Page 1

Kuuden kunnan yhteinen työllisyyshanke / Motivoituneita työntekijöitä tarjolla Koulutusta yritysten tarpeisiin / Osaavaa henkilöstöä / Osuuskunnan kautta työelämään Työn KIPINÄ auttaa tukiviidakossa / Helppoa ja vaivatonta

Puuttuuko tiimistäsi palanen? Asiantuntija-apua työllistämiseen


Etukannen kuva: Shutterstock

Kipinää rekrytointiin

Työn KIPINÄ on uusi palvelu, jonka päätavoite on auttaa ihmisiä työllistymään. Olemme osa Lahden kaupungin työllisyysasioiden yksikköä sekä valtakunnallista kuntakokeilua. Mukana ovat Lahti, Hollola, Nastola, Heinola, Sysmä ja Hartola.

Markku Teräväinen

Työn KIPINÄN henkilöstö auttaa sekä työnantajia että työnhakijoita kohtaamaan toisensa.

TYÖLLISYYSPALVELUISSA vuoden alkupuolisko on sujunut vauh-

dikkaasti. Maaliskuusta 2013 lähtien Työn KIPINÄssä on asioinut yhteensä 547 asiakasta, joista aktiivisina työnhakijoina on 464 henkilöä. Puolen vuoden aikana, työhönvalmentajiemme tuella, lähes joka toiselle asiakkaallemme on löytynyt jatkopolku työn, työkokeilun tai koulutuksen kautta kohti työelämää. Pidämme tuloksia hyvinä. Nykypäivän työmarkkinoiden lisääntyneet vaatimukset sekä tämän hetkinen talous- ja työllisyystilanne asettavat omat haasteensa työnhakija-asiakkaille, mutta erityisesti heille, joilla työttömyys on syystä tai toisesta pitkittynyt. Työn KIPINÄssä emme keskity työllistymisen esteisiin, vaan ihmisen osaamiseen ja voimavaroihin, joiden avulla pyrimme löytämään reitin takaisin työelämään. Tulokset kertovat, että olemme oikealla tiellä. Yritykset tarvitsevat sopivaa työvoimaa ja asiakkaamme tarvitsevat töitä. Meidän olisi hyvä kääriä hihat ja miettiä yhdessä keinoja, joilla saamme vielä paremmin kysynnän ja tarpeen kohtaamaan. Työn KIPINÄ haluaa toimia tässä yhteistyössä linkkinä työnhakijoiden, yrittäjien, kuntien ja työhallinnon välillä. On tärkeää työllistää, jotta yhteiskunnan pyörät pyörivät. Ilman tekeviä käsiä ja osaavaa työvoimaa yritysten on vaikea kasvaa ja menestyä. Haluamme yritykset mukaan kehittämään kanssamme työllisyyspalveluja. Työn KIPINÄssä teemme yritysyhteistyötä ensisijaisesti jalkautumalla yrityksiin. Yrittäjille yhden luukun -palvelu sekä työhönvalmentajien tuki rekrytointiprosessissa ovat vaivaton tapa työllistää. Yrityksissä on monenlaisia työtarpeita, kuten työnhakija-asiakkaillammekin on erilaista osaamista ja kokemusta. Soitto palvelunumeroomme ja tulemme mielellämme tapaamaan teitä. Kiitos teille hyvät yrittäjät, jotka olette jo rohkeasti lähteneet työllistämään ja hakeneet kauttamme apua työllistämistarpeisiinne!

MARITA MELKKO Hankepäällikkö Työn KIPINÄ -työllisyyspalvelu Lahden kaupunki

Kuuden kunnan yhteinen työllisyyshanke Työn KIPINÄ -työllisyyskokeilun tärkein päämäärä on auttaa pitkään työttömänä olleita henkilöitä työllistymään. Hankkeessa pyritään selvittämään sekä työttömien työnhakijoiden että paikallisten työmarkkinoiden tarpeet.

T

yön KIPINÄ on uudenlai-

Ratkaisuja työllistämiseen

He kulkevat asiakkaan rinnalla työpai-

nen palvelu, jonka tavoit-

Työn KIPINÄ haluaa luoda entistä

kalle ja tukevat tarvittaessa työnanta-

teena on auttaa ihmisiä

asiakaslähtöisempiä palveluja sekä

jaa mahdollisissa ongelmatilanteissa.

työllistymään.

työnhakijoille että työnantajille. Sik-

Työhönvalmentajat vierailevat

– Tarjoamme palveluja

si työllisyyshankkeessa on työhönval-

alueen työnantajien luona kartoitta-

sekä työnhakijoille että työnantajille.

mentajapalvelu ja yhden numeron

massa yhteistyömahdollisuuksia sekä

Olemme luoneet hyvät yhteistyöver-

taktiikka.

etsimässä työ- ja työkokeilupaikkoja.

kostot alueen koulutusorganisaati-

– Kaikki työllistämiseen ja työnha-

– Valmentajamme selvittää yhdes-

oihin sekä työelämän edustajiin.

