Ung i FN - Slutrapporter från ungdomsrepresentanter i FN 2021-2022

Page 1

UNG I FN

Slutrapporter

Ungdomsrepresentanter i FN 2021-2022

RAPPORT

Daniel Samuelsson

Ungdomsrepresentant

FN:s högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) 2021-2022

Tack!

Jag vill bara börja med att rikta ett stort TACK till alla de människor som jag fått möjlighet att arbeta med under dessa två år. Kansliet med Feben Hadgu som under mitt första och andra år hjälpt mig med stor och smått och Tova Lindqvist som gjort likaså under mitt seniora år. Mina repp-kollegor Alexander Dürr och Sofia Brännström, LSU:s styrelse och medlemsorganisationer samt mina olika kontaktpersoner på utrikesdepartementet (UD) och specifikt UD GA.

Daniel Samuelsson, FN:s högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) 2021-2022
1

Kontakt

Kontakt och dialog har skett genom bland annat avstämningar, framför allt med kansliet och mina repp-kollegor men även med UD. Vidare har jag deltagit vid styrgruppsmöten och haft kontakt med LSU:s styrelse. Utöver detta har jag tack vare att jag varit del av den svenska delegationen haft möjlighet att delta på delegationsmöten på UD, samt även exempelvis på en återträff på Vinnova. Ett annat forum för kontakt har varit deltagandet i två IDA gruppmöten, där jag första gången tillsammans med Sofia var inbjuden för att dela en att göra- och checklista till departementen gällande ungdomsinkludering denna delades även med Unicef Sverige. Under det andra IDA mötet var delar av delegationen inbjudna för att reflektera kring HLPF 2022. Vidare deltog jag och Alexander på olika konsultationsmöten som UD höll inför HLPF 2022. Jag har även deltagit i möten med medlemsorganisationer, vilket jag skriver mer om under konsultationer.

Daniel Samuelsson, FN:s högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) 2021-2022
2

Konsultationer

Att representera barn och unga är en uppgift jag varit ödmjuk emot och varit mån om att göra på ett så bra sätt som möjligt. Konsultation eller försök till konsultationer med LSU:s medlemsorganisationer har således varit viktigt. Nedan följer en liten reflektion.

Under mina två år som ungdomsrepresentant har jag på olika sätt varit del i konsultationsprocesser. Under 2021 inför HLPF och öppnandet av generalförsamlingen utförde jag tillsamman med Feben Hadgu från LSU och Yasmine Djelloul som då var ungdomsrepresentant till FN:s generalförsamling konsultationer. Alla medlemsorganisationer var inbjudna men de som deltog under konsultationen var, CISV, RKUF, Sveriges Elevkårer, TUF, Unga Forskare, SSU, KFUM och Unga rörelsehindrade.

Vidare utförde LSU, tillsammans med svenska FN-förbundet och UD en konsultationsprocess inför Sveriges VNR 2021, under denna process hölls workshops kompletterat med utskick av en enkät. Utöver detta har jag deltagit och hjälpt till på olika sätt i andra konsultationer för LSU, inför COP och Stockholm+50. Ytterligare ett exempel på konsultation var att jag deltog och höll i en workshop under KForum. Dessa exempel har varit givande och givit mig en större inblick i vad det unga civilsamhället i Sverige tycker är viktigt, vilket har varit bra för mitt uppdrag. Vidare har även andra medlemsorganisationer konsulterats för specifika händelser exempelvis inför inspelning av intervjun med Robert Piper.

Daniel Samuelsson, FN:s högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) 2021-2022
3

HLPF 2021

Då HLPF 2021 var under covid-19 pandemin hade den svenska delegationen en e-delegation. Trots denna inte optimala situation var den mycket bra hanterad från svensk sida, med tydliga scheman om vem som skrev kortrapporter på vad samt med kontinuerliga möten som möjliggjorde utbyten inom delegationen. Under HLPF fick jag möjlighet att hålla en av Sveriges anföranden från svenska stolen. Detta var mycket stort och något jag är tacksam för att jag fick chansen att göra. Jag lyfte ungas inkludering, klimatkrisen och ojämlikheter. Konsultationsprocessen fungerade som underlag och talet går att se här.

