Numerologi

Page 1

Numerologi

First published in Sweden in 2022 by Brafö AB, Forumvägen 14, 131 53 Nacka. www.livsenergi.se

Copyright © Octopus Publishing Group Ltd 2022

Text copyright © Teresa Dellbridge 2022

© 2022 Svenska utgåvan Livsenergi, Brafö AB

Mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av förlaget. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering, bandinspelning, elektronisk lagring och spridning etc.

Materialet i boken är avsedd för att sprida kunskap, inte för att ersätta råd och behandling av läkare eller terapeut. Frångå inte ordinär läkarvård. Råd och metoder som beskrivs i boken bör ses som alternativa och följs på eget initiativ.

Originalets titel: The Power of Numerology

Författare: Teresa Dellbridge

Översättning: Ida Ingman

Design: Isobel Platt

Formgivning enligt original: Anders Sahlqvist

N um erolo g i

EN HANDBOK FÖR VÄGLEDNING, INSIKT OCH KLARHET

Teresa Dellbridge

Översättare: Ida Ingman

5 5 3 3 7 2 2 2 2 8 84 4 4 6 8 9 9 1 3 3 1 1 4 3 7

Inledning

KAPITEL 1: TALEN

KAPITEL 2: FEM FORMLER

KAPITEL 3: ANDRA VIKTIGA TAL

KAPITEL 4: TALEN I DITT LIV

6 Hur du använder den här boken ................................................... 9
x Livets nio frekvenser 11 y Talen 0–9 12 x Mästartal 32 y Talet 11 .................................................................................. 33 y Talet 22 .................................................................................. 35 x Andra mästartal ....................................................................... 37
x Introduktion till de fem formlerna 39 y Ditt personlighetstal 39 y Ditt livsvägstal 40 y Ditt själstal 40 y Ditt ödestal .......................................................................... 41 y Ditt ”här och nu”-tal ...................................................... 42 x Talen 1–9 43 x Talen 11 och 12 ................................................................... 126
x Saknade tal 131 x De högre talen 137 x Konsonanter: ditt stilla jag 140
x Din ålder 143 x Biltal 148 x Hustal ........................................................................................ 151 x Telefonnummer ................................................................... 154 x Lyckotal 157 INNEHÅLL

”Siffror härskar över människor och idéer och är orsaken till gudomars och änglars framsteg” – Pythagoras. Numerologi kan ge dig värdefulla insikter på många områden i ditt liv, hjälpa dig att förstå dina sanna behov och förverkliga dig själv. Precis som du kan få vägledning i relationer kan du även gå till siffrorna om du känner dig vilsen i karriären. Dina tal kan avslöja dina talanger och förse dig med nya idéer.

Numerologin är baserad på förutsätt ningen att tal inte bara uttrycker kvanti tet, utan även kvalitet. Den här idén kan vara lika gammal som de tidigaste civilisationerna och den är bevarad i vårt språk när det gäller siffrorna 1 och 2 som re presentanter för helhet och dualitet. Den äldsta numerologiska traditionen kan vara den kaldeiska, med anor från före historiens gryning. Numerologi har prak tiserats i olika former över hela världen, från Indien och Kina till Sydamerika. Den återfinns i system som I Ching, tarot och den hebreiska kabbalan. Idéer om tal utvecklas i takt med den rådande kulturen och så ska det också vara. Talens inneboende betydelser är esoteriska och eviga, men deras manifestationer kan förändras. Numerologin är något vi arbetar med, för att utvecklas och förstå, det är en vishetslära och inte en doktrin.

Pythagoras från Samos var en av de tidigaste kända numerologerna. Han föddes omkring 600 f.v.t. och lärde ut mys ticism och filosofi till sökare som kom

från när och fjärran för att dra nytta av hans vishet. Han trodde att tal var he liga eftersom de existerade oberoende av materiell form. Det finns vissa bevis som tyder på att Buddha kan ha studerat för honom, och tillsammans kan de två mästarna ha hjälpts åt att sprida lä rorna österut. Senare, under det femte århundradet f.v.t., nedtecknade Platon Pythagoras insikter för eftervärlden. Vi kan spekulera i hur mycket numerologin har påverkat utvecklingen av system som I Ching och kabbalan, men san ningen kommer vi aldrig att få reda på. En grundsats inom pythagoreanismen var att universum var ett uttryck för matematiska förhållanden. Universum är vibration och musik är vibration som vi kan höra. Pythagoras kom fram till att musiken styrs av tal och att en tons höjd avgörs av längden på strängen som skapar den. Harmonier är följaktligen beroende av olika våglängder och kan uttryckas som kvoter eller tal. Tal utgör också grundvalen för naturen i fråga om geometriska proportioner, med liknande

