Page 1

OPPI sopimus AMMATTIOPISTO LAPPIA, OPPISOPIMUSTOIMISTO

2013

Näin syntyy oppisopimus Kunta on hyvä oppimisympäristö Lappia kumppanina osaamisen kehittämisessä

HARRASTUKSESTA TULI AMMATTI


2  OPPISOPIMUS

1

Noin 80 prosenttia koulutuksesta tapahtuu työpaikalla. Sitä täy­ dentää oppilaitoksessa annettava tietopuolinen koulutus.

2

Työntekijälle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja oppilaitospäiviltä päivärahaa, jos siltä ajalta ei makseta palkkaa, sekä perhe­ avustusta, jos opiskelija on siihen oikeutettu.

Oppisopimus on mahdollisuus: • kouluttautua uuteen ammattiin • syventää osaamista työpaikalla oppien.

Näin syntyy oppisopimus Työntekijä Etsi työnantaja, joka haluaa koulut­ taa oppisopimuksella, ja kerro hänelle kiinnostuksestasi. Jos olet jo työssä, kerro esimiehellesi halustasi opiskel­ la oppisopimuksella. Oppisopimus sopii sinulle, jos halu­ at suorittaa tutkinnon, parantaa osaa­ mistasi työtehtävissä tai vaihtaa am­ mattia.

Työnantaja Oppisopimus on erinomainen tapa ke­ hittää henkilöstön osaamista. Se sopii myös uuden henkilöstön kouluttami­ seen rekrytoinnissa.

Kun työnantaja ja työntekijä ovat keskustelleet mahdollisuudesta sol­ mia oppisopimus, he ottavat sitten yhteyttä oppisopimuskeskukseen. Oppisopimuskeskuksen koulutus­ tarkastaja varmistaa yrityksen sovel­ tuvuuden oppisopimuspaikaksi ja etsii tietopuolisen koulutuksen tarjoavan oppilaitoksen. Oppisopimuskeskus maksaa tietopuolisen koulutuksen. Oppisopimus solmitaan Työpaikalla nimetään työpaikkakou­ luttaja, joka ohjaa työpaikalla tapah­ tuvaa oppimista. Työnantajalle mak­ setaan koulutuskorvausta. Opiskelija, työpaikkakouluttaja ja oppilaitoksen edustaja laativat opis­ kelijalle henkilökohtaisen opinto­ suunnitelman. Työpaikalla tapahtuva koulutus käynnistyy. Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa alkaa erillisen aika­ taulun mukaisesti.

OPPISOPIM kouluteta näköisiä o –

H

aikon Kartano palkkaa mielel­ lään nuoria, joista koulutetaan oppisopimuksella alansa osaajia. – Haluamme kouluttaa heistä Hai­ kon näköisiä. Nuori omaksuu helpos­ ti tapamme toimia. Tärkeintä on oi­ keanlainen asenne. Oppisopimus so­ pii erinomaisen hyvin tällaiselle käy­ tännön alalle, jossa työ on pitkälle kä­ sillä tekemistä ja asiakkaan kanssa olemista, Vesterinen sanoo. Hotellissa, ravintolassa ja kylpy­ lässä työskentelee yli 130 eri alojen


3

Tutkintotilaisuudet ja näytöt pyritään järjestämään työpaikalla. Ammattitaito osoitetaan käytän­ nön tehtävissä.

4

OPPISOPIMUS  3  

Koulutus voi johtaa tutkintoon tai osatutkintoon tai se voi olla lisä­ koulutusta.

– Aina kun alamme miettiä koulutusta, tulee ensimmäisenä mieleen oppisopimus, sanoo Haikon Kartanon ravintola­ toimen johtaja Riitta Vesterinen.

