Page 1

СЬОГОДНІ

- ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ В. І. ЛЕНІНА

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАIfТЕСЯ/ ~

s: .Nit

""

вз (4377)

П'ЯТНИЦЯ

22 КВІТНЯ

р.

1977

ЦІва :І КОв.

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 НВІТНА 1937 РОНУ ОРГАН БРОВАРСЬКОГО MILbKoro KUMl1Er~ КОМУНІСТИЧНOl ПАРТІ! УКРАIlfИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД Дl!..11УТАГl8 ТРУДЯЩИХ І!' ТIВСЬКОІ ОБЛАСТІ

рівновагою душевною вдив­ лявся у велетенські завдання і брався за них руками так,

теріальні й куn:ьтурно-побу­ тові умови жнття сільських

як береться досвідчений лоц­

ланню істотннх

ман

за

стернове

океанського

колесо

гігаита-паропла­

важкому, незвіданому шляху,

Так, Ленін твердо, непо­ ХНТНО стояв біля кеРма на­ родженої Жовтнем Радяи­ ської держави. як глава пер­ шого в світІ уряду робітників і селян, він керував обороною молодо! РеспублІки Рад, від. будовою 1 розвитком її на­ родного господарства, соцl­

яким Іде наша краІна, це торжество ідеалів Велико!

ально-еконоМічними

перетво­

років Після перемогн Жовтня

своєму

робочому кабінеті.

(Фотохроніка

РАТАУ).

вождь нашо}: революції здій­ снив тнтанічну роботу, змІст і результати якої досі справ· ляють

і ще довго справляти-

ЛЕНІН І ЖОВТЕНЬ мобln:ізувати іповестн робіт­

УСе життя і праця радян­ ського народу осяЯНі світаом иаступного ювілею КраІни Рад. 3а минулІ шістдесят ро· ків вона пройшла шлях, що дорІвнює століттям. Огляда. ючн сьогоднІ цей героl'ІІІІІЙ

трудящнх проти експауатації, соцlальиого І національного rи1ту заверmнлась іх повною

шлях

перемоroю.

3

виеот

ничнй клас, трудяще

ство иа вперше

дOCJlГllYТOl'O,

ми пишавмось ТИМ, щО БІП джерел перемоги ЖоатиeJlOІ

революціі І coцlaJliall1, наших

у цій великій перемозі втілено революцlйиий геній Лен1иа. Всі своІ зиания, ко­ оІІосam.вий: поn:lтичний досвід, вomo Й енергію BКn:aв !Юло­ днмар ІUіч У справу пiдrо­ товки Й орrан1зацlІ збройного ПОВСТ8JIJIJI, встановлення і змlцИеиия Радянськоі влади ак oДВIєI 3 форм диктатури l1рО1Іетарlату. Перmимв дер­

всІх

bcecb1tb.o-lеІорll'DlllX

завоювaJIЬ СТ08В вeJIIIIUIЙ Ле­ нІн.

Ленін і Жовтень! вови ие­ роздільні, злитІ В08~o в пам' яті покоJdвь, в ІсторІІ революцІйного ОИО&IIeIDIR свl.

ту, початого шrypIIом 3вмо­ вого палацу в жонн1 1917 року. Тоді ва всю краІну , на

жавними автами иовоl влади

стuи леиІиСЬКІ ДеК1Jети про мар І землю. JSонн відпо­ відали заповІтНИМ сподlван· ням иароАНИх мас, якІ здобу­

весь свІт IIpOJJYII8ЛН натхнен·

нІ леН'lнськІ CJloвa: «Робітни­ ча і селянська революція, про необхідність якоі весь час говорнли більшовики, здійснилася... Відивн1 настає нова смуга в історІі Росіі, І дана, третя російська рево. люцІя повинна в своєму ків­

ли справжню свободУ і мож­

ливість розпоряджатись

Виступаючн

вождем,

се.1Інннн іменІ

передав як

Ленів був і

ватх­

неиником иайбільшоі з рево­

Всеросій­

К. Г. Жнryнов

'l\PYAoBoro «YКn:iв,

від

селянства

привІт

і

найстІйкіШОму захисннко­

стратегія І тактика ревomoЩІ озброJJlа БІnnЮВИЦЬку пар­ тію ясною 1 чіткою програ­ мою боротьбв за поВa.1lеввя каПітa.uiзму. Керуючнсь ае·

цем

перед

иародами

без·

будь-яких

труднощів.

А. В. Луначарський писав, що «ЛеніН з дивоввжиою

зуміла

ливе розв'язання національ­ ного питання докорінно змі­ нми обn:иччя нашо! Батьків­ ЩИНИ. Вона стаn:а могутньою, процвітаючою СОЦіалістичною державою.

Про бурxn:иве зростання її суспln:ьннх багатств свідчнть збіn:ьшення нацІонального до­ ходу в 65 разів порівняно з

дореволюційннм рівнем. Ра­ дянська індустрія виробn:яє тепер за

дні

два

стільки

з половнною

ж

продукції,

скільки ії до революцlі ви­ робn:яn:ося за рІк. Усі гап:узІ народного господарст,ва

кра­

нін постав

страшність, цІлеспрямова­ ніСТЬ, впевненІсть перед ли­

ми, наша партІя з иеперевер·

куn:ь­

і справед­

щоб дати сеп:у сто тисяч тракторІв, а НИНІ іх на полях

ють його чудові риси:

нінськвмв ідеями І вказІвка­

господарства,

революцІя

кою.

як видатний майстер рево­ люц1йиоrо керівництва. Спо­ гади учасвнків ЖовтневоІ ре­ волюціі яскраво вІдтворю­

відкрма иову, соцlалістичиу еру. Розроблена вим теорІа,

3 ім'ям Леніна, його вчен­ ням нерозривно зв'язане ус­ пішне вирІшення наАгоn:ов­ нІшого і найскn:аднішого зав­ дання соціалістичної рево­ n:юцlї творчого. Під керів­ ництвом Комуністичної пар­ т1І буn:о втіn:ено в життя n:е­ нінський пn:ан будівництва соціалізму, що охоплює всі ОСНОВН'і сфери життя суспіn:ь­ ства. Соціалістична ІНдУстріа­ лізацІя І коп:ективізація сіn:ь­ турна

їнн оснащенІ сучасною техні­ Ленін мріяв

про

колгоспів і радгоспів

-

те,

2,~

мільйона.

В резуn:ьтаті перетворень

на

його матерІальні сми. 3агаn:ьний дукцп

найглибших

cen:i

сІльського

зрослн

й духовнІ обсяг про­

господар­

ства збln:ьшився за роки Ра­

дянської влади

трІумф

ленІнізму.

«СьогодніШНІ звершення

ра·

в 4,4.раза.

публіканська

р~спу6ліки. В ЦК Ко.мпартії Ук­ раїни відбулася тривала, сердеч­ на РОЗ:.Jова. Член Політбюро ЦIі КПРС, першиіі секретар ЦК }\ОI;\1iJ)a.J)тiї Украіни В. В. Щербиць­

в

Ідеї ЛеНІна, ідеї Жовтня визначають усю внутрішню І зовнішню політику нашоі партії на сучасному етапІ комунlстнчного будівництва. Ця політнка, розроблена XXV з'їздом ,КПРС, спрямо­ вана на дальший соЦ:lальио­ економічний прогрес краІни в десятій п'ятиріЧЦІ І ЗМlц· справн миру

в усьому

ченого в історіі Jlюдства ти­

рада

прОфесійних

,спілок

подарський план

1976

року.

ту до утвердження на практи·

ці прннципІв Мирного сПів­ існування держав зрІзннм соціальним n:адОМ. Батьківщина Жовтня вис'!'упає в авангарді боротьби за роз­ зброєння, виконуючн заповІт Леніна, який вказував, що роззброєння є «Ідеаn: соціа­

З кожним НОВИМ радянського

кроком

суспІльства

до

комунІзму ДЄДм1 глибше 1 рельвфніше розкрннається велич Леніна, реВOЛJOЦ1йио­ перетворююча роль ЙОГQ ідей.

Партія

і

народ

незм1вио

звертаються до вічно живого джерела ленінізму, черпаючи

подарства, які досягли найкращих показ­ ників у соціалістичному змаганні за під­

вищення ефективності виробництва і якос-

Цим колективам :вручаються також від­ повід:ні свідоцтва. Рада Міністрів Української РСР і ~'KP­ профрада

ВІ(,

гаряче

занесені

на

поздоровляють

колекти­

Республіканську

дошку

арганізація,

на.родного

гo~­

ресщ'n­

п'ятирічці, про соціалістичне

Щн,рим проявом польсько-ра­ дянської Аружбистали Зj'стрічі ПОЛЬСl.ких митців З трудящими >столиці України. ТеШ0 приймав учасників Днів Болектив Київ­ ського державного

університету

i~IeHi Т. Г. Шевченка. ~. палацах К,}'ЛЬТ}':Ри,

в

музеях,

у

виставоч­

знайомляться з духовними скар­ бами rнарttдноі Польщі, таланови­ тими пред,стаВНИКа>МИ її соціалі~­ тичної культури.

