Page 1

Субота

7

листопада

1998 р. N2 90 (8982) Ціна

Виходить з 17 1937

договірна

квітня

року

Газета

Броварських

міської та

районної

рад, районної державної адміністрації

Виробництво і ринкове сьогодення

Завод став

29

казенним Згідн о з постановою Ка­

бінету міністрів України від ЗО червня 1998 року N2 987 "Про перетворення дер­ жавних підприємств у ка­ зенні" і Закону України "Про внесення змін до За­ кону України "Про підприє ­ мства в Україні" та відпові­ дно до повноваже нь, нада­

них Міністерству промис ­ лової політи к и України по управлінню майном, що є у загальнодержавній влас­ ності , 5 жовтня 1998 року ЗПМ перетворено на ка­ зенний й іменується "Ка­ зенний завод порошкової металургії" (КЗПМ). Затв ерджено новий ста­ тут. Анатолія Миколайови ­ ча Тонковида призначено виконуючим обов ' язки ди­ ректора КЗПМ, який видав на каз N2 156 від 5 жовтня

року "Про перетво­

1998

жовтня

Президент України Леонід Кучма nідnи­ сав прийнятий Верховною Радою Закон «П ро внесення зміни до частини першої статті 12 Закону України « Про освіту». зо жовтня Президент України Леонід Кучм а при­ йняв групу російських урядовців, промис­

ловців і підприємців, які брали участь в зустрічі ділових кіл України та Росіі, що про ­ ходила в Харкові. Відбувся зацікавлений обмін думками з приводу україно-російсь­ кої економічної с півпраці. Звертаючись до присутніх , глава нашої держави, зокрема, н а голосив на необхід­ ності зміцнення ділового партн ерства з

Російською Федерацією на засадах взає­ мної вигоди, якомога швидшої реалізації довгострокової Програми економічної співпраці між двома країнами на період до

року . . У ході розмови було підкреслено, що

2007

Україна і Росія мають спільні інтереси в та­

ких галузях, як авіа- й автомобілебудуван­ ня, с ільське господарство, паливно-енер­ гетичний комплекс тощо . Багато проблем у цих сферах, на думку присутніх, можна

було б вирішити створенням промислово-

рення підприємства " Бр о­ варський державний завод порошкової металургії" в казенне підприємство. У наказі установлено строки перереєстраціі підприєм­

НА ВІДМІНУ від попередніх засідань колегії при голові райдержадм іністрації останній такий захід був дещо особливим. Хоча б тим, що з а~1ість доповідача місце за трибуною першими було надано керівникам сільськогосподарських підприємств. І насамперед тих, де ре-

ства і розпочнеться робо­

зультати господарювання не л ише не можуть задовольнити райдержадміністрацію, а й взагалі викликають серйозну триво гу за nодальшу долю колективів. Оскільки ж на

та

з

прац е вл а штув ан ня

пр ацівників реорганізова­ ного підприємства відпо­ відно до чинного законо ­ давства .

UЦо значить казенне підприємство? Казенний належний казні, дер жа в­ ний. Управління казенним підприєм ством здійснює Міні стерство промислової політики Укр аїни , яке при­ значає

на

посаду

та

звільняє з посади керівни ­ ка підприємства за погод­ женн ям із Кабінетом міністрів України ;

-

затвердж у є

с т ат ут

підприємства та зміни у ньому, здій с нює контроль за додержанням статуту та

приймає ріш е ння у зв'язку з йо го поруш е ннями; - здійснює контроль за ефективністю використан ­ ня майна, що є у державній власності і закр іпл ене за підприєм ством; - здійснює планування і фінансовий контроль за господарс ь кою діяльністю підприємств а; - затверджує фінансо­ вий пл а н розвитку підпри є ­ мства і обов'язково укла­ дає з підп риємств ом дер ­ жавн і контракти на по став­ к у продукції (виконання

~фінансових груn, синхронізацією них законодавчих актів. Учасники зустрічі також nоінформували Президента України про домовленості, до­ сягнуті під час зустрічі українських і росій­ ських промисловців у Харкові . Президент України Леонід Кучма п ідпи ­

сав Указ про встановлення професійного свята Дня працівників архівних установ. Відтепер його щорічно відзначатимуть 24 грудня.

листопада Президент України Леонід Кучма провів робочу зустріч з головою Донецької облас­

2

ної державної адміністрації В . Януковичем. Президент України Леонід Кучма провів

робочу нараду з питань соціальної політики за участю Прем 'є р-міністра Валерія Пус­ товойтенка, членів Уряду, керівників Націо­

нального банку та Пенсійного фонду . Обговорювався стан погашення забор­ гов ан ості з виплат заробітної плати і пенсій, що нині є найгострішою проблемою со­ ці ально·І сфери. Президент доручив Кабінету мін іс трів впродовж тижня опрацювати невідкладні заходи та представити конкретні розрахун­

ки щодо стовідсоткового забезпечення поІ ,8, '"Семиполк івському - на І ,4 кілограма. Загалом же доповідь А.Т . Косе нка дозволила побачити реальний стан справ, що склався у галузі тва ринництва . Є тут, звич айно, і деякі позитивні резул ьппи. Вирощено 2734 то нни худоби і птиці в жив ій вазі, що складає 117 відсотк ів до минулорі чного п оказника. Н адій на фуражну корову становить 1849 кілограмів. Це на 554 кілогр ами більше, ніж було то рік.

засіданні колегії розглядалося nитання про хід виконання програми

точних виnлат і скорочення заборгованоСТі. Звернуто увагу на відсутність належної відnовідальності

керівників

щодо погашення заборгованості з виплати пенсі й». Пр езиде нт України Леонід Кучма провів

телефонні розмови з головами Харківської і Полтавської обласних державних адмініст­ рацій- О . Дьоміним та О.Колесниковим . Голова Харківсько·І облдержадміністрацїІ Олег Дьомін інформував Президента про уЧасть промисловців і підприємців регіону у зустрічі українських і російських ділових кіл , що в ідбулася в Харкові минулого тижня. Леонід Кучма відзначив позитивний до свід Харківщини у налагодженні реальної еко­ номічної співпраці з регіонами Російської Федерації.

витку особистих пщсобни х господарств. Висту паючи на зас іда нн і колегії, А.Т . Косенко деталь но зупинився також на пита ннях виконання в районі програми кормовиробництва. І тут є свої плюси й мінуси, але вдалося заготовити на кожну умовну голову по 32,9 центнера кормових одиниць, що де що більше мин улор ічн ого..показника . Чого не скажеш про концкорми. Іх с лише 6,3 тисячі тонн . Якщо судити і з наведених цифр і фактів. серйозних пробле:v~ у селян є чимало . І цих

стабілізації тваринництва та зав-.---...,...--------------------------------, nр облем м ожна уникнути, кол и дання на nеріод зимово-стійловокерівники госnодарств і спе-

го утримання. то саме стану сnрав

ro·nо··.·вие

у цій галузі й nриділялася особлива увага. Якщо коротко nро а налізувати виступи директора комунал ьного підnри є мства агрофірми "Лан" О.О.Носача , голів КСП " Великодимерсь ке" О.І . Безсмертного, "Жердівське" - М . П.Ми-

з ае · реr'ТИ

..0·. оrоn·ІВ'Я

ціалісти сnовна nереймуться

турботою про відтворення n оголів'я, nідвищення nродуктивності худоби. Як наголосив голова рай дер жадміністрації В.М.Х оменко, саме робота в ос ін ньо-зимовий п ер іод n окаже готовність і вміння керівників вирішувати кардин<lльні

ронця, ''Л ітківське " - М . В . Шульги , ' ' Зоря"А.О.Грудія, їхніх колег із Кулажинців, Гоголев<l, Мокреця, то мимоволі доходиш думки: керівники ці :.~анадто оnтимістично дивлять-

Але ж .. . Усе це може бути слабкою втіхою. бо виробництво моло к<l, ЯСІ\Ь nроти відnовідн ого nеріоду ми нулого року зменш ено, nоголів ' я корів з початку року скоротилося на 836 голів . Немає належноїза мінидля корів у КСП "Зоря", де їх вибуло 90 відсотків, " Великод и-

ся на n е рсnективу, не врахо вують реалій жит-

мерському" -

64, "Богдан івському"- 42 відсот-

страції стосовно питань, що розглядалися н а

тя. Якщо ситуацію з кормами ще можн а :.1 натяжкою вважати більш-менш благополучною, то в збереженн і по голів 'я є цілий ряд недоліків . Прикрив<lючись :.~ ахворювання м тв<lрин H<l т у беркульоз. окремі голови КСП, як, приміром, " Великодимерського " , без nідставн о допу~:тили з меншення поголів 'я. А взяти середньодобові надої на корову. У окремих с ільгосnпідприс:'vІ'-Івах вони складають 2,8-3,2 кілогр<lма. І це за раз, коли немає холодів і худобу можна виnасати. На зниження надоїв вnлинуло і те. що худоба із за лізн е нням була переведена із л ітн і х таборів у фе рмські приміщення . У КСП "Оболонь", називав у своїй доповіді начальник АПК рай о-

ки . Повністю виве:.~ено худобу і:.І ВАТ " Рудн я". Усе це суттєво вплинуло на виробництво мол ока та стаб ілі :.~а цію поголів'я ВРХ. І все ж за рахунок розтелу нетелей поголів'я на кіне ць року зросте на 472 голов и й стано витиме 6610 гол і в. Якщо та к станеться, та ще вднсться в останнь ому квнрталі u.p. зб іл ьши ти середньодобові надої на І - І ,2 кілограма, значить буде можливість вийти на минулорічний рівень валового виробництва молока. Більш обнадійливі тенденції..н ам ітил ися у відтв оре нні п огол ів'я свиней. І х кількість у порівнянні з минулим роком з росла на 9 відсотків, а всього в господарствах їх утри мується майже 9 тисяч голів. Важливим є і той

цьом у ·3асіданні колегії , передбачено здійснити ряд :.~аходів п о стабілізації ситуації в галузі тварин ництва. При чому цілу низку nоложень цього доручення виконуватимуть не ли ше керівники сільгоспn ідприємств, але й працівники упр<lвл і ння АПК району, відділів та служб ра!Їдержадміністрації. На засіданні колегії в порядку контролю заслухано та кож звіт з а'-Іуnник а начальника райвідділу ГУ МВС Укра їн и в Київській облнсті Ю.Д.Дорошенка про виконання комплексної цільової nрограми боротьб и зі злочинністю на 1 99б- 2000 роки . І з цього nитання головою райдержадм ін істра ції лн н о відnовідні до руче ння.

ну А .Т.Косенко, продуктивність корів за два тижн і "вп ала"

H<l 1,9

кілограма, в "Зорі" - на

пробле:-.111 господарювання. І . зокрем а таку nерш о чергову, як :.~береження nоголів ' я худоби. У до ру чен ні. які да в голова райдержадміні-

факт, що в останні роки зростає їх nродіtж

Во.rюдимир НЕБР АТ.

населенню, а, значить, є всі підстави для роз-

робіт, надання послуг) для де ржавни х потреб;

-

затверджує ум ови

та

фонд оплати п ра ці казен ­ ного підпри є м ства з ураху­ в анн ям умов, передбаче­ чених галузевою угодою.

Завод також має право у кл адати угоди з іншими підприєм ствами, але вико­ нання

держза м овлення

є

п е ршо ч е ргови м.

Крім того , казенн ий за ­ вод н е може бути оголоше ­ ний банкрутом , а також не може бути приватизова­ ним.

(Газета "Металург", 29.1 0.1998р.).

низки

підприємств і організацій за своєчасну виn­ лату зарплати. Глава держави також наго­ лосив на необхідності поси лення ролі проф­ спілок у здійсненні контролю за виконанням колективних договорів з роботодавцями . Під час наради відзначалася недостатня робота керівників Пенсійного фонду з мо­ білізації фінансових ресурсів відповідно до Указу Президента « Про невідкладні заходи

Вартість відомчої передплати: на рік на півроку -

9

грн. ЗО коп.;

18

на квартал -

грн.

4

60

грн.

коп.;

65

коп.


Саме.,. &Іоо•

10.35

10.40

ськиА

УТ-І

Закон є 33ІСОН д/Ф •Пей38Ж дуwі nіслІІ cnoe.fдi• 12.45 До зустрічі 13.05 Закон є за~он

11.40 11.45

6.05 Агро...агазин

6.15 ДОброго P">'k"Y· Уо:реІно! &.$."21.4.5 noroдa 8.35. 15.20, 19.10. 19.45, 23.20

13.10 Х/ф- дJтWм •Че~нІ

НацІонаnьниА хіт-nарад

в.АО Т/с ..ВІтер у с;:""'"У•·

чере8М'ЧКМ•

4 ce-

ФіиацсоеиА ог1111д

е.сю ТІФ •Сад •охамнtІ• 10.00 Т/с •КОРА'•· Око - ' 8 0 -

Не асі адо"'а 17.00 Т/с •PaiiOte 6еверnІ

na•

XiJma•

11~.55 Про.-рвмв •ІмnерІ• кІно•.

Х/Ф •3.noдNj•

·П "ІІТ><й куr• Вячеслава Пі·

ховшеІСа у прямому. еффі

;22.15 Т(с •Н.w 6P-·<\<Uit· цейським

д/Ф •Кроо: 38 о:роком. Кам· nані• no .:~абороні мін• 16.00 МІс •Череnаш~<и-ніндзя18.30 Т/с •РозnаЧІІиеІ•. 4 ее-

:t Сан-Францис­

ко•

23.15 тсн 23.40 Х/ф •А>канrо. Но•иА · удар•

П-3 •Вікенд• з І. Зінченком

9.00

Т/С •СnецnІдРОадіJІ •Па·

9.35

сифІІС•

1 О. 25

Мелорама

1 І .05

Х/ф •Два оrроІІСМ ДО TMWI•

ХІФ •На rрафс ..осмх

PYftІU• М. Ладинін<І в nросргмі В. Вуло-фа •Срібна кулв• 12.50, 18 ОО Інтерновини !3.10 Киівські ><ооини 13.20 Т/С •На аJс;трІ• 14.00 ви-.туn аІ<самІSлоо хореог-

S+S

СО1іДаНОІ( з • 1 t 1• в.оо Т/с •КОІLІІнн• І тасмнІ<ІцІ

7.00

9.25 Т/с чМарІ«• 10.00 Де~ь Уряду у

ВІВТОРОК

• Псре><рес тя· -- до ус nіку І 14.00 ВІДкр..,та віза 14.15 Закон є. закон 14.20 Дім і СТИ/1Ь 14.50 Закон є за.кон 16.00 тсн 16.15 не вс• мома 17.30 t{c •J>аАон 5eaepnl

УТ-І Агромагазиt+ Добраrо ранкv. Україно!