MUKSELLA aan Haikon osaajia ammattilaista, joten vaihtoehtoisia ammatteja on tarjolla runsaasti. – Kokki, tarjoilija, hovimestari, myyn­ tipalvelu, keittiömestari, huoltomies, ompelija, puuseppä, puutarhuri, ker­ roshoitaja, kahvilanhoitaja, sihtee­ ri, fysioterapeutti, terveydenhoitaja, saunanhoitaja, Vesterinen luettelee. Lähes kaikkiin tehtäviin on koulu­ tettu henkilöstöä oppisopimuksella niiden 13 vuoden aikana, jotka Veste­ rinen on ollut talossa. – Kun tulin, aloitin heti tarjoilijoiden

oppisopimuskoulutuksen, ja siitä as­ ti tarjoilijoita on koko ajan ollut oppi­ sopimuksessa. Haikko sopiikin hyvin tarjoilijoiden koulutuspaikaksi, sillä tarjoilijan pitää tuntea myös hotellitoimintoja. – Täällä voi suorittaa kaikki tutkin­ non alueet. Meillä on vastaanotto, yli 200 hotellihuonetta, kokouspalveluja, juhlatoimintaa ja aamiaisia, Riitta Ves­ terinen sanoo. Työpaikalla tapahtuvaa koulutusta varten Haikossa on koulutettuja työ­

– Nuori oppii helposti talon toimintatavat ja meidän näköisemme asiakaspalvelun, sanoo ravintolatoimenjohtaja Riitta Vesterinen (kuvassa keskellä). Heidi Holmström ja Sadam Jahein opiskelevat tarjoilijaksi oppisopimuksella.

paikkakouluttajia. – Me emme opeta samoja asioita kuin oppilaitoksessa. Saamme viralli­ sesta opintosuunnitelmasta asiat, jot­ ka työpaikalla pitää opettaa. Sen poh­ jalta teemme jokaiselle koulutettaval­ le oman sisäisen opintosuunnitelman, jossa määritellään, mitä asioita ope­ tetaan ja kuka ne opettaa. Näin opis­ kelijat saavat hyvän kokonaiskuvan siitä, miten toimimme, Riitta Vesteri­ nen kertoo.


4  OPPISOPIMUS

KUNTA ON HYVÄ OPPIMISYMPÄRISTÖ -P

ienen kunnan kiinteistönhuollon tehtävät ovat monimuotoisia ja oppisopimuskoulutus on joustava ta­ pa hankkia henkilöstölle tarvittavaa osaamista. Oppisopimusopiskelija on tiimin jäsen, joka oppii samalla kun kokenut ammattimies tekee työtään ja lähiopetusjaksoilla tuetaan työssä­ oppimista, sanoo Simon kunnan kiin­ teistönhuollon esimies Seppo Arola. Kiinteistönhoidosta ja -huollosta vastaa yhdeksän hengen tiimi, jossa toimii kuusi kiinteistönhoitajaa, va­ rastomies, kentänhoitaja sekä esi­ mies. Oppisopimusopiskelija Tommi Heikkilä on työskennellyt tiimissä määräaikaisena työntekijänä jo lähes 2,5 vuotta, josta noin vuosi on ollut op­ pisopimuskoulutusta. – Päätehtävämme on kunnan kiin­ teistöjen huolto ja niissä olevien lait­ teistojen kunnossapito sekä päivys­ tykset. Liikuntapaikkojen kunnos­ sapito sekä kesällä että talvella, sa­

taman väylämerkkien asettaminen, terveyskeskuksen kiinteistön huolto ja apuvälinekorjaukset ovat esimerk­ kejä tiimimme vastuualueen muista monimuotoisista tehtävistä”, kertoo Arola, joka on myös Heikkilän työpaik­ kakouluttaja. –  Tommin kiinteistönhoitajan am­ mattitutkinnon opiskelun tukemiseksi olen pyrkinyt varmistamaan, että hä­ nellä on riittävä määrä työajasta var­ sinaisia kiinteistönhoitotehtäviä.

