Page 1

....-.......-...-... .........

ТРУДЯЩІ РАДЯНСЬКО- ~

ПРОЛEfАР/ ВСІХ КРАІН, ЄДНАI1ТЕСЯ/

!!!! CJI!!!JJ'!!!!

.NЬ

ГО СОЮЗУІ ШИРШЕ РОЗ- ~ ГОРТАНТЕ СОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗМАГАННЯ ЗА ГІДНУ

ЧЯ І

ЗУСТРІЧ

ВЕЛИКОГО

\ \

ЦІва

\

3ак.тшків

ЦК

НА-

З

КПРС

до І Травня 1977 року).

в населення

коп.

за перший квартал

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ

І КУ ЛЬТУРИІ

(Із

р.

1977 2

ЮВІ-

ЕКОНОМІКИ,

Про підсумки закупівлі молока

КВІТНЯ

ЖОВТНЯІ

НЕННЯМИ В ПРАЦІ, РОЗ­ ВИТКУ

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

20

60-РІЧ­

ОЗНАМЕНУНМО

&

&

J

62 (4376) СЕРЕДА

\

ЛЕН НАШОІ МОГУТНЬОІ СОЦІАЛІСТИЧНОІ ДЕР­ ЖАВИ НОВИМИ ДОСЯГ­

\ УКИ

У ВИКОНКОМІ РАЙОННОі РАДИ

~~

1977

17 КВІТНЯ 1937 РОКУ

Виконком 'районної Ради депу­

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО KUMllI!.T~ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДМІУІАТІН ТРУДЯЩИХ КТПВСЬКО! ОБЛАСТІ

)

-----------..--------~------------"" \

ТРУДОВА ПЕРШОТРАВНЕВА ВАХТА Сіють корМОВі бурнии Трудівники :ЬКИЙ»

радгоспу

«Літ-

л уцький,

поле більш

ви'рощуваТЮIУТЬ

ц;,ого року кормові буряки на

ШІощ-і

200

гектарів.

який

Щоб

о:\ержати високий урожай ко­

доставляв на

як

по

тонн

100

добрив.

У

грунт

внесено

та­

кож по

10

цент.нерів аміачної

води.

Сівба

ренів, вони праflНУТЬ ,провести

б)',ряків

у

господар­

3

світлотехнічного заводу, яким ке-

сувної

Романе,нко. Тепер

NQ ~5 будтресту NQ 3 з місяця

дівельних робіТ на усіх пускоІ вих об'єктах. Шдвищений енту­ зіаЗ1l1, помножений на профеСій­ ну ~айст~рніСТь, приноси:ь від-

б

('()юощ рівні агротехніки.

ще~1 :насіння .rIягло В зе'dЛЮ на перших 23 гектарах. На цій роботі зайнято три агре­ гати, які п,рацюють Г'РУПО'ВИ~f меТОДО'.! у ,іві З'dіни П:РОТЯГЮІ усього світлового дня. У радгоспі тривав сівба ІЇ

Т1JОЛЬ за дотриманням теХоНОЛОГІЧ-

раціона.ІІЬНО

ЮТЬ

І,ОЖНУ

ВИК()РІІСТО,В),­

пюгожу

годину.

садіння овочевих ку.'lЬтур. Ро­

ВОНИ вже пі,~готува.1И грунт на всій 'п.lощі закудьтив),­ вади ріл;по, заб,оронували, ВИ­ рі!вншІИ КО·fІШМИ. Перед ЦИ~І розкидали торфо-гноиові KO~I­ пости. Особдиво відзначився на вивезенні їх водій тракто­ ра Т -1501\ Дмитро Федорович

бітниці

висади;ш,

розсаду

13

раннь'ої

ге'ктарах.

ЗОК-РЮlа,

капусти

Розсадосадильні

машини теж працюють

зміни.

на

У дві

Г. СЕНЧУК,

працювати в іІІолі. Швидко і високоякіеоно вони .посіяли

На вивезенні органі1fНИХ добрив відзначився механіза­

ранні ярі

ТО,р

Григорій

На площі 54 гектари лягло в грунт насіння овочііВ. Вже по­

НО'В. по

140-150

зна1fНО

сіяли

30

столових БУ'РЯI,і,в,

г(жтарів

цибулі

на 'перо

і

редиски,

7

7-

поля,

для та

,сівби

ГОТУЮТЬ кормових

садіння ГО'РОДИ,НИ~

І,ванович

Циба­

Він щоД'ня транспо'ртує тон'н добрив, перевиконуючи

змінні

Вивезення та !Внесення доб­ рив під овочеві культури три-

Щ)ОПУ.

О,~н()чаСJlО із ·сівбою пих

на

норми ·виробітку.

гектарів

овоче­

подарства

випозять

робота

по

запобіганlНЮ

випадка'd

.

гр) ого порушення стандартІВ.

-

тисяч

850

лінно, рина

коментує подію І\ате-

-

Романенко.

віть о·собливо

Важко на-

-

карбован-

100 процеюів,

-

а зав~ання вла,с~ими СЮ'.ІаМИ

на

108

процеюlВ.

БУДlВельно-

монта'жних робіТ виконали до-

у сі дівчата працюють сум-

виділити 1{.огась.

І прагнемо

датково до плану на

57

щодня

якою керує

комуніст

ІНlЦІативу

орга,нічні

сількор.

зІ гаНіl3~Цій

тисяч

Георгій

Шlдрахуваві невико­

.колективу

ор-

оо Мінмонтажопецбуду

YKpaIНcbKol PlСР

звс~тає

по скорочен-

щих

лектив

не

лише

.'

.

УСПlШНО

ляється З плаlНОМ рекламацій.

по

першого

3

лення здається

СfПрав-

валовому

99,7

пред' яв-

процента ви­

робів. секретар

комсомольської

організації.

50,4 49,0 44.7 40,9 40,2 38,1 35,4 35,0 34,8

«Велико димерський»

31,1

Назви

господарств

«30РЯ»

~~

«Требухівський» «Жердівський» «Літківський»

30,2 29,1 28,6 27,2 2&,0

.,.'"

...0 0=

",g

0"')<

.aёJ

=

Uo","

t:::<

~I::'"

64,5 61,5 53,3 53,2

62,4 17,0 50,0 69,0

«Красилівський» Центральна дослідна станція

тального

бytДівництва,

Центральним

Донецька поширення

область. Великого у виробничому

об'єднанні <fЖдановважмаш» набрав почин москвичів: <fPOбітничій ініціативі

-

ну

Першою

Підтримку!».

ТВОР'ІУ

інженер­

співдружність

ціалістами

із

вступила

в

спе­

бригада

слюсарів-складальників,

очо­

вивчають

креслення,

техноло­

операціях

мінити

ручне

вдалося за-

зварювання

на­

лювана Валентином

ПаВЛОВІI­

півавтоматичним,

'lе,\І

заnуско«

застосування інших видів nро-

Дудкою.

Перед

розширити

незадовільну

ПЕРШЕ місце 'в соціалістично­

СJrnалену

Комітетом

Ком-

60,0

57,7 54,3 60,0

20,7 34,0 15,9 25,9 20,2

100,0 100,0

продуктивність

праці,

виробів.

На фото (зліва направо): бригадир слюсарів-складальни­ ків В. П. ДУДКА, генераль­ ний директор об'єднання, Ге­ рой Соціалістичної Праці В. Ф. КАРПОВ та інженер І. М. ДУБНИЦЬКИI1 обгово­ рюють заходи по застосуван­ ню нової технології зварю­ вання.

Фото Л. Самсонова. (Фотохроніка РАТАУ).

ВИКОНКОМУ РОЖНIВСЬНОї РаАИ АепутаТів ТРУАЯ­

ла підвищене соціалі'стИ"ше зо­ сільської

-

бав'я,зання

здати в ек"плуа­

ТalЦіЮ ПРl;iміщення цеху метало­ кераМіки заводу порошкової металургії у третьому

KBapTaJIi

1977 тал

року, тобто на один квар­

раніше,

ніж

було

передба­

планом.

ся з ділом, замовник

боку усіх

35,7 22,7

підвищило якість

гію робіт і визначають опти­ мальний метод дій на кожно­ му етапі, виходячи з конкрет­ них УА!ОВ. В результаті на багатьох

20,7 78,6 22,0 30,0 14,4

85,4

Ulило

у виробництво того або іншо­ го виробу інженери-зварники разом з робітниками детально

іна

МУ змаганні за збільшення за'ку­ партії У'к'раІни. Зокрема, КОМ!ІІпівлі молока 'в населе.ння прису­ лексна бригада монтажників

чено

гресивної технології, що збіль­

у творчій співдружності

увагу

(ro.1JOBa А. А. Суботе.нкО),

обсягу продукції, а й И<рацює без Леоніда Яковича Дяченка взя- дити

«Плосківський» «3аплавний» імені МічуріНR імені Кірова імені Докучаєва «Русанівський» «Бобрицький» «3аворицький» імені Щорса

о

сі.1Jьсыхx

де закуплено лише .по 14 кіло­ грамІв ,молока від корови, Богда­ ніВСЬІtoї (Д. І. І\овалею,о) по 8,5, І\алинівсь'кої (П. М. Бвас­ к'о) - по 13,2, Бо,брицыоїї (І. Я. Яго.ча) по 14,8. Підбивши піДСУ)!І\И закупівлі

ЩИХ

мп

також повинен старань

і

з вруче'ння.м грошової пре­

в

ТОМУ

,сумі

100

числі

карбованців, в

гоnові

М. Г. Лисенко

-

виконкому

50

карбован­

ців.

