Page 1

Газета виходить квітня 1937 року

СУБОТА,

17

СІЧНЯ

25

РОКУ

1992

Ціна

8 (8251)

,N'q

40

.ІСОП.

Громадсько-~оnітмчна rа3ета &роварщмми ТІ

ЧИСJJЕННІ

органами

проблеми,

народовладдІ!,

становища,

в

якому

що

ще

постали

більше

опинилася

перед

місцевими

підкреслюють

на

початковому

складність етапі

пере­

ходу до ринковоі економіки молода наша суверенна Украі­ на. КатаС'(рофІчниИ брак коштів, знижении темпів виробни­ цтва промислової шенна дорожнеча

r

та

сільськогосподарськоі

з

непередбачуван!с1·ь

перших

же

виникнении

днів

ситуацій

продукціі, лІбералізацІі

в

різних

стра­

цін,

сферах

життя усе це ск.11адники тих великих випробувань, якІ чекають на нас. ЗалишениА без наАfйного соцІального захис~ ту,

доведений

ками,

народ

до

відчаю

наш

соломинку.

всілякими

нагадує

намагаючись

негараздами

потопаючого,

виборсатися

котрий

Із

та

нестат­

хапається

круговерті

за

числен­

них соціально-економічних, духовних бід. Малюючи таку гнітючу картину, не перебільшую, ні. Скрізь, де тільки зберуться сьогодні кілька чоловік, тільки й чути риторичне: •Як жити далі?». На;рікають на труднощі, ділить­

..

ся наболілим, вислов юють найрізноманітніші п.рипущенни, але ніхто не візьме на себе сміливостІ сказати, яким же буде день завтрашній. Усі знають, що не простим; що най­ менший поступ даватиметься з величезними потугами. Та скільки так мусить тривати? Півроку? Рік? П'ять років? Відповідь на це зап.,танни спробували знайти І депутати районноУ Ради народІІИХ депутатів, котрі 21 січня зібралися на чергову сесію. Рm~мова на ній не да а, та й не могла дати відповідей на всі наболілі питання, але Існуючі І

..

майбутні

проблеми

вона

дозволила

окреслити

якнайширше.

ЗАЛЕЖИТЬ ВІД НАС САМИХ

Почну

зі

звіту

винон­

ному про свою діяльніеть у попередньому році. І

не тому, що робота ви­ нонавчого органу Ради торін чимось особливо

Є.

('

Ф.

Томін,

став

ніби

стартовим майдаН"Чином для розв'язання Ці.ііої rромадн

тру.днощів,

пов'я­

заних із нестабільністю в суспільстві, по-глибленням кризових

процесів

у

ено­

номіці й соліальній сфе­ рі. А оснільки у роцІ ни­ нішньому усе це падін· ня, .принаймні в найближ­ чі нільна місяців, зупи­ нити

ся,

навряд

ТО

чи

вдасть­

НабуТИЙ

ДО·СВіД,

врахування

допущених

помилок

мати

тивний

може

Якщо но,

говорити

но,рот­

першочергова

увага

приділялася

ню

по·зи­

ефект.

стрн~\Іуван­

негативних

с~ладалися,

нонно·м.ів

ських

явищ,

що

.силами

ви­

селищної,

Рад,

сіль­

трудових

но­

лентив!.в підлри.ємств, ор­ ганізацій, їх нерівнинІв.

Чи

вдалося

ти

передчасно,

це,

говори­ але,

те,

,._що доІмадені •зусилля, взаємодія з вищестоящиорганами

дозволяли

пом'якшувати

ми

ситуацію,

не

відчувати

так

гостро

негативні

впливи, не

заперечувати

буде

ніхто.

А

звІдси і обсяги випусну продунції у порІвняльних цінах вдалося збє:реrти на рівні запланованого.

ПреДме-тніше

виноином і

' займався

розвитком під­

приємнацтва.

На

сьогодні

на Броварщині зареєстро­ вано 90 різного роду та­ J<ИХ формувань, членами яних

тільни

за

9

місяЦів

..

горизонта ьнІ зв'язки між ганІзаціимн, у замовників вистачає

коштів

додаткових

..

У

потреб

на

спорудженни

об'єктів

.. ю.

дей, адже б.. нзько половнии Із усіх кап/та .. овкладень Іш .. о со­

ціа .. ьноі сфери, Введено в дію понаА 8 тисяч кваАратних метрів

житла,

будинок

ко-аt~ушерськнА

32

nуІІкт

ІІІаrаЗІtН

СПОРУА-СІНО

кілометри Ів

і

у

сентор.

Мимоволі

стан,

що

тут

гектара,

продаж

б

,ІОСІІrти

.ji

однак є

у

ІСіло­

Можна

кращих

ре­

бу,аівельно­

чима

.. о

~ІясУ!нІ

<>вочів

зменшився на 1 О тисяч тонн. Те ж саме і з мо­ лоном та м'ясом, де змен­ шення

складає

відповід­

но 8392 та 4837 тонн. Причини такого становw­ ща відсутність ціле­ спрямованої організатор­ ської роботи та органІ­

вузІ>­

І!АJІ.і~ні

до

нормаль­

не

погодитися.

бранує тієї ж

і і'

того ж уміння передбача­ ти ситуаЦію. А ще -

Гоголів.сьній школах чи шні.іьні овоче­

прагнення

єпорудитРІ

сховища в По.гребах Семиполнах?

та

А дотримання вимог соцзаконності? Ніхто за нас не прийде в села ра­ йону наводити поря~до.н, янщо

ми

нами

Рад,

ції,

-

самі

винон­

райвідділ м.ілі­

широкі

нола

громад­

еьності цим не займе­ мося. Саме цю думну про необхідність нонсолі-

доводити

почату

справу

Важно

при

буде

Дійсно,

ще нам усім організованості,

ної роботи харчоблони в Руднянсьній, Нняжицькій,

і

роз­

не

. приклади,

необхідність всіх

н~ння

мети.

протиставленню

у цьому

ро·звалу

організованості,

ності

мерські

селі

добре

господарства

рів.

Ще

виступ

мобілі:зації

всіх

намагався

зусиль

піднре,слити

Є. Ф. Томін у своїй допо­ віді. З ним вс.жно не по­ годитися. юзу,

Тан, .ро:звал Со­

економіки,

перехіЦ

до ринкової енономіни за­ r:нали нас у глухий нут.

Але

с.постерігати

по-страусячому

голову

під

можемо,

мовчни, ховаючи

нрило,

не

ми

маємо

не

права.

ситуації,

а вже рішення.

приймати

ВІДМОВЧУВАТИСЯ

речі, без особливого енту­ з.іазму обговорювали не лише звіт винонно:v~у, але

.підсумни

винонання

плану со.ц!ально-енономіч· ного розвитну ·райо.ну за

та прогнози

1991

такого

плану на нинішній р!І\, а також питання, пов'я­

зані

з

лому

ПОідіЛИЛИ

ніни, земельних угідь, а тан.ож інтенсивних техно­ логій у рослинництві, не­

те. що Ради і трудо:ві ко­ лективи Броварщини ма­

стача

ніще,

механі·змів,

нання,

облад­

порушення

виробничої гічної

та

вимог

техноло­

дисципліни

в

тва­

ринництві.

Можна

ворити

про

І

..

.в.етально

проб еІІІн

й

спостерігаетьсІІ

розвал,

ша

. гІвлІ.

го­

неяо­

але

чи

ситуація

не

хаос

найскладнІ­

склалася

ПолиЦІ

І

магазинів

в

тор-

прак­

тично ПОІJ)ОЖНІ, що викликає справедливі наріканu се ин.

Не

в

ри,

усьому

адже

обсиr

.. кооперато­ торгів .. ! а

виннІ

фон.в.н

порівняннІ шенІ на

з

роком змен­ процентів. І хоч

1990

35

товарообіrу

перевикона­

но на 40,5 мільйона карбован­ ців, але це скоріше результат ажіотажного попиту, ніж ці·

треб

покупців.

ленні

на.

-

за.а,оволення

по­

Погіршилося

населення

перебоТ

авто1)ранспорту,

у

х

І

.. Ібом.

виді­

борош­

3 боку райвиконкому вжи­

ваються захоян становища,

до

..

НІІ

шкоді

а е

стоять

серйозних

Той коштів,

внправлен­ на пере­

яес11ткн,

сотні

самий

бран

причин.

же

високі

ціни

матеріали,

ті. Звичайно, якv.йсь час

на об­

:vюжна на прикритися

що

б!і!І!СJІ

ло

ці-

думну

про

цілеспрямова­

про.являти

гнучкості,

ті.

у

Що ж, тан і має бути. Земля

не

-

потурати

Нн тут, не

більше

приміром,

погодитися

І.

С.

ПРОЩАВАИ,

КО1УІІТЕТЕ ...

в

колективах

ними

цінами,

госnодарсь­

ні нерівники у той же час ·не

винонують

елементар­

них вимог. І тим самим ... поглиблюють кризу і в економіці, і в соціалоній сфері. Хто, снажіть, пі­ це працювати на ферми і в т:ранторні бригади радго.спів «Богданівсь­

ний»,. <<ЛіТНЇ·ВСЬНИЙ>>, «ЗО­ ря~. <<З.аворицьний~. но­ JІИ

там

немає

тарніших

боти? охоче

найелемен­

умов

Ось

чому

йде

для

тан

тваринництво

молоідь,

на

тут

сьоrо;.ІНі

стачає

одних

не

лише

не

ро­

НЗ!!Ї!!? Т~.

ЩО

t~ід

но!(!

зору

ро­

не­

працювати

районі

в

на

самоплив. Прикриваючись відсутністю коштів, ниео­

депутата

в

хоч

ви­ дол­

'!lажио

Ян

утримання

ся

з

виходить

парадокс:

обговорюються по

розгорнулися

пи-

них

що

не

яного

нуватили

в

ЩОБ ЗЕМЛЯ

їни. Ян .~и там ~е. було,

НЕ

•ТЕКЛА

ЧЕРЕЗ

але

СИТО ... •

ВИСЛОВИВСЯ

в!дач,

говорячи

нористання

угідь

у

ДОПО·

про. ви­

земельних

районі.

Я

б

не

анцентував на цих словах уваги, янби не той фант, що

сесія

кілька та

розглянула

питань,

із

пов'язаних

землекористуванням винонанням

земельно­

го ноденсу. Уже ця об~та­ вина,

ним

по-моєму,

явищем.

можуть

ти,

ЛеГНИМ

руни

догори,

ло

відрад­

Депутати

стажем

ЯК

є

вольно

родні дlмн.у

зі

пригада­

ПіДНЯТТЯМ що

означа­

<<одобрямс», nІдтримували

без­ на-

обранці чиюсь про відведення

земт.