ХІІU1З•

8.30. 21.45 Погода 8.35, 15.55, 19.10, 19.50.

18.30 Т,'с •ЧкІJСаз.. ка 1~ 20 Новини від Іа·Іа

о 15 НаwонаttьНІо'ІЙ хіт·ларад 8.40 Т/с •ВІтер у сnину•. 5 се-

19.30 тсн 19.55 Про.-рама

рІ•

18ОЮ•.

1~.00. 15.00, 18 оо. 21 .оо. 0.05 УТН 12.15 Націона/Іьнt<й кіт-парад. ХіТ·""VРНаЛ 12.45 дльмана>< •Octtoea• 13.15 Діловий канал

УТ-3 7.00 Раночок 8.00 т;с •Жорстокий tІttгon• 9. 15 Тfc •СnецnІ"Дро:ад.ІІІ оПа-

•Черв""к навчає шою· або Ш~оr.в без сміт-

сифІк•

тя•

Вчас«о НІ.15 МІФ •Наша НЯН<І• 1U 25. 22.20 Теnеuізінна патруль.­ ><<> служба •Ситуація• 1О. 35 ·•Обtс .. орімо• з м. Г;;н-ю­ nол•,.ськиt.1. •fнтернет в Ук·

6

серІ•

1 1.15

.. днІсІ(Ін ІоІас•. 1 серІіІ 12.25 В. rокарсвd в

д/Ф •доміно К:~ганоеича• Фіна><соuий nrляд ВечірІ•Я ~nзк<І Pe1rnaмa .

20.30 20.40 20.55 22.00 М. ПфаАффер •Kenm І с .. нw

П-2

ІН

ргфічttоrо мис.1ецтRа і-іF,!'ЧКО,..,

1~t .45

дн.:жс Аrромаrазмн

ДоОроrо ранку, Усраіноt

рад

9.40

т/о"'•ВІтер fl8n"нy•. е се-

Р .. Фінанс:<>tntА"81'71яд

9.50 1..-rerpan. Allett 10.30 С1<ербнмця

11 .ОО

Башунг

.. ародо•і

Украіни!

•Літоnис НацІональt+Ого аІдроtрсення•. УкраІнська ніч 33-го... ФІ11ьм 4-й. Глава 1

12.45

·

1 з, Ні 15.15

ДіІІови /І канал Анонс

15.20· Вітражі \6.05 с_.мейниА

10.00 Теnеанонс 10.05 Закон о: заосон 10 10 АІФ .Воnоди ..мр Мико­ лаєв•

t5івк"' вертавши• (Даеид Гу· paмiuJelni А Україна) 12 .ОО 3а•он е зs.кон

12 05 д/Ф •ПеttсІІ\нИ~ ФО~· 12.35 До зустрічі

13.05 Заосон е закон 13.1 О Муз. мо..-енти. Олесь ДАк 13.45 Х/Ф •Tald симn.-nочнJ

16

11.30 12.00. 15.00, 18.00, 21.00, о.оо УТН С/1-р:у

с-с•т tiloo• Т/с •Maphl•

·-·

ЗіІІСQН є 313КОН оо тсн

14.50

Нове ~окоnІнНІІ Теnеканм •Праео•

12.15

О11.::ржимі

,0.40 Oc.uiтt<iill канап. М. Куліш. • Мина МазаАІІо•. Урок фр<Інцу~І>Іtоі м<)ви. •Я, 31 Зу­

&.оо, 21.45 noro.QIJ . 8.35, 19,_10·На.ціоtFWІиА кіт-nа·

8. 1 О

· .

ІІікар 16;30 .MJc •ЧереnаWQоІ-><Ї>ІДЗЯ• 17.00 Т/с •Разnа..nивІ•. 8 се-

16.15 Не всі адома 17.30 Т/с аРайоМ &~nl ~ 18.30 Tfc .ч-.swca надІtІ• 19 .20 Новини від Іа-Іа t9.30 тсн 19.55 п pof"P•!"'• •lмnepltl tdнo•. Х/ф •f1Niщ Ка3•-·

21 .40 СВ-2000 22.15 т;с •ІЧА ооооцем Сем­ троnе•

23.15 ТСН

23.40

18.20 Т/с •ВІТер 'І СПІІNУ• 19.15 ев- той 19.40 ~ітика. Час місцевий 20. tQ 1wена. Віктор· Сухенко 20.30"·\іІікансоаиіІ ОГІ11\д ВечірН<І казо:а

20.55 Ре«лама 2Z.OO Х/Ф .Мент

оо 'І ..-д<:та•­ цІ• НВцJоиаІІ..ниА хіт-nарад. Хіт

23;15

року

0..05 ХІФ •Татус• І мем•

n-2 ••• 7.00 Сн;д.ано~ 3 •1+1• 8.00 Т/с сКохвнм• І та~МНІ<ІцІ

Х/Ф •ГроwІ•

JТ-3

рІІІ

20.40

.. со·

4.2

! 5 4{.;· І(л.а(.:)40:: K•'Jiv'!f"•ЗHi~ 15 DO о-.м;с"и. оr.лески ...

9.25

УТ· І

7.1)() днонс 7.05 Муз. nарад ...й-н&і 10.00 Муз. новини 12.00 АмериІСанська ангnІйсьkВ мова. Урооси 5-R І tH'I 12.30 Муз. non-stop Розваж. ~рограr.са ·Сюрn­

7.00

Раночок

Т/с •Жорсто""А -ren• Tfc •НаАтмен- ІІІ0дМН8 t<ОЧІ•. 5 серІ• 10.05 Планета Здоров'я 10.30, 23.05 Теnееізі!;н.а 11аfруль­ нs СЛУJІ<ба •Си-ууацjя • 10.40 М/Ф •Шарман, wарман!•

8.00 ~.15

11.40 С.nІдстао· -Ае - - - HMIJI )І(аsю- у хfф ..АиІсІdн І Фа...,...мвс•. 2 сер .. 12.20 Жмпя серед життя 12.00, 18.00 Інтерноамни 13.05 КИівс...О новини 13.15 Т/с •На ..стрІ• 13.55 Крила

14.25

...

•......._

МУ3. nарад ием Муз -розваж~ прогр-а

•МЗ·

tнформ. nрограма •Наш

20.00

20.25 Адреси діnо110і 20.30 Аноис nропрам 20.35 Торrінформ 20.45 Гарні новин.о 20.50 Нооюсеn

умчі

Х/Ф •ЄереІ, 6у-оІ•

•ап

25 7.05

ТО8ІС

Мjф

7.25 •01·

"1'.55 тоо:-шоу •Арабески• 8.1SХ/Ф 9.ЗG МІФ 9..50 Свя"Іі дзвони 10.00 Аетао-wtл і ><i"r·napa,q ·У~­ раінсwс:а десятка•

10.50, 13.00, Т4.50, 22.25, 23.50 Teneeкcnpec

11.00, 15.00, 17.00

Tenera::reтa.

Неруж>ІІІіст•

11.15 Муз. про~ 11.30 Це- МиІ 12.00. 17.30 Аетоторг 12.10 М/Ф ·ПІІ40Ціо• 1 З. 10 Те11ескоn 13.40 Ток-шоУ •Тем;,• 14.30 ДІапог" 15.15 Муз. КJ"ІІrоИ 15.30 МІФ •дикі лебедІ• 16.30 ВсвnеремагаІОЧиА

го1юс ві-

руоочого

Муз. пІІу~а М/Ф Програма дл" иолоді .ро­

17.15 17.40

17.50

весни;:.. 18.20 ХІФ .І(атакnІ3м. Остам"

чІА деи• noмnel•

~1.00 т ... оши·Р"нд"

22.00 Ракурс 22.10 ДіалоrІf 22.35 Деталі 23 05 Єаромікс 23.35 &сnрес·інформ 0.00 Хі"' •I<Jta" ~ .......

•PUOM З !ІЗМИ•

22.30 Муз. non-stop 0.00 НІ-<ний каnрt<з 1.30 Народний нмний

освнвл.

сп Меди'"fн"й тижневик Дай n'ят>о'

6.45 7.05 7 35

16.25 СО/ІОДІ:В JО:ИТТІІ 1&.50 Tfc •На •~І• 17.30 За киівським '<&Сом·

23.05 Х/<Р •І:«С1"р.СеНС• 0.35 Інформ. програ"'а •Наш

18.10 Угадай мелодІІО 18.40 Гарни~ на~рій 18.50 Т/С •ВІЧНИЙ nсжnик•. ФІnьм 2-А. 5 серІІІ

1.00 •ШІІягер• nредставляє .. 1 .ЗО Проrра"'а ·Стрес• 1 .45 Рекnа"'а 1.50 Х/Ф •ОnІанІчна сnека•

чзс

·Подробиці•- •Час•

20.00

20.40 Ін"Терспорт 20.45. 1.20 Погода 20.50 ВечІрня казос:а 21.00 Х/Ф •Шерп<>ІС

25

Хоnмс І доктор Ватсом•. •Собака

&аскер•І11ей•. Фfnо.м З·А. 1 серІ• 22.30 Х(ф •Сищик• 0.50 •ПодРоб•1uі•. ПідсумІІи дня

б.ЗО.

9.40, 1215. 18.50, 21.ЗО . Б.50. 10.00. 12.00. 13.35, 19.10, 20 25·. 22.10, 23.00. 0.50 Ад· ЛоодІ< дnn людей

реси ділової уда'<і 7.00. 10.10. 20.00 Інформ. nрограма ·Наш час• 7 .15, 1 в.оо Відео ... уз~<kЗ

7.30 МІФ 8.20, 13.20, 1 В. ,5

Воістину від-

аерrо

8.З5 Програма -стрес:.

8.50 •ШлЯгер• nредсrавляє ... 1 0.30 Х/Ф •Пристраст .. у nмny• 12.10 Схуднен><я за методом С. Смєnоnз ·Шлягер• nредставляє ... 13.40 Х/Ф .. сент·Ек310nарІ• 15.10 ПрограміО •Стрес• 15.30 Голос .. nеремоги•

2045 20.50

Громадське тепебачення Ескулаn О~ре"'О ІІЗRТио;\ район Wоn-такм Торгінформ Гарні новинн Ко~осе11

21.00C~T:.t

• Ка

.

..

Стреnьцова•

23.15 н~оонма c:eatte. Х/Ф •llc:e• - P i t t < B - вбиа~· 1.55 •ПощюбкцІ•. ПІдсумки дня

.............. n-9UA. . .

7 .05, п .45 rр&ціі аіД ·ГраІІісу• 7 .ЗО Весь cei"r театру 8.00 ~става. О. Іванов ·Без ... КіН8'4НВ Г10Д0ро»С•. Ч. 1

9.40 Муз. nрограма. Груnа .док­ тор &Jтсон• 10.00 Реапьний Dе1СТОР 10.30, 12 ЗО, 15.00. П.ЗО,

18.45, 19.35, 20.35, 21.30. 1.1 о

ТоргІ"форм

10.45. 12.45, 15.15, 19.00, 19.50, . 20.50. 1.25 Ново<:еп Новин" Євроnи Муз. nрограма •ШикуіІсь, wnягере!• 12. ОО т аощ10вал ьна аера(\ іка 13.00 ТаємницІ стародавнІх цивІпізаuіА: .дцте""'• 14.10 Дитяча аеро()і~еа 15.30 М/с

11.00 11.30

16.00 Му~. nрограма 16.20 Сакура-шоу 16.30 ВідоФИТІ иебеса 17.00 Паnітри 18.00, 18. 15. 23.00 Програма УХРТ Курс ИІ....,І.ІІо'-"'Ї мови

1.45

1.50

Місьосі на.ини За чудову Уо:раІну!

21.45 22.00

. 23.50 Фільм-концерт •Друзі :~гадуюгь•. па.. ·яті В. Симонен­ кз

Х/ф •Вам І не СНМІІСМОВ•

0.45

32

--.с

Істt'

7.00. 15.30 МІс •Невга ..овні• 7 .25. 16.00 м;с •Гео:І, Арі.tоnьде!• 7 50. 09.45. 10.45, 15.15, 17.20. 23.15 •EIIite ttalia•. Теn~ма­ газІІІн

тижня. Інформ.-а ..аnіт. Т"жнеDИІ< (ТІА •Вікна•)

8.00 Bicri

r .;>::> 8.00

Наш '16(; удаЧі

8.30, 21.45 Хрещатик 8.45 л.п.м 9.00 Зроби себе! 9.30 Телекурс ><ІмєцькоТ моак .дtles GLJte• 0.50 Х/ф •Зnама- M08'48HNI1• 11.25 Сnортивне сузір'я. Че~о~nіо­

12.55 Джаз-стеn-танц-КЛАС' 13.05 Т/с ..СnеІ<а а Лgc·Attд·

14.30 3арУ'<><ики 15.00 Київ. Cnopr-ТV 15.30 Концерт В, Моі\сеєнка Арт-афіша Мfф

ІКІІН&А

7.05. 13.50. 20.05

.......

тcnuc

Те.леексnрес

11.00. 15.00, 17.00 теле.-азет;~. Норухомк.ть

11.15 Муз. nрОграма 11 .ЗО. 1 7. ЗО АІІто~орr 11.40 М/Ф 1 з 1о 06рі1 ,D;1<a3Y 14.00 Н~вмчаііін"ІіІ СВІТ 14.20 •TІJ!ti• 15.15 Муз. міп" 15.25 М/ф •Поnеn1Qшка•, •дІоИ­ моеоч•в•

16 ЗО Всеnеремагаючий гмос 81руDЧОго

17. 15 17.40

Муз. nayзs

18.10

МІФ

22.1 О

Х/Ф •Прмйwо• час t<аха-

ти•. 2 сер .. Ексnрес-інформ Комn'ютер Х Привіт ... завтра!