Посланці багатьох

вості,

завдань

сконалення

дальшого

вдо­

розвинутого

ціалістичного

со­

сусПіn:ьства

партія, весь радянський на­ род опираються на ленІнське під прапором якого

перемогла Велика Жовтнева соціалістична революція, за­ войованІ всі 'історичні пере­ моги соціалізМ'У».

РадянськІ n:юди беззавітно вірні вченню Леніна, справІ Жовтня. Ця вІрність най­ важn:нвlша умова і гарантія нашнх успіхів у БУДівницТВі комунізму.

В. ХОВРІН.

ПНР

побувають

містах

в

респуб,1)іки.

МаРШJtУТИ друж6и ПРО.'Jяжуть, зо­ крема, у Донецьк, Тернопі,1)Ь, Львів, ЖИТО:llЦJ), Канів, ,:Іе ПО.'Jь­

них

вчення,

'трудящі

змагання за гідн}' зустріч 60-рі'І­ чя Великого ~втня.

ться

ські і ра.дяН'Ські :ІІитці зустріну­ з тру;дівниками

сільського

предста,вника~1И

ПРЮIИ,С;JfJ­

господарства,

науки,

культури.

Тут будуть влаштовані концерти, фестивалі іІІО.тьських фі,1)ьмів, фо­

товиставки, виставки

присвячt>ні

ПНР,

книг.

У столичному па.'lаці культури

«Україна» відбулося відкриття Днів ilI0ЛЬ(;М(;ОЇ літератури в УРСР. УРОЧИоСтий 'вечір відкрив голова

~PГEOMiTeTY,

заступник

Голови Ради Міністрів УРСР П. Т. Тр()нько. 3 промовою на ве­ чорі ВИСТj'lJJив кандидат у члени Політ6юро, ,секрета.р ЦК KOМlIlap­ тіі У~раіни В. Ю. Маланчук.

Слово-відІовць ник

!Виголосив керів­

'П.()Льської делегації,

канди­

пошани і висловлюють твеРдУ впевненість у тому, що передові колективи, всі трудів­

дат у члени Пttлітбюро, секретар

ники

ви(;ловив

своєю самовідданою IiIрацею внесуть гідний

подарства та інших галуЗ1JЙ народного гос­

на

в ньому духовні сили, мудрі поради і вказівки до діі. В постанові ЦК КПРС про 60-у річницю Жовтня говориться: «У розв'JI3aшJi рІзноманіт­

галузеи народного l'осподаРСТ'ва республіки

гос­

розви.тку

них залах кияни і гості столиці

лізму».

СЬКИЙ» і радгоспу імені НІ РОВА.

сільсь>кого

в

розгорнуте

В останні роки завдяки зу­ СМn:ЯМ Радянського Союзу та 'інших соцІалістичних кра· ін вдаn:ось добнтися поворо­

ЖОВТНelВої Революції радгоспу «ПЛОСНlВ­

будівництва, транспорту,

дання

широко

мир.

підприємств

організацій промисловості,

Перший секрета.р ЦIі Еюшзр­ тії ~Ткраіни ,розпО'вів !!ІРО ті зав­

i'l,есятій

порту, сільського господарства

і

рюється.

ліlі'И в

ще знаменнтим Декретом про

нашому району занесені колективи ордена

з~не:сення

евідченням СПЇlвробітництва між СРСР і ПНР, яке постійно розши­

ло відкрито n:енінськнм

Республіканську дошку пошани колективів

про

що 'ПроведеН!lЯ Діні в польської літераl'}'рИ в нашій республіці 6 ще ОДНЮІ яскравим

пу міжнародних відноснн бу­

На Республіканську дошку пошани по

,по,станову

кий тепло 'вітав гостей. Він під­ KpeCllJtB,

подарства, які вирішують партій­

на

прииняли

керівни­

продовження справн Жовтня. Це є практичне втілення ідей великого Леніна»,­ відзначав товариш Л. І. Брежнев на XXV з'Ізді пар­ тІї.

Неухмьно поn:іпmуються ма-

ті роботи, успішно виконали народногос­

h"1lі'Г1lя з делегацією брат­

19

ньої JCPаїни зустрілися

ки КОМУністичної liIартіі і уряду

народу

На Республіканську дошку пошани Рада Міністрів УРСР і Уiltраінська рес­

В обстановці щирої дружби і ЩJатер.ства проходкть в ~PCP Дні ШNJЬСЬКОЇ культ}'ри.

пряме

ДЯНського

світі. Шn:ях до нового, неба­

муть гn:ибокий впn:ив на жит­ тя нашої країни, на хІд усієї світової іСТОРії.

ського

ЖовтневоІ соцІалlстичиоl ре·

волюціІ,

He~

вІ селянськоі БІдноти». На крутому зламі історіі,

У ДНІ, які потрясли світ, Ле­

люцій, яка розтрощила бур­ жуазно-пом1ЩИЦЬКВЙ лад І

шеною майстериlстю

11

вдячність товаришевІ Леніну,

революцlоиер,

теоретиком

иа

ському з'Ізд! Рад, який прн­ йняв ЦІ декрети, тверський

цевому підсумку врнвести до

Володимир Ілліч

усі­

ма багатствами рідно! краіни.

перемоги соціалІзму.. (Пов­ не зібр. тв., т. 35, стор. 2). Геніальний мислвтеаь 1 непохитннй

селяи­

вирІшальний бій. І в ІсторІі боротьба

В1дмінностей

між МІстом і селом. Усі перемогн, здоБУ'!'і иа

••

В'-АТНІА K~~IЬT~I·

трудівників, що сприяє ПОДО·

ва».

реннями на радянській землІ. Трохи БІльш як за шість

с в я т

,промисло~ості,

будівництва, транс­

та

інших

вклад у всенародну боротьбу за достроко­

ве виконання завдань і соціалістичних зо­

бов'яза'нь

1977

ки в цілому.

року та десятої п' ятиріч­

ЦК ПОРП

Єжі Лукашевич. еердечну

гостин.ність,

Він

вдячність

з якою

на

за

ук'раїн-

4Ькій землі зу;стрічають майстрів КУ.'lьтуlРИ ПНР.

Дні УРСР

-

ПОЛІ;СЬКОЇ яскрава

.ТJЇте.рату,ри в деЯ1}нстрація

непоруmної дРуж6и ~ox братніх

Hapo~iB.

(РАТАУ).


У ЦЕНТРАЛЬНОМУ

МУЗЕІ вождя у

Центральному

Леніна

музеї В.

завершено

еl;СПОЗllції IІnВНХ

залів.

-

rl\спонатів

роGітничого

і

~!ожна

се­

~ШІ,ет пароплава на яко)!у .навес'ні

Музсй

«Св. НИ1\о.'ІаЙ», 1897 РОБУ Ле­

,розкривають

значення

ви­

:\(\'гні досягнення радянського на­ РІІ,\У,

ЯІ\ИЙ

будує

під

народу

t,еЗ\lrЖН:і. Більш Иf; '111.~(IBi1;

поUува.lrt II

АО

.11'ніна

4:!

',lі.'IІ.іі"IІИ

в

НЬО'ІУ

()соilливn

відвіАувачів

Їili,,\жі

З

-

усіх

ЛЮДНО.

С j):',,\ пrн!­

КУГn'lІ:ів

"раїни

З:tРУlііжпі гorтi.

і

у

нині,

коли

підзначається

Іл.lі'lа, 'старовинне місто на Вол­ зі r;ОЖ('f{ дрнь ;!~ТГj)jчає 'I'ПНlстів.

І\сскінчрнною ЖИВIJЮ 'Рікою ('J'іl{<lЮl['('JI вони ,,\0 величної 6у­

;\іlJлі .1СflіН(·I.киго ~lc\JUj)i(l"Y. ІІі,'l Нпг!)

)!i1jНIУРОВЮІ

j)IІ;J\lістивrя Gу,,\ИНОI;

«В нп

з

('!;Л!'flіНIІЮI

r;крnмний 6ерезаМlI

віри

у

і

суботник.

сил,

велике

на

Ілліч

~;.чьЯ'нов

тому

місці,

де

У ТОй НЕЗАБУТНІй ДЕНЬ

Яки\!

ХIJИ.lюваННЯ\1

серця тодей,

хто

3З.lИШI!В

ки.

В

КИЇВСЬКОМУ

Філіалі

музею

\l'Тl'рпіltНJ\\1

чеl(али

потім

-

костюмі.

грубих че­

спитав:

Куди

дозволите

мені

стати? ВіД несподіванки коман­ дир навіть трохи розгубив­ ся.

Може, краще, ви піде-

заін­

Ні-ні, я з курсантами. Тоді хочете на правий фланг? - Дуже добре, - пого­ дився Ілліч і зайняв вказа­ не місце.

