Page 1

14

øŒEî¦ô¢Ù 10 ì÷Ùñô¢ª 2018 -

„ email: help@eenadupratibha.net

Í÷«t-ô³ö˶ ඛú û¦åuÙ.. ÚÛª-ô¢-÷Ù>! ÚÛüŒõª, ÚÛü°ô¢«ð§õª

CÇÙþ§, Þœªþ§qè…, ú£CôÂ, ÚÛªô¢÷Ù>, ÚÛ«#í£²è…, òÅ¡ô¢êŸû¦åuÙ, ñªvô¢ÚÛëÇ], êÁõªò˹÷ªtö°å îμ³ë]öËμjì ÚÛü°ô¢«ð§õ ÞœªJÙ# çËμæÀ ÚÛîª æ©ÎôÂæ© ÍòÅ¡uô¢ª–õª êμõªú£ªÚÁî¦L. Ð ÚÛü°ô¢«ð§õ í£±åªdÚÛ, vð§ëůû¦uõìª êμõªú£ªÚÁ÷è[Ù ÍÙç˶ ÎóŸ« ÚÛüŒõìª, ÚÛü°Ú¥ô¢ªõìª Þ½ô¢NÙàŸè[ Í÷±êŸªÙC. Íö°¸Þ ú‡E÷« n ÷³vë]é° ÷«ëÅ]u÷«ö˺x òÅ°ÞœÙÞ¥ îμ³ë]æ¨ ú‡E÷«, í£vAÚÛõÚÛª ú£ÙñÙCÅÙ#ì Í÷ޥì ÚÛ«è¯ Í÷ú£ô¢Ù.

ð§-åõª, û¦åuÙ, û¦å-Ú¥õª ö°Ùæ¨N ví£ë]-J)Ùචî¦JE ví£ë]-ô¢)ì ÚÛü°-Ú¥-ô¢ªõª ÑÙæ°ô¢ª.- OJ í£EE òÅ¡vë]-í£-ô¢-àŸ-è¯EÚ¨ Oö˶xìÙë]ª ÷õx ví£A-þ§K Ú•êŸhÞ¥ ví£ë]-J)Ù-à¦Lq ÑÙåªÙC.- ÎëÅ]ª-EÚÛ Ú¥õÙ-ö˺E ÚÛüŒõª n- ÚÛü°-Ú¥-ô¢ªõ ÞœªJÙ# êμõª-ú£ª-ÚÛªÙë¯Ù.CÇ-ÅÙþ§: Í-ô¢-ÚÛª- ö˺-óªŸ ö˺ ÑÙè˶ TJ-áì ú£÷³-ë¯-ó«Ÿ õª ඛú û¦åuÙ CÇÙþ§.- šíRxüŒ‰x, í£Ùè[ª-Þœõ ú£÷ª-óŸªÙö˺ Oô¢ª ÖÚÛ ÒJ ìªÙ# ÷ªôÁ ÒJÚ¨ ví£ó«Ÿ -é¨Ù#, CÇÙþ§ û¦åuÙ à¶þ§hôª¢ .- Ð û¦åuÙö˺ ÑÙè˶ ÓE-NªC ô¢Ú¥ö˺x ìæ-̈ÚÛJ CÇÙþ§ ÖÚÛ\ë¯Eo ÷«vêŸÙ ñ”Ùë]ÙÞ¥ ví£ë]-J)Ù-àŸôª¢ .-

ô¢àŸô³êŸ

šíú£õ îμÙÚÛå àŸvÚÛëÅ]ô Nù£óŸª Eí£±éªõª Þœª-þ§qè…:- ÎC-ö°-ò°-ëÂÚ¨ àμÙCì ô¦á-ÞÁÙè[ªx Dð§-÷R ú£Ùë]-ô¢(ÄÙÞ¥ Ð û¦æ°uEo à¶þ§hô¢ª.- Oô¢ª ûμ÷ªL ÐÚÛõª, ë]ªí‡p Ú•÷³tõª ö°Ùæ¨ î¦æ¨êÁ ÍõÙ-ÚÛ-JÙ-àŸªÚÛªÙ-æ°ô¢ª.õÙ-ò°è…:- ÎÙvëÅ]-ví£-ë¶øËÂö˺ õÙò°-è†õª 𧤨ÚÛ ú£Ùà¦ô¢ â°êŸªõª.- NêŸhè[Ù, û¦åè[Ù, ÚÁóŸªè[Ù ö°Ùæ¨ ôÁV-î¦K í£ìª-õêÁ ÷³è…-í£-è…ì ÚÛë]-L-ÚÛõ Îëů-ô¢ÙÞ¥ OJ û¦æ°uõª ÑÙ-æ°ô³.ú£-CôÂ:- Ð û¦æ°uEo ë¶î¦-õ-óŸ«ö˺x ë¶÷-ë¯-úˆõª ඛúî¦ô¢ª.- ë]¤¨é òÅ°ô¢êŸë¶øŒÙö˺ ÷³ÜuÙÞ¥ êŸNª-üŒ-û¦è[ª ô¦á-ë]-ô¦(-ô¢ªö˺ ví£ë]-J)Ù-à¶-î¦ô¢ª.- Ð û¦æ°uEo ÖÚÛ\¸ô ví£ë]-J)-þ§hô¢ª.ÚÛª-ô¢-÷Ù>:- v›íNª-ÚÛªè… v›í÷ªìª ð»Ùë¶ ÏA÷”êŸhÙêÁ Í÷«t-ô³õª ÷«vêŸî¶ª ඛú ñ”Ùë] û¦åuÙ.ÚÛ«-#-í£²è…:- í£±-ô¦-é°-õÚÛª ú£ÙñÙ-CÅÙ-#ì ÚÛëǯÙ-ø‹-õêÁ í£±ô¢ª-ù£ªõª ÍGÅ-ì-ô³Ùචì”êŸu û¦åÚÛÙ.- ÎÙvëÅ]-ví£-ë¶øËÂö˺ ÚÛ«#-í£²è… Íû¶C ÖÚÛ vÞ¥÷ªÙ.êÁ-õª-ò˹-÷ªt-ö°å:- ÏÙë]ªö˺ Ñí£-óμ«-TÙචò˹÷ªt-õìª áÙ꟪ àŸô¢tÙêÁ à¶þ§hôª¢ .- ÚÛëÇ]-ÚÛªè[ª v›í¤Û-ÚÛª-õÚÛª ÚÛì-í£-è[ÚÛªÙè¯ êμô¢ îμìªÚÛ ÑÙè… ÚÛëÇ]-û¦Eo ð§å-ö°Þ¥ àμñª-ê¦è[ª.u ví£òÅ¡ªêŸyÙ Ð ÚÛüŒìª vð¼êŸq-Ù-àŸ-è¯-EÚ¨ ÍìÙ-êŸ-í£±ô¢Ùö˺ êÁõª-ò˹-÷ªtõ êŸóŸ«K ¸ÚÙvë]Ù Ôô¦p-åª-à¶-ú‡ÙC.-

òÅ¡-ô¢-êŸ-û¦åuÙ u

u u

ú£Cô û¦åuÙ ìªÙ# Ñë](Ä-NÙ-#ÙC.-Ð û¦æ°uEo ví£ë]J)Ùචë¶÷-ë¯-úˆ-õÚÛª ÷uGÅ-à¦-ô¢ÙêÁ ú£ÙñÙ-ëÅ]Ù ÑÙ-è[åÙêÁ Ð û¦åuÙ-êÁ-ð§åª ú£-CôÂ, û¦àÂ, ë¯ú‡, ÍådÙ ö°Ùæ¨ î¦æ¨E ÚÛ«è¯ ÍÞ½-ô¢-÷ÙÞ¥ àŸ«›ú-î¦ô¢ª.šïj°ë]-ô¦-ò°-ëÂö˺ òÅ°Þœu-·ôè…“ ÷ô¢t, ÎÙvëÅ]-ví£-ë¶-øËÂö˺ O¸ô-øŒLÙޜ٠ë¶÷-ë¯úˆ ÷uA-¸ôÚÛ Ñë]u-÷«õª à¶í£-æ°dô¢ª.òÅ¡ô¢-êŸ-û¦åu í£±ìô¢ª-ë]ÌÄ-ô¢-éÚÛª Ï.- ÚÛ”ù£g ÍóŸªuô àμûμj¬oö˺

u u u

ú£ÙUêŸ ÍÚ¥-è[-OªE þ§–í‡Ù-à¦ô¢ª.- ÐóŸªì ú£yóŸªÙÞ¥ wúˆh ð§vêŸõª ëÅ]JÙ# ví£ë]-J)Ù-à¶-î¦ô¢ª.CÇóμ«þ§íƇ-ÚÛöËÀ Ñë]u-÷ª-Ú¥-Jé¨ ò°uöËμx-Jû¦ Íû¦o ð§îËÂöËºî¦ òÅ°ô¢-BóŸª ú£Ùú£\”-AE ví£à¦ô¢Ù à¶ø‹ô¢ª.ë¶÷-ë¯úˆ ÚÛªåªÙ-ò°-EÚ¨ àμÙCì ò°õ ú£ô¢-ú£yA êŸì ì”êŸu ÚÛüŒÚÛª ÷ªÙ# ÞœªJhÙí£± þ§CÅÙ-à¦ô¢ª.ìåªd-÷-û¦ô¢x së¶÷-ë¯-úˆõ ÷ªÞœ ú£Ùê¦ìÙz vÞ¥÷«-öËμjì ð§Ùè[-ì-õ«xôÂ, ÷ô¢ã°-÷ôÂ, êŸÙâ°-÷²ô ›íô¢xêÁ û¦åu K꟪õª ÍGÅ-÷”CÌÄ àμÙë¯ô³.-

ú‡-E÷« n- ÷³vë]é° ÷«ëÅ]u-÷«õª òÅ°-ô¢-êŸ-ë¶-øŒÙö˺ 1896ö˺ ò˹Ùò°-ô³ö˺E î¦åqû ˺åöËÀö˺ õªuNª-óŸªô þ¼ë]-ô¢ªõ îμ³ë]æ¨ ñ-ô¢ÙÞœ ví£ë]-ô¢)ìêÁ ú‡E÷« ÎNô¢(ÄNÙ#ÙC. í£-vA-ÚÛõª 1.- Í÷ª”êŸñ-â°ô 2. òËμÙÞ¥M 3.- C Ùë]« 4.- ¸Úú£J

ñª-vô¢-ÚÛëÇ]

u

12, 13÷ øŒê¦-ò°Ìö˺x Oô¢-ø˘j÷ Ñë]u÷ª û¶í£-ëÇ]uÙö˺ Ôô¢p-è…ÙC.- DEo ÚÁþ§hÙvëÅ] vð§ÙêŸÙö˺ áÙÞœ÷ª ÚÛëÇ], êμõÙ-Þ¥-éö˺ êŸÙñ«ô¢ ÚÛëÇ], ô¦óŸª-õ-úˆ-÷ªö˺ êŸÙë¯-ìê¦ì ÍÙæ°ô¢ª.u ví£ëůì ÚÛëÇ]-ÚÛª-è…êÁ ð§åª Ïë]Ìô¢ª ÷ÙêŸ-Þ¥üŒ‰x ÑÙæ°ô¢ª.u í‡àŸªa-ÞœªÙåx öË¶ë¯ áÙÞ¥õª ö°Ùæ¨ ÚÛªö°-õ-î¦ô¢ª ÓÚÛª\-÷Þ¥ Ð ÚÛüŒìª ví£ë]-J)-ú£ªhÙ-æ°ô¢ª.u þ§yêŸÙ-vêÁu-ë]÷ª Ú¥õÙö˺ Aô¢ª-Þœª-ò°åª Oô¢ªõ ñªvô¢ÚÛ-ëÇ]õª ví£áö˺x â°B-óŸª-òÅ°-î¦Eo ÚÛL-TÙ-à¦ô³.- íÆ£LêŸÙÞ¥ vGæ¨ùÃ, ûμjâ°Ù ví£òÅ¡ª-ê¦yõª Ð ÚÛü°-Ú¥-ô¢ª-õìª

u u

u

ú£Ùð§-ë]-ÚÛªõª PP-ôÂÚÛª-÷«ô íÆ£ªËºùà ú£ª¸ôÙ-vëÅ]-û¦ëÇ òËμìKb >.-ú£ªvñ-÷ªéuÙ ÍóŸªuô ò°õ-ÞœÙ-Þ¥-ëÅ]ô¢ AõÚÂ

î¶CÅÙ-í£±-õÚÛª ÞœªJ-à¶-ø‹ô³.ÚÛ÷´u-Eú£ªd ð§Kd ÷ªë]Ì-꟪-ë¯-ô¢ªõª 1943ö˺ -cví£â° û¦åu-÷ªÙ-è[Le-E þ§–í‡Ù-à¦ô¢ª.ÚÛ÷´u-E-ú£ªd-öËμjì îμ«å«J Ñë]óŸªÙ, ÚÁç˶-øŒy-ô¢-÷ªtõª êμõÙ-Þ¥-éö˺ Íû¶ÚÛ ví£ë]-ô¢)-ì-õª Ï-à¦aô¢ª.êμõÙ-Þ¥é þ§óŸ³ëÅ] ð¼ô¦å ú£÷ª-óŸªÙö˺ û¦áô Íû¶ÚÛ ví£ë]-ô¢)-ì-L-à¦aô¢ª.- ÍÙë]ªö˺ ví£â°-ë]-ô¢é ð»ÙCÙC -c÷«þ¼\ ð»L--ô¢-ö˺ìe-.- û¦áô ñªvô¢-ÚÛëÇ]-õìª ú£yóŸªÙÞ¥ ô¦ú‡, ð§è˶-î¦ô¢ª.- ÐóŸªì @NêŸ àŸJvêŸ -cí‡Ùâ°Je- Íû¶ ›íô¢ªêÁ Nè[ª-ë]öËμj, ÎóŸªì Óë]ª-ô•\ìo ›íë]-J-Ú¥Eo N÷-JÙ-#ÙC.Ïí£±pè[ª ví£òÅ¡ªêŸy٠ͤÛ-ô¦-ú£uêŸ, Óô³èÂq ö°Ùæ¨ ÍÙø‹-õšíj Í÷-Þ¥-ì ÚÛLpÙ-àŸ-è¯-EÚ¨ Ð ÚÛü°-Ú¥-ô¢ªõìª vð¼êŸq--þ¼hÙC.-

ñª-vô¢-ÚÛëÇ] ô¢àŸ-ô³êŸ 1.- êμõÙ-Þ¥é Aô¢ª-ì-TJ ô¦÷«Ù-á-û¶-óŸ³õª Oô¢ óμ«ëÅ]ªõª 2. ûμjâ°Ù Ní£x÷Ù Îë]«J Íóμ«-ëÅ]u-ô¦÷ª 3.- Ú¥QÙ ô¢@y ÓúÃ.-·Ú.- à®ë]J 4.- ÚÛ”ù£d-@N 5.- êμõÙ-Þ¥é } ú£ªÙÚÛô¢ ú£êŸu-û¦-ô¦-óŸªé u êμõª-Þœªö˺ îμ³ë]æ¨ ÷´Ú© #vêŸÙ -cHÅù£t ví£Aá‘e-.u êμõª-Þœªö˺ îμ³ë]æ¨ æ°Ú© #vêŸÙ -còÅ¡ÚÛh- ví£-xë]e-.- Eô¦têŸ šï°àÂ.- ÓÙ.-·ôè…“.ô¢-íÆ£³-í£A îμÙÚÛóŸªu: êμõªÞœª #vêŸ í£J-vøŒ-÷ªÚÛª ÎëÅ]ªuõª.÷ªvë¯-úÃö˺ EJtÙ-#ì ú‡E÷« ú£«dè…óμ« -c·Þxô³æ©e-.ÐóŸªì ›íô¢ªêÁ ÎÙvëÅ]-ví£-ë¶øË ví£òÅ¡ªêŸyÙ êμõªÞœª #vêŸ-úˆ÷ªÚÛª ›ú÷-à¶-ú‡ì î¦JÚ¨ Íî¦ô¢ª“ Ïþ¼hÙC.- ÷«õ-í‡õx, ·ôj꟪-Gè[“ þ§÷«->ÚÛ #vê¦-õªÞ¥ ›íô¢ª-Þ¥Ù-à¦ô³. -c÷«õí‡õxe-ö˺ ÍÙå-ô¦-E-êŸìÙ, ·ôj꟪-G-è[“ö˺ áOªÙ-ë¯K ÷u÷ú£–ö˺ ·ôj꟪ ÚÛÿ§dõª ví£ëů-û¦Ù-ø‹-õªÞ¥ ÚÛE-í‡-þ§hô³.- JàŸô“ Íå-ûÂ-ñôÁ -cÞ¥ÙDÅe- Íû¶ ú‡E-÷«ìª Bø‹ô¢ª.Ú•-÷³ô¢Ù HÅÙ:- ÎC-ö°-ò°-ëÂÚÛª àμÙCì ÞÁÙè[ª â°A ÎCî¦ú‡, Eô¢¤Û-ô¦-ú£ªuè[ª.- TJ-á-ìª-õšíj ûμjâ°Ù ví£òÅ¡ªêŸyÙ à¶ú£ªhìo ëÁí‡-è†Ú¨ ÷uA-¸ô-ÚÛÙÞ¥ ð¼ô¦-è¯ô¢ª.- #÷-JÚ¨ ò°ò˶ô¢ãJ ÷ë]Ì ûμjâ°Ù ví£òÅ¡ª-êŸyÙêÁ ð¼ô¦-åÙö˺ àŸE-ð¼óŸ«è[ª.- ÏêŸè… @NêŸ àŸJvêŸ 2010ö˺ ú‡E-÷«Þ¥ Nè[ª-ë]-öËμjÙC.í£-vA-Ú¥ -ô¢ÙÞœÙ:- ví£í£Ù-àŸÙö˺ îμ³ë]æ¨ í£vAÚÛ -c C šíÚ¨ÙÞ ·Þ>æÀe- sàμjû¦z.- ÎëÅ]ª-EÚÛ òÅ°÷-ìö˺ îμ³ë]æ¨ Cì í£vAÚÛ -cÎÚÂq-íÆ£ô“ ·Þ>æÀe- sÏÙÞœxÙèÂz.- òÅ°ô¢-êŸ-ë¶-øŒÙ-ö˺- îμ³-ë]æ¨ î¦ô¦h í£vAÚÛ -còËμÙÞ¥öËÀ ·Þ>æÀe- sÚÛõ-ÚÛê¦hz.- êμõª-Þœªö˺ îμ³ë]æ¨ Cì-í£-vAÚÛ ÚÛ”ÿ§g-í£-vAÚÛ sú£Ùð§-ë]-ÚÛªè[ª ÷³å«oJ ÚÛ”ÿ§g-ô¦÷±z.- þ§–í£-ÚÛªè[ª Ú•Ùè¯ îμÙÚÛ-å-í£póŸªu.- ÷ªï£„ê¦t-Þ¥ÙDÅ þ§–í‡Ù-#ì í£vA-ÚÛõª n J-áûÂ, ì÷-@-÷ûÂ, óŸªÙÞ ÏÙè…óŸ«.-

vÚ©-è[õª

çËμæÀ ÚÛîª æ©ÎôÂæ© ví£ê¶uÚÛÙ þ¼ù£öËÀ ÚÛÙçËμÙæÀ u u

ÙDö˺ îμ³ë]æ¨ ÷´Ú© #vêŸÙ -cô¦â° J-øŒaÙvë] s1913z.ÙDö˺ îμ³ë]æ¨ æ°Ú© #vêŸÙ ÎõÙ-Îô¦ s1931z.Eô¦têŸ Í¸ôÌ-ù£ô Ïô¦E.-

ì÷´û¦ ví£øŒoõª 1.- -cêŸÙë¯-ì-ê¦ìe- Íû¶ í£õxN Ô â°ì-í£ë] ÚÛüŒö˺ êŸô¢àŸ« NE-í‡-ú£ªhÙC? 1z J-ÚÛëÇ] 2z ñªvô¢-ÚÛëÇ] 3z CÇÙþ§ 4z êÁõª-ò˹-÷ªt-ö°å 2.- 12, 13÷ øŒê¦-ò°Ìö˺x Oô¢-ø˘j÷ Ñë]u÷ª û¶í£-ëÇ]uÙö˺ Ôô¢p-è…ì ÚÛü° ô¢«í£Ù? (APTET - 2018) 1z ÚÛ«#-í£²è… 2z ÖÞœª_ ÚÛëÇ] 3z êÁõª-ò˹-÷ªt-ö°å 4z ñªvô¢-ÚÛëÇ] 3.- Þœ«çËμ-ûÂ-ñôÂ_ Íû¶ áô¢tF ë¶øŒ-ú£ª–è[ª ÚÛìª-ÚÛª\-ìoC? (APTET - 2018)

1z ÎNJ óŸªÙvêŸÙ 2z ÷³vë]-é°-óŸªÙvêŸÙ 3z ÷ªô¢ ÷ªÞœ_Ù 4z ì«õª ÷è…¸Ú óŸªÙvêŸÙ 4.- îμ³ë]æ¨ êμõªÞœª æ°Ú© #vêŸÙ -còÅ¡ÚÛh ví£ï£„xë]e- Eô¦têŸ? (APTET - 2018)

1z ͸ôÌ-ù£ô Ïô¦F 2z ú£êŸu->ê ¸ô 3z šï°àÂ.-ÓÙ.-·ôè…“ 4z ô¢íÆ£³-í£A îμÙÚÛóŸªu 5.- Ú¨ÙC-î¦-æ¨ö˺ ú£J-Ú¥E áêŸìª ÞœªJhÙ-àŸÙè….(APTET - 2018)

