Ung i FN - Slutrapporter från ungdomsrepresentanter i FN 2022-2023

Page 1

UNG I FN

Slutrapporter

Ungdomsrepresentanter i FN 2022-2023

2
Alexander Dürr Ungdomsrepresentant Hållbar utveckling 2022-2023
RAPPORT

Stort tack!

Jag vill börja med att tacka alla människor som varit med och stöttat mig under denna resa! Jag vill framförallt rikta tack till Feben Hadgu och Tova Lindqvist från kansliet som varit med från början, varit ett kontinuerligt stöd och bollplank under mitt uppdrag. Sedan vill jag även tacka Daniel Samuelsson för hans vägledning som senior-repp och såklart Bitanya Kassaye för detta året som varit, jag ser fram emot att se allt bra du gör under kommande året. Avslutningsvis vill jag tacka hela LSU:s styrelse, alla medlemsorganisationer och mina kontaktpersoner från utrikesdepartementet.

3 Alexander Dürr, Hållbar utveckling 2022--2023

Representation

Under dessa två år har jag fått nöjet att delta på flertal konferenser i Sverige och utomlands.

HLPF 2022

Under FN’s politiska högnivåforum ingick både jag och Daniel i Sveriges delegation. Delar av delegationen och själva konferenser var hybrid (digitalt och på plats). Sveriges officiella sidoevent anordnades av FORMAS, under eventet fick jag dela med mig några avslutande reflektioner om mål 14: Hav & Marina resurser. Här pratade jag om Climate-Ocean Nexus, kopplingen mellan hållbart fiske och jämlikhet och avslutningsvis riskerna kopplat till djuphavs gruvdrift. Under eventet fick jag och Daniel träffa flera andra ungdomsrepresentanter, diskutera hållbarhetsfrågor med delegationen och delta på en lunch med Finlands utbildningsminister, Li Andersson. Jag vill rikta ett stort tack till hela delegationen samt all koordinering av utrikesdepartementet.

4 Alexander Dürr, Hållbar utveckling 2022--2023

HLPF 2023

Tyvärr hade bara en ungdomsrepresentant möjlighet att delta under HLPF 2023. Då jag deltog under föregående år så åkte min fantastiska kollega Bitanya till New York för att delta på HLPF 2023. Jag deltog i den mån jag kunde, framförallt under sidoevent som handlade om hållbarhetsmål 7: hållbar energi till alla. Den största lärdomen jag tar med mig är hur den gröna omställningen som är beroende av mineral kan leda till sociala och miljömässiga konsekvenser utomlands. Vi måste se över utvinningen och handelskedjan av dessa material för att säkerställa att Europas gröna omställningen inte ska bekämpa hållbarhetsmål i andra regioner.

Havskonferensen i Lissabon

United Nations Ocean Conference hålls med jämna mellanrum, under konferensen samlas regeringar, civilsamhället, akademiker samt näringslivsrepresentanter för att diskutera och främja hållbart havs nyttjande. Under 2022 deltog jag i Sveriges delegation, under konferensen fokuserade jag lite extra på Ocean-Climate Nexus och lärde mig mer om djuphavs gruvdrift för mineraler som behövs för den gröna omställningen.

ECOSOC Youth Forum

Under både 2022 och 2023 deltog jag på ECOSOC Youth Forum, ett event som sker årligen och samlar folk från hela världen för att diskutera ekonomiska, sociala och miljömässiga frågor. Detta är framförallt ett forum för ungdomsrepresentanter, entreprenörer, aktivister och ledare att säga sitt om hållbarhetsmålen och Agenda 2030. Under båda åren deltog jag digitalt och närvarande på flera online-event och föreläsningar. Financing for development: Denna konferens har som syfte att samla ledare för att diskutera och främja och mobilisera finansiering för global utveckling och hållbarhetsmålen. Under 2022 deltog jag digitalt och ingick i den svenska delegationen.

5 Alexander Dürr, Hållbar utveckling 2022--2023

Annat deltagande

Under både 2022 och 2023 deltog jag på ECOSOC Youth Forum, ett event som sker årligen och samlar folk från hela världen för att diskutera ekonomiska, sociala och miljömässiga frågor. Detta är framförallt ett forum för ungdomsrepresentanter, entreprenörer, aktivister och ledare att säga sitt om hållbarhetsmålen och Agenda 2030. Under båda åren deltog jag digitalt och närvarande på flera online event och föreläsningar. Financing for development: Denna konferens har som syfte att samla ledare för att diskutera och främja och mobilisera finansiering för global utveckling och hållbarhetsmålen. Under 2022 deltog jag digitalt och ingick i den svenska delegationen

Paneler

• Stockholm Peace & Development Forum 2022. Under denna panel pratade jag om ungas roll i fredsbyggande processer samt vikten av att inkludera unga i politiska processer.

• Globala torget med The Hunger Project. Under denna panel delade jag med mig övergripande reflektioner från mina erfarenheter på HLPF och höstkonferensen och förmedlade sina åsikter om varför ungas representation behövs stärkas i internationella forum.