що

серед

спустошін­

ня полиць усе більше лю­ дей прагнуть покладатись на себе, беруть у корис­ тування хочуть

судили,

землю під городи, господарювати

ном1С1Я

на

фермерсьних

господарствах. Що ж, це віДрадний фант: мен~

ян

на

редати

маю

шу

за

половину

подарством

один

рін,

щоб

1993

рану

чле­

світлих

і

власну

точку

СМіЛИВИХ

на

ни

формалізму,

стало

гос­

вою

на

жету,

янщо

обтяжшtвою

для

спра­

районного

хоч

бюд­

працювало

1

там лише кілька чоловік.

повернутися

рішеи.,,

ПО·

навіть не примітивізму. Та й утримувати комітет

узимну

анконании

.

зору

МіСЦЯХ,

з Іншого боку, Із припиненням .в.І•л~ності КНК рольного комітету зникла останн• структура, •ка ролювала

темних

ДіЯЛЬНОСТі,

ступово снотився на рей­

іН­

строном

пра­

будучи

но, народний нонтроль із масової організаЦіІ, яною колись він був, об'єдную­ чи сотні, ноли й не тися­ Чі людей не байдужих та

залишити

лісамисливсьним

Сам

чита­

мене

щодо цього органу. Дійс­

пе­

а

понаже

Прошу

.зрозуміти

чимало

муд-

землі

зло,

час.

боНіВ у ЙОГО

половину

радгоспоаі,

Цf!О·

ном ННН упродовж бага­ тьох ронів, 'знав і бачив

по

мене,

на

вильно.

господарству,

. ро, вирішивши 66 гектарі.в

прнІІнктнх

-

•::: • opra1•

б

аищестоищими

нами 1 самими місцевими Ра4ами. Раніше безаіАпоаІ.в.а'""" та недбайливі rосподарннкн хоч коrос" І 'Іогос" бок .. иск бюро міськкому партІі І доганн чи звt ....ненн• з роботи, ви· на засІр,анні комІтету чи нак .. а­ зааданих збитків. Хто ж тепер

несених на ньому, розмови деного ним відшкодуванни

· здійснюватиме контро.. ьнІ функцІі? вряд

чи

адже

вони

настільки

зараз

Радн?~конкоми? зааант

енІ

земельн~ми соціальним захистом ІІаселеник ралізаціі ц'Ін, Іншими иегЩJаздамн в усіх

На­

питаннІІмв

умовах '"ібе\ВИНІІТКУ сфе-

рах життя. Споя/ватнея ж на евідоміст •Р никіа-rосподарннків поки що не .в.ово.в.нться. От І замнсл/1'1 ная ти111, чи не доведеться. досягши ще бі .. ьшоrо/ розва'j!У, авра.. ьному

Тепер же становище змінилося. І не тільни то­ му,

чів

та й· сама сесія Ради роз­

Тан образно і водночас ВЛУЧНО

постJИна

сільському

припинило­

прийняття

Та чи на благо

чи

тільки

негосподарсь-

ному ставленні. до найбільшого багатства Унра-

дня

рухнула.

зви-

сназати й депутатам, але вони віДмовчуються...

що

рішення.

це,

праців-

селяни

таним,

Що ж, іще одна підва­ лина номандної системи

ділянни

господарство,

ниНів

го

навно-

земельної

визщшо

втратило чинність, а фі­ нансування витрат на йо­

дебати,

площею 132 гектари, що належала Заліському лісомисливсьному господарству. На неї з одного бону претендував радгосп <<Придеснянсьний», а з Іншого лісомнсливсь-

є

nід егіДоІQ двох Рад міської і районної бу­

го

тІ

усе

цієї ж Рци про створен­ ня нонтр~льного номітету

ном у· Цій справі. А тому Цілком закономІРними вимені

«На

деnутат~

ж- дотримувалися іншої думни: РіЦІеННЯ lV сесії

же бути добрим порадни­

/ста ри~~о

тання

струнтуру

ло

добрих часів, коли виступаючих готували до участі в обговоренні. Демонратія демократією, а хоча б попередити людину, що вона буде виступати, варто було б. А то

до

цю

поверхні•.

забу­

щб

важливі,

мати

ни rородів. Бездумна по­ спішність аж ніяк не мо­

даються

на:твав­

родних депутатів. Як не намагався його молишній голова Ю. Д. Білик утри.

для

)6ть індивідуальні

г ри/

висtупаючих,/

власних

точ­

нормів

часом

ся нонтрольним номіте­ том районної Ради на­

худоби треба достатню нільність площ. Чимало Та.J'И" же площ потребу­

, .•

і

над

Запам'ятайте цю дату: 21 січня 1992 рону. Са­ ме цього дня сесія район­ ної Ради народних депу­ татів прайняла рішення, що безпосередньо стосу­ валося Ісяування одніє'! із цитадеJJей нолишньоІ номандно - адміністратив­ ної системи комітету народного· нонтрол~. що

на мене, варто, оч~идно,

Ру·даном,

ни пі~приємств, організа­ цій ро,зrубили.ся перед проблемами. Більше то­ го, у багатьох випаднах організаторську роботу

потрІбно

повернутися

де­

нотрий Че{;НО визнав, що і .райвинонном, І нерівни­

пущено

ється

бу­

із

того, щ медпуц . ті

іграшна,

забавам

нею аж ніяк не можна.

Сви~о ;'давнини. дачники, власни­

переЙшути? . j · І ~ одне, що. · GJOCY-

організованос­

рон 130 чоловін. Що ж, із такою

високими Цінами, але прик­

ро,

діяти

пу·татом

Аовго

ліки в дІи .. ьності піяпрнємств транспорту І зв'язку, .в.е 'та­ кож

ють

бюджетом,

дів. Що, для встановити у

телеф_Qн,

КРАЩЕ?.

Виступаючі, а вони, до

й

жителів

потім

Чималий правда?

вирощення

того ж вузла зв'язну д.? /

жи­

і сінокосами. шматок, чи Ht

фіцит у постачанні

запитів

із

випасами

Тан і вининло протиріччя між господарствами та Jншими земленористувачами. Радгоспам для розширення виробництва пгодунції землеробства,

аЛів відчувається. Але не можна нічим пояснити байдужість керівництв•

один

у

яну

телів. Вирішено глибше з'ясувати обставини Цієї

ви­

начальнина райвузла зв'язку М. І. Шевченка. Можна зрозуміти його тривогу, бо і вартість послуг, що їх надають зв'язнівці. підвищилася, і_ дематері·

на

nід

знаходиться

одностай-

ПО·

двором

Погреби,

гектарів

6900

при

землекористу­

претендував

<<nроти».

407, nід nідсобНі 220, під городи 680, під індивідуальну забудову 180 ~:екта­

досяг­

прозвучав

і

із

господарським

ділено

Дисонансом

хорі

То;му,

треба

<<за»

питання

вання радгоспу імені Кі­ рова 0,5 ra землі Під

ВИДіЛИТИ НОЖНУ

землі,

цього

лучити

Тим більше, що т!льни останнІм часом nід фер­

про

для

до

требі. Не посnішила сесія ви•

реальну

безмежні.

зважити

донласти

зусиль

не

сотку

життєві

говорили

земель,

годувальни­

дати

перш НіЖ

ловного лікаря райлінар­ Ні І. П. Сокура та інших виступаючих, натрі, на­ конкретНі

зможе

ни

по-

путатів М. Ф. Балицько­ го, С. І. Лукашевича, го­

вівши

наша

віддачу. Але при цьому не слід забувати, що зе­ мельНІ угіддя Броварщи­

до. н!нця.

цьому

занедбаних

вона,

ця,

. гоДИТf!СЯ із думками де­

дащії,

заційних вимог, незадо­ вільне ви.нористання тех­

Мок­

в

М

С!{JІався.

Валовий збір зерна сна­ ротився ШІ 13,5 тися•Іі тонн, урожайність зерно­ вих і зернобобових упа­ ла на 6,4 центнера з

ладнання серйозно «вда­ рили~ по сфеtрі побуту, медицині, народній освІ-

rребеЛЬІІаХ,

АОріг,

вини­

має думіІ\а, що його цра­ ц!внннів задовольняє той

сировину,

ві,ареІ"jОІ\ТОВВН(І

rазоцрqвоАів...

станови­ аграрний

куль­

турн в Княжичах, медамбула­ торію в ПухівцІ, фельдшерсь­ :рецІ,

постачан­

опинився:

Причина

задоволенн•

3ривається

снладному

щі

ор­ не

покриття

матеріа ьно-теінІчне ни об'єктів.

постачання

на

на

витрат,

леспрямованого

Позитивним можна назвати і такий момент: в Інвестнцій­ н:й по.. ІтнцІ робиться крен

підготувати

Ну

завадило

останнім

1991 рону випущено про­ мільйона

залежить.

скажіть,

НОТАТКИ 13 СЕС// РАЙОННО/ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

ду.Іщії на на рбованц.ів.

8,1

самих

ТРУДНОЩІ· .МУСИМО ПОДОЛАТИ

р!знила{;Я від попереідніх. Справа в іншому. Прос­ то попередній рін, як підН!реслив доловІдач голова районної Ради

нас що,

порядку

починати Я

з

створювати

нули.

навмисне

А

втім,

намагався

якийсь

ІншиjІ

повторюю,

так

контр~f'"ьн

}ІіиттА

по

коротко ,..Передати

орган,

же. ть

ро моаи

на сесіі районноі Ради. Розrли.в.алися /на ній І І І пнтаии•, з ІІКНХ приймалиси аІ.в.nовіднІ рішення. Чи ділоан н, Аа еко­ г ядними вони були, чи справді раціона ьні про озицІі аи­

..

..

..

словлювалн Аеnутати, чи :tроблено висновок з ми упорічних гірких уроків? ВідпоаІ.в.ь на них .в.асть по.в.альша р ота Рад народних депутатіа Броварщмнн. Гелоане тільки, об І аи­ ІІОНКОМ, І асі .в.еnутатн, І всі жителі району усаІ.в.омилн о.в.ну незаперечну Істину: 11анми б не бу.tи труднощі снмо

переборювати на

себе

жаву.

цей

Ух,

бо ж

т11гар

-

самі

добровільно,

будувати

суверенну

без ,11е

Jl.

-

усу

ократнчну

в

л~

.11.

НЕБРАТ ..

\


е

2 c·rop.

сІчня

25

р.

1992

сН О І Е

Н:В :НЕ МИ, ТО.ХТО?

ж и тт

St:t •

ВІВТОРОК,

16 8 (8251)

28

ТОЧКА ЗОРУ Ч ОРНИй !Морок, що на

міняти на nродУкти хар-

чування для дітей, інвалідіІв, пенсіонерів. Поду-

чИ'Х ВклаІСТИ с:праву, ніж

ще не

мати

книжку.

століття сnеленав нашу знедолену У·країНУ. розвіявся,

світло

нової доби ще не прорізало й01го гнітючої тем-

рлви

мертвої безодні,

ло б набагато більше охо-

б керівним головам

цро МУіJІЩипальні магазини для обслутовування

органLзацію

інІціативою утворення ак-

безкоштовних обідів. Ще одним вагомим ар-

фанерного товариства для будівництва і експлу-

родження ще не настало.

