Page 1

СУБОТА

11 грудня

2004 р. N!!96 (9603)

Виходить 17 квітня 1937 року

3

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраЦЇІ «МИ

ДОСЯГЛИ

великого

-

ське суспільство » ,

Той

свідомість

втратили,

сказав

Володимир

Литвин. Відповідаючи на з?-питання журналіс­ тів, він сказав , що «ні сьогодні, ні потім шукатиму

підтримки,

Прем'єр-міністром . уявляю

яким

ністр» .

ребам виборців.

• • •

Олександр Задорожній висловив спо­

Народний депутат Леонід Кравчук по­

дівання , що тепер основна увага буде

зитивно оцінює той факт , що у Верхов­

Я

має

аби

стати

абсолютно

чітко

бути

зусиль,

раїни

сій для чесних, прозорих виборів.

питань

національної

безпеки,

Коментуючи сучасну ситуацію в Ук­

Він

України

і

за

процес,

який називається

тає такий крок Глави держави. На думку Леоніда Кравчука, <ще буде

початком нового етапу об'єднання зу­ силь, об'єднання нації, України і крок

Верховна Рада продемонструвала лю­

лодимир Горбулін.

підкреслив,

підго­

• • •

євроатлантичної інтеграції України Во­

разом» .

Президент

злагода в Україні» , Леонід Кравчук ві­

приділятися

з

працювати що

що він «за процеси об'єднання наших

товці дільничних і територіальних комі­

і

треба

прийшов у парламент, аби засвідчити ,

влади . Таку думку висловив в інтерв'ю

функціонуванню

що

переконаний ,

журналістам помічник Президента Ук­ голова Національного центру з питань

Прем'єр-мі­

Володимир Литвин

ній Раді «знайшлися сили, які зрозумі­

ли,

1:0НСОn.IУIО'ІИI 1:,01:

був великий урок, бо ми здобули біль­

не

і

ків регіонів і відповідає нинішнім пот­

«вгамує

напругу».

про

суспільства

актів

Вибори Президента Украіни-2004

людей . В Україні утвердилася нація, і це

я

засвідчує

законодавчих

пристрасті в державі і зніме громадську

не був керівником

ди, відтепер він зважатиме на інтереси

ніж

варіанту,

українського

держави, вважає Голова Верховної Ра­

ше,

лив іших

що при розв'язанні полі­

вано силового

у середу після позачергового засідання

Хто б

факт,

тичної кризи в Україні не було застосо­

наголосив у роз­

мові з журналістами Володимир Литвин

парламенту.

• • •

спільного

результату, який внесе спокій в україн­

до цивілізованого їі розвитку ».

• • •

дям, що зібралися на київському Май­

стан

дані Незалежності, всьому суспільству,

мають

справ не прогнозований владою, оскіль­

що компроміс різних політичних сил У

же

бути людьми нового часу, нової думкИ» .

ки вона була впевнена у своїй перемозі.

парламенті задля єдності й територіаль­

на користь українського народу. і Укра­

що

уряд

повинна

незасаленої

очолити

колоди,

а

людина

урядовці

раїні,

«з

він

зауважив,

Керівник парламенту заявив, що він є

26

грудня,

такий

• * *

~хильником того, аби, отримавши ре­

f1Q!Льтати виборів

що

цілісності

можливий,

У Верховній Раді був історичний день,

без зволі­

ної

який зумовив можливість розпочати по­

Української

з аявив у

держави

розмові

ЮріЙ Костенко .

го

постійний представник Президента Ук­

ті»

раїни у Верховній Раді Олександр Задо­

ми місцевого самоврядування на прин­

Президента.

вимагає

«Цього,

необхідність

жбюджету-2005

та

насамперед,

прийняття

розв'язання

Дер­

взимку,

ють.

не

навіть

відпочива­

Керівник

На

завжди

«Войтівське», бухівське»,

жицьке» .

Він

На

ципах

завершальному еТапі

збирання

врожаю

зерно­

«Тре­

СТаВ

«Кня­

Фермерське гос­

ла

селянам

нового

годні умови

склалися Так,

подарство

«Журавушка»,

що суму ефективних тем­ ператур більшості гібридів

подбати, і технІку до но­

фермерське господарство «Полісся» та інші . Вони та­

набрали

вого

кож зуміли придбати нову

пізніше від звичних термі­

техніку.

нів,

року

необхідно

У

цих

господарс ­

твах за будь-яких погодних

ирощене та зібране по­

умов щороку збирають ви­

рання.

сокі врожаї зернових , кор­

ких

турбуватися.

і

Отож

тур­

бот, якими в цІ дні прей­

мових,

маються

подарських культур. Поряд

селяни,

не

сільськогосподарських

підприємствах району вже аналізують підсумки

робо­

ти трудових ~олективів поточному

провідних

сільськогос­

з рільництвом успішно роз­

зменшується.

У

інших

році.

у

Лідери

господарств

вивається

також

підтримуються

підтрим­

врожай, і про якість життя

вирішення

на

доцільно,

соціальних питань на селі.

щоб держава закуповува.ла

Так, успіхи ДПЗ « Плосків­

не лише пшеницю, а й со­

ський»

няшник,

цукрові

Важливо

також

на

думку

Петра

можливими,

його

керівника

Федосійовича

буряки.

аби

дер­

Воло­

жавна підтримка надходила

хи, завдяки реалізації мож­

з розрахунку на гектар ріл­

ливостей

лі. на кілограм м'яса тощо.

сповна

проявити

ділову і творчу активність кожного .

А

певною

озна ­

Нині ного

працівники сектора

кою успішного господарю­

провели

вання

закладанню

стала висока зарпла ­

та працюючих

-

понад

600

гривень. Дещо придбано із нової техніки.

Давно

готовлено озимі

зарекомендували

аграр­

економіки

значну роботу по фундаменту

2005

під урожай

року. Під­

грунт

якісним

дуктивним

і

посіяно

високопро­

насінням .

себе як стабільні і такі сіль­

ремонт

госппідприємства як СТаВ

ської техніки.

Йде

сільськогосподар­

що

було

прийнято і

це

-

За повідомленнями Укрінформу.

безперечно

затягнуло

200

КаНАНАат у Аеnутати

.Р••Ь'С•• -'Ї мїСіІКОЇ раАИ

по в..60_iliому OKPYry N! 3

КУШНІРЕНКО

строки

Саме

тому

~лянках,

дещо

їх

зби­

на дея­

приблизно

гектарів , кукурудза за­

лишилася незібраною .

Всього

нинішнього

року

IОрій Іванови .. 8

Народився с елі

Чкалівка

КИЇВСЬКОl області .

юридичного

1960

березня

Іванківського

року в району

Після з акінчення

факультету

Київського

гектарів , Її вирощува­

4550

1985

році прийшов пра­

цювати в місто Бровари помічником

ли у сільськогосподарських

прокурора міста .

підприємствах

участь у ліквідації наслідків аварії на

і

фермер­

ських господарствах . Так, у СВАТ

«Агрокомбінат

«Ка­

лита» під кукурудзою було

-

Зайнято площу тарів,

ське»

у

-

ТОВ

500

870

гек­

«Войтів­

гектарів, Бро­

варській

філії

ЗАТ

«Комплекс

«Агро '

марс»

(с . Рудня) Всього

17082

445 гектарів.

хлібороби

зібрали

зи .

-

району

нинішнього

року

тонни зерна кукуруд­

Це

значно

дало

можливість

поповнити

зернофуражу стійловий

на

період

запаси

ЗИМ0 ВО­ для

тва­

Чорнобильській працював області.

у

За

1986

У

АЕс.

З

році

1992

прокуратурі час

роботи

брав

року

Київської в

органах

прокуратури брав активну участь у

розкритті

злочинів

та

притягненні

до відповідальності за вбивство, ха­ барництво та інші тяжкі злочини. З них ресурсів України юридичного

-

відділу Державної

член

Руху

оБЛасного проводу .

Танюка .

тям-сиротам та іншим соціально не­

Люблю

свою

бити все можливе , аби разом з ВА­

МИ

жити

У красивому затишному

-

7 грн . 20

коп . З грн . 60 коп. 1 грн. 20 коп .

ЗверrайтеСR до найDлижцих відділень зв' RЗКV аОо до листонош

-

запровадження

-

створення

об'єднань

дИнків упорядкування

медич­

сприяння

створенню

мі ста

с уча!=ної

ШАЯХОІ\f

роз­

ПОРІІДОК

розробка та впровадження місь­ програми

програм

ного страхування

витку малого підприємництва

співвласників багатоквартирних бу­

-

захищеним громадянам

інфраструктури

"otIРО8П кої

учасникам

Помічник­

країну! Люблю своє місто! Хочу зро­

Галина ПОЛЯКОВА.

соціальна допомога

війни, BeTepaHa ~I праці, інвалідам, ді­

раїни

С.

ЖИТТЯІ

ТУР&ОТА

України,

бияку користь

Л.

ПОДВІР'Я

ГІДНЕ

пекції по контролю за використан­ Народного

сміттєзбірників

ремонт та облаштування дитя­

ЧИСТЕ

інс­

консультант народного депутата Ук­

землі.

-

ням та охороною земель України . Член

упорядкування

чих та спортивних :'оfайданчиків

начальник

рин і птиці, принесло неа­

господарям

-

та вивезення сміття

року працюю в органах земель­

2003

місті!

ТА НА ПЕРШЕ на півроку на квартал на місяць -

наголосив,

AOI.oIYТIТYPIOTI!nOPIAOK!

Шевченка в

водять конкретні приклади

стали

Він

<<перемога всієї УкраїНИ» .

районі було зайнято понад

ки. Адже вони дбають і про

Мабуть,

Це відз на­

надзвичайно складне рішення,

під­

Водночас і ці найсильніші

селі .

ко.

Державного університету ім. Тараса

на­

виробничих

південь і північ .

дерів «Нашої УкраІНИ » Петро Порошен­

під зерновою кукурудзою в

господарства району потре­ державної

паке­

а

тваринництво,

собні господарства селян.

бують

«у

народовладдя в державі . Це, передбачає обрання керівни-

на два-три тижні

що

про

і,дремонтувати,

що

є закон про удосконалення систе­

удару:

випав сніг. А пер'ед цим по­

ба й про худобу завжди

. ського

головним,

рішення

вих культур природа завда­

СТаВ

знайде соБІ клопоти: тре­

сільськогосподар-

-

вважає

консолідовані

чив у розмові з журналістами один з лі­

зокрема,

виробництво

На фініші року ніколи,

зазначив

його думку, схвалення у пакеті найваж-

. . Сільськогосподарське

Тут

державі,

рожній у розмові з журналістами .