• Model United Nations (MUN) 2022 Malmö. Under denna konferens i Malmö höll jag ett tal under ceremoni och deltog i en frågestund där deltagarna fick ställa frågor om mitt uppdrag och hur man kan fortsätta engagera sig inom ungdomsrörelsen. Jury i uppsatstävling med Te Hunger Project och Agenda 2030. I slutet av 2022 höll The Hunger Project i en uppsatstävling där gymnasieelever fick skriva om olika hållbarhetsmål. Som jury deltagare gav jag feedback på olika uppsatser.

6 Alexander Dürr, Hållbar utveckling 2022--2023
7 Alexander Dürr, Hållbar utveckling 2022--2023

Konsultationer

Under 2022, givet att situationen med Covid-19 hade förändrats Under mitt uppdrag så påminde jag kontinuerligt mig själv att jag företräder inte bara ungdomsperspektivet och mina egna åsikter, men att jag även har ett ansvar för att företräda ungdomsrörelsen och våra medlemsorganisationer. Därför höll jag i två stycken konsultationer under mina två år som representant. Först under 2022 där vi höll en digital konsultation, där underlaget användes under mitt deltagande på HLPF 2022. Inför HLPF 2022 deltog jag även i flera konsultationer som anordnades av utrikesdepartementet om hållbarhetsmålen, där delade jag mig de reflektioner och diskussioner som hölls under konsultation som hölls med LSU:s medlemsorganisationer. Under 2023 höll jag och Bitanya en liknande konsultation, som i sin tur användes när hon deltog under HLPF 2023.

8 Alexander Dürr, Hållbar utveckling 2022--2023

Avslutande reflektioner

Under dessa två år har jag lärt mig oerhört mycket och funnit flera nya hjärtefrågor som jag tar med mig i framtiden.

Vi behöver fortsätta att normalisera ungas representation i politiska processer från start till slut. Under planering, konsultation, genomförande och utvärdering. Vi behöver även stärka ungas förutsättningar att bli unga ledare.

Sedan behöver även ungas deltagande värdesättas mer. Vid flera tillfällen satt jag i panelen, där vuxna fick arvordering eller annan ersättning och jag inte fick det. Detta har en tydlig symbolik och vi behöver stärka hur ungas deltagande värdesätts i nationella och internationella forum.

Det finns en tydlig diskrepans i vilka ungdomsrepresentanter som finns på plats i internationella forum. Bland Annat finns det en överrepresentation av representanter från Europa jämfört med andra delar i världen, därför måste vi säkerställa en mer representativ och rättvis representation av ungdomar runt om i världen.

Hållbarhetsmålen kan inte ses i isolation. Alla hållbarhetsmål är ihopkopplade, vissa mer än andra. Därmed, om man uppnår ett mål kan man positivt påverka ett annat. Däremot är vissa mål motsägelsefulla, såsom mål 13: Bekämpa klimatförändringar och mål 8 som berör ekonomisk tillväxt.

Jag är väldigt tacksam att ha fått denna möjlighet och alla fantastiska personer jag fått arbeta med på LSU, utrikesdepartementet och andra från civilsamhället.

9 Alexander Dürr, Hållbar utveckling 2022--2023
Alexander Dürr

RAPPORT

Axel

Ungdomsrepresentant Klimat

Eriksson
och miljö
2022-2023

Livet som repp - ett smakprov

Jag tilltalade EU:s chefsförhandlare bestämt, med knäppta händer:

“Redan ser vi förödande klimatkatastrofer orsakade av våra länder.

Mot förlust av biologisk mångfald och föroreningar måste vi strida, För att ge rättvisa åt dem som skadat minst, men ändå tvingas lida.

Vi unga kräver finansiering för miljön från rika länder, inklusive här, För att förödelsen ska förhindras, eller mildras om den .ett faktum redan är.

Om ni släpper in oss i era beslutsrum, kommer vi visionära ord bifalla.

De unga vars röster jag bär vågar tro på och skapa en framtid för alla.”

Mina ord uttalades som en av Sveriges miljö-ungdomsreppar, Som på FN-möten förmedlar ungas krav och till handling peppar.

Att ha det som uppdrag de senaste två åren har varit en ära. När det nu avslutats inser jag hur jag utvecklats och fått lära!

Det är dags att friska vindar blåser i denna roll, alltså ut med mig!

Men utrymme att reflektera kan en numera utfasad repp unna sig?

På sju FN-konferenser har jag konsekvent kämpat för ambition som vi ser, För att skydda de liv och ekosystem som hotas av begäret efter mer.

Biologisk mångfald, klimat och en oförorenad miljö går inte att skilja.

Med krav på enade lösningar för dessa, har jag uttryckt ungas vilja.

Förändringar och förluster syns redan, främst hos dem utan skuld. Redan privilegierade har utarmat Moder Jords gåvor för att bada i guld.

11 Axel Eriksson, Klimat och miljö 2022-2023

Därför är det ansvar jag bidragit med som Sveriges ungdomsdelegat, Att ge mikrofonen till dem som berörs mest av maktens tomma prat.

Efter två meningsfulla år, har jag lärt och utvecklats på många sätt. Nu vet jag hur FN hanterar miljöfrågor och jag vill göra det som är rätt.

Jag kommer inte sluta kämpa för miljörättvisa så länge den är hotad, Erfarenheterna som repp är en plats där min fortsatta kamp är rotad.