повнення

Наше

на'Ціональне

-від·

гументом

на

користь

казни

по-

атації

міста

Зараз досвітки, час пеРЕЩ пробудженням. Ми стали формально незалежними. Справжня неза-

прО!Мисловцями є хронічне погіршення ними екологічної обстановки внаслі•до.к постійного зростан-

лежність

ня

т.rсно

пов'язана

Ji.G - свооодою.

Не мооке незалежності без

бути

свободи.

А

свобода приро.дний •Стан ;r,yxy і . притаманна осО'бисІості. Натовп. не знає свобо._ц:~

~аешачер~е:ал~:'~~~ ~~~

ного. А поки що ста рий державний ковчег і диктатура

бюрократів.

А на ключових посадах

державного

у.правлїння

шкідливих

викидів

ат:v~осферу, водУ, &ерХ'ню грунту.

на

ВА · ХТО·

.. 8

. --- -

--~

контролю

та,

чи

_ _rd

ним

чином

їх

плеяда

Справжніх

рішення:

ми

що

сподіваємось,

докорІнні

командно системі

зміни

в

-бюрократичній

зроблять

ті,

був її опорою. Сказано: якщо

хто

хочете

провалити будь-яку справу дору.чіть її чиновнику. Іде нщ_rрихован саботаж р~збудови н лежної жави.

у.країнської Чинуші

у

u

у

1\іріслах,

ладнати

їх

взялися сном-

прометувати саму іДею незалежності. Ім набага-

об·

автостоянка-

стаяцlями

технічного Іншими

з

итит; м ·

_д.

А

е дь

~

І

ви-

газах.

Думаю, бе

ця

слрава

б.

Можна

окупила

у-

кож

-

п-а;кет

здійснення реформи.

та

alp

для

чись

на

чинне

центрах

і

ня

їх

про

одну

u

законодав-

винести на в районних питан-

об'єднання

ба не можна було «бать-

сення за

і ~

до так званої лібералізаЦії цін за московським сценарієм і .утворити

Ниївській і Кутузова. Вже було і <<ВЬІсочайшее nоо.воление>> .з Москви,

рення в езалежній .українській ержаві визначая стій.кістю і жит-

фон~ соціальнО!Го захисту? Дійсно, з коштами сутужно. Але .подивіться,

радІостанція по вулиці Київській не мала паспорта, оскільки очікува-

Т$3 тніс ,ю місцевого самоврЯідУв ння, цілком самос'lІlйног і не інтегро-

шановні,

ли

ван

підготуватись

пильно

у

вічі

мано навколо nроблеми <<віку» -

в

адмінlст.ративно-те­

ній найвищоі посадово1 ос , и голови ви:конавчоf _влади. /Час ди:ктує нові .аимо-

діостанцій

по

вулицях

перенесення

з

дня -на

цього Хреста.

ДемоЩ>атичні_

дер-

пенсіонерам, інвалідам, дітям, у яких паморочиться голова від ~ронічноrо недоїдання. І це

день.

Було це восени ро;ку, І не один день пройшов, а віз і нині там. Кажуть, немає на

жавногсt ння, лІd неминуче прийдуть на змі'Ну Р м химерному внтв у більшовиз-

при

це

му.

тому,

значені

що

вони

Чорнобилем.

по-

Думаю, можна було б

узгодити багато питань з

місцевими підприємства· :'УІИ і з «верхнім'> ~ерів-

ництвом.

Зокрема,

про

оплату виробничників сво-

1990

.коштів...

Що мали б робити ке-

рівнИІRи

міста в цьому

випадку, якби хоч трохи

піклувались здоров'я?

кредитування ІПеренеtеенню

єю проду.кцією за корне-

цій.

ТУВан-ня

випустити

місцевими

ре-

Тут

про наше Організувати

робіт

по

ра.ціо-стан-

можна акІЦії

було

під

було

б

об-

їх

ради

правл!Rня

«Врятування'>.

му поділяє поrляди автора статтІ 1 запро-

_ренесення. І, напевне, бу-

можна

після

член

спілки

СЕРЕДА,

житщо

робі-в

звільняться

Як не ТУТ, то де?

Редакція не в усьо-

мельні лового

Частину готових ви-

Як не ~=;е~~ то коли?

зе-

сурсами, а також податF\оів до місцевого бюдже-

ту.

ділянки для будівнІЩтва,

б

... Наша доля в наших РУ~~- не хто?· В.

пе-

mує до розмови бажаючих.

Ііnокнот.

Ноаини.

11111•.

23.00 23.20

Ноаими.

Танці, танцІ ..,

І

перет.во-

структур

ВЕ,ХОВ·

...._

"'""·

ti.OO НА П'ЯТІІіІ CECW' І HOJ РАДИ УКРАІНИ. ДНІІ1РО. ·ІнформацІ~

19.00

Студ!• .. t rрудн••· На-добраніч, дІтнІ

НА

w

rрама.

ВЕРХОВ·

П'ЯТІІіІ СЕСИ ВЕРХОВ·

НА П'ЯТІА CECIJ' НОІ РАДИ УКРАІНИ. 20.•5 На до6ранІч, дІтнІ

19.30

2~.00 На

П'ІТІА.

CECIJ

НОІ РАДИ УКРАІНИ. 22.30 УТН. .

21.50 НА

П'ЯПА СЕСЇJ

HOt РАДИ УКJІАІНИ.

Докуменtа,...

tS.O Таланти І nокnонмики. t7.00 Ноаини. t7.20 Фут6о,..ниіі оrnІІА. f7.55 Cnpau. 11.15 Програма комnанІі •Уорнер &ра:sерсв (CWA). Художнім те· nефІn .. м •Наnолеон І Жо:sефі· на•. Частина 1. t9..e5 ВечірНІ ка:sка. 20.00 Ноаини. 20.35 Ааторс .. ке телебаченн•. 21.20 Худоменііі телефіл.,м кСn•·

спираю-

ранонах

НА П'ЯТІІіІ СЕСІІ НОІ РАДИ УКРАІНИ.

ti.OO

-

Це буnо .•• 6yno.сКримінаn.. миіі 'Таnант•. Ху· дожнім теnефІ•м. t серІа,

устрою,

3араз,

1 осІнНІО

_

•Пpemo,ql••·

t3.55 • t•.oo t•.2o t•.35

проведення

реформи адмінісТ1ративно-

Вже

Teneфln.,". •Кnоун 1 серцІn. ,

_

nрмтоd рІ:а-

дом). о.•о Теnемікст.

долю,

ашині держава-вл-і.ння. На порі

1

Н8А:sвнчамна nркrода.

_ 9.20 Проrрама комnамП •Уорнер &pa:sepc• (CWA). ХудоІНнІм те­ МфІnІtм .. наnолеон І Жо:sефІ· Н8». ЧІІСТМНіІ 1. t0.50 Муn.. тфІn.,м. tt.OO Ноамни (:s . сурдоnер.екn•

Навряд чи вар-

·

УТН. !• Дn11 дІтеіі. Веселка.

ним фІn .. м.

у.к-

гJf як до структуриІІйсь;цевої влади, так і но.сіїв

м-іста'>

·1.55

економічної

випробовувати

УТН.

t7.10

раїнка. •ПІсоаа nісна•. УТН. УТН. Дn11 дітем. Вуnнк. На доnомоrу wкonl. сІ>ка 11ітература. Матер твору-nмс .. моаоІ роботІ uскурсію до nітера му:tею. (Му:~ем т. г. • Кнсві). t7.15 Му:sнчнміі- фІn.,м аІ

1::1.10 16.00 f6.15 16.0

дn1

HOJ РАДИ УКР'АJНИ.

нмІ краін.

а та-

законів

nередача

nюдеіі cтapworo аіку.

t3.00 t6.00 t6.15 t6.0

22 21.50

мРанокв.

1.35 Народні :маnо,qЇі. 1.50 НароднІ ІС8JІІІІ· І

в

чшюї :ВfІнемежі м-оста '2а-

нам

1.00 7.15

Ра-

ло б, нарешті, зверну'rtі~- -!')~О!Ріальну одиницю :ЦО цриватної ініціативи, п~ести пря~-і вибори

провести конкурс на краще вирішення екологічних проблем. Д СКІЛЬКИ списів зла-

ближче на справи. Хі-

зм~цнення

НадаечІр'І.

На П'ЯТІІіІ CECIJ НОІ РАДИ УКРАІНИ. 30 УТН.

будуть що за-

раїнеької держави,

Ху~ожнІіі фІn .. м •Сер ..ожаn.

tt.O

rpaмa.

ре­

склалася

насnІдкн,

.

t0.30

t9.30 20.15 21.00

випро­

Верховною

ачення вмtсту шкідлиC'tBO, м,ожна вих речовин у вихлопи~~ ферен>думи

то легше танцювс!"ти гопака під моско.вську балалайку, аніж приймати рішен'Нл самостійно.

• ПО!Гляньмо наші місцевІ

я.на

безпечать

ра.

машини,

не

9.00 Му:sмчнніі фІ•м •"І'І 10.10 Художній' фІn..м •Pt Іо\ОЛОДОСТіD, ' tt.•o WкІn .. нніі екран. 10 раінс ..ка nІтература. Ле

t9.00 днІnРо: ІнформацІіїна npo-

місцевого самовр.ядування прямі вибори ме-

пла теження

Тож

територІального

ж і ап

тмса жІнкам•.

ми

Інші

дdю, напевне, прийнятІ закони,

і

об'єктами сервДс . Для почат.ку м~на У

мі-сцевих\,: Ра-

дах, дружно

Зазим'я,

обслj'['овування,

військо-

міністерських

у

повороту на ми,

цИ,

ман-

Калинівки

зовсім

Україні,

б, є просте

районах

УТН.

НІчник тene:san. ВІдеофІn.. м· амстааа •Ммстацтао nо,qоба­

бовуйте наррдного терпіння разом Ідіть у в-ідставку. В ИХОДЯЧИ із ситуа-

поставити пос.ти

дер-

вих мундирах, професорських мантІях, ті, хто сидить

в

впеІВнений,

б

зультати.

паперових,

стоятимуть

Здавалося

мали

nричини,

На дono."'ory wнonl. 1 ~есІдм про 616nl10. ·

Кіно:sустрІчІ.

11.00 13.20 n.•o

директорів броварі київсь1шх під-

прямку,

належ-

борців.

і

Схоже,

доне:

н.•5 На добранІч, ,qІтмІ

кo-

свою енергію і маполег­ ли-вість в потрібному на­

паспорти-

з депу.татськИ!Ми дата·ми.

нінцл. Свого. Чи не пара-

його

Іщ~н=~6 f Р~н~~~в~;~

підприємств міс-

проведена

самозбереження інтересами по-

до

І

ля ви;рlшення наболілої транопортної проблеми.

Чи організована в місслужба екологічного

механіІЗМ і своїми

збирається.

лег ських

ІІА_ _ ·-;'IIV~?

· · ті

цІла

не

Каnштика,

1.

nІтмчнніі аідеотмжнеамк.