низки

державних проблем».

.

в

схід, захід,

лістами один з лідерів « Нашої України»

літичну

схвалювати

їна має бути єдиною, а не ділитися на

з журна­

кань провести інавгурацію новообрано­

реформу

Український парламент довів, що мо­

дворів,

ремонт

-

зміцнення правопорядку та без­

пеки на вулицях міста

-

сприяння

створенню та діяль­

доріг, дахів, парканів, благоустрій та

ності громадських дружин з охорони

озеленення скверів

правопорядку в місті ,


ІІ.І2 ПОНЕДІЛОК, грудня

13

УТ-1

6.00 Доброго ранку, Україно! 6.30, 7.00, 8.00 Новини 6.40, 7.15, 8.10 Погода 6.45 Капітал 7.00 Ера бізнесу 7.10, 8.00, 23.10, 0.10 Спорт 7.20,8.20 Фінансова погода 7.30 Мандри 7.55 Православний календар 8.30 Мusіс-бокс 8.45 Джерело здоров'я 9.00, 11.00, 15.00, 18.50, 21.00 Вісті 9.10, 11.10, 15.10, 17.20, 22.00 Погода 9.25, 13.00, 14.00, 16.25, 20.50, 22.50 Євробачен­ ня-2005 Для тих,

хто вдома

9.50,21.55 Ситуація 10.00 Милосердя 11.20 Історія української державності

12.00 Зелений коридор 12.25 Поздоровляємо вас ... 14.40 Служба розшуку дітей 13.55 Абетка безпеки 15.20 Дитяча лінія 15.35 Я здивую світ ВІВТОРОК, грудня

УТ-1 6.00 Доброго ранку, Україно! 6.30, 7.00, 8.00 Новини 6.40,7.15, 8.10 Погода 7.00 Ера бізнесу

7.10, 8.00, 23.10, 0.10 Спорт 7.20, 8.20 Фінансова погода 7.30 Будівельний майданчик 7.55 Православний календар 8.45 Джерело здоров'я 9.00, 15.00, 18.40, 21.00 Віс­ ті

9.10, 15.10, 17.35, 22.05, 23.15,0.15 Погода 9.25, 14.10, 16.25, 17.00, 18.00, 18.35,22.50 Євро­ бачення-2005 тих, хто вдо-

9.30, 14.15 Для ма

9.45,21.55 Ситуація 10.00 День уряду 14.30 Закон є закон 14.35, 1.25 Служба

20.40 Трійка. Кено 21.45 Світ спорту 22.10 Гандбол. Чемпіонат Європи. Жінки. Україна Іспанія

23.00, 0.00 Підсумки 23.15,0.15 Погода 23.25 Вибори-2004 0.20 дlс .ВіЙна на морі. 14.00 14.30

УТ-2 Т/с ·Друзі.

Т /с

-3емля

кохання,

дітей

СЕРЕДА, грудня

15

УТ-1

6.00 Доброго ранку, Україно! 6.30, 7.00, 8.00 Новини 6.40, 7.15, 8.10 Погода 7.00 Ера бізнесу 7.10, 8.00, 23.10, 0.10 Спорт 7.20, 8.20 Фінансова погода 7.55 Православний календар 8.45 Джерело здоров'я 9.00, 11.00, 15.00, 18.50, 21.00 Вісті 9.10, 11.10, 15.10, 17.25, 21.55,23.15,0.15 Погода 9.25, 12.55, 14.00, 16.30, 20.35, 22.50 Євробачен­ ня-2005

9.30, 12.00, 14.10

Для тих,

хто вдома

9.45, 21.50 Ситуація 10.00 Сільський ~c 11.20 Німецька мова 11.45 Антисуржик 12.15, 14.35, 1.25

Служба

розшуку дітей

12.25 Поздоровляємо вас ... 13.55 Абетка безпеки 15.15 Джерело здоров'я 15.30 Крок до зірок 16.10 Енергетичне поле 16.35 Студія 5 ЧЕТВЕР,

грудня УТ-1

6.00 Доброго ранку, Україно! 6.30, 7.00, 8.00 Новини 6.40, 7.15, 8.10, 9.10, 11.10, 15.10 Погода 7.00 Ера бізнесу 7.10, 8.00, 23.10, 0.10 Спорт 7.20, 8.20 Фінансова погода 7.30 Мандри 7.55 Православний календар 8.30 Мusіс-бокс 8.45 Джерело здоров'я 9.00, 11.00, 15.00, 18.50, 21.00 Вісті 9.25, 10.40, 12.55, 16.00, 16.30,20.35, 22.55 Євро­ бзчення-2005

9.30, 10.25, 14.35

15.30 Т/с -Ундіна-2. 16.30 Аншлаг! Аншлаг! 17.20 Хочу і буду 18.25 Т/с .Клон, 19.30 ТСН 20.00 ТСН. Проспорт 20.10 ТСН. Погода 20.15 Т/с .Ундіна-2. 21.20 Т/с ·Менти-5. 22.30 Документ 23.50 ТСН 0.15 Народний артист 19.00 Баскетбол. Євроліга FiBA. БК .Київ- - .Работ­ ничкі· 20.50 Трійка. Кено

Світ спорту ВідКрита справа Щоденник Верховної Ради 23.00, 0.00 Підсумки 23.25 Вибори-2004

21.45 22.10 22.35

УТ-2

нянька-

гри.

кохання,

Для тих,

хто вдома

9.50, 21.50 Ситуація 10.00 Така мода 11.20 Німецька мова 11.35 Освітянські новини 11.45 Наша мова 12.00 Дорога до себе 12.25 Поздоровляємо вас ... 14.55 СJlужба розшуку дітей 14.00 Телефортуна 15.20 Подорож у дитинство 16.00 Студія 5 17.00 Волейбол. Євроліга. .ЛОКОМОТИВ» ~ «Кнак»

15.15 Т/с ,Ундіна-2. 16.15 Т/с -Лінія захисту. 17.20 Хочу і буду 18.25 Т/с ·Клон, 19.30 ТСН 20.00 ТСН. Проспорт 20.10 ТСН. Погода 20.15 Т/с • Ундіна-2' 17.00

Народна служба поря-

тунку

- 01

17.30 Футбольні діалоги 17.55 Пенсійна реформа 18.25 Зелений коридор 19.10 Саме той 19.30 Закон є закон 19.35 Гандбол. Чемпіонат Європи Суперлото. Трійка. Ке-

20.40

но

20.50 21.40 22.00 22.35

Мегалот

Світ спорту Галерея

УТ-2 6.00 Подвійний доказ 7.00 Сніданок з 1+1 7.30 Т/с .Клон, 8.30 Сніданок з 1+1 9.00 Т/с .Менти-5. 10.10 Т/с .Моя прекрасна нянька-

11.00 Країна порад 12.15 Т/с -Жінка з ароматом кави-

13.10 Кримінал 13.45 Єралаш 14.20 ВВС. Жива природа-2 15.40 Народна платформа 15.45 Х/Ф -Тобі. Справжньому ... • 18.45 Чекай на мене 20.00 Подробиці 20.40 Т /с .ПодаруЙ мені ЖИПЯD

21.45 Т/с .Боєць' 22!50 Спецnроект 23.25 Післязавтра 23.50 Т /с .ПолтергеЙст. Спадщина· Т/с -Російський тран­

0.50

гри.

кохання,

земля надіі.

21.20 Т/с .Менти-5. 23.55 Т/с .Секс і місто. 0.35 Служба розшуку дітей 0.45 Народний артист ут-з

6.00, 7.10, 8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новини 6.05 Я все про вас знаю 7.00 Подробиці. Економіка 7.15, 8.15, 12.10, 20.30 Ін-

Погода Чемпіонат

Європи 20.40 Трійка. Кено 20.50 Вечірня казка 21.40 Світ спорту 22.00 .Четаерта влада. 22.40 Щоденник Верховної Ради 23.00, 0.00 Підсумки 23.25 Вибори-2004 УТ-2 6.00 Без табу 7.00 Сніданок з 1+1 7.30 Т/с -Клон· 8.30 Сніданок з 1+1 9.00 Т/с .Менти-5. 10.05 Т/с .Моя прекрасна нянька»

10.40 Хочу і буду 11.40 Т/с .МаЙстер 12.45 Т/с -Ксена. 13.45 Т/с 'Друзі. 14.15 Т/с ·Земля

кохання,

земля надіі.

15.15 Т/с • Ундіна-2. 16.15 Т/с .Лінія захисту. 17.20 Хочу і буду 18.25 Т/с -Клон. 19.30 ТСН 20.00 ТСН. Проспорт 20.10 ТСН. Погода 20.15 Т/с ,Ундіна-2.

Бережіть

себе!

7.20 Вісник роботодавця 7.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30 СТН-тижневик 8.00 СТН-спорт 8.30 Музика 9.00 Х/Ф -Віддати швартови· 10.30 Слово Дндронникова 11.40 Т/с -Дикий місяць12.30 Київ класичний 13.00 Чорний квадрат 13.40 М/с -Друппі та пес Барбос.

14.00, 21.15

Дозвольте за-

питати

14. 15 Кольори туризму 14.45 Музей кіно 15.35 Т/с -Найгірша відьма. 16.35 М/с -ДПікс. 17.00 дlс -Ковчег Моа. 17.40 Телепресклуб 18.35 Без дієт і рецептів 18.40 Шлях до успіху 19.00 Т/с -Фердинанд. 19.55 Бізнес-ситуація 20.15 Вечірня казка 20.25 Новини з вітрини 21.005 хвилин 21.30 Х/Ф .Витівки у старо­

20.30 Інтерспорт 20.40 Т /с • Подаруй

Музика Доброго вечора, кия­

ни!

Т/с .Місце злочину Бремен.