Stort tack till alla som trott att jag är klok nog att denna uppgift utföra

Och till alla diplomater och makthavare som velat våra röster höra!

Farväl till rollen som svensk ungdomsdelegat; nu går jag vidare igen!

Nästa gång ses vi på andra sidan förhandlingsbordet, Sverige, kära vän!

Axel Eriksson, Klimat och miljö 2022-2023

Hur hamnade jag här?

Jag brinner för miljörättvisa. Jag ser en trippel planetär kris av förlust av biologisk mångfald, klimatförändringar och föroreningar som har direkt inverkan på liv här och nu. De som bidragit allra minst till att orsaka dessa kriser drabbas oftast hårdast av konsekvenserna. Samtidigt är deras röster ofta exkluderade från de rum där beslut fattas. Det gäller exempelvis unga, urfolk, personer med funktionsnedsättning och personer diskriminerade på grund av genus. Deras röster behöver höras, både för att deras perspektiv är nödvändiga och för att bidra till en minskning av den ångest som drabbar framför allt unga när de känner sig maktlösa i miljöfrågor

När jag i början av 2022 för andra gången sökte detta uppdrag, gjorde jag det med avsikt att:

• Möjliggöra för fler unga att ha reellt inflytande i nationella och internationella beslut om miljö, inklusive klimat och biologisk mångfald

• Bidra till att de unga som drabbas hårdast av klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald ges möjlighet att tala för sig själva i sammanhang där deras framtid diskuteras

• Föra fram nationellt och internationellt att Sveriges unga alltmer behandlar klimat och biologisk mångfald som nära sammankopplade och nödvändiga att värna samtidigt

Den har rapporten är mitt sätt att redovisa vad jag har gjort för att uppnå detta.

13 Axel Eriksson, Klimat och miljö 2022-2023

Meningsfull ungdomsinvolvering

Nothing about us without us

Men jag har inte alltid känt mig lika säker på hur jag ska göra min röst hörd. Det är där meningsfull ungdomsinvolvering blir viktig. För att uppdraget ska kunna representera unga i Sverige, krävs det att det är tillgängligt för unga, oavsett bakgrund. Trösklarna, vare sig ekonomiska, kunskapsmässiga eller andra, bör vara så låga som möjligt. Jag tror verkligen att alla unga har något unikt att bidra med i roller som denna, så vad som än kan göras för att möjliggöra för en mångfald av unga att komma in i rollen, uppmuntras!

Först och främst är det viktigt att inte förutsätta omfattande förkunskaper och lång erfarenhet. Betvivla inte att vi unga vill lära oss mer och att vi vill göra det som krävs för att åstadkomma förändring. Därför behövs ofta att icke-unga delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Också att det ges utrymme för oss att pröva och göra misstag som vi kan lära oss av. Å andra sidan bör detta stöd inte hindra oss från att själva definiera våra prioriteringar. I mitt uppdrag har det möjliggjorts av:

• Ett tydligt mandat: att med stöd av LSU representera Sveriges unga i svenska förhandlingsdelegationen. Jag har vetat att det är i denna roll delegationen och andra förväntar sig att jag agerar, vilket gjort det lättare för mig att utföra min roll, medveten om vilket inflytande jag har och vilka förväntningar som ställs på mig.

• Kapacitetsuppbyggnad från delegationen och andra för att bättre förstå processerna samt finansiering från Regeringskansliet för resor, boende osv. Jag har till stor del lärt mig att hantera detta uppdrag genom att faktiskt hantera det, d v s learning by doing.

• Kontinuerligt deltagande och inflytande i svenska delegationen genom att kunna ge synpunkter på deras ståndpunkter och ta del av den interna kommunikationen. Att ha ett mandat i två år med en junior och senior hjälper för att hinna bekanta sig med uppdraget under första året och att sedan kunna agera med stöd av sina erfarenheter under andra året.

14 Axel Eriksson, Klimat och miljö 2022-2023
15
Eriksson, Klimat och miljö 2022-2023
Axel

Den faktiska rapporten

Det första året lärde jag mig rollen, medan jag under andra året kunde använda den för att driva ungas prioriteringar. Jag kastades rakt in i april 2022. Ungefär en vecka efter att jag blev repp höll jag i mitt första möte, och från den dagen gällde intensiv men rolig learning by doing. Tur att jag hade Amanda Björksell där som senior repp! När jag sedan själv blev senior 2023, kunde jag självsäkert tala inför EU-diplomater om vad unga förväntar sig av dem.