ДРУГЕ

Щоб наше слово не розійшло­ 3ВЕДЕННЯ міської інформаційно-обчислювальної стаНЦIІ державної статистики про хід сівби ярих, садіння картоплі і сівби та садіння овочевих культур у господарствах району за станом на 18 квітня 1977 року (в процентах до плану)

ВИІіОНКОМИ

Рад депутатів трудящих: Рожнів­ ської (голова М. Г. Лисенко), де З3іКУП.'Іено по 174 кілогра'dИ від кожної коро,ви, Дітківської (М. М. Прокопенко) по 169, 3аЗИ~1ської (В. Г. Пасі'ка) - :110 125, Погребської (І. М. Негода) по 117 ,3 кіпогра~lа. Непогано о,рганіЗУ'БаЛИ цю ро­ боту також виконкоми Руса.ні,в­ ської сі.%СЬКОЇ Ради депутатів трудящих (го.чова І. Т. Юрчен­ ко), Гоголівської (І'. С. Бачурін), I\расиліВСЬІ\ОЇ (.М. Г. ЧУНЯІ,), ш­ точкі'вської (У. д. допух). Ра'ЗОМ з ЦИ'd ,ВИ!,ОНКЮІ район­ ної Ради де,путатів трудящих

ефеКТИВНОСТl каш- депутатів т'рудящих постановив:

ЛЮЄТЬСЯ В КОНКРе'Г.ні СlПрави 1\0- пLд,вищенню

Р. КИРІП, Н. ТОПІХА,

вико­

організацію 'закупівлі молока ви­ карбованців. Вели,кодимерської Ва!ГОМИЙ внесок у досягнуті к,онкомами сі,1lЬСЬКОЇ Ради де'путатів трудя­ успіхи зробила lІІерша ДіЛЬНИЦЯ,

тичну

працювати

.

KBapTa.1JY

максимальною ВІддачею. ню строків БУДівництва, забезмолока в населеНtня за перший Перші підсумки роботи по-но· печенню дострокового введення ItBapTa,1l, виконком районної Ради вому показують, що девіз вті- в дію УСіХ пускових об'Є~Тів T~

ває.

гос­

Ку.'1ЬТУР 'праці,вники

мільйона

ноі дисципліни, взаЄ~lоперевірка, ців виконали ва

,

добрива

10 -

льності складальниць стали кон- радІО У~IrlХИ. КваР1'альнии план . ІЛО генпlДРЯДУ в обсязі qцHOTO

НО. Виступивши з почином «І\ож- дена Леніна БУД'івельного треному ДНЮ 3нак якості», ми сту ,NQ 1 і спеціалї:зованих ор­

НС:Jважаючи на дощову по­ годУ, трудівники радгоспу «Плосківськиіі» 'продовжують

ІКУЛЬТУРИ.

бу­

мила 1\0,ро'l.1КОШИЄIНКО й і,нші тру- ристані р~зерви, цей колект~,в дяться ВИС,ОКОЯJКісно бездефект- перши~ ~І~'ГУННУВСЯ на патрlO-

ДОБРИВf\ ПІД ОВОЧІ

зе,рнові

ко.тrони

темпи

Галина І\у-ц і Надія Скидан, Люд- ши свої можливості

госпу.

культур

Н(lIРОЩУЄ

Галина Гусак і Любов Лубченко, Павлович Рижий.

старшнй днспетчер рад­

площі

я

мІсяць

що

м'олока.

моглися

Всесоюз-

механізованої

,відзначає,

Найкращих результатів по за­ купівлі м.олока в насе1Jення до­

рує Катерина

кожен :лен . ригади ІПОСИЛИВ осо бисту ВJД1ПОВlдальНlСТЬ за випуск світильників без дефектів. Важливими елементами трудової ді-

щі,

ТОНіНУ

ту комсомольсько-моло- ного соціалістичного зма.. ання вис пив за дострокове завершення з-авдіЖilШЙ ,колектив складальниць дань 1977 року, колектив пере­

стві 'вже почалася. Перед до­

тори успішно ,~О.rIають трудно­

Ставши пі~ ·прапор

трудящих

місцеві Ради депутатів ТРУДЯЩИХ райооу 'проведи певну органіЗil­ цш.ну роботу по заl,упівлі MO.1JOка у насе.'Іення. Внаслідок цього нано на 112,6 iПtроцента. Лише понад за'вдання заКУШlено 51

ПІдтримано

таким патріотичним почином

татів

завдання першого

п о чин

Кожному ДНЮ3нак якості

сівоу в кращі 'строки і на ви­

Хо.lодна Дощо'ва 'пого:\а три­ па.'ІИЙ час перешкоджає 'вести по.'ІыJвіi роботи. Але меХ3ініза­

року

місце

присудити

ви­

ЛIТКlВСЬНОі сільської з свого КОІ!ІКЮIУ докласти РаАИ Аепутатів ТРУАЯЩИХ з ВРУ­

забезпечити

поставку технологічного облад­ нання у другому кварталі. І,

чен,ням грошової премії

в

сумі

ка,р60ванців, в ТОМУ числі го­ таким чином, опільними зусил­ лові виконкому М. М. Прокопен­ 40 карбованців. лями ми зробимо гідний TPY~O­ ку вий дарунок ВіТЧИЗНі на честь ТРЕТЄ місце присудити викон­ сла,вного ЖОВ'l'НЯ.

вО-річчя Л.

Великого

ЧЕРНЕНКО,

начальник ПМК-15,

М. КИСІЛЬ, секретар партійної органі­ заціі,

В. КАНДИБА, rолова будівельноrо комі­ тету проФспілки.

75

комам ЗАЗИМСЬКОї і СЬКОї сільських РаА

ПОГРЕБ­ Аепутатів

ТРУАЯЩИХ

грошових

з

врученням

ІІремій по 50 карбо'ванців, в то­ му числі rоловам ,вико,нкомів В. Г. Па'сіці 25 карбованців та І. М: Негоді 25 карбо'ван­ цІв.


Поліпшувати обслуговування населення 15 квітня в залі засІдань міської Ра­ фабрику, цех по виготовленню пам'ятни;(И депутаТів трудящих Відбулася два­ ків, обрядовий салон, пункти прокату надцята сесія мІської Ради депутатІв та інше. Всього населенню надається затрудящих (п'ятнадцятого скликання). раз 218 побутових послуг. Обсяг послуг Сесія обговорила такі питання: орга­ на одного мешканця міста вирІс по піднізаційне; про стан побутового обслуго­ іІІриємствах облпобутуправліния торік вування населення міста та завдання по

дальшому

удосконаленню форм

і мето­

дів обслуговування в ,світлІ ВІ:!МОГ

XXV

з'їзду КПРС і організаЦійно-,господар­ ських заходів по перетворе.нню міста Броварів у зра:мюве місто; звіт про ро­ боту депутатської групи фа,брики верх­ нього

дитячого

В зв'язку з утворенням міського від­ ;(ілу капітального будівництва голова виконкому міСЬ1ЮЇ Ради депутатів тру­ дящих О. П. Коротенко вніс пропозиЦію :затвердити його начальником депутата М. М. Михайлова. Сесія Одноголосно за­ твердила цю пропозицію.

міну несправної технІки на відремонто-

матеріали, а оформляли як замовлення.

вану, виконанню замовлень по ruбонементах. ПрИІ~РО, що в наших майстер-

Кому потрібний такий формаЛіЗМ, щО ВИ­ лився у правопорушення? У трудящих

порі,вняно З 1975 роком на 2 ка·р'бованцІ 23 копійки. Питання роботи піДnРJlЄм.ств побут 0ваго обслуговування знаходиться в цент-

нях не вистачає запасних частин, хімікатів, сировини, матеріалів. Ремонт холодильників, пральних машин вдома пuактично не про.~одиться побуткомбінатом,

нашого міста великі претензП до aBfOтранспортного піщприємст-ва 09034, яке не забезпечує потреб у перевезенні на­ селення аВ'І'обусами. День у день пору­

рі

що зав,дає заивих турбот замовникам.

шуються графіки, окремі 'водії недобро-

уваги партійних і

радянських орга-

нів, профОПіЛКОВИХ і комсомольських ор-

Побуткомбінату потрібн{)

краще рек-

,ганіl3аЦіЙ. Виконком міської Ради де пу- ламуват~ ви,дп с.воїх послуг. Не C~KpeT, таТіВ трудящих

трикотажу.

го збільшення мережі комплексних прий-похвалитися ремонтники госпрозрахунко­ мальних пунктів, розширення видів по- вої peMOHTHO-<>УДі.вельної дільниці, які слуг, приймання замовлень на дому, об- замІсть послуг населенню продавали буд­

немноразово розглядав

на своєму засіданні питання про роботу

піДIПРИЄМСТВ сфери

поБУТОЕ ого обслуго-

вування, наттавав необхідну допомогу. В '"'

що дале.,о. H~ ВСі знають про наявН1СТЬ в маистернt по

'б OPiB, .'

головних у

виготовленню

'.

