Upplev Östgötamat #2 2019

Page 1

Östgötamat nr 2-2019 HÖST.qxp_Layout 1 2019-10-14 13:58 Sida 1

LEDAREN: Vetenskap, åsikter och sanningar

Höst/Vinter 2019

Hagdahls-

akademien

Håll koll på proteinerna

Matsvinnet Agroforestry inska

Innehåller östgötAMAts

företAgs-

guIde

Nya medlemmar i östgötamat


Östgötamat nr 2-2019 HÖST.qxp_Layout 1 2019-10-21 13:11 Sida 2

LEDA RE

Åsikter, sanningar och vetenskap! Har du funderat på hur många olika sätt som du kan få din röst hörd i dagens samhälle? Det senaste decenniet har möjligheten att delta och att ha åsikter blivit enorm för varje enskild person, oavsett vilken geografisk plats man befinner sig på eller vilken ställning man har i samhället. Idag

Det blandade flödet av åsikter, sanningar och vetenskap sätter stora krav på varje enskild person, att kritiskt granska ursprung och källa.

finns det inte ett tv-program eller en radiokanal som inte låter sina lyssnare eller tittare få tycka till om det som händer eller diskuteras i programmet. Antingen ska vi chatta, rösta, skänka pengar eller bara tycka i största allmänhet. I de flesta fall är detta bara positivt. Vi som enskilda människor kan påverka vår egen vardag. Våra politiker får en direkt återkoppling på sina väljares önskningar och åsikter. Radio och tv-kanaler sänder det som vi vill höra. Detta är väl ändå demokrati på hög nivå? Eller skapar vi filterbubblor med åsikter som blir så smala och självbekräftande att de blir till sanningar? Det som gjorde mig uppmärksam på att det kanske finns en fara i allt tyckande var när jag gjorde ett besök på Sveriges radio. Jag såg då vilket ansvar det ligger på personalen att skapa en balans i alla åsikter som strömmar in under brinnande sändningstid. Hur ska man mitt under sändning ha tid att få en objektiv balans mellan åsikter för och emot? Helt plötsligt upptäckte jag att det som faktiskt ”bara” var åsikter snabbt uppfattas som en sanning, om tillräckligt många säger det samtidigt. Nästa reflektion var; hur ofta får vi höra från dem som faktiskt står för vetenskapen? Vetenskap är sällan några kioskvältare utan uppfattas ofta lite tråkigt, vilket gör att de ofta hamnar i lite smalare forum. Istället ges stort utrymme till de som kan prata, utan att ta hänsyn till något mer än sina egna åsikter. Människor med stor kunskap tenderar att bli försiktiga med sina uttalanden, just av anledningen att vetenskap sällan är svart eller vit. Det är inte de som vanligtvis gör sin röst hörd i mediebruset. Det blandade flödet av åsikter, sanningar och vetenskap sätter stora krav på varje enskild person, att kritiskt granska ursprung och källa. Allt för att vara säker på att det som man själv för vidare som sin egen sanning verkligen är en sanning man kan stå för. För att få lite balans i vårt magasin mellan åsikter och sanningar har vi i detta nummer intervjuat Fredrik Paulún som är svensk näringsfysiolog och faktiskt på ett vetenskapligt sätt diskuterar kring protein. Vad ska man välja om man både vill värna sin hälsa och tänka hållbart. Finns det olika sorters protein? I det här numret har du också möjlighet att lära känna våra nya Östgötamatmedlemmar lite bättre. Kanske hittar du ett nytt utflyktsmål eller en produkt som du ännu inte smakat. Hoppas att du vill ta del av magasinets artiklar och blir nyfiken på att veta mera om maten nära dig.

Matiga Hälsningar Louise Ridderström Verksamhetsledare Östgötamat


Östgötamat nr 2-2019 HÖST.qxp_Layout 1 2019-10-21 09:34 Sida 3

Årets Östgötamatambassadör 2019

Ö S T g Ö TA M AT

Östgötamat ekonomisk förening Vår vision är att skapa en matkultur som lyfter fram östgötska produkter av god kvalitet. Medlemmarna ska bidra till matupplevelser för alla sinnen utifrån det lokalproducerade samt genom samarbete ta tillvara och synliggöra gamla mattraditioner och utveckla nya av Östergötlands resurser. Medlemmar 2019: Föreningen har 86 medlemmar bestående av producenter, gårdsbutiker, restauranger och grossister. Kriterier för medlemsföretag: Primärproducenter måste producera sina råvaror i regionen. För livsmedelsproducenter måste huvudråvaran eller råvaran som ger produkten dess karaktär vara från regionen och slutproduktionen måste ske i regionen eller dess absoluta närhet. För restaurangföretag ska huvudråvaran till måltiden komma från regionen. Lägsta kravet är att minst två rätter på menyn ska ha regionalt ursprung. Verksamhet: Östgötamat organiserar och driver Årets Östgötakock, Bondens egen Marknad, Östgötamatmärkning i länets livsmedelsbutiker, paketerar och certifierar matupplevelser och ger ut Upplev Östgötamatmagasinet. Support och marknadsföring för medlemsföretagen. Opinionsbildande verksamhet både regionalt och nationellt samt samverkan med Vreta Kluster för att genomföra den regionala livsmedelsstrategin. Styrelse: Ordförande: Jesper Lindström. Ledamöter: Annicka Assarsson, Fredrik Eklund, Hans-Ove Nilsson, Helene Pettersson, ingvar gustavsson. Suppleanter: Barbro Bragée, Lotta Karlsson. Verksamhetsledare: Louise ridderström www.ostgotamat.se

Vi gÖr TiDNiNgEN Ansvarig utgivare: Östgötamat ek förening

Verksamhetsledare: Louise Ridderström, info@ostgotamat.se Skribent: Eia Persson

Annonsförsäljning: Victoria Kahnborg-Edoff Formgivning: Wåhlin's – www.wpab.se

Tryck: LTAB – Tryckt på Svanenmärkt papper och tryckeri. Vetenskap, åsikter

LEDAREN: och sanningar

Höst/Vinter 2019

ls­ Hagdahien

akadem

erna Håll koll på protein

Agroforestry

net vi n a vvin at Mats in a ins insk

Nya medlemmar i

Innehåller ÖSTG ÖTAM ATS

FÖR ETAG S:

GU IDE

Östgötamat

Vi reserverar oss för tryckfel.

Omslagsbild:

Foto: Jan Christer Persson

Tunnbrödshantverket har landat hemma hos Ulla Friberg i Gammalkil, en bit bort från tunnbrödsbältet i Norrland!

För fjärde året utser Östgötamat ek förening Årets Östgötamatambassadör. Utmärkelsen delas ut till den person eller företag som genom sitt arbete verkar för:

• Att arbeta för ett hållbart samhälle samt stimulera till ökad livsmedelsproduktion. • Att sprida information om lokal mat och dess mervärden. • Att öka kunskapen och intresset för balanserad mat som leder till god hälsa. • Att hitta glädjen med god och hållbar mat.

Magdalena brinner för bra grönsaker och ett levande lantbruk. Sedan 2014 driver hon tillsammans med sin man Olof, Hermelins grönsaker. En småskalig och kravmärkt grönsaksodling med ett trettiotal olika grönsaker som odlas på friland efter säsong. Magdalena startade grönsaksodlingen utifrån sitt intresse i mat, bra mat som kommer från bra råvaror. Hon tror på en marknad som är beredd att betala mer för svenska, omsorgsfullt, kravodlade grönsaker, utan plast och kartonger. Paret Hermelin har båda arbetat med marknadsföring i Stockholm under många år och ser ett värde i att kommunicera direkt till slutkunden. Därför har de valt att hoppa över grossistledet när det gäller grönsakerna. Två gånger per vecka åker Magdalena själv till Stockholm för att leverera grönsaker. Att fronta sina varor i butiken är en viktig del i att skapa merförsäljning och sprida kunskap om bra kvalitet. Hermelins tror starkt på den lokala matproduktionen och att den är ett viktigt och bra bidrag till de globala stora frågorna på jorden. Hon är noga med att poängtera att hon inte tar ställning för eller emot kött, för eller emot ekologiskt eller konventionellt odlad mat. Själv äter hon kött och vi tror på den svenska köttproduktionen, vi är beroende av den i vår ekologiska odling, gödsel från djur är en förutsättning anser Magdalena. Men hon tror också att fler behöver variera sin kost mer, äta mer grönt och mindre brunt. – När man börjar upptäcka världen av färg och smak i grönsaker, blir man lätt besatt skrattar Magdalena. Variationen är oändlig, färgrikedomen är oändlig och smakerna ljuvliga. Kroppen tackar och tar emot och blir starkare. Ät i färg, lev i färg. På den klassiska frågan ”Hur känns det svarar hon leende – ”Det är en ära. Jag känner mig stolt och ödmjuk inför att vara Östgötamats ambassadör. Jag tar emot det med mina fina medarbetare här på Hermelins grönsaker.”

Motiveringen från Östgötamat lyder

”Årets Östgötamatambassadör är en sann inspiratör i den gröna näringen, en entreprenör med socialt perspektiv och med fokus på sina medarbetare, klimatet och hög kvalitet. Hon får kunden att välja svenskt, genom mötet med kunden, i sociala medier och krönikor. Stärker sitt arbete genom att samarbeta med andra lokala företag i närliggande branscher, så som restauranger och caféer.” UPPLEV ÖSTGÖTAMAT

3


Östgötamat nr 2-2019 HÖST.qxp_Layout 1 2019-10-14 13:58 Sida 4

Ag RO F O RES T

I arbetet med att utveckla hållbara livsmedelssystem i Sverige pågår försök med olika system med perenna grödor, till exempel agroforestry. Agroforestry är ett samlingsnamn på odlingssystem där träd och buskar odlas tillsammans med andra grödor, ibland finns här också betesmark. Enligt föreningen Agroforestry Sverige kan man på svenska säga trädjordbruk eller skogsjordbruk. Föreningen Agroforestry Sverige har under tidiga hösten hållit möte i Linköping med kunskapsutbyten samt studiebesök i Östergötland. I ett forskningsprojekt, som beskrivs via Örebro universitets hemsida, vill man utveckla systemen med agroforestry i Sverige för att bland annat kunna utvärdera odlingar-

nas förmåga att kombinera hög produktion av livsmedel, vara resurshushållande och skapa viktiga ekosystemtjänster, till exempel genom att binda kol och gynna biologisk mångfald. Fokus har varit på skogsträdgårdar, som innehåller mångfald på flera sätt: Växter på olika nivåer som bidrar till olika funktioner som till exempel kvävefixerare och vindskydd. I trädgårdarna finns även många arter och sorter med olika näringsinnehåll och smaker. Tretton skogsträdgårdar ingår i projektet, som drivs som ett samarbete mellan bland annat forskare, lantbrukare och trädgårdsodlare. ”Resultaten är viktiga för den omställning som lantbruksföretagen står inför”, sägs det i en beskrivning av projektet, ”en omställning där livsmedels- och energiproduktion behöver kombineras i en produktion som ger mindre klimatpåverkan.

Fakta:

I föreningen Agroforestry Sverige skriver man i sina stadgar: Med agroforestry menas integrering av vedartad vegetation med andra grödor och/eller djur på samma mark. Föreningen arbetar med att utveckla och sprida agroforestry i landet, allt från den lilla skogsträdgården till odlingar på åkermark, betesmarker eller i skogen. Mer info om projekt som arbetar med utveckling av svensk agroforestry: https://www.oru.se/personal/ johanna_bjorklund/

skogsträdgården fylls med nötter

De sista bären har plockats för den här säsongen på Väversunda bärodling söder om Vadstena men för Tor Nyberg finns det andra växter att ta hand om. Inte långt från platsen där bären vuxit under sommarsäsongen ligger en skogsträdgård, som är en försöksodling på sju hektar.

I en skogsträdgård odlas både träd och grödor, en intensiv form av agroforestry (se fotnot). Skogsträdgård är inte någon nytt för Tor Nyberg. – Det höll jag på med i Kenya. Under många år med start i början av 1980-talet åkte han som chef för Vi-skogen (se faktaruta) tur och retur till Kenya åtskilliga gånger där han deltog i bland annat plantering av träd, som skulle ge ett bättre klimat och kunna minska fattigdom. Numera har intresset för agroforestry vuxit globalt, odlingarna kan se väldigt olika ut beroende på var i världen de finns då de anpassas efter klimat och andra omständigheter. Skogsträdgården på Ombergs sluttning kan knappast önska sig ett bättre klimat, här råder växtzon 1. – Den kalla luften från Omberg rinner över sluttningarna, ner mot Tåkern och vi får ett bra lokalklimat, förklarar Tor Nyberg. Vi sitter inne i den vackra gården Charlot4

UPPLEV ÖSTGÖTAMAT

tenborg och tittar ut över ett landskap som börjat klä sig i höstfärger medan Tor Nyberg berättar om skogsträdgårdar. – En sådan trädgård är ett slags gles skog med underväxter av olika arter som ger matproduktion på olika nivåer. Här växer träd, stora och små buskar, örter och växter under jord. De olika grödorna odlas inte bara för att ge mat utan också för att förbättra jordmånen, till exempel genom kvävefixering. En skogsträdgård ger inte endast en bra miljöpåverkan genom sin mångsidiga odling med som mest uppemot 30-40 olika arter utan kan också innebära ekonomiska vinster och bidra till försörjningsförmågan. Tor Nyberg börjar ge exempel på vad man kan hitta i trädgården på Omberg (skogsträdgårdar kan se ut på många olika sätt) men när hustrun Inger Bjugård kommer hem åker vi alla tre istället dit för att se med egna ögon.

Nötter och frukter

I det högsta skiktet växer träd som ger bland annat päron och körsbär. De mer exotiska inslagen med valnötsträd och äkta kastanj utmärker sig extra mycket. I skogen växer också tysk oxel för det fina virkets skull. – Det är mycket värdefullt, säger Tor Nyberg. Det används till och med som fanér på Bentley-bilar! Under träden växer buskar av flera slag. Ett och annat salmbär åker in i munnen medan vi passerar nypon och framför allt de frodiga

buskarna med snart färdiga hasselnötter. I nästa skikt odlas en hel del olika sorters lök som bland annat ramslök och skogslök. – Det här är sådant som vi på allvar redan prövat, säger Tor Nyberg, men sedan testar vi andra växter, som till exempel olika kryddväxter som kan passa på torrare ställen. – Titta! Här växer getärt! Den har börjat ta sig! getärt är en ört som fixerar kväve och den ser vi på många platser när vi vandrar runt en stund i skogsträdgården. Nästa steg blir att plantera klätterväxter, en del ska fixera kväve, andra ge mat som vindruvor och björnbär. – Vi skulle också kunna ha hallon, föreslår Inger. Trädgården känns som ett matbord med stora variationer men ett matbord som kräver stor omsorg och stort tålamod. Det tar tid att vänta in skogens skördar. – Jag är glad över att ha det tålamodet, säger Tor. Man måste ju också vara optimistiskt lagd för att hålla på så här när man vet hur lång tid det tar för träd att växa upp! Det går inte alltid som man hoppats på. – Vi planterade in ekar för att försöka få tryffel på ekrötterna. Det tycks inte ha lyckats. Lyckats har man däremot med valnötsträden! Inger och Tor pekar på de vackra träden med alla frukter som bara väntar på att mogna klart.


Östgötamat nr 2-2019 HÖST.qxp_Layout 1 2019-10-14 13:58 Sida 5

Ag RO F O RES T

att tterna som väntar på En av de många valnö

mogna.

er och bär www.ostgotamat.se/foretag/ gardsbutiker/vaversundabarodling-ab Fakta om Väversunda:

Väversunda bärodling producerar rabarber, jordgubbar, smultron och bigarråer.

Odlingen är belägen söder om Vadstena på Ombergs sluttning. Den kalla luften rinner ner i Tåkern och ger därför ett unikt läge med växtzon 1.

Bärodlingen drivs av Tor Nyberg och Inger Bjugård. Han har en bakgrund inom skogssektorn, bland annat som chef under 20 år för Vi-skogen. (Vi-skogen är ett biståndsprojekt uppkallat efter kooperationens tidning Vi och arbetar med skogsplantering i länder i östra Afrika.) Inger Bjugård har arbetat som matskribent under många år för tidningen Året Runt.

Fotnot: Agroforestry, eller skogsjordbruk, innebär att träd och buskar integreras med odling eller djurhållning. Det handlar om att plantera träd och andra växter på jordbruksmark.

Tor Nyberg i sin skogsträdgård, som är en försöksodling vid Omberg.

UPPLEV ÖSTGÖTAMAT    5


Östgötamat nr 2-2019 HÖST.qxp_Layout 1 2019-10-14 13:59 Sida 6

PROTEIN

”Globala Linköping”

Linköping blir en

”global kommun” Under två veckor i november blir Linköping ”Globala Linköping”. ”Tänk globalt och agera lokalt” är tanken bakom projektet ”Globala Kommunen”, som har biståndsorganisationen Sida som avsändare.

fysiologen Fredrik Paulún som bland annat ska prata om hur vi på bästa sätt väljer det kött som vi vill äta och om vilka skillnader det är på proteininnehåll i mat från djurrespektive växtriket. För gymnasieskolorna i kommunen kommer veckorna att innebära att undervisningen till en del riktas mot frågor som ska öka kunskapen om global utveckling.

Syftet är att få fler intresserade av globalt utvecklingsarbete och samtidigt kunna visa hur ett lokalt hållbarhetsarbete kan bidra till den utvecklingen. 9 november är det invigning i Linköping med bland annat en fotoutställning om föräldralediga män i Zambia och med en representant för Sida som pratar om jämställdhet ur global synvinkel. I programmet under de två veckorna kan man också lyssna på Samir Abu Eid som berättar om livet som utrikeskorrespondent och näringsMer information:

www.linkoping.se/bygga-bo-och-miljo/ hallbara-linkoping/globala-linkoping/

6

UPPLEV ÖSTGÖTAMAT

Foto: 123rf

är ett samarbete mellan Sida, Linköpings kommun och en mängd olika organisationer.

Fakta:

Globala kommunen är ett projekt som Sida står bakom. Syftet är att få fler att intressera sig för global utveckling och minskad fattigdom samtidigt som man vill belysa lokala frågor med globala samband.

Projektet ingår i Sidas uppdrag att berätta om svenskt bistånd och att främja engagemang för en rättvis och hållbar global utveckling.