Att ha det här uppdraget har motiverat mig när mycket annat känts hopplöst. Det viktiga är inte antalet möten, paneler eller liknande som jag haft, utan de röster jag kunnat bära med mig till makthavare. Denna rapport är ett sätt att förmedla varför repprollen är viktig och ge inspiration kring vad som är möjligt att göra som ung i FN:s processer för miljön, snarare än exakt vad en repp bör göra. Under tiden som repp, har jag:

• varit på sju separata FN-konferenser om klimat eller biologisk mångfald

• deltagit på tolv andra konferenser eller heldagar (relaterade till mitt uppdrag)

• blivit intervjuad vid tio olika tillfällen och spelat in ett avsnitt av podden Ung Agenda

• medförfattat fem olika positionspapper (samt bidragit till och spridit många fler)

• haft två möten med klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (och lika många gånger med hennes statssekreterare Daniel Westlén), samt ett möte med bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell, för att förmedla ungas krav

• talat å ungas vägnar i 14 möten med EU:s förhandlare (och deltagit på många fler), varav jag varit ordförande för ett möte

• koordinerat ett nätverk av europeiska ungdomsdelegater med regelbundna möten och gemensamma ståndpunkter

• varit talare i 25 olika event (i min roll som repp)

• haft möten med unga från Tyskland, Spanien, Rumänien och Liberia om att skaffa ungdomsdelegater för klimat och/eller biologisk mångfald

• försökt kommunicera mitt uppdrag i sociala medier, och kanske lyckats delvis

• varit i kontakt med Spaniens och Belgiens chefsförhandlare kring ungdomsinvolvering i deras EU-ordförandeskap hösten 2023 respektive våren 2024

• spenderat ungefär 5-15 h per vecka på uppdraget, och ungefär lika många timmar per dag när jag varit på konferenser (och dricker inte ens kaffe!)

• varit i nio olika länder, varav jag sökte visum till 4 (varje visum med sin unika plåga)

16 Axel Eriksson, Klimat och miljö 2022-2023
17 Alexander Dürr, Hållbar utveckling 2022--2023

Hur gör vi detta ÄNNU bättre?

• Möten (av den inspirerande typen). Något av det mest värdefulla i mitt uppdrag har varit att träffa unga från hela världen för att ta del av deras perspektiv. Jag förordar därmed starkt att kommande reppar ska få möjlighet att delta fysiskt på flera konferenser.

• Jag har genomgående i mitt uppdrag känt mig ganska separerad från LSU:s övriga verksamhet, vare sig andra reppar eller det nationella arbetet. Därmed förordar jag att repparna blir en mer integrerad del av LSU:s verksamhet, t ex genom regelbundna möten med kontaktperson i styrelsen och uppmuntran att delta på LSU:s aktiviteter nationellt.

• Under min tid som repp har jag delvis täckt tre olika FN-forum, vilket jag är glad att ha fått möjligheten att göra. Samtidigt vill jag förorda att ha separata reppar för UNFCCC, CBD och UNEA, med tanke på att alla dessa är viktiga och att separata reppar skulle möjliggöra för att ägna tillbörligt fokus åt var och en.

• Jag upplever att jag gärna hade haft en tydligare strategi för vad jag vill uppnå i mitt uppdrag, men att jag hade så fullt upp med att täcka alla möjligheter som gavs till mig och att jag hade svårt att tänka strategiskt när jag ofta hamnade i nya situationer. Därmed hade stöd från kansli och/eller styrelsen att utarbeta en tydlig strategi hjälpt, t ex genom att få återkoppling från styrelsen kring det individuella inriktningsdokument jag förväntades skapa i början av mandatet

• Det är viktigt att se till att det känns tryggt att resa utomlands och försättas i obekanta situationer. Jag hade exempelvis relativt begränsad erfarenhet av att planera resor utomlands, med visumansökan och andra detaljer att ordna. Även om jag lärt mig mycket av erfarenheter av att hantera detta självständigt, ser jag det som viktigt att begränsade erfarenheter eller personliga utmaningar inte blir hinder för att genomföra uppdraget. Om det kan erbjudas tydligare vägledning till reppar från kansli (eller styrelse) kring sådant, tror jag att det skulle vara uppskattat.

18 Axel Eriksson, Klimat och miljö 2022-2023

Jag tackar dem som tackas bör!

Det är tack vare ett stort antal människor som uppdraget varit meningsfullt.

Först och främst, tack till Amanda och Alice, som jag haft äran att vara i repp-duo med! Ni har lärt mig att “käfta” (Amanda) och att fortsätta vara aktivistisk även som diplomat (Alice). Jag vill också tacka alla på LSU som stöttat oss med tid, energi och massor av pepp i den här rollen. Tack även till alla andra fantastiska reppar!

Till PUSH Sverige: Tack för att ni tog med mig till Glasgow på mitt första klimattoppmöte 2021 och för att jag fick chansen att lära mig tillsammans med er! Till Fältbiologerna: Tack för att ni nominerade mig och tack till de underbara individer jag bedrivit påverkansarbete med!

I delegationen vill jag rikta ett särskilt tack till Kajsa Fernström Nåtby som ända sedan hon själv var i motsvarande repp-roll 2017 har fortsatt inom FNförhandlingarna för klimat och de senaste åren varit en fantastisk kontaktperson för oss reppar. Listan kan göras lång: Tack till hela svenska delegationen för att ni litat på en diplomatisk aktivist som mig och stöttat oss att delta i EU-möten och generellt sett delta meningsfullt.

Jag tackar även andra unga. Stort tack till alla europeiska ungdomsdelegater jag haft äran att arbeta nära med och till alla unga förhandlare i och grundarna av Climate Youth Negotiator Programme. Ni ger mig hopp och är sanna vänner! Och tack till de otaliga andra unga som inspirerat mig under de senaste två åren!

Slutligen, tack till läsaren som orkat ta sig igenom denna långa rapport!