Vidare reste jag och Sofia trots pandemin till Bryssel, där vi tillsammans med andra ungdomsrepresentanter från Europa styrde Belgiens officiella sidoevent under HLPF. Eventet var helt ungdomslett och handlade om kopplingarna mellan mänskliga rättigheter och klimatkrisen. Sidoeventet blev mycket lyckat och var en av de mer ambitiösa sidoeventen under konferensen. Sidoeventet går att se här.

Under HLPF 2021 presenterades även Sveriges frivilliga granskning (VNR). Som introduktion visades en film med olika deltagare från delegationen, däribland jag. Det jag lyfte i videon baserades på LSU:s och UD:s konsultationer med unga. Dåvarande statsminister Stefan Löfven var även med i videon och förmedlade den största delen av budskapet. Videon går att se här.

Daniel Samuelsson, FN:s högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) 2021-2022
4
Daniel Samuelsson, FN:s högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) 2021-2022 5

HLPF 2022

Under 2022, givet att situationen med covid-19 hade förändrats fick vi möjlighet att delta på plats i New York under HLPF, även om delegationen var en hybrid-delegation och mötet var uppdelat så att sidoevent endast var online men allt annat på plats. Även under detta HLPF vill jag rikta ett stort tack till delegationen samt UD som samordnande. Arbetet underlättades med deltagande på plats och meningsutbytet blir mer effektivt. Under konferensen fick jag även detta år möjlighet att tala, denna gång under en panel om mål 15 (ekosystem och biologisk mångfald), detta var oerhört stort och en erfarenhet jag kommer ta med mig resten av mitt liv. Under sessionen lyfte jag bland annat ungas inkludering i processer världen över, exempelvis i Agenda 2030. Jag lyfte vidare att klimatkrisen och förlust av biologisk mångfald även bör ses som ett hot mot vår säkerhet och välfärd, arbetet som global youth task force gjort inför Stockholm+50, klimaträttvisa samt vikten av framgångsrika framtida konferenser under COP27 och 15. Anförandet går att se här.

På plats deltog jag och Alex i olika event, exempelvis en ministerlunch med Finlands utbildningsminister Li Andersson och andra ungdomsrepresentanter. Att HLPF var på plats innebar inte endast ett enklare meningsutbyte utan även en närmare relation till delegationen.

Daniel Samuelsson, FN:s högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) 2021-2022
6

Andra konferenser

Som ungdomsrepresentant till HLPF har jag även haft möjlighet att delta i andra konferenser utöver HLPF, däribland FFD, ECOSOC Youth Forum och Stockholm+50.

FFD

Under FFD (Financing for Sustainable Development) satt jag 2021 med i den svenska e-delegationen. Under konferensen lyckades jag ta ordet och lyfte svenska prioriteringar och ett ungdomsperspektiv.

ECOSOC Youth Forum

Under ECOSOC Youth Forum ordnade UD GA en ungdomsdelegation, som deltog och följde mötet, vilken jag och Sofia var del av.

Stockholm+50

Under Stockholm+50 deltog jag tillsammans med flera från LSU:s styrelse, kansli och andra ungdomsrepresentanter under två dagar. Jag var inte del i den svenska delegationen, men följde möten, träffade kollegor från andra länder med mera. Jag var under konferensen även del av KFUM:s delegation vilket är den medlemsorganisation som jag har min bakgrund i. Inför Stockholm+50 hjälpte jag även till lite med de konsultationer som hölls inför mötet.

Daniel Samuelsson, FN:s högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) 2021-2022
7

Paneler

Under uppdragets gång deltog jag i flertalet paneler. En av dessa var ledd av Formas under ämnet “nuläge”. Under panelen deltog bland annat den dåvarande Miljö- och klimatministern Per Bolund. Under panelen lyfte jag vikten av att meningsfullt inkludera unga och mycket mer, konferensen går att se här. Ytterligare en panel som jag deltog vid var när Sveriges VNR presenterades inför HLPF 2021, där jag och andra deltagare var inbjudna för att kommentera den frivilliga granskningen. Jag var delvis inbjuden i kapacitet att jag tillsammans med den då seniora ungdomsrepresentanten Sofia Brännström varit del av den konsultationsprocess för underlag av ungas perspektiv till Sveriges VNR, se avsnitt om konsultationer. Jag modererade även en panel på LSU mellan Sofia och en representant från det unga belarusiska civilsamhället.