kuun tarvittava tieto löytyy yhdestä

sä yrittäjän kanssa, mihin hän tarvit-

Etsimme yhdessä uudenlaisia työl-

paikasta. Sama numero palvelee sekä

see apua ja minkälaista työvoimaa.

listämisen malleja, kertoo hankepääl-

työnhakijoita, työnantajia, kuntia

Sen jälkeen käymme läpi omat asi-

likkö Marita Melkko. Työllistämistä edeltää valmennus- ja palvelutarpeen arviointi, jossa määritellään työllistämisen tavoitteet ja kartoitetaan asiakkaan mahdolliset koulutustarpeet. – Tavoitteellisen suunnitelman laatiminen palvelee sekä työnanta-

Työllistämistä edeltää valmennusja palvelutarpeen arviointi.

akkaamme ja etsimme heistä sopivat ehdokkaat. Yrittäjä tekee aina itse päätöksen siitä, kenet hän palkkaa, Marita Melkko muistuttaa. Työn KIPINÄ on osa valtakunnallista Työ- ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton käynnistämää työllisyyspoliittista hanketta. Työllisyyskokei-

jaa että työnhakijaa, sillä emme

että muita sidosryhmiä. Työhönval-

lussa ovat mukana Lahti, Hollola,

ohjaa yrityksiin henkilöitä, jot-

mentajat puolestaan toimivat linkki-

Nastola, Heinola, Sysmä ja Hartola.

ka eivät ole motivoituneita.

nä työnhakijan ja työnantajan välillä.


Motivoituneita työntekijöitä tarjolla Markku Teräväinen

Jokaisen rekrytoijan unelma on löytää sitoutunut ja motivoitunut henkilö tehtävään. Jos tämä lisäksi onnistuu ilman työläitä haastatteluja, tilanne hipoo jo lottovoittoa. Näin on käynyt jo usealle yrittäjälle Työn KIPINÄ -kokeilussa.

V

ulganus Leipurin ja Robin

– Meille annettiin hyvä työntekijä

Hood ovat esimerkke-

suoraan tarjottimella. Paperit ja sopi-

jä yrityksistä, jotka ovat

mukset tulivat valmiina ja Petri aloit-

onnistuneet löytämään

ti sinä päivänä kun toivoimme. Kaikki

hyvän työntekijän. Tyy-

tyväisiä ovat myös kokeilun kaut-

ta työllistyneet Satu Kejola ja Petri

tapahtui tosi sujuvasti, Minna Kuusela kiittelee. Petrille Robin Hood on toiveiden

Rantaniemi.

toivetyöpaikka.

Kysyntä ja tarjonta kohtasivat

lopettamaan työn kiinteistönhuollos-

Molemmissa yrityksissä oli tarve saa-

sa ja pääsin sen jälkeen Kelan kuntou-

– Jouduin selkäsairauden takia

da työntekijä. Näin ollen työhönval-

tukseen. Siihen kuului työharjoittelu

mentaja Minna Rauhanlaakson

Robin Hoodissa viime syksynä. Viih-

yhteydenotto tuli kuin tilauksesta.

dyin hyvin ja muutenkin se oli hyvä

Satu Kejola on saanut vakinaisen työn ja Mikko Lehtinen motivoituneen tekijän. Minna Rauhanlaakso esittelee projektia Merja Supille, joka haluaisi löytää tekijöitä maatiloille.

– Minna tuli kertomaan projektis-

paikka minulle, koska työ ei ollut eri-

ta juuri silloin, kun meiltä oli metalli-

tyisen raskasta ja pystyin itse päät-

yrityksistä on maatila, jonne löy-

Projektissa etsitään uudenlaisia

mies lähtenyt. Kun kuulin, että työtä

tämään työasennoista, Petri kertoo.

dettiin sopiva työntekijä. Tästä läh-

toimintatapoja. MTK:n kanssa selvi-

etsivien joukossa on metallinainen,

– Työn etsiminen sen jälkeen on

innostuin heti, Vulganus Leipurin

ollut hankalaa, koska en etukäteen

– Maatiloilla on paljon erilaista työ-

tehtaanjohtaja Mikko Lehtinen

tiedä, millaista työtä pystyn teke-

tä, johon tarvitaan tekijöitä. Kaikki

kertoo.

mään. Kun 500 päivää tuli täyteen,

työ ei suinkaan ole pelkkää navetassa

– Kaikki tilat eivät ole niin isoja, että

Satu Kejola valmistui levyseppä-

kutsui Minna minut kuntakokeilun

tehtävää, vaan nykyaikaisilla, koneis-

voisivat palkata työntekijän yksin,

hitsaajaksi vuonna 2010, mutta kun

asiakkaaksi ja pääsin melkein heti

tetuilla tiloilla tarvitaan monenlaisia

mutta yhteistyössä useamman tilan

ei löytänyt alan töitä, hakeutui työko-

Robin Hoodiin.