Östgötamat nr 2-2019 HÖST.qxp_Layout 1 2019-10-22 13:18 Sida 7

Ö S T g Ö TA M AT

Jul & PÅSKbufféer Våra stora bufféer är omtalade – både för sin skönhet och sitt innehåll! Mer info på hemsidan detta vill du inte missa!

da,

Protein:

NYHET Vår nye kökschef Johan Ilbäck sätter vild och lokal touch på våra menyer. Läs mer på vår hemsida!

Lunch alla dagar Hos oss kan du äta – nästan varje dag! Vår lunch är generös, uppskattad och välbesökt! Boka bord!

Foto: 123rf MYCKE T MER A TT LÄS A PÅ WWW.V ARDN NÄR KO AS.SE MMER DU?

Protein behövs för att bland annat bygga upp celler och för att bilda enzymer och hormoner. Protein byggs upp av aminosyror, några av dem är essentiella det vill säga att vi måste få i oss dem via maten eftersom kroppen inte kan producera dem. Livsmedel som kött, fisk, kyckling, ägg och mjölkprodukter har bra proteinkvalitet och innehåller essentiella aminosyror. Spannmål och baljväxter är också viktiga proteinkällor. Vegetabiliska livsmedel innehåller inte tillräckligt av de viktiga aminosyrorna var för sig utan behöver kompletteras med varandra. Aminosyror:

Aminosyror är organiska föreningar med central biologisk betydelse, särskilt som byggstenar i proteiner. B12:

Vitamin B12 behövs för att kroppen ska kunna bilda röda blodkroppar samt för att nervsystemet och ämnesomsättningen ska fungera. B12 finns i mat från djurriket, främst i kött och mejeriprodukter. Störst mängd hittar vi i kött, lever, fisk, skaldjur, ägg, mjölk och ost. Den som äter vegansk kost kan ha svårt att få i sig tillräckligt med B12 genom maten eftersom vitaminet bara finns i mat från djurriket men vissa drycker som sojadryck och havredryck är berikade med B12. fleromättat fett:

Omega-3 och omega-6 är de viktigaste fleromättade fetterna. De flesta fetter som kroppen behöver kan bildas från kolhydrater och protein, undantaget är vissa omega-3- och omega-6-fetter som vi får i oss via mat. De behövs bland annat för att kroppen ska kunna bygga och reparera celler, påverkar regleringen av blodtrycket, hur njurarna fungerar och immunförsvaret. En större andel fleromättade fetter i maten kan också bidra till att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Omega-3-fett finns till exempel i: Fet fisk som lax, makrill och sill, valnötter, rapsolja och matfett gjord på rapsolja. Omega-6-fett finns till exempel i: Majsolja, solrosolja, rapsolja.

VI ÄLSKAR LOKAL MAT ...och måltiden som mötesplats. Här är det enkelt att äta både nyttigt och fantastiskt gott – varje dag. Vi ligger mitt i Östergötland, i ett matlandskap rikt på fina råvaror och här känns det naturligt att vår mattradition är rotad i det klassiska svenska köket, men vi hämtar också inspiration från hela världen och lägger stor vikt vid utveckling av det gröna köket.

Mer info:

www.livsmedelsverket.se www.1177.se

www.vardnas.se 013–36 85 00 UPPLEV ÖSTGÖTAMAT    7


Östgötamat nr 2-2019 HÖST.qxp_Layout 1 2019-10-14 13:59 Sida 8

PROTEIN

Fredrik Paulún är säker på sitt val. – Ekologisk mat i första hand och helst producerad så nära som möjligt.

©Fotograf Peter Knutson

Maten som gör

din hälsa

och världen lite bäre !

extra viktigt att hålla koll på proteinerna Vi är allätare av naturen. Tillhör du dem som utesluter mat från djur behöver du tänka på att det är skillnader på proteiner i föda som kommer från djur- respektive växtriket och därför se till att kosten innehåller varierat proteininnehåll. Det säger Fredrik Paulún, näringsfysiolog och författare till en rad böcker om hälsosam mat. Han kommer bland annat att 8

UPPLEV ÖSTGÖTAMAT

prata om proteiner när han är en av föreläsarna i november när Linköping blir ”globala Linköping”. (Se föregående artikel på sid 6.) – Proteiner i vegetabilier är mer svårsmälta än de som finns i kött och mejerivaror på grund av att grönsaker innehåller mer fibrer och antinutrienter (se fotnot), som hindrar nedbrytning av näringsämnen. När vi till exempel äter sojabönor tar kroppen upp endast 80 procent av proteinet i den födan, med andra ord så går det lite protein till spillo när vi väljer bönor i stället för kött.

– Den som inte äter kött får se till att variera proteininnehållet i sin kost med nötter, fisk, baljväxter samt spannmål, som också innehåller relativt mycket protein. Välj helst fullkornsalternativen! Bland grönsakerna är kål mest proteinrikt, säger Fredrik Paulún – Vi är allätare av naturen, den som enbart äter vegansk mat kan därför få brist på järn samt vitaminerna B12 och D-vitamin. Mitt råd är därför att regelbundet göra blodtester.

Kött på hälsosamt sätt

Fredrik Paulún ska också prata om hur den Foto: 123rf


Östgötamat nr 2-2019 HÖST.qxp_Layout 1 2019-10-22 13:18 Sida 9

Ö S T g Ö TA M AT

som äter kött kan se till att äta det på ett så hälsosamt sätt som möjligt. – Välj riktigt kött! – Det pratas mycket om kött, om hur det ger ökade risker för cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Det gäller främst processat kött. Vi kan vara lite försiktiga med charkvaror, som smörgåspålägg och korv, till exempel salami. – Ju mer åldrad en produkt är desto mer konstiga saker bildas i den, som ämnen som misstänks kunna orsaka cancer. De omättade fetterna riskerar dessutom att oxidera vilket är dåligt för hälsan. Om man nu gillar salami väldigt mycket? – Ät då och då men välj en som är ekologisk. Men hans råd är att välja riktigt kött, kött från svenska idisslande djur som gått på beten, allra helst på naturbeten. – Där äter de gräs och örter som fermenteras i deras magar, det ger mer av det viktiga fettet omega-3 vilket är mycket bra för den som äter köttet. Fettet och mjölken från djur som gått på naturbete blir lite gulare till färgen än annat kött, beroende på att det innehåller mer antioxidanter, som i sin tur beror på betet.

Ekologiskt i första hand

I Fredrik Paulúns familj väljer man i största möjliga mån att äta ekologiskt. – Jag förespråkar ekologiska livsmedel. Det finns vetenskapligt underlag för detta genom nya internationella studier. Sverige använder lite bekämpningsmedel i jordbruket jämfört med många andra länder, säger han vidare men pekar samtidigt på att studierna kommit fram till att den som äter ekologiskt minskar risken för diabetes 2. – I ekologisk mat bildas mer antioxidanter, som ger en skyddseffekt. Det kan också vara så att det finns bekämpningsmedel som kan ge upphov till diabetes 2, även risker för vissa cancerformer tycks minska med de ekologiska alternativen. – Men köper du till exempel svenska äpplen finns endast en liten rest kvar av bekämpningsmedel. Köper du däremot äpplen från andra sidan jorden, äpplen som plockats ett halvår tidigare, ja då kan du nog räkna ut resten själv! Även kroppsvikten kan vara kopplad till ekologisk mat. – Den tycks bli högre med konventionell mat än med ekologisk. Frågan är om det kan vara kopplat till att den som väljer ekologiska alternativ äter medvetet och sansat? Själv är han säker på sitt val. – Ekologisk mat i första hand och helst producerad så nära som möjligt. Fotnot: Näringsämnen kallas också för nutrienter, som kolhydrater, fett, proteiner, vitaminer och mineraler. Anitnutrienter är ett ämne som påverkar användningen av ett eller flera näringsämnen i kroppen på ett negativt sätt, till exempel försvårar upptaget av andra näringsämnen. Fredrik Paulún är Sveriges mest kände näringsfysiolog och har arbetat med kost och hälsa sedan mitten av 90-talet. Han håller sig ständigt uppdaterad kring den senaste forskningen och försöker förklara för konsumenterna hur enkelt det är att äta nyttigt. När du har lyssnat på Fredriks föreläsning kommer du att ha svar på frågor som “Hur äter jag kött på ett hälsosamt sätt?”, “Vilka är de nyttigaste vegetabilierna” och “Är ekologisk mat mer hälsosam?”. Fredrik har skrivit ett 20-tal böcker och den senaste heter “Biohack maten som gör ditt liv bättre”.

Unna dig en helkväll! Boka ditt bord inför kvällsevenemang och njut av kökets läckerheter innan föreställningen. Se aktuell meny på konsertkongress.se Miljömärkta matupplevelser

Välkommen till MUSTERI · GÅRDSBUTIK RESTAURANG · CAFÉ I vår trevliga Gårdsbutik finns Brunnebys eget sortiment av cider, saft, juice, sylt och marmelad. Vi har också ett stort utbud av lokalproducerat och delikatesser, t.ex korv, ost, knäckebröd, rapsolja, honung, fudge, te och mycket annat. Restaurang Bettina, gårdens egna restaurang, serverar god, vällagad lunch och nybakat till fikat.

Gårdsbutiken har öppet: Mån-fre kl. 9-18, lör kl. 10-16, sön kl. 11-16 Läs mer på www.brunnebymusteri.se Brunneby Musteri, Borensberg, 0141-40204, Restaurang Bettina 0141-40220.

UPPLEV ÖSTGÖTAMAT    9


Östgötamat nr 2-2019 HÖST.qxp_Layout 1 2019-10-14 13:59 Sida 10

Ö S T G Ö TA M AT – N YA M E D L E M M A R

s n a m m Tillsa

Foto: 123rf

ser vi till att ha

BrA MAt Mat som produceras i närområdet innebär fördelar för miljön, inte minst med tanke på transporter. Det betyder förstås också bra mat! Tillsammans i föreningen Östgötamat kan företagen informera och påverka konsumenter att välja mat från det nära området.

Det här är kriterierna för Östgötamat Restauranger och matproducenter runt om i Östergötland är medlemmar.

En restaurang ska erbjuda två rätter på menyn där råvarorna till största delen kommer från regionen.

En livsmedelsproducent ska ha sin slutproduktion i Östergötland eller i den lokala producentens närhet. Råvaran ska i första hand tas från närområdet. Vill du veta mer om föreningen och om vad det innebär att vi kunder väljer lokalt producerad mat så finns information på:

www.ostgotamat.se

Ett knippe nya medlemmar presenteras på sidorna som följer...

Nytt mejeri på gång – rykets gård Rykets gård, som ligger mellan Ödeshög och Väderstad, är en av flera nya medlemmar som hälsas välkommen till Östgötamat.

Christer Ebbesson är fjärde generationen på släktgården Ryket, som han driver tillsammans med Cissi Ebbesson. Han berättar att man bland annat föder upp strutsar. De slaktas av Vikbolandsstruts, som också säljer strutsköttet. På Rykets gård säljs kött av lamm samt lammskinn. På gården finns även får, 140 tackor varav 35 är mjölkfår. En extra satsning ska göras på mjölkfåren. – Nästa år skaffar vi några fler, vi behöver ha mer mjölk för att kunna förlänga säsongen. Ryket håller nämligen på att bygga upp ett eget gårdsmejeri. I väntan på att det ska bli 10

UPPLEV ÖSTERGÖTLAND

färdigt har Cissi Ebbesson, som gått en utbildning till mejerist, i år fått vara på Löts gårdsmejeri för att göra olika sorters ostar av fårmjölken. – Vi gick med i Östgötamat då vi läst magasinet och sett att andra mathantverkare är medlemmar. Vi tänker också att det är bra att vi syns för att ännu mer kunna visa på bredden och utbudet av matproducenter som finns i Östergötland. – Förhoppningen är att få nya kontakter och kunna dra nytta av nätverket både vad det gäller individuella företag och större arrangemang som till exempel Bondens egen Marknad. Foto: @ryketsgård.se


Östgötamat nr 2-2019 HÖST.qxp_Layout 1 2019-10-14 13:59 Sida 11

Ö S T G Ö TA M AT – N YA M E D L E M M A R

En äkta våffelsmedja – Lapphem i Borkhult Elisabet och Matilda, två systrar Magnusson, bor i Stockholm respektive Göteborg. Det hindrar dem inte från att, på så gott som alla lediga stunder, åka till Borkhult i Åtvidabergs kommun.

Banden till Borkhult är starka, hit flyttade de en gång med sina föräldrar. Även om systrarna inte längre bor kvar så kommer de ständigt tillbaka. – Det har alltid varit så, säger Elisabet Magnusson. För några år sedan fick de en extra stor anledning att åka dit allt oftare, då de köpte sina drömmars hus. Huset som kallas för Lapphem (det byggdes en gång av material som blev över efter att man byggt andra bostäder i byn) började då förvandlingen till kafé och kulturhus. I Lapphem bjuds det på lite av varje, kakor och bullar förstås men främst på våfflor av diverse slag som ett stående inslag på menyn. Det här har blivit en riktig våffelsmedja. Nostalgidrivet, säger Elisabet. – Här har gjorts våfflor förr, därför blev det självklart att fortsätta på den vägen. Våffelvarianterna är många; givetvis de traditionella med sylt och grädde men också med saffran samt olika matiga våfflor med tillbehör.

Kafé Lapphem är ny medlem i Östgötamat.

– Det är roligt att få vara en del av ett nätverk. Det är också ett sätt för oss att hitta fler lokala matproducenter. Redan nu köper vi mjöl från Herrsäter, färskost från Löt och tunnbröd från gävbo i gammalkil. Kafé Lapphem är emellertid mer än våfflor och kaffe. Här finns fyra lägenheter att hyra och eftersom målsättningen är ett kulturhus får konst och musik, till exempel i form som musikkvällar, också ta stor plats.

Våfflor, kaffe, musik och kultur – några av beståndsdelarna i Kafé Lapphem som systrarna Elisabet och Matilda Magnusson driver i Borkhult. Foto: Andy Liffner.

www.borkhult.se

UPPLEV ÖSTGÖTAMAT    11


Östgötamat nr 2-2019 HÖST.qxp_Layout 1 2019-10-14 13:59 Sida 12

Ö S T G Ö TA M AT – N YA M E D L E M M A R

Närproducerat är en självklarhet för Kristina Forsberg. Mycket viktigare än att köpa ekologiskt.

Närodlat viktigare än ekologiskt – fröö gård

Foto: http://froogard.se/

En stor del av året går korna från Fröö gård på naturbeten. När det börjar bli varmt på våren åker kor och kalvar iväg från gården i Norsholm för att beta på strandängarna vid Svartåmynningen till dess att gräset slutar växa.

– Våra kor jobbar där, säger Kristina Forsberg på Fröö gård. Naturbeten är beten som inte plöjs upp och på så sätt binds koldioxid i marken. Den biologiska mångfalden gynnas också. (Se faktaruta om naturbeteskött.) Lars-Åke gustafsson, som är född och uppvuxen på Fröö, driver gården tillsammans med Kristina Forsberg. Totalt brukas cirka 450 hektar åker, 140 av dem finns på Fröö och man odlar bland annat vall till djuren, olika sädesslag, raps och åkerbönor. – Vi har också börjat odla senap åt Östgöta Senap i Kolmården, berättar Kristina Forsberg. Jag förstår inte varför det inte odlas mer senap i Sverige, det är inte svårare än att odla raps. Vi odlar både vitsenap som ger en mild smak samt en mörkare sort som ger styrka. På Fröö finns en butik med kött från nötdjur och lamm som fötts och vuxit upp på gården samt kött från gris, som kommer från granngården Lunnebjörke. Transporterna till slakterier ska vara korta, lammen kör man till exempel själva till slakteri på Vikbolandet. Charkuterier av köttet görs sedan hos Wadstens i Loftahammar.

12

UPPLEV ÖSTGÖTAMAT

Fröö gård har en hemsida, som detaljrikt beskriver verksamheten och tankarna bakom jordbruket och djuruppfödningen, inte minst om det ansvar man har som jordägare för att se till att jorden bibehåller sin bördighet till kommande generationer. Efter några år med gårdsbutiken tog Fröö steget till att bli medlem i Östgötamat. – Vi var bland annat sugna på att delta i Bondens egen Marknad och vi tyckte nu att vår omsättning blivit tillräcklig hög för att bekosta ett medlemskap. Vi kommer ju också med i ett nätverk och får ta del av nya kunskaper samt marknadsföring. Närproducerat är en självklarhet för Kristina Forsberg. Mycket viktigare än att köpa ekologiskt. -Ni är väl ekologiska? frågar en del kunder. – Det finns ingen miljövinst i att producera ekologiskt, det är en stor fejk, ett sätt att tjäna pengar. Den åsikten står jag för, säger Kristina Forsberg bestämt.

Foto: 123rf

– Det ekologiska jordbruket kan inte stå på egna ben, det behöver det konventionella till exempel för att få gödsel som behövs som näring. Istället pekar Kristina Forsberg på vikten av ett jordbruk där man arbetar på ett sätt som ger så lite miljöpåverkan som möjligt och där djurskyddet håller en hög nivå. – KRAV-stämpeln ger en positiv bild men att köpa ekologiska varor som ska transporteras hit från andra länder, vilken miljöpåverkan ger det? Om alla jordbruk i hela världen skulle ställa om till ekologiskt skulle inte maten räcka till mer än tre miljarder människor. – Men om vi minskar på matsvinnet och tänker mer med omsorg på maten så räcker den till fler.

www.froogard.se

Fakta om naturbeteskött: Kött som är märkt ”Naturbeteskött” är en kvalitetssäkrad produkt. Köttet kommer från nötkreatur och/eller lamm som betar på naturbetesmarker. Sådana marker ska ha använts länge till bete. Jorden där får inte bearbetas, inte heller gödslas. Naturbeteskött bidrar till att öka den biologiska mångfalden i odlingslandskapet och är i och med den permanenta gräsmarkens förmåga att binda koldioxid ett klimatvänligt köttalternativ.


Östgötamat nr 2-2019 HÖST.qxp_Layout 1 2019-10-14 13:59 Sida 13

Ö S T G Ö TA M AT – N YA M E D L E M M A R

Anton Holmer, Roger Johansson och Gustav Waldau ansvarar för den dagliga driften av kök och matsal på Väderstad Centralkrog.

Redig husmanskost – Väderstad Centralkrog Först såldes här skor, sedan blommor och numera husmanskost.