Annan medverkan

Utöver konferenser och paneler med mera har jag deltagit i en rad olika event, nedan listar jag några av dem. Under hösten 2021 deltog jag i ESDN Youth Workshop, där unga från runt om Europa deltog i en workshop för att ta fram ett manifest med prioriteringar i olika områden. Jag var del i att utforma delen om ett ökat meningsfullt ungdomsinflytande. Jag var sedan en av deltagarna som vid ett senare tillfälle under en ESDN konferens presenterade manifestet. Under december 2022 deltog jag i en liknande workshop kallad UNECE

Youth Dialogue: Shaping the Future of the Region, där en rad frågor diskuterades. Jag deltog även i en workshop arrangerat bland annat av University of Cambridge och Regeringskansliet om hur mer hälsosam och hållbar konsumtion ska kunna bli vanligare i Sverige. Vidare har jag bland annat deltagit i NOD möten där jag fick möjlighet att lyfta ett ungdomsperspektiv för bland annat Per Bolund.

Daniel Samuelsson, FN:s högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) 2021-2022
9

Jag har även deltagit i en rad webbinarier, samt i en utbildning av Folk och Försvar för unga engagerade. Tack vare uppdraget har jag även haft möjlighet att delta på flera så kallade reppforum ordnade av LSU, där ungdomsrepresentanterna samt kansli och ibland styrelse får möjlighet att träffas och utbyta idéer och tankar. Reppforum har även varit ett bra utbildningstillfälle, med externa föreläsare.

Kommunikation

Poddar

Jag har spelat in fyra poddar av LSU:s podcast Ung Agenda, bland annat ett avsnitt om reflektioner kring HLPF 2021 samt två intervjuer/dialoger med Ulrika Modeer och Robert Piper.

Intervjuer

Vidare har jag gjort olika intervjuer under mitt uppdrag för att upplysa om uppdragets innebörd. Intervjun för KFUM hittar ni här, för Sustainergies här och för Expressen här. Jag gjorde även en intervju för P4 Uppland.

Annan kommunikation

Mot slutet av HLPF 2021 gästbloggade jag och Sofia på Unicef Sveriges blogg, där vi reflekterade runt HLPF, ungas inkludering och de sidoevent som vi höll tillsammans med andra ungdomsrepresentanter, bloggen kan läsas här. Uppdraget har också inneburit att vi genom LSU:s kanaler delat med oss om våra uppdrag i form av “repprapporter” och takeovers på Instagram där vi berättat mer om våra uppdrag, vad vi deltar på och vad vi lyfter. En takeover gjordes även på KFUM:s Instagram under HLPF 2021. Utöver detta har även privata kanaler till viss del använts samt den Facebooksida som ungdomsrepresentanter till FN använder för informationsspridning. Vidare har även kanaler som SwedenUN och UD delat olika anföranden med mera. Utöver detta har föreläsningar använts för informationsspridning, detta gjorde jag exempelvis för KFUM:s styrelse.

Daniel Samuelsson, FN:s högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) 2021-2022
10

Avslutande reflektioner

Mitt juniora år som ungdomsrepresentant var under pandemin, detta var såklart tråkigt och försvårade arbetet till viss del. Samtidigt möjliggjorde det att jag trots studier kunde delta vid fler konferenser med mera än om allt hade varit på plats. Under tiden som ungdomsrepresentant har jag insett vikten av att fortsätta arbeta för ett mer systematiskt deltagande, där unga från en större bredd får inflytande. Detta är viktigt då unga står för en mångfald av perspektiv.

Vidare, då Agenda 2030 är en mycket omfattande agenda och särskilt för en person som arbetar ideellt är det bra att få möjlighet att fokusera på några mål. För mig har fokus genomgående varit på ungas inkludering, men även på specifika mål och då kanske framför allt mål 13 om att bekämpa klimatförändringarna. Här hade en ungdomsgrupp likt den i Finland möjliggjort för en större täckning av de globala målen. Slutligen har dessa år varit en fantastisk erfarenhet och en ära. Där jag under två år fått representera engagerade unga i Sverige, vilket jag tagit mycket seriöst och försökt göra på bästa möjliga sätt. Jag är även tacksam för personer jag fått arbeta med i LSU, det unga civilsamhället, civilsamhället, UD och ungdomsrepresentanter nationellt och globalt med mera.