0.10

ICТV

5.05

х/ф ·Не чекали, не га-

дали-

6.35 Служба розшуку дітей 6.40, 8.05 300 сек. 6.45 М/с .СпаЙдермен, 7.15 МІс .Сучасне життя Рокко·

7.45, 8.45, 12.45, 18.45, 23.00 Факти 7.50 Ділові факти 7.55, 8.55, 23.15 Спорт 8.00 Погода 8. 1О Галопом по Європах 9.05 Т/с ·Таксист, 10.05 Т/с • Поліцейські на ве­ лосипедах·

11.05 Дівочі сльози 11.45 Т/с .КвантовиЙ -бок,

кави»

13.10 Чекай на мене 14.25 Єралаш 14.55 ВВС. Жива природа 16.05 Я все про вас знаю 17.05 Народна платформа 17.10 Т/с .Пригорни мене. 18.05 Т/с .ДалекобіЙники, 19.05 Ключовий момент 20.00 ПодроБИЦі 16.20 Т/с -Лінія захисту. 17.20 Хочу і буду 18.25 Т/с .Клон. 19.30 ТСН 20.00 ТСН. Проспорт 20.10 ТСН. Погода 20.15 Т/с .Ундіна-2· 21.20 Т/с .Менти-5. 22.30 Без табу 23.30 ТСН 23.50 Т/с .Секс і місто" 0.30 Служба розшуку дітей 6.00, 7.10, 8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новини 6.05 Я все про вас знаю 7.00 Подробиці. Економіка 7.15, 8.15, 12.10, 20.30 інтерспорт

7.20, 23.55 Погода 7.20 Уроки географіі 7.35 Абетка-малятко 7.40 Арифметика-малятко 6.20 Народна платформа 8.25 Т/с .Пасажир без бага9.30 Єралаш 10.00 Т /с .ДалекобіЙники, 11.05 Країна порад 12.15 Т/с -Жінка з ароматом кави~

момент

21.20 Т/с -Менти-5. 22.30 Я так думаю 23.30 ТСН 23.50 Т/с Секс і місто. 0.30 Народний артист 0.35 Т/с • Майстер гри· ут-з

6.00,7.10, 8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новини 6.05 Я все про вас знаю 7.00 ПодроБИЦі. Економіка 7.15,6.15, 12.10, 20.30 Інтерспорт

7.20, 0.05 Погода 7.20 Уроки географіі 7.35 Абетка-малятко 7.40 Арифметика-малятко 8.20 Народна платформа 8.25 Т /с .Пасажир без бага9.30 Єралаш 10.10 Т/с .ДалекобіЙники' 11.05 Країна порад 12.15 Т/с .Жінка з ароматом кави"

13.15 Ключовий момент 14.05 Єралаш 14.55 ВВС. Жива природа 16.05 Я все про вас знаю 17.00 Народна платформа 17.05 Т/с .Пригорни мене. 18.00 Новини 18.05 Т/с -Далекобійники. 19.05 Ключовий момент

стри-

13.10 Х/Ф .Рембо-3· 15.15 Мультфільм 15.40 МІс ·СпаЙДЄрмен. 16.05 МІс .Справжні монстри·

16.45 Т/с

.ПоліцеЙські на ве­

лосипедах·

мені

ЖИПА»

21.50 Т/с ·Боєць' 22.55 Усе дпя тебе 23.50 Подробиці

17.35 Т/с .Примара» 18.25 Без дієт і рецептів 20.15 Перлини класичної музики

київ

21.05 21.15 21.30

6.45 Відсвіт 7.15, 19.55 Бізнес-ситуація 7.25, 13.35, 20.10 Бережіть

23.10 23.40

10.30 Музика 11.00, 18.35

дlс .Експёди-

ція.

11.30 Т/с .Дикий місяць' 12.20 Т/с ,Повітряні замки. 13.10 Життя без влади діабету 13.40 МІс .Друппі та пес Барбос. 14.00 Дозвольте запитати 14.15 Х/Ф .Каліф-лелека. 15.35 Т/с .НаЙгірша відьма. 16.35 МІс .дпікс· 17. оо Економїч"ий вісник

14.55 ВВС. Жива природа 16.05 Я все про вас знаю 17. оо Народна платформа 17.05 Т/с .Пригорни мене. 18.05 Т/с .ДалекобіЙники, 19.05 Ключовий момент 20.00 Подробиці 20.40 Т/с -Подаруй мені ЖИПЯ ІІІ

21.30 Т/с .Боєць' 22.50 Кримінал 23.35 Подробиці 0.00 Служба розшуку дітей КИЇВ

себе!

7.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30. 18.30, 20.30, 23.30 СТН 8.00,21.005 хвилин 8.05, 19.00 Т/с -Фердинанд. 9.00 Х/Ф .Дівчина з гітарою. 10.30 Музика 11.00, 18.35 дlс -Експеди­ ція.

11.30 Т/с .Дикий місяць12.20. 0.10 Т/с • Повітряні замки»

13.10 Мерія 13.40 М/с

.Друппі та

пес

Барбос.

года

8.10 Т/с .Вовочка. 9.05 Т/с Таксист. 10.05 Т/с .ПоліцеЙські лосипедах· ' 11.05 Дівочі сльози 11.45 Т/с ·КвантовиЙ

на ве­

стри-

бок.

13.10 Х/Ф .ОстанніЙ відлік. 15.20 Мультфільм 15:40 М/с .СпаЙДермен, 14.00 Телепрес-клуб 14.45 Т/с .Герберт. 15.10 дlф .РаЙон з

мені

ЖИПА"

21.50 Т/с .Боєць22.50 Гіннесс-шок 23.45 Подробиці 0.10 Служба розшуку дітей КИЇВ

6.45 Відсвіт 7.15, 19.55 Бізнес-ситуація 7.25, 13.35, 20.10 Бережіть себе!

7.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30 СТН 8.00, 21.00 5 хвилин 8.05, 19.00 Т/с -Фердинанд. 9.00 Х/Ф ,Портрет дружини художника·

дlс .Експеди-

ція.

11.30 Т/с .Дикий місяць. 12.20 Т/с ,Повітряні замки· 13.10 Споживач 13.40 МІс .Друппі та пес Барбос. 14.00 Дозвольте запитати 14.15 Х/Ф ,Склянка води. 15.35 Т/с .НаЙгірша відьма. 16.35 МІс ·Алікс, 17.00 Доброго вечора, кия­ ни! 17.35 Т/с .Примара.

Альфа-

15.35 Т/с .НаЙгірша відьма. 16.35 МІс ·Алікс17.00 МОЛОАіжна служба 17.35 Т /с .Примара. 18.25 Поради лікаря 20.15 Вечірня казка 20.25 Новини з вітрини 21. І 5 Дозвольте запитати 21.30 Х/Ф -Портрет дружини

Хіллз·

16.05

Чорний квадрат ICТV

5.25 Х/Ф .1 це все про нього. 6.35 Служба розшуку дітей 6.40 300 сек. 6.45 М/с .СпаЙдермен, 7.15 МІс .Справжні монстри·

7.45 Факти 7.50 Ділові факти 7.55, 23.05 Спорт 12.45, 18.45, 22.50 Факти 13.10 Х/Ф ·ЗатяжниЙ стрибок«

М/с ·СпаЙДЄрмен. М/с .Справжні монс-

Поради лікаря Музика Вісник роботодавця

Новини з вітрини Х/Ф -Слово поліцей-

ського·

23.10 Музика 23.40 Київ класичний 0.10 Х/Ф .Суддя у пастці .. ICТV

18.45 Т/с

.ПоліцеЙські на ве­

Т/с .КвантовиЙ стрибок» 19.25 33 кВ3Щ)атних метри

17.40

ГОЛ»

лосипедах·

11.05 Дівочі сльози 11.45 Т/с .КвантовиЙ

стри-

бок.

13.10 х/ф .Плащ і кинджал· 15.20 Мультфільм . 15.40 МІс .СпаЙДЄрмен, 16.05 М/с .Справжні монстри.

·ПоліцеЙські на ве­

лосипедах·

СТБ

6.10 Принцип доміно 7.00 Вікна 7.10 Шоу Бенні Хілла 7.30 Т/с .ММН. 8.00 Вікна 8.10, 22.35, 0.00 Погода 8.15 Двтостиль 8.35 Красива квартира 9.00 Т/с .Дружна сімейка· 10.00 Х/Ф .Фантоцці12.00 Х/Ф .Дорога у РедемПШИ·

14.00 Вікна 14.40 Х/Ф .Варіант .Омега. 16.00 Принцип доміно 17.05 У пошуках пригод 17.50 Вікна. Столиця 18.00 Вікна 18.10 Т/с ,Дружна сімейка. 19.10 Ціна любові 20.00 Х/Ф .Жандарм та іноп22.00 Вікна 22.30 Вікна. Спорт 22.40 Цілком таємно 23.30 Т/с .MASH. 0.05 Футбол. Італія. Огляд СТБ

6.1 О Принцип доміно 7.00 Вікна 7.10 Шоу Бенні Хілла 7.30 Т/с .MдSH. 8.00 Вікна 8.10, 22.35, 0.15 Погода 8.15 Вікна. Столиця 8.25 У пошуках пригод 9.10 Т/с -Дружна сімейка10.10 Х/Ф ,Жандарм та інопланетяни-

ТЕТ 14.00 Мультфільм 15.00 М/с ·Веселі мелодії. 15.30 М/с .У чарівному лісі. 16.00 Т/с .Прості істини. 16.30 Т /с -Грозові камені. 17.00 Т/с .РаЙон БеверліХіллз» 18.00 Дивись! 18.30 Велике прання 19.30 Т/с .РаЙон Мелроуз. 20.30 Історії у деталях 21.00 Т/с .Бідна Настя« 22.00 Т/с .Пуаро. 23.00 Деталі 23.30 Дивись! 0.00 Т/с .Багаті неприємнос­ ті1.00 Історіі У деталях 1.30 Хіт-ТБ

.ПоліцеЙські на ве­

Т/с .КвантовиЙ стрибок·

17.40

19.25 33 квадратних метри 20.00 Т/с .Ясон і аргонавти. 21.00 Х/Ф • Приватна школа. 23.10 Погода 23.20 Х/Ф .НічниЙ мисли­ вець"

ТЕТ

6.30, 11.30. 18.00. 23.30

Ди­

вись!

Хіллз· 8.30 Деталі 9.00 Історіі у деталях 9.30 Т/с .Бідна Настя-

10.30 Т/с .Пуаро· 12.00 Т/с .РаЙон Мелроуз. 13.00 Велике прання 14.00 Мультфільм 15.00 М/с ·Веселі мелоДІЇ. 15.30 МІс .У чарівному лісі. 16.00 Т/с .Прості істини. 16.30 Т/с ,Грозові камені. 17.00 Т/с .РаЙон Беверлі18.30 Вt:лике прання 19.30 Т/с .РаЙо>t Молроуа. 20.30 Історіі у деталях 21.00 Т/с -Бідна Настя. Т/с -Квантовий стрибок.