ammattilaisia atk-asiantuntijoista läh-

kanssa se voisi onnistua, Merja Sup-

tien, Nastolan MTK:n puheenjohtaja

pi sanoo.

keiluun kouluavustajaksi. Sieltäkään ei kuitenkaan löytynyt vakinaista työ-

Kipinä tehdä työtä

tä ja niin Satu oli taas puolen vuoden

Minna Rauhanlaakso ja Nastolan kun-

kuluttua vapailla markkinoilla hyvät

nan työllistämispalveluista vastaa-

suositukset kourassaan. Kunnan työl-

va Niina Juva sanovat, että projektin

listämispalvelut suositteli Satua kun-

nimi Työn KIPINÄ kuvaa hyvin asen-

takokeilun asiakkaaksi ja kun Minnan

netta, jota kokeilussa etsitään.

soitto Työn KIPINÄstä tuli, oli Satu

– Kaikki kokeilussa mukana ole-

heti täysillä mukana. Parissa päivässä

vat henkilöt on arvioitu, että heidän

hänelle löytyi paikka Vulganuksesta.

työhalukkuutensa todellista. Heillä

– Kokeilussa Sadulle pystyttiin tar-

kaikilla on kipinä työn tekemiseen,

joamaan mahdollisuus näyttää osaa-

ja kun löydämme työn, johon kipi-

minen ja motivaatio työssä, ja kun ne

nä istuu, pyrimme saattamaan ne

olivat kunnossa, tarjosimme Sadul-

yhteen.

le vakinaisen paikan, Mikko Lehti-

ti käyntiin yhteistyö MTK:n kanssa.

tetään parhaillaan, miten työntekijän työllistäminen useammalla tilalla onnistuisi.

Työn KIPINÄ tarjoa palveluja sekä työnhakijoille, että työnantajille. Hankkeella on hyvät yhteistyöverkostot alueen koulutusorganisaatioihin sekä työelämän edustajiin.

Merja Suppi kertoo. Markku Teräväinen

Minna Rauhanlaakson tehtävänä

nen sanoo.

on myös asiakkaiden valmennus työ-

Työntekijä kuin tarjottimella

piteitä, niiden järjestäminen.

elämään ja jos tarvitaan tukitoimenRobin Hoodissa kuultiin kokeilus-

– Tavoitteena on mahdollisimman

ta samoihin aikoihin kun etsittiin

hyvä suoritus työpaikalla.

kausityöntekijöitä.

Minna ja Niina kiittelevät yritysten

– Minna kertoi, että Petri Ranta-

suhtautumista ja toivottavat uudet

niemi oli mukana kokeilussa. Hän oli

yritykset tervetulleiksi mukaan

meillä aikaisemmin työkokeilussa ja

kuntakokeiluun.

hänestä pidettiin kovasti, myymäläpäällikkö Minna Kuusela Nastolan

Työpaikkoja tarjolla maaseudulla

Robin Hoodista kertoo.

Yksi kuntakokeiluun osallistuneista

Minna Kuuselalle tärkeää on saada työntekijä, jolla on palo tehdä työtä. – Ja lisäksi palo tehdä työtä nimenomaan meillä, ja se palo Petri Rantaniemellä on, hän sanoo.


Markku Teräväinen

Opettaja Raili Nevala, koulutuksesta vastaava Pauliina Stranius, opiskeija Tarja Vaaranto, työhönvalmentaja Veli-Pekka Leinonen ja Sotainvalidien Veljesliiton Kanta-Hämeen Piirin alueohjaaja Leena Saunamäki.

Koulutusta yritysten tarpeisiin Työn KIPINÄ ja Koulutuskeskus Salpaus ovat räätälöineet koulutuksia jotka palvelevat sekä työnantajia että pitkäaikaistyöttömiä. Koulutuksissa täsmäkoulutetaan henkilöitä työelämän tarpeisiin.

Y

ksi Työn KIPINÄn tavoitteista

koulutuksesta vaan räätälöidystä

on kehittää uudenlaisia työl-

koulutuksesta tiettyihin tehtäviin.

laajan kyselyn työnantajien parissa,

– En olisi halunnut lähteä monek-

siitä minkälaisia työntekijöitä he tar-

si vuodeksi koulunpenkille, joten

– Meillä on pitkä kokemus pitkä-

vitsevat ja mitä näiden pitää osata.

tällainen lyhyt koulutus oli loistava

aikaistyöttömien työllistämisestä.

Koulutus räätälöitiin kentältä tullei-

vaihtoehto. Pidän uusien asioiden

Asiakkaamme ovat iäkkäitä sotavete-

den toiveiden ja tarpeiden mukaiseksi.

oppimisesta ja tässä tulee sopivassa

raaneja. Avustajan tehtävänä on aut-

– Kaikki opinnot on poimittu

suhteessa opiskelua ja työpaikalla

taa veteraaneja selviytymään kodin

kodinhuoltajan koulutuksesta eli

oppimista, Vaaranto iloitsee.

jos opiskelija innostuu myöhemmin opiskelemaan koko tutkinnon, saa

Koulutus jaettu sykleihin

pääsee mukaan käytännön työhön.

opinnot hyväksiluettua.

