Page 1

LLIBERADA FERRARONS Butlletí informatiu sobre la Causa de Canonització de la Serventa de Déu

LLIBERADA FERRARONS i VIVÉS donzella, model de joves obreres.

-Terciària CarmelitaOLOT - Abril 1997

Núm. 22

EL PROCÉS DE BEATIFICACIÓ DE LA LLIBERADA El procés de beatificació de la Uiberada està molt avançat. Fa temps que va tenir lloc el congrés dels perits en història i van donar el seu veredicte favorable. Mereix un reconeixement especial el P. Pau Casadevall, que en elaborar la "Positio", o sigui, ordenar els documents del procés i les diverses declaracions dels testimonis, ha facilitat als diferents consultors el poder tenir una visió global i clara de la vida i virtuts de la Serventa de Déu, en el nostre cas de la Uiberada. Ara ja està a mans dels consultors teòlegs que hauran de donar la seva opinió sobre la heroïcitat de les virtuts i esperem que sigui aviat. Passarà després al congrés dels Senyors Cardenals, i, si tot va com esperem, en reconèixer les seves virtuts serà considerada venerable. Amb tot no n'hi ha prou perquè el Sant Pare la declari beata; cal un miracle. La fama de santedat de la Serventa de Déu Uiberada Ferrarons és notòria per tots nosaltres, i molts dels Olotins i altres que admiren les seves virtuts, voldrien que l'Església la reconegués aviat beata. Haurem d'esperar una mica. L'Església està acabant la recerca estudiosa de la seva vida i virtuts, però nosaltres cal que demanem al Senyor la seva glorificació que, segons les disposicions de l'Església, espera aquesta resposta pel miracle obtingut per la seva intercessió. Mentrestant, doncs, continuem amb la nostra pregària constant i confiada, demanant aquesta glorificació, si és aquesta la voluntat de Déu. Fra Felip Ma Amenós, 0. Carm. Postulador General


XX. Apòstol en el propi ambient La Lliberada no era persona d'una pietat tancada en sí mateixa, sinó que la seva vida interior la impulsava a comunicar els dons rebuts de Déu als altres, particularment a les persones amb les quals convivia, esdevenint així en apòstol en el propi ambient. En són testimoni principalment els seus companys i companyes de treball a la rabrica i també els seus amics i veïns del carrer de sant Bernat, on ella vivia. Quasi tots els seus companys i companyes de treball que declararen com a testimonis fan referència a aquest seu apostolat. Entre altres, Sabina Bertran diu: "Exhortava a les altres donzelles als exercicis de pietat, ensenyant a resar algunes devocions, Parenostres, i a més, oferint-se per les que volguessin anar a confessar-se a aixecar-se molt de matí i prevenir i guardar-les.hi lloc en el confessionari, a fi que alliberant-les d'aquella molèstia, hi anessin i s'exercitessin més a anar a confessar." Això mateix de fer cua per guardar un lloc en el confessionari ens ho testimonia Joan Soler i Bargés, un veí del carrer Sant Bernat, cosa que ens fa pensar que no ho feia únicament per les companyes de treball sinó per altres persones que tenien alguna dificultat de confessar-se.