17.40

19.2533 квадратних метри 20.00 Т/с ,Ясон і аргонавти· 21.00 Х/Ф .Кікбоксер-3. Мистецтво воюватиХ/Ф .Імітатор'

23.25

ТЕТ

6.30, 11.30, 18.00, 23.30

Ди­

вись!

5.30 Х/Ф "і це все про нього" 6.40, 8.05 300 сек. 6.45 М/с -Спайдермен .. 7.15 М/с .. Справжні монс­ три .. 7.45, 8.45, 12.45, 18.45, 23.00 Факти 7.50 Ділові факти 7.55, 8.55, 23.10 Спорт. 8.00, 19.15,23.15 Погода 8.40 33 квадратних метри 9.05 т/с .Такс.,. 10.05 Тіс 'nOліцейські на ве­

ті-

1.00 Історіі У деталях 1.30 Хіт-ТБ

М/с .Справжні монс­

три«

Хіллз"

Мультфільм

23.00 Деталі 0.00 і/с -Багаті неприємнос­

ланетяни»

18.30 Велике прання 19.30 Т/с .РаЙон Мелроуз. 20.30 Історіі у деталях 21.00 Т/с .Бідна Настя. 22.00 Т/с .Пуаро»

7.00 Т /с ,Прості істини .. 7.30 Т/с .РаЙон Бееерлі-

Музика

16.45 Т/с

Хіллз-

8.30 Деталі 9.00 Історіі у деталях 0.30 Т/с .Бідна Настя. 10.30 Т/с .Пуаро. 12.00 Т/с .РаЙон Мелроуз. 13.00 Велике прання 14.00 Мультфільм 15.00 М/с .Веселі мелодії. 15.30 МІс .У чарівному лісі. 16.00 Т/с .Прості істини. 16.30 Т/с ,Грозові камені. 17.00 Т/с .РаЙон Беверлі-

лосипедах·

фара.

18.25 19.30 20.20 21.05 21.20

вись!

7.00 Т/с ,Прості істини. 7.30 Т/с .РаЙон Беверлі-

16.45 Т/с

три»

20.00 Подробиці 20.40 Т /с • Подаруй

10.30 Музика 11.00, 18.35

три·

7.45, 8.45, 12.45, 18.45, 23.05 Факти 7.50 Ділові факти 7.55, 8.55, 23.15 Спорт 8.00, 9.00, 19.15, 23.20 По-

15.30 15.40 16.05

ТЕТ

6.30, 11.30, 18.00,23.30 Ди­

20.00 21.00

Споживач Хіт-базар

5.30 Х/Ф ·1 це все про нього. 6.40, 8.05 300 сек. 6.45 М/с .СпаЙДЄрмен. 7.15 М/с .Справжні монс­

23.10 23.40

23.15 Погода 23.30 Х/Ф .3бирач кісток. 1.35 Україна енергетична

Т/с ,Ясон і аргонавти. Х/Ф ·ЗатяжниЙ стрибок. 23.35 Х/Ф ,Циганський ян-

вої жінк",

художника·

6.45 Відсвіт 7.15, 19.55 Бізнес-ситуація 7.25, 13.35, 20.10 Бережіть

Т/с .КвантовиЙ стрибок» 19.15 Погода 19.25 Т/с -Вовочка. 20.00 Т/с ,Ясон і аргонавти· 21.00 Х/Ф ,Останній відлік-

17.40

лосипедах·

Новини з вітрини Музика Х/Ф "Атака 50-фунто­

ICТV

7.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30. 20.30, 23.30 СТН 8.00, 21.00 5 хвилин 8.05, 19.00 Т/с .Фердинанд. 9.00 Х/Ф .Витівки у старовинному дусі.

9.30 Єралаш 10.00 Т/с .ДалекобіЙники, 11.05 Країна порад 12.15 Т/с -Жінка з ароматом

жу.

гри-

23.10 23.40

себе!

7.20, 20.35, 0.10 Погода 7.25 Уроки географіі 7.35 Абетка-малятко 7.40 Арифметика-малятко 8.20 Народна платформа 8.25 Т/с .Пасажир без бага-

13.10 Ключовий 14.05 Єралаш

.Ундіна-2.

6.45 Відсвіт 7.15, 13.35, 20.10

винному дусі.

ЗИТ»

жу·

10.40 Хочу і буду 11.45 Т/с .МаЙстер 12.50 Т/с .Ксена. 13.50 Т/с .Друзі14.20 Т/с .Земля

19.10 Саме той 19.40, 23.15, 0.15 19.45 Гандбол.

Футбол. Огляд Народна платформа Х/Ф .У моїй смерті прошу звинувачувати Клаву К.· 10.05 Містер Кук 10.45 Єралаш

7.25 8.20 8.25

ут-з

Щоденник Верховної Ради 23.00, 0.00 Підсумки 23.25 Вибори-2004

15.20 Т/с

терспорт

жу.

10.40 Хочу і буду 11.40 Т/с -Майстер 12.45 Т/с .Ксена. 13.45 Т/с .Друзі. 14.15 Т/с -Земля

київ

ут-з

6.00, 7.20, 20.35 Погода 6.05 Я все про вас знаю 7.00 Подробиці. Економіка 7.10,8.00,9.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новини 7.15, 8.15, 12.10, 20.30 Ін-

терспорт

6.00 Документ 7.00 Сніданок з 1+1 7.30 Т/с -Клон. 8.30 Сніданок з 1+1 9.00 Т/с -Менти-5· 10.10 Т/с ·Моя прекрасна

земля надіі.

розшуку

15.15 Надія 15.35 Святе письмо 16.00 Резонанс 16.30 Студія 5 17.40 Право 18.10 Межа

16

зірки світу

земля надії,

9.30, 10.30, 14.10

14

16.00 Рахунок від Рахункової 16.30 Студія 5 17.00 Художня панорама 17.25 Людина і закон 18.00 Україна. День за днем 19.10 Саме той 19.30 Хокей. 3ірки Росіі -

7.00 Т/с ,Прості істини· 7.30 Т/с "Район БеверліХіллз·

8.30 Деталі 9.00 історіі у деталях 9.30 Т/с ·Бідна Настя. 10.30 Т /с .Пуаро· 12.00 Т/с .РаЙон Мелроуз. 13.00 Велике прання 14.00 Мультфільм 15.00 М/с. .Веселі мелодії. 15.30 М/с .у Ч.ІІРівноМУ лісі. 16.00 Т/с .Прості істини. 16.30 Т/с ,Грозові камені. 17.00 Т/с -Район БеверліХіллз·

18.30 Велике прання 19.30 Т/с .РаЙон Мелроуз. 20.30 Історіі у деталях 21.00 Т/с -Бідна Настя· 22.00T/~ .Пуаро.

23.00 Деталі 0.00 Т/с .Суто вбивстВа.

англійські

12.00 Цілком таємно 13.00 Ціна любові 14.00 Вікна 14.35 Х/Ф ·Варіант .Омега. 16.00 Принцип доміно 17.05 У пошуках пригод 17.50 Вікна. Столиця 18.00 Вікна 18.10 Т/с .Дружна сімейка. 19.10 Ціна любові 20.00 Х/Ф ,Повернення високого блондина.

22.00 Вікна 22.30 Вікна. Спорт 22.40 Цілком таємно 23.40 Т/с -MASH. 0.20 Рейс 0.40 Х/Ф -Варіант .Омега. новий КАНАЛ

6.30, 6.55

Підйом!

22.00 Т/с .Пуаро. 23.00 Деталі 0.00 Т/с .Багаті неприємнос­ ті-

1. оо Історіі у деталях 1.30 Хіт-ТБ СТБ 6.10 Принцип доміно 7.00 Вікна 7.10 Шоу Бенні Хілла 7.30 Т/с .MASH. 8.10, 22.35, 0.15 Погода 8.00 Вікна 8.15 Вікна. Столиця 8.25 У пошуках пригод 9.10 Т/с ,Дружна сімейка· 10.10 Х/Ф ,Повернення високого блондина. 12.00 Цілком таємно 13.00 Ціна любові 14.00 Вікна 14.35 Х/Ф .Варіант ·Омега· 16.00 Принцип доміно 17.05 У пошуках пригод 17.50 Вікна. Столиця 18.00 Вікна 18.10 Т/с 'Дружна сімейка' 19.10 Ціна любові 20.00 Х/Ф .ШаЙбу! Шайбу!.

22.00 Вікна 22.30 Вік,:!а. Спорт 22.40 Цілком таємно 23.40 Т/с .MASH. 0.20 Колія 1.00 Історіі У деталях 1.30 Хіт-ТБ СТБ

6.1 О Принцип доміно 7.00 Вікна 7.10 Шоу Бенні Хілла 7.30 Т/с .MASH· 8.10, 22.35, 0.00 Погода 8.00 Вікна 8.15 Вікна. Столиця 8.25 У пошуках пригод 9.10 Т/с ,Дружна сімейка· 10.10 Х/Ф -Шайбу! Шайбу!' 12.00 Цілком таємно 13.00 Ціна любові 14.00 Вікна 14.35 Х/Ф .Варіант ·Омега· 16.00 Принцип доміно 17.05 У пошуках пригод 17.50 Вікна. Столиця 18.00 Вікна 18.10 Т/с ,Дружна сімейка· 19.10 Ціна любові 20.00 Х/Ф .Авантюристи· 22.00 Вікна 22.30 Вікна. Спорт 22.40 Цілком таємно 23.30 Т/с .MдSH. 0.05 Х/Ф .Варіант .Омега. новий КАНАЛ

6.30, 6.55 Підйом! 6.50 Кафе 7.00, 9.00, 19.00, 0.05 Репортер

новий КАНАЛ

6.30, 6.55 Підйом! 6.50 Кафе 7.00, 9.00, 19.00, 0.15

Ре-

портер

7.05 Т/с .БунтівниЙ шлях-2· 8.00 Репортер. Бізнес 8.20 МІс • Пригоди Джекі Ча­ на-

9.05 Готовий на все 10.10 Х/Ф .Москва

сльозам

не вірить.

