Page 1

РІк

про.летарі всіх "раїн, еднайтесяJ

РовеIСЬК. І Рязанська областІ виконали план ПРОАажу зерна Аержаві

........ 27-1

Jt 91 (2475) ВІВТОРОК

Трудівники сільського господаРС1'llа Ровенської області в цьому році виростили добрий урожаli зерlЮВИХ та lінших "ільськогосподар­ ських культур і успішно виконали план продажу зерна державі. На 25 'ЛИflНЯ колгоспи області доставили іНа хлібоприймальні пункти 59 тисяч 'тонн зерна. Колгоспи і ·радгоспи Рязанської області на 25 ЛИПНя виконали план n.poдажу зерна (к'рім гречки і ·проса) і вивезли на держаВіНі хліООпр. иЙмальиі пункти 172 тисячі тонн зерна. Господарства Ровенської ,і Рязанської областей продовжуют" продаж хліба державі. .

2 СЕРПНЯ р.

1966 Ціна

2

коп.

crUCbKA І ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТІ ВИКОНАЛИ ПЛАН ПРОДАЖУ ЗЕРНА ДЕРЖАВІ Зд.іЙснюючирішення ХХІІІ з'їзl,l.У партії і березневого Пленуму ЦК КПРС, ,трудівники сільськогз господарства СуМської і Волин­ ської областей Ів цьому pouJ добилися зростання' врожайності зер­ нових культур, збільшили виробництво зерна і успішно виконали

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РААОННОГО КОМІТЕТ)' КП )'КРАІНИ ТА РААОННОІ р.ЛДИ ДЕП)'ТАТlВ ТР)'ДЯЩИХ КИ,ВСЬКО, 06ЛАСТІ

плаи продажу хліба держа,ві.

На 25 ЛИПItЯ ц. р. колгоспи ірaдrоспи Сумської області достави­ ли на хлібоприймаЛЬНі 'пу,",ти 304 тис. TOHtI зерна, в тому числі

ХІД

продали понад ,план продали понад п~ан

сільськогосподарських робіт у господарствах За подання.м паpnиних оргаиізацlli І дирекціli

радгоспів

довики соціал1СТІІЧНОГО зма·гання

на жнн·вах:

~:~

Назва

ПОЛОВКО І,ван IQрійович-

господарств

і

Ко'мбай'іЮМ

.,CoK-;3»

ПО;,j}ЧНIІIК

ІКом,ба,Й'нера

"=

::~ ~ .a"C'..Q c.,.'Cr::

pгtд;Гoony

:at:_cd

«Шl"ківськиЙ».

~

О=",,::.с

«ПЛООК~ВоСЬКИ;Й» «за'в.орицынй» «ікрасиJllів'сыIfй» «Р;у"СаIIl'ЇIІІСЬКИЙ» І,мені Щорса БorД3lні'вй.:ка П yfXIЇlВCЬІК а

вони з!брали ОЗИМИНУ на 110 гектара,х

на'\ЮЛОТIІЛИ 1900 цеrlТнер':8 зерна. ТИМКО Віктор Васильович

ксmа,іінер ра!1!ГООТУ «Го'го.lі'ВСI>КИЇl». КО~I<6аЙНО\l «СК-3» він зібрав ІІІ reKT3Jp'llB ОЗИМИНИ і 'на~IОЛОl кв 1920 цеН'НlеР::IВ

Ка,lИТ'Я"cЬIКа

на

":r

..""::І "''''=

Q

::.

с"

","о

С

92,7

103,1

43;6

«ЛіТ!КївсЬІКН'Й» «Вмкко-

91,6100,0

17,7

!дHMepc!>К~» с.Б06р и-ц ЬІК и Й» ceм~ыаa «,г()l!'()o,т!,всыкй»

89.2

81,В

24,3

88,0

70,5 26,0 72,7 212 ,В

':'ЦIЇ іПО

Віктор IдMl!тpGBII'I

пта'хофаб­

110 ге-ктарахі

ІЛЬЧЕНКО І'ван Григорович шофер ра;д,гаспу «Літк,ї!всЬІ<ИJЇ». Автомаши'ною с:ГА3-93» пе­ ре!,,;з в'д К():\Ібзйнї-в ІІЗ тirк і :В дер ж"вн і оклади 244 ТОІН,НІІ . . . ...

Беа реК.JIвивці іі ють ІІа совість. 3а ЛIfQеllЬ Фаlб­ риді треба було здати п,РOl~УJ\lЦії

БУВarJlьно--оБроб,rЮ6аJlьна дільни­ ЦЯ, якою кер.ує П. І. Бон'~реIН­ ко. ТУ}' f!lС'та:новлена нова ·калмщ­

СПОЖlfва,ча,,, ,ІІа 5і5 ТИlС'ЯЧ к,арБJ­

ро 8(}ЧН а

ва>нці·в. А отріча"а.рки вирооили й Р{lа.lі:з}'в.али. її IНа. 60 тис;яч. І це

фа,рОУ6 !()ушить С'трічutу. HOOl'a-ж.аючи.на те, ЩО на

при IВlfсаЮIf

фaJ6ри:ці ~своюютьС'я

Г~голівські

мщіlЙ.

стріч'ка.])КИ

Яd(О(JlСТ.і,

П!}оД}"кти,вніС'Гь

працю­

без рек,ла­ прщі

тз.­

І;(ІЖ зрома Нз. 2 проценти. Добре пrurрацІОвав ТКaJЦlJКНІЙ цех, ,1е ,на.чальником Г. П. Ле­ Иі.=lЬ. Не 'відстає в.іщ НЬОГО і фа.р-

Вінницька

область.

Калекти,в

rrРО.1УКТфВ добре підгатувався

да

машина,

яка

ОДIlОЧа.сно

нО'ві види

I~~=~O іви~:~~в м~ш~:;~в=;~

Ін}-в Вlllробничі 33.'ВlДаIlНЯ. М.

МИШКОРІЗ,

старший

Бершадс~кv'го

економіст.

КQlмбі'на-ту

при,Й,манltl1х.т:ба. Тут

~~ мехаJtізов-аних разванта.ж.них пункт:ш та

25

хлі·бо-

обла1Qlllа,но

п-ересYl!!'ШХ трЗ'нооор­

тер:в .

На фото: \lехаlн<ізоване роззантаженн;я зерна. Фого

Ю.

Копита.

(ФотохрC1liіrка

РАТАУ).

ПЗРфЮ\lерної, .ме'

х"рчО!Вої

переробка

ПРОL\lИСJЮВОСl'і.

лаlВа.нЩIІ,

шзвлrii

та іНtШИ'Х цінних ефі:роНооів. (РАТАУ).

ВI,3

93,0 80,0

Під девізом «За високу якість» ВіМШ

теХ1l'ічн~о

·!tО!fI'IЮЛЮ

19,4 Фа6рики вероХПЬOll'O "~.1J01'() три19,7 ",отажу IООЖIЮГО МЇС'JIЦIЯ ,про26,0 в'одюГь день JlltOC'I'i. ~e пі~иQМC11ВО випускав 'ІЕ))ЄN4ети на' j)OЯНОГО аІ!ОЖИJВailllfJl_ Т<оо!у ду­ же

велика}'1Вaol'а

при;tіJIJIЄТЬСJl

У липні' ми нровели П{lрев--ірку числа, 1tIm)'lC'l'Иl!lШивісїм кі­ ді;Jыlці.. J1Q"eтp~B тpytб дї'аіме. }'рО\М 100- йк~іllав'язальній 200 Mi'nlмe'llpiB. Ра6іТІІИІКИ іП()оПра­ Тlре5з. скаІзати, ЩО .p0-6іТlНи.ці цювали д-обре. Серец тих, .хто тт. fол~вач, Гуща, Мисник, П~-В\НЇ>С N!.l!fY чаеоllКУ у ви.ро6НItЦТВО за'ВІКа і 1нші 'виправили ПОМИJIIКИ, 'I1j)yI), хочеться .назвати І)перато­ ,н'а я~і ї,м вюа'ЗУ'вали Мtl'Н'у'л,аго pilв В. В. Кор.нача., А. І. Гу,6А:Ь­ ра.;lІУ. 3ара·з 'Вони зд1ltють ВИСQlКО­ КСіГ(), В. В. Ша63J1і{)'ва,фор.'о(у­ які'СIІIУ іІ1РОДYlІЩію 'у швейнwй цех, валыІи;кз.--лива-рникз. С. Д. ПОІІО­ ~ОТРИМlУЮТЬС>Я теХ·НОЛОl'і'Ч'них ви.ма'ре<нка, ОШОС'с\Ір.я-н:шадчика П. І. МОГ. Кра'!!іцова.

27

:,ч:на. ~C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~ • • • • • • • • • • • • • • "

Й!д-е

і

шєlNtо П{)!РУ'ЩУЮТЬ теХ:llологію ви­

Г()ТOВJIeurн:я ПРОДlYlюції, BI!'a-!~Л'ЇIД'О'К Ч(Jl'О 'В>Иllюби не ]lJіNIОВЇlДають зatIIі . лrotа.лЗім.

рав()ЧjНИlМ1ОО.'РТОч:ІОа.М

3з. те, !ЦіО 'ВОНИ допустили бра.к 'врОО()Ті, з ни'х жята пр оооросІ\ІВ­ ІНа ООІлата.

І\оЖlНОГ() ,рaпrюy зі смщЮ'В зз.­ якoorі ввго-roll'Jl6НИ'Х К()іС"І'ІОМlчllltів, Деві!3 дн.я .яК()СТI;, який ЛІЮ­ та ЇiIDIJIX BOJW HecтaH~apт.н()('o ~,нз.льн~­ к~фro'lOlt, джемпері<в водитыяя щом:і, с.я,'ІН(} на Фабриці, вИ']Юбі,в. У ріШ~НlIЯХ ХХІП з'їз;.n­ ГО облaJДo1f'a1RНJI вз.'Н'l'aЖli'і 8/ВТOOlз.­ ЮП,РС . гаворитыя.:: «Розширити виявити недолі'БИ У РО16(}ті і ЩИ!flивезутьуВС'і Ікінці Р'а;{Я'нсь­ Яlкі:ClrЬ мі У'юра.іни чавунні oo~oop.omV\­ arcoPТНIМeHT і По.1фIFШwrи iIIJIiIЧIfНИ їх виникнеlfllЯ, вvкити това;р.в наPOlД'IІОI'О С,[(ОЖИDa'ННЯ». IlІі тР)"би. заХlодів ЩОДО .'ІіlЮвilдації , брз.юу. т.pyUнз. ,1І;іJlЬ:НИЦЯ ЛRВalРНОГО Де БOOll1осередньо СТОС1УЄТЬС'Я на­ ПРO'lJе<д·еНJНЯ цього доНЯ дa~ позицех:у шюнеВе зз.IЦЗІІІНЯ ви,к,()онала шої фабрики.

НОВОХАЦЬКИИ Федір Карпович,

комбайнер і р"хи. З:6;>1:ЛИ комба,йном «СК-3» О'ЗИ,~,lІІн1 на Н2маЛ()ТИЛIІ 1683 центнери· зеjJНа.

69,5 76,9

ТРУБИ ПОНАД ПnАН

[І !Офер рз,д.гоопу С1Плоо~іВоСI>ККЙ». A:B-ТО\lашиною -«г АЗ-93» I8.ін :Іеревознть щодня Іна 'в-і'дlдаль п'ять к·іло.мет:рі.в від КО'L\І'ба-йНl:'В :;'0 ТО'КУ lЮ 23-25 тонн зерна при НОР'\lі ІВ.

НОВОХАЦЬКИИ Федір Федоровнч 'ПО'ІМ':'ЧНІІ.К ко~аЙіJ!le'ра ОО!1дані'ВСЬіКОЇ

86,1 81.2

"

ТОПlХА Володимир Олексійович

ефір()­

Ti~ ,масел IдЛlЯ IдИіЧНОЇ

95,2 77,3

сТре6)1Х'і~ьки-й» По J)аАоиу

_

шофер Бос',rtaнівсыюїї ПТ3JХоф~IІКИ. AlВтом,аwlИІО'Ю «г АЗ-93» ві·1t пере!!>із 317 ТOlfil зерна ilJіа. 1К()~аЙніВііа. ті'К.

Ki~1bKocтi

iIlepe-роб.пяють. Гатова перша ,пар­

100,0 88,9 29,3 Херсои. Із стмма CY~iв-1 ТОІІІИ. йому приовоє:но і'\І'Я од НО.100,0 90,7 32,6 'HOoro за,водіУ ооущено иа В<UIIY '1'0 З M~CТ Приазов'я ге. НІче.сь98,6 94,3 32,2 океаlflCЬ!К1DЙ суховаIllТ8<Ж.НИЙ К'Ор.а- 'ка_ 96,2 84,0 40,7 ~льво.цотонна,жн;jcтю 18тнCЯJЧ 40() (РАТАУ) 20,5 ___ .

ХОДОС Иосип Оникlй()ви'l ко\l6a.йJНер pa:дiГorny «JБООРИЦI>КИIі!». BIII.дalВ із б}1iJ.!(ера КОІмбай­ на КОЖ-НО\І'У гек­

Такої

піJВДН,Я

Подарунок кораблебудівників

102,5 82,8 ,13,2 100,0 83,0 30,0

«Зоря»

2551 цеtrnнер зерна, НЗ\l()ЛОЧ'УIOЧИ 28,7 центнера. ТКАЧЕНКО

_ _ _ _ _ __

109,5 99,6 -41 7

.\_'1Іібз.

ІІа «СК-3»

,плаlнтаці,ЯіХ

маCJl1ЯНОЇ си·ровини· тут ще нїJ<оли не одерж'YlВ3JJИ. Тепер ,на ЗЗtlO,да,х комlбїін ату «К,р І\ІМІСІ>К а l"р ОЯНД а» її

о",

'с>

ООIll!LlllllИіХ

У'юра'ї,ни.

01>.

~

,с''''"..:О-..

ВАГОМИЙ ВУВЕТ

~

Q=&Q~

_ _ _ _ _ _ _ ..

Сімферополь. Пона,д 2200 ТОН.Ч cYUIВiTb пахУІ'ЮЇ ТРQl)I!ІIІдИ зі,брано

,

"'><

Микола Яки.мович,

комбайнер

-

(у процентах до ллану)

С)'СЛО

тис. тонн. Господарства ВОЛИ'НСЬКОї області тис. тони зерна.

Продаж хліба де.ржаві триває.

райову за станом ва 31 липня

та птахофабрик З8JИQСRТЬСIІ на раliониу Дошку пошани пере­

18

11

І. иачаЯЬИJa(

А

Ч)'ГР€€В,

ливарного

ОСь в'язалыlціi

ТТ.

ш~ва, о.НИіЩУК, Михаїла,

цеху.

Дука-

Лука-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·а

До радянсько-японських відносин

І На

ЗЗІПрошенн,я

японського Ра\дЯіНСЬКIf.\І СОЮЗ0;М.

ур,яtlIIY в кінці Лllrmя 8

Я'!JОНН з

Сторони

визнали,

ща

мя

то-

11"0, щоб поста;вити на ще б!льш ct4-йlК'У основу 'виноси,ни мі,ж Ра(ЦЯ'НСbl<И'М СОЮ30\l і Яnон,ією, треба укласти мир,ний договір,! ІВИСЛОВИЛИ С.вої Д'У:\І:КИ з Цb{)~'Y

ператор-ом

зв"яВ'ку.