ПО

ІНДПОШИВУ взуття

безперечно,

пов'яаане

з

замовлень,

:\у КПРС

і ВИJ{онання накреслень

п'ятирічки,

Броварів

у

за

Д~ся­

перетворення

місто

високопродуктивної

праЦі, високої ку льту,ри і зраш\Ового І'rюмадського порядку. Нову хвилю тру­ дового піднесення викликали рішення

жовтневого

(1976 р.)

Пленуму

ЦК

КПРС, положення і висновки, викладені

у промові Генерально,го секрета,рн ЦК КПРС товариша Л. І. Брежнєва на Пле­ Інумі, постанова ЦК КПРС «Про 60-у рі чницю Великої }Ковтнев{)ї СОфалістич­

ної революції», а також постанова ЦК КПРС, Ради MiHLCTpiB срор, ВЦРПС

і ЦК ВЛ~СМ «Про Всесоюзне соцІаліс­

тичне ЗМaJгання за підвищення ефектив­

ності виробництва і

якості роботи, ус­

піШf\е виконання заВlДа,нь десятої п'яти­

річки».

Приє:\шо, що майже всі колективи про­

мислових підmриємств, буді'в.ельних і тра,нспортних організацій, зв'оок'у, тор­ гівлі і побуту

і

успішно

соціалістwчні

зобов'я'зання

І{варталу нинішньото

У

місті

виконали

побутові

плани

першого

року.

послуги

го

виробниче

гс·сподарства,

управління

населенню

упра:ВЛlllНЯ

газово­

ремонтно-будівельне

N2 4, жит ЛОВО-ЄКСІІІлуатацій­ N2 1, ,госпрозрахункова ре­

на контора

пені,в

та ,ГРОШQlВИМИ преміями.

Колектив

радіотелевізійного

неоднорatЗОВО

падають побуткомбінат, раДіотелешзїйне ательє NQ 18, комбінат комунальних під­ приємств

поБУТБомБінату приміщення, де органі­ зовано хімчистку одягу. Переважна більшість праЦЇ'вників сфе­ ри обслуговув3JННЯ сумлінно виконує свої обов'язки, працює високопродук­ ти.вно і якісно. Колектив побутком-бі.нату неодноразово завойовував призовІ міс­ ця в обласному, ре,спубліканському і Всесоюзному зма'ганнях, а за підсумка­ ми змагання 197(З року нагороджений Пам'ятним зна.ком і перех:ідним Черво­ ним прапором ЦК КПРС, Ради Мініст­ рів Ct>CP, ВЦPlПС і ЦК ВЛКОМ із за­ несенням на ДОШКУ пошани ВДНГ СРСР. Вісім праЦівників пOlбуткомбіна­ ту нагороджені дипломами І, І1 і ІІІ сту­

виходив

обласному змаганні

і

ательє

переМОJfЩем

займав

в

ПРИ,ЗОТ:sі

роботу

по

обслуговуванню

тру­

дящих.

Останнім

часом

значного

роов-тку

в

NliCTi до.моглася служба побуту. Введе­ ний у дію будинок послуг на 90 робо­ чих місць,

пункт прокату, бюро ,добрих

послуг <<lБроварчанка», ательє по пош~т­ тю чоловічого і жіночого одягу, цех в я­

селенню на суму ЦіВ,

комбінатом

ємств

ців,

на суму

-

виробничим

господарства

5588 тисяч карбован­

комунальних.

підпри­

263,6 тисячі карбован­ ~пра'ВлІнням rазов.ого

газифіковано 5646 квар­

праЦі,

високої

громадського

культури

порядку

в

і

цьо­

му РОЦі буде встановлено і введено в дію 65 ОДИНИЦЬ нового технологічного обладнання, організовано довідково-їн­ формацШну службу, освоєно не менше чотирьох нових видів добрих послуг, від· криється салон <,Люкс» по індпошиву модельного взуття, значно поліпшиться

рекламне

Разом з тим, відзначаючи позитивне в р{)БОТі підприємств сфери обслугову­ вання, доповідач викриває .недолі­ ки в цій ва'жливій спраsі. Так, колектив комбінату комунальних піДПРИЄМС1В

дшшів псбуту, цехів і майстерень, зрос­ те обсяг послуг на одного мешканця на 1 карбованець 28 ){ОIIliЙок.

никам сфери побутового обслуговування ТРУДЯЩі пред'являють справедливі пре­ тензії,

'по-перше,

по-друге,

щодо

щодо

ро,зпорядку

порушень

ДНЯ,

встановле­

них строків виконання замовлень, до то­ го ж нері,ДК{) низька якість їх виконання.

Це переконливо підтвердило анкетуван­ ня, проведене напередодні сесії міської

:щння трикотажних виробів. Встановле­ Ради депутатів трудящих. Багато меш­ своїх відпові­ но понад 268 'одиниць нового обладна,н­ канців міста написали у ня. За роки минулої п'ятирічки колекти­ вом побуткомбіна'І'У надано послуг на­

З метою виконання заходів по пере­ творенню міста Бровари в місто високо­

місця.

монтно-будівельна дільниця. В них зай­ план першого кварталу виконав лише на І!ПТО 'близько півтори тисячі працівникіВ. 63,8 Пp<Jцента, виробниче управління га­ на 8':',6. Праців яні виконують складну, але вк,рай необ­ зового господарства хідну

120

робочих l\!ЇСЦЬ, фа'брика хімчистки і фар­ бування одягу, фа,брика ,по індпошиву взуття та інше. Обсяг побутових послуг на підприємствах облпобутуправління зр.осте в 1980 роЦі порІвняно з 1975 ро­ ком на 80 'процентів, а всього на під­ ПРИЄ~1ствах сфери обслуговування .на 52,6 процента.

зразкового

ДЯХ, що користуються послугами побу­ тових піДILРИЄМСТВ міста Києва, де шви.д­ ше і якiJCнlше виконується замовлення. ЗрОЗУМіЛО, побутов-икам нашого міста слід зважити на ці справедливі претен­ зії замовників.

КеріВНИкам

пооутком6інату

належить

оформлення

приміщень,

бу­

І3иконком ~'1:CЬKOЇ Ради депутатів 'ТРУ­ дящих й надалі триматиме в центрі ува·

ги роботу підприємств сфери

обслугову­

ва.ння, здійснюватиме контроль за вико­ нання:v! прийнятих рішень, посилювати­

ме вимогливі,СТЬ до керівників, які не виконуватимуть накреслених зах{)дів. Словом, належить зробити немало. щоб служ.ба побуту в місті економила дорого­

Цінний час трудящих, створювала їм доб­ рий настрій. Із

співдоповіддю

по

. ДЛЯ ІХ виконання витрачено понад 150 тисяч шту~ ~егли, 17 ~у6ічних метрів· пиломатеРіаЛlВ, 2 ТИСЯЧ.і квадратних, ~1~T­ рів Ш~феру та баг~то іНШИХ матеРіашв. В НИНіШНЬОМУ рац! колектив прагне ви­ l{онати замовлень на суму понад 11 О ти- Нам, жінкам, чи не найчастіше до­ водиться користуватися послугам!! під­

піДIlРИЄ~1ства. як побуткомбінат на

,продуктивної

113,9 тисячі карбованців при плані 94

тисячі нарбованців. Вже в першому квар-

талІ цього року забезпечено 68 замов­ лень на суму 21 6 тисячі кар,бованців

сяч карбованців і надати послуг населен­ ню на суму 39 тисяч ка'рбоваНЦів.

:І.з сесlі місьвоі .Ради • депутат:l.В трудящих

Міста

на суму

розширенням..'

прокату, приймальний пункт хімчистки матеріально-технічної бази сфери обслуодя.гу, фотоаlfельє і майстерня по ремон- говування. В цьому иаПРЯМI<У провоВиступаючи з доповіддю по другому пи­ ту годинників. Радгосп-комбі:нат «КаЛ\і- диться певна робота. За роки десятої танню порядку денного, тав. -Коротенко ТЯНСЬЮІЙ» імені 50-річчя СРСР передав п'ятирічни будуть збудоваНі такі великі СІ{а:зав, що трудящі Мі'ста активно бо­ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ рються за здійснення рішень XXV з'їз­ тої

Начальник РБУ-4 А. О. Бойко повідо­

мив, що працівника1l1И управління торік

нашому l\,IlCТl б.uЮРО д?'БРИХ послуг «Бро- було виконано 368 замовлень

варчанка ~

житловому будинку заводу торгового ма- тощо. .. ШИJНОбудування відкриті майстеptНя індВиконання Різно,маютних пошиву одягу і взуття, перукарня, пункт

сові,сно виконують свої обов'язки.

цьому

питанню

приємств побутового обслуговування, сказала швачка фабрики верхнього дитя­ чого трикота-жу депутат Т. К. МироrЬ.

- Ска,жу про перукарню. Надто довго ДОВОДИТI:iСЯ чекати в черзі, адже майстри обслуговуlOТЬ в першу чергу своїх зна­ йомих. Бажано, щоб в перукарні працю­ вав касир. ТОДі менше було б нарікань на ма,йстрів, кот,рі саМі приймають опла­ ту за виконання замовлень. В місті надто багато претеНЗіЙ Т.рудящих до роботи банно-пральних комбінаТіВ, де не пра­ цюють душов-і, течуть крани, не виста­ чає' обладнання, Умови праЦі тут далеко не ,відповідають санітарним вимога",!.

В

ательє чомусь беруть

місяць

раніше, Іпотім

замовлення

на

ще 'продовжують

.строк виготовлення.

