#a-ì-óŸª÷ªt êŸìªo-ö˺-ì-Nªtì î¶õªp-å-÷ªtõ ÷ªì-÷³tõ ìªÙèËμè… óŸª÷ªt ë]ªô¢_ ÷« -óŸª÷ªt ÚÛ”ê¦GÌÄ ô³àŸªaêŸ ÷ªï£„êŸy ÚÛNêŸy í£åªêŸy ú£Ùí£-ë]-öËÀ .-.-.-õ¤¨tÞ¥ ú£Ùí£-ë]ì«, ð§ô¢y-AÞ¥ øŒÚ¨hF, ú£ô¢-ú£y-AÞ¥ â‘°û¦Fo ÷ªì-ÚÛÙ-CÙච÷´õ-í£±-å÷ªt ë]ªô¢_÷ªt.- ÍÙë]ª¸Ú ð¼êŸ-û¦-÷«-꟪uè[ª šújêŸÙ šíj í£ë]uÙö˺ ë]ªô¢_-÷«-óŸª÷ªt, à¦ö° šíë]Ì÷ªt ÍÙå« í£ô¢-÷ªòÅ¡-Ú¨hêÁ ú£ªhAÙ-à¦è[ª.- ìNªt Ú•L-#ì î¦JÚ¨ Î êŸLx ë]óŸ«-ú£-÷³vë].ö˺ÚÛ-ÚÛÙ-å-ÚÛª-õÚÛª Îîμª × ví£üŒ-óŸª-ô¢«í‡é¨.- ë]ªù£d-ú£Ù--ô¦-EÚ¨ ë]ªô¦_-ë¶N ëÅ]JÙ-#ì ê•NªtC Í÷-ê¦-ô¦-õìª ê•NªtC ôÁV-õ-ð§åª í£²>Ù-àŸ-è[ ë]ú£-ô¦-ì-÷-ô¦vA NP-ù£dêŸ.- ÎøŒy-óŸ³á øŒ‰ë]ÌÄ ð§è[uNª ìªÙ# ì÷Nª ÷ô¢ÚÛ« Ñìo ê•NªtC ôÁVõ« ë¶O ì÷-ô¦-v꟪õª.- í£ëÁ-ôÁV NáóŸª ë]øŒNª ÚÛLú‡ ë]ú£ô¦ ÍÙæ°ô¢ª.- ÏC ÷³ÜuÙÞ¥ øŒÚ¨h Îô¦-ëÅ]ìÚÛª vð§ëůìuÙ Ïà¶a í£Ùè[Þœ.- ë¶O -ì÷-ô¦-v꟪-õû¶ øŒô¢-ìo-÷-ô¦vA ÍE ÚÛ«è¯ ÍÙæ°ô¢ª.- øŒô¢ë]”꟪÷± Îô¢Ù-òÅ¡Ùö˺ ÷à¶a í£Ùè[Þœ Ú¥ñæ¨d

DEÚ¥ ›íô¢ª-÷-#aÙC.- Ú•Ùë]ô¢ª Ð ì÷-ô¦-v꟪ö˺x îμ³ë]æ¨ ÷´è[ª ôÁVõ« ð§ô¢y-B-ë¶-NÚ©, êŸô¦yA ÷´è[ª-ôÁVõ« õ¤©t ë¶NÚ©, #÷J ÷´è[ª-ôÁ-Võ« ú£ô¢-ú£yA ë¶NÚ© í£²áõª à¶þ§hô¢ª.- þ§÷«-ìªuö˶ Ú¥ë]ª óμ«Þœªõª ÚÛ«è¯ ì÷-ô¦v꟪ö˺x Í÷ªt-î¦-JE í£²>-þ§hô¢ª.- ÷³ÜuÙÞ¥ ø‹¸Úh-óŸ³õª Ð ì÷-ô¦vA v÷ê¦Eo ÎàŸ-J-þ§hô¢ª.- ë]ú£ô¦ ì÷-ô¦-v꟪ö˺x ò˹÷ªtõ Ú•õª-÷±õª šíç˶d Îì-î¦-ô³B Ú•Eo àÁåx ÚÛE-í‡-ú£ªhÙC.- Ð ê•NªtC ôÁVö˺x Í÷ªt-î¦-JÚ¨ ÖÚÁ\-ôÁV ÖÚÁ\ ÍõÙ-Ú¥-ô¦Fo, ÖÚÁ\ ô¢ÚÛ-îμªiì Eî¶-ë]-ìì« ú£÷ª-Jp-þ§hô¢ª.-

ì÷ ë]ªô¢_õª.-.-.-

ví£-ëÇ]÷« ø˘jõ-í£±vB CyBóŸ« vñt-à¦-J-é©-꟔-BóŸ« àŸÙvë]-íÆ£ªÙ-ç˶A ÚÛ«ÿ§tÙ-è˶A àŸêŸª-ô¢–-Ú©-í£Ù-àŸ÷« ú£\Ùë]-÷«-ê¶A ù£ÿ§’¬u Ú¥ê¦u-óŸª-F-êŸ-àŸ-ú£-í£h÷« Ú¥õ-ô¦-vBA ÷ªï£„-Þ½-K-A-à¦-ù£d-Oª-ì-÷÷« ú‡CÌÄ-ë¯-vBA ì÷-ë]ª-ô¦_l ví£B-ô¢h-ê¦l .-.-.-÷«ô¢\Ù-èË¶óŸª í£±ô¦éÙ ví£Ú¥ô¢Ù ë]ªô¦_-ë¶N ê•NªtC ô¢«ð§-õìª Ðû¦è[ª ÎCî¦ô¢Ù

ëÅ]JÙ-#ÙC.- Î ô¢«ð§-õ¸Ú ì÷-ë]ª-ô¢_õª ÍE ›íô¢ª.- šíj í£ë¯uEo Íìª-ú£-JÙ# Î ô¢«ð§õª ÷ô¢ª-ú£Þ¥.-.-.ø˘j-õ-í£±vA:- í£ô¢y-êŸ-ô¦V ÷ª-÷Ù-êŸªè… ÚÛª÷«·ôh.- î¦ï£°ìÙ ÷”ù£òÅ¡Ù.- ÚÛªè…-à¶-Aö˺ vAøŒŠõÙ, Óè[-÷ª-à¶êŸ ÚÛ÷ªõÙ ëÅ]JÙ-#ì ø˘jõ-í£±vA ì÷-ë]ª-ô¢_ö˺x ê•L-Í-÷-ê¦ô¢Ù.vñ-t-à¦-Jé¨:- í£ô¢-÷ª-P-÷±è…E òÅ¡ô¢hÞ¥ ð»Ùë¶Ù-ë]ªÚÛª î¶õ ú£Ù÷-êŸq-ô¦õª êŸí£ú£ªq à¶ú‡ì 믤¥-óŸªé¨ -cvñt-à¦-Jé¨e-.- ÍÙë]ªÚÛª Þœªô¢ªhÞ¥ áí£-÷«õ, ÚÛ÷ªÙ-è[-õÙêÁ ÚÛE-í‡-ú£ªhÙD Í÷ªt-î¦ô¢ª.àŸÙ-vë]-íÆ£ªÙå:- Pô¢-ú£ªì àŸÙvë]ªé¨g ë¯Laì àŸõxE êŸLx àŸÙvë]-íÆ£ªÙå.- í£±L î¦ï£°ìÙ Oªë] ë]ô¢)-ì-Nªà¶a Ð êŸLxE í£²>›úh òÅ¡«êŸ-v›íêŸ í‡ø‹-à¦C òÅ¡óŸ«õª ð¼ê¦-óŸªE ví£BA.ÚÛ«-ÿ§tÙè[:- êŸì #ô¢ª-ë]-ô¢--ú£ÙêÁ vñtÙ-è¯Eo ú£”>Ù-#ì Í÷ªt.- ÚÛ«ÿ§tÙè[ ñL sÞœª÷ªt-è…-Ú¥óŸªz ÍÙç˶ víˆA Ú¥ñæ¨d Î ›íô¢ª-êÁû¶ ví£ú‡CÌÄ ð»ÙCÙ-ë]Ù-æ°ô¢ª.- ÚÛ«ÿ§tÙè[ ÚÛ«è¯ í£±L î¦ï£°-ìÙ-Oªë¶ ÚÛE-í‡Ù-àŸè[Ù NøË™ù£Ù.ú£\Ù-ë]-÷«êŸ:- ú£\Ùë]ª-è…Þ¥ ›íô•Ù-Cì ÚÛª÷«-ô¢-þ§yNª êŸLx Ú¥ñæ¨d ð§ô¢y-B-ë¶N ú£\Ùë]-÷«êŸ Íô³ÙC.- ú‡Ù-î¦--û¦-ô¢«èÅ[ Íô³ì Ð êŸLx Öè…ö˺ ù£éªt-ܪ-è…E ë]J)Ù-àŸ-÷àŸªa.Ú¥-ê¦u-óŸªE:- ð§ô¢y-B-ë¶N êŸì ÚÛª÷«-·ôhÞ¥ áEtÙ-à¦-õÙå« êŸí£-ú£ªq-à¶-ú‡ì Ú¥ê¦u-óŸªì ÷ªï£°-J{Ú¨ áEtÙ-#ì øŒÚ¨h ú£yô¢«-í‡é¨.Ú¥ê¦u-óŸª-F-ë¶N î¦ï£°ìÙ ú‡ÙÙ.Ú¥-üŒ-ô¦vA:- ì÷-ë]ª-ô¢_ö˺x ÔèÁ ë]ªô¢_.- Þ¥è…-ë]ìª î¦ï£°-ìÙÞ¥ ÚÛL-Tì Ú¥üŒ-ô¦vA NªÚ¨\L òÅ¡óŸªÙ-ÚÛô¢ ô¢«í‡é¨.- Ú¥F, Î êŸLx øŒ‰òÅ°-õìª ví£þ§-CÙචøŒ‰òÅ¡Ù-ÚÛJ ÍE òÅ¡ÚÛªhõ ìNªtÚÛ.÷ª--Þ½J:- P÷±è… Íô¦ÌÄÙT Ú¥÷è[Ù ÚÁú£Ù íÆ£ªËºô¢-êŸ-í£-÷«-àŸ-JÙ-#ì þ§AyÚÛ øŒÚ¨h-ô¢«-í‡é¨.- î¦ï£°ìÙ Óë]ªÌ.- ÍòÅ¡-óŸª-÷-ô¢ë] ÷³vë]-õêÁ ÚÛô¢ªé° ÚÛæ°¤¥-õìª ví£þ§-CÙචàŸõxE êŸLx ÍE òÅ¡ÚÛªhõ -N-ø‹yú£Ù.ú‡-CÌÄ-ë¯vA:- P÷±-è…Ú¨ ú£ô¢y-ú‡-ë]ªÌÄ-õì« ví£þ§-CÙ-#ì ë¶÷êŸ ú‡CÌÄ-ë¯vA ÍE ë¶O-í£±ô¦éÙ àμð¼hÙC.- ÚÛ÷ª-ö°-ú£-ìÙ-Oªë] ÚÛ«ô¢ªaìo Ð ë¶N ë]ô¢)-ìÙêÁ ÚÁJ-ÚÛõª ûμô¢-î¶-ô¢ª-ê¦-óŸªÙ-æ°ô¢ª.O-æ¨-êÁ-ð§åª ë]ªô¦_-ë¶N, ò°ö°-vA-í£±ô¢ ú£ªÙë]J, Þ¥óŸªvA, ú£ô¢-ú£yA, ÷ì-ë]ªô¢_, Íìo-í£²ô¢g.-.-.- Ïö° ÖÚÁ\ ví£ë¶-øŒÙö˺ ÖÚÁ\ NëÅ]ÙÞ¥ ë]ªô¢_÷ªt í£²á-õÙ-ë]ª-ÚÛªÙ-åªÙC.- í£²>ÙචNëůìÙ ÷«Jû¦, Í÷ªtî¦J ÍõÙ-Ú¥-ô¦ö˺x òÅ˶ë¯-õªû¦o Nù£-óŸª-îμ³-ÚÛ\ç˶.-.-.- àμè[ªšíj ÷ªÙ# NáóŸªÙ þ§CÅÙ-à¶ö° à¶ú‡ì Î øŒÚ¨h-ú£y-ô¢«-í‡-é¨E øŒô¢-éª-î¶-è[-å.- H

14

ÍÚÁdñô¢ª 2018

5


þ§o-û¦-EÚ¨ FüŒx-ÚÛ\¸ôx! ú£-J--ë]ªÌö˺x ÑÙè˶ šújE-ÚÛª-õÚ©, ÍÙêŸ-J¤Û ¸ÚÙvë]Ùö˺ ÑÙè˶ îËÁu÷ªÞ¥-÷³-õÚ©, ·ôjüŒxö˺ ú£ªë]«-ô¦õª îμü™x ví£óŸ«-é¨-ÚÛª-õÚ© þ§oìÙ à¶óŸªè[Ù ví£A ú£÷ª-ú£uÚÛ« ÔëÁ ÖÚÛ í£J-ÿ§\ô¢Ù šíë]Ì ú£÷ªú£u.- ÓÙë]ª-ÚÛÙç˶ OüŒxÚ¨ ÍEo-î¶-üŒö° FüŒ‰x ÍÙë]ª-ò°-åªö˺ ÑÙè[÷±.- Ú¥F ôÁV-õ-êŸ-ô¢-ñè… þ§oìÙ à¶óŸª-ÚÛªÙè¯ ÑÙè[-å-÷ªÙç˶ ÚÛù£d ÚÛë¯! ÑÙåªÙC.- Ú¥ÚÛ-ð¼ê¶ í£J-ÿ§\ô¢Ù ÍÙë]ª¸Ú î¦J ú£÷ª-ú£uÚÛª í£J-ÿ§\-ô¢ÙÞ¥ × vë¯÷-é°Eo ÍGÅ-÷”-CÌÄ-à¶-ø‹è[ª í£±Fê ޜªð§h.àŸ«›í-î¦üŒ‰x ÍÚÛ\è[ ÑÙè¯-õÙê¶! Ð vë¯÷-é°Eo à¶Aö˺ ð¼ú£ª-ÚÛªE ÖÙæ¨Ú©, êŸõÚ© ô¦ú£ª-ÚÛªE Ú¥›úí£± ô¢ªë]ªÌ-ÚÛªE êŸô¦yêŸ ÏCÞÁ ÏÚÛ\-è[ªìo óŸ³÷-ÚÛªLo àŸ«›úh ꟪î¦y-õªêÁ ö˶ë]Ùç˶ æ¨ù£«u ›íí£-ôÂêÁ ꟪è[ª-àŸª-ÚÛªÙç˶ à¦õª ÖÙæ¨Ú©, êŸõÚ© ÑÙè˶ ÍC Eá-÷ª-E-í‡-ú£ªhÙC.- ê¦÷³ àŸ«ú‡ì, ÷³JÚ©, ÷ªL-û¦õ« ð¼ô³ þ§oìÙ à¶ú‡-ì-åx-÷±-꟪ÙC.- í£±Fê Рvë¯÷-é°Eo êŸóŸ«-ô¢ªà¶óŸª-è¯-EÚ¨ šíæ¨dì ÚÛÙšíFó¶ª clensta. ë¶øŒ-N-ë¶-ø‹ö˺x àŸë]ª-÷±-ÚÛªìo í£±Fê ڕû¶oüŒx Íìª-òÅ¡-NÙ-#ì ú£÷ª-ú£u-õÚÛª êŸ÷ª-ëμjì Ú¨Ùë]å è†ÎôÂ-è†× vð§âËμ-ÚÛªdö˺ í£E-à¶-ø‹è[ª.- ÍÙë]ªö˺ òÅ°ÞœÙÞ¥ Ú¥J_öËÀ, ú‡óŸ«-#ûÂ, ø˘jLö˺ Ú•êŸh ÎN-ù£\-ô¢-é-õêÁ vë¯úÃ-õö˺ Ñìo ú£J-ë]ªÌ òÅ¡vë]ê¦ ë]ü°Lo ë]Þœ_-ô¢ªÙè… àŸ«ø‹è[ª.- ÍÚÛ\-è[ªìo í£J-ú‡–-꟪ö˺x í£J-ÿ§\ô¢Ù àŸ«ð§ô¢ª.î¦ô¢ª ôÁW þ§oìÙ à¶óŸª-è[-÷ªÙç˶ ÚÛù£d--ìE ÍE-í‡Ù-#ÙC.Fæ¨Ú¨ ví£ê¦u-÷«o-óŸªÙÞ¥ ÓÚÛ\-èËμjû¦, Óí£±p-èËμjû¦ ÖÙæ¨E øŒ‰vòÅ¡í£ô¢ª-àŸª-ÚÛª-û¶ö° Ôëμjû¦ êŸóŸ«-ô¢ª-à¶-óŸ«-õìo Îö˺-àŸì ÷#aÙC Íí£±pè˶.- 2016ö˺ Ð ú£Ùú£–ìª ÕÕæ©n-CMx-ö˺E ñóμ«-çËμ-Ú¥o-õ@ ÏÙÚÛªu-ò˶-ù£û ¸ÚÙvë]Ùö˺ vð§ô¢Ù-GÅÙ# 2017-ö˺û¶ vë¯÷-é°Lo ÍGÅ-÷”-CÌÄ-à¶-ø‹è[ª.- ví£óμ«-Þ¥ô¢–Ù î¦æ¨E òÅ°ô¢-BóŸª šújû¦u-EÚ© Ú•Eo ú‡p-å-öËÀq-ö˺E ›íšùÙ-åxÚÛ« Ïà¦aè[ª.- þ§ìª-ÚÛ«õ ú£pÙë]ì ô¦÷-è[ÙêÁ ì÷ªt-ÚÛÙÞ¥ ÷³Ùë]-è[ªÞœª î¶ø‹è[ª.þ§oû¦-EÚ¨ Ñí£-óμ«-Þœ-í£è˶ 100 Nª.-M.- ò°æ¨öËÀ ëÅ]ô¢ ô¢«.-549 ÑÙè[Þ¥, 100 Nª.-M.- ÿ§Ùí£² ëÅ]ô¢ ô¢«.-499.- þ§oû¦-EÚ¨ -öËμ-ÚÛ\-õÙç˶ à¦ö°-÷ªÙC í‡õx-õÚÛª òÅ¡óŸªÙ.30Nª.-M vë¯÷éÙ, êŸõÚÛª ÓÙë]ª-ÚÛÙç˶ NªÞœê¦ ú£òËμb-ÚÛªdö°x î¦æ¨E ñæ©d-í£æ¨d 20Nª.-M.- vë¯÷éÙ ÑÙç˶ û¶ô¢ªa-ÚÁ-ö˶ô¢ª Ú¥ñæ¨d.- -cöËμÚÛ\õª û¶ô¢ªa-ÚÁ-÷-è¯-EÚ¨ × öËμÚÛ\ ú£J-ð¼-꟪Ù-ë]å.ÑÙCe- ÍÙåª-û¦oô¢ª cuemath ÷u÷-þ§–-í£-ÚÛªõª ÷«ìû ܪô¦t.- -cöËμÚÛ\Lo ví£óμ«-Þœ-í£²-ô¢y-ÚÛÙÞ¥, ê¦J\-ÚÛÙÞ¥ Îö˺#ú£«h û¶ô¢ªaÚÁî¦Le- ÍE àμ›íp ܪô¦t ¸Ú÷õÙ Þœé¨-ê¦-EÚ¨ ú£ÙñÙ-CÅÙ-#ì ÍÙø‹Lo û¶ô¢pè[Ù ÚÁú£î¶ª šíæ¨dì ÍÙÚÛªô¢ ú£Ùú£– ÚÛ«u÷«uëÇÂ.- Ð ú£Ùú£– ¸Ú@ ìªÙ# ÓE-NªëÁ êŸô¢-ÞœA àŸCî¶ í‡õx-õÚÛª öËμÚÛ\Lo ví£óμ«-Þœ-í£²-ô¢y-ÚÛÙÞ¥ û¶JpÙච-ì«u-åû ÎN-ù£\-ô¢-éõ îμìÚÛ Îí‡öËÀ ÑÙç˶, þ§tôÂdv í£óŸªêŸoÙ à¶ú£ªhÙC.- DE-ÚÁú£Ù Ú•Eo í£J-ÚÛ-ô¦-õêÁ -c÷«uëÇ ö°Ú ÍGÅ-÷”CÌÄ ú£Ùú£– lockn ÷u÷-þ§–-í£-ÚÛªõ ÎN-ù£\-ô¢é ò°Ú qe-E ÍGÅ-÷”-CÌÄ-à¶-ø‹ô¢ª.- ÏC × NªF ÷«uëÇÂq ö°uòËÀ Íìª-ÚÁîμìÚÛ × ê¦üŒÙ àμN ÑÙC.- šïj°ë]-ô¦-ò°-ëÂÚÛª àμÙCì ÷àŸ ª a.- DûÁx Þœé¨-êŸÙ-ö˺E NNëÅ] vð§ëÇ]-NªÚÛ ÍëÅ]u-óŸª-û¦Lo êŸô¢ªéË ·ôè…“, ÚÛ”ù£gê¶á ô¢«î¶ªtæÀq.- Ïë]ÌJ ë]Þœ_ô¦ ·ôÙè[ª û¶ ô ¢ ª aÚÁ-÷-è¯-EÚ¨ Ñí£-óμ«-Þœ-í£-è˶ö° Ú•Eo ví£ê¶uÚÛ í£J-ÚÛ-ô¦õª ê¦ü°õª ÑÙè˶N.- Ú¥F ÖÚÛ-ôÁV ÖÚÛ ê¦üŒÙ-àμN ÑÙæ°ô³.Oæ¨ þ§óŸªÙêÁ ð§ôȦõª û¶ô¢ªa-ÚÁ-÷-è[Ù÷õx ÎóŸ« ÓÚÛ\èÁ ð¼Þ•-åªd-ÚÛª-û¦oô¢ª.- Íí£p-åªoÙ< Ñìo ÖÚÛ\ Ú¥ûμ q í à d õ ìª Në¯u-ô¢ª–õª Óí£p-æ¨Ú© Þœªô¢ªh-ší-åªd-ÚÛªû¶ OõªÙê¦üŒÙ-àμ-NF í£ÙàŸª-ÚÁ-÷-è¯-EÚ¨ Ïñ(ÙC í£è˶-î¦ô¢ª.- Íí£±pè˶ ê¦üŒÙ þ§tôÂd åªÙC.Ð ÷«uëÇ ö°uòËÀ-êÁ-ð§åª Ú•Eo Ú¥ô¢ª“õ ô¢«í£Ùö˺, ò°å-ö˺ڨ îμü°x-Lqì Í÷-ú£-ô¦Eo ÞœªJhÙ-à¦ô¢ª.- Ïë]Ì-JD ÏÙ>-F-JÙÞ ÚÛ Ù í£ ² uå ô þ§óŸ ªÙêÁ û¶ô¢ªa-ÚÛª-û¶ö° ÚÛ«è¯ ð§ôȦLo û¶í£-ëÇ]u Ú¥ñæ¨d væ¨í£±öËÀ Õæ© ÏÙÚÛªu-ò˶-ù£û ¸ÚÙvë]Ùö˺ 2017ö˺ êŸ÷ª ÍGÅ ÷ ”CÌ Ä à¶ ø ‹ô¢ ª .òËμÙÞœ-üŒŠô¢ª ¸ÚÙvë]ÙÞ¥ 2013ö˺ vð§ô¢Ù-òÅ¡ví£óŸªêŸoÙ îμ³ë]-õª-ší-æ°dô¢ª.- ûμõõ ÷u÷-CÅ-ö˺û¶ ê¦ü°Eo þ§tôÂd ò°å îμ ª i ì ÚÛ « u÷«uëÇ Â êŸ ÷ª ›ú÷Lo ·ôÙè[ª í£æ¨dÙ-à¦ô¢ª.- OJ ê¦ü°-EÚ¨ šíæ¨dì ›íô¢ª -cú‡îª-ú‡îªe-.- Ð þ§tôÂd-ö°-ÚÂìª ô¢ Ú ¥õ ªÞ¥ ÍÙCþ ¼h Ù C.- ÖÚÛæ¨ ú£«\üŒxêÁ Ïõªx, Îíƈú£ª, ˺åöËÀ Þœë]ª-õÚÛª î¶ú£ª-ÚÛªÙç˶ ê¦üŒÙ-àμ-NêÁ í£E-ö˶-ÚÛªÙè¯ Öí£ p Ùë] Ù ÚÛ ª ë] ª ô ¢ ª aÚÛªE ÍÚÛ\è… Në¯u-ô¢ª–ë¯Eo êμJචÍ÷-Ú¥øŒÙ ÑÙåªÙC.- Óö° ÍÙç˶ Î þ§tôÂd ö°Ú Oªë] ÑÙè˶ õÚÛ ª êŸ ÷ ª øË ˜ j L öË º öËμÚÛ\õª ò˺CÅ-þ§hô¢ª.vúˆ\ûÂ-Oªë] í‡û ìÙñô¢ª çËμjíà à¶óμ³àŸªa, · ô ÙèÁ í£ ë ] Ì Ä A öË º në¶øŒ-î¦u-í£hÙÞ¥ öË¶ë¯ ö°ÚÂ-Óû ÎíÃE è½ûÂ-ö˺è à¶ú£ª-ÚÛªE NNëÅ ] ìÞœ ô ¦öË º x ÑÙè˶ OüŒx ë¯E-ë¯y-ô¦ì« Îí£-¸ôæÀ à¶óμ³àŸªa.- Íö° å«uåô¢ ª x í‡ õ x-õÚÛª ˺îª Ú¥ë]Ùç˶, ú£Ùví£-ë¯óŸª í£ë]ÌÄ-A-ö˺û¶ û¶ô¢ªÞ¥ å«uù£ ì ªx àμ ñ ª-ê¦ô¢ª.ê¦üŒÙ àμN-êÁì« ê¦üŒÙ î¶óμ³àŸªa ÷ª· ô Ùë ] ª ÚÛ ª Îõú£ uÙ, Bóμ³àŸªa.- ÍÙç˶, ÖÚÛ-î¶üŒ ÏÙæ˺x Oª í‡ õ x õ ÚÛ ª öË μ Ú Û\-õÙç˶ šíë]Ì-î¦-üŒ‰x-Þ¥F ÑÙç˶ Óö°Ùæ¨ Ñìo òÅ ¡ ó Ÿ « Eo Ïñ(Ù-D-ö˶-ÚÛªÙè¯ î¦üŒ‰x Ð ê¦-üŒÙð¼Þ•-ådÙè…! àμNêÁ êŸõªí£± êμô¢-÷-àŸa-ìo-÷«å.

Þœ-é¨-ê¦-EÚ© × öËμÚÛª\Ù-ëÁàÂ

-cê¦üŒÙe- ÷«JÙC!


-Î-í‡öËÀ, ÷«Nª-è…-í£Ù-è[xö° ÚÛüŒx-Ú¨Ù-šíjì ô¢ÙÞœª ö˶ÚÛªû¦o ÷ªëÅ]ª-ô¢-îμªiì ô¢ª# ë¯E þ»ÙêŸÙ.- ÍÙë]ª¸Ú Î ô¢ª# êμL-ú‡-ì-î¦üŒ‰x QêŸ-Þ¥L Óí£±pè[ª Aô¢ª-Þœª-꟪Ùë¯.-.-.- úˆê¦-íÆ£õÙ Óí£±p-è•-ú£ªhÙë¯.-.-.- ÍE ÚÛüŒ‰x Ú¥óŸªõª Ú¥›úö° Óë]ª-ô¢ª-àŸ«-›ú-î¦ô¢ª.- Ú¥F Ïí£±pè[ª Î Ú•Ùè[-íÆ£õÙ ÚÛ«è¯ àŸ«è[-Þ¥û¶ Aû¦-õ-E-í‡Ù-à¶ÙêŸ ÍÙë]-îμªiì ô¢ÙÞœª-ö˺xÚ¨ ÷«J, ÷ªJÙêŸ AóŸªuE ÞœªVbêÁ àŸ÷±-õ«-J-þ¼hÙC.-.-!

ší

ô¢æ˺x úˆê¦-íÆ£õÙ àμåªd ÑÙç˶, ÍC îμ³Þœ_ ê•è…T í£²õª í£²ú‡ÙC îμ³ë]õª.-.-.- ÍN í‡ÙëμÞ¥ ÷«J, Ú¥óŸª-öËμ-í£±p-è[-÷±-ê¦óμ«, î¦æ¨ ÚÛüŒ‰x Óí£p-æ¨Ú¨ NàŸªa-ÚÛªÙ-æ°óμ« ÍE Óë]ª-ô¢ª-àŸ«ú£«h, î¦æ¨-÷ª-ëÅ]u-ö˺ڨ êμõx-ô¢ÙÞœª ÷#a à¶ô¢-Þ¥û¶, àμåªd ìªÙ# ÚÁú‡, ñªådö˺ ÷ªÞœ_-òËμæ¨d, í£Ùè[åÙ Îõú£uÙ.-.-.- ÖÚ•\-ÚÛ\-æ¨Þ¥ Öõª-àŸª-ÚÛªE Aû¶ í£E-ö˺û¶ ÑÙè˶ úˆê¦-íÆ£-õ-ví‡-óŸ³õª ÓÙë]ôÁ.TÙáõª ÓÚÛª\-÷Þ¥ ÑÙæ°-óŸªìo Ú¥ô¢-éÙêÁ ë¯Eo Aìè[Ù #Ú¥ÚÛª Íìª-ÚÛª-û¶-î¦üŒŠx ö˶ÚÛ-ð¼ö˶ë]ª.- ÍÙë]ª¸Ú Ïí£±pè[ª TÙáõª êŸÚÛª\÷, ÞœªVb ÓÚÛª\÷ ÑÙè˶ ô¢ÙÞœª-ô¢Ù-Þœªõ šïj°vGè úˆê¦-íÆ£ö ÷ÙÞœ-è¯-õìª ô¢«ð»Ù-C-ú£ªh-û¦oô¢ª.- Eâ°-EÚ¨ í£Ùè˶ û¶õìª ñæ¨d Ð Ú•Ùè[-íÆ£õÙ ô¢ª< ÞœªVb ø‹êŸ÷´ ÷«ô¢ª-꟪Ù-åªÙC.Ú•Ùè[ö˺x Þœªådö˺x ÓÚÛ\-è[Ùç˶ ÍÚÛ\è[ šíJ¸Þ úˆê¦-íÆ£-õÙö˺ ð¼ù£-Ú¥õ« Øù£-ëÅ]-Þœª-é°õ« ÓûÁo.- Nå-Nª-ìx-êÁ-ò°åª ÜE-â°õ« ú£÷ª”-CÌÄÞ¥ ÑÙæ°ô³.- ôÁÞœ-E-ôÁ-ëÅ]-ÚÛ-øŒ-Ú¨hF šíÙàŸª-ê¦ô³.HíˆE êŸT_Ù-àŸ-è[Ù-êÁ-ò°åª ›íÞœª, Ú¥ö覗ٻ î¦uëÅ]ªMo Íè[ª“-ÚÛªÙ-æ°ô³.- úˆê¦-íÆ£-õÙêÁ ÎÙëÁüŒì, ÖAhè….-.- ÷Ùæ¨ î¦æ¨F ë]«ô¢Ù à¶ú£ª-ÚÁ-÷àŸaå.- Íô³ê¶ úˆê¦-íÆ£-õÙêÁ ð¼L›úh ô¦÷«íÆ£õÙ, õ¤Ûté, ìª-÷«û íÆ£ö°ö˺x Øù£-ëÅ]-Þœªé°õêÁò°åª ÞœªWb ÓÚÛª\î¶.- ÷³ÜuÙÞ¥ Ú¥uìq-ôÂE Eî¦-JÙචޜªé°õª î¦æ¨ö˺x Ñû¦oóŸªE êμL-óŸª-è[ÙêÁ ÞœêŸ ·ôÙè[ª ë]ø‹-ò°Ì-õªÞ¥ ÎóŸ« íÆ£ö°-õêÁ úˆê¦-íÆ£-ö°Eo ú£ÙÚÛ-K-ÚÛ-JÙ# ÷ª·ôûÁo Ú•êŸh ô¢Ú¥-õìª ô¢«ð»Ù-Cú£ªhû¦oô¢ª.ë¯ÙêÁ ÷ªìÚÛª êμL-ú‡ì ÎÚÛª-í£-àŸaE úˆê¦-íÆ£õÙ Ú¥þ§h ÷ªJÙêŸ AóŸªuÞ¥ ÷«ô¢è[ Ú¥ë]ª, êμõªí£², ñÙÞ¥ô¢«, Þœªö°H, Óô¢ªí£², ÷ÙÚ¥óŸª ÷Ùæ¨ ô¢ÙÞœªö˺x Ú¥þ¼hÙC.- šíjÞ¥ Ð øŒê¦-ñÌí£± ú£«í£-ôÂvíÆ£²æÀ-Þ¥ì« ÏC

÷ªìo-ì-õÙ-ë]ª-ÚÁ-÷-è[ÙêÁ ë¯E÷ªt, â°÷ªêÁåö°xû¶ ·ôj꟪õª úˆê¦-íÆ£õÙ êÁåMo šíÙàŸª-꟪-û¦oô¢ª.-

ô¢-Ú¥-öËμûÁo.-.-!

íƇL-íˆûÂq, ÷ªóŸª-û¦t-ôÂö˺ ÓÚÛª\-÷Þ¥ šíJ¸Þ ÷³ë]ªô¢ª Þœªö°-H-ô¢ÙÞœª úˆê¦-íÆ£õÙ ô¢ª#ö˺ Íë]ª(Ä-êŸ--ìå.- ÍÙë]ª¸Ú Î ô¢ÚÛÙ-êÁ-ò°åª Ú•êŸhÞ¥ ÷þ¼hìo ñÙÞ¥-ô¢ª-÷-ô¢gÙ-ö˺E ú£«í£ô ÞÁöËÀ“, êμõªí£² ö˶ê¦-ÚÛª-í£à¦a ÚÛõ-Þœ-L-ú‡-ì-åªxÙè˶ ÓûÂ-ÓÚn-1 ÞÁöËμ“û ô¢Ú¥Lo ÚÛ«è¯ ÷ªï£„-ô¦-ù£Zö˺ ÓÚÛª\-÷Þ¥ šíÙàŸª-꟪-û¦oô¢ª.- šíë]Ì šíë]Ì ÚÛüŒxêÁ ÎÚÛª-í£à¦a, Þœªö°-H-ô¢ÙÞœª ÚÛõ-Þœ-L-ú‡-ìåªx ÑÙè˶ ëǯóÀª ô¢ÚÛÙ ÚÛ«è¯ ò°Þ¥ ÎÚÛ-J{-þ¼hÙC.- Oæ¨-êÁò°åª vÞ¥íƇdÙÞÂ, šïj°vG-èËμj-â˶-ù£û ví£vÚ¨-óŸªõ ë¯yô¦ ô¢«ð»Ù-CÙ-#ì vGæ¨-ùÃ-Þœ-óŸ«û¦, õK îμjæÀ.-.-.÷Ùæ¨ Në¶Q ô¢Ú¥-õ-êÁ-ò°åª ÷ªì-ë]-Þœ_ô¢ ÍGÅ-÷”CÌÄ à¶ú‡ì ÷ªï£°-ñ«-òËÀ-ì-ÞœôÂ, ò°ö°-ì-ÞœôÂ, ù£ï£°-ô¦-ûÂí£²ôÂ, Ú¥ÚÛ-ô¢x-í£-èÂ.-.-.- ÷Ùæ¨ ô¢Ú¥-õFo AóŸªuE ÞœªVbêÁ ûÁô¢«-J-þ§hô³.- ÍìÙ-êŸ-í£±-ô¢Ù-ö˺E ë]ªô¢_Ù úˆê¦-íÆ£õÙ, ô¦á-÷ªÙ-vè…-ö˺E Dî¦-ûÂ-àμ-ô¢ª÷± úˆê¦-íÆ£-ö°õ ô¢ª#Ú¨ ÷ª¸ôO þ§æ¨-ô¦-÷-û¶-î¦üŒŠx Ñû¦oô¢ª.- Íô³ê¶ í£Ùè[ª Ôë]-ô³û¦ ÷³Ùë]ª ÚÛÙæ¨Ú¨ ì#a-ê¶û¶ ÚÛë¯, ûÁæ¨-÷-ô¢ÚÛ« îμü™xD.ÍÙë]ª¸Ú úˆê¦-íÆ£õÙ ÚÛ«è¯ ô¢ÙÞœªLo ÷«ô¢ªaÚÛªÙæ˺ÙC.- ë¯ÙêÁ ÖÚÛ-í£±pè[ª ôÁè[ª“ í£ÚÛ\ ñªådö˺x ÷«vêŸî¶ª ÚÛE-í‡ÙචÎÚÛª-í£-àŸaE Ú•Ùè[íÆ£õÙ, û¶è[ª ú£«í£-ôÂ-÷«-·ô\å«x íÆ£±èÂ-÷«-öËÀqö˺ šújêŸÙ ÓûμoûÁo ÷ô¦gö˺x ÚÛìª-cNÙë]ªe- à¶þ¼hÙC.- H

-ð¼-ù£-Ú¥-õª-

-÷Ùë] vÞ¥.- úˆê¦-íÆ£õÙ ÞœªVb-ö˺-

-øŒÚ¨h -í‡Ù-è…-í£-ë¯-ô¦–õª vð»-æ©ìªx Ú•-÷±yõª N-å-NªûÂn-ú‡ Ú¥-L{óŸªÙ Õ-ô¢û îμª-Uo-ù‡óŸªÙ ðƧ-ú£pÄ-ô¢úà ð»-æ°-ù‡óŸªÙ þ¼-è…óŸªÙ >ÙÚÂ

:- 94 Ú¥uõ-K-õª:- 23.-64 vÞ¥.:- 2.-06 vÞ¥.:- 0.-29 vÞ¥.:- 36.-3 Nª.-vÞ¥.:- 24 Nª.-vÞ¥.:- 0.-6 Nª.-vÞ¥.:- 21 Nª.-vÞ¥.:- 32 Nª.-vÞ¥.:- 247 Nª.-vÞ¥.:- 9 Nª.-vÞ¥.:- 0.-1 Nª.-vÞ¥.-


îμªJšú îμªJšú..!