'П,рем'є·р-мj·н1-

С'ГрОМ ЯrIOlН'Н Е. Сато _і мав розмови З' М'ЇнrcтроМJ за.кOtрдоll!НИХ справ Японі·j Е. ОИна.

Сторони вItIКЛ8ЛИ. СВО'Ї пози,ці'Ї у ЗВ"ЯЗК'У з ста'НОВИіЩе-м у IltВlдelHho-СХ~дJlf.іЙ Азіі.

В ход;і ЦИ'Х рооіМО5, Яl!{і віщ6у.1ИСЯ І! дусі ід06рО!ЗИ'І.1\ІІІЮС1\і lі 'l!За€!\lОро3'}'мtї,ННЯ, &і,д-був.ся корие' ний об~lll ,дYlМIКa,MH ЯІ!{ У питанн,ЯlХ р3lltЯoIІІСЬКО-ЯЩ)IІІСЬІКИ:Х В11!UЮСи.н, так і ло .в.ажливИоХ ,М'Ї\ЖнародНИ,х пpoБJiемаlХ, ЯІ'КІі Яlвляють ооі\llЬІНИЙ ~HTepec д,./IJЯ обох країи. Сторони прийшли до ед Иіиої iZtУМКИ, про МОЖJIІІІІІ'ість ,дальшого

Сторони погодилися сприяти далl>ШОМ'У зм'і'Ll:ненню Op-•.аНJtзації Об'€ILI:наIНИIХ На,ці,й і в ИlКОРИСТОІвуваrти її Я'К д!і'йовий орган 'збереЖelflН,я миру і БJlд:УТЬ С,П: lвр06іт1!ичати м,іж собою з метою ,n.іlд'ВИ­ щенн,я її а,ВТО',ритеl'У. Щоб встановити міцнlІ'ЙМНР в УСЬОМ,У світі, сroрони ВИСДОІВИЛИ готовність оп,рияти ДООЯl11Нен'НЮ

роовИ11Ку ВЇlдiНОСИ'Н між Японі€ю і

РOl33брое!IJКЯ

ра,мlнсыкlм'· Союзом в уеіх га""узltх у в-щл<miд:ності З Д)'lХОМ cn>iлыоїї радЯИСЬКО-1ЯlпО'иеької деклараuіі 1956 року на ОСІН()ві fIIP-ltIIUИПШ Вl3аемної &lІГоди,рі'вноеті і невrrр,у~а.I!.НIЯ у внут'ріШllі апра'ви, НeGвайКа.IQЧИ 'на ,в-ЇlдJM·ЇI!IIHOC1\iB· пол'ітlfOIIIIИIХ ІІерекона'И:Н'ЯIХ і СQlц'іаIilЬнО'М'У Л3(!ljі. В результаті. пере-

"ем, і Вlва,жзють важлиlВИ-М зало­ бігти РОЗПОlІІСlQДженню ~e~HOЇ зБРQЇ. Досяrrн'уто доЖ>в:ленocrі ПРОВО'­ ДИТИ регулярніконсультаціі як у пита·нНlЯХ (!I;ВIOIC'ГOpoнttilX радянсь­ КО-ЯПОНСІ>КИХ 'в'і\діНОСИН, т&к і по мі,жнаtpQД·НИ.Х про6.лeJМаlХ, у :роз' в'~за'Нlні ЯlКИоХ за,іlНтереооВ3l1'і

говорів

оби:щв.і ,країIНН.

с!>Ку

була

п.і;дШіСанО'ко.нCtyль-

КОНlвен,цію

між

Японією

і

від

дlі:Й{)&ИIМ

В.

KOIНTPO­

(ТАРС).

ЗУБРИЦЬКИИ,

інженер по охороні праці. --а--

На честь СВJlта військових МОРJlків Трущящі в-ї:дз·начи·ли МОРСЬ4{ого

У

краіни урочиста день віIйсы\Іво-Флоту СРСР.

МО'ОК:Вlі

на

ХЇ'Ш(ЇНСblКО'.му

ВОДОЙ:\lищі Clваю маЙlсreрніссгь n-сжазали _,".1а,вці, веслярі, 'морські · \!-(цедісТIІ. Св'ята ТРI!­ вала \lзйже д'в'і гQДИ!НИ, заюін­ ЧILВlШИСЬ

O(jJUЦtaJIЬ'НІІІМ віЗИТОМ перебував мін.істр З3ІКОР\дОllНих оораtl СРОР А. А. ГpoMIfКO. МФнicтrp 331Ко:р1ZIPННИ!Х спра;в А. А. І1рmшко був ПрИ-ЙliЯТИЙ ~MЯ,понirї,

ТИВllі на,слr,1КИ.

салютом

ракет.

В',.'!J3НЗ чиди ClВ!ЯТО і в старо­ ВИШ-lOМУ Варонеж'і, колис­ ці раСЇIЙ'Сl;lЮГО фЛО1'у. На річ­ ці, де 270 рокіlВ TOI~'Y З верфі з!ї,Й;ш,.lИ перші р ооі·ііс 1>11. і кораб­ лі, В'Їtдбу'l~СЯ парад рі~ксlВИХ с)щен.

В Амурські'Й за ТОЦ'і 'паl6лизу B-11а'ДIliв-остока в \І1ШИКymались бойові кора,бд'і ЧеJ;1,вонаlПраПОРНОГО' Тихоокеанського ф.1а­

ту.

З

МОРСЬКИІХ

ГЛИlБИIН

піт'

НЯ1ВСЯ 'n;~ВО'ДНИlЙ ча'вен, ;на '<'ЯКО­ му приБYlВ оке&нський волотар

-

Неп'ТYlН

з сво·ї,м' ПОЧТО'~І

33

богати:рЯlМ и. Г ЛIЯ1да чі бурXIJIИВО а[JЛад'у'В'зли ек!,пайКа'м сущен ліонерсblКОЇ ф.лоти.1ії.

У MliC1'i-герс'ї Севзстопо.lі iВlіщбуlВЮЯ пара!:!; кораблів Чер;&онопр аlПОР НОГО' Чор-номор­ cыо!го флоту і ве.1Ике ВО:Д:НО­ anОРТИ'ВІне

СВЯТО.

Вели,qни~ був військово,-мор­ с!>ки-й па.рЗ(Д на Неві у Ленін­ IГpal.'l. !. Обхід бойових КО<рзб­ ЛЕВ двічі' Чер,В:QНО[J.раIПОРН'О!ГО БалтійС!>коro флоту, Я1К З ..iВlж­ ідИ, почаооя з «Аврори». Се­ :РЕЩ IlюqоонИіХ ГОСl'~Й б}'в П;Ре!М,'€р~м,іН)стр Іракської Рес­ публ.і,ки професар Абдель Ра,х­ ман а.1ь-Баіззаз. (ТАРС) .


ВСЯ ТБОРЧА, наТХінен,на ,п,рац.я і

НЕВІДКЛАДНІ ЗАВДАННЯ РАД

життяf:'зJ;tянсыІгоo .наРОДУIП;РО.

ходить зара.з 'Під ~ЮГУТlН!ім ВП,lИ!ЮМ істор нчн их рішен ь ХХ 11 І з'їздуКіПОС, Т рWliЯ щі !Нашого

тиоя", ка,р­

Тр'}1діЯIЩКХ . З допов.Щдю «Iljpo хід IВlІКона,Н1Н'Я nOCТaJНОВИ ЦК КПРС ~Про роботу м:ік:цевих РIІІд дenу­ таl1і'в ТРWliЯІЩИХ ПOJ1ТalВСl;КОЇ об­ ласті» ВИ,СТУПИВ голО&а 'виконко­ му ра,йонної Ращи деП'Ута,т~в тру­ ДЯnUИlХ Т. Білокінь П. П. - 3а Пfjр.іод, що ,МIПtу:ввід :ВI!Х1)­ ду в овітісторичних рішень ХХІІ І з'їаду КПРС, с,казав допОВ>і­ дач, ДJіялl.ність 1МЇіСЬКО'Ї та

добре ста,рту,а.али в Iпер.l1.Юм.у !РOUiі л'яти,рі'lКИ ТРУ'дівники pa~­

,вал ась. І х вltкоНlКОМИ, п<>CТUіі:ні !<О­ M'OCUI, депутати стали, ГЛИlбше

госпі.ві ПТ3іХофа:брИ!к' Раніше строку район ,B!tКOHa;B пj'врічни'й ПJіа!Н по продажу ..:tержа.sі молоJ<а, М'ЯJCа, .яець, Успішно проведено

Ів,нккати

району з lВел.иКИIМ

l1РУДо.вим під­

НОСeнJНЯМ

в.ключилиоя

актИіВНО

у

боротьбу за перетlВOрекн;я !накрес­ лень

па·рТі'ї,

вИ!знаіЧених

ними IЛл,а,на,~IИ

Колективи ~иеМіСТ& tВеj>ШНІЛИ

нової

гpalliдiioo­

П'ятир:іЧКI!.

ПРОМИСЛО:ВИ'Х

під-

і будов ДOCТlPOК080 за­ П:"Р'ііЧні виро6ничі зав­

Д3!НІН,Я по ,ВIO~X теXJНJЇ,ttно-економ, Ї!ч­ них покаЗНИlкаlХ і ~и;юбили 'понад

'ман flJpQДyIOIJiї на

568

бованці.в,

сільсыІІІхx

РМ

у

знаЧіНО

виробничі

активізу­

anра.8Иroс­

pOlКOBe .1IJИlКОН 3JНlН,Я першої заlповitді

ТР'Ущ.ящих.

ПI)Юlд3JЖ'у хлі'ба держа,ві. Б державні за,сіlКИ надійшло 2550 ТОН,Н AO:PЇLдHOro зерна понад пла,н.

В районі на:рЗJХОа.ується ,ве.ш­ кий заl'Їl}І депута"r>і'в. Вони .показу­ ють зразки су;мліIННОГО СТЗlВiJJенн:я до п:раці, беруть а,КТИВlИlу~асть у .rpoM3JдIcыом,уy житті, піlД'І'РИМУ­ ють тіоні зв'язки' з авоїми виООр­ u,я'ми, знають їх заllИТИ, чуй!Но реаIГУ'ЮТЬ на ї.х наlкази. Gпра.в.ЖJН·ЬМИ СЛ')1гаIМ," на:рcuу У.аЗИlва,ють депутата обл ас но'ї Ра­ ди депута'ті& ТРjЩЯіЩИIХ, :доя.РКУ

В ці

.дlні ,нарощуються

тем,пи

Зjдачі ОВОЧ:ІВ. НаlблИlжає!;ЬJCЯ за­ вершення 3бир.аIIlJНIЯ зернових, .~p_ ,ган,івова,но 1П'Р'08QДИТЬС>Я силосу­ ,ваНlН,Я і заТОl1івля KOj>Мlf.B ідЛя гро­ ма!дського

l1варин.ництва.

НещодаlllНО вШбу;лася десята сооія раійОНоНОї р,3JДИ деП'УтаітІв

мн,

iдJЯЩItX. Б раАоні з$р3З діють 58 рів­ НИJХ /ЮIбyroвих маJlcте.рень,.­ KpRТo. 13 прнАмалЬН. 1ІІХ пуикт·ів, а

J1ИJlЬНО

чи'х закл3tД:,В . ЗаlРаз ,в райо'ні бу-

,по&:U\ей

да.нd!вcЬКQІ птаroфабрllКИ Б . П. Н()ВQхaЩ,atоro, депутата Краси.rвi:в.cыоіi сільсwroї Ради, ко.м6аіінера П. І. Лобка. Ae!J)"I'8'ra :ра-

"ІОнної P~f, IJ1'8JIШIИЦjIO СемИlПQlfKtвicыкіi nта,хофа6рихи Р. П. МИІШКО та інших.

180 ·ВIІК?нали

на6ли- ' 50-

~ається знамен.Нд. по;ня

РІ'ЧЧЯ

Бел·itК()('О

ЖСl3"nНЯ.

Би.КОН-

"оми раЙОННQЇ, .~icbKOЇ і С:ДЬСЬ'

КИ1Х . Ращ наКjреслИ.1И

кон>креТliJі

заlХОідИ ,по піщтотов,ці З

кожнкм

дlнем

мей

'неВ!ПJзнан,но

,році

робіТIНи.Кіів

лятимуть новОО.l.1Я б\U;В,Нlках.

._

·в

ПlfIшне

зе.lєне

10 ТИСЯЧ кvщів , за,ходи -

поста,ноlВ'И

по

ЦК

м:іоцев,их

ВИІКО-

КПРС

PгlД депу -

ПО.1Тз<вської 0,6·

Уже мнuyло більше

сказа.в

сільськ, и<х

Рад

Л.

на за.кі,н'Ченн'я

П., _

є

в 'Роботі

сеРIЙ' О3Н!Ї

Д)КИ. Окрем, ! ~и,ко.НlК·ОМИ ще

неЩо,Het.1.0-

в діія.11;н.ість іці,йснюють

IМОЖДИlвосrі

.l.1Я да .1ЬШОГО ,ПО.1:IП­

мокІреиыа,' Кр а,Си.1.і:ВСhК а , Завориuька і іllші сі.1ЬСІ>К,і Раl;!И не ПРИ..І:.1:ЯЮТЬ 'llал·С"if{.НОЇ )~В3IГИ ,ро·

боті

к.1уБЬв.

уста,нс ,в,

6і'б,':' 0"(>I\,

ton-говеЛhНlI,Х,

\fе.1НЧ'lllIХ

: по6уто,

'ВИ·Х о,:>га.ні ззціЙ . БНІКОНК'ОМІІ, пост',Й,illКС;,Міс : ї, де­ путати, вся !1;ЮЩli.1ськkть ~1:iCTa

: ' сіл ше

11(>

ведуть

СflраlЗ,Жl1hОЇ

Ана,то.1'Й чер'а"ЯIК при'и,шов на Броаа;:>СЬКIIЇI Pl'\lOIlT'Ho-'механіч~ий Зtl!Юд з перших дJlfil3 його !]IY()~y'. Тут Нdб)1В :професію ~люсз,р'я, Не: Jаба,РОI~1 йо'му д()ручили в.іlдlПо.ві.даЛI;НУ д,іл,я~ку м:а'рат\'ри ДlВИ'ГУНI:'В 'внутріШНbQlГО 3іОр.яlН'Н:Я. З АнаТО,Іін УСЛlішно Сln.рав.1'Я€'ТЬQЯ . На фото : А. Черв'як б і ля ВИlПр06ува.1ЬНО\,,0

За!lюt\1 Л:МIІІВI10ГО нгоеоса. G

-

~е~юнт п'а.1Иlв:на.l СВОІІМИ З<:ELJ,ЗЮІІЯІМИ cтeHL1J ~a .регУЛЮ-

ФОТО Б. ПОЛОТНlЯiка ,

За ра ху нок

пі8j)OКУ,ки, ,Р!J'Jчинс.мішалки, ,рі' зні ,КОRШі, M'QlK-

втішнt. K~i'BHНКIf боУ;~08И 6аIЙЩІУ3

можltа

ВИ'К'j)ОЇТН

38

3

НИіХ

підодіЯЛblНИ­

К'іIВ.

