Page 1

п РОЛ ЕТА Р І В С І Х І( Р А JН, ед н А АТ Е С Я! ,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

Газета виходить з

І

квітня

17

МІСЬКОГО

РАЯОННОІ

*

року

1937

РАД

КОМ)' НІС Т Н Ч Н О J ПАР Т JI )' КРА' Н И, Д'ЕП)'ТАТI8 КИl8СЬ 1(01 ОБЛАСТІ

КОМІТЕТУ

НАРОДННХ

*

NV 89 (7790)

Субота, З червня

*

1989 року

Ціна З коп.

НА З'ЇЗДІ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ СРСР не

постачаннв

села,

Ми настІйно 110, говорнтьсв

ос­

лабленюt увагн до росій­ ського Нечорнозем'в, не­ бувале зростаинв цІн на сІльськогосподарську

МОСКВА. (ТАРС). червня З'ізд народ­

1

них депутатІв продовжив обговорення пнтаннв про основнІ напрвмн ВНУТ­ рlшньоі І зовнlшньоІ по­

лlтикн СРСР. аах багатьох висловлено

робнтн про

праrненнв

чІтке

шлlІХН

витку

вн­ роз­

краінн.

Промовці

иасампе­

-

ваннв.

Пшлосв

твжке

су­

часного

селвнства,

серйоЗні

гальмІвні функ­

Солltдарний путатами,

що

з

тими

якІ

З'ЇЗДУ

проведено

мІрою

недостатньо.

ливо ,

через

те

дІ

лове будівництво, внтра­ тн на оборону, космос,

роз­

Інші

престижнІ

ПpoeRтR.

Припиннтн

ся серйозно урІзати про­ грами Іншнх народногос­ подарськнх комплексів.

банІзацІю краінн.

тання

Якщо

дальше

міст,

ненІ

зрос­

спнннтн

коштн,

матерІаян,

селвниновl

сеНIІ

у

Звериeннl

JlЮЄТЬСІІ

розпуск

стрнмування

коя­

ак

І

орендного

Внесено

чнсла

них депутатів стlйцнЙ орган

Ради

хнсту

На

з

аг­

длв

за­

інтересів

говорюваного

CЄJJJIIICT­

ва з сваТм абсOJlЮТНО не­ залежним

від

ДО

не

безплідна,

притщ>ання

бо

поглядІв ,

іде

ВИСту1пила

ду­

дІ

мок. Переконання ще не сфQрмувались. Людям по­ ТРібно !Визначити своє ставлення до тих чи iH~

Мож­ В хо­

зрозумІв :

ших

котрІ

став­

допові­

Горбачова

з

московська

РОБОЧНМ апаратом.

М. ТбілІсі

Правильно

.'

питаНJIЯ

у

говорили

у

ще

не

порушу;валось

путатом Чемодановим. В I,н виклинав недовІру і невдоволеН\Ня . Вибори по­

хідно

проводити

а

тематичних,

по

необ­ в,ранцl,

НОГОСІЮДЗ;РСЬКИХ,

сlльсьпромис­

ЄМННМ

ХВИ.1Іює

винні

випадок

проходити

з

де­

ян

чи

голосував

-

«ПR.оти»

голосуванням

альтернативними

В.

ПЕТРУХНОВ,

головний

еноноМіет

-МЕТ А ДОСЯГНУТА: ЛЮДИ ПЕРЕСТАЛИ БУТИ БАЙДУЖИМИ лять питання про те, щоб

лових

-

тощо

на

вечl р-

но.

Мені,

нацринлад,

ці-

радгоспу

«Заплавний».

з ПІДСУМКОВИХ ЗАНЯТЬ В СИСТЕМІ ПОЛІТОСВІТИ нинів .

ЗАВОД ПОРОШКОВОІ МЕТАЛУРГН Зрушення ідеологІчної лІтнавчання

у

веденнІ

роботи й по­ зокрема вІД­

чувалися І на вому заняттІ,

підсумно­ яне вІв

пропагандист Ф. І . Федоров .