Daniel Samuelsson, FN:s högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) 2021-2022
11
Daniel Samuelsson
Daniel Samuelsson, FN:s högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) 2021-2022 12
Ungdomsrepresentant FN:s klimattoppmöte COP 2021-2022
RAPPORT Amanda Björksell

Nu har tiden kommit för min slutrapport, efter knappa 2 år fulla av överraskningar. Min tid som klimatrepp har varit intensiv, rolig och har gett mig otroligt mycket kunskap. Samtidigt känner jag att jag tydligt har varit med i en påverkansprocess och en, för mesta tiden, meningsfull ungdomsinkludering. I denna slutrapport kommer jag att berätta om de huvudsakliga uppgifterna jag har haft under min tid som klimatrepresentant, där jag inte bara har bevakat FNs klimatförhandlingar utan även förhandlingarna om biologisk mångfald och miljö. Det är nog tur att jag inte visste hur mycket tid detta uppdrag skulle ta innan jag sökte…

Amanda Björksell, FN:s klimattoppmöte COP 2021-2022
1

Representation

I mitt uppdrag har huvudfokus varit att representera Sveriges unga på klimatförhandlingarna i Glasgow, COP26, samt Sharm el Sheik, COP27. På grund av olika omständigheter har jag även representerat Sveriges unga på UNEA 5.2, inom FN:s miljöprogram, samt FN:s förhandlingar om biologisk mångfald i Montreal, COP15. Utöver dessa större uppdrag har jag representerat LSU i olika referens- och arbetsgrupper. Här följer en lista på de större uppdragen jag har haft:

• SLU Future Foods referensgrupp, med möten 2 dagar varje termin.

• Konsumentverkets insynsråd (uppdrag för LSU som jag dock fick innan reppuppdraget)

• SB digitalt 2021 och en vecka fysiskt i Bonn 2022 (tjänstemannaförhandlingar inom UNFCCC, äger alltid rum ett halvår innan COP)

• COP26 i Glasgow november 2021

• COY16 i Glasgow november 2021 (Conference of Youth, organiserat av YOUNGO)

• UNEA 5.2 i Nairobi februari/mars 2022 inkl parallell ungdomskonferens.

• COP27 i Sharm el Sheik november 2022

• COP15 i Montreal december 2022 inkl förberedande ungdomskonferens med GYBN de första dagarna.

Under förhandlingarna har jag fokuserat på att aktivt delta i delegationens arbete och samtidigt vara en del av och ha god kontakt med den svenska och globala ungdomsrörelsen. Det har sett på lite olika sätt ut under de olika förhandlingarna. Något som jag är väldigt glad och stolt över är hur samordningen och samarbetet mellan de nordiska och europeiska delegaterna till UNFCCC har blivit mycket bättre under de två åren jag har haft insyn i processen. Utöver

Amanda Björksell, FN:s klimattoppmöte COP 2021-2022
2

delegationsarbetet har jag deltagit i och organiserat olika paneler och sidoevent på teman som har rört klimaträttvisa, ungas deltagande i FN-processer, ekocid, ungdomsråd inom näringslivet, Stockholm+50, UNFCCC struktur etc. Under mitt andra år som rep, dvs som senior, fokuserade jag mer på att vara involverad i förhandlingarna och fick

även större uppdrag från delegationsledningen under förhandlingarna.

På så sätt kunde jag och Axel, dåvarande junior, ha lite olika fokus och han fick som junior synas, höras och etablera kontakter. Jag kunde

å andra sidan börja ta ett steg tillbaka och få användning av det jag

lärt mig under mitt år som junior i förhandlingsprocessen. Under förhandlingarna har jag, tillsammans med min kollega, även sett till att de unga som är på plats har fått träffa svenska ministrar, beslutsfattare, riksdagsledamöter, EU-parlamentariker och förhandlare.