Все

доброму на'СТРОЮ,

цього

як

це не сприяє вимагає'І'ЬСЯ

від праЦівників сфери обслуговування.

Депутат М. М. Молочко

сказав,

що

побутсве обслугову.вання за роки дев'я­ тої п'ятирічки зро,сло в місті майже в три раЗІІ, ПО;(ВОЇ.'1ась кількість видів послуг. І це при незначному збільшенні кількості РО'бітників. ПоБУТКОМБінат не­

однора:зово виходив переможцем Все­ союзного СОЦіаЛі'СТИЧНОГО змагання. Та

життя не стоїть на місці. Для більш пов­ ного задоволення ,всезростаючих запитів населення

потрібно

побутових

послуг,

техніку,

розширити

мережу

впроваджувати

зміцнювати

підприємства

нову

мате­

ріаль·но. Настав ча,с 3ІІІачно збіЛЬШИТI! види послуг по ремонту моторолерів, мопедів, велосипедів та іншої теХНіКИ, поліпшити

якість

виконання

замовлеНІ,

виступив голова постійної комісії по по­

і скоротити строки їх виконання.

Чумаченко. Готуючись

пили шефер механІчних майстерень О. А. Проценко, депутат І. І. Жабко, за­ відуючий промислово-'ТраНСПОРТНIІl\1 від­ ділом міськкому Компартії України

бутовому обслу'говуванню депутат М. Д.

до сесії, сказав

він, члени Ko~!iciї на підприємствах сфе­ ри

обслуговування виявили чимало .недо­

ліків. Депутати комісії працюватимуть над тим, щсб якомога швидше усунути

їх, ДОl\ЮГТИСЯ підприємств,

поліпшення що

роботи всіх

обслуговують

трудя­

щих.

В обговоренні доповіді

також

висту­

М. К. Фесик. По

обговорено:vIУ

прийняла

питанню

'Відповідне

сес і я

рішення.

Lз звітом про роботу депутатської гру­

Виступаючи в обговоренні доповіді, Т1Ір і надано послу,г на суму 255.1 ти­ ефеКТИВНіше працювати над впровад­ пи фабрики верхньшо дитячого трико­ сячі карбованців, ~БУ N2 4 на суму женням і освоєнням більш складної по­ заступник НJчальника заводобудівного тажу виступила депутат Л. М. Рунова,

357

тисяч карбованціВ.

Лише служба побуту нараховує зараз

блИіЗЬКО

50

різно,маніт.нИХ

майстерень,

приймальних пу,нктів, 4 будинки побуту,

бутової т·еХНіНИ, механізації трудоміст­ ких 'процесів, готувати для своїх потреб більш кваліфІкованих спеціаліСТів. Слід також приступити до більш ак­

впровадження прогресивних банн_о-пральні комбінати, цех по ви- тив-ного готовленню головних уборів, взуттєву форм обслуговування населення, значно-

2

комбіJ-:ату депутат В. В. ТурПіТКО відзна­ 'шв, що в останні роки добре зарекомен­ дували себе комплексно - приймальні

пункти поб:IТОВ.ого обслуговування. Тру­ дящі вдячНі маіістрам за вчасно викона­ не замовлення. На жаль, цим не можуть

який

одноголосно

затвеРДЖУЄТЬСfl

се·

сією.

На цьому дванадцята

сесія

міської

Ради деПУТ3Il'ів трудящих п'ятнадцятого скликання закінчила СJ30Ю роботу.

~ !оо ~8.5.-~~ ,:::;;;!ІІІ _-==.....-::aa:::;u =m=- ~ ~-~~=========================-===-~~-=~~-~~-=~~~~~~====~==~~~ ...

-

....!

01"1

~~~~#I~~~~~~~~~~~~~'~I~~~~

Кримська область. З кожним роком кращає село Петрівка Красногвардійськоrо району

центральна «Дружба

садиба

народів»,

ють представинки ностей.

~

!

-

колгоспу де

працю­

ЖИТЛОві будинки,

кіносеанси

славнозвісної кар-

тини «Чапаєв»? Мабуть, не бу-

шко­

ло і не буде такого хлопчини,

лу, клуб, кінотеатр, дитячий комбінат, магазиии. Зводяться

щоб

не

прочитав

твору

та вірші

про

улюбленого ге- ,

роя, а також народні пісні, які любив Чапаєв.

Д. Фурманова про легендарно-

го героя гіюмадян.ської віЙн.и.

товлена книжкова виставка та

Велику увагу приділяють об­

Саме про н.ього і йшлося н.а літературному вецорі, що від-

фотоальбом про шляхи і nодвиги Червон.ої Армії на фрон-

громадський

цеитр,

зична школа, бібліотека. ранці народу піднесеиню еконо­

мікн колгоспу. На всіх ках

робництва

працюють

бувся

ділян­

сільськогосподарського

депутат­

виголосила

бібліотекою К. Ф.

!

народження

якого

відзн.ачила

до цього вечора була nідго-

тах громадян.ської віЙн.и. З чу-

довим

н.астроем

розходилися

юн.і «чапаєвці», н.емов вон.и nо-

!

бували nлі't-о-nліч з легендарним героєм у бойових nоходах ~ буремн.их років. О. СИНИЦЬКИй,

н.аlllа країн.а. Ії розповідь до-

громадський

nовнив

дент.

літературн.о-музuчн.иЙ

кореспон-

~~~~~~~~,~~~~~~~~#~\

РАТАУ).

о

будин.ку

Лісняк, яка розповіла про ге~ роїцний і життєвий шлях ~ В. І. Чапаєва, 90 років з дня

Іфимчак Б. й. Бурін, естонка Е. О. Райченко, росіянин М. М. Васильєв, марійка А. С. Єфі­ мова і українець П. М. Літко.

стор.

слово

завідуюча

На фото: зліва иаправо депутати Пе'tpівської сільради

2

бібліотеці

Встуnн.е

ські пости.

(ФотохрОНіка

в

культури заводу «Торгмаш».

ви­

!

4. натхненняltt виконували пісні ,

му­

новнй

!

~ xo~~~ ~oH~~я~ь_~~~::і :a~::~ ~l~~~аиЖ М у в;~~~а~Нівел~~~~ ~

20 національ­

у селі споруджено чотирипо­

верхові

Про легендарного героя

~

Q

НОВЕ

ЖИТТЯ

Q

Середа,

20

квітн'я

1977

року


СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ І КОНЦЕНТРАЦІЯ НА СЕЛІ ~!!!!!!~!!!~!!!!!~!!!!!~

ВИКОНКО:l1

Збільшити віддачу овочевого гектара Наша партія на всіх сільського

кого

господарства

значення

працІ,

рівня

виробництва. Аграрна політина,

партією

надавала

п оглибленню

підвищенню

після

волюції Т. П. Налюк РИЦЬЮІЙ » зібрала ПО

етruпах розвитку вели­

~l iдopiB з гектара, ланка Г. С. Мико­ лаєнко з радгоспу «Плосківськи'Й» ПО

ро;зподілу

усуспільнення

що

р.)

(1965

-

центнерів столових буряків і по центнерів огірків з кожного гектара. ПриклаДіВ сумлІнної праці, ва,го",их здобутків можна наводити немало. Во­

300 130

проводиться

березневого

Пленуму ЦК КПРС, дозволила забезпе­ чити Іпрпснорений розвитон продунтив­

ни свідча'l'Ь про великі можЛИвості роз­ B~ТНY гал:r~і, про те, що шлях до успі­

НИХ сил на селі. Зміцнилась енономlна господарств , небувало піднявся мате­

ХіВ

ріаЛf>НИЙ і трудівнинів

BIfMOr

етапу

для

РОЗВИТКУ

переходу

до

виробництва. Прпйнята за пропозицією товариша Л. І . Брежнєва lПостанова ЦК КПРС (lIро дальший развитон спеціалізаЦії і ]{онцентрації

провіднНlХ галузей сільсько-

3

у

радгоспах

нашого

сортів

до

столу трудящих

ніж

якщо

до

спеціалізації

вирощуванням овочів займались пран­ ТІІЧНО всі господарства і врожайність їх становила в ,середньому ІПО району в Н)71 роЦі ц ентнерів з гентара, в

118 - 134,

Н)72 р о ці (1973) вісі:'>1

то уже в пеРШj1'Й рік ,спеціалізованих радгоспів

одержаШІ врожайність овочевНlХ культур

ми

які

дарств

питанням

впроваджують

підвищення

не

спеЦіаЛі­

врожай­

науни і

пере­

«Жердівсьний»,

мають

значні

овочевих куль­

ПЛОЩі

ква'ртал

теплиць.

недодано до

між

бригада.'\1И,

но

займатись не

в

Цілому,

ТУDИ, як часник, урожай якого в минуло­ му роЦі у радгоспах ФБобрицьний»,

приділнли

жає

чіТкої спеЦіалізащії зава­

винонувати

заццання

по ,виробницт­

ву та заготівлях оюремих ОВGчев:их куль­

згубно

позначились там,

де

органі-заторськїй

мало

та

rPYH'l'Y,

подарства ЗВl3начено:

несприятливою, і треба заздалегідь бу­

газинів

за·БЄ'зпе'ЧlfЛИ відповідного догляду за по­ сівами. Цим значною мірою пояснюють­ ся дуже ни'зькі вроакаї оГірків у радгос­

пах

і

заготівельні

дарств р:..ііону овоч і в , що на того

пуннти

надійшло

1285

З

56143

госпо­

тонни

тонн біЛf>Ше досяl'НУ­

рівня попередньо'го року.