1z Í÷ª”-êÂ-ñ-â°ô í£vAÚÛ n- øŒP-ÚÛª-÷«ô íÆ£ªËºùà 2z òËμÙÞ¥M í£vAÚÛ n- è[ñ«xu-ú‡.-òËμìKb

vÚ¨·ÚæÀ:- ÏC ÏÙÞœxÙ-èÂö˺ í£±æ¨dÙC.- vÚ¨·ÚæÀ vGæ¨ùà ð§LÙ#ì ë¶ø‹ö˺x ÷«vêŸî¶ª Nú£h-JÙ-#ÙC.- òÅ°ô¢-B-óŸ³õª Îè…ì vÚ¨·ÚæÀ ò˹Ùò°-ô³ö˺ í£±æ¨dÙC.- ò°ô¢-êŸ-ë¶øŒ îμ³ë]æ¨ vÚ¨·ÚæÀ ÚÛxòËÀ -c×J-óŸªÙ-åöËÀ vÚ¨·ÚæÀ ÚÛxòËÀe-.- DEo ð§K)õª ò˹Ùò°-ô³ö˺ þ§–í‡Ù-à¦ô¢ª.- 1975ö˺ îμ³ë]-öËμjì ví£í£ÙàŸ ÚÛíà vÚ¨·ÚæÀ 2015êÁ Ïí£p-æ¨Ú¨ 11 þ§ô¢ªx Eô¢y-Ù-à¦ô¢ª.Õúˆúˆ sÏÙå-¸ôo-ù£-ìöËÀ vÚ¨·ÚæÀ Ú˽EqöËÀz ví£ëůì Ú¥ô¦uõóŸªÙ ë]ªò°-ô³ö˺ ÑÙC sõÙè[û ìªÙ# ÷«ô¦aô¢ªz.ví£òÅ¡ªêŸy ÷u÷-ú£–ö˺ vÚ©è¯-ø‹Ü ÷«ì÷ ÷ì-ô¢ªõ ÍGÅ-÷”CÌÄ ÷ªÙvAêŸy ø‹Ü ÎëÅ]y-ô¢uÙö˺ ÑÙC.l 3z C Ùë]« n- >.- ú£ªvñ-÷ªéuÙ ÍóŸªuô 4z ¸Úú£J n- ò°õ-ÞœÙ-Þ¥-ëÅ]ô AõÚ 6.- vÚ¨·ÚæÀ, ک ö°Ùæ¨ Îåõª vGæ¨ùà î¦üŒx ë¯yô¦ CÞœª-÷ªA à¶ú£ª-ÚÛªìo ú£Ùví£-ë¯óŸª Îå-õìª ÚÛìª-÷ªô¢ªÞœª à¶ú£ªh-û¦o-óŸªE, ÏN ÷õú£ ð§õì ÷ªì-ú£hê¦yEo àŸ«í‡-ú£ªh-û¦o-óŸªE N÷ª-J)Ù-#ÙC? (APTET - 2018)

1z ô¢OÙ-vë]-û¦ëÇ ôȦޜ«ô 2z á÷--ôÂ-ö°öËÀ ûμv 3z Ñùà àŸÙvë] òËμìKb 4z ÷ªï£„-ê¦t-Þ¥ÙDÅ 7.- êμõªÞœª àŸõì #vêŸ í£J-vøŒ-÷ªÚÛª Îë]ªuè[ª? (APTET - 2018)

1z í‡ÙÞœR îμÙÚÛóŸªu 2z G.-ÓûÂ.- ·ôè…“ 3z àŸvÚÛ-ð§é¨ 4z ô¢íÆ£³-í£A îμÙÚÛóŸªu 8.- ÞÁÙè[ª TJ-á-ìªõª êŸõšíj ûμ÷ªL í‡ÙàŦ-õêÁ ví£ê¶uÚÛÙÞ¥ ÍõÙÚÛ-JÙ-àŸª-ÚÛªE ඛú í£Ùví£-ë¯óŸª ì”êŸuÙ? (APTET - 2018 Paper - 1)

1z Þœªþ§qè… 2z ÚÛëǯ-ÚÛR 3z õÙò°è… 4z ÚÛ«#-í£²è…

ú£÷«ëůû¦õª 1z 2 2z 4 3z 2 4z 3 5z 2 6z 4 7z 4 8z 1


øŒEî¦ô¢Ù 10 ì÷Ùñô¢ª 2018 -

ÎJ–ÚÛ ÷”CÌÄÚ¨ ú£ÙñÙCÅÙ#ì ú£«#ÚÛõª, NNëÅ] ô¢ÙÞ¥õ ÷”CÌÄ ¸ôåx Bô¢ªêμìªoõ ÞœªJÙ# ð¼æ© í£K¤Ûõ ÍòÅ¡uô¢ª–õª êμõªú£ªÚÁî¦L. ÖÚÁ\þ§J ÷”CÌĸôåª ÍÙàŸû¦õÚÛª NªÙ# šíJTê¶ ÷ªôÁþ§J ë¯EÚÛÙç˶ CÞœª÷ÚÛª í£è…ð¼êŸ« ÑÙåªÙC. ÍÙë]ªÚÛª êŸTì Ú¥ô¢é°õ ÞœªJÙ# Í÷Þ¥ï£°ì šíÙàŸªÚÁî¦L.

„ email: help@eenadupratibha.net

ú£÷«ìê¦yEo ú£«#Ùචú£ªû¦o! ñÙëÅ] ô¢ÙÞ¥õ ÷”CÌÄ-¸ôåª 2016n-17 û¦æ¨Ú¨ 4.-9%-Þ¥ ìîμ«-ëμjÙC.- ú£«–õ ÷´õ-ëÅ]ì ú£ÙàŸ-óŸªìÙ (GCF) GVA ö˺ 2011n-12ö˺ 18.-2%- ÑÙç˶ 2015n-16ö˺ 16.-4%- ÑÙC.-

ð§-J-vø‹-NªÚÛ ô¢Ùޜ٠J

ÎJ–ÚÛ ÷”CÌÄ n ú£«#ÚÛõª ö˺-·ôÙâËÀ ÷vÚÛ-¸ô-Ü-Í-îμª-J-ÚÛû ÎJ–-ÚÛ-î¶êŸh ÷«ÚÂq ö˺·ôÙâËÀ 1905ö˺ Ð ÷vÚÛ¸ôÜ ë¯yô¦ Îë¯óŸª Íú£-÷«-ì-êŸõª, ú£Ùí£ë] í£Ùí‡-é©ö˺ Íú£-÷«-ì-êŸ-õìª N÷-JÙ-à¦ô¢ª.- áû¦òÅ°, Îë¯óŸªÙ öË¶ë¯ ú£Ùí£ë] í£Ùí‡-é©õ ÷ªëÅ]u ú£ÙñÙ-ëůEo ¸ôÝ°-êŸt-ÚÛÙÞ¥ N÷JÙ-à¦ô¢ª.ô¢àŸô³êŸ ë¯è… û¦ô¦óŸªéô¦÷± Íú‡šúdÙæÀ vð»šíÆú£ôÂ

J

Ú¥E›údñªöËÀq & Óšúj¬q ví£ê¶uÚÛÙ

ú£Ùí£²ô¢g ú£÷«-ìêŸy ¸ôÜ Îë¯óŸªÙ, áû¦-òÅ°õ ÷ªëÅ]u ú£Ùí£²ô¢g ú£÷«-ì-ê¦yEo êμõª-í£±-꟪ÙC.- ú£Ùí£²ô¢g ú£÷«ìêŸy ¸ôÜ CÞœª-÷-ìªìo ö˺·ôÙâËÀ ÷vÚÛ-¸ôÜ ú£Ùí£ë] öË¶ë¯ Îë¯óŸª í£Ùí‡é© Íú£-÷«-ì-ê¦yEo êμõª-í£±-꟪ÙC.- ÍÙç˶ 45q ú£Ùí£²ô¢g ú£÷«-ìêŸy ¸ôÜ ë¯E CÞœª-÷-ìªìo ö˺·ôÙâËÀ ÷vÚÛ-¸ôÜ ÷ªëÅ]u vð§ÙêŸÙ Îë¯óŸªÙ, ú£Ùí£ë] í£Ùí‡-é©-ö˺xE Íú£-÷«-ì-ê¦yEo ú£«#-ú£ªhÙC.- Íô³ê¶ Îë¯óŸª Íú£-÷«-ìêŸõª ÓÙêŸ î¶ªô¢ÚÛª Ñû¦o-óŸª-û¶C -cTE ÞœªéÚÛÙe- ë¯yô¦ êμõª-ú£ª-ÚÁ-÷àŸªa.-

TE ÞœªéÚÛÙ A =  A+B

60%

ú£÷«ìêŸy ¸ôÜ

40%

A B

ö˺ ÷vÚ ·ôÙâËÀ Û¸ôÜ

Îë¯óŸª ø‹êŸÙ

80%

20% 0% 20% 40%

60% 80% 100%

áû¦òÅ° ø‹êŸÙ

-íƇ-LíÃq ÷vÚÛ-¸ô-ÜÓ.-è[ñ«x¬u.- íƇLíÃq ví£A-ð§-CÙ-#ì ÷vÚÛ-¸ôÜ vë]îËÁu-õ(éÙ, Eô¢ª-ëÁu-TêŸ ÷ªëÅ]u Nö˺÷ª ú£ÙñÙëÅ]Ù ÑÙåªÙ-ë]E êμLóŸª-â˶-ú£ªhÙC.- ÎJ–-ÚÛ-÷”CÌÄêÁ ú£ÙòÅ¡-NÙ-#ì vë]îËÁu-õ(éÙ ÍCÅÚÛ ëÅ]ô¢õÚÛª, ö°òÅ°õª ÍCÅÚÛ ÑëÁu-Þ¥õ ÚÛõp-ìÚÛª ë¯JB-þ§hóŸªE ví£A-ð§-CÙ-à¦ô¢ª.- Íô³ê¶ 1970 ë]ø‹-ñÌÙö˺ þ§dÞ ›íÆxù£û ú£ÙòÅ¡-NÙ-àŸè[Ù ÷õx vë]îËÁu-õ(-éÙêÁ ð§åª

10

vë]îËÁuõ(é ø‹êŸÙ

-Ï-åM ë¶ø‹-EÚ¨ àμÙCì Þœé°ÙÚÛ, þ§÷«->-ÚÛ-î¶êŸh -cÚ•ô¦èÁ TEe-.- ÐóŸªì -cTE Þœªé-Ú¥Eoe- ÍGÅ-÷”CÌÄ à¶ø‹ô¢ª.- Ð ÞœªéÚÛÙ- Nõª÷ -c0e- ìªÙ# -c1e- ÷ªëÅ]u ÑÙåªÙC.- DEö˺ -cú£ªû¦oe- Íû¶C ú£Ùí£²ô¢g ú£÷«-ì-ê¦yEo êμL-óŸª-â˶-ú£ªhÙC.ÍÙç˶ áû¦òÅ°, Îë¯óŸªÙ ÷ªëÅ]u ú£Ùí£²ô¢g ú£÷«-ìêŸyÙ ÑÙë]E Íô¢–Ù.- DE Nõª÷ -cÖÚÛæ¨e- Íô³ê¶ áû¦òÅ°, Îë¯óŸªÙ ÷ªëÅ]u ú£Ùí£²ô¢g Íú£-÷«-ìêŸyÙ ÑÙë]E Íô¢–Ù.Íô³ê¶ -c0e- ìªÙ# -c1e- ÷ªëÅ]u Nõª-÷õª ÎóŸ« ë¶ø‹õ Îë¯óŸª, ú£Ùí£ë] í£Ùí‡-é©ö˺x Íú£-÷«-ì-êŸ-õìª êμõª-í£±ê¦ô³.- DEÚ¨ Íìª-Þœª-éÙÞ¥ A/A+B Íû¶ ú£Oª-ÚÛ-ô¢-é°Eo êŸóŸ«ô¢ª à¶ø‹ô¢ª.- DEö˺ 'A' Íû¶C ö˺·ôÙâËÀ í£åÙö˺ Îë¯óŸª ú£÷«-ìêŸy 45q ¸ôÜÚÛª, ö˺·ôÙâËÀ ÷vÚÛ-¸ô-ÜÚÛª ÷ªëÅ]u Ñìo vð§Ùê¦Eo ú£«#-ú£ªhÙC.- 'B' Íû¶C ö˺·ôÙâËÀ ÷vÚÛ-¸ô-ÜÚÛª CÞœª-÷-ìªìo vð§Ùê¦Eo ú£«#-ú£ªhÙC.- DEo Ú¨ÙC í£åÙ ë¯yô¦ ÷ªJÙêŸ Ní£±-õÙÞ¥ Íô¢–Ù à¶ú£ª-ÚÁ÷àŸªa.ö˺-·ôÙâËÀ ÷vÚÛ-¸ôÜ, TE ÞœªéÚÛÙ

100%

ÏÙè…óŸªû ÓÚ¥ìOª

J

J

B

J

4 A

2

0%

2

4

÷u÷-þ§óŸªÙ, Íìª-ñÙëÅ] ô¢ÙÞ¥õª ÍÙç˶ NNëÅ] í£Ùåõª, öËμjîË þ§dÚ ÍÙç˶ ÚÁüŒx šíÙí£ÚÛÙ, í£øŒ‰-Þœ-é°-GÅ÷”CÌÄ sÚÛõª, Þ•v·ôõª, ¸Þëμõª ú£ï£„z, Íè[-÷±õª, ÍåO ÷”꟪hõª, à¶í£õ šíÙí£ÚÛÙ, Þœªè[x í£J-vøŒ÷ª îμ³ë]öËμj-ìN.- @è†-íˆö˺ ÷u÷-þ§óŸª ô¢Ùޜ٠î¦æ° 17%÷ô¢ÚÛª ÑÙC.ví£ú£ªhêŸ Þœé°Ù-Ú¥õ ví£Ú¥ô¢Ù 2017n-18ö˺ òÅ°ô¢-êŸ-ë¶øŒÙ þ§CÅÙ-#ì @è†íˆ (GDP) ÷”CÌÄ-¸ôåª 6.-7%-. 2018n19 @è†íˆ ÷”CÌÄ-¸ô-åªìª òÅ°ô¢BóŸª JáôÂy ò°uÙÚ 7.-4%-Þ¥, ví£í£ÙàŸ ò°uÙÚ 7.-3%-Þ¥ ÍÙàŸû¦ î¶ø‹ô³.-

÷u÷-þ§óŸªÙ, Íìª-ñÙëÅ] ô¢ÙÞ¥õª

8 6

@-O-Ôö˺ ›ú÷õ ô¢Ùޜ٠î¦æ° 55.-2%- Þ¥ ÑÙC. ›ú÷õ ô¢Ùޜ٠÷”CÌÄ-¸ôåª 2016n-17ö˺ 7.-7%-Þ¥ îμ³ë]æ¨ ÷³Ùë]ú£ªh ÍÙàŸû¦ö˺x 2017n-18ö˺ 8.-3%-Þ¥ ›íô•\û¦oô¢ª. ›ú÷õ ô¢Ùޜ٠@OÔ î¦æ°ö˺ 32 ô¦ÿZ§õª, ¸ÚÙvë]ð§LêŸ vð§Ùê¦ö˺x CMx, àŸÙè†-ÞœèÅ 80%î¦æ° ð»Ùë]Þ¥, ú‡Ú¨\Ù 31.-7%- î¦æ°êÁ CÞœª÷ þ§–ìÙö˺ ÑÙC.- Ïn-Ú¥÷ªôÂq ÷«·ô\æÀ 19.-1%- ÷”CÌÄêÁ 2016n-17ö˺ 33 GL-óŸªû è¯õô¢x Nõª÷ ìîμ«ë]ª à¶ú£ª-ÚÛªÙC.- 2015n-16 @O-Ôö˺ JóŸªöËÀ Ó›údæÀ ô¢ÙÞœÙö˺ ìîμ«ëμjì ÷”CÌÄ 7.-7%-. þ§ÙíƇªÚÛ ›ú÷õ ô¢ÙÞœÙö˺ 2015n-16ö˺ 5.-8%- ÷”CÌÄ, 2017n-18 ñèËμbæÀ ÍÙàŸ-û¦ö˺x 6.-6%- ÷”CÌÄ ìîμ«-ë]óŸ«uô³.- @è†íˆö˺ îμ³êŸhÙ ÷uóŸªÙö˺ þ§÷«->ÚÛ ›ú÷-õšíj ÷uóŸª ø‹êŸÙ Ú¨ÙC NëÅ]ÙÞ¥ ÑÙC.@è†-íˆö˺ ø‹êŸÙ 2017n-18 sñèËμbæÀ ÍÙàŸ-û¦õªz þ§÷«->ÚÛ ›ú÷-õšíj 26.-4%îμ³êŸhÙ ÷uóŸªÙ J Në]u 2.-7%J ÎôÁÞœuÙ 1.-4%J ÏêŸô¢ ›ú÷õª 2.-6%-

N-NëÅ] ô¢ÙÞ¥õ î¦K ÷”CÌÄ-¸ôåx NøË™x-ù£é

ÍCÅÚÛ Eô¢ªëÁuTêŸ ú£ÙòÅ¡NÙ#ÙC.

(Gini Coefficient):

@-O-Ôö˺ ð§J-vø‹-NªÚÛ ô¢Ùޜ٠î¦æ° 31.-2%- ÑÙC.2017n-18 sÔví‡öËÀ n- ì÷Ù-ñô¢ªzö˺ ð§J-vø‹-Nª-ÚÁ-êŸpAh 3.-2%- ÷”CÌÄ àμÙCÙC.- ð§J-vø‹-Nª-ÚÁ-êŸpAh ú£«<ö˺ (IIP) 40%- ÷ô¢ÚÛª òÅ°ô¢êŸyÙ (Weightage) Ñìo ÓE-NªC Ú©õÚÛ (core) ô¢ÙÞ¥-öËμjì ò˹ޜª_, ÷³è…-àŸ-÷³ô¢ª, ú£ï£°-á-î¦-óŸ³÷±, šívæ˺-LóŸªÙ JšíÆj-ìK ÑêŸp-꟪hõª, Óô¢ª-÷±õª, êŸóŸ«-·ôjì ÑÚÛª\, ú‡îμªÙæÀ, Në]ªu-àŸaÄÚ¨h ÷”CÌĸôåª 2017n-18ö˺ 3.-9%- ÑÙC.- sÔví‡öËÀ n- ì÷Ù-ñô¢ª ÷ªëÅ]uz @O-Ôö˺ ú£«¤Ût, #ìo, ÷ªëÅ]u-êŸ-ô¢ï£„ (MSME) í£J-vøŒ-÷ªõ î¦æ° 32%- ÑÙC.-

›ú-÷õ ô¢ÙÞœÙ

45q

TE ÞœªéÚÛÙ

15

6 7 8

10

12

Eô¢ªëÁuTê¦ ø‹êŸÙ

šíÆö˺ù‡íÃq

@O-Ôö˺ svÞ¥úà î¦õ«u óŸ«èËμèÂz ÷u÷-þ§óŸªÙ, ÍìªñÙëÅ] ô¢ÙÞ¥õ î¦æ° 2012n-13ö˺ 18.-2%- ÑÙç˶ 2017n-18 îμ³ë]æ¨ ÷³Ùë]ú£ªh ÍÙàŸ-û¦õ ví£Ú¥ô¢Ù 16.-4- ø‹ê¦EÚ¨ ¤©é¨Ù-#ÙC.- 2011n-12ö˺ í£Ùåõ î¦æ° 65%- ÑÙç˶ 2015n-16Ú¨ 60- ø‹ê¦EÚ¨ ¤©é¨Ù#ÙC.- 2012n-13ö˺ 1.-5%- Ñìo ÷u÷-þ§óŸª Íìª-

ûÁ æ© úà ò˺ ô¢ª“

ô¦ùˆZóŸª ú£Ùú£\”êŸ ú£Ùþ§–ûË H

è†ÎôÂè†îËÁ n Ôè†Ð H

òËμÙÞœüŒŠô¢ªö˺E è…šíÆûËÂq Jú£ôÂa èËμ÷öËíÃîμªÙæËÀ Îô¢_ûμjâ˶ù£ûË sè†ÎôÂè†îËÁzÚÛª àμÙCì ÔôÁû¦æ¨ÚÛöËÀ èËμ÷öËíÃîμªÙæËÀ Óþ§dGxùÃîμªÙæËÀ sÔè†Ðz â˶ÎôÂÓíÆà ݰSöË òÅ¡KhÚ¨ ë]ô¢Ý°ú£ªhõª ÚÁô¢ªêÁÙC. H ð¼ú£ªd: WEóŸªô JšúôÂa šíÆö˺ sâ˶ÎôÂÓíÆÃz H Ý°Sõª: 08 H NòÅ°Þ¥öËî¦K Ý°Sõª: ÔôÁû¦æ¨ÚÛöËÀ ÏÙáFJÙÞ n03, ÓöËÚ¥dvEÚÂq ÍÙè ÚÛ÷´uE¸Úù£ûË ÏÙáFJÙÞ n02, ÚÛÙí£²uæô šújûËÂq ÏÙáFJÙÞÂn03. H šíÆö˺ù‡íÃ: ûμöËÚÛª ô¢«. 25,000êÁ ð§åª ÏêŸô¢ ÍöËîËμìªqõª. H Íô¢|êŸ: ú£ÙñÙCÅêŸ vò°ÙàŸªö˺x HÐ/HçËμÚÂêÁð§åª ¸ÞæËÀ þ¼\ô¢ª öË¶ë¯ ÓÙÐ/ÓÙçËμÚ ÑBhô¢gêŸ. H ÷óŸªlí£JNªA: 28 ÔüŒ‰x NªÙàŸÚÛ«è[ë]ª. H ÓÙí‡ÚÛ: ÏÙæô¢«yu ë¯yô¦. H ë]ô¢Ý°ú£ªh: ÎûËÂöËμjûËÂ. H #÷Jê¶C: ì÷Ùñô¢ª 19