19 Axel Eriksson, Klimat och miljö 2022-2023 2
Axel Eriksson
22 RAPPORT Oscar Molander Ungdomsrepresentant FNs Generalförsamling 2022-2023

Tack!

Början på 2024 markerar slutet på en oförglömlig resa i mitt liv som Sveriges Ungdomsdelegat till FN, en resa som jag nu förstår kommer prägla mig livet ut. Min mandatperiod har varit fylld av lärdomar, utmaningar och otroliga möten med unga som har inspirerat mig och format min syn på världen mer än någonsin. Genom deltagande i olika samråd, konsultationer, paneler, högnivåmöten och jubileum har jag haft förmånen att under åren fördjupa mig i mänskliga rättigheter utifrån flertalet olika perspektiv som utbildning, jämställdhet, demokrati, klimat, utvecklingsfinansiering och fred och konflikt.

Att via LSU ha fått förtroendet från det unga civilsamhället, att vara röstbärare för Sveriges unga har varit en ära. Utmaningarna har samtidigt varit många, särskilt med rådande världsläge där klyftan mellan hopp och förtvivlan har varit tunn.

Att under min mandatperiod både fått uppleva 75 års jubileet av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 50 årsjubileet av Stockholms miljökonferens, halvvägs punkten av de globala målen och inte minst instiftandet av FNs ungdomskontor säger mycket om hur mycket en mandatperiod på två år kan innefatta.

Det är tydligt för mig idag att starka röster alltid kommer behövas och kanske nu mer än någonsin för att bevara relevansen av mänskliga rättigheter och för att fortsätta belysa barn och ungas särskilda utsatthet. När jag blickar framåt mot 2024 och FNs högnivåmöte Summit of the Future inser jag att framtiden bär på osäkerheter. Men det är just denna osäkerhet som skapar utrymme för förändring och möjligheter att forma en bättre värld.

"För varje stund av osäkerhet finns en möjlighet att handla kraftfullt, och för varje stund av tvivel och misslyckande finns en möjlighet att börja på nytt, på ett bättre sätt".

Med djup tacksamhet för alla jag träffat längsvägen, och med en låga som brinner starkare än någonsin för unga och mänskliga rättigheter kliver jag nu av min mandatperiod.

Oscar Molander, FNs Generalförsamling 2022-2023 23

Stort tack till LSU och Utrikespolitiska Förbundet som gav mig förtroendet för detta uppdrag och som varit konstanta stöttepelare under hela resan. Tack även för ert outtröttliga arbete för att främja ungdomars deltagande och inflytande i globala frågor. Jag vill även rikta ett stort TACK till alla de människor som jag fått möjlighet att arbeta med under dessa två år inte minst mina fantastiska repp-kollegor Yasmine Djelloul & Oskar Siri som jag delat så himla många stunder av skratt, glädje och… en hel del stress med. Tack för att jag fått lära mig så mycket av er båda och delat denna resa med er, kan inte föreställa mig några andra än er.

Slutligen så vill jag även uttrycka ett stort, stort tack till mina olika kontaktpersoner på Svenska FN representationen, som alltid fått mig att känna mig välkommen, uppskattad och aktivt arbetat för ett meningsfullt deltagande.

Oscar Molander, FNs Generalförsamling 2022-2023 24

Min väg till förtroendeuppdraget

Min resa till förtroendeuppdraget som ungdomsdelegat tar sin början i min tid med pojkbandet The Fooo Conspiracy, där utöver möjligheten att resa till många olika platser, vilket gav mig en inblick i olika kulturer också skapade en stark kanal för mig att uttrycka mig via vilket jag även kände kom med ett ansvar. Redan då insåg jag kraften i ett starkt ungdomsengagemang och såg hur en stark gemenskap kan skapa plats åt viktiga frågor. Efter den musikaliska perioden i mitt liv ramlade jag över FN Förbundet, där jag fick lära mig massor om våra många globala utmaningar vilket sedan ledde till att jag blev Goodwill-ambassadör. Denna erfarenhet gav mig inte bara en djupare förståelse för FN och den svenska FN-rörelsen, utan även en utökad passion för globala utvecklingsfrågor. Detta inspirerade mig till att studera global utveckling på Stockholms Universitet och senare internationellt företagande vid Uppsala universitet.

Under min tid som student engagerade jag mig parallellt i Stockholms Utrikespolitiska Förening. Där brann jag för att göra utrikespolitiska frågor mer tillgängliga och främja en mer trygg miljö för objektiv diskussion, speciellt i ljuset av den polarisering som ofta omger dessa ämnen. Min passion för unga civilsamhället växte, och detta engagemang ledde senare till en nominering till FN-uppdraget som ungdomsdelegat. Det är i denna aningen udda sammansmältning av erfarenheter från musikvärlden, Svenska FN rörelsen, akademiskt engagemang och unga civilsamhället som skapade min starka övertygelse om att unga röster är avgörande för att forma framtiden.