13.15 Кунсткамера 14.10 Мультфільм 14.25 МІс .Джиммі Нейтрон. 14.40 МІс ·Рокети. 15.05 МІс .Сабрина· 15.30 МІс -Пригоди Джекі Чана-

16.00 Т/с .БунтівниЙ шлях-217.00 Т/с ,Янгол-3· 17.55 Т/с .Менти-419.10,0.30 Репортер. Спорт 19.15,0.35 Погода 19.25 Т/с .Солдати20.20 Кунсткамера. Bes! 21.00 Кафе 21.05 Вікна 22.15 Х/Ф .Більше ніколи0.40 25 кадр 6.50 Кафе 7.00, 9.00, 19.00, 0.05

Ре-

портер

7.05 Т/с ,рунтівний шлях-2. 8.00 Репортер. Бізнес 8.20 МІс .Пригоди Джекі Чана·

9.05 Т /с .Солдати. ,1 о, 1О Т/с .Менти-4 .. 11.15 х/ф ,Євдокія. 13.20 Кунсткамера. Bes! 14.10 Мультфільм 14.20 М/с .Джиммі Нейтрон. 14.45 М/с ,Рокети. 15.10 МІс .Сабрина. 15.35 М/с -Пригоди Джеlli Чана·

16.00 Т/с -Бунтівний шлях-2. 17.00 Т/с ,Янгол-3. 17.55 Т/с -Менти-Ф 19.10, 0.15 Репортер. Спорт 19.15,0.25 Погода 19.20 Т/с .Солдати, 20.15 Кунсткамера. Bes! 21.00 Кафе 21.05 Вікна 22.10 Х/Ф ,Янгол-охоро­ нець'

0.30, 2.00, 3.10, 4.00

Зона

ночі

0.40 Х/Ф

.Варіант -Омега.

новий КАНАЛ

6.30, 6.55 Підйом! 6.50 Кафе 7.00, 9.00, 19.00, 0.10

Ре-

портер

7.05 Т/с .БунтівниЙ шлях-2. 8.00 Репортер. Бізнес 8.20 МІс .Пригоди Джекі Чана·

9.05 Т/с .Солдати· 10.20 Т/с -Менти-4· 11.20 Х/Ф ,Янгол-охоронець'

13.10

Кунсткамера.

Bes!

1з.55 Мультфільм

14.25 МІс -Джиммі Нейтрон. 14.50 М/с ,Рокоти, 15.15 МІс .Сабрина. 15.40 МІс ·Пригоди Джекі Чана·

16.05 Т/с .БунтівниЙ ішіях-2. 17.00 Т/с -Янгол-3, 18.00 Т/с .Менти-4. 19.10, 0.20 Репортер. Спорт 19.15, 0.30 Погода 19.20 Т/с ·Солдати. 20.15 Кунсткамера. Bes! 21.00 Кафе 21.05 Вікна 22.10 Х/Ф .Відділ мертвих лиСТів·

0.35 Служба

розшуку дітей

7.05 Т/с 'Бунтівний шлях-2. 8.00 Репортер. Бізнес 8.20 МІс .Пригоди Джекі Ча9.05 Т/с .Солдати. 10.20 Т/с .Менти-4. 11.15 Х/Ф .Відділ

мертвих

листів})

13.20 Кунсткамера. Bes! 14.05 Мультфільм 14.20 М/с -Джиммі Нейтрон» 14.45 М/с ,Рокети, 15.10 М/с .Сабрина. 15.35 М/с .Приrоди Джекі Чана·

16.00 Т/с .БунтівниЙ шлях-2· 17.05 Т/с .Перевертень у місті»

18.00 Т/с .Менти-4. 19.10, 0.20 Репортер. Спорт 19.15, 0.35 Погода 19.20 Т/с .Солдати. 20.15 Кунсткамера. Best 21.00 Кафе 21.05 Вікна 22.10 Х/Ф .Паливода шукає родину·

0.30 ШВИдКий гол 0.50, 2.20, 3.35, 4.25, 6.05 30на ночі


11.12 П'ЯТНИЦЯ,

17.00 Надвечір'я 17.25, 22.00, 23.15, 0.15

грудня

17

УТ-1 б.ОО Доброго ранку. Україно! б.30. 7.00. 8.00 Новини

17.30 Баскетбольний 18.00 Антракт

19.10 Саме той 19.40 Наша пісня 20.40 Трійка. Кено 20.50 Вечірня казка 21.40 Світ спорту 22.00 Гандбол. Чемпіонат

8.ЗО Мusіс-бокс

Європи 22.З5 Щоденник Верховної Ради 23.00. 0.00 Підсумки 23.25 Вибори-2004

8.45 Джерело здоров'я 9.00. 11.00. 15.00, 18.50. 21.00 Вісті 9.25. 12.55. 14.00, 1б.25. 20.50, 22.50 Євробачен­ ня-2005

УТ-2 6.00 Я так думаю 7.00 Сніданок з 1+1 7.30 Т/с .Клон. 8.30 Сніданок з 1+1 9.00 Т/с .Менти-5. 10.10 Т/с .Печерна дівчина. 10.40 Хочу і буl1Y 11.45 Т/с .МаЙстер гри. 12.45 Т/с .Ксена. 13.45 Т/с .Друзі. 14.15 Т/с -Земля кокання,

Для тих,

хто вдома

9.50,21.50 Ситуація 10.00 Четверта влада 11.20 Бачу землю! 11.40 Французька мова 11.55 Антисуржик 12.00 Перехрестя 12.25 Поздоровляємо вас ... 14.40, 1.20 Служба розшуку дітей

14.10 Абетка безпеки 15.20 Грані пізнання 16.00 Хто у домі хазяїн? 16.30 Студія 5

земля надіі.

15.15 Т/с ,Ундіна-2. 16.15 Т/с ·Лінія захисту. 17.20 Хочу і буl1Y

СУБОТА,

16.50 Дзеркало 17. 1О Перехрестя 17.40 Вікно в Америку 18.1 О Аудієнція 18.35 КВК 19.00,21.00 Вісті 20.25 Вечірня казка 20.40 Суперлото. Трійка.

грудня

18

УТ-1

6.00 Х/Ф '30рге. 7.40 Підсумки 8. 15 Форсайт 8.35 Православний світ 9.10 Для тих. хто вдома 9.25 Хто там? 9.55 Служба розшуку дітей 10.00 Чітко і ясно 10.30, 12.55. 13.55. 15.55, 21.50, 22.50 Євробачен­

20.50 Мегалот 21.40 Світ спорту 22.00 Така мода 22.20 Гандбол.

ня-2005

I",~

,Сумихімпром.

їв-. У перерві - Вісті 15.50 Реліквіі та храми Укра­ їни

ЖУ'

9.25 Спецnроект 10.10 Т/с .ДалекобіЙНИКИ' 11.15 ДжеНТЛЬМен-шоу 12.15 Т/с .Жінка з ароматом кави»

13.10 Ключовий момент 14.05 Єралаш 14.35 LG-Еврика 15.50 МІс ·каЧИНі історП. 16.15 МІс -Мишачий дім. 16.50 N-кіпометр 17.05 Т/с .Пригорни мене-

19.30 ТСН 20.00 ТСН. Проспорт 20.10 ТСН. Погода 20.15 Х/Ф - Гаксі-2. 22.05 Золотий грамофон 23.15 Х/Ф -Клуб1.15 Х/Ф .Лихоманка у

НЕДІЛЯ, грудня

і

6.00 8.25 8.40 9.05, 15.10. 17.20. 19.15. 21.25. 1.20 Погода 9.1 О Клуб Суперкниги 9.30 Крок до зірок 10.00 Телефортуна 10.35, 13.00, 13.50. 18.55. 19.55. 22.10 Євробачен­

23.00 Х/Ф .Зорге. 1.20 Служба розшуку

ня-2005

мaНДl!' Шанс

11.15 ХА-2. Маленькі комедії 11.45 Прихована камера 12.45 Х/Ф ,Забута мелодія

країна шахтарів

14.35 Духовний вісник 15.00. 19.00,21.00 Вісті 15.15 Рада

11.40 Х/Ф -Лессі. 13.35 ВВС. Най-, най-, доміші у світі

18.55 Шанс. Model.ua 20.00 Подробиці 20.20 Інтерспорт 20.30 Пісня року 22.00 Х/Ф .Серцеїдки. 0.50 Х/Ф .ВідчаЙ/1УшниЙ. 7.00 МулЬтфільм 7.25, 14.00. 19.00

нянька-

19.30 ТСН 20.00 ТСН· ЕПіцентр 20.45 Криве дзеркало 23.00 Бокс по-справжньому. А. Та"вер - Г. ДжОНсон 0.15 Х/Ф .Ісус Христос - су­ перзірка.

для флейти.

7.00 7.20 8.10

lЗ.30. 15.30. 17.ЗО. 18.30,

7.30.

шаЮТЬ на допомогу.

8.40

М/с .Кім П'ять із ПЛЮ-

сом·

9.00 Академія сміху 9.55 Прокинься і співай! 10.50 Містер Кук II.З5 Караоке на майдані для. тебе

12.15 Усе

13.35 14.05

МІс ,Охоронці історП.

МІс .Спайдермен.

7.00 Перехрестя 6.55, 7.30 Погода 7.35 Т/с Тарзан' 8.00 Х/Ф ,Жива мішень· 9.30 Автопарк 10.15 Х/Ф ,Утікачі. 12.05 Кулінарний бестселер 12.45 Факти 13.05 Т/с .Дятлоw·s" 13.55 Концерт 15.05 Х/Ф .Краще не буває. 17.55 Квартирне питання 18.45 Факти 19.05 Х/Ф ,Іграшка· 21.00 Х/Ф ,,9 ярдів. 23.05 Х/Ф 'Відьмак, 1.50 ПлейБDй

му­

ла'

Новини з вітрини Доброго вечора. кия­ нИ! 21.40 Х/Ф .Ця весела плане­

21.00 21.10

16.30, 20.30.

23.30 СТН 8.00 5 хвИлин 8".05 Музика 8.50 Вісник роботодавця 9.00 Х/Ф .Людина. яка пла-

13.15 Мелорама 13.55 Єралаш 14.20 LG-Еврика 15.35 ВВС. Жива природа-2 16.40 Пісня року 18.05 Джентльмен-шоу 18.50 Шанс 20.00 Подробиці тижня 20.45, 3.10 Погода 20.50 Шанс. Нові пісні 22.45 Х/Ф -Інтеpдlвчинка. 1.40 Х/Ф .Безплідні землі. киІв Бережіть

7.30. 13.30, 15.30, 16.30. 17.30, 18.30. 20.30. 23.30 СТН 8.00 Шиночок .13 стільців. 9.00 Споживач 9.20 Х/Ф .Ця весела планета·

11.00 Унікальна Україна 11.30 Хіт-базар 12.00 д/с .Ковчег Моа. 12.30 Музика

ТЕТ

6.30, 11.30. 18.00, 23.00 Ди, вись! Т /с .Машина перетво­

7.00

та·

рень·

2~.40 Шиночок ,13-=тільців,

0.40

Х/Ф ~ВtJжевільний

Полундра! М/с .Мовільські таєм­ ниці9.00 Мультфільм 10.00 МІс 'ТИlІ'мі і чарівни­

8.00 8.30

лі-

кар·

ICТV

5.40

-Друг Тиманчі.