îËμòËÀšújæËÀ: www.rac.gov.in

ì«uCMxö˺E ô¦ùˆZóŸª ú£ Ù ú£ \ ”êŸ ú£ Ù þ§– û Ë Â Ú¨ÙC ví£òÅ¡ªêŸy ÑëÁuÞ¥õª û¦ûËÂnæ©#ÙÞ ð¼ú£ªdöË òÅ¡KhÚ¨ ë]ô¢Ý°ú£ªhõª ÚÁô¢ªêÁÙC. H ð¼ú£ªdõª: šúdûËÁvÞ¥íÆ£ôÂ, ÍÚ˽ÙæËÀq ÕÕúˆæ©ö˺ çËμÚ©où‡óŸªìªx Îíƈú£ôÂ, ö˺óŸªô è…NáûË ÚÛxôÂ\ H šïj°ë]ô¦ò°ëÂö˺E ÏÙè…óŸªûË êŸCêŸô¦õª. ÏûËÂú‡då«uæËÀ ÎíÆà ·ÚNªÚÛöËÀ H Ý°Sõª: 28 çËμÚ¥oöË@ sÕÕúˆæ©z Ú¨ÙC H Íô¢|êŸ: ð¼ú£ªdöËìª Íìªú£JÙ# í£ëÁêŸô¢ÞœA, ÏÙæôÂ, ð¼ú£ªdöË òÅ¡KhÚ¨ ë]ô¢Ý°ú£ªhõª è…vU, ú£ÙñÙCÅêŸ ú£òËμbÚÛªdö˺x ÷«ú£dôÂq è…vU, çËμjí‡ÙÞ ÚÁô¢ªêÁÙC. þ§÷ªô¢–uÙ, vèËμjNÙÞ öËμjšúûËÂq, ÍìªòÅ¡÷Ù. H ð¼ú£ªd: çËμÚ©où‡óŸªûË H ÓÙí‡ÚÛ: ÏÙæô¢«yu/ ô¦êŸí£K¤Û/ ú‡\öËÀ çËμúÃd H Ý°Sõª: 32 Îëůô¢ÙÞ¥. H Íô¢|êŸ: í£ëÁêŸô¢ÞœAêÁð§åª Õæ©Õ öË¶ë¯ û¶ù£ìöËÀ/ H ›údæËÀ vç˶è ú£JdíƇ·ÚæËÀ öË¶ë¯ ú£ÙñÙCÅêŸ vç˶è[ªö˺ ë]ô¢Ý°ú£ªh: ÎûËÂöËμjûËÂ/ ÎíÆÃöËμjûËÂ. ·ôÙè˶üŒx íÆ£±öËÀ çËμjîª ÍvšíÙæ¨úà P¤Ûé í£²Jh H íƈV: ô¢«.1000. Óúˆq/ Óúˆd/ íˆè[ñ«xuè† ÍòÅ¡uô¢ª–öËÚÛª à¶ú£ªÙè¯L. H ÷óŸªú£ª: 28 ÔüŒ‰x NªÙàŸÚÛ«è[ë]ª. ô¢«.500. H ÓÙí‡ÚÛ: vç˶è çËμúÃd/ ô¦êŸ í£K¤Û Îëůô¢ÙÞ¥. H ÎûËÂöËμjûË ë]ô¢Ý°ú£ªhÚÛª #÷Jê¶C: ì÷Ùñô¢ª 23 H ë]ô¢Ý°ú£ªh: ÎûËÂöËμjûËÂ/ ÎíÆÃöËμjûËÂ. H ô¢ª“ Ú¥íˆöËìª í£Ùí£è¯EÚ¨ #÷Jê¶C: è…šúÙñô¢ª 5 H íƈV: ô¢«.100. îËμòËÀšújæËÀ: www.sanskrit.nic.in H ÎûËÂöËμjûË ë]ô¢Ý°ú£ªhÚÛª #÷Jê¶C: è…šúÙñô¢ª 8 H ô¢ª“ Ú¥íˆöËìª í£Ùí£è¯EÚ¨ #÷Jê¶C: è…šúÙñô¢ª 23 ÷ªJEo ûÁæ¨íƇ¸Úù£ìx ÚÁú£Ù www.eenadupratibha.net àŸ«è[÷àŸªa îËμòËÀšújæËÀ: www.iictindia.org


www.prajasakti.com

Á>∑÷|t‡, Ç‘·s¡ b˛{° |üØø£å\ Á|ü‘˚´ø£+

B|æø£

6

����

$»j·Tyê&É X¯ìyês¡+ 10 qe+ãsY 2018

ù|<ä]ø£+ ` Ä]úø£ ndüe÷q‘·\T {Ï.m+.<ëdt

m|æ yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ & pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ eTVü‰q+~,

ôd˝Ÿ : 9000250127

n_Ûeè~Δ #Ó+<äT‘·Tqï Ä]úø£ e´edüú\qT |”&çdüTÔqï

düeTdü´˝À¢ Á|ü<ÛëqyÓTÆq$ ù|<ä]ø£+, Ä]úø£ ndüe÷q‘·\T. á ¬s+&ÉT düeTdü´\T ˇø£<ëìø=ø£{Ï dü+ã+<Ûä+ ø£*–q$. ˇø£ düeTdü´≈£î Ç+ø=ø£ düeTdü´ ø±s¡D+>± ñ+&ç, düeTdü´ rÁe‘·qT ô|+#·T‘·T+~. ñ<ëVü≤s¡D≈£î uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À ù|<ä]ø£+, Ä]úø£ ndüe÷q‘·\≈£î ìs¡T<√´–‘·, »HêuÛ≤ ô|s¡T>∑T<ä\qT ñeTà&ç ø±s¡D≤\T>± ù|s=ÿqe#·TÃ. ù|<ä]ø£+ ù|<ä]ø£eTH˚~ ˇø£ kÕ+|òæTø£ Ä]úø£ \ø£åD+. düe÷»+˝À ˇø£ es¡Z+yê] ø£˙dü Jeq nedüsê˝…’q ÄVü‰s¡+, >∑èVü≤edü‹, eÁdüÔ+ bı+<ä˝Òì |ü]dæú‹ì ù|<ä]ø£+ n+{≤s¡T. düe÷»+˝À >∑D˙j·TyÓTÆq nqTbÕ‘·+ Á|ü»\T ø£˙dü nedüsê\qT bı+<ä˝Òø£ ÁbÕD≤\qT ì\T|ü⁄ø√e&ÜìøÏ nedüs¡yÓTÆq yê{Ïì e÷Á‘·y˚T bı+<ä>∑*–q dæú‹˝À ñqï|ü⁄Œ&ÉT Ä düe÷»+ j·÷e‘·TÔ ù|<ä]ø£+˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛sTT+<äì #Ó|üŒe#·TÃ. ù|<ä]ø£+˝À s¡ø±\T ù|<ä]ø±ìï ¬s+&ÉT s¡ø±\T>± $uÛÑõ+#·e#·TÃ. n$.. 1. kÕù|ø£å ù|<ä]ø£+ 2. ìs¡ù|ø£å ù|<ä]ø£+ á eT<Ûä´ø±\+˝À ◊ø£´sê»´ dü$T‹ n_Ûeè~Δ e´edüú ªe÷qe ù|<ä]ø£+µ nH˚ q÷‘·q uÛ≤eqqT Á|üy˚X¯ô|{Ϻ+~. 1. kÕù|ø£å ù|<ä]ø£+ (]˝Ò{Ïyé b˛eغ) kÕù|ø£å ù|<ä]ø£eTH˚~ ndüe÷q‘·\T≈£î dü+ã+~Û+∫q

Ç+&çj·THé mø±q$T

uÛ≤eq. <˚X¯+˝À Ç‘·s¡T\ ø£+fÒ ‘·≈£îÿe Ä<ëj·T+ bı+<˚yê]ì ù|<äyê]>± |ü]>∑DÏkÕÔs¡T. á $<ÛäyÓTÆq ù|<ä]ø±ìï kÕù|ø£å ù|<ä]ø£+ n+{≤s¡T. á $X‚¢wüD˝À n‘·´~Ûø£ Ä<ëj·T+ bı+<˚ •Ks¡ ({≤|t) ◊<äT XÊ‘·+ ˝Ò<ë |ü~ XÊ‘·+ Á|ü»\ JeqkÕúsTT‘√, n‹ ‘·≈£îÿe Ä<ëj·T+ bı+<˚ n≥º&ÉT>∑T ◊<äT ˝Ò<ë |ü~ XÊ‘·+ Á|ü»\ Jeq kÕúsTTì b˛*à ù|<ä]ø±ìï ìs¡«∫kÕÔs¡T. á uÛ≤eq m≈£îÿe>± dü+|üqï <˚XÊ\˝À ñ|üjÓ÷–kÕÔs¡T. 2. ìs¡ù|ø£å ù|<ä]ø£+ (nã®\÷´{Ÿ b˛eغ) ˇø£ e´øÏÔ ø£˙dü nedüsê˝…’q ÄVü‰s¡+, >∑èVü≤edü‹, eÁdüÔ+ bı+<ä˝Òì dæú‹ì ìs¡ù|ø£å ù|<ä]ø£+ n+{≤s¡T. Á|ü»\ ø£˙dü nedüsê\ |ü]e÷D≤\qT eTT+<äT>± ìs¡ísTT+∫, e÷¬sÿ{Ÿ <Ûäs¡\ Ä<Ûës¡+‘√ yê{Ï $\TeqT n+#·Hêy˚dæ Á<äe´s¡÷|ü+˝À ø£˙dü JeHêedüs¡ $ìjÓ÷>±ìï ìsêΔ]kÕÔs¡T. á ø£˙dü JeHê<Ûës¡ $ìjÓ÷>∑ e´j·÷ìï ≈£L&Ü #˚j·T˝Òì dæú‹ì ìs¡ù|ø£å ù|<ä]ø£+ n+{≤s¡T. á ø£˙dü e´j·T+ Ä<Ûës¡+>± ù|<ä]ø£|ü⁄ πsKqT (b˛eغ ˝…’Hé) ìs¡ísTTkÕÔs¡T. ù|<ä]ø£+ ø=\e÷q+ kÕù|ø£å ù|<ä]ø±ìï ˝≤¬s+CŸ eÁø£πsK ˝Ò<ë Bì‘√ dü+ã+<Ûä+ ñqï –ì >∑TDø£+ <ë«sê >∑DÏkÕÔs¡T. kÕù|ø£å ù|<ä]ø±ìï ªndüe÷q‘·µ>± ≈£L&Ü >∑T]Ô+#·e#·Ãì eTq+ Ç~es¡πø ‘Ó\TdüT≈£îHêï+. n+<äTe\¢ Ä<ëj·T ndüe÷q‘· \qT n<Ûä´j·Tq+#˚dæ ‘·<äT|ü] uÛ≤>∑+˝À á ø=\e÷ìì >∑T]+∫ ‘Ó\TdüT≈£î+{≤+. ìs¡ù|ø£å ù|<ä]ø±ìï ‘·\\ ˝…øÏÿ+|ü⁄ ìwüŒ‹Ô (ôV≤&é øö+{Ÿ πswæjÓ÷), ôdHé‡ ù|<ä]ø£ dü÷N (ôdHé‡ Ç+&Óø˘‡ Ä|òt b˛eغ) <ë«sê eTq+ ø=\e÷q+ #˚j·Te#·TÃ. ‘·\\ ˝…øÏÿ+|ü⁄ ìwüŒ‹Ô ù|<ä]ø£|ü⁄ πsK≈£î øÏ+<ä ñ+&˚ »HêuÛ≤ ˝…øÏÿ+|ü⁄≈£î Ç~ $#·ø£åD≤s¡Væ≤‘·yÓTÆq |ü<äΔ‹ì ne\+_ÛdüTÔ+~. ñ<ëVü≤s¡D≈£î ù|<ä]ø£|ü⁄ πsK s¡÷.300>± ìs¡ísTT+∫q|ü⁄Œ&ÉT, ˇø£ e´øÏÔ $ìjÓ÷>∑ e´j·T+ s¡÷.299>± s¡÷.150>± ˝Ò<ë s¡÷.50>± ñ+&çHê á ø=\e÷q |ü<äΔ‹˝À m˝≤+{Ï ‘˚&Ü ñ+&É<äT. yêdüÔe+>± s¡÷.300 JequÛÑè‹>± ñqï|ü⁄Œ&ÉT Ä kÕúsTTøÏ øÏ+<ä ñ+&˚yês¡T J$+#·&É+ ø£wüºkÕ<Ûä´yÓTÆq|üŒ{Ïø° ù|<ä]ø£|ü⁄ πsK≈£î øÏ+<ä $$<Ûä kÕúsTT\˝À $ìjÓ÷>∑ e´j·T+ bı+<˚yê] eT<Ûä´ e´‘ê´kÕ\T ñ+{≤sTT. 50 s¡÷bÕj·T\T HÓ\dü]

Ä<ëj·T+ bı+<˚yês¡T nqTuÛÑ$+#˚ rÁeyÓTÆq e÷qdæø£ ˝Ò<ë XÊØs¡ø£ øå√uÛÑ, s¡÷.300 Ä<ëj·T+ bı+<˚ ù|<äyê] ø£+fÒ m≈£îÿe>± ñ+≥T+~. ø±˙ ù|<ä]ø£|ü⁄ πsK≈£î øÏ+<ä ñ+&˚ Á|ü»\ Ä<ëj·T |ü+|æD° >∑T]+∫ ª‘·\\ ˝…øÏÿ+|ü⁄ ìwüŒ‹Ôµ m˝≤+{Ï düe÷#êsê˙ï Çe«<äT. Ç˝≤+{Ï düe÷#ês¡+ ù|<ä]ø£ düeTdü´qT dü¬s’q ø√D+˝À |ü]wüÿ]+#·&ÜìøÏ m+‘Ó’Hê nedüs¡eTì neTs¡Ô´ùdHé uÛ≤$+#ês¡T.

neTs¡Ô´ùdHé ù|<ä]ø£ dü÷N

uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À Á|üD≤[ø±ã<äΔyÓTÆq n_Ûeè~Δì 1950 dü+e‘·‡s¡+˝À yÓTT<ä\T ô|{Ϻq|ü⁄Œ&ÉT |ü+|æD° ø£+fÒ Ä]úø±_Ûeè~ΔøÏ ô|<ä›|”≥ y˚kÕÔs¡T. Ä]úø£eè~Δ <ë«sê ô|]π> C≤rj·÷<ëj·T+ øÏ+~ kÕúsTTøÏ bÕøÏ (Á{ÏøÏ˝Ÿ`&ÍHé) ù|<ä]ø±ìï ìs¡÷à*düTÔ+<äì qe÷às¡T. Bìï Á{ÏøÏ˝Ÿ &ÍHé dæ<ëΔ‘·+ (Á{ÏøÏ˝Ÿ &ÍHé` ~∏j·TØ) n+{≤s¡T. ø±˙ 1970 <äX¯ø£ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À zC≤, Á|üHêuŸ ãsY<ëHé, <ä+&˚ø£sY n+&é s¡<∏é, $THéVü‰dt, nVüA¢yê*j·÷ yÓTT<ä˝…’qyês¡T #˚|ü{Ϻq n<Ûä´j·THê\ <ë«sê ù|<ä]ø±ìï ìs¡÷à*+#·&É+˝À Á{ÏøÏ˝Ÿ &ÍHé dæ<ëΔ+‘·+ |òüTÀs¡+>± $|òü\yÓTÆ+<äH˚ yêdüÔe+ yÓ\¢&Ó’+~. $$<Ûä kÕe÷õø£ esêZ˝À¢ ù|<ä]ø£ kÕúsTT uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À ˇø£ eØZø£è‘· düe÷»+. Ç+<äT˝À $$<Ûä kÕe÷õø£ esêZ\≈£î #Ó+~qyês¡T, ìyêdü+ #˚düTÔqïyês¡T. M]˝À ø=+‘·eT+~, ñ<ëVü≤s¡D≈£î <ä[‘·T\T, yÓqø£ã&çq esêZ\T, nÁ>∑≈£î\düTÔ\˝À nD>∑‘=ø£ÿã&ç düe÷»+˝À n≥º&ÉT>∑T kÕúsTT˝À Jeq+ >∑&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡T. nìï esêZ\ ø£+fÒ ôw&É÷´˝Ÿ¶ ‘Ó>∑\˝À ù|<ä]ø£+ m≈£îÿe kÕúsTT˝À ñ+~. Á>±MTD Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À, 48.37 XÊ‘·+, ôw&É÷´˝Ÿ¶ ‘Ó>∑\≈£î #Ó+~q Á|ü»\T ù|<ä]ø£ πsK≈£î øÏ+<ä ìedæ+#·>±, |ü≥ºD uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À M] dü+K´ Ç+ø± m≈£îÿe y˚Ts¡≈£î n+fÒ 49.7 XÊ‘·+ y˚Ts¡≈£î ñ+~. M] ‘·s¡yê‘·, n‘·´~Ûø£ kÕúsTT˝À ôw&É÷´˝Ÿ¶ ≈£î˝≤\≈£î #Ó+~q Á|ü»\T ù|<ä]ø£ πsK≈£î øÏ+<ä ìedædüTÔHêïs¡T. Ç‘·s¡ yÓqø£ã&çq esêZ\≈£î #Ó+~q Á|ü»\T ≈£L&Ü Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À

ù|<ä]ø£|ü⁄ πsK≈£î øÏ+<ä J$düTÔHêïs¡T. ù|<ä]ø£ πsK ìs¡íj·T+ô|’ ì|ü⁄DT\ n_ÛÁbÕj·T uÒ<Ûë\T (b˛eغ ˝…’Hé ø±+Á{Àe؇) j·THé.j·THé.mdt.z 61e sö+&é Á|üø±s¡+ ªˇπø $<ÛäyÓTÆq >∑T]Ô+|ü⁄ ø±\+µ, ª$TÁX¯eT >∑T]Ô+|ü⁄ ø±\+µ nH˚ |ü<䛑·T\ <ë«sê ù|<ä]ø±ìï n+#·Hê y˚XÊs¡T. yÓTT<ä{Ï |ü<äΔ‹ Á|üø±s¡+ nìï $ìjÓ÷>∑ edüTÔe⁄\≈£î 30 s√E\ >∑T]Ô+|ü⁄ ø±˝≤ìï ne\+_+#·&ÉyÓTÆ+~. ¬s+&√ |ü<䛋˝À eÁdüÔ+, bÕ<äs¡ø£å\T, eTìïø£ edüTÔe⁄\T, $<ä´, dü+kÕú>∑‘· yÓ’<ä´ Ks¡TÃ\T yÓTT<ä˝…’q ◊<äT ÄVü‰πs‘·s¡ (HêHé `|òü⁄&é) edüTÔe⁄\≈£î 365 s√E\ >∑T]Ô+|ü⁄ ø±˝≤ìï, Ç‘·s¡ nìï $ìjÓ÷>∑ edüTÔe⁄\≈£î 30 s√E\ >∑T]Ô+|ü⁄ ø±˝≤ìï ñ|üjÓ÷–+#ês¡T. ˇπø $<ÛäyÓTÆq >∑T]Ô+|ü⁄ ø±\ |ü<äΔ‹ Á|üø±s¡+ <˚X¯+˝À ù|<ä]ø£|ü⁄ kÕúsTT m≈£îÿe>±q÷, $TÁX¯eT >∑T]Ô+|ü⁄ ø±\ |ü<äΔ‹ Á|üø±s¡+ ù|<ä]ø£|ü⁄ kÕúsTT ‘·≈£îÿe>±q÷ ñqï≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+~. ø=qT>√\T X¯øÏÔ kÕeTsêú´ìøÏ düe÷q+>± ˝…øÏÿ+#˚ &Ü\sY Ä<Ûës¡+>± n+‘·sê®rj·T ù|<ä]ø£|ü⁄ πsKqT ìs¡ísTTkÕÔs¡T. á ˝…ø£ÿ Á|üø±s¡+ s√E≈£î ˇø£ &Ü\sY, ø£∫Ñ·+>± #ÓbÕŒ\+fÒ s√E≈£î 1.08 nyÓT]ø£Hé &Ü\sY ø£+fÒ ‘·≈£îÿe Ä<ëj·T+ bı+<˚yês¡T ù|<ä]ø£ πsK≈£î øÏ+<ä ñqïyês¡ì ìs¡ísTT+#ês¡T. ø±˙ uÛ≤s¡‘·<˚X¯ |ü]dæú‘·T\ Ä<Ûës¡+>± Á|ü|ü+#· u≤´+≈£î Bìï 1.25 nyÓT]ø£Hé &Ü\s¡T¢>± ìs¡ísTT+∫+~. á ˝…ø£ÿ Á|üø±s¡+ 2004`05 dü+e‘·‡s¡+˝À uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À ù|<ä]ø£|ü⁄ πsK≈£î øÏ+<ä ñ+&˚yê] ìwüŒ‹Ô 42 XÊ‘·+>± >∑T]Ô+#ês¡T. á n+#·Hê Á|üø±s¡+ @wæj·÷ K+&É<˚XÊ\T nìï+{Ïø£+fÒ, uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À n‘·´~Ûø£ XÊ‘·+ Á|ü»\T ù|<ä]ø£|ü⁄ πsK≈£î øÏ+<ä ñqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ù|<ä]ø£ ø±s¡D≤\T ù|<ä]ø£+ ˇø£ kÕ+|òæTø£ Ä]úø£ düeTdü´. Ç+<äT≈£î nH˚ø£ kÕ+|òæTø£, Ä]úø£, sê»ø°j·T, e´ekÕú|üø£ ø±s¡D≤\THêïsTT. ù|<ä]ø£ Á|üuÛ≤e+ ˇø£ $wüe\j·T+ ˝≤+{Ï~. ñ<ëVü≤s¡D≈£î ìs¡T<√´>∑+e\¢ ù|<ä]ø£+, ù|<ä]ø£+ e\¢ ìs¡T<√´>∑+ dü+uÛÑ$düTÔ+~. 1. »HêuÛ≤ ô|s¡T>∑T<ä\ : »HêuÛ≤ ô|s¡T>∑T<ä\‘√bÕ≥T Á|ü»\ nedüsê˝…’q ÄVü‰s¡+, >∑èVü≤ nedüsê\T, eÁdüÔ+ yÓTT<ä˝…’qyê{ÏøÏ ≈£L&Ü –sêø° ô|s¡T>∑T‘·T+~. |æ\¢\qT ÄdüTÔ\T>± uÛ≤$+#˚ uÛ≤s¡‘·<˚X¯ Á|ü»\T n~Ûø£ dü+‘êq+ ø√s¡T≈£î+{≤s¡T. n+<äTe\¢ n~Ûø£ dü+‘êq+ bı+<ä&ÜìøÏ Çwüº|ü&É‘ês¡T. á $<Ûä+>± ù|<ä]ø±ìøÏ, n~Ûø£ »HêuÛ≤≈£L