ДЇ'l1кі8СIІКИЙ і Гогодівськии це­

хи маШИlfноїВIiШИВі\И :цали

350

36каНФlлених .к<)'г}'ш~к 'HWГO\l"

ни­

~ІИ можна зшити

322

пі.~одіIЯЛЬ-

'ники. ~ ЦЬОМ'У веЛlІ'ка заслуга ма,ост'рів Л. І . К1Іірпенк{) та В. А. Тараша . Слrд зазна' чити, що п<ра­ Сy>saJIьно- пральнии щх, де імайетрам Н.

А. Барл31Ifи'цыа,' зЄ'коно­

мив допоміжних М1а'Тelріалrв ('мила

госш:tдJl>j)сы-ого,'

лу) на.

48

Вміють

СОДИ',

Kpox~'a­

карБОВЗ1lfці'в. 6ереіМ'И

ро­

бітниці М. Т.ltа"ба:н, Г. С. Са.в­ ченко, О. А. Юj)Чен'К~, Л. М . Ва­ днмч.У'К, А. Г . .корнієн'ко, Г . В. Полінова, Н. Т. Са"вчеIfКО, М. Н. Гаркава та багато jIНШИХ.

2

НОВЕ

2

серпня

ЖИТТЯ

1966

Лр.уп а 'н a,jJOJIJНoгo - ко.нт рол ю ста,НlIlії Б.рова'риперев.:lрила 8Нко­ НЗЛі'Н!Я пі~ПРИf)мст,вами М'ЇСТа пос­ Т3ІНО!!И РаlДИ .'\1:'н,:стр)в .Союзу

РСР, року,

HOro

ПРИ'ЙіН'ЯТОЇ

у

року.

БУ1д':~ниu.,,&і, НИ,Х

.вирішеН'Нlі

заВодань

КОН крет­

еконClМ':'КИ,

КУЛЬТ}";?І!

Сесія

П'РИЙ'НЯ,lа

МОlза'не

на

р,ішенн.я. спря­

'виконаЮI,Я

посгаlЮВIІ

ЦК КПРС «,Про роботу міще.ВIІХ Pal!1 .д9Пlута,тl'Jв Т'Р'у1дlЯЩИlХ ПолтаlВ­ СЬКОЇ С'бласті». Н аIКРОСМ~Ю КОН­ КРет>ніза'ХСI.'lИ по ПО'.l:llІшеIlНЮ я.ll>ності

м,:оцевIlХ

о;->та,ні,!\

..1:-

В,lZlд/l,

а;КТИ'!lJіза'U!ію роБОТ/І I З If,КО~I:КО~I' в, ПОСl1fЙ'НИ,ХКОМ ;6й і зел\'! аті,в, ус­ II,ішном'v З3івершенню п .lа,ніlВ пе:)­

шого

року

п'ЯТI1рі,LjКИ,

1I0CTa.B.,t>-

, І-:ІІХ ХХІІІ з'Їl3t.1.а'~lI1 КПРС і K C'~I' п а рт.ії У,КІраїIlIf.

елеІ\трcrl'ех-

нічшl.ОС В,ИІроб:'в Qoсвоілив .'Іll>IlНі

E,иТIY ,,,арку Лj()J~і:І1еСІЦЄ'Н'J1Н :~ГО С[':­ тиль.н,И'К'а ДЛЯ .гр~~а'ДСЬ;І\И:Х і IJlO-

к'і:лыoorіi

1

с>з:іТИI.1lЬНИJ\lа В

ти,С'Ячі ШТ'}·іКвj~)!Пj)а.в-

А ПО-МО6)(У, т.ур6р:ати т,реба. лена 'для продаж'}'. До J\lїНіЦЯ ІРО-

Бо

Ж 1'o;ti

KO)fy

в.j;ЩОВ~J,а'ти

нових в~'ГаНе11кивід ПИ';IО'РaL"Н, м·еталобрухтом?

за

ра,зом з

два КУ'ЗОВИ від ёІІВ'Гомаши;н. До ре'ІІі, ()іД"'Н пtдляга~ ремон·ту. на

О, €ГУПО8, УПОlИЮваженнt'i «8торчGp-

Др'у'гоМ'у звалищі -

мету».

беТОНОМLшал-

,возу

Простояв 33 .го­ дltНlr. Потім ао насліх роова'н­ тажили ПРЯМО f\!Щ у.кіс. ПРОЙJШЛІІ

{t6.'deHTo.\1.

\дощі,

і

цемент

,В8ЯSC>Я

КО1р!Жа,ми.

{tbOro От5Ке. rюлООllна його. з:,ПСУІВалась. Таке роо;в.ан,аженlf>Я ЗЛОЧИН, за

6ерезн'і

.,Про забезпечеЧНбІ .своєчас­ розвантажен'Н'Я в.аroн,і,в і ,ви­

Я1{И,й

т:реба

О)'!ВOlЮ

ка-рати.

Крі'М

:з заЛГ3НИ1llНИХ TOro, за прості,й ,BaroHa на КOJIО­ Скажемо, Вliд1вeP'f'O, що .нУН8ІКЛ3ІденО штраф в СУІМі 24

ваlнта.жів

crа,fщі· Й».

:НalCЛ'Їt:1iКIІ не В'11ішн;і. СТЗ>НОВ'ИJЩе, що Сl'ВОРИЛОСЬ .на ста,нції Б.рова­

карбоова:н'ці.

ри

жен'НЯ 'В2Iгон.і,в ПМrК-3 :ВlІматило CTa>нцїlї '4500 QрБQва'lщів u.iтрафу . ЯК баЧ'ИlМО, т. Хававчук JB'\lLOO:відаЛblfl за це особи не 3'JЮбили 'належного ВИСНОІІ>К1У і продо:вжу­

чеfJез

НtЩбайЛИJВе

ок'ремих

керtI\>НИ1Кі:в

!Ва,нта,жі,в,

.:tуже

ста,влеНIН:Я

до

ПРИЙО:М'У

серйозне.

В:зьмемо пересyu!lНУ !Мехаlн,ізова­ НУ КОЛОН'У N2 3, де ,НЗlчаЛI;НИlКОМ т. Xa;Ba,BQYK. На совісті цього .ке­ ріlJ!;ни,ка лежать ТИlOя,qй карбован­

Ц:'В, кинутv..х на вітер. Хї(іа мож­ на без обураltня оча,х псуються ,Ї

ДИJВИТИСЬ, як гинуть цil!tН;Ї

на та

Д€lфі.цитнім·атеріали? Ад.же на іх IІІ'J1IГОТОІвлен'и.я

затрачена

веЛИІка,

праця ЛJQдеИ. ШлаіК, щебінь, гли­

мате,ріали

роль, я,ка ІВ 'lдJВQ.J.ИТьоя ~І"'щевим ора-а,нам ,В.l31.1И :в ком",:.ніСТИ'Ч'IЮМУ

t{,

ку Uly~e ВIІ'U}"Щ6Н'О

П'ЯТЬ т~яч

ме- Н!те устагl1ю}'ва;нн:я, яке псується Ш'Г)'ІК та,ких сві'І'Иль'нИ'кіIВ . Нова

ГРОШІ ЛЕТЯТЬ В ТРУБУ

:lУJlають,

,рів 6а'ВОВНJlНIliХ ткани:н.

Й.

освовна

MapNa

в сlк;ла'~алыJ.муy

цех'}', :lе , н'а'ч~ль.НИll\о.'\І М. К. У.1ЯНИ1ЦЬ'І\иіі.

Б. ФРІДМАН, rоловний інженер.

-++++++++~~+++++++++.+++.++++-++++++++++++++++++

го слава. Розкроюючи пщо-діяль­ .ники, CJкатерки, на.в,::шжи, гу­

ПОГОIlНИХ мет­

те нас не l1ур1)У'вати.

тал~.м ЗЗіросло бур'ЯН'МІИ ч~тири на території м,айстерні

економіст фабрики,

Г.

w.

Clправи. На по~в;р'ї разом

БоротJ>база еl\,он()'мію ма,теріалnв трИ'ває . Г. СИНЕЛЬНИК,

прокура.р

Ремезою перев.рИJIК, як зОерrгає- штуr ві,~повів: !скла. нея МЄ'R!.ло6рухт. На.слі',!(ки не Ми план DII'KOIHYG~(}. МожеIПерша п'tі>l'j,я же стамятыс'. до цієї важливої

економії

К!р},к, :районний,

TilIМ !немає. Недавно ми з маЙlСТ- Iнедmr}1СТЮ'У 6еЗГОClПО,"\арність на- &УТОВИХ ,IPj)юrіщень. РОЖ';' Юlвач })ООІ ре."онтУ Mexa.H'i:г..rв С . Н. <tалыfкK 6 ,':'У'правлінН'я д. д. Ек- сві1'':Ш Зj)l)блении із Оj}ган'Їчн,ого

Т. Г. Ше8ченка ДO'l'РИ,%}їО'ГЬ св.о­

313

оі,lЬ­

Нова марка світильника

БУ-5 J4ewкають ,на ifОВій 'Тє-риrrо-не ліц ДОЩ~~І. Рll. ВО'на велика, але порлцк:у На кри.тичне за,"'ООжеНlIfЯ п'ро

за Ill'ЬСІГь місяців ,ниніШНЬ(іГО ро­

РОЖilliі,ВlСЬІКОЇ

.f3lBtp-илюк 1IJ,щзна,ЧIМИ, що постанова ЦК КПРС «Про, ро60ТУ JМііоцевих Ра;! деП'Утаl1і,в ТР)1J.;ЯщИХ Полт а:ВіС ької оібл-асті» ЗІІО' ВІУ і ЗН'QВу вка'зує на ту вr,.ШКУ

як тараж і , ~exa.Hi"'ila !4>а'ЙСТерня ~Іасоси, котди. Все і'ржав'Їє,

"'У ' збережено

ro.ooва

У 'Влаоних

"Аби ми план ВИI,онупаIЛИ"

наел;ДJКИ :

деоята сесія РООГJ\lSПlула т"кож

,ПИ'таJmЯ сПро стан та заxq:J.И по lЛол.іIПШ€>НlНОО :ВИХ08НQfї рсооти се­

з телевізііінИlМИ ЩОГ.1ами, побуту. Б ИіС1'У'" аюч:і ,В'ИIS!IВ:IfЛ И контроль за· 'ви:ка.иаlнtНIМ ,ви,робни- 3, ШКOJIИ, ДН11Я'чі З8lк.1а;ди, бу\.~J.ИiНІКИ чих пла,нів ПЇ!Jiп.риеж:ТіВ3МИ, paLJ.- . ЧИlмало k,н'УЮЧИХ неД.0.1 ',КФВ .в ро­ хульту:ри, 'М3'Г.а6И<Н'И, лжарні, 'впо- іГООІІ81МИ і ,пта,хофа,бри:ка,ми . Не боті Рад, 'вказали на Ш.1,ЯХИ по 'Р'fflДJКовЗtні .ву.1Иіu:і. Земл,і ра,йоку повн:стю ВНlк~)рнстовуютl>С'Я всі їх УС}\.'!енніО.

ЮТЬ п.ро по..lіn.шен,ня .кудыlронс>'сc

і

соціалїІСТИ'ЧНОЇ заКОНІІІості.

секретар paii:кOlМly ЛКСМУ М, М.

ПOlр.яд 'з ;!ОСЯ::1НУТИ:МИ УОП'і-

хами, _

житла

ЛаІСті», виконкоми ·міської і сі.1Ь· СЬКИ.Х РЗt..1 району пост,ї.йно діба·

3В;~.И

~З1jJJЖI.1Н Охорони

N'PTi

сі-

850 '

по'над

pa:LI,ГOCIГIi.в ол.р-ав-

змінюють свШ вигляд наші села. CTaTHW ,вникають Іх ПIРИlк,рашають нові ДООРО'f'н,і ,rooподарс11В, слаlбо

та1':В TP}\д!llдHX

А

ПOlВ ИіНоН і ,на

на: ЇfБЛижчим часом ї'х буще ЗО. Стала до "a.:IJy фабjри'ка .ме.хан, і­ ред нenОВlНО.1Ї'11н.Uх та 11;JУД{)8Jt3ш­ зова~ого ремонту·.і nОШИТТlЯ взут­ :ГУВ_Н,Я М'ОЛQді, >Я,ка З8ІК·iНlчила тя П'оту;жністю зо тис.я", . па.р ка заJГа.1bHOOOвїТIНі школи:.. З до­ рік, саюрjЩЖ~ТЬСЯ баННО-ІЛраль­ IЛО1lJЇlдiдЮВИСТУПИ;В заC'J'l)іКl1ІК го­ ниА комбі,нат тощо. ЛОВИ' раlіі&ИlКОНКОМУ т. Тозсген.ко 'Велак& Ylвага ПР.lft!tі~ЕТЬІОЯ С. І. ровширенню СЇ11КИ ШКІЛ 'І дИ1'ЯУ ВIІІСТ)'І1ах ,пО обroвОР€JНJНЮ ао­

до ЦЬОГО · т. БіJlСIКІUНЬ

велккoro свята.

«Про роботу

си.рОВИіItУ.

Ради

стон.ти

:НИН!ШНЬОМ!У

roanод~pcmа. _ _ Н житrч . Н&ІОО1 'Кpa.I·~1l

};ZI:і'НЮ

ВIliКОРИlCта'Ти

Мd;oцeвi

го

Здійонюючи

ЯК ljа,йеКоно~нtше

а'МОр3ЛЬНИІМ11

криються 4 бj\дИ'Н'КИ КУЛЬТУ'!>И, 4 ДИ,ректар р2I.1іГССП:У «Русан,іlВ'СЬКИИ» д.wмчих садк'и та ба,гато іIНШИ<Х М. Л. Хаза'н, голов,а .ра,ЙО>н~юго сб'ек,,:ts. Ха,рактерно, що лише :в HaP'OдlHoro Cj1д,y С. д. Кр а:s:ч'.\',х ,

і Ібл'изько

вони

деpalC8ІВІ!ЮГО

.jlнши,мlt

n"lанИJ фl'на,нсових плат€lЖПВ • .!добре ,на'даro,ди.ли зак.у.nівлю Л.l~lJКі'ІІ прод)'ктів сі,,,ьсblКО-

.pOl1Ji си-ла,ми ,гром;щськост,і поса'.:!жено ПОН3Ід 20 тоояч шr~1К дере.в

qУlмачки,

А8РМОlда-

вчи·НІ<3lМ1I .

CouіаліСТИ>чної Праці М. З . ПильТЯІЙ, депутата св:тильн.івсыкїї сільсько.ї Ради, ГеР1)Я СОlJlіалісТIІІЧНОії [\р ailllї , ЛЗllКОІІУ радlГООПУ

вбраНrlЯ Фр'yu<ТоВИ,х ,і декора'ТИІВ- шеНlНIЯ оргзн'іззroрсько.ї і J!Il:XO'Bни.х дерев. Лише .в ,НИ,Н'ЇІШllbOl.\1,у . Iroї роботи сере;! ЧJУ:;!ЯЩШ<: .