Ú•Ù-ë]-JÚ¨ ú£ï£°-áÙ-Þ¥û¶ ð»è…-àŸ-ô¢t-îμªiê¶, ÷ªJ-

-

ÚÛªú£ª-÷ª-í£±÷±y ¸ôÚÛªLosÍîμª-J-ÚÛû ø‹vðƧûÂz ¸ôÚÛªLo û¦ì-òËμæ¨d îμªêŸhÞ¥ à¶ú‡ ÷³Ý°-EÚ¨ í£æ¨dÙ# Îô¦ÚÛ ÚÛè…-¸Þ›úh ÷³ÜÙ ê¶åÞ¥ ÑÙåªÙC.H ò˹ð§pô³ ÞœªVbö˺ Ú¥ú£h ÷³ö°hû¦ ÷ªæ¨d ÚÛLí‡ ›íÆúÃ-ð§u-ÚÂö° î¶ú‡ Îô¦ÚÛ ÚÛè…-¸Þ-óŸ«L.- Ïö° êŸô¢àŸ« à¶ú£ªhÙç˶ àŸô¢tÙ ÷ª”ë]ª-ê¦yEo ú£ÙêŸ-JÙ-àŸª-ÚÛªÙ-åªÙC.H Ú©ô¦ ëÁú£ ô¢ú£Ùö˺ ê¶ûμ î¶ú‡ ò°Þ¥ ÚÛLí‡ ÖÙæ¨Ú© ÷³Ý°-EÚ© í£æ¨dÙ# Îô¦ÚÛ ÚÛè…-¸Þ›úh, àŸô¢tÙ ÍÙë]ÙÞ¥ îμªô¢ª-ú£ªhÙ-åªÙC.-

Ú•Ùë]-JÚ¨ ÷óŸª-ú£ª-ší-J-¸Þ-Ú•DÌ àŸô¢tÙ ð»è…-ò°-J-ìåªxÞ¥ Íô³-ð¼-꟪Ù-åªÙC.- Íö°Ù-æ¨-î¦üŒ‰x ÷³ÜuÙÞ¥ êŸTì â°wÞœ-êŸhõª Bú£ª-ÚÁ-î¦-LqÙë¶.÷³Ùë]ªÞ¥ ò°ë]Ù, ÎL-îËÂ-ì«-ûμLo ÚÛLí‡ ÖÙæ¨Ú¨ í£æ¨dÙ# ÷ªô¢Ìì à¶óŸªè[Ù ÷õx ë]ª÷´t-ëÅ]«S ÍÙê¦ ð¼ô³ àŸô¢tÙ ô¢Ùvëůõª êμô¢ª-àŸª-ÚÁ-÷è[Ù-êÁ-ò°åª, àŸô¢tÙ ÷ª”ë]ª-÷±Þ¥ ÷«ô¢ª-꟪ÙC.H ÞœÙëÅ]Ùö˺ #æ¨-·Úè[ª í£ú£ªí£±, ð§õª ÚÛLí‡ ÷³Ý°-EÚ© à¶êŸª-õÚ© Ú¥üŒxÚ© í£æ¨dÙ# Îô¦ÚÛ ÚÛè…-¸ÞóŸ«L.- ÞœÙëÅ]Ù, í£ú£ªí£± Ð ·ôÙè[« ÚÛ«è¯ ÓÙè[ÚÛª ÚÛNª-Lì àŸô¦tEo îμªJ-›úö° à¶þ§hô³.H ð»è…-àŸ-ô¦tEo ê¶÷ªÞ¥ ÑÙà¶Ù-ë]ªÚÛª šíô¢ª-Þœª-ö˺E ö°uÚ¨dÚ Î÷ªxÙ, >ÙÚ ÓÙêÁ êÁè[p-è[-ê¦ô³.-ë•Ù-è[-... Ú¥ñæ¨d ÷³Ý°-EÚ© ÖÙæ¨Ú© šíô¢ª-ÞœªE í£æ¨dÙ# - ÎôÁÞ¥uEÚ¨ ÍÙè[... ò°Þ¥ ÷ªô¢Ìì à¶ú‡û¦ ÷ªÙ#ë¶.ë•Ù-è[-Ú¥óŸª AÙç˶ ÷ªÙë]-ñªCÌÄ ÷ú£ªhÙë]ìo H í£#a-ð§-õö˺x ÷ªÙ# Í÷«tû¦ìo Ú¥ô¢-éÙêÁ í‡õx-õÚÛª šíë]ÌÞ¥ šíådô¢ª.- Ú¥F ë•Ùè[-Ú¥óŸª, ÎÚÛª.-.-.- ÓÙêŸ ÷ªÙ# Øù£-ëůö˺ à¦ö°Ó÷ô¢Ùç˶... ÷ªÙCÚ¨ êμL-óŸªë]ª.- ë•Ùè[-Ú¥-óŸªö˺ Õô¢û ø‹êŸÙ à¦ö° -cí£ôÁ-í£-Ú¥-ô¦-ô¢–-Nªë]Ù øŒKô¢ÙeÓÚÛ ª \÷.û¦è†-÷u-÷ú£– í£E-B-ô¢ªö˺ Ú©õ-ÚÛ-ð§vêŸ ÷ÙචG2 NåÍÙåªÙ-æ°ô¢ª.- Î ú£ÙÞœ-êμö° Nªû РڥóŸªö˺x ú£÷ª”-CÌÄÞ¥ ÑÙåªÙC.- ÏÙÚ¥ ë•Ùè[-Ú¥-óŸª-ö˺xE Ñû¦o ÍÙë]-JÚ© ú£ï£„óŸªÙ ඛú G6, ÏêŸ ô ¢vê¦ óŸ«Ùæ©-Î-Ú¨q-èËμÙå«x ð¼ù£-Ú¥õ« ÚÛLú‡ ÎMb-÷ªôÂq, ÷´ô¢aÄ, ÞœªéÙ Ñìo-î¦üŒ‰x ÷ªÙ# êŸLx÷ªLd í £ ± ö Ë À šúx ¬\-ôÁ-ú‡úÃ.-.-.- ÷Ùæ¨ û¦è† ú£ÙñÙëÅ] î¦uëÅ]ªLo EôÁ-CÅ-þ§h-óŸªå.ë]Ù-vè[ª-õªÞ¥ ÑÙæ°ô¢ª ÍÙåªOæ¨ ö Ë º x E ëÇ μ j O ªû @÷-vÚ¨-óŸªF šíÙàŸª-꟪ÙC.- ë•Ùè[ö˺ íˆàŸ« ÓÚÛª\î¶.- ÏC û¦oô¢ª í‡æÀq-ñôÂ_ Eí£±-éªõª.@ô¢ g ÷ u÷ ú£ – í£ E B ô ¢ ª E šíÙàŸª-꟪ÙC.- Ð Ú¥óŸªõ ô¢þ§Eo ôÁW ç˶ñª-öËÀ-ú£«pìª ÓÙë]ª-ÚÛÙç˶ ÖÚÛ-JÚ¨ ú£ï£„óŸªÙ à•í£ ± p ì ê¦Tê¶ ÷ªëÅ]ª-٠EóŸªÙ-vêŸ-éö˺ ÑÙåªÙ-ë]å.- ë•Ùè[-Ú¥-óŸªLo ඛú-åí£±pè[ª î¦üŒx îμªë]è[ª òÅ°Þ¥ö˺x ÚÛL¸Þ ÷«ô¢ªpõª Aìo ÓõªÚ Ûö˺x ÷ªëÅ]ª-٠ò°Þ¥ êŸT_-ìåªx ÎëÅ]ª-EÚÛ í£J-øËÁ-ëÅ]-ì÷ªÙ# êŸLx-ë]Ù-vè[ª-õªÞ¥ ÷«¸ôÙ-ë]ªÚÛ« ëÁ-ë]-í£-è[-ê¦-óŸªå.öË º x ì « ê¶ L ÙC.Îú£h-÷«-êÁ-ò°åª ÏêŸ-ô¢vê¦ ø‹yú£-ú£Ù-ñÙëÅ] î¦uëÅ]ªMo ÏÙë]ª-ÚÁú£Ù OüŒ‰x ë¯ë¯í£± 45 ÷ªÙCE ÓÙí‡ÚÛ à¶ú‡ î¦üŒxÚ¨ ë•Ùè[ Ú ¥ó Ÿ ª ö Ë º E ›íÆxîË•-û¦-ô³è[ªx EôÁ-CÅ-þ§h-óŸªF, Oæ¨E ÓÚÛª\-÷Þ¥ ÏêŸ-ô¢ª-õÚÛª ú£ï£„óŸªÙ ඛú Í÷-Ú¥øŒÙ ÚÛLpÙ-à¦-ô¢å.- Íö° ඛúAû¶-î¦-üŒxÚ¨ Ú¥uìqô¢ªx êŸyô¢Þ¥ ô¦÷F ÍÙåª-û¦oô¢ª.- ÏÙë]ª-ö˺E åí£±pè[ª î¦üŒx òÅ°îËÁ-ë¶y-Þ¥-õÚÛª Ú¥ô¢-é-÷ªó¶ªu îμªë]è[ª òÅ°Þ¥-õìª óŸ«Ùæ©-Î-Ú¨q-èËμÙåªx Ú¥uìqô ڥô¢ÚÛ víƈô¦-è…-ÚÛ-öËÀqE Eî¦-J-þ§hô³.Ó÷«t·ôj þ§\û à¶ø‹-ô¢å.- Íë¶-ú£-÷ª-óŸªÙö˺ î¦üŒ‰x í‡õx-õêÁ ÎìÙDìªoÙ# Bú‡ì ô¢þ§-óŸª-û¦õª ÚÛªù£ªd, þ§\Gúà ÷Ùæ¨ àŸô¢të]ÙÞ¥ ޜ腛í ú£÷ª-óŸªÙö˺ îμªë]è[ª òÅ°ÞœÙ-ö˺ ÚÛL¸Þ ÷«ô¢ªpMo î¦uëÅ]ªMo êŸT_-þ§h-óŸªå.- ò°uÚ©d-J-óŸªöËÀ ÏûμpÄ-ÚÛ{ìx Eî¦-ô¢-éÚ© ë•Ùè[ Þœ÷ª-EÙ-à¦-ô¢å.- Ð ·ôÙè[ª ú£÷ª-óŸ«-ö˺xì« îμªë]è[ª òÅ°Þ¥õª Ö¸Ú êÁè[p-è[ª-꟪ÙC.- ë•Ùè[-Ú¥-óŸªE ìNª-Lê¶ ûÁæ¨-í£±Ùè[ªx êŸÞœª_-ê¦-óŸªF NëÅ]ÙÞ¥ ú£pÙCÙ-à¦-óŸªå.- DEo-ñæ¨d Óë]ª-æ¨-î¦J ú£÷ª-ú£u-õÚ¨ êŸyô¢Þ¥ àμñª-ê¦ô¢ª.- ë•Ùè[-Ú¥óŸª ÓÚÛª\-÷Þ¥ Aû¶-î¦-üŒxö˺ ÷´vêŸ-í‡Ù-è¯ö˺x ú£pÙCÙ# þ§óŸªÙ ô¦üŒŠx Ôô¢p-è[-÷å.- Íô³ê¶ ë•Ùè[ö˺ ·ôÙè[ª ô¢Ú¥-õª-û¦oô³.ඛú-î¦üŒ‰x êŸ÷ª ÖÚÛæ¨ à¶ë]ªÞ¥ ÑÙè˶C, ·ôÙèÁC AóŸªu-ë•Ùè[.- ·ôÙèÁ ô¢Ú¥û¶o í‡õxLo ÓÙêÁ ÷ªìÙ ÚÛ«ô¢-Þ¥-óŸªÞ¥ î¦è[ê¦Ù.- Dû¶o ú£Ùví£-ë¯-óŸª- îμj-ë]uÙv›í÷ªÞ¥ šíÙàŸ-Þœ-õª-ÞœªöËºì« î¦è[-ê¦ô¢ª.- îμ³ë]-æ¨-ë¯Eo Ú¥Ú¨ ë•Ùè[Þ¥ ê¦-ô¢E àμñª-꟪-û¦oô¢ª.í‡õªú£«h Ú¥óŸªLo Aì-ô¢ª-Þ¥F, Î ÎÚÛªE ÷«vêŸÙ Ú¥îμªô¢x î¦uCÅ Eî¦-ô¢-éö˺ ÓÚÛª\-÷Þ¥ î¦è[-ê¦ô¢ª.- Ú¥îμªô¢ªx êŸyô¢Þ¥ êŸÞœ_-è¯-EÚ¨ Î ÷«vêŸ ÷ªÙ#ë¶! Î ÎÚÛªE î¶ô³Ù# í£êŸuÙ-Þ¥ì« Ú•êŸh ë]Ùí£-꟪õª Þœô¢(Ä-E-ôÁ-ëÅ]ÚÛ šíè[-ê¦ô¢ª.- àŸ«ø‹-ô¢ªÞ¥ ÷«vêŸõª î¦è[åÙ êμL-ú‡Ùë¶.- Íô³ê¶ ÏN Þœô¢(ÄÙ ÷ªJ.-.-.- ë•Ùè[ ÓÙêŸ ô¦ÚÛªÙè¯ àŸ«è[-åÙ-êÁ-ò°åª ÍÙè¯-øŒóŸª Ú¥uìq-ôÂì« Eî¦-J-þ§h-óŸªE ÷ªÙ#ëÁ.-.-! ÚÁší-ûÂ--ÞœûÂ, Íñ-ôÂ-è†û NøŒy-N-ë¯u-õóŸª í£J-øËÁ-ëÅ]-ÚÛªõª ›íô•\Ù-åª-û¦oô¢ª.- ÓÙë]ª-ÚÛÙç˶ Ð ô¢ÚÛÙ ÷«vêŸö˺x Ðvþ¼d-âËμûÂ, vð»âËμ-ú£d-ô¦û ·ôÙè[ª ô¢Ú¥õ ôÁtì«x ÑÙè˶ö° êŸóŸ«-ô¢ª-à¶-ú£ªh-û¦oô¢ª.ë¯ÙêÁ ÍN ÷ªï‡°-üŒö˺x ÍÙè¯-øŒóŸª Ú¥uìq-ôÂìª ô¦E-÷y-ÚÛªÙè¯ Íè[ª“-ÚÛªÙ-åª-û¦o-óŸªE àμñª-꟪-û¦oô¢ª.- ví£í£Ù-àŸ-î¦u-í£hÙÞ¥ ví£A-ôÁW í£C ÚÁåx ÷ªï‡°-üŒõª Oæ¨E î¦è[ª-꟪-û¦oô¢ª.- ÍÙë]ª¸Ú OüŒ‰x Ð Nù£-óŸªîμªi í£J-Q-LÙ-à¶Ù-ë]ªÚÛª ÞœêŸ Ïô¢-÷-ó¶ªu-üŒxö˺ Ð æ°uòËμx-åxìª î¦è…ì ÷ªï‡°-üŒMo î¦è[E î¦üŒxF í£J-Q-LÙ-àŸÞ¥n- ÍÙë]ªö˺ î¦è…-ì-î¦-üŒxö˺ ÍÙè¯-øŒóŸª Ú¥uìqô ÷#a-ì-î¦üŒ‰x êŸÚÛª\-÷F, Íë¶ î¦è[-E-î¦-üŒxö˺ Î ú£ÙÜu ÓÚÛª\-÷Þ¥ ÑÙë]F ê¶LÙC.- þ¼, îμ³êŸh-Oªtë] Ð æ°uòËμxåªx ·ôÙè[ª ô¢Ú¥-õªÞ¥ í£E-à¶-ú£ªh-û¦o-óŸªìo ÷«å.-


ì-Þœô¢Ù ìè…-ò˹-è[ª“ì Bv÷-î¦-ë]ªõ þ§–÷ô¢Ù.- ð¿ô¢ª-õìª ñÙDÞ¥ à¶ú£ª-ÚÛªìo Bv÷-î¦-ë]ªõª.þ§–-÷-ô¦Eo àŸªåªd-÷³-æ¨dì ÍCÅ-Ú¥-ô¢ªõª.- àŸªå«d áì-ú£Ù-à¦ô¢Ù.ñóŸªæ° ö˺í£ö° Ó÷-JÚ© E ÚÛõ-Þœ-ÚÛªÙè¯ Bv÷-î¦-ë]ªLo ÷ªåªd-òËμ-æ°d-õ-ìoC õ¤ÛuÙ.꟪-ð§-ÚÛªõª ÞœªJ-ší-è[ªêŸ« ÖÚÁ\ Íè[ªÞœ« Oô¢ª ö˺í£-LÚ¨ î¶ú£ªhÙç˶.-.-.î¦ô¢ª þ§–÷-ô¦Eo ÷ªJÙêŸ ÚÛåªd-C-ådÙÞ¥ ÷«ô¢ªa-ÚÛªÙ-åª-û¦oô¢ª.·ôÙè[ª í£ÚÛ\-õªoÙ< àμ÷±õª #õªx-õª-í£-è˶ö° ꟪ð§-ÚÛªõ îμ«êŸ.Ô÷ª-÷±-꟪ÙëÁ êμL-óŸªE ÑêŸ\ÙôÈ¢! ÏC Bv÷-î¦-ë]ªõ ë¯èÁ, w·Újîª ú‡E÷« ë]”øŒuîμ« Ú¥ë]ª.-.-.- í£òËÀ > Oè…óμ«¸Þîªö˺ ë]”øŒuÙ. óŸ³-ë]ÌÄ-ô¢Ù-Þ¥Eo êŸõ-í‡ÙචÏö°Ùæ¨ vÚ©è[ö˶ û¶æ¨ óŸ³÷-êŸ-ô¦Eo ÎÚÛ-åªd-ÚÛªÙ-åª-û¦oô³.- Îåö˶o ·ÚK-ôÂÞ¥ ÓÙàŸª-ÚÛª-û¶ö° î¦JE vð¼êŸq--ú£ªh-û¦oô³.-

í£

ëÁ êŸô¢-ÞœA àŸë]ª-÷±-꟪ìo Þ½êŸ-îªڨ vÚ¨·ÚæÀ ÍÙç˶ ÓÙAù£dîμ« îμ³òËμj-öËÀö˺ -cÎôÂúˆH þ§dô vÚ¨·ÚæÀe- Îè[-å-÷ªû¦o ÍÙê¶ Ïù£dÙ.ÏÙ-åô àŸë]ª-÷±-꟪ìo î¦üŒx Íìo-óŸªu-·Újê¶ Ú¥ô ¸ôú‡ÙÞ í‡#a.- ÍêŸE à¶A-ö˺E îμ³òËμj-öËÀö˺ -cÎþ§pÄöËÀd9e- ¸Þîªö˺ Ú¥ô¢ª ô¢ô³uì ë]«ú£ª-ÚÛª-ð¼-꟪Ù-åªÙC.- ÏÙæ˺x þ¼ðƧ-ö˺û¶ ÚÛ«ô¢ªaû¦o ê¦û¶ Ú¥ô¢ªìª ìè[ª-í£±-꟪ìo Íìª-òÅ¡«-AÚ¨ ö˺ì-÷±-꟪Ù-æ°è[ª Î ÚÛªvô¦è[ª.ÏÚÛ î¦üŒx Í÷«t ÍÚ¥\ ÚÛLú‡ ú£ô¢-ë¯Þ¥ Ú¥uÙè† vÚÛùà þ§Þ¥ Îè˶-ú£ªhÙ-æ°ô¢ª.- î¦üŒx û¦ìo-Þ¥-JÚ¨ ÷«vêŸÙ þ§óŸªÙvêŸÙ × Íô¢ÞœÙå óŸ«ÙvU ñô“¬q Îè…ê¶ à¦õª, Îíƈú£ª ÖAh-è…-ìªÙ# Jö°-ÚÛq-ô³-ìåªx ÑÙåªÙC.Ïî¦ü° ¸ôí£² ¸ÞNªÙÞ ví‡óŸ³õ ÚÛªåªÙ-ò°ö˺x Ïö°Ùæ¨ î¦ê¦-÷-ô¢-é ÚÛEp-þ¼hÙC.Eìo îμ³ìoæ¨ë¯Ú¥ í£J-ú‡–A Ïö° ÑÙè˶C Ú¥ë]ª.- í‡õx-öËμ-÷-·ôjû¦ ¸Þîª Îè[ª-꟪Ùç˶ cÓÙë]ªÚÛ« í£E-Ú¨-ô¦E Îå-õêÁ çËμjîª î¶úÃd à¶ú£ªh-û¦o÷±.- Ïö°-·Þjê¶ àŸë]ª÷± þ§T-ìç˶x.-.-.-eÍÙå« êŸLx-ë]Ù-vè[ªõª ÚÁí£p-è[ª-꟪Ù-è˶-î¦ô¢ª.Ïí£±pè[ª úˆû ÷«J-ð¼-ô³ÙC.- Oæ¨ šú—döËÀ ÷«Ja Ðn-þ¼pôÂd¬q ÍÙåª-û¦oô¢ª.- Íì-è[ Ú¥ë]ª, Ú•êŸh Ú•êŸh Îåõ« Î Îåõ ›íô¢ª Oªë] ÚÛxñª(õ«, æ˺ô¢o-îμªÙå«x ¸ÞNªÙÞ MÞœªõ« šíë]Ì-îμ³-êŸhÙö˺ wšíjâËÀ-÷ªF.-.-.- à¦ö° êŸêŸÙ-ޜ áô¢ª-Þœª-êÁÙC.- ë¯ÙêÁ Ð ¸ÞîªqE ÍGÅ-÷«-EÙචî¦JÚ¨ òÅ¡N-ù£u꟪h Îø‹-á-ì-ÚÛÙÞ¥ ÚÛEp-þ¼hÙC.- vÚ¨·ÚæÀ, çËμEoúà ÷«C-JÞ¥ ê¦÷´ ÎûÂ-öËμjû Îåõ vð»šíÆ-ù£-ì-öËÀqÞ¥ ÷«ô¢-÷-àŸaìo ÎøŒ ÚÛõª-Þœª-êÁÙC.Oè…óμ« ¸Þîªqö˺ ÖÚÛ\-þ§-JÞ¥ ÏÙêŸ ÷«ô¢ªp Óö° ÷#aÙC? ÏC ÖÚÛ\-þ§-JÞ¥ ÷#aì ÷«ô¢ªp Ú¥ë]ª.Në¶-ø‹ö˺x Ðn-þ¼pôÂd¬q à¦ö°-Ú¥-õÙ-Þ¥û¶ Îë]-ô¢é ð»Ùë]ª-꟪-û¦oô³.- ÍÚÛ\è[ NNëÅ]

þ§–óŸ³ö˺x æ˺ô¢o-îμªÙåªx vÚÛ÷ªÙ êŸí£pÚÛ áô¢ª-Þœª-꟪Ù-æ°ô³.- -c÷ªì-ë¶-øŒÙö˺ ÷«÷´õª Îå-õ¸Ú êŸLx-ë]Ù-vè[ª-Là¶a vð¼ê¦q٠ÍÙêŸÙ-êŸ-÷«vêŸÙ.- ÏÚÛ Ðn-þ¼pôÂd¬q Íìo Ú¥ûμqíÃd ÍÙêŸ êŸyô¢Þ¥ ví£á-ö˺xÚ¨ îμüŒ‰hÙ-ë]E îμ³Fo ÷ªëÅ]u ë¯Ú¥ Ó÷ô¢« Íìª-ÚÁ-ö˶ë]ª.- Ú¥F ÒÙ-àŸ-ENëÅ]ÙÞ¥ í£J-ú‡–-꟪õª ÷«J-ð¼-óŸ«ô³eÍÙæ°è[ª @ê ô¦â˶ùà ÚÛªÙvë¯.- ÍêŸè… Oè…óμ« ¸Þîªq í‡#ašíj ÏÙæ˺x ôÁW óŸ³ë]ÌÄ áJ-¸ÞC.- -cìª÷±y Îåõª Îí‡ ú£JÞ¥_ àŸë]ª-÷±-ê¦î¦ ö˶ë¯.-.-.-e- ÍÙå« Í÷«t-û¦-ìoõª ÍLd--åîª Ïú£ªhÙ-è˶-î¦ô¢ª.êŸí£p-E-ú£·ôj ô¦â˶ùà ñªCÌÄÞ¥ àŸCN ÏÙåô ð§šúj è…vUö˺ à¶ô¦è[ª.- Ú¥F Îè[è[Ù Îí£ö˶ë]ª.- Î Îåö˺x ÍêŸè… þ¼\ô¢ª àŸ«ú‡ì ¸ÞNªÙÞ ÚÛÙší-Fõª ô¦â˶ùà ûμjí£±-é°uEo ÞœªJhÙ# ð¼æ©-õÚÛª í‡õ-÷è[Ù îμ³ë]-öËμæ°dô³.- ð¼æ©õª ÓÚÛª\-îμj-ð¼-÷-è[ÙêÁ è…vU ÷ªëÅ]u-ö˺û¶ ÷«û¶-ø‹è[ª.- èÁæ°n-2 Îåö˺ Eÿ§g-꟪èËμj Ô ð¼æ©Ú¨ îμRxû¦ ñ-÷ª-AêÁ AJ-T-÷-ú£ªhìo Ú•è[ª-ÚÛªE àŸ«ú‡ Í÷«t-û¦û¦o ÚÛ«è¯ ÏÚÛ àŸë]ª÷± ÞœªJÙ# ñõ-÷ÙêŸÙ à¶óŸª-ö˶ë]ª.- Ïí£p-æ¨-÷-ô¢ÚÛ« ÏêŸô¢ ë¶ø‹ö˺x áJ-Tì æ˺ô¢o-îμªÙ-åxö˺ ð§ö˹_ìo ô¦â˶ùà Ð÷ªëŶu ÷³Ùñ-ô³ö˺ ÐÓúÃ-ÓöËÀ ÏÙè…óŸ« ÷«ú£dôÂq æ˺ô¢o-îμªÙæÀ ·ÞL-à¦è[ª.êŸìÚÛª Ïù£d-îμªiì Oè…óμ« ¸ÞîªqE ·ÚK-ôÂÞ¥ ÷ªõ-àŸª-ÚÁ-÷-àŸaìo ÚÛõ ûμô¢-î¶-ô¢è[Ù ú£ÙêÁù£ÙÞ¥ ÑÙë]Ù-æ°è[ª ô¦â˶ùÃ.- ê¦ìª Îå îμ³ë]-õª-ší-æ¨d-ì-í£±pè[ª Eâ°-EÚ¨ Ð í£J-é°÷«Eo ÒÙ-àŸ-ö˶-ë]û¶ ô¦â˶ùà ÷«å-õÚÛª Þœé°Ù-Ú¥õ« êÁè[-÷±-꟪-û¦oô³.Óö°? ÞœêŸ ·ôÙè˶-üŒxö˺ vð»šíÆ-ù£-ìöËÀ ¸Þ÷ª-ô¢ªxÞ¥ ÷«Jì vÚ©è¯-Ú¥-ô¢ªõ ú£ÙÜu šíJ-TÙC.- vðƧúÃd Ðû¦è[ª ÎCî¦ô¢Ù

14

ÍÚÁdñô¢ª 2018

9

ÍÙè ú£Lx-î¦û ú£Ùú£– ÍÙàŸû¦ ví£Ú¥ô¢Ù ÷ªìë¶-øŒÙö˺ 16 ÚÁåx ÷ªÙC îμ³òËμjöËÀ ¸Þ÷ªô¢ªx Ñû¦oô¢ª.- ÷´è˶-üŒxö˺ Î ú£ÙÜu 38 ÚÁåxÚÛª à¶ô¢ª-꟪Ù-ë]E ÍÙàŸû¦.- Oô¢Ùê¦ Ú¥uV-÷öËÀ ¸Þ÷ªôÂq Ú¨ÙCÚ¨ ÷þ§hô¢ª.- OJö˺ vð»šíÆ-ù£-ìöËÀ ¸Þ÷ª-ô¢ªxÞ¥ ÷«ô¢-Þœ-õ-î¦üŒ‰x Íô¢-ÚÁ-æ¨-ë¯Ú¥ ÑÙæ°-ô¢E ÍÙàŸû¦.- šíô¢ª-Þœª-꟪ìo Ð ÷«·ô\-æÀE ÍÙC-í£±-àŸªa-ÚÁ-÷-è¯-EÚ¨ ÚÛÙší-Fõª ú‡ë]ÌÄ-÷ª-÷±-꟪-û¦oô³.- îμ³ìo-æ¨-÷-ô¢ÚÛ« à¦ö°÷ªÙC Ô ¸Þîª-ûμjû¦ Ú¥uV-÷-öËÀÞ¥ 5n-10 ENª-ÿ§õª Îè˶-î¦-ô¢å.- Ïí£±pè[ª Íô¢-ÞœÙ-åÚÛª êŸÞœ_è[Ù ö˶ë]ªn- ÍÙåª-û¦oô¢ª ìâ°ô¦ çËμÚ¥o-õ@úà úˆÐîËÁ ÷ªFùà ÍÞœ-ô¦yöËÀ.- ë¶øŒÙö˺ ê•L ¸ÞNªÙÞ ÚÛÙší-FÞ¥ ìâ°ô¦ Õíˆ-îËÁÚ¨ îμRx àŸJvêŸ ú£”ù‡dÙ-#ÙC.- í£õª Në¶Q ÚÛÙšíFõ« ÏÚÛ\è[ šíåªd-ñ-è[ªõª šíè[ª-꟪-û¦oô³.òÅ°ô¢-BóŸª ú£Ùú£\”B, óŸ³÷êŸ Ïÿ§d-ô³-ÿ§dõì« ë]”ù‡dö˺ šíåªd-ÚÛªE ηÞtÙ-çËμè JóŸ«Læ©, ÷ô¢ªa-÷öËÀ JóŸ«-L-æ©-õìª Ñí£-óμ«-TÙ# ú£J-Ú•êŸh ÎåLo êŸóŸ«-ô¢ª-à¶-›úÙ-ë]ªÚÛª ô¢Ùޜ٠ú‡ë]ÌÄ-îμªiÙC.- ¸ÞNªÙ-ÞÂÚ¨ ú£ÙñÙ-CÅÙ# ví£í£Ù-àŸÙö˺E æ°íÃn5 ë¶ø‹ö˺x òÅ°ô¢ê ÖÚÛ-åF, ÏÚÛ\è[ þ§tôÂd-ðƼû î¦è˶-î¦-üŒxö˺ ví£A ÷³Þœª_-Jö˺ ÖÚÛJÚ¨ ¸Þîª Îè[åÙ Íû¶C ôÁV-î¦K í£ìªö˺x


ÖÚÛ-åF ÖÚÛ ú£¸ôy àμñª-êÁÙC.ÖÚÛ-J-ë]Ì-JÚ¨ ñ-÷ªA ÷›úh õ¤Û-ö°C ÷ªÙCÚ¨ Îø‹-á-ì-ÚÛ÷ªE Óö° àμñªê¦Ù? ¸Þ-NªÙÞ æ˺ô¢o-îμªÙåªx ÷ªì ë¶øŒÙö˺ Ïí£±p-è…-í£±pè˶ êŸô¢-àŸªÞ¥ áô¢ª-Þœª-꟪-û¦oô³.ÎåLo ô¢«ð»Ù-C-ú£ªhìo ÚÛÙší-Fö˶ î¦æ¨ ›íô¢ª Oªë] ÚÛxñª(Lo Ôô¦p-åª-à¶-ú£ªh-û¦oô³.- Ð ÚÛxñª(õ ÎëÅ]y-ô¢uÙö˺ æ˺ô¢o-îμªÙå«x MÞ ð¼æ©õ« Eô¢y-ú£«h Îè˶-î¦-üŒxìª vð¼êŸqú£ªh-û¦oô³.- à¦ö°-÷ªÙC ¸Þ÷ªô¢ªx ñ”Ùë¯-õªÞ¥ Ôô¢pè… ð¼æ©õª í£è[ª-꟪Ù-æ°ô¢ª.Ú¥ñæ¨d EáÙÞ¥ vð»šíÆ-ù£-ì-öËÀqÞ¥ ÷«ô¦-õ-ìªÚÛªû¶-î¦-JÚ¨ ÏC ú£·ôjì ú£÷ª-óŸªî¶ª.Ú¥F, î¦æ¨Ú¨ ÞœªJhÙí£², Þ½ô¢÷Ù ÑÙæ°óŸ«? Þœª-JhÙí£± ÍÙç˶n- çËμEo-úÃ-ö°ûÁ, ò°uè…tÙ-å-ûÂö°ûÁ æ˺Koõ« í£êŸ-Ú¥õ« ÑÙæ°óŸ«, ví£òÅ¡ªêŸyÙ Þ½ô¢-N-ú£ªhÙë¯.-.-.- Íìo ú£Ùë¶ï£°Ù ú£ï£°-á.- 2022 Îú‡óŸ« vÚ©è[õ ìªÙ< Oæ¨ö˺ ÚÛ«è¯ ÍCÅ-Ú¥-J-ÚÛÙÞ¥ ð¼æ©õª áô¢ª-Þœªê¦ô³.- ÖLÙ-í‡-ÚÂq-öËºì« Oæ¨E මôaÙ-ë]ªÚÛª ú£û¦o-õª áô¢ª-Þœª-꟪-û¦oô³.- ÍEo ô¢Ú¥õ þ§tôÂd-ðƼ-ìx-öËºì« Îíà ô¢«í£Ùö˺ ¸Þîªq ÍÙë]ª-ò°-åª-ö˺ڨ ô¦÷è[Ù, ÏÙå-·ôoæÀ ›ú÷õª à®ÚÛÞ¥ õGÅÙ-àŸ-è[ÙêÁ Ð Îåõª Îè˶-î¦J ú£ÙÜu šíô¢ªÞœªêÁÙC.- ë¯ÙêÁ-ð§ç˶ î¦æ¨ í£åx ú£÷«á ë]”ÚÛp-ëÇ]÷´ ÷«ô¢ª-êÁÙC.Oè…óμ« ¸Þîªq ÓûÁo ô¢Ú¥-õªÙ-æ°ô³.î¦æ¨ö˺x ÔN ÷ªÙ#ëÁ Óö° êμõª-ú£ªhÙC? E-á.- þ§tôÂd-ðƼû à¶A-ö˺ڨ ÷à¦aÚÛ ô¢ÚÛô¢Ú¥õ Oè…-óμ«-¸Þîªq è½ûÂ-ö˺è à¶ú£ª-ÚÛªE Îè[ª-ÚÁ-÷è[Ù ÷«÷´-öËμj-ð¼-ô³ÙC.- Ú¥õ-¸¤-ð§EÚ¨ Îè˶O, ÖÚÛ vþ§då-@êÁ Îè˶O, è[ñª(êÁ Ú•û¶O, è[ñª( šíæ¨d Îè˶O.-.-.- Ïö° à¦ö° Îåõª ÎûÂ-öËμj-ûÂö˺ ÍÙë]ª-ò°-åªö˺ Ñû¦oô³.-

Íô³ê¶ ÏÚÛ\-è•ÚÛ Nù£óŸªÙ Íô¢–Ù à¶ú£ªÚÁî¦L.- Ðn-þ¼pôÂd¬q ÍFo Oè…óμ« ¸Þq Ú¥F Oè…óμ« ¸Þîªq ÍFo Ðn-þ¼pôÂd¬q Ú¥÷±.Oè…óμ« ¸Þîªqö˺ ú£ô¢-ë¯Þ¥ Ú¥õ-¸¤-ð§-EÚ¨ Îè˶O ÑÙæ°ô³.- ñªvô¢Ú¨ í£ë]ªìª šíç˶dO ÑÙæ°ô³.- Ðn-þ¼pôÂd-¬qÞ¥ ÞœªJhÙí£± ð»Ùë¯õÙç˶ ð¼æ©-í£-è[-è¯-EÚ¨ Oõ-î¦yL.- ÎåÚ¨ ÖÚÛ vþ§då@, õ¤Ûu÷´ ÑÙè¯L.- ÷ô¢öËÀ“ ÎíÆà î¦ôÂvÚ¥íÆÃd, ú£«í£ô ÷«Jóμ« vñë]ôÂq ö°Ùæ¨N Ðn-þ¼pôÂd¬q Ú¥÷±.- ÏÚÛ ÷ªÙ< àμè[« ÚÛû¦o ÍGÅ-ô¢ª-#ë¶ vð§ëůìuÙ.- Ú•Ùë]ô¢ª óŸ«ÙvU-ñ-ô“¬q ö°Þ¥ ú£ô¢-ë¯Þ¥ ÑÙè˶N Ïù£d-í£-è…ê¶ Ú•Ùë]ô¢ª óŸ³ë]ÌÄ-vÚ©-è[Lo Ïù£d-í£-è[-ê¦ô¢ª.- Ú•Ùë]ô¢ª ô¢Oªt ö°Ùæ¨ Ú¥ô“-¸Þ-îªqE Ïù£d-í£-è[-ê¦ô¢ª.- Ïù£d-í£è… þ§ëÅ]ì à¶ú£ªhìo Îåö˺ ÷ªìÚ¨ ûμjí£±éuÙ ÑÙD Íìª-ÚÛªÙç˶ ë¯E ÞœªJÙ# í£²Jh N÷-ô¦Lo ÎûÂ-öËμj-ûÂö˺ êμõª-ú£ª-ÚÁ-÷àŸªa.- šíjÞ¥ æ°íà þ¼\ô¢ªx JÚ¥-ô¢“-÷±êŸ« ÑÙæ°ô³ Ú¥ñæ¨d ò°Þ¥ Îè˶-î¦-JE ÚÛÙší-Fõ« ÞœªJh-þ§hô³.vð¼êŸq-Ùචú£Ùú£–-ö˶-÷ªû¦o Ñû¦oóŸ«? Îå Íû¦oÚÛ Îè[-è¯-EÚ¨ × î¶CÚÛ Ú¥î¦L.ví£êŸu-ô¢ª–-õªÙ-è¯L.- ð¼æ© í£è¯L.- ·ÞL-#-ìî¦JÚ¨ ñ-÷ª-꟪-õªÙ-è¯L.-.-.- Íí£±pè˶ ÷ªâ° ÷ú£ªhÙC.- Ðn-þ¼pôÂd-¬qÚ¨ ÷ªì ë¶øŒÙö˺ Î î¦ê¦-÷-ô¢-é°Eo ê¶÷-è¯-EÚ¨ ÚÛ”ù‡-à¶-ú£ªh-û¦oô¢ª ôÁF vú£«\î¦ö°, ú£ªví£-BÚ ›úû ö°Ùæ¨-î¦ô¢ª.Ðn-þ¼pôÂd¬q ð¼æ©-õ-ÚÁú£Ù æ©O î¶C-ÚÛÞ¥ í£EඛúÙ-ë]ªÚÛª êŸ÷ª þ»ÙêŸ ÚÛÙšíF -cóŸ´

þ¼pôÂd¬qe-Ú¨ Íìª-ñÙ-ëÅ]ÙÞ¥ -cóŸ´ šújíÆ£ôÂe-E OüŒ‰x vð§ô¢Ù-GÅÙ-à¦ô¢ª.- Î ú£Ùú£– Eô¢y-ÙචÐn-þ¼pôÂd¬q àŦÙí‡-óŸª-ûÂ-ù‡íà ð¼æ©-õìª ÓÙæ©O ví£þ§ô¢Ù à¶þ¼hÙC.- v›í¤Û-ÚÛª-õÚÛª NûÁ-ë¯Eo í£ÙàŸª-꟫û¶ vÚ©è¯-Ú¥-ô¢ª-õÚÛª vð¼ê¦q-Eo Ï÷yè[Ù Ð ÿ¼ õ¤ÛuÙ.Ú¥F, ÞœÙåõ êŸô¢-ñè… ÚÛ«ô¢ªaE Îè…ê¶ ÎôÁÞœuÙ Ô÷ª-î¦yL? Ð ví£øŒo ôÁF, ›úûÂ-õÚÛ« Óë]ª-ô¢-ô³ÙC.ë¯EÚ¨ î¦ô¢ª àμñª-꟪ìo ú£÷«-ëůìÙ ÔNªåÙç˶n- -cÞœÙåõ êŸô¢-ñè… ÚÛ«ô¢ªaE àŸë]-ô¢Ùޜ٠vð§Ú©dúà à¶ú£ªh-û¦oô¢ª.- ÍC Îç˶ޥ? šíjÞ¥ ÷ªìë¶-øŒÙö˺ ë¯E·ÚÙêÁ vð§ëůìuÙ ÚÛ«è¯ ÑÙCeÍE.- Eá, ÚÛë]-õ-ÚÛªÙè¯ ÚÛ«ô¢ªaE ÑÙè[è[Ù ÎôÁ-Þ¥u-EÚ¨ ÷ªÙ#C Ú¥ë]ª.- ÍC Îå-ö°è[ªêŸ« ÚÛ«ô¢ªaû¦o Îíƈ-ú£ªö˺ ÚÛ«ô¢ªaû¦o.÷ªìÙ à¶óŸ«-LqÙ-ë]ö°x Î Nù£-óŸ«Eo Þœªô¢ªhÙàŸª-ÚÛªE ÞœÙå-ÚÁ-þ§J Íô³û¦ ö˶# ·ôÙè[ª ENª-ÿ§õª ìè[-÷è[Ù, Ú¥›úí£± Eõ-ñè… Îè[ª-ÚÁ÷è[Ù ö°Ùæ¨N.- ÍÙê¶-Ú¥F EáÙÞ¥ Ïù£d÷´ ví£AòÅ° Ñìo Îåìª ÷ë]ª-õª-ÚÁ-î¦-Lqì Í÷ú£ô¢Ù ö˶ë]ª.- Ð Îåõª Îè[-è¯-EÚ¨ ÓÙêÁ ÔÚ¥-vÞœê¦ êμL-N-ê¶-åõ« ûμjí£±éu÷´ Ú¥î¦L.ÍÙë]ª¸Ú à¦ö°-÷ªÙC Oæ¨E Ïù£d-í£-è[ª-꟪û¦oô¢ª.- Íö°Ù-æ¨-î¦-JÚ¨ vð»šíÆ-ù£-ìöËÀ vÚ©è¯-Ú¥-ô¢ªõªÞ¥ ô¦é¨ÙචÍ÷-Ú¥-ø‹Eo ÚÛLp-ú£ªh-û¦oô³ óŸ´ šújíÆ£ô ö°Ùæ¨ ú£Ùú£–õª. Ú•Eo Oè…óμ« ¸Þîªq ò˹÷ªtõª òÅ¡óŸªÙ-ÚÛô¢ÙÞ¥ ÑÙæ°ô³.- î¦æ¨êÁ Îåö°? Ú•Ù-ë]-JÚ¨ šújìªq-íƇ-ÚÛ{û ú‡E-÷«-õÙç˶

÷ªÙ< àμè[«.-.-!