Amanda Björksell, FN:s klimattoppmöte COP 2021-2022

Konsultationer

Som en förberedelse till representationen under COP26, COP27 samt COP15 har jag tillsammans med min klimatreppskollega genomfört olika konsultationer. Dessa konsultationer har legat till grund för de Röda Linjer som vi har tagit fram till respektive förhandling. Utöver de specifika konsultationerna har utkomsten från Ungdomsrådet för klimat- och miljö varit mycket användbart. Förutom de listade konsultationerna har jag löpande haft kontakt med olika organisationer separat som ha varit intresserade av förhandlingarna. Här följer ett exempel på dessa:

• Ungdomsrådet, 2021-2022. En träff minst varje termin, samt förberedande och utvärderande arbete med Miljödepartementet och NOD. Även ett förmöte inför varje ungdomsråd.

• Konsultationer inför COP26, COP27 och COP15. Minst ett dedikerat konsultationstillfälle inför varje förhandling, med efterföljande godkännande av Red Lines eller statements via mailkontakt.

• Föreläsningar och konsultationer specifikt med: SKU, Scouterna, SSU klimatnätverk, RKUF, FUF, Ekumenia Scout, Grön Ungdom International m.fl.

• Deltagit i konsultationer och förmöten inför Stockholm+50

• Avfall Sverige: dag av konsultation och samtal där jag fick inleda och hålla i pass.

• Andra möten, event, föreläsningar etc

Amanda Björksell, FN:s klimattoppmöte COP 2021-2022
4

Utöver att representera under FN-förhandlingar och genomförandet av konsultationer innan det har jag under mina år som klimatrepp deltagit i olika externa events. Här listar jag ett urval av den typen av events och sammanhang.

• Konferensen i Umeå september 2022. Jag deltog som talare och panelist på en vetenskaplig konferens inom temat bioetik.

• Bokmässan 2022. Jag fick leda ett samtal med Greta Thunberg och Sara-Elvira Kuhmunen på Svenska kyrkans scen Se människan.

• WWF konsultation om EUs nya lag för hållbara matsystem. November 2022. En workshop med ett flertal andra organisationer och företag om EUs nya lagförslag.

• Climate Pact Ambassador, EU kommissionen. Möte med kommissionären för hav, natur samt två dagar av workshops och möten under EU Green Week. Bryssel maj 2022.

• Talare inför Östersjökonferens juni 2022. Inledningstalare för ungdomskonferensen som skedde i samband med Östersjökonferensen.

• Moderator för panelsamtal om rättvis klimatomställning, digitalt och anordnat av LSU. Mars 2022.

• Reppforum och andra LSU-organiserade events.

• Poddar för LSU. Under min tid som representant har jag varit med i 3 poddar (om COP26, Stockholm+50 och COP27/COP15)

• SLU future food poddcast. Inför Stockholm+50 deltog jag i en podd med fokus på ungas åsikter inför mötet och kopplingar till jordbruk och naturresurser.

• Möte mellan Svenska unga och representanter för regeringen i Qatar om klimat och ungdomsinkludering.

• Löpande dialog inför starten av Climate Youth Negotiator Program, CYNP, för att tala om ungdomsinkludering och hur det svenska upplägget fungerar.

• Talare på event hos Brittiska Ambassaden i Stockholm samt Svenska Ambassaden i Mexico.

Amanda Björksell, FN:s klimattoppmöte COP 2021-2022
5

Förutom enstaka möten med olika aktörer har ja under mina år haft ett antal stående möten och avstämningar på regelbunden basis.

• Delegationsmöte med svenska delegationen till UNFCCC.

• Hösten 2022: delegationsmöte med svenska delegationen till CBD

• Civilsamhällesmöten för UNFCCC, UNEA och CBD.

• Dialog mellan delegationsledning och Nätverket för Biologisk Mångfald inför CBD

• Avstämningar med CONCORDs arbetsgrupp för klimat.

• Avstämningar och koordinering med andra nordiska ungdomsdelegater inför respektive förhandlingssession.

• Arbete med att ta fram Röda Linjer inför förhandlingarna, som bygger på konsultationer.

• Avstämningar med Fredrika/Axel, en massa mail och möten med olika aktörer.

• Möten för att ta fram olika statements, positionspapper etc.