Margarita Triadú, una de les noies que estaven sota la seva cura, declarà que la Lliberada procurava que allí es resessin devotes oracions i exhortava a les treballadores a la devoció, la qual coincideix amb la Magdalena Artigues, que diu: "Allí m'exhortava, com igualment a les altres col.laboradores, als exercicis de pietat i devoció, fent-nos resar Parenostres i altres oracions amb freqüència segons ho permetia el treball", i també diu que reprimia i corregia si s'adonava d'algun excés en jocs de mans o altres que poguessin ocasionar alguna renyina. Butinà diu que la Serventa de Déu per tallar les parladuries i paraules impertinents ho feia amb aquella dita: "Noies, els ulls a la feina i el cor a Déu", expressió que sintetitza el que fou la seva vida de treballadora de fàbrica i el seu esperit d'oració al mateix temps. Joan Saus, l'amo de la casa on vivia la Lliberada i veí de la mateixa, declarà: "Instruïa a les famílies en les doctrines de la Religió i, a vegades, em cridava també a mi per instruir-me en les mateixes", i afegeix que era molt afeccionada a conversar amb els infants. És interessant la declaració de Miquel Bartrina,que era tartamut: "M'ensenyava amb molta cura i paciència la doctrina cristiana, que m'era costosa d'aprendre i poder-me expressar, per ser quelcom tartamut, i a ella em refugiava, perquè no permetia que fos molestat i quan altres feien burla de mi o em perseguien." També és interessant la declaració de Jerònima Iglésies: "Exhortava al meu marit a viure cristianament, i a les meves filles les inculcava la devoció, i exhortava a la mare de la mateixa Lliberada a què assistís als necessitats, oblidant-se de les seves'', és a dir de les pròpies necessitats. Comveiem, no només es preocupava del bé espiritual del pròxim, sinó que també desitjava remeiar les necessitats materials, a pesar de les seves limitades possibilitats. Joan soler diu encara: "I també perquè les dones observessin tota honestedat en el vestir, portava agulles i se les entregava perquè composessin els seus vestits." És possible que les correccions que a vegades feia li donessin algun disgust per part d'algun insolent. Victòria Casals diu que ella rebia amb paciència les injúries i exhortava a la paciència, demanant perdó pels ofensors. Aquesta era la vida d'apostolat de la Lliberada mentre pogué anar al treball. Quan la malaltia ja no li permeté més anar al treball i jeia malalta en un clot de llit, també des d'allí continuà el seu apostolat, ara però entre les persones que anaven a visitar-la, atretes per la seva fama de santedat i també no poques vegades cercant consell en les seves dificultats i consol en les seves penes. Per a tots tenia la paraula adient, i tothom sortia de la seva companyia content i consolaL■


TRINITAT pels favors rebuts per intercesió de la Serventa de Déu Lliberada Ferrarons DONEM GRÀCIES A LA SANTÍSSIMA

En acció de gràcies M.C. - Olot. Per un favor rebut. Joan Colomer - Olot Donem gràcies per un favor rebut. Família 011er - Olot En acció de gràcies per favors rebuts. E. V. - Sant Joan de les Fonts. PREGARIA PER A LA BEATIFICACIÓ DE LA SERVENTA DE DÉU LLIBERADA FERRARONS Oh bon ,Jesús, Senyor nostre, que moríreu crucificat per la salvació de l'humà llinatge! Per l'amor amb què atraieu a Vós les ànimes dels escollits, concediu-nos que aviat poguem veure enlairada a l'honor dels altars vostra fidelíssima Serventa Lliberada, Terciària Carmelita, la qual, enamorada de la vostra creu, visqué enmig del món admirada per les seves virtuts i esperit de sacrifici. Per aquest fi adorant la vostra sagrada passió i invocant a la Santíssima Trinitat us resem tres Parenostres.

Per a la comunicació de gràcies rebudes, així com per la remesa de donatius a fi de sufragar les despeses de la Causa de Canonització, els interessats es poden adreçar: Vicepostulador: Jaume Llagostera, pares Carmelites

Verge del Portal, 10 Telèfon (972) 26 05 93

17800 OLOT (Girona)

Amb aprovació eclesiàstica

Donatius per la Causa de Beatificació de Lliberada Ferrrons i Vives

Dolors V., 1.000 ptes. Teresa Bofill, 2.000 ptes. Catalina Soler, 4.000 ptes. Clínica del Tura, 10.000 ptes. Maria Dolors Magelada, 10.000 ptes. Lluís Badia, 1.000 ptes. Una família de Santa Pau, 12.500 ptes. Rosa Surià, 1.000 ptes. Divina Providència, 5.000 ptes. M.F., 1.000 ptes. Família Pagès Lins, 5.000 ptes. Josefina Esquena, 5.000 ptes. Família 011er, 4.000 ptes. Carme Soy, 2.000 ptes. D. Silva, 5.000 ptes. Candelària Bofill, 300 ptes. Joan Colomer, 10.000 ptes. Joaquima Calam, 1.000 ptes. Maria del Tura No- guer, 5.000 ptes. Enriqueta Turon, Vda. Llagostera, 5.000 ptes. Àngels Llagostera, 1.000 ptes. J. Agustí Prat, 30.000 ptes. Joel Bueno, 5.000 ptes. Donatius, 61.500 ptes. Caixetes, 209.895 ptes. Col-lecta del ViaCrucis a Montsacopa, 38.710 ptes.

núm 22  
núm 22  

Butlletí informatiu sobre la Causa de Beatificació i Canonització de la Serventa de Déu LLIBERADA FERRARONS i VIVÉS donzella, model de joves...

Advertisement