6 Numerologi INLEDNING

mönster som upprepas i snäckskal, blommor och planeters banor. Det här är vetenskapliga fakta som även har utgjort grunden för esoteriskt tänkande genom hela historien. Mönster och cykler, har monier och proportioner återfinns inom många ämnen, från astrologi till feng shui, vilket vi också kommer att få se.

Från början behövde inte människor mer än några få tal för att hålla ordning på sina liv, och än i dag finns det ur sprungsbefolkningar som bara räknar till 2, efter det tänker de sig bara ”många”. Numerologin utvecklades med civilisa tionen. Den är kodad i egyptiska hiero glyfer, och pyramiderna byggdes med hjälp av numerologiska mått och nu merologisk symmetri. Stora monument har ett numerologiskt inslag, som exempelvis Stonehenge i England där det finns 56 hål kända som Aubrey-hålen; 5 plus 6 blir mästartalet 11 med dess kraftfulla påverkan på den kollektiva inspirationen.

Numerologin som vi känner till den har utvecklats och anpassat sig långsamt sedan Pythagoras. På 1800-talet gjor de upptäckter om ljus och magnetism att en teori om att tal var kopplade till energimönster blev populär. I början av 1900-talet utforskade författaren Sepharial relationerna mellan numero logi och astrologi, namn och naturens

egenskaper. Han gjorde framgångsrika förutsägelser om aktiemarknaden och hästkapplöpningar med hjälp av numerologi.

Vissa esoteriker har även använt sig av hebreisk numerologi, enligt vilken talen 1 till 12 har särskild betydelse. Talet 12 kan betraktas som heligt eftersom 4 (grunden för livet på jorden och de fyra elementen) multiplicerad med 3 (den heliga treenighetens skapande siffra) blir 12. Det finns 12 tecken i zodiaken, 12 tal på en urtavla och så vidare. I modern västerländsk kultur används emellertid 9 siffror och därför är det lämpligt att an vända nio grundläggande vibrationella signaturer, och det är det systemet som används av dagens numerologer.

En av faktorerna som påverkar numerologin är människors förväntade livs längd. Det brukade vara relativt ovanligt att människor nådde sina tilldelade ”tre tjog plus tio” år, det vill säga 70. Sju de cennier stod för fullbordan och många numerologer lade stor vikt vid ett system som gick från 1 till 7. Nu, när allt fler människor lever tills de är en bra bit över 80, blir talet 9 viktigare, och det här är ytterligare en faktor som påverkar an vändningen av nio tecken.

7 Inledning

Talen omger oss överallt och om du blir medveten om dem kommer du snart att märka att mönster visar sig. Kanske dyker ett visst tal upp oftare för dig än andra. Det är lätt att få intrycket att tal har en egenskap, en betydelse, och sedan fundera på vad den betydelsen kan vara. Ju längre du kommer i bok en, desto mer bekant kommer du att bli med talens egenskaper. Även om du har att göra med en antik lära som har inspirerat mystiker och siare i flera tu sen år är din interaktion med tal en del av din alldeles egna andliga resa. Den här boken handlar om att utforska be tydelsen av många tal, från ditt födelsedatum till ditt telefonnummer. Det finns även tal kopplade till ditt namn, eftersom ditt namn är en vibration, och tal är vibrationens språk. Under antiken stod bokstäverna i ett alfabet också för tal, men i dag är vårt alfabet oberoende av talen. Ditt namn kan konverteras till tal med hjälp av följande tabell. Talen läggs ihop och konverteras till en enda siffra, vilket förklaras på sidan 40.

Det hebreiska alfabetet motsvarar tal, och vissa numerologer omvandlar det här till vårt alfabet och använder det för att tolka namn. Du kanske vill experi mentera med de hebreiska bokstävernas värden som används nedan, där talet 9 är uteslutet.

Q R L T N W J S X Y

* En del numerologer väljer att ge Å, Ä och Ö samma numerologiska värde som A respektive O. I översät tningen av den här boken har vi tillsammans med författaren valt att följa den naturliga ordningen av det svenska alfabetet och hantera dessa bokstäver som självständiga med sin egen unika energi. Red. anm.