Amanda Björksell, FN:s klimattoppmöte COP 2021-2022
6

Mina fokusområden

Att få täcka både UNEA och CBD, men kanske speciellt CBD, har gjort att jag har kunnat fokusera mer på mina intresseområdet, vilka egentligen handlar mer om naturresurshantering än direkt klimatpolicy.

På det sättet har uppdragets breddande passat mig väldigt väl. Jag har som en utvärdering av mitt uppdrag gått igenom de fokusområden och perspektiv som jag listat som prioriterade i mina inriktningsdokument. Där har jag listat följande områden:

Människans relation till naturen, existentiell oro och existentiella perspektiv på klimatförändringarna

Detta är ett tema som jag genomgående har försökt lyfta, inte minst då jag har representerat och blivit nominerad av Svenska kyrkans unga. Till exempel har jag försökt skapa ytor för att tala om klimatkrisen ur mer existentiella perspektiv, modererat samtal om klimat och miljö inom Svenska kyrkan och tillsammans med andra troende unga anordnat ett större event under UNEA.

Landsbygd och naturresurshantering

Jag har försökt att i både arbetet med Red Lines, i kontakt med beslutsfattare och i de talmöjligheter jag har haft lyfta perspektiven från unga som inte bor i urbana området. Då naturresurshantering även har varit en viktig fråga inom klimatrörelsen se senaste åren (t.ex. skogsbruk och jordbruk) har jag gjort mitt för att lyfta den diskussionen även inom delegationsarbetet och andra sammanhang jag har befunnit mig i.

Amanda Björksell, FN:s klimattoppmöte COP 2021-2022
8

Representation inom klimatengagemang

En viktig fråga för mig har varit att driva på för en intersektionell representation och representation med en bred åsiktsbas. Det har jag arbetat för att få in både i Sveriges nationella policyer, men kanske framför allt genom att vara noga med att försöka bredda åsiktsbasen. Till exempel genom dialog med Saminourra, FFF och LRF Ungdomen.

Hållbar konsumtion och produktion, ansvarsfördelning inom klimatpolitik, klimaträttvisa och intersektionalitet

Detta är alla teman som jag har lyft i olika sammanhang under min tid som klimatrepp, utifrån att det också är teman som har kommit upp tydligt under våra konsultationer.

Institutionaliserade forum för politisk påverkan

En viktig fråga har varit att driva att ungdomsrådet för klimat och miljö ska bli permanent. Vi hade framgång i det innan valet, men har inte fått några tydliga besked från den nya regeringen.

Ekocid

Det har under de senaste två åren hänt mycket i debatten om ekocid, både inom och utanför LSU. Det r många som har drivit frågan och jag är väldigt glad över att LSU nu har tagit ställning för ekocid, samt att frågan fick så mycket uppmärksamhet under Stockholm+50.

Dessutom fick jag äran att leda ett sidoevent om ekocid under COP27, vilket var en fin inramning av arbetet.

Amanda Björksell, FN:s klimattoppmöte COP 2021-2022
9

Förbättringspotential

Jag upplever att vi har haft en bra kommunikation under mina år och därmed har kunnat diskutera de sakerna som jag har upplevt behöver förbättras löpande. Men utöver det är det några saker jag speciellt vill lyfta i detta slutdokument:

• Att fortsatt utse representant till UNFCCC samtidigt som de andra FN-repparna.

• Tänk över vilket scope klimatrepresentanten ska ha. Ska en bara täcka UNFCCC eller bör CBD och UNEA ingå där? Jag tror att det kan vara bra att tänka strategiskt kring vilka processer vi har störst möjlighet att påverka. CBD går till exempel in i en implementeringsfas för det nya globala avtalet, där unga skulle behöva vara med och påverka både nationellt och internationellt.

• Fundera på hur junior/seniorsystemet ska funka och om det ska finnas gemensamma strukturer för alla representanter. Vem gör vad? Är senioren mer stöttande funktion eller ska senioren ta på lite tyngre uppdrag? Hur stöttar man representanterna i sitt samarbete?