Стрій розвернувся і з І. Леніним іІІопереду ру­ шив ДО м:сця роботи. Треба

В.

було розчищати 'плац. Нині на його місці ростуть дерева. А ТQді він був поритий око­ пами,

на

ньому

НОЛОДИ. довгі чого дроту

lіУСКИ колю· залишни обо·

-

ронних

валялися

загороджень

юнне­

рів.

зом з усіма. ли перекур. групах

для

я

Але комІсар не послухав­ ся. Ноли В. І. Ленін знову підставив .під колоду плече. вІн

непомітно

дав

сигнал

фотorрафОВі. І тут майстра зрадила його професійна хо­ лоднокровність

...

Працювали ще ГОДИНІ! три. Потім В. І. Ленін піді­ йшов \ЦО командира і сказав,

що' для нього за планом ро­ бота

на

суботнику

закінчи­

лася, треба йти вмитися, пе­ реодягтися

вечора

і

встигнути

~робити

ще

до

багато

Попрощавшись, Ілліч пі· шов. В пам' ять про його

Потім оголоси­ Так само по

участь у першому Всеросій­ ському суботнику лишився

розсілись

однієї

-

Ілліч, показу.

не

Ілліч ра­

цювали ГОДИНИ дві.

В.

-

запротестував працюю

справ.

Поділились на групи. І]ра·

До

стало жарко, почали

ПРОСl;iТи Ілліча, щоб кинув роботу. йшов відпочивати. ВІн на це: - Я склав собі плаи на день 1 винонаю його. На Суботник було залро­ шено. фотографа. КомІсар n1д1йmов до В. І. Леніна і попросив дозволу сФотогра­ фувати його. - Ні в якому разі,-

з

груп

на

колоди.

підійшов

І. Ленін. Хочу ,поговорити з ва-

ми,

сказав

знімок.

НеЧіткий.

зроблений

«не для показу».

ДОРОГОцін­

ний для ,історії знімок

М. ЛЕЛИКОВ, НОР. РАТАУ.

він.

горнів та дріб барабан:в розп 1)-

ГО,IН Н У. Н;!

цю. урочисту

зал

леНІНЦІВ

моменту, і ли

ПРО.'lунала

У~':ЧИ(":~

UУ1'И

ВlРНИМ,1

ЗіН/ОШ Г<1 .,

~ов'.яза.чи

1111\11-

TperbOI(.laCH\lK:~ \І

:1J.1!! їх старші товариші пов'я-І ПОЛР! ЯНІ галстуки (фаго. ВГОРІ): KY~I, ЇЧ піон('рські гал.стуки. І до{) .ск~·льП1'У~И В. І. ;lеl.l:на. I?Ні І рша

мr.'lо,'(ія

Пlо'нерських

ЛСЮНЦІ

ПОК.1а.1И

ЖИВІ

(фото ліворуч). Потім

1,010

ці\,авістю

музею, чена

ДИТЯЧИМ

та

КВІТИ

nОЮI з ве.1И-

ОГЛЯНу.1И

експозиція

КМІ ,,\()рогогn правnруч).

-

якої

частин;'

присвя­

юнацbl;Ю!

ІЛ.1іча

(на

Gули

пjонf'РИ в рідну

Р9-

фо ,І)

ЩаrливюlИ та рціСllИ\І!І

наПО(J-

,ІС

кепці,

З. І. Леніна l'РСl'ьоклаСНИI\И 3 І Ілліча. Потім кращі піонери

I;Інрі чи­

записи,

...

lщ)іп сянли радісними посМіШltа-1 кля!ва. ДВ,а.:Іцяти. семи ~:~ИIJУ" J:.:~

r.pl'-

ШКIJ.1У, .1:'

ще довго ді.~ипися нсза~утніЧfl враженнями зі СВОЇМИ .IРУЗЯ\IИ.

Т<lЮТ!. ЦL С.l0ва! У l\Нигах ві,ІГУ­ І.ів .1(>ніllСЬІ;ИХ Щ'зсїв міста оа­ гатn

і

Командир дав курсантам команду «СТРУНКО», відра· портував. Володимир Ілліч рапорт прийняв, привітався,

обличчя зазимських шко- весь

вирізьб.тІ!'IЮ на його стіні. fI!ОilJТМ'Я

:.JВII·

ревиках.

~. той вес;няний сонячний день І чали

щтячі

своєю

чорному

ПОllошеній

тепер

гаНІ:У.

(Jlенін)>>

рень.кому

були

стоїть Палац з'їздів. Біля них і вишикувались, розвер­ нулися фронтом. Від нетер­ піння дещо завчасно. Годинник пробив пів на дев'яту. Майже зараз же курсанти побачили В. І. Ле-

ішов

невпевнено

-

Ще напередодні всІм бу­ ло відомо. що Ідліч хворий. Зраділи: видно, краще йому стало, вийшон .прогулятися. Тим часом Володимир Ілліч наближався до строю. У ста­

.по-ново­

курсантів

Він

-

окремо?

спитав він.

чайною, трохи нваПЛIІВОЮ наче стурбованою, ходою.

вони горіли ба­

l\bO\JY uудиш,у 10(22) liIJiT1870' РО'ІСУ llаРО,,\IfIJСП Водо.ди­

~fИр

ніна.

'спов­

~Щ)f;·fII.I'ИЙ [jіJIЯ

те

ІСТОРІЯ одного ФОТОЗНІМКА

майбут­

працювати

Казарми

piJ-

річниця з ;\НЯ народження

л~евь.

(ФОТОХРОНІка РАТАУ).

му.

дитячі і юнацькі роки засноlВНИ­

і

незважаючи навчання

житті

нє Жовтня,

щоб відвідати місця, де пройшли

{)7 -(І

1

теп­

кремлівсь­

сповнені

жанням

них KYTO'LKiB РадянськО'гО' Союау і 3 'багаl'ЬОХ країн сві'ГУ при­ їжджають щорічно в ~. ЛЬЯНОВСЬК,

І

своєму

нені

ПРИТЯГАННЯ

О('І.

у

курсантів, труднощі

Мододі,

УJlЬЯНОВСЬКЕ

І,а КОМУtНістичної. партії і 'першої в CBl1'l соціалІстичної держави ВОJfодюш.ра lШlіча деніна. Особ­ ЛИІВО багато.~юд'Но тут навесні

сонячним,

настрій

жвава.

розмова

сім чоловін. lІаближався по­

В. І. Ленін на Всеросійсьному Травня 1920 рону. Картина худ. М. Соколова,

який

Рад ВIfЙШЛИ вони на перший

(ТАРС).

мідьион людеи ІЗ

І

дружніше,

ПотіІМ знову приступили до роботи. На плац і лежали важкі дубоВі кряжі. Виноси­ ли їх на плечах, по шІсть-ві­

Ар­

служби, напівголодний па­ ЙО!і. був таким самим. як цей 'рансж. Від тото, що бу­ ЛО свято, від тото, що ра­ :10~I з уrісю Республікою

+ + + + + + .. +

'1\'Іайже

видався

на

:J.Hi

';nСI;Вllчі,

рону

.1I1М. КИХ

\\)'.J\'l :\ Ч~І' У

ііого віД!;РIІТТЯ. j' ці l,lIіТНl'ві

Зав'язалася тересована

курсант Григорій

Антонов.

зазвучали

впевненіше.

ло зроблено цей знімон. Я записав його розповідь. Ранок І-го Травня 1920

1;('ріВНИI(Т­

ВIJ'І If:іртії I\Юlунl;JЧ.

.1юGов

голоси

ЛЕНІН НА СУБОТНИКУ

всесвітньо­

ленініз~!у,

нічого

Радянської

Степанович

історичне значення Жовтня, )ііж­ Ні1родне

техніка

може

нині проживає в Москві, ба­ чив і добре пам'ятає, як бу-

поповнився )laтеріала­

щО

не

мії, кремлівський першого ВIiПУСКУ

заслання.

~ІИ.

розпливчасте.

Ветеран

Сімбірська,

нІн пли:в до КраСНОЯРСЬІ-.а до ~Iic­ ця

- Що ж ви мовчите. то­ вариші? спитав Ілліч. Розповідайте. Як учитеся, як вас годують? Серед вас, певно, є товариш! з села? Чи пишуть ,вам з дому? - Пишуть. пишуть!-

найвї\цповідальніший мо­ мент. Знімав він потай, ВСУ­ переч бажанню Володимира Ілліча.

ПО;lаЧІІТ!1

тут інтер'єр кімнати Володі Улья­

ВУШlЦl

бага­

змінити. Не досить чіТ1ШМ вийшов негатив. Очевидно . дуже хвилювався фотограф. рука його здригнулась у

'!Іова в батьківсыvмуy будиНl;:У на

Московськііl

в

на'Йдосконаліша

друкування

в Росії ХІХ eтolil'l'Jt, ве­ :llІl\а панорамна фотоrt>аФ1Я СІ'I­ ІІі Р!'І. І"; 70-1 РОК1В ~ІІІПУЛОГIJ по­ Сперше

трохи

І

.1янства діня.