eT<Ûä´ n$HêuÛ≤e dü+ã+<Ûä+ ñ+≥T+~. 2. e´ekÕj·Ts¡+>∑+˝À n\Œ ñ‘êŒ<äø£‘· : n\Œ ñ‘êŒ<äø£‘·, n\Œ Ä<ëj·÷ìøÏ <ë]rj·T&É+ e\¢ ù|<ä]ø£+ Á>±MTD ÁbÕ+‘·+˝À eTTK´+>± ∫qï, düqïø±s¡T ¬s’‘·T\T, e´ekÕj·T≈£L©\ eT<Ûä´ ñ+≥T+~. 3. ìs¡T<√´>∑‘· : »HêuÛ≤ $k˛Œ≥q+ e\¢ ÁX¯eTX¯øÏÔ <˚X¯+˝À ‘·«]‘·>∑‹q ô|s¡T>∑T‘·T+~. ø±˙ eT÷\<Ûäq kÕ+Á<äyÓTÆq ñ‘·Œ‹Ô |ü<äΔ‘·T\qT $]$>± $ìjÓ÷–+#˚ uÛ≤s¡‘·<˚X¯ Ä]úø£ e´edüú˝À ÁX¯eTX¯øÏÔ ô|s¡T>∑T<ä\≈£î düe÷q+>± ñ<√´>∑ neø±XÊ\T ô|s¡>∑&É+ ˝Ò<äT. Ä<ëj·T+˝Òì ìs¡T<√´>∑T\T ù|<ä]ø£+ uÀqT˝À ∫≈£îÿ≈£î+{≤s¡T. 4. eqs¡T\ n\Œ $ìjÓ÷>∑+ : uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À düVü≤»eqs¡T\T, e÷qe eqs¡T\T, kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q+ ø£*–q e´≈£îÔ\T |ü⁄wüÿ\+>± ñqï|üŒ{Ïø° yê{Ïì dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√e&É+˝À <˚X¯+ $|òü\yÓTÆ+<äì #ÓbÕŒ*. n+<äTe\¢ Ä<ëj·T+ ˝À|æ+∫ Á|ü»\T ù|<ä]ø±ìøÏ #˚s¡Tee⁄‘·T+{≤s¡T. 5. n\Œ Ä]úø£ n_Ûeè~Δ πs≥T : eqs¡T\ n\Œ $ìjÓ÷–‘·, ìs¡T<√´>∑+, »HêuÛ≤ $k˛Œ≥q+, n\Œ eT÷\<Ûäq dü+#·j·Tq+ düèwæº+#˚ Á|üuÛ≤yê\e\¢ Ä]úø±_Ûeè~Δ πs≥T <˚X¯+˝À q‘·Ôq&Éø£q ô|s¡T>∑T‘·T+~. BH˚ï sêCŸ ø£ècÕí Væ≤+<ä÷ eè~Δπs≥T (~ Væ≤+<ä÷ πs{Ÿ Ä|òt Á>√<∏é) nì e´+>∑´+>± e]í+#ês¡T. n\Œeè~Δπs≥T e\¢ Á|ü»\T ‘·eT≈£î nedüs¡yÓTÆq edüTÔe⁄\qT bı+<ä˝Òø£ ù|<ä]ø±ìøÏ >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. 6. Ä]úø£ ndüe÷q‘·\T : eTq<˚X¯ Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ Á|ü<ÛëqyÓTÆq uÛÑ÷ø£eT‘ê\T ø=+‘·eT+~ <Ûäìø£ ¬s’‘·T\ #˚‘·T˝À¢ πø+ÁBø£è‘·yÓTÆ ñ+{≤sTT. n˝≤+{Ï dæús¡ ÄdüTÔ\T ˝Òì ã&ÉT>∑TesêZ\yês¡T Ç|üŒ{Ïø° ù|<ä]ø£+˝À <äTs¡“¤s¡ J$‘êìï >∑&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡T. 7. Á<äy√´\“D+ : Áø£eT+>± ô|s¡T>∑T‘·Tqï <Ûäs¡\T dü«\Œ Ä<ëj·TesêZ\ düeTdü´\qT eT]+‘· rÁe‘·s¡+ #˚XÊsTT. ‘·‘·Œ¤*‘·+>± ‘·eT ø£˙dü nedüsê\qT rs¡TÃø√&ÜìøÏ M\T˝Òø£ Ms¡T ù|<ä]ø£+ bÕ\e⁄‘·THêïs¡T. 8. dü]|ü&Éì n_Ûeè~Δ eP´Vü≤+ : uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ nqTdü]düTÔqï n_Ûeè~Δ eP´Vü≤+ ≈£L&Ü ù|<ä]ø£+ Ä•+∫q Ø‹˝À ‘·>∑Zø£b˛e&ÜìøÏ ˇø£ ø±s¡D+>± #Ó|üŒe#·TÃ. eT÷\<Ûäq kÕ+Á<ä‘· |ü<äΔ‘·T\T ñ|üjÓ÷–+#·&É+e\¢, ÁX¯eT≈£î –sêø° ‘·–Z Ä<ëj·T+ bı+<ä˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. Ms¡T ù|<ä]ø£eTH˚ ô|qTuÛÑ÷‘·+ u≤]q yê‘·|ü&ÉT‘·THêïs¡T. 9. kÕ+|òæTø£ ø±s¡D≤\T : <˚X¯+˝À ≈£î\e´edüú, ñeTà&ç ≈£î≥T+ã $<Ûëq+, yês¡dü‘·« #·{≤º\T, Ä]úø±_Ûeè~ΔøÏ, Ä<ëj·T ô|s¡T>∑T<ä\≈£î nes√<Ûë\T>± ñHêïsTT. á n+XÊ\T ù|<ä]ø£+ ø=qkÕ>∑&ÜìøÏ ø±s¡DeTj·÷´sTT. 10. sê»ø°j·T, e´ekÕú|üø£ ø±s¡D≤\T : 200 dü+e‘·‡sê\≈£î ô|’>± eTq<˚XÊìï bÕ*+∫q Á_{Ïwt Á|üuÛÑT‘·«+ Ä]úø£ Á|ü>∑‹øÏ nqT≈£L\ yê‘êes¡D≤ìï ø£*Œ+#·˝Ò<äT. yês¡T ne\+_+∫q <√|æ&û, e\dü $<ÛëHê\T ` e´ekÕj·Ts¡+>∑+ n_Ûeè~ΔøÏ, eTTK´+>± bÕ]ÁXÊ$Tø£ s¡+>∑+ |ü⁄s√_Ûeè~ΔøÏ ‘√&ÉŒ&Éø£b˛e&É+ e\¢ Ä]úø£e´edüú ã\V”≤q|ü&ç+~. yês¡T nqTdü]+∫q Ä]úø£ $<Ûëq+ e\¢ Ä]úø£ e´edüú HêHê{Ïø° ø°åDÏ+∫ ù|<ä]ø±ìøÏ >∑{Ϻ |ü⁄Hê<äT\T @s¡Œ&ܶsTT. á s¡ø£yÓTÆq e´ekÕú|üø£ ø±s¡D≤\T ≈£L&Ü ù|<ä]ø£+ ø=qkÕ>∑&ÜìøÏ ø±s¡D≤\T>± ù|s=ÿqe#·TÃ.

Äs¡T msTTsYb˛s¡Tº\T Á|üsTTy˚≥T|üs¡+ � � � �

Çy˚.. \ø√ï nVü‰à<ëu≤<é C…’|üPsY eT+>∑fi¯Ss¡T ‹s¡Teq+‘·|ü⁄s¡+ >öVü≤‹

|æ|æ|æ |ü<䛋˝À ìsêàD+ mm◊øÏ yÓTÆHê]{° yê{≤ ø±s=Œπs≥¢≈£î 75% yê{≤ πø_HÓ{Ÿ ÄyÓ÷<ä+

q÷´&Ûç©¢ : <˚X¯+˝Àì nìï s¡ø±\ eTÚ*ø£ edü‘·T\ s¡+>±\qT Á|üsTTy˚≥T≈£î ø£≥ºu…≥º&ÜìøÏ yÓ÷&û Á|üuÛÑT‘·«+ ø£+ø£D+ ø£≥Tº≈£îqï≥T¢+~. Ä<ÛäT˙ø£s¡D ù|s¡T‘√ ‘êC≤>± eTs√ Äs¡T $e÷HêÁX¯j·÷\qT ø±s=Œπs≥¢≈£î n|üŒ–+#·&ÜìøÏ ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó*|æ+~. \ø√ï, nVü‰à<ëu≤<é, C…’|üPsY, eT+>∑fi¯Ss¡T, ‹s¡Teq+‘·|ü⁄s¡+, >öVü≤‹ $e÷HêÁX¯j·÷\qT Á|üsTTy˚{°ø£]+#ê\ì >∑Ts¡Tyês¡+ »]–q πø+Á<ä ø±´_HÓ{Ÿ ìs¡ísTT+∫+~. Á|üuÛÑT‘·«+-Á|üsTTy˚≥T uÛ≤>∑kÕ«eT´+˝À (|æ|æ|æ)uÛ≤>∑+>± á msTTsYb˛s¡Tº\qT n_Ûeè~Δ |ü]#˚˝≤ ‘êeTT ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥Tº>± πø+Á<ä Hê´j·T XÊK eT+Á‹ s¡$ X¯+ø£sY Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. 2006˝À &Ûç©¢, eTT+ãsTT $e÷HêÁX¯j·÷\qT Á|üsTTy˚{°ø£]+∫q <ë<ë|ü⁄ |ü⁄wüÿs¡ ø±\+ ‘·s¡Tyê‘· eTs√ Äs¡T $e÷HêÁX¯j·÷\qT |æ|æ|æ Á|üsTTy˚{°ø£]+#ê\ì yÓ÷&û düs¡ÿs¡T ìs¡íj·T+ rdüTø√e&É+ $X‚wü+. |æ|æ|æ uÛ≤>∑kÕ«eT´+˝À uÛ≤>∑+>± <ë<ë|ü⁄ 30 dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T Äj·÷ msTTsYb˛s¡Tº\ n_Ûeè~Δ, ìs¡«Vü≤DqT Á|üsTTy˚≥T dü+düú\≈£î n|üŒ–+#·qTHêïs¡T. |æ|æ|æ |ü<äΔ‹ neT\T˝À ñqï+‘· ø±\+ msTTsYb˛sYº‡ n<∏ë]{° Ä|òt Ç+&çj·÷≈£î Á|üC≤X¯øÏÔ ` _õHÓdt ã÷´s√ kÕàsYº q>∑sê\qT Á|üuÛ≤ee+‘·yÓTÆq e÷s¡Z+˝À, e´j·T, Á|üj·÷dü\T ‘·–Zdü÷Ô ì]à+#·&ÜìøÏ f…ø±ï\J\T düVü≤ø£] kÕÔj·Tì ì|ü⁄DT\T ù|s=ÿHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ª~ ~∏+>¥‡ ø±qŒ¤¬sH釵˝À Á|ü|ü+#· kÕ+πø‹ø£ ì|ü⁄DT\T, Á|üuÛÑT‘·« ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T, bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\T bÕ˝§Zì e÷{≤¢&Üs¡T. ¬s+&ÉT s√E\ bÕ≥T »s¡>∑qTqï á düe÷y˚X¯+˝À Ç+≥¬sï{Ÿ Ä|òt ~∏+>¥‡, ˝Àsêyê´Hé\T á s¡+>∑+˝À ñqï nbÕs¡ f…ø±ï\J neø±XÊ\ô|’ #·]Ã+#·qT qï≥T¢ ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T.Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± |ü\T <˚XÊ\T ˝Àsêyê´Hé

HêeTe÷Á‘·|ü⁄ yê{≤qT ÇkÕÔs¡T. |æ|æ|æ |ü<äΔ‹˝À &Ûç©¢, eTT+ãsTT $e÷HêÁX¯j·÷\ Ä<ÛäTìø°ø£s¡D ‘·s¡Tyê‘· Äj·÷ msTTsYb˛s¡Tº˝À¢ ùde\T #ê˝≤ n_Ûeè~Δ #Ó+<ä&É+, |üs¡´≥≈£î\ sêø± ô|s¡>∑&É+ >∑eTì+#˚ ‘êeTT á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥Tº>± s¡$ X¯+ø£sY Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. bÂs¡ $e÷qj·÷q XÊK ø±s¡´~s¡Ù, Ä]úø£ e´eVü‰sê\ ø±s¡´<ä]Ù, ì{Ï ÄjÓ÷>¥ N|òt m–®≈£L´{Ïyé Ä|ò”düsY n$T‘êuŸ ø±+‘Y Ä<Ûä«s¡´+˝Àì ãè+<ä+ á msTTsYb˛s¡Tº˝À yê{≤ $Áø£j·T|ü⁄ n+XÊìï |ü]o*düTÔ+<äì eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T.

f…ø±ï\J‘√H˚ kÕàsYº q>∑sê\T ª~ ~∏+>¥‡ ø±qŒ¤¬sH釵˝À ì|ü⁄DT\T

70 &Ü\s¡¢≈£î ‘·–Zq #·eTTs¡T <Ûäs¡ \+&ÉHé: n+‘·sê®rj·T e÷¬sÿ{Ÿ˝À eTT&ç #·eTTs¡T <Ûäs¡\T uÛ≤Ø>± ‘·–Z ãVüQfi¯ HÓ\\ ø£ìkÕºìøÏ |ü&çb˛j·÷sTT. >√¢u˝Ÿ>± #·eTTs¡T düs¡|òüsê ô|s¡>∑&É+‘√ bÕ≥T n\Œ Ä]Δø£ eè~Δ πs≥T H˚|ü<∏ä´+˝À Ç+<Ûäq &çe÷+&éô|’ ÇHÓ«düºs¡T¢ Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚j·T&É+ ‘·~‘·s¡ |ü]D≤e÷\T #·eTTs¡T <Ûäs¡\ ‘·>∑TZ<ä\≈£î <√Vü≤<ä+ #˚XÊsTT. á H˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚ á @&Ü~ @Á|æ˝Ÿ ‘·sê«‘· ‘=*kÕ]>± eTT&ç #·eTTs¡T u≤´¬s˝Ÿ <Ûäs¡ 70&Ü\s¡¢ ~>∑Teq qyÓ÷<äsTT´+~. X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ \+&ÉHé˝À eTT&ç #·eTTs¡T <Ûäs¡ u≤´¬s˝Ÿ≈£î 96ôd+≥T¢ |ü&çb˛sTT 69.69&Ü\s¡¢≈£î #˚]+~. nyÓT]ø± #·eTTs¡T ì\«\T ô|s¡T>∑T‘·Tqï

H˚|ü<∏ä´+˝À ˇô|ø˘ <˚XÊ\T á yêsê+‘·+˝À düe÷y˚X¯yÓTÆ eTT&ç #·eTTs¡T <Ûäs¡\ ‘·–Z+|ü⁄ neø±XÊ\ >∑T]+∫ #·]Ã+#·qTHêïsTT. á yês¡+˝À #·eTTs¡T <Ûäs¡\T 4 XÊ‘·+ ‘·>∑Z>±, ÁøÏ‘·+ eT÷&ÉT HÓ\˝À¢ 15 XÊ‘·+ ~–e∫Ã+~. Á|üeTTK #·eTTs¡T ñ‘·Œ‹Ô <˚XÊ\T á yêsê+‘·+˝À nãT<ë_˝À düe÷y˚X¯eTe&ÜìøÏ dæ<äΔeTe⁄‘·T+&É >±H˚ M{Ï <Ûäs¡\T ~–sêe&É+ $X‚wü+. >∑‘· ¬s+&ÉT HÓ\˝À¢ n+‘·sê®rj·T+>± eTT&ç #·eTTs¡T <Ûäs¡\T $|üØ‘·+>± ô|]–q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. Bì e\¢ <˚oj·T+>± ≈£L&Ü ô|Á{À˝Ÿ, &ûõ˝Ÿ <Ûäs¡\T ne÷+‘·+ ô|]>±sTT. Ç{°e\ n+‘·sê®rj·T eTT&ç #·eTTs¡T <Ûäs¡\T ‘·>∑TZ‘·÷ edüTÔHêïsTT.

Ç+<äT˝À Á|üuÛÑT‘·« dü+düú msTTsYb˛s¡Tº n<∏ë]{° Ä|òt Ç+&çj·÷ (mm◊)øÏ yÓTÆHê]{° yê{≤ e÷Á‘·y˚T ñ+&ÉqT+<äì eTs√ n~Ûø±] ‘Ó*bÕs¡T. ø±>± Á|üsTTy˚≥T ø£+ô|˙\≈£î 75 XÊ‘·+ yÓTC≤]{° yê{≤ ñ+&ÉqT+<äHêïs¡T. ¬syÓq÷´ ùw]+>¥ |ü<䛋˝À _&ç¶+>¥ ñ+≥T+<äHêïs¡T. &Ûç©¢, eTT+ãsTT ‘·s¡Vü‰˝ÀH˚ Á|üsTTy˚{°ø£s¡D #˚kÕÔeTHêïs¡T. &Ûç©¢ msTTsYb˛s¡Tº ¬syÓq÷´˝À õm+ÄsY Á|üdüTÔ‘·+ mm◊øÏ 45.99 XÊ‘·+ yê{≤ ÇdüTÔ+~. eTT+ãsTT msTTsYb˛s¡TºqT ìs¡«Væ≤düTÔqï õ$¬ø dü+düú ¬syÓq÷´˝À mm◊øÏ 38.7 XÊ‘·+ yê{≤ n+~düTÔ+~.

kÕeTsêΔ´ìï >∑T]Ô+∫ á kÕ+πø‹ø£‘·qT neT\T #˚düTÔHêïj·Tì ôd’ãsY◊ dæǡ sêyéT >∑DÒwt ù|s=ÿHêïs¡T. Ç<˚ kÕ+πø‹ø£‘·qT eTq <˚X¯+˝À neT\T #˚ùdÔ nbÕs¡yÓTÆq e÷s¡TŒ\T rdüT≈£îsêee#·ÃHêïs¡T. kÕàsYº q>∑sê\ ìsêàD+˝À Ks¡TÃqT eT]+‘·>± ‘·–Z+#·e#·Ã Hêïs¡T. ˝Àsê yê´Hé kÕ+πø‹ø£‘·‘√ eT]+‘· y˚>∑+>± kÕàsYº Ç+&çj·÷qT ì]à+#·T ø√e#·ÃHêïs¡T. Ädæj·÷˝À yÓTT≥º yÓTT<ä{ÏkÕ]>± »s¡T>∑T‘·Tqï á dü<ädüT‡≈£î ‘Ó\+>±D ◊{Ï XÊK Á|æì‡|ü˝Ÿ ôdÁø£≥Ø »j˚Twt s¡+»Hé, n≥˝Ÿ ÇH√ïy˚wüHé $TwüHé &Ó’¬sø£ºsY s¡eTDHé sêeTHê<∏äHé, bòÂ+&˚wüHé |òüsY |òüP´#·]dæºø˘ dæ{°dt n<Ûä´≈£åîsê\T ø£s¡TD >√bÕ˝Ÿ‘√ bÕ≥T ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»¬s’ e÷{≤¢&Üs¡T.