цу'JlКИ,

і пo6ytoaoroобс.lу;говуванlМ тру-

Q;t,ЯlГаютЬІОЯ

IПiдх~пИ'вши ПО'!И,Н МОСltвичів і леніНJ1РдJ)Щів по eK()iaO)liї ме1'алrв і маТЄ'ріаJЙв,р~6і'j1н.иці лі'гк'іжы'с;її фабрики ху.ДО'Жlніос ви:ро6ів k~leHi

.роо,к'ра,дачамн

М3Jй:на

Героя

«3о.Р.,» К. Т. ДsiчеНIІЮ, депутата ра,й<ЩllOi PliIIlUI•.Ц)_ТЩІlliCта Бог-

пqp;у.ll!.ечь

"O!PJUКY,

дуються 3 школи на 175О }\ЧlН :'В сыкїї Р3JДИ Г. П. ЛИТО'В'Іенко, за· пощар СТІВ , ЗIд'!lЙонено та .дООудовуютЬІОЯ 24 класи, я.кі J8Ї!Д1 УЮЧИЙ раЙlв'lдJ;!I:.10М ку.1ЬТУРИ ,по ,ПЇI!IJВИlЩе'llНЮ Р~ВНЯ Оір'та!Ніirзатор­ ТИIВUlЗ~Ui1-l п.ослш,н.их lКом:с1'И 1 де-, пеJ)UЮro 'вероон,я п,р",Йі~11УТЬ 800 Б. І. тj1рсыи,й,' ,ro,100Ba РУ1д. н:янсь­ ської роботи, IlТОсилеНI}ІЮ J8;ПЛИlВ:У uparnв clльсыю Р8tl1и !1ОС11РОКО- УЧН:ІВ. ДО 50 р:ічниц,і ЖовmНIЯ ,f!Iі,д- :кої оілl;СЬКОЇ Ради О . С. ЛИТСIВlКа,

Хл:оороои ра,ПОРТYlВа.lИ лро даст·

-

«Р)'СЗlніас~К\fЙ»,

Внасліщок пoлimuенн.я OJpra,Hiрщ З3lXQIді& за~рс~ої р~ти ВИК~~~'і~, аІК-

Рад на дальшИlЙ роз&и:roк 'КУЛЬ­ турного 6уді'8КИЦ11Ва., ПОJllUшJмн,я .nобутового, ТОРf'OВельного, іМ~И'Ч­ IIIОіГО обсл}1roВ}'1Ва НlНяі ;ви'хованн.я

весНЯН'О'ЮОЛbOlві роботи, орга,ні'зо, lВедеться СТЗір alНIНИЙ ДОГЛlЯlд за пооі'вами овоч:,в і картоплі,

ІВано

>рЗ\Ц;roaлу

6оротюи З П,роява.ми ~РОМа.діСьхоro

НУ,

блоки, дороroцін.ниЙ

.1ИЛИ

на

'МОІКЛО, лось

К'j'ІПУ, ,і

DCe

це діва

перем,іш}\Валось,

кодесаМІІ.

ліс

зв,а­ рlЖИ

РОGВОЗИ­

' машин· ,

Дба I ЙЛи.1Jі ,гоапcuа.рі готували Йо.го для капітального б)lдkвнlЩТ­ в.а,

а

невда.хи-!КеріiJ!lННКИ

ПQnC}1Ва­

ли це Ha'pqд;He добро . Гjрше то­ 'го, opeHlдJly дІІЛIЯIНЖ'У на CTa~ц~i '80НИ

.nерe-nво,рили

у

склад

AO&ro-

ТРИlвалorо зберігання. HaIВeдeMO ОI!l.ИН П.ркклз,д. Прий,шOlВ вагон з

'pot<У

КУТЬ

за

Всього

ж

з

почат.ку

неавоєчаснеРOЗlВанта­

незавJtдRУ ГРУ .в ж,мур.ки, яка

може

за,кі,нчитIIJCЬ

лаlВОЮ

nt;!cY:A-

них.

Не Ікраші сл.ра,&и і на меб.1ЬО­ В~Й ф.аобри.ці. У св:й час її ди ­ ректор т. Немцов Hap:'l<aB на нес­ 'Тачу ліоу . Через це, мовл:яв, пі:д­

ПIРtfє,мст:во

працює

неРИl1М~ЧНО.

Тепер ліс прибув. Але коли по­ спостерФгати, я,к вінз6ерігається, то

МКМОі!мі

нз,п.рошується

внс­

: НОВОК: немає ХЗЗКЇllа на· фаБРИІЦі. На ОКЛа.д1і ,вЩсутній 6у,дь-,якиіі ПОр'sщо.к. КОІЛоди &алsmoться n.р-я­ мо на реАка,х. НедаlВ іЮ був такий ВИП3JдОК . Під вагон, я,кик РУХ318-

йшли па'ралtlJlьно. ОСЬ '111М обер·

СТ'РУ'КIIlій, ос.и:і.1ЬКИ

таЄТ!;QЯ

зівку

беЗ>ві!ДПОls6д.а.1ьність

за

.ВI~H

не

через

може

цю ВІка­ 2IЗ:,,1ЬНЯТlI

Il'РИ'Везен.у СИ)ІОВИНУ aQ'MiIH:icT.pauiї '~lебльOlВlOЇ фабрики. Ти,м , часо'м лОС.окла,дати є куда , А.1е керів-

,ваmни 8'~з ll'РІІ,везеної Б ці гсlдинн ,нзв.іть чер'гозиrй по піQ'їзні'й

.ництво і паJ1ьцем не по.ворух'не, щоб да:ги лад П,РИJВезеному дере ву. йоro с.к\Uа'ють rrрямо 6і.1'Я ко,пиї. За:Міість ,в_едеНIІ,х 60 мет'рі,в площі меблbOl&И'КИ з,а!Й:ня .1И ЗОО. І БІСе ривно ліс не РООВ3Інта,-

шkть м:сяnів з заlВСUl:У ПОРО'lШ<О­ 'вої металу,ргLї ПОП _~ИіВЛО штра­ фу 558з К3Іріба.ванці ,

жується. Ті .1ЬКИ за три ЯliJі· просroяли 96 годеин,

'ВСЩ 'П.1,з'С'Тмас таlКQIЖ не п'рО!во­ \дять розванта,жеНIН,Я B,aIГCIHilВ уно-

В З:ГО>Н 11 , ПnДflIРИ -

СIlРОВ·И'lIІІ . J!;;I.1.С'У·ТН ; Й колії. За

Перeвlі:рlКОЮ 1!ІСТаlНlO·влено , що Тlжі Зdl30ДИ, яl\{ ШИіНС'Ре'Ж: НТНИЙ, pemohtho-:~ехані,Ч'НИЙ, Б.МУ-З9, за­

НIС:Т.во ПОВИінне СІЛ.1атити\02 ч'і і Н3-В1іть У друl'У зм:.ну. lКа,рбol8аЖDі штрафу, Tal\ це ж ГИlН:УТt. ДО'р1:Ігоцінні MaTepja.1H, Ti-ЛЬКИ за Т1ри 1!aJf'O.HH. А скіЛblКН .1е'f'ЯТЬ у тр},бу державні кошти . їх 6)lsae ло т,ри! А керіВНIfКИ вкщезгада'НИХ і неКОІЖнoro разу, КО .1И начаJlI;НR'К /зга!д3ІНИХ пiдJприємcrв ДIfIВ..;I,ЯТІ;СЯ ста,ИlЦі,ї т. СтеІГура М. Ф. ПOlПе- на .все де 1Ср:ЗЬ fl8JIbU.j. Тм ба,й­ рeдlЖ)'Е т. НеМіцова, він в·і,д;по.Вlі-. ДУJЖе і те, ЩО CItJ?OBHHY, бlка да.є:

п,ри6у:в.а€

М·и. домов.илися З людьми . ~же є кран. Завтра все :JРООИJМО. Бі;а ЗаІ16В1нень т. Нmщова сn.раІВИ ,не кращають , Віз і ,нині та.м, ,ЯК г:>воptЯть в на,роді. А як.6и

по'м:ютиI'и. ~ОJlИ' ж, нарешті, Jlавел)'ть порщок на оре\U:нИ1Х майда:нчика,х кері'ВlННКИ rniщrrриєМCllВ і о:р:ган!ізаціІЙ?

-

т. НЄШl.ов .раз, Вl!l.руте, втретє заплатив і'з OВ'O€Ї кишені шr>pаф, то >ВЇіі! ШВІШКО 6 знайшов, .1\О1!1.еіі :для РОЗЗ3'нтаЖ€IН1І6І ,j за,крив 611 t!!opoгy

нenодобсТ'В08М.

Не м<>же

nOXl&злитись

м,у розвантзжеlfНі 'Ba'roHiB 3 ШИ<Х­ тою, окаЛIІІНОЮ та Llегло.ю і ди­ реКтор за ,воду .rюроwкової мета­

лурrioї т. Коваленко. НавпаlКИ, 'оон РОЗООріЯ>дIli8CЯ .3 десято·ї ro:ди,ни lІІечора·

:роЖУ'вало m,рИ!звести

саМИіМ на,носяться збитки за,ВОІД'У за'Л'ЇЗООeт1:JНIIИiХ П'РО\1ИСЛОВИХ КОН-

і до

шостої

ГО!дИНИ

:не ,розва'Нта'Ж}'1Вати B'a·ro·H~B.

,на

р:а,н,к,у

ЦИ:М

ста.нщю,

немає

де

В, ОСТАПЕНКО, голова '"Рупи иа,родного КОНТРОЛЮ, Н . КРУПИЧКО, .N. СУПР)'НЧУК члени групи.

пеPet:l'

IЮЛfr8МИ уоniХ31МИ В OJ1epalfН/ВJHo,

ся , ОК:>ТИЛ3ІСЬ QдJHa дер еви'Н а і стала ·поперек колП. Це за'г­ життю людей, мо!гло .:to а,ва,ріі ,BaroH~B, як,і

і

-

<>--

БРАТСЬКИ" АЛЮМІНIR Пуе'<ОіВИЙ

IЮрПУС

електролі­

зу БраггськсlГО 3.1юм·і,нієва.го ЗiJl8<UУ . 'ВІИІJ.ав ПЩ>ШНЙ а.lЮМ:­ ній . БУ:.liіВJНИlКИ заво.д:у з·060· 6·'яза.rrи'Сь у жовтні :ввестив ДlJЮ Д.Р)lГIlИ корпус едеКтро .,і· зу.

(РАТАУ) .


АКОРДНО-ПРЕМІАЛЬНА ДІЄ ВеЛlJ1кі і почеоні ЗЗ\ВlДЗіНН>Я пос-) РУ Ію,м~д()р.ів. Кр,зсновз T3il30JJeHj перЕЩ п'рац:mникз'~1JИ смь- ,якз суціJJЬНИМ' КИJl'И,МОІМ

гудинз, .зЗ<Вlдзння за день виконати даз

ського ГООROда'j)C'r.ва ХХИІ з'їздом наuюї партИ і рішення:ми

заСJJаJJа зе~ю, гарантує БРlІ!га,дЗtм пере'ВИlкО'нати юяті зооов"я'зз'ння по

ПлеНІ)'іМ:1В

IВИJНШIІ)'ІВЗlI!JНЮ orі'I"К,ів.

ЦК

КПРС

по

оШВИЩ-

'НЗірзхOtПУЄ'тьоя зокремз по КОЖlНо­

а,ому п!іщНєсенню JЮіot ГЗIi1-УЗeїl Віщомо, що погодні у,мови весігооrЮДЗ'ріСТ·ва, збільшеllНЮ ВИробни !дуже оприяли рlХту бур ·я,н.ів. 'f:I~!цl1Ba ПРo.дlу,кцilї, зниженню її і ТОМ!у' ~Ве\І100я багато поп'раIJiЮсобіІваР'ГОіС1'і Пр аlnН'У!Чи уюп,ішно Івати. Леnше бу.г.о. борО'Тися з .ни,пе.рет.ворити у жиТ11Я ВМИ'Ч'ні ·нзс- минз ка.ртоплі та куку,РІУщзі, де танови, робі'l1НИ,КИ радд't>Cпу боронув,гли і .В,НОСИІІІИ гер6іilЩДИ, «Tp-еБУIJ(іIВlCЬКи.Й:. зарзз ДОКJJЗtдз- хоч на ци,х KYJJbТ,ypax .не обіІйшють 6а,гзто си." ЗlН,Зінь і п·р·зці, лось.і без ручної ,!}раці. Що ж.до щоб уже в цьому pOlЦi .Р:I&еНЬ о·во,ч~в, ТО, незважзючи .на мех.зтоолоідарсыоїї д,і'яJJыюстіi ві:ДjПов·і- ___ ...._. • • • • • • • • • • •

даlВ сучасним ви:мога'd'! Попередні п.ЇЩСУ'МIКИ

СВlі,д,ча,ть

НА ЕКОНОМІЧНІ ТЕМИ

ПІРО перші У'СПІ~ХИ. Ви'РОЩено хоро.шlfЙ урожай зе)}нових тз зерно-

___ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Gо6ових IOy.nыl'ур, а особ.1И:В·О ,пшеH~i,

ЯІКЗ

дJЗ€ ' З

ніЗtМи,

.кОIЖНQГО ·гекта.ра

Яlкі

ШИРОКО

ззщюв,з,дЖlУЮ-

ІПО зо і більше центнерів до<)і.р- ' ТblCЯ в системі Д<JIГл,я..1.}" 'Н(lГО верна.

Ще вищий

урожз.Й

керуючи'd фЕЩір

жзю циіх .культу,р ще нз

OВIдJi€lHIKO

З

.120

Олек,сзнд;рови.ч '!'ир!ішують жіIН'КИ. 05Мlір:коВlУЮЧИ

гектз'ptів тут з:6-

рано Їlі по 35 . центнері.в. Пер e.дo;n і

сьогодні

пи'тан,ня

ор.ані-

з.ацН .ПРЗlці по IдOtгляlдУ за

просзп-

ни:ми КІУ.1ьтура,ми, дирекці.я, пзр-

ЕОМlбаЙ1:Jери віi.!IJді·л~а Мико.1З АНОдіін т.з Ва~иUlЬ мрлыиченlкоo

'Гі Йін з

та

профап1.7l>КОВЗ

ОРtГа~і,за-

::o,ra:

~~ :~~ізз~~~:;ОЧУВЗ.,и по ~!~ П:и~~~~а:'.~я·П'I~~~~~~~ НеПОГЗІНО

СВОЇІМ.И

РИIННIІ1КИ.

ОПlра:n..пяютbtCЯ

ЗЗlS"а'Н~Я1МИ ... Зз

і

,му ВИідУ oJ:~o6i7 за за,гаJJЬНИl\!' пра­ .ви.,ош. 'J1pаmIЯ€ТЬІОЯ, ЩО ок.ремі 4.1ени Л8!НІ!<И 'ВИJКQ/I'у\ваoJlИ з а'ад ЗtН­ НЯ ПОJJОВИ.Ну .робочого ..,Н,Я, З друtl'Y п0tJ10В8Н1У не були нз роботі без ПОВЗJКII;и.х ПРИ'ЧІІІН. НарЗlХУlВаlННІЯ заробітної ма.ти .в т·ЗtКОМlУ 'раві ПРСІВQДИМО ' тільки зз· факТИ,ЧlНОlшконаНtу роботу. ЯJQЩО 'i'.plllдeНlHe заlмаnн.я Qкреми.й член

jЛ<IIНIКИ В'И4конЗ\В з.а ОДИН ДeJНb, а

д>~a ДНJi ВlШ{орист.~В!j1ВЗІВ у СІВОЇ,Х

1І.1'nlЯІХ,

ТО еКОНОМIІ

роб~чого

бути, ,І нз.раotу-

ва,"ня зар!мап/

,проводитьея по

ТЗIРИ

фу ,лmос'10

п ,роцент'оІІВ

твз-

KY'nbTY'P ;& пє;ршу чер11У залежить [;і,д лра.вилыоїї о.ргаН"їззці·ї і оп-

Коли на ,ВlfконаlННЯ

JJати П;НItЦJ. ВИХ'Q).І ЯЧИ з

процент,іIВ.