– Redig hemlagad husmanskost längs med E4:an, precis som ägarna har som sin målsättning, säger Anton Holmer, kökschef på Väderstad Centralkrog i Mjölby kommun. Ägarna till krogen är desamma som till Centralkonditoriet i Väderstad. Det betyder att krogen alltid kan servera nybakat bröd, en av många produkter som erbjuds från det nära området. – Vi vill kunna erbjuda våra gäster det mest lokala som vi kan få tag i. Då blir det till exempel ägg från Torpa i Väderstad, to-

mater från Assarssons i Varv, Bjälbopotatis, grönsaker från Tåkerngrönt, saft från Bouquet Saft & Vintjänst ett stenkast bort och lokalt producerat kött. Centralkrogen är en av de nya medlemmarna i Östgötamat. – Medlemskapet ger oss den ställning som vi vill stå för; att servera närproducerat i största möjliga mån, säger Anton Holmer. Det är en jättestor förmån att vi har så många matproducenter på kort avstånd och vi utnyttjar våra lokala leverantörer så mycket vi kan! Centralkrogen har funnits i elva år. På helgerna dukas det upp till bufféer och på vardagarna serveras dagens lunch. – Vi gör så mycket vi kan själva och i

största möjliga mån från grunden. När det är dags för julbord gör vi sillinläggningar, köttbullar, rökt och inkokt lax till exempel. Många gäster kommer från närliggande Väderstadsverken. – Flera av kunderna är också våra leverantörer. Även turister hittar vägen till Väderstad och krogen. – Väderstad är Mjölbys största turistmål, säger Anton Holmer. Många besöker oss på väg till Rökstenen eller Tåkern. Det är lätt att svänga av hit från E 4:an.

www.centralkrog.se

UPPLEV ÖSTGÖTAMAT    13


Östgötamat nr 2-2019 HÖST.qxp_Layout 1 2019-10-14 13:59 Sida 14

Ö S T G Ö TA M AT – N YA M E D L E M M A R

Lotta Fabricius Kristiansen och Preben Kristiansen i företaget Apinordica arbetar med såväl honungsproduktion som utbildning inom biodling.

Efterfrågan på lokal honung – Apinordica Intresset för svensk honung ökar, det märks inte minst på det uppsving för biodling, som skett under de senaste tio åren.

Två som har betydligt längre erfarenhet än så är Lotta Fabricius Kristiansen och Preben Kristiansen, med 20 respektive 30 år bakom sig i branschen. Idag driver de företaget Apinordica i trakten kring Tjällmo. – Vi arbetar heltid med biodlingsfrågor, varav vår Sigill och KRAV-certifierade honungsproduktion är en del, berättar Lotta Fabricius Kristiansen, precis hemkommen från en stor konferens i Montreal där biodlare och forskare inom biodling samlats under några dagar. Apinordica har ungefär 60 bisamhällen, utspridda i trakten. – Vi har bin också i Hässelby i närheten av Stockholm, men vi har ingen produktion där utan en visningsgård. Om intresset för biodling ökat så ligger ändå konsumtionen av svensk honung still sedan flera år.

14

UPPLEV ÖSTGÖTAMAT

– Däremot ser vi en ökad efterfrågan på det lokala planet men det är inte alltid lätt för kunderna att hitta det som är närproducerat. Vi måste synas! Lotta Fabricius Kristiansen tycker att handeln borde ta in mer lokala varor, kanske i kortare perioder. – Det är inte alls kunderna som styr efterfrågan, kan man som kund hitta lokala produkter i sin affär blir det också lättare att välja dem. Apinordica säljer emellertid sin honung under varumärket ”Lottas honung” till några lokala affärer i närområdet men även till bland annat butiker i Stockholm och till bagerier. Företaget bedriver också utbildning, man har till exempel kurser i biodling och honungsproduktion. Både Lotta och Preben har skrivit böcker i ämnet. Preben Kristiansen har under många år arbetat som rådgivare inom biodling och bihälsa och de har båda drivit biodlingsprojekt i Sverige men

också medverkat i sådana i länder som Vietnam, Chile och Indien. – Vi har valt att gå med i Östgötamat för att tydligare vara en del av den lokala livsmedelsproduktionen. genom vårt medlemskap hoppas vi kunna få nya kontakter och en ökad förståelse för honung som råvara.

www.apinordica.se


Östgötamat nr 2-2019 HÖST.qxp_Layout 1 2019-10-14 13:59 Sida 15

Ö S T G Ö TA M AT

En riktigt bra bank har ett starkt engagemang i bygdens utveckling! www.kindaydresparbank.se

Nu utökar vi Vreta Kluster! Två hus är fulla av företag inom de gröna näringarna, nu bygger vi ett tredje! Vill du bli en del av den kreativa arenan för företag, forskare, teknikutvecklare och innovatörer? Läs mer om den nya byggnaden på sanktkors.se/vretakluster Läs mer om nätverket på vretakluster.se Vi berättar gärna mer, hör av dig! ulrika.backlund@sanktkors.se helene.oscarsson@vretakluster.se

UPPLEV ÖSTGÖTAMAT    15


Östgötamat nr 2-2019 HÖST.qxp_Layout 1 2019-10-14 13:59 Sida 16

Foto: 123rf

M I N S K A M AT S V I N N E T

Varje år slänger vi i genomsnitt 19 kilo mat per person, fullt ätbar mat, allt enligt siffror från Livsmedelsverket. Det är ett matsvinn som inte bara är dåligt för miljön utan också för den egna ekonomin. Mycket av maten slängs helt enkelt för att vi inte ätit upp den i tid. Visst känner man igen sig själv? Maten ligger bortglömd längst in i kylskåpet och upptäcks för sent. Eller så känns det enklare att slänga överbliven mat i stället för att fundera ut att göra något av resterna Livsmedelsverket har också räknat på vad matsvinnet kostar oss: Ett hushåll skulle kunna spara mellan 3 000 och 6 000 kronor på ett år genom att inte slänga ätbar mat i sophinken. Men den stora vinsten av ett minskat matsvinn gör ändå miljön. Den mat som slängs i onödan varje år i Sverige motsva-

rar ett utsläpp på 442 000 ton växthusgaser, nästan lika mycket som utsläppen under ett år från 360 000 bilar.

Tips om maten

På Livsmedelsverkets hemsida finns många tips för hur vi bättre ska kunna ta hand om den mat vi köper hem, till exempel att vi ska planera våra inköp. Maten ska ätas upp i tid, det vill säga vi bör hålla koll på vad vi har i våra kylskåp och frysar. Förvaras maten rätt, håller den också längre. I kylskåpet är fyra plusgrader en bra temperatur. Bäst före-datum är inte heliga, ofta håller varorna mycket längre än datummärkningen visar. Lukta och smaka på maten istället för att kasta bort den i onödan. En annan insats för miljön är att köpa varor med kort datum om man vet med sig att de snart ska användas.

Andra tips från Livsmedelsverket: • Frys in även små mängder mat. Lägg i burkar eller påsar och fyll på efter hand. • gör en plockmåltid av rester. • Använd rester till en omelett, till exempel kokt potatis, pasta, överblivet kött, smörgåsmat som börjar bli gammal och skrumpna grönsaker. • Skrumpna grönsaker blir också bra i en köttfärssås. • Börjar frukten bli gammal, frys in den och använd till smoothies.

Handlingsplan

Matsvinnet har blivit föremål för en handlingsplan: ”Fler gör mer”. Den planen är en del i ett regeringsuppdrag om minskat matsvinn som Livsmedelsverket har tillsammans med Naturvårdsverket och Jordbruksverket mellan åren 2017 – 2019. Åtgärderna ska bidra till att minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan. De ska även bidra till regeringens arbete med att ställa om till hållbar konsumtion och produktion.

På www.livsmedelsverket.se kan du läsa mer och även göra en egen matsvinnskoll!

Fakta om datummärkning:

Alla förpackade livsmedel ska märkas med bäst före-dag och i vissa fall sista förbrukningsdag (till exempel på köttfärs och skaldjur).

Tillverkaren eller den som förpackar livsmedlet avgör hållbarheten hos varan. Bäst före-datum handlar om till vilket datum som livsmedlet förväntas behålla

16

UPPLEV ÖSTGÖTAMAT

sin kvalitet. Efter datumet kan kvaliteten alltså börja bli sämre men maten är ofta fullt ätbar ännu en tid. Datumet gäller obruten förpackning och att varan förvarats på rätt sätt. Sista förbrukningsdag visar hur länge ett livsmedel är säkert att äta. Märkningen används för livsmedel som lätt förstörs av mikroorganismer. Livsmedel som pas-

serat sista förbrukningsdag får inte säljas, inte heller ges bort.

Livsmedelsverket har gett klartecken för en frivillig komplettering till den vanliga datummärkningen. På till exempel en del förpackningar från Arla kan det därför också stå: ”Oftast bra efter”.


Östgötamat nr 2-2019 HÖST.qxp_Layout 1 2019-10-14 13:59 Sida 17

M I N S K A M AT S V I N N E T

På Babettes Kafferi & Bageri i Linköping serveras ”Zero wastesoppa” och ”Zero waste-smörgåsar,” som görs på bland annat ingredienser, som i vanliga fall skulle slängas. Två gånger i veckan går medarbetare från Babettes till mataffären Lucullus i centrala Linköping och hämtar frukt och grönt, som butiken inte har sålt och som samlats ihop efter stängningsdags. Det kan skilja en hel del på vilka varor man får och vilka kvantiteter. En aubergine en dag, en annan dag en hel låda med auberginer, berättar Christina Eveborn på Babettes. Inget är heller för smått för att inte tas om hand. De överblivna varorna får nya skepnader i soppor och sallader. Kakor bakas med mo-

på menyn rötter, äpplen och zucchini, andra frukter och grönsaker hamnar i smoothies. – Vi grillar grönsaker och använder dem i färskostar och röror, berättar Christina Eveborn. Företaget gör dock ingen ekonomisk vinst genom att ta emot överbliven mat då det behövs personal för att hämta och sortera varorna och mer tid för att laga till dem. – Men det är kul och inspirerande att tänka ut vad vi ska göra av de olika produkterna. – Fast man tänker också på hur sjukt det är med all mat som slängs. Det känns som om det måste hända något mer, säger Christina Eveborn och nämner Frankrike där det är förbjudet för livsmedelsbutiker att slänga mat.

www.babettes.se

Foto: https://babettes.se/

Fakta:

För några år sedan infördes en lag i Frankrike som säger att större livsmedelsbutiker inte får slänga överbliven fortfarande ätbar mat utan istället donera den till välgörenhetsorganisationer, matbanker eller att maten blir djurfoder. Om man inte följder den lagen kan straffet bli höga böter eller fängelse.

Goda råvaror från när & här Mat smakar som bäst när den är tillagad av nyskördade grönsaker och med råvaror från den lokala gården. Därför lägger vi på Mårdskog & Lindkvist Matgrossisten extra fokus på närproducerat i vårt sortiment. Vi samarbetar med över 80 närproducenter och tillhandahåller allt från kött och ost till frukt och dryck. Visst är det något särskilt med mat från regionen!

mardskog.se

UPPLEV ÖSTGÖTAMAT   17


Östgötamat nr 2-2019 HÖST.qxp_Layout 1 2019-10-14 13:59 Sida 18

M I N S K A M AT S V I N N E T

Fakta:

Drivbänk Odling är en arbetsmarknadsinsats för personer som söker arbete inom gröna näringar. Verksamheten bedrivs på Vreta Kluster utanför Linköping och vänder sig till arbetssökande med intresse för odling.

På Café Drivbänk i centrala Linköping är upplägget detsamma men mot arbete på hotell och restaurang.

Thomas Collin är handledare på caféet och berättar att man matchar och kopplar ihop medarbetare med olika företag. Resultaten hittills är väldigt bra, säger han, 56 procent har gått vidare till arbete. Projektägare är Samordningsförbundet Centrala Östergötland och finansieras av Svenska ESF-rådet.

18

UPPLEV ÖSTGÖTAMAT


Östgötamat nr 2-2019 HÖST.qxp_Layout 1 2019-10-14 13:59 Sida 19

Ö S T g Ö TA M AT

På morgonen när ICA-affären på Storgatan i Linköping samlat ihop överblivet bröd från dagen innan kommer medarbetare från Café Drivbänk i Linköping och hämtar det. – Ibland säckvis med bröd, säger Thomas Collin, kock och handledare på Café Drivbänk. – Och då pratar vi bara om bröd från en enda affär! I säckarna finns många olika sorters bröd. Av styckbröden gör caféet ströbröd, krutonger samt grillat bröd som till exempel serveras till soppor. Bake-offlimpor kan däremot skivas upp och serveras direkt. Thomas Collin berättar att restaurangen planerar att skaffa både större kylrum och större frys för att så småningom kunna ta hand om grönt och kött som ICA-butiken inte kan ha kvar till nästa dag. – Matsvinn är en välfärdsfråga, säger Thomas Collin. Om gurkan har blivit lite dålig kan vi kasta den och köpa en ny. – Det är ju egentligen inte så länge sedan vi fick kylskåp i hemmen, innan dess hade vi skafferier att förvara maten i och vi luktade och smakade på den för att kontrollera om den gick att äta. Det vill säga inga bäst före-datum . . . Numera finns det emellertid märkning som säger ”Bäst före – Bra efter”, en märkning som Thomas Collin gillar. Under en vanlig vardag på Café Drivbänk brukar det bli fyra, fem portioner över vid stängningsdags. Den maten kyls ner för att packas och säljas nästa dag via appen Karma. Till den appen kan restauranger, butiker och caféer ansluta sig. Den som laddat ner Karma kan leta i sitt närområde efter överbliven mat, som säljs till ett lägre pris än normalt. Thomas Collin berättar att även grossistföretag har börjat använda Karma mot sina kunder och kan då erbjuda större partier av mat som börjar närma sig utgångsdatum.

Upptäck smakerna hos en äkta, hantverksbryggd kombucha. Färsk opastöriserad dryck bevarar smak och levande bakteriekultur. Färska delikatesser som surkål och kimchi, med miljarder hälsofrämjande mjölksyrebakterier. Tillverkas av regionala och ekologiska råvaror eller ingredienser, efter säsong och tillgång. Smakar och gör gott, med omtanke om både människa och miljö.

Mer info: www.finspangsbryggeri.se/butik, info/order: info@finspangsbryggeri.se, 0702-51 11 92. @finspangsbryggeri finspangsbryggeri

OMSORG OCH OMTANKE

BRA MAT FRÅN SVENSKA GÅRDAR

VI ARBETAR FÖR ÖPPNA OCH LEVANDE LANDSKAP UPPLEV ÖSTGÖTAMAT   19


Östgötamat nr 2-2019 HÖST.qxp_Layout 1 2019-10-14 13:59 Sida 20

tunnbröd – ett äkta hantv T U N N B R Ö D - E T T Ä K TA H A N T V E R K

Det är varmt i den lilla bakstugan Gävbo Bakstra, som ligger i Gammalkil några mil utanför Linköping. Men så är ugnen uppe i närmre 480 grader. – Vänta en liten stund, jag måste bara grädda brödet! Ulla Friberg har kavlat ut degen till en tunn kaka. Nu ska den in i ugnen i 15 sekunder. Ulla tar paus och torkar av lite mjöl från händerna. När vi hälsar på i mitten av september är det högtryck i bagarstugan. Det har gått fem år sedan hon bestämde sig för att sluta jobba på länsstyrelsen där hon arbetade som rådgivare inom biologisk mångfald vad gäller betesmarker. Hemma i Gävbo fanns ett litet lantbruk. Där hade man tidigare testat att odla kulturspannmål, nakenhavre och midsommarråg. På gården fanns också sedan 90-talet Vänekor, som är en utrotningshotad ras.

Foto: Jan Christer Persson

Det kan bli varmt ibland i den lilla bagarstugan, Ulla Friberg tittar glatt ut ur fönstret.

20

UPPLEV ÖSTGÖTAMAT


Östgötamat nr 2-2019 HÖST.qxp_Layout 1 2019-10-14 13:59 Sida 21

ntverk i gammalkil Vad gör man av detta? Ulla fick ett tips från Löt gårdsmejeri, som finns i grannskapet.; börja baka tunnbröd! Helt plötsligt kändes det alldeles självklart. – Jag hade ju korna och mjölken från dem fanns med som råvara redan från början. Huvuddelen av mjölet, som jag använder, kommer från odlare i bygden och mals i Orga kvarn. Nakenkorn odlar vi här hemma. Jag använder en hel del gamla kulturspannmål för att bidra till att bevara dem och för en ökad mångfald i såväl odling som i produktion och konsumtion.

T U N N B R Ö D - E T T Ä K TA H A N T V E R K

kornmjöl, andra på fullkorn och hon bakar även bröd på åkerbönor, som hon själv mal till mjöl. Hon gör till och med chips av dagsgammalt tunnbröd. Tunnbröd, bakade och kavlade för hand, tar lite tid att göra. Som mest kan Ulla Friberg hinna med 120 tunnbröd på en dag. – Jag börjar med det mjuka brödet som är inne i ugnen 6-10 sekunder, sedan det hårda som gräddas i 30 sekunder. Ett dygn i förväg

Fakta:

Reko är en form av direkthandel av närproducerad mat mellan producent och konsument med facebook som verktyg. Varorna beställs i förväg och konsumenter och producenter träffas en gång i veckan för att lämna ut varorna. www.facebook.com/gavbobakstra

Tunnbrödsminne

Ulla hade en gång ätit potatistunnbröd från Dalarna och ville gärna kunna baka sådana. Hon fick möjligheten att åka till Älvdalen och lärde sig där att baka kavelgris, ett tunnbröd från trakten gjort på potatis, rågsikt och vetemjöl. Numera gräddar hon potatistunnbröd i det egna bageriet, en Ulla-variant, säger hon. Men innan det var dags för egen bagarstuga blev det även en starta eget-kurs med brödinriktning. – Sedan har jag letat upp bagerier i Norrland för att lära mig mer om tekniken med tunnbrödsbak. Jag har också fått lära mig av mina egna erfarenheter. Det har varit många misslyckanden på vägen! Den tiden är definitivt förbi. Ulla bakar idag sex olika sorters tunnbröd, både mjuka och hårda, kryddade och okryddade. Några på

En liten del av dagens tunnbrödsbak. Som mest bakar Ulla 120 bröd om dagen. börjar förberedelserna för ett bak, degar med jäst behöver den tiden på sig för att kalljäsa. – Och jo, det händer att jag bakar på nätterna. Det här är en period med mycket jobb. Jag bakar till marknader men det är också höstkörd och honung som ska slungas. – Jag råkade bli med bin! Det kom en bisvärm en dag och stannade till här på gården. Vi hade fem tomma bikupor så vi kunde ta hand om bina.