8 Numerologi 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z Å* Ä Ö
1 2 3 4 5 6 7 8
A B C D E U O F I K G M H V Z P

HUR DU ANVÄNDER DEN HÄR BOKEN

Om du har ett specifikt problem eller bara känner att du står och stampar kan du konsultera talen för att få inspiration. Använd den här boken som en vägledning för att låta talen inspirera dig på alla områden i livet.

.

Det här är inte en bok som du läser från pärm till pärm. Använd dig av den när du behöver inspiration och insikter och låt talen tala till din intuition precis som de har talat till många andra under år hundradenas lopp. Du är på väg in i ett territorium som många mystiker och visa människor har beträtt genom tiderna. Vårt moderna sätt är mer lättsamt, men numerologin kan både fördjupa din medvetenhet, skapa en känsla av till fredsställelse och öka din drivkraft.

Det första kapitlet går igenom de grundläggande egenskaperna hos talen 1 till 9 och hur de manifesteras. Kapitel 2 tar upp de fem talen, eller fem formlerna, som stämmer in på dig. De avslöjar vem du är och ger vissa ledtrådar om på vilka sätt du kan utvecklas, göra förändringar och behålla en positiv inställning. Talen tvingar dig inte till något, utan visar på tendenser och val. Visualiseringar kan hjälpa ditt undermedvetna att hamna i samklang med talen, och dina fem formler kan hjälpa dig med förhållanden och livsstil. Dessutom kan du få en större förståelse för vad som pågår i ditt liv för tillfället genom att undersöka

personliga cykler. Du vill kanske ta reda på vilka dina fem formler är, och även dina familjemedlemmars och vänners, och ha dem vid din sida medan du läser tolkningarna.

Andra viktiga tal och hur talen från dina fem formler interagerar med varandra tas upp i kapitel 3. Kapitel 4, slutligen, tittar på vardagliga tal i ditt liv. Skriv upp ditt telefonnummer, husnummer och alla andra viktiga nummer, som re gistreringsnumret på din bil, eftersom de är relevanta här.

9 Inledning

TALEN

10 Numerologi
1 KAPITEL 1

livets nio frekvenser

Enligt numerologin finns det nio huvudtal, eller ”vibrationer”, som utgör livets språk. Dessa tal tros representera alla typer av materiella manifestationer som är möjliga, och i kombination med varandra skapar de ett inbördes förhållande och bildar en individ.

Det kommer finnas en rad olika tal i och omkring din personlighet och ditt liv. Du delar vissa av dessa med andra människor. Till exempel kan det hända att du har samma livsvägstal som flera av dina vänner medan andra tal skiljer sig åt. Dina tal kan visa dig var ni har kontaktpunkter (eller var ni skiljer er åt), men du är alltid unik.

Varför 9 tal?

Som du kommer att se när du läser de len om talet 9 (se sidorna 30–31) finns det flera skäl att se 9 som det tal som representerar slutgiltighet och övergång. Med 10 påbörjar vi en ny cykel eftersom 10 minskas till 1 när 1 adderas med 0. I Pythagoras system däremot, är talen upp till 10 grundläggande tal, och det finns 10 sefirot på livets träd inom kabbalan (se sidan 33). Om vi utgår från detta borde det finnas tio, inte nio, tal och tio huvudsakliga vibrationer. Det är också viktigt att vara medveten om att vi i vår kultur övergår till två siffror vid 10 men att så inte är fallet inom alla system, exempelvis inte inom det romerska. Men det finns trots allt en logik bakom användningen av nio tal.

När vi kommer till 10 har vi kommit in i en ny fas av skapelsen, eftersom 10 bildar en helhet och en ny början. Människor har 10 fingrar och dessa 10 fingrar styrs av en enda person. Livets träd har 10 sefirot, vilket representerar en övergång från ren ande till manifestation på jor den, eller en resa från det materiella till det himmelska. Det här ska representera en fullständig bild av universum, som är en enhet. Talen 1 till 9, däremot, hand lar om manifestationerna här på jorden.

På sätt och vis räknar vi med 10 essenser när talet 0 har tagits med i beräkningen.

I slutändan är det emellertid så med numerologi, precis som med alla andra eso teriska system, att det kanske är bäst att satsa på det som passar i vår tid och kul tur, eftersom det är det som formar om givningen och de influenser vi attraherar.