І хоча тема «Соцlа-

лlстична економІка нова яність росту. сить

широна,

ШНОЛи

ДО-

керІвнику

І слухачам

вдало-

ся наблизити її до насуЩНИХ питань пlдпрнємства, життя нолентиву, міста.

Адже

не

було

вІд

дист,

мета

ливостІ,

була

досягнута

-

люди вийшли з багато­ річного стану баЙДУЖостІ.

*

у форМІ

заЦінавленої ,

принципової

бесІди

про­

ходило пІдсумнове занят­ ТЯ В школі по курсу «Но­ ва

система

економІкою

управлІння

·країни»,

яку

вів пропагандист В . О. Вдовенно. Слухачі активно обговорювали проблеми

СРСР.

ВІдійшовши

абстрактного

слlв'я, мову

енономіни,

прантичної

соціальнІ

структурних

підроздІлів

багато-

ВІдповідно

до

енологічні та

приємство

(об'єднання),

слухачІ

про

повели

проблеми

зав о-

Занону

СРСР про державне пlд­ питання

пІдвищення

нолективу

Чимало питань надІйшло і на адресу А. Я. Теплюк сен р ета р я

ності всього заводу. Словом, енономІЧНі пи­ тання, практична дія За­

місьююму

кону

яка

цеху

цікавлять

в

ролі

ду.

паРТІї,

дІяль-

сьогоднІ

була присутня на занят тІ. Зонрема про вихо -

всіх. Водночас

вання молоді, роль жінки в життІ сусПІльства,

ла диспропорцІя між «ба­ жаннями. слухачІВ І

вІдносно окремих подІй, що відбуваються на З'їздІ народних депутатІв .

конкретними · пропозиці­ ями у внрішенні питань. Причина цього, ян за­

І т . д.

уважив

ПіДСУМковІ заняття засвідчили зростаючу полі-

другий секретар мІськко­ му партІї В. Я. НУшнlр,

тичну

аналізуючи

антивнlсть

трудІв-

тому,

жодної людини на цьому заняттІ, яна була б бай­ дужою до питань, що об­ говорювались. Словом,

Широна, ділова дискуреалІзаЦії принципів сасія велась в питанні вимоуправліНня на рівні борІв народних депута- - підприємства і його тів

в

помІтною

присутній

хід

бу­

тут

заняття ,

що

і

і слухачі

пропаган­

глянуті

вважають,

тання,

всі

важливі

якІ

що Закон про державне пІдприємство не діє. Як

протягом

наслІдок,

но всіх слухачів.

тІ реальні мож­ що надаЮТЬСIІ

колективу

Заноном,

лізовуються

не

Зокрема ради ву

повноваження

трудового

колекти ­

питаннях

удоскона­

в

лення

і

організаційної

структури

підприємства,

забезпечения ності

реа­

повністю .

оплати

бистим

відповІд­ працІ

вкладом

з

осо­

(особли­

во при виробництві екс­ ПОРТНОї продунцlї) , вико­ ристання розвитку вироб ­ ництва, науки і технІки.

Але, Цілому,

якщо то

говорити мети

пропагандист

в

своєї

дос я г,

активнІсть слухачІв знач­ но зросла. І якщо врахо­ вувати , що це першІкро­

ки на шляху перебудови політнавчання, то ре­ зультатів досягнуто віД­ радних.

мови

року.

До

залучено

Чимало

пи ­

вивчались

роз­

практич ­

часу

було

від­

ведено найважливішій по­ дІЇ сьогодення З ' їзду народних

депутатІв.

висловлювань

Із

слухаЧІв

є

но­

шляху

дальшої демократизаЦії суспільства, його перебу­ дови.

Ф.

ве заняття на хорошому методичному і навчаль­

ному рівиі .