. -8 змm НЕМАЄ І • ·JI!( . приємств, які з пол~rВИД}І() · · ПЕРЕД~ шення!М зітхнули б шс-

парт.ком•ів.

ступатись

потреб

ма.

nporpg·

9.00 Канаn •д•· tO.OO ДoiSporo аам :адороа' •· Тра· nрофІnактнка.

ДО ДІ

Інформ8ціііно-му:sн~на

ма.

аматм:sм:

З ВОСЬМОІ

1.00

ДО ДЕВ'атоJ.

Імфор".ацІііно-му:sичм

11.00 ТеnефІn.. м •Кисае мІА•. 11.30 Концерт нсnужаноrо ~карnатс .. коrо мродноrо 10ру. 19.01 Дніnро. ІнфорМІІцІкм npo· _ rрама. t9.30 Хто ~и._ Громадс .. ко-nо-

електро­

,для

1.00 3 ВОСЬМОІ

Дnа ,qІтек. СОНА'ІМ ·коnе.

t7 .ОО Аn .. фа І омеr8. , t7.4S ЕстраднІ ритми.

міста ·і сполучення з Ки­ євом? Дум-аю, це заціка­ вило б і директора птахо­ фабрики «КиУвсЬІК<l•

по-

з ація? Згадаймо епстею з об'· їзною дорО!Гою. Навколо Цієї ПробJІеми ви,росла

виробіfло

трансnорТУ

в

вел · ап31ратна рать, пі.дсилена після відомих · cepnневих подій своїми келишніми паТ1ронами із

Чиновництво

мережі

УТН.

f6.00 · 16.15

А що заважає нашим <<патриціям'> вистуnити з

що віковічною мерзлотою оковувала все живе.

-

малоімУІІЦИх,

гроші у цю на ощадну

7.00 Вісті. 7.20 Час ділових nюдем. 1.20 ІтаnіІісІока моn. 1.50 Дo:sainnІ. Під :анаком ·9.05 ІіесІди npo росіІіс.. ку . туру. 9.50 •Ііnаженстао біrу•.

Риби. ку~~~о­

«Ранок•. ДHTII'IHft MJ1M'IHMi

5.00 5.00 d'анСжа. 7.35 '!ТаіІІІктм ~ nокnоннмкм•. 1.50 Фут6оm.нмм оrnІІд. 9.20 ХудожІІІІі _теnефjm.м cHano. nеом І Ж~:sефІне•. частина 1. · 10.50 Муn.. тфІn..м. tt.OO Новним (:s сурдоnерекnа­ дом). tt.20 РмтмІоtна rІмнастмке.

tt.SO 3 :JOnoтoro -ФОКАУ ЦТ.

Н•

роднміі артмст М. ж.ров. t2.SS 6. Сметана. Уаертюра

до

оnери •ІТ!Сіуwе•~

- t3.05 t3.10 13.35 t3.0

·

l.t5 •Я

АС

'J RIOIIнif.•• •

ПуdІкІна.

ХудожнІіІ те~і•• nеом І Жо:sефіна•. Час, 10.15 •Knoy-- ра:~.~ / t

a.•s

д••·-

Ноаним (1 сурда дом). . tt.20 Ік досапн ycnlzy. 11.35 •ТечІn. Документаr лефіn.. м. 11.50 Зустріч 1 _Ларнсо~

11.00

НОІО.

Муn.. тфі~~~ом. 6ірИСОІІ НОВИНИ.

Вам це требаІ Торrоаміі рад.

Н.ОО НовммІL

t•.20

7.JO

За актмане дoaronin11: nіну·

нm.нмІі масаж.

1•.35 •ІфммІна,.ниіі таnант•. ХудоисніІі теІІефіn .. м. 2 серіJІ. 16.00 РІІ:sом :s чемnіонами. 16.15 ДнtІІІНіі му:SИ'ІНММ кnуб. 17.00 K08HHit. t7.20 Акторс .. ка баІіма. _ п.•о •ПРоІt• - бізнес І nолітика• • t8.t5 Худ&исніІі теr.ефіІІ.. м .. наnоnеон r Жо:sефіна». Частина 2. 19.45 ВеіtІрм• ка:~ка. ::10.00 Ноtинн. 20.35 Художнііt ф/JІ.,м оЗнаІІОАІ· чмс .. ТІІМD (CWA). 23.00 Ноаннм. 23.20 •ЗорІІкJІ4 дощ•. Му:sнчнорозваЖІІn.. не woy. 0.50 кІfрммінаn•ІfJІм таJІант•. Ху­ ДОІІСІІЇЙ теDІ!t/ІІІtм. 1 серіІ.

11.2013.05 13.15 t.e.OO 1•.20 ...50

"""ПараnеІІІtнІ саІт..,..Ііnо1111от. Те•емІкст. Ноамнн.

..

с оrоднІ І тодІ ... •ПосередиМІС•. ХУА4

nефІ•м, t серІа. Мут.тфІn ..м. •Якос.. у старомІ

16.05 16.15

ЛІІІІоКОІа 8НСТІІІ8.

Ноамttм •. Гри симфонІчним Ленінrрадс ..к.ОІ фlnapN t7.)5 ~~~ нконами ринку.

t7.00 t7.20

t8.15

ХудомеН/А reneфim.•

nеом І Жо:sефіна•. ЧІі•

19.45 20.00 10.35

f.ечірНІІ К83К8. Новими. аФермаТІІ».

Інфо

му:sмчна nporpaмa;

ХудожнІм фіnьм д:sвоннт.. двІчі• (США

21.00 23.00 23.20

Новини. Зrвдуючн Цфа4;ман

0.::10

кКрнмінаІІІоННІЇ ТІІІІІ

дожнім т•ефіn .. м.

Іідео­

2

с

фІ~~~ом.

Москоес .. ІсМА театр •СОаре' менник•. ІіуднІ І nата.

tO.O

f2.30 ЗнмоаІ мріt на ІеnмКім НІкІ· тс.. кtн. t3.00 ВІстІ. ts.oo Дмтача rодина (3 уроком ІІJрамцу:s .. коі моам). · t6.00 ОсаІдченн• а коІаннІ. · f6.15 Wкona менеджерІа. t6.• 5 Т. Ін. Ко. 17.00 ГранІ. f7.•5 Обnнчч•м до РосП. 11.00 •Haw. сад•. f8.30 Телебіржа Інформус *. 18.5' Реклама. t9.00 ВІстІ. 19.20 СвІто кожен ден ... • t9.30 Прсіwу cnoaa. І. ТаrІ-:ааде. 19.•5 Теnефіn.. м. t9.55 •ТІ, що несут .. саІтло•. Доку· ментаn.. ннІі фІn ..м. 20.55 П'•те коnесо. 21.55 Реклама. 22.00 Вісті. 22.20 ІіІІнк •Востока. 22.25 П'ате коnесо. 23.10 Інтерwанс-9t. Рок-фестмааn .. •.

7.00 7.20 "'''· Францу3.. К8 МОІІІ. 1 рік. 7.50 ДоиІnn•. Домашнііі кnуб. 1.05 Францу:s.. ка мои. 2 рік. 1.35 Дит•ч• rоднна (:s уроком француакоі моем). ЛІІІІІокоаа аметам uПотІwкн•. П'11те коnесо. ВІд и від. кЗ дуwі саосІ начерки•. Актор І коnекцІонер Л. Горе­

9.35 tO..t-5 t::I.OO t2.30

ВІсті.

•Причина• (nро6nемн екст-.

+.

Му:~ична nporpaмe.

Т. Ін. Ко. · ГІрс .. кІ nнисІ. Кубок саІту. Парnаментс .. кмІі

вІсник РО·

сП.

ti.OO tl.30 t9.'00 tt.10

НЛО: неоrоnоwенніі аі:~мт. Кміас .. ка nанорама. • ВістІ.

аКмїа-театрв nре~стаІnІІс: Частм,на І .Каn,снІІС·DІоу•, Частина- 11 .аммовІАі аеІІір у І<JІсаів.•

8 Передачі

11

nроrрамн УТ.

У nрограмах теnеСІаченнJО мож­ ІІМІІ амІни. Стежте :ІІа щоденними nо•Іаомnеннямt~ АИнтор·• те.nеаа. .чен""·

21.40 Украімс .. кі 'На(nіви.• 2::1.00 ВІеті. 22.111 6acкe't6on. Турмір «МІрІам92». •Сnартакn (Луrамс..к) МКІ (Мнкоnаіа). У пере_рві рекnама.•

НІмец.. ка мои. 2 1 сТрнаоrн І НіІ!"П•

роа.

концерт АсоцІвцІ тІа конкурсу Ім. П.

9.35

коrо.

Вnерше • Санит-І Пре:sентацІа кнкrн Е

t0.35

М. АрциІSаDІеа. кІ

nеамстава.

расенсорноі медицини). t5.30 Простір t6.00 Ос/н .. ІКНТТІІ.

t6.t5 t6.0 t7.00 t7.•s

нами.-.

1.05 1.35

tt.10

nмк.

t3.00 t5.00

7.20 НІме._.. ка мои. і 1 7.50 ДозаІnла. •Птах~

13.00 t5.00

Вісті. ДмТІЧ8 rодина

анrnІйс .. коІ моаи). t6.00 ТретІ anaAa. 16.0 Т. Ін. Ко. 17.00 TeneornaA сДІІІ• tl.O Приитн:sацІ• noti.OO Кнік .. ка nанора1 11.30 СnІаают.. І ТІИЦІСІ 18.0 Украінс .. ка ІSІр•

1111

nponoмyc,

рек•

t9.00 ВІстІ. t9.::10 ХудоменІм телефі da ratnraн.Cie•• *. 20.•0 Концерт 2t.35 Рекnама.• 2t.•5


сН О

Е

8

fl:. 8

Ж И ТТ

2.S січня 1992 р.

ЧЕТВЕР, ЗО

З СТО(>_.

НЕДІЛЯ,

П'ЯТНИЦЯ, ЗІ

,МІ

8

8 (8251)

\4 (освітня)

2.

програМа·ЦТ OJ. ра·

З

1.00

ДО ДЕІ'ІТОІ.

BOCbMOJ

/нформ•цІііно-музм'ІІNІ

nporpa-

мa.