• Det har varit väldigt bra att bredda åsiktsbasen, till exempel genom att bjuda in LRF Ungdomen. Detta har uppskattats även av Miljödepartementet eftersom våra Röda Linjer då har gett en bättre spegling av vad Sveriges unga tycker och tänker. Jag tror dock att vi behöver bredda mer och bjuda in t.ex. Unga på landsbygden och andra organisationer. Utöver det så har jag under min tid jobbat för en god kontakt med FFF, och har haft regelbundna samtal med representanter för deras nationella arbete. Detta är något som jag tror att vi behöver jobba ännu mer med.

• Reppforum är bra! Bra att ta upp saker som vi möter i uppdragen, t.ex. debatträning eller konsten i att hålla tal. Även pass om hållbart engagemang vore bra. Det är viktigt att träffa de andra representanterna då det är lätt att känna sig ganska ensam i sitt uppdrag.

Amanda Björksell, FN:s klimattoppmöte COP 2021-2022
10

Generella intryck och vad jag är nöjd med

Det är såklart mycket som hade kunnat göras bättre, förberedas bättre och strukturerats bättre. Den stora arbetsmängden, i kombination med att jag den största delen av uppdraget har jobbat 100% med annat, har gjort att det inte riktigt har funnits tid att genomföra uppdragen så noggrant som jag hade velat. Däremot så är det några saker som jag vill lyfta som saker jag ändå är rätt nöjd med, eller saker som jag har funderat över:

• Vi har stöttat Norge och Finland till junior/seniorsystem, Sverige har varit ett bra exempel. Men nu behöver vi visa på hur de gör i andra länder, till exempel för att permanent få en ungdomsrepresentant till CBD eller för att ungdomsrådet ska bli permanent.

• Det har varit otroligt bra att kunna se synergier mellan UNFCCC, CBD och UNEA – men det har varit slitigt. Både att åka på många förhandlingar och det förberedande arbetet. Jag har ofta känt mig otillräckligt och inte tillräckligt inläst. Det är en av de stora utmaningarna med detta uppdrag. Förhandlarna fokuserar på en eller ett par frågor, enbart, men som ungdomsdelegater förväntas vi ha en övergripande koll på hur det går i majoriteten av förhandlingsspår.

• Det är ett svårt uppdrag. Svårt att känna sig nöjd pga det finns alltid så mycket att göra, och svårt att navigera i vad som är bäst. Junior/ Senior systemet är väldigt bra för det, att prioritera men också att känna att man hinner med.

• Jag upplever att jag fick mycket bättre kontakt med delegationen till UNFCCC under mitt andra år, vilket talar för viken av att ha ett junior/seniorsystem. Under COP27 hade jag ett större förtroende, fick ta större och viktigare uppdrag å delegationens vägnar och kunde tydligare föra ungas talan i delegationsarbetet.

• Uppdraget ställer otroligt stora krav på ens sociala skills, trygghet, självständighet och anpassningsförmåga. Det är kanske inte det jag tänkte på när jag först sökte till uppdraget, men något som jag tycker verkligen bör tänkas in. Även hur ens påverkansstil ser ut avgör hur väl en kan få inflytande i delegationerna.

Amanda Björksell, FN:s klimattoppmöte COP 2021-2022
11

Tack!

Slutligen så vill jag återigen uttrycka ett stort, stort tack till er på LSU som både har gett mig den här möjligheten och som har funnits med som en trygg hamn under hela tiden. Jag har vuxit otroligt mycket som person under de senaste åren. I hur jag tar plats, vågar uttrycka mig, arbetar med påverkansfrågor etc. Jag har blivit mycket tryggare i mig själv och mitt uppdrag allt eftersom uppdraget pågick. Men framför allt är jag väldigt tacksam för möjligheten att representera Sveriges unga på detta sätt. Det är det finaste uppdraget jag någonsin har haft. Tack för det. Och tack för stöd, i sakfrågor likväl som emotionellt. När jag har upplevt att det har varit jobbigt har det varit en självklarhet att prata med er om det. Så tack för de här åren, och lycka till i coachandet av de kommande repparna.

2021-2022
Amanda Björksell, FN:s klimattoppmöte COP
13
Amanda Björksell

E-post: info@lsu.se

Instagram och Twitter: LSU_se

Facebook: LSU – Sveriges barn- och ungdomsorganisationer lsu.se

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.