Вміло побу­

дувавши його, досяг ме­ ти по СУТі були роз-

SJC

громадську

позицІю . Помітним це бу­ ло

І

на

пІдсумковому

Але му

довелось

заняттІ

на

цьо­

зlтннутись

і

з

реальністю життя сус­ пІльства, його проблема ­

ми.

Зокрема.

тина

значна час­

слухачІв

не

при­

заняття

через

йшла

на

те,

стояла

що

промтоварами.

в

черзі

якІ

за

повин­

на була привезти на пІд­ приємство «Автолавка». Напевно, саме в зв'язку з проблемами в постачан­ нІ товарІв першої необ­

дано

присутньому

на

нятті

інструктору

міськ­

за­

слухачами в цілому задо­

вольнила їх , як Й інфор­ мація про роботу міськ­ кому партії, програму мозабезпечення міста.

&

са­

за­

няттІ .

газеТі длв

банка .

не і

в

загального

вказано'

мн,

що

де

М.

обговорнтн П в трудо­ внх

колективах

ження

Ру­

які

МИ

в

звертаємось

та­

якнм не баЙдУжа еко­ логІчна обстановка в мІстІ, ВИCJJовитн через газету

ну ки,

або

по

телефо.

сво, дУм­ Побажання, пропо-

5-10-63

зицll ня

щодо

формуван­

екологlчноІ

програ­

мн.

ВсІ ваші пропозицll, звернення будУТЬ вра­ хованІ прн затвердженнІ програмн

KOМflJIeKCHOi .ЕкологIЯ-

на черговІй се ­ червия 1989 ро­

2000. сіі 26

• Чекаємо

слухачІ

мовчанкою що

і

ваших

стосу­

РОЗВИТКУ

словлювалися

пропозиції шення

думни

щодо

І

поліп­

проведення

за­

Зокрема

стосовно

такої категорії. нерно - технічні

ян інже­ праЦівни­

Зокрема

слід

приділяти

більше вивчен­

ню економІчних питань, оскільки в них часто

складніше

рОзІбратись.

політнчних .

партlйн~

Тому

організацІЯ

надавати

пропозицій

нашого

мІста. роботи З'їзду на­ родних депутаті!!. Ви ­

по­

більше

інІцІативи ідеологічним бійцям та слухачам у ви· борІ вивчення курсу .

ВІддІл партІйного жит­ тя редакцli газети..

j

пропозиціJ

кож до нефОРМaJJЬИНХ об'єднань, громадян,

соцІально - еконо­

мічного

винна

І

на­

заува­

оргінструкт о Р с ь к н Й вІдділ мlськвихоихому.

вивчались

}1ону,

питань,

в

та

сво,

nlCJJaTH

про­

ряд

ються

ніж

повинні

внконкому.

Обговоривши

обійшли

уваги

програ­

вонн

ОргІнструкторсь­ кий вІддІл міськ­

Г.

протягом

ки.

обгово­

вихонав­

цям

залишило пІдсумкове

шнолl .

проблем.

нять .

жнття.

цього року

ку.

Нікого байдужим

ряд

.Нове

рення.

ШИНОРЕМОНТНИП ЗАВОД

не

КОМУ партії В. М . Нор­ саку. Відверта розмова з

М.

активну

пагандистом

на

Пропагандист

підсумко­

проявляти

свою

заняття

демократично,

кроком

хІдності чимало запитань з цього приводу було за ­

вів

люди все час­

почали

дить

ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ Широбоков

Словом, тіше

можна зробити висновок, що народний форум ви­ правдає їх надії, прохо­ вим

.Екологів-2000., вквй був надрукований в

з

ка:нди­

датурами .

поімен ­

проект

програми

НагадУЄМО

юm, що ГОЛОВУ ' Президії Верховної Ради· потрІб­ но вибирати црямим та­

на

гальних

знати, «за»

депутатів

комплексноІ

22квітнв

П. Ф . Волоха .• Перекона­

воно

З'їзді.