Koulutus on jaettu kahden viikon mit-

Loppu opitaan työtä tekemällä, Sau-

Opiskelijat löytyivät Työn KIPINÄn

taisiin sykleihin. Ensin opitaan perus-

namäki kertoo avustajatoiminnasta.

kautta. Työhönvalmentaja Veli-Pek-

teet koulunpenkillä. Sen jälkeen ne

Työtä tehdään kokeneen avusta-

– Meillä aloitti elokuun alussa

ka Leinonen painottaa, että jokainen

viedään työelämään ja sieltä taas

on lyönyt hynttyyt yhteen

yhdeksän pitkäaikaistyöttömän jouk-

koulutuksessa mukana oleva opiskeli-

takaisin kouluun.

Koulutuskeskus Salpauksen kanssa ja

ko, jotka opiskelevat 12 viikon ajan

ja on motivoitunut ja halusi mukaan

yhteistyöstä on syntynyt uudenlaisia

osia kodinhuoltajan koulutuksesta.

koulutukseen.

koulutusmalleja. Niiden tavoitteena

Tarkoituksena on, että he työllisty-

on kouluttaa pitkäaikaistyöttömistä

vät tämän alan yrityksiin, Raili Neva-

työnantajille osaavia tekijöitä. Ensim-

la Salpauksesta kertoo.

kuun alussa. Opettaja Raili Nevala painottaa, että kyse ei ole tutkintoon johtavasta

askareissa. Koulutus antaa työllistettäville riittävät taidot, jotta Tarja

listymisen malleja. Projekti

mäinen ryhmä aloitti opinnot elo-

tulevista uusista käsiparista.

– Toive koulutuksen syklisyydestä

jan mukana.

Upea mahdollisuus

tuli työnantajilta. Työnohjaus työpai-

Tarja Vaaranto odottaa innolla työs-

– Se on nähty, mitä tapahtuu, kun

kalla on helpompaa, kun opiskelijalla

säoppimisjakson alkamista.

aikuisia ihmisiä pakotetaan kouluun.

on hallussa perusteet, Nevala kertoo.

– Tämä on ihanneammatti ja upea

Innostunut porukka kantaa kypsem-

Sotainvalidien Veljesliiton Kan-

mahdollisuus. Saan tehdä töitä ihmis-

pää hedelmää ja siitä hyötyvät kaikki.

ta-Hämeen Piirin alueohjaaja Lee-

ten kanssa ja samalla näen käsien jäljen.

Sisältö työnantajien toiveiden mukaan

Yksi mukana olevista opiskelijois-

na Saunamäki työllistää jatkuvasti

Koulutus yhdistää kaksi erillistä

ta on pitkään työttömänä ollut Tar-

pitkäaikaistyöttömiä. Tarja Vaaran-

hanketta; Salpauksen Passarin sekä

Ennen koulutuksen alkua Nevala teki

ja Vaaranto.

to on toinen avustajatoimintatyöhön

Työn KIPINÄ -hankkeen.

Työmaaohjaaja välittää hiljaista tietoa SYYSKUUSSA Salpaus ja Työn KIPINÄ aloittavat kaksi uutta koulutusta. Täysin uudessa työmaaohjaajakoulutuksessa koulutetaan ohjaajia teollisuus- ja rakennusalalle sekä palvelualalle. – Monessa yrityksessä on ammattilaisia, jotka osaavat ammattinsa, mutta eivät enää esimerkiksi kipeytyneen selän tai jonkun muun vaivan takia pysty tekemään työtä täyspainoisesti. Vastaavasti pk-yrittäjällä ei usein ole mahdollisuutta työllistää uutta henkilöä, koska ohjaamiseen ei riitä aikaa, koulutuksesta vastaava Pauliina Stranius kertoo koulutuksen taustoja. Työmaaohjaajakoulutus yhdistäisi nämä kaksi asiaa. Pitkään työttömänä olleista ammattilaisista koulutetaan työmaaohjaajia, jotka kiertävät pk-yrityksissä ohjaamassa uusia henkilöitä työhön.

Koulutus antaa valmiuksia työssä oppijan ammattitaidon arviointiin ja ohjaukseen.

– Yhdellä työmaaohjaajalla voi olla muutama yritys hoidettavanaan eli yhden työmaaohjaajan kulut voi jakaa monen yrityksen kesken, Stranius selventää. Kuuden viikon mittainen koulutus pitää sisällään sekä tietopohjaista koulutusta että työpaikalla tapahtuvaa perehdyttämistä. Koulutus koostuu muun muassa työpaikkaohjaajan koulutuksesta, omien asenteiden kehittämisestä ja parantamisesta sekä siitä, miten oppia viedään eteenpäin. – Tämän koulutuksen avulla saamme pidennettyä vanhempien henkilöiden työuria. Nuoret puolestaan saavat koulutuksesta laaja-alaista osaamista. Samalla siirretään hiljaista tietoa eteenpäin tuleville sukupolville, Veli-Pekka Leinonen iloitsee.