0.00 О 15 О 30

18.25

ХІФ

.. коха-.

що

8МCJ'tM3•c:.,

20. 15 ЦІЛІ<ОМ TIU>MHO 20.45 ЗорянІ зуС"І"річі 21 . зо РаІ<УРС 21 . 40 ДіалQГИ 22.05 Р<Ж·ар>сів від .т.. ;;ди·рмн­ rо<•

маJІОАІ•

:20",56, 23.26 ГоnовнІ nодП •Maowao-• 11..__

ДІМ (ТІА •ВІІІІІа•} 18.30 Т/С

18.30 20.00

тtо -~ ч.-•

ТІ• ••"Р C8htl1a 21.00 Т/С •Ta.-.u МWІІ-йор-

-.

22.00 ВечірнІ аk:тІ (ТІА 22.30 Т/с •Pet.r8Тio 23.30 Економ/чниА

•ВіІсн8•)

.uc-

35

r.ARC

KtiN-

18.05. 21.10. О.ООТорrіЙФорм 18.20 Грації ащ •Гра!UСу• 18.45 м;с •Горянин• 19.15 \С.QШІ"ют~~ Х

.r._....,..••

19.30 Т/С 20.30 Комnакт

теnе•омnаніГ •НІ

.

меuьа -xa.иng.

20.50 На добранІч. дІт"и! 21.25 ГврнІ новннн 21.30 Розсnабтеся, 181< в ефІрІ! 22.00 ХІФ .л_..

......

23.30Ф~т

37 к••7.10 Еко,.омІчни,;і Of"J>JЩ 7.30. 16.00, ,9.00. 23.45

.т..,.е­

магазкн• з додатком -діло-

МІ<ІІ<ОПИ•

нв погода

8.30 Економічний вісник 0.00 Т/с •Соко.n-е nti3AO• 10.00 Т/с •Готея.. • 11.00 Т/с •ТурОота Чар.nьаа• 1 1 . 30 Т/С •ВІАІІ:РИ8810ЧИ С8Іт• 12.00 Муз. nрограма •Хмарочос• 13.00 Ток-wоу •Він та Sotta• 13.30 Ві3ит. Червоне море, СинаА

14.00 •3)(4•.

Найку~о~еДНіwе до-·

машнє відео

14.30 т;с •Со11011ине rнЬдо• 16.00 М/С •Гей, ~о11.,.це!• 16 ЗО. о. оо • ТерІ"ІТСрІя А•. ХІт -nа­ рад

17.30 Т/с •РоІtм моnадІ• 18 26. 20.56, 2З .26 r о nовні no,n/J . дот ("ПА •Вікна•)

18.30 Т/с 19.30 Т/С

•МаtедРІВНІ4ІR .ІІІ4ІЦ8Р•

•Турбота Ч•рnь:~а•

Вечірні ІJісті (ТІд •Вікна•) Т/С ·РеН«ВТ• ЗО Огnм НБА

22.00

32

1UJH#Lt

•ЕІІ1~

,.,,.,,.; •.

ІСТУ

'Т,;іrе'мs'rа­

2:.:1.0:) ! ІрОСТО музИ1<3. 23.35 Есnрес-інформ 0.00 Х/Ф .nanyм•• над ~Uн"­ nlsю•

30 KtiHСІТ

ХІФ •ПриАw.nо чм: tса)(8тм•. 2 сер .. Роаесниr; Ніша

10.50 11.30 11 .44

Ком11'оотер Х Кіноколо

12.05

МІФ

Телекурс номецьосоf моам

12.30

..дІ~еs

Gu1e! •

12.50 Джаз-степ-танц-КЛАС! 1 3.00 Т/с •tfвw 5рмДІІС8С•

13.55 Р. ІСофмзн та його друзІ.

Концерт, nроtс-нміі n'я­

тиріччІО 6рктанськ61 ради • Украіні

15.10 Просто соба1UІ • 15 30 •Ім'ІІ•. в. Но~~&~~:. 16 50 ЗороонІ зустрІчІ · 17.40 Діаnоrи 17.55 Збервж.емо здоро8'А 16.20 Казка біtІя нічника 1!1.30 е. Щербачов nредстев. ляє ... 19.00 Зроби сам 19.30 д/с •Незабутні жін"'" СТО·

20.30 20.50

Дай п'..-ть!

21.15 Крамниця старода8НОС1"еА1 21.45 Місьо<і НОІІИНИ

22.00 за чудову Украіну 22. 1 о Х/Ф •Yaaral УсІм nОСТ8м •••• 23.35 6є;жісаж 23. 5О 35 хвиnин ІJ;ІtФзу

І'І'А8ІС

Ktzlfii.A

•Was'?· 19.15 Комn'ютер Х 19.30 тrс ·f-nyne• На добра>ііч, діти!

21.25 Гарні новини 21.30 Ток-шоу ·Саме тоА• 22.00 ХІФ ·Ге11о00rnобІн• 23.30 Мі"С

37

uтаа

8АІ7А8&.

KliiiiiA

7.оо'. 9 оо·, 20 30. 22.45 Н6dин"'

7

Вісті

9.25

35

ЕІІ(спрес.~іttфор"-"

7.10

зин

8.00

23

20.50

ліття•. Принцеса Діана СіТ

Ні nуку нІ пера

18.26,

18.05, 21.10. 0.10 Торnнформ 18.20, 20.20 Гргu;; еІд •Гргuісу• 18.45 Міста і СТОІІИW світу 19.00 Курс німеw.коі мови

10.35

М/Ф

7.35 Ексnрес-інфоJ* 7.50 ЄвJ?Оnа сьогодні 8.20 ХІФ 9.40 Просто музика 1 О. 10 Зоряна старовина 10.25 Карт-бnанw 10.50, 13.00, 15.50. 21.55, 23.50

года

17.80 Т/о •Potol

20.50 Дай n">пь 1 20.55 Кор .. сні nоради 21. 15 Місьасі но~ини 21.35 Що? Де? Почім'? 22.00 Щоденн~<к виставки.

7.20 МІсьІС) Іf08ИНН 7.35. 2, .ОО АнтрасаnW<ІІ 7.50 ~й n'ять! 7.55 Kopt<CHi nорад/< 8.00 Мчр дому тtІОЄМ'\1 8.30, 16.30, 20.15 Хреще~к 8.45 Що? Де? Почі..? 8.55 Щоденник аоос-rавосм 9.10 Ексnрес-інформ

25

І'мІаАо• д•. )(\т-nв-

.

рад

22.30

Домоsик

,.. -рто•

-t!IA1IO 14.30 Т/С oCotconмІЕ\.30, 0.00 •Термтор~

nporp&·

81:8•

Коtоцерт Ні~tітіних. Ч.2 Освіта Трансформа 19.00 Т/с •HeUJ &р~с• 19.50 35 хвилю• джа~у 20.30 СІТ

7 00

Х/Ф оЗ ІСОХаМНtІм nocnl-

.....

17 .ОО 18.00 18.30

Комn'ІGтер Х

waтм

12.3о Арх!Сдрт. Ро-.

20.00 Т/С •В_.., ceh1e• 21.00 Т/с •ТаемнмцІ Hwo·Aop-

В. Данильця

СІТ Мі~а І стоnицІ світу Wo:o.na бізнесу в;tалія Пе·

Мікс Програма •СтреС• Рекпа...а

деtІЬ

Мир дому нюсму (><рИС"!"И·

15.55

-ТермторJя д,.. Муз. 1101<·

12.00

8.28, 17.28, 19.58, 22.28

r..ор..,сно nоради

32.15

23.30 Моnодіжний канал ·М·

0.30 1.30

npoc-

тoro•

7.00. 15.30 МІс •Невrамо•нj• 7 .25. 1!3.00 М/с •Гей. A0>10~1>J\P.I• 7.ZO. 9.45. 1 0,45. 15."\5, 17.~0.

канал

30

22.00

(. Бєрfмеоі

Дай л'оm.! КориснІ nорад14 Суnершоу •Прссtіше

20.55 21.15

сО<\W(ОГО

погода

..

19. 15

М/Ф •Піжжкіо· Всеnеремегаоо"<иіО гаnос ві-

1:2.30 Мfф ·Піноціо• 13 ..10 ТІ<І<д"'-ринди 1410 Варіації стилю 14 35 Діаnоrи 16 05 МІФ 16 35 Святі ДЗ8ОІІИ 17.00 Хочу кnin! 17.05 Європа сьогодн~ 17 .Зб Просtо ""У"JИІ<З 18.05 Х/Ф 19.25 клятва Гіnnократа 20. 15 Заручн>о~и 20.40 Х(ф •Турбота :. ГаррІ• 22 ЗS Муз. кліn ?.3.35 Х/ф .скрмnаn .. на даху•

21.00 21.45

nіТІ""".

20.30 СІТ

20.50

16.30

руІСЧого

22.20 22 .... 0

20.50 &ечірн11 казка 21.00 Х/Ф .w.p- Х~ І ~••тео• еоа а lliac!C8Pal.nla•. ФІІ!... 3-8. 2 серІ• 22.20 Проrрама •Як це було•. ·Трагедії фуrболІста Е. ·

Kf/llf-

Нерухоміє""'

11.15 Муз. nporpa"'a 11.30. 20.30 двтсторr

20.25 N\pea4 ДіЛО80Ї 20.45 До(ірІ новини

ФІn- 2-А. 6 cephl 20.00 •ПодробицІ•- c'Jac• 20.40 Інтерсnорт

7

t3.oo.

-was?•

а ІстрІ•

nовернути юності часи•

14.00

10.25 То~-шоу;-.Арабески• о.5о. t~e.5o. 16.so. 19.50 Te11eeo;cnR.8C 11.00, 20.00. ~-20 Телегазета.

11.40 12.00

Іірмд)кесо

жеnесІ• Т/С •Не~а6утнІ JICINKIJI стоnnт.•. І. Se~

6.50 ЄвромікО.; 9.10 Час 33 ГрИнвІчем

20.00

За 1<МЇВСЬІСМ~ .... С040оІ Ці ocyJoOeД/"tl Т88РОІНМ 18.40 Т/С .......... ПОІ<МІІІС•,

20.•s. 1.05

...

7 _2Q"Mк;bk4 HOO\o1t4"' дtотресоЛька

ДомашнііІІ nікар 1Б.О5 ЛІQДИ і доnі 16 20 Діо.о і СТИ/1 ..

Т/с

Леонід Сороо:Jн nредстав-

1

•Hew

ставляюrь

Святі дзвони ляє

17.28, 19.58, 22.28 МмКQt~Мна по­

Т/с

14.25 Це- Ми! 14.55 П. ЗІбров. •Як А з"ов хочу

нат Євраnи з кікбоІtсинrу і тайсько .. у боксу 12.25 Посоnьствв в Укрвіні nред­

7.35. 21 :JQ

14.45

17. ЗО 18. 10

Кf/ІІІІИ

М/ф Е<сnрес·ІНФорм

7.~~

.2"1'.50 K.I:::,.S. 22. 15 _е~~'·"'саж 22 ЗО і:11кно у містику

18.50

7 05 7 35 7.50 8.00

_,_.

13.35

"'""::ька nрограма)

9. 55 Надз 811ЧайІ;И 1\ СВіТ

7 """ll.A

18.35 19.20 19.40 20.35

..

_

11.30Т/~ •Ві~

13.00 Toк·wov •Він ~ Вона• 13.30 Oono новоrо сезону 14.00 •Зх... НаА«уме,аtоІUІІt llf:J·

22.10 Х/Ф •З.nам- - - -

21).1)5 'lar. за Грин••-.ем 20.50 Свиті ,nзво><"'

8.00 Т/С •с-- ntiМO• 10.00 Т/0 •Г-· 11.00 Т/с •l"УР6от• ч.-.

8.Зо. 16.30, 20.t5 Хрещатк,с: 8.55 Що? р.е? Почім? 9. 1 О Комn 10тер Х 9. 25 '!орний 1<118дРЗТІ 9.55 ХЬ<онt.кн-хахонь1СІ4 10.0!1 ХІФ •Прмаwо. части•. 1 cepht 11. 15 Астролоrічwий npontoЗ 11.35 ПрофІ-nрес 12.30 Вогні цмросу 13.25 дІо<а3-сrеn·Т8НЦ·І<ЛАСІ

15.00 Х/Ф ..доРоІІtНІ 1.-рм• 16.51) KitiOГDPOC«On 17.20 в o(i'e~mtsi- П011ьща 17.50 НВЛОЖНМQ1 18.20 Ровв~и.: 18.35 Усе Лро ЛОQ,ВТ<И 18.50 КиІв. Сnорт·ТV 19.20 ПоІХаЛи! 19.45 д/с •НезаОутнІ :жінкн сто~

СІТ Анонс Муз.-розавж. nрограма

21.00 21.20 21.30

16.00

15. ~u М""' Г.рнест

t

11 листопада 6.15

nрогра"'і д.

~4.ti0 Виl.'Туn ансамблю )(Opeor·

СЕРЕДА

6.05

І Фанто­

!З. 10 Кv:івські •ю~ини 13.20 Т/с •На аІс"ТрІ•

7.QO Сніда ...ск з .1+1· 8.b0 1T/t; и!(о"іІt+Ма ~ т.а~""'""'"-'tі

6.00

Х/ф

Ма~аревича ··Абажур~ 12.50. 18.00 Інrерновюш

у Х/ф

Cat-tc~-r 6ічоо

КІІНІІА

7

12.30

ра.ін2..

19.20 Саме то~

20.00

1.25

10.00

16.30 М/С •ЧGРЄПІЩІКИ·Ні><Д3А• 16.55 АІ•онс 17.00 Tjc •Розnачn"еІ•. 5 се­ рІ• 18.20 Т/с •ВІтер у сnину•.

•ІмперІя ІdнО•.

Tpone• 23.15 тсн 23.40 Просnорт 0.15 Т /с •ПоnІцІя :н .. ІО·Йорка•

TeneК3нun "ПР<ІІІО•

15.20 М/Ф 16.00 дІф ·. nяріа.