I många hundra år har vi använt ett system med ensiffriga tal, 1 till 9, och det är djupt inbäddat i vårt undermedvetna. Jag tror att det är viktigt att vi använder det vi får veta som ett hjälpmedel för vår intui tion snarare än en uppsättning benhårda regler som fastställts in i minsta detalj. Studera talen och låt din egen erfarenhet vägleda dig medan din vishet växer.

0

Noll är evigheten, obegränsad och oändlig, och står även för intet. Den cirkelformade glyfen påminner om evigheten, eftersom cirkeln inte har någon början eller något slut. Samtidigt förmedlar den begränsning, att vara ”inringad” utan möjlighet att välja eller förflytta sig. Noll kan också syfta på förstörelse, som att förminskas till intet. Så nollan är en paradox. Den står för det obeskrivligt lilla, atomen med elektronerna som cirkulerar runt omkring och det oerhört gränslösa som är universum, alla möjliga universum och det okända som ligger bortom.

Vi arbetar inte med noll på samma sätt som med de andra talen, men det är bra att komma ihåg att allt flödar från den och mot den. Den är en smältdegel av minnen och framtida skapelser. Den ut gör den okända punkten där en cykel av slutas och en annan börjar. Noll är också ett öga som tittar framåt och bakåt, som ser allt men är oförmöget att påverka. Inte för att nollan skulle vilja påverka något, den saknar inte kraft men är inte heller stark. Den existerar utanför tid och rum och påverkas inte av orsak och verkan. Den bara är.

Noll används sällan inom numerologin. Den har ingen specifik vibration eftersom den är alla vibrationer och inga vibrationer alls. Samtidigt har noll ett värde för oss som individer och som ett kollektiv. Nollans essens är målet i många typer av meditation och arbete med den här symbolen kan stärka din reflekterande kraft. Att se saker genom nollans lins ibland ger dig möjlighet att

ta ett steg tillbaka och utvärdera var du befinner dig i väntan på ett nytt initiativ. Noll påminner dig om att du står inför fullbordan och oändliga möjligheter.

Noll kan inte förekomma i ditt namn eftersom alla bokstäver har numeriska värden. Däremot kan den finnas i ditt personlighets- eller livsvägstal. Om du föddes den 10, den 20 eller den 30 i en given månad, alternativt under den 10:e månaden (oktober) utgör noll en del av dig.

Det här är också fallet för bebisar som föds på 2000-talet, samt för dem som

12 Numerologi TALET
Noll är inget tal, men den förstärker betydelsen av andra tal.

är födda under det första årtiondet av 1900-talet eller efter att ett årtionde är avslutat, det vill säga exempelvis 1920 eller 1930. Om det här stämmer in på dig kanske du ibland känner att du be höver förlora din form, ta ett steg tillba ka från världen och släppa taget om din identitet, åtminstone för ett tag. Det kan hjälpa att göra det här medvetet. Faktum är att vilken din numerologiska sam mansättning än är kan det vara befrian de och förnyande att meditera över noll.

UTMANINGARNA MED NOLL:

x Vilken är oändlighetens natur?

x Är ett absolut intet möjligt?

x Att kontemplera över noll kan leda till ett förändrat medvetandetillstånd som för med sig uppenbarelser.

x Vad kan det innebära att se genom nollans öga och där bortom?

x I utrymmet som symboliseras av noll är allt möjligt. Vad skulle du vilja skapa?

13 Talen

FEM FORMLER

38 Numerologi
KAPITEL TVÅ 2

introduktion till de fem formlerna

Tal finns överallt omkring oss, i våra liv och våra handlingar. Vissa av dem är uppenbara och andra är mer dolda. Vissa tal är viktigare än andra eftersom vi bär dem med oss hela tiden. De här talen påverkar vår karaktär och vårt öde genom sin speciella vibration. Att känna till och använda de här talen kan ge oss ökad självkännedom och bidra till att vi använder vår fulla kapacitet och gör det bästa med våra liv.

Det finns fem huvudtal som vi bär med oss genom livet. Vissa av dem är kon stanta medan andra kan förändras, an tingen för att vi har för avsikt att de ska göra det eller för att det bara blir så. Våra huvudtal är:

personlighetstalet

livsvägstalet

själstalet

ödestalet x ”här och nu”-talet.