O-è…óμ« ¸Þîªq Íì-Þ¥û¶ à¦ö°-÷ªÙ-CÚ¨ î¦æ¨ ûμ·Þ-æ¨îË ví£òÅ°-÷ Þœªô•h-ú£ªhÙC.- Íô³ê¶ ë¶E-·Újû¦ ÷ªÙ< àμè[« ·ôÙè[« ÑÙæ°ô³.- í‡õxõª ñóŸª-æ¨-·ÚRx Îè[ª-ÚÁ-÷è[Ù øŒK-ô¦-EÚ¨ Óö° î¦uóŸ«-÷ª-÷ª-÷±-꟪ÙëÁ Oè…óμ« ¸Þîªq Îè[åÙ ÷ªì-ú£ªÚ© Íö°Ùæ¨ î¦uóŸ«-÷ªî¶ª Í÷±-꟪Ù-ë]Ù-åª-û¦oô³ ÍëÅ]u-óŸª-û¦õª.Íô³ê¶ ñ«xî¶öËÀ ö°Ùæ¨ ví£÷«ë]ÚÛô¢îμªiì Îåõ â˺LÚ¨ í‡õxõª îμüŒxÚÛªÙè¯ àŸ«ú£ªÚÁ÷è[Ù ÷³ÜuÙ. H Ð ¸ÞîªqE à¦ö°-÷-ô¢ÚÛ« våóŸªöËÀ ÍÙè Óvô¢ô í£ë]ÌÄ-Aö˺ ÷ªSx ÷ªSx ví£óŸª-AoÙ# àŸ«ú£«h Îè¯L Ú¥ñæ¨d ×ô¢«p û¶ô¢«p Íõ-÷-è[-ê¦-óŸªå.- ÖÚÛ-æ¨Ú¨ ·ôÙè[ª-þ§ô¢ªx NíÆ£-õ-îμªiû¦ Eô¢ª-ê¦q--í£è[ÚÛ ÷ªSx ví£óŸª-AoÙ# àŸ«›ú í£åªd-ë]õ ÷ú£ªhÙ-ë]å.H êŸyô¢Þ¥ Eô¢g-óŸ«õª Bú£ª-ÚÛªû¶ þ§÷ª-ô¢–¬uÙ Íõ-÷-è[ª-꟪ÙC.H ÖAhè… êŸÞœ_-è¯-EÚ¨ æ©O àŸ«è[è[Ù ÚÛû¦o Ú¥›úí£± Oè…óμ« ¸Þîªq Îè[è[Ù ÷ªÙ#-ë]E ÖÚÛ ÍëÅ]u-óŸªìÙ àμñª-êÁÙC.H Îå Íû¦oÚÛ Ó꟪hõ« šíjÓ-꟪hõ«, í£ëÇ]-Ú¥õ«.-.-.- ÑÙæ°ô³.Ú¥ñæ¨d ÔÚ¥-vÞœ-êŸêÁ Îè¯L.- ûμjí£±-é°uõª šíÙàŸª-ÚÁ-÷-è¯-EÚ¨ ÏN êÁè[p-è[ª-ê¦-óŸªÙ-åª-û¦oô¢ª Eí£±-éªõª.-

H ôÁW Ú¥›úí£± Oè…-óμ«-¸Þîªq Îè˶-î¦-Jö˺ ÷óŸªú£ª Oªô¢ª-꟪ìo õ¤Û-é°õª êŸÞœª_-ê¦-óŸªE óŸ´E-÷-J)æ© ÎíÆà Íóμ«î¦ î¦J ÍëÅ]u-óŸª-ìÙö˺ ê¶LÙC.Íô¢-÷-ó¶ªuüŒ‰x EÙè…ì Ú•ÙêŸ-÷ªÙC ÷”ë]ªÌÄõ à¶êŸ ôÁW Ú•Eo ÞœÙå-õ-ð§åª Oè…óμ« ¸Þîªq Îè…Ù# í£J-Q-LÙ-àŸÞ¥ î¦J ÷óŸªú£ª ë¯ë¯í£± í£ë¶üŒ‰x êŸT_-ìÙêŸ Ñê¦q-ÙÞ¥ Ñû¦o-ô¢å.H øŒú£Y-#-Ú¨êŸq ö°Ùæ¨ ú£ÙÚ¨x-ù£d-îμªiì í£ìªõª ඛú-î¦J ûμjí£±-é°uEo ÏN šíÙàŸª-ê¦-óŸªE ÷ªôÁ ÍëÅ]u-óŸªìÙ ›íô•\Ù-æ˺ÙC.H ë]Ùí£-꟪õ ÷ªëÅ]u þ§Eo-êŸuÙ šíÙð»Ù-ë]-è¯-EÚ© Oè…-óμ«¸Þîªq ëÁ-ë]-í£-è[-ê¦-óŸªE óŸ´E-÷-J)æ© ÎíÆà èËμìy-ôÂÚ¨ àμÙCì ÷ªì-ú£hêŸy ø‹ú£Y-î¶-êŸhõ ÍëÅ]u-óŸª-ìÙö˺ ê¶LÙC.-


Ïù£dÙ.- Ú•Ùë]ô¢ª ô•÷«Ù-æ¨Ú ú‡E-÷«-õìª Ïù£d-í£-è[ê¦ô¢ª.- ÷ªJ-Ú•Ù-ë]-JÚ¨ ô¢ô ú‡E-÷«-õÙç˶ Ïù£dÙ.Íö°¸Þ Îåõª ÚÛ«è¯.- Ó÷-JÚ¨ Ïù£d-îμªiì Îåõª î¦üŒ‰x Îè[ª-꟪Ù-æ°ô¢ª.- Oè…óμ« ¸Þîªq ô¢«ð»ÙCÙචÚÛÙší-Fõª ô¢ÚÛ-ô¢-Ú¥õ ÎåLo êŸóŸ«-ô¢ª-à¶ú‡ Nè[ª-ë]õ à¶ú£ªhÙ-æ°ô³.- ÓÚÛª\-÷Þ¥ è½ûÂ-ö˺è Íô³ì Îåõª ÓÚÛª\÷÷ªÙCÚ¨ ì#aìåªx.Íô³ê¶ Ùú£ Íû¶C ÏÚÛ\è¯ àŸô¢aÚÛª ÷#aÙC.ÖLÙ-í‡Ú vÚ©è[ö˺x Oæ¨E à¶ô¦a-õìo ÍÙøŒÙ Oªë] áô¢ª-Þœª-꟪ìo àŸô¢aö˺ Ïë¶ ví£ëů-û¦ÙøŒÙ.- ÏÙå-¸ôoù£-ìöËÀ ÖLÙ-í‡Ú ú£ÙíÆ£ªÙ Íìª-÷ªA ð»Ùë¯-õÙç˶ Îåö˺x Ùþ§-êŸt-ÚÛ-î¦-ê¦-÷-ô¢-éÙ ÑÙè[-ÚÛ«-è[ë]ª.Ð û¶í£-ëÇ]uÙö˺ -cMÞ ÎíÆà öËμâËμÙèÂqe- ö°Ùæ¨ óŸ³ë]ÌÄ-vÚ©-è[õª Ú¥ÚÛªÙè¯ -cvð» Ï÷-õ«u-ù£û þ§ÚÛôÂeö°Ùæ¨ þ§ëů-ô¢é vÚ©è[õ DÇîª Ñìo Ðn-þ¼pôÂd-¬qÚ¨ Íìª-÷ªB Îë]-ô¢é° õGÅÙ-àŸ-÷-àŸaE òÅ°N-ú£ªh-û¦oô¢ª.-cvÚ©è[-õ-û¦oÚÛ ÍN vÚ©è¯-ú£«pÄ-Jhû¶ à¦æ°-L-Ú¥F Ùú£ìª àŸ«í£-ÚÛ«-è[ë]ª.- î¦æ¨E ٠ڨõxô ¸Þîªq ÍÙæ°Ù.-.-.-e- ÍÙåª-û¦oô¢ª ÏÙå-¸ôo-ù£-ìöËÀ ÖLÙ-í‡Ú ÚÛNªæ© všíú‡-èËμÙæÀ ëǯ÷ªúà ò°ÚÂ.- Ú¥ñæ¨d, òÅ¡óŸªÙ-ÚÛ-ô¢-îμªiì Îåõª æ˺ô¢o-îμªÙåx ë¯Ú¥ îμü™x ví£øË™o ö˶ë]E DEo-ñæ¨d Íô¢–-÷ª-÷±-êÁÙC.Îå-ö˶îμ« Ú¥F î¦æ¨Ú¨ ú£ÙñÙ-CÅÙ-#ì ÷ú£ªh÷±õª ÚÛì-ñ-è…ê¶ Ú•û¶-ë¯Ú¥ ÷ë]-õô¢ª í‡õxõª.-.-.ÚÛÙší-Fõª ê¦÷³ Nè[ª-ë]õ à¶ú‡ì Îå-õÚÛª ví£à¦ô¢Ù ÚÁú£Ù í£õª-ô¢-Ú¥õ ÷ú£ªh-÷±-õì« êŸóŸ«-ô¢ªà¶ú‡ NvÚÛ-ô³-ú£ªhÙ-æ°ô³.- ÍD î¦uð§-ô¢Ùö˺ × òŰޜ.- æ©ù£-ô¢ªdõ«, æ˺íˆõ«, ò°uÞœªõ«, ÷ª®úÃð§uè[«x, šíEqöËÀ ò°ÚÛªqõ«, ¸Þîª-ö˺E Ú¥uô¢-ÚÛdô¢x

ô¢«í£Ùö˺ ò˹÷ªtõ«.-.-.- Ïö° à¦ö°-ô¢-Ú¥õ ÷ú£ªh÷±Lo êŸóŸ«-ô¢ª-à¶-þ§hô¢ª.- í‡õxõ ú£ô¢-ë¯E ú£Ùú£–õª êŸ÷ª î¦uð§-ô¦-GÅ-÷”-CÌÄÚ¨ î¦è[ª-ÚÛªÙåªÙæ°ô³.ÏÙêŸÞ¥ ÍGÅ-÷”CÌÄ àμÙë]ª-êÁÙ-ë]Ùç˶ Ð í£JvøŒ÷ªö˺ Ñð§CÅ Í÷-Ú¥-ø‹õ« ÓÚÛª\-î¶-û¶îμ«? Í-÷±ìª.- ÍÙë]ª¸Ú ¸ÞNªÙÞ ô¢ÙÞ¥-EÚ¨ ë¶øŒÙö˺ ÏC ú£yô¢g-óŸ³ÞœÙ ÍÙåª-û¦oô³ ú£Ùú£–õª.- à¦ö° ô¢Ú¥-õªÞ¥ Ð Îåõª Ñð§CÅ ÚÛLp-ú£ªh-û¦oô³.þ§íÆÃd-î¶ô èËμ÷-õ-í‡Ù-ÞÂö˺ ¸Þîªq ô¢«í£-ÚÛ-õpì ÚÛ«è¯ ÖÚÛ NòÅ°ÞœÙ.- êŸóŸ«-·ôjì ¸ÞîªE í£K¤¨Ù-à¶Ù-ë]ªÚÛ« Ú•Ùë]-ô¢ªÙ-æ°ô¢ª.- Î í£E à¶ú£«hû¶ õ¤Ûõª ú£Ùð§-Cú£ªh-ìo-î¦-ô¢ª-û¦oô¢ª.- ÷ªì-ë¶-øŒÙö˺ ¸ÞNªÙÞ í£J-vøŒ÷ª Nõª÷ 64-î¶õ ÚÁåx ô¢«ð§-óŸªõª.- ¸Þîª èËμ÷-õ-íÃ-îμªÙæÀ ÚÛÙší-Fõª 250 ë¯Ú¥ Ñû¦oô³.2020 û¦æ¨Ú¨ îμ³òËμjöËÀ ¸Þîªq ÷«·ô\æÀ Nõª÷ 80 î¶õ-ÚÁ-åxÚÛª à¶ô¢ª-꟪Ù-ë]E ÍÙàŸû¦.- Ú¥ñæ¨d Ñð§-CÅÚ© èÅÁÚ¥-ö˶E ô¢Ùޜ٠Íìo-÷«å.H

H

H

÷ª-ì›úÙ ò°ÞÁ-ö˶ë]ª.- çËμì{-ûÂÞ¥ ÑÙC.Ó÷-J-êÁì« ÷«æ°x-è¯-õ-E-í‡Ù-àŸè[Ù ö˶ë]ª.à¶-Aö˺ Ñìo þ§tôÂd-ðƼû ÎûÂ-à¶ú‡, Ïù£d-îμªiì ¸Þîª ךíû à¶ú‡, ì#aì ð§vêŸö˺ í£ô¢-Ú¥óŸª ví£î¶øŒÙ ඛúh.-.-.- ÏÚÛ Î êŸô¦yêŸ ÔOª Þœªô¢ªhÙ-è[ë]ª.- ÷ª-ìú£ª Nà¦-ô¢ÙÞ¥ ÑÙç˶ × ú£ô¢ë¯ Îå.- Ó÷J Oªëμjû¦ ÚÁí£ÙÞ¥ ÑÙç˶ × šíÆjæ¨ÙÞ ¸Þîª.-.-.- í£C ENª-ÿ§õª à¦õª.- ÷ªï£„ ÍÙç˶ Íô¢-ÞœÙå.- ÚÁ-í£÷´ ÖAhè† Nú£ªÞœ« Nà¦-ô¢÷´.-.-.- ÍFo í£ô¦ôÂ! ÓÙêŸ ÷«ô¢ªp? ÔëÁ þ§CÅÙ-#ì ꟔í‡h! Ôëμjû¦ þ§CÅÙ-àŸ-Þœ-õ-ììo ëÅμjô¢uÙ! Î-êŸt-N-ø‹yú£Ù ·ôæ¨dÙ-í£-÷±-꟪ÙC.Ñê¦q٠û¦õª-TÙ-êŸ-õ-÷±-꟪ÙC.ÍÙ-ë]ª¸Ú ÷ªJ, ¸Þîªq ÍÙç˶ ÍÙë]-JÚ© ÍÙêŸ Ïù£dÙ! H

ê•-L-í£-êŸ-ÚÛÙêÁ JÚ¥-ô¢ª“ Ð Ôè¯C Îú‡-óŸ«-vÚ©-è[ö˺x Ðn-þ¼pôÂd-¬qE -cè…÷«-ûÂ-v›úd-ù£û þ¼pôÂde-Þ¥ ví£î¶-øŒ-ší-æ°dô¢ª.- ÍÙç˶ ð¼æ©õª ÷«÷´-õª-Þ¥û¶ áô¢ª-Þœªê¦ô³ Ú¥F í£êŸ-Ú¥-õìª ÍCÅ-Ú¥-JÚÛ â°G-ê¦ö˺ à¶ô¢aô¢ª.- 18 ë¶ø‹õª ð§ö˹_-ìÞ¥ ÷ªì ë¶ø‹-EÚ¨ Ú¥Ùú£u í£êŸÚÛÙ ÷#aÙC.- Þœªá-ô¦-êÂÚ¨ àμÙCì 23 ÔüŒx Bô– îμªï£°ê¦ ôÂh-þ¼dû Íû¶ Ú¥ô“-¸Þ-îªö˺ í£êŸÚÛÙ ·ÞL-à¦è[ª.- Oè…-óμ«-¸Þ-îªõêÁ í‡õxõª çËμjîª î¶úÃd à¶ú£ªh-û¦oô¢E òÅ°NÙචêŸLx-ë]Ù-vè[ª-õÚÛª êŸì í£êŸ-ÚÛ ú£÷«-ëůìÙ ÍÙæ°è[ª îμªï£°ê¦.- ÏC þ§ëÅ]u-÷ªE êŸì êŸLxë]Ù-vè[ªö˶ Ú¥ë]ª, Ó÷ô¢« Íìª-ÚÁ-ö˶ë]F, ê¦ìª í£êŸÚÛÙ ·ÞL#, ú£yë¶-ø‹EÚ¨ AJ-T-÷-#a-ì-í£±pè[ª ÏêŸô¢ vÚ©è¯-Ú¥-ô¢ª-õÚÛª õGÅÙ-#-ìç˶x íÆ£ªìÙÞ¥ þ§yÞœêŸÙ õGÅÙ-#Ù-ë]F Þœô¢yÙÞ¥ àμñª-ê¦è[ª.- êŸLx-ë]Ù-vè[ªLo îμªí‡pÙ-àŸ-è¯-EÚ¨ ÍêŸè[ª àŸë]ª÷± ëμñ(-A-ì-ÚÛªÙè¯ àŸ«ú£ª-ÚÛªÙ-å«û¶ Oè…óμ« ¸Þîªq Îè˶-î¦-è[å.- #ìoí£±pè[ª àμúà ò°Þ¥ Îè…-ìÙ-ë]ª-÷õx í£ëÇ]ÚÛÙ ví£Ú¥ô¢Ù Îè˶ Ú¥ô“-¸Þîª ôÂh-þ¼dû êŸìÚÛª ì#aÙ-ë]û¶ Bô– Ïö°Ùæ¨ vþ§då@ ¸Þîªqö˺ ÷ªì ë¶øŒ vÚ©è¯-Ú¥-ô¢ªõª ú£yêŸ-ޥ ô¦é¨ÙචÍ÷-Ú¥-ø‹õª ÓÚÛª\-÷Þ¥ Ñû¦o-óŸªÙ-æ°è[ª.- Ôëμjû¦ æ˺ô¢oîμªÙæÀ ë]Þœ_-ô¢ö˺ ÑÙç˶ ôÁVÚÛª 4 ìªÙ# 14 ÞœÙåõ ð§åª vð§Ú©dúà ඛú îμªï£°ê¦ ÔOª ö˶ì-í£±pè[ª ôÁW ·ôÙè[ª ÞœÙåõª à¶þ§h-è[å.æ˺ô¢o-îμªÙåªx Îè[ª-꟫û¶ wšíjî¶åªÞ¥ Õæ©ö˺ íˆ@ à¶ú£ªhìo Bô– òÅ¡N-ù£u-꟪hö˺ ¸Þîª èËμ÷-õ-íÃ-îμªÙæÀ ô¢ÙÞœÙö˺ í£E-à¶-óŸ«-õ-ìª-ÚÛªÙ-åª-û¦oè[ª.


-÷-è…-÷-è…Þ¥ í£ô¢ª-·Þ-è[ª-꟪ìo ÷ªìÙ ÓÚÛ\èÁ àÁå í£è…-ð¼-÷è[Ù ú£ï£°áÙ.Ú¨Ùë]-í£è[“ ÷ªìLo àŸ«ú‡ -cÏë¶ @NêŸÙ.- ÏD F í£J-NªA.- ìªNyö° ÑÙè…-ð¼-î¦-LqÙë¶!e- ÍE í£J-ëÅ]ªLo U›ú-ú£ªhÙC ví£í£ÙàŸÙ.- à¦ö° Ú•CÌ-÷ªÙC Î í£J-ëÅ]ªLo àŶCÙ# ÷³Ùë]ª-·Ú-üŒx-Þœ-õª-Þœª-ê¦ô¢ª.- Íô¢-NÙë þ§yNª ÚÛ#a-êŸÙÞ¥ î¦üŒxö˺ ÖÚÛè[ª.- -côÁâ°e-, -cò˹Ùò°ô³e- êŸô¦yêŸ šíë]Ì þ§dôÂ-è[îª êμàŸªa-ÚÛªû¦o.-.-.Î êŸô¦yêŸ í£¤Û-î¦-êŸÙêÁ òÅ°K-Ú¥-óŸ³-è…Þ¥ ÷«ô¦è[ª.Íö°Ù-æ¨-î¦è[ª -cëÅ]”÷e-, -cìî¦òËÀe- ú‡E-÷«-õêÁ ÷ªSx íÆ£±öËÀ-ðƧ-îª-ö˺ڨ ÷à¦a-è[Ùç˶ ë¯E îμìÚÛ NCÅE CÅÚÛ\-JÙචÎêŸt-N-ø‹y-ú£-÷³ÙC.Î ÎêŸt-N-ø‹y-þ§-EÚ¨ ͤÛô¢ ô¢«í£-Nª›úh.-.-.-

-#-

ìo-í£pæ¨ ìªÙ< òÅ¡óŸªÙ-ö˶E êŸêŸyÙ û¦C.- òÅ¡óŸ«-EÚ©, ÷ªô¦u-ë]Ú© ÷ªëÅ]u ú£pù£d-îμªiì ¸ôÜE æ©û¶-@-ö˺û¶ U›ú-ú£ª-ÚÛªû¦o.- ÷uÚÛªhõ Nù£-óŸªÙ-ö˺-û¶-Ú¥ë]ª @N-ê¦Fo û¶ìª Eô¢(Ä-óŸªÙÞ¥û¶ àŸ«ú£ªh-û¦oìª.- @N-êŸÙ-í£åx ÷ªìÚÛª ÷ªô¦uë] ÑÙè¯L, ë¯Eo ÷ªìÙ v›íNªÙ-à¦L.-.-.ÍÙê¶ êŸí£p, ÍC Nú‡¸ô ú£î¦üŒŠx, NCÅÙචí£J-ëÅ]ªLo àŸ«ú‡ òÅ¡óŸª-í£-è[-ÚÛ«-è[ë]ª.- Î òÅ¡óŸªÙ ÷ªìLo Ñìo-àÁç˶ ÑÙè…-ð¼-ó¶ªö° à¶ú£ªhÙC.- û¦ö˺ Ð ú£pù£dêŸ ô¦÷-è¯-EÚ¨ Í÷«t-û¦-ìoõ šíÙí£ÚÛÙ × Ú¥ô¢éÙ.÷«û¦ìo Oè† þ§yNª êŸNª-üŒ-û¦-è[ªö˺ ›íô¢ªìo î¦é¨-áu-î¶-êŸhö˺x ÖÚÛô¢ª.- Í÷ªt ÷ú£Ù-ê¦-þ§yNª û¦åu-Ú¥-Jé¨.- û¦ìo êŸì í£ë¶-üŒx-í£±pè˶ ð»åd-ÚÛ«-æ¨-ÚÁú£Ù ÚÁöËÀ-ÚÛê¦ îμRx ÍÚÛ\è[ ÍEo-ô¢-Ú¥ö í£ìªõ« à¶ú‡-ì-î¦è[ª.ú£yóŸªÙ-ÚÛ”-ù‡êÁ ÓC-T-ì-î¦è[ª.- Î Íìª-òÅ¡-î¦õE û¦ÚÛª í£ë¶-í£ë¶ àμñª-꟪Ù-è˶-î¦è[ª.- Í÷ªt û¦šíjì ÓÙêŸ v›í÷ª àŸ«í‡û¦ ú£¸ô.-.-.- û¶ìª ví£A-N-ù£-óŸªÙ-öËºì« ú£yêŸÙ-vêŸÙÞ¥ ÑÙè¯-õE ÚÁô¢ª-ÚÛª-û¶C.- ÷³ ú£Ùí£-ìªo-õ Íô³û¦.-.-.è…vU ÷à¶a-å-í£p-æ¨Ú¨ û¦ ð§·ÚæÀ ÷ªF û¶û¶ ú£Ùð§-CÙ-àŸª-ÚÁ-î¦-õE EóŸª-÷ªÙ -ší-æ°dô¢ª.ë¯ÙêÁ Ú¥ö˶-@ö˺ àŸë]ª-÷±êŸ« îμ«è[-öËÀÞ¥ ÷«ô¦ìª.- #û¦o-#-êŸÚ¥ óŸ«èÂq à¶ø‹ìª.î¦æ¨ö˺x × óŸ«è ÷ªé¨-ô¢êŸoÙ ÚÛÙå-í£-è…ÙC.-

-Oª Ï#a-ì-î¦é¨g.-.-.-

óŸ«è î¦üŒx ìªÙ# û¦ ðƼû ìÙñô ú£Ùð§-CÙ# Îè…-ù£-ûÂÚ¨ í‡L-à¦-ô¦-óŸªì.- Ú•Eo èËμjö°-Þœª-L#a î¦æ¨E àμí£p÷ª-û¦oô¢ª.- û¶ìª àμí£p-Þ¥û¶ -c׸Ú.-.- ·ôÙè[ª-î¦-ô¦ö˺x ù£«æ¨Ù-ÞÂÚ¨ ÷àμaóÀªe- Íû¦oô¢ª.- û¦ÚÛª ޜ꟪-ÚÛª\-÷ª-E-

í‡Ù#ÙC.- ú‡E÷« Îè…-ù£-ûÂqÚ¨ ÷ú£ªh-ìoåªd Í÷«t-û¦-ìo-õêÁ àμí£p-û¶-ö˶ë]ª.- î¦üŒx Öí£±p-ë]õ ö˶ÚÛªÙè¯ Óö° îμü™xC! ÷ªé¨-ô¢-êŸoÙ-Þ¥-JêÁ Íë¶ àμí‡p -cÐ Nù£óŸªÙ Oª¸ô û¦ìoêÁ ÷«æ°xè[Ùè….-.-.-e- ÍE àμð§p.- ÏÙ·Ú-÷-·ôjû¦ Íô³ê¶ cÔ÷ª-ÚÛ\-¸ôxë]ª ìªîμy-üË•xàŸªa.-.-.-e- Íû¶-ô.Î-óŸªì ÍÙë]ªÚÛª Öí£±p-ÚÛªE, ÏÙæ¨Ú•#a û¦ìoêÁ ÷«æ°x-è¯ô¢ª.- û¦û¦o šíë]ÌÞ¥ ÍòÅ¡uÙ-êŸô¢Ù àμí£p-ö˶ë]ª.- Ú¥ÚÛð¼ê¶ -cÏÚÛ ú‡E-÷«-õû¶ ÷”AhÞ¥ à¶ú£ª-ÚÛªÙ-æ°î¦?e- ÍE Íè…-Þ¥ô¢ª.- -cûμ÷yôÂ.- G>-ûμúà ÷³ÜuÙ.-.-.-e- ÍE àμð§pìª.- × ô¢ÚÛÙÞ¥ ÍëÁ Oª ÚÛ«è¯.ΠOªE Ïí£p-æ¨Ú© Ú¥ð§-è[ª-ÚÛªÙ-åªû¦o.-

-N-ë¶-ø‹-õÚ¨ îμRx-ð¼óŸ«.-.-.-

-cë]üŒ-í£Ae- í£²ô¢h-óŸ«uÚÛ -côÁâ°e-ö˺ ôÁÞ¥ à¶óŸª-÷ª-û¦oô¢ª ÷ªé¨.- Eâ°EÚ¨ côÁâ°e- JMâËμj þ§CÅÙ-#ì Ná-óŸ«õ ÞœªJÙ# û¦ÚÛª šíë]ÌÞ¥ êμL-óŸªë]ª.- ù£«æ¨ÙÞÂ í£²Jh-Ú¥-Þ¥û¶ û¶ìª Íîμª-J-Ú¥ö˺ àŸë]-÷-è¯-EÚ¨ îμRx-ð¼-óŸ«ìª.- côÁâ°e-êÁ û¦ ú‡E÷« @NêŸÙ Íô³-ð¼-ô³Ùë]û¶ òÅ°÷-ì-ö˺û¶ Ñû¦oìª.- Ú¥F @NêŸÙ ììoö° ÑÙè[-E-÷y-ö˶ë]ª.- 1993ö˺ Í÷ªtÚ¨ Ú¥uìqô ÷#a í£J-ú‡–A Nù£-÷ªÙÞ¥ ÷«JÙC.àŸë]ª-÷±- í£ÚÛ\-ì-šíæ¨d òÅ°ô¢-êÂÚ¨ ÷à¦aìª.Îô¢ª-ûμ-õ-õ-ð§åª Í÷ªt-êÁû¶ Ñû¦o ÎîμªE Ú¥ð§-è[ª-ÚÁ-ö˶-ÚÛ-ð¼-óŸ«ìª.- Í÷ªt ë]«ô¢-îμªiì Ú•CÌ-ôÁ-V-õ¸Ú û¦û¦o àŸE-ð¼-óŸ«ô¢ª.- ÖÚÛ\þ§JÞ¥ Ïë]Ìô¢« ë]«ô¢Ù Ú¥÷-è¯Eo êŸåªd-ÚÁ-ö˶-ÚÛð¼-óŸ«ìª.- û¦ìo àŸ«ú£ªhìo G>-ûμ-úÃ-õFo û¶û¶ àŸ«è¯-Lqì í£J-ú‡–A.- Ú¥F Îíƈ-ú£ª-·ÚRxû¦ î¦üŒx â‘°í£-Ú¥ö˶ îμû¦o-è[ª-꟪Ù-è˶N.- í£E-šíjì ë]”ù‡d-ší-åd-ö˶-ÚÛ-ð¼-ó¶ª-î¦é¨g.- Íí£±pè˶ ÷ªé¨-ô¢-êŸoÙÐû¦è[ª ÎCî¦ô¢Ù

14

ÍÚÁdñô¢ª 2018

12

Þ¥ô¢ª í‡L-à¦ô¢ª.- -cF G>-ûμúà ìªÙ# í£²Jh GÅìo-îμªiì íƈöËÀ“ö˺ ë]”ù‡d-ší-è…ê¶ ê¶ô¢ª-ÚÛªÙ-æ°÷±.÷ªSx ú‡E-÷«öËîμjí£± ÷àμaóÀª.-.-!e- Íû¦oô¢ª.Íö° -cò˹Ùò°ô³e- ú‡E÷« ÚÁú£Ù ·Úîμªô¦ ÷³Ùë]ª Eõªa-û¦oìª.- ÿ§æÀ ÷ªëÅ]uö˺ Nvø‹Ù-AÞ¥ ÚÛ«ô¢ªaÙç˶ ÓÚÛ\è[ Nÿ§-ë]Ùö˺ ÷³E-T-ð¼-ê¦ûÁ ÍE áû¦õ ô¢DÌE ÚÛÙvæ˺öËÀ à¶óŸªè[Ù ìªÙ# Ú¥xíà ڕådè[Ù ë¯Ú¥ û¦ÚÛª ÍEo í£ìªõ« Íí£p-TÙà¦ô¢ª.- ÷ªé¨-ô¢-êŸoÙÞ¥ô¢ª Íìª-ÚÛª-ìoç˶d Î Nÿ§ë]Ù ìªÙ# ñóŸª-å-í£-诓ìª.- ÐöËºí£± šíRxÚÛ«è¯ Íô³ÙC.-

Õæ© ô¢ÙÞœÙîμjí£±...

-cò˹Ùò°ô³e- êŸô¦yêŸ ÷ô¢-ú£Þ¥ û¦ÚÛª ì#aì vú‡\íÃd-õ-EoÙ-æ¨F Öí£±p-ÚÛª-û¦oìª.- ú‡E-÷«õª à¶ú£«h Ñû¦o û¦ÚÛÙå« × ÚÛÙšíF, ÑëÁuÞœªõ«, NE-óμ«-Þœ-ë¯-ô¢ª-õª-û¦o-ô¢û¶ Nù£óŸ«Eo Óí£±pè[« ÷ªô¢-÷-ö˶ë]ª.- 1999 êŸô¦yêŸ í£²JhÞ¥ G>-ûμ-úÃE Nú£h-JÙචí£Eö˺ í£è¯“ìª.- Íí£±p-è[í£±pè˶ Óë]ª-Þœª-꟪ìo Õæ© ô¢Ùޜٚíj ë]”ù‡dšíæ°dìª.- ví£í£Ù-àŸ-î¦u-í£hÙÞ¥ ø‹Üõª vð§ô¢ÙGÅÙ-à¦-õ-ìª-ÚÛª-û¦oìª.- ÚÛFú£Ù û¦õª-·Þj-ë¶üŒ‰x ú‡E÷«-õÚ¨ ë]«ô¢-îμªiê¶ êŸí£p Ï÷Fo ú£vÚÛ-÷ªÙÞ¥ þ§Þœ-÷-E-í‡Ù-#ÙC.- û¶ìª ÍìªÚÛªìo-ë¯-E-ÚÛÙç˶ ÷³Ùë]ª-Þ¥û¶ ÷ªÙ# íÆ£L-ê¦õª þ§CÅÙ-


àŸè[Ù îμ³ë]-õª-ší-æ°dìª.- × ôÁV ÍìªÚÁÚÛªÙè¯ í£åªdêŸí‡p Ú¨Ùë]í£è…ð¼óŸ«ìª. Bv÷îμªiì îμìªoû•í‡p ÷#aÙC. ÷´è[ªôÁVõ êŸô¦yêŸ òËμè Oªë] ìªÙ# ö˶÷-ò˺-꟪Ùç˶ ÚÛªè…-Ú¥õª ÚÛë]-ö˶xë]ª.è¯ÚÛdô¢ªx àŸ«ú‡ í£¤Û-î¦êŸÙ ÍE ê¶ö°aô¢ª.-

-Oª-îªqêÁ ÓÞœ-ê¦R à¶ø‹ô¢ª.-.-.-

Ó-ûμoûÁo #Ú¨-êŸqõª.-.-.- Ôî¶îËÁ ÷ªÙë]ªõª.Ôè¯C êŸô¦yêŸ Ú•CÌÞ¥ Ú¥õª ÚÛë]-í£-Þœ-L-Tû¦ øŒK-ô¢Ù-šíjì ÷ªÙë]ªõª Bv÷-ví£-òÅ°÷Ù àŸ«í‡Ùà¦ô³.- àŸ«ú£ªhÙ-è[-Þ¥û¶ û¦ ñô¢ª÷± 110 Ú¨ö˺-õÚ¨ à¶JÙC.- Þœªô¢ªh-í£-åd-ö˶-ìÙ-êŸÞ¥ ÷«J-ð¼-óŸ«ìª.Ú¥F Íö°¸Þ ÑÙè…-ð¼ê¶.-.-.- ÷ªìÚÛª ÷ªì àŸªå«d ÚÛÙàμ ÚÛåªd-ÚÛª-ìoåªd Í÷±-꟪Ù-ë]-E-í‡Ù#ÙC.- í£Ùæ¨-G-Þœª-÷±ì ò°ëÅ] òÅ¡Jú£«h ÍA-ÚÛ-ù£dÙšíjì ö˶# Eõ-ñ-è[-æ°-EÚ¨ ví£óŸª-AoÙ-à¦ìª.îμªõxÞ¥ Îíƈ-ú£ªÚ© îμüŒx-Þœ-L-Þ¥ìª.- ìåª-ég-ô³ìí£pæ¨ ìªÙ< ììoÙ-ë]ô¢« ÍÙë]-Þ¥-è…-ìE ð»Þœªè[ª-꟪û¦o í£æ¨dÙ-àŸª-ÚÛª-ìoC ö˶ë]ª.-.-.- Íú£õª þ§dôÂè[îª Íìo-í£-ë¯-E¸Ú û¦ @N-êŸÙö˺ Nõª-÷-ö˶ë]ª.ÍÙë]ª¸Ú øŒK-ô¢Ùö˺ ÷#aì Ú•êŸh ÷«ô¢ªpLo àŸ«ú£ª-ÚÛªE û¶û¶Oª ú‡Þœª_-í£-è[-ö˶ë]ª.- Ó÷-·ôjû¦ ðÆ»æ˺õª Bþ§h-÷ªû¦o Ú¥ë]-ì-ö˶ë]ª! Ú¥F Î ðÆ»æ˺õª þ§÷«->ÚÛ ÷«ëÅ]u-÷«ö˺x šíæ¨d OªîªqêÁ ÓÞœ-ê¦R à¶óŸªè[Ù vð§ô¢Ù-GÅÙ-à¦ô¢ª.î¦æ¨E ÚÛ«è¯ #ô¢ª-ì-÷±y-êÁû¶ Óë]ª-ô•\-û¦oìª Ú¥F ÖÚÛ ú£ÙíÆ£ª-åì ÷«vêŸÙ ò°Þ¥ ÚÛªÙÞœ-Dú‡ÙC.- Íí£p-æ¨Ú¨ Nè¯-ÚÛªõª Bú£ª-ÚÛªE.-.-.- í‡õxõ ò°ëÅ]uêŸ û¶û¶ àŸ«ú£ªh-û¦oìª.- î¦üŒx-ûÁ-þ§J îμ¸Ú-ù£-ûÂ-ÚÛE XõÙÚÛ Bú£ª-·Ú-ü°xìª. ÍÚÛ\èÁ ·ôú£d·ôÙæÀö˺ Ó÷ôÁ ÖÚÛ-÷«tô³ ð§í£êÁ ÓÞœ-ê¦-RÞ¥ ÍÙë]å.-.-.- -cOªû¦-ìoE Ú¥ú£h êŸÚÛª\÷Þ¥ Aì-÷ª-û•-àŸªaÞ¥ êŸMx!e- ÍE.- û¦ øŒKô¢Ù ÞœªJÙ# Îîμª Íö° Ú¥îμªÙæÀ ඛú-ú£-JÚ¨ êŸåªd-ÚÁö˶ÚÛ ð§í£ û¦ ë]Þœ_-ô¢-Ú•#a Ôè[ªú£«h àμí‡pÙC.ÍÙêŸ-÷-ô¢ÚÛ« û¶ìª Óë]ª-ô•\ìo Í÷-÷«-û¦-õÚÛû¦o ÷« ð§í£ ò°ëŶ ììªo î¶CÅÙ-#ÙC.-

-Í-ô³û¦.-.-.-

àμ-ûμj¬oÚ¨ ÷#aì Ú•CÌ-ôÁ-V-õ¸Ú ÷ªé¨-ô¢-êŸoÙ-Þ¥ô¢ª ðƼû à¶ú‡ í‡L-à¦ô¢ª.- ÎôÁÞœuÙ Óö° ÑÙëÁ ÚÛìª-ÚÁ\-÷-è¯-EÚ¨ ô¢÷ªt-û¦o-ô¢-ìª-ÚÛªû¦o.- Ú¥F ÎóŸªì -cÚÛè[Le- ú‡E-÷«ö˺ × Ú©õ-ÚÛ-ð§vêŸ ÞœªJÙ# àμð§pô¢ª.- -cû¶û¦.-.-.- ÷ªSx ú‡E-÷«-ö˺xÚ¥? Íó¶ªu-í£-û¶û¦!e- Íû¦o.- Í÷±-꟪Ù-ë]E àμí‡p.-.-.÷ô¢\-÷±æÀq, èËμjæ¨Ù-ÞÂ-šíjì û¦ à¶ê¶ × ð§xû êŸóŸ«-ô¢ª-à¶-ô³Ù-à¦ô¢ª.- -cî¦æ¨E ðƧö˺ Íô³ ûμõ êŸô¦yêŸ ÚÛE-í‡ÙàŸª.-.-e- Íû¦oô¢ª.- Óö°Þœ« ú‡E-÷«ö˺ ÚÛE-í‡Ùචì÷ªt-ÚÛ-îμªiê¶ û¦ÚÛª ö˶ë]ª.- cÎôÁ-Þ¥u-E-·Újû¦ ÷ªÙ#-ë¶Þ¥ à¶ú‡ àŸ«ë¯ÌÙ!e- ÍEí‡Ù# îμ³ë]-õª-ší-æ°dìª.- ÷³Ùë]ª Ú•CÌ-Ú•CÌ Îô¢Ù ôÁVÚ¨ ÓE-Nª-C-þ§ô¢ªx Aìè[Ù îμ³ë]-õªší-æ°dìª.- #ìo-ð§æ¨ ìè[-ÚÛêÁ î¦uóŸ«÷ªÙ vð§ô¢Ù-GÅÙ-à¦ìª.- Î Ñê¦q٠û¦ö˺ ÚÛú‡-EšíÙ#ÙC.- û¦ àŸªå«d Ñìo ÚÛÙàμLo àŶCÙ# Bô¦-õ-ìª-ÚÛª-û¦oìª.- â°TÙ-ÞÂ-ö°Ù-æ¨N à¶óŸªè[Ù

îμ³ë]-õª-ší-æ°dìª.- û¶û¶ ÎøŒa-ô¢u-ð¼-ó¶ªö° 18 Ú¨ö˺õª êŸÞ¥_ìª! ÷ªé¨-ô¢-êŸoÙ-Þ¥ô¢ª àμí‡pì Þœè[ª-îË•-#aÙC.- ììªo àŸ«è[-Þ¥û¶ ú£Ù꟔-í‡hÞ¥ ìNy.-.-.- -cÚÛè[Le-ÚÁú£Ù ÔÙ à¶óŸ«ö˺ àμí£pè[Ù îμ³ë]-õª-ší-æ°dô¢ª.- Íö° ú‡E-÷«ö˺xû¶ Ú¥ë]ª û¦ @N-êŸÙ-öËºì« ·ôÙèÁ ÏEoÙÞÂq îμ³ë]-öËμj-ì-åd-ô³ÙC.-

-÷«-ô¢-ëǯ-ûÂö˺ ûμÞ¥_.-.-.-

-cÚÛè[Le- êŸô¦yêŸ û¦ÚÛª û¶ìª ú£î¦üŒ‰x Nú£ª-ô¢ª-ÚÁ-÷è[Ù îμ³ë]-õª-ší-æ°dìª.û¦õªÞœªþ§ô¢ªx íÆà ÷«ô¢-ëǯûÂs21 Ú¨ö˺Oªåô¢ªxzö˺ í£ô¢ª-·ÞAh ûμÞ¥_ìª.- ÷³Ùë]ª Õë]ª Ú¨ö˺-Oªåô¢ªx í£ô¢ª-·Þ-Ahê¶ à¦õ-ìªÚÛªû¦o Ú¥F.-.-.- -cÖÚÛ-í£±pè[ª í£è[ÚÛ ìªÙ# ö˶÷-ö˶-E-î¦-è…N ìª÷±y.- ìªî¶y-Nªæ˺ Eô¢«-í‡Ù-àŸª-ÚÁ-î¦-Lqì ú£÷ªóŸªÙ ÷#aÙC.ÚÛ÷«ûÂ.-.-.-e- ÍE û¦ÚÛª û¶û¶ àμí£±p-ÚÛªÙå« îμ³êŸhÙ í£ô¢ª-·Þ-ê¦hìª.- ÍÙë]ª¸Ú -cëÅ]”÷e-ö˺ ÍÙêŸ íƇæÀÞ¥ ÚÛE-í‡Ù-à¦ìª! êŸNª-üŒÙö˺ ôÁÞ¥ ÷ô¢-ú£Þ¥ ÷ªôÁ ·ôÙè[ª-÷´è[ª ú‡E÷«-ö˹-à¦aô³.- ÍN à¶ú£ªhÙ-è[-Þ¥û¶ ÷ªé¨-ô¢-êŸoÙÞ¥ô¢ª -cìî¦òËÀe- ÚÁú£Ù í‡L-à¦ô¢ª.- ÏÙë]ªö˺ û¦C Ú¥ú£h ô½è†-ô³-áÙêÁ ÚÛ«è[ª-ÚÛªìo ð§vêŸ ÍE àμð§pô¢ª. Ú¥ñæ¨d ò°è† GL“ÙÞ ÚÛ«è¯ à¶óŸ«õE ÍìªÚÛªû¦oìª. îμìªo-û•í‡p-÷õx û¶ìª ÏÙêŸ-÷-ô¢ÚÛ« Íö°Ùæ¨ ÎíÆà ú‡pìq-ôÂE :- û¦ÚÛª vÚ¨·Ú-æÀ-öËºì« î¦uóŸ«-÷«õª à¶óŸª-ö˶ë]ª.- Ð ú‡E÷«êÁ ví£î¶øŒÙ ÑÙC.- ÖÚÛ-í£±pè[ª öËμÞÂ-vò˶Ú ÍN ÚÛ«è¯ à¶óŸªè[Ù îμ³ë]-õª-ší-æ°dìª.ò°Þ¥ ú-î¦é¨o.- îμìªo û•í‡p ú£÷ªú£u ÷«÷´-õªÞ¥ ÷ªé¨-ô¢êŸoÙ ú‡E÷« ù£«æ¨Ù-Þœªõª Ñë]óŸªÙ 5.-30Ú¨ îμ³ë]÷à¦aÚÛ ÎíÆà ú‡pû î¶ú£ªhû¦o.- G>-ûμúà õ÷±-ê¦ô³ Ú¥ñæ¨d ÷´è…Ù-æ¨¸Ú ö˶# æ˺ô¢o-îμªÙ-åxö˺ ÓÚÛª\-÷Þ¥ Îè[ª-꟪Ù-æ°ìª.î¦uóŸ«÷«õª à¶óŸªè[Ù vð§ô¢Ù-GÅÙà¦.îμª÷ªK í£÷ô :- ×þ§J àŸªå«d àŸ«ú‡ Îô¢ª-ÞœÙ-å-õÚ¨ ù£«æÀ ÍóŸ«uÚÛ ÷ªSx ÍÚÛ\-è[ªìo ÷Ùë] ÷ú£ªh-÷±-õE àμí£pè[Ù, ÓÚÛq-ôÂ-šújâËÀ.- ô¦vêŸ-ó¶ªu-ú£-JÚ¨ ú£p¬”-êŸí‡p ÷Ùë]-ö°C ›íô¢xE NNëÅ] ÷ô¢-ú£ö˺x ÷LxÙ-àŸè[Ù í£è…-ð¼-óŸ«-û¶îμ« ÍìoÙ-êŸÞ¥ Evë•-à¶aC.÷Ùæ¨ â‘°í£-ÚÛ-øŒ-Ú¨hÚ¨ ú£ÙñÙ-CÅÙ-#ì Ïö° ·ôÙè[ª ûμõõª ÚÛù£d-í£è¯“.- ìõòÅËμj Ú¨åª-ÚÛª-õFo û¶ô¢ªa-ÚÛªû¦o.ÓE-Nª-ë¶üŒx ÷óŸªú£«q, îμìªoû•í‡p óŸ«íà êŸóŸ«-ô¢ª-à¶ø‹:- û¶ìª ú£÷ªþ§u Ñìo û¦ÚÛª ÍëÁ šíë]Ì J›ú\! ÚÛ Ù í£ ² u-åô šújûÂq àŸë]ª-÷±-ÚÁ-ö˶ë]ª.Ú¥F ÏÙêŸ-ë¯Ú¥ à¶ú‡-ì-î¦é¨g Î Jú£ª\ ÚÛ«è¯ Ú¥F G>-ûμúà í£ô¢ÙÞ¥ Õæ© ò°ëÅ]uBú£ª-ÚÁ-ö˶û¦ ÍE-í‡Ù-#ÙC.-.-.- ÍÙë]ª¸Ú à¶ø‹! êŸõª àŸ«è¯Lq ô¦÷-è[ÙêÁ -ÏD û¦ ÚÛªåªÙñÙ.-.-.vð¼vÞ¥NªÙ-Þšíj í£åªd-þ§-CÅÙ-à¶-ø‹ìª.÷« ð§í£ Ïí£±pè[ª Ú¥ö˶-@-·Ú-üŒ‰-êÁÙC.- ò°ñª ê¦â°Þ¥ ÷« ÚÛú£d-÷ª-ô¢xÚ¨ ú£ÙñÙ-CÅÙí£xúà ÷û à¶ú£ªh-û¦oè[ª.- û¶ìª í£ôÂ-šíÆÚÂd êŸÙvè…#ì óŸ«íÃõª êŸóŸ«-ô¢ª-à¶ø‹.û¶Oª Ú¥ë]ª.-.-.- Ú¥F û¦ í‡õxõÚÛª þ§ëÅ]uîμªiìÙêŸ ÷ÚÛhÞ¥.-.-.-:- û¶ìª à¦ö° Já-ô¢ªyè[ª.v›í÷ªìª ÍÙCÙàŸæ°EÚ¨ ví£óŸªAoþ§h. ìõª-Þœª-JE Ñë¶Ì-PÙ# ví£ú£Ù-TÙ-àŸÍìoåªd.-.- ÷´è˶üŒx Ú¨Ùë]ç˶ Íí£ô¢g ÷³Ü-KbE ÷ªÙç˶ û¦÷õx Ú¥ë]ª. Ú¥F Ð÷ªëŶu šíRx à¶ú£ª-ÚÛªû¦o.- êŸìª û¦ #ì-û¦æ¨ ›úo-꟪-ô¦õ«, û¦uóŸª-E-í£±-éª-ô¦õª.- ÷ô¢öËÀ“ ÍC ÚÛ«è¯ û¶ô¢ªa-ÚÛªû¦o.- ÷³Ùë]ª ô¦ú£ªò°uÙÚÛª ÷Ùæ¨ ú£Ùú£–-õÚ¨ Oªè…-ó¶ª-å-ôÂÞ¥ ÚÛªE àŸë]-÷è[Ù îμ³ë]-õª-šíæ¨d.-.-.- Ïí£±pè[ª ÑÙåªÙC.- ÏÙæ˺x ÍÙë]ô¢Ù í£J-é-AêÁ ÔëÁö° û¶âËÀ à¶óŸª-Þœ-õª-Þœª-꟪û¦o.Îö˺-#þ§hÙ.- ÖÚÛ-J-Ú•-ÚÛ-ô¢Ù ›úyàŸaÄ-E-àŸªaH êŸyô¢ö˺ × ú‡E÷« èËμj·ôÚÂd ÚÛªÙæ°Ù.- Ó÷-J-Ú¨-î¦üŒxÙ ú£yêŸÙ-vêŸÙ-Þ¥û¶ à¶óŸª-ò˺-꟪-û¦oìª.- 20 ÔüŒx-Ú¨Ùë¶ û¶ìª Ñû¦o.-.-.- ÍÙë]ô¢Ù ÚÛLú‡ v›í÷ªE vú‡\í£±d ô¦óŸªè[Ù îμ³ë]-õª-ší-æ°dìª.í£ÙàŸª-ÚÛªÙ-åªû¦oÙ! H Ïí£±pè[ª û¦õªÞœª ÚÛëÇ]õª ú‡ë]ÌÄÙÞ¥ Ñû¦oô³.

