Page 10

LOKI

10 - 2017 - N:o 1

Mikä ihmeen Biopankki?

Innostu suostumaan

Teksti: Tuula Vainikainen • Kuva: Katja Kaartinen, VSSHP:n arkisto Talletus Biopankkiin kannattaa. Talletuksessa ei siirry rahaa, vaan tärkeää tietoa tutkijoille, jotka pankin näytteitä tutkimalla voivat parantaa sairauksien hoitoa. Tutkimus tuottaa korkoa korolle, kun näytteiden käytön yhteydessä karttuu myös pankin tietomäärä, joka hyödyttää jälleen uusia tutkimuksia. Suuri osa Tyksin erityisvastuualueella toimivan Auria Biopankin näytteistä palvelee nykyisin syövänhoitoa. Talletuksen tekeminen eli suostumuksen antaminen näytteiden talteen ottamiseen on yksinkertaista. Auria Biopankki on Suomen vanhin biopankki. Se sai toimiluvan vuonna 2014. Alun perin Tyksin ja Turun yliopiston näytteistä koostuneeseen pankkiin yhdistettiin myöhemmin Vaasan ja Satakunnan sairaanhoitopiirien näytteet. Nyt Auria Biopankki toimii koko Tyksin erityisvastuualueella. Biopankki on todennäköisesti tuttu ainakin niille, jotka ovat viime aikoina käyneet tutkimuksissa Tyksissä. Sairaalaan saapuvalta tiedustellaan jo etukäteen, antaako hän suostumuksensa siihen, että hänestä tutkimusten ja sairaanhoidon yhteydessä otettuja veri- ja kudosnäytteitä talletetaan Biopankkiin.

Kymmenien vuosien arkistot

Kiinamyllynkadulla Medisiina A -rakennuksessa sijaitsevan biopankin rungon muodostaa patologian näytearkisto, joka pystyttiin siirtämään julkisella tiedonannolla pankin perusvarannoksi. Sen jälkeen pankkiin on voitu tallettaa sekä kudos- että verinäytteitä sairaalassa hoidetuilta henkilöiltä, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa. Biopankin verinäytekokoelma karttuu niin, että kaikki, jotka ovat antaneet suostumuksen, kirjataan biopankin suostumusrekisteriin ja heistä tilataan näyte, joka otetaan seuraavalla sairaalakäynnillä. Pankin talletukset kertyvät normaalien hoitojen ja näytteenottojen yhteydessä. Kukaan ei tule sairaalaan vain biopankin näytteenantoa varten. Kudos- ja verinäytteiden määrä ei yksin selitä pankin hyödyllisyyttä, vaan suurin etu tulee siitä, että näytteet voidaan yhdistää potilastietojärjestelmien tietoihin potilaan henkilöllisyyttä paljastamatta. Sähköisiä potilastietoja on vähintään kymmeneltä vuodelta, patologian arkistoissa jopa 20 vuodelta. Biopankkiin siirrettäessä näytteestä, samoin kuin potilaan tiedoista, poistetaan kaikki henkilötiedot ja henkilötunnus ja niille annetaan numerokoodi. Vain biopankin johtaja voi tarvittaessa avata numerokoodin, esimerkiksi silloin, jos tutkimuksen yhteydessä saadaan selville tietoa, joka voisi vaikuttaa näytteenanta-

jan hoitoon. Johtaja ei kuitenkaan saa luovuttaa tietoja tutkijoille. Suomalaiset potilastiedostot ovat kattavia ja luotettavia, minkä vuoksi suomalaiset biopankit ovat haluttuja yhteistyökumppaneita myös kansainvälisille lääkeyrityksille. - Biopankin näytteitä lainataan tutkijoille valvotusti. Kun näytteet palautetaan biopankkiin, tutkija on velvoitettu luovuttamaan pankin haltuun ja muiden tutkijoiden käyttöön kaikki näytteiden avulla saavuttamansa geeni- ja muut tiedot. Näin kartutetaan pankin tietovarantoa eli saadaan ”korkoa korolle”, selvittää Tyksin tutkimusylilääkäri Päivi Rautava, joka on alusta lähtien ollut mukana kehittämässä Auria Biopankkia.

Rautava on ylpeä siitä, että Turussa on päästy biopankkialalla liikkeelle ensimmäisenä Suomessa ja niin, että tutkimus todella hyödyttää sairaalassa tehtävää tutkimusta ja potilaiden hoitoa. Välitöntä hyötyä yksittäiselle potilaalle ei välttämättä synny tänään tai vielä huomennakaan, sillä tutkimukset vievät usein vuosia.

Mikä selittää parantuneita hoitotuloksia?