ли.

експонується

то

фОГЮIОН­

класу

Вана

нІх І(ниг. З неї написамо картини. Зображення на фо­

Cep~д

'[аж, який дає УЯВ.lення про ста­ новище

Шдійшли курсанти з ін­ ших груп, оточили його щільним нІльцем і притих­

тьох музеях, вміщена в сот­ нщ документальних 1 худож­

І.

оновлення

п~рших

ЦЯ ФОТОГРАФІЯ хрес­ томатійно відома: В. І. Ленін під час роботи на суботнику.

Фото М. СеМ!lнога.

IJИ­

r.IОВИВ GеЗ~IСЖНУ любов ,Ід ВOJІЦЯ. всдикия інтересо" огля:\ають

3 гості

експозицію

Філіа:!!' І;. Т

УЛЬЯНПВ~hКОГО

ЦСIlтрадьногn

.•:ll'ніна,

Щ'ЗСІО

Рl)зт;tШПВ:l~[('Гn в за­

.Іах

~IC~lnpia;'(y.

ІІІ 1'1,

преДП<lВ.lt'пі

УВ:1Г)

Пj)IІ(Jrрг;J.­

гут

;\rJ!;УЧ[' Іі nІ.

Фlllllграфії і чаl;ети, НІ;і Bi,\()~'pa­ ;::а;',Г!,

60-рlЧJl)' jl'Т');)ію

I':ЦНltСI,­

lї'lї ДI'РЖilВ:1. Н().~жани :JустріЧ;\If)ТІ. ,'(~II!. 11.1-

1І";рltl'ffffЯ В. І ..1lplliHa НІ: l:t'ЛПI;" І'ві 1')11' І·ІИПО. )(п Ilit-:'j ДіНІ!

J .,ІІ.Я­

fllJlщі ni,,\rOTyвa.lll 'І РУ,І"ві 1/ІІ,\а­ ІІУШ;И: ваЖІ,і ВРР"таm, :lВru\loGi­ :li-ВСЮ,lИХUдl!,

IJ.IУ'l'тя,

\IOT~PII,

ПИГОl'овлrні

з

Тl\анини,

пnчаl'l,У

рпку додатково ДО плану із 3('10-

НіІ\fлrНIІХ маТf'ріалів. ... ІІРСJ{іНЧI:'НН:l ЛНJ/~r[,f;,t ріка, Яf;а Тl'чr ДП БРРf'гів IОнnсті Іллі­ ча. Вічне і ЖИВОТВОj)'не джеРf'.'І0 mоГІnві до Ге'ніального сина ЗС\f­ :Іі рrJСЇЙrI.КnЇ, І:ОТРИЙ Bi:\/{PIlВ но­ В)' П'!lріlfJ;У в ЇrTnpiЇ mО.lства. В.

ЗЛОБІН,

нор. ТАРС.

2

стор.

.a8g~a • • •

a •••••••••••• a •• D•••••••••••• ~ •••••••••• • •• • • ••••••••••••••••••••••••••••• ,

НОВІ КНИГИ

Соціалізм

і

мир

неРОЗДіЛЬНі.!

Ленін

товариш,

-

людина.

«Розповіді

про

партію»-

~T П'

. ЦК КПРС І Документи епохи. У збірнику зі- ~T збіршшу вміщено багаточи- тритомник: художньо-докуменс о.швидав\. ВИ- БРillні твори В. І. Леніна, ДОК\'- CeJbHi листи і ЗI1ПИСКИ В. І. де- тальних творів про славну істоИШ.IJI 3 lPYKY НОВІ книги: .- виступи г·' С .оо • КПРС . І ' менти парТІІ енераль- НІна, ного ре30ЛЮЦll на телеI1Jа- 'ІНЮ ВІД « ск.ри» до наших Ленін про Жовтень (сувенірне ного сеl\рет~ря ЦК КПРС Л. І. мах, а таJ(ОЖ спогади людей, що днів, ,включаючи ХХУ з'їц видання).

У

збірник

включені Брежнєва, які яскраво

уривки з творів В. І. Леніна, жають

'боротьбу

відобра- О;lИЗЬ!;О зна.1И Леніна, зустріча- КПРС і перший рік Д~СЯ'l\ої п'я-

Іt'Раїни

Ра,,\, лися і ПРЩЮlВали з ним.

в яких ви,світлюються xapaKWp, КПРС за мир і міжнародн" бсзPYXO~!Ї сили і 'Всесвітньо-історич-

J

не значрння Жrtвтневої Револю- пеку, В ім'я незалежності і щас-

ціі. Rнига добре ілюстрована.

"

тя народів. НОВЕ

Книга

адресована

І,О.'!У читачів.

широкому

о

кладеНІ ГОСТ'РІ, часом драматичНІ

Розповіді про партію. ТОМ І. 1П0дії з ЖИ'ГТЯ і героїч'НОЇ бороть-

Вида'ння друге, ДОПОВНЄlне. ЖИТТЯ

ТИ'Р~чки. В ~CHOBY розповідей по" .

П'ятниця,

22

би Іtомуністичної па1)тіі.

квІТJIJI 1~77 року

Q


ПІД ЗНАВО:М ЧЕРГОВЕ заняття слухачів районної шко­ ли керівинх кадрів ПРОХОДИJIо в формі

R~wкrНА~га~~;:~lто~аР=~~~:ч::~е~~в~~ І плюс РОБІТНИЧА ІШUІАТИВА

пауново-правцчноі коиферeвцlІ на тему «1lри­

обробного об'єднання

скореиня впровадження у виробництво комп­ лексно! системи управлі.шш JlJdстю продук­ ції

важлива умова

-

успіmиОfС)

* * ІНЖЕНЕРНИЙ РО3РАХУНОІ<

Обладнаин::'~~~(м;:Ц:;:И~--::;::рl

~~..------~--------'"'-"'-""----

) ~

SLBOCTI

А. П. КАЧАН та ІНШІ

слухачі. Учасннкн конференції також РОЗГЛЯ-1

нули частину рефератів.

виконаввя

ПоТіМ слухачі школи розробили і прийияли

завдань десятої п'ятирічки». З дOnОВJ.цдю «Ро­ бота партійних організацій мtC'la 1 району по

Ве"lикі завдання стоять перед ванні нарядів

'І )

до виконання практичні рекомендації по даль-

Н. М. КИСЛЮК, головний конструктор світ­

ня.

ректор заводу

внступів та рефератів.

заводу

Нижче подаємо виклади доповіді, окремих \

А. С. Р АПОПОРТ, ди­

нестандартноl'O

комунального

Найважливіше завдання П'ятирічки якості

перший секретар мІськкому

Компартії Україин.

чого

господарства, турбу-

б?

. ОЦІнює

комісія З якос­

II

ТІ. У МИНУЛОМУ роЦі було на-

paXO~~HO 33 тисячі карбованцІв премlИ.

Заплановано перевести на ро-

боту за

~leTOДOM

п'ять бритад. с~~ш

М. Злобіна

За'ра\З по-злобін-

працює

колектив

ОСНОВОЮ успішного виконан- юичука на

технічного

рівня

БУДівництва,

впровадження досягнень

науки

і техніки. У вирішенні завдань

по збільшенню продуктивності

праці і зниженню собівартості БУДівельно-монтажних робіт значення

надавати-

ба за випуск виробів з держав- мемо індустрІалізації будівниним Знаком Якості. З 24 підпри- цтва, поліпшенню оргаНіаацlї є;v!ств лише 5 (світлотехнічний виробництва, удосконаленню завод, фабрики верхньото дитя- управління. Прагнемо мобlліЗУ-

Л. І. ПАВЛЕНКО _

продукЦії У всіх сферах

народного

ня прОДУКТJIВНОСТі праці.

особливого

Номуністична партія цілеспрюювано і послідовно провоДІІТЬ у життя курс на підвищення ефеКТIlВНОСТі вироБНИlЦтва і

і

Є.