èËμj-·ô-ÚÛd-ôÂE Ú¥ò˺-꟪û¦o.-.-.-!

Ðû¦è[ª ÎCî¦ô¢Ù

14

ÍÚÁdñô¢ª 2018

13


-Ò¸Þ Ïõªx! Î-ûÂ-öËμj-ûÂö˺ í‡è[-ÚÛõ î¶å!

Í-ì-Þœ-ìÞ¥ ÖÚÛ Òô¢ª.-.-.- ÍÚÛ\è[ ÖÙæ¨ ú£hÙòÅ¡Ù Oªë] × î¶ªè[.ë¯ûÁxÚ¨ Ó÷-·ôjû¦ Íè[ªÞœª šíådè[Ù Îõú£uÙ, ûμ÷ªt-CÞ¥ ÞœªÙvè[ÙÞ¥ Aô¢-Þœè[Ù îμ³ë]-õª-ší-è[ª-꟪ÙC.- ÍÙê¶-Ú¥ë]ª, Î ÷uÚ¨h Óåª ìè…›úh Ïõªx Íåª-îμjí£± ÷ÙT-ð¼-꟪ÙC.-.-.- ÏC ›íë]-ô¦ú‡ šíë]Ì÷ªt ÚÛëǯ Ú¥ë]ª.÷«óŸªõ ÷ªô¦KÈ ú‡E-÷«ì« Ú¥ë]ª.- EáÙ.- ÏÚÛ\è[ ðÆ»æ˺ö˺ ÚÛE-í‡-ú£ªhìo Ïõªx Íë¶-÷ªJ.- ì«uóŸ«-ôÂ\-ö˺E cÎôÂd ÖNªe ð§ô¢ª\ö˺ ÑÙC.- ÍöËμÚÂq ù‡yè[ôÂ, î¦ô“ šùMx Íû¶ Ïë]Ìô¢ª ÎJd-ú£ªdõª í£ë¯o-õªÞœª Íè[ª-Þœªõ Ó꟪h ú£hÙòÅ¡Ù Oªë] DEo EJtÙ-à¦ô¢ª.- ÍEo ú£ë]ª-ð§-óŸ«õ« ÑÙè˶ Ð Ïõªx Þ¥LÚ¨ Íå« Ïå« ÚÛë]ª-õªêŸ« Tvô¢ªì Aô¢ª-ÞœªêŸ« ÍÙë]ªö˺ Ñìo ÷ªìª-ù£ªõª ìè…-#-ì-í£±è[ª ñô¢ª÷± Óåª ÑÙç˶ Íåª ÷ÙÞœªêŸ« ÓÙêÁ-÷ªÙC í£ô¢u-å-ÚÛªLo ÎÚÛ-åªd-ÚÛªÙ-æ˺ÙC.-

-côÁVõª ò°Þ¥ ÷«J-ð¼-óŸ«-óŸªÙè†.-.-.- Ð ôÁVö˺x ›íè[Ú© í‡è[-ÚÛ-õ-ÚÛ«\è¯ è…÷«Ùè šíJ-T-ð¼-ô³ÙC.- ˺÷ªÙ àμóŸªu-è¯-EÚ¨ í£Ù꟪-õª-Þ¥ô¢ª Î÷± í‡è[-ÚÛõª Ú¥î¦-õ-û¦oô¢ª.Ð ìÞœ-ô¢Ùö˺ ÓÚÛ\è[ ë•ô¢ª-ÚÛª-ê¦óμ« Ó÷-JÚ¨ êμõªú£ª.-.-.- îμAÚ© îμAÚ© Nú£ª-Þ•-#aÙC.- #÷-JÚ¨ ÎûÂöËμjûÂö˺ í‡è[-ÚÛ-õ-ÚÁú£Ù îμA򬐦 Ôîμ³-ú£ªhÙë¯.-.-.- ÍE àŸ«ø‹.- ÎøŒaô¢uÙ.-.-.- EáÙ-Þ¥û¶ Íîμª-â°ûÂ, Ðò˶.-.-.- ö°Ùæ¨ îμòËÀ-šúj-åxö˺ í‡è[-ÚÛLo Ít-ú£ªh-û¦oô¢ªe- ÍÙå« v›í÷ª í£Ùè[Þœ ô¦÷«-ô¦÷± êŸì ÎûÂ-öËμjû í‡è[-ÚÛõ î¶å ÞœªJÙ# Îíƈ-ú£ªö˺ àμ›íp-ú£-JÚ¨ ÍÙë]ô¢« ûÁ·ô-üŒx-òËμ-æ°dô¢ª.- ÏC Ï-ÚÛ\è[ ”ë]-óŸ«ú£ô¢-ë¯Þ¥ àμñª-꟪ìo Nù£óŸªÙ Íìª-ÚÛªÙç˶ ð»ô¢-ð§ç˶.Ú¥ô¢Ùö˺ î¶ö°-è[ª-꟪-ìo-÷Fo ò˹÷ªtõ« ñådõ« ð¿è[ô¢«x ú£ñª(ö˶ Ú¥ë]ª, Ïí£±è[ª ÔÙæ˺ êμõªþ§.-.-.- >Ùáô ÎûÂ-öËμj-ûÂö˺ í‡è[-ÚÛõª ÚÛ«è¯ ë•ô¢ª-ÚÛª-꟪-û¦oô³. òÅ˺T vòËμè ÚÛªÚ©õª.- ÏÙÚÁö° ÷ªÙåõÚÛ« ô¢ëÇ]ú£í£hNªêÁð§åª ÷ªJÚ•Eo -í£²â° àμð§p-õÙç˶ ÏN v›í÷ª Þœªô¢ªhõª.Ú¥ô¢u-vÚÛ-÷«õ ÚÁú£Ù à¦ö°-÷ªÙC Oæ¨E Ôæ° ÍÚÁd-ñ-ôÂö˺ áô¢t-F-ö˺E Îô¢“-J#a êμí‡pÙ-àŸª-ÚÛªÙ-åª-û¦oô¢ª ÚÛ«è¯. ÷³uE-ÚÂö˺ cÍÚÁd-ñô šíÆúÃde áô¢ª-Þœª-꟪ÙC.- 1810 ú£Ù÷-êŸqô¢Ù ìªÙ# v›í÷ªÚÛª Þœªô¢ªhÞ¥ Ð í£Ùè[ÞœE áô¢ª-í£±-ÚÛªÙ-åª-û¦oô¢ª þ§–E-ÚÛªõª.- ÍÙë]ª¸Ú, Î ú£÷ª-óŸªÙö˺ î¶è[ªÚÛ áJ¸Þ vð§ÙêŸÙ-ö˺E ë]ªÚ¥-é°ö˺x ô¢ÚÛ-ô¢-Ú¥õ v›í÷ª ÚÛñªô¢ªx ô¦ú‡ì >Ùáô vòËμèÂõª î¶ö°-è[ª-꟪Ù-æ°ô³.- Oæ¨E óŸ³÷B óŸ³÷-ÚÛªõª ví‡óŸª-îμªi-ì-î¦J îμªè[ö˺ î¶ú‡ êŸ÷ª ÷ªì-ú£ª-ö˺E ÷«åLo àμí£±p-ÚÁ÷è[Ù NøË™ù£Ù.-

ÓÙêŸ -c#vêŸÙe- ÚÛë¯.-.-.-

Ð ðÆ»æ˺Lo àŸ«ú‡ -cFæ¨F Fæ¨ ÍõMo Óí£±pè[« àŸ«ú£«hû¶ ÑÙæ°Ù ÚÛë¯.-.-.- ÷ªSx ÓÙë]ªÚÛª àŸ«í‡-ú£ªh-û¦oô¢ª... Ïë¶îμªiû¦ ͸ÚyJóŸª÷«...e- Íìª-ÚÁ-÷è[Ù ú£ï£°-á.Ú¥F Íú£õª Nù£óŸªÙ ÔÙåÙç˶ ÏÚÛ\è[ ÚÛE-í‡-ú£ªh-ìoN ú£ï£°-á-îμªiì FüŒ‰x Ú¥ë]ª.- Ïë]Ùê¦.-.-.- Íîμª-J-Ú¥ÚÛª àμÙCì #vêŸ-Ú¥-ô¢ªè[ª ô¦û ÎôÂd-ìô Uú‡ì JóŸª-L-ú‡dÚ šíô³Ù-æ¨ÙÞÂ.- ô¢ÙÞœª-õêÁ ÍàŸªa-Þœª-CÌ-ìå«x Ïö° TóŸªuè[Ù à¦ö° Þ•í£p Nù£óŸªÙ ÚÛë]«.-.-!


í£-C-õ¤Ûõ ô¢«ð§-óŸª-õªÙç˶ ÷ªÙ# Ú¥ô¢ª Ú•ìª-ÚÁ\-÷àŸªa.- í£öËμx-å«ôÁx Íô³ê¶ àŸÚÛ\æ¨ ÏÙæ¨F ÚÛåªdÚÁ-÷àŸªa.- Ú¥F Íë¶ í£C-õ¤Û-õêÁ × ÚÛÙšíF Ít #ìo uÙè ò°uÞœªE Ú•ìè[Ù ÚÛù£dÙ.- ÓÙêŸ Þ•í£p šúöËμ-vG-æ©-öËμjû¦ Ïí£±pè[ª Îô¢“-J›úh Î ò°uÞœª-ô¦-÷-è¯-EÚ¨ θôüŒx ÷ô¢ÚÛ« ú£÷ªóŸªÙ í£è[ª-꟪ÙC ÷ªJ.- Íë¶.-.-.- Nö°-þ§-EÚ¨ ÷«ô¢ª-›í-·ôjì ñJ\û ò°uÞÂ.-

šï°

·ôtúà ñJ\û ò°uÞÂ.-.-.- þ§÷«ìu ví£áõª à¦ö°-÷ªÙ-CÚ¨ Íú£õª DE ›í¸ô êμL-óŸªë]ª.- Ú¥F ví£í£Ù-àŸ-î¦u-í£hÙÞ¥ ÑÙè˶ ÚÛªò˶-ô¢ªõª ÚÛFú£Ù ÖÚÛ\ ñJ\û ò°uÞœª-ûμjû¦ þ»ÙêŸÙ à¶ú£ª-ÚÁ-î¦-õE ÚÛõõª ÚÛÙåªÙ-æ°ô¢ª.- ë¯Eo ë]ô¦p-EÚ¨ ví£B-ÚÛÞ¥ òÅ°N-þ§hô¢ª.H ñJ\û ò°uÞœªõ ëÅ]ô¢ ô¢«.-ÓE-Nª-C-ìoô¢ õ¤Ûõ ìªÙ# ô¢«.-·ôÙè[ª-ìoô¢ ÚÁåx ÷ô¢ÚÛ« ÑÙåªÙC.- öËμë]ô ô¢Ú¥Fo ô¢ÙÞœªF ò°uÞœª ÷³Ùë]ª-òÅ°-ÞœÙö˺ î¦è…ì ö˺Fo ñæ¨d ëÅ]ô¢õª ÷«ô¢ª-꟪Ù-æ°ô³.- îμ³ú£L àŸô¢tÙêÁ êŸóŸ«-·ôjì Þœªö°H ô¢ÙÞœª ò°uÞœª ÷´è˶üŒx Ú¨Ùë]å ô¢«.-1.-64 ÚÁåxÚÛª Í÷³tèËμjÙC. H vGæ¨ùà ޥóŸªE NÚÁd-JóŸ« òËμÚÂ٠ë]Þœ_ô¢ ÷Ùë]ÚÛª šíjÞ¥ ñJ\û ò°uÞœª-õª-û¦oóŸªå.- î¦æ¨ îμ³êŸhÙ Nõª÷ ô¢«.ð§AÚÛ ÚÁåxÚÛª šíj÷«ç˶. H ví£í£Ù-àŸ-î¦u-í£hÙÞ¥ î¶õÙö˺ Í÷³t-èËμjì ÍêŸuÙêŸ ÜK-ëμjì ò°uÞœª šï°·ôtúà ÚÛÙšíFë¶.ÍC ô¢«.-2.-70 ÚÁåx Nõª-îμjì ÷«-õóŸª ñJ\ûÂ.- Eö˺-æ¨-ÚÛúà îμ³ú£L àŸô¢tÙêÁ êŸóŸ«·ôjì Ð ò°uÞœª uÙè…öËÀ ë]Þœ_J òÅ°Þ¥õìª ñÙÞ¥-ô¢ÙêÁ à¶ú‡ 240 ÷vâ°õª ð»CÞ¥ô¢ª. H ñJ\û ò°uÞœª êŸóŸ«K îμìÚÛ × ÚÛëÇ] ÑÙC.- ví£÷³Ü vGæ¨ùà ޥóŸªE â˶û ñJ\û 1984 vð§ÙêŸÙö˺ ×þ§J N÷«-ìÙö˺ ví£óŸ«é¨-ú£ªhÙ-è[Þ¥ úˆåª šíjòÅ°-ÞœÙö˺ šíæ¨dì Îîμª vþ§d æ˺çËμ ò°uÞ í£ÚÛ\ÚÛª ÖJT ÍÙë]ª-ö˺-E÷Fo Ú¨Ùë]-í£-è…-ð¼-óŸ«-óŸªå.- Íí£±p-è¯îμª í£ÚÛ\ úˆåª-ö˺û¶ ÚÛ«ô¢ªaìo šï°·ôtúà úˆô´îËÁ @û õ«ô´-êÁ -cðƧuù£-ûÂÞ¥, ví£óŸ«-é°-õÚÛª þ¿ÚÛ-

ô¢uÙÞ¥ ÑÙè˶ uÙèÂò°u¸Þ ë•ô¢-ÚÛè[Ù ö˶ë]ªe- ÍE î¦ð¼-ô³Ù-ë]å.- êŸô¦yêŸ û¦õª-¸Þ-üŒxÚÛª Îîμª ›íô¢ª-êÁû¶ ñJ\û ò°uÞœªE êŸóŸ«-ô¢ª-à¶-ú‡ÙC šï°·ôtúà ÚÛÙšíF.H ví£A ñJ\û ò°uÞœªF à¶êÁh ÚÛªè[-ê¦ô¢ª.ÏÙë]ªÚÁú£Ù ÑëÁu-Þœªõª êŸí£p-E-ú£-JÞ¥ û¦õª¸ÞüŒx ð§åª šï°·ôt-úÃ¸Ú ví£ê¶u-ÚÛ-îμªiì ÚÛªåªdí£Eö˺ P¤Ûé Bú£ª-ÚÁ-î¦-LqÙë¶.- ÖÚÛ\ ò°uÞœªE ÚÛªæd-è¯-EÚ¨ ví£A ÑëÁu-TÚ© ë¯ë¯í£± óŸ«òÅËμj ÞœÙåõ ú£÷ªóŸªÙ í£è[ª-꟪Ù-ë]å.H Ð ò°uÞœªLo Ú•û¦õÙç˶ ð§uJúÃêÁ ð§åª ÷ªJÚ•Eo ë¶ø‹ö˺xE šï°·ôtúà ë]ªÚ¥-é°-õÚÛª û¶ô¢ªÞ¥ îμü°x-LqÙë¶.- Íô³ê¶, ë]ªú£ªhõ« ÏêŸô¢ Nö°-ú£-÷Ù-êŸ-îμªiì óŸ«·Úq-ú£-Kõìª ÚÛ«è¯ Ít šï°·ôtúà ø‹Ü-öËÚÛª ñJ\-ûÂò°u-Þœªõ þ§dÚ Óí£±p-è•-ú£ªhÙëÁ ÍÚÛ\è[ í£Eඛú ÑëÁu-Þœª-õ-ÚÛ«\è¯ êμL-óŸªë]ª.- í£Ù›í þ§dÚ ÚÛ«è¯ î¶üŒx-Oªë] öËμÚÛ\-òËμ-ç˶dö° ÑÙåªÙC.- ñJ\û ò°uÞ è…÷«Ù-èÂE šíÙàŸ-è¯-EÚ© ví£ê¶u-ÚÛ-êŸìª EL-›íÙ-ë]ªÚÛ« šï°·ôtúà Рú£«vê¦Eo ð§æ¨-ú£ªhÙC.H þ§dÚ ö˶ì-í£±è[ª Óö°Ùæ¨ ò°uÞœª

Ú¥î¦ö˺ Îô¢“-J›úh θô-üŒx-öËºí£± Óí£±pèÁ ÖÚÛþ§J -cò°uÞœª ÷#aÙC Bú£ª-·Ú-üŒxÙè…e- ÍE ðƼû à¶þ§hô¢ª ú‡ñ(ÙC.- EáÙ, ñJ\û ò°uÞœª-õ-ÚÁú£Ù Íû¶oüŒx îμô³-æ¨ÙÞ LúÃd ÑÙë]å! Íö° ÍE Ó÷ô¢ª í£è…ê¶ î¦üŒ‰x Îô¢“-Jà¶a Í÷-Ú¥øŒ÷´ ö˶ë]ª.- šúöËμvGæ©öËμjê¶û¶ êŸyô¢Þ¥ Îô¢“ô¢ªx Bú£ª-ÚÛªÙ-æ°ô¢ª.-êŸô¦yA vð§ëůìuÙ ð§êŸ NE-óμ«-Þœ-ë¯-ô¢ª-õ¸Ú. ÍÙç˶ êŸô¢àŸ« šï°·ôtúà ë]ªÚ¥-é°ö˺x ë]ªú£ªhõ« óŸ«·Úq-ú£-Kúà ڕû¶-î¦-J-ÚÛ-ìo-÷«å.- NªT-L-ìî¦üŒ‰x ú£Ùí£-ìªo-öË-ô³û¦ Îô¢“-J-÷yè[Ù ÚÛù£d.ÍA êŸÚÛª\-÷-÷ªÙ-CÚ¨ ÷«vêŸÙ šï°·ôtúà ë]ªÚ¥-é°-EÚ¨ îμRx-ì-í£±è[ª Íìª-ÚÁ-ÚÛªÙè¯ ÖÚÛæ˺ ·ôÙèÁ ò°uÞÂõª ÑÙç˶, Ú•ìª-ÚÛª\û¶ Íë]”ù£dÙ ÚÛõª-Þœª-꟪ÙC.H ñJ\û ò°uÞœªLo Ïí£±pè[ª Ú•E û¦õª-¸ÞüŒx êŸô¦yêŸ Í÷«t-õ-ìªÚÛªÙç˶, Íí£pæ¨ ÷«·ô\æÀ ví£Ú¥ô¢Ù Î ú‡Kúà ò°uÞœª ëÅ]ô¢ ÓÙêŸ ÑÙç˶ ë¯ë¯í£± ÍÙêŸ ëÅ]ô¦ í£õª-ÚÛª-꟪ÙC.- ÍÙë]ª¸Ú, í£±êŸhè… ÚÛû¦o Ð ò°uÞœªõ Oªë] šíåªd-ñè… šíåd-è[ ÓÚÛª\÷ ö°òÅ¡-ë¯-óŸªÚÛÙ ÍÙæ°ô¢ª ÷«·ô\æÀ NøË™x-ù£-ÚÛªõª.- ñJ\û ò°uÞœªõ ëÅ]ô¢õª Ôè¯-CÚ¨ ú£Þœåªì 14%šíô¢ª-Þœª-꟪-û¦o-óŸªå ÷ªJ.H Î÷ªëÅ]u ò°M-÷±è ìæ¨ ÚÛK-û¦-ÚÛ-í£²ô ô¢«.-í£C-õ¤Ûõ Nõª-îμjì ò°uÞœªêÁ ÚÛE-í‡Ù# î¦ô¢h-ö˺x-·Ú-Ú¨\ÙC.OªÚÛ« Ú•û¦-õ-E-í‡-þ¼hÙë¯.-.-? H ô¢«.2.70 ÚÁåx ò°uÞœª Ïë¶


øŒÙ

ÜàŸvÚÛ Þœë¯ï£°›úh øŒ‰òÅ¡÷ô¢g ú£ªøËËÁGÅê¶ ÷ª÷ª ë¶N ÷ô¢Ù ë¶ï‡° ú£ô¢yú‡CÌÄ ví£ë¯ô³E...

.-.-.-ÍÙå« ë¶øŒ-î¦u-í£hÙÞ¥ ÎøŒy-óŸ³á øŒ‰ë]ÌÄ ð§è[uNª îμ³ë]-õª-ÚÛªE ì÷Nª ÷ô¢ÚÛ« Î áÞœ-û¦t-êŸìª ú£ªhA-þ§hô¢ª.ÑêŸh-ô¦-Cì ë]ªô¦_-í£²-á-êÁ-ò°åª ô¦÷³è[ª ô¦÷-é°-ú£ª-ô¢ª-è…E ú£Ù-JÙ-#ì ôÁVÞ¥ ô¦÷ª-Mö° ÑêŸq-î¦õª áô¢ª-í£±-ÚÛªÙç˶, ë]¤¨-é°-Cì ë]ªù£d-ú£Ù-ô¢Ù Þ¥NÙ-#ì Î ë]ªô¢_÷ªt êŸLxE -cáóŸª-á-óŸª›ï° ÷ªï‡°-ÿ§-ú£ª-ô¢-÷ª-JÌE ê•NªtC ôÁV-õ-ð§åª NGÅìo ô¢«ð§ö˺x ÍJa-þ§hô¢ª.ô¢÷ªu-ÚÛí£JÌE ø˘jõ-ú£ªê¶e-.-.-.- ÍÙå« Î ë]ªô¦_-÷«-êŸìª ð§Ùè[-÷±õª ÎóŸ³-ëůLo CÙ#ì ôÁVÞ¥ òÅ°NÙ# ë]øŒ-Nªî¶ûÁüŒx Ú•E-óŸ«-è[ªêŸ« ÍÙÞœ-ô¢Ù-Þœ-îμj-òÅ¡-÷ÙÞ¥ û¦è[ª ÎóŸ³-ëÅ]-í£²â à¶þ§hô¢ª.- Íô³ê¶ òËμÙÞ¥-öËÀ-êÁ-ò°åª ë¶øŒ-î¦u-í£hÙÞ¥ à¶ú£ª-ÚÛªû¶ Íí£±-ô¢«-í£-îμªiì î¶è[ª¸Ú ë]ú£ô¦.- ꟫ô¢ªp òÅ°ô¢-ê¦-÷-Eö˺ ÚÛ«è¯ ÎøŒy-óŸ³á øŒ‰ÚÛx-í£¤Û ù£ù‡’ ìªÙ# ë]øŒNª ÷ô¢ÚÛ« Õë]ª-ôÁ-V-õ-ð§åª ë]ªôÁ_-êŸq-îËÂìª ë]ªù£d-P¤Û-é-ÚÁú£Ù Pù£d-ô¢¤Û-é-ÚÁú£Ù Í÷-êŸ-JÙ-#ì ÍêŸuÙêŸ îμjòÅ¡-÷ÙÞ¥ Eô¢y--þ§hô¢ª.-

Î Í÷ªtìª, ÖÚÁ\-àÁå ÖÚÁ\-ô¢«-í£Ùö˺ í£²>ú£«h ÖÚÁ\-B-ô¢ªö˺ í£Ùè[Þœ áô¢ª-í£±-ÚÛªÙ-æ°ô¢ª.- Íô³ê¶ Î ë]ªô¢_÷ªt Îô¦-ëÅ]-ì-öËºì« î¶è[ª-ÚÛ-ö˺xì« òËμÙÞ¥-Mõ íÆ£ªìêŸ, ví£ê¶u-ÚÛê¶ î¶ô¢ª.- Íëμ-ö°ûÁ àŸ«ë¯ÌÙ.-.-!

Í-õÙ-Ú¥ô¢Ù.-.-.- Îè[Ù-ñô¢Ù!

ë]ªôÁ_-êŸqîË ú£÷ª-óŸªÙö˺ ÚÁöËÀ-ÚÛ-ê¦ö˺ Ú•êŸhÞ¥ Íè[ª-Þœªšíæ¨d-ì-î¦-üŒxÚ¨ ÓÚÛ\è[ Ñû¦oîμ« Íô¢–Ù-Ú¥E í£J-ú‡–A.Íú£õª ÚÁöËÀ-ÚÛê¦ Ïë¶û¦ Íìo ú£Ùë¶-÷´ ÚÛõ-Þ•àŸªa.Ô ÚÛ«è[-L-ö˺-·Ú-Rxû¦ Në]ªu-DÌ-í£-Ú¥Ù-꟪-õêÁ îμªJ›ú Ú•êŸh ÚÛåd-è¯õª ÚÛE-í‡-þ§hô³.- Íî¶ í£Ùè¯öËÀq Ñô¢íÆà ë]ªô¦_-÷«êŸ î¶C-ÚÛõª.- í£Pa-÷ª-òÅ°-ô¢-êŸÙ-ö˺E Þœé-í£A î¶è[ª-ÚÛöË ÷«C-JÞ¥û¶ òËμÙÞ¥-M-óŸ³-õÚ¨ øŒô¢-ëÁ-êŸqîË ÍA-šíë]Ì þ§÷«->ÚÛ î¶è[ªÚÛ.- ÍÙë]ª-ÚÁú£Ù òÅ°K î¶C-ÚÛõª ÚÛæ¨d Í÷ªt NvÞœ-Eo ù£ù‡’ ôÁVì ví£A-ù‡’-þ§hô¢ª.- êŸô¢-î¦êŸ õ¤¨t, ú£ô¢-ú£yA, Þœé˶øŒ, Ú¥Jh-¸Ú-óŸªLo ví£A-ù‡’-þ§hô¢ª.- Íô³ê¶ Î î¶CÚÛ ÔëÁ þ§ë¯-úˆ-ë¯Þ¥ Ú¥ÚÛªÙè¯ ÔëÁ ÖÚÛ DÇîªêÁ šúæ¨dÙ-Þœªõ ô¢«í£Ùö˺ î¶óŸªè[Ù ú£Ùví£-ë¯-óŸªÙÞ¥ ÷«JÙC.- ÕíƇöËÀ å÷ôÂ, Ú•ö˺->óŸªÙ, ÷ªëÅ]ª-ô¢-Oª-û¦¤¨, þ¼÷ª-û¦ëÇÂ, ͤÛ-ô¢ëůîª, ñÚ¨Ù-ÞÂ-îª ð§uöËμúÃ, õÙè[-ûÂ-vGè…b, ëǯóÀª îμjæÀ

çËμÙí£±öËÀ.-.-.- Ïö° ë¶øŒ-N-ë¶-ø‹-ö˺xE Ô ví£ú‡ë]ÌÄ ÚÛåd-è[-îμªiû¦ ÍÚÛ\è[ ÚÛE-í‡Ù-àŸ-÷àŸªa.- þ§–E-ÚÛÙÞ¥ ÖÚÛ-JE NªÙ# ÷ªô•-ÚÛ-ô¢ª Ð í£Ùè¯-öËÀqE ô¢«ð»Ù-CÙ#, Í÷ªt-î¦-JE ÍõÙ-ÚÛ-J-þ§hô¢ª.- ë¯ÙêÁ ÚÁöËÀ-ÚÛê¦ ë]ªôÁ_-êŸqîË ú£Ùñô¢Ù îμô³u-ÚÁåx ñèËμb-æÀìª ë¯æ¨ð¼-ô³ÙC.- Ôæ¨-¸Úè[« ÏC šíô¢ª-Þœª-꟫û¶ ÑÙC.÷Ùë]õ ú£Ù÷-êŸq-ô¦-õ-ìªÙ< Ð ë]ªô¦_-ô¦-ëÅ]ì Ñìo-í£p-æ¨Ú© Ð í£Ùè[-Þœìª × þ§÷«->ÚÛ î¶è[ª-ÚÛö° ÷«vêŸÙ 16÷ øŒê¦ñÌÙ ìªÙ< à¶ú£ªh-û¦o-ô¢F, ÏÙë]ª-ÚÁú£Ù ô¦Võ« ú£Ùí£-ìªoõ« òÅ¡«J-N-ô¦-ü°õª Ïà¶a-î¦-ô¢F àŸJvêŸ àμñªêÁÙC.- ÷ªëÅ]u-óŸ³-ÞœÙö˺ ÷³ú‡xÙ ë¯è[ª-õêÁ ÍÚÛ\è[ ë]ªô¦_ë¶-NE óŸ³ë]ÌÄ-ë¶-÷-êŸÞ¥ ÍGÅ-÷-Jgú£«h Îô¦-CÅÙ-àŸè[Ù ÷ªJÙêŸ šíJ-TÙC.- Ð í£Ùè¯-öËÀqö˺ ví£A-ù‡’Ù-#ì Î ö˺ÚÛ-÷«-êŸìª í£²>Ù-à¶Ù-ë]ªÚÛª þ§–E-ÚÛªõª êŸÙèÁ-í£-êŸÙ-è¯-õªÞ¥ ÷ú£ªhÙæ°ô¢ª.- vð§àŸªô¢uÙ ð»ÙCì Ú•Eo í£Ùè¯öËÀq ë]Þœ_-ô¢-ÚÛ-ô³ê¶ õ¤Ûö˺x òÅ¡ÚÛªhõª ô¦÷è[Ù NøË™ù£Ù.- Î Õë]ª ôÁVõ« òËμÙÞ¥-Mõª ô¦vA-î¶-üŒö˺ Evë]-ð¼ô¢ª.- êμõx-î¦ô¢«x í£²á-õêÁì« ú£ÙU-êŸ-þ§Ù-ú£\”-AÚÛ ÍÙë¯-õ-ð¼-æ©-õ-êÁì« ÎìÙ-ë]ÙÞ¥ Þœè[ª-í£±-ê¦ô¢ª.- ÷³ÜuÙÞ¥ Íù£dNª, ì÷Nª ô¦v꟪ö˺x ÚÁöËÀ-ÚÛê¦ OëÅ]ª-õFo áì-ú£Ù-vë]Ùö° ÞÁàŸ-J-þ§hô³.Íô³ê¶ Ð îμ³êŸhÙ î¶è[ª-ÚÛö˺ ›úd@ ÍõÙ-ÚÛ-ô¢é × ÓêŸh-ô³ê¶, Nvޜ٠êŸóŸ«K ÷ªôÁ-óμªêŸªh.- Þœê¶-è¯C XòÅ¡«Nª þ¼pJdÙÞ ÚÛxòËÀ ÔÚÛÙÞ¥ 10 ÚÁåx ô¢«ð§-óŸª-õêÁ ò°ï£‚-ñL ú‡E-÷«ö˺ ÷«ï‡°-ù£tA þ§v÷«-â°uEo ð¼Lì šúæÀ î¶ú‡ JÚ¥ô¢ª“ ú£”ù‡dÙ-#ÙC.- Íë¶ ÚÛxòËÀ Ð Ôè¯C ú£Ùá-óÀª-Mö° òÅ¡û¦qM í£ë¯t-÷ê ú‡E-÷«-ö˺E #ÅêÁhè ð§uöËμúà šúæÀêÁ òÅ¡ÚÛªhLo Íõ-JÙ-àŸ-ìªÙC.- Íö°¸Þ 83 ÔüŒx ìªÙ< ë]ªô¦_-í£²á Eô¢y--þ¼hìo ú£ÙêÁ-ùÃ-Nªvê¦ ›ú\¬yô ÚÛNªæ© Þœê¶-è¯C ô¢«.-10 ÚÁåx Nõª÷ ඛú 30 Ú¨ö˺õ ñÙÞ¥-ô¢ÙêÁ Í÷ªt-î¦-JÚ¨ <ô¢ êŸóŸ«ô¢ª à¶ô³Ù-#ÙC.Íô³ê¶ êŸóŸ«Kö˺ òÅ°ÞœÙÞ¥ ûμ÷ªüŒŠx í£±÷±yõ« è…âËμjìx àμÚÛª\è[ªö˺ êŸô¢ªÞœªð¼Þ¥ #÷ô¢ÚÛª NªTLÙC ê•NªtC Ú¨ö˺ö˶ìå. šíjÞ¥ DE-ÚÁú£Ù ÷³šíj¬pÄ-÷ªÙC ú£yô¢g-ÚÛ-ü°Ú¥ô¢ªõª ÷´è[ª-ûμ-õ-õ-ð§åª vøŒNªÙ-#-ìåªx Ð <ô¢ êŸóŸ«KE à¶í£-æ¨dì šúûÁ\ ÞÁöËÀ“ ÍÙè èËμj÷ªÙè Vuîμ-õK ú£Ùú£– Eô¦y--ÚÛªõª àμñª-꟪-û¦oô¢ª.- Ð Ôè¯C ÔÚÛÙÞ¥ 40 ÚÁåx ô¢«ð§-óŸªõ ÜKë]ª ඛú í£C åìªoõ

îμÙè…êÁ 60 Íè[ª-Þœªõ Ó꟪hö˺ ô¢ëÇ]Ù šúæÀ î¶ú‡ ÎÚÛ-J{Ù-àŸ-ìª-û¦o-ô¢å.- Ð ô¢ëǯEo êŸô¢-î¦êŸ Öè…ø‹ ô¢ëÇ]-óŸ«vêŸö˺ î¦è[-ê¦-ô¢å.- Íô³ê¶ NvÞœ-õ ÍõÙ-ÚÛ-ô¢-éö˺ î¦è˶ ñÙÞ¥-ô¢Ù-êÁ-ò°åª îμÙè… í£Ùè¯öËÀ ô¢¤Û-é-ÚÁú£Ù ÍÙê¶-þ§–-ô³ö˺ òÅ¡vë]ê¦ Ôô¦på«x à¶óŸª-ìª-û¦oô¢å.- Ð ·ôÙè˶ Ú¥ë]ª, ìÞœ-ô¢Ù-ö˺E ÓÚÂ-ë¯-LóŸ«, Ó÷-ôÂvUûÂ, ò°ÞÂ-ñ-â°ôÂ, ÚÛª÷ª-ôÂ-꟪L ð§ôÂ\, Ú¥ö˶âËÀ ›ú\¬yôÂ, ú£ªô¢ª# ú£ÙíÆ£ª, â˺ëÇÂ-í£²ô ð§ô¢ª\.-.-.- Ïö° í£õª vð§Ùê¦õª òÅ°K šúæ¨dÙ-Þœª-õêÁ ÚÛüŒ-ÚÛ-üŒ-ö°-è[ª-꟪Ù-æ°ô³.-

ë]ª-ôÁ_-êŸqîËÂ.-.-!

í‡êŸ”-í£¤ÛÙ #÷-J-ôÁ-âËμjì ÷ªï£„-õóŸª Í÷«-î¦-ú£u-û¦è[ª ÷ªæ¨dêÁ à¶ú‡ì NvÞœ--EÚ¨ ÚÛüŒxìª Cë]Ìè[Ù ë¯yô¦ òËμÙÞ¥-Mõ ë]ªô¦_-ô¦-ëÅ]ì îμ³ë]-õ-÷±-꟪ÙC.- Eâ°-EÚ¨ ÚÛªÙòÅ¡-Ú¥-ô¢ªõª ô¢ëÇÁ-êŸq÷Ù ôÁVû¶ Nvޜ٠êŸóŸ«-KE vð§ô¢Ù-GÅ-þ§hô¢ª.- Ú¥F Í÷«-î¦-ú£u-û¦è˶ Í÷ªt-î¦ô¢ª ÷ªæ¨dö˺ ví£î¶-P-ú£ªhÙ-ë]ìo Ú¥ô¢-éÙêÁn- îμ³êŸhÙ êŸóŸ«-·ôjì NvÞœ--EÚ¨ ÚÛüŒxìª ÷«vêŸÙ Î ôÁVû¶ BJa-C-ë]ªÌ-ê¦ô¢ª.Dû¶o àÁÚÛª ë¯û ÍÙæ°ô¢ª.- NvÞœ-Eo ÏÙæ˺x-Þ¥F î¶C-ÚÛOªë] Þ¥F ù£ù‡’ ôÁVû¶ ví£A-ù‡’Ù-à¦ÚÛ, í£²â°J ÚÛüŒxÚÛª Ú¥åªÚÛ CCÌ, ë¶N à¶êŸªö˺x ÎóŸ³-ëůLo Í÷ª-ô¢a-è[ÙêÁ í£²á îμ³ë]-õ-÷±-꟪ÙC.NªT-Lì àÁåxÚÛª GÅìoÙÞ¥ ÎôÁ ôÁVû¶ í£²á vð§ô¢Ù-GÅÙ-àŸè[Ù îμìÚÛ ð¿ô¦-é¨ÚÛ Þ¥ëÇ]-õ-û¶ÚÛÙ vð§àŸª-ô¢uÙö˺ Ñû¦o-óŸª-ÚÛ\è[.- ô¦÷é ú£Ù-ô¢-é°ô¢–Ù ô¦÷³è[ª øŒ‰ÚÛx í£¤Û ù£ù‡’ôÁ-Vû¶ Í÷ªtìª ÍJaÙ-à¦-è[F, Ôæ° êŸì ú£Ùê¦-ìîμªiì ú£ô¢-ú£yA, õ¤¨t, Þœé˶-øŒ‰è[ª, Ú¥Jh-¸Ú-óŸª-õêÁ ð§ô¢y-B-ë¶N Î ôÁVû¶ í£±æ¨dÙ-æ¨Ú¨ ÷#a Ná-óŸª-ë]-øŒNª ôÁVì òÅ¡ô¢h ë]Þœ_-ô¢ÚÛª îμRx-ð¼-꟪Ù-ë]F NøŒy-ú‡þ§hô¢ª òËμÙÞ¥-Mõª.- ÍÙë]ª¸Ú Í÷ªt-î¦-J-êÁ-ò°åª

õ¤¨t, ú£ô¢-ú£yA, Þœé˶-øŒ‰è[ª, Ú¥Jh-¸ÚóŸ³õêÁð§åª ô¦¤Ûú£ ô¢«ð§-õìª ví£A-ù‡’Ù#, ë]øŒ-Nª-û¦è[ª E÷ª-ábìÙ à¶óŸªè[Ù ë¯yô¦ Í÷ªtìª ·Újö°-þ§-EÚ¨ þ§Þœ-ìÙ-í£±-ê¦ô¢ª.-

í£²â° NëůìÙ!