Olika numerologer kan kalla dem olika saker, men de handlar om samma sak. När du arbetar med ett av dina tal ska du alltid fortsätta addera de aktuella siffrorna tills det som återstår är ett ensiff rigt tal eller 11 eller 22, mästartalen (se sidorna 32–37), som både bär på egen skaperna hos det ensiffriga tal de kan adderas till (2 respektive 4) och något ”extra” som kan uttryckas, ibland med viss ansträngning.

Ditt personlighetstal

Det här talet härleds från den dag i månaden när din födelsedag inträffar. Talen 1–9 talar för sig själva. Vid högre tal adderar du siffrorna. Om du föddes den 10:e till exempel, gör du så här: 10 = 1 + 0 = 1

Ditt personlighetstal är då 1. För att ta ett till exempel, på den 28:e: 28 = 2 + 8 = 10, 1 + 0 = 1 Så 28 blir också 1.

Ditt personlighetstal kommer aldrig att ändras. Du bär det med dig genom li vet och det är ett väldigt uppenbart tal som förekommer i många dokument.

Det här talet är ett uttryck för din yttre personlighet, hur du förhåller dig till världen och det intryck du gör. Även om det går på djupet och genomsyrar alla dina erfarenheter och allt du gör ligger det också på ytan. Det säger något om dig. Ofta är en persons personlighetstal en av de mest uppenbara saker du lägger till när du först lär känna någon.

x
x
x
x

1 SOM DITT PERSONLIGHETSTAL

Var du än är, vart du än går behöver du lämna ett avtryck. Du kanske gillar att klä dig på ett sätt som väcker uppmärksamhet, prata och tala högt eller säga åt folk vad de ska göra. En sak är i alla fall säker. Ingen kan bestämma över dig, och om det är någon som försöker kommer de att få ångra det. Om du även har försiktigare tal som två eller sex i din konstitution kan du ibland känna dig obekväm med hur du uppfattas, men vem bryr sig? Det värsta vore att känna sig hämmad, ignorerad eller kuvad.

Även om du alltid är i farten och får sa ker att hända är du inte nödvändigtvis en ledare eftersom du helst vill slippa besväret med att organisera andra människor. Även om du älskar applåder vill du helst göra din egen grej. När du måste ta hän syn till andra känner du dig begränsad eller till och med panikslagen och förvir rad. Du vill känna att du har bidragit på ett meningsfullt sätt och att du har hjälpt någon eller hjälpt till med någon fråga, men sedan går du vidare till nästa utma ning. Du kan bli beroende av att prestera och alltid vara på jakt efter nästa ”kick” som är någonting som du har skapat, nå got du har övervunnit och så vidare.

Folk kommer att se dig som den över lägsna individualisten, och du uppfat tas som självsäker och beslutsam. Det kanske inte alltid känns så, och om du blir attackerad kan du känna dig ihålig och omskakad. För att kompensera för det här kan du uppträda arrogant och till och med en aning aggressivt. Försök

undvika det eftersom det är slöseri med energi och kommer att få dig att känna dig missnöjd på fler än ett sätt.

Du har en stark känsla av din egen in dividualitet och du är fokuserad och beslutsam. Du hatar verkligen att bli sinkad och det ”finstilta” gör dig galen. Det är viktigt att förstå att det är väl värt mödan att ägna sig åt att fixa trassel och olika detaljer. Även om det inte leder till något konkret eller imponerande är ti den du lagt ner en del av processen för att komma någon vart, vilket du defini tivt kommer att göra i slutändan.

TIPS

x Räkna upp allt du har gjort i slutet av varje dag, för att känna att du har åstadkommit något.

x Prova regelbundet något nytt, varje dag eller varje vecka.

43 Fem formler

1 SOM DITT LIVSVÄGSTAL

Du är antagligen relativt medveten om att du står och faller med dina egna ansträngningar. Det beror inte nödvändigtvis på att du inte har någon som kan hjälpa dig, eller ens på att du inte litar på någon. Det handlar bara om att du djupt inom dig vet att du inte kommer att vara den person du vill och behöver vara om du inte gör det själv. Det betyder inte att du gör allt själv. Det kommer att finnas uppgifter och aktiviteter som du inte klarar av att ta hand om och du har alls ingenting emot att lämna över dem till någon annan.