Кор-

с:порудженнl

272-

\ ня завдань другого року п'яти- квартирн~го житлового будин­ ( річки залишається пІдвищення ку_ йде Інженерна ,підготовка

.-..~...--~-....-~-----------......

~~~

працІ

роЦі. о?сяг Б J ДІвельно-мон- по~~но до ЯКО.~Ті виконаноІ ро­

\ мобілізації трудових колективів на підвищен­ шому прискоренню впровадження у ВИРОБНИ- ,!юкних роБІТ складає 7,8 міль\ ня якості продукЦіі в світлІ ріШень XXV з'lз­ цтво комплексної системи управліиня якістю \ [юна, а власними силами :1 міЛ.ЬЙС:.НJI карбованців. (проти ) ДУ КПРС» виступив перший секретар місько- продунції мобілізації зуснль трудящих на ус, ." 2,3 мІлыoнаa карбоваНЦІВ у ми\\ го комітету Компартії України, кандидат еко­ п!шне . викоиан~я !lапружених п~аиlВ деСЯ!ОI НУЛО:I1У роЦі). Весь приріст обномічних наук Л. І. ПАВЛЕНКО. сягів робіт повинен бути до) В обrоворенні доповіді взяли участь дирек- п ЯТНРІЧКИ, СОЦІаЛІСТИЧИИХ зобов язань НННІШроку 60-річчя Великого Жовт- 'сягнутий за рахунок з6ілышн-тор фабрикн верхнього ДНТJlчоrо трикотажу нього року -

J лотехНічного

Віщіл

,ко.леКТflВО~! ~ ПМН-~5. у поточно- зар!ІІлати нараховує пре.:\ню. вlд­

трикотажу і

стрічкоткацька,

Гоголівська.

деревообробний

вати всі внутріШні резерви і підходити .10 виконання будь-

ДО

впровадження

I!llдряду

-

ще на

бри.гадного

п'яти об'єктах

пус~ових 1977 року. . ,ЗлобlНська бри!Гада повнІстю

ВІДIІювідає за СТРО'ки введення с!юруд у дію, якІсть робіТ і обо­ :в Яl3кове одержання Нaд'lIлано­

вої еКОНоміІ для преміювання членІв нолективу і лІнІйного персоналу дільницІ.

-БУДІвельники прагнуть і зао­

щаджуваТIJI матеріали. І РООУМ­ но використовувати техніку, І

ється про розквіт науки і куль- свою чергу здійснює контроль комбінат, шиноремонтний за­ якої справи по-новато·рськи. бере~ливо витрачати електроТУР!і. поліпшення життєвого :за роботою пі.с\ПРИЄМСТВ. Вже вод) ВИIГОТОВЛЯЮТь 33 вироби з Наприклад, робіТНИки брига- енеРГІЮ. Для матеріального за­ рівня народу. Велика роль тут проведено належить десятій п'ЯТИРічці п'ЯТl!річці ефеКТИВНОСТі

і

перев-ірки

по впро- почесним

вадженню НJСУЯП на чотирнад-

-

ма

якос- цяти ПРОМИlCЛОВИХ і в трьох буді-

п'ятикутником, пито­ ди П. Нездолія

вага яких в

ному

загальнорайон­ застосувати

показникові

складає

при

запропону.вали влаштуванні

охочення роБІтників за скоро­ чення затрат на БУдІвельне :ви­

2,8 фундамеНТів інвентарну метале- робництво без погіршення якос­

ті. О.1нією з головних її особли- вельних організаціях. Треба від- процента. ву опалубку. У результаті на ті робіт використовується до ВОСТСІЇ стала проблема якості значиcrи, що питання якості пеНеВТіШНі справи на дослідно­ опалубних роботах у два рази 40 процентів засобіВ, одержа­ IІРО.1ПЩlі, їі впливу

щення

на пі.дви-

ребувають під неослабним конт-

ефеКТИВНОСТі громадсь- ролем ,парткомів,

експериментаЛЬНО:\ІУ

бюро, доБРі

заводі.

ско'ротилися

трудо,затрати

і,

них У результаТі зниження пла­

Тут не виконуються намічені за­ головне, поліпшилась якість ,ро·

кого виро.бництва і ЗМіЦнення наслідки дає система безде- ходи по поліпшенню якості про­ біт. ШдПовідно зріс денний заеКОНО:'v!іки країни. ПаРТіЯ і уряд фектного виготовлення ви'робів, дукЦії, не створена служба робіток членів бригаДIJ з 6 карприйняла РЯД важливих доку- широко сти:\о!улюється якісна стандаРТИ'зації, не встановлено бованЦіВ 80 копійок до 8 као'І('НТіВ, JJKi показують шляхи робота. Як результат про- ділових відносин з постачаЛЬН1!­ бованців 20 копійок. До речі, дальшого економічного розвит- цент здачі продукції з першого ка~1И ПО якості матеріалів, не 90 процентів колективів праку народного господарства. Та- пред'явлеННІЯ на цих підпри- ВТІЛЮЮТЬСЯ заходи матері аль­ цює за акордно-преміальними кою бойовою програмою ді.й ємствах високий. Так, на заВОіді ного заохочення робітників По­ нарядами. для трудових колективів стала пластмас він 'складає 98,2 про- нині не впроваджена система При складаНні актів і закрипостанова ЦН НПРС «Про до- цента, світлотехнічному бездефектного проектування і

св ід роботи партійних організа- 96,4, шиноремонтному 97,7, Цій і колективів пере.цових під- порошкової металургії 96, ПРИЄ~ІСТВ про;\шсловості Львів- тортового машинобупування ської області по розробці і 94,6, деревообробному коМбінавпровадженню комплексної си- ті - gp,2, фабриЦі верхнього

стеми управління

дукції».

які·стю

про- дитячого

трикатажу

вважають впровадженню

свідчить

робота по рекламаЦіЙ і втрат

бездефектного Т'

А.

Сушка

нараховано преМіЮ

бли\Зько 800 карбованців за підсу:\шами роботи по пІДI)ЯДНО~iY методу у минулому році. М. КИСІЛЬ, секретар

парторганізації

ПМК-15.

ОРІ€НТИР-ВИСОКА ЯКІСТЬ

94,3. роботу окремих підприємств пе-

-

ВО.с\ночас треба СК3Jзати', що не- реконливо

Міський Ko~!iTeT партії, пер- достатньо ведеться

винні парторганізації

ВИlгатовлення продукЦії. Наоч­ на агітація ще слабо відобра­ жає боротьбу колективу за під­ вищення якОСті і ефективності виробництва. Про недостатню

нової собіварТОСті робіт. На­ приклад, нещодавно ,бригаді

ПіДІготовка до впровадження ції сприяло

наІявність комплексної

від браку. ня

системи управлін- передових

якістю БПРОДУКЦії

на деревоо РОбному

вивrчення

підприємств

даС'вlду Києва,

по:чалась Львова, Rишинева, Шатурсько-

комбінаті го меблевого ком6інату. Зanла-

завданням . б Ф ... ак, на заводі ПОРОШКОВОЇ ме- в 1974 роЦі з удосконалення новані заходи здійснювались за сво 'I',!а першочергови". .Н проектування 1 езде ектнаІ Д І - талургії за 1976 рік втрачено РО'''от по науио 'и~ ор а' ц'" роботу по підвищенню ,якості яльності ІТП та Іслужбовців на И n вІ Г юза II сІтьовим графіком. Виконання 'v

IlРОДУКЦЇЇ, впровадженню ЛЬІвів- підприємствах. За винятком за- BlД виrпуску неякісної продукЦії праЦі.

Надійною

бaJЗОЮ

для їх було взято під КОН1'роль пар­

ського досвіду для досягнення водіВ ремонтно-механічного і понад 200 тисяч карбованців цього. є впровадження нової тІйної орган!lЗацlї комБІнату. цієї мети. При міськкомі партії то.ргового машинобудування, ця проти 110 тисяч у 1975 роЦі, техніки, прогресивної технало- Досвід роботи по НСУЯП в пердіЄ науково-теХНічна

рада

по

система праЦі перебуває в по- число рекламаЦій

оордина чатко~ій стадн Я иОСТl' І'І' завдання а. К "но пол'т спрямо або залишається ЦІ'я 1"1' Ідеи І ична -

з 15 до 20.

впро,вадження справою май-

аРТіЇІНі KO:'v!iTeTlI, маДСЬКі організації

ваність роботи парторганізаЦій, БУТНЬОіГrO. трудових колективі'в

у

справі

збільшилося гїї. Тому робота по

П

удоскона- шому РОЦі десятоУ п'ятирічки ло-

ленню ноп на підприємстві :ве- казав, що удосконалення управлась в таких напрямах: розроб- ління колектИlЮМ ключ до

всі гроПОВИlнні ка раЦіональних форм розподі- забезпечення

е Ф ек т ИВНОСТі