1118,

fj Ук· Ук·

rfи­

~~~• Іро

>ro ИІІАІ

ІК8·

МуJм'Інміі фІn•м аПоет, мо­ ре І ната:ненн••. 9.40 КукурІк І к•. 10.35 Художнііі фІnІtм аЗоnоте те· n•». 1 серІ•.

9.00

11.45 12.05 16.00 16.1 5 16..t5

романс.

Дn• дІтеІІ. Весеnиа. ~есrау6nІкансІtка

фІ:~ико-ма·

темаТІІЧна wкona. 3адв'ІІ :а тер­ мо,ІІииаміки.

17.25 11.00

Сnівас rурт аСокоnи•.

НА П'ЯТІй CECIJ НОІ РАДИ УКРАІНИ.

19.00 о

Українс~окніІі УТН. УТН.

ВЕРХОВ·

ДНІПРО. ІнформацІ/іна

npt

rрама.

ро-

01· 08·

НА П'ЯТІй CECIJ НОІ РАДИ УКРАІНИ.

19.30

ВЕРХОВ·

20..t5 На добрвнІ'І, дІтнІ .21.110 На П'SІТІЯ СЕСІJ ВЕРХОВ· HOf РАДИ" УКРАІНИ. .2.2..10 УТН. .2.2.50 НА П'ЇtТІR CECIJ ВЕРХОВ· НОТ РА,АИ УkРАІНИ.

8.00 1.10 8.30

. 8.00 З BOCitMOJ· ДО ДЕВ'ІТОІ. ІнформвцІІІіно-муsична

nporpІ•

става Ннжеrоро.qсІtиоrо т'етру опери та бвnету Ім. О. ПуІUкІ·

ма.

9.00 Хуо~~ожнІt 1111•. 1 серІ•. 10.]5 WкІn•ннІі

фІnІtм •3оІІото те·

на.

сенка.

Доброrо вам s.qоров'ІІ. .НовІ розробкн а стоматоnоrІІ. 12.05 Документвn~онмt теnефІn•м

ft.35

nea:c•. . 11.35 •А

•д. пнхіІІІОІ.

там, 18 ІUМ6КОІО аІкІNІ•. Доnе І таорІІІсn nоетеси rвн• нн Дущвн. 12.05 УТН. 16.00 УТН.

•П•н Коц•кмh. ІІІстан

у

старому

11n•

Іs.JO Нвукоео-nопуnерниІІ

АітеІІ. 17.00 Земnе мо•. Чорно8нІІІtСІtКиІ сnід на &уковинІ. 17 30 Cnlaac о. ІоrомоаецІt.

•&удннок

ІПО•

J.

1.20 Муn~отфіnІt"мн. 9.15 Разом 1 11емnІонами. 9.30 ХудожНІ jепефІn•мн •ЧудовІ

.

маІІДрІвннкн• т.а

.•НІпоnеои

І

Жо:sефІна.. Частина .t. (США).

tf.OO

Новини

(3

сурдоперекnа-

дом).

(118·

Н·

tf.10 Інститут ПЮДИИИ, f1.00 Людмив І мкои. 11.40 Концерт М. Пnетн•он. 11.10 Теnемікст. 0.55 &J'ІОКНОТ. t4.00 Новини. t4.10 ПІсні ТІ арІІ 1.-А. Моцарта, 1•.50 ·~осередннк•. Ху"ожнІІІ те· necliln~oм. 1 серІ•. 16.05 ФІn~м - дІт•м. •ТеатраЛ.· иніі роман•.

те-

сті•.

!СТр

ІПО·

3. кн о-

· 16.30

І тур

1

контактноrо

карате

на npн:s •ЗкономиІІескоіі TWD• .

ra:se·

17.00 Ноанин. 17.20 Прем'сра

документаПІtноrо теnефІn•му •&аіікаІ!. СІІІенt.••.

17.35 •. До wістнао~~ц•тїс І старwІ. 18..15 Художні теn8фіnІtмн кЧудовІ . мандрівники• ТІ •Наnолеон ·1 Жо:tефінаа. ЧІІСТІІН8 4. (США). . 19.• 5 8е'ІірН8 KIIJKI. 20 110 Ноаннн. 20.35 Ху,ІІожніІі теnефіn•м .СІме/і. ІІІІіі МJЖЧІІНІІІІ. (США).

21.1Q КримІнформ поаІдомn••· 21.20 Поетичин/і сІІnон. 22.00 Муsнка а ~фІрІ. Частина 1. 2:J ОО Новннн. 23.20 Музнка а ефІрІ. Част.ннв 2.

7,.

ІІстІ. ІСІІІІІа.а моав.

7,10 1 рІк. 7.10 АомІ•••· ДомаwнІіі кnу8. 8.05 k-.кІі мои. 2 рік. 1.35 ДІІТмв rодиІNІ ІІ уроком анr•іАокоІ -•м). · t.35 •fP1!180rи І нІІАП•, А. Св•аа

=····

,pe108CitiypJI. нон.

'· Т•· оком

:хІІІ•. •ки.

роа.

ЧІ·

ниіі романа.

еТевтр~n~о-

7.55 •. До wІстнІІАЦІІТИ І старwІ. 8.35 Грас ВІнnІtДІ-оркестр. t.05 ХудожнІіІ теІІефІІІІtм еЧОрно nравосум••· ІCWAJ.

10.00 •Ісо ЩО нІ серцІ у М~'!Оа. Фіn~ом·концерт.

11.00

Ноаним

сурдоnореІІUІа·

дом).

11.10 Kny15 МІІИАРІ8ІІІІКІ8 (І CJPAO· nереtсІІІДОАі).

' f1.20 МуІІІtтфІ,.ми. 12.•5 &nокнот. 12.50 &рн.qж. t3.1 5 &ІржоаІ іІОВІІИІІІ. 5 &ІІНеС·ІUІ8С, t•.oo Ноамни. 1•.10 ПереможцІ. 15.05 •ПосереАИІІК8. Ху,qожнІІ т• .nефІ•м. 3 серІ•. 16.20 Му,.Тф/ІІІtМІІІ, 17.00 Новмни. f7.10 пю.~~иІNІ І :аакон. 18.05 Прем'сра ZYAOЖIDoOI"O ТОМ· фІ... му .Мо8 сІм'а ТІ ІНІІІІ тн­ ринн•. 4 серІ•. 18.35 ~уn~tтфІ~~~t'м." fi.SO ··ІІД• npe.qcтaenм: еПопе

t:s.•

10.35 11.30 11.10 11.30

ЦМком секретиq. ІіsнтІNІ картка.

·

t3.00 ВістІ. f5.08 Концерт кІІвснчноІ му1мки. f5.30 СеnвнсІtке nнтанн8. t 5.50 ДІnоаа жІнка. 16.10 Документаn•нмІІ фІ•м. 16.45 Т. Ін. Ко. f7.00 ГранІ. f7.40 ПврІІаментс•кнА вІсник Ро· сіі. • f7.55 Духовна МfІмка. • t8.30 КнІвс•ка nанорама. о f9.00 ВІсті. 19.10 СІІІТО КОЖен АеИІt, f9.30 скв•. 19.40 Прем'сра художи~ооrо теІІе· рІ•. 20.31 МуsІІІІІNІ nроrрамв. ~1.55 Концерт Черкас~окоrо

t7

се­

укрв-

Jнс•коrо ІНІро.qиоrо .хору. · РекІІаМІ. ВІстІ.

Реклама.

П.25 &аскетІ5оn.

ДНІПРО. МуsмІІнІ ІустрІІІL

Прем 'ера .qокументаn•иоrо теnефІnІtму •ТаМ, А8 не Іуnнн•·

ютІоСІ nоіsди ... а, Сту.qІ8 •Укр· теІІеф/nІtма. 10.0 На добранІч, .qІтиІ 11.00 Рок-н-роn 1 фортуною. 11.15 Моnодіжив сту.qІ• .rарт.. 13.15 УТН. 23.35 НічнміІ теnемn. Ху.qожнІІ

1

е 2

Е:

N о

с ІК

6.30

Суботиііі ранок .qlnoвol nю·

АІІНІІ.

7.35 7.45 9.00 9.30 10.05

MynІtfфlnІt~. СnІадружнІст•. РІНКОІіІ MfJIIIIHil nporpІMI, нпо: неоrоnоwениіІ вІ:ант. До t20-рІ'ІІІ8 І ди• нарОА·

жени• О. Скр•бІнв.

ж

rpac

Л. Іnв·

ее нко.

·-u

11.35 ~ 1.20

,..._

11.35 ФІn~оми-nриирн • XIV Ісесо­

7

:r

о

f

•Таке жнn••· Коре•. Пorn•A

11.05

с

о

~ о

...

а.

о

Q,

с

t9.45 Ве'ІІрн• каІІСІ. 10.01 Новннк. 10.35 ХудожнІІІ теіІефІ•м •Чорне · nрваосум••· (CWAJ. 11.30 .ВІД• nреДСТІВІІ88. У nepep• .. - 13.00 Новини.

.

6е1 nоnІтн·

ІІефіІІІtму ІІ серІІ •&аrатІ

т­

ІUІІІІІJТІt•.

МуnІtтфІn•мм. Новним (І сурдоnерекnвдом)• 1~.20 uЗаА:sерквІІnаа. Ху.qожнІІІ фІn~ом •Трн товстуни•. 16.00 У свІті таарнн. 16.0 ХуАОЖНІіі фІn•м •ЖІІТТ8 npo. . А08ЖУІТІtС8ІJ, JCWAJ. 17.35 Прем'сра муn~отфІ•му ··І&Ажоnа Меіі••· 18.00 ЩасnнвиІІі ІІІПІАОК. f9.00 НоаоріІІИіІ . нІ'І. Вибране. Чвстнна 1.

t3.50

t•.oo

t9.•5 20.00 10.35

КуІок

ceponeil·

оких чемnІонІв. •днивмо• (Кн­ Jе) -:- •Дорна• flaneнci•J. В - 'rеnенврис •Атn•нтн­ ~nортманаа.•

де

.nомнІііса

ІІІІІtІ8К8а.

щастІ.

8- \

ВістІ.

. 7.10 Haw СІА. 7.00 ІІстІ. 7.10 Час .qlnOІIIJI ПІОАеІІ. 7.50 ПІІНІ·МІіістрннІ. 8.20 ~rnliic~oкa мова. f рІн. І. 15 &аснетбоПІtнміі оrnІІА НІА. 8.50 ДoJalnn•. 'УНrІ: ІнІмаю. 1.• 5 КаnенАІРнІ о8р8АІІІо 9.05 АнrnІІіс•к• мои. 2 рІк. 9.15 Дар дywl. 9.35 П'ІІТе коnесо. . 10.00 Документап•ннІі ..m.м •МвІІ· 11.20 ІІJІІТІІ8 КІрТК8. стер•.• . t2.05 кЩо а ІменІ тоІІ моему_. ff..OO ЛірІІІІнІ мuoAIJ.8 13.00 ВістІ. f1.15 SІк ЖІІТИ IJAeMOI 15.00 Тнwа МІ 9. f1.00 Кар'сра. Тур 4, 16.00 'ПростІр +:·: f 3.00 ІІстІ. 16.30 А:ан кар:срн. 13.10 «Опудвnоа. ХуАОЖнІІІ фІІІІtМ. f6.45 Т. Ін. Ко. 15.30 ЗІ саосі АJвІницІ, f7.00 СеnіІнс~оке nнтаииа, 15.50 М·трест. · f7.15 ВерсІ•. 16.20 Тхекавн,qо. f7.30 ДокументвnІtннІІі екран Ро· 16.• 5 Муn~отфІПІtМ •ПрмrОАИ Іос· ciJ. 11Аір8ІнІ аІд аоrнищв. ~ ко•. 1 серІ•. 18.10 Концерт ансвмІ5nю •ДжерІ• ~ f7.15 •/іуРА• модена проnонус ... ІІІ &yrya.• . 17.:~. Пврпаментс~окнЯ вІсник РО· ft.OO Вісті. 19.20 СІІТО КОЖеН АеИІt •. 11.00 КиІвс•к• nанорама. • f9.30 Прем'сра zудожн~ооrо теnе· 18.30 Співве •СаІтnи~•··• фіn~ому •Сант~&вр6арва. fl ее· 1 19.00 Вісті. рІ8. 19.20 Са•то кожен АенІt. 20.20 Hawl nрем'ерн. •&умервнr•. 19.30 Концертна nporpaМL" Tenewoy.• 21.00 Ціnком секретно, · . 21.20 Музн'Іниіі фІn•м .Ио:~вц•ка 21.55 РенІІама. коnо•.• · 22.00 ВістІ. 22.00 ВістІ. 22.20 Реклама. 22.20 ВідеофІn•м-енста•• «Ф'.rtуме. 22 25 ПрцстІІВІІІІІ uФiritt•"· . 13 15 МіІСІ<ІІ·dІОу. на МортурІІІІО". •