Marknader och gårdsbutiker

Vant använder Ulla Friberg spjälka och fjäl (brödspaden) och gör tunnbrödet klart för ugnen.

Tunnbrödet säljer hon direkt på marknader som till exempel Bondens egen Marknad men också via Reko (se faktaruta). – I den mån jag hinner levererar jag bröd även till några gårdsbutiker. Ulla Friberg har tills ganska nyligen dessutom varit trädgårdsansvarig på Ellen Keys Strand vid Omberg. En dag i veckan arbetade hon med att rusta upp trädgården. – Men där har jag slutat nu. Nu är det tunnbröd för nästan hela slanten. Lantbruket tar också sin tid, ett småbruk, som Ulla själv säger. – Det känns som om småbruk är på gång igen. Det finns många som vill ha mer koll på maten man äter. Jag märker det genom att jag också hjälper till med livdjursförmedling mellan besättningar med genbank för Vänekor. UPPLEV ÖSTGÖTAMAT    21


Östgötamat nr 2-2019 HÖST.qxp_Layout 1 2019-10-14 14:00 Sida 22

HAGDA H L SA K A DEM IEN

En akademi för mat, kultur och hälsa

Hagdahls kokbok anses vara ursprunget till den svenska kokkonsten.

Han har fått en hel akademi uppkallad efter sig, Charles Emil Hagdahl, född och uppvuxen i Linköping, och senare i livet läkare och kokboksförfattare. Han är framför allt känd för att ha introducerat den moderna matlagningen i Sverige. Hagdahlsakademien, som bildades 2002, verkar i Charles Emil Hagdahls anda genom att ge sitt stöd åt mat, kultur och hälsa. – Vi uppmärksammar de som gör insatser för östgötsk utveckling av gastronomi, kultur och hälsa, säger Magnus gröntoft, en av akademiens 14 ledamöter. Varje år, på Hagdahls födelsedag 6 februari, delas flera olika priser ut. Det stora Hagdahlspriset gick 2019 till Katarina Westlund, som är förstalärare på Dackeskolans restaurangutbildning i Mjölby, för inspirerande kunskapsförmedling samt framgångsrikt stöd till tävlande kockelever. Årets Hagdahlskock blev Jonas Alvin på Stångs Magasin i Linköping, ett skolmåltidspris gick till Åsbo skola i Boxholm och ett pris för bra äldremat till Trumpetaregatans äldreboende i Norrköping. Nya pristagare för kommande år utses efter hand, och hittills under hösten har skolmåltidspriset och äldrematpriset tillkännagetts. 2020 års pristagare är Tornhagsskolan i Linköping som uppmärksammas för att man trots sin stora verksamhet med 1 300 portioner varje dag lagar mat från grunden och att man aktivt arbetar med eleverna i centrum. Hagdahlspriset för Bra Mat i Äldrevården delas ut till den eller de i Östergötland som bedöms ha bidragit på ett förtjänstfullt sätt till att uppmuntra utveckling av bra mat och goda måltider för äldre inom både offentlig och privat äldrevård. 2020 tilldelas det äldreboendet gröna gården i Linköping. – Det är roligt och stimulerande att se hur människor som tar emot utmärkelserna blir synliga och till exempel används i marknadsföring. Det betyder faktiskt något att få ett sådant här pris! 22

UPPLEV ÖSTGÖTAMAT

Fakta:

Charles Emil Hagdahl levde mellan åren 1809-1897.

Hans bok ”Kokkonsten som vetenskap och konst” räknas som ursprunget till den svenska kokkonsten. När den gavs ut första gången 1879 innehöll den 3 000 recept. Den var samtidigt en näringsfysiologisk handbok och innehöll också sådant som kulturhistoria och bordsskick. Boken har getts ut i nya upplagor och finns att köpa genom Hagdahlsakademien.

Hagdahlsakademien består av 14 ledamöter, som representerar olika verksamhetsområden och intressen som till exempel gastronomi, näringsliv, livsmedelsproduktion, konst och kultur. Läs mera på: www.hagdahlsakademien.se


Östgötamat nr 2-2019 HÖST.qxp_Layout 1 2019-10-22 13:19 Sida 23

Ö S T g Ö TA M AT

Östgötakrögarnas lokala matgrossist

NÄRODLADE TRYCKSAKER Kampanjkoden Östergötamat19 ger dig 10% vid en beställning av trycksaker. Kontakta lars@ltab.se 0706-70 64 00 www.ltab.se

Svensk Cater är en av Sveriges ledande livsmedelsgrossister för uteätarmarknaden. Vi finns på 20 orter över hela landet, bland annat i Linköping. Vår idé är att leverera riktigt bra råvaror till alla typer av kök, stora som små, enkla som exklusiva, stora kedjor och enskilda verksamheter. Vill ni veta mer om vad vi kan erbjuda just er? Kontakta våra säljare i Linköping på 013-31 64 40 eller besök oss på Torvingegatan 9. Välkommen! www.svenskcater.se

UPPLEV ÖSTGÖTAMAT    23


Östgötamat nr 2-2019 HÖST.qxp_Layout 1 2019-10-14 14:00 Sida 24

östgötamat i butikerna

Ö S T G Ö TA M AT

För att få stöd och hjälp i arbetet med att sälja och marknadsföra närproducerade varor har Östgötamat och butiker ett samarbete som går ut på:

Utbildning till butikspersonalen en gång per år, där man bland annat diskuterar mervärde av lokala produkter. Alla butiker som genomgått utbildningen får ett certifikat.

Å andra sidan åtar sig butikerna att de anställda deltar i utbildningen, att man värnar om Östgötamats märkning och att man som mål har att få ett brett sortiment av Östgötamatsprodukter.

Östgötamat organiserar och genomför demovisningar i butikerna.

Föreningen ska också hjälpa till att underhålla Östgötamats märkning i butikerna.

Alla som har ett samarbetsavtal med föreningen får möjlighet till en företagssida på Östgötamats hemsida. Dessutom ska samtliga finnas med i Östgötamats magasin med företagsguide.

..................................................................... LÄs Mer! www.ostgotamat.se/foretag/livsmedelsbutiker

SVENSKT KÖTT

ÖSTGÖTAMAT

Märkningen gör det enklare för konsumenten att hitta den lokala maten såväl i livsmedelsaffären som i restaurangen. Östgötamat är närproducerad östgötamat. Mat som till allra största delen antingen producerats eller odlats i Östergötland och dess absoluta närhet eller sluthanterats i länet. Det är också en kvalitetskontroll, som talar om vem som producerat varan. BLÅGUL KANNA

En blågul kanna visar att varornas ursprung är svenskt. Det är Arla, som lanserat en ny ursprungsmärkning för svenska mejeriprodukter, som är gjorda på hundra procent svensk mjölk. EU -EKOLOGISKT

Gemensam märkning för ekologiska varor som produceras inom EU. Minst 95 procent av produkten ska bestå av ekologiska ingredienser. KRAV

Köttprodukter från djur som är födda, uppfödda och slaktade i Sverige.Produkten ska också vara förädlad och förpackad här.

Vad betyder märkningen egentligen?

SVENSKT SIGILL

Det är en märkning på livsmedel och blommor, som betyder att produktionen har skett i Sverige och på ett hållbart sätt med ansvar för djur och natur. FAIRTRADE

SVANEN OCH ECOLABEL

Svanen är Nordens officiella miljömärkning, EU Ecolabel är motsvarande inom EU. Märkningen får produkter, som har minimal påverkan på miljön under hela sin livscykel. Förutom varor kan även tjänster märkas, till exempel hotell.

MSC OCH ASC

MSC är en internationell organisation som arbetar för levande hav. ASC är motsvarande märkning för odlad fisk. UTZ

Märkning för hållbara odlingar och bättre arbetsvillkor. Märkningen finns på kaffe, te, kakao och hasselnötter.

För bättre villkor för odlare och anställda i fattiga länder med en grundtanke om internationell handel baserad på mänskliga rättigheter. UPPLEV ÖSTGÖTAMAT

Alla djur ska vara födda, uppfödda och slaktade i Sverige. Odling ska ha skett i Sverige. All förädling och packning ska ske i Sverige. I sammansatta produkter ska minst 75 procent vara svenskt. Korv, bröd och frukt-yoghurt är några exempel. Kött, äggoch mjölkråvara är alltid 100 procent svensk, även i sammansatta produkter.

Vad är det egentligen för mat jag köper? Var kommer den ifrån? Hur har den producerats? Märkningar på produkterna kanske inte säger allt men de kan vara goda vägvisare till dina val. Här är några av de vanligaste märkningarna som vi konsumenter möter.

Krav-märkningen visar att en vara producerats med krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Märkningen garanterar att man odlat utan kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller GMO (genetiskt modifierat utsäde). Krav har mer långtgående regler för djur-omsorg, klimat och social hänsyn än de varor som enbart har märkningen EU-ekologiskt.

24

FRÅN SVERIGE


Östgötamat nr 2-2019 HÖST.qxp_Layout 1 2019-10-14 14:00 Sida 25

Ö S T G Ö TA M AT

MAT, MAT OCH LITE DELIKATESSER! Öppettider: Mån-Fre 14-18 ¦ Lördag 10-15 www.grepstad.se ¦ 0141-23 19 00

Välkommen!

JORDNÄRA UTBILDNINGAR

JULMIDDAG PÅ HÖGBY serveras onsdag-lördag 29 nov till 22 dec Femrättersmiddag med gårdens traditioner i ny tappning med härliga smaker från lokala producenter. • Två förrätter • Varmrätt • Goda ostar, kex och egenkokt marmelad • Dessert- och godisbord, kaffe och te • Julmiddag på Högby: 550kr

0141-42060 I info@hogbygard.se I www.spa.hogbygard.se

ex: NATURBRUKSPROGRAMMET HÖGSKOLEPROFIL NATURVETENSKAP - SAMHÄLLSVETENSKAP - EKONOMI, LANTBRUK, MASKINMEKANIKER, DJUR, HÄST, MASKIN, SKOG, NIU RIDSPORT, JAKT, MARK OCH ENTREPRENAD, DJURPARK OCH TROPISK ANLÄGGNING, DJURVÅRD, TRÄDGÅRD, HUND, DJURSJUKVÅRD, HANTVERKSPROGRAMMET FLORIST, FORDONSPROGRAMMET TRANSPORT samt VUXENUTBILDNINGAR INOM JORD, SKOG, HÄST, TRÄDGÅRD OCH FLORIST

Vreta och Himmelstalunds utbildningscentrum Följ oss på:

mer info:

WWW.NBG.NU

Godare mat

närmare hemma

östgötamat i din butik

Leta efter symbolen Östgötamat i din butik. Det är din närmaste mat - maten hemifrån. Vi har tagit fram en butiksmärkning som gör det lättare för dig som konsument att hitta de lokala  varorna. Fråga efter det i din butik, kanske kan just din butik bli en Östgötamatbutik. I dagsläget samarbetar vi med följande företag: CITY GROSS Linköping CITY GROSS Mantorp CITY GROSS Norrköping Hemköp Ljungsbro ICA Kvantum Klockartorpet ICA Kvantum Signalen ICA Supermarket Berga Centrum

ICA Supermarket Johannelund ICA Supermarket Kisa ICA Supermarket Rimforsa ICA Supermarket Storgatan Maxi Ica Stormarknad Linköping Maxi Ica Stormarknad Motala Maxi Ica Stormarknad Norrköping Priso Hemköp Supermarket Malmslätt AB

www.ostgotamat.se/foretag/livsmedelbutiker

UPPLEV ÖSTGÖTAMAT    25


Östgötamat nr 2-2019 HÖST.qxp_Layout 1 2019-10-14 14:00 Sida 26

RECEP T

Med doft och smak a Inger Bjugård, som bor i Väversunda söder om Vadstena, har sedan 1960-talet verkat som journalist och matskribent och hon har även skrivit kokböcker. Under många år var hon matskribent på tidningen Året Runt. Numera driver hon tillsammans med sin man Tor Nyberg företaget Väversunda Bärodling där man odlar bigarråer, rabarber, jordgubbar och smultron. Inger Bjugård och Tor Nyberg har också en omfattande försöksodling samt ett projekt med en skogsträdgård. När Inger delar med sig av några av sina många recept blir det tre rätter med lite retrokänsla och med smak och doft av höst, bland annat en efterrätt med lingon. Här

återupplivas en riktig klassiker med syrliga lingon ackompanjerade av en söt kolasås. Vi hittar också en variant på smörgåstårta, som lär vara en minst 75 år gammal svensk ”uppfinning”. Smörgåstårtan har till och med fått en alldeles egen dag, 13 november! Idag när vi pratar mycket om matsvinn kan det kanske vara bra att tänka på att lite torrt bröd går utmärkt att använda i den här rätten.

SMÖRGÅSTÅRTA

passar bra när man vill bjuda på något ”matigt” men inte vill servera lagad mat. Gott både till fest och fredagsmys. Här har jag fyllt den med färs och toppat med lingon. Välj quornfärs om du vill göra en vegetarisk variant. Till ca 8 portioner behövs: 9 landgångsbröd eller ett stort runt bröd

Fyllning 1

1 syrligt äpple 100 g champinjoner 30 gram nötfärs eller viltfärs 1 gul lök ½ tsk salt 1 krm svartpeppar 1 köttbuljongtärning ½ dl crème fraiche

Fyllning 2

1 syrligt äpple 3 ringar ananas 10 cm gurka ½ dl vispgrädde 3 msk majonnäs

Garnering

1 ½ dl vispgrädde 1 dl majonnäs ½ dl hackat kryddgrönt, t ex persilja, basilika, krasse 4 dl lingon

Tärna äpplet och skiva svampen och fräs tillsammans i lite matfett. Ställ åt sidan. Fräs färsen tillsammans med hackad lök. Salta, peppra och smula i buljongtärning. Tillsätt crème fraiche och låt sjuda 8 -10 minuter. Låt svalna.

Tärna äpple, ananas och gurka fint till andra fyllningen. Blanda med vispad grädde och majonnäs. Smaka av med salt och peppar. Kantskär bröden och lägg dem tre och tre. Ta ut runda bottnar. Lägg samman tårtan med fruktfyllningen på första bottnen. Blanda färsen med äpple och svamp och lägg på nästa botten. Täck med den tredje. Lägg gärna tårtan i lätt press en halvtimme genom att lägga en skärbräda och en tyngd över. Vispa grädden och blanda med majonnäs och kryddgrönt och bred över och runt tårtan. Täck ovansidan med lingonen. Dekorera gärna med en basilika- eller persiljekvist. Servera.

FÄRSKA FRYSTA LINGON

blir en frisk efterrätt med en Tjinuskisås eller en rysk kolasås, som namnet innebär. Den ska serveras varm på de kalla bären. Såsen är också läcker att servera till vaniljglass. Till ca 4 portioner behövs: Ca 1 liter frysta eller lätt tinade lingon

Sås:

2 dl vispgrädde ¾ dl strösocker 1 dl ljus sirap 2 msk smör

Blanda grädde, socker och sirap i en kastrull och koka kraftigt utan lock. När röran är lätt brun och fått kolasmak, 10-12 minuter, är det dags att röra ner smöret. Lägg upp lingonen i portionsformar. Häll den varma såsen över bären och servera.

Smörgåstårtan, en minst 75 år gammal “uppfinning”, har en alldeles egen dag den 13 november! Fotograf: Emanuel Eriksson

26

UPPLEV ÖSTGÖTAMAT


Östgötamat nr 2-2019 HÖST.qxp_Layout 1 2019-10-14 14:00 Sida 27

RECEP T

k av höst GOD KOLASÅS

kan också göras på kondenserad mjölk. Det innebär att vattnet i mjölken reducerats till 25 procent. Välj gärna en burk med sötad kondenserad mjölk till desserter. Lägg burken i en stor gryta och häll på vatten så det täcker. Koka burken i tre timmar. Var noga med att burken hela tiden är täckt med vatten. Skölj burken med kallt vatten innan du öppnar den. Blanda innehållet med en ½ dl vispgrädde och du har en härlig kolasås. Passar till kalla bär, glass och kakor av olika slag.

BROCCOLIPAJ

hör till mina favoriter bland pajer. Den kan varieras på flera sätt och serveras som ensamrätt eller som tillbehör till både kyckling, kött och fisk. Till 4-5 portioner: 125 g smör 3 dl vetemjöl 1-2 msk vatten

Fyllning:

2 gula lökar 1 msk smör 300 g broccoli 3 ägg 2 1/2 dl mellangrädde 11/2 dl riven ost ½ tsk salt 1 krm svartpeppar 100 g ädelost

Sätt ugnen på 200 ° Blanda rumsvarmt smör och mjöl till en grynig massa. Tillsätt så mycket vatten att det blir en smidig deg. Tryck ut den i en pajform. Förgrädda i 10 minuter. Fräs under tiden skalad skivad lök i matfettet tills den mjuknar och får lätt färg. Skär broccolin i bitar och koka i lätt saltat vatten i 2 minuter. Låt rinna av. Vispa ihop ägg, grädde riven ost och kryddor. Lägg löken i pajskalets botten. Fördela broccolibitarna. Smula över ädelosten. Häll över äggstanningen. Grädda i mitten av ugnen i 30 minuter eller tills äggstanningen stelnat. Foto: 123rf UPPLEV ÖSTGÖTAMAT    27


Östgötamat nr 2-2019 HÖST.qxp_Layout 1 2019-10-14 14:00 Sida 28

NOTISER

Fint pris till

Bondens skafferi

Bondens skafferi, som etablerat sig i Östergötland, i Skåne och på västkusten, har fått en synnerligen fin utmärkelse, nämligen ett pris som Nordisk matentreprenör 2019. Utmärkelsen delades ut vid årets Emblatävling, som hölls på Island. Fakta:

Tunnbrödet - en läcker historia

En riktigt fin bok som berättar om Sver iges tunnbrödskultur i text och bild om vad tunnbröd är, dess olika varia nter, tunnbrödets historia och utveckling genom århundradena. En resa genom Sverige med besök i kök, bagarstugor och bagerier från norr till söder. Recept och handfasta råd för hur du kan baka tunnbröd själv för att avnjuta det på bästa sätt. Boken är ett hett presenttips till den matoch kulturintresserade. Du kan köpa den i tunnbrödsbageriet gävbo Bakstra i gammalkil hos tunnbröds-Ulla, för 350k r. Kontakt: 0760-25 26 08, gavbobakstra@ gmail.com, eller facebook sök på gävbo Bakstra.