значно покращити роз'яснюваль- лу й кооперування працІ, удос- впров.аJдження

Перевіркою також встановле- ну роботу у трудових

системи.

Нині

завершує

роботи по

пра:ДукЦії на всіх ділянках ви- дяться «ДНі 51кості», здійсню- НСУЯП. З цією метою слід нізаЦії І! обслуговування робо- ня, фУНКЦіональних робництва. Рада складається з ється р060та по переведенню ро- глибше і конкретніше розкри· чих місць: під'готовка й підви- інженерно-технІчних

обов'язкІв праці~ни­

планомірно.го поліпшення якості но, що на підприємствах прово- вах,

по

колекти- коналення техніки й технологіІ колектив

в про в а Д же н н ю виробництва:

поліпшення орга- перегляду структури

акре:vrих груп згідно галузевого бітників на самоконтроль, вида- вати боротьбу за якість на за- щення кваліФікаЦії кадрів;

упраВЛін­

ви- ків і служБOlвцlв.

наПРЮIУ і працює за планом. чі особистих клейм, розроблю- няттях у системі еканомічнаї вчення і РО'ЗlПовсюдження переЗроблено чимало і по технічЛише ПРОТЯГО:\оІ 1975-197rБ ро- ються IПлани по поліпшенню яко- освіти, в школах комуністичної дових методів роботи тощо. HO:'v!Y переозброєнню ВИРОбництІ{ів зр()блено два аналізи діяль- сті продукції. Наприкла'Д, на ши- праці, організувати змагання за У період о'знаЙО:'v!лення з до- ва, удосконаленню технологічНИ'ті пі 'IlPl!e:'v!CTB міста та райо- норемонтному заводі працює з ну

по

"

поліпшенню

рпроваrдженнlО

досвіду

якості

і

осоБИСТИ:V1

клеймом

львІв- ниrчників, на

25

cBirдo:v! роботи

вироб-

передових

під- них П'Роцесів.

звання пі.дприє~!ств, цехів, .1іЛЬ-. ниць, бригад високо.ї якості, за ПРИЄ~IСТВ, яю впровадили систе-

.

СВітлотехН!чно:'v!У

ця:v!и

розр

!ну, було створено групу, на ас- струКц!Я

об

Разо:\'! з науков-

лена

нова

холодильних

КОН-

камер,

В'ЯН. Це послужило розроблен- - 7, а на дослідно-експеримен- честь заводської Аlарю!, всіля- нові якої організували 1'ехнічне типу НХС-2. Зара·з дІє дільниця ню Ішнкретних рекомендацій тальному, торгового машинобу- ко поши:рювати досвід новато- бюро по розробцІ документації. штампування облицювання хо­

для (шреАIНХ

підприємств, які дуваннrЯ така

система

навіть рів, виховуваТIІ в робітників ко-

РО3:РІ:ЮЧИ, що якість продук- лоди'льних камер, УRомплек!ова­

РОЗ,Г"lЯНУТl на засіданні бюро ще не практикується. муністичне ставлення до праці. ції і всієї роботи залежить в на сучасним обладнанням и ос­ MicbKKO:VIY партії. Згідно плану Одюш із важливих складни- Підвищення ефеКТИВНОСТі і яко- першу чергу .ві.1 ставлення ро- насткою. Вl!lерше в краІні ОСВМ­

ради проведено семінар по ви- ків

впровадження

НСУЯП є сті роботи -

важлива складова бітників до дорученої

справи, І но новий матеріал -

метало­

вченню і поширенню досвІДу створення стандартів підпри- частина не лише економічної, іх свідомості, кваЛіфікації, пласт, який використовується організації соцзмагання за під- ємств. Якщо на заводах порош- але й соціальної програми пар- партбюро, а,дміністрація пі'Дпри- для ,виготовлення зовнішних об­ В;ІНТСННІІ ;!!{ості на світлотехніч- .кової металургії, пластмас, де- тії. .обов' язок комуністів Є~!CTBa велику увагу приділили лицювань ка·мер. С'l'ворення но­

HO~!Y

заводі і

впровадженню ревообробному

~омбінаті цьо- ос06ИСТЮІ

прикладом сприяти роз'ясненню

єдиної систе:lШ технологічної Підготовки виробництва на де.ре-

му питанню придІЛЯЮТЬ належну увагу, то на шиноремонтно-

успішному впровадженню виробництва ко;:vшлексної систеии

впровадженню

їХ розробки.

сятої п'ятирічки, зустріТи 60-у

воо6робному КО:vLбінаті, а також му і pemohtho-м~хаНіЧНО.му заприсвячено районну науково- водах зовсі:\1 ПОВІЛьно впровадпрактичну конференЦіЮ роБОТі жують стандарти, а на молокопромислових підприємств по заводі навіть не приступили до

НСУЯП.

Створено районну RомісіЮ по впровадженню

комплексної

си-

сте:'v!И управління Яlrістю, яка в

Почесною

і

відповідальною

справою кожного трудового

лективу повинна

управління якістю, піднести вище прапор Всесоюзного ціалістичного змагання за строкове здійснення планів

стати

ко-

бороть-

Ви'значенню

:v!iB

ціалістичної

впровадження

трудовими

спе:Діалі'зованих верстатів,

різномаНІТНИХ механі'зМІв все це дозволи~о значно. підвищити

ще 1964 році на комбінаті була ПРОДУКТИВНІсть праЦІ, сприяло со- впроваджена система бездефект- успіш.ному ви.конанню намІчених до- ної праці перший етап заХОJдIВ по шдготовцl холодильде- ~С'УЯП. них камер до атестації на Знак

річницю Великої Жовтневої соРед30люції

основних принци- аих

пів системи бездефектної праЦі, інструкцій. Таким чином в

новими

звершеннями.

головних напря- якості.

підготовки,

й

М. ЧУМАЧЕНКО,

КО:'v!плексної сис-

РQзробки

секретар партбюро

теми управління якістю продук-

деревообробного коМбінату .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• и ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , НА НАШОМУ надається

аРОСТАЄ

підприємстві

великого

значення

метрологі чному за:безпеченню високої якості вироблюваної ПРО­ дукції. Станом і застосуван­

РО';І Ь

Застосовуються тоди

ють

підвищенню

о

сприя­

ефективносТі

П'ятниця,

ПРИCRорені

сировини

і

ме­

гото­

вої цроду!щlї. ОДНан ще не зав­

виробництва, поліпшенню якос­ Ті, надійності і довговіЧНОСТі продукції . Удосконалюється

більш досконалої конт,ролюючої техніки. Завдяки порада.м метрологів

.1авно присвоєно Знак якості. жди якІсть вИроБІв ві~повідає Працівники ме1'рологічної вимогам дня. Тому ми розроб­ служби займаються також роо­ люємо НОві форми контролю. робкою планів з наукової орга­ ОСНО.вне за'Вдання бачимо в ав­ нізації uраці. Вони спрямовані ТО:'v!ати\Зацї'Ї контрольних проце­ на забезпечення безперебійної роботи засобів ви.мірювання, сів, як.а неодмінно приведе до 'Ilоліпшення якостІ продукцН. контролю і регулювання.

ні

вивання,

старілих

ням вимірюв.альної та випробу­ використовуватися при­ контроль за ходом технологіч­ стали вальної техніки займається 1 О змогу поліпши­ них ІГроцесів, за 'витрачанням лади, які дали чоловік 3 метрологи і 7 ре­ електроенергії, за обліком сиро­ ти якість вулканізації шин, ueмо.нтників. температури руха­ вини і матеріалів. Для цього, гулювання Головним завданням метро­ перш за все, підтримуються в мої гумової стрічки при накла­ логів є проведення організацій- справному стані всі вимірюваль­ данні протектора методом на­ но-технічних заходів, що

аналіlЗУ

прилади,

комендації

22

квітня

розроблюються по

1977

ре­

впровадженню

року

виготовлення

мосферного

о

тиску,

шин

яким

НОВЕ

ат­

нещо-

ЖИТТЯ

В. ЗОЗУЛЯ,

Зараз проводиться заміна за­ ні

з

приладів

підвищеною

о

на

електрон­

директор

ЧУТЛИlвістю.

шиноремонтного

заводу.

3

стор•

о


Про утворення виборчих дільниць, спільних по вибооах до Київської обласної і Броварської міської Рад депутаТіВ трудищих Рішення ЛЯ