Oscar Molander, FNs Generalförsamling 2022-2023 25

Representation

Här nedan följer en sammanfattande lista över mina olika representationsuppdrag (även om det säkert är några evenemang som missats). I varje uppdrag nedan har jag representerat min roll som Sveriges ungdomsdelegat till FN och därmed lyft viktiga frågor för unga civilsamhället. Däremot vill jag poängtera att det på grund av den stora omfattningen inte är möjligt att ge en detaljerad beskrivning av varje enskilt uppdrag. De tematiska områdena har varit mångsidiga och varierande. Om det finns intresse för ytterligare detaljer angående genomförandet, fokusområdena eller uppföljningen av något specifikt uppdrag, högnivåmöte eller evenemang, är du välkommen att kontakta mig för mer information.

Här följer en lista på de större uppdragen jag har haft:

• ECOSOC Forum on Financing for Development, 2022, 25 - 28 april

• Stockholm +50: a healthy planet for the prosperity of all – our responsibility, our opportunity, 2022, 2 - 3 juni

• Democracy Here, Democracy Now Action Week, Europarådet, 2022, 27 juni - 2 juli

Oscar Molander, FNs Generalförsamling 2022-2023 26

• Transforming Education Summit, 2022, 16 - 19 september

• General Assembly 77th session High Level Week, 2022, 19 - 20 September

• Youth4Climate: Powering Action, 2022, 20 September

• The Imagine Forum: Reimagining Peace Processes, 2022, 10 oktober

• Conference on evaluation and follow-up of the Democracy Here | Democracy Now, 2023, 31 Januari – 2 Februari

• Hanalys 2023 - Finland och Sverige och det europeiska samarbetet i en ny era, 2023, 6 - 7 februari

• Commission on the Status of Women 67th session, 2023, 5 - 13 mars

• ReGeneration Week, Rising Tides, Rising Movements, 2023, 12 -15 augusti

• 42nd Session UNESCO General conference, 13th Youth Forum, 2023, 13 - 16 november

Dialogmöten

• Dialogmöte om FN:s generalsekreterares rapport Our Common Agenda, 2022, 22 februari

• Möte med Stefan Löfven om generalsekreterarens högnivåpanel om Our Common Agenda, 2022, 22 april

• Möte med FNs Särskilda sändebud för unga tillsammans med Carin Jämtin, SIDAs dåvarande Generaldirektör om Stockholm +50 och ungas inflytande i FN, 2022, 20 september

• Möte för att diskutera feedback från FN:s ungdomsdelegatprogram, UN DESA, 2023, 3 februari

• Samråd med civilsamhällesorganisationer inför FN:s råd för mänskliga rättigheters ordinarie möte (MRR53), 2023, 1 juni

• Introductory meeting: European Youth Forum & UN Youth Delegates working on human rights, 2023, 12 juli

• Samråd med civilsamhällesorganisationer inför att FN:s MR-kontor OHCHR organiserar ett högnivåevenemang i Genève för att uppmärksamma 75-årsjubilum, 2023, 21 november

Föreläsningar, panelsamtal och övriga evenemang

• Seminuarium, FN Förbundet, Webbinarium, Internationella dagen mot minor, 2022, 4 april

• Panelsamtal, LSU, Webinarium, Status of youth participation in the upcoming national elections, 2022, 31 April

• Seminarium, FN Förbundet klimatkonferensen för unga på temat

Oscar Molander, FNs Generalförsamling 2022-2023 27

klimatsäkerhet, 2022, 7 maj

• Kulturskolerådet, kulturskoledagarna 2022, 19 maj

• Seminarium, FN Förbundet, Stockholm+50 - Folkets perspektiv, 2022, 31 maj

• Almedalen, 2022, 4 - 5 juli

• Föreläsning för Human Rights Watch Stockholm Committee, 2022, 4 oktober

• Talmannens höstmiddag i Riksdagshuset med temat FN: s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 2022, 10 november

• Föreläsning, Run for Office Academy, 2022, 20 november

• Föreläsning, FN ur ett ungdomsperspektiv, Kunskap och Framtidsmässan, 2022, 25 november

• Nobel Prize Laureates Reception, British Embassy Stockholm, 2022, 9 december

• Seminarium, Svenska Unecsorådet, internationella dagen för utbildning, 2023 24 januari

• Föreläsning, Run for Office Academy, 2023, 26 mars

• Panelsamtal, Heartbeat – a summit on creativity and innovation to bring back hope, 2023, 20 april

• Föreläsning, Demokratifestival, Ungdommens Folkmøte Nord, 2023, 21 - 22 april

• Föreläsning, UNg-konferensen, 2023, 13 maj

• Föreläsning, FN ur ett ungdomsperspektiv, Procivitas Malmö FN-skola, 2023, 29 maj

• Panelsamtal, Human Rights Watch, NextGen, Youth Panel Discussion on Human Rights and Climate Change, 2023, 13 juni

• Almedalen 2023, 27 - 30 juni

• Panelsamtal, Klimatmötet Greentopia, 2023, 10 - 11 augusti

• Panelsamtal, United Nation Association, Bridging the Generation Gap for SDGs, 2023, 13 september

• Panelsamtal, FN Forum, Panel samtal med Stefan Löfven och Henrik Fredborg Larsen (Nordic UNDP Director), 2023, 30 september

• Seminarium och ceremoni för utnämnande av H.K.H. Kronprinsessan Victoria till goodwillambassadör för FN:s utvecklingsprogram (UNDP), 2023, 17 oktober

• Seminarium med FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, 2023, 26 oktober

• Föreläsning för Innovation Generation på ABB, 2023, 4 december

Oscar Molander, FNs Generalförsamling 2022-2023 28

Poddar

• Ung Agenda - Unga i FN! Youthwashing eller möjlighet?