Juryns motivering till att Bondens skafferi fick pris: ”Vinnaren är en länk mellan producenter, kockar och säljare. Man hjälper lantbrukare att få ut sina produkter på marknaden samtidigt som de är garanterade ett bra pris för sina produkter, Bondens skafferi värnar om matens ursprung, kvalitet och säsongens variationer.” ”Embla Nordic Food Awards” är ett projekt där nordiska bondeorganisationer gått samman för att lyfta den nordiska matkulturen och där personer, företag och organisationer tävlar och olika utmärkelser.

Hamburgerkedjorna använder utländskt kött Max är den enda hamburgerkedjan i Sverige som serverar hundra procent svenskt nötkött, kyckling och bacon.

McDonalds har 45 procent kött från Sverige, resten kommer från Tyskland och Holland. Burger King har inget svenskt kött alls. Det kommer i stället från Italien, Tyskland och Frankrike. Av Sibyllas kött är 65 procent svenskt. Resten kommer från Finland, Tyskland, Danmark, Holland, Österrike och Irland. /Källa Land

”Boken om Lutfisk” utgiven av Östergötlands Lutfiskakademi! Den enda i sitt slag, med 120 sidor fyllda av historik, skrönor, minnen och recept i en inspirerande blandning. Här finns även ett helt uppslag om hur man tillreder rätten och som inbjuder till att själv laborera vid spisen. Pris 250:-. Info: www.lutfiskakademien.se

28

UPPLEV ÖSTGÖTAMAT

Knappt 10 procent går till bonden

Av all mat som köps i svenska butiker går endast 9 procent av pengarna tillbaka till svenska bönder. Det beror på att allt mer mat importeras eller processas. Ju mer processad en vara är, desto mer av priset för den går till industrin i stället för till bonden. Ju mer mat som importeras, desto mindre lönsamhet för Sveriges bönder, rapporterar LRF.

Svenska djur får mindre antibiotika Av de djur som får antibiotika i Sverige är 90 procent sjuka. I Europa är siffran motsatt. Endast 10 procent av de djur som behandlas med antibiotika i Europa är sjuka.

I många länder både i och utanför Europa får djur antibiotika för att växa sig större eller som ersättning för hygienåtgärder och god djuromsorg, . Svenska livsmedel bidrar till mindre antibiotikaförbrukning vilket minskar risken för resistens hos både människor och djur.


Östgötamats företagsguide Grattis, det här är din guide till njutbara och kulinariska upplevelser i Östergötland. Den här guiden visar vägen till restauranger, gårdsbutiker och producenter där du kan uppleva den regionala maten i Östergötland. Företagen är medlemmar i Östgötamat, som verkar för att skapa en matkultur som lyfter fram våra östgötska produkter av god kvalitet. Varje företag har en historia väl värd att berätta och tillsammans bidrar det till att förhöja matupplevelsen för alla sinnen. Välkommen att besöka oss och uppleva östgötsk mat där den är som bäst!

Congratulations! You have received a guide to enjoyable culinary experiences in Östergötland. The guide show you the way to a selection of restaurants, farm shops and food producers where you can sample the regional food of Östergötland. All businesses in the guide are members of Östgötamat, an association working to create a food culture that promotes local high quality products. Each member has a story well worth telling. Together, we create the unique Östgötamat profile which enhances the culinary experience. You are very welcome to visit us and discover the food of Östergötland at its best!

Matpärlor i Östergötland 2019


1. Albackens Trädgårdsskafferi

2. Apinordica

Välkommen till oss, öppet året runt! Vi serverar hemlagad husmanskost och vi bakar bröd, bullar och kakor med kärlek! I vårt skafferi hittar ni närodlade produkter. I vår trädgård säljer vi växter & unika trädgårdssaker!

Apinordica är ett biodlingsföretag som är certifierat enligt Svenskt Sigills och KRAVs regler för biodling och honungsproduktion. Lottas honung har smak av de blommor som finns runt våra bigårdar i trakten kring Tjällmo.

Welcome to us, open all year round! We serve homemade home cooking and we bake bread, buns and cakes with love! In our pantry you will find freshly prepared products. In our garden we sell plants & unique gardening!

Apinordica is a beekeeping company that is certified according to Svenskt Sigill and organic (KRAV) production standards. “Lottas’s honey” has the taste from the flowers surrounding our apiaries in the area of Tjällmo.

Kontaktperson: Lotta Helmeus-Nyman Adress: Vetagatan 22, 595 50 Telefon: 0142-109 91 e-post: info@albacken.se Hemsida: www.albacken.net 58 20´ 16 N, 15 09´ 34 Ö

Kontaktperson: Lotta Fabricius Kristiansen Adress: Hågra 21, 590 34 Tjällmo Telefon: 070-735 28 58 e-post: lotta.fabricius@apinordica.se Hemsida: www.apinordica.se 58°43’14.6”N 15°25’53.5”E (WGS84)

3. Assarsson Trädgård AB

4. Basunda Gård Slakteri

I gårdsbutiken finns solmogna, nyskördade tomater direkt från våra växthus. Vi har ca 25 olika sorter, allt från små söta körsbärstomater i olika färger och former, till stora bifftomater. Vard 7.3018, helger 10-15.

Gårdsslaktat kött av hög kvalitet. Slakt av nöt, får och vilt i stressfri miljö! Välkommen med din beställning och att komma att köpa på plats efter ök. High quality farm slaughtered meat. Beef, lamb and game slaughtered in a stress-free environment. We welcome your order. You can come and buy meat from us by arrangement.

In the farm shop you’ll find sun ripe, newly harvested tomatoes straight from our green house. We have about 25 different varieties, ranging from sweet little cherry tomatoes in different colours and shapes, to large beef tomatoes.

Kontaktperson: Ulrik Saanum Adress: Basunda Gård, 590 46 Rimforsa Telefon: 070-541 67 90 e-post: info@basunda.se Hemsida: www.basunda.se

Kontaktperson: Annicka Assarsson Adress: Varv 301, 591 94 Motala Telefon: 0706-22 20 18 e-post: annicka.assarsson@boremail.com Hemsida: www.tomatboden.se

5. Billbäcks Plantskola

6. Bjursunds Slakteri AB

På Billbäcks, strax väster om Norrköping, växer framtidens äppelodlingar! Äpplena vi skördar för hand på hösten levereras som konsumtionsfrukt. Vi tillverkar även äppelmust & cider; - produkterna vi skapar är endast av äpple och helt utan tillsatser.

Bjursunds Slakteri är ett litet slakteri med inriktning på högkvalitetskött. Nötkreaturen hämtas från närbelägna och välskötta gårdar för att värna om djurens hälsa och miljö. Lång hängmörningstid är vår specialitet.

At Billbäcks apple orchards grows the apple trees of tomorrow. The apples we harvest in autumn are distributed as consumption fruit. We also produce our own apple juice and cider which are made from pure apples.

Kontaktperson: Anna Hjort, Martin Johansson Adress: Mossebogatan 9 615 32 Valdemarsvik Telefon: 0123-102 11 e-post: info@bjursundsslakteri.se Hemsida: www.bjursundsslakteri.se 58*13’19 N 16*33’37 E

Kontaktperson: Emelie Billbäck Adress: Bonäsvägen 16-18, 605 60 Svärtinge Telefon: 011-36 88 70 e-post: info@billbacks.se Hemsida: www.billbacks.se

2

Restaurang Restaurant

Bjursunds Slakteri is a small slaughterhouse, with a focus on high quality meat. Cattle is sourced from nearby and well-kept farms to safeguard animal health and the environment. Longtime dry aged meat is our specialty.

Gårdsbutik Farm Shop

Producent Producer

Konferensmöjligheter Conference facility


7. Blackert Lantbruk

8. Bleckenstad Gårdsbutik

Vi är ett familjeföretag utanför Skänninge. Vi föder upp klimatsmarta grisar på närproducerat foder. Vår vision är att ta fram världens bästa griskött med största möjliga djuromsorg och minsta möjliga miljöpåverkan.

Handla närproducerade livsmedel i vår mysiga gårdsbutik. Du kan även få en visning av vår KRAV-certifierade robotmjölkning. Sommartid kan du fika i gårdens trädgårdskafé. Visningen av mjölkningen måste förbokas. Shop for locally produced products in our cozy farm shop. You can also get a guided tour of our organic and certified robotic milking. In the summer you can enjoy refreshments in our garden café. Guided tours must be booked in advance.

We are a family business outside Skänninge. We are breeding climate-smart pigs on locally produced feed. Our vision is to produce the world’s best pork with the greatest possible animal care and minimum environmental impact.

Kontaktperson: Hans & Jeanette Blackert Adress: Vistena Askegård, 596 92 Skänninge Telefon: 0705-21 60 88, 0706-72 82 22 e-post: hans@blackert.se, jeanette@blackert.se

Kontaktperson: Elisabeth Joelsson Adress: Bleckenstad, 595 92 Mjölby Telefon: 0142-101 13, 070-54 16 164 Hemsida: www.bleckenstad.se

9. Bondbönans Odling

10. Bondens Skafferi Öst

Välkommen till Bondbönas Odlingar. Ett levande lantbruk med småskalig odling av grönsaker. I gårdsbutiken säljs färska grönsaker efter säsong och förädlade produkter av grönsaker, frukt och bär.

Bondens Skafferi Öst är leverantören för dig som söker lokalproducerade råvaror och produkter av högsta kvalitet som kommer direkt från bonden. Eat local, think global! Bondens Skafferi Öst is the supplier that delivers Fresh food and products of top quality straight from the farmer. Eat local, think global!

Welcome to Bondbönas Odlingar. A living farm where we grow vegetables in small-scale. In our farmshop you can buy fresh vegetables depending on the season and products made of vegetables, fruit and berries.

Kontaktperson: Petter Kock Adress: Rydjavägen 2, 590 18 Mantorp Telefon: 013-10 27 00 e-post: info@bondensskafferiost.se Hemsida: www.bondbonans-odling.se N 58.19360, E 15.42359

Kontaktperson: Kristina Carlsson Adress: Seltorp Backstugan, 589 64 Sturefors Telefon: 0730-24 73 62 e-post: info@bondbonans-odlingar.se Hemsida: www.bondbonans-odling.se N 58.19360, E 15.42359

11. Borkhult Lapphem

12. Bossgård Potatis AB

Den gamla arbetarbostaden Lapphem från 1893 drivs idag som ett kulturhus på landet, någonstans i Östergötlands djupa skogar, av systrarna Elisabet och Matilda. Här bjuds på nygräddade våfflor, konst och musik.

Bossgård Potatis ett familjeföretag som drivs av Ulf Johansson och sönerna Johan och Per. Vi har odlat potatis på gården sedan 60-talet. Vårt fokus är förbättrad kvalitet, odling enligt ”Svenskt Sigill” och vi är godkända av ”SMAK” (Svensk matpotatiskontroll).

The old house Lapphem from 1893 is now run as a centre of culture, somewhere in the deep woods of Östergötland, by the sisters Elisabet and Matilda. Here you can enjoy freshly made waffles, arts and music.

Kontaktperson: Elisabet Magnusson Adress: Lapphem Borkhult, 59796 Åtvidaberg Telefon: 0723-61 50 52 e-post: info@borkhult.se Hemsida: www.borkhult.se 58°16’36.6”N 16°10’55.3”E

Kafé Café

Bossgård Potatis – a family business run by Ulf Johansson and his sons Johan and Per. We have grown potatoes on our farm since the 1980s. Our focus is enhanced quality and our cultivation is according to “Svenskt sigill” and we are SMAK-approved. (Swedish potatoe control.)

Kontaktperson: Per Johansson Adress: Ledberg Nedre Bossgård 1 585 99 Linköping Telefon: 013-39 51 31 e-post: per@bossgardpotatis.se Hemsida: www.bossgardpotatis.se

Logi Lodging

Handikappanpassat Disabled access

Grossist Wholesaler

3


13. Boställets vedugnsbageri

14. Boxholm Mejeri AB

Här kan du köpa vedugnsbakat surdegsbröd, bullar och annat fika bröd. Vi bakar allt från grunden med lokala råvaror i fokus. Vi erbjuder fika eller lättare lunch i mysig miljö. Bageri och café är inhysta i den gamla ladugården. Vi har öppet året om för öppettider se hemsidan.

Boxholms ostar är närproducerade och prisbelönta. Ett hantverk med anor från 1890. Ostbutik öppet: Tisdag, onsdag och fredag 9.30-13.00, Torsdag 09.30-17.00. Sommaröppet v 26-32: mån-fre 9.30-17.00. The prize-winning cheese from Boxholm is locally produced. The trade goes back to 1890. The cheese store is open Tuesday-Wednesday and Friday 9.30 am-1 pm, Thursday 9.30 am-5pm. From June 13 – August 26 we are open Monday-Friday 9.30 am – 5 pm.

Boställets Vedugnsbageri is a bakery and café situatedin the country side. We bake delicious sourdough bread and cinnamon rolls in our wood-fired oven. For opening hours visit our homepage.

Kontaktperson: Tomas Palmkvist Adress: Älvkullevägen 7, 590 12 Boxholm Telefon: 0142-29 33 30 e-post: info@boxholmsost.se Hemsida: www.boxholmsost.se N 58.19700, E 15.04575

Kontaktperson: Karin Lorin Adress: Maspelösa Boställe, 59076 Vreta Kloster Telefon: 076-127 30 22 e-post: info@bostallets.se Hemsida: www.bostallets.se N 58.471335, E 15.422943

15. Brostorps Hemlagade

16. Brunneby Musteri

Brostorps gård är en mjölkgård där vi valt att förädla en del av mjölken direkt på gården. Det gör vi i vårt lilla gårdsmejeri. Vi tillverkar ostkaka och ost, vilket kan inhandlas i vår gårdsbutik eller avnjutas i vårt kafé.

Brunneby Musteri är ett familjeföretag med mer än 100 fina bär- och fruktprodukter, så som saft, juicer, cider och sylt. Vi förädlar 100-tals ton äpple och bär, ofta åt odlarna. Besök vår gårdsbutik, öppen 7 dagar i veckan!

Brostorp is a milk-producing farm where we refine some of the milk in the farms dairy. We make ostkaka, which is a sweet cheese pudding, and different kind of cheeses. You can go shopping in our farm-shop or eat ostkaka in the cafée.

Brunneby Cider Mill is a family owned company with more than a hundred high quality fruit and berry products, such as cordials, cider and preserves! Visit our lovely farm shop, open seven days a week year round! Welcome to Brunneby!

Kontaktperson: Camilla & Magnus Ydrestrand Adress: Brostorps gård, 573 94 YDRE Telefon: 0140-430 54 e-post: info@ostkaka.com Hemsida: www.ostkaka.com N 57, E 54.972

Kontaktperson: Gunnar Kjellin Adress: Brunneby Gård, 590 28 Borensberg Telefon: 0141-402 04, 070-1960 460 e-post: gunnar@brunnebymusteri.se Hemsida: www.brunnebymusteri.se N 58.541476 E 15.329 332

17. Café Jägmästargården

18. Café Kårtorp

Vi ligger mitt i naturen! Minigolf, midsommarlunch, grillkvällar, hundutställningar, musikevenemang, julbord. Vi har tre olika storlekar på våra omtyckta räkmackor, kom och prova! Hyr vår lokal för ditt event.

Café Kårtorp är ett mycket populärt stopp vid E22, Valdemarsvik men är också ett trevligt utflyktsmål. Här serveras vår egen mat med många lokala inslag och endast hembakat kaffebröd.

We are in the middle of nature. Mini golf, midsummer lunch, barbecue evenings, dog shows and music events. Our popular shrimp sandwiches come in three sizes - come and try! Rent our premises for your event.

Café Kårtorp is a particularly popular rest area at road E22, Valdemarsvik, but also a nice spot for day trips. We serve our own food, with lots of regional influences, and only home baked pastries.

Kontaktperson: Pia Wahlman Adress: Kårtorp 1, 615 95 Valdemarsvik, Telefon: 0123-300 87 e-post: www.cafekartorp@gmail.com

Kontaktperson: Lisbeth Tornelid Adress: Lund, Jägmästargården 1, 614 92 Söderköping Telefon: 0761-38 31 56 e-post: tornelid@telia.com Hemsida: www.cafejagmastargarden.se

4

Restaurang Restaurant

Gårdsbutik Farm Shop

Producent Producer

Konferensmöjligheter Conference facility


19. Calle C Restaurang & Café

20. Centralbryggeriet i Linköping

Ät lunch eller ta en fika på Flygvapenmuseum – prova vår popuära wallenbergare på vildsvin från östgötska skogar eller njut av en kopp kaffe gjord på bönor rostade i Vadstena. Det finns alltid flera olika rätter på lunchmenyn, och givetvis även vegetariskt. Maten lagar vi så långt det går på lokalproducerade och ekologiska råvaror – både för smakens och miljöns skull. Välkommen och njut!

Aktiebolaget Centralbryggeriet i Linköping är ett mikrobryggeri beläget på östgötaslätten. Vi är ett lokalt bryggeri som har ett stort fokus på miljö och hantverk i våra tillverkningsprocesser.

Have lunch or a coffee at the Swedish Air Force Museum - try our populaire wild boar burger with meat from local forests or enjoy a cup of coffee made on beans roasted in Vadstena. There are always several different dishes on the lunch menu, and of course vegetarian too. We cook our food as far as possible with local and organic ingredients for the taste and the environment. Welcome and enjoy!

Kontaktperson:Pelle Forss Adress: Carl Cederströmsgata 2, 586 63 Linköping Telefon: 010-401 67 57 e-post: info@gastromix.se Hemsida: www.gastromix.se 58 24.626N 15 31.409E

Aktiebolaget Centralbryggeriet i Linköping is a microbrewery located on the plains of Östergötland. We are a local brewery that has a big focus on producing high quality

Kontaktperson: Viktor Hansen Adress: Idögatan 39, 582 28 Linköping Telefon: 0705-66 83 31 e-post: info@centralbryggeriet.se Hemsida: www.centralbryggeriet.se

21. De Klomp

22. Drivbänk

De Komp är en holländsk Bruinkrog på svenskt vis. Vi har ett av Sveriges bredaste utbud på specialöl på fat, och har alltid lokal öl i ett par tappar. Vi lagar stolt vår mat från grunden, på närproducerade och svenska råvaror. Vår husspecialitet Moules frites serverar vi i två varianter och vi kommer garanterat överraska dig med en köttbit på häst eller iskall Beershake. Välkommen till De Klomp- traktens mat, världens öl. Boka ditt bord online via vår hemsida!