Osaavaa henkilöstöä Lähes 50 prosenttia sähköelektroniikkalaitteiden kierrätykseen erikoistuneen  Tramel Oy:n työntekijöistä on vaikeasti  työllistettäviä tai pitkään työttömänä  olleita. – Pitkäaikaistyöttömyys ei tarkoita,  etteikö henkilö voisi olla hyvä tekijä, sanoo  toimitusjohtaja Harri Niukkanen.  

tehtävänämme on osoittaa ihmiselle työtä, jossa hän on parhaimmillaan. Niukkanen kertoo, että Tramelilla on töissä taatusti Suomen paras sähköelektroniikkalaitteiden lajittelija, joka tuli taloon alunperin tukityöllistettynä.

Haastattelun kautta työkokeiluun Työn KIPINÄ löysi Trameliin viime keväänä kaksi hyvää henkilöä. Sekä Jouni Pelli että Pekka Mielonen oli-

T

vat molemmat pitkään työttömänä ramel Oy on sosiaalinen yri-

– On harhaluuloa, että kaikki pit-

tys. Se toimii tavallisen yri-

kään työttömänä olevat henkilöt vie-

ennen Trameliin työllistymistä. Halu

tyksen lailla lukuun ottamatta

roksuvat työtä. Heistä löytyy loistavia

– Ehdin olla Työn KIPINÄn listoilla kuukauden verran ennen kuin sain

Yrittäjä! Näin Työn KIPINÄ auttaa sinua • saat asiantuntija-apua rekrytointeihin • etsimme sopivia työnhakijoita ehdolle • teemme työ- ja työkokeilupaikkojen kartoituksia • annamme työllisyysasioiden tuki-, ohjaus- ja neuvontapalveluja • tarjoamme koulutuksellisia palveluja työllistetyille • tarjoamme erilaisia tarveharkintaisia ostopalveluja, esimerkiksi työ- ja toimintakyvyn arvioita, osaamiskartoituksia, soveltuvuustestejä, uravalmennuksia ja korttikoulutuksia.

päästä töihin oli molemmilla kova.

sen harjoittamaa vajaakun-

tekijöitä siinä missä muistakin. Meil-

toisten ja pitkäaikaistyöttömien hen-

lä on ja on ollut paljon hyviä, osaavia

työkokeilupaikan Tramelilta, Pelli

Tramelilla mies on toiminut muun

ja tätä kautta heistä on mahdollista

kilöiden työllistämistoimintaa.

ja innokkaita tukityöllistettyjä. Joku

muistelee.

muassa kuljetustehtävissä.

kouluttaa ja valmentaa hyviä työnte-

– Yrityksen johto on katsonut, että perinteisen liiketoiminnan lisäksi yhteiskunnallinen työllistäminen on tärkeä arvo, Harri Niukkanen kertoo. Niukkasella on laaja ja pitkä kokemus vaikeasti työllistettävistä henkilöistä. Tälläkin hetkellä yrityksen 50 henkilöstä lähes puolet on tullut töi-

On harhaluuloa, että  kaikki pitkään työttömänä olevat henkilöt  vieroksuvat työtä. 

hin TE-toimiston tai jonkun muun

kijöitä, Heimola kertoo.

Työkokeilu on jo muuttunut työ-

Työn KIPINÄn työhönvalmentaja

paikaksi. Ensin kirjoitettiin vuo-

Markku Heimola toteaa, että pitkä-

– Järjestimme haastattelun mei-

den mittainen sopimus. Jos kaikki

aikaistyöttömän tärkein työnhakuvä-

dän tiloissamme. Haastattelun suo-

menee hyvin, jatketaan sopimusta

line hyvän CV:n jälkeen on motivaatio.

ritti työnohjaajamme, joka teki myös

vielä vuodella.

Kun se on kohdillaan, loksahtaa moni

lopullisen päätöksen hakijoista, Niuk-

muukin asia paikoilleen.

kanen sanoo.

– Työn KIPINÄssä minulle etsittiin aktiivisesti töitä ja se tuotti tulosta,

– Jos yritykseen löytyy hyvä henki-

Molempien haastateltujen kiin-

lö, on hänen ammattitaitoaan mah-

nostus työhön oli aitoa. Sen ansiosta

Ennen työttömäksi jäämistään

dollista päivittää Työn KIPINÄn

miehille solmittiin parin kuukauden

mies kiittelee.

työllistävän tahon, kuten Työn KIPI-

voi olla hyvä lajittelutyössä, mutta

Pelli oli töissä metallialalla. C-kort-

kautta. Projekti tarjoaa erilaisia kou-

mittainen työkokeilu, joka on nyt

NÄn, kautta.

ei selviä vaikka purkutöissä. Meidän

ti auttoi uuden työn löytämisessä.

lutuksellisia palveluja työllistetyille

muutettu työsopimukseksi.