;~c'6p(;' було органіЗОJ3ано вирощуван­ ня ранніх і тепличних ов с чів, яких у тор­

говельну мережу здано плані 6400. ПринлаДіІ

хорошого

7735

то'нн

РОЗВИТКУ

при

гаЛУЗі

пока з ують 'l'рудlвники ордена Жовтне­ вої Революції радгоспу «Плоснівсьний», раДІГоспів «Красилівський», «Русанів­ сьниіі» та іНШИХ, де З РОКУ 'В рін одер­ жують високі врожаї овочевих культур.

:\11

Ще кращих реаульта'l'ів досягли окре­ І{одективи. Тан, ланка .кавалера двох

ордеНіВ Трудового Червоного Прапора О. П . Дяченка з радгоспу «Красилів­ СЬКIlЙ» виростила на кожному гектарі по щ,.нтнерів капусти, овочівницька

767

бригада кавалера ордена Жовтневої Ре-

(40

тара), «Жердівський» мерський» (54).

вати,

Од.нИl\1 із ваакливих культур

є

так

раціональне 'ВИКОРИС­

врожаїв,

(109 (127),

у

званих

дентнерів

кий»,

з

одержання

«Бобрицький» (138), тодІ як У радгоспі «ПлоскіВСЬний» врожайність центнерів з

іНСТруктор

нішньому

роЦі.

Соціалістичними

го відділу УкраїНИ.

зооо-

Насамперед,

l\Iешнанці

у ЦЬО:l1У

виконкому

сільської

заслуг::!

яний зумів мобілізувати

вого санітарного стану на всій території села. За першу денаду мі,снчника посаджено лонад 600 дерев, завезено 500 тонн чор­

може Вияви'l'Щ:Ь

нозему, по'вним ХОДО:\'І

йде

ре ­

монт огорожі . До Дня Перемог!!

буде за.кlнчено будівництво обе­

.'Ііску Слави загиблим BOЇHa~1 у роки Великої Вітчизняної вій · ни 1941- 1945 років . Поряд з ЦИМ виконком район­ ної Ради в'ідзначає недостатню роооту по проведенню місячника

у ВеJ'ИКЇЙ ДимерЦі. До цього ча­

ще

су вулицІ не

врожаїВ овочіВJ;lИ­

тя,

в

очищені від

а.нтисанітарному

см,їт ­ стані

центральна площа, не проведено насад'ження дерев і ремонту ву­

лиць. Не бере учаСті в ЦіЙ важ­ ливій справі актив ВУЛИІЧНІІХ КО:\Ііт·етів, а танож громздсьність

села. АнаЛОіГічний стан У' Бобри­ ну, де за 10 дн,ів Місячника ще

сільськогО<:подарсько­

міСЬККОМУ

Гоголева.

в боротьбу за наведення зразко­

п. ІВАХНЮІК,

Снла'ДНі і відповідальні завдання пе­ ред овочівниками району стоять і в ни­

дво­

ник по бла,гоустрою

Ради,

Сівбу й садІння городини.

400

кожнОІГО гектара.

86

депутатський актив, всі ГРО:lІад­ ські організації села включитись

кам необхідно найближчим часО:l1 заюн­ чити удобрення і підгO'l'О'ВНУ площ~:д овочевий клин, пікірування ро-зеади 1 в стислі агротехнічні строки завершити

«Зоря»

їх станови'l'Ь при зрошенні бшil3ЬКО

високих

ВУЛИЦі

і

Акти' вно включилися В МіСяч·

можна забу­

«КрасиЛlВСЬ;НИИ»

порядку»

рам-«Двір високої культури » .

зна:чна кількіс'l'Ь її не запІкірувана. Для

«ЛітніВСь;кий»

гектара),

«Зоря»,

звання j

культури

імеНі Т. Г. Шев'ченка

ди помідорів повинно бути уже закінче­ но, але в раДГОСlПах «В~ЛИJ<од.~мерсь­

зонах гарантованих

радтоспа,х

знову

присвоєно

високої

зразновorо

деться підготовка ллощ шд овочеВІ КУЛЬТУРИ. ПРО'l'е не в усіх господарствах справи йдуть добре . Шкірування розса­

збіль­

тання меліорованих земель. На жаль, не всі господарства високоефективно їх використовують. Ншзькими ще залиша ­ Ю'l'ься з'борИ' городини на зрошуваних землях,

TlВ трудящих

«Вулиця

сівба ранньої городини У відкрwrому ГРУНТі, готується розсада по~ідоріВ, Be~

шення врожайності і валових зборів ово­ чевих

ми кОМітетами за вулицю і двір високоі кулиури. Рішенням ви­ Н?НКОМУ сіЛьсьної Ради депута­

Зараз у овочівників гаряча пора. йде

«Велююди­

фаКТОРіВ

погода

метрів нового штахет­

иове соцзмагання між ВУЛИЧНИ­

ти готовими до будь-яких несподіванок».

цeHTH€piB з гек­

(41),

що

ремонт огорожі, встаноп­

250

нітарний стан браТСЬКі МОГИЛИ, ~лаДОПl!ще. ТУ'!' організовано ді­

КПРС з питань розвитку сільського гос­

«... не

дерев

нущів . По вулиЦі Харчен­

ника, приведено в належний са­

ні висновки з ТОГО уроку. У ЛИСТі ЦК

у ряді господа,рств грубо порушували

«800РИЦЬКИЙ»

лено

виховній

пра·вила агротехніки, зокрема піДготовки норми висіву, строків еівби, не

ра.

площі

300

вже висаджено

500

диться

уваги

у середньому по рамону по 173 центне­ РІ! 3 кожного гектара. Певни'х успіхів дося,гну'то й торі1\. За­ гаЛС.~1 по району зібрано по 185 цeHTH€ ­ рів свочів з гектара, що на 29 центне­ рів більше, Н1Ж у 1975 році. Зна,чно :зросли їх валові збори. На прилавки ма­

на

на на 'І1івгеnтарній ПЛОЩі закла­ дено новий с·}('вер . У селі прово­

роБОТі серед людей, де порушувались ПРВlвила аіl'рОтехніки. Тепер дуже важливо зроБИ'l'И пра·виль­

«Русанівський» зі,брано дуже низький близько чотирьох це.нтнерів з гекта­

-

тисяч ШТУК дерев, КУЩів та

села

і

а окремо по

тур. Це стосується, зокрема, такої куль­

Відсутність

братських

висаджено понад

ЖОВТtневої соціалkтичної рево­

відділка­

іЮЖНій конкретній культурі. Значна частина керівнинів пояснює зменшення врожайності і невиконання плану здачі окремих видіВ овочевих КУЛЬ'l'УР у минулому роцІ несприятливи­ :'ІІІ! погодними умова·ми. Частково це ма­ ло місце, але примхи погоди особливо

кладовищ,

буде

сані­

скверів ,

люції , де ·силами громадськості

ми, окремими ланками. Овочами потріб­

РИЦЬКИ'Й!> та інших не було ,створено спеЦіалізованих бригад по вирощуванню так званих інших овочів. Ці культури були знеособлені, занедбані, і, як ре­ зультат, урожайність їх дуже ни:зька.

вулиць,

Щербини закладено

трудящих мІст БроварІв і Ниє­

господарствах,

«Боб­

тротуарів,

належний

ларн на честь 60-річчя Великої

Завдання ж стоїть перед овочіВНИJ<а­ РaJЙОНУ максимально забезпЄ'чувати

овочами

недостатньо, повільно

досягнення

вирощуванні

ва цілий рік і в повному асортименті. Для вирішення цієї проблеми необхідно посилюва'l'И робо'l'У по дальшій спеЦіаЛі­ зації і нонцентрації виробництва. Особливу увагу ПОТРібно звернути на дальше поглиблення ClПеЦіалlзщії і J<OH'цеН'l'раіЦії виробництва овочІв в самих

Причиною цього є те, що в ря\ці госпо­

У радгоспах

Так,

мен­

Народногоспо­

РІВ, ОГlРЮВ, СТОЛОВИХ буряків І моркви ГОСІПода рствами району не виконано.

дового досв.іду.

продукції.

господарства, на

в

1977

Організовано проходить :\1;сячнин У Літках, Гоголеві, На ­ люі, РусановІ, Плоскому. Так, у Літ·ках з Lніціативи голів ву­ личних кОМітетів В. Н . Шлях­ тиченна, С . П. Вороного , М. В .

тонн.

Д~РСЬКJ:!Й .план по здачі держаВі помідо­

І.раїни. За останні рони чимало зробле­

спеціаліза ­

надійшло

передбачалось.

.

переваги

городини

(план виконано лише на

но для того, щоб успішно справлятися з

ВІ!КОРНСТОВУЮЧИ

року.

Особливо віДС'l'ають із здачею ранньої

процента), то деяких вИ'дів продук­

.ності займаються

ЦІЇ і концентраЦії в галузі ОВО'чівництва, тр удіВНIІІШ села останНіМ часом значно зб і:JЬШИЛИ врожайність і валовий збір

ним періодом МИНУЛQГО

встановленого графіка овочів радгоспа­ l\<1И імені Щорса 56 тонн, «'Гребу­ хівський!> 8, «ЛіткІвський» - 12

ше,

20

шляхів,

стан

могил,

тонн порівняно з Ві'дповід­

по здачі овочів виконано всіма госпо­ дарствами району, за винятном радгоспу

ра­

зав.данням .