СтудІІІ

•Тет-а-тет•,

І

радостІ.

«Шахт•Р•·

8 28

о. Герцен. МИ•. І серІІІ.

•Минуnе

10.00

І· ду.

10.55 Грас. •нсам6nІt •І"неко•. 11 .1 О •ГостІІ 1 маІіСІутньоrо•. ХудожнІіі теnефІІІІtІ8, 2 с• рІІІ. . 12.15 Грас І. &уwкоа (сириn•

МуІн'Іна

ка).

nporpaмa и nистемн rnІІДіІІІІа.

16.00 ·ДокуменtаІІІtинА

20.3~ СторІНКІмн ДитаІІоІ &llnn. 2t.Ou Украінс•к• ІІржв nовІдом·

теnе-

фІІІІtМ.'

АаторсІtкІ nроrрамн Кончаnоас~оного.

М.

16.35

,..., n.ponoнye. рекомеN,ІІус. 21.15 ХуАОІІСІІ/11 теnефіІІІtм •15118· KMTINI Тро8ИА8•· t серІ8. 21.10 ФІІІІtм-коицерт •ІМхмІІІІса, .U.JI ТІІЖДенІt. ІІІформацІІІно •

3 17.20 до 21.00 телеnрограм

Сту,ІІІІІ

•Тет-а-те't•:

21.~0 Матадор •

nуІnІцнСТІІІІнв nporpaмa.

СЕРЕдА• 8.29

2J.OO •ІкОсІt у •ПроnІску•. Ион· церт.

23.15 ХуАОЖИІА теМфІПІtМ · е&ІІІ­ ІІІІТИІ тро8НАІ•, 2 серІ8.

10.0.0

О.

10.50 11.20

Джерел <І.

ми•.

Герцен.

7

«Мннуnе

І ду•

серія.

•ГостІІ

Ху,ІІожнІіі

майСІутн~ооrо•,

3

теnвфІn~ом.

серія,

12.25 Хочw_, аІр_те ... 16.40 Озирнися, Росіс. 7.00 7.30 7.0 1.35 9.15

З

РнтмІІІнІ rІмнастнка. Тнр11ж •Спорт}Іото•. Допоможи собІ сам. З ранку рвнен.,ко. Межnиво асе. rуморtсстмІІ·

10.00

Ранкова JІрка. ОлексанАр Кавер:анса.

мн

Фа·

'10.50 11.10

таІІІtна тема.

11.30

ІХ МІжнврОАНИіі

· f2.05

таор'ІОС·

Прем'сра хуАожнІtоrо

21.00 - Студіа •Тет...тет·~

О.

... 8

8

Герцен.

30 •Мннуnе І дУ•

серія.

Cni~t!=. «ВІnІtнніі Дон•. •Гостя з май6утн~оого•

ХудожНІй теnефІnІtм. 4 серіІІ; 12.15 По той Сіін рамnи. 16 ОО Прем'єра ЙІІуново-nоnу.

фестмВІЛІt

теnепроrрам иародноІ тІ «Іесеnква.

до

ЧЕТВ.ЕР

на nередача.

9.•5 10.35

17.30

"l'eflenpмp-

21.00 Кінота•р •РозІіуІІннасІІ•.

ІІІІРИого фіnьму

теJіе.

•Копи

111.30 . Р. . nету

f:J. tci Муm.тфі... мм. 13.20 ЧемnІоІtВт РосІІ а сnортна· · ниІ танцІв. 1.&.00. Новини. 1•:10 Дівnоr у nр•мому 8фІрІ. 15.00 Рок-урок. • f5.JO Наро,ІІнІ ІlаІкн І nрНТ'ІІ рІІ· ниа:·краін. . 15.55 K11.yiS мвндрІаникІа! 16.55 УоІІт ДІснеІ tqte.qcтaan•17.•5 Новннн. · f8.00 Tenenoцla:..; f8.20 АІторвnІ •РОсІАСІtК8 ~-·•· 11.35 ХуАОжнІіІ фІm.м .супермен8 (CWAJ. 11.00 ПІДсумки. 11.0 ТеnеаІІІіІнмІ сnортив~ніІ •• ІІІр. . 13.00 Ноанни. 23.10 НевІдомІ PociL •ТеррІ

З

nрнй·

·

де година СІ іди•.

nna-

Щедрін. МузИк.. до еа­

3

.«дама

собачкою•.

17 .ОО

до 20.55 СТУАЇІІ тепеnроtрам •Тет-<~-тет•, ·

· 20.55, •І ронІІІ

доnІ,

або

8

31

!'ОМ Христовим•.

П'ЯТНИЦЯ

З'

PIJA·

10.00 сна:аар на.цvсмі•. 10.30 «ГостІІ а • майбутньоrо•. х_удожнІй теnефіп~о~. 5 сері~. tt.3i Концерт симфонІчного ор­ нестру.

16.00 .. .До шістнадцяти І стар· wl. 18.40 Концерт А. ДнІwева. 17.15

З

21.00 -

до

телеnрограм

Дива

21.00

Інк'оrнІтаа.

на

СтудіІІ

•Тет-а-тет•

ВороСІйовІй

СУ&ОТА

0.05 ХокеІіі s М'8ІІем: МІЖІNІРОА·

8

.

Гор/,

1· ·

'ІИІІ турнІр. ФІнаn.

11.00

Дитяча rодина (а Францу3Іtкоr моанt.

12.00

ПоспІшайте

уроком

•РІІ~атн

nnaиvтy.

13.00 ;,.РоsумнІ речІ•. ХуАОЖиІА теІІефJІІьм. t серІІІ. 14.05 H•wa антоnогІІІ. о. Пуw-·

2.

~:~:~-;·

се·

-

21.05 -

ВІВТОРОК

rpaмa.

Зи11нмс

до

У nошуках

-

t3 .• 5 УТН. , 1.С.ОО Ceno І ПЮАJІ, 15.00 КІНІІІ •д•. 16.00 Маю ІІест•. . f7.00 Є. rреІІнкL •ІІІnіІАОК І nil· ном Na. ТемІNстааа. 18.f5 Теnесnортарена. ti.OO ДНІПРО. ІИфОрмацІАІNІ npo19.30

1

теnефІn~ом.

8апей6оІІ. ВІднрмтміі ':feM• nІонат, СНД. Чоповінн. ЦСКА

НоворІІІІNІ нІІІ. Ін8ране. Чио

,с:·...-;і

11

Оноре

17.05

21.05 22.05

красна•.

Ноанни.

2f.SO До І nlcna ·оnІаноІІL У ·nepep· · аІ - 13.01 Новини. t. tO •ЗtІІІруванн• ромвнсу». КІ•

З

.

теn•програм

Іе11Іри• м:ака..

тнна

8

рІІІ.

27

183Иутмьоrое:·

3

ХудожнІ/і

-

ДООНІСJЇІ.

:ХудожнІіІ фІn•м

•ГосТJІ

11.20

ft.50 МуnІtтфІn•м еІвснnнсв ·Про· 11.10

8

ПОН.ЕДІЛОК

РнтмІІІна rІмнастика. У неАІПІО Ір8ІІЦІ. ІнфОрма· цtііно • муІн'ІІNІ nporpaмa. 9.30 3 концертІ• МІ-роАноrо фе.стІІВМЮ 6ІІІJІІСТІІ 18 8ІСОр•

I.JI

'I~Tit».

моконцерт.

'

УТН.

фІІІІtму І:а серІІ •&аrвтІ теж

кн•• 11.15 АвтораІІІ •POCiiicltKI ІИМІа, .12.45 Прем'сра JІу,ІІожНІtоrо т•

о. ф

Це вн можете. ЕХ. Екоnоrічна а:ронІкв.

ЮJноrо фестнавnю теnефІnІt· мІа у м. СаратовІ. Прем'ср• .qокументаnrоноrо теnефІ...му

N

...

8.00 l.fO

фІn•м •Внкраденн• •СааоііІ•.

7.00

.

Докум"ентаn~онніі фІЛІtм. СJІОАжени• до nрофесП. УР.іІПІtСІtІІІІіі r/рниІІнІі Інститут.

21.55 11.00 22.20

АІтеt.

11"8

.r-c!f-.r-

ФІ•му •Свнта-&аР.б•р••·

.qІтеМ:.

Jскрмn­

АІ8 к06ерІr•.

~ ІІJдеса.

Ху-

,..

7.30 ФІ11•м -

ка). 16.10 ХуАОЖІІ/іІ фІn1ом

19.00 19.30 10.25

~

•Ранока.

на

•При•теnІt aecenoro 6Ісеи.,..,.. f7.45 ntrервтурно-ми~·ІІ8 сту·

t9.30 ВІЧЕ. 10.45 На добранІ'!. АІтмІ 21.00 НІІІ' П'ІТІЯ СЕСІІ -ІЕРХО~ HOJ РАДН УКРАІНИ. 21.30 УТН. 12.50 НА П'ЯТІЯ СЕСІЇ ІЕРХОІ­

5.00

фІn•м

ТермІном

16.to fpae А. Іннокурса

rpaмa.

п818tКОН ІІІСТіІІІ,

pwi

днтинн.

три роки•.

18.00 НА П'ІТІЯ СЕС/І · ІЕРХОІ· HOJ РАДИ YKPAJHtt. ft.OO ДНІПРО. 1НформецІІ118 npo-

мІстІ•.

Іrа.qуюа •

МІжнаро,qноrо фестнавnю украІнсІtкОІ nІснІ · кЗоІІотІ тремІітна .. 1.&.50 Живе cnoao. Мова І nІсн8.

•РаноР.

•ІиосІt

•Ji

13.15 YTtl. t3.JO З концертІв

НОІ РА,4н УКРАІНИ.

5.00 7.35

R.

&рвмс. Квартет ф8 мІнор. ВнконуютІt Лариса Kpyna (США) та Квартет Ім. М. ІІн·

10:55

екран. 9 ІІUІ, Істо· рІе УкрІІінн. Устмм Кармелюк: rн/а І roP,AICтlt УкраІни. 11.05 Концерт 8НСІМ6ПІО 18pe~Cit• коі nonyn•pнol му1нкм •Фрd·

16.15

УТН.

РитмІІІІNІ rІмнастнка. С. РаJІміІнІноа. •демон•. ІІІ·

ВІстІ. нпо: иеоrоnоwениА аІ:аит• Хо'Іете, вІрте ... ОстаннІІіі. МІТІІ ДжІммІ Коннорса. ТенІс.

7.00 7.20 7.55 8.25

t.10 Здоров'•· t.•o Са•то суперкниrн. 10.40 Атм-15атн .., tt.10 Джентn~омеи-щоу. ft.50 Муn~отфІn~ом. 12.00 Теnеасам6ІІеІІ. 13.00 ІІстІ. 13.10 Пapanenl. t3.50 СаІІТе І вІ'ІН8. 14.05 •Неакоnо смІа:у•

нІн. •ЄвгенІй ОнсrІн•.І ПарапеІІІtнІ св/тн.

МуспІм Маrомасв рО:апо­ •ІАаС про Enalca ПресnІ .. 16.50 ДоJвІІІJІІІ, .t<аІтн а домІ•. ·а

•НнаСІутнІ

Pt:.t•·

ДокументаnІtнмІіі фІІІІtм. Тема І аІріЦІ8МІІІо МІІІеИІt• кІ муІмІІнІ ае .. орн.

.

ts.50 16.00

17.00 ЧемnІонат свІту 1 ISicnrбo· ny серед професІонаІІІа Н&А. 11.00 Теnе15Іржв Інформ ус. • tl.30 Фіn~ом-коицерr •ПоАІn•· · CltKI rуn8ИОІІісиа, • . 19.00 ІІстІ. 19.20' С88ТО КОЖ4ІН АеНІt. 19.30 Прем'сра •УАОЖИІt.оrо теnе· ~ фІn~tму •Свнтв-&арбврв•. 19 ее· рІ•.

17.05 до 21.05 - Сту.qІІІ теnеnрограм •Тет-а-тет•:

21.05

а Цент· рІПІоному ІSуДннку актора.

І'-'

20.20 оІS"мІІІІІІМ АО РосП. 20..СО АкцІіІ •Пеnіквн•. Пре3ентІ·

1

15.05 .15.50

~ЕДІЛА

му3нчнІ

8

eeчo­

2

8.00 •даерцятна, • аідчинІтІtСJІ•. 8.20 ІталІйсІона мова. 8.50 До3ВІІUІJІ. 9.05 Фр•нцуаьна моь. 2 рІн. 9.35 Haw сад. 10.05 &есІдм npo росІАсІону нуn~отуру.

10.50 11.50