Markku Teräväinen

Tramelin toimitusjohtaja Harri Niukkanen työllistää paljon pitkäaikaistyöttömiä. Työn KIPINÄn kautta yritykseen on työllistynyt  kaksi. Markku Heimola auttoi etsimään sopivia henkilöitä. 


Markku Teräväinen

Työhönvalmentaja Outi Hietanen, (vas.), yrittäjä Päivi Jääskeläinen ja työhönvalmentaja Silja Hyttinen.

Työn KIPINÄ auttaa

tukiviidakossa Kun heinolalainen yrittäjä Päivi Jääskeläinen totesi tarvitsevansa uudessa yrityksessään nettiosaajaa, avusti Työn KIPINÄn työhönvalmentaja rekrytoinnissa ja tukien hakemisessa. Yrittäjällä ei aina ole tietoa kaikista niistä mahdollisuuksista joita työntekijän palkkaamiseen on tarjolla.

Y

rittäjä Päivi Jääskeläinen

Yksi Työn KIPINÄn monista pal-

kiittelee työhönvalmentajan

velumuodoista onkin tukiviidakossa

apua erilaisten tukien hake-

selviytyminen.

misessa ja selvittämisessä.

kohteen kautta, työhönvalmentaja Silja Hyttinen sanoo. Usein työhönvalmentaja toimii

– Työllistäminen on aina iso kyn-

linkkinä työnantajan ja työnhakijan

– Työn KIPINÄssä minua neuvot-

nys pienelle yritykselle. Siksi erilais-

välillä. Työhönvalmentajat kulkevat

tiin hakemusten teossa ja tukien

ten tukien saaminen palkan maksuun

sekä asiakkaan että yrittäjän rinnalla niin kauan kuin tarve vaatii.

hakemisessa. Se oli minulle iso apu.

madaltaa kynnystä työllistämisen

Itselläni ei olisi ollut aikaa perehtyä

etenkin alkuvaiheessa, työhönval-

niihin.

mentaja Outi Hietanen kertoo.

– Tieto siitä, että on henkilö, joka auttaa työllistämiseen liittyvissä jatkosuunnitelmissa tai mahdollisisssa

Työn KIPINÄ auttaa työnantajaa erilaisten tukien hakemisessa.

Aktiivisuus palkitaan

ongelmatilanteissa on otettu yhteis-

Työllistymiseen on monenlaisia tapo-

työyrityksissä ja asiakkaiden kes-

ja. Mitä aktiivisempi hakija on, sitä

kuudessa hyvin vastaan, kertoo Silja

todennäköisemmin työpaikka löytyy.

Hyttinen.

– Jos omalta alalta ei löydy paikkoja,

Työn KIPINÄ tekee työllistymistä

voimme miettiä yhdessä löytyisikö

edistävää yhteistyötä myös muiden

työpaikka vaikka harrastuksen tai

Heinolan alueella toimivien hankkei-

jonkun muun oman kiinnostuksen

den kanssa.

Osuuskunnan kautta työelämään Jenni Ahonen

Työn KIPINÄn ja Koulutus- ja kuntoutuskeskus Kiipulan yhteinen ”Jokainen on työn arvoinen” -osuuskuntahanke etsii osuuskuntatoiminnasta kiinnostuneita pitkäaikaistyöttömiä.

osaamiseensa, järjestää Työn KIPINÄ siihen erillistä koulutusta. – Osuuskuntavalmennus pitää sisällään yrittäjyyteen ja markkinointiin liittyviä osioita. Lopullinen runko rakennetaan mukaan tulevien henkilöiden tarpeen perusteella. Metsänen muistuttaa, että osuus-

H

kuntatoiminta ei sovellu kaikille. Se vaatii motivaation lisäksi sinnikkyyt-

einolassa on jo kokemus-

– Osuuskunta on yksi työväli-

ta osuuskuntatoiminnas-

ne, jonka avulla pitkäaikaistyöttö-

ta. Kaupungissa toimiva

mät pääsevät lähemmäs työelämää.

– Osakkaista on löydyttävä jousta-

Osuuskunta Lähitaitajat

Osuuskunta tarjoaa osakkailleen

vuutta ja kykyä toimia toinen toisten

on usean osaajan yhteenliittymä, joka

kokemuksen työyhteisön jäsenenä

kanssa. Etenkin alussa yhteen hiileen

tarjoaa henkilökohtaiseen hoivaan ja

toimimisesta. Sitä kautta on myös

puhaltaminen on tärkeää.

hyvinvointiin liittyviä palveluja

mahdollista opetella työelämän tai-

Osuuskunnan voima piilee siinä,

toja, hankkia omia asiakkaita ja yllä-

että kaikkien ei tarvitse osata kaikkea.

pitää omaa osaamistaan.