надІ••

Х!Ф •МІс Феср8ерІІ• 21.45 Шоу довrоносикіе 22.15 Т/с •ПІд сонц .... Сен•

Сnіnзє л. Н<>д•н

11.30

Верковній

І'адІ У•р<'Ііни (У гшрераі: Від

листопада

9.40 ФІнансовий огляд 9.50 Фуrбоn від УТН 10.20 •Цілую nос ... іш<у

НІчнмА сеанс. Х/Ф •Смерте-І <:\ІfІерн-· •Подробиці•. ПjДсумосм Wf11

23.50

ЧйС•

12.10

6.15

ТелевІзій~ nатрульна служба ..С.мтуація•

23.40

w•мnамсt..кмм•

новкм

6.05

nо11ьс....мм. •Інтернет в Y~t· ра ІнІ•

"\6 .ОО 19.30

Х/Ф •ЖІнц :t каІтами І

"1.40

22с00 Фуrбоn аЩ .утн.

22.35 Вчасно 22.20 •00<-оворІмо• з М. Гана·

риз

7.00 ПодробиШ ТІ'"'""

23,.30 Т{с •ІІQДtІІІІ щwи• 23,·25 Таємні осторії з Д. Харито­

JТ•2

20.40 ІитерС<Іорт 20.45, 1.35 Поrода 20.50 Х/ф """"8І*К8НСWІМА

15.00

5

19,20 (;аме ~ОЙ 20.00 Т/с •Woy 6е ..нІ XINia• 20.30 Фінансовий огляд 20.40 Вечірн" каз<а 20.55 F'eknaмa

0.15

тсн

Z1 .45

15.25

1'/с •ВІТер у СПМІfУ•. с~І•

18.10 УПWІй МеJЮдІІО 1 8.40 ХІФ •УІСоn nер•с.М..111010• 20.00 ~nодробицІ•- •Час•

МесІ•

19.30

12.20 Ф. Г. Лорка. Вистава •Кри­ . АН ВІІСіМR• І(оtІ8Сь.<Ого . в.щде.,.ічиоrо російс...соrо драматІ<чиоrо театру '""· л. . У~рвм....

18,20

Х/ф •ТасtоІНІІЦ. ферм141

18.00

~nр<и"~ЬІ&.}

...

17.30 За,u"ІесІоІсИм часом

16.15

1 ,,зо НаціоtіельниИ x~-napa,a. Ton-10 t2.00Ут1і.оо. 18.оо. 21.оо, 23.55

. р.. 17.25 День варемня

~g:~~Bni1Є 18.50 Tfo ·'*Н8 8ІсТрІоо

nорад;о

7 .45, 21.00 Антресо"..... 8.00 Ммр /lf:JМ"/ ПІОЄму (>ерИСТИ-

8н3111011ите.nям Киева nрщ;· а...у&Тьс;-А •••

14.40

вocy,Q.Sa•

14.30 Закон о: :юt<он ~: g~ ~~~ереду Дорошенко

pltl

9.40

И8'ІКО•. Ч. 1

І 0.05 Jlі~ературні nера>ЦІестк Законе заІСон ОсвfтнііІ канап. Музика І жиесnис. Mlf><aйno ГрушеІІ•

листопада

9

7.40 ICopotCfji

р8фічноrо МИСТ8ЦТІІ8 •Со·

9.15 Т/с •Ма,.._.. 10.00 tеnеанонс

ПОНЕДІЛОК

ЗО.

16.00 19.00 23.45

•Теле-

0.25 Х/Ф •ОдІсс- ~а ІіІ'ІаNІ•· 1 соер68

32 "•н7.00, 1530 М/с •Не8Г&МО8Ніо

7.25, 18.00 М/с ~геfІ, АрноІІьде!• 7.50, 09.45, 10.45, 15.15, 17.20,

-

23.15 •EIIte 1181іа-. Teneuara-

8.00 ВІстІ 8.28, 17.28, 19.58, 22.28 ММІ<DJІИ· на noroдll

8.30 ВІд .nере1Ср&СТ18о- АО ycni· X'f . 8.00 Х/Ф ~ ~·

10.00

Т/С •Готеn~о•·

11.00Т/с•~ ............ 11.30 Т/С •В~ c:aln 12.00 ІІиtаерн пІд nc.poay. ГІІІІІІ· концерт. Ч.1 · 13.00 Ток-wоу •ВІН n ЬОнаа 13.30 -час •'І•. В4АськоІІНА тем­

~

14.00 ЛІОДІІІ. Інформ.·~·

tene·

)І<}'РНВІ1

14.30 т;с

..co.on- nllaAo•

16.30 М/С •Гей, ~І·

16.40, 0.00 •ТероtТОрІА Ао. ХІТ-nа· рад

17.30

Т/0

..._.

~

18.26, 20.56, 23.26 Головні 1"10011 дІtА (ТІА •ВІU48•)

18.30 Т/С ·~ІІА,...... НІ.ЗО Т/с •ТуреІот• Ча~•

20.00 Т/с •1114Р C81hta• 21.00 Т/С cT---.J ttwo•Aop-

u•

22.00 Вечірні аісті (ТІА •ВІкна•) 22.30Т/О •Ре--.т»

35

КІІНІU

_,А8ІС

18.05. 21.10, 0.15 ТорrіНФQІ* 18.20. 20.20 ГрацJІ вІд .:гравІсу• 18.45 СвІт ntдво.аноІ фоТоГрафП 19.15 Комn'ютер х 1\іІ.ЗО Т/с •ГSІІАе,.,.,.е•

20.50 на добранІч. дl-ntl 21.25 Т:аРtІі НОІРІНИ

21.30

l'ок-uюу •Саме ТОА•


Т/с •МврІ••

9.25

,0 . 00 10 . 05

ЧЕТВЕР

Ос.віт-ній tШнал . Грао1rор•й СІ(О!Ворода. ОпозиuJ~н ... й рух 5 Уf";.ра1НІ. nрОТМС"(ОЯНtі:Я

УТ-І

11 . 50 Закон є заt<ОІ1

Доброго 9ан•у. Укр.,;но• ,~о. 21.45 flогода

f. 8.35, 15.:<0. 1<1.50. 23.-<5

W.ИХ

раІСТ•

Зs~:о•1 є закон 14.45 Т/Ф •УІ<раіксьоd народнІ

14 40

-..у~ич.ні Jнструмектм.

ІЬ.ОО,

21.0(),

О.

Се.rю

... на .... о•

-

--

.nlйr:wcoF"o каріІбІна•

Веч•р­

7 . оо

к.а.3~а

etpr

Украіни В;;~

лект..-.н Пиео'R.Sров

сері•

Т/с ·Кохания І тає ..... мuІ

8.00

1З 55

13

Вис-rуnи ~1.нс;;аuбn10 хорсогr

Проrрама •ІмnерІtІ кІно•.

19.55

П'ЯТНИЦЯ листопада

тсн

23.15

L-------·--==--~------J

6 . 15

Доброго ранку, Украіно!

8 . 30, 21 . 45 8.35, 22 . 45

Погода

9 . 30

гочестива Марта• Національного театру ІМ. І. Франка

ОО, 21.00. 0.50 УТН 12 15 8ІДІфИВ8ЄМО БібЛІЮ 12.45 Національний хіт-nарад предс-

12

ОО.

15.00, 18

тавляє

..

15.20 Шоу -Струм-ринг• 16 . 00 СІм .. я. 16 . 30 Mjc .. череnашки-нtндзя• 17.00 Т/с •Розnач.nиеІ• 18.20 Т/с •Вtтер у сnмну• 19.15 Т/с •Час :Jбир•тм каміни•• 20.25 ФtнансовиИ огляд 20.40 Вечірня казка 20 55 Реклама 22.00 Щасливий дзвінок 22.50 Нове nокоління 23.20 Х/ф •ВенецІя 8:нсмку•. 1 серІ• 1. 1 О Х/Ф ·Cinr.cWt:l буааn.щмни•. 1 серІІІ

УТ-2 СніданоІ( з

Т/с •Менти•. 6 серІІІІ 10.25, 23 . 35 ТелевLзійна nатрульна сл'()Кба .. ситуацІя• 10.35 Джентпьмен-шоу 11 .05 Х/ф •І зно•у АнІскІн•. 2 серІІІІ 12.10 М/Ф .. Ілля Муромець .. 12 . 20 Жіночі історй 12.50, 18.00 Інтерновини

13.15 Т /С •На •ІстрІ• 1З . 55 Аграрна панорама Київщини 14 . 25 Таємниці Луцького nсдземелля 14.45 -Ш11ягер• nредставпяс . 15.З5 Тема тижю:а

15 . 50

Естафета

16.05

Киівсьtеі мІніатюри

16 . 35

Ліки -....айбутнього

18.45

Т/с •Н• аІстрІ• Яб.nучко За киівськ""м часоJ.А

17.25 17.30 18 .. 10 18.50

1+1

.. 1+1•

Т/с •МарІtІ•

Кохан~ з nершого nогл'\О,у

20.00 •Подробиці• -

11

0.25

.. час·

45

Т спевистава

пистків ....

13.55 14.00

1. 2

.. сезон

жов-тих

серіі

1

вер-

6.50, 7 20, 8.30, 9.50. 1 1.50. 14 05,

Украіна сьогоднJ

14.30 ДІФ .. митте11дрин . Погr.Jtд зсе· редини". Альтернативна енергія

301ІС:Он є закон

14 55 16.00

тсн

уnюбnених кІнострІ·

19 _ 30ч~~~ Х/ф •З тобою І 6e:J те~·

20.25 Адреси діловоі 55, 13.30 ещеомузика

удачі

7 50 Воістину в•дверто 8 10 Програма .. стрес .. 8.40 .. wпягер· nредставляє 9.30 Окремо взятий ра.йон 10.00 Інформ. nрограма .. наш

10.40

~

14 листопада

'-ІЗС•

МІФ

Монсоро•

22.00 Т/с •ЦІпКОМ Т8С:МНО• 23.00 ТСН - особливий nогляд 23.30 Х/ф •Мадам &аттерфn<яА• хіт­

УТ-З

ОО Хто в домі госnодар?

8.ЗО дJФ •Прем'єра щорічноі вистави•

9.00 Т/С •МаnеНІо«ИА бурnаІСа• 9. ЗО СнІданок меломана 10.00 Х/Ф •СамотмІА аато6ус nІд дощем•.

1 ceplw

З tрки. на сцену! 1 .ЗО Телеканал •Право•

8.00 8 ЗО

12.00, 1500 . 18 ОО, 21 12.20 Ще .. каскадери·

ОО, О.Об УТН

1 З 1 О Альманах -Основа• 13 50 ДІф "Рідкісні тварини Китаю•

14 . 45 15.15

Прес-ІС:ур·єр

9 1О

17.00 17 ЗО

18.15 Шоу .. том-ринга• 18 . . 55 Х/ф .. короп .. waxpal••

20 40

8е'-tірня І(ЗЗка

20 55

Реклама

22.00 Т /с •ЛеИтенант Potoca• ?;t

50

АtтражІ

23 . 35 Нащональний хіт-nарад Ton-10 25 БенефІС нар . арт. УкраІни В.

О

Альоwиноі

Х/ф •СІл~сьІd брапwцмнм...

1.20

2

серІя

УТ-2

н1

7 ОО Програма Ігоря Моnяра -Парк

·Останнt чарІвники ..

10.05 т;с- дІТІІм. -nр .. годи nlco•oro nатруnя• 10.30 10.55 11.30 11.50

М/с

.. nригоди Соніка•

""8.30 Т/с •Поаерненн• м• Юntтер• 9.00 Доброго ранку, І(раіно! 10 ОО Телеононе 10 05 Закон є закон 1 О. 1 О Молод1ж~нй канал: СімеАна кухня. Муз. nодія. цІацІі•.

Муз.

Ток-шоу •Асо­

новини

Украіна аграрна Закоt-t є закон 12.30 Оранта 13 ОО Клуб .. 700·

12.10 12 . 25

13.30 Концерт nоnулярних укрвінсь­ ких виконавців

14.15

На перший nогnяд Ранкова nошта

15.50

Сnортивний канал

..

Т/с: •СnецnІдроздІn Т/с

.. наАтмем-

nІІЬДWна ночІ•

17.45 КЛуб .. бtлий паnуга• 18.25 Національна лотереJt 18.30 Х/Ф •Ц• траnмnос• • мІ.nІцП• 20.00 •Подробиці• - -Час• 20 45 Гарний настрій .... Елла і корешt• 20.50 Т/с •ВуnицІ роз:битих nІхт •рІе•. • м. ..,...... 7 серІя 21 55 ·Ви чиї. дурні?•. Вечір М. За­ дорнова

23.00

Х/Ф •Р•Асr.ка насоnода•

7

ltOIIІLA ~-:~:,;~

Муз .. non-stop 10.00 Американська англійська мова . Уроки 51 б 10 . 30 Муз. РQЗВ . nрограма •МЗ• 11.00 Муз. nарад най-най 14.30 Муз. новини 15.00 д/с .. види, що зникають ..... ди­

8 . 05

кий 8ІЛІ11•

15.30 Престиж 15 45. 18 15, 20.25, 22.00, 22.40, 0.35 Адреси ДІЛОВО{ УдаЧІ

д>ка.з-стеn·танц-КЛАСІ

Шоn-тайм Інформ. nрограма Торгі~-tформ ДобрІ новини Новосел

19.50 20 ОО 20.35 20 45 20.50

21

9.30

11.00

12.30

.. nркмй

17.50

KtiHIZA

ЗО АнеІС..Дот-асорті

10.50. 13

ОО,

14 . 50, 16 . 50, 19.50

Те­

ле~ксnрес

11 . 00, 20

ОО.

21:-40

Телегазета. Неру·

ХОМІСТЬ

1 1 15 Муз . nауза 1 1 ЗО. 20.45 Аетоторг 1 1 .40, 20.55 МІФ 13 10 Телескоn 13.40 Автандил і хіт-парад .. українська десятка ..

14.35

Діалоги

15.00 15.30 16 . 20 17 .ОО

Блага вість Вернісаж Просто музика

18.00 НадзвнчаИний 1 8 . 30 Ріjкурс 18.40 •Tutti• 19 05 ЗорянІ зустрічі

20 . 15

3 вами•

ОО ВІСТі Миколина погода Економі-чниИ еісник

ОО.