пер<іо,ди

цьо.го,

З

IВраjДoГС\опі «ГОNмі'оськиrй» старзнно гоТ'у.ють насінн.я пшениці .до .сів-би.

Нз фото: робі'Т'ниці першОІГО ві;ДДlіJDКЗ Л. І. Кирієнко, Н. В. Добруха та М. І. Стасюк на ОЧИJщеНiljі зерrна. ФОТО А. Ксуза,ка·.

всього заlВ-

а

ДЗІНІНЯ членом .,ЗНІКИ було ззтраЧeJНО робочий час .n ОДIlI! .день, то .

·в

ХОЧ ЇХ може передбзчено

от АХОФЛБРНЦІ

три&м:стю ро,60ЧОіГО ДН'Я по рз,д-

ВИlКона,нов

ст QK

!І ................................................ ".11І ..... .

СВИТ0 НА RиіВСЬКIR

на'j)Яlді СТЗlВ"'dО фз.ктично Bl~­

іІ1,рацьова,ні .годиіни, бути більше, н'і,ж

..................

Хороший трудовий ,розгінвзяв І праця

першOG'O

а'Р'П'~'З'ТIУ

штук. ОдержаlЮ по 90 Я€ЦЬ від

КИ

р, т

П'Р()lВОДИТЬСЯ

піднесеlfН-Ю його економіки, труК:ЛОlnpз,мів на корову, а на 100 чер;ВlН,Я ни.НlішН'ьOtГQ рок'У ми роз- за lІопереДН'ій день. гектз'рів Y'Г~Дb - ПО 290 ,центне- робили Ііа всі ці .роботи aKoJ1iдlHoОснов н И1М' 'О.р!ГlIJнї'ззц'іЙ!НиrМ з.ахQ­ .ц,івнIfoКИ фабри,ки за шість місяців ріlВ. П.1а,н щюдзжу молока, де.р- [J,ремізJJыуy СИСТ~МlУ оплати, з.Г;ilIJНО дом ,в СllоСтемї . а,КОJ1iдlНо-преМіі.аoJlЬ- виробили 11,7 мільйонашту,к . .I'Ч'Ч,Я іВlІ,КОНЗ,НО .нз· 115 з якою кожен ~:'І'НИК на окре.м'і яtЩЬ при ,плані 9,3 мільйона жз ,ВІ. зз П'lВ'Р fJVV З 1!ОЇ ОП.~г.ти є іltдНtвk'lуасшне зз'll-

На'йкращї

У'с.піхи

ма -

на

кожну

з ак,рФл л elНУ

Олекс аНід рз

Петрі,в.на

Ко.Вбз~". н,ська Нз

кіlнець року

U}lдевlfроблено кз,

заIВ~ЗННЯ.

в.ід ЩЗ;Н'КЯ, доведене до КОІЖ'НОГО члеа КИ ще початку POKV ро_Іна .1 'НІ . з · ,. . І _,

і(ЩЮВ'У, бс'!'и, з також ЗЗ'ГРIІ,ченqго чзсу.

Оюсютз, -

Олек'саIJoД;Нt

2.220,

МЗ'Є

Оl'н nдер ~_'"' В за.rножності D UI ~,rКli.1bKOO1li, і якості викOtнано,ї

ють доя'р,ки Ггlнна ГplI'~opi,ВoHa БаБИ!ч, ,ЯІКЗ Н3о.'1.0,ЇЛЗ 2,180 Kl.1 0 ,rpaiМj'B

АКО,РI!l'НИЙ

Микола,Ї'8tНtз

вЗ,ВlдаIИНЯ

наptяд

по ,виконаіННЮ

.розра,хова.ниЙ

не

менш

1760 .кіЛОtГра,мU'в. 'ЯІК ,н,а 2-3 дн'і і лише в окремюв

господарС:Т,В'і

.му

3263

ТСІННИ молО'-

ПОВо1іЮЮТЬЮЯ

що 'СТЗ,НОВИПIIМ€ на

корову оо

ВИ'ПЗIд!КУ

бz,чені

'dеНlше.

В НЬО'МlУ за­

вюі .рек,~і3И:ТI!,

перед­

формою.

ЗГ:IДНО в .Я'Кltм 8и!значено

кожній

Колектив

ДСЩЗіТ,КОВЗ ОПЛ8'l·Н.

справився

а .нз

Н)() гекта,Р:і8

ПЕРЕ,L\9 ВИ КІВ

BI,L\;iHA ЧЕНО

Сла.!WJО прзцюють, Зід()оувзЮ!ЧивелИtке молоко, т.варин:!шки рз,д­ Г(j(ІПУ «tГОГО.1.jIВСЬККЙ». УQпїШНОВfUКОНЗіНО ЗЩg,да'НlIі.Я по .зироБНИIЦТ1В1У і

ЗДЗ'ЧІ ~1O'.lOIKa ,дер.ЖЗ1Ві. -Ві'.!ІізначаютЬІС·Я прзцівlНІVКИ ферlМИ c!l.ру;ого ВЙдідrJllКЗ, >lкі три,мають переХ'tПlНИИ Чер:,юний прапор 'раід'ГООПУ, а також .д()~РЮі ііnших ,ltiIд­ ДЇ,.7Jlків, ЯКИrМ nРНіСlЮЄНО лочесне 3r3З11!'НIЯ «ЗОJ1О1'і .РУКИ доя-рки». Ко.ж­

,заumз'ння,

'8 НlКС,Н а'НIНI

ав'ОГО зооБOlВ 'Ія З а,нrн·я .

М. r:HAТEHKO.

•••••

~ НаДЗlВllчаи,н()

ШВИ:д,КО

'минає

ча<:

'влітку. Погожі с11,и.і. хот,і­ JJOCb би ПРQДОВ;JКИТИ, але це не в СИ,lЗХ ЛЮДИ'НІІ. З,да€тЬІС'Я, ще Н€lдаз<н'О ЗytC1'l"ічзли ми В€'OНІЯ'НУ

піО:JЮ rr,улз

ЖЗЙlворонкз, а ,вже

тілося ,10СЬ

ми­

lІоловина л:та. Та ЯК хо­

б,

щоб

ВОНО

не .кіНlча­

...

OtIl·<,\Д'tВ 326,'2 мi~i'Meтpa, дІніІВ' з опacrа'ми бул'О 37, CY'da ефек­ Т€Щ1пеРЗТУіР

'РМ,УС:'В

становить

.вище

799

10

гращу­

О:ОВ.

Я'КОЮ ПОГQJДОЮ ПОXlВЗЛИТЬСЯ серпень? СеР6діНьом::сячна тем­

.

пера-ny.ра .передбзчається до 19 ГРЗ!дуюїп, що нз 2-3 ,гі>адіУ­ си в,ище кілы:стьь

зз НОР,МУ. МlісЯ>ч'НЗ опа.ДIЇВ стз,нов-и.ТИІме

міліметрi.tl, тобто в межзх НОр~lИ. В періоlJ.И 5-7 і

·55-00

11-15 серп.ня - зна,чна і !\ІІін­ ли,ва· ~MaPН:CTb, часом !дощі з грозами; .нз JI'Ot'Ia'TKY М~CбlI.І.Я і в о,к.ремі дні третьо,ї декз.ди­ м,і,лли:вз JIIM.a,p;H:lcTb, ,м;іCilllЯ'М'И ко­ рот.кочзсн,і, .,гр()tЗ'Ов,і дощі. Вітер с.ХІ'JдIНИ'Й і ,!Jіlв(деН'НО-<:Х>tIЩИ'Й, 3-

7

MeTpt~s у ceКlYНiдJy, ЧЗСО.\f

8-

10 Ме'І1рі,в У' сеК'УНIДУ, R KliH'lIJi

·Що можнз ока·затн ПІРО кіль1\':С1'Ь QП1щі,в, тем,перзтуру? Зз JВегета,ці'йний період :ВИіПЗ"10

ТИІВНИІХ

І

.м:юящя

п "8ні ч:н() -'3 a,~iдJH If.іі,

:МteTPbB у сеК)lНДУ. НзМільшвисос<з теМlпера'ту­ Іра ('в:ноч! 1&--<20 ГРіЗ,дУС:IВ, ВІдень 27-32 градуси) пе­

5-.10

рещбац,аєтЬіОЯ на

l!іЯ

і

в

наЙlбі lJlьш

поча.тюу

міСІЯ­

Чe'l18ерт'і'й

п'ятищен!ц~;

нивblКЗ

тем~пера.тура

('11 ноч'і 6~11 ГР:ЗIДУ(1і,в, в·день Ю-25 гpa,дJYC':Вo) - ,8 кriHlЦi мі­ ОЯіІІІЯ. В решту часу тем;пера.­ тура буще в.НОЧІЇ 11-16 гра­ ДІ}ЮЬВ, В\ді8НЬ 24-29гращу­ оі,в.

М. БАСТИЛО, агрометеоролог БорисnlЛЬ­ сь,кого тресту радгоспів.

в

ОВЮ€Jч.а!6но.

з,ко:рд.но­

.

І. КОВБАСИНСЬКИИ, ' директор

~Ю,10ка Н;1 корову. Г. ЛОГnlfiнеНIКО, Г. дЖ'УХ:, М. Ч~ПlРНlи:ка, К. Дер, кз.ч ООС;' -наші перЕЩОВИ'КИ. На НИХ Р:I~ВЯЮТЬСЯ .восі ТlВаРИ'!fНI!оКИ.

З кожни;м донем l'ВЗ'РИНlНИ'ки H~:PO~Ь 'ВИРClбни'цїво 'МОЛClКЗ. ВОНІ! ЗІ~lаlгг'Ються за те, ЩО'б пер,шНlМИ в ра-йо,ij,j 'рапортувати про

ЗЗ3lfа'ЧJeне

му НЗір.ці, ВИКОН'УlВзлось 'в стро­ ки і Ку\Л!;т у;р а , ~ЗІкріплена. зз ро­ бі11Нико:м, булз зз:ажди в ЧИІСТСІ~І'У стаlн.і і врожай з неї зби,р'З:ВоСЯ

Ііа з ни,х має Ііа СI!.ОЄМ'У .pax'Y:НrKY .по JIjВJ[ ти()~чі кіЛСll1ра l М'DВ і більше

,

з

фабри. ки

успішно

радгоспу.

Володимирівни

.планами

інкубації

пі,вріччя

тисяч

яицю' план~

87 штук, О·ксаии Борисла­

ку,р,ки-иесучки

при

ві,в'НИ

Кон-дратюк,

яка одержа.па

по 112 штук я€цьвід курки­ н,есучки замість 95 штук. . Золоті ,руки в Уляни Тихонів­ ии Бу'РЯК, Марії Поси,"і.вни Брук і інших. Вони мають .відмінні ре­ зультати у ,вирощуваНн'і і ДОГ ля­ ді за, ,птицею, добились писоких добових приростів її Живої ваги.

Ол,ександра Єрмолаївна Кондратюк. Тут одержано загальний при.ріст 710 центнерів пташиного

становить 238

м'ясапри плані 607. Дружною ~ім'€ю жиr вуть_. і пра­

проти

цюють ,робітники

IПРкб~к

карбоваНЦI'В

ВІД

Шеп­

по 101

Добрепопрацював колектив батарейного цеху, який іОчолю€

rПросаШI.j: Kym'l'y,pll роопО/д4лені Я€ЦЬ, rВИХОДОМ і збереженням моІНЗ Дlіmщки .ВИ·РО:БНllчі нор:ми, ЛО1д'няка, добився значного зниякі у ВИ\Г;I,яд:і сезоНІНОГО ЗЗIВ1дЗIIJН'Я' ження ообі,вартості ПРОДУКЦії. За пеРЄlд,з!н'і робі·гниЦISFМ Д.1.Я .досл'я­

ду. збор,ув.РОЖЗоЮ. Накож,нrШ ін­ ВИlдаєїьс,я В':ІН нз ру1К1! JJaHKO. дv.IВ':,дуальн'іЙ 'Нормі з першогО' nі,й перед поча,т.кС1М lЮ'боти, а· поД:НІЯ заlк,Р)ПJJення її за робі.тнИJК'OIМ 1 'ве,1И,КИI\1 пщнесенн,ям працю- ,веРТ!I>€ТІ;Сrя брlfl'ЗtДиру по закі'н- ВlCтаНСlІменз тЗtБЛ'ИlЧка, на ЯІК,Ш К"І'Ь в UbQ.M.y ,роціН~Ші робіт.НI!- ченні і IІ:РИЙНЯ'Гl1і ЇЇ. зазн,з 'чен'О': НЗІзву кулы1ри,' ПJJО­ ЕІІ ПО IВИ'РОЩУ1ва.нню ка!}-топлі на Якщо ЗIКО])діНИіЙ нзря.д ,виписа­ щу ,5 ,геКТ31рах та прі,з.вmще ро-' ,'){)о IгекТЗ<ЩІ,х, а та:кож овоч,:'в і НИ'Й на 3 дн.і і фа.кТ\lЧ!НО ВИ·КrO.на­ бітни'ка.. Табличкз збер.ЇtГаo€ться до фptJ'Кl'ііВ. НеЗlваіжзrючи нз НРИМ1ХИ НИЙ!ll строк, то на.РЗ'Х'}lв.з'нноя зар­ IПОВlНОГО '3'З1~і'lfчerн'н'я ро6оти нз ді­ ПОГQJlи,вс·івироБНИЧіі. 6РИIГ,ЩИ Іплати по цьому IHap,suy rrровОІдИ­ JJЯiН!Uі. пнростили хороши·Й урожз,й кз'р- ТЬСI1 по тарифу за ВtI!oКОНЗ:И!У НОР­ ДtYlже ІВ3ОК'nИ1ВО, що ТЗlКа 'систе­ теплі, GlВO ч.іlВ , OtCОМИВО ОІ~і'Jmів і му і 10 процентів в!Їід тарифу. нз­ і оплати· праці ПОМ·j'ДОj}іlВ. рз;х()tВУ€ТЬОЯ 'прогросИі8КИ. Я,КЩО ма О)JIГЗ 1 н,іSа<ції ПеРlНа та. дj)уlГЗ 6ри!Гз,ди, ЯІКИ"'І'И за,ВIд,а'нн,я НЗ'Р'~ду !ВlІ1Кона.НО зз ,111в.з пі.1ЩIИЩУЄ мзтерізльну заі,нтерєсо­ керують Д!м.ит.ро КорнійlКО та дні, то .J!З'раl~YlВа.н,н'Я П'роводитьоя в,31Н1ilCТb, лі'I4В'~дУ€ знеосі,бку, акти­ Робітники не І.ван· Кор,ніЙко, зо6о,в,'ЯGЗЛИСЬ зі6- ло тарнфу і 20 .щюценті·в !JIpo"pe-' вtізу€ тру.д;іВhIfКIЬв. рзти 110 150 центнер''ІІ ' огірк,ів і СИІВJКИ, ЗJJе при У~Юlві, КО,1И JJЗН­ 06меЖУЮТliОЯ ·РOtбочим, ЧЗСО\М, Ї:м IiOMJjm~P~B З .кОЖНО!ГО гекта!ра. Зз- кз чи ок,реМIf1Й прз,ціВнИК при<> не визна,ча€ться початок і кііНе.ць рзв 1.IJl ,колеКТJ~ВИ на :КОЖНОМУ З Т'упили дО 'ВИIIЮIНЗIНН'Я HaiCTYil1,Ho,ro ,рO\бotчОJ''О .дIJЯ чи пе.~рIВЗ нз Otб:IД, )О гектз,р:і,в ра,нньО!го ПОd~ВУ-3БИ-lзаIВідаЖJ'Я або ж з д,ов.во"lУ брИІГЗ­ не за60рo!Jяєтыся бра,ти нз, свою рають по 80-100 oЦeUl1Ht.'plLB ог:р- дll!ра .ї,мнадз.НИIЙ виot·Щни.й день . . iд'i.,rmIlКlY ~ОП(JIМОГУ, пра.щавати іР зв.вечері або в кі,в, ПРИІСl1УІПИЛИ ,до мзсового з'боБУlває і ТРК, що лз.нці діЗІНО HO-іВ'РШНІЦі, ПЇl3НО об3діню nepep;il'y, в залежності ........................ n ...... tJlI • • • • • • • • • • " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D .віщ того, коли . це ви:гі:дJНО робітю'ку. Прк цьому зберігз€ться ОДІНЗ обов'яз,кава 'вимогз, щоб

3044 ,К:"ОIГР,З'\/И, - 671 центнер.