питаннmc

-

сільському

понедІлок народнІ депу­ тати, що дисиусію по за­

народннх

розглянула

роботу.

Мене право­

Проте

1989

З 'Ізд народннх депутатів СРСР продовжує

розгля­

нутн ЗвернеННІІ І офіцlй-

ве

квlтия

9

ІХ сесія мlськоі Ра­ дн

року.

ній РадІ СРСР та П вlд­ повідн1іі коміс1і, РадІ

ньому засІданні. зокрема цІкавить

пнтання.

слІдування обставин, по­ в'взаннх з подlямн в

На пропознцію презн­ дІі З'lзд доручив Верхов­

господарствІ.

llPупа .

питань.

тих ;депутатів,

С.

співдоповІддю

Цей процес не такий уже й простий, ·як, може, дехто гадає. Підтримую

підготовча робота пере­ йшла на з'їздІ у дІлову. І я , наприклад, не вва­ жаю , що вона ніякої ко­ ростІ не дала. Ця робо-

М.

rrLcля

засl~

Було затверджено CКJJ8Д КОМlс1і для роз­

вІдомств

МіністрІв СРСР

вечІрньому

данні 31 травнв З'lзд утворнв Редакційну ко­ місІю для вироблення проекту постановн з об­

СРСР по­ ВерховноІ

питань

голосуваинв

Радн Нацlональностей,

народ­

КомІтет

-

рарннх

повІ­

підсумкн

по НКАО і остаточно за­ твердив протокол Лічиль­ но! комlсіі по виборах до

пропознцlі

з

було

про

результати

руху, містнться вимога ка~динальноУ земельноі реформн. створнтн

року.

внборів до Радн НацІо­ нальностей Верховноі Ради СРСР від НагІрно­ Карабахськоl автономноl областІ. З'Ізд затвердив

. пlдкрес­

само,

цього

домлено

пере­

неприйнятність про

пропознціі на

Депутатів

крученНЯ_Н.

ур­

Вивіль­

робочІ рукн кинутн на благоустрІй селянського жнтла І rocподарства, бу­ дlвннцтво шляхІв, шк1л, лІкарень і '1'. Д. Гаранту­ ватн і урlвнятн пенсіl, соціuьне забезпеченнJI, IІсlх IС8тегорій сlльськнх працІвнИКів І ГОРОДВН. . Звернеин. _істнтlо та­ ксж заКJJJIК лІквідувати ІснуючІ на шкоду селу ножнцІ в цінах ва сlлlo­ ськогосподарсloКУ і про-

то й краінІ пога­

вояюнтарнстськвми

внестн

черговому З'іздl народ­ ннх депутатів СРСР во­

наво

та

спочатку

дискусій

промис­

но

РОБОТ А З'ЇЗДУ НЕ БЕЗПЛІДНА

значною

було .розчарування.

веJlИке

Інфраструктурн. Крок цей непростий: доведеть­

де­

роботу

прискореного

ко­

досвІдом свlтовоі І нашоІ ІсторІІ.

говорили,

пlдтотовчу

госпів, так

на

но. Це пІдтверджено всІм

матерlально-техніч-

трнваюче

господарства

погано,

цП адмінlстратнвно-на­ тнскноІ снстемн, про по­

гане

ного

черг.

про

кра­

Не­

пІв І радrocпlв заборго­ ванlстlо, ВНКJIИКану зрос­ танням цін та Іншими

лозунгу

людн надмІрно СТОМНJlИСIo вІд порожнІх прнлавкlв, нескlиченннх дефlцнтlв І

також

становище

економІку

продукцію.