Родом

3

УкраJни . СергІй МаІСо-

11 .ЗО Фабрика снІв 12.00 Т/с •В88ИІ10Н .. 5•

13.00

wyxae

•Золоте століття кунг-фу•. Х/Ф

•Пекельна вулиця•

14

Муз. кліn

Х;ф •Дерек ФІІІнт

Територія А Розв. програма ·Архі-Дрт•

вецький

Свн людей. Медицина Муз кліn

сеІй труn•

ІСТУ

ОО Розв . nрограма •Разом

10 . 00 10.25 11.00

уночІ•

23.45

7 8

ЗО Суnербал

1 5 . 00

Валентин Щербачов представ­

ляє

15

....

ЗО Футбольна nnnнeтa

.18.05, 21.10, 0.00 18.20. 20.20 Граціі

Рада

•Was?• 19.00 Міста І стотоці 19.15 ко ... n'оотер х

19.30

І-Іа добраніч, дJти!

13.25 Пр'Jгр'-tма nередач 13 . 30 •ВІкна-бtзнес• 13.40 Х/Ф •Таємниц<я родини Т/с

чаnь

2

21.00

21.30 22 22

KIZHaA

тиждень

.. вуnицІІІІ

т;с

Карно•

ЗО ПJ.}С'r·р~ма rtередач

7.30

Студ.я

8.00

Міф

воава

BABAJI

.. Рано8( ..

М/с .. уnьтрамалюки• Х/Ф .. деммдови" 15.45 Tjc •Haw учмтеnь-

12.35

13.00 16.40 16 55

nІкар

Студ1~ ~день" Ще ··дика nрирuда свІту .. ·

Х/Ф •Серце сnраеед.nи•оетt ..

Торrонформ

'-З ОО Сt(аІ-Ілали ти:ж.нq

8.00 8 . 05

вистава

•За

•Перший не наwкодит~·

.. nодорожі

9.10

О.С..П.-студія Пісня дня

.. м.

9.15

МедИЧНИЙ ТИЖНЄВИІ(

ТБ-

і розваги•

9 . 50

Разом з вами 10 . 50 Моє кІно 12 . 30 Ток·шоу ·Акули noniтne~a· 13 . 00 Крила 13.30 Гарнізон

д/Ф М/ф

17 . 25 Сnрави земні 17.25 т;с ·Фnlnnep·ll• Т/с •Грейс у nonyм'Y• •Чудо піднебесне•. Ч. 2 Родзинка Зірки про зірок

Арт-афіша Пісня днJt Oбozzz-шoy

днвисt..!

канал

ста

Програма передач Х/Ф .. політ • краУну чудовиськ• М/С «Hast<OЛO CDtтy ЗІJ. 80 ДНів•. 2 М<іnrют-шоу

д/С' •У світr nг-ироди'"

10.30

12.00

.. стuліттs:~ ..

Х/Ф

.. Дfачина

моєІ мрІ'І•.

серІя

2

Теrемзr-ззин

15.20

Х/Ф •Жме собІ

nолІцейський•

17 1 О

Міста і СТОЛИЦІ СВіту Концерт лауреатів .. зom:..roi

дайджест:

зnочину .. nригоди кри­

..

23 30 Koxac;u1 23 55 Яхад

15 10

8.00, 9.45, 17.20, 20.56, 22.55

б нeДintt•

1 З 1 С Тслемага:зин 13.30 Х/ф •Паn~цІ•

Відкриті небеса клятва Гіnnократа

Молодіжний канал

Дон·Жуана•

Х/Ф •Штурмовмk ..

21.30

•Was?•

600

.. Бі~

J1ИЙ ДІМ"

17.55 Х;ф .. спокуса 19 25 СтудІя --В~ч1р .. 1 9.40 Х/Ф .. cte:oplwe 21 .ЗО Х/ф ·Елемен-т 23 40 Студrq ··Ніч .. 23.55 Х/Ф .. кумеднІ

1"' .ОО д.'с

З7 "анtІА

20.00

мрП•.

серІя Телемагазин

cep1Jt

7.00, 9.00, 20 . 30 Новини 7. 10 ВІ:спрес~Інформ 7.30. 16.00, 19.00, 2З.45 .. телемар· кет• з додатком .. діловий вісник .. 7.40 Ринкові відносини і виробник

20.50 21 .ОО

6nанко•

52-і

9 25

жар-nтиці•

18.35 19.10 19 ЗО

.. вдо•а

ТІс

22 . 35 Проорама .. Еко ... 22.55 Т /С .. ТихІ води• 23 50 ..:8ІкІШ" . Ог11яд г;реси 0.00 fv1узи•4на nрограма .. світ-Нова•

9 50

Граuіі вtд

Курс німеuькоі мови Сто чудес свtту

18.10

..

50

17А81С

гере!· 18 . 20 Добрі новини 18.45 •Весь світ театру•: •За деома заАц<ями ..

16.10 17.00

коханнІІІІ, мuя: nе-

ОО "9іІІ". на•. Новини

Х/Ф •день Waкana•

12.15 12.30. 18.00, 0.30

8.05

.. моє

15.45 м8ікна•. НОВИНо-'! 16.00 М/с .. симпсони• 16.30 Музична nрограма .. світ·Нова• 17.30 Т/с •ШІстнадцятирІчнІ• 18.00 Телемагазин

Т /с •дотик •нгеnа•

22.00 Х/Ф 23.30. 0.45

де

ГранuІан•

14.50

•ечнна

.. гравісу•

21 . 15 21.30

СТ11

11 .ОО Х/Ф •дІвчина мо~ 'І' мрІї•. 1 серІя 12 . 30 ТеJ"fемагазин 12 . 45 Д:Jкумеttтальний екрз.н

Модний час

16 . 00

канал

ааво)' мsтусі, або Жива мерт­

Сnортивний тижнееи"' Візит. ФіkІІЯндія. Ч.2, Каїр

12.00

світу

т;с •Гвадеnуnе•

7.00 Програма nеред."'lч 7 05 Рс::нн:.поа Г'рограма .. чайttик• 9.05 Т/с .. адова Бnам•о• 9.55 ТелР.мз~кет .. дnnадін• 10.00 Музи'-І•Jа rфогрз.мз .. свІТ-1-fовз•

д/Ф

10.30

Торо-інформ

від -грееюу• Курс німецькоі М:ОUМ

18.40

Wnex-т•

М/Ф

:21.10 ПіСН'А дня 21.20 Х/Ф •МІс;:то·аnФ••Іт• 23.00 Еkсnрес-Інфорt.А 23.15 Диск·канал

О ОО Профі-nрес

0.40 Комп'ютер Х 0.55 НІчний канаn KtiH/II.A

д/ф

16.10 17.00

ВОна•

лий дім·

художника•

Комn'ютер Х Вистаав. М. Старицький двома зайцями•. Ч. 1 20.50 На добраніч, дІти!

магазин

світ

11 . 00 Ycnix-98 12.00 Х/ф •Вустами 1 3 . 35 Зоряні зустрічІ

19 . 15 19 . 30

20.30 •Зх4• . Найкумедніше доф машнє відео 9.2!1 Т/с; •ЧуАеса науосм• 9. 50, 1 0.50, 12.45 •ЕІ~е ІUІІіа•. Теле-

21.55 22.00 Х/ф .. це траnилося ІІІІкосr. 23 40

Кали-

•Відомості nо-киіеськи•

МІф

32

Т/с •Тур6ота Ча~а•

8.30 Х/Ф .. чича• 10.00 Х/Ф •Спокуса Дон~Жуана• 1 1 .35 д/с .. дика nрирода світу·· мбі-

17 .ЗО Муз. nрограма .. шикуйсь. WЛSІ·

20.55 Спати пора 21.10 МІСькі ноаиt-tи 21.25 КориснІ nоради 21 35 Що? Де? Почім? 22 ОО Салон мистецтв - Киів 22.15 Х/Ф ·Kopon~ комедІі•

9

Чомучка

Пісня дня

g,20 Т/с •Едер•· 10.10 к .• s.s. 10 . 30 Прем'єр-відео

17.00

зо сп

8 28 8.30

17.45 Хочу кліn! 17.50 І не питайте!

8 . 05 9.10

10 . 05, 15.35, 18.25, 20.30

Ч.2

20

9 55 Єером•..::с

2З.45 ·Телемаркет• з до~

..

З5

ЕІС:спрес-Інформ

7.50 ХІф 9 15 .. о,.

Новини

ЗО •Хмарочос• . Муз . nрограма 0.20 Т/с •ПОаІтрtІНИА еоак•

Свsпt дзвони

МІФ

vтаа 8АП'А8А

23

18.00 Джаз-степ-танц-КЛАС! 18.30 Х/ф •ВусатиА НІІНЬ• 19.50 Блеф·клуб

7 05. 16 05

Катериносnавський nроменад

KtiHtiA

Т/с оМандрІ8НИА ІІИЦІІР•

19.30

"..

Т6дайджест: nодорожі і розваги• Ток-шоу ·Я сама•

21.00

Поіхали! Ім'я Балет кохання моє. В.

t-tовська.

Х/Ф •Сердце

З7

18.30

20.00 Т/с •Вир c8trla• 21.00 Т/с •ТасмницІ Hwo-Aop-

19.00 ·Вікна•. Новини 19 15 Новини КІно 19.25 Х/Ф •дІвчина моєї

ЕІ(сnрес·111форм

20 . 00

Х/Ф •Умри. мое кохамttІІІІ• Грає дитячиІ4 біг·бенл.

17.30 Te11erpa

25 7 25 7 40

мІс•ц~·

23 . 30

Т/С •Роао МОІІОАІ•

дJ<<> (ТІА •Віt<>~а•І

18.15

cnpa•eд.nмaoro•

1 SJ.OO

раІни

1 б .ОО 16.30 17 .ОО

Т/с •ГаадеІІуnе• На добраніч, дІти! Гарні новини Ток-шоу •Саме той•

17.00 17.30 .. територія д ... Муз. 18.00 Т/с •Ва•мnон .. 5•

1 З .ОО «Eonic• - світ тканин 13.05 .. я- nам'ятник Собі! ... Е . Ханок 14.00 Громадське телеба ..ення Ук-

1 ЗО Програма •Стрес• 1 45 Реклама Х/ф

..,.

10.З5 Світ людей . Медицина

21 . ЗО Шо11ом. Києве! 22 05 Ескулаn 22.20 Люди для л10дей 22.45 Х/ф •Вибух .. 0.15 Інформ . nрограма .. отже .... 0 . 40 •Шл~гер· nредставляє ...

21.30 22.00

16.00

МІф Вогні цирку

9.40

.ОО СІТ

1 . 50

KtiHIZA

7 . 25 Міські новини 7 . З5 Антресолька 7 50 Корисні nоради 7 55 с•т 8.15 Толока 8.30, 21 . 45 Хрещатик 8.50 ЛЗІ(МУС ЖИТТ'А 9.00 Арт-вфtwа

.. отже

19.30

23.55

тrr

зо

18.05, :21.10, 23 . 55 Торгінформ 18.20 Сакура·шоу 18.30 ·Таврійські ігри• nредставляють ... 19 . 00, 20.20 ГрацІі від .. гравісу• 19 . 15 Комn'ютер Х

20.50

.ЗО Т /с .. вІдкриааючи саІт• 12 ОО Шл~гер, бо шлягер 13 . 00 Родом з Украіни. Сергій Мако­ вецький

1 6 25 Оаза серед хаосу 16.55 Погляд збоку 17 . 10 Чtп:о і ясно 17 40 Мода сьогодні 17.55 Програма .. стрес• 18 .. 20 Х/Ф .. шамдкІ гроwІ•

17А81С

17 .ЗО Диск-канаfІ 18.05 Людина собаці д.руг 18.35 Tfc -rpeAc у полум'ї• 19.10 Ринкові відносини і виробник 19.35 О.С.П.-студія

11

Голос .. nеремоги• Вщеомузика

16.20

Телемагазин

Вісті

Х/Ф •НовІ центурІони•

ред

датком •ділоеий вісник•

8 . 28 Миколина nогода 8.30 Люд.-.. Тележурнал 9.00 Т/с •Сокоnине пtІ:sдо• 1 0 . 00 Tjc •Готеn~· 11 .ОО Tjc .. турбота Ч•рn~38•

Разом з ва.ми

Т/с •Ремеrат•

23 . 30 ТоІС-шоу -.Він та Вона-

7.30, 19 . 00.

канtи

.. Efite ltalla•.

8 . 00

21.00 Т/с .. тас:мнмцІ н~ю·Аорка• 22.00 Вечірні вісті (ТІА .. вікна .. )

20.50 21.25

yc-

18 26, 20.55. 23.26 ГОІІD8Ні nодП

7.40 Головний хід 8.00, 9.15, 17.00, 19.30, 21.15

7.50. 9.45, 1 о 45, 15. 15. 17 20, 23.15

ка десятка•

Т/с •Мандрfаний nицар• Т/с •Турбота Чарn~а· Т/С •Вир С81тІе•

KIZHtU

IJ1J

дрт•

50

Т/с •Роки моподІ•

зs

-

14.00 Модний чвс 14.30 Т/с •Со«оІІ- rнЬАо• 16.30. 0.00 • ТерКТорія А7о. ХІт-nа-

20.50

20.56, 23.26 ГОІІОВНі nодіі ДНЯ 21 . 58, 22.58 Миколина погода

7.1 О

22.00 Х/ф •Умри, мое KOJ1:8HM•• 23 35 Конuерт Ю. Шевчука 0.25 Х/Ф ·ОдІссе• каnІтана &na· да ... 2 серІ•

32

ane

18.26, 17 . 56, 18.30 10.30

22.30

Пере .. рестя •

35 ~-1/f-

У~рзінс:ьхий ХQІСеЙttий ОГ·

7.00. 9.00, 20.30, 22.50

сп Дай п'ятьІ

7.00, 15.30, М/с .. невгамовні• 7.25. ,6.00 м;с .. гей, Арнольде!•

20 05 ЦІлком таємно 20 35 Автандил 1 хіт-nарад .. уt'раJнсь·

д. Кортнєв ... горище бронІD ПІ-

•ПасмфІк•

18.45

каченя•. ·Олов'я·

17.15 Муз nауза 17.40 МІф 18.15 Х/Ф ..дуеn•нтм•

15.50

жінки стоnіття•.