ôdHÓ‡ø˘‡≈£î

79 bÕsTT+≥¢ qwüº+

eTT+ãsTT : $<˚o eT<äT|üs¡¢ neTàø±\ ˇ‹Ô&ç‘√ X¯óÁø£yês¡+ <˚oj·T kÕºø˘ e÷¬sÿ≥T¢ qcÕº\T #·$ #·÷XÊsTT. _mdtÇ ôdHÓ‡ø˘‡ 79 bÕsTT+≥T¢ ø√˝ÀŒsTT 35,158.55øÏ |ü&çb˛sTT+~. ø±>± ì|ò”º 13.20 bÕsTT+≥T¢ ‘·–Z 10,585 e<ä› eTT–dæ+~. eTTK´+>± ◊{Ï, m|òtm+dæõ, |æmdtj·TT u≤´+≈£î, ˝ÀVü≤, eTÚ*ø£ edü‘·T\T, Ç+<Ûäq, ]j·÷©º, ø£q÷‡eTsY &É÷´¬sãT˝Ÿ‡ dü÷N\T Á|ü‹≈£L\‘·qT m<äTs=ÿHêïsTT. {≤{≤ d”º˝Ÿ, ÇH√Œ¤dædt, {Ïdæmdt, ˇmHéõdæ, ]\j·THé‡ Ç+&ÉÁd”ºdt, uÛ≤s¡r msTTsYf…˝Ÿ, mdt_◊, ôV≤#Y&çm|òtdæ u≤´+≈£î, ◊{Ïdæ dü÷N\T 0.50 XÊ‘·+ qT+∫ 2.50 XÊ‘·+ es¡≈£î qwüºb˛j·÷sTT.


10

OÐðlG-‹Ü-B-ÆŠ‡ h-ÌêÏ l Ô¶æ°ÐéÆý‡… l ¯]lÐ]l…ºÆŠæ l 10 l 2018

yé‘‘ G‹Ü.G‹Ü. Ððl*gñæ‹Ü OyðlÆð‡MýStÆŠ‡ GÑ$Í AM>yðlÒ$, Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šl

¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æ ѧéÅ ^èlÇ{™èl 1. ÒsìæÌZ çÜÇM>° f™èl? 1) EyŠæÞ yìlÝëµ^Œæ & 1854 2) ÝëÆý‡j…sŒæ MýSÑ$çÙ¯Œæ & 1944 3) Ððl$M>Ìôæ Ñ$°sŒæÞ & 1834 4) ß ç æÆ>tVæŠ MýSÑ$sîæ & 1934 2. GÐ]lÇ çÜËà Ðól$Æý‡MýS$ A°² Æ>{ÚëtÌZÏ OyðlÆð‡MýStÆŠæÞ B‹œ ç³¼ÏMŠæ C¯Œæ{çÜtMýSÛ¯ŒlÞ¯]l$ °Ä¶æ$ Ñ$…^éÆý‡$? 1) Ððl$M>Ìôæ Ñ$°sŒæÞ 2) EyŠæÞ yìlÝëµ^Œæ 3) çßæ…rÆŠæ MýSÑ$çÙ¯Œæ 4) ÝëÆý‡j…sŒæ Ç´ùÆŠæt 3. ¿êÆý‡™ŒæÌZ ™öÍ E´ë«§éÅĶæ$ Õ„ýS×æ MýSâêÔ>˯]l$ GÐ]lÆý‡$ Ýë¦í³…^éÆý‡$? 1) Ððl$M>Ìôæ 2) {¸ë°Þ‹Ü gôæÑĶæ$ÆŠæ 3) igñæ¯Œæ »êÌŒæY 4) çßæ…rÆŠæ 4. ¿êÆý‡™ŒæÌZ {ïÜ¢ËMýS$ {ç³ÐólÔ¶æ… MýS͵…_¯]l ™öÍ ÑÔ¶æÓѧéÅËĶæ$…? 1) MýSËMýS™é¢ 2) Ð]l${§é‹Ü 3) »Ÿ…»êƇ¬ 4) ºÆøyé 5. {´ë£ýlÑ$MýS ѧéÅ »ê«§ýlÅ™èl Ý린MýS çÜ…çܦË$ ^ólç³sêtË° çÜ*_…_…¨? 1) EyŠæÞ yìlÝëµ^Œæ 2) Ððl$M>Ìôæ Ñ$°sŒæÞ 3) çßæ…rÆŠæ MýSÑ$çÙ¯Œæ 4) çßZÆ>tVŠæ MýSÑ$sîæ 6. Ķ欧鮯]l…™èlÆý‡ ç³£ýlMýS… A° §ól°² A…sêÆý‡$? 1) çßæÆ>tVŠæ MýSÑ$sîæ 2) GºsŒæ Eyø ç³£ýlMýS… 3) ÝëyýlÏÆŠæ ç³£ýlMýS… 4) ÝëÆý‡j…sŒæ Ç´ùÆŠæt 7. ^èlÆ>a 糧ýl®† GÐ]lÇ M>Ë…ÌZ Eç³Äñæ*W…^ól ÐéÆý‡$? 1) ^éÆ>ÓMýS$Ë$ 2) Ogñæ¯]l$Ë$ 3) »o§ýl$®Ë$ 4) Ð]l¬íÜÏ…Ë$ 8. MýSËMýS™é¢, Ð]l${§éçÜ$, »Ÿ…»êƇ¬ ÑÔ¶æÓѧéÅ ËĶæ*Ë$ HÆý‡µyýlyé°MìS M>Æý‡×æOÐðl$¯]l MýSÑ$çÙ¯Œæ? 1) Ððl$M>Ìôæ Ñ$°sŒæÞ 2) ÝëÆý‡t…sŒæ Ç´ùÆŠæt 3) EyŠæÞ yìlÝëµ^Œæ 4) çßæ…rÆŠæ MýSÑ$çÙ¯Œæ

ѧýlÅ

Send your Feedback to vidya@sakshi.com

¿êÆý‡¡Ä¶æ$ ѧéÅ Ñ«§é¯é°MìS "Ð]l*V>² M>Æ>t' Ð]l…sìæ¨? 9. ¯ólsìæ ¯]lÆý‡ÞÈ Ñ«§é¯é°² çÜ*_…_¯]l ™öÍ MýSÑ$çÙ¯Œæ? 1) Ððl$M>Ìñæ Ñ$°sŒæÞ 2) EyŠæÞ yìlÝëµ^Œæ 3) çßæ…rÆŠæ MýSÑ$çÙ¯Œæ 4) ÝëÆý‡j…sŒæ Ç´ùÆŠæt 10. "BÆ>Ð]l*Ë$' GÐ]lÇ Ñ§éÅ Ñ«§é¯]l…ÌZ° ´ëuý‡Ô>ËË$? 1) Ðól§ýl 2) »o§ýl$®Ë 3) Ð]l¬íÜÏ… 4) ^éÆ>ÓMýS$Ë$ 11. »Ÿ…»êƇ¬ÌZ° »ê…«§éÌZ ¿êÆý‡™èl §ólÔ¶æ… ÌZ° ™öÍ B«§ýl$°MýS MýSâêÔ>Ë Ýë¦í³… _…¨? 1) igñæ¯Œæ »êÌŒæY 2) {¸ë°Þ‹Ü gôæÑĶæ$ÆŠæ 3) Ððl$M>Ìôæ 4) çßæ…rÆŠæ 12. C…VýSÏ…yŠæÌZ° ѧéÅ Ñ«§é¯]l… ¿êÆý‡™Œæ ^ólÆý‡yé°MìS 40 Hâ¶æ$Ï ç³yýl$™èl$…§ýl° õ³ÆöP¯]l² ÐéÆý‡$? 1) Ððl$M>Ìôæ Ñ$°sŒæÞ 2) ÝëÆý‡j…sŒæ MýSÑ$çÙ¯Œæ 3) EyŠæÞ yìlÝëµ^Œæ 4) çßæ…rÆŠæ MýSÑ$çÙ¯Œæ 13. B™èlà ç³Æý‡Ð]l*™èlÙø Ñί]l… M>Ðé˯ól BÔ¶æ Ķæ$…™ø ѧýlů]l…¨…_¯]l ѧéÅ Ñ«§é¯]l…? 1) ^éÆ>ÓMýS 2) Ðól§ýl 3) »o§ýl® 4) gO æñ ¯]l 14. ´ëuý‡Ô>Ë Ñ§éÅÆý‡$¦Ë çÜ*PÌŒæ »êÅVŠæOò³ Ðólíܯ]l MýSÑ$sîæ? 1) Möu>Ç 2) Ð]l*ËP… B¨ÔóæçÙĶæ$Å 3) DÔ¶æÓÈ ¿êƇ¬ ³ç sôæÌŒæ 4) Ķæ$ÔŒæ´ëÌŒæ 15. Ððl¬§ýlÍĶæ*ÆŠæ MýSÑ$çÙ¯Œæ {ç³M>Æý‡… ç³È„ýS Ñ«§é ¯]l…ÌZ §ól°² ™èlWY…^èlyé°MìS Ë„>Å™èlÃMýS {ç³Ô¶æ² Ë$ {ç³ÐólÔ¶æò³sêtÍ? 1) Ð]lÅMìS¢ °çÙ™t lè 2) Ð]lÜç $¢ °çÙ™t lè 3) B™éÃ{Ô¶æĶæ$™èl 4) Ð]lÝë¢Ó{Ô¶æĶæ$™èl 16. H ѧýlÅOò³ çÜ*^èl¯]lËMýS$ Ððl¬§ýlÍĶæ*ÆŠæ MýSÑ$çÙ¯Œæ °Ä¶æ$Ñ$…^éÆý‡$? 1) òÜMýS…yýlÈ 2) Ýë…MóS†MýS 3) ÑÔ¶æÓѧéÅËĶæ$ 4) {´ë£ýlÑ$MýS

Hï³ yîlGïÜÞ

ç³ÆŠæòܵMìStÐŒæÞ C¯Œæ Gyýl$ÅMóSçÙ¯Œæ {ç³™ólÅMýS… 17. ¯ólsìæ B…VýSÏ Ñ§ýlÅ {´ë«§é¯]lÅ™èlMýS$ §éÇ ¡íܯ]l ¯ésìæ MýSÑ$çÙ¯Œæ çÜ*^èl¯]lË$? 1) ß ç æ…rÆŠæ 2) àÆ>tVæŠ 3) Ððl$M>Ìôæ Ñ$°sŒæÞ 4) EyŠæÞ yìlÝëµ^Œæ 18. ÝëÓ™èl…{™éÅ°MìS Ð]l¬…§ýl$ H MýSÑ$çÙ¯Œæ¯]l$ "¿êÆý‡¡Ä¶æ$ ѧéÅ MýSÑ$çÙ¯Œæ' A° í³Í^ól ÐéÆý‡$? 1) Möu>Ç 2) Æ>«§é MýS–çÙ¯~ æŒ 3) ß ç æ…rÆŠæ 4) ÝëÆý‡…j sŒæ 19. Ð]l–£é (wastage), çÜ¢ºª™èl (Stagna-tion)Ë$ {´ë£ýlÑ$MýS ѧéÅ ÐéÅí³¢MìS Ayýlz… MýS$Ë$V> E¯]l² f…r çÜÐ]l$çÜÅË° õ³ÆöP¯]l² ÐéÆý‡$? 1) Ððl$M>Ìôæ Ñ$°sŒæÞ 2) çßæ…rÆŠæ MýSÑ$çÙ¯Œæ 3) àÆ>tVŠæ MýSÑ$sîæ 4) EyŠæÞ yìlÝëµ^Œæ 20. çÜàĶæ$ ÑÆ>â¶æ Ñ«§é¯]l… (Grant in Aid)¯]l$ ¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æ…ÌZ Æý‡*´÷…¨…^éÍ A° õ³ÆöP¯]l² MýSÑ$çÙ¯Œæ? 1) EyŠæÞ yìlÝëµ^Œæ 2) çßæ…rÆŠæ MýSÑ$çÙ¯Œæ 3) Ððl$M>Ìôæ Ñ$°sŒæÞ 4) ÝëÆý‡j…sŒæ MýSÑ$çÙ¯Œæ 21. 8 O¯ðl†MýS ^èlÆý‡ÅËMýS$ {´ë«§é¯]lÅÑ$_a¯]l ѧéÅ Ñ«§é¯]l…? 1) Ðól§ýl 2) »o§ýl$®Ë 3) gO æñ ¯]l$Ë 4) ^éÆ>ÓMýS$Ë

22. Ð]l*«§ýlÅÑ$MýS Ýë¦Æ‡¬ÌZ JMýS ç³¼ÏMŠæ ç³È„ýS E…yéË° çÜ*_…_¯]l MýSÑ$çÙ¯Œæ? 1) Ððl¬§ýlÍĶæ*ÆŠæ 2) Möu>Ç 3) DÔ¶æÓÈ ¿êÄŒæ$ ç³sôæÌŒæ 4) ¯]l*™èl¯]l gê¡Ä¶æ$ ѧéÅ Ñ«§é¯]l… 23. "¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æ ¿¶æÑçÙÅ™Œæ ™èlÆý‡VýS† VýS§ýl$ÌZÏ Æý‡*ç³#¨§ýl$ªMýS$…r$…§ýl°' õ³ÆöP¯]l²¨? 1) Æ>«§éMýS–çÙ~¯Œæ MýSÑ$çÙ¯Œæ 2) Möu>Ç MýSÑ$çÙ¯Œæ 3) DÔ¶æÓÈ ¿êÄŒæ$ ç³sôæÌŒæ MýSÑ$sîæ 4) ¯]l*™èl¯]l gê¡Ä¶æ$ ѧéÅ Ñ«§é¯]l… 24. §ól° VýS$Ç…_ "Æ>iÐŒæ V>…«© ÒË$¯éÐ]l*' V> í³.Ñ. ¯]lÆý‡íÜ…àÆ>Ð]l# õ³ÆöP¯é²Æý‡$? 1) Æ>«§éMýS–çÙ~¯Œæ MýSÑ$çÙ¯Œæ 2) Möu>Ç MýSÑ$çÙ¯Œæ 3) DÔ¶æÓÈ¿êÄŒæ$ ç³sôæÌŒæ MýSÑ$sîæ 4) ¯]l*™èl¯]l gê¡Ä¶æ$ ѧéÅ Ñ«§é¯]l… 25. ÑÔ¶æÓ Ñ§éÅËĶæ$ Ýë¦Æ‡¬ÌZ ÌñæMýSaÆý‡ÆŠæ, ÈyýlÆŠæ, {´÷òœçÜÆŠæ A¯ól Ð]lÊyýl$ Ýë¦Æ‡¬Ë$…yéË° çÜ*_…_¯]l MýSÑ$çÙ¯Œæ? 1) Möu>Ç 2) DÔ¶æÓÈ ¿êÄŒæ$ ç³sôæÌŒæ 3) Æ>«§éMýS–çÙ~¯Œæ 4) 1986 gê¡Ä¶æ$ ѧéÅ Ñ«§é¯]l… 26. "B^éÆý‡Å §ólÐø¿¶æÐ]l' A° MîSÇ¢…_¯]l ѧéÅ Ñ«§é¯]l…? 1) Ðól§ýl 2) »o§ýl® 3) ^éÆ>ÓMýS$Ë$ 4) Ð]l¬íÜÏ… 27. Æý‡MýS¢…, Ð]lÆý‡~…ÌZÏ ¿êÆý‡¡Ä¶æ¬OÌñæ; AÀÆý‡$ ^èl$Ë$, AÀ{´ëĶæ*Ë$, Ðól$«§ýlÌZ B…VóSÏ Ä¶æ¬ÌêÏE…yól Mö™èl¢ Ð]lÆ>Y°² ¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æ… ™èlĶæ*Æý‡$^ólĶæ*Ë° õ³ÆöP¯]l²ÐéÆý‡$? 1) Ððl$M>Ìôæ 2) EyŠæ 3) çßæ…rÆŠæ 4) ÝëÆý‡j…sŒæ 28. ѧýlů]l$ E™éµ§ýlMýS™èl™ø Ð]l¬yìl ò³sêt˯]l² MýSÑ$çÙ¯Œæ 1) Æ>«§éMýS–çÙ~¯Œæ 2) Möu>Ç

29.

30.

31.

32.

33.

3) DÔ¶æÓÈ¿êÄŒæ$ ç³sôæÌŒæ 4) ¯]l*™èl¯]l gê¡Ä¶æ$ ѧéÅ Ñ«§é¯]l… ¿êÆý‡¡Ä¶æ$ ѧéÅ Ñ«§é¯é°MìS "Ð]l*V>² M>Æ>t' Ð]l…sìæ¨? 1) Ððl$M>Ìôæ Ñ$°sŒæÞ 2) EyŠæÞ yìlÝëµ^Œæ 3) àÆ>tVŠæ MýSÑ$sîæ 4) çßæ…rÆŠæ MýSÑ$çÙ¯Œæ {†¿êçÙ çÜ*{™èl… õ³ÆöP¯]l² MýSÑ$çÙ¯Œæ? 1) Æ>«§éMýS–çÙ~¯Œæ 2) Möu>Ç 3) DÔ¶æÓÈ¿êÄŒæ$ ç³sôæÌŒæ 4) ¯]l*™èl¯]l gê¡Ä¶æ$ ѧéÅ Ñ«§é¯]l… òÜMýS…yýlÈ Ñ§éÅMýSÑ$çÙ¯Œæ {ç³M>Æý‡… ѧéÅ çÜÓÆý‡*ç³…? 1) 3 + 5 + 3 + 4 2) 5 + 4 + 3 + 3 3) 5+ 3 + 4 + 3 4) 4 + 5 + 3 + 3 ç³ÇÔZ«§ýl¯]l ^ólõÜ ÐéÇMìS BǦMýS çÜàĶæ*°² A…¨…^éË° õ³ÆöP¯]l² MýSÑ$çÙ¯Œæ? 1) Ķæ$ÔŒæ´ëÌŒæ 2) Æ>«§éMýS–çÙ~¯Œæ 3) DÔ¶æÓÈ ¿êÄŒæ$ ç³sôæÌŒæ 4) Möu>Ç "Ð]l$…_ C…WÏ‹Ù {VýS…£éËĶæ$…ÌZ° JMýSP Ý÷Æý‡$VýS$ÌZ° ç³#çÜ¢M>ÌZÏ C…yìlĶæ*, AÆó‡ ¼Ä¶æ* §ólÔ>Ë Ýëíßæ™èlÅ… Ððl¬™èl¢… MýSÍí³¯é MýS*yé çÜÇ ™èl*VýS§ýl$' A° õ³ÆöP…¨? 1) Ððl$M>Ìôæ Ñ$°sŒæÞ 2)EyŠæÞ yìlÝëµ^Œæ 3) çßæ…rÆŠæ MýSÑ$çÙ¯Œæ 4) ÝëÆý‡t…sŒæ Ç´ùÆŠæt

çÜÐ]l*«§é¯éË$ 1) 4 6) 4 11) 2 16) 1 21) 2 26) 1 31) 3

2) 2 7) 3 12) 2 17) 3 22) 1 27) 1 32) 2

3) 3 8) 3 13) 2 18) 4 23) 2 28) 2 33) 1

4) 1 9) 4 14) 4 19) 3 24) 4 29) 2

5) 3 10) 2 15) 1 20) 1 25) 3 30) 2

DgŒæ B‹œ yýl*Ƈ¬…VŠæ ¼h¯ðl‹Ü 2018ÌZ ¿êÆý‡™Œæ Ý릯]l…? yéMýStÆŠ‡ ™èlÐ]l*à MøsìæÆð‡yìlz {´÷òœçÜÆŠ‡, I½G‹Ü, Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šl

Ð]l*¨Ç {ç³Ô¶æ²Ë$ 1. {sêÄŒæ$ (sñæÍM>ÐŒl$ Æð‡VýS$ÅÌôærÈ A£éÇsîæ B‹œ C…yìlĶæ*)¯]l$ 1997 çÜ…Ð]l™èlÞÆý‡…ÌZ §ól° {ç³M>Æý‡… HÆ>µr$ ^ólÔ>Æý‡$? 1) ´ëÆý‡ÏÐðl$…r$ ^èlrt… 2) MóS…{§ýl Ð]l$…{† Ð]l$…yýlÍ ¡Æ>ï]l… 3) C…yìlĶæ$¯Œæ ﳯ]lÌŒæ MøyŠæ 4) C…yìlĶæ$¯Œæ Ìê Ç´ùÆŠætÞ Ä¶æ*MŠæt 2. ¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æ…ÌZ 1911 çÜ…Ð]l™èlÞÆý‡…ÌZ Ððl¬§ýlr MìS…¨ H {´ë…™éË Ð]l$«§ýlÅ ÐéÄ¶æ¬ Æý‡Ðé×ê fÇW…¨? 1) †Æý‡$Ð]l¯]l…™èlç³#Æý‡… & ÑÔ>Qç³r²… 2) ³ç NÈ & ÑÔ>Qç³r²… 3) Ð]l¬…»êƇ¬ & ÑÔ>Qç³r²… 4) AËà»ê§Šæ & O¯ðl°sêÌŒæ 3. ¿êÆý‡™Œæ Ýë‹œtÐólÆŠæMýS$ Ð]l¬QÅ GVýS$Ð]l$†V> E¯]l² Ð]l*Æð‡PsŒæ? 1) Ë…yýl¯Œæ 2) AÐðl$ÇM> 3) {»ñæhÌŒæ 4) Ð]l*ÝùP 4. {ç³ç³…^èl ò³r$tºyìl °Ðól¨MýS¯]l$ {ç³^èl$Ç…^ól çÜ…çܦ? 1) UNCTAD 2) WTO 3) ADB 4) UNICEF 5. 2016--&17ÌZ sñæÍ MýSÐ]lÊÅ°MóSçÙ¯ŒæÞ ™èlÆ>Ó™èl õÜÐéÆý‡…V>°MìS çÜ…º…«¨…_ H Eç³Æý‡…VýS…

6.