ù£ù‡’ ìªÙ# ÷ô¢-ú£Þ¥ ÷´è[ª-ôÁ-Võ« øËËÁxÚ¥õ« ú£ªh꟪õ« vð§ô¢–-ìõ« î¶ë], ê¦ÙvAÚÛ ÷ªÙvê¦-õêÁ Í÷ªtìª Ú•õª-þ§hô¢ª.- ú£í£h-Nª-û¦è[ª ÚÛª÷«-J-í£²á.- Î ôÁVì ÏÙæ˺xÞ¥F î¶C-ÚÛ-Oª-ë]-Þ¥F 5n-8 ÔüŒx öËºí£± í‡õxLo í£²>-þ§hô¢ª.Íù£dNª îμRx ì÷Nª ÷à¶a ú£÷ª-óŸªÙö˺ Íåª 24 Ïåª 24 îμ³êŸhÙ 48 ENª-ÿ§-õ-ð§åª ú£ÙCÅ-í£²á à¶þ§hô¢ª.Î ú£÷ª-óŸªÙö˺ ë]ªô¦_-ë¶N ÷´èÁ-ÚÛÙ-æ¨-ìªÙ# Ñë](Ä-NÙ-#ì à¦÷³Ùè† ë¶N àŸÙè[, ÷³Ùè[ Íû¶ ô¦¤Û-ú£ªLo ú£ÙJÙ#-ì-åªxÞ¥ òÅ°Nú£«h Î vÚÛ꟪-÷±ìª Eô¢y--þ§hô¢ª.Ú•Eo vð§Ùê¦ö˺x ÚÛ öË¶ë¯ Þœª÷ªt-è…-Ú¥-óŸªìª ñL Ï#a, Î ë]ªô¢_-÷ªt-êŸLx Oªë] #ÙCì ô¢ªCÅô¢Ù Þœªô¢ªhÞ¥ ú‡ÙëÅ]«ô¢ í£²á à¶þ§hô¢ª.- êŸô¢-î¦êŸ Í÷ªt-î¦-JÚ¨ ví£þ§ë]Ù šíæ¨d, ÍÙë]ô¢« í£ÙàŸª-ÚÛªÙ-æ°ô¢ª.- ì÷-Nª-ôÁ-Vì ë¶O-÷«êŸ Ná-óŸ«-EÚ¨ Þœªô¢ªhÞ¥ ˺÷ªÙ à¶þ§hô¢ª.- ë]øŒ-Nª-ôÁ-Vì wúˆhõÙê¦ ÖÚÛ-J-Ú•-ÚÛô¢ª ú‡ÙëÅ]«ô¢Ù í£²ú£ª-ÚÛªÙå« ÎìÙ-ë]ÙÞ¥ ì”ê¦uõª à¶ú£«h NvÞœ--õìª Ò¸ô-Tú£«h, îμRxô¢-÷ªtE ð§åõª ð§è[ªêŸ« ÚÛFo-æ¨êÁ OèÁ\õª í£õª-Ú۪꟫ E÷ª-ábìÙ à¶ú‡ ÷þ§hô¢ª.- êŸô¢-î¦êŸ ›úo-꟪õ« àŸªåd-í£-Ú¥\-õÙê¦ ñ-÷ª-꟪õ« NªôȦ-ô³õª í£ÙàŸª-ÚÛªÙå« î¶è[ª-ÚÛìª ÷³T-þ§hô¢ª.- H ô¢«.40 ÚÁåªx îμ#aÙ# EJtú£ªhìo îμÙè… í£Ùè¯öËÀ


-cô¦á-þ§–û Íì-Þ¥û¶ à¦ö°-÷ªÙC âËμjí£²ôÂ, Ñë]-óÀª-í£²ôÂ, â˺ëÅÂ-í£²ôÂ, #êÁh-èÂ-íÆ£ªèÂ.-.-.- ÷Ùæ¨-÷Fo àŸ«ú‡ ú£÷ª-óŸ«-òÅ°-÷ÙêÁ HÚ¥-û¶-ôÂìª ÷C-ö˶-ú£ªhÙ-æ°ô¢ª.- Ú¥F Nö°-ú£-÷Ù-êŸ-îμªiì ˺å-üŒxÚ© èËμú‡d-û¶-ù£û îμè…“Ù-Þœª-õÚ© F-÷´û N-ô¦-EÚ© ÍÙë]-îμªiì ú£ô¢-ú£ªq-õÚ© ví£ê¶uÚÛ Îõ-óŸ«-õÚ© ÖÙçËμõ ú£ðƧ-KÚ© #ô¢ª-û¦-÷«Þ¥ ÷«Jì HÚ¥-û¶ô ô¦á-þ§–-ûÂ¸Ú ÷ªé¨-ô¢Ù ö°Ùæ¨CeÍÙå« ÍÚÛ\è… NøË™ÿ§õ ÞœªJÙ# N÷-J-ú£ªh-û¦oô¢ªô¦á-÷ªÙ-vè…Ú¨ àμÙCì

·Ú.ô¦-îμ«tûÂô¦÷±.-

ô¦-

-â-þ§–-ûÂö˺ í£ô¢u-æ¨Ù-àŸ-è¯-EÚ¨ íƇvñ-÷-J, ÍÚÁd-ñôÂ, ì÷Ù-ñô¢ª ûμõõª ò°ÞœªÙ-æ°ô³.NªT-Lì ûμõö˺x àŸM î¶è† ÓÚÛª\î¶.HÚ¥-û¶-ôÂìª Îìª-ÚÛªû¶ ëǯô Óè¯J ÑÙåªÙC.DEÚ¨ ꟫ô¢ªp-C-øŒö˺ ð§Ú¨-þ§–û ú£J-ë]ªÌ, î¦óŸª÷u CøŒö˺ Îô¦-÷S í£ô¢y-ê¦õ« Ñû¦oô³.- ô¦îË HÚ¥@ Íû¶ ÷ªï£„-ô¦V DEo EJtÙ-à¦ô¢ª Ú¥ñç˶d Ð ìÞœ-ô¦-EÚ¨ HÚ¥-û¶ô Íû¶ ›íô¢ª ÷#aÙ-ë]å.- HÚ¥-û¶ô NªôȦ-ô³-õÚ¨ ÓÙêÁ ví£ú‡CÌÄ.- ê•ÙòÅËμj ÔüŒx vÚ¨êŸÙ ÞœÙÞ¥ Ú¥õª÷, ÷³šíj¬pÄ ÔüŒx vÚ¨êŸÙ EJtÙ-#ì ÏÙCô¦ Ú¥õª-÷õª Ð vð§ÙêŸí£± Fæ¨ Í÷-ú£-ô¦-õìª Bô¢a-è[ÙêÁ ÏC î¶ÞœÙÞ¥ ÍGÅ-÷”CÌÄ àμÙCÙC.- ÷³Ùë]ªÞ¥ Vû¦íÆ£ªè ÚÁåÚ¨ îμü°xÙ. ÚÁ-å-ö˺-í£õ ÞœÙÞ¥-÷ª-öËÀ, íÆ£²öËÀ-÷ª-öËÀ, ÚÛô¢-éËÂ-÷ª-öËÀ, NvÚÛÙ-÷ª-öËÀ,

ò°ë]-öËÀ-÷ª-öËÀ, ï£°î¦ ÷ªï£°öËÀ.-.-.- Ïö° à¦ö° Ñû¦oô³.- Î ôÁVö˺x HÚ¥-û¶-ôÂìª ð§LÙ-#ì ÷ªï£„-ô¦V ÞœÙÞ¥ ú‡ÙÞ Íû¶ÚÛ ë¶ø‹ö˺x í£ô¢uæ¨Ù-àŸ-è[ÙêÁ ÎóŸªì ÍGÅ-ô¢ª# ô¢ÚÛª ÚÁå-ö˺E ÚÛåd-è¯-õìª ë¶øŒ, Në¶Q Põp-ÚÛü° ø˘jLö˺ EJtÙ-à¦ô¢ª.- ÚÁå-ö˺-í£õ ô¦á-þ§–û ú£Ùú£\”AE ví£A-GÙ-GÙචÚÛü°-ÜÙ-è¯-õêÁ ÚÛ«è…ì vð§<ì ÷´u>óŸªÙ ÑÙC.- î¦æ¨ö˺ àμí£±p-ÚÁë]-Þœ_N Ú¥ÙvÞ¥ ú£«¤Ût #vêŸ ÚÛü°-ÜÙ-è¯õª.øŒv꟪-÷±õ ë]ªô¦-vÚÛ-÷ª-éÚÛª ÞœªJ-Ú¥-ìÙ-ë]ª-÷-õxû¶îμ« Ð ÚÁåö˺ Óåª-àŸ«-ú‡û¦ Íë]ª(Ä-êŸîμªiì ÚÛü°-ÜÙ-è¯ö˶.- êŸõª-í£±õ« ÞÁè[õ« úˆLÙÞœ« ÍFo Íë]ª(Ä-êŸ-îμªiì #vê¦-õ-êÁì« Pö°p-õ-êÁì« ñÙÞ¥ô¢ª öË¶ë¯ îμÙè… ìT-ùˆ-õêÁì« ÍõÙ-ÚÛ-JÙ-à¦ô¢ª.- ÚÁåìª àŸ«ø‹ÚÛ ÏÚÛ\-è[ÚÛª ÷´è[ª Ú¨ö˺-Oª-åô¢x ë]«ô¢Ùö˺ Ñìo ö°öËÀ-íÆ£ªè ð§uöËμ-úÃÚ¨ îμü°xÙ.- ÷ªï£„ô¦â° ÞœÙÞ¥-ú‡ÙÞ Ïù£dÙÞ¥ EJtÙ-#ì Ð ÚÁå, Ïí£±pè[ª Þ•í£p šï°J-ç˶âËÀ ˺å-öËÀÞ¥ ö°öËÀ-íÆ£ªè ð§uöËμ-úÃ

÷«JÙC.Nø‹-õ-îμªiì Î÷-ô¢éö˺ í£àŸaE îμªië¯-û¦õ« í£²õ-êÁ-åõ ÷ªëÅ]uö˺ Óvô¢E Ïú£ªÚÛ ô¦AêÁ EJtÙ-#ì Ð ÚÛådè[Ù àŸ«è[-Þ¥û¶ ÎÚÛ-J{-ú£ªhÙC.- ÍÙë]ª¸Ú ÏC Íû¶ÚÛ ò°M-÷±è ú‡E-÷«ö˺x ÚÛE-í‡-ú£ªhÙC.- ö˺í£õ Ñìo ÷´u>-óŸªÙö˺ ô¦á-÷Ù-Q-ÚÛªõª î¦è…ì ÷ú£ªh-÷±-õì« ðÆ»æ˺-õì« àŸ«è•àŸªa.-

ÚÛ-Jg-÷«êŸ ÎõóŸªÙ!

Î êŸô¢-î¦êŸ ٠ÚÛJg-÷«êŸ ÷ªÙC-ô¦-EÚ¨ îμü°xÙ.- Óõª-ÚÛõ Îõ-óŸªÙÞ¥ ›íô•Ù-Cì Î Þœªè…E àŸ«è¯“-EÚ¨ ë¶øŒÙ-ö˺E ìõª-÷´-õ-õìªÙචڥë]ª, Në¶Q óŸ«vA-ÚÛªõ« ÷ú£ªhÙæ°ô¢ª.- ÍÙê¶-Ú¥ë]ª, ÍÚÛ\è… Óõª-ÚÛ-õìª ë]ô¢)ìÙ à¶ú£ª-ÚÛª-ìoÙ-ë]ªÚÛª êŸ÷ª áìt ëÅ]ìuîμªiÙ-ë]E ð»ÙT-ð¼êŸ« ÑÙæ°ô¢ª.- í£ô¢u-å-ÚÛªõªÞ¥ ÷à¶a-î¦J ú£ÙÜu ÚÛ«è¯ ÓÚÛª\î¶.- Î Þœªè…ö˺ ð§A-ÚÛ-î¶-õÚÛª šíjÞ¥ ìõx Óõª-ÚÛõ«, Ú•Eo êμõx Óõª-ÚÛõ« ÑÙæ°ô³.- ÍÚÛ\-è…-î¦üŒx ë]”ù‡dö˺ Í÷Fo ë¶÷-êŸö˶.- î¦üŒx í£²Jy-ÚÛªõª Óõª-ÚÛ-õªÞ¥ í£±ì-ô¢bìt Óê¦h-ô¢E ÍÚÛ\è… ví£áõ ì÷ªtÚÛÙ.- ÚÛJg-÷«-êŸìª ÓÙêŸÞ¥ í£²>-þ§hôÁ î¦æ¨F ÍÙê¶ òÅ¡Ú¨hêÁ í£²>-þ§hô¢ª.- DEÚ¨ ú£ÙñÙ-CÅÙ-#ì × ÚÛëÇ] vð§àŸª-ô¢uÙö˺ ÑÙC.ÚÛ-Jg-÷«êŸ ú£÷A êŸ÷³tè[ª õ¤ÛtéË ÚÛí‡öËÀ ú£ôÁ-÷-ôÂö˺ ÷ªÙ#-FüŒ‰x ê¦ÞœªêŸ« ví£÷«-ë]-÷ø‹êŸ«h Fæ¨ö˺ í£è… ÷ªô¢-é¨Ù-àŸÞ¥n- ÍêŸE î¦uú£ÚÛô¢h


ÚÛJg÷«êŸ ÎõóŸªNªë¶!

î¶ú£N Nè…C... ÞœâËÀû¶ô ÚÁå

vð§é°-õìª í£åªd-ÚÛª-ð¼-꟪ìo óŸª÷³è…E ÷«êŸ Íè[ª“-ÚÛªÙ-ë]F êŸ÷³t-è…E AJT ñA-Ú¨Ù-àŸ-÷ªE ÚÁJÙ-ë]F óŸª÷³è[ª Öí£±p-ÚÁ-ÚÛ-ð¼ê¶ êŸì ÚÁJÚÛ B¸ô-÷-ô¢ÚÛ« HÅù‡tÙ-àŸª-ÚÛªE ÚÛ«ô¢ªaÙ-ë]F #÷-ô¢ÚÛª Öí£±p-ÚÁÚÛ êŸí£p-ö˶-ë]F Íô³ê¶ õ¤Ût-éËÂ-êÁ-ò°åª Íí£p-æ¨¸Ú ÷ªô¢-é¨Ù# Ñìo ÷«êŸ í£±v꟪õª ÚÛ«è¯ Óõª-ÚÛõ ô¢«í£Ùö˺ í£±ì-ô¢bìt Óê¶h-ååªx óŸª÷³è[ª ÷ô¢-Nª-à¦a-è[F ÷ªÙC-ô¢Ù-ö˺E Pù£ªuõª àμñª-꟪-û¦oô¢ª.- Î ÚÛëÇ]û¶ í£±ú£hÚÛÙ ô¢«í£ÙöËºì« Îõ-óŸªÞÁè[-õ-šíjì #vê¦ö˺xì« ví£ë]-J)-ú£ªh-û¦oô¢ª.- Îõ-óŸªÙ-ö˺E Óõª-ÚÛ-õ-÷õx #ìo í‡õx-õÚÛª Óö°Ùæ¨ ï£„F ÑÙè[-ë]F î¦æ¨-÷õx Ô áñª(õ« ô¦÷F ÍÚÛ\-è…-î¦üŒ‰x ì÷³t-ê¦ô¢ª.- ÍÚÛ\è[ Óõª-ÚÛõ ví£êŸªu-êŸpAh Óö° áô¢ª-Þœª-꟪ÙëÁ Ó÷-JÚ© êμL-óŸªE ô¢ï£°-ú£uÙÞ¥ àμñª-ê¦ô¢ª.- î¶õ-Ú•DÌ Óõª-ÚÛ-õFo Ö¸Ú í£J-÷«-éÙö˺ ÑÙè[åÙ, î¦æ¨ö˺ ÓõªÚÛ í‡õxõª ÚÛE-í‡Ù-àŸ-ÚÛ-ð¼-÷è[Ù ÏÙë]ªÚÛª þ§¤ÛuÙ ÍÙæ°ô¢ª þ§–E-ÚÛªõª.- Þœô¢(Ä-Þœª-è…ö˺ šíæ¨dì ví£þ§-ë¯Eo Óõª-ÚÛõª ÷³æ¨dì êŸô¢-î¦-êŸû¶ òÅ¡ÚÛªh-õÚÛª í£ÙàŸª-ê¦ô¢ª.- Îõ-óŸª-÷ªÙê¦ Óõª-ÚÛö˶.- ÓÚÛ\è[ ÷« Ú¥üŒx-Ú¨Ùë] í£è… ìLT àŸ#a-ð¼-ê¦-óμ«-ìE òÅ¡óŸª-í£-è[ªêŸ« Þœªè…E àŸªæ¨d ÷à¦aÙ.- ð»ô¢-ò°-åªì Ó÷J Ú¥L Ú¨Ùë]-ûμjû¦ ÓõªÚÛí£è… àŸE-ð¼ê¶ î¦üŒ‰x îμÙè… Óõª-ÚÛìª Þœªè…Ú¨ ÍÙë]-â˶-óŸ«L.- ð§êŸ-ôÁ-Vö˺x Íô³ê¶ ñÙÞ¥ô¢ª Óõª-ÚÛìª í£J--ô¢ÙÞ¥ Ïî¦y-Lq-÷-à¶a-ë]å.- ٠îμRx-ì-ôÁâ˶ × ÚÛªåªÙñÙ í£J-ô¢Ù àμLxÙ-#ÙC. Ó÷-J-·Újû¦ êμõx ÓõªÚÛ ÚÛE-퇛úh î¦üŒxÚÛª Íë]”ù£dÙ ÚÛLú‡ ÷ú£ªhÙ-ë]û¶ ì÷ªtÚÛÙ ÑÙë]-ÚÛ\è[.- Íë]”-ù£d-÷ø‹êŸ«h ÷«ÚÁ êμõx ÓõªÚÛ ÚÛE-í‡Ù-#ÙC.-

ÖÙçËμõ ÷´u>óŸªÙ!

HÚ¥-û¶-ôÂÚÛª ¸Ú÷õÙ ÓE-NªC Ú¨ö˺-Oª-åô¢x ë]«ô¢Ùö˺ û¶ù£-ìöËÀ JšúôÂa íÆ£ô ڥuîμªöËÀ Íû¶ ú£Ùú£– ÑÙC.- ÏÚÛ\è[ û¦õªÞœª â°êŸª-

õÚÛª àμÙCì û¦õªÞœª ÷Ùë]õ ÖÙçËμõª Ñû¦oô³.- ÏÙë]ªö˺ ÖÙçËμõ vHè…ÙÞ ðƧîª, ÷´u>óŸªÙ, ú£h-ÚÛ-üŒõ NòÅ°ÞœÙ, NªöËÀ\ ð§ô¢xôÂ, JšúôÂa šúÙåô ÷Ùæ¨ NòÅ°-Þ¥õª Ñû¦oô³.- DEo àŸ«è¯“-EÚ¨ ÷ªëůuoÙ ·ôÙè[ª ìªÙ# þ§óŸªÙvêŸÙ Îô¢ª ÞœÙåõ ÷ô¢ÚÛ« Íìª-÷ª-A-þ§hô¢ª.- ÷Ùë]-õ-Ú•DÌ ÖÙçËμLo àŸ«è¯“-EÚ¨ ·ôÙè[ª ÚÛüŒŠx à¦õ÷±.Íô¢ª-ëμjì êμõx ÖÙçËμ í‡õxõ« Ñû¦o-óŸª-ÚÛ\è[.û¦õª-·Þjë]ª Íè[ª-Þªœ õ Ó꟪hö˺ êμõxE WõªêÁ Ñìo Î ÖÙçËμ í‡õx, šíë]Ì ÚÛªÚÛ\-í‡-õxö° ÷³ë]ªÌÞ¥ ÑÙC.- Ú¥uîμªöËÀ ·ôjè ÚÛ«è¯ ÑÙC.- ÍÚÛ\è[ Ñìo ÖÙçËμõ ÷´u>-óŸªÙö˺ î¦æ¨ ÞœªJÙ-#ì ÍEo Nù£-óŸ«-õì« êμõª-ú£ªÚÁ-÷àŸªa.- ÖÙçËμ àŸô¢tÙêÁ à¶ú‡ì ò°uÞœªõ« òËμõªdõ« ò˹÷ªtõ« Ú•ìª-ÚÁ\-÷àŸªa.- ÖÙçËμ í£ìªoêÁ à¶ú‡ì ò˹÷ªt-õªìo Ú©àμ-ô³ì«x ÖÙçËμ Ó÷³-ÚÛ-õêÁ à¶ú‡ì ÚÛü°-ÜÙ-è¯õ« ÚÛ«è¯ Ñû¦oô³.- ÏN-Þ¥ÚÛ þ§÷-Fô¢«x ø‹õªî¦õ« ë]ªú£ªhõ« à¦ö°û¶ Ñû¦oô³.- ví£î¶-øŒë¯yô¢Ù ë]Þœ_ô¢ ÖÙçËμ-ð§-õêÁ à¶ú‡ì Ú¥íƈ, æ©, õúˆq, ÚÛªMpÄ, ÕúÃ-v򩔻 ë•ô¢ª-ÚÛª-ê¦ô³.- ÷ªì ð§õêÁ ð¼L›úh ÍN à¦ö° í£õª-àŸÞ¥ Ñû¦oô³.- ð§õö˺x Ú•ñ(-J-FüŒ‰x ÚÛL-í‡ì ô¢ª# ÍE-í‡Ù-#ÙC.- ÚÛªMpÄ ÚÛ«è¯ ò°ÞœªÙC.-

Þœ-âËÀ-û¶ô ð§uöËμúÃ!

HÚ¥-û¶-ôÂÚ¨ 32 Ú¨.-Oª.- ë]«ô¢Ùö˺ ÞœâËÀ-û¶ô ð§uöËμúà ÖÚÛ-í£±pè[ª ô¦á-÷Ù-Q-ÚÛªõ Nè…C.Ïí£±p-è…C šï°J-ç˶âËÀ ˺å-öËÀÞ¥ ÷«J-ð¼ô³ÙC.- DEÚ¨ Îìª-ÚÛªû¶ ÞœâËÀ-û¶ô ú£ô¢ú£«q ÍòÅ¡-óŸ«-ô¢-éu÷´ Ñû¦oô³.- ÏC Óvô¢E Ïú£ª-ÚÛ-ô¦-AêÁ ÚÛæ¨dì ÚÛåd-è[-îμªiû¦ Íë]ª(Ä-êŸÙÞ¥ ÑÙC.- Ð òÅ¡÷ìÙ ÷³Ùë]ª òÅ°ÞœÙö˺ ÞÁè[õÚÛª šíë]Ì šíë]Ì îμªùÃõª šíæ¨d ô¢ÙÞœªõ í£²õ-B-ÞœLo î¦æ¨-Oª-ë]Ú¨ ÓÚ¨\Ù-à¶-ú£-JÚ¨ ÓÙêÁ ÍÙë]ÙÞ¥ ÚÛE-í‡Ù-#ÙC.- ð§uöËμúà ö˺í£-õÚÛª îμRê¶ ÏC ô¦á-þ§–-û¶û¦ ÍE-í‡Ù-#ÙC.- ÓÙë]ªÚÛÙç˶ ö˺í£-õFo í£àŸa-E-àμç˶x.- ÎÚÛª-í£-àŸaE Î àμåx ÷ªëÅ]u Óvô¢E ÚÛådè[Ù ÓÙêÁ ò°ÞœªÙC.DEÚ¨ í£ÚÛ\û¶ ú£ôÁ-÷ô¢Ù, Î í£ÚÛ\û¶ ÍòÅ¡-óŸ«ô¢éuÙ ÑÙè[-åÙêÁ ÚÁæËö˺ î¦ê¦-÷-ô¢éÙ à¦ö° àŸõxÞ¥ ÑÙC.- ÍÙë]ª¸Ú DEo î¶ú£N

Nè…-CÞ¥ î¦è[ª-ÚÛª-û¶î¦ô¢å.- Î àμåx Oªë] ë¯ë¯í£± ÷Ùë] ô¢Ú¥õ í£Éõª Eî¦ú£Ù Ôô¢p-ô¢-àŸª-ÚÛªÙ-æ°-óŸªå.Oæ¨ö˺x ÓÚÛª\-÷Þ¥ ÷õú£ í£Éö˶.- ûμ÷ªüŒ‰x ÚÛ«è¯ ›úyàŸaÄÞ¥ N-J-ú£ªh-û¦oô³.- òÅ¡«êŸõ ú£yô¢_Ùö° Ñìo Î ÍÙë]-îμªiì vð§Ùê¦Eo àŸ«ú£«h ð§uöËμ-úÃ-ö˺ڨ Íè[ª-Þœª-šíæ°dÙ.- Î ð§uöËμ-úÃF êÁåF ÍÚÛ\è[ Ñìo #ìo Þœªè…F àŸ«ø‹ÚÛ òËºåª ù‡Ú¥-ô¢ªÚ¨ îμü°xÙ.- ú£ôÁ-÷-ô¢Ùö˺ N-Jú£«h ð§uöËμ-úÃìª àŸ«è[åÙ ÷ªÙ# Íìª-òÅ¡«-AE Ï#aÙC.- Î êŸô¢-î¦êŸ ÍÚÛ\-è…Ú¨ 20 Ú¨.-Oª.- ë]«ô¢Ù-ö˺E ÚÛí‡öËÀ ú£ôÁ-÷-ôÂÚ¨ îμü°xÙ.- Ú•ö°-óŸªê vð§ÙêŸÙö˺ Ñìo Î ú£ô¢ú£ªq ÓÙêÁ ÍÙë]ÙÞ¥ ÑÙC.- êŸô¢î¦êŸ òÅ°Ùè[-þ§ô âËμjì ÷ªÙC-ô¦-EÚ¨ îμü°xÙ.÷´è[ª ÍÙêŸ-ú£ªh-õªìo Î ÷ªÙC-ô¦Eo 15÷ øŒê¦-ñÌÙö˺ EJtÙ-à¦ô¢ª.- DE Eô¦t-é°-EÚ¨ ú£ªìoÙö˺ Fæ¨Ú¨ ñë]ªõª ìõòÅËμj î¶õ Ú¨ö˺õ ûμô³u î¦è¯-ô¢å.- ÎJ\-óŸ«-ö°->-ÚÛöËÀ ú£¸ôy ÎíÆà ÏÙè…óŸ« í£J-ô¢¤Û-éö˺ Ñìo Ð ÷ªÙCô¢Ù ÚÛ«è¯ Óvô¢E Ïú£ªÚÛ ô¦A ÚÛådè[ Íô³-ì-í£p-æ¨Ú© ú£hÙòÅ°-õÚ© Ú•Eo ÞÁè[-õÚ© ÍÙë]-îμªiì Pö°p-õª àμÚ¨\ì í£ú£ªí£± ô¢ÙÞœª Ïú£ªÚÛ ô¦AE î¦è¯ô¢ª.- Þœªè…ö˺ ÞÁè[-õ-šíjû¦ šíj ÚÛí£±p-šíjû¦ #vAÙ-#ì Íë]ª(ÄêŸ #vê¦õª àŸÚ¨-꟪Lo à¶þ§hô³.- âËμjì Bô¢–Ù-ÚÛ-ô¢ªõ @NêŸ NøË™-ÿ§õ« ô¦á-þ§–F ví£áõ @÷-ì-N-ëůìÙ, ô¦á-÷Ù-Q-ÚÛªõ àŸJ-vêŸìª ví£A-GÙ-GÙච#vê¦-öËμûÁo Ñû¦o-óŸª-ÚÛ\è[.- HÚ¥-û¶-ôÂö˺ àŸ«è[-ë]Þœ_ ÷ªôÁ NøË™ù£Ù Ïú£ªÚÛ Aûμoõ ú£ðƧK.- ÖÙçËμõ Oªë] Óè¯J îμ³êŸhÙ àŸªæ¨d ô¦÷àŸªa.- þ¼.-.-.- ô¦á-þ§–û îμRê¶ HÚ¥-û¶-ôÂìª Íú£qõª Nªúà ڥÚÛÙè…!H ú£ªví£ú‡ë]ÌÄ ¸¤vê¦ì ë¶O øŒô¢ìo÷ô¦v꟪õ ú£ô¢ú£yB ÍõÙÚ¥ô¢Ùö˺ ë]ô¢)ìòÅ°ÞœuNªà¶a ÎõóŸªÙ

X ú£ô¢ú£yBë¶N ë¶÷þ§–ìÙ

ò°ú£ô¢, Eô¢töËÀ >ö°x, êμõÙÞ¥é ÐôÁV 3.30 ÞœÙ.õÚÛª Ð-æ©-O n êμõÙÞ¥é cBô¢–-óŸ«-vêŸeö˺...


ÖÚÛ-àÁå Ð í£ô¢ªÞœª Îí£ÚÛ êŸí£pë]ª.- îμìÚ¨\ AJT àŸ«ú£ª-ÚÁÚ¥ êŸí£pë]ª.- Íí£±pè[ª.-.-.ê¦ìª ìè[-#-÷-#aì ë¯Jö˺.-.-.êŸììª ìNªt-ì-î¦-JÚ¨ ÔNª-à¦aè[ª, ê¦ìª AJT ÔNª ð»Ùë¯è[ª Íìo ví£øŒo-õÚÛª.-.-.- ÎêŸt-ú£Ù-꟔í‡h, Îê¦t-ìÙë]Ù ð»Ùë¯-ìE òÅ°N›úh Î ÷ªEù‡ áìt þ§ô¢–-ÚÛ-îμªi-ìç˶x! ö˶ÚÛ-ð¼ê¶ ÓÙêŸ í£ø‹a-ê¦h-í£-í£-è…û¦.-.-.- Þœè[-#-ð¼ô³ì Ú¥õÙ, ÞœAÙ-#ì ÷ªìª-ù£ªõ« AJ-Tô-¦ô¢ª ÚÛë¯! Íåª-÷Ùæ¨ ë]óŸª-FóŸª í£J-ú‡–A Ó÷-JÚ© ô¦ÚÛ«-è[-ë]û¶ û¦ êŸí£ì.Î êŸí£-ì-êÁû¶ í£±ú£h-Ú¥ö˺xE ð§ôȦ-õÚÛª @NêŸ ð§ôȦõª Íìy-ô³Ù# ò˺CÅ-ú£ªhÙ-æ°ìª.- û¦ Pù£ªuõª šíë]Ì àŸë]ª-÷±õª àŸCN, ÑìoêŸ þ§–û¦õÚÛª à¶ô¢ª-ÚÛª-ìo-í£±pè[ª ÓÙêŸ ú£ÙêÁ-ù‡-þ§hûÁ, î¦üŒ‰} àŸë]ª-÷±-êÁ-ð§åª ú£Ùþ§\-ô¦Fo ÍÙC-í£±àŸªa-ÚÛª-ìo-í£±pè[ª ÍÙêŸÚÛª ·ôæ¨dÙí£± ÎìÙ-C-ú£ªhÙæ°ìª.- ÷ªì ÒJ í‡õxõª Ú•Ùë]ô¢ª n- î¦Jö˺ F ›úo-꟪õª ÚÛ«è¯ ÑÙè•àŸªa n- ÷ªÙ# ÷ªÙ# ÑëÁu-Þ¥ö˺x Ñìo-î¦ô¢ª êŸ÷ª ÚÛªåªÙ-ò°õû¶ Ú¥ë]ª ÒJE ÚÛ«è¯ ÍGÅ-÷”CÌÄ à¶óŸª-è¯-EÚ¨ à¶ú£ªhìo ÚÛ”ù‡.-.-.- û¦ÚÛª ÖÚ¨ÙêŸ Þœô¦yEo ÚÛ«è¯ ÚÛL-T-ú£ªhÙ-åªÙC.- î¦üŒ‰} û¦ Pù£ªu-õ-ìª-ÚÛªÙç˶.-.-.ÓÙêÁ ꟔í‡hÞ¥ ÑÙåªÙC.- Î ú£Ù꟔-í‡h-êÁû¶ JçËμj-ô¢-÷±-ê¦-ì-ìª-ÚÛªìo û¦ ÎøŒ Íè…-óŸ«ú£ Í÷±-꟪Ù-ë]E û¶ì-ú£õª ÒÙ-àŸ-û¶-ö˶ë]ª.- ÷à¶aûμ-õö˺ û¶ìª JçËμj-ô¢-÷-ò˺-꟪û¦o.- ÏC êμLú‡ ÷ªì ÒJî¦üŒ}Ùë]ô¢« Þ•í£pÞ¥ ú£òÅ¡ àμóŸ«u-õF ììªo ú£û¦tEÙà¦õF ÍìªÚÛªÙåªÙç˶.-.-.- ôȦ-꟪hÞ¥.-.-.- îμ³ìo ÖÚ¥-Nè[ ú£«\õª-Ú•#a -cÔÙ ú£ë]ª÷± šúí‡p-û¦÷±, Íú£õª ìª÷±y Íóμ«u-J-î¶û¦?e- ÍE û¦ îμ³ï£°Ù Oªë¶ Íè…-¸Þ-ú‡ÙC.EáÙ àμð»pë]«Ì, ÏÙêŸ-÷-ô¢ÚÛ«n ÍÙç˶ û¦ ÷³šíj¬pÄ-Í-ô³-ë¶üŒ} ú£Ky-ú£ªö˺ Ð ví£øŒoìª ñóŸª-æ¨-ìªÙ-è…-Þ¥F, û¦ ÍÙêŸ-ô¦-êŸt-ìªÙ-è…-Þ¥F û¶ìª Óë]ª-ôÁ\û¶ ö˶ë]ª.- -cí£±ú£h-Ú¥õª àŸCN ð§ôȦõª àμ›íp-î¦üŒ‰} Ñð§-ëůu-óŸ³õª.- í‡õxLo àŸCN ð§ôȦõª àμí£p-Þœ-L-Tì î¦üŒ‰} Þœªô¢ª-÷±õª.àŸë]-÷-Þœ-L-Tê¶ ví£A í‡öx-î¦è[« ÖÚÛ Íë]ª(Ä-êŸî¶ªe-nÍìo TW-ò°ô³ Îë]-ô¦)-õìª ÖÙå-í£-æ¨dÙ-àŸªÚÛªE, ÍCÅ-Ú¥-ô¢ªõ îμªí£±pûÁ, Ô Íî¦-ô¢ª“-õûÁ ÎPÙ-àŸ-ÚÛªÙè¯.-.-.- û¦ ÷ªì-þ§q-¤¨êÁ Në¯u-ò˺-ëÅ]ì à¶ú£ªhìo û¶ìª Îîμª ví£øŒoÚÛª GêŸh-ô¢-ð¼-óŸ«ìª.ûÁå-÷«-å-ö˶ÚÛ EL-#-ð¼-óŸ«ìª Ú•ÙêŸ-›úí£±.-cF ëμT_ô¢ Íô³-ë¶Ùè[ªx ú£ë]-÷-ê¦ô¢ª í‡õ-Ú¥-óŸªõª.- šíë]Ì-ô³-ìÙÚÛ, šíCÌ þ»\õªÚÛª ð¼ô³-ìÙÚÛ Þœ«è¯ F ëμT_-ô¢ÚÛª ÷þ§hû¶ ÑÙæ°ô¢ª.- FêÁ ÷«æ°-è[-ê¦û¶ ÑÙæ°ô¢ª Þœë¯.î¦õxÚÛª ÷ªÙ< šú诓 ô³÷-ô¢ÙÞ¥ šúð»pë¯Ì? šíë¯Ì #û¦o êŸMx êŸÙvè† Íû¶ ÷ªåªd ÷ªv¸ôë¯ ÑÙè•ë¯Ì?e- ÍÙåªìo ÎNè[ ÚÁð§-î¶-ø‹-õêÁ ô¢Þœª-õª-꟪ìo ÍTo-í£-ô¢y-êŸÙö° ÑÙC.-

ÚÛ ëÇ]

û¦

n- óŸªÙ.-ÎôÂ.-Íô¢ª-é-ÚÛª-÷«-J-

-óŸªû¦ Þ½êŸîª, ò°-Þœª-û¦oî¦? F X÷ªB í‡õxõ« ÍÙê¦ ò°Þœª-û¦o-ô¢E êŸõª-þ§hìª.- î¦JÚ¨ û¦ ÎQ-ú£ªqõª.Þ½-êŸîª, û¶ìª FÚÛª â°ñª ô¦óŸªè[ÙnF¸Ú Ú¥ë]ª û¦ÚÛª ÚÛ«è¯ Íì«-u-îμªiì Nù£-óŸªî¶ª! Ú¥F Íìª-ÚÁ-EN áJ-¸Þë¶ ÚÛë¯ @N-êŸ-÷ªÙç˶? Íô³û¦, FÚÛª â°ñª ô¦›ú÷³Ùë]ª ÖÚÛ-æ¨Ú¨ ·ôÙè[ª-þ§ô¢ªx Îö˺-#Ù-à¦ìª.ÔÙ ô¦óŸ«ö° ÍE Ú¥ë]ª, Íú£õª ô¦óμ³à¦a ô¦óŸª-ÚÛ«-è[ë¯ ÍE.- Ú¥F FÚÛª àŸë]ª÷± û¶Jpì Þœªô¢ª-÷±Þ¥ ÏC û¦ ò°ëÅ]uêŸ ÍE òÅ°NÙ-à¦¸Ú û¶F â°ñª ô¦óŸªè¯EÚ¨ ú‡ë]ÌÄ÷ªóŸ«uìª. Þ½-êŸîª, û¦ ë]”ù‡dö˺ àŸë]ª-÷Ùç˶ ͤÛ-ô¦õª û¶ô¢ªa-ÚÛªE àŸë]-÷è[Ù, ô¦óŸªè[Ù Ú¥ë]ª.àŸë]ª-÷Ùç˶ ÷ªÙ#-àμ-è[ªõª êμõª-ú£ª-ÚÁ-÷è[Ù.Nî¶ÚÛÙ, Nâ‘°ìÙ, NàŸ¤Ûé šíÙð»Ù-CÙ-àŸª-ÚÁ÷è[Ù.- î¦æ¨E @N-ê¦-EÚ¨ Íìy-ô³Ù-àŸª-ÚÛªÙå« ÍGÅ-÷”CÌÄ àμÙë]è[Ù.- ë]ªô¢-ë]”-ù£d-÷-ø‹êŸ«h ÍGÅ-÷”CÌÄ ÍÙç˶ õ¤Ûõª ú£Ùð§CÙàŸè[Ù ÍE ÷«vêŸî¶ª û¶æ¨-êŸô¢Ù òÅ°NÙ-àŸè[Ù ÷õx vÚÛ÷ªÙÞ¥ ÷ªìª-ù£ªö˺x ÷«ì-OóŸª, ûμjAÚÛ Nõª-÷õª êŸT_ð¼êŸ« Ñû¦oô³.- -cëÅ]ì-÷´õÙ Ïë]Ù áÞœêÂeÍìª-ÚÛªÙå« ÷ªEù‡ è[ñª( àŸªå«d Aô¢ª-ÞœªêŸ« ÍC ú£”ù‡dÙචÙÞœ« Îô¦(Ä-æ°-õÚÛª ö˹ÙT-