OPPIMINEN ON OSA TYÖTÄ JA YHTEISTYÖTÄ

Heikkilän ja Arolan mukaan oppiso­ pimuskoulutus on hyvä ratkaisu sekä työntekijälle että työnantajalle. –Olen suorittanut aiemmin päi­ väopiskeluna automaatioasentajan perustutkinnon. Koulunpenkillä istu­ misen jälkeen oppisopimuskoulutus työssäoppimalla ja teoriatiedon itse­ näinen opiskelu lähipäivillä tuntuu  

mielekkäämmältä”, kertoo Heikkilä. Arola sanoo, että hänellä ei ole mitään muuta kuin hyvää sanottavaa oppisopimuskoulutuksesta. – Olen itse suorittanut sekä am­ matti- että erikoisammattitutkinnon oppisopimuksella. Nyt olen Tommin työpaikkakouluttaja ja lähdin mu­ kaan myös Ammattiopisto Lappian aikuiskoulutuksen näyttötutkinto­ suoritusten arvioijakoulutukseen. Oppisopimuskoulutus on pienelle kunnalle hyvä mahdollisuus saada tarvitsemaansa ammattitaitoista työvoimaa. Meillä Simossa oppiso­ pimuskoulutusta on käytetty esi­ merkiksi varhaiskasvatuspuolella perhepäivähoidossa. Arola painottaa hyvää yhteistyötä työpaikan ja oppilaitoksen välillä. – Kun olemme tarvinneet Tommil­ le lisä- tai erityisopetusta johonkin asiaan, olen ollut yhteydessä Lappian kouluttaja Juha Heiskaseen. Hän oh­

Työpaikkakouluttaja Seppo Arola ja Tommi Heikkilä tarkistavat kartalta tiimin työkohteen, Ylikärpän rivitalojen sijainnin.


OPPISOPIMUS  5  

jaa ja painottaa tarvittavien tietopuo­ muksen suunnitteluprosessiin. Opet­ listen asioiden opetusta lähipäivillä taja kartoittaa ennen oppisopimuksen oppilaitoksessa. solmimista opiskelijan opiskeluedel­ lytykset ja työpaikan soveltuvuuden OPPILAITOS TUKEE TYÖSSÄtutkinnon suorittamiseen. Tällä läh­ OPPIMISEN EDELLYTYKSIÄ tötilanteen kartoituksella pyritään te­ Kouluttaja Heiskanen vahvistaa Aro­ hostamaan henkilökohtaistamisen ha­ lan näkemyksen yhteistyön tärkey­ keutumisvaihetta ja perehdyttämään destä. osapuolet heti opintojen alussa entistä – Opiskelija, työpaikkakouluttaja ja oppilaitoksen edustajana opettaja luo­ vat yhdessä edellytykset onnistunee­ seen oppisopimusopiskeluun. Opiske­ lija oppii työssä, arvioi omaa oppimis­ taan ja osoittaa osaamisensa käytän­ nön työtehtävissä näytöissä, tutkintoti­ laisuuksissa. Opettaja selvittää opiske­ lijan aiemman osaamisen muun muas­ sa opiskelu- ja työtodistusten pohjalta, laatii henkilökohtaistamissuunnitel­ man, jossa huomioidaan opiskelijan ja työnantajan tarpeet. Oppilaitos järjes­ tää ja arvioi tietopuoliset opinnot sekä vastaa tutkintotilaisuuksiin liittyvistä järjestelyistä. Työpaikkakouluttaja pe­ rehdyttää ja opastaa opiskelijaa työhön sekä arvioi työssäoppimista. Säännöllisillä työssäoppimisen Tommi Heikkilän työssäoppimiseen arviointikeskusteluilla huolehditaan kuuluu kunnanviraston ilmastointikoneen lämpötilojen tarkistukset. siitä, että oppisopimusopiskelijan am­ mattitaito menee eteenpäin. Samalla tutkinnon perusteiden ammattitaito­ vaatimuksia peilataan oman työpai­ kan töihin, pohditaan, mitä nämä mei­ dän työpaikalla tarkoittavat. Tutkinnon perusteiden kieli pitää usein ”suomen­ taa”. Mielestäni arviointikeskustelut palvelevat myös sitä tavoitetta, että opitaan työpaikalla keskustelemaan, puhumaan asioista, painottaa oppiso­ pimussuunnittelija Aila-Kaija Hjulberg Ammattiopisto Lappian oppisopimus­ toimistoista.

OPPISOPIMUSTOIMISTO SUUNNITTELEE JA KÄYNNISTÄÄ KOULUTUKSEN

paremmin tutkinnon ammattitaito­ vaatimuksiin ja koulutusjärjestelyihin. Näyttötutkinto on myös usein uusi asia. – Toivomme, että opiskelijat ja työ­ paikkakouluttajat ovat aktiivisia ja tarkistavat tutkinnon suorittamiseen liittyviä asioita, hoidetaan asioita sit­ ten yhdessä eteenpäin, kannustaa Hjulberg.