"ур,ки-несучки, а Піврічний план продажупташнного м'яса вико-

Жlі'нці її сезонне ЗЗівданн,я, ЛРЯr~а. н' анона 128 процентів; і

Зої

колекти.в . КИЇІВСЬ~ОЇ, Пта~офабрик.и І T~ЦbKOЇ, . яка одержала. .

О на.РЗХ~'ВІЗ'ННЯ ПрOl"ресИIВ в першому /роЦІ п ЯТИ'РІЧКИ. ВТІ" , ' " В тому 'ВИIПЗIд,ку, люючи 'в життя історичн,і ,р-ішення КОЛИ ЧlЛен ла,ноКИ мз,є п-и.х,ЇД нз .ро- ХХІІІ з'їзду КПРС по дальшому босу а.бовiдrп~у бри,гаl.J,ИРClМ РО3rВИТКУ сільського господарства,

пеl"ше пuпрічч,я ~юни.

,н.зщоїли 1441 ЮНону молокз, що СТЗІНОВИТЬ В серЕЩНЬО,МУ по 1448

про -

'зз<вданн,я.

з ІІВ кз:ртоплї і особлИIВ'О ов.очев.и,х ГCA;{~PДIHe заln,дl!oН}ІІЯ

наші

ча-

су тут ·не може

ло-rрИ- IГрєсИlВlКИ зз ,вчоснkть ВИКОІНз;ння

'но ПlРIЯlМО окаt3ати, що ДОJJЮ 'вро-

пшениці ІМЗЄ .;:tрYlГИ'Й >ВILд:]' і., ОіК , де

чи більше IВИlдlі'в !робіт. Од.ну З НlіХ перевиконано, а д,Р'УГУ -, H~. В такому іIШПa.дJК'У прогресивка

160 ти-

сяч за Івідповідний пер,іод мину-

несучок,

де

цеху

КJJіточних

начальни'КОМ

Михайлі,вна

Радісна . З'вістка пр"йшла на фабри'ку. Дружний колектив тру-

ко,пали план .поваJJОВОМУ збо,ру Я€ЦЬ на 120 процентів. Таких від­

ді1liНикі'в

радних

анзкано

соціалістичному

рqбни,цт~у

переможцем

змаганні

і щюдажу

ПРОДУКТІВ

Як

на

і

,BM'lIJКe _ свято

серед

IІрикладі,!!

Вони

,ви-

сумл'ін,ного

ст~влення до -праці ,HeMaJJO.

Де.ржаві

тваРИItНИЦТ·ва

птахофаб. рик області

в

по ' (8И-

Счаслива.

Ві· ра

лого ,року.

На

зборах

виступив

директор

Київського М'іжобласного спеціалі-

раЙоиу.

зованоro тресту

зібралися

птахорадгоспів т.

птахофабрик і

Аджубей

Т. Д.

пташники · в .РО.~іТИИчому .клубі. Тут ІВ У- РО.ЧИСТJИ .обс.тз;оовщ ·зас-

Він ,вручив КОJJективу фабрики і ,вісімнадцяти кращим пташии­

ТУП.НИ:К заВI.ДУJ?ЧОro С'І~ьськОоГOOnО-

кам

свідоцтва

про

затвер,джеиня

дарськltм ВІ'ДДІ~~М ,КИIВСЬКОro обкому КП УкраІНИ т. Бондарен:ко М. С. вручив колекти,ву перехJД-

ЇХ учасниками Виставки досяг­ нень у народиому господарстві 1966 року в Москві.

шову 'преМІЮ.

та

З теплими словами привітан,и,я ,аиступив другий секрета'Р 'рай КОму КП У-країни т. Cep,гi€HKO

ніСТИЧН'ій партії і Ра,ll.ЯНСЬКОМУ уряду за постійне піклування про труді,вників сільського господар-

М. О.

ства.

Трудящі Броварщини, сказав т. Cepгi€HKO, раді "гр'у-

Виконаємо план першого року нової п'ятирічки по всіх 110-

довим успіхам колекти,ву фабрики. Чудовим ,прикладомі с,правж-

казни.ках до дня 49-ї річниці ВеJJИ­ кого Жовтн,я, ;таке одностзй­

ItНЙ ~ерв?ний прап~р обкому K~ Дирекroр птахофабрики т. Дят­ УКіраl.НИ ІВИ~ОИКОМУ об~аоItО/ Лі~ва ;Г. Р., голова робітничого КО­ Рад·и депу.таТlВ трудящих f гро- МІтету ПРОфСIІ· ілки т. Фещук О. Г_

-

інші

ЩИj}О' дякували

Кому-

ньою wколою для кожно.го пра-І не рішення КОJJективу. цівннка сільського господарства € В. РОМАНЮК.

а=======================================

ЗаПJlава може і повинна давати більшу віддачу В піВН'ЇЧlНіlЙ чаJCIГині

ра,йону, І

IПро родючость

заплави свід- І пі:д Пjюсаrnні. Однак

що меЖ'ує з Черн'ігівсм,ою 06л~'С- Чan'Ь хоч би ,ча'Clті сгаги 'запаштю, ,РОЗКИIJlУЛИIСJI землі . кали'l1ЯlН- ного сі,на, а .м·іж НИl\fИ Вlже 'ВИlгнасыоіi lJ"I1аХ()фаl6рltкК. Пwгорбои і ло 'І1аюу отаВ1У, що іНе'зюба!}ом J;,ЦДОЛПН'КИ, Сl'іаfИ ліІСЄІ>ОМУ1І', ПО,,\е- ДJl1УГИИ Іврожай можна БУ'і\·е зои'КYlдИ залишки ча'ГatpНИJCа. ТЯ:ГНlУ-lраrrи. HeJMoQB рута, Ч'О'РНlіє буряТЬСЯ аж до СalЖJЇ З8lПЛa>l!И: .Р;ІКИ І кона J'И"lка, а пі':\ нею со'ко,м Трубіж. Води її Іне:ПOlМітно лли- нал·и;ває'ГнС'я КО:J)іIНIНЯ ва,гоме ІIli}'1ТЬ ПО зал;зобе'ГОНiJОМlУ ж<>лобtу, ПОПОRнеIllН.Я кормової бalЗИ ,'1л,я .

зроtШ·уючи ЖИТТGдаwною

маос,ні

торф'яники.

ВОЛОГОЮ ТВ8ІРИ'll1ництва.

ЛJ)оте З іЬПЛalВla

Трубежа

мо,же

каЛИМНІЦі

3}'С Ітрічають ,і .рщ'( Т!Р'Уднощі~. Вже LниніШНЬЮIУ роц'і Є можлwвість осВ'оїти додатково 500 геІ~тафів зг.шлaJ&и, аЛе даb'l'НС:Я В'з<НatIш ві'д­ с}'тн>1сть У районі Л.У'К:О-'~INIіора­ 'ТИІВ'НОЇ станції. РоБО1'а ж заlГОНУ 3 ПеРВJfслаlВ-Хrмельницько['о раІ ИU. ",u,· Н'У аж ."1'"",не .. ""'" за'доволь'Н:ЯЄ

31JO>СЛИХ ЛО1'рвб ,не тілЬ'ІШ }{а.lІі-

_ Добру землю ВЇДl&ою:ва'ЛИ в і П(}івwнна давати ще більшу від- т.я;НСІ>КОЇ фarборwки, а й іmш!х !liО'В·llд·а·є г·олор,u..>ПJjЩ, U·ИV Н а це .наЦ1ЛЮ6 . . !1О.ClПО.Jiа·рс'Гв району, ЯIVі праГ:J'УТЬ БОЛ'О1'а, - ·Р"'.'" "'" 'lУ. ТР'У\дIВНИ.·птаХ·f)фа<'рики О."·" е""с"ндр . сІш,сы\огоo . . 'піIДВИlЩИТИі р&дючі: сть З'IіП,1<11.!lИХ a' Г"~Hn'" .н' :U no '" IIr;'B г·о'с.подарсТ'Ва І UUI

Lванович

J1аlПИ'~ін,

-

гол'облю

'пOtCщ~и, ЯК ІГОВОРЯТЬ В на РOl,1(і , і

та ·впр(}сrre. TaIK'f)Ї зе\fлі ()С'ущено геЮТJ\jрtВ, 3 Інеї 5,30 ге'Кта­ 'pjB (}PH~Ї. Без особливого труда ЬИj)O'IЦ}"GМО ІПО 300-,400 цен:т-

1196

НЄР:l8каIIJУС'1'И і 'МI}!ЖВИlНа кож­

рішення 'ЛраВlНев,(}J'О :п.лен'У~У ц.к

зеlмель, поліlПШИТИ сіНОі!;пі і П:1-

Іш,ре -«·Про ШИ'РGlКИЙ

РО'3ІВиток ()(}івища. НalЗРj.ло ЛИТа'І111 fI ПР :І ор-

,у,елі,арщitї

оде'ржан-

ня ,вИСО'NИХ

~etріНОВИ'Х

земель

1'а

.подЩJoCЬКИ,Х

В цьому НIk'tty J'Є'К"Nl:рі, ,Д~ 500 цеН"І1неоріБ ІКОРМОВИХ буряюі:в,ПО 250 цент­ ДО:,lа 'І1К ОВІ} не' рвв DИКО-ВЇ>ВІСа та п{) 60-70 т.Р3lв'а'ми ще

і

ДЛЯ

і:ншиlХ

оі'ЛblСЬКorо,с­

K}'IJIbТYP».

рщі

П'Га.ХОфа'борижа

ЗIІЛIУЖ\}'Є

200

,гаlні'Зalцію на наУ'І\ОВЇЙ о,с нові пп­

сrrалиіХ у;рожаї:в 'рощ~nва,нIНЯ наlсі,НІІЯ Іредиrrи це ,мож,на

трап.

в O'Д:HOI~!'Y

І.

МИХАИЛЕНКО .

гект'арі'В жпла­

ви,

збі..lЬШУЄТЬtC.я і кількkгь

<АІtpавак:нЄЗОЛlоте ,щно!

ної ЗЮI.l.і, я.ка б'У!і\е викорпст,а · н'а

(jp-

г сс -

лодарс.тв, (JПlщі'ал'ізуваrвrШИ пі:.1:.\і­ Л'ОК на rР'iVgосіЯНlні на,сї;пш;':;;в.

зла;ков'юш

це,lI'l1не!»в сіна багато.pttчних траІВ.

30,се3

НОВЕ

2

життя,

серпня ) 966 ро,ку.

3


20

ЛИПНЯ преМ'єр-.м;ін.icr,р А/И'­ лjj Г3'j)оль,д ВіJl'ЬіСОИ - аголо­ СИІВ ry П'ар'лзlМентІЇ UioJW сер'ію за­ хОідШв"

./іІЯ

CnрЯімова'НИіХ

чергО!вої

на

ПОідола,н­

фіІНаl1fC08'О'Ї

кризи.

ФlіН8lНlCов.і ~ризи і8І А.кглИ стали П1іоля другої CBi1'OlliOЇ !Воі·l!ни регу­ JDЯіРН,ИlМ Я,НJIIЩем. Двіm -.., !ВОСени 1964 року і вліl1КУ 1965, р'ОІКіУ :.:.... ї.х пережlІ'В!ВlВ лейlборll'c'ocыкмM

У'ріЯ\д, ЯlКОіМУ довелось тодJ ~робити Юllqальні ПООИlКИ У аlмерикан-

БЕСІД"

Все це ВElд.е до того, що 3OI1lori

cыкro фінaнcaвot"O- Х8і1,j.талу фунт

стер.лінпі'в це· «:Clll!SrТа·я ОВЯ;J'ІІІХ:'. Ан.глiik:~і кmіталicrи з JJOЦДOH­

зростає

дуже

ЛО.Вlj,лЬНО.

В 'cыкгro

ЖИТТЄІЮ

OirDi

З8lРнтереоо-

1965 році приріст ста'новИіВ лише - !ВаНІЇ в' ,Зl6eреженні позицій а'ІІГл'іl!J1JРOlЦенти. ЗоВІНЇш:н.я АIІІГ.л:іі має хрО!ніqнІШ

roР·ГіМЯ дефіцит,

c~oгo фунта Яlк дtpyгoї овітооої валЮ1'И пі>сЛ·Я дол..ара. Це дa€ ЇМ

тобто за'везеllilFЯ то.в.а,рів за'ВЖДИ ЛflРе81ИIЩУЄВИВkз. У T'paBНJЇ ниніш-

великі J1JРнБУ11КИ на м.~жна.рOi,!QНИ'Х В'ал:ІОТ-НИХ операціях ,і зaбe&Jечує

2

нього poКly це переВ'ищеКНIЯ ст3lНО-

прооіoJJеІІоваие

,ви.ло 81 'Мlільйо'н фунтів стерлі,н.. із, а в ч,еj)IВні 105 міJІЬrЙон·і'В.

lПерещ у кра.іїнах, Яlкі КОЛИІСЬ ВХО­ щили ІВ Б;рита,ИlCblК'У' іlщ]ерію, а те­

НеПОМ'ЇlРН'JIIМ тя·га·рем

СТalIIОІВИlЩе

насЗІМ­

для AНМJiї [~~!> CКlJ!3дають QIJi.IU/Р'УЖ,Ir.ість на-

СПQДів,aюrrься Qдержати ,більше п,рJ!1бутооів, lІІі,ж У ,себе .в. кра,їн,і,.