ð¼ô³.-.-.- êŸì àŸªå«d ê¦û¶ ÖÚÛ ðƧöËÀq v퇛úd> ÷õ-óŸ«Eo ú£”ù‡dÙ-àŸª-ÚÛªE ê¦û¶ëÁ Þ•í£pÞ¥ þ§CÅÙ-#-ìåªx Nvô¢-O-Þœª-꟪-û¦oè[ª.ÍÙë]ª-ö˺ڨ êŸì« êŸì òÅ°ô¦u-G-è[“õ« êŸí£p ÷ª·ô-÷Ko ô¦E-÷yè[Ù ö˶ë]ª.- Ïö°-·Þjê¶ ÷ªìªù£ªõ ÷ªëÅ]u.-.-.- ú£J-ú£J.-.-.- Íú£õª ñÙëÅ]ª-÷ô¢_Ù ÷ªëÅ]u-ìû¦o ÚÛFú£ ú£ÙñÙëÅ] ò°ÙëÅ]-î¦uõª Óö° ÚÛõª-þ§hô³? ÷ª÷ª-êŸõª Óö° ÍÙÚÛª-J-þ§hô³? v›í÷«-ìª-ô¦-Þ¥õ Nõª-÷õª Óö° êμõª-þ§hô³? ÷ªì ÷³Ùë]ª-êŸ-ô¦-õÚÛª ÷ªì ú£Ùú£\”A Óö° ÍÙë]ª-꟪ÙC? ÍEoÙ-æ¨-ÚÛû¦o ÷«ì÷ ú£ÙñÙëůö˶ ÷³Üu-÷ªE Óí£±pè[ª êμõª-ú£ª-ÚÛªÙ-æ°ô¢ª? -c›úoõ« v›í÷ªõ« ÍFo Í÷-ú£-ô¦ô¢– ÚÛ”êŸÚ¥-öËμj-ð¼-ô³ì Ð šïj°çËμÚ óŸ³ÞœÙö˺ ú£yàŸaÄîμªiì v›í÷ª ÓÚÛ\è[ ë•ô¢ª-ÚÛª-꟪Ù-Cö˶e- ÍE Oª êŸô¢Ù-î¦üŒ‰} Íìª-ÚÁ-÷è[Ù ð»ô¢-ð§åª.-.-.- Ú¥ë]ª Ú¥ë]ª êŸí‡pë]Ù! Í÷±ìª Þ½êŸîª, ÷ªìÙ í£±æ¨dì-í£p-åªoÙ<.-.-.- ÷ªìÙ ð¼ó¶ª-ë¯-Ú¥ûÁ, î¦üŒ‰} ð¼ó¶ª-ë¯-Ú¥ûÁ.-.-.- ÷ªìÚÛª ÚÛõtù£Ù, þ§yô¢–Ù-ö˶E v›í÷ªìª í£Ùà¶-î¦üŒ‰} ÷ªì ÚÛìo-î¦üŒ‰}.ví£A ENª-ù£÷´ ÷«J-ð¼-꟫ìo ø‹ú£Y, þ§Ù¸Ú-AÚÛ, Nâ‘°-û¦-õìª ÍÙC-í£±-àŸªa-ÚÛªû¶ í£ô¢ªÞœªö˺ ÷ªEù‡ ÍEo-æ¨F ÷ªô¢-#-ð¼-꟪-û¦oè[ª.ÖóŸ«-ú‡-ú£ªq-õìª ÷CL ÓÙè[-÷«-÷±õ îμÙåí£è[ª-꟪-û¦oè[ª.- Ð @÷ì ví£þ§–-ìÙö˺ ÓÚÛ\èÁ Ðû¦è[ª ÎCî¦ô¢Ù

14

ÍÚÁdñô¢ª 2018

20


-cÔÙ áJ-TÙC?e- ÍE Íè…-T-ê¶û¶ í£Þœª-õªêŸªÙë¯? Ñ, ö°î¦ìª òÅ¡JÙ-àŸ-æ°-EÚ¨ ú‡ë]ÌÄ-îμªi-ð¼-óŸ«ìª.- ÷ªôÁ ÞœêŸuÙ-êŸô¢Ù ö˶ë]ª.-cÏæ°d ö˺í£-LÚ¨ ô¦÷«t, ÷#a ÚÛ«ôÁaeìàŸa-àμ-í£p-ò˺-óŸ«ìª.-cÚÛ«àÁ-æ°-EÚ¨ åóŸªÙ ö°u, ñþ»q-þ§hC ÚÛë¯ Ïñªè[ª.- å÷±-ìªÚÛª ð¼ê¦Ùè¯.- Íú£-õªÚÛª FÚÛª û¦óŸªÙÞ¥ ÑÙè¯-ë¯E Íè[-Þœõx û•ú‡h.-e-cNù£-óŸª--Nªæ˺ àμí£p÷«t ÷³Ùë]ªe- Íû¦o.-cÎ.-.-.- Î.-.-.- ÍÙë]ªô¢« ìÙÞœ-û¦-àŸªö˶.EìoÙê¦ ÷« ô³Ùæ°-óŸªì Ðè[û¶ ÚÛ«àÁ-ìªÙèËμ Þœë¯.-.-.- F¸ÚÙ àμí£pö°?e-cö˶ë¶! Íú£-LÙ-êŸÚÛ« Ô÷ª-ô³ÙC?e-cîËÁè…Ú©, îËÁè… šíö°x-EÚ© ÚÛÙè[ªx ûμAh-·Ú-Ú¨\Ùè¯ô³.- Î Gè[“ í£ô¦-ô³-Gè[“.- ÎóŸª-NªtE Ô÷ª-û¶C? ÚÛè[ª-í£±ì í£±æ˺oè[ª â°BÞ¥ ö˶ÚÛ-ð¼ê¶?e- ÎNè[ ÷«åö˺x ÚÁí£Ù.-cÚÛú£dÙ, ìú£dÙ Íìª-ÚÁö°! ÷« ú£ªÚÛÙ, ú£ÙêÁú£Ù àŸ«ú£ª-ÚÁö°! îËÁè[ª í£±æ¨d-û¦õ ìªÙè† îËÁè… ÚÁú£-ô¢î¶ª ÷« ñ꟪-ÚÛ-ìª-Ú•Ù-æ¨Nª.- îËÁè[ª ÚÁô¢ª-ÚÛªìo Þœªè[“õª, ú£ë]ª÷±, šíÙè…x.-.-.- ÍÙê¦ îËÁè…ú£d í£Ú¥-ô¢î¶ª à¶ú‡hNª ÚÛë¯! Ú¥ú‡Ù-êŸû¦o ÷«NªÙë] ÍÚÛ\ô¢ ÷±Ùè[ë¯Ì? Ð ð»ë]ªÌ-æ¨Þœ«_è¯ ÷« ÚÛú£d-ÙëÁ ٠ñè…, ÷« ÚÛ«è[ª ٠AÙæ°Ùè¯Ù ÚÛë¯! îËÁè…-û¶-÷ªû¦o ô³ñ(ÙC šíè¯hÙ-è¯÷«? ÚÛF-ú£ô¢Ù îË•õªx-¸Ú-÷ªû¦o ÷›úh Þœ«è¯ ú£«ú£ª-ÚÁ-ð¼ê¶ Óæ°d?e- ÎNè[ Þ•Ù꟪ #÷-ô¢-Ú•-à¶a-ú£-JÚ¨ Þœë]_-ë]-÷ª-÷±-êÁÙC.ÏÙ-êŸö˺ ÎNè[ òÅ¡ô¢h ÷à¦aè[ª.-cÔOªt, óŸ«è[ªÙ-è¯÷±? í‡õ-þ§hÙç˶ ô³EpÙ-àŸª-ÚÁ-ÚÛÙè¯ ÷þ§hÙ-è¯÷±?e- ÍÙå«.-càŸ«ú‡hî¦ Íóμ³uô¦! ð»Þœªö˶ Óæ°d êŸè[-÷«è[ª-ÚÛªÙæ° ÷þ§hÙ-è¯èÁ! ÚÛÙè[ªx ÚÛì-ñ-è[êŸ-ö˶x-ë]Ùç˶ ìª÷±y šúí‡hN Þœë¯n- ð»ô¢-ö˹-#aÙè¯ô³.-.-.- Îí£-¸ô-ú£ìª à¶þ§hô¢ª, è¯ÚÛdô¢ª ëμT_-ô¢ÚÛª ð¼÷ªE.- ÷ªEú‡ ÷ªì ÷«å ô³Ùç˶ Þœë¯! Cû¦÷´ ð¼J-ð¼J îμ³ìo-æ¨Ú¨ Óõ-ò°-J-û¦è[ª Ú•è[ªÚÛª ëμT_-ô¢ÚÛª ð¼ô³-ûÁè[ª ð¼ô³-ìç˶d AJ-Þ•-#a-û¦è[ª.- Ô÷ª-ô³Ù-ë]Ùç˶n- Ñõ-ÚÛè[ª í£õ-ÚÛè[ªn- òËμõxÙ Ú•æ¨dì ô¦ô³ ÷«CJ.ú£¸ô, Íò˹(-è…¸Ú ðÆ¼ìª à¶þ§h-ìÙç˶ Íñª(-è[ª-Þ¥E ûÁJ-í£pö° šíë]Ì ÷ªEú‡.-.-.-e-cú£¸ôxt, Ïñª(-èËμÙ-ë]ª-Ú©è[ í£Ùà¦-ô³B?eÎóŸªì #ô¦Þ¥_ àŸ«ø‹è[ª.-cí£ô¢ª÷± ÚÁú£ô¢Ù ð§ÚÛ-ö°-è¯h--Þ¥F í£Ùà¦-ô³-Bšíæ¨d îμ³Þ¥ì ô³Eo ›íè[-Fõªx Ú•æ¨dû¦ ð§í£î¶ªÙ ô¦ë]ªö˶e- ÎNè[ Ðú£-è…Ù-í£±Þ¥ ÍÙC.-cÓ÷±J îμ³Þ¥ì Ú•åd-õxÙ-æ°÷± ›íè†oõªx? ÷ªì îμ³Þ¥ì ÷ªì Ú•åªd-ÚÁ-÷-õx-Þ¥F!e-cÓÙë]ª-ÚÛóŸ«u ÷ªì îμ³Þ¥ì Ú•åªd-ÚÛª-û¶C? Gè[“ìª ÚÛE, þ§Ú¨, ú£ÙêŸ-JÙ# ú£ë]-î¶ú‡, ú£Ùð§-ô³Ùචîμ³ÞÁEo à¶ú‡, Î ÷ªï£„-ô¦E à¶êŸªö˺x šíæ¨dÙ-ë¯-EÚ¥?e- ÞœóÀª ÷ªÙë¯-Nè[.-cÎóŸª÷ªt à¶êŸªö˺x šíç˶d-ú‡Ù-è¯-÷ªE ìªî¶y

àμð§hÙ-è¯÷±.- ÏÙÞœ F šíê¦h-ì-ÙC?e-cÍóμ«u û¦ ÓvJ îμ³Þœªè¯, šíê¦hìÙ à¶ë¯Ì-÷ªE Ú¥ë]óŸ«u.- ÷ªìLo ú£«ú£ª-Ú•û¶ ò°ëμÌêŸ îËÁè…Ú¨ ö˶ë¯E Íè[ª-Þœª-꟪Ùè¯.Ô÷ª-óμ«uô¦, ìª÷± àμí£±p.-eEáÙ àμð»pë]«Ì.-.-.- ÎNè[ ÑvÞœ-ô¢«í£Ù û¦¸Ú òÅ¡óŸªÙ ÚÛL-T-þ¼hÙC.- Î í£ü°ì ñšúqÚ¨\.-.-.Ú•è[ªÚÛª ÏÙæ¨Ú¨ îμR} ÓÙêŸ ô¦ë¯ÌÄÙêŸÙ à¶ú£ªhÙ-ëÁ-ìE.- ÏÙÚ¥ àμð§p-õÙç˶n- ûÁæ¨-ë]ª-ô¢ª›ú Ú¥ë]ª àμô³u î¦å÷´ Ñìo ÷ªEù‡.Ú•è[ª-ÚÛªûÁ.-.-.- ÚÁè[ö˺o.-.-.- àμô³u à¶ú£ª-Ú•Ùç˶.-.-.ÍóŸªu ò°ò˺óÀª.-.-.- û¦ÚÛ« ÎóŸª-ìÚÛ« ÷³àμa-÷ª-åõª ð¼ø‹ô³.- í£J-ú‡–A ÞœçËμd-Ú¨\Ù-àŸ÷ªE ÎóŸªì û¦÷ÙÚÛ DìÙÞ¥ àŸ«ø‹è[ª.ÏÙêŸö˺ ñú£ªq ô¢û NEpÙ# ÎNè[ îμªåªx CÞœ-ò˺-ô³ÙC.-cÐ ð»ë]ªÌ îËÁè… ú£ÙÞœA ê¶ö˶a›ú îË•þ§h.-e-cê•Ùë]-ô¢-í£-è[-÷«-ÚÛOªt, Íóμ«u-JêÁ ÷«æ°è[ª ÷³Ùë]ª.- ÎìÚÛ ÔÙ àμóŸ«uö˺ àŸ«ë¯ÌJe-

ÍÙå« ÎóŸªì. -cÍ÷±-ìª÷«, ô¦.-.-.- ÚÛ«ôÁa! ÷³Ùë]-ú£õª Nù£-óŸª-Ùæ˺ àμí£±pe- Nù£óŸªî¶ªNªåìoC àŸ«à¦-óŸªÞ¥ Íô¢–-îμªiû¦ N÷ô¢Ù ÚÁô¢-åÙêÁ Ï ÎNè[ NCÅ-ö˶-ìåªx ÷#a ÚÛ«ô¢ªaÙC.-cÍC Ú¥ë]-óμ«uô¦! Ð ÷ªE-ú‡E îμ³ìo ð»ë]ªÌ-Þ¥õ ñú£ªq¸Ú ÷ªì ÓÙÚÛìo ð¼ê¦Ùç˶.-.-.áêŸ-à¶ú‡ å÷±-ìªÚÛª ÍÙí‡-ú‡hû¦.- ÓÙÚÛìo ñvëÅ]Ù-Þ¥û¶ Ú•è[ª-Ú¨Ùæ˺x ÷C-ö˶ú‡ ÎóŸªì í£E NªÙë] ÎóŸªì ð¼óμª-ìÙå.- ÐóŸªEo àŸ«ú‡ Ú•è[ªÚÛª -cÔ÷ªóŸ«u, ÓåªdÙ-è¯÷±? ð§ìÙ ò°ÞœªÙ-è¯ë¯?e-n- ÍE Þœë¯ Íè[-Þœõx.-.-.- cÓÙë]ª-Ú•-#a-û¦÷± àμð§p šíæ°d-ÚÛÙè¯e- ÍE ú‡ô¦ÚÛª í£è¯o-è[Ùå.- ÚÁè¯-õ÷ªt Íú£-õÚÛª ÷«æ°-û¶o-ö˶-ë]Ùå.- -cæ¨í‡F Aìª, ÷³ ñóŸª-åÚÛª ð¼ê¦Ù-è¯÷³.- Eìªo ñšúq-Ú¨\þ§heÍû¦o-è[Ùå.- Ð ÷ªEú‡ ð§ìÙ ú£ªåd-ÚÛ-ð¼ô³ ÔOª ÷«æ°-è[-ö˶-ë]Ùå.- ÎóŸª÷ªt šíæ¨dì ô•Ùè…-è†xõ« ñö˹Ù-êŸÙÞ¥ NªÙ¸Þú‡ ö˶# ñóŸªå ÷ô¢Ù-è¯-ö˺-Ú•#a Eõ-ñ-è¯o-è[Ùå.Ðû¦è[ª ÎCî¦ô¢Ù

14

ÍÚÁdñô¢ª 2018

21

-cúˆ úˆ Óë]÷ ÚÛÙí£±e- ÍÙæ° ÎóŸª÷ªt ÚÛªKqö˺, ô³Ùæ˺x ñªú£ªq-ñª-ú£ªq-÷ªE úˆþ§êÁ šúÙåª Ú•è¯hÙç˶ îËÁè[-ú£õª ÔOª ÷«æ°-è[-ö˶-ë]Ùå.Í-óμ«uô¦, í£²õìª ìLí‡ ë]Ù# ô¢ú£Ù B›úhû¶ šúÙåª êŸóŸ«-ô¢-÷-ê¦-ë]E ìªîËÁy-ð§J ð§åÙ àμð§hÙç˶ ô³Ùæ¨.- ÷« îË•Ùæ˺x ô¢ÚÛ-êŸ-÷ªÙê¦ šú÷ª-å-à¶ú‡ ú£Ùð§-ô³Ù-#ì ë]ªè[xêÁû¶ Þœë¯ û¦ Ú•è[ªÚÛª ÍÙêŸ-îËÁ-è[-ô³-û¦è[ª.÷ªõx-ô³ê¶ ÷« šú÷ª-æ¨o-í£±è[ª -cÚÛÙí£±e- ÍE úˆë]-JÙ-àŸª-ÚÁ-÷è[Ù û¦óŸª-÷ªÙ-æ°î¦? Íë¶ îμ³Þ¥ì Íè…-¸Þú‡ ÷ë¯Ì-÷ª-ìª-Ú•Ùæ¨e- ôȦ-꟪hÞ¥ ÎNè[ Ôè[yè[Ù vð§ô¢Ù-GÅÙ-#ÙC.E-â°-E-Ú¥-Nè[ à¦ö° ëÅμjô¢u-ú£ªh-ô¦õª.- #ìo Nù£-óŸ«ö˶ Ú¥ë]ª, šíë]Ì ÚÛÿ§d-õÚÛª ÚÛ«è¯ òÅ¡óŸª-í£-è[ë]ª.- Ú¥F, Íû¦-ôÁ-Þœu-÷ªF è¯ÚÛdô¢ª ë]Þœ_-ô¢ÚÛª Bú£ª-·Ú-ü°h-ô¢F îμR}ì êŸÙvè…E Ú•è[ªÚÛ« ÚÁè[õ« Í÷-÷«-ì-í£-J-à¦-ô¢E ÍÙÞœ-ö°-ô¢ª-ú£ªhìo Îîμªìª Ô÷ªE ×ë¯-ô¢a-Þœ-õìª? ð¼æ°xè[“Ù ÷õx ú£÷ªú£u í£J-ÿ§\-ô¢-÷ª-÷ë]ªn- ÷ªJÙêŸ ë]«ô¢Ù šíô¢-Þœè[Ù êŸí£p! î¦üŒ} Ú•è[ª-ÚÛªêÁ û¶ìª ÷«æ°x-è[-ê¦-ìE àμí‡p, ìàŸa-àμí‡p ÏÙæ¨Ú¨ í£Ùí‡Ùà¦ìª.- Þ¥Lö˺ ÚÛL-ú‡-ð¼ó¶ª ÷«å-õ-ÚÛû¦o.-.-.àμô¢-ÞœE -cô¦êŸe-ìª ÷ªS} ÷ªS} àŸë]ª-÷±-꟪Ùç˶, ÷ªììÙ à¶ú£ªÚÛªÙ-åªÙç˶.-.-.- ÷ªì êŸð»p-í£±põ« í£J-ÿ§\ô¢ ÷«ô¦_õ« êμL-þ»-þ§h-óŸªìo Îö˺-àŸ-ìêÁ.-.-.- Ð ÑêŸhô¢Ù ô¦ú£ªh-û¦oìª.Þ½-êŸîª, FÚ©-ð§-æ¨Ú¨ Íô¢–-÷ªó¶ªu ÑÙåªÙC.-.-.Î êŸLx-ë]Ù-vè[ª-öËμ-÷ôÁ! û¦óŸªû¦, Ú¥óŸªÚÛù£d٠ඛúî¦üŒ} ë]Þœ_ô¢ àμ÷ªå î¦ú£ì Ú¥ÚÛ šúÙåª í£J÷ªüŒÙ ÷ú£ªhÙë¯? ÓÚÛô¦ òÅ¡«Nª ö˶ÚÛð¼ô³û¦ Eìªo šíë]Ì þ§íÆÃdî¶ô ÏÙ>Fô¢ªìª à¶ú‡ÙC Î àμ÷ªå #ÙCÙචÚÛë¯! î¦üŒ‰} ÚÛè[ªí£±Ú¨ÙêŸ Aìo í£²åöËμûÁo, ÚÛè[ªí£± ÷«è[ªaÚÛªìo ôÁVöËμûÁo FÚÛª êμLóŸªEî¦? Þ½êŸîª, í£åoÙ í£ô¢ª-Þœªõ« ÑëÁu-Þ¥õ Ñô¢ª-ÚÛªõ« ÖAhüŒŠ} û¦ÚÛª êμL-óŸª-EN Ú¥ë]ª.- Ú¥F, FÚÛª áìt-E#a, ìè[Ú¥ ìè[ê¦ û¶Jpì àŸ«í£±-è[ª-î¶üŒ‰} Íõ-ú‡ì î¶üŒ Íõªú£ª àμóŸªuè[Ù êŸí£±p Ú¥ë]«? ð»ô¢-ð§å«x êŸí£±põ« àμóŸªuè[Ù ÷«ì÷ ú£ï£°áÙ û¦óŸªû¦.- êμõª-ú£ª-ÚÛªE ú£J-C-ë]ªÌ-ÚÁ÷è[Ù ÷ªEù‡ ëÅ]ô¢tÙ! F ò°ëÅ]u-êŸ-õìª FÚÛª Þœªô¢ªh-à¶óŸ«-Lqì ëÅ]ô¢tÙ.-.-.- Ð ÒJ šíë]Ì-÷ª-Eù‡Þ¥, F Þœªô¢ª-÷±Þ¥ û¦ÚÛª ÑÙë]E òÅ°NÙචРÑêŸhô¢Ù ô¦ø‹ìª.- ìª÷±y Íìuëů òÅ°NÙ-#û¦ û¶û¶Oª ò°ëÅ]-í£-è[ìª.Ó-ö°Ùæ¨ ÷ªìª-ù£ªö˺x Íô³û¦ ÷«ì-÷êŸyÙ ê¦ê¦\-L-ÚÛÙÞ¥ ÷ªô¢ª-Þœªì í£è[-÷-à¶aîμ« Ú¥F ø‹øŒy-êŸÙÞ¥ àŸ#a-ð¼-ë]E ìt ÷ªE-ù‡E û¶ìª.Íö°Ù-æ¨C û¦ Gè[“ö°xÙæ¨ û¦ Në¯u-ô¢ª–õ ÞœªJÙ# ôÞ¥ Óö° Îö˺-#Ù-àŸ-Þœ-õìª.û¦óŸªû¦ Þ½êŸîª, û¦ ì÷ªt-Ú¥Eo ÷÷³t Ú¥F-óŸª÷± ÚÛë¯ êŸÙvè†.-.-! ÷ªJ ÑÙæ°ìª.Î-Q-ú£ªq-õ-êÁOª ÷«-þ§dô¢ª


ÍáóÀ ÍáóÀªª

÷ªìÙ šíåd-ö˶-ÚÛ-ð¼-ô³û¦ šíç˶d Ïõªx àŸ«í‡Ù-#û¦ í£±éu ÍÙåªÙ-æ°ô¢ª šíë]Ìõª.- ÷óŸª-ú£ªö˺ #ìo Íô³û¦ Î ÷«åLo ò°Þ¥ ÷Ùå-ñ-æ¨dÙ-àŸª-ÚÛª-û¦oô¢ª Ð óŸ³÷-ÚÛªõª.ê¦÷³ þ§óŸªÙ àμóŸªu-è[ÙêÁ ð§åª àŸªå«d Ñìo-î¦üŒ‰x ÚÛ«è¯ à¶›úö° vð¼êŸqú£ªh-û¦oô¢ª.- î¦J šíë]Ì ÷ªì›ú OëÅ]ªö˺x ÎÚÛ-LêÁ Íö°xè˶ ÓÙêÁ-÷ªÙ-CÚ¨ ÚÛè[ªí£± EÙè¯ ÍìoÙ šíè[ª-êÁÙC.- Íû¦ëÇ] í‡õx-õÚÛª ÍÙè[Þ¥ Eõ-ñ-è[ª-êÁÙC.÷ª·ôûÁo ›úî¦ Ú¥ô¢u-vÚÛ-÷«-õÚÛª XÚ¥ô¢Ù àŸªè[ª-êÁÙC!

-c÷´

è˶üŒx Ú¨Ùë]å.-.-.- Íí£±pè[ª û¶ìª è…vU àŸë]ª-÷±-꟪û¦o.- ×-ôÁV æ¨íƇû à¶ë¯Ì-÷ªE ˺å-öËÀÚ¨ îμüŒ‰hÙ-è[Þ¥ × ÷”ë]ªÌÄ-ô¦õª ôÁè[ª“í£ÚÛ\ì ìè[-÷-ö˶E í£J-ú‡–-Aö˺ ÚÛE-í‡Ù-#ÙC.ÓÙè[ÚÛª Ú¥õªêŸªìo ôÁè[ª“Oªë] ÞœªõÚÛô¦üŒxì« öËμÚÛ\ àμóŸªu-ÚÛªÙè¯ ×í‡-ÚÛ-ìÙê¦ ÚÛ«è[-D-ú£ªÚÛªE ð§Ú۪꟫ óŸ«#-þ¼hÙC.- ÍÙêŸ-ö˺û¶ ú£p¬” êŸí‡p í£è…-ð¼-ô³ÙC.- ÍÙë]ô¢« Îîμªìª àŸ«ú£«h îμüŒ‰h-û¦o¸ô êŸí£p ÖÚÛ\ô¢« þ§óŸªÙ àμóŸªu-è¯-EÚ¨ ÷³Ùë]ª-ÚÛª-ô¦-ö˶ë]ª.î¦üŒxö˺ û¶ì« ÖÚÛ-è…E.- #÷-ô¢ÚÛª Ó÷ôÁ 108 î¦ï£°-û¦-EÚ¨ ðƼû à¶ú‡ Îîμªìª Îú£ª-í£-vAÚ¨ í£Ùí‡Ù-à¦ô¢ª.- ÍÚÛ\-è…êÁ Î ú£ÙíÆ£ª-åì Íô³ð¼-ô³ÙC.- Ú¥F Dì-ú‡–-Aö˺ Ñìo Î ÷”ë]ªÌÄô¦-LÚ¨ þ§óŸªÙ àμóŸªu-è¯-EÚ¨ ÷³Ùë]ªÚÛª îμüŒxö˶-ÚÛ-ð¼-óŸ«-ììo Îö˺-àŸì à¦ö°-ôÁ-Võ ð§åª ììªo ÚÛõ-#-î¶-ú‡ÙC.- ÏÚÛ, ÎÞœ-ö˶ÚÛ, ÔëÁ ÖÚÛæ¨ àμóŸ«u-LqÙë¶ Íìª-ÚÛªÙå« × ÎCî¦ô¢Ù ÚÛKÙ-ì-Þœô îμ³êŸhÙ AJÞ¥.- ôÁè[ª“í£ÚÛ\ì Fô¢-ú£ÙÞ¥ ÚÛ«ô¢ªaE Ñìo × Í÷y ÚÛE-í‡Ù-#ÙC. Ïè†xõª Ú•E Bú£ª-·ÚRx Îîμª-Ú¨à¦aìª.- Ú•è[ªÚÛ« ÚÁè[õ« ví£÷«-ë]Ùö˺ ÷ªô¢-é¨Ù-à¦-ô¢F î¦J í‡õxõ ò°ëÅ]uêŸ ÚÛ«è¯ êŸì-Oªë¶ í£è…Ù-ë]F àμñªêŸ« ò˺ô¢ªì Ôè…aÙC.- Î ¤Ûé Eô¢g-ô³Ù-àŸª-ÚÛªû¦o Íö°Ùæ¨ ÍòÅ°-Þœªu-õÚÛª Ôëμjû¦ àμóŸ«u-õE.û¦ ›úo-꟪õª àŸÙë]ì٠J-ÚÛ”ù£g, áÙÞœ îμÙÚÛ-ç˶øËÂ, í£±ô¢ª-ÿ¼êŸhÙ òÅ¡ô¢êÂ, šíë]Ìö°x ô¢î¶ª-øËÂõêÁ Nù£óŸªÙ àμGê¶ î¶ª÷³ šújêŸÙ ÍE ÷³Ùë]ª-Ú•-à¦aô¢ªe-.-.-.- ÍÙå« -cÍÙêŸ-ô¦uNª àŦJ-å-ñªöËÀ våú£ªde- vð§ô¢Ù-GÅÙ-àŸ-è¯-EÚ¨ ÷³Ùë]ª áJ-Tì ÚÛëÇ]ìª N÷-J-þ§hè[ª ÚÛKÙìÞœôÂÚ¨ àμÙCì ÚÛì-í£Jh ÍáóÀª ÚÛª÷«ôÂ.-

ÎÚÛL Bô¢ª-ú£ªh-û¦oô¢ª 2015ö˺ våú£ªd vð§ô¢Ù-GÅÙචû¦æ¨Ú¨ ÍáóÀª, ÍêŸE ›úo-꟪õª ÚÛ«è¯ Në¯uô¢ª–ö˶.- ð§·Ú-æÀ-÷ª-F-êÁû¶ ú£ô¢-ÚÛªõª Ú•E ví£A ÎC-î¦ô¢Ù ÷Ùå à¶ú£ª-ÚÛªE òÅ˺áìÙ ð§u·Úåxìª OëÅ]ªõ îμÙå GŤ¥-åì ඛú-î¦-JÚ© Eô¢ª-›í-ë]-õÚÛ« ÍÙCÙ-à¶-î¦ô¢ª.- Aì-ö˶-E-î¦-JÚ¨ î¦ü™x AE-í‡Ù-à¶-î¦ô¢ª.- Λúo꟪õ ›úî¦ Ú¥ô¢u-vÚÛ-÷«õ ÞœªJÙ# ›íÆúÃ-ñª-ÚÂö˺ àŸ«ú‡ì Ú•Ùë]ô¢ª ÎJ–ÚÛþ§óŸªÙ àμóŸªuÞ¥ 45-÷ªÙ-CÚ¨ šíjÞ¥ ÷õÙ-æ©-ô¢ªxÞ¥ à¶ô¦ô¢ª.- OJö˺ à¦ö°÷ªÙC Në¯u-ô¢ª–õª Ú¥Þ¥ Ú•Ùë]ô¢ª #ìo-#ìo ÑëÁu-Þœªõ« Ñû¦oô¢ª.- våú£ªd àÅμjô¢tû Íô³ì ÍáóÀª ví£ú£ªhêŸÙ îμªè…-ÚÛöËÀ Jví£-âËμÙ-ç˶-æ¨-îËÂÞ¥ì« ú£yô¢g¬-Ú¥-ô¢ª-è…-Þ¥ì« í£E-à¶-ú£«hû¶ ÎCî¦-ô¦õ« ví£òÅ¡ªêŸy šúõ-÷±-C-û¦ö˺x ÷õÙ-æ©ô¢xêÁ ÚÛõú‡ òÅ˺áìÙ í£ÙàŸª-꟪-û¦oè[ª.-

î¦J êÁè[ªÞ¥...

à¦-ö°-÷ªÙ-CÚ¨ ›ú÷ à¶óŸ«-õE Ñû¦o ú£÷ªóŸªÙ ë•ô¢ÚÛ\ ë¯å-î¶-ú£ªhÙ-æ°ô¢ª.Íö°Ùæ¨ î¦JE êŸ÷ª ú£Ùú£–ö˺ òÅ°Þœþ§y÷³õª àμóŸ«u-õ-ìª-ÚÛªÙC ÍÙêŸ-ô¦uNª våú£ªd.- îμ³ë]å ›úo-꟪õª Ú•Ùë]-JE í£±æ¨dì-ôÁW šíRx-ôÁ-V-ö°Ùæ¨ ú£Ùë]-ô¦(Äö˺x ›úî¦ Ú¥ô¢u-vÚÛ-÷«õª àμóŸ«u-õ-ìª-ÚÛªÙç˶ êŸ÷ªÚÛª àμí£p-÷ªE Îy-EÙ-#ÙC.- Íö° ë¯êŸ-õìª Bú£ª-·ÚRx þ§–E-ÚÛÙÞ¥ Ñìo Íû¦-ëǯ-vøŒ-÷«ö˺x òÅ˺áû¦õª šíæ¨dÙ-àŸè[Ù, ÎvøŒ-÷«-EÚ¨ Í÷-ú£-ô¢îμªiì ÷ú£ªh-÷±õª Ú•E-÷yè[Ù.-.-.- ö°Ùæ¨N ඛúî¦ô¢ª. ÍÙê¶-Ú¥ë]ª, Nô¦üŒÙ ÍÙCÙ-#-ìî¦J ðÆ»æ˺-õì« N÷-ô¦-õì« ð¼ú£d-ô¢xö° è…âËμjû à¶ú‡ ›íÆúÃ-ñª-ÚÂö˺ šíç˶d-î¦ô¢ª.- î¦æ¨-EÐû¦è[ª ÎCî¦ô¢Ù

14

ÍÚÁdñô¢ª 2018

22

àŸ«ú‡, ë¯êŸõ ñÙëÅ]ª-÷±õ« ›úo-꟪õª ÚÛ«è¯ ú£«pÄJh ð»ÙC î¦ô¢« ví£ê¶uÚÛ ú£Ùë]-ô¦(Äö˺x Ôëμjû¦ ÷ªÙ#-í£E àμóŸªu-÷ªE Nô¦-ü°õª ÍÙC-÷y-è¯-EÚ¨ ÷³Ùë]ª-Ú•-à¦aô¢ª.ìõª-÷ªú£ª J-ÚÛ”ù£g Íû¶ ë¯êŸ ÷Ùå êŸóŸ«-KÚ¨ šíë]Ì ð§vêŸLo Ú•E-à¦aô¢ª.- ÏÚÛ, î¶è[ª-ÚÛõ ú£Ùë]-ô¢(ÄÙÞ¥ í£ë¯ô¦–õª NªT-L-ð¼ê¶ êŸ÷ªÚÛª ú£÷«à¦ô¢Ù ÍÙCÙàŸ÷ªE ví£ÚÛåìõª Ï#aÙD ú£Ùú£–. ÎóŸ« àÁåx ìªÙ# ÷ÙåÚ¥õìª Bú£ª-Ú•#a ›íë]-õÚÛª í£ÙàŸªêŸªÙæ°ô¢ª.- -cÐ÷ªëŶu ÷« ú£Ùú£– ÞœªJÙ# êμõª-ú£ª-ÚÛªìo þ§–EÚÛ Íí£²ô¢y è…vU ÚÛü°-ø‹õ àÅμjô¢tû í‡.-î¶éª ví£A ÎC-î¦ô¢Ù í£Ùà¶Ù-ë]ªÚÛª Ú¥î¦-Lqì òÅ˺áìÙ ð»æ°x-õìª êŸ÷ª ÷ú£A Þœ”٠ìªÙ# í£Ùí‡-þ§h-÷ª-û¦oô¢ª.- Ïö° ÓÙêÁ-÷ªÙC îμì-ÚÛªÙè… ÷ª÷ªtLo ìè…-í‡-ú£ªhû¦oô¢ª.- òÅ˺áìÙ ÍÙë]ª-ÚÛªÙ-åª-ìo-í£±è[ª ÍòÅ°Þœªuõ ÚÛüŒxö˺ ÚÛE-í‡ÙචÎìÙ-ë¯Eo àŸ«ú‡ì ví£A-þ§K Ð ›ú÷ìª ÏÙÚ¥ ÏÙÚ¥ àμóŸ«uõE-í‡-þ¼hÙCe- ÍÙæ°è[ª ÍáóÀª ÚÛª÷«ôÂ.÷ªÙ# í£EÚ¨ ìõª-ÞœªJ êÁè[« Óí£±pè[« ÑÙåªÙC.-.-.- Ô÷ªÙ-æ°ô¢ª.-.-?

n- ÓûÂ.õ¤¥t-·ôè…“, Ðû¦è[ª, ÚÛKÙ-ì-Þœ-ô ðÆ»æ˺õª:- æ¨.-ô¢î¶ª-øËÂ


ðƼû þ§dÙè Óö° Ú¥î¦-õÙç˶ Íö°.-.-.þ§t-ôÂd-ðƼ-ûÂö˺ ðÆ»æ˺õª CÞœè[Ù, þ¼ù£öËÀ Oªè…-óŸ«ö˺ ÍíÃ-ö˺-èÂ- à¶-ú£ªÚÁ-÷è[Ù Ïí£pæ¨ Ó-í£p-æ¨-ÚÛ-í£±è[ª Ú•êŸh-ô¢ÚÛÙ ÚÁÚ ò°æ¨-üŒxì« æ¨ìªoMo ÷«·ô\-æ˺xÚ¨ Bú£ª-Ú•à¶a êŸô¦-EÚ¨ ëμjìÙÚÁÚ¥-ÚÁö° Ð Ôè¯C Ô ô¢ÚÛÙ ò°æ¨-öËÀE Bú£ª-ÚÛª-ô¦-î¦-õE è…âËμj-ìx-ÚÁú£Ù ð¼æ©Cì Ú¥ô¢u-vÚÛ-÷«ö˺x šíådÞ¥ 450Ú¨ šíjÞ¥ ÓÙvæ©õª ÷à¦a-óŸªå.- î¦æ¨ö˺ ìªÙ# ÓÙí‡-·ÚjÙë¶ ÏÚÛ\è[ ÖÚÛæ¨.- Íô³ê¶, šúMpÄÚÛE-í‡-ú£ªhìo îμªåöËÀ ÚÁÚ ò°æ¨öËÀ.- DûÁxE ÚÁÚ¥-ÚÁ-ö°E ꦸÞ-ø‹ÚÛ ò°æ¨-öËÀE õÙç˶ B›ú-ú£ª-ÚÛªÙæ°Ù í£èËμ-óŸªu-ÚÛªÙè¯ î¦è[ª-ÚÁ-÷àŸªa.- ÍÙê¶-Ú¥ë]ª, DûÁx î¶è… ð§F-óŸ«õª ð¼›úh î¶è…- Ú¥F ÷«÷´õª Þ¥ì« àŸõxæ¨ ð§F-óŸ«õª ðÆ»æ˺õª AóŸ«uð¼›úh àŸõx-Þ¥ì« õÙç˶ ÷«vêŸÙ ÑÙæ°-óŸªå.- Ïí£p-æ¨¸Ú ví£A-þ§K Ó÷ôÁ Ð êŸô¢ï£„ ò°æ¨-üŒxìª ÖÚÛ Jo Íè[-Þ¥ÏåM ÷«·ô\æ˺x LqÙë¶ .- ÍC Nè[ª-ë]õ à¶ø‹-ô¢å.Ïñ(Ùë¶ . - Ð ú£÷ªÎö˺-àŸì ú£uÚÛª í£J-ÿ§\-ô¢ÙÞ¥ ÍC-JÙC ÚÛë]«.-.-! ÷#aÙë¶ Ð -cšúöËÀ-ðƼû wçËμjð§è þ§dÙèÂe-.- Ð þ§dÙèÂÚ¨ ÑÙè˶ Ú¥üŒ‰x Óåª ÷Ù#ê¶ Íåª ÷ÙT ÑÙæ°ô³.- Ú¥ñæ¨d ðƼûÂE þ§dÙèÂö˺ šíæ¨d ë¯Eo àμåªd-Ú•-÷ªtÚ© îμªåx í£ÚÛ\-ìªÙè˶ Ô ò˹÷ªtêÁ þ§oìÙ à¶ë¯ÌÙ! ·ôô³-LÙ-ÞÂÚ©.-.-.- Ïö° ÷ªìÙ ðÆ»æ˺õª Bú£ªÚÁ÷è¯EÚ¨ OõªÞ¥ ÑÙè˶ ÓÚÛ\-èËμjû¦ àŸªç˶d-›úÖ-ÚÛ-í£±pè[ª ÏÙæ¨ ÍõÙ-ÚÛ-ô¢é ÍÙç˶ óμ³àŸªa.- ÷«÷´-õª-Þ¥ì« DEo Eõ-òËμ-æ˹dàŸªa.- Íìoå«x Ð wçËμjð§-èÂ-êÁ-ð§åª õªÚ¨ ÷«vêŸî¶ª í£J-Nª-êŸ-÷ª-ó¶ªuC.- Ú¥F Ïí£±p-è[C ñ«xå«-êÂêÁ í£E-ඛú Jîμ«æÀ ÚÛ«è¯ ÷ú£ªhÙC.- DE ñåû û•Ú¨\ ë]«ô¢Ù í£è[-ÚÛ-Þœ-CF ÷Ùå-Þœ-CF ë¯åª-ÚÛªE ò°êÂ-ô¢«-îªڨ ÚÛ«è¯ ìªÙ# ÚÛ«è¯ ·Úô¦E Ú¨xÚÂ÷ªEí‡Ùà•àŸªa. ðƼû à¶êÁh-í£-åªd-ÚÛªû¶ ÷à¶a-ú‡ÙC.- ÍÙë]ª¸Ú, ò°êÂ-ô¢«-îªö˺ ù£÷ô šíjí£±-õÚÛª í£E-ö˶ÚÛªÙè¯ Ð þ§dÙèÂö˺ Oè…-óμ«õ« šíåªd-ÚÛªû¶Ù-ë]ªÚÛª Ïö° ô¢ÚÛ-ô¢-Ú¥õ ÎÚÛ-ô¢{-é©-óŸª-îμªiì ô¢«ð§ö˺x ù£÷ô ú‡E-÷«õª ÚÛ«è¯ àŸ«è•àŸªa.- OªÚÛ« šï°èÂõª ÷«·ô\-æ˺xÚ¨ ÷à¦aô³.- ö°uÙèÂ-öËμjû ðƼû Júˆ-÷ôÂ, NªÚ©\-÷ª®úà ڥî¦ö°.-.-? ÎûÂ-öËμj-ûÂö˺ êŸõ, í£±÷±y, ”ë]óŸ«Ú¥ô¢Ù, þ§dôÂ-î¦ôÂq ò˹÷ªtö°x ÏÚÛ\è[ ÚÛE-í‡-ú£ªhìo êμí‡pÙ-àŸª-ÚÁÙè… ÷ªJ! ù£÷ô šï°èÂõª Íö°Ù-æ¨î¶.- àŸ«è¯“-EÚ¨ ÍÙë]ÙÞ¥ ÑÙè[-è[ Ú¥ë]ª, Oæ¨ö˺ Ú•Eo-æ¨Ú¨ Íë]-ìí£± íƈàŸô¢ªx ÚÛ«è¯ Ñû¦oô³.- í£±÷±y ù£÷-ôÂ-šï°è ޜªÙvè[ÙÞ¥ Aô¢ª-ÞœªêŸ« Fæ¨E îμë]-á-õªx-꟪ÙC.- NªÚ©\-÷ª®úÃ, þ§dôÂ-î¦ôÂq ù£÷-ôšï°-èÂ-õö˺ Íô³ê¶, Fô¢ª ÷à¶a î¶Þ¥Eo êŸT_Ù-àŸªÚÁ÷àŸªa, šíÙàŸª-ÚÁ-÷àŸªa.- ò°êÂ-ô¢«-îªڨ ÍÙë¯Eo ê¶÷-è[ÙêÁ ð§åª í‡õx-õÚÛ« ìà¶aö° Ñû¦oô³ ÚÛë]« ÏN.-

ÍC¸ô Îö˺àŸì!