Yksi on hyvä markkinoinnissa, toinen

– Heinolassa on valmis ja toimiva osuuskunta, johon etsimme tämän

tä, joustavuutta ja yhteistyötaitoja.

hankkeen kautta uusia, motivoitu-

Hankkeen alussa kartoitetaan

neita jäseniä, projektipäällikkö Mik-

osuuskuntatoiminnasta kiinnostu-

nettisivujen tekeminen. Kun taidot

ko Metsänen Kiipulasta kertoo.

neiden pitkäaikaistyöttömien mää-

valjastetaan osuuskunnan käyttöön,

Jäsenten hankintaa tehdään

rä. Kun porukka on saatu kasaan,

hyötyvät siitä kaikki.

yhteistyössä Työn KIPINÄn työ-

järjestetään heille 15-20 päivän mit-

Osuuskunnassa hallitus hyväksyy

hönvalmentajien kanssa. Heinolan

tainen osuuskuntavalmennus. Ja jos

uudet jäsenet ja uusia jäseniä haas-

lisäksi innokkaita osuuskuntalaisia

joku osuuskuntalaisista tarvitsee val-

tatellaan samaan tapaan kuin uusia

etsitään myös Hartolasta ja Sysmästä.

mennuksen lisäksi päivitystä omaan

työntekijöitä.

kirjanpidossa. Kolmannelta hoituu

– Haemme uusia tapoja ja keinoja työllistämiseen myös osuuskuntien kautta, kertoo projektipäällikkö Mikko Metsänen.


Oikean henkilön löytäminen oli

Helppoa ja vaivatonta Markku Teräväinen

– Työllistäminen Työn KIPINÄn kautta oli helppoa ja vaivatonta. Kerroin minkälaista työntekijää etsimme. Sen jälkeen sovimme työhönvalmentaja Mervi Leite-Ferrazin kanssa ehdokkaiden haastatteluajan. Työn KIPINÄ teki kaiken muun, kauppias Juha Heino kiittelee.

L

auneella sijaitseva UP Urheilu-

Leite-Ferraz käveli liikkeen ovesta

pörssi ostaa ja myy käytettyjä

sisään, kohtasivat työ ja tekijä toisen-

urheiluvarusteita ja asusteita.

– Ihmisillä on kotonaan paljon tar-

peettomia liikuntavälineitä, jotka

sa. Tästä ensimmäisestä tapaamisesta ei kulunut kauaa, kun Urheilupörssissä oli jo uusi työntekijä.

ovat jääneet pieneksi tai harrastami-

– Sain Juhalta ohjeet, minkälaista

nen on päättynyt. Tätä kautta varus-

henkilöä työhön etsitään. Työnkuva

teet saavat uuden elämän. Ostamme

muuttui jonkin verran matkan varrel-

urheiluseuroilta ja yksityisiltä hen-

la, mutta pääpaino oli koko ajan netis-

kilöiltä vanhat ja pieneksi käyneet

sä. Juhan toive oli myös, että rajaisin

varusteet ja myymme ne eteenpäin,

haastateltavat viiteen, Leite-Ferraz

kertoo kauppias Juha Heino UP

muistelee.

Urheilupörssin liikeideasta. Hän lisää, että hintataso pidetään edullisena, jotta lajien pariin saataisiin uusia harrastajia.

– Seuloin hakijamme ja kutsuin työhaastatteluun parhaiten sopivat kandidaatit. Jokainen haastateltava oli erityy-

Vaikka liikkeen ovet käyvät vilk-

linen, sillä etenkin pienessä yrityk-

kaasti, kasvattaa netti merkitystään

sessä henkilökemialla on merkitystä.

koko ajan.

Näin työnantajan oli helpoin valita

– Meidän pitää olla siellä missä

hänelle parhaiten soveltuva henkilö.

asiakkaatkin ovat. Netin kautta tule-

Olli Rouvinen erottui haastatel-

vat yhteydenotot lisääntyvät jatku-

tujen joukosta heti. – Olli oli tyyppinä meille sopivin.

Jokainen haastateltava oli erilainen. Etenkin pienissä yrityksissä henkilökemioilla on merkitystä.

Työhönvalmentaja Meri Leite-Ferraz sai samalla kertaa kaksi tyytyväistä asiakasta. Kauppias Juha Heino sai tarvitsemansa työntekijän. Olli Rouvinen puolestaan löysi työtä, jossa voi hyödyntää omaa osaamistaan.

”Se, että saimme pätevän työntekijän näin helposti, oli meille lottovoitto”.

lisäksi hän sopii hyvin sekä työympä-

– Saan hyödyntää osaamistani laaja-

ristöön että tähän työhön. Pienessä

alaisesti tässä työssä. Samalla kun päi-

yrityksessä kaikkien on tehtävä kaik-

vitän nettisivuja, tutustun myytäviin

kea, joten Ollinkin tehtäväkenttä laa-

tuotteisiin ja myyntityö tulee tutuk-

jenee tulevaisuudessa myös tähän

si, pari viikkoa sitten uudessa työpai-

myymälän puolelle, Heino kertoo.

kassa aloittanut Rouvinen kiittelee.