• Ung Agenda - Höjdpunkter, spaningar och quiz

• Ung Agenda - FN Snabbis med Oscar & Yasmine & Sveriges FN ambassadör

• WWF - Agenda for all - How do we engage youth?

Nyhetsartiklar

• Expressen - ”The Fooo”-Oscar Molanders plötsliga karriärbyte –förtroendeuppdrag hos FN

• Nyhetsmorgon - Oscar Molander Internationella FN dagen 2022

• FN Förbundet - Oscar får representera Sveriges unga i FN

• OmVärlden - De ska höja ungas röst i FN

• Svenska Unescorådet - Ingen får lämnas utanför när FN möts om utbildningskrisen

• Världshorisont - Unga i FN vill ha färre tal och mer dialog

Oscar Molander, FNs Generalförsamling 2022-2023 29

Annan kommunikation

Uppdraget har också inneburit att jag genom LSU:s kanaler delat med mig om mitt uppdrag löpande i form av “repprapporter” och takeovers på Instagram där vi berättat mer om våra uppdrag, vad vi deltar på och vad vi lyfter för viktiga frågor.

Jag har även genomfört take-overs på Svenska FN representationens officiella kanaler under CSW67 och UNGA77 samt Svenska FN Förbundets kanaler. Har även deltagit i fredkampanjer via EUs FN instagram och via ESDN nätverkets sociala kanaler. Utöver detta har jag även till viss del använt mina privata kanaler med 130 tn följare för att sprida arbetet samt den gemensamma Facebooksidan som LSUs ungdomsrepresentanter till FN använder för informationsspridning.

Oscar Molander, FNs Generalförsamling 2022-2023 30

Konsultationer

Som en förberedelse inför UNGA och HLPF har det varit återkommande att tillsammans med reppkollegorna för HLPF genomföra årliga konsultationer för att skapa en stark gemensam röst som är ansvarsutkrävande och inte symbolisk.

Dessa konsultationer har varit mycket uppskattade och varit viktiga för representationen som varit under respektive år. Med det sagt hade jag önskat se att fler medlemsorganisationer deltar på konsultationerna. Det finns möjligheter till utveckling för att göra de ännu mer tillgängliga, intressanta och givande så att fler medlemsorganisationer inom LSU kan bidra.

Utöver de årliga konsultationerna har även särskilda tematiska medlemsorganisationer kontaktats direkt vid särskilda sakfrågor vid representation under högnivå möten. Samtliga medlemsorganisationer har även årligen 2022/2023 informerats om möjligheten att boka föreläsningar av oss som ungdomsdelegater till FN inom mänskliga rättigheter för att höra mer om vårt uppdrag och ungdomsrörelsens relation till MR- och FN frågor och därmed involveras mer aktivt i representationen.

Konsultation 2022 - En Framtid För Alla

Temat för konsultationen 2022 var “En Framtid För Alla” under workshopen kom huvudsak tre olika teman med koppling till Agenda 2030 att diskuteras. Upplägget var interaktivt och roterande, de tre temana var: Utbildning & ungas anställning, Klimat och biologisk mångfald; under vatten & jämställdhet. Workshoppen riktade sig till förtroendevalda eller engagerade medlemmar inom det unga civilsamhället.

Frågeställningarna som diskuterades var:

• Vad för negativa konsekvenser har COVID-19 pandemin inneburit för tillgången till god utbildning och vad kan FN göra för att motverka den negativa påverkan COVID-19 pandemin har haft på utbildning?

• Vilka effekter har distansstudier och nedstängningar haft på ungas inlärning och mentala hälsa i framtiden?

• Hur kan Sverige se till att främja ungas anställning i följd av corona pandemin?

• Hur kan ungdomsrörelsen arbete med biologisk mångfald och klimat stödjas lokalt, nationellt och globalt?

• Hur kan Sverige säkerställa klimaträttvisa och mänskliga rättigheter kopplat till klimatförändringarna?

Oscar Molander, FNs Generalförsamling 2022-2023 31

• Hur kan utvecklingen vändas efter pandemin för att skapa en mer jämställd inkludering i de sociala, ekonomiska och politiska rummen?

Konsultation 2023 - NO ONE LEFT BEHIND: INTERGENERATIONELL SOLIDARITET INFÖR ETT SUPERÅR

Temat för konsultationen 2023 var “No One Left Behind” upplägget var liknande föregående år, interaktivt och roterande. I förberedelserna var det de juniora delegaterna som ledde arbetet och jag var rådgivande. De tre temana får konsultationen var: Hållbara städer och samhällen, Minskad ojämlikhet & Fredliga och inkluderande samhällen. Tanken var att diskutera dessa ämnen utifrån ett intergenerationellt och intersektionellt perspektiv, med andra ord var tanken att utgå från ett kritiskt ungdomsperspektiv under diskussionen. Konsultationen riktade sig till förtroendevalda eller engagerade medlemmar inom det unga civilsamhället.