себе!

Мультфільм Шанс. Model.ua МІс -Чіп і Дейл поспі­

Мультфільм

19.15 Телепрес-клуб 20.00 Ансамбль ·Сінгарел­

Бережіть

себе!

7.00 Мультфільм 7.25, 14.00. 19.00

Хіллз· 18.30 Велике прання 19.30 Т/с .РаЙон Мелроуз.

15.15 15.40

17.35 Гаряча тема 17.50 Хіт-базар 18.15 Шлях до успіху 18.35 Споживач 19.05 Перлини класичної

II.ЗО д/с .ВіЙна на морі.

16.40 Форт Буаяр. Україна 18.10 Т/с .Моя прекрасна

.Кікбоксер-З.

зики

12.15 Х/Ф

Т/с .Детектив без лl­

стри­

Х/Ф .Мисливець за браконьєрами. 15.35 Т/с .НаЙгірша відьма. 16.35 МІс 'Алікс· 17.10 Життя без влади діабету •

14.45 Вечір А. ApКIIHOBa 17.10 Х/Ф ·Джентльмени

11.00 Економічний вісник

цензП.

Хіллз·

8.30 Деталі 9.00 Історіі у деталях 9.30 Т/с ·Бідна Настя. 10.30 Т/с .Пуаро· 12.00 Т/с ,Район Мелроуз. 13.00 Велике прання 14.00 Мультфільм 15.00 М/с .Веселі мелодії15.30 МІс "Історія Геррета· 16.00 Т/с .Прості істини. 16.30 Т/с .Грозові камені. 17.00 Т/с .РаЙон Беверлі-

l'Jистецтво воювати.

найві­

Х/Ф

,Три

тополі.

на

Плющисі"

ки·

12.00 Галопом по Європах 12.45 Факти 13.10 Т/с .Вовочка· 14.00 Х/Ф .Іграшка. 16.00 Х/Ф '9 ярдів. 18.00 Докладно 18.45 Факти 19.05 Х/Ф .Під пресом· 21.00 Х/Ф .Миротворець. 23.45 Х/Ф • Вихід у червоне" 1.35 Автопарк

13.00 Слово Андроникова 14.05 Х/Ф .Моє кохання· 15.30 Алюр 15.45 Подолання 16.00 Візит .

16.ЗО Х/Ф .Розклад на З8Втра.

18.00 Київ класичний 18.30 Мерія 19.05 д/с .ВіЙна на морі. 20.00 Київські мініатюри 20.30СТН 21.00 СТН-спорт 21.30 Музика 21.45 Т/с ,Місце злочину· Бремен.

ТЕТ вись!

місяць

справжньому

порою

для

є

по­

гарною

працівників

облпреси, A,rJ,;ж.е в ці дні найактивніше йде перед­ платна кампанія в її відді­

2005

леннях на наступний

рік. І Броварське вімілен­ ня

-

не виняток.

Коли я

прийшла до інструктора з передплати Галини Бори­ сівни Карпової. щоб діз­ натися. як йдугь справи, то побачила живу чергу. І це не дивно. A,rJ,;ж.е 15 грудня

останній день

редплати

на

всі

пе­

видання,

окрім місцевих, які будуть отримувати читачі з

1

січ­

ня. Тому жителям міста та району потрібно поквапи­ тися, щоб вчасно отриму­ вати свої улюблені газети і журнали. На моє запитання, що саме збираються читати ЛЮДИ Галина Борисівна розповіла, що спектр пе­ ріодичних видань дуже широкий, тому наш пе­ редплатник

вибирає

від­

повідно до своїх уподо­ бань (хоча, звичайно,

основним лишається

фактором за­ ціна). Жінки,

рерахунків) у колективах «Броваритепломережі»,

як правило, вімають пе­ ревагу газетам "Зелена планета», «Порадниця»,

Рожівської сільської ради,

"Бабушка» , журналу «Жінка», чоловіки «Сільським вістям», «Ого­

мерського

родник»

Дуже приємно, що меш­ канці нашого міста і ра­ йону передплачують на­

ються

тощо.

Користу­

попитом

видання

релігійного змісту як, нап­ риклад, «Християнська га­ зета». «Духовний щит». ді­ тям

молодшого

школярам

до

віку

та

вподоби

«Малятко» та «Пізнайко». Цікаво, що основні перед­ платники

-

ЛЮДИ

серед­

нього та старшого віку. Активну участь у цьому процесі беруть організації міста та району.

У списку передплатних видань

фігурують

та журнали

газети

економічного

та політичного змісту, Це і

«Все про

бухгалтерський

облік», «Бізнес», «Урядо­ вий кур'єр», «Кореспон­ дент», «Аргументи і фак­ ти» тощо. Приділяється значна увага цьому питан­

ню (дивлячись на суми пе-

БФ

«Перспектива»,

Промінвестбанку,

філії фер­

господарства

«Журавушка» і звичайно, центральної бібліотеки.

ше

видання

газету

«Нове житrя», яка протя­ гом майже семи десяти років інформує своїх чи­ тачІв про основні події

Поклик предків Полундра! М/с .Мовільські таєм­

ниці-

9.00 Мультфільм 10.00 МІс •Тиммі

ICТV Х/Ф .Дещо з губерн-

10.30 Зніміть це негайно! 12.00 Ти - супермодель! 13.00 О. С. П.-студія 14.00 Х/Ф ,Унікум. 16.00 Т/с ,Одіссея. 17.00 Зніміть це негайнО!

То ж не баріться, якщо хочете бути в курсі всіх місцевих новин!

Лариса ШАПКА.

НОВИЙ КАНАЛ

20.30 Історіі У деталях 21.00 Т/с .Бідна Настя22.00 Т/с "Пуаро .. 23. ОО Деталі

6.30. 6.55 Підйом! 6.50 Кафе 7.00, 9.00. 19.00. 0.25

6.10 Принцип доміно 7.00 Вікна 7.10 Шоу Бенні Хілла 7.30 Т/с .MASH. 8.10. 22.35. 0.00 Погода 8.00 Вікна 8.15 Вікна. Столиця 8.25 У пошуках пригод 9.10 Т/с .Дружна сімейка10.10 Х/Ф .Авантюристи. 12.00 Цілком таємно 13.00 Ціна любові 14.00 Вікна 14.25 Х/Ф .Варіант .Омега. 16.00 ПРИНЦ/1п доміно 17.05 У пошуках пригод 17.50 Вікна. Столиця 18.00 Вікна 16.10 Т/с 'Дружна сімейка. 19.10 Ціна любові 20.00 Х/Ф ,Дві стріли. 22.00 Вікна 22.30 Вікна. Спорт 22.40 Цілком таємно 23.30 Т/с ·MASH" 0.05 Х/Ф .Варіант ·Омега· 10.30 Врятуйте. ремонт! 12.00 Ти - супермодель! 13.00 О. С. П.-студія 14.00 Х/Ф .Баламут, 16.00 Т/с -Одіссея. 17.00 Врятуйте. ремонт! 18.30 КВК. Українська ліга 20.00 33 квадратних метри 20.30 Історіі у деталях 21.00 Ти - супермодель! 22.00 О. С. П.-студія 23.30 Super! 0.30 Т/с ,Одіссея' 1.30 Хіт-ТБ

почку·

14.00 Їхні звичаї 14.50 Своя гра 15.50 Х/Ф .Шерлок 18.30 Вікна Т/с

Холмс,

.Обережно,

Т/с .БунтівниЙ шлях-2.

Репортер. Бізнес МІс

• Пригоди

Джекі Ча-

на"

9.05 Т/с ·Солдати. 10.20 Т /с .Менти-4. 11.15 Х/Ф .Паливода

шукає

родину·

13.15 Кунсткамера. Best 14.00 Мультфільм 14.20 МІс ,Джиммі Нейтрон. 14.45 МІс ,Рокети. 15.10 М/с .Сабрина· 15.35 М/с .Пригоди Джекі Чана·

16.00 Т/с .БунтівниЙ шлях-2· 17.00 Т /с .Перевертень у місті»

17.55 Т/с .Менти-4" 19.10. 0.40 Репортер. Спорт 19.15. 0.45 Погода 19.20 Заборонена зона 20.20 Х/Ф .ВиЙти заміж за мільярдера·

22.15 Кафе 22.25 Х/Ф .Корупціонер· 0.50 Х/Ф .Зрада голубки.

18.45

Х/Ф ,Автобус, що ска­

зився"

21.20

Футбол. Італія .• Ювен­

ТУС»

• uМілан23.30 Х/Ф .Ім·я троянди. 2.05 Нові українці НОВИЙ КАНАЛ

8.20 8.40

М/с .Місто свинок,

МІс ,Ясон і герої Олім-

пу·

9.05 МІс ·Сім'я чомучок' 9.35 МІс .КітПес. 10.10 Усміхніться. вас зніма10.50 За гроші 11.30 М/Ф .ТаємниЙ сад. 13.00 Запитайте у лікаря 13.25 Х/Ф .ВиЙти заміж

20.0033 квадратних метри 20.30 Історіі у деталях 21.00 Ти - супермодель! 22.00 О. С. n-студія 23.30 Super! 0.30 Т/с ,Одіссея. 1.30 Хіт-ТБ СТБ

6.20 Х/Ф .А зорі тут тихі 8.05. 10.55. 21.20 Погода 8.10 Х/Ф .Шерлок Холмс» 11.00 Рослинне жипя 11.30 Їмо вдома 12.10 Х/Ф .Про Червону Шапочку·

14.00 Їхні звичаї 14.50 Своя гра 15.50 Футбол. Італія .• Інтер· - .Брешіа· 18.00 Х/Ф .Марнославство· 20.15 Весь Жванецький 21.25 Х/Ф .Американ-боЙ. 23.45 Автостиль 0.05 Україна енергетична 0.25 Х/Ф .Крах·

за

мільярдера.

15.16 Х/Ф • Карнавальна ніч· 17.00 Репортер 17.10 Погода 17.20 Богатирські ігри 18.25 Х/Ф .Хоробре серце· 22.05 Х/Ф 'Шість. 0.05 Х/Ф .Дракула 3000. НОВИЙ КАНАЛ

За-

.

дов!.

7.05 8.00 8.20

ють!