Іни до потреб села. У найБJJНжчі кІлька років пlдтягтн побут сем до рівня, блнзького до місь­ кого. Різко скоротити

Група депутатlв-аграр­ инкlв ВИСТУПIJJJ8 із Звер­ неннвм до З'Узду. у цьому документІ IІlдкреСJlЮЄТЬСВ, що иашl

ред тІ, хто працює в аг­ рарному секторІ, говорн­ ли про труднощІ перебу­ дови економlчннх вІдно­ син на сет, переходУ иа новІ умовн rocllодарю­ про

повернути

внтку матерlаяьно-тех­ нlчноі базн села та його

уавленнв

дальшого

тех­

мнслову

обхІдно списати з КОJJroc­

ніКу та Інші актуальнІ проблемн. ПідкреСJJЮвалось, що потрІбна серйозна пере­ орlєнтацlв всього иарод­ рнсть

У висту­ депутатів

внмагає-

у Звер­ неннІ, негайно, круто, по­ чннаючи з цього З'lзду,

26

червня

ро­

1989

ку вІдбудеться сесІя мlcько! Радн народ­ них

депутатів,

яка

розгляне пнтання .Про завдання мlськоl Радн народннх депутатІв по поліпшенню органІ­ зацІі транспортного об­ слуговування

ня..

У

населен­

зв'язку

виконком

з

цнм

запрошує

всІх бажаючнх через газету пІд рубрнкою .На трибуну сесll. по­ дlлнтнся своlмн дУм­ камн що

там

з

цього

допоможе

Радн

приводу, депута­

прнйнятн

правильие рішення цьому пнтаннl .

у


oooot"м.oOOOOOOOOOOOO".o,o.o.tew e

-

fll!lleOOi;«O ••• OOIOO.t •• Oo •• oeo.o •••••• OO ••••••••••••••• OO.O . . . . . . . . . . . . . . . 001' •••• '10 •• ' •• 0." ••••••••• 0000 ••

••• ,

нове

2tторfИКL

життя

'&"' •• " ••••

оооооо'-М •• ооое.о.

3 tfЕРВНЯ 1989 РОКУ

~OooOOOtOMOOOOOOOOOMO.OOOO.OO.OO.Otooo.oooo ••••• )oooooо •••••• оо ••••••• о •••• оооо •• ооооо •••••• оо.Ме.ооооt.о ••• 0"'1060"00"'000000'0"0"'0"'00.'00"""'01"'0'0"10

.. .пЛАКАЛА калина. Безпом!чними цокал!чени­ :\Ііі

иl1мнаті. зате вважати се­ бе «мІськими». А вже онуки ходять у російські школи або кла­

Не чути стало нинІ пІсень на ::елі. Та й навіщо во-

до

си

суцвіття. за,винило це ос­

да

телевізори,

цурпалками

кара.

звисала

зажурено

ніЖНИМИ

зем.'!і

схилялися

ГО:Jівками

молочн!

Чим

же

з

піване в піснях дерево? А тим. що кілька та­ ких

чудових

рехи.nилося

жу

суцв!ть через

невеликої

самої

й

баби

на

погордою

до

ді­

канІкули,

дивляться

сільських

на

ровесни­

ків. І «турботливі» бабу­ сі просять сусідів: «Роз­ мовляйте з ним по-росlй­ ськи, щоб потім не засмі­

пе­

огоро­

поруч такої

ділянки

приїжджаючи

своїх

грядочки

до розміщеної ж

і.

чува,в

землі.

свою

ськими

. Ось

Ось в такий, на жаль, не

мову

словами

так

і

україн­

... ».

на

весь

ни?

ни-

Адже

у

тьох

у

А

щоб. на

бага­

почитати

стоять

коли

продаж,

магазинІ,в.

Може, школі

чи

поїхати

до

що

чи

книжеч­

ба-

саме є

не

ному

київсь­

Та

дитині

ку? На жаль. таких сІмей небагато.

потрlб·

картоп.'lЮ

покуп,ками

ких

всІєю сІм'єю пої,:ти моро­ зи.ва в, кафе, врешті-решт просто поспілкуватися,

«Москвичі», Стоять для

повезти

м'ясо

в

Спасибі за працю, Павле Микитовичу!