це штynmе окорочеlllll~ CnОЖI\ІВ8Н­ НІЯ всеpElДИИr. КіраїlНИ' ШЛЯХОМ .mд-

(Байка) Вогонь

змlі,шrОр'І1У. ВИК()іИУЮЧИ'Й обо.в',яз­ ки .ДИРеК'Тора Г. ЛlІ<п"ЯlВlКа у Ізід­ пов,щі лише, ЩО всі ці факти 'В':,дІПОіВі:tдають ~.іЙlСІності. При:м,ішення 'МЗіГаЗIІІИУ сп.раJ!t1llі тісне. Через Ноедоста11Ноість rrj'дсобни.х ПР'ИlміlЩень чаостину то.ва,ріl8 дс~ю­

lПода,'DКЇВ,

обмеженн<я

ОХОРОНУ :цоров'я, oaвimy та інші ссщіаl1lьн,і пO'l'peби. Др)"гкіі iu.mnx, іКOUI'и-за 1В~ia. з КрИІЗИ ДОВQДИТЬСЯ

'ро3ІІЛШ}'ІВаrrись

r.pyuJiЯЩИМ,

за.lІІЖ­

,ДИ ООи.рав ypsц кoнcep8aTItВIHOЇ па'Рl1іі, яка Л'РEUlJCТа'вляє і1Переси а,нгЛІЇйськlІІХ МОНОПОJlіСl1і·в. А тепер

В са'МЇіЙ .1еЙібориcrгські.Й па,рТlїї і РОl3гJIIЯJд кеj)!tВ!НИЮN Брова'рсыогоo

,на цей ,ШЛЯХ стаlВ лейборИCl1C~И:Й

с.корочец.ня

ЗСW1НYJIWIIНь

на'

·роо.вН­

ток на.ціонаl1JЇlЗованlІІХ .гал.узей. <про­ ІМИЮIЮВOC'J)Ї. - і т. ,П. Воі ц·і заlХОі.1.ll УД3/РІЯТЬ Н8СlIIМIIJер«щ по а нrлФіilсblКИIХ Т!р;YJДjJIЩIІІХ. ,в той же час КЗlп;іта­

стережен·НIЯlМ·IІ.

Сл.іщ 'в;Ї\Дзн,аIЧIГТИ, що навіть ка,п·італltcти ВИСЛОВ'.l.Ю'ЮТЬ C\1M:Н~B 'В

у

:ві,рностІ

КЛ,ЯlВrCЯ,

... T~

У :ві,'lН~М ,КОХ3іIlIн.і Полі.н.у божився.

Аж ;toки З Пол'іна ~а'м попіл ЛИШШlCЯ.

І. МИРОНЕЦЬ. се

Захисникам нагороди Це

були

збори. було

близько

ніх вої,нав. для

дііісно

,клуб

при­

двохсот. колиш­

Викликали ЇХ сюди

вручення

медалеіі

-

незвичайні

,В сільськиіі

високих

на

честь

нагород

двадця­

тиріччя п~реможиого закінчен­ ня Вел,ккої .Вітчизняиої війни. На збори п.рибув праціnик paliвiAcllrК«OMaTY Г. Г. Гаври­ чеико. В залі урочист~ тиша. ГригорІй Грнropeвич сердечно

І

вітає ~олишнlх ~OЇHiB, _KOPOfKO РОЗПОВІДав ,про

Гер6I3М.

Потім ІОДНН ~a одним гого­ лі.чани підходять : до столу.

Гавриченко

І

ІХ

тисне

їм

руки

і

вручав посвідчення та м.едалl.

Присутні гаРllче аплодують.

Серед наго.роджених люди з

побіліJIИМ rВOJIоссям ; Оле«СЇй Ісакович Шевель, ,Павло Нес­ roрович Суш,ко, Максим Ми­ колаііович Вага, Іван Андріll­ иович Лось, МИКОJJа Якович Осьмак, Андрій ,Пилипович Ралько. Серед НИХ каваЛери багатьох нагород Тимофій Якович .Ведута та Іван Арте­ мОвн'І БІлецький. Уважно беруть в руки наго­

JЮlll.и

молиш.нї

трудівники

воїни,

-

а

зараз

молодші

віком

товариші Віктор Семенович Міхеєв, І,ван .Мусіііович Тимко, Павло Кузьм,ич Савеленко,

І,ван

Антонович

Хан

і

Інші.

Серед них і жінки Ольга Гри­

гo.piВlНa сип·і'вна

МакареНІКО, Віра Йо­ Гармаш, Софія Гри­

горівна Пилипенко. НагородЖені -не можуть МОВ­ чати. Одержуюч.и медалі, ·вони запевняють :присутніх в тому,

що Ів М'РУ сіоіх сил боротиму­ ться за перемогу і на мириіІі праці, а .вразі· потреби зиову

візьмуть :в руки зброю. Від нагороджe1frИХ з слова­ ми

лодя·ки

,ВИСТУПІІІІІ

директор

радгоспу В. І. Мехед.Ві.н ще раз иагадав про відвагу й хоробрість, заклика'вши холиш­

IЙХ ,воїнів не забувати про під­ СТ)'lUIіс:ть палП:в аійни, брати активну

участь

в

радгоспному

виРОбницт,ві.

Г. АНДРІЙЧУК.

Нar3I11ВЗІЄ

••••.•••••••••••...••

.и,иться Зlберkати НВlвіть ,в ТОР,ГОів.е.1ЬіНОМіУ залі.

IПроблема ООCoJJу,ГQlвуванн,я на,селєНlНЯ жwгловоlГO маосИlВУ оста·

точно бу,дІе ,розв'язана ,в наСТУ'ПIЧО­

м'у ,р.оці після ~l1УПУ .в ек.оп."уа­ Т3ilIJію гa'cтpoН'Oi~Y. що б}1де ВІ;'':!­ критий

у

б}IдИН:КУ,

я.кИIЙ

пеgебу­

Ba,€ НИIНl в сгащ~.( бу.ді~НИІцтва. -А тим часом, ДlІ,ректору ДЬЮЧ'СІго п,рОД\lаlI'У даlна 'вка;З:IВК,а 'нала,го­ щ,ити СП,Р1l'ВУ з ПРИіЙlманн'я:м QJМO­ та:ри. При I<IYlI1'~B'д.i' TO'Ba.piUв у окл.я-

~,Н()IMY nOOWJ.li МЗlгазЯlН -безпереш'K?JtHQ n:р,ийма€ CКJIOTapy. на обМ'l:И.

('J:APC).

Про порядоk полюва.ння

за-даlрсыкоуy житті школи і П~ЗL"{о­ фабрlllКИ загін Н2 3 нагороджено rJ'я!нськО'ї 8-,рі,'ІІЮЇ ШКО.1И бригадир r,рIІІМО',ТОЮ ,p:aJfкOМlY КОМСОМО"'у. МіїСцевої ;rrа'Хофаб,рики Роман ВЇЩЗНаrlletlа. l'рВlМОТОЮ також ,го.лО'­ Са,вич ШУЛblI1З. IH~e й :не наз- '8а. ра.ди З3d"OIIiУ Таня ЛаОИl~:'на. веш, бо це діРYlж,н.ИЙ колеюгНВ. Не заб}ІВa€ ·ма.1енЬіКИ~ nOМl)'1НИРавОіМ, з ICJIЗlCНИ'МІ lКері'ІІІНИіКСІ.\І KЇF. і ди,реюція IптаіХофаrбрнки Мотроною М'уооіїВООЮ Собол~ВlCЬ- У че_рmui !ВОна заIOylПила j ВР'У'чила ,КОЮ І!ОІ'О МОЖІНа зycrpіти то на заroнові еКСКУ'рсilii,lІ'У 'ПУТШК'У дО ili'рапо.rщі .ropO!ДН'bIOЇ КУЛЬТJyi!>И, то l(alre83. ТІШ' пі<?іНери l1'Обо/-Вa.JJИ на

CT~a:в на ;колі,на.

•••

Є. ЄГОРОВ.

Та ГОЛОВННlм У'дарам, .!IJJ'Я ан'г­ л·іlЙC~1ІІХ робіТНlWів було jJlішeнtН'Я

піонерсЬІКИЛ

,rLH "НіМ чет.веP'fОГО класу Кали-

ЗЗ.ШЦЯ·ВlCЬ" ·до· сухого По..'tїiна,

са,в про те, ЩО л>радМЗіг, р03ташо

'В И керіВЮЩТВlі F.ИНИКДИ сер'Йоо'YlР'ЯД, який mєрщить, що ;J!i:m лре,д­ ні незгоди, щО' 8ИЯJВИJlОСЯ в дебастlІІВЛЯЄ інтереси ЗJНГЛШськи'Х тру­ та,х у палаті грома,;", 26 ЛИIIІНІЯ. На8'іть пра,ВЄ' керівни.цт,во БриДЯЩИХ. Cep~ заходів, оголошенНІХ та'нIсыаго KOIH'rpecy тр.ед-юніан·ііВ цi€ї ГОЛО!JIНОЇ ОПО:РИ леЙ,QQI;JИВМЬСОООМ, БУI1ІО пjдвнщеннlЯ по­ ЛО!ГQД;ИЛОСЯ піlдщатк·jtв, П!>'ІІ'МНХ 1 посеJI'EЩН~Х, по­ СТСblКОЇ п,артj.j IГUріШенн.я ,}'М<ОВ кyvriIщi В кредит, ТРJIIмати HOIS.j зах'Otди l1і.1Ь1КИ з за-

'ВНЩeJfmI

"ГВАРДІЙСЬКИЙ аАГІН!"

Ногнане кохання

МеlИlКа:нець .нашого м,іста В. В. ГЩJiД'ієн:ко'В ЛИІСТі' до ре.даllщіі Пll-

,ваний :на житло.ВCJ)JIIУ Ім;асJIIВ>і, не ЗаДCJВОЛЬіIlЯ€ вимог поооvпu:Uв. ІОн переБУ'Ва€ F. неПРИlCТоСQваоому !IlРИМlіlЩеНlн.і, тіюниЙ. «У вечір.ніЙ час, КОЛИ люди повер,таютЬІОя з 'роботи, ПИlШе В:ІН. roдииу треба, П'рОІСrояти !в чеg:зі, доки ;до­ берешся до ПРИЛЗl8ІКа». На 'ва'!'ОНЧIllк.у, де л.ри.йма€;J'ЬСоЯ с,клота,ра, крім тОтО', Ч3ІСтовисить оголошеНІНЯ «Тара .не П,РIІІЙlмаєть­ ся, бо немає ЯЩИlкі·в». П.1ЯШКУ з:да:ти _ проблема. Цеl! ЛИlСТ рщаlк.ц.ія ПОС.1З1.1а на

ефекТИВН,QCті на·м,ї·чени,х - У"'lІ'дOlМ lІИ1ні,ШlН'ЇІЙ p~BeHb 'ВO€HН'l1!X вит- щlЙ. ВіI1lЬСОІН,а заХQJJ.:tв ло ЗІ\І'іцнен:чю раlТ. Аlm'mя вит,раqає багarro в'аlПеP€lд леllБQриcrсЬІКНlМ ур.я!ll.О'М транlСлюги на утриманн.я С!80Їх 8оіlЙCЬ'К АНlМії було діва шляхи. Перший лісти 1,ідбулися невеЛ'ИКIliМ' пїІдіВи­ фунта стеlWJl:Нгів. cQДИ," у За,х;іщн~й НLмеччинd, на Сере,д- ШЛIЯ,х _ це рІзке ОКОРОЧeJfНІЯ во­ щенНЯМ ПQДат,К'уна наЩi1lРибуток. ПО'JYТ з В'іЙ'СькаIМИ, вЩд:к.11~кан·ИlМИ ПНlШе О!ртан ан:гНЬОІМУ GXQдIi, ;в Маl1lа·Й3Іі;ї та в .ї/н- ЄНН'І\lХ ~итр,ат, нас.lbмперед в.а­ Ві.льсон таlКОЖ oroЛОСИ'В ПРО око­ з-за KOJ)lдO!fY, «Фа,йших !>,аlЙонах, де АIІІГЛ'іІя м'ає короченн,я на НЮ мdl1lЬЙОН1111 фунтіlВ лmcЬrКИIХ баНlК'їр,ів г а'З ета' лоніальні інтереси. СеРlЙозне зна- ЛЮ11НИIХ ВОЄКНИlХ виrrtpат за· КOpjЦOo­ урцових ВИТ,рат більше змj.I~НИ8 за KOJJl!(OНОІМ, IнеШ.1 таіЙмс», чення має і б€l3КОНТ;Ро.льН'и,і{. ІВИ- нам, /ІІРIlilIИНlеннlЯ QeзкОIr'l'р<>Л'ЬЦІОГО аl1lе не УТОЧНиlВ, чи будуть вони би фуіНТ. стер.тіНll'ів, ні·ж 6У:ДЬ-lЯiке Івіз а,lm'лі,йсЬІКИХ ,каl!lіталd'В за КОР- IВIf.ВIOi3Y ХЗіПLталу 3 краіни і ОКО/Ю­ СКОРОЧені за ра'ху'IЮК в.итрат на ·ЧНlC.il0 оБЩЯНОК про екОНОМlІЮ ваДОН, де ан.глі.ЙСьк,і ,капітал·істи ченlfIЯ іМІПОР'ГУ. ДрytГИЙ· ШJIIЯ\X ЛЮТ!! в маl!бутнЬОІМ:У». !ВОЄнні ці:лі. є

СЛІДАМИ НЕНАДРУНОВАНИХ JlИDТJВ

о,гОЛOlШЄНlі' }'!І"Я'ДОМ, ПJ)И~В€lД'УТЬ до нооo:ro спаду в промисловості та. збіl1lьwен:нlЯ ЧИС\llа безробіТНIІ<Х, ТlрипаJi.МlНі, до 500 ТИС$lЧ ЧОI1lOlВlїJК. ТОМ'У ЦРИРQД·НИ'М є оБУ:РЄН:НІЯ аlJмі·ЙсЬІКИХ ТРУlЦІІІщи.х а.н'ГирOlб:,тничиІми за:хQД3ІМ·И леI!60РИСТСЬіК'О\І1О ур.НДУ. до 'ріlШУ"'О~ боРОТblби проти ни'Х заlКЛlІІкала а.нглИісЬІКа КОМпар11і,я, '!Іка о.ха!раlктеРНІЗ'ytВала Ї'Х як «ІІ!.аllбілЬіШ зл.jcни,й иас11ytп на тр}t!l:ящих» З часів .кри'зи 1931 1"0'КіУ. З ,ГОСТ'рИlми протестами Вl!JCтупили деякі а,кгJIIЇ'ЙСblКіі профопі.JJКИ.