винонному місьної Ради депутатів трудящих

119

від Виконком

.Броварської

ної Рад!! депутаТів трудящих ВИРІШИВ: На підставі 'ст. ст. 57, 58 «Положення про виБQoРИ ДО Qoб­ ласних, районних, міських, сіль­ СЬЮІХ та селищних Рад депута­ тів трудящих Української РСр» утворити ПО місту Бро­ вари такі виборчі діЛьниЦі: Броварська виборча дільниця ,N'Q 1

Центр житку

пр!пнщення гурто­

-

заводу порошкової

лургії з

ВJ{лючеННЯNl

мет'а­

території

вулиць: НИЇВСЬJ{а житлові бу­ ДИНЮІ ,м,м 310, 310-а, 312, Но­ роленка житлові будинки

53-а,

.";'NQ 49, 53, 6З,

61-а,

59, 61,

Броварська виборча дільниця ,N"Q 2 Цl:IlТР ПРИ:'vІіщення серед­ ньої ШКОЛ!! J\'Q 5 з ВJ{лючення:vI території ву ЛIlЦЬ: Ниївська­ житлові будннки NQNQ 300-а, 300-б, З00-в, 302-а, З08: 1\1. Ла­ гуноної - JНИТ лові бу ДИНЮ! NQN> 15, 17, 19 та вулиЦі Олександ­ ра Блока, ЛьвіВСЬJ{а, Нарбише­ ва. РОКОСИilСЬJ{ОГО. Чернігівська, IlаторїlШНСЬКОГО, Бєлінського, Намо, Нурчатова, Олега Ношо­ ного, Нрасіна. Броварська виборча дільниця .N!! 3

-

ПРИ:vIіщення

-

Центр

приміщення

гурто­

заводоБУДіВНОГО

комбі­

нату з включенням території вулиЦі Ю. Гагаріна житлові БУДИНі{И N~Q 2, 3, 4, 5, 5-6, 7, 8, 9, 10, 10-а, 12-а.

го

-

Центр

приміщення

ЖНТJ{У заводу

пластмас

ки:

11, 23;

М.

житлові будинки

з вклю­

Лагуно,вої

-

NQNQ 1, 2, 4-а: - житло­ NQNQ 3, 5, 8, l1-а.

риків

комсомолу

ві будинки Броварська виборча дільииця ,N"Q {3

-

Центр

приміщення

гурто­

Ж!ІТку Ниївського упраВЛіННЯ мехаНі'заЦії NQ 428 3 включен­

!ІЯМ території вулиць:

ріна

Ю. Гага­

- житлові будинки NQNQ 12, 14, 16; М. Лагунової житлові будинки N9NQ 3, 5, 7, 7-а, 9, 9-а, 10, 13-а, 13-б.

Броварська виборча дільниця .N!! 7 Центр приміщення район­ ного будинку культури 3 вклю­ ченням території вулиць: Ниїв­ ська житлові будинки віід NQ 170 до,м 288 - правий бік, від NQ 159 до кінця лі­ вий біJ{ Галь6ича, ХХІІ з'їзду

КПРС, 'VIII з'їзду

Рад, Шев­

ченка,

Радгоапна,

Ноккінакі,

ХХІІ

рону

3аЛіСьно­

за,воду.

з'ї'зду

Провул­

НlП~С,

Пиро-

гова.

Броварська виборча дільниця

Центр

-

бік

Діm.ниця

Центр

.N!! 14

приміщення музич­

-

приміщення серед­ ної школи з включенням тери­

-

від N'2 15 до кінця лівий та від NQ 32 до кінця -

правий

Чернишевського, Жовтнева, Степана РООіна, Сєдова, Лідіце, Заводська, 40 років комсомолу. Провулки: Дарві,на, Поштовий, Номунарів. Броварська виборча

.N!! 8

ньої школи NQ 1 з включенням території вулиць: Щорса, Пет­ ровського, Оболонська, Турге­ нєва, Червона, Дмитра Чепур­ ного, Полярників, Челюсюна

бік.

Оболонсьний,

Провулки:

Тупий,

Озерний,

Чехова,

торії

вулиць:

Юрова,

Шолом­

Алейхема, НаліНіна, площа Шевченка, 4. Провулки: р<з!дян­ ський, Семашко, Норольова. Броварська виборча дільниця ,N"2

Центр

15

приміщення серед­

-

Осипова,

Мічуріна,

Суворова,

Броварська виборча Перонн.а, Лугова, ГОІГОЛЯ, Гер­ дільниця ,N"Q 9 цена, ВаТутіна, Постишева, Чу­ Центр приміщення конто­ баря, приміщення дитячої лі­ ри змішторгу З території вулиць:

включенням Андрєєва -

карні. Провулки: Онезький, чуріна, ЕлеКТРИКів.

від .NQ 72 до кінця правий бік та від N'2 63 до кінця -

-

Центр -

вича,

(Фотохроніка ТАРС).

13.40 К. т. «Забута

приміщення серед­

ЛеиІиградського

ків П

правий бік; Леонто­

Жовтня,

Глінки.

14.35 «Слава солдатська". 15.35 К. т. Диі польської лІтератури

дільниця

Провулок Тихий.

ПРОГРАМА

Провулок

Зу!>.

.N!! 17

11.00 К. т. Зустріч юнкорів .Орля"

з

телестудіІ

Броварська виборча

Центр

включенням

май­

терито­

рії вулиць: Матросова, Ломо­ носова, Сергія Єсеніна, Г~pь­ ,кого, Лесі Українки, Боженка, Чапаєва, Геологів, Макаренка,

приміщення бі

клубу

зов

Т

,

стиваль

сХочу все зна-

полlтичиоі

пlсиl.

(НДР).

17.20 К. т. «Міжнародиа панорама". 17.50 К. т. МультфІльм «Велосипедик BTiK~.

18.00 Новини. 18.15 К. т. ВідбlрковиА матч чемпlоиату світу 3 футбол а: збlриа СРСР

Б

а, ельмана, УДЬОННОГО. 19.45 Про,вулки: РаДИСТів, Холодиль- 20.00 ний, Ваlвілова. 21.00 Броварська виборча 21.30

-

збіриа ГрецІі.

К. т. «СолІдарність людеА працІ". К. т. «Клуб кІноподорожеА •. Програма «Час".

к. т. Концерт росіАськоУ народиоl

І радянської

пІсні.

діJJЬНИЦЯ ,N"2 19 22.00 к. т. ЧемпІонат світу з хокею: Центр приміщення будинзбірна Канади - збlриа СРСР . Гвардійська. Провулки: Сергія ку культури експериментально(ABCTPi~)poBг:1~XBi),T новини. Лазо, ПіщаниЙ. Броварська виборча го заводу торгового машинобу- 10.00 ЛіричниА концерт. дування з включенням терито- 10.30 Вперше на екранІ )'Т Докумеита ль дільниця ;м 12 ниА фільм «Вулиця нашо'{ молоUeHTp - приміщення конто­ рії вулиць: Лермонтова, ОстдостІ". ри радгоспу імеНі Юров'а з ровського, Машинобудівельна. 10.45 К. т. МультфІльм Польськorо тевключенням

території

Броварська виборча дІльниця .N!! 20

вулиць:

І

Св ердл о,ва, Ииївська від NQ 1 до NQ 89 - лівий бік, від Центр приміщення контоNQ 2 до N'2 78 - правий бік, ри заводу світлотехнічних ВИРО· ... Номсомольська, Пластунська, б !ОБ З включенням теРИТОРll вуЛев,аневськОІГО, Богунського, лиць: Павлова, Карла Маркса, Маяков'сько'го, Таращансьна, 'Поповича, Енгельса, КотовськоРус-анівська, Фабрична, Андрєєва від N2 1 до NQ 61 ГО, включно лівий бік та від NQ 2 до NQ 70 включно - пра­ вий бік. Провулок Костянтина Заслонова.

10.55

лебаqення Льолека". «Вахта

«Пригоди

трудова.

БоJlека

І

передтравиева".

Гірники Кривбасу. 11.25 К. т. «ОлІвець-малювець". 11.55 «СІльськІ обріІ •. 12.25 «Естафета полум'АНИХ рокІв. сПолА роздольиП - колгоспиІ". ВlдеофІльм 4. 13.10 К. т. «ПоезIА'" Сучасна польська

Га,стелло, Дружби, Вишнева, Зелена, Марії Раскової, Космо­ навтів, Авіаційна, Миру, Буді­

вельна, Бо'гдана Хмельницько­ го, Чкалова. Голова внконкому міської Радн депутатів трудящих О. П. КОРОТЕНКО, ри заводу нестандартного кому­ Секретар внконкому мdCЬKOI нального обла,днання з вклю­ Ради депутатів трудящих ченням території вулиць: Садо­ В. Я. БАГНЮК. ва, Толстого, Рози Люксембург, Броварська виборча дільниця ;м 13 Центр приміщення конто­

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ: продавці, робітники в магазин, тракторист,

шофери,

інженер з техніки безпеки. Адміністрація.

і

: : : :

і

БРОВАРСЬКИЯ РАЯВУЗОЛ ЗВ'ЯЗКУ

ПРОВОДИТЬ ПРИЯОМ піЛЬГОВИХ ПОЗДОРОВЧИХ

ТЕЛ ЕГРАМ (по ОДИН ДЕНЬ -

1,5 коп. замість 3 коп. за слово) ТІЛЬКИ 25 КВІТНЯ - ЗІ СТРОКОМ ВРУЧЕННЯ

ПО 25 КВІТНЯ ВКЛЮЧНО.

Не забудьте поздоровити своїх рідних та знайомих.

Райвузол зв'язку.

( НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ( ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ: , \ робітники у виробничий цех, } ПіДСОб~і 1l0біТНИКИ,. (' маШИНІСТИ нотеЛЬНІ, ян.а пра­ \ цює на газовому паЛИВІ. \ 3вертатися на адресу: м. Бровари, вул. Боженка, 3. •