7.

8.

9.

10.

11.

A«¨MýS ѧólÖ {ç³™èlÅ„ýS ò³r$tºyýl$˯]l$ BMýSÇÛ…_…¨? 1) ß ç ZrÌŒæ & r*Çf… 2) MýS¯]lÞÌñæt±Þ çÜÈÓ‹ÜË$ 3) MýS…ç³NÅrÆŠæ Ýë‹œtÐólÆŠæ & àÆŠæzÐólÆŠæ 4) Ðé×ìæfÅ… 2017&18ÌZ ¿êÆý‡™Œæ çÜ*¦Ë MýSË$糺yìl¯]l ÑË$Ð]lÌZ õÜÐéÆý‡…VýS… Ðésê? 1) 52 Ô>™èl… 2) 53.2 Ô>™èl… 3) 54.2 Ô>™èl… 4) 55.2 Ô>™èl… 2017&18ÌZ çÜ*¦Ë MýSË$糺yìl¯]l ÑË$Ð]lÌZ íܦÆý‡ «§ýlÆý‡Ë Ð]l§ýlª õÜÐéÆý‡…VýS… Ð]l–¨®? 1) 6.5 Ô>™èl… 2) 7 Ô>™èl… 3) 8.3 Ô>™èl… 4) 8.5 Ô>™èl… 糧ýlMö…yýlÐ]l ç³…^èlÐ]lÆý‡Û {ç³×êãMýS M>Ë…ÌZ õÜÐéÆý‡…VýS çÜVýSr$ ÐéÇÛMýS Ð]l–¨®? 1) 8.5 Ô>™èl… 2) 9.4 Ô>™èl… 3) 11.1 Ô>™èl… 4) 12.5 Ô>™èl… MìS…¨ H §ólÔ>Ë ™èlÆ>Ó™èl 2050 ¯ésìæMìS ¿êÆý‡™Œæ çÜÓ§ólÖ »êÅ…MìS…VŠæ Æý‡…VýS…ÌZ Ð]lÊyø A† ò³§ýlª BǦMýS Ð]lÅÐ]lçܦV> AÐ]l™èlÇ…^èlVýS˧ýl° A…^èl¯é? 1) O^ðl¯é, AÐðl$ÇM> 2) AÐðl$ÇM>, C…VýSÏ…yŠæ 3) {»ñæhÌŒæ, §ý „ìS×æ MöÇĶæ* 4) íÜ…VýSç³NÆŠæ, E™èl¢Æý‡ MöÇĶæ* fÐ]lçßæÆŠæÌêÌŒæ ´ùÆŠæt {r‹Üt MìS…¨ H Æ>{Úët°MìS çÜ…º…«¨…_…¨? 1) VýS$fÆ>™Œæ 2) B…{«§ýl{糧ólÔŒæ 3) Ð]l$àÆ>{çÙt 4) JyìlÔ> ¿êÆý‡™Œæ MìS…¨ H §ólԶ慙ø ç³Æ>ÅrMýS Æý‡…VýS…ÌZ çÜçßæM>Æ>°² ò³…´÷…¨…^èl$Mö¯ól Jç³µ…-

f¯]lÆý‡ÌŒæ çÜtyîl‹Ü C…yìlĶæ$¯Œæ GM>¯]lÒ$

16. 17.

{ç³™ólÅMýS…

12.

13.

14.

15.

§ýl…Oò³ çÜ…™èlMýS… ^ólĶæ$yé°MìS A…XMýSÇ…_…¨? 1) O^ðl¯é 2) Æý‡ÚëÅ 3) O¯lð iÇĶæ* 4) §ýl„ì ×æ MöÇĶæ* {ç³ç³…^èl »êÅ…MŠæ DgŒæ B‹œ yýl*Ƈ¬…VŠæ ¼h¯ðl‹Ü 2018ÌZ ¿êÆý‡™Œæ Ý릯]l…? 1) 56 2) 77 3) 111 4) 130 ´ëÇ{Ô>Ñ$MýS E™èlµ†¢ çÜ*`ÌZ G°Ñ$¨ MîSËMýS AÐ]lÝë¦ç³¯é Æý‡…VýS ç³Ç{Ô¶æÐ]l$Ë Ðésê? 1) 30.27 Ô>™èl… 2) 35.27 Ô>™èl… 3) 40.27 Ô>™èl… 4) 51.67 Ô>™èl… 2018 AMøtºÆŠæÌZ "¨ òÜMýS…yŠæ GyìlçÙ¯Œæ B‹œ C…yìlĶæ* Ððl¬O»ñæÌŒæ M>…{VðS‹Ü' MìS…¨ H {´ë…™èl…ÌZ fÇW…¨? 1) Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šæ 2) ¯]l*ÅÉìlÎÏ 3) Ð]l¬…»êƇ¬ 4) MøÌŒæMýS™é¢ çÜ$íܦÆ>ÀÐ]l–¨®MìS ò³r$tºyýl$˯]l$ {´ù™èlÞíßæçÜ$¢¯]l²…§ýl$MýS$V>¯]l$ IMýSÅÆ>fÅçÜÑ$† GMŠæÞ-

18.

19.

20.

21.

Ìñ毌æÞ AÐéÆý‡$zMýS$ MìS…¨ ÐésìæÌZ CsîæÐ]lË G…í³OMðS…¨ H¨? 1) C¯ðlÓ‹Üt C…yìlĶæ* 2) ÝëtÆý‡t‹³ C…yì Ķæ* 3) Ðól$MŠæ C¯Œæ C…yìlĶæ* 4) òO ³Ð]l±² "{糿¶æ$™èlÓ C&õ³Ððl$…sŒæ adoption Ranking 2018'ÌZ ¿êÆý‡™Œæ Ý릯]l…? 1) 16 2) 20 3) 22 4) 28 ¿êÆý‡™ŒæÌZ Oòœ¯é°ÛĶæ$ÌŒæ C¯ŒæMýS*Ïf¯Œæ C…yðlMŠæÞ¯]l$ Æý‡*´÷…¨…^ól¨ H¨? 1) yìl´ëÆŠætÐðl$…sŒæ B‹œ C…yý {íÜtĶæ$ÌŒæ ´ëËïÜ A…yŠæ {ç³Ððl*çÙ¯Œæ 2) yìl´ëÆŠætÐðl$…sŒæ B‹œ Oòœ¯é°ÛĶæ$ÌŒæ çÜÈÓòÜ‹Ü 3) yìl´ëÆŠætÐðl$…sŒæ B‹œ OÐðl$¯ŒæÞ A…yŠæ Ñ$¯]lÆý‡ÌŒæÞ 4) Oò³ÐólÒM>Ð]l# Incredible india M>Å…ò³Æ‡¬¯Œæ MìS…¨ ÐésìæÌZ H Æý‡…V>°MìS çÜ…º…«¨…_…¨? 1) Oòœ¯é°ÛĶæ$ÌŒæ çÜÈÓ‹ÜË$ 2) Æý‡Ðé×ê 3) ç³Æ>ÅrMýS… 4) çÜÐ]l*^éÆý‡… {ç³ç³…^èl {sêÐðlÌŒæ A…yŠæ r*Çf… Mú°ÞÌŒæ A…^èl¯é {ç³M>Æý‡… 2017ÌZ ¿êÆý‡™Œæ Ððl¬™èl¢… E´ë«¨ÌZ ç³Æ>ÅrMýS Æý‡…VýS… Ðésê? 1) 6 Ô>™èl… 2) 8 Ô>™èl… 3) 8.5 Ô>™èl… 4) 4.9 Ô>™èl… {ç³ç³…^èlÐéÅç³¢…V> sñæÍMýSÐ]lÊÅ°MóSçÙ¯Œæ ¯ðlsŒæÐ]lÆŠæPÌZ (Ððl¬O»ñæÌŒæ ¸ù¯]l$Ï, íœMŠæÞyŠæ ) ¿êÆý‡™Œæ Ý릯]l…? 1) 2 2) 4 3) 5 4) 6 ò³¯]lÛ¯Œæ 眅yŠæ Æð‡VýS$ÅÌôærÈ A…yŠæ yðlÐ]lË‹³Ððl$…sŒæ A£éÇsîæ° HÆ>µr$^ólíܯ]l çÜ…Ð]l™èlÞÆý‡…? 1) 2000 BVýS‹Üt 2) 2001BVýS‹Üt

22.

23.

24.

25.

3) 2002 BVýS‹Üt 4) 2003 BVýS‹Üt BĶæ¬ÚëïŒæ ¿êÆý‡™Œæ Gç³#µyýl$ {´ëÆý‡…¿¶æOÐðl$…¨? 1) 2016, òÜò³…t ºÆŠæ 2) 2017 òÜò³…t ºÆŠæ 3) 2018 òÜò³t…ºÆŠæ 4) Oò³ÐólÒ M>Ð]l# MóS…{§ýl {糿¶æ$™èlÓ… 2018&19 ºyðljsŒæÌZ çÜÆý‡ÓÕ„>AÀĶæ*¯ŒæMýS$ G…™èl Ððl¬™é¢°² MóSsêƇ¬…_…¨? 1) Æý‡*.24,128 Mør$Ï 2) Æý‡*.26,128 Mør$Ï 3) Æý‡*.27,250 Mør$Ï 4) Æý‡*.28,128 Mør$Ï MìS…¨ ÐésìæÌZ 2015, Ðól$ 9¯]l {´ëÆý‡…¿¶æOÐðl$¯]l ç³£ýlMýS… H¨? 1) ArÌŒæ ò³¯]lÛ¯Œæ Äñæ*f¯]l 2) {糫§é¯]lÐ]l$…{† f¯Œæ«§ýl¯Œæ Äñæ*f¯]l 3) Æ>iÐŒæ BÐé‹Ü Äñæ*f¯]l 4) Æ>{ïÙtĶæ$ {MìSíÙ ÑM>‹Ü Äñæ*f¯]l OÆð‡ÌôæÓ Æý‡*r$ ´÷yýlÐ]l# 1950&51 ¯ésìæMìS G…™èlV> ¯]lÐðl*O§ðl…¨? 1) 53,100 MìS.Ò$. 2) 53,600 MìS.Ò$. 3) 53,800 MìS.Ò$. 4) 62,100 MìS.Ò$.

çÜÐ]l*«§é¯éË$ 1) 1 2) 4 3) 2 4) 1 5) 3 6) 4 7) 3 8) 2 9) 1 10) 3 11) 4 12) 2 13) 3 14) 2 15) 1 16) 4 17) 2 18) 3 19) 2 20) 1 21) 4 22) 3 23) 2 24) 1 25) 2


ѧýlÅ

OÐðlG-‹Ü-B-ÆŠ‡ h-ÌêÏ l Ô¶æ°ÐéÆý‡… l ¯]lÐ]l…ºÆŠæ l 10 l 2018

Send your Feedback to vidya@sakshi.com

11

Farmers used the constellations in the night.. K. Lalitha Bai Subject Expert

Model Questions Directions (Q.No. 1- 5): Read each sentence to find out whether there is any grammatical mistake/ error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. Mark the number of that part with error as your answer. If there is 'No error', mark (5) as your answer. 1. I enjoy (1)/ playing (2)/ musical instruments like (3)/ piano and violin. (4)/ No error (5) 2. Having read the book, (1)/ there is no question (2)/ the book is better (3)/ than the film. (4)/ No error (5) 3. I don't know if I am ready (1)/ to take the test now and whether (2)/ I will ever be ready (3)/ in the future. (4)/ No error (5) 4. A flock of birds, (1)/ flying south (2)/ for the winter, (3)/ was above us. (4)/ No error (5) 5. He cooked the salmon (1)/ well because (2)/ he attended (3)/ culinary school. (4)/ No error (5) Directions: (Q.No.6 - 10) Which of the phrases (1), (2), (3), and (4) given below each sentence should replace the phrase underlined in the sentence to make it grammatically correct? If there is no error mark (5) No correction required as your answer. 6. Once almost covered under centuries of debris, skilled artisans have now restored some original famous paintings during the Italian Renaissance. 1) Some original famous paintings during the Italian Renaissance now have been by skillful artisans restored. 2) The restoration of some original famous paintings during the Italian Renaissance has been done by skilled artisans. 3) Skilled artisans during the Italian Renaissance have now restored some original famous paintings. 4) Some original famous paintings during the Italian Renai ssance have now been restored by skilled artisans. 5) No correction required 7. I asked him to quickly clean the table. 1) I asked him to clean the table quickly. 2) I asked quickly him to clean the table. 3) I quickly asked him to clean the table. 4) I asked him to clean the quickly table.

5) No correction required 8. I thought my plan would sure succeed 1) I thought my plan would sure succeeding. 2) I thought my plan would surely succeeds. 3) I thought my plan would certain succeed 4) I thought my plan would certainly succeed 5) No correction required 9. As soon as I hear the dog bark, I knew you were at the door. 1) As soon as I hear the dog bark, I know you are at the door. 2) As soon as I hear the dog bark, I had known you are at the door. 3) As soon as I hear the dog bark, I will know you are at the door. 4) As soon as I hear the dog bark, I will be knowing you will be at the door. 5) No correction required 10. It seemed like he liked me. 1) It seemed liked he liked me. 2) It seemed like he liking me. 3) It seemed as if he liked me. 4) It seemed liked he like me. 5) No correction required Directions (Q. No. 11-15): Rearrange the following six sentences (A), (B), (C), (D), (E) and (F) in a proper sequence to form a meaningful paragraph and then answer the questions given below. A) The good news is that both Smartphone operating systems are excellent. B) Microsoft has thrown in the towel with Windows Phone, BlackBerry makes Android devices now, and there are very few other options worth considering. C) Ultimately, the best platform for you depends on you. Pick the things that matter most to you, count the wins in those categories, and you have a recommendation. D) If you're buying a new smartphone today, chances are very good that it will run Google's Android or Apple's iOS mobile operating systems. E) These two platforms accounted for more than 99 percent of all new smartphones shipped in 2016, and that rose to 99.7 percent last year, according to IDC. F) They have far more in common than what divides them, but there are some important differences that you'll want to consider. 11. What is the FOURTH sentence after rearrangement? 1) A 2) B 3) C 4) D 5) E 12. What is the THIRD sentence after rearrangement?

IBPS Clerks Clerks General General English English al i

useful for

other

ci Spe

Bank Exams Bank Exams Exams Bank Exams Bank

1) A 2) B 3) C 4) F 5) E 13. What is the SECOND sentence after rearrangement? 1) A 2) B 3) D 4) E 5) F 14. What is the FIRST sentence after rearrangement? 1) B 2) A 3) C 4) D 5) E 15. What is the LAST sentence after rearrangement? 1) A 2) B 3) C 4) D 5) F Directions (Q.No. 16-20): Each question below has a blank/ two blanks, each blank indicating that something has been omitted. Choose the word/ set of words from the five options for each blank that best fits the meaning of the sentence as a whole. 16. Security is freedom from, or ____ against, potential harm ____ external forces. 1) rigidity, for 2) resilience, from 3) firmness, to 4) stiffness, towards 5) spirit, with 17. A firewall typically establishes a barrier ____ a trusted internal network and ____ external network, such as the Internet. 1) below, trusted 2) amid , believed 3) among, untrusted 4) between, untrusted 5) linking, conviction 18. The restaurant has a ____ buffet with authentic Indian dishes, if you do not like it, you can go for an equally ____ a-la-carte menu of exquisite continental dishes. 1) lavish, exciting 2) generous, boring 3) unstinted, dreary 4) copious, uninspiring 5) fulsome, electrify 19. Farmers used the constellations in the night sky for ____ the seasons. 1) seeing 2) observing 3) practicing 4) predicting 5) monitoring 20. It is a story of two men and a batch of ____ armoured cars. 1) deceased 2) diseased 3) decrepit 4) defeated 5) vigorous

Directions (Q.No. 21-25) Read the following passage carefully and answer the questions given below it. Certain words have been printed in bold to help you locate them while answering some of the questions. According to a new study by the School of Medicine of the University of Pittsburgh, spending hours every day on social media sites lead to body image issues and a higher risk of eating disorders. For someone with an eating disorder, comparisons with others are common, with a tendency to compare with those perceived to be thinner or fit. Eating disorder sufferers may berate themselves for not being as thin or sick as others they know with eating disorders, those they have met in treatment or online communities, or even friends or acquaintances. Social media can warp reality if you surround yourself with individuals struggling with the same condition as your sense of what is normal can be swallowed up. Sufferers of eating disorders may also measure their own achievements and accomplishments against their peers and as a result may feel they are lagging behind. A constant stream of acquaintances that constantly share news of their work advances, family and relationship statuses can lead to an influx of self-hate and the thought that any personal successes are lacking. This may be especially relevant if someone has missed out on chances to pursue milestones due to illness and/or treatment. Focusing on your own endeavors, however small they may seem is crucial. 21. What is the suitable tile for the passage? 1) reality check 2) what should you be eating? 3) Research on eating disorders. 4) Social Media and eating disorders. 5) trends in eating 22. What is the reason for self hate? 1) Comparisons with others 2) Measuring their own achievements and accomplishments against their peers 3) Associates constantly sharing news of their work advances, family and relationship statu-

ses 4) Focusing on your own endeavors 5) Spending hours every day on social media sites 23. What does warp reality mean? 1) a rare and powerful pheno menon 2) power to change the properties 3) a popular culture 4) reality distortion 5) ability to manipulate reality 24. The synonym of berate is 1) rebuke 2) praise 3) extol 4) eulogize 5) tribute 25. The antonym of influx is 1) invasion 2) flood 3) deluge 4) torrent 5) dearth Directions (Q.No. 26-28): Identify the word which is closest in meaning to the word provided and mark it as your answer. 26. Nabob 1) bigwig 2) doubter 3) frolic 4) converse 5) adverse 27. Pall 1) light 2) satiate 3) carry 4) horror 5) disgust 28. Sacrosanct 1) prayer 2) sanctuary 3) pious 4) sacred 5) worship Directions (Q.No. 29-30): Identify the word which is opposite in meaning to the word provided and mark it as your answer. 29. Placid 1) gauche 2) fine 3) brilliant 4) indecent 5) roaring 30. Stentorian 1) violent 2) muffled 3) loud 4) stealthy 5) tranquil

KEY 1) 3 6) 4 11) 1 16) 2 21) 4 26) 1

2) 2 7) 1 12) 2 17) 4 22) 3 27) 2

3) 1 8) 4 13) 4 18) 1 23) 5 28) 4

4) 5 9) 3 14) 4 19) 4 24) 1 29) 1

5) 3 10) 3 15) 3 20) 3 25) 5 30) 2


10

Á‹tyÓ˛

.