СТБ

7.00 Х/Ф ·А зорі тут тихі ... • 8.50, 10.55, 18.40 Погода 8.55 Україна мобільна 9.05 Х/Ф .Дві стріли. 11.00 Рослинне жипя 11.30 Красива квартира 12.10 Х/Ф .Про Червону Ша-

18.30

Ре-

портер

СТБ

7.55 8.15 8.35

церква Христова М/с ,Місто свинок'

МІс ,Ясон і герої Олім-

пу·

9.00 9.25

МІс .Сім'я чомучок,

МІс ·КітПес·

10.053х4

10.50 М/Ф .Чудовий Барток· 12.05 Кафе 12.45 Х/Ф ,Хоробре серце16.05 Готовий на все 17.00 Репортер 17.10 Погода 17.20 Кунсткамера 18.20 Х/Ф ,Швидкість' 20.35 Х/Ф .Розгляl1Y не підлягає·

22.25 Концерт 23.25 Футбол. Гол! 0.40 Х/Ф ,Уайдлер

на пріз­

висько Напалм.

Донори чекаlOТ.. підписаННІ закону Нещодавно Верховна Рада прийня­ ла закон, згідно з яким компенсацію за донорську кров збільшилася удвічі, тобто 400 мл коштуватиме 34 гривні. Тепер почесні донори, котрі здали безкоштовно 10 разів кров, щомісяця одержуватимугь 1О % від прожитко­ вого мінімуму. тобто 42 гр. 20 коп., заслужені 108 грн. Раніше вони одержувати до пенсії 20 % від неопо­ даткованого мінімуму, що складає 3 грн. 40 коп. Це повідомлення донори і медичні працівники зустріли з великим схва­

ленням.

Є

сприятиме

сподівання,

що

стимуляції

кількості

він

Броварщини, розповідала про людей, котрі стали гордІстю нашого краю, а в разі необхідності, допо­ магала вирішити пробле­ ми, розгортаючи на своїх шпальтах дискусії. То ж ми сподіваємось, що коло наших шанувальників і надалі лише «розширюва­ тиметься». До речі, перед­ плата на «Нове життя» триватиме до 29 грудня.

і чарівни-

ки·

C~KOГO життя.

7.15, 7.45 Погода 7.20 Мультфільм 7.55 Т /с ,Вовочка, 8.30 Х/Ф •Точка удару' 10.10 Війни роботі. 11.10 KBaptJo1QНe питання

ПЕРЕДПЯАТНА UМПАНІІ ФІНІWУЕ Грудень

Ди-

6.30. 11.30. 18.00, 23.00 7.00 8.00 8.30

23.15 Співає Л. Сандуленко 0.00 Х/Ф .Команда. 5.40

Ди­

вись!

лосипедах'

бокlЗ.l0 Х/Ф

'Американський

6.30, 11.30. 18.00. 23.30

8.10 З3 квадратних метри 9.05 ~/c Таксист. 10.05 Т/с "Пo.nіцеЙські на ве­ 11.05 Дівочі сльози 11.45 Т/с "Квантовий

Х/Ф

Плейбой

7.00 Т/с ,Прості істини. 7.30 Т/с "Район Беверлі-

три·

Барбос14.00 х/ф ,Склянка води· 15.35 Т/с .НаЙгірша відьма; 16.35 МІс -Алікс· 17.00 Подолання 17.35 Т/с ,Примара' 18.25 Поради лікаря 18.35 д/с -Експедиція. 19.00 Музика 19.30 Чорний квадрат

Х/Ф .Краще не буває·

ТЕТ

7.45, 8.45, 12.45. 18.45, 21.50 Факти 7.50 Ділові факти 7.55, 8.55. 0.00 Спорт 8.00, 9.00, 19.15. 00.05 По-

13.40 МІс 'ДРУППі та пес

М/с ,Дятлоw'SКонцерт

психопат·

2.00

года

11.10 15.35

ICТV

кала·

Смачно 10.ЗО БадЬОрого ранку! Камера сміку

19.25 20.00 21.00 0.15

Сторінками американ­

5.05 Х/Ф -Дуенья. 6.35 Служба розшуку дітей 6.40, 8.05 ЗОО еек. 6.45 МІс .СпаЙдермен, 7.15 МІс ·Справжні монс­

замки,.

Т /с "Квантовий стри-

бок.

ського кіно

7.30,. 13.30. 15.30, 16.30, 17.30. 18.30, 20.30, 23.30 СТН 8.00.21.005 хвилин 8.05. 19.00 Т/с .Фердинанд. 9.00 Х/Ф -Шалені гроші. 10.30 Музика 11.00 Молодіжна служба 11.30 Т/с .Дикий місяць. 12.20, 0.40 Т/с ,Повітряні

8.45 9.55

доміші у світі

Ранок

Вустера.

енергетиків,

6.45 Дім живих історій 7. 15 Бізнес-ситуація 7.25. 13.35, 20.10 БеРежіть

ут-з

Бокс по-справжньому. Д. Тарвер - Г. Джонсон 8.00 Золотий грамофон 9.00 Лото-забава 10.00 Т/с .Пригоди Дживса і

СІЛЬСЬКИЙ час О Мультфільм

Базза

6.00 Погода 6.05 ВВС. Най-, най-, найві-

дітей

УТ-2

6.00 7.00

.Пригоди

Лайтера із зоряної ко·

ну·

10.40 Нова армія 11.10 Територія безпеки 11.25 Музичні теленовини 11.45 Подружки 12.10 Модна лінія . ' •Здоров'я

МІс

8.15

лосипедах-

17.40

кала·

киІв

жах·

15.45 Світ. Огляд 16.10 В гостях у ... 17.00 Милосердя 17.25 Для тих, хто вдома 17.35 Концерт 18.30 Діловий світ. Тиждень 19.20 Тарасова церква 20.00 Феєрія життя 20.40 Трійка. Кено 20.50 Вечірня казка 21.35 Д/Ф .Право на роди­

УТ-1 Х/Ф ·Зорге. Патріот Автоконтинент

су­

1б.45 Т/с .ПоліцеЙські на ве­

21.ЗО Х/Ф ,Людина, яка пла-

23.40

МІс "Справжні монс­

16.05

три»

20.15 Вечірня казка 20.25 Новини з вітрини 21.15 Дозвольте запитати

киІв

ботній вечір.

Перлини класичної му-

зики

удачІ'

ут-з

ва-

19

Т/с .Детектив без лі­

6.00, 20.25 Погода 6.05 Т/с -Слідчі ВМФ. 6.50 Мультфільм 7.15 Планета Здоров'я 7.50 МІс .Чудеса на віра­

11.10 Аншлаг! Аншлаг! 12.10 ПроКіно 13.15 Х/Ф .Інспектор-роззя­

Погода

Країна

терспорт

7.20, 20.35. 23.35 Погода 7.20 Сім'я від А до Я 8.20 Т/с -Пасажир без бага-

Вустера-

16.00 Парламент 16.45. 18.00. 20.20. 21.55

1. 14.25

6.00. 7.10, 8.00. 9.00, 12.00. 15.45. 18.00 Новини 6.05 Я все про вас знаю 7.00 Подробиці. Економіка 7.15, 8.15. 12.10, 20.30 Ін-

Чемпіонат

УТ-2

БК .Ки-

-

Ке-

20.00

19.05 Академія сміку 20.00 Подробиці 20.40 Вечір А. Арканова 23.20 Подробиці 23.40 Міс Київ-2004

себе!

нянька»

6.00 М/Ф .Скарби Міхея. 7.00 Прихована камера 8.00 Народний артист 9.00 Ранок 10.00 Т/с .Пригоди Дживса

Classic-прем'Єр Баскетбол. Україна. БК

ут-з

16.30 Найрозумніший 18.10 Т/с -Моя прекрасна

23.00

Край

сумки

цензіі.

Європи Х/Ф .Зорге.

Родом з України Зірки, на сцену! O Місце під сонцем

18.05.Т/С .ДалекобіЙники,

.Клон.

19.ЗОТСН

20.00 ТСН. Проспорт 20.10 ТСН. Погода 20.15 Т/с .Ундіна-2· 21.20 Народний артист 22.30 Х/Ф .Машина часу. 0.25 ТСН 0.45 Народний артис!. Під­

15.25

но

10.35 11.00

~ 12 '0

огляд

18.ЗО Фаза

6.40.7.15.8.10.9.10.11.10. 15.10 Погода 7.00 Ера бізнесу 7.10, 8.00, 23.10, 0.10 Спорт 7.20. 8.20 Фінансова погода 7.55 Православний календар

9.30. 10.40. 14.15

18.25 Т/с По-

года

закон

без-

платних кровоздач. Ймовірно донори, яким

не

так

багато

залишилося

до

пенсії, з активізуються, щоб одержа­ ти звання Почесного чи Заслуженого і мати цю прибавку до пенсії. Це ак­ туально тим більше, оскільки щороку

зменшується число донорів. а потреба в крові зростає. Зараз в Україні за­ безпеченість кров'ю та її препаратами становить

8,8

мл на

одного

жителя.

Згідно з нормами Всесвітньої органі­ зації охорони здоров'ю, повинно бути

15

мл.

Сподіваємося, що цей закон буде підписаний і Президентом і вступить у дію уже з 1 січня 2005 року.

Ва добро. rрадиqіє. Традиційний святковий концерт та обід проведені у міському терцентрі з обслуговування самотніх пристарілих та непрацездатних громадян з нагоди

міжнародного

настрій

дня

інвалідів

підняли

55 броварчанам. Їх сердечно

привітала завідуюча терцентром Л. М. Івашковська, а хор ветеранів «Надія» на чолі з С. М. Харахондею ознайо­ мив присутніх із своїм новим репер­

туаром. столи.

Кухарі

терцентру

Продукти і

накрили

кошги для

цього

надалаи благодійники: ТОВ «ДБК «Меркурій», ресторан «Спорт», ТОВ «Щедрий мірошник», ПП «Коріняк АВ». ВАТ «Бровари-молоко», підпри­ ємства «Бест» і «Фея». За участі бла­

годійників було скомплектовано і 100 продуктових наборів для інвалідів. А управління праці та соціального захисту населення Броварського місь­ квиконкому виділило усім інвалідам першої групи по 50 грн. Наш кор.