Ð ÷váÙ îμõª-Þœª-꟪ÙC! î¦-åô ò°æ¨öËÀ, LíÃ-ú‡dÚÂ, ë]ªîμyì, í‡Foú£ªõª, ê¦ü°õª, ðƼìª, Ú¥ô¢ª“õª, è[ñª(õª.-.-.- Ïö° Í÷«tô³õ ò°uÞœªö˺x #ìo #ìo ÷ú£ªh-÷±-öËμEo ÑÙæ°óμ«.ë¯ÙêÁ Í÷-ú£-ô¢-îμªiì ÷ú£ªh-÷±E AóŸ«u-õÙç˶ ÍC îμÙåû¶ ÚÛE-í‡Ù-àŸë]ª.- Íö°Ú¥ÚÛªÙè¯.-.-.- ÷ªìÙ ò°uÞœªö˺ àμô³u šíåd-Þ¥û¶ ÍÙë]ªö˺ Ñìo × #ìo öËμjåª ë¯ìÙ-êŸ-åë¶ Îû Íô³u îμõª-Þœª-E›úh ÓÙêŸ ò°ÞœªÙ-åªÙëÁ ÚÛë¯.-.-.- Íë¶ Ð -cí£ôÂq öËμjæÀ âËμîª èËμj÷ªÙèÂe-.- Ú© àμô³-ûÂö° #ìoÞ¥ ÑÙè… šúìq-ô¢xêÁ í£E-ඛú Ð öËμjåª ò°uÞœªö˺ ÑÙç˶ ÷ªìÙ Ôëμjû¦ Bú£ª-ÚÁ-î¦-õ-ìª-ÚÛª-ìo-í£±è[ª ò°uÞœªE Ú¥ú£h ÚÛC-L›úh à¦õª, öËμjåª Îû Í÷±-꟪ÙC.- Íö° í£C-›ï°ìª šúÚÛìx-ð§åª îμõª-ÞœªêŸªÙC.- û¶ô¢ªÞ¥ ÚÛ«è¯ Ð öËμjåªE Îû à¶ú£ª-ÚÛªû¶ þ¿ÚÛô¢uÙ ÑÙC.- ÏÚÛ, ÷váÙ ÎÚ¥-ô¢Ùö˺ ÑÙè… ò°uå-K-õêÁ í£E-ඛú Ð Ú© àμô³û öËμjåª Ó÷-J·Újû¦ Ú¥ìª-ÚÛÞ¥ Ïà¶aÙ-ë]ª-ÚÛ«\è¯ ò°ÞœªÙ-åªÙC.- Ô÷ªÙ-æ°ô¢ª.-.-?


ûμ-æÀ-íƇxÚÂq, Íîμª-â°ûÂ, æÀ-þ§d-ôÂõö˺ ú‡E-÷«õª ÷à¦aÚÛ à¦ö° ÷ªÙC ðƼûÂ, ö°uíÃ-æ°-íÃ-ö˺û¶ ì#aì ú‡E-÷«Lo àŸ«ú‡ ÎìÙ-C-ú£ªh-û¦oô¢ª.Ú¥F ú‡E÷« àŸ«è[“Ù ÍÙç˶ ¸Ú÷õÙ ÖÚÛ\¸ô šï°èÂ-ðƼû šíåªd-ÚÛªE àŸ«è[“Ù Ú¥ë]ª Þœë¯! í£C ÷ªÙC ›úo-꟪-õêÁ ÚÛLú‡ ú‡E÷« àŸ«›úh ÍëÁ ÷ªâ°.ÍÙë]ª¸Ú ì#aì ú‡E-÷«E CÇó¶ª-åôÁx àŸ«›ú Í÷-Ú¥øŒÙ ÚÛLp-ú£ªh-û¦oô³ Ð ú£Ùú£–õª.-

-ú‡

F, î¦uð§ô¢ ví£÷³-ܪ-õÚÛª ÏÙæ˺xû¶ NªF CÇó¶ª-åô¢ªx ÑÙè[åÙ ÞœªJÙ# àŸCî¶ ÑÙæ°ô¢ª.- ë¯Ùæ˺x ÚÛªåªÙñ ú£òÅ¡ªuõ«, ›úo-꟪-õêÁ ú£ô¢-ë¯Þ¥ êŸ÷ªÚÛª Ú¥î¦-Lqì ú‡E÷« î¶ú£ª-ÚÛªE àŸ«ú£ªhÙ-æ°ô¢ª î¦üŒ‰x.Íö°Ùæ¨ Íìª-òÅ¡-î¦Eo þ§÷«-ìªu-õÚÛ« ÚÛLp-þ¼hÙC çËμJ-íƇxÚÂq.- òËμÙÞœ-üŒŠ-ô¢ªö˺ ÑÙè˶ Ð CÇó¶ª-å-ôÂE îμªivÚÁ CÇó¶ª-åô Íû•àŸªa.135 ÍÙÞœª-ü°õ êμô¢, è¯M( Íæ°túà þ¿Ùè ú‡ú£dîª, íÆ£±öËÀ šï°àÂè† vð»á-ÚÛ{û ö°Ùæ¨ ú£ë]ª-ð§-óŸ«-õªÙè˶ Ð CÇó¶ª-åôÁx 18-÷ªÙC ú‡E÷« àŸ«è•àŸªa.- ·ôÙè[ª ìªÙ# û¦õªÞœª ÞœÙå-õ-÷-ô¢ÚÛ« ÍëμÌ àμLxÙ# Ð CÇó¶ª-å-ôÂö˺ Ó÷-·ôjû¦ ú‡E-÷«õª àŸ«è•àŸªa.- ûμæÀ-íƇxÚÂq, Íîμª-â°ûÂ, æÀ-þ§dô ö°Ùæ¨ ú£Ùú£–õ ÍÚ˽ÙæÀ ÑÙç˶ î¦æ¨ö˺ ö°Tû Íô³ ÍÚÛ\-è[ªÙè˶ ú‡E-÷«õ«, è¯ÚÛªu-îμªÙ-å-KLo Ð êμô¢-Oªë] àŸ«è•àŸªa.- ö˶ë]Ùç˶ ÷ªìÚÛª ì#aì ú‡E÷« è†O-è†Mo, ÿ§ôÂd-íƇ-öËÀtqì« àŸ«ú£ª-ÚÁ-÷àŸªa.Ú•Eo-þ§ô¢ªx OJ ë]Þœ_ô¢ ÍÙë]ª-ò°-åªö˺ Ñìo íƈàŸô íƇöËÀt¬q N÷-ô¦õª îμòËÀ-šújæ˺x šíè[-ê¦ô¢ª.Ó÷-·ôjû¦ ñ”Ùë]ÙÞ¥ Î ú‡E÷« àŸ«è¯-õ-ìªÚÛªÙç˶ Íö° ÚÛ«è¯ àŸ«è•àŸªa.- ÓÙíˆ4, ñ«x¸ô, è†úˆíˆ ö°Ùæ¨ ðƧô¦t-æÀõö˺ ú‡E÷«Eo àŸ«ú‡-ì-í£±è[ª ›íxò°uÚ ú£ë]ª-ð§óŸªÙ ÚÛ«è¯ ÑÙåªÙC.- ú‡E÷« àŸ«ø‹ÚÛ ñóŸªå

÷ô¢Ù-è¯ö˺ Ú¥›úí£± ÚÛ«ô•aE î¦æ¨ ÞœªJÙ# àŸJaÙ-àŸª-ÚÁ-÷àŸªa.- êŸ÷ª ê¦êŸ-êŸÙ-vè[ªõ ìªÙ# î¦ô¢-ú£-êŸyÙÞ¥ ÷#aì ÏÙæ¨E ÔÙ à¶ë¯Ì÷« ÍE Îö˺-#Ù-#-ì-í£±è[ª ví£ø‹ÙêÂ, ví£O-éËÂ-õÚÛª Ð Îö˺-àŸì ÷#aÙ-ë]å.- û¦uóŸª-í£-ô¢-îμªiì Íè[“Ù-ÚÛª-ö˶O ô¦ÚÛªÙè¯ àŸ«ú£ª-ÚÛªE Þœê¶-è¯C šúšídÙ-ñ-ô¢ªö˺ CÇó¶ª-åô vð§ô¢Ù-GÅÙ-à¦ô¢ª.Nì«-êŸo-îμªiì Îö˺-àŸì ÚÛë¯!

ì#aì ú‡E÷« î¶þ§hô¢ª.-.-.-

-íˆ-O-ÎôÂ.-.-.- ë¶øŒ-î¦u-í£hÙÞ¥ Ð ú£Ùú£–ÚÛª ÓûÁo CÇó¶ª-åô¢ªx Ñû¦oô³.- î¦æ¨ö˺ ÓûÁo JMâËÀ ú‡E-÷«õª Îè[-ê¦ô³.- ÍC êμL-ú‡ì Nù£-óŸªî¶ª, Ú¥F ÷ªìÚÛª Ïù£d-îμªiì ú‡E-÷«E ö˺x àŸ«è¯-õ-ìª-ÚÛªÙç˶ ÚÛ«è¯ Oô¢ª v›í¤Û-ÚÛªõ ÚÁJÚÛ î¶ªô¢ÚÛª Î ú‡E-÷«E ví£ë]-J)þ§hô¢ª.- Ð ú£Ùú£– îμòËÀ-šújæÀ/-Îíà vkaaoÚÛª àŸÙë¯-ë¯-ô¢ª-õªÞ¥ ÑÙè˶-î¦üŒ‰x Íîμª-â°ûÂ, æÀ-þ§d-ôÂ-ö°û¶ ÍÚÛ\è[ ÑÙè˶ ú‡E-÷«Mo, è¯ÚÛªu-îμªÙ-å-K-õF Ú•ÙêŸ îμ³êŸhÙ àμLxÙ# àŸ«è•àŸªa.- DÙæ˺x ÏÙÚÁ ú£ë]ª-ð§-óŸª÷´ ÑÙåªÙC.- Íë¶ ì#aì ú‡E-÷«E CÇó¶ª-åôÁx àŸ«è[åÙ.- Ôëμjû¦ ú‡E-÷«E íÆ£ö°û¦ ÒüËËÁx, íÆ£ö°û¦ ê¶Dì àŸ«è¯-õ-ìª-ÚÛªÙ-åª-ìoåªd àμGê¶ Î ú‡E-÷«E Oªô¢ªÙè˶ ìÞœô¢Ù/-í£åd-éÙ-ö˺û¶ ví£ë]-J)-þ§hô¢ª.- Íô³ê¶ CÇó¶ª-åôÁx úˆåxE ñæ¨d ÚÛFú£Ù 30n-100 ÷ªÙC Î ú‡E÷« àŸ«è¯“-EÚ¨ Ïù£d-í£-è…-ê¶û¶ ví£ë]-J)-þ§hô¢ª.- þ§ëů-ô¢-éÙÞ¥ ÍEoàÁæ°x JM-âËÀ-Ú¥E M-÷±è ú‡E-÷«Mo, vð§ÙBóŸª òÅ°ÿ§ #vê¦Mo, ð§êŸ ú‡E-÷«Mo Ð NëÅ]ÙÞ¥ àŸ«è¯“-EÚ¨ v›í¤Û-ÚÛªõª Ïù£d-í£-è[ê¦ô¢ª.- Íô¢NÙë ¸Úv@î¦öËÀ Oªë] Bú‡ì è¯ÚÛªu-îμªÙ-åK -cÔû ÏûÂ-ú‡-To-íƇ-·ÚÙæÀ ÷«uûÂe-E Ðû¦è[ª ÎCî¦ô¢Ù

14

ÍÚÁdñô¢ª 2018 24

CÇó¶ª-å-ô¢xö˺ àŸ«þ§h-÷ªE v›í¤Û-ÚÛªõª ÚÁô¢-è[ÙêÁ íˆO-Îô ú£Ùú£– 50 CÇó¶ª-å-ô¢xö˺ 200 ÿ¼õª Ôô¦p-åª-à¶-ú‡ÙC.- Íö°¸Þ #ìo ú‡E-÷«Þ¥ JM-âËμjì ÷ªõ-óŸ«S #vêŸÙ -cÓúà ë]ªô¢_e- ÷ªÙ# ví£øŒÙ-ú£õª ÍÙë]ª-ÚÁÙC.- ë¶øŒÙ-ö˺E ÍEo vð§Ùê¦ö ví£áõ« Î ú‡E÷« ví£ê¶uÚÛ ví£ë]-ô¢)-ìõª ÚÁô¢-è[ÙêÁ ÷Ùë]ÚÛª šíjÞ¥ CÇó¶ª-å-ô¢xö˺ ví£ë]-J)Ù-à¦ô¢ª.-

ÍGÅ-÷«ì CÇó¶ª-åôÁx.-.-.-

-ò°--ñL ÷ªSx àŸ«þ§hô¦, CöËÀ-î¦ö˶ ÏÙÚÁ-þ§J àŸ«è¯-õ-E-í‡-þ¼hÙë¯, Þ¥ÙDÅ @N-êŸÚÛëÇ]E êμô¢šíj O¤¨Ù-à¦-õ-ìª-ÚÛªÙ-åª-û¦oô¦.-.-.Ïî¶ Ú¥ë]ª -cvÚ©è¯ ú‡E-÷«õ«, šújûÂq íƇÚÛ{ì«x, è¯ÚÛªu-îμªÙ-å-Kõ«.-.-.- ÔN Ú¥î¦-õÙç˶ Î ú‡E÷«Lo îμÙè…-êμ-ô¢-šíjû¶ àŸ«í‡þ§hÙe- ÍÙæ˺ÙC 1018-ÓÙH ú£Ùú£–.- DE ÚÁú£Ù ÷ªìÙ à¶óŸ«-LqÙ-ë]ö°x ú£Ùú£– îμòËÀ-šúj-æÀ-ö˺ڨ îμRx ÷ªìÙ ÑÙè˶ vð§ÙêŸÙ, î¦J öËμjvñ-Kö˺ Ñìo ú‡E-÷«-ö˺xÙ# ÷ªìÙ àŸ«è¯-õ-ìª-ÚÛªÙ-åªìo ú‡E÷«, ÏÙÚ¥ ê¶Dn- ú£÷ªóŸªÙ, CÇó¶ª-åô îμ³ë]-öËμjì N÷-ô¦õª Ï›úh à¦õª.- î¦ô¢ª Î ú‡E÷« ví£ë]-ô¢)-ìÚÛª Ôô¦påªx à¶þ§hô¢ª.Íô³ê¶ ÖÚÛ ù£ô¢êŸª.-.-.- ú‡E-÷«Ú¨ ÚÛFú£ ú£ÙÜuö˺ v›í¤Û-ÚÛªõª ÑÙç˶û¶! 2015ö˺ Ú•CÌ-÷ªÙC ›úo-꟪õª ÚÛLú‡ Ð ú£Ùú£–ìª vð§ô¢Ù-GÅÙ-à¦ô¢ª.- Ú•êŸh ú‡E-÷«Lo Ïí£±pè[ª à¦ö°-÷ªÙC CÇó¶ª-å-ô¢xÚÛª îμRx àŸ«ú£ªh-û¦oô¢ª.Ú¥F Ú•êŸh-êŸ-ô¦-EÚ¨ ð§êŸ ú‡E-÷«Lo CÇó¶ª-åôÁx àŸ«›ú Í÷-Ú¥øŒÙ ö˶ë]ª.- Î ö˺åªE ë]”ù‡dö˺ šíåªd-ÚÛªû¶ 1018-ÓÙ-HE vð§ô¢Ù-GÅÙ-à¦ô¢ª.ð§êŸ ú‡E-÷«Lo Ú•êŸh vúˆ\ìx-Oªë] ví£ë]-J)Ù-#-ìí£±è[ª Ú•Eo þ§Ù¸Ú-AÚÛ ú£÷ª-ú£uõª ÷þ§hô³.î¦æ¨E ÍCÅ-Þœ-NªÙ-à¶Ù-ë]ªÚÛª Ð ú£Ùú£– þ»ÙêŸÙÞ¥ þ§íÆÃd-î¶-ôÂìª ÍGÅ-÷”CÌÄ à¶ú‡ÙC.Ïí£p-æ¨-÷-ô¢ÚÛ« ë¶øŒ-î¦u-í£hÙÞ¥ îμô³u ví£ë]-ô¢)-ìõª Ôô¦påª à¶ú‡ÙD ú£Ùú£–.÷ª-·ôÙ-ë]ªÚÛª Îõú£uÙ CÇó¶ª-åôÁx àŸ«è¯-õ-ìª-ÚÛªÙ-åªìo ú‡E-÷«õ Lú£ªd êŸóŸ«-ô¢ª-à¶-ú£ª-ÚÁÙè…! H


ë]-ú£ô¦ í£Ùè[Þœ ÍÙç˶û¶.-.-.- Í÷ªt-î¦J ûμjî¶-ë¯uõ î¶è[ªÚÛ.Íô³ê¶ î¦æ¨ö˺x Í÷ªtõ« Í÷ªt-÷ªtõ« ÚÛ«è¯ ÷ªJa-ð¼-꟪ìo ð§êŸ-Ú¥-õí£± ÷Ùåõª ÓûÁo Ñû¦oô³.- Íö°Ù-æ¨-î¦-æ¨ö˺x Ú•Eo.-.-.-Ú¥-÷-õ-ú‡-ì-N-

-Nª-ìª-÷³õª:- ð§÷±-Ú¨ö˺, GóŸªuÙ:- ç˶ñª-öËÀ-ú£«pìª, NªJ-óŸ«õª:ç˶ñª-öËÀ-ú£«pìª, @õ-ÚÛvô¢:- æ©ú£«pìª, ÏÙÞœª÷:ð§÷±-æ©-ú£«pìª, Ñí£±p:- ú£J-í£è¯, ûμô³u öË¶ë¯ ì«ûμ:- êŸT-ìÙ-êŸ-

-êŸ-óŸ«-ô¢ª-ඛú Nëů-ìÙH

-Ú¥-÷-õ-ú‡-ì-N-

-ÚÛ-ë]ÙñÙ

-ÚÛÙ-C-í£í£±p:- ÚÛí£±p, GóŸªuÙ:- ÚÛí£±p, #ÙêŸ-í£Ùè[ª:Ú•CÌÞ¥, ÚÛJ-î¶-ð§ÚÛª:- 2 ·ôñ(õª, þ§Ùò°-ô¢ª-ð»è…:ç˶ñª-öËÀ-ú£«pìª, @õ-ÚÛvô¢:- æ©ú£«pìª, ÷³ì-Ú¥\óŸª, Ú¥u·ôæÀ, ñÙÞ¥-ü°-ë]ªÙí£:- ÖÚ•\-ÚÛ\æ¨ à•í£±pì, òËμÙè[-Ú¥-óŸªõª:- ·ôÙè[ª, #ÚÛª\-è[ª-Ú¥-óŸªõª:- û¦õªÞœª, í£#a-ñ-ôȦé©:- ç˶ñª-öËÀ-ú£«pìª, Þœª÷ªt-è…-Ú¥óŸª:- #ìo-÷³ÚÛ\, ûμô³u:- ÖÚÛ-æ¨-ìoô¢ ç˶ñª-öËÀ-ú£«p-ìªx-

NªJ-óŸ«õª, @õ-ÚÛvô¢ ÚÛLí‡ ë]Ùà¦L.Nªìª-÷³õª ô¦vêŸÙê¦ û¦ì-òËμ-æ°dL.- Ñë]-óŸ«û¶o FüŒxFo ÷Ù›íú‡ Nªìª-÷³-õÚ¨ -êŸ-óŸ«-ô¢ª-ඛú Nëů-ìÙGóŸªuÙ áêŸ à¶ú‡ -A-A-ô-ô¢ª¢ª-í-í£A£A ÷è[ ÷è[- H #ÙêŸ-í£Ùè[ª û¦ì-òËμ-æ°dL.Þœæ¨dÞ¥ ô¢ªò°(L.H ÚÛ«ô¢-Þ¥óŸª ÷³ÚÛ\-õFo #ìoÞ¥ ÚÁú£ª-ÚÁ-î¦L.- êŸô¢-î¦êŸ Oæ¨E ÚÛªÚÛ\-ôÂö˺ ÍÙë]ª-ö˺û¶ î¶ú‡, Ú•CÌÞ¥ Ñí£±p î¶ú‡, êŸT-ìEo FüŒ‰x ð¼ú‡ ·ôÙè[ª N>öËÀq ÷à¶a-÷-ô¢ÚÛ« NªJ-óŸ«õªn-@õÑè…-Ú¨Ù-à¦L.ÚÛvô¢ ð»è… î¶ú‡ H êŸô¢-î¦êŸ î¦æ¨E í£ÚÛ\ÚÛª Bú‡, GóŸªuÙ î¶ú‡ ÷´è[ª ÚÛí£±põ ô¢ªò°(L.- êŸô¢-î¦êŸ FüŒ ‰x ð¼ú‡ Ñè…-Ú¨Ù-à¦L.- Ïí£±pè[ª Ñè…-Ú¨ì ÍìoÙ í£ÚÛ\ì ÑÙ#, í‡Ùè…ö˺ ÏÙÞœª÷, êŸT-ìÙêŸ ÚÛ ª ÚÛ \ -ôÂö˺ í£í£±p î¶ú‡, ·ôÙè[ª ÚÛí£±põ FüŒ‰x ð¼ú‡ îμªêŸhÞ¥ Ñè…-Ú¨Ù-à¦L.Ñí£±p î¶ú‡ ÚÛõ-ð§L.H îμè[-ö°pæ¨ ð§û Bú£ª-ÚÛªE ûμô³u î¶ú‡ î¶èËμ-Ú¥\ÚÛ, @õ-ÚÛvô¢, H ò°é-Lö˺ ì«ûμ î¶ú‡ Ú¥Þœ-EÚÛJ-î¶-ð§ÚÛª î¶ú‡ î¶ô³Ù-à¦L.- êŸô¢-î¦êŸ ÚÛ«ô¢-Þ¥óŸª ÷³ÚÛ\-õ-EoÙ-æ¨F î¦yL.- Ïí£±pè[ª ÷è[E ñåd-Oª-ë]-Þ¥F ð§L-DÇû ڥT-êŸÙ-Oª-ë]-Þ¥F Fæ¨êÁ ú£ï£„ î¶ú‡ Ñè…-Ú¨Ù-à¦L.- êŸô¢-î¦êŸ #ÙêŸ-í£Ùè[ª ÞœªVb, êŸT-ìÙêŸ êŸè… à¶ú£ª-ÚÛªÙå« í£õª-àŸE àμÚÛ\ö°x ÷Ah Ú¥Tì ì«ûμö˺ ÷³ë]ªô¢ª Ñí£±p î¶ú‡ Ñè…-Ú¨Ù-à¦L.- Ñè…-Ú¨Ù# í£ÚÛ\ì ÑÙ#ì í£í£±p ÚÛ«è¯ î¶ú‡ ô¢ÙÞœª-ö˺ڨ ÷«¸ô-÷-ô¢ÚÛ« î¶ô³Ù# ÚÛLí‡ ÷ªôÁ Õë]ª ENª-ÿ§õª Ñè…-Ú¨Ù-à¦L.- êŸô¢-î¦êŸ Ñè…-Ú¨Ù-#ì BóŸ«L.- ÏN à¦ö° ôÁVõª ÍìoÙ ÚÛ«è¯ î¶ú‡ ÷´êŸ šíæ¨d Õë]ª ENª-ÿ§õª Ú ¥÷ õ ú ‡ ì N Eõy ÑÙæ°ô³.Ñè…-Ú¨Ù#, CÙ# Ú•Ah-Oªô¢ àŸLxê¶ ví£þ§ë]Ù ·ôè†.-GóŸªuÙ:- Ú¨ö˺, òËμõx٠꟪ô¢ª÷³:- ÷³ð§p÷± Ú¨ö˺, Ú•ñ(J ꟪ô¢ª÷³:ÚÛí£±p, óŸ«õ-ÚÛª-õ-ð»è…:- 2 æ©ú£«pìªx, ð§õª:- ú£J-í£è¯sú£ª÷«ô¢ª Íô¢-M-åô¢ªz, -Ú¥-÷-õ-ú‡-ì-Nìª÷±yõª:- 2 ç˶ñª-öËÀ-ú£«pìªx, ì«ûμ:- î¶ô³Ù-àŸ-è¯-EÚ¨ ú£J-í£-è¯-ò˹Ù-ò°-ô³-ô¢÷y:- ÚÛí£±p, -êŸ-óŸ«-ô¢ª-ඛú Nëů-ìÙšíô¢ªÞœª:- ÷³ð§p-÷±-ÚÛí£±p, í£#a-NªJa:H GóŸªuÙ ÖÚÛ ôÁáÙê¦ û¦ì-òËμ-æ°dL.- Ñë]-óŸ«û¶o ÚÛè…T Îô¢-ò˺ú‡ îμªêŸhÞ¥ û¦õªÞœª, Ñí£±p:- êŸT-ìÙêŸ, ÍõxÙ-꟪-ô¢ª÷³:í‡Ùè… í£æ¨dÙ-à¦L.æ©ú£«pìª, ÑLx-ð§óŸª:- ÖÚÛæ¨, @õ-ÚÛvô¢:- æ©ú£«pìª, ò˶ڨÙ-ÞÂH Ú•ñ(J î¶ô³Ù# šíæ°dL.þ¼è¯:- ð§÷±-æ©-ú£«pìª, Ú•Ah-Oªô¢ ꟪ô¢ª÷³:- ç˶ñª-öËÀ-ú£«p-ìªH òËμõx٠꟪JNª ÍC ÷³E-¸Þ-÷-ô¢ÚÛ« FüŒ‰x ð¼ú‡ ÷ªJ-TÙ-à¦L.- ú£ìoE -êŸ-óŸ«-ô¢ª-ඛú Nëů-ìÙBÞœ ð§ÚÛÙ ÷›úh à¦õª.- êŸô¢-î¦êŸ ð§ÚÛÙö˺ Ú•ñ(J ꟪ô¢ª÷³, ìª÷±yõª, ô¢ô¢÷÷yy Þ¥·Þ¥·ôô-õ-õª-ªH ô¢÷yö˺ ÑLxóŸ«õ-ÚÛª-õ-ð»è… î¶ú‡ ÚÛõ-ð§L.- í‡Ùè… ÚÛ«è¯ î¶ú‡ ÚÛLí‡, ú£dîËÂ-Oªë] ìªÙ# ÷³ÚÛ\õª, í£#aCÙà¦L.- Ïí£±pè[ª ÏÙë]ªö˺ Ú•ÙàμÙ-Ú•Ù-àμÙÞ¥ ð§õª ð¼ú£«h ÚÛõ-ð§L.NªJa, Ú•Ah-Oªô¢ í‡Ùè… ÷ªK â°ô¢ªÞ¥ Ú¥ÚÛªÙè¯ ëÁšú-í‡Ù-è…ö° ÑÙè¯L.꟪ô¢ª÷³, @õ-ÚÛvô¢, H ò°é-Lö˺ ì«ûμ ð¼ú‡ Ú¥Þœ-E-î¦yL.- í‡Ùè…E ÞœªÙå Ñí£±p, ÍõxÙ꟪ô¢ª÷³, ÞœJ-çËμêÁ Bú£ª-ÚÛªE ûμ÷ªt-CÞ¥ ò˶ڨÙ-ÞÂ-þ¼è¯ ÍFo î¶ú‡ ì«ûμö˺ ÷ë]-ö°L.-ð-ð§-§-õõ-ñ-ñ«-«-·ô·ô-õ-õª-ªò°Þ¥ ÚÛõ-ð§L.- êŸô¢-î¦êŸ Ïö° ÷´è[ª šíô¢ªÞœª î¶ú‡ ÚÛõ-ð§L.- Ïí£±pè[ª û¦õªÞœª à•í£±pì Ú•ÙàμÙ-Ú•Ù-àμÙÞ¥ FüŒ‰x ð¼ú£«h î¶ú£ª-ÚÛªE, Óvô¢Þ¥ Þœæ¨dÞ¥ ÚÛõª-í£±-ÚÛªE ÷´êŸ-šíæ¨d í£C î¶ô³Ù# BóŸ«L.ENª-ÿ§õª û¦ì-E-î¦yL.- Í÷-ú£-ô¢-îμªiê¶ ÏÙÚ•Eo FüŒ‰x ÚÛLí‡ Þ¥·ôö ÏN ÷´è[ª- ôÁVõ í‡Ùè…ö° à¶ú£ª-ÚÁ-î¦L.- Ð NªvøŒ-÷«Eo Þ¥·ôö°x à¶ú‡ Ú¥Tì ì«ûμö˺ ÷ô¢ÚÛ« Eõy ÑÙæ°ô³.Oªè…óŸªÙ ÷ªÙå-Oªë] î¶ô³Ù# BóŸ«L.H

Ðû¦è[ª ÎCî¦ô¢Ù

14

ÍÚÁdñô¢ª 2018

25


ví£óŸª-AoÙ-àŸÙ-è…-

Ð öËμÞÁõª Aû•àŸªa ÚÛ«è¯! öËμÞÁ vGÚÂq êμõª-ú£ªÞ¥.- î¦æ¨êÁ ÓÙàŸÚ¥\ ÷ªìÙ Ïõªx ÚÛç˶dþ§hÙ.- ô¢ÚÛ-ô¢-Ú¥õ ò˹÷ªtõª ඛúþ§hÙ.- ô¢ÙÞœª ô¢ÙÞœªö˺x Ñìo Î öËμÞÁ vGÚÂqE àŸ«ú£ªhÙç˶ ÖÚÁ\-þ§J ûÁæ˺x šíç˶d-ú£ª-ÚÁ-î¦õE-í‡-ú£ªhÙ-åªÙC ÚÛë]«.- ÷ªì¸Ú Ú¥ë]ª.-.-.- áð§-ûÂÚ¨ àμÙCì ÍÚ¨-ôÁ NªV< Íû¶ ÎJd-ú£ªdÚ© Íö°¸Þ ÍE-í‡Ù-#Ù-ë]å.- ÍÙê¶, êŸì ë]Þœ_-ô¢ªìo à¦Ú•-öËμ-æÀ¸Ú öËμÞÁ vGÚÂq ô¢«í£Ù Ïà¶a-ø‹è[ª.- ÍÙê¶-Ú¥ë]ª, Ð à¦Ú•-öËμæÀ öËμÞÁ-õìª Ñí£-óμ«-TÙ# NNëÅ] è…âËμjì«x ô¢«ð»Ù-CÙ-à¦-è[å.- Ð Îö˺àŸì ÍÙë]-JÚ© ìàŸa-è[ÙêÁ Ïí£±pè[ª ò˺öËμè[ª ô¢Ú¥õ à¦Ú•-öËμæÀ öËμÞÁ vGÚÂq ÷«·ô\-æÀ-ö˺ڨ ÷#a à¶ô¦ô³.- ÍÙç˶ Oæ¨E ÷ªìÚÛª ì#aì ÎÚ¥-ô¢Ùö˺ ×þ§J Í÷ªJa Î êŸô¦yêŸ ï£„ô³Þ¥ Aû¶óμ³-àŸaìo ÷«å.- Íñ(... òÅ¡ö˶ Ñû¦oó¶ª Íìª-ÚÛªÙ-åª-û¦oô¦? Íô³ê¶ Oªô¢« Í÷ªt-ì-è…T ÎûÂ-öËμj-ûÂö˺ Îô¢“ô Ï÷yÙè… ÷ªJ.-!Ë

-Ï-ÚÛ\-è[ªìo ê•NªtC í‡Lx ò˹÷ªtö˺x Íè[“Ù, Eõª÷±,

ð¼L-ÚÛ-ö˶Ù-æ¨-

Õ÷´-õÞ¥ ví£A ÷´è[ª í‡õªxõ ÷ªëÅ]u Ñìo ð¼L-ÚÛ-ö˶Ùæ˺ àμí£pÙè….-

ê¶è¯-ö˶Ùæ¨?

-Ï-ÚÛ\-è[ªìo vAòÅ¡ª-áÙ-ö˺E Ý°S-õìª 1 ìªÙ# 9 ÷ô¢ÚÛ« ÑÙè˶ ÍÙ·Úö˺x Ô ÍÙ·Ú-êÁ-ûμjû¦ EÙí£-÷àŸªa.- Íô³ê¶, ÷#aì ÍÙ·Ú ÷ªSx ô¦ÚÛ«-è[ë]ª.vAòÅ¡ª-áÙ-ö˺E ví£A òÅ¡ªáÙ OªC ÍÙ·Úõ îμ³êŸhÙ ú£÷«-ìÙÞ¥ ô¦î¦L.ví£óŸª-AoÙ-àŸÙè….-

ë¯J-ÚÛ-ìª-ÚÁ\Ùè…

ÚÛª-ÚÛ\Ú¨ Ó÷³-ÚÛE මô ë¯JE àŸ«í‡Ù-àŸÙè….-

Ú¨ÙC ·ôÙè[ª ò˹÷ªtõ ÷ªëůu Ñìo ÓE-NªC ê¶è¯Lo ÚÛìªÚÁ\Ùè….-


í£² ô¢yÙ Í÷ÙB ô¦áuÙö˺ ví£áõª ú£ªÜú£ÙêÁÿ§õêÁ @NÙà¶î¦ô¢ª. Íô³û¦ ÚÛ«è¯ ô¦áuÙö˺ ví£áõÚÛª ÏÙÚ¥ Ôîμjû¦ ú£÷ªú£uõª Ñû¦oó¶ªîμ« êμõªú£ªÚÛªÙë¯÷ªE ô¦áu÷ªÙê¦ Ú¥Lìè[ÚÛû¶ Aô¢Þœè¯EÚ¨ ñóŸªõªë¶ô¦è[ª ô¦V. þ§¤¥êŸ«h ÷ªï£„ô¦â˶ êŸ÷ª ÚÁú£Ù Íö° ìè…# ÷à¶aú£JÚ¨ ví£áö ÷³Ý°õª ÏÙÚ¥ îμLTð¼ó¶ªN. î¦JE àŸ«ø‹ÚÛ EáÙÞ¥û¶ ví£áõª ÎìÙë]ÙÞ¥ Ñû¦oô¢E ô¦VÚÛª ì÷ªtÚÛÙ ÚÛLTÙC. Ú¥F, Ú•Eo ûμõõð§åª Íö° ìè…à¶ú£JÚ¨ ô¦VÚÛª ð§ë¯õª ò˹ñ(öËμÚ¥\ô³. îμÙåû¶ ÷ªÙvAE í‡L# ví£áõª ìè[÷è¯EÚ¨ Ïñ(ÙC í£è[ÚÛªÙè¯ ô¦áuÙö˺E ví£ëůì ô¢ï£°ë¯ô¢ªõEoÙæ¨F êÁõªêÁ ÚÛí‡pÙàŸ÷ªE Îë¶PÙà¦è[ª. ví£áõ ú£ªÜÙ ÚÁú£î¶ª Íö° àμí‡pû¦ ÍÙë]ªö˺ Ñìo Ïñ(ÙCE ô¦V vޜÙàŸö˶ÚÛð¼÷è[ÙêÁ ÎøŒaô¢uð¼óŸ«è[ª ÷ªÙvA. ÓÙë]ªÚÛÙç˶ ÍÙë]ªÚÁú£Ù î¶õ áÙ꟪÷±õ vð§é°õª BóŸ«L. Ú¥F ví£ê¦u÷«oóŸªÙ àμí£pÚÛªÙè¯ Î ÷«å àμGê¶ ô¦VÚÛª ÚÁí£Ù ô¦îË•àŸaE ÍÙë]ô¢« NªìoÚÛªÙè…ð¼óŸ«ô¢ª. ·ôÙvèÁVõ êŸô¦yêŸ ÷ªÙvA êŸì ë]Þœ_ô¢ ÍÙêŸÚÛÙç˶ ÷ªÙ# í£Jÿ§\ô¢Ù ÑÙë]E ô¦VêÁ àμð§pè[ª. Íë¶Ùæ˺ àμí£p÷ªû¦oè[ª ô¦V. cOëÅ]ªõEoÙæ¨F êÁõªêÁ ÚÛí£pè¯EÚ¨ ñë]ªõªÞ¥, ví£áõÙê¦ êŸ÷ª ð§ë¯õÚÛª ô¢¤ÛÞ¥ Ú¥L Íè[ªÞœªì êÁõªêÁ à¶ú‡ì ê•è[ªÞœªõª î¶ú£ªÚÛªÙç˶ ú£Jð¼êŸªÙCeÞ¥ ÍE àμð§pè[ª ÷ªÙvA. Î Îö˺àŸì ô¦VÚÛª ò°Þ¥ ì#aÙC. êŸìÚÁ áêŸ ð§ë]ô¢¤Ûõª Ú¥î¦õE Îë¶PÙà¦è[ª. cÓÙêŸ šíë]Ì ú£÷ªú£u·Újû¦ ú£ªõòÅ¡îμªiì í£Jÿ§\ô¢Ù ÑÙåªÙë]ìè¯EÚ¨ ÏëÁ Ñë¯ï£°ô¢ée ÍE ÷ªÙvAE îμªàŸªaÚÛªE, ví£áõÙë]ô¢« Íö°Ùæ¨ ð§ë]ô¢¤Ûõª ÚÛªæ¨dÙàŸªÚÁî¦õE ú£«#Ùà¦è[ª.

êŸí£±p-êŸ-í£±p-

Ð ò˹÷ªtö˺ Ú•Eo êŸí£±põª Ñû¦oô³.- ÚÛE-í‡Ù-à¦óŸ«?

ú£÷ªú£uní£Jÿ§\ô¢Ù

ÚÛõ-í£-Þœ-õô¦?

ÓÙë]ª-ÚÛÙç˶.-.-!

áî¦ñªõª

ê¶-è¯-ö˶Ùæ¨?:- 1.- îμ³ë]æ¨ ð§ð§ô³ šï°ô³-ôÂ-ò°uÙè 2.- ÚÛ«ô¢ªaìo ð§ð§ô³ Þ½ìª è…âËμjû 3.- Íò°(ô³ ð§uÙæÀ ô¢ÙÞœª 4.- úˆê¦-ÚÁÚÛ #õª-ÚÛõ þ§–û¦õª 5.- ê¶ûμæ©Þœ ·ôÚÛ\õª 6.- Þœªö°-G-ô¢ÙÞœª ÚÛªÙè† OªC è…âËμjû 7.- Íò°(ô³ îμì-ÚÛªìo ͤÛô¢Ù 8.- ÚÛªÚÛ\. ð¼-L-ÚÛ-ö˶Ùæ¨:- Íè[“Ù:- Evë]-ð¼-꟪-û¦oô³, Ö¸Ú- ô¢ÙÞœª, ·ôÙè[ª í‡-õx-õª-; -E-õª÷±:- Tûμo, Îå÷ú£ªh÷±, ñªåd-; -Õ-÷´öË:- òËμõªd, ÚÛõª-Þœª-. ÚÛ-õ-í£-Þœ-õô¦? êŸ-í£±p-êŸí£±p:- ÚÛêμh-ô¢êÁ æ˹÷«-æ˹-õìª ÚÛæÀ- à¶ú£ªh-û¦oô¢ª, ç˶ñªöËÀ Ú¥õª, Þœè…-óŸ«-ô¢Ùö˺ 13 ÍÙ·Úõª, î¦öËÀuÙTÙÞ Aô¢-Þœ-ñè… ÑÙC, è[úÃd-G-ûÂö˺ ûμ·ÚxúÃ, í‡Lx êÁÚÛ.

ô¢ÙÞœª-ö˶-ë¯ÌÙ-

Óú‡\-îμ«õª à¦ö° ò°Þ¥ î¶æ°-è[ê¦ô¢ª, Ú¥F î¦ü˜x-í£±pè[« šíÙTy-ìxìª î¶æ°-è[ô¢ª.-.-.ÓÙë]ªÚÁ àμí£p-Þœ-õô¦?

ví£óŸª-AoÙ-àŸÙ-è…-: 9: 3-5-1, 1-6-2, 2-4-3; 10: 3-2-5, 5-4-1, 1-6-3; 11: 6-1-4, 4-5-2, 2-3-6, 12: 6-1-5, 5-3-4, 4-2-6.