Frågeställningarna som diskuterades var:

• Vad är det unga civilsamhällets roll i arbetet mot säkrare offentliga platser?

• Vad kan det unga civilsamhället få för stöd lokalt, regionalt eller nationellt för att utveckla arbetet?

• Hur kan samarbetet kring mål 11 (säkrare offentliga platser, överkomliga bostäder, hållbara transportsystem m.m.) mellan sektorer förbättras?

• Hur vill vi att regeringen, regioner eller kommuner ska arbeta för att öka säkerheten och inkluderingen för alla, men i synnerhet unga, när de vistas i grönområden eller offentliga platser?

• Vad är ungdomsrörelsens roll i arbetet mot diskriminering? sexism? (diskrimineringsgrunder, sexism.)

• Hur ser förhållandet ut mellan ungdomsrörelsen och arbetet mot ojämlikhet i samhället, kopplat till till exempel kön eller sexuell läggning?

• Vad innebär ett inkluderande och meningsfullt ungdomsdeltagande för dig/er organisation? Vad gör ett deltagande meningsfullt? Vad saknas?

• Vad är ungdomsrörelsens roll i arbetet för ett inkluderande politiskt beslutsfattande på lokal, regional, nationell och internationell nivå?

• Vilka barriärer finns för ungas deltagande i det publika rummet/i beslutsfattande processer?

Oscar Molander, FNs Generalförsamling 2022-2023 32
Molander, FNs Generalförsamling 2022-2023
Oscar

Förbättringsmöjligheter

1. Ökad Integration i LSUs Arbete

Ungdomsdelegaterna bör inkluderas mer i LSUs övriga arbete för att hålla sig uppdaterade på organisationens ståndpunkter. Genom fler regelbundna möten och samverkan kan de mer effektivt förmedla viktiga synpunkter från LSUs medlemsorganisationer.

2. Förbättrad Kommunikation med Medlemsorganisationer

Skapa fler kontaktpunkter mellan ungdomsdelegaterna och medlemsorganisationerna. Genom digitala mötesplatser och regelbundna rapporteringar kan ungdomsdelegaterna ackumulera åsikter och stärka sin representation av en samlad ungdomsopinion i FN-sammanhang.

3. Budgetförstärkning för Effektiv Samverkan

Att vara två ungdomsdelegater är fantastiskt, men det kräver också en adekvat budget för att säkerställa att delegaterna kan komplettera varandra och delta i gemensamma möten. En budgetförstärkning möjliggör effektivt samarbete, ökad närvaro och en mer holistisk representation av ungdomsåsikter i FNsammanhang. Detta steg kommer att stärka delegationens påverkan och möjlighet att göra verklig skillnad.

Oscar Molander, FNs Generalförsamling 2022-2023 34

Avslutande reflektioner

Mänskliga rättigheter är rättigheter vi har enbart på grund av vår existens som människor - de beviljas inte av någon stat. Dessa universella rättigheter är inneboende för oss alla och är icke-förhandlingsbara. De sträcker sig från de mest grundläggande - rätten till liv - till dem som gör livet värt att leva, såsom rätten till mat, utbildning, arbete, hälsa och frihet.

Betydelsen av att upprätthålla de mänskliga rättigheter blir allt mer påtagliga för varje dag som går, när vi brottas med konsekvenserna av klimatförändringar, krig, svält och demokratisk tillbakagång. Unga människor bär bördan av dessa motgångar och utgör också vårt mest betydelsefulla hopp. Ungas outtröttliga politiska engagemang och innovativa lösningar är avgörande för att skapa den beslutsamhet som krävs för att uppnå Agenda 2030 och lägga grunden för en mer solidarisk framtid. Framstegen vi arbetar för är så mycket mer än bara siffror, bakom statistiken är det historier om barn som lär sig att läsa och skriva, ungdomar som får förverkliga sina drömmar eller en hel generation som närmar sig en framtid där jämlikhet och rättvisa råder. Nästa generation, och de som följer, förtjänar inget mindre.

Under min tid som ungdomsdelegat har jag mött många unga som vill engagera sig i globala frågor men inte vetat hur och jag har alltid uppmuntrat till att engagera sig inom unga civilsamhället, vi har en stark ungdomsrörelse i Sverige som vi verkligen kan vara stolta över. Det har varit fantastiskt att ha fått vara en del av Sveriges ungdomsrörelse, det har varit så fint att se hur vi stödjer varandra när det kan kännas tufft och vilken inspiration som skapas när vi är omringade av likasinnade och den glädje vi får dela med varandra.

Så till dig som vill engagera dig men inte vågar, förminska inte dig själv, det är inte tidigare erfarenhet, utbildning, kontakter eller status som gör dig till en viktig röst i unga civilsamhället. DU är redan en viktig röst, eftersom du redan är en expert utifrån dina egna erfarenheter som ung.

ALONE A RIPPLE

TOGETHER A TIDAL WAVE OF CHANGE

Oscar Molander

Oscar Molander, FNs Generalförsamling 2022-2023 35 2

E-post: info@lsu.se

Instagram och Twitter: LSU_se

Facebook: LSU – Sveriges barn- och ungdomsorganisationer lsu.se

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.