інше.

27

але

ііону є ОВОЧіВIІІЩТВО. Вони понлинані цlлорічно з абезпечувати свіжою горо­ JlїНGЮ жителів м і ста Броварів і столиці

ЦIІ:vI відповідальним

продаж на

за перший

«їl{ердівський»

ремонту

ларків,

ви;со­

овочевих куль­

по

завданням. В Цілому по району недодано до столу трудящих 83 'l'онни продукЦії, передбачених графіком, і зменшено їх

Так,

ЦіІ

J'О С ПОДз'рства

впровадження

цим

тур,

п!'р а ції і аГРОПРО:l1ИС ЛОВОЇ інтеграЦії» є продовженням прантичного здійснення "енінсьного нооперативного плану а су­

Однією

а,гротехніки,

з

Здобу'l'КИ рад-vють, але вони могли бути і більшими. Якщо в цілому план

5!.. 4

1'0

кон­

тарний

справляю'l'ЬСЯ

1

1

подарства

зуються

сільсьнаroсподарсьного ви­

y~IOBax .

спеЦіалізації і

28

приведенню

успішно

районної Ради де­

путатів трудящих ПРИЙНЯВ по­ станову ВіД березня року «Про проведення з квіт­ ня по травня мІсячника по благоустрою, озелененню та са­ нітарної очистки населених пуннтів раЙону». Рішенням ви­ значено коннретний обсяг робіт

в'язаннями передбачено продати держа­ ві овочів не менше 56 тисяч 'l'OHH, у то­ :\IУ числі ранньої городини близьн() 8 тисяч тонн . Аналіз здачі тепличних овочів за перший квартал свідчить, що не. всі гос­

тур.

роБН.l!оЦтва на базі міfЮгосподарсьної ноо­

'Jасних

ЗДlИснення

копродуктивних

нового

сільсьногосподарсьного

-

центраЦії виробництва, додержання всіх

нультурний рівень життя села, створились об'єнтивні

передумови

З радгоспу «Боб­ 235 центнерІв по­

МІСЯЧНИК ТРИВАЄ

"омпарт1і

не

1П0саджено

жодного

не проведено ніяких

дерева,

роб іТ

по

благоустрою, не організовано СОЦіаЛіСТИЧНОГО змагання З<l

С110ClБ ЖИТТЯ, НАРОДЖЕНИЙ ЖОВТНЕМ

кращу

вулицю,

зовано

проходить

двір.

кож 'в Княжичах,

Нрасилівці.

Неоргані­

М;СЯЧНИ'К

та ­

СвіТИЛЬНОl\IV

.,

Обо.в'язок всіх депутат,ів, конавчих комітетів

ви­

селищної і

сільських Рад мобілізуват'И СIfЛЛЯ трудящих району

зу'

на ус­

пішне виконання комплексного плану по благоустрою населених пу,нктів району на честь славно­ го ювілею радянського народу

60 - Річчя Великого Жовтня. С. ТОВСТЕНКО, заступник

голови

внкон­

кому районної Ради депута­ Тів трудящих.

понад 2300

колгоспникІв та сІльської

інтелІгенцІї. ЯК найБІльш радІсне свято, новими трудовими досягиеииямн прагнуть зу­

стріти

трудІвники

колгоспу

ІменІ

Ле­

ніна БО-рІччя Великого Жовтня. Вони взяли зобов'язаиня зІбрати по 34 цент­

нери зернових з гектара, по 510 цент­ нерІв цукрових бурякІв, по 200 центне­ рІв картоплІ, одержати "~ 155 центне­ рів м'яса І по 500 центнеРІВ молока на Чернівецька область. Клішкlвцl одне з найбільших сіл Хотинського ра­ ііону. Про тяжке становище хотинсь­ ких селян у минулому в. І. Ленін у "раці "Розвиток капІталІзму в РосІї» писав: «По Хотинському повіту Бес­ сарабської губ. середнііl денний заро­ біток половинщнка внзначають у 60 коп., а подснника літом 35-50 КОП,'».

Свободу, радість життя, достаток пl­ знал!! жителі Клішкlвцlв тІльки при Радянській владІ. За роки її Ісиування lІевпlзнанно змІнилося село. Селянн працюють тепер у мІсцевому колгоспі імені ЛенІна. Це сучасне ме­ ханізоване господарство, яке має по­

тужну теХІІіку .

Q

Зараз у

селі

2935 бу-

Середа,

динків. Більш як двІ тисячІ з них спо­ руджено за останнІ роки, до них пІд­ ведено газ , електрику, радІо. Колгосп­ ники мають телевІзори, холодильники,

пральні машини, сучасні меблі. Понад 170 жителІв прид6ало легковІ автом,­ шини.

у Клішкlвцях працює 32 торговель­ них підприємства, 9 пІдприємств гро­ мадського харчування, комбінат побу­ тового обслуговування населення. Спо­ руджено чудовий будинок культури, де працюють різні гуртки художньої само­ дІяльностІ. БІльш як тисяча дІтей нав­ чається в середнІй і восьмирічнІй шко­ лах, 216 дІтей в музичнІй школІ. СІльська бібліотека налІчує 14 ТИСЯЧ томІв книг. Постійними П читачами iJ

20

квітня

1977

року

кожні

1ОО

гектарІв

сіЛL«;ькогосподар­

ських угідь.

Натхненно працюють, .замо!Кно жи­ вуть, культурно І весело ВІдпочива­

ють трудІвники колгоспного села Кліш­ кІвці.

На

фото:

вгорІ

ліворуч

-

голова

КлlшковецькоІ сlльра,ll.И Л . П. Бабич І

брнгаднр

комплексноІ

бригадн

будІ­

вельникІв К. С. Руснак уточнюють об­

сяг роБІт на спорудженнІ нового тор­ говельного комплексу; вгорІ праворуч

в цеху пошиття жІночого О,ll.ягу сІль­ ського комБІнату побутового обслуго­

-

внизу будинок, у якому живе сІм'я колгоспника Г. п. Фурка­ вування; ла.

(Фотохроніка

Q

НОВЕ

РАТАУ).

ЖИТТЯ

Q

о

3

стор.

Q


ЦЬОГО ДНЯ -

річниці

31

нах, про дружбу радя,нських і

ВИЗВО.1ення Угорщини ві,1 фа­ шистських зага,рбнИ!,jв че­

зМагдою

уГорських

ктє моги.тІИ воїнів, що загину-

кали

не лише

які

є

пили на землю Угорщини

членами

товариства

вересня

д,ружби.

М

середньої школи

5.

гону комсомольців,

піонерів

това,риства

землі IПОлягла

ра:.\янсь­

"о-угорської д,ружби Ольга Во­

лодимирівна Сазонова, член Іимітету КО~[СО~Ю.1JУ заво:.\у по­ рошкової металу,ргії Иихаило Придаченко, методист MiCMtвно Віра Па\влівна Ярошенко, І\ОЛИШНЯ

Ганна

вчитеЛЬІка

Якимівна

~млі.

МОГИ.тІа

Юлії

шого

хороб­

СЯТИ ВИЛІУО"llів ,і загинула c~[ep­

тю хоробрих. Магді Кайсе вдалося встановити 90 пріз­

оформлено

смертю

вищ з

школи

вірші

,радянських

угорських Іпоетів.

Кондакова.

Учнів школи, вчителів, гос­

~Тчні розповіли про визволен­ НЯ Угорщини, про її славних синів і :,\О'lок, Ші,і захищали рідну землю, вою'вали 'в Іспа­ нії в інтернаціональних З:lГО-

зонова

тей привітала О. В. Сазонова. Вже багато років вана займа­ ється громадською роботою. lIеодноразо,ВQ бу,вала в Угор­

ШКОЛЯРЮІ

ли пам' .ять тих, хто загинув мовчання.

Право

3 ПМК

перерізати

П'ЯТНИЦЯ.

22

стрічку

- закон. І голов­ товкли во­ бух погодився з тим, щоб прий­ ду в ступі. щоб одержати ту­ няти шофера. Знайшли для рецький тютюн, іНШі з юvрасе­ нього і заробітну платню. Офор­ вої луски виробляли гудзики. мили персонального шофера треТі з варених горобиних яєць для К В. Фадєєва слюсаре:\1 висиджували індиків. чет'верті ... п'ятого розряду. Щомісяця «чудотворців». Одні

11.25 15.00

в

теки

«В серці з Леніним». З ве­

читала свої

Цікавими були для при­ сутніх вірш про Діна Ріда «Провісник революції», вір­

ші

ни .М

механізованої

коло­

К В. Фадєєв. нинішній

9

,po-біТН!fків найняли 16 сторожів для охорони ОО·,єктів. І на Оl!Iла­

керівник Б. І. Станкевич та го­ ту всупереч ФінаН1СОВій дисцШІ­ ловбух О. П. Зя'3Я до рангу ви­ ліні витратили 12755 карбован­ щезгаданих ОСіб себе відносити ців. ніколи й не помишляли. Rуди - Накриють нас. що тоді бу­ там! Люди вони поважні. І ко­ де? забідкався було ГОЛОІВ­ ли б хто сказав на них подібне. ний буХ'галтер. страшенно обра:зилися б. Заяча в тебе душа. Пі,сля ,призначення на керів­ відповів йому на;чальник мех­ ну посаду К В. Фадєєв ділови­ колони. Та ти не трусися. то оглянув господа,рство. озна­ назвуть нас диванами і край. йомився '3 lЮШТОРИlCами та Зязя на тому й З8lClЮІЮЇ.вся. штатами і ... геть упав духом. А Фадєєв вiJЗьми й скажи: - Так керувати неможливо, І все-таки. що не говори. - ска:зав сам собі. а закликав- а органі'зація наша несолідна. ши до кабінету головбуха, не­ - Солідна, = зачувши в та­ вдоволено мовив: Вкрай не ні свого шефа нотку, яка вела солідно! до нового порушення фінансо­ - Чому? Що? запобігли- вої дисципліни, ,головбух споло­ во запитав розпорядник фінан. шився. незаконного шофера сів. утримуємо, 16 СТОРОЖіВ та­

IС.50 Програма фіЛЬМів

17.53

ОрганізаціЯ ми. чи ні? Еге ж. тобто так. від-

повів Зязя. Начальник чальник? - Начальник.