AØ˲Öô˲Á≥#ΔÊˇÖ ∑ ‘Ë˝∞–ÈΔÊˇÖ 10 Ø˲–ö˛Ö∫ΔÊˇ$ 2018

www.andhrajyothy com

MʸΔÊˇ¤Mʸ —ÃÍÁ≥Ö ØÈrMÊ¸Ö Δ>Ì‹Ö®..? yÓ˛GÔ‹fi {Á≥ôÛ˛≈MʸÖ

ôˆ—$√߯ ô˲ΔÊˇVÊ¸Ü MʸÖsÒ˝Öså˝ÃZ ΔÊˇ^Ë˛Δˇ$$ô˲À —–ö˛Δ>À$ GMʸ$P–ö˛V> EØÈ≤Δˇ$$. –È«Mϸ Á‹Ö∫Ö´®Ö_Ø˲ –ö˛$$RÍ≈Ö‘ÈÀØ˲$ ô˲ΔÊˇ^˲* –ö˛$Ø˲ØË˛Ö ^Û˛Á‹$Mʸ$Ör* EÖsÙ˝ Á‹$ÀøÊ˝ÖV> Vʸ$ΔÊˇ$¢ÖsÍΔˇ$$. –ö˛$$Q≈ÖV> ∫ß˛™Ø˲, A∫$™Ãå˝ MʸÃÍÖ, AØ˲≤–ö˛$ƒÊ˝$≈, ¥˘ô˲Ø˲, MʸØ˲$Á≥«¢ –ö˛ΔÊˇ ÀÑʸ√–ö˛$√, hyÊ˛$z MʸñÁŸ~–ö˛$*«¢, WyÊ˛$Vʸ$ –˛ÖMʸr Δ>–ö˛$–ö˛$*«¢, Vʸ$ΔÊˇgÍyÊ˛ –ö˛ÖsÏ˝ ΔÊˇ^Ë˛Δˇ$$ô˲À Vʸ$«Ö_ ^˲ßÊ˛$–ö˛#M¯–ÈÕ. “ΔÊˇ$ ΔÊˇ_Ö_Ø˲ Cô˲ΔÊˇ {Vʸ֣ëÀ$, ‘Ë˝ô˲M>À Vʸ$«Ö_ ô˛À$Á‹$ M¯–ÈÕ. ΔÊˇ^Ë˛Δˇ$$ô˲À$ ô˛ÕÌ≥Ø˲ –È« AØ˲$ øÊ˝–ö˛ —–ö˛Δ>À$ Á‹‡ ¥Îu>À–È» –ö˛$$RÍ≈Ö ‘ÈÀØ˲$ Á‹–ö˛${VʸÖV> ô˛À$Á‹$Mʸ$ÖßëÖ......

yëMʸtΔäˇ ßë”.ØÈ.‘ÈÌ‹à Á‹ªÒ˝jMʸ$t ∞Á≥#-◊˝$À$

ô˛À$Vʸ$ MʸÖsÒ˝Öså˝

Q Q

Q

Q Q Q Q Q Q Q

f∞√Ö^ÈΔÊˇ$. Á≥ΔÊˇ”ôÈÀı≥rÃZ ^˲ßÊ˛$–ö˛# {¥ÎΔÊˇÖ¿Ö^ÈΔÊˇ$. Á≥ßÊ˛‡Δ¯ Hr AØ˲≤Á≥NΔÊˇ~ô¯ —–ÈÁfl˝–˛$OÖ®. “« Mʸ$–ö˛*ΔÊˇ$yÊ˛$ –Û˛ÖMʸr Ô‹ôÈÁ≥Ü. Vʸ$ΔÊˇgÍyÊ˛, WyÊ˛$Vʸ$ JMÛ¸ ∫yÏ˛ÃZ ^˲ßÊ˛$–ö˛#Mʸ$ØÈ≤ΔÊˇ$. Vʸ$ΔÊˇgÍyÊ˛ Δ>Ì‹Ø˲ "®ßÊ˛$™ªÍr$' ô˛À$Vʸ$ÃZ –˛$$ßÊ˛sÏ˝ Mʸ£Ê˛. C® 1910ÃZ BÖ{´ßÊ˛ øÍΔÊˇÜ Á≥{ÜMʸÃZ A^˲aΔˇ$$Ö®. MʸØÈ≈‘Ë˝ìÀPÖ “« AßÊ˛$¬ô˲ ØÈrMʸÖ. WyÊ˛$Vʸ$–ÈΔÊˇ$ Á≥Δ>œMϸ—$yÏ˛ÃZ ∞–ö˛’Ö^Û˛–ÈΔÊˇ$. W«fØ˲$À øÍÁŸ AΔˇ$$Ø˲ Á‹–ö˛ΔÊˇ øÍÁŸØ˲$ ØÛ˛ΔÊˇ$aMˆ∞ –È≈MʸΔÊˇ◊˝Ö Δ>‘ÈΔÊˇ$. DƒÊ˝$Ø˲ A^˲a–˛$OØ˲ –È≈–ö˛‡«Mʸ øÍ⁄ΖȮ. "i–ö˛ßë¬ÁŸMʸ$ ∞ƒÊ˝*–ö˛$Mʸ$yÊ˛$ ΔÊˇ^Ë˛Δˇ$$ôÛ˛ M>∞ ÃÍÑʸ◊Ï˝Mʸ$yÊ˛$ M>yÊ˛$' A∞ {Á≥MʸsÏ˝Ö^ÈΔÊˇ$. WyÊ˛$Vʸ$–ÈΔÊˇ$ Δ>Ì‹Ø˲ 'A Memorandum on Modern Telugu' AÖßÊ˛« Mʸ‚Ê˝ìœ ô˛«Ì≥Ö_Ö®. Hså˝fi ߈ΔÊˇô¯ MʸÀÌ‹ "® sÓ˝^˲Δäˇ' AØÛ˛ Á≥{ÜMʸØ˲$ Ø˲yÏ˛¥ÎΔÊˇ$. ô˛À$Vʸ$ øÍÁŸMʸ$ {¥Î◊˝ –ÈƒÊ˝$$–ö˛# Á‹ÖÁ‹Pñô˲–ö˛$Ör* {Á≥fÀ øÍÁŸMÛ¸ Á≥rtÖ MʸsÍtÀØÈ≤yÊ˛$. 1940 fØ˲–ö˛« 22Ø˲ WyÊ˛$Vʸ$ –Û˛ÖMʸr Δ>–ö˛$–ö˛$*«¢ Á≥Öô˲$À$ MÓ¸«¢‘Û˝ÁŸ$ÀƒÊ˝*≈ΔÊˇ$. DƒÊ˝$Ø˲ ∞ΔÊˇÖô˲ΔÊˇÖ ô˛À$Vʸ$ øÍÁŸ Vʸ$«Ö_ BÃZ_Ö_Ø˲ ô˛À$Vʸ$ ºyÊ˛z.

¥ÎuÊˇÖ 13 & øÊ˝*—$ Á≥#{ô˲$yÊ˛$

ôˆ—$√߯ ô˲ΔÊˇVÊ¸Ü MʸÖsÒ˝Öså˝ ¥ÎuÊˇÖ 5 & {ı≥ΔÊˇ◊˝ F F F F F

F

F F F F

D ¥ÎuÊˇÖ –È{yÛ˛–ö˛# _Ø˲ “ΔÊˇøÊ˝{ßÊ˛$∞ AØ˲$–ÈßÊ˛Ö. A∫$™Ãå˝ MʸÃÍÖ i—ô˲ —‘Û˝⁄ÎÀ$ CÖßÊ˛$ÃZ EØÈ≤Δˇ$$. MʸÃÍÖ Bô˲√Mʸ£Ê˛ D ¥Îu>∞Mϸ –ö˛$*ÀÖ “ΔÊˇøÊ˝{ßÊ˛$yÊ˛$ D ô˛À$Vʸ$ AØ˲$–Èßë∞Mϸ "JMʸ —gÙ˝ô˲ Bô˲√ Mʸ£Ê˛' AØÛ˛ ı≥ΔÊˇ$ Ú≥sÍtyÊ˛$. MʸÃÍÖMϸ ›˘ÃZ–˛*Øå˛ BßÊ˛ΔÊˇÿ E¥Î´ßë≈ƒÊ˝$$yÊ˛$. K Eô˲¢–ö˛$ —ßë≈«¶, ^˛yÊ˛z E¥Î´ßë≈ƒÊ˝$$yÏ˛ Ø˲$Ö_ Mʸ*yë GMʸ$P–ö˛ ØÛ˛ΔÊˇ$aM¯VʸÀyÊ˛∞ BƒÊ˝$Ø˲ AØÈ≤ΔÊˇ$. MʸÃÍÖ ô˲Ø˲ Vʸ$«Ö_ ^˛∫$ô˲* " Á≥»ÑʸÀ {VÛ¸yä˛ {Á≥M>ΔÊˇÖ ^˲*ı‹¢ ØÛ˛ØÛ˛“$ AÖô˲ ^˲$ΔÊˇ$M¸OØ˲ —ßë≈«¶∞ M>Ø˲$. –˛$$ßÊ˛r HΔ¯ØÈsÏ˝MʸÃå˝ CÖf±ΔäˇV> Á≥∞^Û˛‘ÈØ˲$' A∞ ı≥ΔˆPØÈ≤ΔÊˇ$. MʸÃÍÖ –ö˛*rÀ$: Cô˲ΔÊˇ$ÀØ˲$ AΔÊˇ¶Ö ^Û˛Á‹$MˆØ˲≤–ÈyÊ˛$ —gÍq∞ M>± ô˲Ø˲Ø˲$ ôÈØ˲$ ô˛À$Á‹$MˆØ˲≤–ÈyÛ˛ —–Û˛Mϸ —gÍqØ˲ ‘ÈÁ‹à Á≥£Ê˛Ö –ö˛*Ø˲–ö˛ Áfl˝ñßÊ˛ƒÊ˝$ “´ßÊ˛$ÃZœÖ_ ›ÎW¥˘–ÈÕ _Ø˲ “ΔÊˇøÊ˝{ßÊ˛$yÊ˛$ –ö˛$Ö_ Mʸ—, —–ö˛$ΔÊˇÿMʸ$yÊ˛$, AØ˲$–ÈßÊ˛Mʸ$yÊ˛$. MʸÃÍÖ Bô˲√Mʸ£Ê˛ Cô˲ΔÊˇ$ÀMʸ$ {ı≥ΔÊˇ◊˝ MʸÕWÁ‹$¢Ö® M>∫sÏ˝t D ¥ÎuÊˇÖ ı≥ΔÊˇ$ "{ı≥ΔÊˇ◊˝'.

¥ÎuÊˇÖ 6 & ØÛ˛Ø˲$: ›Î—{ܪÍΔˇ$$∞ H

H

{Á≥–ö˛$$Q Ô‹à–È® KÃÍY Δ>Ì‹Ø˲ AØ˲$–ÈßÊ˛ ¥ÎuÊˇ—$®. ByÊ˛–È‚Ê˝ìœ VʸyÊ˛Á≥ ßërMʸ*yÊ˛ßÊ˛ØÛ˛ Δ¯kÃZœØÛ˛ D–˛$ —ßë≈øÍ≈Á‹Ö ^Û˛ƒÊ˝$yÊ˛Ö B‘Ë˝aΔÊˇ≈Ö MʸÕWÁ‹$¢Ö®. {¥Î◊Ï˝Mϸ Mʸ$À–ö˛$${ßÊ˛ –Û˛ƒÊ˝$yÊ˛Ö ßÛ˛∞Mϸ AØ˲≤® B–˛$ B–Û˛ßÊ˛Ø˲.

¥ÎuÊˇÖ 7 & Á≥ßÊ˛≈ ΔÊˇôÈ≤À$ ∑ ∑

Mˆ∞≤ ‘Ë˝ô˲M>ÃZœ EØ˲≤ ±Ü Á≥ßë≈ÀØ˲$ D ¥ÎuÊˇÖÃZ Vʸ–ö˛$∞›Î¢–ö˛$$. "{÷MʸΔÊˇ Δ>f‘Û˝QΔ>' AØÛ˛ –ö˛$Mʸ$rÖô¯ ‘Ë˝ô˲MÊ¸Ö Δ>Ì‹Ø˲–ÈyÊ˛$ Á‹ô˲≈–¯À$ Á‹$ÖßÊ˛ΔÊˇ Mʸ—. ´ßÊ˛Ø˲–ö˛Öô˲$yÏ˛∞ M¯ΔÊˇyÊ˛Ö AÖsÙ˝, ¥Î–ö˛$$ Á≥yÊ˛Vʸ “$ßÊ˛ EØ˲≤ –ö˛$◊Ï˝∞ M¯ΔÊˇ$M¯–ö˛yÊ˛–Û˛$ A∞ ı≥ΔˆPØÈ≤yÊ˛$. ƒÊ˝$£ë–ÈMʸ$PÀ AØ˲≤–ö˛$ƒÊ˝$≈ 12–ö˛ ‘Ë˝ôȺ™–ÈyÊ˛$. Cô˲yÊ˛$ "Á‹ΔÛˇ”‘Ë˝”ΔÊˇ ‘Ë˝ô˲MʸÖ' ΔÊˇ_Ö^ÈyÊ˛$. VˆÁ≥µ ’–ö˛øÊ˝Mʸ$¢yÊ˛$. ßÛ˛∞MÓ¸ ^˲ÕÖ^˲Mʸ*yÊ˛ßÊ˛$ A∞ ı≥ΔˆPØÈ≤yÊ˛$. 15–ö˛ ‘Ë˝ôȺ™Mϸ ^˛Ö®Ø˲ Mʸ*_–ö˛$Ö_ Ü–ö˛$√Mʸ— "{÷ øÊ˝ΔÊˇY ‘Ë˝ô˲M>∞≤ Δ>‘ÈyÊ˛$. ±ÃÍ Á‹$ÖßÊ˛« Á≥«◊˝ƒÊ˝$Ö Mʸ*yë Cô˲∞ M>–ö˛≈ ΔÊˇ^˲ØÛ˛. ‘Û˝ÁŸÁ≥µ ΔÊˇ_Ö_Ø˲ "Ø˲ΔÊˇÌ‹ÖÁfl˝ ‘Ë˝ô˲MʸÖ' Ô‹Á‹ Á≥ßë≈Àô¯

F

∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑

Mʸ*yÏ˛ EÖr$Ö®. "›Î´ßÊ˛$ Á‹fjØ˲$Àô¯ fVʸyÊ˛–ö˛*yÏ˛Ø˲ MÓ¸yÊ˛$' "∞ΔÊˇ$ı≥ßÊ˛ÀØ˲$ ^˲*_ ∞ÖßÊ˛ ^Û˛Ì‹Ø˲ MÓ¸yÊ˛$' A∞ ^˛¥ÎµyÊ˛$ ´ßÊ˛Ø˲–ö˛Öô˲$y˛OØ˲ À–ö˛◊˝ AØ˲≤–Û˛$ ÜÖsÍyÊ˛$ A∞ ÃZMʸ»Ü∞ –˛ÀœyÏ˛Ö^ÈyÊ˛$. D ¥ÎuÊˇÖÃZ∞ BΔ¯ Á≥ßÊ˛≈Ö ∫–˛$√ΔÊˇ ¥˘ô˲Ø˲ ΔÊˇ_Ö_Ø˲ ØÈΔ>ƒÊ˝$◊˝ ‘Ë˝ô˲MÊ¸Ö ÃZ∞®. "∫*yÏ˛ßÊ˛ÀÃZØ˲ –Û˛À$a Ø˛ƒÒ˝$≈^˲Ø˲$ D ØÈ –˛*ÑÊ¸Ö ± Á≥ßëΔÊˇa VÊ¸ÜƒÊ˝$$Øå˛ ÃÙ˝Mʸ$Ø˲≤ ØÈΔ>ƒÊ˝$◊Í' A∞ ¥˘ô˲Ø˲ ^˛Á≥#µMʸ$ØÈ≤yÊ˛$. Vʸf›Î≤ØË˛Ö AÖsÙ˝ Gr$–ö˛ÖsÏ˝ {Á≥ƒÒ˝*fØË˛Ö ÃÙ˝Mʸ$Öyë Á‹ΔÊˇßëMϸ ^Û˛ı‹®. ΔÊˇÖVʸßÊ˛Δ>ÜøÊ˝ÖVʸ..... AØÛ˛ Á≥ßÊ˛≈Ö ßë‘Ë˝ΔÊˇ• ‘Ë˝ô˲MÊ¸Ö ÃZ∞®. Δ>–ö˛$ßëÁ‹$ AÁ‹À$ ı≥ΔÊˇ$ MʸÖ^˲ΔÊˇœ V¯Á≥Ø˲≤. ´ßÊ˛*ΔÊˇjsÏ˝ "{÷M>‚Ê˝Áfl˝Ô‹¢‘Ë˝”ΔÊˇ ‘Ë˝ô˲MʸÖ' ΔÊˇ_Ö^ÈyÊ˛$. DƒÊ˝$Ø˲ "Á≥— Á≥#ÁŸµÖ∫Vʸ$ ......... ± ØÈ–ö˛$–ö˛$$ Á‹ΔÊˇ” –ö˛‘Ë˝≈MʸΔÊˇ–Û˛$' AØÈ≤ΔÊˇ$. CÖßÊ˛$ÃZ Δ>f ∞ÖßÊ˛ Mʸ*yë ^Û˛‘ÈyÊ˛$. Á≥MϸP AÁ≥µÀ Ø˲ΔÊˇÁ‹ƒÊ˝$≈ ΔÊˇ_Ö_Ø˲ "Mʸ$–ö˛*ΔÊˇ ‘Ë˝ô˲MʸÖ'ÃZ "B^ÈΔÊˇ$≈Ø˲Mʸ$ GßÊ˛$«ÖÁ≥Mʸ$ {ªZ_Ø˲ ߈ΔÊˇ ∞ÖßÊ˛ ı‹ƒÊ˝$ªZMʸ$–ö˛$$' AÖsÍyÊ˛$. Á‹$–ö˛$° ‘Ë˝ô˲MʸM>ΔÊˇ$yÊ˛$ ∫ß˛™Ø˲ 13–ö˛ ‘Ë˝ôȺ™–ÈyÊ˛$. D ‘Ë˝ô˲M>∞≤ MʸÖßÊ˛ Á≥ßë≈Àô¯ Δ>‘ÈyÊ˛$. G∞≤ Á‹Ö–ö˛ô˲fiΔ>À$ i—Ö^ÈΔÊˇØ˲≤® –ö˛$$Q≈Ö M>ßÊ˛$. Á≥#ΔÊˇ$⁄ÎΔÊˇ¶Á≥ΔÊˇ$yÊ˛$ M>–ö˛ÃÒ˝Ø˲∞ –˛ÀœyÏ˛Ö^ÈyÊ˛$. Á≥#ΔÊˇ$⁄ÎΔÊˇ¶–ö˛$$À$: ´ßÊ˛ΔÊˇ√, AΔÊˇ¶, M>–ö˛$, –˛*Ñʸ–ö˛$$À$

F

¥ÎuÊˇÖ 10 & ByÏ˛Ø˲–ö˛*r v v v v v

Q Q Q Q Q

D ¥ÎuÊˇ≈ øÍV>∞≤ MʸØ˲$Á≥«¢ –ö˛ΔÊˇÀÑʸ√–ö˛$√ ΔÊˇ_Ö_Ø˲ "‘ÈΔÊˇßÊ˛ ÃÙ˝QÀ$' Ø˲$Ö_ °Á‹$MˆØÈ≤ΔÊˇ$. D–˛$ ªÍÁ≥rœÃZ f∞√Ö^ÈΔÊˇ$. V>Ö´© ßÊ˛ÖyÊ˛M>∞≤ ΔÊˇ_Ö^ÈΔÊˇ$. ŒÃÍ–ö˛Ü AØÛ˛ MʸÀÖ ı≥ΔÊˇ$ô¯ Mˆ∞≤ ΔÊˇ^˲Ø˲À$ ^Û˛‘ÈΔÊˇ$. Á‹Δ¯h± ßÛ˛— EÁ≥ØÈ≈Á‹Ö —∞ D–˛$ 1928ÃZ Δ>Ì‹Ø˲ ÃÙ˝Q C®. Ô‹àÀ$ A∞≤ ΔÊˇÖV>ÃZœ A¿–ö˛ñ®Æ ›Î´®Ö^ÈÀ∞, ªÍÀ≈ —–ȇÀØ˲$ ∞ΔÊˇ*√ÕÖ^ÈÀØÛ˛ B‘Ë˝ƒÊ˝$Öô¯ ‘ÈΔÊˇßÊ˛ ÃÙ˝QÀ$ Δ>‘ÈΔÊˇ$.

¥ÎuÊˇÖ 9 & ØÛ˛Ø˛«WØ˲ ∫*ΔÊˇ$YÀ F F

F

∫*ΔÊˇ$YÀ Δ>–ö˛$Mʸñ⁄Î~Δ>–ö˛# Vʸ$«Ö_ Ì≥.—. Ø˲ΔÊˇÌ‹Ö‡Δ>–ö˛# Δ>Ì‹Ø˲ –È≈Á‹—$®. Ì≥.—. Ø˲ΔÊˇÌ‹Ö‡Δ>–ö˛#, 'INSIDER', VˆÀœ Δ>–ö˛$–ö˛” Mʸ£Ê˛Àô¯¥Îr$ —‘Ë˝”ØÈ£Ê˛–È« –Û˛Δˇ$$ Á≥yÊ˛VʸÀ$ Ø˲–ö˛ÀØ˲$ "Á‹Áfl˝{Á‹Áú◊ä˝' ı≥ΔÊˇ$ô¯ Ìfl˝Ö©ÃZMϸ AØ˲$–ö˛®Ö^ÈΔÊˇ$. ∫*ΔÊˇ$YÀ Δ>–ö˛$Mʸñ⁄Î~Δ>–ö˛# ›Î”ô˲Ö{ô˲≈ Á‹–ö˛$ΔÊˇƒÒ˝*´ßÊ˛$À$. ØÈ≈ƒÊ˝$–È®V> Á≥∞^Û˛‘ÈΔÊˇ$. –ö˛$$Q≈–ö˛$Ö{ÜV>,

15–ö˛ ‘Ë˝ôȪ͙∞Mϸ ^˛Ö®Ø˲ AØ˲ÖôÈ–ö˛*ô˲$≈∞ "øZfΔ>iƒÊ˝$Ö' Ø˲$Ö_ D ¥Îu>∞≤ Ô‹”Mʸ«Ö^ÈΔÊˇ$. {÷M>Mʸ$‚Ê˝Ö ßÊ˛VʸYΔÊˇÃZ∞ Ú≥Ø˲–ö˛$Mʸ*ΔÊˇ$ Cô˲∞ Á‹”{V>–ö˛$Ö. b˲Ö߯ßÊ˛ΔÊˇµ◊˝Ö, ΔÊˇ›ÎøÊ˝ΔÊˇ◊˝Ö ΔÊˇ_Ö^ÈΔÊˇ$. øZfΔ>iƒÊ˝$Ö K Mʸ£ë M>–ö˛≈Ö. {Á≥Á‹$¢ô˲ ¥ÎuÊˇ≈øÍVÊ¸Ö Á‹ô˲≈ –ö˛$Ìfl˝–ö˛$Ø˲$ ªZ´®Ö^Û˛ "V¯–È≈{Áú$ Á‹Ö–ÈßÊ˛ Mʸ£Ê˛'. JMʸ Á≥#Õ, B–ö˛#Ø˲$ ^˲ÖÁ≥ªZ–ö˛yÊ˛Ö, B–ö˛# CÖsÏ˝Mϸ –˛„œ ô˲Ø˲ ºyÊ˛zMʸ$ ¥ÎÕ_a –ö˛›Î¢Ø˲Ø˲yÊ˛Ö, _–ö˛«Mϸ CÖsÏ˝M¸„œ B–ö˛# Ü«W –ö˛_a Á≥#Õ∞ Ø˲Ø˲$≤ B‡ΔÊˇÖV> ÜØ˲$ AÖr$Ö®. V¯–ö˛# Á‹ô˲≈ –ÈMʸ$PMʸ$ ßÛ˛–ö˛ô˲À$ Á‹Öô¯ÌŸ›Î¢ΔÊˇ$.