Ö¸Ú ô¢ÙÞœª Ñìo ·ôÙè[ª àŸªÚÛ\-õìª ÚÛõ-ð§L.- Ð UêŸõª Íè[“Ù, Eõª÷± Óö°·Þjû¦ ÑÙè•àŸªa Ú¥F Õ÷´õÞ¥ ÷«vêŸÙ ÑÙè[ÚÛ«è[ë]ª. Ô ·ôÙè[ª UêŸõ« ÖÚÛ-ë¯E Oªë] ÷ªô•-ÚÛæ¨ ô¦ÚÛ«-è[ë]ª.-

ÓÙ-ë]ª-ÚÛÙç˶.-.-!:- Óú‡\-îμ«õª ë]¤¨é ëÅ]”÷Ùö˺ ÑÙæ°ô¢ª.- šíÙTyìªx ÑêŸhô¢ ëÅ]”÷Ùö˺ ÑÙæ°ô³.-

Ï-ÚÛ\-è[ªìo ô¢ÙÞœª-ô¢ÙÞœª àŸªÚÛ\ö˺x


vޜñõÙ sÍÚÁdñô¢ª 14 n 20z è¯"" øŒÙÚÛô¢÷ªÙ# ô¦÷ªÚÛ”ù£g ø‹ú‡Y

ú‡ÙÙ

÷ªÜ, í£±ñ(, ÑêŸhô¢ 1÷ ð§ë]Ù

ù£Ù

ÍPyE, òÅ¡ô¢é¨, ÚÛ”AhÚÛ 1÷ ð§ë]Ù

-E-JÌ-ù£d-îμªiì ví£é°-R-ÚÛõª Í÷-ú£ô¢Ù.- ví£A í£F vøŒë]ÌÄêÁ à¶óŸªÙè….- ú£÷ª-óŸ«-ìª-ÚÛ«-õÙÞ¥ Eô¢g-óŸ«õª Bú£ª-ÚÛªÙå« ÷³Ùë]ªÚÛª þ§ÞœÙè….÷”Ah ÑëÁuÞœ î¦uð§-ô¦ö˺x â°vÞœêŸh Í÷-ú£ô¢Ù.÷«ì-ú‡ÚÛ Ïñ(Ù-ë]ª-öËμ-ë]ª-ô¢-÷±-ê¦ô³.- ÎBt-óŸ³õ ÍÙè[êÁ NáóŸªÙ þ§CÅ-þ§hô¢ª.- í£ìªLo þ§÷ª-ô¢ú£u ëÅÁô¢-é¨ö˺ àŸÚÛ\-Cë¶Ì ví£óŸªêŸoÙ à¶óŸªÙè….- ú£«ô¦u-ô¦-ëÅ]ì øŒÚ¨h-E-ú£ªhÙC.-

N-á-óŸ«-÷-Ú¥-ø‹õª šíô¢ª-Þœª-ê¦ô³.ÎJ–-ÚÛÙÞ¥ NªvøŒ-÷ª-íÆ£õÙ ÑÙåªÙC.- ëÅμjô¢uÙÞ¥ ÷«æ°x-è…ê¶ Ú¥ô¢u-ú‡CÌÄ ú£ªõ-òÅ¡-÷ª-÷±-꟪ÙC.øŒ‰òÅ¡Ù à¶ÚÛ«-ô¢ª-꟪ÙC.- ì«êŸ-ìÙÞ¥ Îö˺#ÙàŸÙè….- ÚÛªåªÙ-ñ-ú£-òÅ¡ªuõ ú£õ-õª Bú£ª-ÚÁÙè….- Nî¦ë]Ù ÷ë]ªÌ.- ví£ø‹ÙêŸ @÷ìÙ ÑÙC.- ÎôÁÞœu ô¢¤Ûé Í÷-ú£ô¢Ù.Nù£ªg ú£tô¢é õª à¶ú£ªhÙC.-

ÚÛìu

N-áóŸªÙ õGÅ-ú£ªhÙC.- ÎåÙ-Ú¥õª ê•õ-Þœªê¦ô³.- ú£ÙÚÁ-#Ù-àŸ-ÚÛªÙè¯ ÷³Ùë]-è[ªÞœª î¶óŸªÙè….- îμ³ï£°-÷«åÙ í£E-Ú¨-ô¦ë]ª.ú£ªEo-êŸÙÞ¥ ÷«æ°x-è[åÙ ÷õx Îí£-ë]õª ë]J-à¶-ô¢÷±.- Ú•Ùë]ô¢ª Nª÷ªtLo ò°CÅÙ-à¦-õE àŸ«þ§hô¢ª.- Oª ÷ªÙ#-êŸìÙ Ú¥ð§-è[ª-꟪ÙC.ÎJ–ÚÛ Nù£-óŸ«ö˺x â°vÞœêŸh Í÷ú£ô¢Ù.øŒ‰òÅ¡-î¦ô¢h NÙæ°ô¢ª.- Pî¦-ô¦-ëÅ]ì ÑêŸh÷ªÙ.-

-ëμj-÷-ñõÙ ô¢¤¨-þ¼hÙC.- Íë]”-ù£d-óμ«-Þœ÷³ÙC.- ÖÚÛ øŒ‰òÅ¡-î¦ô¢h NÙæ°ô¢ª.ÎìÙë] Ú¥õÙ îμ³ë]-õ-÷±-꟪ÙC.- Óû¦o-üŒ‰}Þ¥ûÁ Óë]ª-ô¢ª-àŸ«-ú£ªhìo ÖÚÛ Nù£óŸªÙ Ú•LÚ¨\ ÷ú£ªhÙC.- ò°ëÅ]u-êŸõª šíô¢ª-Þœª-ê¦ô³.Íìª-ÚÛª-ìoC þ§CÅ-þ§hô¢ª.- ëÅ]ì-ö°òÅ¡Ù ÑÙC.ñÙëÅ]ª-Nª-v꟪õ ú£ï£°-Ú¥ô¢Ù õGÅ-ú£ªhÙC.P÷-ëůuìÙ NíÆ£«o-õìª ê•õ-T-ú£ªhÙC.-

NªëÇ]ªìÙ

÷ª”Þœ-Pô¢ 3, 4 ð§ë¯õª, Îwô¢Ì, í£±ì-ô¢yú£ª 1, 2, 3 ð§ë¯õª

꟪õ

#êŸh 3, 4 ð§ë¯õª, þ§yA, Nø‹Ü 1, 2, 3 ð§ë¯õª

-ú£-꟪p-ô¢ª-ù£ªõ þ§ÙÞœêŸuÙ ÷õx ÷ªÙ# NáóŸªÙ þ§CÅ-þ§hô¢ª.- øŒ‰òÅ¡-óμ«-Þ¥-õª-û¦oô³.Íë]”-ù£d-÷Ù-꟪-õ-÷±-ê¦ô¢ª.- ÷ªÙ# í£ìªõª à¶ú‡ šíë]Ìõ ìªÙ# ÍGÅ-ìÙ-ë]-ìõª ð»Ùë]ª-ê¦ô¢ª.ÞœêŸ îμjòÅ¡-÷-vð§í‡h ÑÙåªÙC.- ÷ªìú£ª Îx-ë]ÙÞ¥ ÑÙåªÙC.- ë]”èÅ[-îμªiì ú£ÙÚÛ-õpú‡CÌÄ ÑÙC.- Nªv꟪-õÚÛª õª áô¢ª-ÞœªêŸªÙC.- í£C-÷ªÙ-CÚ© ú£ï£„-óŸª-í£è[-ê¦ô¢ª.ú£«ô¦u-ô¦-ëÅ]ì ÷ªÙ#-à¶-ú£ªhÙC.-

÷ªÚÛô¢Ù

ÚÛªÙòÅ¡Ù

ëÅ]Eù£d 3, 4 ð§ë¯õª; øŒêŸ-GÅù£Ù, í£²ô¦y-òÅ°vë] 1, 2, 3 ð§ë¯õª

-ú£ª-Ü-ú£Ù-êÁ-ÿ§-õêÁ î¦ô¢Ù îμ³ë]-õ-÷±êŸªÙC.- ëÅ]ì-ëůìu ö°òÅ¡-÷³ÙC.- ë]«ô¢í£± ví£óŸ«-é°ö˺x Ná-óŸª-÷³Ù-åªÙC.- ÍHÅ-ÿ§dõª ûμô¢î¶ô¢ê¦ô³.- Þ½ô¢÷ ÷ªô¦u-ë]õª õGÅ-þ§hô³.- ÑëÁuÞœ î¦uð§-ô¦ö˺x êŸT-ìÙêŸ ÞœªJhÙí£± õGÅ-ú£ªhÙC.- Îí£-ë]õª ê•õ-Þœª-ê¦ô³.øŒv꟪-÷±õ Oªë] NáóŸªÙ þ§CÅ-þ§hô¢ª.Íð§-ô¦–-õÚÛª ê¦N-÷y-ÚÛÙè….- ë]ªô¦_-ë¶-NE ëůuE›úh ø‹ÙA õGÅ-ú£ªhÙC.-

OªìÙ

ÚÛô¦\åÚÛÙ

í£±ì-ô¢yú£ª 4÷ ð§ë]Ù; í£±ù£uNª, Îø™xù£

-Í-ë]ª(Ä-êŸ-îμªiì øŒ‰òÅ¡-Ú¥õÙ vð§ô¢Ù-òÅ¡-îμªiÙC.÷ªÙ# í£ìªõª à¶ú‡ Ná-óŸ«Eo þ§CÅþ§hô¢ª.- ëÅ]ì-ö°òÅ¡Ù ú£«#êŸÙ.- ÞœêŸÙö˺ ÎTì í£ìªõª í£±ìl vð§ô¢Ù-òÅ¡-÷ª-÷±-ê¦ô³.Ú©Jh õGÅ-ú£ªhÙC.- ú£÷ª-ú£u-õÚÛª í£J-ÿ§\ô¢Ù ë•ô¢ª-ÚÛª-꟪ÙC.- ë]«ô¢-îμªiì ñÙëůõª ë]Þœ_-ô¢÷±-ê¦ô³.- Íð¼-õª ê•õ-Þœª-ê¦ô³.ú£÷«-áÙö˺ Þ½ô¢÷Ù šíô¢ª-Þœª-꟪ÙC.- Þœ”ö°òÅ¡Ù ú£«#êŸÙ.- ë]ªô¦_-þ¼hvêŸÙ àŸë]-÷Ùè….-

-ò°Þ¥ ÚÛù£d-í£-è…-ê¶û¶ NáóŸªÙ ú‡CÌÄ-ú£ªhÙC.ëÅ]ìÙ Nù£-óŸªÙö˺ â°vÞœêŸh Í÷-ú£ô¢Ù.Üô¢ªa ÍCÅ-ÚÛ-÷ª-÷±-꟪ÙC.- ÑëÁuÞœ î¦uð§-ô¦ö˺x ò°ÞœªÙ-åªÙC.- í£ëÁ-ìoA ÑÙC.- ÎåÙ-Ú¥õª ê•õ-Þœª-ê¦ô³.- ÚÛªåªÙ-ñ-ú£-òÅ¡ªu-õÚÛª õª áô¢ª-Þœª-꟪ÙC.- Þ½ô¢÷Ù õGÅ-ú£ªhÙC.- ë]Þœ_-Jî¦JêÁ ÎìÙ-ë¯Eo í£ÙàŸª-ÚÛªÙ-æ°ô¢ª.Pî¦-ô¦-ëÅ]ì ÑêŸh÷ª íÆ£ö°-Eo-ú£ªhÙC.ÑêŸh-ô¦-ÿ§èÅ[ 2, 3, 4 ð§ë¯õª; vøŒ÷éÙ, ëÅ]Eù£d 1, 2 ð§ë¯õª

ôÁé¨, ÷ª”Þœ-Pô¢ 1,2 ð§ë¯õª

-Ú•Eo ú£ÙíÆ£ª-å-ìõª Ná-óŸ«-EÚ¨ Íè[ª“-í£-è[ê¦ô³.- àŸô¢aõ ë¯yô¦ í£ìªõª áô¢ª-Þœª-ê¦ô³.ëÅ]ô¢t-ñ-ë]ÌÄÙÞ¥ ÷³Ùë]ª-·Ú-üŒxÙè….- ë]Þœ_-J-î¦-JêÁ Þ•è[-÷õª ô¦ÚÛªÙè¯ â°vÞœ-êŸh-í£-è¯L.ÑëÁu-ÞœÙö˺ NªvøŒ÷ª íÆ£LêŸÙ.- î¦uð§ô¢ ö°òÅ¡Ù ÑÙC.- vøŒ÷ªÚÛª êŸÞœ_ ví£A-íÆ£õÙ ÍÙë]è[Ùö˺ â°í£uÙ áô¢ª-Þœª-꟪ÙC.- Ú•Ùë]-J-÷õx ÷ªì-þ§hí£Ù àμÙë]ª-ê¦ô¢ª.- øŒ‰òÅ¡-î¦ô¢h NÙæ°ô¢ª.õ¤©t-û¦-ô¦-óŸªé ëůuìÙ øŒ‰òÅ°-Eo-ú£ªhÙC.-

÷´õ, í£²ô¦y-ÿ§èÅ[, ÑêŸh-ô¦-ÿ§èÅ[ 1÷ ð§ë]Ù

ÑêŸhô¢ 2, 3, 4 ð§ë¯õª; ú£h, #êŸh 1, 2 ð§ë¯õª

÷”ù£òÅ¡Ù ÚÛ”AhÚÛ 2,3,4 ð§ë¯õª; -êŸ-õ-#ì Ú¥ô¦uõª QvíÆ£ªÙÞ¥ í£²Jh Í÷±-ê¦ô³.- NøË™ù£ ëÅ]ì-vð§í‡h ÑÙåªÙC.Îú‡hE ÷”CÌÄ à¶þ§hô¢ª.- ÍCÅ-Ú¥ô¢ ö°òÅ¡-÷³ÙC.NÙë]« NûÁë] Ú¥ô¢u-vÚÛ-÷«ö˺x ð§ö˹_Ù-æ°ô¢ª.vÚÛ÷ªÙÞ¥ NíÆ£«o-õìª ÍCÅ-Þœ-Nª-þ§hô¢ª.- þ§ï£°ú£ÙêÁ Bú£ª-ÚÛªû¶ Eô¢góŸªÙ ö°òÅ°-Eo-ú£ªhÙC.Nªv꟪õ ú£«àŸ-ìõª í£E-à¶-þ§hô³.- ÎôÁÞœuÙ ò°ÞœªÙåªÙC.- Ïù£d-ëμj-î¦Eo ú£tJÙ-àŸÙè….-

ëÅ]ìªú£ªq

÷”PaÚÛÙ

Nø‹Ü 4÷ ð§ë]Ù; Íì«-ô¦ëÅ], â¶uù£’

N-áóŸªÙ õGÅ-ú£ªhÙC.- í£ìªö˺x î¶ÞœÙ šíô¢ª-Þœª-꟪ÙC.- Íìª-ÚÛª-ìoC þ§CÅ-þ§hô¢ª.NíÆ£«oõª ê•õ-Þœª-ê¦ô³.- Íë]”-ù£d-óμ«-Þœ-÷³ÙC.›íô¢ª ví£Ý°u-꟪-ö˹-þ§hô³.- ë]Þœ_-J-î¦-JêÁ NòÅ˶-CÙ-àŸ-÷ë]ªÌ.- NªêŸ-òÅ°-ù£éÙ ÷ªÙ#C.ÑëÁu-ÞœÙö˺ ò°ÞœªÙ-åªÙC.- ÖÚÛ Nù£-óŸªÙö˺ êŸè[-ò°-åªÚÛª Þœªô¢-÷±-ê¦ô¢ª.- î¦ô¦Ù-êŸÙö˺ øŒ‰òÅ¡î¦ô¢h NÙæ°ô¢ª.- ë]ªô¦_-ëůuìÙ øŒÚ¨h-E-ú£ªhÙC.Ðû¦è[ª ÎCî¦ô¢Ù

14

ÍÚÁdñô¢ª 2018

28

í£²ô¦y-òÅ°vë] 4÷ ð§ë]Ù, ÑêŸh-ô¦-òÅ°vë], ¸ô÷A

-Í-ë]”-ù£d-óμ«-Þœ-÷³ÙC.- í£²ô¢y-í£±-éuÙêÁ ÖÚÛ Nù£-óŸªÙö˺ ÍÜÙ-è[-îμªiì NáóŸªÙ þ§CÅ-þ§hô¢ª.- Îí£-ë]õª ê•õ-Þœª-ê¦ô³.- šíë]Ìõ ví£øŒÙ-ú£-õÙ-ë]ª-ÚÛªÙ-æ°ô¢ª.- ÑëÁu-ÞœÙö˺ øŒ‰òÅ¡-íÆ£-L-êŸ-÷³ÙC.- ëÅ]ì-ö°òÅ¡Ù ÑÙåªÙC.þ§–ì-àŸ-õìÙ Íìª-ÚÛ«-õÙÞ¥ ÑÙåªÙC.Nªv꟪õ ú£ï£°-Ú¥ô¢Ù ÑÙåªÙC.- òÅ¡N-ù£uê ví£é°-R-ÚÛõª íÆ£L-þ§hô³.- ví£ø‹Ù-êŸêŸ õGÅ-ú£ªhÙC.- Íù£d-õ¤©t ëůuìÙ øŒ‰òÅ¡-ví£ë]Ù.-


Ñê Ÿ \ Ùô È ¢ ò Å ¡ J êŸ Ù ! õÙç˶ ì÷õ àŸë]-î¦-LqÙë¶.- ûμð¼-LÍ-û¦u-óŸªÙÞ¥ âËμjõª-ð§-öËμjì × óŸ³÷-ÚÛªè[ª ví£B-Ú¥ô¢Ù Bô¢ªa-ÚÛª-ìo -îμjû¦Eo ÑêŸ\Ù-ôÈ¢-òÅ¡-J-êŸÙÞ¥ àμñª-꟪ÙC Ð ì÷õ.- û¦N-ÚÛªè[ª Óè[tÙè è¯Ùæ© ·Úšíd-ûÂÞ¥ ÑëÁu-ÞÁ-ìoA ð»Ùë]ª-꟪-û¦oè[ìo Íú£«-óŸªêÁ ÖÚÛô¢«, ê¦ìª v›íNª-ú£ªhìo Í÷«tô³ ÍêŸ-è…E v›íNª-þ¼hÙ-ë]E êμLú‡ ÷ªô•-ÚÛô¢«n- ÚÛªvå í£Eo ÍêŸ-è…E Ú¥ô¦-Þ¥-ô¦-EÚ¨ í£Ùí£±-ê¦ô¢ª.- û¦uóŸ«-CÅÚ¥J ÚÛ«è¯ þ§yô¢–-í£-ô¢ªè˶ Ú¥÷è[ÙêÁ 14 ÔüŒxð§åª âËμjö˺x ÷ªÞœª_-ê¦è[ª è¯Ùæ©.P¤¥ú£÷ª-óŸ«Eo ÍêŸ-èËμö° Þœè…-ð§èÁ, êŸìÚÛª vëÁ٠à¶ú‡-ì-î¦-Jšíj Óö° ví£B-Ú¥ô¢Ù Bô¢ªa-ÚÛª-û¦oèÁ êμL-óŸ«-

Í÷-ôÁëÅ]Ù Íë¶û¦!

óŸªû û¦æ¨ í£J-ú‡–-꟪õ û¶í£-ëÇ]uÙö˺ þ§¸Þ Ð ÚÛëÇ]ö˺ Ú•Eo ú£ÙíÆ£ª-å-ì-öËμjê¶ ú‡E-÷«õ í£ê¦ÚÛ ú£Eo-î¶-ø‹-õìª Þœªô¢ªhÚÛª-êμ-þ§hô³.- ÷´õÙ-ö˺E òÅ°îËÁ-ë¶yÞ¥õª Ô÷«vêŸÙ àμè…-ð¼-ÚÛªÙè¯ Ð šíë]Ì ì÷-õìª Îë]uÙêŸÙ Îú£-Ú¨hÞ¥ àŸC-N-ú£ªhÙC Íìª-î¦-ë]-ÚÛªè… ô¢àŸû¦ ø˘jL.Ú˽ÙæÀ ÎíÆà ÷«ÙæÀ vÚ¨ÿ¼d sì÷õz ô¢-àŸì:- ÍöËμ-Þ¥bÙ-è[ô è[«u÷« Íìª-î¦ë]Ù:- ú£«ô¢Ù-í£²è… úˆê¦-ô¦Ù ›í-@õª:- 534; îμõ:- ô¢«.-400/-nví£êŸª-õÚÛª:- ðƼûÂn- 9866115655 n- P÷-ví£-þ§-ëÂ-

Þœè†ö˺ í£±æ¨d...

·ôÙè[ª #ìo ì÷-õö˺x ÚÛªåªÙñ ú£ÙñÙ-ëůõÚÛª Óë]ª-ô¢ó¶ªu Í÷-ôÁ-ëů-õìª ô¢àŸ-ô³vA ú£ï£°-á-ÙÞ¥ #vAÙ-à¦ô¢ª.- î¦æ¨E ÍCÅ-Þœ-NªÙ-àŸ-è[Ùö˺, -cû¶ìªe- Íìo ÍEo Oè… ÖÚÛ\-æ¨Þ¥ Eõ-÷-è[Ùö˺û¶ ÎìÙë]Ù ÑÙåªÙë]ìoCn- Ñ÷ªtè… ÏA÷”êŸhÙ.- -cìª÷yÙç˶ û¦ÚÛª vð§é-îμªiû¦, ÏÙêŸ-Ú¥õÙ ÓÙë]ªÚÛª ë]«ô¢-÷ªóŸ«uÙeÍÙå« ví£Po-þ§hè[ª òÅ¡ô¢h.- cNCÅ ë]«ô¢Ù à¶ú‡ÙëÁ, öË¶ë¯ ÷´èÁ÷uÚ¨h ví£î¶ª-óŸªîμ«e- ÍE ñë]ª-L-ú£ªhÙC Ïö°xõª.v›í÷ª, ÍGÅ-÷«-ìÙêÁ ð§åª ì÷ªtÚÛÙ ÑÙç˶û¶ ÍC ë¯Ùí£-êŸu-÷ªE ê•L ì÷-LÚÛ ÷³Ú¥h-ô³-ú£ªhÙC.- ÷ô¢h-÷«-û¦-EÚ¨ í£±û¦C ÞœêŸÙ; òÅ¡N-ù£u-꟪hìª vޜÙ# ÷ô¢h-÷«-û¦Eo ÷ªõ-àŸª-ÚÁ-î¦L.- Íí£±pè˶ ë¯Ùí£êŸu @÷-û¦-EÚ¨ ÎôÁÞœuòÅ°Þœu÷ªÙåªÙC ·ôÙèÁ ì÷õ.-

òÅ°-ô¢-BóŸª ì÷u-ú‡-E÷« Ñë]u-÷ªÙö˺ ú£êŸu->-ê¸ô, ø‹uÙòËμ-ûμ-ÞœöËÀ ö°Ùæ¨ î¦J ú£ô¢-ú£ì à¶Jì êμõªÞœª ú‡F ë]ô¢)-ÚÛªè[ª ìô¢-ú‡Ù-Þœ-ô¦÷±.- ë•ô¢ ÏÙå í£±æ¨d-ší-J-Tì ÎóŸªì -cô¢ÙÞœªõ ÚÛõe-, c÷ªæ¨d-÷ª-ìª-ù£ªõªe- ö°Ùæ¨ ú£ÙàŸ-õì #vê¦õª Óö° BóŸª-Þœ-L-Þ¥ô¢ª? ÍòÅ¡ªu-ë]-óŸªòÅ°-î¦õª ÎóŸª-ìÚÛª Ó÷-JìªÙ# ÷à¦aô³? Þœè†ö˺ šíJ-Tì ÎóŸª-ìÚÛª -cë¯ú‡eú£Ùú£\”A ÞœªJÙ# Ó÷ôÁ àμ›íp-ë¯Ú¥ ÓÙë]ªÚÛª êμL-óŸª-ö˶ë]ª? Ïö°Ùæ¨ ÓûÁo ví£øŒoõÚÛª ú£÷«-ëůìÙ Ð í£±ú£hÚÛÙ.- ú£yóŸªÙÞ¥ #vêŸ-Ú¥-ô¢ªè[ª, ÚÛN, ú£ÙU-êŸ-Ú¥-ô¢ªè[ª, ìåªè[ª, PLp, ô¢àŸ-ô³êŸ Ú¥÷è[Ù ÷õì êμõÙ-Þ¥é í£Ùè[-ÞœMo ð§åMo Íë]ª(Ä-êŸÙÞ¥ êμô¢-·Ú-Ú¨\Ùà¦ô¢ª.- Î ÚÛüŒö˶ êŸì àŸõì #vêŸ-ÚÛüŒ Eô¦t-é°-EÚ¨ ÷ûμo êμà¦a-óŸªÙæ°ô¢ª ÎóŸªì.-

Ö-ÚÛæ© ÖÚÛæ© ÷´è[ª, ÚÛè[-LE ÚÛL-ú‡ì î¶üŒ

êμ-õÙ-Þ¥é êμô¢ÚÛª ê•L îμõªÞœª G.-ìô¢-ú‡Ù-Þœ-ô¦-÷±-n -@-NêŸ ÚÛü° àŸõ-ì-#vêŸ óŸ«vêŸ-

-ô¢-àŸì:- è¯ÚÛdô ÍëÅ]-ô¦-í£±-ô¢í£± ê¶â˺-÷-A ›í-@õª:- 222; îμõ:- ô¢«.-130/-nví£-꟪-õÚÛª:- ví£ëůì í£±ú£h-ÚÛ-¸ÚÙ-vë¯-õª n- øŒô¢-êÂ-ò°-ñª

-ô¢-àŸì:- šï°àÂ.-ô¢î¶ª-ùÃ-ò°-ñª ›í-@õª:- 55; îμõ:- ô¢«.-100/-nví£-꟪-õÚÛª:- ðƼûÂn-040 27635644- n X

Íë]ª(Ä-ê¦õª ඛúë¶ ëμj÷-êŸô¢Ù êŸLx-ë]Ù-vè[ªõª í‡õxõ ÚÁú£Ù ÓûÁo Nõª- Î-ëÅ]ª-EÚÛ FA ÚÛëÇ]õª! ÷ªE àμí£p-ö˶ë]ª ô¢àŸ-ô³êŸ.7n-14 ÔüŒx ÷óŸªú£ª í‡õx-õ-ÚÁú£Ù ô¦ú‡Ùë¶ îμjì ÷ú£ªh-÷±õª Ú•Ùåª-û¦oô¢ª Ú¥F Íô³û¦, #ìo í‡õxõ êŸLx-ë]Ù-vè[ªõ« Í÷´-õu-îμªiì ú£Ùþ§\-ô¦Eo Ï÷y-ö˶-ÚÛÐ ÚÛëÇ]Lo àŸCN êŸ÷ª í‡õx-õÚÛª ð¼-꟪-û¦oô¢ª.- í‡õx-õÚÛª ú£Ùþ§\ô¢Ù ÷ªÙ# Në¯u-ñª-ë]ªÌÄõª û¶ô•pàŸªa.û¶JpÙ-àŸ-è¯-EÚ¨ î¦J-à¶êŸ ÷ªÙ# í£±ú£hÚ¥õª àŸC-NÙ-à¦L. -cÚÛûμÚÂd åª Þ¥èÂeÚÛ-ûμÚÂd åª Þ¥è Íö°Ùæ¨ í£±ú£h-Ú¥õ ÚÁ÷¸Ú àμÙë]ª-꟪ÙC.sí‡õxö˺x òÅ¡Ú¨hE v›í¸ô-í‡ÙචÚÛëÇ]õªz ÏÙë]ªö˺E ÚÛëÇ]-õ-ë¯yô¦ ëμj÷-÷ªÙç˶ ú£êŸu-÷ªF, ô¢-àŸì:- ÷ªö°xC îμÙÚÛå ÚÛ”ù£g-÷´-Jhëμj÷-÷ªÙç˶ êÁæ¨-î¦-JÚ¨ þ§óŸª-í£-è[-å-÷ªF, -›í-@õª:- 194; îμõ:- ô¢«.- 210/-nëμj÷-÷ªÙç˶ êŸLx-ë]Ù-vè[ª-õF àμñª-ê¦ô¢ª êŸí£p ví£-꟪-õÚÛª:- ví£ëůì í£±ú£hÚÛ¸ÚÙvë¯-õª- n àŸÙvë]

Ð

Ðû¦è[ª ÎCî¦ô¢Ù

14

ÍÚÁdñô¢ª 2018

29

-÷«-ôÂ\q ô¦ú‡ì -cÚ¥í‡-åöËÀeí£±ú£hÚÛÙ ÔÙ àμí‡pÙC? ô¢-àŸì:- ô¢ÙÞœ-û¦-óŸª-ÚÛ-÷ªt-›í-@õª:- 212; îμõ:- ô¢«.-100/-nví£ - -꟪-õÚÛª:- ðƼûÂn-94406 30378-

-àŸÙ-è¯õ à¦æ¨Ù-í£±-ô¢-àŸì:- û¦Þœ-í£p-Þ¥J ú£ªÙë]-vô¦-V-›í-@õª:- 112; îμõ:- ô¢«.-100/-nví£ - -꟪-õÚÛª:- ðƼûÂn-98497 53298-

-Î-C-î¦-úˆõ -c÷«ô¢Ù-÷«ô³e÷ªï£„-÷«-ì-N- -÷ª--øË™y-ê¦-ë¶-N-ú£Ù-ð§-ë]-ÚÛêŸyÙ:- ÍE-ø˘æ¨d ô¢>-êŸ-›í-@õª:- 252; îμõ:- ô¢«.- 300/-nví£-꟪-õÚÛª:- ðƼûÂn-98494 82462

ví£AòÅ° øËËÁGÅ-ô¦-õ-ô¢-àŸì:- Þ•æ¨d-÷³-ÚÛ\õ ú£ªvñ-téu ø‹ú‡Y-›í-@õª:- 256; îμõ:- ô¢«.-100/-nví£ - -꟪-õÚÛª:- ðƼûÂn- 88971 77409-

-Î-Ú¥-øŒ-D-ð§-õª-ô¢-àŸì:- šïj°Ùë]-N-›í-@õª:- 184; îμõ:- ô¢«.-135/-nví£-꟪-õÚÛª:- ðƼûÂn- 040 2756 3236-

-òÅ¡-vë¯-àŸõÙ ÚÛëÇ]õª ÷ªJ-óŸ³-Í-ëůu-í£-ÚÛªè… Îê¦t-ìÙë]Ù sì÷õz ô¢-àŸì:- Í÷ª-ô¢-î¦C ô¦÷ª-àŸÙ-vë]-÷´-Jh-›í-@õª:- 216; îμõ:- ô¢«.- 100/-n-ví£-꟪-õÚÛª:- ðƼûÂn- 94404 01027-

-vð§-ëÇ]-NªÚÛ ð§ôÈ¢-ø‹-õ-õÚÛª Þœé¨êŸ ò˺-ëÅ]-ûÁ-í£-ÚÛ-ô¢-é°õ ÷«ô¢_-ë]-J)-E-ô¢-àŸì:- í‡.-·Ú.-XE-î¦-ú£-ûÂ-›í-@õª:- 158; îμõ:- ô¢«.- 110/-nví£ - -꟪-õÚÛª:- ðƼûÂn- 94907 46614-

-X-÷ª-ë¯y-MtÚ¨ ô¦÷«-óŸª-é÷³ ð§ô¦-óŸªé Nëů-ì-÷³-ú£Ù-ð§-ë]-ÚÛªõª:- è¯.-ìõxÙ-A-ÞœüË õ¤©t ìô¢-ú‡Ù--à¦-ô¢u-ú£Ù-í£²ô¢g ô¦÷«-óŸª-é÷³ Ôè[ª Ú¥Ùè[õª, îμõ:- ô¢«.-1200/-nví£ - -꟪-õÚÛª:- ðƼûÂn- 92473 55355-

-÷ª-F-í£ôÂqn-3 -Î-ë¯-óŸªî¶ª ÎêŸt-N-ø‹y-ú£Ù-ô¢-àŸì:- ÷ÙÞ¥ ô¦â˶Ù-vë]-ví£-þ§-ëÂ-›í-@õª:- 279; îμõ:- ô¢«.-300/-nví£ - -꟪-õÚÛª:- ðƼûÂn- 94946 06464-

X ÚÛªô¢ª-÷´Jh ¸¤vêŸ øŒêŸÚÛ þ§ï‡°-êŸuÙ-í£-ûμoÙè[ª øŒêŸ-Ú¥õ ú£ÙÚÛ-õì ú£Ùí£±-åÙ-›í-@õª:- 276; îμõ:- ô¢«.-100/-nví£-꟪-õÚÛª:- ðƼûÂn- 99896 79681


Îëůô¦õª

ÚÛ«ô¢ªp:

ò°õª

Íè[“Ù:27.- #-ô¢ª-û¦÷« s3z 29.- ñÙ-Þ¥x-ë¶øË 1.ÚÛ ” ù£ ª g è [ ª ; ÷ª› ï°ø Ë Â 1 2 3 4 5 6 7 ô¦á-ëůE s2z ò°ñª, þ¼û¦L òË μ Ù v ë ¶ ` ` ` ` 30.øŒ-v꟪÷± s2z ÷³Üuð §v ê Ÿ ö Ë º x 8 9 10 11 12 13 31.ÞœÙ-Þ¥-ìC s3z ÚÛ ” ù£ g ÷ ÙQ ú‡ E ÷«! s3z ` ` ` 32.ë] ì ú£Ùþ§\ô¢Ù 3.÷ªï‡ ° üŒ , ÷EêŸ s2z 14 15 16 17 ÚÁú£ Ù ÚÛçËμdõêÁ 6.í£ õ x Ú © , ÍÙë] õ Ù, ` ` ` ` ›íJaìC s2z èÁM s2z 18 19 20 21 34.î¦ú £ ì ÚÛ L -Tì 8.ÏêŸ ô ¢ ª õ ÚÁú£ Ù ` ` ÷´LÚÛ îμ ³ ÚÛ\ s3z Ôëμ j û ¦ 22 23 36.÷³T Ùí£ ± s2z ÷ë] ª õªÚÁ÷è[ Ù s2z ` ` ` ` ` 37.- ¸ôåª, òÅ¡«Nª! s2z 10.- Þœª-è…ö˺ s4z 24 25 26 27 28 39.- ÎÚÛªõª ô¦ö˶ 12.ú£ Ù CÅ s2z ` ` ` ` 14.- šíçËμd s3z ô¢ªêŸª÷± s3z 29 30 31 32 33 40.þ¿ëÅ]Ù s2z 16.òÅ ¡ ª > ÙàŸ ª s2z ` ` ` 42.ô¢ Ú¥hEo íˆö˶a 18.úˆ Y s3z 34 35 36 37 38 áÙêŸ ª÷± s3z 19.šúj E ÚÛ ª õª óŸ ³ ë] Ì Ä Ù öË º ` ` ` ` 43.- è[ö˺, Ñí£óμ«TÙච39 40 41 42 vð§þ§ë]Ùö˺ s3z ÎóŸ³ëÅ]Ù s3z ` ` ` 45.- Ñ#êŸÙ Ú¥EC, 21.- ô¦ÞœÙ BóŸªè[Ùn 43 44 45 46 êŸÞœEC s4z ú‡E÷« ›íô¢ª! s4z ` ` ` 22.- Ú¥ÙêŸ, ÷ªÞœª÷ s2z 48.- ÚÛªè[uÙ s2z 47 48 49 50.- úˆê¦ë¶N s3z ª÷± 39êÁ ` ` ` ` ` ` 23.- E-Þœªõè¯ô¢ 51.- Ó-ÚÛª\-÷Þ¥, Ù s1z 50 51 52 ÍCÅ-ÚÛÙÞ¥ s4z 24.- í£-J-ð§-LÙàŸª s2z ` ` 52.- Ñ-í£-û¦uú£Ù s3z 25.- Í-ví£-Aù£’ s3z 25.- Ô-ìªÞœª s2z 39.- êŸì øŒKô¢Ù ìªÙ# 13.- ú£Ù-÷-êŸq-ô¢Ùö˺ ÷³ì«oå E-õª÷±:26.- í£ë]tÙ s3z ÷«Ùþ§Eo ÚÁú‡ Ï#aì Íô¢îμj Íô³ë]ª ôÁVõ« 1.- c÷³êŸu÷ªÙê¦ í£ú£ªí£± 27.- í£õª ô¢Ú¥õ s3z àŸvÚÛ-÷Jh s2z ví£÷-Ù-à¶C? s4z ÷³ÜîμªÙê• à¦óŸª...e ð§å 28.- è[ñª( ö°Ùæ¨N 40.- Í-ô³ëÁ ûμõö˺ s2z 14.- ô¢-ú£u Ð ú‡E÷«öËºë¶ s5z šíåªdÚÛªû¶Ùë]ªÚÛª ÷ú£YÙêÁ 41.- í£ÙåòÅ¡«Nª, ð»õÙ s2z ú£Ùví£-AÙ-í£±õª s4z 2.- Î-õ-í‡Ù-à¶C? s2z ÚÛªæ¨dì AAh, â˺öËμ s2z 44.- ìªô³u s2z 15.- ú£Ù-ê¦ìÙ s2z 4.- Aô¢Þœñè[“ î¦ìô¢Ù s2z 30.- NëÅ]Ù, í£ë]ÌÄA, KA s2z 45.- Í-ô¢éuÙ s3z 17.- ÔëÁ ÖÚÛ NëÅ]ÙÞ¥ s4z 5.- ú£-ô¢ú£ªq s3z 33.- í‡Ùè… Nú‡¸ô ô¦ô³ s4z 46.- ÍTo, ÷ªÙå s2z 20.- í£±-ô¦é ÚÛëÇ]-û¦õ ví£Ú¥ô¢Ùn7.- ÎÙvëÅ]ví£ë¶øË ÷³Üu÷ªÙvA 35.- ÏÙ-æ˺xE òŰޜ٠s3z 47.- ÷ô¢{Ù s2z Ú¨Ùë] Ñìo ö˺ÚÛÙ! s3z ÏÙ樛íô¢ª s2z 36.- êÁ-è¯påª, Îú£ô¦ s2z 48.- ú£-÷«CÅ s2z 24.- í£¤ÛÙö˺ í£ë]-Ú•ÙèÁ 9.- ”ë]óŸªÙ, ÞœªÙèËμ s2z 38.- îμÙè… s3z 49.- ûμõ s2z ACÇ s4z 11.- ë¶-÷±-ö°è…, Íû¶y-ù‡Ù# s3z ÞœêŸî¦ô¢Ù ú£÷«ëůû¦õª

ú£ªè•ÚÛª 7

5 4

9

6

3

4

1

1

8

6

8

7

2

5

1

3

9

2 7 1 6 3 7

9

3

2

1

4

9 5 7 2

4

9 5

6

í£ë]NûËÁë]Ù

ÚÛ è[ í£ ` NÙ â° ÷ª ô¢ ` ÷Ù ë] ìÙ ìo ` 8 êŸ KpÄ ë]ª ` 9 Þœ ÷ª 10E ÚÛ ` ë] 11 12 13 14 15 î¦ õ ÚÛÙ ` òÅ˺ V è[ª ` ô¢ª ` ÷ ìÙ 16 17 18 19 J ¤¥ `  á ô¦ ` N è[ª ë] õ ` 20 21 22 ÚÛ ` ú£Ù ` ìÙ ` â° î¦ ` ꟪h ` N 23 24 25 26 27 õ ¤©t ë¶ N ` ÚÛ ` ë]Ù í£± è[ª G óŸªuÙ 28 õª ` ٠` Þœª ì í£Ù ` ì ` è[“ ` 29 30 31 32 33 ` í£± ` ÷ ` ÚÛÙ ` Ò ô¢y P ` L 34 ô¢Ù ` 35ÚÛÙ ú£ª è[ª ` 36Í ` 37ú£ª õ òÅ¡Ù ` 38 39 40 41 ` Ñ í£ ÷ª ` êŸ õ šíj ` õª ` ì 42 43 44 45 46 47 O ð§ ` ê¶ ô¦ ` á ì ÷« ` ô¦ T 48 49 50 þ§ óŸªÙ vêŸÙ ` û¦ ìª è… ` ú£Ù â° ô³ ùˆ 1

2

4

3

Ðû¦è[ª ÎCî¦ô¢Ù

14

5

6

ÍÚÁdñô¢ª 2018

7

30

ú£ªè•ÚÛª 1

9

7

6

3

8

4

5

2

6

8

3

4

5

2

1

7

9

4

5

2

9

1

7

8

3

6

8

2

6

3

4

1

7

9

5

7

3

4

5

2

9

6

1

8

9

1

5

7

8

6

2

4

3

2

7

8

1

9

3

5

6

4

5

6

9

8

7

4

3

2

1

3

4

1

2

6

5

9

8

7 H


A-óŸªuæ¨ ÚÛõõª ÚÛû¦-õE à¦ö° ÷ªÙC Íìª-ÚÛªÙ-æ°ô¢ª.ÍÙêŸ AóŸªuæ¨ ÚÛõõª ô¦î¦-õÙç˶ AóŸªu-A-óŸªuæ¨ ÏÙæ˺x Evë]-ð¼ê¶ ò°ÞœªÙ-åªÙ-ë¶îμ« ÍE Îö˺-#Ù-#-ì-åªd-û¦oè[ª × ÚÛü°-Ú¥-ô¢ªè[ª, EáÙ-Þ¥û¶ ÖÚÛ -cúˆyæÀe-˺îªE EJtÙ-à¦è[ª.- Íë¶-ìÙè†, ÔÚÛÙÞ¥ à¦Ú•-öËμ-æÀ-êÁû¶ × ÏÙæ¨E ú£”ù‡dÙ-à¶ø‹è[ª.- -cë] à¦Ú•-öËμæÀ Ú¥ç˶âËÀe-Þ¥ í‡LචРÏÙæ¨ ÞÁè[õ«, Íõ-÷ª-ô¢õ«, šíjÚÛí£²p, ÿ¼¸Ú-ú£ª-ö˺xE ÷ú£ªh-÷±õ« ÍFo ÍàŸaÙÞ¥ à¦Ú•-öËμ-æÀêÁ à¶ú‡-ìî¶.ð§uJ-úÃÚÛª ë]Þœ_-ô¢ö˺ Ñìo Ð ÏÙæ¨E všíÆÙà ÚÛü°-Ú¥-ô¢ªè[ª â°u õ«uÚ è…Ú¨xâ˺ ÖÚÛ-æ¨-ìoô¢ åìªoõ à¦Ú•-öËμ-æÀ-ìªÑí£-óμ«-TÙ# êŸóŸ«ô¢ª à¶ø‹è[ª.û¦õªÞœª ô¦v꟪õª ÏÙë]ªö˺ Þœè…-›íÙ-ë]ªÚÛª ÍA-ëÇ]ª-õÚÛª Í÷-Ú¥øŒÙ ÚÛ«è¯ Ïà¦aô¢ª.- ví£ú£ªhêŸÙ DEo àŸ«è¯õÙç˶ ÷«vêŸÙ ð§uJ-úÃ-ö˺E à¦ÚÁ-þ¼dK ÷´u>-óŸ«-EÚ¨ îμü°x-LqÙë¶.-


RNI NO: 27656/75

Eenadu_Sunday 14-10-2018  
Eenadu_Sunday 14-10-2018  
Advertisement