Du kan vara oerhört målmedveten och fokuserad, vilket betyder att du lyck as med imponerande bedrifter som får andra att stå och gapa. När du har ett som ditt livsvägstal kommer du att bli mycket framgångsrik. Samtidigt kan det hända att du har blinda fläckar. Vissa saker glömmer du helt och sedan dyker de upp och besvärar dig när det inte alls är lämpligt. Ibland kan du också hindras av en viss naivitet. Du tar för givet att andra kommer att utföra uppgifter som du har gett dem med samma hängiven het som du själv har. Det kan komma som en chock när du inser att någon helt enkelt inte har levererat. Sedan hänger du inte alls med när allt faller runt omkring dig. Ibland händer det att ditt liv går i kras, eller att det känns så, men likt fågeln Fenix reser du dig alltid ur askan och stiger mot himlen, och lämnar ett spår av gnistor bakom dig.

Det är viktigt att du väljer en väg som gör att du kan lämna ditt avtryck på

ett unikt sätt. Var modig. Det är kan ske bättre att vara en stor fisk i en liten damm än att förlora självkänslan i en sjö full av andra stora fiskar. Du måste alltid ha ett resultat att sträva mot. Ignorera dem som säger åt dig att slappna av, du kan inte koppla av förrän du har upp nått något. Samtidigt måste du se till att du inte är för driven och därför är det klokt att ha ”balans och tillräcklig vila” som ett av dina mål.

44 Numerologi

ATT GÖRA

x Gör en lista på allt du vill uppnå varje dag och flytta över det du inte hinner med till nästa dag.

x Sätt medvetet höga mål och granska dina framsteg.

x Observera dina misstag eftersom de är fantastiska möjligheter att lära sig något.

KÄNDA PERSONER

x George Washington 1732-02-22

x Florence Nightingale 1980-05-12

x George Clooney 1961-05-06

x Tiger Woods 1975-12-30

Med ett som ditt livsvägstal kommer det bara att kännas ”rätt” om du har lämnat ett avtryck.

45 Fem formler

1 SOM DITT SJÄLSTAL

Ditt inre jag viskar till dig om ensamhet och självständighet, och i hemlighet längtar du kanske efter stunder när du kan få vara för dig själv. Det är möjligt att du till och med skäms lite för det här eftersom det är väldigt svårt att kommunicera de här känslorna till någon annan. I slutändan måste du acceptera att andra kommer att ha svårt att förstå dig, och det finns ingen anledning till varför de skulle göra det. När du väl inser att allt som betyder något är att du lever upp till dina egna krav och känner dig bekväm med dig själv upplever du den sanna frihet du längtar efter.

Att vara för dig själv innebär emellertid inte att glida iväg in i en drömvärld eller sitta och meditera. Det betyder att du får möjlighet att agera, fullständigt opåver kad av andras initiativ eller förväntning ar. Frid är kanske inte något du prioriterar, du kan känna dig oberoende av andra i en grupp så länge du blir lämnad i fred. Du söker de vägar som ännu inte utforskats och känner dig uppfylld om andra följer dig, inte för att du behöver deras sällskap utan för att det betyder att du har slagit in på en ny och meningsfull väg. Du längtar efter att få skapa något helt nytt och kan bara känna frid om du bidrar med något unikt, hur litet det än är, även om du har stora ambitioner.

Behovet av individualitet är väldigt starkt inom dig och det måste komma till ut tryck på ett eller annat sätt, annars kan du märka att du undermedvetet börjar sabotera för dig själv och andra. Du blir väldigt irriterad om du blir störd. Du

skulle kunna insistera på att ensam få göra något som behöver göras av två eller fler personer för att det ska bli säkert och effektivt. Fråga dig själv vad det är du vill bevisa. Om det här händer slösar du tid och energi som du hade kunnat ägna åt något som skulle göra dig uppfylld av äkta kreativitet. Känslomässigt sett är du relativt självständig, och även om du är krävande i förhållanden betyder kontroll mer för dig än äkta närhet. Faktum är att du kanske inte behöver kärlek lika mycket som vissa andra människor och det är inget att skämmas för. Du är alltid rättvis, lojal och pålitlig.

46 Numerologi

MANTRAN OCH BILDER

x Passar det inte så får det vara.

x Jag skiner som solen när den står som högst.

x Jag kan ta hand om mig själv och gör det också.

x Min kreativitet flödar i en ständig ström.

x Det finns ingen gräns för mina stora idéer.

x Livet är enkelt.

x En resa på tusen mil börjar med ett första steg.