У свІтІ тварин. Дитяча година

(3

анrnІr:4сьноІ мови),

уроком

12.50 ДозвІnіІя. 13.05 •РозумнІ речІ•. ХудожнІА тепефІп~ом. 2 серІ11, 14.10 По той t!!н рамnи. 8.. Та­ пизІна.

15.05 «&yp,qa модем• nponoнyc•• 15.35 КІносерnантин,

цІ8. «Карету .менІ, карету•. Таор· чніі ае11Ір 8. СоnомІнв. 21.55 Реклама. 21.00 ВІстІ. 21.:!0 &анк «Восток•.

21.20

22 ..25 22.35

22.00

11.00

CnopтitatNІ карусеІІІt.

Інтераrро Івпроwус ...

жаn•н• проrрама.

·

Po:see·

З

18.50

до

21.21 _;

телеnрограм

ТІІ.

Новини реІІІrІІІноrо • СімнадЦRТІt

весни•. Ху.qожн/іІ серІІІ.

4

Студ/а

«ТІ'І'-а·:rет•.

жмт-

мнттсаостеА теnефІnІtм.


4

стор.

січня

25

8

НА СТАНЦІІ Ниїв дик-

Які

пренрасні,

тинні

янка

нальнІ

традиЦІї

дають

їх

Люди сі!\f'я.

хвилин».

320

школярів Броварщи­ ни їхали на Різдвяні го,стини до Галичини. Юнцева станція ХодорІв, що на Львівщині, зустрі­ ла

притишеним

пероном.

Але через мить директо­ ри шКІл разом з батька­ ми

учнів

·,рати

стали

Н<!-Ші

запрошу­

групи

до

се-

бе в сім'ї на гостину. А чекали нас другий день з нетерпінням. Готували­ ся до зустрічі не тільки в сім'ях, шкільних колек­

тивах, · а й у церквах. В переддень Різдва Христо­ вого

_

священики

рІзних

конфесій у своїх пропові­ дях

звернулися

хожан

з

до

при­

проханням

зуст­

ріти з любов'ю Божою ді­ тей братів зі сходу Укра­ їни ~иївщини. Діти та вчителі були гостинно

запрошені

на

Святу Вечерю та Різдвя­ ~ ні свята у сім'ї своїх од1юлітків. Всіх дуже вра­ зила вихованість дітей та

1

стосунки в сім'ях~

шення

до

Як

вражен­

v-ректора

по

нав'!ально-ви­

ховній роботі школи N2 3, старше по:kоління гали­ чан

лягає

литвою в

них

і

встає

до. Бога. зав>kди

редачу в

Церква

неабия­

на духовне поколінь, пе­

традицій

сім'ї,

роду

на

до

мо­

функЦІону­

вала, а це мало кий вплио життя всі,С

з

поваги

згуртування

дtбрих

справ.

У час духовного вІД­ родження нам було що побачити,

чим

замилува-

тися. 8111!1'1

щирі

люди

гос­

казува.1и

жи­

ви,

ми

чули лихо­ ділиться свої­ учень

класу

Юрій

ви­

школи

Вірозуб.

-

Після спілкування зі сво­ їми однолітками з Гали­ я

відчув,

ЩОСЬ

що

і

ЗМіНИЛОСЯ

в

на

Мирослав привітав напіих

наших

виявлено

дітей

стільни

стІльки

з

може

уваги,

що

однолітка-

в

їх

ом,

душах

що,

щеfWя

ногді

світлим

нез-важаючи

багаторічні

унраїнсьну

гоніння на

культуру

всього

нац

Захід

Україн

тюш зберіг

свої тр

нотрі

-

нин

нашої

історії,

ділячись

враженнями,

ється,

що

так

діти

~

.

~

ження

А з друзями, що 'З'явилися на Галичині, нам хочеться спілкуватися і пІдтримувати постійну дружбу. Дівчата уже мрІють про нову зустріч у себе вдома. Учням зі школи NQ 7

дуже запали в душу Різдвяні . вертепи. що по-

його

А

~івсь

захована від нас за нам'яницями тюрем і таборів.

храм

гроші,

дували.

ш

..

в

о

ак

коли

Весь нання

о

всьо

Західної

Ун

Усп·хІв

публіни,

весь

ною Цей

стала

єдя-

Вам

довговІчного життя

у

всІх

бутньому жави

Вас

nри

і

наіікращІ

мІцному здоров'і

· '

дfм повннть,си буде натхнен­

nочинаннях! ЗАВОДУ.

ДРУЖИНА.

1

Щиро

вітаємо

РИНУ

ДІТИ.

дорогу

ОНУКИ,

маму,

РІДНІ

бабусю

І

БЛИЗЬКІ.

ОДИНЕЦЬ

КАТЕ-

ЯКІВНУ з бО-рІччям від дня на,родження. Не журись, матусю, що лІта минають.

Що на твоУх скронях сивина бринить. Виросли вже діти, внуки nІдростають, І тобІ бажають до ста лІт прожнть.

.

с·ини,

НЕВІСТКИ,

ОНУКИ.

май.­

-

суверенної

Укра::,:і::.·н"....

облад­

·

благородних

соборною Україною. акт стане ще ближ­

чим нашим дітям

до

найтеnлІшІ слова nоваги до у наіісвІтлІшніі для Вас день.

Вам

f

на­

рес-

що

...

комунального

Невтомного труд'вІІика, людину щедроі душІ, коханого чоловІка, любого батька, дідуся І зятя ДРОВОТУНА ВІК· ТОРА ФЕДОРОВИЧА вІтаємо з ювІлеііннм днем народження. Бажаємо сонця, радостІ й теnла, Щоб Вас ще довго доля берегла, Щоб старІсть ніколи до Вас не приіішла, Щоб не стомлювались ВашІ руки золотІ, І щоб здоровилось довІку у життІ. Тож зичимо Вам Іще стІльки прожити, Щоб на сторіччя иас ус!х запросити.

на

ародної

заводу

КОЛЕКТИВ

Іод вес­

їнської

раїнеької

ДРУЗІ.

ною!

на­

віту

Брова.рського

ХаА Вам завжди всміхається земне щастя, щочасним благоnолуччям, робота завжди хаА

родної респу ліни та Ун-

Галоч-

літа.

гарному настро'{, душевному сnокоі.

ун ЇНСЬНИЙ Л Д 22 СіЧНЯ - "ві значив Я.К· День злуни -

Г із-

многІі

вІтає з 55-рІччям вІд дня народЖення директора ЛЕМПІЦЬКОГО АНАТОЛІЯ ГРИГОРОВИЧА.

Радо зичимо

на

У/ нас

у

на

онуки шанували, сnІв­ самі козакували і нас

щиро

ОрнАмІть nобажання

об'­

-

колектив

заводу

на

гостини,

будуть

ня~х кані ул.

знайшовши

. коли

і яюбові

здоров'я

та ви

УКЛІННО

почуттях

Броварщинt в п

розі 100 карбованвіддала їх аби швидше новий .храм. Сльози навер очі,

друзів

у

Наступні

,

на

не забували·. ДаА Бог вам

тепла

і у єJностІ дій її майбутнього.

діємось,

обе-

пор_

ця

ан,

єднає благо

рослін

ии

и на

яка

дружби

...

~ра

багато

об'єднала

диву-

ctmтo

мали

Щоб вас жінки любили, діти робІтинки та сусІди nоважали, а

Галичині. Наша Різдвяна гостина об'єднала підрос­ таючу генераЦІю молодої вільної матері-Унраїни.

своїми

щиро

рігаються

ль-

сягають

рінням в далекі

··

вони

м&.ють

ьна N2 1О ентина Петрівна Бо-

родавно,

Від щирого серця вірні друзі вітають з днем народження нельмишановних добродПа ПРУДКОГО ОЛЕКСАНДРА ·ІЛА· РІОНОВИЧА, ПРИХОДЬКА ВІКТОРА ІВАНОВИЧА, БОН­ ДАРЯ МИКОЛУ ІВАНОВИЧА. ЛЕМПІЦЬКОГО АНАТОЛІЯ ГРИГОРОВИЧА.

впасти

в серЦІ, щирої гостин-· ності і любові до Господа та наших дітей і своїх близьних. Наші відстанІ стали ближчими. Діти

А учениЦІ Юля Біл~мr~~=~~~~t::::обійJf залиша•

надаремно

скільки

ВІД СТ АНІ СТАЮТЬ БЛИЖЧИМИ

назавжди

колядках.

зірна Божа! Дай, Боже, СТІЛЬНИ добрих ЛіТ, щасТЯ та здоров'я, радості і достатну всім добрим людям Жидачівщини, де гостювали наші діти,

ІПііІІІІІПіІІІІІІПІІІІПШІUІІІUUUІІІІІІІІІІІІППІІІІІІІІІІІІІf

і Натя Бабенко з тієї школи вважають, що ц · но отНі чотириденні г ~-

та

у

ми цих Різдвяних дійств і багато для себе взяли, збагатилися " духовно. Не

бу ло

гостинності,

розставання

краще.

вия­

вом доброчестя участь Різдвяних дійствах

дітей і вручив їм Ікони із зображенням Матері Божої, а в окремих церк­ вах вручили Біблії.

До

вважають

вертепах

.м 8 (8251)

І діти,

Багато наших учнів та вчителів були учаснина­

пере­

дорослі

t т Й• •

госnода­

що після шостої ранку в ~ам не потрапити. Отець

враженнями·

т .н

щастя

рю та всій родинІ.

ран­

дітям!

та

своїм

пускного

МеНі

жають

нолекти­

живуть як оди" Скрізь, де ми не

-

чини

дитячі