~

токарі,

дівна,

16.

на

і

!

ПОМІЧНИК директора

ПQдарській частині.

ПО гос-

Звертатися на адресу:

адресу: м. Бровари, вул. Машинобу-

!

---~ Броварській середній школі .N'2 б

пот~ібен на постійну роботу

ріЗЧИКИ металу, штампуваJJЬИИКИ,

транспортувальники.

ЗвертаТIІСЯ

,. .,.---="'--..

\

Експериментальному заводу торгового машинобудування ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ: зварники,

**І ~ *

............................... ................................... місто

~

Бровари, вул. Герцена, 3. _ _ _ _ _ _~~~~~~

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Адміністрація.

Народиої РеспублІки. «На добраиlq, дІти!". Програма «Час". (М.). Екраи пригодиицького фІльму. «Кінець поlЗДILИ при міСАцІ Кубок володарІв кубкІв з гандбо­ ла: сМАI" (Москва) «Магде­ бург" (НДР). ЧоловІки. ФІнал. По закlичеині иовиии.

•.

22.25

-

-

ПРОГРАМА

НА

ОБЛАСТЬ

К. т. Музичиа програма «Ранкова пошта", (М.).

9.00

К. т.

9.80

сЛюдииа.

Земля.

Всесвіт".

(М.).

К. т. Г. Геидель. сКончерто грос­ со". (М.). К. т. «Очевидне иеАмовlрне".

10.15 10.30

-

(М.). К. т. (М.).

11.30

сОстаииі

старти

сезону".

12.00 К. т. сТуриlр СК". (ЛенІнград). 13.30 К. т. «Веселка •. ДругиА Мlжна­ родииА

фестиваль телепрограм иа­

родиоі творчостІ.

Франція. з

(М.). шахів.

13.50 К. т. ЧемпІонат €вропи (М.). Екран

14.20

студента-заочника.

курс.

2

Вища математика. «Визиачения, uастивості та обчислення криво­ лlиіАних Іитегралlв". К. т. Чемпіонат свІту з хокею: зБІрна ФІнляидlf зБІрна ШвецІї (AllcтрIА).

16.00

-

18.15 к. т. Програма СЗДОРОВ'А». (М.). 19.00 К. т, ДокумеитальииА фІльм «Маршрут иа землю".

(М.).

19.15 К. т. Естрадиа програма cЦl иеАмовІрні музиканти».

(М,).

20.15 К. т. ВечІРИА казка. (М.). 20.30 сКиlвська паиорама». 21.30 ХудожнlА фІльм «Несподіване ко­ хаИИА". (М.).

Редактор в. ФЕДИН.

,-~~;;~;;;;~~ ГБРоМ;СЩ--;-И;ОБН'йч'~ і

.__...._.._---_..........__...._-_.._........_......:

•.

ПольськоУ

поезія.

~

ЗМІШТОРГУ

19.00 19.30

Героєм

11.45 К. т. КІножурнал

дерево об pU'-'НОГО ком нату з включенням території вулиць: Воюзальна, Ще'рбакова, Kyty~'"

дільииця .N2 11 Центр приміщення клубу механІчних

-

-

18.00

Радянського 20.50 льотчиком-ви- 21.00 21.30 пробувачем СРСР С. Анохіним.

Дек абри-

дільниця ;м 18

кий, Парковий.

На замоuеиия телеглядачів. ху­ дожній фІльм «Підозра". Сьогодиі МlжиародниА день со­ лІдарностІ молодІ. «Факел lиформаціАиа програма «ВІстІ', К. т. Концерт маАстрІв мистецтв

16.25

Союзу, заслуженим

12.00 ~~!';. «МузичниА кіоск •. Стів, Дзержинського, Фурмано-, 12.30 -Сільська година". ва, Черняховського, Чайков13.30 «ЛІтературні бесіди". Некрасова, Леніна, Фрун'зе, Ко­ Жданова, Залізнична, 14.15 «Етапи великого шляху". Худож­ цюбинського, Пушкіна, Ремонт­ ського, ніА фільм «Комсомольськ". ників, Франка. Пp<JВУЛКИ: Улья­ Старченка, Металургів. Провул- 16.00 К. т. «СьогоднІ - ВсесвітиlА деиь нових, Партrnзанський, Дем'яна ки: Тракторний, Механізаторів. порІднених мІст". Броварська виборча 16.30 К. т. «ЖовтневІ Пісиl". УІІ феБєдного, Філатова, Піонерсь­ ньої школи NQ 3 З включенням території вулиць: 1-1'0 Травня,

Димитрова,

ЦТ

ив

иародІв

.

НЕДІЛЯ. 24 КВІТНЯ

Ц ен' Броварська виборча тр ПРИМlщення КОНТОдільниця ,N"2 1 О ри ПМН-8 тресту «Броварисільтериторії Центр приміщення серед­ буд», з включенням

вулиць:

)'краІнІ. «Дружба дружба лІтератур»

9.00 Новинн. 9.10 К. т. Гімнастика для дітеА. 9.30 К. т. «Будильник". 10.00 К. т. «Служу Радянському Сою-

архоменка. Броварська виборча

Воровського, Куйбишева.

ЛАлька". Вистава ЛАЛЬКОВОГО теат­

ру.

Плеханова, Польова, Московська, Федорова, Нооперативна, І{ороленка, ДнІпровська, 40 ро-

правий бік; Сєрова,

-

проти поновлення «соціального контракту».

Мі­

ньої школи NQ 7 з включенням території вулиць: Пархоменка,

За1порізька, Челюскіна від ,м 1 до NQ 13 включно лі­ ний бік та від N'2 2 до,м 30, включно

так званогО~СОЦіd~~~ог~ ' ;о~ір;~т'у»-

Броварська виборча дільниця .N!! 16

ліВИIЙ бік; Ниїв,ська від NQ 91 до ,м 157 включно лівиlЙ бік та від NQ 80 до NQ 168, включно

півтора po~y

Ja

угоди між урядом і профспілками про обмеження заробітної плати трудящих сталося різке погіршення матеріального становища більшості англійських сімей. Про це говориться в опублікованій у .ЛондОНі статистичній доповіді. Ціни в Англії за останній ріК збlльшились у середньому на 16,7 процента і продовжують зростаТlI Особливо подорожчали продовольчі товари, пальне і проїзд у гро­ мадському транспорті. На фото: пікет будівельних робітниКів Лондона, які протестують

ньої школи N2 6 з включенням тери:rорії вулиць: Папаніна,

Деснянський.

стерень

гурт 0-

ченням території вулиць' Ю. Га1 аріна житлові будинки .N'~N>

цегельнQlГО

центральних

Броварська виборча дільниця ,N"Q 5

50

Героїв ня, Лисенка, будинки

гурто­

житку будтресту NQ 3 З вклю­ ченням території вулиць: Ни­ ївська житлові будинки .N'2NQ 290, 292, 294, 296, 296-а, 298-а, 300, 302, 304. Броварська виборча дільниця .N!! 4

ЖИ/l'КУ

1977

районна лікарня, революцП, 8-1'0 Берез­

65. 67.

Центр

l1вітня

20

місь­ центральна

АдміНістрація.

~

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ: головного економіста,

начальннка вІдділу кадрів,

товарознавців

у

віддІл

терlально-технічного

t'

~

t

ма-:

постачаН-l

,

fl~

Звертатися на адресу: м. Бро-~ вари,

вул. ЗалІзнична, 5. АдмІністрація.

.. ..........................r ПОВІДОМЛЕННЯ

МОСТОПОїзду .N!! 814

~

НА ПОСТІИНУ РОБОТУ ПОТ Р І Б Н І:

\ ~ електромонтерн для роботи ~ в м. Броварах і на ділянках. ~

ОБ'ЄДНАННЯ

-~~

\------~-----------~~----\

~

ДЕРЕВООБРОБНЕ

Звертатися

на

адресу:

~ 1\1. Бровари, вул. Щолков,

\ ська, 2. Телефон N'2 19-7-23. lхати автобусами N2NQ 41, 120 2 4 " ДО зупинки ~ «РМЗ». А і і і } ~___________~.:_~~~~J

В зв'язку з похолодавням

внконкоми

міської і райои-

ної Рад депутатів трудящих дозволили керівникам пlд-

прнвмств, житлово-комунальних організацій та прнватним особам продовжити

строк опamoвanьного сезону

до

1 травня 1977 року.

Броварське

міжрайон-

не виробниче управлін-

ня газового гооподарст~

!~-=:~~E~:::ь~~:=~~=--1~5:a~~~:. .=-I-:=~:~~~=~::.~:~:::~~:~~:::=.~~~E~~..,.I--="';г~;:~;~;;4! Советов депутатов трудящихся Киевской области. Газета ВЬІХОДИТ на украинском ЯЗЬІке.

м. БРОВАРИ.

вул.

Київська.

154.

дента

мІсцевого

радіомовлення -

масово; роботи, фотокореспоидента

-

19-3·18: віддІлІв 19·4~67.

промисловості.

Об~;~Ц~5 ф~~мО:іу газети

сПраВІІа"

~~~~~~~~~~~~~~~~~'~1~'~~~~~4~~~~~~4~~~~~1'~~~~~~~~~~~~~~~~~"##I~~~~~~~~,~~_

Індекс 61964. Броварська друкарня Київського облуправління в споавах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі, вул. Київська, 154.

Зам. 21568-10.990.

#63 1977