13.00

ний солдатик•

0.30

.. незабутні

Медичний тижневик

чого

Смак

1 2 . 20 Фан-"луб 12 45 Телевtзійtн.1И центр моди 13 15 Життя серед ж:иття 13.45 Т/с- дІт•м •Фnlnnep-2• 14.30 Ігри світу 15 . 15 Сnорт-тайм

авто~обільного nерІоду•

8 . 00

Дітвора·

лотІв

Х/ф .. РаннА nтаwка• Вtд .. nерехрестя .. до успіху Тслсжур~tал ·•Реальний сеkтор•

Погода

9.30 М/ф мПр11годи Bact Куралссоеа•,

Анонс

15.20

ІІДТІ'В

ДOttb•

1 1 05 1

І ВТК І'

Острів скарбів У.рИСТИЯНСЬКЗ nрограма «ЦЄ ТВІЙ

9 05, 20.40, 1 . 00

1(/Тіnи

.. гидке

д/с

20.50 20 . 55 Інформація до роздумів 21 .45 Коt>исні nоради 21 . ЗО МІськІ новини 21 .45 За '-~Удову УкраимуІ

nодорож Кота

Кохання і зІрkи М/ф

12.00 12.30

О. Хеnберн

Євромікс Муз.

М/Ф

16.30 ВсеперемагаtОчнй голос вірую-

1.30

g.-:OO т"І!~ • ГрафинІІІ де

nарад

8

13.50 14 25 15 15 15 35

Л1ри. Життя, осяяне красо10

11.40

20.30

«Поіхали•!

Х/ф •Чужі СНИ•

7 . 35 Гімнастика 7.50, 21.45 ПОІ"'Ода 7 . 55. 13.40, 14 .. 35 Націона11ьний

Телегазета . Неру-

15.00, 17.00

О ОО Програма для автолК)()итеnів

19.~5 Проrрама •ІмnерІ• кІно•.

УТ-1

Те­

21 25 Parypc 21 .35 ДІаЛОГИ 23 35 Еt<сnрес~інформ

М/Ф

1115.00 Т/с -.Р•тІанм" naтpyn~· 17.00 Т/с •Ксен•- nрмнцеса 4 воУн• 18.00 Ігрове шоу .. як стати зіркою ..

СУБОТА

ОО,

7 ОО Інформ. nрограма .. наш час ..

7.25

16 15 Не ВСІ вдома 17 .ЗО Т/с .. район І&ееер/'11 ХІnз•

18.00 .. nарад

б

старовина

1 З 40 І не питайте!

6.30, 10.20, 13.45 Люди дr1я людеи

ЗаІС:он є зuІС:он

у ві снІ і наяву

1 З. 1О ·ZOOM•

КІІНІLА ~~~:,;~

7

7.05 МІФ 7.35 Ексnрес-інформ 7.50 ХІф 9 . 20 Надзвичайний світ

&---·

"'"'"

17.30

Щербачов nредставляє ....

1 З. 1 О т/с •Hew &рМДJІСес• 14.00 Телекурс німецькоі мови .. дІІеs Cute• 14 ЗО 35 хвилин джазу 15.00 Творчий вечір нар. арт . Украіни А Литвинова Ч. 1 16.50 Киів класи'-Іний. В Стеnова 17.10 ВІкно у світ 17.40 Х1хоньки-хахоньки 17 50 Посмішка 18.40 К\-'ІЇВ. Україна. Світ 19.10 Чорний квадрат 19.45 д/с •НезабутнІ жінки століття• .

ТОВІС

у чоботях.

Х/ф •ІнодІ еони nоеертают~СІІ•

Молодь і доля . Пе­

2

каn

KIZHaA

В.

Принцеса Діана

хомІсть

Про це .... Маестро ••хІв СтІаен КІнг.

ЗаІС:он є закон

11 40

22 1 О, 23 35 Молод~жний канал .. м. 1 30 Програма .. стрес· 1 .45 Ре"лама 1 .50 Х/Ф •Карамбоnь•

11.15 Муз. програма 11.30, 17.30 Аототорг 1 1 . 40 М/Ф .. кругосвітня

20.50 Х/Ф •Чераnена cтanr.• 22.35 Наnередодні 23.05с~агибе11ь Гагаріна . Факти 23 45

ТелеІ(анал •Право• АудиторtЯ

реда'-Іа

МІСТа і СТС<ЛV.ЦІ СВіту

лееІС:сnрес

сет БІч•

10.05 1 1.05

21 .45

10 50. 13.00, 14.50, 21.50, 23.50

Гарний настрій Поле чудес

1 9 . 00

атр•ч•й ronoaм•

10.30 11.00

вами.

Від

no><y 13.30 Розваж. nporpa.. e ..д!:>хі-

22.30 Т/с •Ренеrат23.30 1ок-wоу ·Він тв

Ексnрос-іОіформ

20.00

Хрещатик

8.45 Що? Де? Коли? 8 . 55 Експрес·Інформ е. 1 О Х/ф •КОХ8Й, kОХ8Й, ane не

Новосел

Муз . новини

11

Корисні nоради

8.00 Мир дому твоєму

оо сп

25

Антресолька

Дай n'ять!

Р0388)ІС. npOtp3Ma •Ра3ОМ

1 З. ОО

22.00 ВечІрні е.істі

13 . 30 Візит 14 . 00 Пані . Стиль життя 14.30 Т/с •Сока.nине rнІ3Ао• 16.30, 0.00 •Територія А•

KtiHIU

8.30. 16.30, 20.15

ТорІінформ

КО><ТВ.І<Т

23.50

Міські новини

7.50 7. 55

18.10

Х/ф •КохаА, кохай, tte втр•чай rono ... ~

7.оо с•т

7.20

Теа-.р н3 доnонАх

ляд

Х/Ф

30

17.40

22.30

ВернІсаж

7.35. 21.10

21.20

9 50 Польоти 10 35 ЗорRна

20.40 Інтерсnорт 20 . 45. 2.10 Погода

8.00 Т/с •Кох:аннtІ І таем11мцІ Са"·

9.25

21

ві-

Сrорінки історіі

ПІЬд.о•

''.ОО Т/с •1)/рОота Ч.рn~• 1 t .30 Т/с •В'-РМ8880ЧМ c:8h">o

17.30

Сусnіnьне те11ебачення Ук·

14.00

•Cotro.nM-

Т/с •Го.,.._•

10.00

з

асесор•

22 .ОО

Рао:урс

Т/с

9.00

12.00

.. диєs. Cute!• 10.45 Бnеф-<.11'(() 11.25 Х/Ф •Ya>!f'al Уdм nостам •••• 12.45 д>о-.аз-стеn-таощ-КЛдС! 1 З .ОО Решете>. Група ·Колезький

Ceprlli

8.ЗО Родом з УосраІ,.и. МІU<DІИІШ.ОСИЙ

М/Ф

21.35 Щоденник -став<и -Food & Drinl<s-98•

ток·wоу •д!>абесхи•

Х/Ф ·Вибух•

20.45 ГарнІ новини 20.50, 22 ОО. 23.25

8.45 UJ,оденник виставки ·For<:J о\ clrinkS-98• 9.00 Дозлоrи

18.40 МІФ 18 50 •EOJ'IiO•- СВІТ ТК8Н"Н 19.00 Т/С ~н .... 19.55 Це-"""' 20.25 Корионі nope,QИ 20 ЗО С1Т 20.50 даі! n'f!тh~ 21.15 IVtict;..Кi ное..,.нм

18.1 о

20.15

Американська англійська мова

1З.О5 Киіесь~е;і новини

13.15 ДІЛОВИЙ ІІ::ЗНЗ/'1

7.00

•ВуnмцІ ро3битих nІхтарІе•.

SJ.15

ronoc

17.45 18.20

предсrав­

20.35, 21.30, 23.10. 0.35

8.00 Т/с •ЖорстокмА aнren•

Національний хіт-nарад Т/Ф Тірсо де Моліна . Вистава -Бла­

В•деоуро"и an<~ ді1ей ·Са­

УрОІ(И S·й і 6-й

Раночок

7 . 00

еwкриті небеса

16.00 Муз. nарад най-най 18.00 Муз. non-stop 20.00 Інформ. nрограма .. наш час•

УТ-З

Агромагазин

ВсеnеремвrаІСtЧий

Нщ:рвичайний сві1 17 .ОО Євроnа cьoroJVft 1 7 . ЗО ХО'4у к.rнп 1 17.35 ~ не пктайтеJ

14 15 .. шлягер• nредставляє .. 15 . 00 Шолом, Києве!

15.30

23.40 Х/ф •АрмІя пІтьми•

УТ-t

6 . 05

8.55

помсти ..

на nого.оа

Хрещатиос;

монія.

Погляд збоку

12.00

21.45

8.28. 17.28. 19.58, 22.28 МИІІDJ'ІИ­

16.00 Чорний кgадрат 16.30 Тема з варіац,.. .... Філар-

М/ф

16 . 25

3ееГІО,.

16.00 Фнанс.,ст 16.20. о ОО .. w".,гер• лtІє .... 11 . 30

Х/Ф ·Ворон-месник•

21 . 45 Сам собі режисер 22. 1 5 Т ;с .. Тис<ячоnІтт<я

....

ОО Пернаті, nухнзсті, еусаті

14 . ';5

КориснL nорад~ ВерніС"""Мир дОМУ твоє ..у

:sик

~оо Вісті

pai'HI'J

руоочоrо

"'Таврій-ські Ігри,.. nрвдстае.­

15.20

Зор.,нІ 3устр•ч•

12.30 М/Ф 1З 10 •ZOOMx12• 1 3.40 Просто музиd 14_.1 о Варіаціі стишо 14.35 ДІаnоrи 16.05 М/ф 16.15 Святі дзвони

кура-шоу•

Т/с •На аІстрІ•

13.15

С811сет-6Іч•

мод ..,

Цілком -таємно

9.20

11.15 Му3. nрограмв 11.30, 20.45 Автоторг

ОО МолодОкний канал .. м,. ЗО Муз І"Іроrрама. Груr~а ·Ho-

14

8 . 50

11.40 , 2.00

над

ry

12.20 Тt. ..-11~8І'JtИни.,-, цеt--пр 12 50 18 . 00 lнтер.,овини 13.05 1'<~1і6СЬКі НQВИНИ

.. 1+1~<>

nрограма •Групв

JН110Ть

.. Тинди·риt-t.аМ•

10.05 М/Ф 10 50, 13.00, 14.50. 16 50, 19.50

20.50, 0.45

12 13

Сея11 дз<>О+<и РОІІ".-dр)(І6 від

7 . 50

•СерьГа• зо. 13.00, 15 зо. 17.10, 16.30. 19.30, 20 35, 21 .зо. 0.30 ТорrінФОР"

11.30

світу- . М Пnи­

7 . 40 745 8.00 В.ЗО,

.FІite ІtзІіа•, Теnемаrа­

23.15

АнтрвСОJ'ІЬО<З

Дай .,·ять!

9.55 Сnор1ивне сузір'я 10.25 Tef1CК'(pt: НІМЄUЬІСОі МОІ!!Іоі-'4

Te..ne-etc:cnpec 11 . 00 Тел-еrазєта. Нерух:ом1сrь

10 .

11.20 Хjф "' ""ouy АнІскІн•. 1

1+1

7 .40

9.15

на службе -Ситуао,ія•

новини

7.35

9.30

7.05 МІФ 7.25 Еа<сnра-с-інформ

НовосеJІ 11.00 КатериноС!\аеськиИ nроме·

Т/с •НаАn.оен- .nоадина ttOЧi•. 6 серІ• 10 Про,;.инься 1 cnieaиr

7.10 Мtеьсі 7.20. 21 ОО

М/с •Невmмовні• М/с •ГеІІІ. Арнольде!•

7 .50. 09.45. 1 0.45, 15.15, 17.20.

Штондв

25

Підсумк" ДНА

9.ЗО Дискусійн"й КJ1'(() Муз

7.00, 15.ЗО 7.25, 16.00

СІТ

6 50

9.15 Киіs класичний. Сnіває Т.

Ши.:::уйсь. шлягере!

9.10

G.Рцьtс:.а

СнідаІ'·Ю« з

ня•

1 о 45. 13. 15. 15.45, 18.45, 19.50.

P~HO'-(QK

10 . 10 .. об"..,Ч'-1q

У~е;р.-,і11И)

7.00

М.ПJ>м­

7 ІС8N.4А

10 ЗО. 23 . 15 "ТелевІзі~t-~а патруль­

(Портрет

сотста ~18tJ.IOHetnьнoi оnери

УТ-2

nооuмк•.

7.05. 17 30 ГpauJi Від •Граеісу• 7. ЗО Світ nідводнеі фотеграфіі 8.00 В><стаоа О.Іаанов. •6е3 .. кінеч~а nодорож•. Ч. 2

10

8.00 Т/<: •Жорсто-нС!і '11Hren•

УТН

О :::ю Cniuaє: нс.·ф

•Xenn мІ• 55 • По,а,роб ..ЦJ•.

О

10.00

УТ-3

20.55 Ре"'"'""а 22 .ОО Х/Ф •Мусон• 23.40

сонце"" Ceн­

Х/Ф ·Трм rІльзм вІд анr·

23.40

ск

У перерві

.. табу•

ТСН

23. !5

Куоок Уц'"'""· 1/8

«Одеса.. ня

Tvr-u.юy

21 40

22.15 т;е ·П~ fponQ•

•Шоv беttнІ ХІл.nа•

фінsІ'у .• д

•BN-A

23.35 •НІчний сеанс•. ХІФ }(jra:JІ ..

•lмnephl Іdио•­ Х/Ф •Чмстммм рук:амм•

ЗО М/с •Череnаu.н::и-~'іf•,Ц:'Н~· •ВІдчаМдушні•

~8.~ Фуlбол

т;с

20.40 Інтерсnор-т 20.45, 0.50 Погода 20.50 •ОблІ<«""" світу•.