Kiinteistönhoitajan tehtäviin kuuluu erilaisia mittaustehtäviä. Tommi Heikkilä mittaa ilmamääriä ilmastointiventtiilistä.

Oppisopimuskoulutus käynnistyy viral­ lisesti oppisopimuksen solmimisella työnantajan ja oppisopimusopiskelijan sekä oppisopimussuunnittelijan kans­ sa. Tosin ennakkoon on tehty paljon suunnittelu- ja ohjaustyötä. Ammatti­ opisto Lappian oppisopimustoimistos­ sa on kehitetty ja tänä syksynä otettu käyttöön toimintamalli, jossa alan opettaja otetaan mukaan jo oppisopi­ Kouluttaja Juha Heiskanen opastaa monitoimimittarin käyttöä Tommi Heikkilälle.


6  OPPISOPIMUS

Yrittäjäkin voi opiskella oppi­ sopimuksella Yrittäjä voi opiskella omassa yrityk­ sessään oppisopimuksella. Koulu­ tus sisältää henkilökohtaisen opis­ keluohjelman mukaista työpaikalla tapahtuvaa oppimista, jota täyden­ netään oppilaitoksen järjestämillä tietopuolisilla opinnoilla. Yrittäjän ohjaajana ja tukijana toimii mentori, joka on yleensä toinen yrittäjä. Yrittäjän oppisopimuskoulutuk­ sessa suosituimmat tutkinnot ovat olleet yrittäjän ammattitutkinto ja yritysjohtamisen erikoisammattitut­ kinto, jolloin tutkintoihin liittyvät tehtävät tähtäävät yritystoiminnan kehittämiseen. Yrittäjä voi suorittaa myös oman alansa tutkintoja. Tieto­ puolinen koulutus on muun oppiso­ pimuskoulutuksen tavoin yrittäjälle maksutonta.

Apua omistajan­ vaihdokseen Oppisopimus on erinomainen apu su­ kupolvenvaihdoksessa. Kun yrityk­ sen siirtymistä aletaan suunnitella ajoissa, jatkajalle voidaan suunnitel­ la sopiva oppisopimuskoulutus, jol­ la varmistetaan yrittäjätaidot ja alan muu osaaminen. Kun mentorina toi­ mii luopuva yrittäjä, varmistetaan myös hiljaisen tiedon siirtyminen.

Harrastuksesta

AMMATTI

L

iikunnallisen Jami Suksen kesät ovat kuluneet skeittirampeilla ja talvet lumilautaillessa. Kun miehel­ le tarjoitui vuosi sitten mahdollisuus tehdä itselleen harrastuksesta am­ matti, ei hän aikaillut hetkeäkään. Ja­ mi suorittaa oppisopimuksella liikun­ nanohjauksen perustutkinnon. Kou­ lutuksen tietopuolisesta opetukses­ ta vastaa Pajulahden Urheiluopisto. – Oppisopimus oli minulle koulu­ tusmuotona entuudestaan tuttu, sillä olin miettinyt lähihoitajan opintojen

suorittamista oppisopimuksella, mut­ ta kun Paulus Ähtävä ehdotti minul­ le oppisopimusta Sinne Youth Board­ shopissa, en miettinyt päätöstä kauan. Sinne Youth Boardshop on Lahdes­ sa toimiva nuorison skeitti- ja lumi­ lautakauppa. Se aloitti verkkokaup­ pana, mutta tänä päivänä se on pal­ jon muutakin. Sinne järjestää leirejä, tapahtumia, kisoja, matkoja ja koulu­ tusta, ja sillä on oma ”youth team”, johon lajien nuoret harrastajat voivat liittyä. Viime talvena yritys järjesti lu­

MUITA LIIKUNTA-ALAN TUTKINTOJA Omasta harrastuksesta voi tulla myös ammatti. Seuraavassa urheiluun ja liikuntaan liittyviä tutkinoja, jotka voidaan suorittaa oppisopimuksessa. Tutkinnot löytyvät opetushallituksen sivuilta www.oph.fi/nayttotutkinnot

