Når et dødsfall inntreffer

Page 1

Når et dødsfall inntreffer

TRONDHEIM 1


Når et dødsfall inntreffer …vil de fleste etterlatte ha behov for bistand til deler eller alle praktiske oppgaver i forbindelse med gravferden, uansett religion eller livssyn. Begravelsesbyrået kan ta hånd om eller bistå med aktuelle oppgaver og gi råd og veiledning i forbindelse med dødsfallet.

Hvem kan sørge for gravferden? Gravferdsloven kapittel 2, § 9 fastsetter

Ektefelles rett etter første punktum

hvem som sørger for gravferden: "Den

gjelder likevel ikke dersom ektefellene på

som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring

tidspunktet for dødsfallet var separert ved

fastsette hvem som skal ha rett til å sørge

dom eller bevilling. Ektefelles rett etter

for gravferden. Erklæringen skal være

denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for

underskrevet og datert. Dersom det ikke

person som levde i ekteskapslignende eller

foreligger erklæring som nevnt i første

partnerskapslignende samboerskap med

ledd, har avdødes nærmeste etterlatte

avdøde da dødsfallet fant sted.»

over 18 år i følgende rekkefølge rett til å besørge gravferden: ektefelle, barn, foreldre,

Den som sørger for gravferden står

barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens

økonomisk ansvarlig for gravferden overfor

barn og foreldres søsken.

begravelsesbyrået.

2


Foto: Caroline Roka


Hva koster en gravferd? En gravferd består av mange elementer, basert på pårørendes valg. Prisinformasjon er tilgjengelig på byråenes hjemmesider. Alle begravelsesbyråer plikter å gi skriftlig pristilbud før du bestiller gravferd. Fakturaen fra begravelsesbyrået skal være godt spesifisert. Det finnes offentlige stønadsordninger, og NAV yter behovsprøvd gravferdsstønad og stønad til båretransport etter gitte kriterier. Begravelsesbyrået kan informere mer om disse ordningene.

4


Valg av begravelsesbyrå Det er avdødes familie selv som skal velge det begravelsesbyrået de ønsker å samarbeide med.

Hva kan et begravelsesbyrå bistå med? •

Fastsette tider for båreoverføring

Trykke program og takkekort

Ordne blomster, dekorasjoner og

og gravferd •

Ta kontakt med prest/taler,

kranser

musikere, sangere, gravlund og andre involverte

Bistå med søknad om transportstønad og /eller

Skaffe kiste og utstyr,

behovsprøvd gravferdsstønad

stelle avdøde •

Ordne med minnesamvær

Ordne med nytt gravmonument,

Ordne transport av kisten

Ordne papirer til offentlig

inskripsjon på eksisterende

myndigheter

gravmonument, midlertidig markering av grav, gravlykt og lys.

Rykke inn annonse i avisen

Bistå i seremoni

5


Begravelsesbyråer i Trondheim Berg Begravelsesbyrå AS www.bergbegravelse.no

post@bergbegravelse.no

Skonnertvegen 8

7053 RANHEIM

Telefon 73 97 05 00

Elveseter Gravferd www.elvesetergravferd.no

kontakt@elvesetergravferd.no

Ole L. Kolstads veg 2

7088 HEIMDAL

Telefon: 72 84 50 80

Flatås Begravelsesbyrå AS / Flataas Gravferd www.flaataas.no

post@flataas.no

Dyre Halsesgate 13-17

7042 TRONDHEIM

Telefon: 73 99 22 22

Svanholm & Vigdal Gravferd www.svanholm-vigdal.no

post@svanholm-vigdal.no

Brøsetvegen 145G

7069 TRONDHEIM

Telefon: 73 89 11 40

Vestre Rosten 67

7072 HEIMDAL

Telefon: 72 88 00 00

Vognhallvegen 2

7023 TRONDHEIM

Telefon: 72 89 00 80

Til forbruker: Dersom du og den som har solgt deg varen eller tjenesten ikke blir enige, kan du henvende deg til Forbrukerrådet. Forbrukerrådet kan mekle i saken for om mulig å komme fram til en løsning partene imellom. Dette er et frivillig tilbud som er gratis for partene å benytte, og er et alternativ til en alminnelig rettsprosess. http://www.forbrukerradet.no

Til institusjoner: Trenger du flere brosjyrer, send bestilling til info@virke.no

6444948 juni 2022

Tlf: +47 22 54 17 00 Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo www.virke.no 8