Naturens enkelhet är oerhört inspirerande för ettans själ.

47 Fem formler

1 SOM DITT ÖDESTAL

D u har visionärens gåva. Inte nödvändigtvis för att du är medial, utan för att du har en förmåga att visualisera framtida mål och se hur du ska kunna uppnå dem. Andra känner av det här och ser dig ofta som en ledare. Du kan ta på dig den rollen, och känner dig oftast bekväm med den också. Samtidigt gillar du inte riktigt att behöva organisera andra människor och ibland kan det kännas som att deras förväntningar på dig är en tung börda att bära. Att ta täten kan verka som det bästa alternativet av två onda ting, för om det är något du inte vill så är det att följa någon annan.

I din familj var du, och är fortfarande, antagligen betraktad som unik och enastående på ett eller annat sätt. När du var liten fick du kanske mycket uppmärk samhet för att du hade en speciell talang och du kan ha upplevt att andra hade stora förväntningar på dig. Det skulle kunna kännas som att det är din uppgift att rädda din familj på något vis, eller åtminstone visa världen ett gott exempel. Det är möjligt att du fick ta stort ansvar och bli självständig i ung ålder. Kanske har du alltid känt dig ensam, hur mycket stöd du än har fått, och möjligtvis också missförstådd.

Du kan gå i två olika riktningar. Det är mycket möjligt att du gör uppror och sticker iväg åt ditt eget håll eftersom du har bestämt dig för att inte anpassa dig till någon annans önskemål. Å andra sidan är det också möjligt att du väljer den väg som förväntas av dig och att du är fast besluten om att vara den smartaste,

den bästa, nummer ett. Stanna upp och reflektera över vad som är rätt för dig. Att göra uppror bara för sakens skull kan vara kontraproduktivt, och att följa en förutbestämd uppsättning regler kan bli frustrerande. Det är bättre att du använ der dig av din framsynthet för att välja en riktning som ger dig djup tillfreds ställelse och bevisar att du verkligen inte bryr dig om vad någon säger eller tänker.

LÄRDOMAR DU KAN DRA

x Att vara unik på riktigt betyder att du har en enda måttstock – och det är du.

x Inkorporera andra i din vision och var tålmodig, bråk kommer bara att uppehålla dig.

x Om det du har påbörjat är värt det ska du avsluta det.

48 Numerologi

SOM DITT ”HÄR OCH NU”-TAL

Ibland undrar du varför du alltid är den som blir utvald. Middagen var inte god, så vem är det som ska prata med restaurangchefen? En kattunge kommer inte ner från ett träd, så vem är det som klättrar upp och hämtar den? Så fort en situation känns obekant eller läskig verkar det som att dina vänner förväntar sig att du ska leda dem ut ur problemen eller in i något underhållande. Oftast lyder du dem utan problem, men lika ofta skulle du helst låta bli.

Du älskar att skilja dig från mängden och ofta gör du vad du kan för att vara en aning annorlunda. Du är lite som en a-kändis och du gillar att visa upp det du har. Du är tävlingsinriktad och även om du inte måste vara bäst på allt måste det finnas en eller två saker som du gör bätt re än alla andra. Om du inte kan glänsa bryr du dig oftast inte ens om att försö ka. Vid sådana tillfällen kan du komma på en ursäkt för att gå iväg och du kan bli ganska upprörd.

Även om du kan ha tillbringat en hel del tid i strålkastarljuset har du antagligen inte särskilt många nära vänner. En sann vän är något du värderar högt, för det är någon som är beredd att acceptera ditt tuffa och ganska påträngande yttre och se ditt sanna jag innanför. Beroende på vilka andra tal du har är det möjligt att du inte alls är lika självsäker som du ver kar. Att ha ett som ”här och nu”-tal kan vara ganska svårt eftersom det kan göra dig isolerad trots att det är det sista du vill. Du är i alla fall en person som andra

lägger märke till. När du är i närheten händer det alltid spännande saker.

FÅ DET ATT FUNKA FÖR DIG

x Du behöver inte ta dig själv på för stort allvar, folk blir imponerade om du kan skratta åt dig själv.

x Var noga med att lyssna på andra, då missar du inget viktigt.

x Koncentrera dig på kortsiktiga, fokuserade mål så att du kan göra framsteg med minimal ansträngning.

x Använd dig av dina styrkor, saker kan vara enklare än du anar.

1
49 Fem formler

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.