19 31] тсн 19 55 Програма

nюд~1

вЩро.rvкенн:я-. УІІtJJЗіІ1Lt.ка НІ'-4 33-ro ... ФІ.Ль>-4 4-й. ·•Cnpafi,l Грушевськоrо .... Гnаоа 2 13, 1 5 ДІловий канаn І~ 25 С9іочадо 1() ОО Надвечір'я

1G

Т/С •На аІстрІ• За китвськиu часом LЦасливий виnадок

ФІл..м 2-й. 7 СерІ• 20.00 •ПодРобиці• - ·Час•

Т /с •Чиказька наді"• 19 20 HOf<IHШ·t в:Щ Іа-Іа

12 .CS ·Літоnис HOIЦІ(")Hat1t..н<Jf0

17.00 T/r: 18.20 Т/с

17.30 18 10

18 .ЗО

1 !J

УТН

12.15

20.25 Апреси діловоІ удачІ 20.45 ГарНІ НОІІИНИ 21.00 СІТ 21.45 Міста' столиці світу 22.00 Домовик 22.20 ІСомn'оотер Х 23.40 С..іт nідводноІ фотографіі 23.00 І(.nятва Гinnooq>aтa 1.30 Програма -Стрес• 1.45 Ре1<11а"'а 1 .SO :Іf/ф •Нестерn- ~орІн­

Атрар><а nанорама Іс:ИІВUІ>'-

16.50

І ОТУ

сецьас:г

,6 , S Не всі вдома 17 . зv Т Іс •Pa"ott ІБеверn&

роо;у

1:? 00, 15.00,

Цимбали• оо тсн

16

І.ЗО Наu.іо11еnьний ют-г:арад. Хіт

-was?·

Одеські НQЗНСИ •СІ'Іое"ян­ с ..І<ого бsзару•

15.50

16.20

Комn'ютер Х Привіт ... зввтра!

0.20

20.00 ІнФорм. nрограма •Наш час ..

Кон.:урент

18.40

6СС..ГІЯРІ8

1 З. 15 Х/Ф •Оnерація ·Ко>П"­

8.40 Т/с •ВІтер 'І спику• 8.40 НзцІо><альни>t хІт-110!рад nредставл-АЄ ... 9 40 ФонаксовиііІ оrлІод g .50 Сто ..удес са~'ІУ 10.05 Доля rумор.,ст;:> 10.00 Хто а домі rocnuдap<"

•Ek0110•

Історh1 одt-~іеі карти нм

ю•

·Право мати nраво•

Закон є закон .. зоnста .хвилА• херсонсь~

17 ..45

Націо­

нальниМ хrт-nарад

,

д/Ф

12 25 17 40

6 15

1645 Стимул 19 00 100 чудеG <:ВІту 19.15 Курс ~оtімецькоі мов.~

15 . 15 15 .ЗО

1

nередача

Аrромаr~>з><н

6.05

Аудиторія. Молодо> і доля,

11.55

17 .50,

не'ЧКО• . Ч . . З Маленькі історtі ДиТ'А'ЧЗ nрограма

O.OS

21 .оо Час •Ч• 21 .ЗО Х/ф •СПNОха• 23.15 Муз. '"''" 29.20 Х/ф •Лооди•коnr•

2З.ЗО Програма УХРТ

рафічного мистеuтва •Со­

14.40 1 5.00

Захон є закон Оранта

10.10 10.40

листопада

12

Телеанонс

Докуо.Ае~пальниИ е..::рзн

Сторін-

ки ІСТОрІІ

18.00 1 R зо

Муzична ІlРQГріJма

.. Імnреза•

Вtl\ЄОМОД~

19.00 НОRИtІИ КіНО

19 10

К;)hКурс-фестІ1ВёlІ1t-. ·•М.1і-1(")утнс

У~~:ра;ни .. ПсрР.л,а'-ІЗ 1 21 10 Т<'лемаr-азин 21.30 1'/(..; .. Буnиця Карно• 22 ОС ArІ~Л:l:-1'-ttta nрограмз ··8іІ(на­ ти ...... не8И"-'"

23.00

Прем'єра т;с Бо•арІ ..

.. мадам

0 . 00 0.30

ІмnерІя nристо~н:ті

8 45

,.C,Q(J;JkИ Dt,й ,.д,., ЛU ··Я"

Музи'-ІІ~а

l'porp<:tf,lta ··Свп·Нов<l"

52-і

НО8JІІ8

КАНАЛ

9. 1 о Х/Ф .. скарrа .. 10 . .2~ Сr\'дн .. ~~а~н.ІІt" 10 ~5 дrt. ··tІ,'\t~іональн• 11.55

Х/Ф

nartки Амери-

.. чарІвницІ

з nеродмІстя•

13.~5 Х/Ф •4нсnектор карного

ро3wуку•

14.55 Д/с .. Блакитний океан• 15.25 СтудІЯ .. день• ; 5.55 Mtc •Омер ... 1 сері~ 16.30 Х;ф •Таемниц• остроаа Бек-Каn .. 17.55 Х/Ф иЩасливи~ невдаха• 19 20 Студ1~ ··Ве .... ір• 19.35 Х/Ф .. зазм в метро" 21.05 Студ1~ .. sсчф•> 21.3~ Х/Ф .. з;~ межею роал~ностІ•. 1 серІ<я 22.00 Х/Ф .. шкоnа відчуттІ•• 23 25 Студ.~ .. нrч .. 23.40 Х/Ф .. небеснІ •оїнм•


15 листопада Село і ЛІОДИ Гімнасти.са

9.45

Т/с •Бnакитне дереао• Служу народові Украіни! серІ•

2

11 20 Д/ф .. врятуймо озон неrаАно• 11 .40 Шоу самотнього хоnостяІ'В 12.00. 15.00. 18.00, 0.45 УТН 12. 1О 12.20 12.35 13.00 13.30 14.00

Агрономіка

14.30 15.20

Телеканал •Право•

Свічадо Телефестиваль •Надія~98•

М/Ф

16.00 Х/Ф •ЧерrуваннtІ ПІтkІн8• 18.15 Планета людей 18.35 Х/Ф .. наnиwм роман•

20.15

На. тенісних кортах світу

20.45 20.55

Вечірня казка

5 ceplw

Національний хіт-nарад. Хіт-

23.20

Недільне ток~шоу •Розслабтеся, ви в ефірі!• 23.50 Євроnейський футбол

Х/Ф

.. з

10.55

9.00 Інтеранонс 9.05, 20.35, 0.45 Погода 9.10 М/Ф •Сонечко на нитці• 8.15 Т/с- дІТІІм •Прмrодм JЇІсоао·

ro

Чомучка

11.15

Зор<~ниця

9.45

Просто музика

.. Реальний

сектор•

з~кон с закон

8.00

21.ЗО Автоторг 11.ЗО М/Ф

12.00

13.10

бул

11.20 Закон є закон 11.25 Муз. nошта 11.55 Закон є за~<он 12.00 Молодіжний канал. 1V-iмnpeca­ pio. Про-ЕХРО. М-стиль. Муз. ПОЛІR

14.00 Сnортивний ІоСанал 16.00 Т jc ..,рятtенмй naтpyn ...

8.55 9.00 9.30

14.05 І не nитайте! 14.15 Євромікс 15.00 Х/Ф •Генераnм

21.15

М/Ф Ток-шоу •Арабески•

10.25

Теле­

Фант-лото •бінго•. Роза. nрог~ Пані. Стилt. житПІ

11.00 Шляrер, бо ш.n"гер ВернісІl>К Розеажаnьна nрограма

11.45 12.00

•Cono

новоrо сезону•

12.25

•Час •Ч•. Військовий тележур·

нал

Гарнізон

..,. тn

7.10 7.30

СІТ Міські новини

7.40

Корисні nоради

1 З.ОО

Литаври nід Поосроеу. Гала-<он-

церт. Ч.2

14.00 Модний час 14.30 Х/ф ..Демr. Швквnа• 17.00 Л10ди. Інформаційно·nубліцистичний тележурнал (TtA •Вікна•) 17.30 nані. Стиль життя 18.00 Т/с •ПоnЮмен 3 Інwоrо час:у» •Вісті тижня•. Інформаційноаналітична nрограма {ТІА •Вік­

19.00

21.00

23.00

Х/Ф •Щеnеnи-2• ·Разом з вами•. Розважальна

Кохану дружину, дороrу матусю,

r AUt::HKO r алинутимофіївну, вітаємо з днем народження.

-

за

перевезення

ВІ(.)Іоняємось тобі в gей день усі І дякуєм, що тн постійно з нами, Аагідна у радощах й журбі. Бажаємо щиро в ge радісне свято Вітань і усмішок дуже багато. Ну, хоч до ста років прожити зумій,

ТОГО,

Не

хутрового звіра в лivvovo,лv• місцях перебування звірів. Загальні

залишаються: наявність ~ідnо., ....~"··•л1 відстрілочних

карта Ресторан <<Валентина» надає послуги з організації банкетів, весіль, урочистих дат, ритуальних обідів, у

без нарізної зброї. Довідки за тел.:

5-11-88.

приготуванні обідів додому,

Звертатися за адресою: м.Бровари, вул.Гагаріна, 22. Тел.: 5-33-69.

ПРОДАЮТЬСЯ ЗАПЧАСТИНИ до автомобіля "Ауді-80", 1987 р. в., недорого. Тел.: 4-05-11 після 17.00. Броварська райдержадміністрація повідомляє, що рішенням арбітражного суду Київської обл. від 30.1 0.98р. N!!246/398 скасована державна реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю «ШВ і БББ». Юридична адреса: с.Пухівка, вул.Радгоспна. У зв'язку з вищевикладеним штампи і печатки зазначеного підприємства вважаються недійсними.

t;роварського лісництва реалізує

Тел.:

4-04-81.

Втрачене свідоцтво про реєстрацію

товариства з обмеженю відповідальністю фірма «Профіт" N220576819, видане 26.03.98р. Броварським міськвиконкомом, вважати недійсним.

"НОВЕ ЖИТТЯ"--- газета Броварських міської та

районної

pag,

районної

gержавної аgміністрацїі.

СПІЮАСІЮВІІИКИ: колектив

-плінтуси; наличники;

проводимо розпилювання лісу, євроремонт. Звертатися: м. Бровари, вул.Кутузова, 6. Тел.: 5-34-03.

ПРОДАЄТЬСЯ нова мікрохвильова nіч ссХітачі» (виробництва ЯnоніІ). Тел.: 5-28-16.

22-річний юнак шукає РQботУ водія на вашому автомобілі. Має катеrорію В,С, закордонний пасnорт, свій гараж, , стаж РQботи на іномарках; автослюсар. Тел.: 5-71~50.

·

-альтанки.

Довідки за телефоном:

5-04-74.

ПРОДАЄТЬСЯ половина будинку у с.Шевченкове (ст. Бобрик). Житлова площа 43 кв.м. Земельна ділянка О, 12га. Є колодязь, сарай. Довідки за тел.: 4-23-26; 4-04·61 (у робочий час). ААРЕСА:

2SS020,

·~

Втрачене пенсійне посвідчення

і

Кuїаська обл., м. Броварu,

бульв. Незалежності,

сільського госnоАарсmва

соuіальнuх

numaнь,

лuсmів

бухгалтерія; npuuoм оголошень

2.

4-02-92; nромuсловосmі масової poбomu 4-04-81; 4-23-26. і

Реgакція не завжgи поgіляє позицію авторів.

За точність викпаgених фактів віgповіgає автор.

AN.225371 З

від 15.04.1993р., видане _КИїВСЬКИМ облвійськкоматом на ім'я ШОЛОИКА ВІктора Петровича, вважати недійсним.

Реgактор: 4-03-76. Віgгювіgальнuо секретар: 4-21-34. ВіААілu:

редакції газети, Броварські міська і ра­ йонна ради, районна держадміністрація. Свіgоцтво про gержавну рсєСІ рацію КІ N· 259 віg 10. 12 1997р. ІІІgскс б 1285

Виготовляємо меблі на замовлення,

-домовини;

11

продукти харчування.

населенню:

- дошку соснову обрізну і необрізну товщиною від 25 до 60 мм; - брус сосновий обрізний і необрізний; - дошку вагонку; - планку для огорожі; -

Редагування та комп'ютерний набір.

вроздріб: столярні вироби: дошку обрізну і необрізну;

-

Листування з читачами- на сторінках газети.

Х/ф •Кохати• 15.ЗО Студ!~ •дечь• М/С •Омер•.

16.00

2

серія

16.35 1 В. 15

Х/Ф •МІмІно• Х/Ф •Лимонад­

ний Джо•

19.40 Студія •• Вечір .. 19.55 Х/Ф •Кубансr.кІ козаки•

21.40

С~удіЯ "ВеЧІр•

22.1 О

Х/Ф •За ме­

22.35

СТ8 за

Х/Ф •Смерть

перед свІтан~ КОМ»

80

0.05 СтудіR .. ніч• 0.20 Т/с •Театр тІ­ ней•. 3 серfя

днів•

До уваги акціонерів

ВАТ І<Київшляхбуд»! На вимогу акціонерів, які володіють більше 10% загальної кількості акцій, в порядок денний загальних зборів акціонерів, які відбудуться 12 листо­ пада в м.Ялті, включено додаткове питання про внесення змін до Стату­ ту ВАТ «Київшляхбуд••. Правління ВАТ.

ПІдПРИЄМСТВО ЗАКУПОВУЄ Аом

kоАьорового меmаАу

за

аgресою,

М.Броварu. ВУІІ.8ОІі3дІІЬНд. гг. ТеІІ.:

5-58-34.

Продається автомобіль ІЖ-2715 (пиріжок) грузопасажирський, виnуск 1990 р., 185 тис. км, капремонт двигуна

р. 1зо о у.о. Тел.: 4-24-15 з

1997

10.00

до

16.00.

Броварська організація товариства «Знання>> проводить набір на курси бухгалтерів та молодших продавців. Наша адреса: м.Бровари, вул.Київ­ ська,290. Тел.: 4-24·15, 6-24-99.

i!J

Продається бичок

•~

б-місячного віку вагою

Тел.:

140 кг. 4-23-26; 5-21-71.

·~ Загублене посвідчення «Ветеран праці•• АА N2123900 від 9.04.97р., видане Броварським відцілом соціального захисту населення на ім'я ВОЗНЯКА Андрія недійсним.