Drivbänk är en arbetsmarknadsinsats som drivs av Samordningsförbundet centrala Östergötland för personer med erfarenhet av eller intresse för café, restaurang och odling. I vår gårdsbutik kan du under säsong köpa nyskördade grönsaker och i cafét kan du under vardagarna äta lunch producerad på våra grönsaker och andra råvaror från närområdet. Drivbänk får människor att växa. Projektet delfinansieras av ESF.

De Klomp is a Dutch Bruin Pub in Swedish fashion, with the largest selection of specialty beers on tap. We proudly cook of our food from scratch , from organic and local produce from local farmers. Our specialty, moules frites, is served in season in two variations. Welcome to De Klomp - Local food, World beers.

Adress: St Larsgatan 13, 582 24 Linköping Telefon: 013-14 50 60 e-post: bokning@deklomp.se Hemsida: www.deklomp.se N 58.24823, E 15.37411

Drivbänk (eng. Hotbed) is a labor market initiative that is run by the Coordination Federation of Östergötland for people with experience of or interest in café, restaurant and cultivation. In our farm shop you can buy freshly harvested vegetables during the season and in the café you can eat lunch produced on our vegetables and other produce from the local area during weekdays. ”Drivbänk makes people grow”.

Kontaktperson: Louise Ridderström Adress: Kungsgatan 30 & Klustervägen 3 Linköping Telefon: 0703-672244, odling. 0707-14 47 81, café e-post: info@drivbank.se Hemsida: Följ oss på FB och Instagram Latitud: 58.412641 Longitud: 15.619286

23. Eklunds Chark AB

24. Farmors Café

Eklunds chark startades i Linköping 1950 av Bröderna Eklund. Traditionen går vidare med närproducerade produkter och hög kvalitet.

Precis bredvid Göta kanal serverar vi hemlagat och hembakat på närproducerade råvaror. Kaffebröd, smörgåsar och lättare luncher. Smörgåstårta gör vi på beställning! Hundar välkomna, och vi har öppet varje dag året runt!

The Eklund brothers established Eklund’s meat deli in Linköping 1950. The tradition has been passed along with locally sourced products of highest quality.

Just next to the Göta Canal, we serve homemade food made from locally produced ingredients. Cookies, sandwiches and light lunches. Smorgas Cake to order. Dogs are welcome and we are open all year round.

Adress: Norra Oskarsgatan 28 582 73 Linköping Telefon: 013-31 76 00 Fax: 013-10 29 49 e-post: ingvar@eklundschark.se Hemsida: www.eklundschark.se

Kontaktperson: Lisbeth Tornelid Adress: Bergsvägen 5, Kanalhamnen, 614 34 Söderköping Telefon: 0702-69 70 23 e-post: tornelid@telia.com Hemsida: www.farmorscafe.se Latitud: 58.48428 Longitud: 16.32122

Kafé Café

Logi Lodging

Handikappanpassat Disabled access

Grossist Wholesaler

5


25. Flott

26. Forsmans Lax och Lamm

Gatukök Flott är en samlingsplats med fokus på goda hamburgare och hantverksmässig öl. På Flott arbetar vi med nära produkter så som bröd från lokalt bageri och kött från Östergötland. Ett avslappnat ställe för små och stora sällskap, för både hungriga och törstiga på plats eller hemma i soffan.

Företaget finns på Aspöja i Sankt Anna skärgård, dit det går att komma med linjetrafik linje 781, egen båt eller taxibåt. Stugor för 4 personer finns att hyra. Försäljning av färskt eller fryst lamm samt rökt lax. Ring innan.

Flott is a meeting place with focus on good hamburgers and craft beers. At Flott we work with locally produced products as bread from local bakeries and meat from Östergötland. A relaxed place for both small and big parties, hungry and thirsty people that have the chance to eat-in or enjoy the food at home.

The company is situated on Aspöja in Sankt Anna archipelago, where you can go with regular service line 781, private boat or water taxi. Cottages for 4 persons available for rent. Sales of fresh or frozen lamb and smoked salmon. Call us before you visit!

Kontaktperson: Helen Forsman Adress: Aspöja Östergård 610 25 Vikbolandet Telefon: 0703-28 95 61 e-post: aspoja.helen@telia.com Hemsida: www.forsmans.se 58°25’29.9”N 16°57’31.3”E

Kontaktperson: Charles Faivre Adress: Storgatan 48, 582 23 Linköping Hemsida: www.flott.nu N 58.410837, E 15.622332

27. Fresons Bageri o Trädgård

28. Fröö Naturbeteskött

Gårdsbutik med ostkaka och kalvdans som bakas i bageriet på gården. Växthus med hemförsäljning av blommor och grönsaker allt efter säsong. Café i flygeln med ostkaka, kalvdans och glass. Öppettider se hemsida. Välkomna!

Hos oss på Fröö Gård finns nöt-, lamm- och griskött och charkuterier från djur som fötts och vuxit upp hos oss och vår granne. Du finner även lammskinn, ägg, rapsolja, senap och annat lokalt mathantverk i vår gårdsbutik.

Farmshop with cheesecake and a typical swedish dessert – kalvdans, baked in the bakery on the farm. Sales of flowers and vegetables from the farms own greenhouse, depending on the season. Cafe with cheesecake, kalvdans and ice cream. Opening hours on the website. Welcome!

Our farm shop offers meat, sausages and smoked meats details, from our own animals. You will also find lambskins, eggs, canola oil, mustard and other local artisan food.

Kontaktperson: Britt-Marie Fredriksson Adress: Valla Södergård 1 590 46 Rimforsa Telefon: 0494-220 20, 070-281 00 88 e-post: info@fresons.se Hemsida: www.fresons.se

Kontaktperson: Kristina Forsberg Adress: Fröö Gård, 610 21 Norsholm Telefon: 073- 022 32 27 e-post: kristina@froogard.se Hemsida: www.froogard.se 58.492711, 16.026188

29. Gamla Bryggeriet

30. Gastromix

Välkommen till oss på Gamla Bryggeriet! En restaurang med anor från bryggeriet som en gång varit en stor del av Norrköpings historia. Avnjut god mat i ombonad historisk miljö med en vacker vy över Motala ström.

Bröllopsmiddagen, företagsfesten eller buffén vid minglet – när vi står för maten är det lilla extra standard. Och det betyder nöjda gäster för dig! Vår nyfikna kärlek till mat, erfarenhet och höga ambitioner är din garanti för en lyckad tillställning. Berätta för oss vad du vill att dina gäster ska uppleva så skapar vi måltiden att minnas! The wedding dinner, a business party or the buffet at the minglet - when we serve the food the little extra is standard. That means satisfied guests for you! Our curious love for food, experience and high ambitions is your guarantee of a successful event. Tell us what you want your guests to experience and we will make the meal to remember!

Welcome to the Old Brewery! A restaurant with ancestors from the brewery that once has been a major part of Norrköping’s history. Enjoy good food in a cozy historic setting with a beautiful view of Motala stream.

Kontaktperson: Pelle Forss Adress: Värna Forssäter 585 95 Linköping Telefon: 0704-95 95 61 e-post: info@gastromix.se Hemsida: www.gastromix.se

Kontaktperson: Nathalie Salibson Adress: Sandgatan 1-3, 602 21 Norrköping Telefon: 011-10 30 20 e-post: info@gamlabrygg.se Hemsida: www.gamlabrygg.se 58 5916612 16 1825751

6

Restaurang Restaurant

Gårdsbutik Farm Shop

Producent Producer

Konferensmöjligheter Conference facility


31. Grepstad Gårdsbutik/Grepstad Jordgubbar

32. Gävbo Bakstra - Tunnbröd i Gammalkil

Välsorterad Gårdsbutik! Öppet året runt, och utbudet i butiken varierar efter säsong. Här handlar du grönsaker, kött, chark, ägg... - sommartid jordgubbar från vår egen odling. Kaffeservering. Öppettider se hemsidan.

Vi bakar flera varianter av mjukt och hårt tunnbröd på hantverksmässigt och traditionellt vis. Ekologiskt odlade ingredienser. Välkommen att beställa och besöka bageriet på vår gård med Vänekor och Åsbohöns.

Our focus is locally produced food from skilled farmers in our region. During the summer we sell strawberries from our farm. We are open all year around.

We produces different varieties of artisan flatbread in a traditional way, handcrafted and baked in a hot stone oven. Organic ingredients. Welcome to visit the bakery and our farm with old breedes of cattle and landrace hens.

Kontaktperson: Eva Sandström och Ola Schwartz Adress: Grepstad 52, 591 92 Motala Telefon: 0141-23 19 00, 0706-42 61 05, 0706-29 12 17 e-post: info@grepstad.se Hemsida: www.grepstad.se FB-sida: www.facebook.com/grepstad.se N 58° 28,679’, E15° 5,18’

Kontaktperson: Ulla Friberg Adress: Gävbo 1, 583 60 Gammalkil Telefon: 0760-25 26 08 e-post: friberg.ulla.m@gmail.com Hemsida: www.facebook.com/gavbobakstra

33. Göta Hotell

34. Haag Skog och Lantbruk

Göta Hotell ligger 5 steg från Göta kanal, i den lilla charmiga slussbyn Borensberg. Vi har 12 rum och restaurang, öppet för boende hela året. Under december serverar vi klassiskt svenskt julbord. Läs mera på vår hemsida. Sluss och kram!

Sävsjö Gård är ett litet familjejordbruk utanför Ulrika. Vi odlar grönsaker och potatis till försäljning. På gården finns kor och kalvar samt Fjällnära kvigor och Linderödsgrisar. Kvigor och grisar kör vi själva till ett litet slakteri och säljer köttet direkt till konsument. Välkommen att höra av dig för beställning av potatis, grönsaker och kött!

Göta Hotell is located 5 steps from Göta Canal, in the small charming castle Borensberg. We have 12 rooms and restaurant, open to residents all year round. During December we serve classic Swedish Christmas table. Read more on our website. Sluss and hug!

SÄVSJÖ GÅRD outside Ulrika is a small family farm. We sell vegetables & meat. Everything in the yard is part of a circuit. Our pigs bake the soil before sowing, cows and calves gives manure to the crops. Shop directly from the farm, please give us a call!

Kontaktperson: Lotta Karlsson Adress: Götagatan 2 Telefon: 0141-20 99 00 e-post: info@gotahotell.se Hemsida: www.gotahotell.se N 53° 33’36.644”, E 15° 17’1.934”

36. HC Vilt

35. Hargs Marmeladeri Gårdsbutik med sommarkafé. Låt Dig förföras av dofterna från marmeladeriet, där vi kokar delikatesser för alla tillfällen. Öppet dagligen i juli 11.00-16.00. Övrig tid fred. 16.00-18.00 o lörd 10.00-13.00 eller efter överenskommelse. Servering av mat(minst 10 pers) /bussgrupper förbokas.

Adress: Hargs Gård, 590 39 Kisa Telefon: 0708-24 45 53 e-post: info@hargodlarna.se Hemsida: www.hargodlarna.se Vägbeskrivning: Väg Kisa-Ulrika, 1 km från Kisa kyrka.

Farm shop with summer café. Let yourself be seduced by the scents from the marmalade-kitchen, where we’re cooking delicacies for every occasion. Open 1st July-15th August, every day 11.00-16.00. At other times, Friday 16-18, Saturday 10-13 or after appointment. We serve food for 10 people or more and coach travellers (pre-booking necessary).

Kafé Café

Kontaktperson: Ida-Johanna Carlander Adress: Sävsjömåla 1 Telefon: 0142-920 39 e-post: savsjogard@gmail.com Hemsida: www.facebook.com/savsjogard Facebook: Sävsjö Gård 58°4’43.5”N 15°25’53.1”E

HC Vilt driver vilthanteringsanläggningen på Grensholm där vi slaktar och styckar vilt från de östgötska skogarna. Vi erbjuder exklusivt viltkött till restaurang, grossist och till dig som privatperson. HC Vilt drives the wildlife management facility at Grensholm where we slaughter and cut wild animals from Östergötland. We offer exclusive game meat to the restaurant, wholesaler and to you as an individual.

Kontaktperson: Henric Stein Adress: Fårhusvägen 17 586 66 Linköping, Anläggningen ligger på Grensholm. Telefon: 070-485 28 95 e-post: henric@hcvilt.se Hemsida: www.hcvilt.se (under uppbyggnad)

Logi Lodging

Handikappanpassat Disabled access

Grossist Wholesaler

7


37. Hejtorp Gårdsmejeri Gårdsmejeri med gårdsbutik och sommarcafé. Här odlar vi foder till våra djur, föder upp getter för mjölkproduktion. Getterna mjölkas och vi producerar ost och en del andra mejeriprodukter i vårt mejeri. I butiken finns ca 20-25 olika typer av dessert och delikatessostar.

38. Hermelins grönsaker Adress: Doverstorp 61293 Finspång Telefon: 0122-200 00, 070-592 2717 e-post: hejtorp@doverstorp.se Hemsida: www.hejtorp.se N 58.649619, E 15.825698

A dairy farm with farm shop and a summer cafe. We grow crops here to feed our goats. The goats are raised for milk production. We produce cheese and some other products in our dairy. In our shop you’ll find 20-25 different types of dessert and dessert cheeses.

Välkomna hem till oss på Fallsbergs gård som ligger mitt på den bördiga östgötaslätten utanför Skänninge. Här kan ni köpa ekologiska grönsaker från egna gården och från våra grannar. Bara närodlat efter säsong. Presenter och mycket mer. Welcome to us and our farm, Fallsberg, two kilometers west of the small town Skänninge. We have a nice farmers market where we sell organic vegetables from our farm and neighbours. In our store you will also find lots of gifts and nice stuff.

Kontaktperson: Magdalena och Olof Hermelin Adress: Fallsbergs gård, 596 91 Skänninge Telefon: 0707-88 12 36 e-post: magdalena@hermelins.se Hemsida: www.hermelins.se N 58.383704, E 15.054463

39. Herrsäters Gård

40. Holavedens Handelshus ek förening

Välkommen till Herrsäter och vårt gårdscafé. Slå Dig ner och njut av vår egen ostkaka, producerad av mjölk från gårdens kor. Handla med Dig produkter från vår gårdsbutik och missa inte att hälsa på djuren när Du är hos oss!

Vi säljer produkter av björksav som glögg och ren, frusen sav. I sortimentet finns också Älgörtsdryck och Björklövssaft från vår hemtrakt Holaveden och egentillverkad grillkol av lövträ. På Systembolaget kan du också köpa vårt eget Björksavsvin.

Warmly welcome to Herrsäter farm and farm café! Sit down and enjoy our homemade cheesecake, made of milk from our own cows. Take a look in our farm shop, and please, don’t forget to cuddle with our animals before You leave!

We sell products of birch sap as mulled wine and pure, frozen sap, We also sell juices made of meadowsweet and birch leaves from our home region Holaveden and self-made charcoal from hardwood. At Systembolaget, you can also buy

Kontaktperson: Erik & Sara Carlsson Adress: Värna Herrsäter Telefon: 013-571 13, 073-817 80 62, 070-254 47 72 e-post: erik@herrsater.se Hemsida: www.herrsater.se Lat N 58° 17’ 25’ Lon E 15° 58’ 36’

our own birch sap wine.

Kontaktperson: Stellan Thagesson Adress: Boet Jonshult, 599 92 Ödeshög Telefon: 0733-52 17 09 e-post: stellan.anna@tele2.se Hemsida: www holavedenshandelshus.se

41. Husby Säteri

42. Högby Spa & Konferens

Vackra Husby Säteri, anno 1795, ligger vid Slätbakens blanka vatten i S:t Anna skärgård. Här kan man känna histories vingslag från den gustavianska tiden. Vi har 31 dubbelrum och 65 bäddar och flertalet konferensrum.

I en härlig lantlig miljö njuter man av underbart god mat, tillagad med kärlek av de bästa råvarorna på Högby. I vårt fina Spa kan man också njuta av sex unika pooler, torrbastu, ångbastu och även lyxa till det extra med sköna behandlingar. Hotellet har även 20 rum, 36 bäddar, med underbar utsikt i lantlig stil men fullt moderna. Besök förbokas. Varmt välkommen till oss Högby med din bokning.

Beautiful Husby Säteri, anno 1795, is located at the calm water of the Slättbaken in St. Anna Archipelago. Here you can feel wings from Gustavian times. We have 31 double rooms and 65 beds and several conference rooms.

In our beautiful rural environment we welcome you to enjoy lovely food, cooked with passion on the best ingredients from Högby with surroundings. In our beautiful Spa, you can enjoy six unique pools, dry sauna, steam sauna and also treat yourself with a relaxing beauty treatment. The Hotel has 36 beds divided in 20 modern rooms all with private ensuites. All rooms come with a beautiful view over the countryside. We only take pre bookings at Högby. Welcome to Högby Spa and Conference with your booking request!

Kontaktperson: Birgitta Säfström Adress: Högby Gård, 59028 Borensberg Telefon: 0141 420 60, 0709 24 20 88 e-post: info@hogbygard.se Hemsida: www.spa.hogbygard.se

Kontaktperson: Ulf Lacker Adress: Husby Säteri, 614 90 Söderköping Telefon: 0121-347 00 e-post: info@husbysateri.se Hemsida: www.husbysateri.se Latitud: 58.460289 Longitud: 16.468469

8

Restaurang Restaurant

Gårdsbutik Farm Shop

Producent Producer

Konferensmöjligheter Conference facility


43. Kinda Gurka AB

44. Konsert & Kongress Bistro

Kinda Gurka en anrik tradition I Östergötland har vi en lång tradition av att äta färsksaltad gurka, och de senaste 50 åren har Kinda Gurka levererat denna delikatess! Är man i Östergötland hör den vita färsksaltade gurkan sommaren till!

Välkommen till miljömärkta Konsert & Kongress Bistro. Här skapar våra duktiga kockar smakrika menyer efter säsong. Vi satsar på lokalproducerad mat från regionen. Välkommen att avnjuta en superb lunch eller utsökt festmeny.

Kinda Cucumber - an old tradition. In Östergötland, we have a longstanding tradition of eating pickled cucumbers, and the last 50 years Kinda Cucumber has delivered this delicacy! The white, freshly salted cucumber is integral to Östergötland’s summer culture!