я. чи

не

на­

виструн-

чнвся головбух. - Не на'Чальник я, а ти не головбух, і не органіІзація ми, а

тю-тю.

- Та не Movкe цього здивувався Зязя з Фадєєва. - Не дивуйся, бо Rоли б ми були ми. -

солідною

бути! визнання

кож

-

...

Ще виконроба і бухгалте­ ра дільниці NQ 3 треба. зве­ лів начальник. Цим зверхштатним <<Праці,В­ никам» за 1976 рік незаконно виплатили 3340 карбованціВ. Не той нині пішов творитель ЧУ'дес. .о ні! Свою діяльність намагається обставити солідно. А вона. як виявляється. квалі­ фікується відпо.відними органа­ ми як зловживання і порушення

це та1\. а ПМR-9

органі,зацією.

то

фінансової дисципліни. Rолишні «ЧУ1l0творці»

ніFЮГО

ся. ЯК

немає

році. Ревізія виявила їх не так давно. Тепер «чудотворцям» до­ ведеться незаконно витрачеНі гроші повернути ,деРЛ\а'ві 3 влас­ ної кишені.

плату.

за:бідкався фінаНJCИСТ.

-

А ти пропонував

зроби чудо, Фадєєв.

-

-

нараховувати

?!.

Не прибідняЙся.

-

за­

j ~ І І

-

17.15 17.35 17.55

20.45 21.00 21.30 23.20 9.40 10.00

Польської На-

минулому

П. КОРОП,

старший

контролер-реві­

зор МіНістерства

9.30 10.00 10.30

Фізика для

«На ланах республікн». Для школярів. «Завжди

уч-

властнвикори-

11.00 11.30 12.00

напого-

12.30 12.40

тові.. Наші прем'єри. «Ульяновськ Львів». Телефільм Львівського телебачення. Концерт дитячої

13.00 14.15

художньої само-

діяльності.

ІСТОРІЯ КПРС. «ХХІІІ з'їзд КПРС. Вдосконалення методів керівни-

12.15 13.05 13.40 14.45

14.45

К. т. Урочисте засідання, присвячене 107-й річниці з дня народження В. І. Леніна. Концерт. Тран-

15.15

сляція з Палацу культури «Україна». В перерві - інформаційна програма "Вісті.. -На добраніч. діти!». Програма «Час». (М.). Художній фільм «Розповіді про Леніна». Новини.

15.35 16.10 16.40 17.00 18.00 18.15

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ і 10.40 К. т. Учням 2 кл. Природознавство. «Навесні в колгоспі».

Максиме?». (М.). ІНформаційний випуск

«День

токарі,

різчики

металу, штампувальники,

і і

Звертатися дівна. 16.

на

адресу:

м.

IJровари, вул.

І

! ---------------~-

Спеціалістам народного господарства. «Зміст праці керівннка».

19.45

школи.

«Азбука

(М.).

!

,

9.45

К.

К.

т.

землі •. «Музичний

Бородін.

т.

Тележурнал

К. т. Мультфільми «Маруся-Бо«Ілля Муромець». К. т. «У світі тварин».

Вистава

Рік

Державного

лету УРСР ім. Т. Г. Шевченка. По закінченні - новини.

10.00 10.30 11.00 11.15

баль­

К. т.

МИ'.

«Жовтневнй заспів..

логія революційної пісні. Випуск 16.

і

Анто­

радянської

Екран молодих. «Інтерклуб» . Польські будіве.1ЬНИКИ на трасі

-

газопроводу Оренбург кордон СРСР.

Західний

К. т. «Лісні братерства». К. т. Інформаційна програма

«Вісті».

К

.

т.

«Наша

біографія.

Рік

1939-Й».

К. т. Фігурне

катання.

Трансляція

з

Показові Київського

-

Палацу спорту.

По закінченні

програма «Час». лодії року».

(М.). і _Нові ме­

ПРОГРАМА УТ Фільм-концерт «Мелодії кохання.. . К. т. Документальний фІЛЬМ «Розповідь про Польщу». Новини. 1 Всесоюзниil фестиваль .самодіяльної художньоі ТВОРЧОСТІ ТРУдящих. Чернівецька область.

.Ленін (М.).

з

і

Учням

І

0.40

нами».

кл.

Історія.

революційної

-

кл.

_ По-

діяльності

В. І. Леніна». (М.). К. т. «Шахова школа». Студентам

2

Читання.

8

(М.).

Історія «ХХУ з'їзд КПРС про в світі і міжнародну діяльність партіі», 11.55 Філосо­ фія. «Критика сучасної буржуаз­ ної філософії.. 12.45 Політична економія капіталізму. «Книга В. І.

КПРС.

заочникам.

14.25

Науковиі!.

комуніЗм.

«Формування нової людини

в умо­

вах розвинутого соціалізму»., 15.і?, Основи

художній з особн-

академічного театру опери та ба-

К. т. Німецька мова. (М.). К. т. «Екран лікарю». (М.). К. т. Для тих, хто вступає до вузів. Матема'(ика. «Циліндр і конус», 15.20 Фізика. «Геометрична І оптика лінзи». (М.). К. т. Учням 2 кл. ПрироДознавство. «Навесні в колгоспі». (М.). «Маршрути прогресу».

«Закон і

мі»,

гуславка.,

біографія.

конкурс

К. т. Телефільм Польського теле­ ба'.сння «Весілля в селі Вілько­

13.35

ність».

К. т. «Наша 1942-Й •.

кузня.

Республіканський

них танців.

Леніна «Імперіалізм як вища ста­ дія капіталізму». Політична економія соціалізму. «Нагромад­ ження і споживання при с.оціаJlіз­

«Співдруж·

питань».

Ленінська

становище

абонемент».

Новини. Вперше на екрані ЦТ фільм «День прийому

Портовики

«Славою овіяні». Київський завод

чаток

10.10 11.05

К. т. «Пошта програмн «Здоров'я». К. т. «Дружні зустрічі на афри· канській

Вахта тру­

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ

9.25

К. т. «В ГОСТЯХ у казки •. Художній телефільм «Квітка-семиквіт-

О.

«Хлоп чик и

передтравнева.

виступи.

віолончелі з оркестром. К. т. Тнраж «Спортлото».

мен-сюїта».

«У стародавньому Римі». (М.). Англійська мова. (М.).

марксистсько

етики. і

17.55

«Моральні

сім·ї».

21.30

леНlНСЬКОІ

шлюбу

Екран студента-заочника. І Англіilська мова. «Аналіз рольних робіт». «Складні форми

19.00 20.00 20.15 20.30 21.00

-

основи

(М.). курс. конт­

Німецька мова. пасивного ста­

нр. § 16. ) К. т. «Клуб кіноподорожей». (М .. К. т. «Народні мелодії». (М.). К. т. Вечірня казка. (М.). Документальні фільми. (М.).

К. т. Співає народний аРt:ИСТ Лат­ війської РСР П. ГравеЛІС. (Ри­ га).

Екран зарубіжного

фільму

дожній фільм «Ліки від коха

(ПНР).

(М.).

Редактор Є. ФЕДЯИ.

\

~

: : :

** і

*** ((\

24 1977 10'· В Д о годиНІ ~ сел! елика имерка для праЦІВНИКІВ тваринництва

* \робітники

ПРОВОДИТИМЕТЬСЯ ВИСТАВКА-ПРОДАЖ

У виставці вІзьмуть участь торгові підприємства рай-

\ \

у виробничий цех,

** \ t ~

(машиністи котепьні, Ак.а пра-

споживспілкн.

робів і напІвфабрикатів.

і

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ТЕРМІНОВО ПОТРІ~НІ:

промислових, господарчих та продовольчих товарів. і ~ піАсобні flобітники,

цює на газовому паПИВІ.

:

ви- і

t

ЛАСКАВО ЗАПРОШУЄМО ВІДВІДАТИ ВИСТАВRУ- і

:

,--------

20.30

К. т. «Розповіді про художників». К. т. «Природа і люднна». К. т. И. Гайдн. Концерт дл ..

тимент швейних і трикотажних виробів, галантереї, взут-

Адміністрація.

19.30

пошта •.