¥ÎuÊˇÖ 11 & ^˲*yÊ˛yÊ˛–ö˛$ØÛ˛ Mʸ‚Ê˝ H

H

H

¥ÎuÊˇÖ 8 & Á{≥ªZ´ßÊ˛Ö Q

Vʸ–ö˛ΔÊˇ≤ΔÊˇ$V> ªÍ´ßÊ˛≈ô˲À$ ∞ΔÊˇ”«¢Ö^ÈΔÊˇ$. ∫*ΔÊˇ$YÀ–È« EÁ≥M>ΔÊˇ ∫$®™ GÖô˲ VˆÁ≥µßÊ˛ÖsÙ˝ JM¯P›Î« AßÛ˛ ߯ÁŸÖV> Á≥«◊˝—$Ö^Û˛®.

H

H

H H H H

hyÊ˛$z MʸñÁŸ~–ö˛$*«¢ ΔÊˇ^˲Ø˲ A Timeless Spring Mʸ$ AΔÊˇ$◊Í –˛*Áfl˝Øå˛ AØ˲$–ÈßÊ˛Ö "AØÈ® {›˘ô˲Á‹$fi' Ø˲$Ö_ D ¥ÎuÊˇ≈ øÍV>∞≤ Ô‹”Mʸ«Ö^ÈΔÊˇ$. hyÊ˛$z MʸñÁŸ~–ö˛$*«¢, øÍΔÊˇ°ƒÊ˝$ A{Vʸ{‘Û˝◊Ï˝ ô˲ô˲¢”–Û˛ô˲¢ÃZœ JMʸΔÊˇ$. DƒÊ˝$Ø˲ _ô˲*¢ΔÊˇ$ hÃÍœ –ö˛$ßÊ˛Ø˲Á≥ÃÒ˝œÃZ f∞√Ö^ÈΔÊˇ$. BÖVʸœÖÃZ ´ßë≈Ø˲Ö, ı‹”^˲e, ±–Û˛ {Á≥Á≥Ö^˲Ö, VʸΔÊˇ$yÊ˛ ƒÊ˝*ØË˛Ö –ö˛ÖsÏ˝ ΔÊˇ^˲Ø˲À$ ^Û˛‘ÈΔÊˇ$. Áfl˝ñßÊ˛ƒÊ˝$Á≥# ÃZô˲$ÃZœ —Á≥œ–ö˛Ö Δ>–ÈÀØÈ≤ΔÊˇ$. ^˲*yÊ˛yÊ˛Ö AÖsÙ˝ Á≥«÷ÕÖ^˲yÊ˛Ö, {‘Ë˝ßÊ˛Æ ^˲*Á≥yÊ˛Ö –ö˛ÖsÏ˝ BÃZ^˲Ø˲À$ AÖ®Ö_Ø˲ {Á≥Á≥Ö^˲ ô˲ô˲¢”–Û˛ô˲¢. hyÊ˛$z MʸñÁŸ~–ö˛$*«¢ –ö˛*rÀ$: "BÌ‹¢ ^ÈÃÍ EÖyˆ^˲$a. Ú≥ßÊ˛™ ºΔÊˇ$ßÊ˛$À$Öyˆ^˲$a. AÖô˲ΔÊˇÖVʸÖÃZ –È‚Ê˝œMÛ¸“$ EÖyÊ˛ßÊ˛$. GÖßÊ˛$MʸÖsÙ˝ GÃÍ ^˲*yëÃZ –È‚Ê˝œMϸ ô˛ÕƒÊ˝$ßÊ˛$' "{Á≥Üßë±≤ EØ˲≤® EØ˲≤r$tV> ^˲*yÊ˛yÊ˛Ö JMʸ Mʸ‚Ê˝. ^˲*yÊ˛yÊ˛–Û˛$ ^Û˛ƒÊ˝$yÊ˛Ö' "“$ΔÊˇ$ Vʸ–ö˛$∞Á‹*¢ EÖsÙ˝ JMʸ {Mʸ–ö˛$ô˲, Á‹–ö˛$Ø˲”ƒÊ˝$ô˲, JMʸ {Mʸ–ö˛$’Ñʸ◊˝ Á‹ÖøÊ˝–ö˛–ö˛òô˲$Ö®' "_Ø˲≤ô˲Ø˲ÖÃZ AßÊ˛$¬ô˲–˛$OØ˲ F‡‘Ë˝Mϸ¢ EÖr$Ö®. Ú≥ßÊ˛™–ÈΔÊˇ–ö˛#ô˲$Ø˲≤ Mˆ©™ A® ¥˘ô˲$Ö®' "“$ΔÊˇ$ ¥˘sÓ˝ Á≥yÊ˛yÊ˛Ö B¥ÎÕ. “$ Á≥∞∞ “$ΔÊˇ$ "{ı≥—$Á‹$¢ÖsÙ˝ “$ ›Î–ö˛$Δ>¶≈∞≤ –˛_aı‹¢ ^ÈÀ$ BØ˲ÖßÊ˛ÖV> EÖsÍΔÊˇ$.'

¥ÎuÊˇÖ 12 & WyÊ˛$Vʸ$ –Û˛ÖMʸr Δ>–ö˛$–ö˛$*«¢ Q

ô˲*ΔÊˇ$µ V¯ßë–ö˛« hÃÍœ A–ö˛$ÃÍÁ≥#ΔÊˇÖ –ö˛ßÊ˛™ VʸÀ CÖßÊ˛$Á≥ÕœÃZ WyÊ˛$Vʸ$ Δ>–ö˛$–ö˛$*«¢ Á≥Öô˲$À$

F F F

F

F

ΔˇOô˲$ VˆÁ≥µô˲ØÈ∞≤ ^ÈsÏ˝^˛ı≥µ D ¥Îu>∞≤ ßÊ˛$–ö˛N”« Δ>—$ΔˇyÏ˛z Mʸ— Δ>Ì‹Ø˲ "MʸñÔŸ–ö˛À$yÊ˛$' M>–ö˛≈Ö Ø˲$Ö_ °Á‹$MˆØÈ≤ΔÊˇ$. Δ>—$ΔˇyÏ˛z, Ø˛À*œΔÊˇ$ hÃÍœ Vʸ*yÊ˛*ΔÊˇ$ÃZ f∞√Ö^ÈΔÊˇ$. Á‹”ƒÊ˝$ÖMʸñÌŸô¯ØÛ˛ ¥ÎÖyÏ˛ôÈ≈∞≤ Á‹Ö¥Î®Ö^˲$MˆØÈ≤ΔÊˇ$. "Mʸ— M¯MϸÀ' “« ›ÎΔÊˇ¶Mʸ ºΔÊˇ$ßÊ˛$. "MʸΔÊˇ¤Mʸ Mʸ—' V> ı≥ΔˆÖ®Ø˲ gÍ°ƒÊ˝$ Mʸ—. –ö˛Ø˲ Mʸ$–ö˛*«, fÀßëÖVʸØ˲, MʸyÊ˛Á≥sÏ˝ “yÊ˛$M¯À$, Ø˲ÀgÍΔÊˇ–ö˛$√, øÊ˝Vʸ≤ Áfl˝ñßÊ˛ƒÊ˝$Ö, Á≥Õô˲MÛ¸‘Ë˝Ö –˛$$ßÊ˛ÃÒ˝OØ˲ M>–È≈À$ ΔÊˇ_Ö^ÈΔÊˇ$. MʸΔÊˇ¤Mʸ —ÃÍÁ≥Ö, Mʸ$ÖøÊ˝Δ>◊Í, M>Ö{V¸ã‹–ÈÃÍ ØÈrM>À$ Δ>‘ÈΔÊˇ$. ΔÊˇ$ô˲$ Á‹Ö‡ΔÊˇÖ, ¥ÎØ˲‘ÈÀ AØÛ˛ AØ˲$–ÈßÊ˛ {Vʸ֣ëÀ$ Δ>‘ÈΔÊˇ$. –ö˛*ô˲ñ ‘Ë˝ô˲MʸÖ, —${ôÈΔÊˇÆ ‘Ë˝ô˲M>ÀØ˲$ Δ>‘ÈΔÊˇ$. Á≥ŒœƒÊ˝$ i–ö˛Ø˲ _{ô˲◊˝ ô˛À$Vʸ$ÃZ ^ÈÃÍ ô˲Mʸ$P–ö˛. ©∞Mϸ ßÊ˛$–ö˛N”« –ÈΔÊˇ$ {¥Î^˲$ΔÊˇ≈Ö MʸյÖ^ÈΔÊˇ$. ΔˇOô˲$Ø˲$ V˙ΔÊˇ–ö˛ –ö˛$*«¢V>, Á≥—{ô˲ –ö˛$*«¢V> _{ÜÖ^ÈΔÊˇ$.

gÍªå˝ M>ΔÊˇ≤Δäˇ sÒ˝MÓ¸≤ÌŸƒÊ˝$Ø˲$œ ÚflO˝ßÊ˛Δ>ªÍßä˛ÃZ∞ CÖyÏ˛ƒÊ˝$Øå˛ C∞Ì‹tr*≈så˝ Bãú M¸—$MʸÃå˝ sÒ˝M>≤Ài(IIÔ‹sÓ˝) sÒ˝MÓ¸≤ÌŸƒÊ˝$Ø˲œ øÊ˝»¢Mϸ ßÊ˛ΔÊˇRÍÁ‹$¢À$ M¯ΔÊˇ$ô¯Ö® v R͉À$: 32 v {sÙ˝yä˛fi –È» R͉À$: GÀMϸâMʸÃå˝ 6, –˛$M>∞MʸÃå˝ ÌúrtΔäˇ 9, Ì‹—Ãå˝ Á≥œÖ∫Δäˇ 2, Ì‹—Ãå˝ &–Û˛$Á‹Øå˛ 2, Ì‹—Ãå˝ M>ΔˇµÖrΔäˇ 1, GÀM>â∞Mä¸fi / CØå˛Á‹$â–˛$ÖsÙ˝ÁŸØå˛ 12 v AΔÊˇ·ô˲: Á≥߯ô˲ΔÊˇVÊ¸Ü E°¢ΔÊˇ~ô˲ô¯¥Îr$ Á‹Ö∫Ö´®ô˲ {sÙ˝yä˛ÃZ IsÏ˝I Á≥N«¢^Û˛Ì‹ EÖyëÕ. v –ö˛ƒÊ˝$Á‹$: ßÊ˛ΔÊˇRÍÁ‹$¢ ØÈsÏ˝Mϸ 28 H‚Ê˝ìœ —$Ö^˲Mʸ*yÊ˛ßÊ˛$ v GÖÌ≥Mʸ: {sÙ˝yä˛ sÒ˝ã‹t/ Δ>ô˲ Á≥»Ñʸ B´ßëΔÊˇÖV> v BØå˛ÃÒ˝OØå˛ ßÊ˛ΔÊˇRÍÁ‹$¢Mʸ$ BQΔÊˇ$ ôÛ˛©: yÏ˛Ú‹Ö∫ΔÊˇ$ 8 v –˛ªå˝Ú‹Oså˝: www.iictindia.org

ªZ´ßÊ˛ØÛ˛ô˲ΔÊˇ Ì‹∫æÖ® ªÍÖªÙ˝ÃZ∞ CÖyÏ˛ƒÊ˝$Øå˛ C∞Ì‹tr*≈så˝ Bãú sÒ˝M>≤Ài ØÈØå˛ sÓ˝_ÖVä¸ Ì‹∫æÖ® M¯Á‹Ö ßÊ˛ΔÊˇRÍÁ‹$¢À$ M¯ΔÊˇ$ô¯Ö®. v R͉À$: 6 v AΔÊˇ·ô˲: ΩD/ ΩsÒ˝Mä¸/ GÖD/ GÖsÒ˝Mä¸/ fØ˲ΔÊˇÃå˝ yÏ˛{X/ yÏ˛¥˜œ–ö˛* Á≥N«¢^Û˛Ì‹ EÖyëÕ. v –ö˛ƒÊ˝$Á‹$: 27 Ø˲$Ö_ 32 H‚Ê˝œ –ö˛$´ßÊ˛≈ EÖyëÕ. v BØå˛ÃÒ˝OØå˛ ßÊ˛ΔÊˇRÍÁ‹$¢Mʸ$ BQΔÊˇ$ ôÛ˛©: yÏ˛Ú‹Ö∫ΔÊˇ$ 7 v –˛ªå˝Ú‹Oså˝: www.iitb.ac.in


.

AØ˲Öô˲Á≥#ΔÊˇÖ ∑ ‘Ë˝∞–ÈΔÊˇÖ 10 Ø˲–ö˛Ö∫ΔÊˇ$ 2018

www.andhrajyothy com

Á‹tyÓ˛

11

Made-in-India fighter jet..? Current Affairs for All Competitive Exams 1. India is the Partner Country in the 87th Izmir International tradeshow which was held in: (a) Indonesia (b) Saudi Arabia (c) Turkey (d) Kazakhstan 2. Who among the following Indian former Miss World was bestowed with the inaugural Meryl Streep Award for Excellence at the first Women in Film and Television (WIFT) India Award? (a) Priyanka Chopra (b) Aishwarya Rai Bachchan (c) Diana Hayden (d) Manushi Chhillar 3. Recently, India along with which other country inked Communications Compatibility and Security Agreement (COMCASA) deal, which will give India access to advanced new defence systems like armed drones? (a) USA (b) France (c) Russia (d) Canada 4. Name the made-in-India fighter jet, which was refueled mid-air from an Indian Air Force tanker aircraft for the first time recently.

12.

13.

14.

15.

16.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

(a) Dassault Rafale (b) Tejas (c) Sukhoi / HAL FGFA (d) Sukhoi Su-30MKI India will surpass ......... as the world's top sugar producer next year; with the South American country losing its lead for the first time since the 1990s as its mills allocate increasingly more cane for ethanol production and as low investments dent cane yields. (a) China (b) Brazil (c) Argentina (d) The United States of America (USA ) Recently, Facebook decided to invest over $1 billion to build a data centre in ............ its first in Asia, powered by renewable energy and adapted to the city-state's tropical climate. (a) Japan (b) Singapore (c) India (d) Mauritius India's first ever Global Mobility Summit - MOVE was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi in: (a) New Delhi (b) Mumbai (c) Hyderabad (d) Kolkata Recently, India and ............. have signed an implementation agreement on "MOBILISE YOUR CITY" (MYC) in New Delhi. (a) Germany (b) UK (c) Japan (d) France The first ever G-20 meeting of Education Ministers was held in: (a) Brazil (b) USA (c) China (d) Argentina Who has been appointed as the Mana ging Director of the State Bank of India? (a) Anshula Kant (b) Anurag Sharma (c) Rajive Ranjan (d) Surendra Battacharya The first company in India to receive a payments bank license from the Reserve Bank of India is: (a) Jio Payment Bank (b) Airtel Payment Bank

17.

18.

19.

20.

21.

(c) Paytm Payment Bank (d) Aditya Birla Payments Bank Currently, the permissible limit for insurance companies to hold stake in any listed entity is: (a) 10% (b) 51 % (c) 15 % (d) 35 % Who has been made as the Sports Ambassador of the Assam State? (a) Durga Boro (b) Somdev Devvarman (c) Hima Das (d) Bhogeswar Baruah The Union Home Minister Shri Rajnath Singh inaugurated the 6th International Geriatric Orthopaedic Society of India Conference on the theme "Increased Longevity with Reduced Fragility and Enhanced Mobility" in: (a) Chennai (b) Varanasi (c) New Delhi (d) Pune The Reserve Bank of india has imposed a total penalty of Rs. 3 crore for delay in detection and reporting of fraud in some accounts on which among the following banks? (a) Union Bank of India (b) Bank of India (c) Bank of Maharashtra (d) All of the above Which among the following airport is set to become the first airport in Asia next year to use face recognition as the boarding procedure for passengers to board flights? (a) Kempegowda International Airport (b) Rajiv Gandhi International Airport (c) Indira Gandhi International Airport (d) Sardar Vallabhbhai Patel International Airport Armies of India and the ......... held their annual combat exercise "Yudh Abhyas" at Chaubatia in Uttarakhand from September 16 to 29 with an aim to enhance inter-operability between the two forces. (a) Japan (b) Nepal (c) USA (d) Bangladesh The Rajasthan Assembly passed a bill which relaxes the " ............. " provision for those aspiring to contest panchayat elections provided one of the children is differently-abled. (a) Two-child (b) Three-child (c) Four-child (d) Five-child Which among the following countries has participated for the first time in Australia's largest maritime exercise Kakadu 2018? (a) India (b) Japan (c) China (d) Nepal Amitabh Chaudhry has been appointed managing director and chief executive of: (a) Axis Bank (b) ICICI Bank (c) State Bank of India (d) Yes Bank One of the world's centres of laser technology and research, ELI Beamlines has signed an agreement with which among the following? (a) ISRO (The Indian Space Research Organisation) (b) Tata Institute of Fundamental Research in Mumbai (c) Vikram Sarabhai Space Centre (d) Bhabha Atomic Research Centre

These model questions are prepared by the subject experts of Career Launcher

Key & Additional Points 1. c India is the Partner Country in the 87th Izmir International tradeshow which was held in Turkey. 2. b The former Miss World, Aishwarya Rai Bachchan was bestowed with the inaugural Meryl Streep Award for Excellence at the first Women in Film and Television (WIFT) India Award. 3. a The Communications Compatibility and Security Agreement (Comcasa), which will give India access to advanced new defence systems like armed drones and will enable the armed forces to exploit existing US-origin platforms much more efficiently. 4. b In a big step in its development cycle, a made-in-India Tejas fighter jet refueled mid-air from an Indian Air Force tanker aircraft for the first time. 5. b India will surpass Brazil as the world's top sugar producer next year; with the South American country losing its lead for the first time since the 1990s as its mills allocate increasingly more cane for ethanol production and as low investments dent cane yields. 6. b Facebook will invest over $1 billion to build a data centre in Singapore, its first in Asia, powered by renewable energy and adapted to the city-state's tropical climate. 7. a India's first ever Global Mobility Sum mit - MOVE - was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi in New Delhi. Making Indian cities pollution free is the prime focus of the two-day summit being organised by the NITI Aayog. 8. d India and France have signed an implementation agreement on "MOBILISE YOUR CITY" (MYC) in New Delhi in the presence of Minister of State (I/C), Ministry of Housing & Urban Affairs (MoHUA) Shri Hardeep Singh Puri and Shri Alexander Ziegler, Ambassador of France in India. 9. d The Minister of State for Human Resource Development, Dr. Satya Pal Singh lead a high level delegation to the G20 Education Ministers' Meeting as well as Joint Ministerial Meeting held at Mendoza, Argentina on 5th & 6th September, 2018. It was the first ever meeting of Education Ministers in the history of G-20. 10. a State Bank of India said that Government has appointed Anshula Kant as Managing Director of the Bank. 11. b Airtel Payment Bank's savings account holders will now be able to withdraw cash from ATMs with their mobile phones instead of using debit or credit cards. For this Airtel has partnered with Empays to enable Instant Money Transfer for account holders to withdraw cash from over 20,000 IMT enabled ATMs in India. It was the first company

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

in India to receive a payments bank license from the Reserve Bank of India. c The Insurance Regulatory and Development Authority of India said it will set the timeline to reduce LIC's shareholding in IDBI Bank from 51 per cent to 15 per cent. Currently, the permissible limit for insurance companies to hold stake in any listed entity is 15 %. c Assam government has made Asian Games medalist Hima Das as the Sports Ambassador of the state. Chief Minister Sarbanand Sonowal has handed over the letter to Hima at a function in Guwahati. c The Union Home Minister Shri Rajnath Singh inaugurated the 6th International Geriatric Orthopaedic Society of India Conference on the theme "Increased Longevity with Reduced Fragility and Enhanced Mobility", at the All India Ins titute of Medical Sciences, New Delhi. d The Reserve Bank has imposed a total penalty of Rs 3 crore on three state-run banks of Union Bank of India, Bank of India and Bank of Maharashtra for delay in detection and reporting of fraud in some accounts. a Kempegowda International Airport (KIA) in Bengaluru is set to become the first airport in Asia next year to use face recognition as the boarding procedure for passengers to board flights and move across different sections of the airport. c Armies of India and the US held their annual combat exercise "Yudh Abhyas" at Chaubatia in Uttarakhand from September 16 to 29 with an aim to enhance inter-operability between the two forces. The exercise also focussed on enhancing counter - terror cooperation. a The Rajasthan Assembly passed a bill which relaxes the provision "two-child" provision for those aspiring to contest panchayat elections provided one of the children is differently-abled. It also passed an amendment aimed at allowing people suffering from leprosy to contest panchayat elections. c China has participed for the first time in Australia's largest maritime exercise Kakadu as more than 3,000 personnel from 27 countries engage in joint training off the strategic northern port of Darwin. a Amitabh Chaudhry has been appointed managing director and chief executive of Axis Bank for a three-year term. He will take charge on January 1, 2019. b The President of India, Shri Ram Nath Kovind visited ELI Beamlines Interna tional Laser Research Centre in Prague. He received detailed briefings at this cutting-edge institution, one of the world's centres of laser technology and research. Coinciding with President Kovind's visit, ELI Beamlines has signed an agreement with the Tata Institute of Fundamental Research in Mumbai.

AP-Education_10-11-2018  
AP-Education_10-11-2018  
Advertisement