• Ammattisukeltajan ammattitutkinto • Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto • Golfkentänhoitajan ammattitutkinto • Golfkenttämestarin erikoisammattitutkinto • Hevostalouden perustutkinto • Hevostenvalmentajan ammattitutkinto


OPPISOPIMUS  7  

Jami Suksi on lumi­

Oppisopimuspolku

lautaillut ja skeitannut

Oppisopimuspolkua pitkin voi edetä oman alansa huippu­ osaajaksi perustutkinnosta erikoisammattitutkintoon.

kymmenvuotiaasta asti. Nyt rakkaista harrastuk­ sista on tulossa oppi­ sopimuksella ammatti.

Perustutkinto antaa pätevyyden toimia alan perustehtä­ vissä. Oppisopimusaika on yleensä 2-3 vuotta. Ammattitutkinnon suorittamisen voi aloitaa, kun työko­ kemusta alalta peruskoulutuksen jälkeen on noin kolme vuotta. Ammattitutkinto kestää 1,5-2 vuotta ja antaa pä­ tevyyden toimia alan ammattityöntekijänä. Erikoisammattitutkinnon suorittaneet toimivat vaati­ vissa ammattitehtävissä. Oppisopimusaika on yleensä 1-2 vuotta, ja tutkinnon suorittaminen edellyttää alan perus­ koulutuksen jälkeen noin viiden vuoden työkokemusta. Erikoisammattitutkinnon suorittanut henkilö voi hakea mestarin arvoa.

Oppisopimus sopii myös yrittäjälle milautakoulun alihankintana Lahden Hiihtoseuralle Mes­ silässä. Kesällä nuoret saavat opetusta wakeboardissa. Yrityksen omistaja Paulus Ähtävä ja Jami ovat tuttuja lumilautailuajoilta. Jami tunnustautuu enemmänkin tekijäksi kuin lukijak­ si. Ja oppisopimuksessa nuorta miestä kiinnosti juuri se tekemällä oppiminen. Myös säännöllinen palkka madalsi kynnystä solmia kolmivuotinen oppisopimus. – Vaikka oppisopimus pitää sisällään myös teoriaa, saan tässä ammatin työtä tekemällä, Jami toteaa tyytyväise­ nä ja kehottaa nuoria ottamaan selvää oppisopimuksesta.

Kangasalalainen Heli Nieminen suoritti pari vuotta sit­ ten yrittäjän erikoisammattitutkinnon. Oppisopimus oli osa perheyrityksessä tapahtuvaa sukupolvenvaihdosta. Niemisen oppisopimusputki jatkuu syyskuussa, kun hän aloittaa puolitoistavuotisen yritysjohtamisen erikoisam­ mattitutkinnon. – Oppisopimuksessa parasta on sen joustavuus. Aina ei­ vät koulutus ja yrityksen syklit kohtaa, mutta nämä kaik­ ki pystytään räätälöimään oppisopimuksessa. Myös kou­ lutuksen henkilökohtaistaminen on kaiken a ja o. Kun opinnot peilataan oman yrityksen kautta, ei koulunpen­ killä istu turhaan. Kouluttautuminen on yrittäjälle oleel­ lista, sillä päivittäisessä arjessa ei ole aikaa miettiä yrityk­ seen liittyviä asioita. Kehitys ja jatkuva uudistuminen on ainakin minulle tärkeää. Yrittäjä pystyy toteuttamaan op­ pisopimuksen myös kustannusten puitteissa. Niemisen luotsaama Evita-naistenvaateliike on toiminut Kangasalalla vuodesta 1952 asti.

• Liikunnan ammattitutkinto • Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja • Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinto • Liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinto • Ratsastuksenopettajan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto • Tanssialan perustutkinto • Valmentajan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto

– Oppisopimuksessa parasta on sen joustavuus, kehuu yrittäjä Heli Nieminen.