Олексійовича,

вважати

~ Загублені посвідчення приватного підприємця N24480 від 8.08.1997р. і книгу обліку ф-2, видані Броварським міськвиконкомом на ім'я ВАЩЕНКА Володимира Владиславовича, вважати недійсним. Щиро дякуємо колективу Броварського

заводу алюмінієвих будівельних конструкцій і мешканцям будинку N27 по вул. Гагаріна м.Брова.рів за допомогу у похороні нашої дочки ТИКІНОІ Т.В. Мати, батько, син. Колектив працівників районної державної

адміністрації та районної ради глибоко сумують з приводу передчасної смерті колишньої завідуючої відділом ЗАГСу

КАШУБСЬКОЇ

Світлани

Борисівни

висловлюють щире співчуття близьким покійної.

НАД ВИПУСКО~ ПРАl\І()~Иі

комn'ЮтернІна~ір'і ~­ В.Васtн.ович, fA.CeМJІIIor. Коректор в. КовапІ.:сЬ1tа. РФ~етнІ· Ф9РМІІ · ьо

газета вихомrь

з 17 кsІffiil , ~а?

рідним

Друк офсетний. Обсяг І друкований аркуш.

Віддруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА ДРУКАРНЯ"

Др~JІд.щ·

..

Х/Ф •Заrадка

rо.nоаоnомки•

14.15

жею рс3ЛЬНОС·

8.00 Програма nередач 8.05 Х/ф •Сомбреро• 9. 15 М/с •Навколо світу

ОРГАНІЗАЦІЯ РЕАЛІЗУЄ оптом та

Цех nереробки деревини

12.30

ті•. 2 серІя·

KIINIIA

"порчу". наговір. Має ліцензію Міністерства охорони здоров'я N2 11162-ЮР. Адреса: вул. М.Лагунової, 17-а, (колишній дитсадок N~ 19). Години прийому- з 8.00 до 12.00; з 16.00 до 18.00. Вихідний­ неділя. Тел.: д. 6-08-53, 5-79-25.

Студія •Ранок• д/с .. національні

nарки дмериr.и"

очевидець

від усіляких чаклунських чар, зніме

до офісів, організацій. Ціни помірні. Висококваліфіковані працівники.

аап .. на нІч•

20.40 Х/Ф •КаФФС• 22. 15 Ве""«ірка з Центру 23.55 Жива nланета

залежностей, допоможе позбавитись

мисливських документів,

... д..

Х/ф •Карна·

10.30 1 1.00

17.25 Т/с -дІтям •Фnlnnep-11• 18.05 Зроби крок 19.10 Родзинка 19.35 Пісня дня 19.45 Прем'єр-відео

рожі, проводить кодування від алкогольної та тютюнової

від

Дf'І •• я.

Рада

ЗАПРОШУЄМО НА ЛІКУВАННЯ Член міжнародної ліги цілителів, магістр Анатолій Степа_нович СВІТЛИЧНИИ проводить лікувальні сеанси. Допоможе тяжко хворим від алергїІ, хвороби шкіри, виразки шлунку, виведення каменів з печінки та нирок, фіброміоми, надмірної ваги, енурезу,

но••• 8ABAJI

52·-і 9.15

д/с •Подорожі з Національним

плати за оголошену цінність. Просимо завітати до наших відділень зв'язку та скористатися послугами поштового зв'язку.

.. ссі'Т-Нова ..

8.45 .. (.оСіаки

географічним товариством• 13.30 ЕкОttомічниА огляд 14.00 Модний час 14.30 Родом з Украrни. Н. Фатєєва 1 б". 10 Я>сВД 17.05 Наука і технологія

межах

·Мадам

ІVrу-.з..-.ч~Іа nрогра­ ма

ТБ­

12.05 12.30

- за пересилання бандеролей простих, рекомендованих, цінних без урахування

З любов'ю- чоловік, дочка, зять, син, онук Володя і сестра Катя.

20.35

Медичний тижневик

урахування плати за оголошену цінність;

Тн ж нам так потрібна усім, зрозумій. Жнвн нам на радість на бі.Аому світі. Дай Боже здоров 'я на многії Аіта. Нехай тобі щастя Господь поснJІає, Нехай тебе Анхо завжди обминає. Ук.tін тобі, рідна, за ..tacr.y, мобов і теІІАо.

19.ЗО,

11.30

посилок у

Yfc

Г.с..варІ,.

0.30 2З.45 •Телемар­

СнІданок меломана

України наземним транспортом без

:1y-

't:\/ .-(і r•epa~ ::<З.'JQ

Людина собацІ друг

З 9 по 15 листопада 1998 року проводиться Європейський ссТиждень якості-98». На цей період діють пільгові знижки у розмірі 20 відсотків від граничних тарифів для населення:

любля~ бабусю і рідненьку сестру

..

10.30 11.00

50

Програма дпя

MLAC.r~1BЦ.i8 "'Ні

Х/Ф оДsвомwn., •ІАч~ даерt• 9.25 НІ nyxy ні nepa! 10.00 Дрт-афіша

-

серІя

6

23.00

Х/Ф •Kopo.nlacтwo c.nlnиx•

8.05

Фабрика снів ·3х4•. Найкумедніwе домашнє

відео

Що? Де? Почім? Київ- Вашинп-он- Ч~о~~каго-

Вистава. М. Старицький. •За

Ви

серік

.ЗО Т(с •Вулиця Карно• 22.00 Т/с •Piwen .. є-"4

21

даАджест: -.nодорож і розваги•

20.1 О

Новини

19.15 .,ВІКНі!•СГІОРТ"'

37 KIZHIIA

на•)

20.00 20.30

7.45 Ан'Тресолька 8.30, 20.05 Хрещатик

19.00 .. вік•tа•

19.45 Т/с •РІwеnьє•. 5 21.00 ТР.r.ема:-азин

двома зайцями•. Ч.2 На добранІч, дІти! 21.10 Моnодіжний канал •М•

7.40 6.00, 9.55, 17.00,

рама

Хочу кліn! Автандил І хІт·nарад •Украінсь·

Люди для людей

8.45 8.55

Це твІ~ день!

Усе про податки

30 канІІА

10.05 K.І.S.S. 10.25 Престиж 10.45 Програма ··Стрес .. 11.00 Громадське теnе!іаченt-tя 13.05 Х/Ф ·ШвидкІ грошІ• 14.40 Ескулаn 14.55 Мода сьогодні

8.00

н: ЗО Розв ... жальне tuoy .. nовітрqниИ 1 ~иок .. монті Пайrон ..

кет• 3 д0ДS11(0М .,ДІЛОВИЙ ВіСНИК• Родзинка

маrазин

21.40 Це - Ми! 22.25 Муз. кліn 22.30 Х/Ф •8иосрадеиий пмІмr.• 23.10 Муз. I<J1in 23.15 Х/Ф мНоаиіt саІт•

воJ удачі ДОбра вІсть Відеомузиkа Оаза серед хаосу Поrляд збоку

Муз. програма •Хмаро... ос•

10.00

18.50 Х/Ф 20.30 Діалоги

Інформ. nрограма -.отже ... 10 Адреси діло-

7.00

0.25 Т/с •ЧУА8С8 ИІІукм• 9.50, 10.50, 12.50 •EIIte ltaila•.

nІщвмих

ка десятка•

~а:~:~=

ІСТУ

їen(!MO.ra::!wtH Мjф

ОО Конкурс-фес.тиоаль ··M;lйбyтttr. У~t;р3іІ .. ИА

.20.50

7.30, 16.00, 19.00,

вІдео

кар•срІа•

16.40 17.05 17.15 17.40 17.55

ltiZHIIA

18

Міста І столиці сеіту Муз. nрограма. •Мо-до•. Ч.~ Ремьний сектор Добрі новини Муз. програма ... шикуйсь, wля­ rере!• 19.15 Комn'ютер Х

.. м

ісїорі!

~~~.~ істсрі 1

17 .ЗО

17.40

су•

Моnодіжнм~ канал

6лондоtн у

.. невнrадаttі

13.00

17 .ОО 17.10 17 .ЗО 18.20 18.45

23.35

Телекенкурс

б.rtpo,..~ Мюнхг:tузена• 'Т~J1(~M.?tfdЛ4Ч 1З.з:· 'Х/ф hf."з-ІІ~6 ;r-, Д<.~~о.·\.-~..щн-:-.l_•і~.>І•и.:1 •:•.r;_\•c Снх:.о'·

Грації від

•ГравІсу•

22.00

паnуга•

чорному чероемку•

12.30

10.30 Х/ф •ПерwмІІ ме НВWКОДКТІо• 12.00 Курс німецької мови .. \'\',1;5?" 12.15 Клятва Гіnпократа 12.40, 18.00, 0.35 Торгінформ 16.00 ВІДІtриті небеса 16.25 З серП •Палітри•: .. Сnіраль ча-

19.30

.. білий

10.30 Фсн,Jrраф 11 .ОО Х/Ф ·Високий

І'І'А 8 ІС

ltiZHIIA

10.05, 15.35, 18.25, 20.40

Х/Ф •В3nамане моа'Санн••

23.40

8.ЗО М/с •РоІ<І<І, БульеІнмь І друзі• 9.00 •3х4•. НайкумеднІwе домашнє

13.40 Tuni

-

Мелорама

9.45, 15.10

Жипя в СловІ Надзви"4айний світ

35

Імnерія nристрасті

32

11.20,

8.20, 10.40, 13.00, 20.25 6.25

Відкрита віза

Сnіває нар. арт. Украіни Іво Бо-

Телегазета. Неру-

ронін

23.00

хомість 11.15 Муз. nауза

•Соnдатм фортуни•

"IZHIIA

Те­

леексnрес

11.00, 21.00, 22.10

17.35 ПісНІІ року 18.05 Х/Ф •Сонwчна крм3а• 20.00 ПодробицІ тижня 20.40 Джентrn.мен-wоу 21. 15 Ао-Ф 11у..,.,-рен у х/ф

7

Кляrва Гіпnократа

10 50. 13.00, 14.50, 17.45. 20.50

14.011 Т/с- дІтwм •Фnlnnep-11•. 8 серІІІ 14.55 •БреАН·РИНГ• на •Інтерk8Н8ЛІ• 15.50 Т/с •СnецnІдро3ДІп

23.05

Я- rоловниА Зоряна староеина

10.20

про звІрJІт•

тобою І без тебе•

Тележурнал

МІФ

10.40

Т/С •&вr:о. ЕnестроннІ *УЧІКМ•, •Родина ІІДерноrо cтontrnl•

Телеанонс

8Arr

7.05 7.35 8.45 9.00

naтpy.n••

Прокинься і сnівай!

каwама•

ТО8ІС

ltiZHIIA

Вікенд Доки всі вдома

9.40

16.30 Нон-стоn рандеву 17. 15 Сnецвиnуск 17.30 Т/с •ЖІМtСИ 61ІІR Moptl• 18.20 Поздоровлення з святом 16.50 Зроблено в УкраІні 19.05 Кіноколо 19.25 Столиця 19.40 Сnоживач 19.55 казка бІля нNника 20. ЗО СІТ. ВІдлуння тижня 20.50 Сnати "СаС 21.10 КориснІ поради 21.1!5 Т/с •Сnна • Лос·Андже.rtесІ• 22.10 .я- nам'ятник Собі!•. М. Во-

non -stop

25

23.50

нs

Т/с .. nовернення на ЮnІтер• Доброго ранку, кра!но!

9.00 10.00 10.05 10.35 10.40

8.30

ТОГО•

1.30 Програма •Стрес• 1.45 Реклама 1 .50 Х/Ф •6е:асмертма

.nІОДІІН8 НОЧІ•

журнал

7.00 8.30

Муз.-розе. nрограма ·Разом з

2З. ЗО Муз.

•ПвсмфІко 18.45 Т/с •НаІІтмен

Реклама

УТ-2

д/Ф •Види. що зникають•. •ди·

О. ОО Нічний каnриз

Киів діловий Одеські нюанси •Слов'янськоrо

д/с •Підводна одіссея команди Кусто• 12.45 СмJхоnанорама 13.20 •Дискввері•: •Розповіді Джейка

Моя сnрава

сонця•.

СІТ Муз. новими

Т/с •ПоаІтр•нмА 8088С:•

0.00

КfІ)'б

9.4G

nрограма

8.30 Т/с •ЖІНkМ 151nw морw•. 8 серІІІ 10.15 Х/ф •Короп.. к-еАІУ• 12.00 А ми самі з вусами 12.30 ПОМ•СТОП 13.00 Крамниця стародавностей 13.25 Атлетик-рее10 13.55 •ЕолІс• - світ тканин 14.00 Концерт Л. 8аІІкуле І Р. Паулса 15.10 Просто собака 15.30 Театр на доnонАХ 16.00 Суnершоу •ПростІше еід npoe.

вами•

12.00

Сімейний лікар

22.50

УТ-3 8.00

10.10

Сто чудес світу

21.00 7 днів 21.50 Реклама 22.00 Т /С •Жар

Новосел

КИЙ Віллі•

ба:>ару•

Х/ф •СамотнІІІ в втобус nІд

дощем ...

Добрі новини

20.45 20.50 21.00 21.20 22.00

серІ•

22.30

Українське сnортлото

1 О. 15

20.З5 Торгінформ

автомобІльного nерІОду•

7.50, 21.45 Погода 7. 55, 17.45 Національний xlT·napaд 8.00 ВІКНО S дмерику 8.30 ВІдкриваємо БібліІО

9.00

4

Киів

Інформ. nрограма •Отже ... •

20.00

22.15 ;.монологи•. А. Вознесенсьес:ий 22.45 Телеманія 23.45 Проrрама Іrоря Моляра .nарк

УТ-1 7. 35 7.45

15.30 16.00

Х/Ф •ПереnІк смертниkІ•• 21.15 Т/с •Вокер - техас~ІСИА pellttд>ocep•.

7.05

Муз. новини Муз. non-stop 18.ЗО Розв. nрограма •Каnриз•

17.00 Т/С •Приrоди Синд68А8• 18.00 каламбур 18.30 Т/с •ГрафиН8 де Монсоро• 111.30 Проrр-• •1-ерІІІ кІно•.

НЕДІЛЯ

t:k

дн·.•і в.й хр_д 'У.:

. ~~t>f:)A~,··f?y§:qj:~;; ::

Київського обласного комітету інформації. Зам. 4388 Тираж 2015 прим .

і

#90 1998  
#90 1998  
Advertisement