одухотворена

і

не

N2 3

та

кова Різдвяна служба Божа в Ходорівській церк­ Ві гре~-натолицьного об­ :ряду, де було так людно,

були, слів'я,

н

старших.

поДІлилася

і

вуть на ~3ахідній Україні, ян свято бережуть наЦІо­

відно­

' нями Ірина Миколаївна /" НирІєнко~ заступник ди­ .

-

тор оголосила: <<Поїзд Бровари-Ходорів прибув на третю Іюлію, сто­ десять

ж"

сНОВЕ

р.

1992

дер-

_____,

цступают:Ь мален '!А~---"") ники Різдвяног вчитель, члеw-1~~_.~~ і, випромінюючи вариства «ПросВіта~ та ангельську чи ім. Т. UJевченка, депу­ славлять Матір Божу тат міськради. та Госnоднє дитятко, ба·

"ІІІІІІІ!ІІ!І···· І!ІІІІІІІІІІІІІ!І 'ІІ!ІІІІІІІІ.ІІІІІІІІІІІІІІІІІІ ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

На підтримку

"Нового життя" У

скрутному

ЩОБ ВАША ДОЛЯ ВАС НЕ ЦУРАЛАСЬ ВІд усього серця nоздоровляємо дорогих батькІа ЧЕМЕСІВ ВІРУ MHKOЛArBifY та ВОЛОДИМИРА ПАВЛОВИЧА 30-рІччям

станови­

nодружнього

щі опинилася украінська преса. Через труднощі з

папером, проблеми

Щоб доля Вас довго іще бееегла, І старість нІколи до Вас не прніішла, Щоб не сt•:>млювались ВашІ руки золотІ, Щоби здоровилося довІку у життІ. Зичимо Вам до ста лІт прожити І на золоте весілля нас запросити!

поліграфічні республіканські

газети

виходять

боями.

Двічі

з

пере­

замість

чо­

тирьох р_азів ми одержу­ ємо нашу районну газету

•Нове

•.

ж

дІТИ,

дізнався, буде

зети.

ПОТРІ БНІ

Точ~е~. з орУ

8

СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІІ

щомісЯІця

перебоїв. чого

Але

залежить

посередніх

виробнИків,

ж

і

багато

від

без-

учасників -

транспортни-

нів І праЦІвників лі. Від головного

ра молонозаводу

торгівінжене-

М.

С.

N2 22 -

жодного бі-

лон

М

лово-номун льНІй

дона. ПодІбне ж і з хлібом. Згідно Із графіком у той-

таки

магазин

22 хліб з 10 до

повинні завозити

його

ті.'Іьни після цього приво у

до ~с

т

мо~

о~~у. _ ftt ~н в

;. V

АТП-

до магази-

правллють зранку.

Нів згідно з графіком і в можливій нількості.

вони? Ще

Проте

що

водії

спецмашин

автопідприємства NQ 13262 (директор А. П. Гла1дишев-ський), зокрема UJевченко, розвозять молоко на свій розсуд.

про

майже

одне.

усі

Де

ж

Відомо,

продунти

перебувають нині у розря4і дефіцитних. То, може. час захистити насе.1ення за допомогою нормованого розподілу

«Новая жиsнь» общеетвенно-политическая (На украинском язЬІке).

газета.

Ці чи

~p080J1Cbl<$

ле

повинен надалі

пі

підпрн-

.Ni

ціА, коопемати

20 сІчня пута,

Одно -о

черга.

Так

разу

І

об-

одні

і

і

255020, -

4-03-7f;

спІвчуття

відд'.лу втрати

-

старшому

еко~ОМІСТУ . пл.а·но­

ЄЩЕНКО Лар•иоt смерті її батька.

Петр.ВНІ

висловлює

соиІаJІІоИІІ"

сnівчуття

Василя

об.Іа(ІІ{ІМ

уІІра!/.1і8ІІІІ

1!-!!'УцІ'аіс

з

ре.-аІІУDра,

aiAAI.ty

154.

сусn!.tьио-nо.tІтм .. nого

4·21·34; 8ІААЇJІІ8: tІ.ІЬСЬІІОГО ГОСDОАарстаа n•таиь 4-62-92: JІІІстІо і масової роботк - 4-04-81: ра.І.іОіІІ.ОрМ&Иіі 5-13-91. -

Мнхаііловича.·

рідН 1 НМ

його

та

·близьким.

волошинr.нко. Іидекt

61285.

Друк

офсетний.

Обсяг

кований

а•ркуш.

Тираж

Пf1И~іf1НИКіВ.

За моилення

·----------------------------------------------·--------------------------------------~------~ J Л](\'@01'~

витяг­

хто Ті знайшоа або знає ТТ по телефону 5-28-91 за велику

Ре.11.актор А.

3аtтуnимка

секретари

ІіJ..І,і.tу

l(uї&ebkOrfl

nopo.-a

пІ•року.

ІВАНИЦЬКОГО

ма­

8ЇАІ108ІА&JІІоНОrО

П(tомисJІності

-

Ко,тектнn Брооорської меблевої фабрики •Дружба• глибоко сумує з nрююдv nеоедчасної смеоті водія фабрики

Киікt.ка об.JІаtть, м. Бровари, ву.11. Киівtька,

4-23-26:

глибоке

Rо-ек-оном·.чиого nри~одv тяжкої

АДРЕСА РЕДАКЩІ: 4-04·61;

«Розвилки• ПРОПАЛА СОБАКА, мастІ (сучка), морда трІшки

вІк

Броварська міська Рада та її викоиавчиА ~омітет ви-~

словлюють

м.

-

ПРАВЛІННЯ.

чорно-рудоТ стоять,

з

винагороду.

ли змогу нупити десять Rілограмів, а іншим і Півніло не вистачило. О. МАКОГОН, депутат місько'і Ради.

РІАактора

•ЛІСНИЯ•

на будІвництво. коопеРативу обов'язкова.

туди

потрохи. величезна

от,

раАонІ

КООПЕРАТИВУ

цІн

Велике nрохання до тих, мІсцезнаходження. nодзвонити

Інакше і ться епосте-

завезли курячі створилася

вуха

грошову

слугонування знайомих, як це роб ять, наприк- · лад, У маг зині <<Віте-

·рель».

а

вІвчарка,

-

хід якийсь

оза ергове•

АВТОГАРАЖНОГО

збІльшення всіх членів

Явка

лектнв

вуличного

узбереж-

nитань

ВІД

дільни­

на

30 СІЧНЯ 1992. РОКУ о 18 годині у мІськ'А середиІІІ школІ 8 по вул. М. ЛагуновоТ вІдбудуться загальнІ збори

ЧЛЕНІВ

нашу

'

утн

рігати

JІ<ИТТІІ

друк~~··

орган

відпочинок

у

газету.

надрукувати

у го ов

Те.tеФОІІІІ:

Учредители ко.11лектнв редакции газетЬІ, Бровар· скне городсІ<оА и райоІІнЬІА СоветЬІ народнЬІх деnута· тов Киевской ебласти. -Редактор А. ВОЛОІШІНЕНІ\0. Газета ВЬІХОдит с 17 апре.тя ІЮ7 года. Дни ІІЬІХ<>Аа: вторни.к. четtи'рг. rуббота.

колект ви

ємс

у газеті «НQве життя•. потім вирізати. Печатну ж поставит~ у своїй жит­

11 години. НасправДІ ж ~м тету.

доченатися

Лопатюна я довіда~13;JІ . а запевнила, що праЦівники роб т щ<k_ шин на хлібо- 1 усе, щоб молонопродук мdлокозаво и вони від-

ти щщходили

можна

які дру-

Закликаю

тако

ратцвів

о

яюся

ераховувати

ф н uІи'зетн.

ДРУЗІ.

ВІДПОЧИНКУ!

весняно-літній

протягом

ро! п

БАТЬКИ,

жі Чорного моря, турбазах м. Новий Афон. За довідками звертатись за адресью: місто Бровари, вул. Гагаріна, 26, будинок побуту «Ювілейний», І поверх, туристичне бюро. Тел. 5-22-70.

ити

шу rро-

,

куватиму

одержить.

зин

відм

від гонорару

масла

хлібом,

яйцями

ство

ші за мої с

вершкового

прошень~. Вихід і тут можна знайти. Таний та­

м'ясом,

IJ,afК.

грамів

ну, цистерну і 10 бідонів молока, тоДІ як у мага-

та іншими важливими продуктами харчування. Всі ми знаємо причини

і

життя•. ,. ·Я

110 фіксонаних цінах вона

лює питання забезпечення на<;елення молоном,

12 37

га-

фонд ви~ання «Н в

МQже виникнути питання про нестачу папеРУ для друкування <<за­

Тан, зин .N!!

для

То. МУ/ВВ9JКв аю.=, -

обхідно

СВАТИ,

ФІРМА сБРОВСЕРВІС» організує: туристичні поїздки до Туреччини;

рік

1992 им

за талонами? Щоб люди­ на була впевнена свій нілограм м'яса чи 200

грудня у магавін завіз боч-

Мене, ян і ножного мешнанця Броварів, хви-

ва

ПРИЄМНОГО

.Зново­ редактора

що

ще

ОНУКИ,

перед­

платник~- і ч тачем якої

яєзl 7ро річної с віді

життя!

Вас nривІтати настала n<-pa, Бажаємо щастя, здоров'я А добра,

Х:wї~~~~·

СП118ІІаХ

~~~_.,,._,

ВИ.ІІа8ИІІЦТ8,

"'

t;і"'~•ІІ•,

ІЮЛіrрафії

~)-"

і

1\!!TJ,І~~-Ji~.

КНИЖКОВОЇ

}~4.

ТОрГіJАі.

.v,

ЗfV

І

дру­

10.17'

#8 1992  
#8 1992  
Advertisement