8  OPPISOPIMUS

OPPISOPIMUKSELLA KOHTI UUTTA URAPOLKUA – LAPPIA KUMPPANINA OSAAMISEN KEHITTÄMISESSÄ Osaava ja ammattitaitoinen työnte­ kijä, asiantuntija, esimies ja johtaja ovat työnantajansa – yrityksen ja yhteisön – voimavaroja. He ovat toi­ minnan sujumisen ja kehittämisen sekä laadun merkittäviä menestys­ tekijöitä. Oppisopimus on oiva keino työnantajalle edistää kilpailukykyä kehittämällä ja päivittämällä henki­ löstönsä osaamista tai rekrytoimalla uutta työvoimaa. Työelämässä tarvitaan monitai­ toisia ammattilaisia. Oppisopimus soveltuu hyvin myös yrittäjän oman osaamisen kehittämiseen oli ky­ seessä sitten yrittäjyyden tai ammat­ tialan taitojen uusintaminen. Oppiso­ pimuksella voi opiskella osaamisen kehittämistarpeen mukaisesti pe­ rus-, ammatti- tai erikoisammatti­ tutkintoon tai suorittaa muuta am­ matillista lisäkoulutusta. Käytettä­ vissä on yli 370 tutkintoa hitsaajan ammattitutkinnosta yritysjohtami­ sen erikoisammattitutkintoon. Oppisopimuskoulutus on ollut viime kesästä saakka voimakkaasti julkisuudessa opetus- ja kulttuuri­ ministeriön oppisopimuspaikkaleik­ kausten vuoksi. Leikkauksia on ar­ vosteltu, eikä suotta. Nuori aikuinen saa ammatin ja voi työllistyä oppi­

sopimuksen kautta. Oppiso­ pimuksella opiskeleva aikui­ nen uusintaa osaamistaan tai oppii uuteen ammattiin työssäoppimalla. Työelämä muuttuu ja se vaatii ammat­ titaidon ylläpitoa ja kehittä­ mistä jatkuvasti. Oppisopimus koostuu tie­ topuolisen koulutuksen ja työssäoppimisen yhdistel­ mästä. Oppisopimusopiske­ lija kehittää työyhteisöään tuomalla uutta ja päivitettyä tietoa työhönsä. Samalla op­ pilaitos ja työpaikka tekevät yhteistyötä oppisopimus­ opiskelijan ammattitaidon kehittämiseksi. Hyvä am­ mattiosaaminen ja koulu­ tustaso ovat henkilökohtai­ sen työhyvinvoinnin perusta. Moni­ uloitteisen vaikuttavuutensa vuoksi on vaikeaa ymmärtää perusteluja, miksi oppisopimuspaikat ovat sääs­ tökohteena. Ajattelemme Ammattiopisto Lap­ piassa oppisopimusleikkausten ole­ van mahdollisuus tehdä yhä laaduk­ kaampaa ja tiiviimpää yhteistyötä työelämän kanssa Lapin alueen yh­ teisen hyvinvoinnin eteen. Ammatti­

opisto Lappian oppisopimustoimis­ to on kumppanisi osaamisen kehit­ tämisessä. Ota yhteyttä – etsimme mielellämme sopivan koulutusrat­ kaisun käyttöösi.

Oppisopimusterveisin, Anni Miettunen aikuiskoulutusjohtaja

Asiakkaita palvelevat

Ammattiopisto Lappia, oppisopimustoimisto

Keskikatu 69, 95400 Tornio www.lappia.fi

Teppo Frant oppisopimuspäällikkö puh. 010 383 4143

Maarit Korkeamaa oppisopimusneuvoja puh. 010 383 4272

Aila-Kaija Hjulberg oppisopimussuunnittelija puh. 010 383 4179

Anni Miettunen Aikuiskoulutusjohtaja Puh. 010 383 5449

Annika Örn oppisopimussuunnittelija puh. 010 383 4569

Tuomo Palokangas Kehittämispäällikkö Puh. 010 383 5540

Päivi Remes koulutussuunnittelija puh. 010 383 44734 Maija Hakala oppisopimusneuvoja puh. 010 383 4149

Sähköpostiosoitteet muotoon etunimi.sukunimi@lappia.fi Puhelun hinta normaalihintainen pvm/mpm.

Ammattiopisto Lappian oppisopimustoimiston lehti  

Tietoa oppisopimuksesta