&® ~~ ~!М[j)(}]fШ)Г!У1!J)

.....".~"..';ItK.1I1I .УЗОJI nоштовоro 3.'.3КУ nOBЇAOМlltlCnop_AOK нааисаlННl адреси на "мстах 'ІаnoUl'rOВИХ ВЇАnраВllени.х:

ПОЕТИЧНА АНТОЛОГІЯ

найменування адресата вказується у називному відмінку (для

фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові), для юридичних осіб - повне найменування підприємства, установи, організаціі, а :також посада, ім'я, прізвище .

вітає головного

бухгалтера філії

Валентину Іванівну КРУКОВСЬКУ з ІОвілейним днем

Адреса відuраВІшка

народження.

В день Вашого IОвілеlO прийміть найсердечніші вітання та найкращі побажання. Зичимо Вам міцного здоров'я,

KaJfUlpeH1<o Віра АнmоніЄНll 8JИ . .llIевчеНЮI,

3

Юl.

4'7

СТАНІСЛАВ

:Н. Бровари

ЖУКОВСЬКИЙ

Kuї.fJCb""l1 обл.

великого ЛlOдського

щастя, сімейного благополуччя.

Камаренко O:If~:! вII('wlы1ичч

Рівненська обл .

13151611121

у серці хай квітнуть.

травня

1940

рокуІ

Не xogu, не мовчи і не майся І Big себе сама не біжи . Ну покайся, покайся, покайся І про зраgy свою розкажи. Ну облий, ну ошпар мене болем. Хай болить, хай горить,

Дубlfівсь/(ий Р-ІІ

J цілющою водою. Нас//ага і щедрість

22

ЗРАДА

с Зl!леuuй Гай

жита

й джерела б'ють

Ікар.

i\Apec~ одержувача

Нехай дарують радість Вам літа. душа ж ;ювждu Х ай буде А!Олодою. Хай вам рЯСНі колосяться

OnOКlI ювілей

хай пече. Я пройgyся засніженим полем,

Я nigy, там ge річка тече. Поgивлюся у вічність

r..e 1183IaICBI'Ia меCJellВI

крізь хмари.

БOlа~fолеl.Ь Ольга П еnrpівна

враше, lІІоli ВСJJетить вмес,е

t>;vл. 1І1евчеuка,

НОВblЙ'Од.

Big

3 кв. 9

плачу,

,Н. Бровари Київська 06/1.

Ніби лебіgь, зоставшись без пари, Стану хмаркою ... іполечу.

07400, UKRAINE

Вам долго думать не придется шашль,чная

і\_'\реса одержувача

~. y A;e;~~

16 грудня 2004 року з 14. 00~ 15 по телефОну 5-34-35 ' буде проводити прямий теле· '

FШрDіdо

ждёт! Мм ждем вас с радосmью всегда .

Всех nоздравляем господа!

5 rue Jfartїnelln PARIS 75010 FRANCE

ДО

Париж , ФРIШЦШ

фонний зв'язок З жителями ' міста заступник міського го- :

ПраЗДНИЧНblе заказы' 6анкетЬІ, домашняя кухня

лови ДЬЯЧЕНКО Олександр : Семенович.

ПО тел.:

5-32-&8, 8 [0&1] 303-55-08.

ПОВІДОМЛЯЄМО,

.nEpBыE в ВАШЕМ rOPOДE

nOCnE

Продаємо оптом від

Оч ..........

НА СВ.1'оЙ 3ЕМ11Е МИРОВО .....НАА нoaoro

...... CSlчIllПи.

nОСІІЕДО8А'ПII1tНIlЦА ІІА"""

JlA.-.

nРОВllди"а

....... н.........

Так". В 8ернет зрение,

детей все

слух,

восстановит

снимет

и

заикание

взрослы. .

виды

говоров,

порчи,

Ціна договірна. Доставка .

у

Адреса;

Снимет

сглаза,

одержимости,

мучают долгие

годЬІ

заболевания, семейныe проблемы' неуверенность в

Hble

завтрашнем дне, лечение ал­

коголизма и табакокурения. Если ВЬІ потеряли надежду, достаточно прийти на 8стре­ чу, и вы почувствуете облег· чение и обретете уверен· ность .

S:

М . С . Горбачев о Ладе сказал:

ешь себя удивительно легко . проходят страх и тревога. а после того, как взглянешь ей в глаза. - моментально чувствуешь себя моложе на много лет. У зто го ребенка огромное будущее . Она потрясет весь мир ..без пре· увеличений. Рекламировать можно всех и все. Лада предлагает прийти и сделать вblводы. Лучше один раз увидеть. чем много раз услыать • . Встречи состоятся: г. 6ровары : рдк. 15 декабря вход

своБОДНblЙ; 1 б, 17 декабря - вход 2 грн. Начало в 9 .00 . После каждой встречи - индивидуаЛЬНblе приемЬІ. Лицснзия МОЗ УкраИНЬІ. серия ДД

Nc 329135

от

2

фСFlраля

ЩО ГоtОilllфЬКОЮ сілЬСькою радою Броварського р~йону ки.ВСЬКО1'обі1аСТі, вtДПО8Щ.НО до Закону України «Про об'єднання громадян» зареєстрОвано:

-

Гоголівську громадську ор­

ганізацію садіВНVlче товарVlС­ тво «Електрон» (свідоцтво Ng 4 від 16 вересня 2004 року). Юридична адРеса: с . Гоголів Броварського району Київської області.

м. БроварVI,

Керівні органи: правління

Керівник організаціі: ШЕСТА­ КОВА Віра Михайлівна.

До раrи alOHeНТIBI Київська обласна філія ВАТ «Укрте­ леком- повідомляє, що починаючиз 1

січня

2005

року для абонентів теле·

фонних мереж загального користуван,

ня населених пунктів Київської області (у тому числі міста Бровари та бро­

варського району) змінюєт~ порядок виходу на оператора замовної служби

ПОВІДОМЛЯЄМО, що Бобрицькою сільською радою Броварського району Київської області, . відповідно до Закону України «Про об'єднання громадян» зареєстровано:

міжнародного телефонного зв'я~ку за

- Громадська організація са­ діВНVlче товарVlСТВО "Гудок» (свідоцтво Ng 7 від 7 грудня

попереднім замовленням, тобто через

2004).

при

3та девчонка необblкн·овенноЙ красотЬІ. после общения с ней чувству '

07400,

КVlівської обл ., вул. Олімпійська, 4, магазVlН "ШОК-2».

на­

кол­

различ­

50 иr:

ЦУКОР-ПІСОК - 50 кг, SOPOWНO (Київ-Млин) - 50 кг, ВОРО8ІИО (Київ-Млин) (фасована), ВО"ШНО (Біла Церква) - 50 кг, BOPOlDНO (Біла Церква) (фасоване), КРУП" в асортименті .

довства . Приходите все, кого

Р.

зневіри, стражgання,

наданні

послуг

міжміського

та

телефоніста міжміського комутатора.

Для отримання послуг міжміського та міжнародного :телефонного зв'язку

необхідно

набрати

рик.

Керівні органи; правління.

·8-13.. замість

·07». 3а довідками звертайтеся за теле· фоном «09» Адміністрація Київської обласної філії ВАТ «Укртелеком».

20()2

Юридична адреса: село Боб­

• Втрачене посвідчення учасни­ N2 116 036 від 10.06.1996 року, видане ка бойових дій, серія АБ

Рівненським РВК м . Рівне на ім'я

ЗІНКЕВИЧА Віктора Володимиро­ вича, вважати недійсним .

• Втрачене посвідчення учасни­ N2 346050 від 8.04.2004 року, видане Бро­ ка бойових дій, серія Ад

варським ОМВК на ім'я ПдХОЛОК Ввдима Григоровича , вважати не­

І

15 грудня 2004 року з 10.00 11.00 відбудеться прямий

, ДО

і телефОнний зв'язок директо·

; ра броварського базового . ! міСЬkрайцентру зайнятості І ПДWНЮКА Григорія Мико-

і лайовича з жителями міста,

і Бровари та Броварського ра- !

! йону за телефОном: 6-63-35. і І

Втрачений

торговий

патент,

серія

ТПА N2 293042 від 13.10.2004 року, виданий Бровар­ ською ОДПІ на ім'я МЕЛЬНИК Оль­ ги Станіславівни, вважати недій­ сним .

• Втрачене посвідчення учасни, · ка війни, серії В-ІІ N2 582839, ви­ дане управлінням соціального за­ хисту населення м . Бровари на ім'я БЕSЕШКО Надії Андріївни, Вf!ажати недійсним .

І Втрачений сертифікат на зе­ мельну частку (пай), серія КВ N2 0284921, виданий Пухівською . сільською радою на ім'я БЕЗ· НОСЬКО Ганни Гордіівни, вважати · недійсним.

І Втрачений студентський кви­ ток, виданий Національним тран­

спортним університетом на ім'я ВІТЕР Маріі Григорівни, -вважати недійсним .

Втрачене посвідчення ветера­ праці АА N2 525593 від 14.02.2001 року, видане управлін, ням соціального захисту населен­ ня Броварського району на ім'я ЧИЖМИ Галини Василівни, вважа­ ти недійсним .

на

Броварська райСЕС співчу­ ває

завідуючій

відділення

токсикологіі КУРІЛЬЧИК Ніні Василівні з приводу тяжкої втрати - смерті батька.

дійсним .

О В Е Ж И Т ТЯ' газеmа Броварськux міської та раіІонноі ри, районної АеРJllавної а.АІ'Іінlстрацli.

СПІВЗАСНОВНИКИ:

колекmuв

peAaKuii газеmu. Броварські міська і раСlОнна paAu. раіюнна АержаАмінісmраulя .

реєстрацію кі

07400,

61285

KUЇBcbKa 06л .• М. Бровl\рU, бульв . НС)8лежносmі,

2.

РеАактор: 4-03-76. Засmупнuк РеАактора: 4-21-34.

ВіААlлu: сільського rocnoAapcmB8 4·02·92; промuсловосmі numaHb. ltucmiB і z,.8COBOЇ po60mu 4.04.81; бухгалmерія; npuuOM ОГОАошень 4·23·2&. і

соulальнuх

РедакцІя не завждu nодlляє nозuцl/О авторів. з. точність вuкладенuх фактІв відповідає автор.

• "uстування

N 259 Індекс

Свідоцтво про державну

від 10. 12. 1997р.

ААРЕСА:

3 чuтачамu - на сторінках zазетu. За зміст рекламu BiiInoвiiIaJIbHlcmb несе рекламодавець.

ВіААруковано 8 ЗАТ "Броварська Арукарни' управління у справах преси

та інформаuїі Київської оБЛАержаА.Міністраиіі.

Зам. Ти

#96 2004  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you