Welcome to eco-labeled Konsert & Kongress Bistro. Our chefs create delicious creative menus by season. We focus on locally produced food from the region. Welcome to enjoy a superb lunch or an outstanding dinner.

Kontaktperson: Maria Severinsson Adress: Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7582 22 Linköping Telefon: 013-190 00 30, 013-190 00 34 e-post: bistro@konsertkongress.se Hemsida: www.konsertkongress.se N 58.414257, E 15.615091

Kontaktperson: Maria Ström Adress: Kättilstad, 590 46 Rimforsa Telefon: 0494-221 00 e-post: info@kindagurka.se Hemsida: www.kindagurka.se

45. Lelles Odling AB

46. Louis De Geer konsert & kongress

Sedan 1972 har vår policy varit att odla goda grönsaker av högsta kvalitet. Inriktningen nu är att odla rotfrukter och potatis, som vi packar och levererar till butiker och grossister.

Dagens första kaffe. En len dessert i glittrande glas på gala. Smaker skapar känslor. Vi skapar rätt smak till rätt tillfälle, från två till 4000. Att den är ansvarsfullt producerad är viktigt för oss. God mat - goda möten.

Since 1972, our policy has been to grow good vegetables of the highest quality. The focus now is to grow root crops and potatoes, which we pack and deliver to stores and wholesalers.

Morning coffee. A smooth dessert, dressed up at a gala. Flavour create emotion. We create the right taste for the right moment, serving two guests to 4000. Using responsibly grown produce is important to us. Great food for good times.

Kontaktperson: Fredrik Ekman Adress: Uddens Gård 605 95 Norrköping Telefon: 0708-34 34 39 e-post: freddie.ekman@telia.com N 58.24388, E 15.37556

Kontaktperson: Liselotte Andersson, Hans-Ove Nilsson Adress: Dalsgatan 15, 601 81 Norrköping Telefon: 011-15 50 41 e-post: liselotte.andersson@norrkoping.se Hemsida: www.louisdegeer.se N 58.35.16, E 16.11.00

47. Löt Gårdsmejeri

48. Mårdskog & Lindkvist AB

Strax utanför Linköping, finns ett lokalt gårdsmejeri beläget som tillverkar genuina Östgötska mjölkprodukter från gårdens egna mjölkgetter. Produktionen i det egna gårdsmejeriet består av olika typer getost och traditionellt hemkärnat ko-smör. Produkterna tillverkas småskaligt, hantverksmässigt och värnar om den unika smaken. Gårdsmejeriet tar emot beställninger från grupper på studiebesök - fika - ostprovningar

Restauranggrossisten med 50-åriga anor finns i Jönköping, Norrköping och Kalmar. Vårt mål är att alltid vara nära kunden.

Just outside of Linköping, a local dairy farm is situated which produces genuinely local dairy products from the farm’s own dairy goats. This local dairy produces different types of goat’s cheese and traditionally made butter on site. The products are made with professionalism, on a small scale, which protects their unique taste. The farm dairy accepts orders from groups visiting – coffee – cheese tastings.

We are a restaurant wholesaler with 50 years of history, located in Jönköping, Norrköping and Kalmar. Our goal is to always be close to customers.

Kontaktperson: Lars-Göran Hall Adress: Grossistgatan 9 553 02 Jönköping Telefon: 036-18 12 00, 0703-42 86 42 e-post: lars-goran.hall@mardskog.se Hemsida: www.mardskog.se

Adress: Löt Gårdsmejeri Löt Ryttargården 1 583 60 Gammalkil Telefon: 0702-52 80 82, 0700-90 01 83 e-post: lot.gardsmejeri@telia.com Hemsida: www.lot-gardsmejeri.se 58.3702077, 15.2956619

Kafé Café

Logi Lodging

Handikappanpassat Disabled access

Grossist Wholesaler

9


49. Najas Mejeri AB

50. Naturbeteskött i Sverige

I vårt mejeri producerar vi ett flertal olika mejeriprodukter och vi hämtar själva komjölken från en gård strax utanför Norrköping. Vår storsäljare är en grillost av halloumityp, som med fördel grillas eller steks!

Naturbeteskött i Sverige är en förening som samlar alla som är intresserade av att producera, förädla och/eller sälja Naturbeteskött. Vi finns över hela Sverige och arbetar med både lamm och nötkött.

In our dairy we produce a variety of dairy products and we collect the cow’s milk from a farm just outside Norrköping. Our main seller is a barbecue cheese of halloumi style, which is delicious grilled or cooked!

Pasturbeef Sweden is an association that works for everyone who are interested in producing, processing and/or selling beef and lamb produced on semi natural patures. We work in all regions in Sweden.

Kontaktperson: Anna Jamieson Adress: Malexander Tumbo Gård, 590 14 Boxholm Telefon: 0767-65 77 40 e-post: anna@naturbete.se Hemsida: www.naturbete.se

Kontaktperson: Gabi Khanu Adress: Importgatan 50, 602 28 Norrköping Telefon: 0739-35 80 76 e-post: info@najasmejeriab.se Hemsida: www.najasmejeriab.se 58.591924, 16.222593

51. Nääs gårdsbryggeri

52. Restaurang von Dufva

Nääs gårdsbryggeri ligger naturskönt i Ydre, södra Östergötland. Vi gör ett hantverksmässigt öl som släcker törsten, tillfredsställer smaklökarna och förhöjer vilken måltid som helst. Eller för all del vilket samtal som helst.

I härliga citylokaler komponerar vi seafood fridays, bruncher och luncher. Hantverksmässigt fokus med lokalproducerade råvaror så långt det går. Drivs av Linköpings Stadsmission - för ett mänskligare samhälle.

Nääs microbrewery is beautifully situated in Ydre southern Östergötland. We are doing a craft beer that quenches your thirst, satisfy the taste buds and enhance any meal. Or indeed any converse.

Kontaktperson: Gunnar Emanuelsson Adress: Näs säteri, Torpa 573 94 Ydre Telefon: 0140-77 01 30 vx e-post: info@naasbrygg.se Hemsida: www.naasbrygg.se 57°57’13.4”N 15°03’23.1”E

Located in the city we offer seafood fridays, brunches and lunches. We use locally produced ingredients as far as possible and focus on the food-handicraft. A part of the Linköping City Mission - making the society more humane.

Kontaktperson: Oscar Orlenius Adress: Gränden Duvan 3A, 582 22 Linköping Telefon: 013-26 38 91 e-post: boka.vondufva@linkopingsstadsmission.se Hemsida: www.vondufva.se

53. Rico

54. Rimforsa Strand

Mycket av restaurangens fokus har sedan start legat på att kunna erbjuda högkvalitativt, närproducerat kött till sina gäster. Serverat i all enkelhet med internationella influenser. Modern bar.

Den bästa platsen för ditt företags möten såväl som för weekendpaket, fester och sommarutflykter. Egen brygga för båt och bad, 41 hotellrum, Strandbastu, butik, café och restaurang för 100 gäster. Välkommen, du är väntad!

Focus on locally produced meat, in all simplicity with international influences. Rico´s bar is modern and independent.

The very best place for your company´s meetings as well as unforgettable weekend retreats and summer get-aways. Private jetty for boats and swimming. 41 hotel rooms, Sauna, shop, café and restaurant for up to 100 guests.

Kontaktperson: Veronica Eriksson Adress: Fredrika Bremers allé 2 Telefon: 0494-792 90 e-post: bokning@rimforsastrand.se Hemsida: www.rimforsastrand.se N 58° 7´24” E 15°41´22” Kontaktperson: Andreas Demir Adress: Tanneforsgatan 3, 582 24 Linköping e-post: info@ricolkpg.com Hemsida: www.ricolkpg.com 58.410309, 15.623553

10

Restaurang Restaurant

Gårdsbutik Farm Shop

Producent Producer

Konferensmöjligheter Conference facility


55. Ronaldo´s Stenugnsbageri

56. Ryda Gård AB

Vi bakar äkta surdegsbröd med de bästa råvarorna, utan tillsatser och sötningsmedel. Prova vårt ekologiskt Bondbröd, Grand Blanche, frukt- eller pumpabröd och mumsiga surdegskardemummabullar. Välkomna till en brödkultur med naturlig gästfrihet.

Ryda Gård är en turistanläggning med restaurang, konferens och logi, som ligger vackert vid sjön Åsunden i Kinda kommun. Hit kan man komma och bo, konferera och äta gott av vår hemlagade mat i en lantlig mysig miljö.

We bake real sourdough bread with the best ingredients and no additives or sweeteners. Try our organic Farmers Bread, Grand Blanche, fruit or pumpkin bread and yummy sourdough cardamom buns. Welcome to a culture of bread with a natural hospitality.

The Ryda estate is beautifully situated at lake Åsunden and offers a restaurant, conference facilities and accommodation. Come, stay and enjoy our lovely home cooked food in a quaint and rural environment.

Kontaktperson: Karl Högquist Adress: Skogslyckegatan 3, Storgatan 6, Storgatan 50 Telefon: 013-10 26 66, 0707-39 01 89 e-post: kalle@ronaldos.se Hemsida: www.ronaldos.se

Kontaktperson: Lise-Lotte Jonsson Adress: Ryda Telefon: 0709-73 15 57 e-post: lise-lotte@ryda.se Hemsida: www.ryda.se N57˚ 59 ̍ 50.284 ̎ , Ö15˚ 52 ̍ 59.714 ̎

57. Rykets Gård

58. Sankt Annagården

På Rykets gård föder vi upp strutsar och får. Ett gårdsmejeri är under uppbyggnad. På gården säljer vi lammkött och lammskinn.

Restaurang vid porten till Sankt Anna skärgård. Vi gillar okonstlad mat av god kvalité och använder närproducerade, ofta ekologiska råvaror och alltid svenskt kött. Under lågsäsong endast gruppbokningar, då finns även logi.

Breeding of ostrich and lamb. A dairy is under construction. We sell lamb meat and sheepskins.

Pelles foto

Restaurant at the gate of Sankt Anna archipelago. We like ingenuous food of top quality and use locally, often organic, primary products and always swedish meat. During low seasons only groupbookings, then even accommodation.

Kontaktperson: Ethel Hartmann Adress: Gamla färjeläget västra, 614 98 Sankt Anna Telefon: 0121-513 12 e-post: stannagarden@stannagarden.se Hemsida: www.stannagarden.se N 58213567, E 16473558

Kontaktperson: Cissi Ebbesson Adress: Ryket 2, 599 94 Ödeshög Telefon: 070-494 44 78 e-post: ryketsgardab@gmail.com Hemsida: www.ryket.se 58.261639, 14.749480

59. Skattegårdens Lantbruk

60. Skedevi Gård

Vi bedriver mjölk- och lammproduktion. Sedan 2015 har vi börjat med ekologiska grönsaker på friland. Vi saluför ekologiska närodlade grönsaker och lammlådor.

Välkommen in till vår gård som ligger på slätten söder om sjön Boren mellan Motala och Borensberg. Här odlar vi jordgubbar potatis och sockermajs som vi säljer i gårdsbutiken eller på vår självplocknig. Gårdsbutiken är öppen året runt med produkter från gården och våra grannar. För öppettider se vår hemsida skedevijordgubbar.se

We run dairy and lamb production. Since 2015 , we have started with organic vegetables cultured in the open air. We sell locally grown organic vegetables and lamb meat.

Kontaktperson: Per o Susanne Johansson Adress: Tjärstads Boda, 590 46 Rimforsa Telefon: 0738-49 42 53, 0705-78 34 11 e-post: p-johan@telia.com Hemsida: www.skattegardenslantbruk.se

Kafé Café

Welcome to our farm on the plains south of Lake Boren. We grow strawberries potato and sweet corn which we sell in the farm shop & on our self-picking. The farm shop is open all year round with products from the farm & our neighbours.

Kontaktperson: Claes Pettersson Adress: Bonnorp, 590 33 Fornåsa Telefon: 070-547 05 18 e-post: skedevi.jordgubbar@boremail.com Hemsida: www.skedevijordgubbar.se lat 5851318, long 1522974

Logi Lodging

Handikappanpassat Disabled access

Grossist Wholesaler

11


61. Skyline restaurang och bar

62. Stafsäter Gårdsglass

I terminalbyggnaden på Linköping City Airport hittar ni vår lunchrestaurang. Ambitionen med Skyline är att erbjuda ett brett utbud, med ett hållbarhetstänk som genomsyrar hela verksamheten. Även festvåning och catering.

Lokalproducerad glass av högsta kvalitet på mjölk och, i den mån det går, andra ingredienser från närliggande gårdar. Gårdsbutiken erbjuder kaffe och glass på plats samt annat smått och gott att ta med hem. Gästbrygga för båtbesökare.

You will find us In the terminal building at Linkoping Airport. The ambition of restaurant Skyline is to offer a wide range, with a sustainable cooking.

Locally produced ice cream with milk, cream and other natural ingredients from neighbouring farms. Welcome to our farm café where we serve ice cream and coffee, and you can find other local products to bring home.

Kontaktperson: Fredrik Eklund Adress: Åkerbogatan 20, 582 54 Linköping Telefon: 013-13 78 47 e-post: kontakt@restaurangskyline.se Hemsida: www.restaurangskyline.se

Kontaktperson: Maria Ekman Adress: Stafsäter, 589 64 Sturefors Telefon: 0730-43 15 19 e-post: gardsglass@stafsater.se Hemsida: www.stafsatergardsglass.se N 58° 17.642’, E 15° 40.664’

63. Stjärnägg AB

64. Storgården Konferens Gastronomi Relax

Östgötska ägg smakar godare! Våra Östgötaägg är värpta av höns som har pickat sitt foder här i Östergötland. Äggen har sedan kvalitetskontrollerats och packats i våra packerier KG:s Ägg i Linköping och Täljestad Ägg i Linghem.

På Storgården sätter vi Mötet, Maten och Miljön i centrum, vare sig man besöker oss för en konferens, ett möte eller en privat fest. I vårt kök tillagas mat på närproducerade råvaror från skog och sjö som blir fantastiska smakupplevelser! Endast gruppbokningar. Låt oss ta hand om er!

Eggs from Östergötland taste better! Östgötaägg are eggs that are laid by hens that have pecked their feed here in Östergötland.The eggs have then been quality checked and packed by KG’s Ägg in Linköping and Täljestad Ägg in Linghem.

At Storgården we put the meeting, the food and the environment in the center, whether you are visiting us for a conference, a meeting or a private party. In our kitchen, the food is made of local products from the forests and lakes that become amazing taste sensations! Only group bookings. Let us take care of you!

Kontaktperson: Håkan Burlin Adress: Finnögatan 7, 582 78 Linköping Telefon: 013-239100 e-post: info@stjarnagg.se Hemsida: www.stjarnagg.se

Kontaktperson: Berith och Monica Adress: Storgården, 590 46 Rimforsa Telefon: 0494-210 70 e-post: info@storgarden.com Hemsida: www.storgarden.com N 58.159067, E 16.809125

65. Stubbetorp Potatis AB

66. Stångs Magasin

Stubbetorp Potatis odlar och levererar matpotatis direkt till matbutiker samt säljer sättpotatis (utsäde) både till lantbruk och olika återförsäljare inom trädgård. Detta har vi hållit på med sedan 60-talet. Ca 30 olika sättpotatissorter finns det att välja på. Vi vill öka intresset för att både äta och odla svensk potatis genom att hålla god kvalité.

Stångs Magasin är en mötesplats för alla tillfällen. Här träffas man över en lunch eller ett glas vin, äter någon av våra 4-rätters menyer till kvällen eller bara något enklare från barmenyn.

Stubbetorp Potatis grows and delivers tablepotatoes directly to supermarkets and sales seedpotatoes to both farmers and reseller within garden. We have done that since the 60`s. About 30 kinds of seedpotatoes are available to choose between. We want to increase the interest in swedish potatoes regarding both to eat and to grow by keeping high quality.

Stångs Magasin is a perfect meetingplace for all occasions; to meet for lunch or dinner, just drink a glas of wine or try Stångs 4-course dinner.

Kontaktperson: Lars Petersson Adress: Stubbetorp 102, Fivelstad 591 93 Motala Telefon: 0141-23 00 21, 0141-23 02 21 e-post: kontor.stubbetorp@telia.com Hemsida: www.stubbetorppotatis.nu

Kontaktperson: Jonas Alvin Adress: Södra Stånggatan 1 58273 Linköping Telefon: 013-31 21 00 e-post: info@stangsmagasin.se Hemsida: www.stangsmagasin.se Latitud: 58.413408 Longitud: 15.631044

12

Restaurang Restaurant

Gårdsbutik Farm Shop

Producent Producer

Konferensmöjligheter Conference facility


67. Svensk Cater

68. Sänkdalens Gård

Svensk Caters signum är ett starkt lokalt engagemang. Ambitionen är att vara länken mellan lokala producenter och alla matkreatörer så att hela länet kan ta del av alla delikatesser och färskvaror som produceras i området.

Ekologisk lantbruk sedan 1972 med växtodling, mjölk- och köttproduktion. Förädling av egenodlad raps ger god rapsolja, mjölk och grädde från våra kor blir till glass i vår glassfabrik på gården. Alla produkter är KRAV-märkta.

The characteristic of Svensk Cater is a strong lokal commitment. We strive to be the link between the local producers and food creators so that the whole county can take part in the delicacies and fresh foods produced in the area.

Organic farm since 1972 with crops, milk and meat production. Refinement of homegrown rapeseed provides a good canola oil, milk and cream from our cows turns into ice cream in our factory on the farm. All products are organic.

Kontaktperson: Ola Engstrand Adress: Torvingegatan 9, 582 78 Linköping Telefon: 013-316440 e-post: ola.engstrand@svenskcater.se Hemsida: www.svenskcater.se

Kontaktperson: Tomas Gunnarsson Adress: Sänkdalen, 610 28 Vikbolandet Telefon: 0125-320 20 e-post: info@sankdalensgard.se Hemsida: www.sankdalensgard.se 58.56346019999999, 16.72520989999998

69. Söderköpings Brunn AB

70. Tjällmo Gästgifvaregård

Hotellet erbjuder 102 trivsamt inredda rum, möteslokaler, SPA och en klassisk restaurang. Sommartid erbjuds lunch på verandan, stor uppvärmd utomhuspool samt turer på Göta kanal med fartyget M/F Lindön.

Välkommen till ett litet historiskt Gästgiveri mitt i byn Tjällmo. Bra utgångsläge för utflykter i Östergötland med Göta Kanal och Vättern inom räckhåll. Här serveras mat från både skog, sjöar och gårdar. 12 dubbelrum.