Nopeasti töihin

sä ensin parin kuukauden työkokei-

Olli Rouvinen tuli viime keväänä

lulla. Jos kemiat kohtaavat ja kaikki

Työn KIPINÄän TE-toimiston kautta.

menee hyvin, muuttuu paikka sen

Rouvinen aloitti Urheilupörssis-

jälkeen vakituiseksi.

vasti, sillä ihmiset surffailevat yhä

vuonna 2011 ja olen pääsääntöisesti

Juha Heino kiittelee Työn KIPINÄä

enemmän netissä ja selaavat erilai-

ollut työtön siitä saakka. Ehdin olla

siitä, että työllistämisen prosessi on

sia nettikauppoja.

Työn KIPINÄn listoilla vain pari kuu-

tehty työnantajalle helpoksi.

nettiosaaja. – Meillä oli selkeä tarve henkilöl-

kautta ennen kuin työllistyin, mies kiittelee. Musiikkiteknologi äänittää, mik-

– Jos olisimme laittaneet lehteen tai TE-toimistoon avoimen haun, meillä olisi äkkiä ollut satakunta hakemus-

le, joka osaa päivittää nettisivuja

saa ja tuottaa musiikkia ja ääntä.

ta. Niiden läpikäyminen olisi ollut

ja facebookia sekä rakentaa meille

Tämän lisäksi mies on harrastanut jo

mahdoton tehtävä. Se, että saimme

nettikaupan.

vuosia valokuvausta ja kuvien käsit-

pätevän työntekijän näin helposti, oli

telykin on hallussa.

meille lottovoitto, Heino kiittelee.

Kun työhönvalmentaja Mervi

Tuuna Ahola

Hänellä oli tarvittavat taidot ja sen

– Valmistuin musiikkiteknologiksi

Siksi Urheilupörssiin tarvittiinkin

Työn KIPINÄstä saat sopivia työnhakijoita ehdolle. Tarvittaessa työhönvalmentaja on tukena työllistetyn ohjaamisessa ja valmentamisessa.

Olli Rouvinen työllistyi UP Urheilupörsiin Työn KIPINÄn kautta


Tukea ja asiantuntija-apua työllistämistarpeisiin Meiltä saat asiantuntija-apua yrityksesi rekrytointeihin ja työllistämistarpeisiin. Saat sopivia työnhakijoita ehdolle ja tarvittaessa työhönvalmentaja on tukena työllistetyn ohjaamisessa ja valmentamisessa. Meiltä saat myös apua työllistämisen tukitoimenpiteiden hyödyntämiseen. Lisäksi tarjoamme verkostoitumismahdollisuuden, näkyvyyttä sekä vaikutuskanavan hankkeessa mukana olevien kuntien työllisyyspalvelujen kehittämiseen.

Työn KIPINÄ työllisyyspalvelut. Kaikki palvelut yhdestä numerosta. Ajanvaraukset ja neuvonta klo 9 – 15.00 Yhteydenottopyynnöt 24 h/vrk kuntakokeilu@lahti.fi | www.lahti.fi/tyonkipina

Puh. 044 416 3590

Työn KIPINÄn työpisteet LAHTI Rauhankatu 2, 5 krs.

HEINOLA Rauhankatu 3 a, 2 krs.

HOLLOLA Virastotie 3

NASTOLA Pekkalantie 5

Puh. 044 416 3590

OUTI HIETANEN Puh. 044 416 3494

SINI HOLM Puh. 044 416 3495

MINNA RAUHANLAAKSO Puh. 044 416 3546

SILJA HYTTINEN Puh. 044 416 3496

Tule kehittämään kanssamme alueen työllisyyspalveluja! Työn KIPINÄN keskeisenä tavoitteena on työttömyyden alentaminen, pitkään työttömänä olleiden työllistäminen ja työllistymisen tukeminen. Haluamme selkiyttää omalta osaltamme työnjakoa työllisyydenhoidossa valtion ja kuntien välillä sekä luoda asiakkaillemme entistä parempia palveluja. Olemme valmiit kehittämään uusia toimintamalleja ja käytäntöjä kuntien työttömyyden torjumiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

Teemme työtä yhteistyössä Työ- ja elinkeinoministeriön, Kuntaliiton, Lahden kaupungin, Hollolan kunnan, Nastolan kunnan, Orimattilan kaupungin, Heinolan kaupungin, Sysmän kunnan, Hartolan kunnan, Hämeen TE-toimiston, Hämeen Ely-keskuksen, KELAn, Päijät-Hämeen Yrittäjien, LADEC Oy:n, Hämeen Kauppakamarin, Työvoiman palvelukeskus Lyhdyn, Itä-Hämeen työvoiman palvelukeskuksen, lukuisten koulutusorganisaatioiden, kolmannen sektorin toimijoiden sekä erilaisten työllisyyshankkeiden kautta.

Työn Kipinä on osa valtakunnallista Työ- ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton käynnistämää työllisyyspoliittista hanketta, jonka päätavoitteena on työllisyyspalvelujen kehittäminen.

Työn KIPINÄ  

Työn KIPINÄ – Lahden kaupungin työllisyyspalvelun erikoislehti.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you