.- ** і тя, господарчих товарів, кулінарних, Rондитерських *

Машинобу-

17.20 18.15 19.00

К. т. «Умілі РУКИ'. К. т. «Для вас, батьки!». К. т. Музична програма «Ранкова

На виставці-продажу буде представлено широкий асор-

транспортувальники.

І І

за

К. т. «Літературні читання», К. Федін. К. т. Теле клуб «Москвичка •.

фільм (ПНР).

«Суботній репортаж».

лаз».

16.20 телефільм І 16.050

днем». СУБОТА. 23 КВІТНЯ ПРОГРАМА ЦТ

стих

початкової

Художній мріють»

.................................................................... ---------_.........--.-------..--------КВІТНЯ р. * ~ молочному ЗАВОДУ ~

Експернментальному заводу торгового машннобудування ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ: зварники,

15.30

ка».

11.45 і 12.40 К. т. Учням 5 кл. Історія.

*

фінансів

УРСР по tКНЇВСЬКlй областІ.

Воля

екран.

морального виховання».

16.20

в

22.45

Шуші, біля підніж-

нів 9 класу. «Магнітні вості речовини. Технічне стання феромагнетиків».

телів

перевірок.

чудеса»

Шкільний

14.45

(М.). 21.00 Програма «Час •. 11.00 К. т. Екран _ учителю. ПередачІ 21.30 К. т. «Лртлото». Естрадна проз педагогіки і психологіі для вчи- 22.35 гкр.амт.а· ж . Бізе _ Р. Щедрін. «Кар­

К В. Фадєєв і нинішній го­ ло'в6ух О. П. Зязя творили «фі­ нансові

Новини. Телефільм «В жя Саян».

аль-

телефільм

(М.).

15.55

Ця спра-

зроблено.

12.10 16.30

ПМR-9

яиця.

СКaJзано

вогню.

Rолишній начальник

ва н~хитра й не варта виїдеНО-j го

11.40

не страхалНJCЯ. Теперішні боять­

були б У нас і слуmбові автома­ білі. Принаймні 'в ,мене.- зро­ бив висновок начальник. - Та штатним розписом нам шоферів не <затверджено. Їм звідки

10.50 11.00 11.15

ПРОГРАМА УТ Кінофестиваль "Ленінський

13.45

родної Республікн Екра,:, студента-заочника. І курс.

рішень».

із

Л. НИЗОВСЬКА,

цтва економікою. ХХІУ з'їзд КПРС та історичне значення його

Леніна.

«Каркас

працІвник бібЛіотеКJf

Одеси.

К. т. Документальннй фільм «ЛеНінград - КОЛИСkа революції».

бом •. Документальний «Поїзд у революцію». Маленькнй концерт.

циклу

дова,

15.30 К. т. «Творчість юних». 15.45 К. т. «Москва і москвичі.. 16.15 К. т. Д. Шостакович. Дванадцята СИМфоніІІ «1917 рік». Пам'яті В. І.

10.00

з

мрій».

мате­

йонів.

вірші з циклу

ликим інтересом слухали учні броварських шкіл, чи­ тачі бібліотеки вірші «Дружині ІЛ.'Ііча», «Квітень», «Напередодні», «Громадянам Росії», в яких яскраво змальовано образ дорогого Ілліча.

13.15

К. т. Ленінський університет міль-

вечір-зустріч

ченні.

16.55 К. т. Урочисте засідання. присвя- 19.00 К. т. Док>,ментальний чене 107-й річниці з дня народ_ -Ми малюємо». (М.). Не перевелися «чудотворці» включали до відомостеіі і ви­ ження N. І. Лені ІІа. Концерт. 19.1~ К. т .. «Це .ви можете.. Конкурс і понині. Однак справи їхні в платили незаконно 1248 карбо­ 21.00 Програма «Час». винахІДНИКІВ. (М.). порівнянні з тими, що верши·ли ванців державних грошенят. 21.30 К. т. Грає Святослав Ріхтер. 20.15 К. т. Вечірня казка. (М.). попередники. не такі вже й без­ А далі? Було й ще. 3а ра­ 22.00 К. т. Чемпіонат СВіТу 3 хокею: 20.30 К. т. Концерт Великого симФонічзбірна Швеції збірна Канади. ного оркестру ЦТ і ВР. (М.). невинні. ,Rолишній начальник хунок фонду заробітної плати (Австрія). В перерві - иовиии. 21.30 Художній фільм «Де ТИ тепер.

пересувної

провели

з членом Спілки письменни­ ків України Євою Матвіїв­ ною Будницькою. Вона про­

12.15

рі».

народження В. І.

усіх галузях життя: промис­ .1JOBOCTi, сі.1ЬСЬ"ЮIУ господар­ Сl'ві, Інародній освіті, oxoaJoHi з:.\оров· я, соціальному забезпе­

КВІТНЯ

ПРОГРАМА ЦТ К. т. ВіРШі про весну. IО.ио Художній фільм «Вірність

9.30

Чимало було на свіТі всілЯlШХ начальника

цю з дня

Ознайомилися гості і з БЛУ­

за свободу Угорщини, ХВИЮІ­ ною

Угорщини

людство

Леніна. На честь цієї зна­ менної дати працівники цент­ ральної броварської бібліо­

бо~[ інтер'наці()Нальн<Ої дружби, з його експонатами, з, робо­ тою СeJЩій листу'вання, юних друзів Угорщини, ле,кторською. Подивилися стенди «Два світи - два дитинст­ ва», «Молодь і боротьба про­ ти і~шеріаліЗ)ІУ», «Борці за мир і щастя народів». Л. ШИНКАРЕНJЮ.

ПО,1аРУ'НОIі. ПРИСУТJliі вшанува­

щині, підтримує тіС'ні зв' я'зки

"ЧУДОТВОРЦІ"

,вручила

з

ну.

Угорсь"а пат.ріотка передала всім УЧНЯ~f школи привіт, по­ бажала найкращих успіхів у Їх подальшій роботі. О. В. Са­

У монтажі Іпрозвучали му­ зика і

поруч

прогресивне

відзначатимуть 107-у річни­

Е"скурсоводи Оля AHici~[o­ ва і 30Я Мостицька розповіли багато ціка,вого про Уг,орщи­

похованих у братській могилі.

стенд.

шко.тІИ

сьогоднішньої

радянських воїнів,

240

поверху

Незабаром наша краіна і все

R .ТІ У б о м 1нтернаціональної дружби. Чис.lенні стенди його розпо'відають про досягне'ння

яка зроБИ.тІа більше восьмиде-

рих киянка Юлія Гончарова, ІЮЛИ їй було 'всього 20 р(жів. У шкілІУНОМУ залі бойової слави в пам' ЯТЬ про Ю.1JЮ

ЦІКАВА ЗУСТРІЧ

радянсько-угорської

дружби бу.тІО надано О. В. Са­ з~новій. За.тІ роз~tiщено в холі пер­

ЗАЛ ДРУЖБИ ВІДКРИТО!

і

жовтенят. Gеред гостей свята член

з а л у

О.тІІ.Га Воло:.\юrирівна розповіла, що її угорська подру­ га вста!НОВИ.1Jа ім' я росіянки Ма,рії Батракової льотчиці,

тих КРО,ВО­ про.тІИТНИХ би~в. На угорській

урочиста лі'нійка зведеного за­

-

року, а остан­

загинуло під час

У при3tначений час у за:ті ilой~вої слави розпочалася

від рідної

Серед них ГОlнчарової.

23

нє селище було ВИЗВО.тІено 4 квітня 1945 року. Багато ра­ дянських солдатіlВ і офіцерів

Його чекали всі учні та вчи­ тмі }IЇCbI\OЇ

1944

Ііайсе, яка розшу­

ли далеко

Перші ,радянські воїни сту­

інтерклу6івці,

радянсько-угорської.

народів.

ПРОДАЖ!

!t

ПравЛіНня райспоживспілки.

:

, ....................................................................

Звертатися

на

адресу:

\ \ м. Бровари, вул. Боженка,

(

ААміністрація.

3.

(~---~----------------

Загублений технічний паспорт АВ

N. 650738.

видании ДАІ МРЕВ при Ба-

ришівському

ку на

2140»

РВВС

24

лютого

і976 ро-

легкову автомашину «Москвична ім'я Іваницького Омеляна

Олександровича,

вважати

недійсним.

комму«н~~т~~:с~И~~:;ии y~~Гa:HHь~~~:i;~::::::--I-~~~;;:~-1B~e~:7н~~~i::::~=~:~:~~~~I-~~;цo~:~y:iiГyy.-i Советов депутатов трудящнхся Кневской области. Газета

ВЬІХОДИТ

на

украинском ЯЗЬІке.

м.

ВУ"

Б:,овлри.

КИlвська.

і54.

дента

. .. МІсцевого

маСОВОI

роботи.

. раДІОмовлення

і9 -3- і8 ;

-

фотокореспондента

-

... 8ІДДІJlJВ

. промисловосТІ.

19·4·67.

п ят и 10 Обсяг 0,5 газети

форматv•

.Правда.

~~~~~~~~~~~~~~-~~,~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~,~~~~~~~~~

Індекс

61964.

Броварська

друкарня

Київського облуправління в

справах

Вlщавництв. поліграфії і КНИЖКОВОЇ торгівлі. вул.

Київська,

154.

Зам.

2525-10.990.

~

#62 1977  
#62 1977  
Advertisement