The hotel offers 102 cosy and wellequipped rooms, meeting facilities, relax area and also trips on Göta kanal with the ship M/F Lindön.

Welcome to this small historical Inn centrally located in the village of Tjällmo. Good location for excursions in the area with Göta Kanal and Lake Vättern within reach. We serve food from forests, farms and lakes. 12 doublerooms.

Kontaktperson: Monica Wall Adress: Backgårdsvägen 3 Telefon: 0141-600 30 e-post: info@tjallmo.com Hemsida: www.tjallmo.com Latitud 58,7147, Longitud 15,3587

Kontaktperson: Johan Lindgren Adress: Skönbergagatan 35 614 30 Söderköping Telefon: 0121-109 00 e-post: info@sbrunn.se Hemsida: www.soderkopingsbrunn.se

71. Vikbolands Struts och Kött

72. Visätter Kalkongård

Uppfödning av struts och nöt. Eget kontrollslakteri, gårdsbutik med mycket unika produkter av bl.a strutsskinn. Struts- och nötkött och olika charkprodukter. Servering och konferens, förbokade sällskap. Sommarkafé & Stuguthyrning.

Mitt på Vikbolandet hittar ni Visätter Kalkongård! Ett nytt besöksvänligt kalkonstall har byggts för att möta efterfrågan. All slakt sker i det egna gårdsslakteriet manuellt utan stressande transporter. Vi styckar hanverksmässigt efter era önskemål. Visätter Kalkon -Din lokala kalkonleverantör året om!

Breeding of ostrich and cattle. Slaughterhouse and farm store with very unique products of ostrich leather, meat of beef and ostrich and various cured meat products. Restaurant service and conference for pre-booked groups. Summer café and cottages for rent.

Kontaktperson: Daniel & Minire Hildebrandt Adress: Visätter Gård, 610 29 Vikbolandet Telefon: 0730-47 47 06, 0125-100 85 e-post: info@visatter.nu Hemsida: www.visatter.nu N 64.88748, E 59.1633

Kontaktperson: Niclas och Anneli Nordqvist Adress: Vånga 2, Häradshammar Telefon: 0125-100 29, 070-7401153 e-post: info@vikbolandsstruts.se Hemsida: www.vikbolandsstruts.se 58.52342, 16.63720

Kafé Café

You will find Visätters Farm Butcher’s Shop, where quality is more important, in Vikbolandet! All butchering is done manually on the farm without stressful transports for the animals. We cut up our turkey products according to your wishes.

Logi Lodging

Handikappanpassat Disabled access

Grossist Wholesaler

13


73. Vreta Kloster Golf Restaurang

74. Vårdnäs Stiftsgård Hotell och Restaurang

Golfrestaurangen finner ni i vårt anrika klubbhus, som ursprungligen är byggt som sädesmagasin. När vädret tillåter kan ni även slå er ner på uteserveringen för att avnjuta en god och vällagad lunch med en fantastisk utsikt!

Natursköna Vårdnäs, vid sjön Rängen och Kinda Kanal. Hos oss bor, äter och konfererar du i din egen takt- Stillhet, vila eller full aktivitet, det är ditt val. På höst och vinter kan du njuta av våra vandringsleder, yoga- och meditationsarrangemang, sjöbastun, härliga måltider – både på vardag och helg och ett enastående julbord, när det blir dags för det. Vi vill ha dig som vår gäst – när kommer du?

The golfrestaurant can be found in our venerable clubhouse, which was originally built as a granary .When the weather permits , you can also sit down on the terrace to enjoy a tasty and well-cooked lunch with a great view!

Kontaktperson: Rickars Schlabach Adress: Veda gård 2, 590 75 Ljungsbro Telefon: 013-16 97 00 e-post: rickard.sch@vkgk.se stephanie.sch@vkgk.se Hemsida: www.vkgk.se N 58.528003, E 15.519446

Scenic Vårdnäs, beautifully situated at Lake Rängen and Kinda Canal. Here you can stay, eat, hold meetings and enjoy the environment at your own pace. At rest or in full activity – it’s your choice! In autumn and winter you can explore our hiking trails, yoga and meditation-classes, the lake-sauna, delicious meals, both weekdays and weekends - and an outstanding Christmas Buffet when it’s time for it. We want you as our guest - when are you coming?

Kontaktperson: Jonas Ridderström Adress: 590 45 Brokind Telefon: 013-36 85 00 e-post: info@vardnas.se Hemsida: www.vardnas.se N58.240005, E15.691652

75. Väderstad Centralkonditori

76. Väderstad Centralkrog

Klassiskt konditori/bageri öppet måndag till söndag fram till kl 17,00 hela året med undantag för midsommarhelgen /Julhelgen & nyår. Välkomna!

Väderstad Centralkrog Serverar vällagad husmanskost alla dagar i veckan året runt. Vi ligger mitt i mellan Stockholm & Göteborg Matservering måndag-fredag 11,30-14,30. Lördagar & söndagar har vi Helg buffé 12,00-14,30.

Classical pastry / bakery open monday-sunday to 17.00 all year except midsummer / christmas & new year. Welcome!

We Serves well-prepared home-made food every day of the week all year round. We are located in the middle of Stockholm & Gothenburg Food service Monday-Friday 11.30-14.30. Saturdays & Sundays we have Weekend buffet 12,00-14,30.

Kontaktperson: Thomas Schwenke Adress: Vallsbergsvägen 12 Telefon: 0142-706 67 e-post: info@centralkrog.se Hemsida: www.centralkrog.se 58°18’46.2”N 14°55’18.8”E

Kontaktperson: Thomas Schwenke Adress: Vallsbergsvägen 14 Telefon: 0142-700 25 e-post: info@centralkonditor.se Hemsida: www.centralkonditori.se

77. Vännerberga Gård

78. Wästanå Gårdsslakteri

Välkommen till oss, alldeles vid Göta kanal! B&B, restaurang, café, välfylld gårdsbutik med brett sortiment, ägg från egna ankor, fruktodling, fönsterverkstad och försäljning av linoljefärg!

Välkommen till Wästanå som ligger intill Göta Kanal nära samhället Borensberg. Vi erbjuder ekologiskt gårdsslaktat kvalitetskött från egna lamm och sommarkycklingar uppfödda på gården samt vilt från skogen. Vi har också vackra Gotlandsskinn till försäljning. Welcome to Wästanå next to Gota Canal and the community Borensberg. We offer organic quality meat of lamb, free range chicken from the farm and game meat from the forest. We also have beautiful sheepskins.

Welcome to us right by the Göta Canal! Bed & Breakfast, restaurant, café, well stocked farm shop with wide range, egg from own ducks, orchard, window shop!

Kontaktperson: Sverker Pettersson Adress: Wästanå 12, 590 31 Borensberg Telefon: 072-305 94 06, 070-525 96 15 e-post: wastana@boremail.com Hemsida: www.wastana.com N 58.558908, E 15.28872

Kontaktperson: Annika Adress: Vänneberga Gård, 614 92 Söderköping Telefon: 0141-104 11 e-post: info@vannebergagard.se Hemsida: www.vanneberga.se 58°29.954’N 16°15.589’E 58.49924, 16.25981

14

Restaurang Restaurant

Gårdsbutik Farm Shop

Producent Producer

Konferensmöjligheter Conference facility


79. Väversunda Bärodling AB

80. Ydre Kött

Väversunda Bärodling odlar rabarber, jordgubbar, smultron (på försök) och bigarråer. Odlingen växer för varje år, främst genom nyplantering av nya sorter av bigarråer och rabarber. Öppet för gårdsförsäljning under jordgubbssäsong.

Ekologisk djurhållning är grundläggande för oss. En förutsättningen för att kunna leverera ett förstklassigt ekologiskt nötkött och samtidigt hålla vårt gamla anrika kulturlandskap öppet. Ecologic husbandry is our foundation. A basis to deliver premium ecological beef and at preserve our ancient rural cultural heritage.

Väversunda Farm grows rhubarbs, strawberries, wild strawberries and sweet cherries.The cultivation is growing every year, mainly through the planting of new varieties of sweet cherries and rhubarb. The Farm shop is open during the strawberry season.

Adress: Rydsnäsvägen 27, 570 61 Ydre Telefon: 0381-503 20 e-post: gnistan@ydrekott.mu Hemsida: www.ydrekott.mu

Kontaktperson: Tor Nyberg/Inger Bjugård Adress: Charlottenborg Väversunda 117 599 93 Ödeshög Telefon: 0143-211 56 e-post: info@vaversunda.se

81. Östgöta Bi Ekonomisk Förening

82. Östgöta kök Event och Catering

Östgöta Bi - ett kooperativ av biodlare som producerar och säljer ”Östgöta Honung”. Du får en härlig naturprodukt som är förstklassigt förädlad och en ren njutning för både dina smaklökar, din hälsa och vår östgötska natur.

Vår filosofi - råvara,hantverk och omsorg med fokus på säsongen. Från en tårta till kalaset till en kock som tar med sitt eget mobila kök. Ute på en ö i skärgården eller i stora salar fyllda av hundratals hungriga gäster.

Östgöta Bi - a cooperative of beekeepers who produce and sell “Östgöta Honey”. You get a lovely natural product that is superior refined and pure enjoyment for your taste, your health and the nature of Östergötland.

Our philosophy - good fresh food, grown as locally and naturally as possible and carefully prepared with focus of the season. At your place or at our restaurant, lunch, party, events and catering not event is to small or big.

Kontaktperson: Johan Melin Adress: c/o Johan Melin, Styrestagatan 2, 602 29 Norrköping Telefon: 0708-28 85 98 e-post: info@östgötabi.se Hemsida: www.ostgotahonung.se www.ostgotabi.se

Kontaktperson: Malin Peterzén Adress: Hospitalsgatan 30 Telefon: 011-123 000 e-post: malin@ostgotakok.se Hemsida: www.ostgotakok.se

83. Östgöta Senap AB

84. Östgöta Trädgårdshall

Östgöta Senap AB är en senapsmanufaktur i Kolmården som funnits i över 40 år. Vi tillverkar närodlad senap i ca 20 olika smaker och kombinationer under ledmotivet. ”Östgöta Gourmet Senap - för äkta matglädje”

Östgöta Trädgårdshall är den lokala grossisten inom frukt och grönt. Vår grund är det närodlade sortimentet från Mellansvenska Odlare. Våra kunder är framförallt livsmedelsaffärer, restauranger och storkök. Vi levererar även till många kommuner i Östergötland.

Östgöta Senap AB is a mustard factory in Kolmården, which has existed for over 40 years, produces locally mustard in about 20 different flavors / combinations under the heading design: “Ostgöta Gourmet Mustard - For Real Food Joy”

Kontaktperson: Åsa Segervall Adress: Lärlingsgatan 1 582 39 Linköping Telefon: 013-35 49 21 0761-14 49 21 e-post: asa.segervall@moek.se Hemsida: www.ostgotatradgardshall.se FB-sida: Östgöta Trädgårdshall AB

Kontaktperson: Herbert Forster Adress: Polisvägen 5 B, Norrköping Telefon: 0768-10 63 00 e-post: info@ostgotasenap.se Hemsida: www.ostgotasenap.se

Kafé Café

Östgöta Trädgårdshall is the local wholesaler in fruit and vegetables. We offer locally produced products from growers in the area. Our clients are grocery stores, restaurants and large-scale kitchens. We also deliver to many town and rural districts in Östergötland.

Logi Lodging

Handikappanpassat Disabled access

Grossist Wholesaler

15


85. Östgötagris AB Kulls Chark

86. Östgötamjölk

Vi är ett familjeföretag i tredje o fjärde generationen. Vi producerar styckat och förädlat fläskkött med råvaror från Blackerts Gård i Skänninge under varumärket Östgötagris.

Östgötamjölk och Blåklint (eko) är de etablerade valen av kvalitativa, närproducerade – och klimatsmarta produkter i Östergötland. De samåker från vårt mejeri till butik, vilket ger minimal miljöpåverkan och färska produkter.

We are a family company in third and fourth generation. We produce pork meat and meart products from local farm in Skänninge. The farm namne is Blackerts Farm and we sale the products under trademark Östgötagris.

Östgötamjölk and Blåklint (eco) are two locally producing dairy brands unified. Thanks to short transportations and own logistics we guarantee lowest possible impact on the environment and fresh products. All milk is from Östergötland.

Kontaktperson: Kjell Pettersson Adress: Hospitalsgatan 80 Telefon: 011-16 59 80 e-post: kjell.kullschark@telia.com Hemsida: www.charkman.org

Kontaktperson: Christian Williamsson Adress: Grenvägen 1-3 577 39 Hultsfred Telefon: 0495-122 65 070-600 48 55 e-post: info@emamejeriet.se christian@emamejeriet.se Hemsida: www.emamejeriet.se www.ostgotamjolk.se www.blaklintprodukter.se

Godare mat – närmare hemma

Östgötamat i din butik Leta efter symbolen Östgötamat i din butik. Det är din närmaste mat -maten hemifrån. Vi har tagit fram en butiksmärkning, som gör det lättare för dig som konsument att hitta de lokala varorna. Fråga efter det i din butik, kanske kan just din butik bli en Östgötamatbutik. I dagsläget samarbetar vi med följande företag:

Supermarket Malmslätt AB Hemköp Ljungsbro ICA Supermarket Storgatan ICA Supermarket Berga Centrum ICA Kvantum Signalen Maxi Ica Stormarknad Linköping Maxi Ica Stormarknad Norrköping Priso Hemköp ICA Kvantum Klockartorpet ICA Maxi MotalaMax Ica Stormarknad Motala ICA Supermarket Kisa ICA Supermarket Johannelund ICA Supermarket Rimforsa City Gross Linköping City Gross Mantorp City Gross Norrköping www.ostgotamat.se/foretag/livsmedelbutiker

16

Restaurang Restaurant

Gårdsbutik Farm Shop

Producent Producer

Konferensmöjligheter Conference facility

Kafé Café

Logi Lodging

Handikappanpassat Disabled access

Grossist Wholesaler


LOUD.SE

er

Din östgötamat!

Nu finns Östgötamat i din butik. Lätt att hitta. Lätt att välja. Östgötamat är din närmaste mat. Regionala producenter som tillsammans för fram Östergötlands smaker och matupplevelser. Produkter som växt, vårdats och hanterats med omsorg.

www.ostgotamat.se 17


70

2

5

37 42 3 31

33 78 16 13 12

76 75

7 38

10 1

57

36

45

22

60

65 79

73

28 61 25 66 23 20 63 22 30 44 21 67 19 55 52 53 84 9

47 86 32

8

83 81 48 85 46 49 82 29 77 69 17 24

11

59

6 4

40 27 34 50

54

41

58

39

14

71

26

62 74

68 72

18

43

64 35 56

51 15

80

Mera information om Östgötamat Verksamhetsledare Louise Ridderström Östgötamat ek. förening Klustervägen 11 590 76 Vreta Kloster info@ostgotamat.se

Ordf. Östgötamat ek. förening Jesper Lindström Klustervägen 11 590 76 Vreta Kloster jesper@jlutveckling.nu

www.ostgotamat.se

Restaurang Restaurant Kafé Café Producent Producer Gårdsbutik Farm Shop Konferensmöjligheter Conference facility Logi Lodging Handikappanpassat Disabled access Grossist Wholesaler

ferensmöjlighe Conferenc


26

Medlemmar 2019 1. Albackens Trädgårdsskafferi

44. Konsert & Kongress Bistro

2. Apinordica

45. Lelles Odling AB

3. Assarsson Trädgård AB

46. Louis De Geer konsert & kongress

4. Basunda Gård Slakteri

47. Löt Gårdsmejeri

5. Billbäcks Plantskola AB

48. Mårdskog & Lindkvist AB

6. Bjursunds Slakteri

49. Najas Mejeri AB

7. Blackert Lantbruk

50. Naturbeteskött i Sverige

8. Bleckenstad Gårdsbutik

51. Nääs gårdsbryggeri AB

9. Bondbönans Odlingar

52. Restaurang von Dufva

10. Bondens Skafferi Öst

53. Rico

11. Borkhult Lapphem

54. Rimforsa Strand

12. Bossgård Potatis AB

55. Ronaldo`s Stenugnsbageri

13. Boställets Vedugnsbageri

56. Ryda Gård AB

14. Boxholm Mejeri AB

57. Rykets Gård

15. Brostorps Hemlagade

58. Sankt Annagården

16. Brunneby Musteri

59. Skattegårdens Lantbruk

17. Café Jägmästargården

60. Skedevi Gård

18. Café Kårtorp

61. Skyline restaurang & bar

19. Calle C Restaurang & Café

62. Stafsäter Gårdsglass

20. Centralbryggeriet i Linköping

63. Stjärnägg AB

21. De Klomp

64. Storgårdens Konferens Gastronomi Relax

22. Drivbänk

65. Stubbetorp Potatis

23. Eklunds Chark AB

66. Stångs Magasin

24. Farmors Café

67. Svensk Cater

25. Flott

68. Sänkdalens Gård

26. Forsmans Lax och Lamm

69. Söderköpings Brunn AB

27. Fresons Bageri o Trädgård

70. Tjällmo Gästgifaregård

28. Fröö Naturbeteskött

71. Vikbolands Struts och Kött

29. Gamla Bryggeriet

72. Visätters Kalkongård

30. Gastromix

73. Vreta Kloster Golf Restaurang

31. Grepstad Gårdsbutik/Grepstad Jordgubbar

74. Vårdnäs Stiftsgård Hotell och Restaurang

32. Gävbo Bakstra - Tunnbröd i Gammalkil

75. Väderstad Centralkonditori

33. Göta Hotell

76. Väderstad Centralkrog

34. Haag Skog och Lantbruk

77. Vännerberga Gård

35. Hargs Marmeladeri

78. Wästanå Gårdsslakteri

36. HC Vilt

79. Väversunda Bärodling AB

37. Hejtorp Gårdsmejeri

80. Ydre Kött

38. Hermelins grönsaker

81. Östgöta Bi Ekonomiska Förening

39. Herrsäter Gård

82 Östgöta kök Event och Catering

40. Holavedens Handelshus Ek förening

83. Östgöta Senap AB

41. Husby Säteri

84. Östgöta Trädgårdshall

42. Högby Spa och konferens

85. Östgötagris AB Kulls Chark

43. Kinda Gurka AB

86. Östgötamjölk


Vi gjorde det igen!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.