Vaikka biopankkien näytteillä tehtävillä tutkimuksilla tähdätään uusien parempien hoitomuotojen kehittämiseen, niiden avulla voidaan analysoida myös nykyisiä hoitotuloksia ja päätellä missä on onnistuttu ja miksi. Suolistosyöpä on kolmanneksi yleisin syöpätauti Suomessa rinta- ja eturauhassyövän jälkeen. Suolistosyövän hoitotulokset ovat parantuneet vuosien mittaan. Tähän on vaikuttanut muun muassa valtakunnallisen asiantuntijaryhmän toiminta. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hoitotulokset ovat linjassa valtakunnallisen kehityksen kanssa. – Meillä suolistosyövän hoito on keskitetty Tyksin kantasairaalaan. Tämä näkyy tutkimuksessamme sekä kokonaisettä tautivapaan eloonjäämisajan myönteisenä kehityksenä. Etenkin peräsuo-

Näytteiden keruun mahdollistava suostumusmenettely vaatii tiettyä paperisotaa, koska biopankkien toimintaa koskeva lainsäädäntö haluaa varmistaa, että näytteiden antaja on tietoisesti antanut luvan näytteidensä siirtoon biopankin käyttöön. Luvan voi koska tahansa myös peruuttaa. Suostumusten antaminen sairaalaan ilmoittautumisen yhteydessä vie hetken; sekin aika on säästettävissä, jos suostumuksen antaa jo kotitietokoneeltaan osoitteessa www.suostumus.fi. – Suostumusten kysyminen on kuitenkin välttämätöntä ja henkilökunnan velvollisuus. Jos nyt emme kerää kattavasti sairaalassa käyvien suostumuksia, ei kokoelmamme ole jatkossa enää riittävän edustava luotettavaan tutkimuskäyttöön, toteaa Auria Biopankin johtaja Heli Salminen-Mankonen ja toivoo, että varsinaissuomalaiset olisivat jatkossakin myönteisiä suostumuksen antamiseen, jotta Auria Biopankki säilyisi mahdollisimman edustavana syöpä- ja muun tutkimuksen käyttöön.

lisyöpää sairastavien ennuste on parantunut. Myös lääkehoidon tehostuminen näkyy aineistossa, selvittää Heikki Minn. Professori Minn ja LT Eetu Heervä ovat käyttäneet tutkimustyössään syöpäklinikasta vuosina 2003–2012 kerättyjä kudosnäytteitä ja potilastietoja selvittäessään miksi suolistosyövän hoitotulokset ovat parantuneet.

Erikoistuva lääkäri, LT Eetu Heervä (oik.) ja professori Heikki Minn hyödyntävät syöpäklinikasta vuosina 2003–2012 kerättyjä kudosnäytteitä ja potilastietoja selvittäessään miksi suolistosyövän hoitotulokset ovat parantuneet.

Syöpätutkimus pääsee entistä syvemmälle eri syöpien juurille Koska patologian näytteet muodostavat suuren osan kudosnäytteistä, on luonnollista, että syöpätutkimus muodostaa vielä suurimman osan biopankin aineistoilla tehtävästä tutkimuksista. Auria Biopankin johtaja Heli Salminen-Mankonen kertoo, että tällä hetkellä meneillään on 120 tutkimusta, joista noin 60 prosenttia on tutkijalähtöisiä,

loput yritysyhteistyötä esimerkiksi lääkeyritysten kanssa. Kaikissa yritysten kanssa tehtävissä tutkimuksissa on kuitenkin aina mukana paikallinen kliinikko. Tunnemme erilaisia syöpiä ja tiedämme, että esimerkiksi kaikkia rintasyöpäpotilaita ei voida hoitaa samalla tavalla. Kaikista syövistä on edistyneen gee-

nitutkimuksen keinoin löydetty lukuisia eri alatyyppejä, jotka voivat vaatia hyvinkin paljon toisistaan poikkeavia hoitoja. Lisääntynyt tietämys yksittäisistä geeneistä ja niiden merkityksestä ihmisten sairaudelle ja terveydelle edistää niin sanottua yksilöllistettyä lääketiedettä. Kun jokaisen ihmisen koko geenistö eli genomi

voidaan nyt selvittää, voidaan hänen sairastuessaan saada selville myös juuri hänen sairautensa tyyppiin soveltuvia hoitoja. Tulevaisuudessa biopankkien avulla tehtävä tutkimus antaa työkaluja sairausriskien arviointiin, hoidon ja lääkityksen valintaan sekä uusien, monipuolisempien täsmälääkkeiden kehittämiseen.

LOKI 1 2017  
LOKI 1 2017  
Advertisement