'і заЛЮ'Мt змаси АНмії OКO'jJO­ OOpeдll'!1y, ЗЗ1МОіройЮуваlmЯ зарооіт­ "у.ЮТЬСЯ. За. перші ЧOТIJPИ міояці :ної плати, скорочеltН'Я витрат на

нООлаronо.луч-

СеJ>ЙOSНУ Тр')'ІдЯЩИХ

'виклика,в і ТОЙ факт, ЩО заIХОДИ,

трудящим Авглl)

НІІІМ стано,м а:Н'гл·іlЙ!CШ<аї економ.іки. ПРОМИСJюве :ВИіробництво Ан.глИ

ці;JJза,ро6і"ну ПЛа11У. TPItlВOI'Y англіl!ськm:

Розплачуватись доведеться

СЬrКИrX та .і,нших і:ноземних ба.НlЮЇ- цюго роКіУ ВОіІІ'И окoporИJИIiCЬ на рів, а та,кож у МіlЖlна:j>ОдJIОГО lВа- lЗ3 мільйони фym1iв C1'e!Мilltrj·B. л.ютного фоНдіу на колосаl1lЬНУ оу-Це ві ~ черІ1У ВJlКJlИіКає не­ му в о{ М1іl1lblЯ\jJlдlf 400 міJJЬіЙОН1і'В стіЙікdcть аlllГЛj.licblКOЇ IwtlfolОТИ­ доларі·в. ці фінаноові кризи ЗІ&'я- ~нтa стерлїllГЇВ. Але .IQ1Iя а.нглі,Й­ за,ні ззагалЬіНИ'М,

YIP'~Y зtIIМOPOЗJI'ГИ на шість Мlіся-

3 ЧИТ"ЧЕМ

Іна молочно-товарній фермі, на ,паРНlІІ{аl~, за збором лом,у, МІЮ(УлатУІРИ чи ЖlytКШ-п.urідни~і'R. На, честь ЦЬОГОіР'і"lНОЇ річ:llиці ст.во-

Та,раCUВlі'й .горі, 'ВШ,\нув,а,вши ,"'а­ М'IЯТЬ велИ'кого КобзЗlРЯ, к,ілыаa 'Р'аІЗЇВ о6ИіІш.1:и. кі.МilаtГи Kaн;вcbIКO­ :го IКраєзна.вчaro 'музею, побу,вали

,l(О'ло і:нтереоі!В юних лен'ШЩЇ,В широке. ВОІНИ шефст,вуюгь яащ ди·т.ячIВМ calдiКOM, лm:тtyються з маті,р'ю офіцера В. ЛевИІЦ~О"'О,

бltll'ались за м,айбутн€ дітей, як ця gЧlгтеnЬІКа,! ,мотуояа МусИвна прищenи.ла д111Я'М любов до р'ЇдіНОro краю, до

що

тytрlllЗМУ.

ПолюваННIІ на дооволену до відстрілу місцеву і переJlітну перкату дичину

дарст:вах

по

Встановлена

на ,всій тери­

торії У,країиської РСР, за ви­ нятком ДЄ4Jжавнихзаповід,ни­ ків, мисливських закuкиків та приміських зон, 'в

ВcTaKOВJIeHi

дини

мисливця

дні

та

норма

на

день

в,дстрі­

ПОJllовання:

качок або лисок

я,ких полю-­

Ta~i

полювання:

лише

картках.

лу пе;рнатої дичини на 'одного

-

куликі.в різних перепілок 20; голубів 10.

ва'Н'НIІ заборонено, починається в суботу 13 сеРПНIІ о 18 го­ ди·ні j закінчується 30 ЛtlСТО­ пада 1966 року.

-

провадиться

.відстрілочних

6; 10;'

ВихOДllЧИ 3 місце.вих умов, норма відстрілу може БУl'И

го­

зменшена.

подальші

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІН­ суботи з 16 годи,н, в неділю ня МИСЛИВСЬКОГО ,рення Лені'НlCькоі піонерсЬrlЮЇ ор- біJIiЯ МОІІНІ1ІИ А. Га:iltда'ра. та середу ....,. цілніі день. ГОСПОДАРСТВА МІНІ­ 'ГаІН·іIЗI!JЦlVЇ заl'ЇІН Н2 3 'ВИЯlВIІІІІСЯ otJе3а,галом, олідпідіКРеслити, Пол ЮВ&1І1І Я в державних і СТЕРСТВА ЛІСОВОГО реМОЖlцем ШКОЛИ': при план~ 180 юлаоен'ИІЙ керівник М. М. Соболев­ приписних мисли;вських госпоГОСПОДАРСТВА УРСР. oIQJЮ~РaJмі'В макула!Т'У.[lИ т,ретьоCbIК& багarro YJВI3іГИ ПР~.l[iJre :роз­ юrзсники: з,і6рали 215, ,В1'рич~ біль- ши.реН8Ю;В дітеІІ· хругозору, ВИХО- _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ше 3да.ли ,металевого .10МІУ. По- alа'IІН'Ю 'рис 'патріотИl3МУ, 'колек·ти­ BfBTOPOK, 2 СЕРПНЯ садили :вelClООЮ 31,5 д,ере.в. ВЇВlм.у. І(оли б 'У'Сі матері так По'-

заlГlІІІІlУ,в

.виr.ни,

П'і,д

час

.ВИЗF.ОЛЯЮЧIf

Вітчизняної

І(а.литу,

Є'В-

фроснн~ею М,rхаI!VJі.вною Ле!В1ЩЬ·КOrЮ. У ПEWших ла.ва'х І!д,уть та-

кож поytCItішносri. Восьмеро .на'вча,ютЬіС'Я тілыии на :ЩIМIЇJННО, а

17

У'Ч'Н!ІВ на «4:. та· «,5». На' ,р,аііоНlНіІіІ УЧІІІIЇJВCbiКrій oпi'МIIFiaді юн'Ї кали,rЯНlЦі заJiшмк перше ,міще по танця,х. А x'ro на район-

ному

зльот,j. 3BaplllВ

HariiCNaR'lliwy

lКа:шу? Теж вони, ви,х.ОВlIJНЦі Мирони Муюії:вни. За В'ИIСОІКу yarіш-

Н!ІОТЬ,

ДИСЦИ'ПJИtНУ

:)о1Часть

та

а,ктиВІН'У

ГРQМащсько~у

в сеоvиlпо:JкївеыІму 110000ДWPCJ>Km.: товарів Раїса

ХафИ'ГО'Н1'Вна

її yt'Iні

В

ТУРlІІСтських

ПОХOlд/ІІХ

беруть. 31КТИВ<НіУ

'У'Чаrcть:

Цими .дJllОЯМИ, ,Н3ІпрlllКl1l,аІд, з УЧоИте­ лем фізкулtJl'lу!>И' IlВаном Іллі'Чем Д·ytЖИЮЖ lЮНИ зробнли ПОІХ'Щ 'по раlЙОІІІУ, ІЮбytВали у Сем'Иполках

і, Л'ЇТlКаlХ. . А :незаба.ром іх

гocno-

nгasИJНі Т()ІргуіЮl'Ь

Б~6ко 'Nl 6в-

Федорівна БООltо. ТУ'1' JI бу­ в·аю ча.СТО. І от що заРeGструв.ала оf)eлугОо­

'В1УОО.Н'Н'я.

не ра·з Л()lміча..в" хтось з вD~іm'ва.чjlв,

JI

ЩG

К.МИ

О-ГJIIIIН.У'ВШИ

lП.оли.цІ, нІз чим залишав lМa~~-

'ЗКн, ТОК()ІІ1рась нещ~ЇіНlНО З}'1ПИ­

.ниrrь

ЙOl'.D.

Розпmrав,

16.55 Наша афіша. Для дітей. «Д1)'lдоЗ:РIflК». Те.1еВ'ЇJ3і'ЙнlfЙ - жу:рнал. 17.30до.

50-р'іIЧЧЯ

Ра:дЯlнсь.'1ЮЇ

влади.

ЛеНlі'нські чита'ltн,я. \J'ізНіlilї :віСl1і. 18.30 годні:.. (М.). 19.00

18.00 Те.1е­ --'-- «ОВ\іт сьо­ - д. Щ'МОВ­ «Прив.алв Аріко Ipk». Прем'€·ра

20.30 21.00 -

-

ВУ'ВІІЄ Й та'ке: Раї-са

Харито-

щО ЙОМУ

IІІ!JЮ!lОІІУ1ООЬ JlIQY'Cb вші~Н1У в Дlr :МIliШНЬ~'tIY гоопо~рст:ві нови,НlКУ,

ІІІРО .lllК'У ВЇ'лsіДYD'а,ч, М~ЖJlи'во, Й не з.ДОГlІ'дwцe·я.

І CЩWliВ'ді

-

бере він її, а поо­

~юув. Отакі ЦJЮд.llвці в .нашому г()С'п­

TN.I:

ма:зі. Коли' ~ У'сі такі!

потрібно, аа,пише в І\,НИГУ зам():в­

М. ШВАЧКО,

лень, а чере.з ,кілЬІКа ~iB іlІОвина:

пенсіонер.

«ПетеріБУРЗblКиІІ

ЛИXlва.р». Те.1еві­

'Зі,йнюІІ н,я flj,ч

вOtдевіль. 19.50--«Ос.та'н­ у .ра·ю:,. ХYlдОЖН'ilй Ф:,lЬіМ. 2.1.00 «C~.1ЬrCьxa, нов,и'на». (М.). 21.30 - cGпа:д;коєм:ц,і Рабурдена». Телевізійний апекта,кдь.

.

М. БРОВАРИ,

вул. Киівська, 158.

«НОВАЯ ЖИЗНЬ:.

на'~lалюва'8

я».

61964.

началыlкK

Пї'lUе,нно-

орган БраварскО'го раl!онного

Концерт.

Друга П·)Юfl)8ма. 11.00 «В степах УІкра,їни». ФіЛЬіМ-Сіпекта,К,lЬ ва п'єсою О. 1(0р,ні'Й'Ч:у1Ка у в·ико­ наНIІ'і арти'сті!В Ки'ї·в'сь.кого театру .ім. Ів. Франка. 16.50 Для ДОIШЮ:"lЬ1Никjв і ,мо.101ДШИХ ШКО.1IЯ­ р·іі8. «За пода'jJlУНIЮIМ \lи ЙI.:tемо». Тме.в'Ї-зd'ЙниЙ ф:ЛbN. (Частиі'!.а Д;Р·У'Га). (М,). 17.30 ШКСlЛа CJПо,рmмеlН,а"поча11юі·вuя.

ПОЛОТНЯК.

R.

партор,;,а·н:За.ція

«л()lго.л·ьвсык'й>>,'

-ви­

КОН:КО'М С:,1ЬСь.кої Ра.ди ..з;епута· l1i'B Тр'УІ.J.ЯЩИХ, дирекції, проф­ ор,гаlFі'за'ції та В"Іител.і fOIГOwliB­ ської серед'НЬОЇ і восьмирііЧІНОЇ шкіл з глибоlКИI\І C~\lOM 0о0в1прю

пеР'€lд'часну

С'мерть

школи

s

Зам. 3388-1'\255.

Дирегt<-Ulі.я,

.ра\діroClП.У

вчwrа1'Я foroJDi.вcыоІI cepetJ.HbOЇ

,,*•••.•••••• ,........................... ,. ....................... t j'enефои- 4-57.

(М.).

Всесоюзний феосшвадь сatмІсJ(щі,ялыalго МИlCтец'гва. (М.). 19.00 - 4GПанарама Батькі;вщини». 19.30 - Новини К'іноекрг,на,. 20.30 - ТелeJtі.зі'ifні новиюі. (.М.). 21.00 --іВ ефі'рі ~ол{ЩііСTh». «Орбіта».

18.00 -

щаЮ1 ь

Газета виходит. у вівторе-, четвер та суботу.

158.

зіl8'».

МУЛЬТIllПlJllік3I!lIi·1!-

трудящихся Киевской обnз,,:ти.

5.poвapcllКa АрукаРВJI, KJlїoJCloКoI області, .вул. КaiВCloКa,

19.00

Заст. редактора

ннl! фіJJы.. 18.00 ТєлевіЗ':іЙні в·істі. 18.20 - До ВсесОЮЗНО:-О !дН'Я заЛ·із.ни:ч,ни:ка. Перещ ГЛ·ЯIДа.ча.ми

виступить

маlГ'ЇстралеЙ.

дем,;,чнClГО театру і,м. Я,Н:КИ К'j1Па­ ли. 22.55 МистецПЩ нарOlд:ЖЄ­ не Жовтнем. «У КОЛlі наШИL"{ д?у­

На«Чо.лOOliі"lка

ТЕЛЕФОНИ: реАактора - 3-82, вІАдI.llI. партійного жиn.. масової роботи, сІл .... СЬКОГОСПОАарс.коrо, ПРОМИС.lО80ГО та .IАповIАUЬНoro секретар8 4-67. ІНДЕКС

сталезих

-

10.55 -

\ камитета КП yKpalf!fы и 'реА?нного Совета депутатов

• . . . . . . . . . . . . . ІІ ••• ІІІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .

KUв

СЕРЕДА, 3СЕР,ПНЯ

Перша програма. ша афіша. 17.00 -

~. . . . . . . . . . . . . . . . . III . . . . . . . . ~I •• I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I •••• I ••• '11 •• '11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• . . . . . .

НАША АДРЕСА:

Захщнюї з аVJ,і'з'НlfrЦii П. I(рИ'вОІІІОС. Кінона:рис «ПQlк.лИlКЗіНlИЯ» розпо­ ОЗПСТЬ про ГЕ'1рої'чн,і будні прац~і,В:IІИ­

ПерlШ:СТЬ СРСР з ФутООла. «ди,ноЗІМО» (І(иї'll) «ЧОр'Н'СІмо­ рець» (Од,-еса.). 20.45 «Пав.1ИІН­ (М.). lКa~. Gпекта:кль &:.10РУСЬКОіГО аЮI­

телевїl3іl!ноrо опеКТаІК"lЮ. ТелевL~ЇiЙlні. .новини. (М.). с;Ма.1ЬОВIН'ича У:краї;на:.. Те.пе.в':з.і.ііниJ1 Т\liЧlІІна. А- ще :JroдOM ту.ристські «В краю омерек». ПеРflдачі Цент­ стежки іІ1оведуть КіраєЗl!llalllЦi)В У нарИІС. 21.30 ральнОІГО телООarченн,я. ті села; де Щ:Ї6Іли Па'ртизани. Друга програма. 16.45 для Б. ДЯЧЕНКО, дOШllciЛЬНIllк.:і:в, і МО~ДШUІХ школя­ зulду,ючиіі клубом. piїIВ. сЗа :пю.ц.а.р'YИlКОМ ми ііщемо». Телевізійний фіoJJЬМ. (ЧаСТlІІна пеРІШа). (,м.). 17.25- «;0. д. ,ЦЮрУ'Па.:.. Те.певізі'ЙIІШЙ ДО,К'умен­ П'РиіIЦЬТ~! Те, що ви 'Хоті­ таoJJblНиil Фі,.lЬМ. (М.). 18.00 - Те­ ли, вв про»ж·у. леВlіЗЇіЙні новини. (М.). 18.20 'кlілыta ТaJКИХ ВИОО'~Itів бlyло і «Музн'ІН1ІІЙ ,маяк». (.М.). 18.30 «А.1'і-Баба і сорок розбіЙін.и'к'ів,». зі rМlНоОю • МYlЛЬТIІІJ1iJIЇJКацЇ:Й1НWЙ філь'м. 19.00-

чекЗІЄ :новий

пощ до Пісqк, де на'Р'<Jtд.IШІСЯ 'Rl\датни'йylкр.а·їIJI!cыкl! поет П. Г.

lПам\ять: ВlвІчливі,С7Ь цих т()ва!ри- н,вна чи Євдо~іІя Фе,і/;о.рівна самі

високаК'УЛЬ11Ура

(Одеса).

17.00 -

........................ і

.ДОІК"їя

шО'К,

Пер'ша прог.рама. 11.00 Те.ле­ оіcJЇіЙНlі нов и.н И. (М.). 11.20 «ПОідіВИ'Г». Телеві:зі'ЙIНИЙ а.1ЬіМ,а'нах.

ТАРАНА Миколи Андріяновича, що сталася 30 ЛІІІПН!Я 1966 ро­ ку,

і

:ВИIС..1'ОіВoJlЮЮТЬ

сnі.В'ЧУТl1Я

РtJtjщні

г.1ибоке

ПО~Ш·НОГО.

91 номер 1966 рік  

91 номер 1966 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you