дІтьми у зоопарк. у цирк,

вдома

гаражах

того,

немає. Але хто з них на .вихlднШ мріє по'fхати з

маГНіТОфОНИ,

«ЖИГУЛі», «Волги... но,

піснями.

всіх

транзистори.·

за

рветься

куток,

тому

немало

у

учнІв,

хочуть

вчитися,

байдуЖІ

мріють

книги,

які

якнайшвидше

за­

нІнчити хоча б 8 класІв, щоб швидше піти 3 дому (де

всього

нема

вдо.сталь,

то

будь-яке

дуже сіб

::по­

точка

зв'язкі'в

вкотре

ними,

су,::lдами,

оригІнальний

вирішила

,вже

ми

rilдкреслити свою непри­ язнь одна сусідка до Ін­ шої. І це ні,кого не дивує,

не

обурює.

до

,взаємної

в

Люди

кращому

а

випадку­

відчутна

там

привІтнІсть,

не

не­

мою

тут

J.!iKa

тому,

з

з

чомусь

тІ,

ро­

хто

закІнчив

рих

будинках,

на

яких

стІльки

. є'llл,

ки

діти

їхні

БУ'дЬ-ЯКУ

робо­

самі.

згоднІ ту,

на

згоднІ

жити

старі

А

отримала

в

сидІла

і

плакала

два

плака­

щирими

тому,

просто

Адже

що

не

віддати людині,

жила

поряд

Десятки

так

все

мене

пояс­ цей

вразив.

рLдше

трапляється

з

рокІв.

і

у

рІдше

нашому

житті, щоб сусІд дІлив з сусідом і радІсть, і тим

що

зуст-

непотрібна

-

дати» грошІ. Краще вже зекономити ці грошІ, щоб купити ще одну kоштов­ ну рІч або дороге вбран­

та

частІ

сестри гості

хоча

живу.ть

не

не

один

у

часто-густо

тільки

в

одно­

му селІ, а й на одній ву­

ня,

лиці.

раз на

б'ать­

Якось шли ри

у

зІ

непомітно

минуле

вІдІй­

тихІ

щирими

вечо­

розмов,ами

на лавltах БІля хат, з дзвІнкими, аж луна йде

яке

варто

є

і

у

жити

цьому

ии

,раз

з

що.

гарно

тІльки

І

сусідами,

Ми саме

усіма

СитуаціЯ з розподілом цукру в місті всІм добре В,!.дома. На кожного' жи­ теля,

незалежно вІд віку,

щомісяця лон,

за

дбати

ви:дається

яким

в

можна

магазині

та­

1,5

кі­

потребою,

то

ний. щоб не годи, купує

зараз

кож­

втратити на­ в кІлькостІ,

зазначеній Jj Добре це чи

талонах. погано­

певні ситуації в економі­ цІ країни, соціальній сфе­ рі та недоліки в розподІ­ лі матерІальних благ для свого блага, не задуму­ ючись над насЛідками.

Так, року

на

дянки що

квартирі

проживає

Нороленка.

цим ска­

ла го

зати

про

те,

цроблема В першу ється

як

породжує Іншу. чергу це стосу­

тих

звикли

громадян,

які

використовувати

вулицІ

КІВ.

Пере,вірка

О.

М.

сис­

,на

протязІ

часу

виготовля­

самогон І збувала йо­ жителям міста. Була

порушена

справа

кримІнальна

згІдно

з

статтею

ч. 4 Кримінального кодексу УРСР. Сл!ЩСт.вом встановлено.

149

д1яJlьностl радгоспу

1989

року. помічник про­

курора

району

М.

В.

Яницький піддавав крити­ ці недоліки у виробничій

-.

-

не скажуть. буває.

На

ївсьиа»

минулої

М.

три

«Ки­

вання

Майже тру­

-

з

часу

ветеран

врІвноваженІстю,

чужих

радо­

серцем,

коли

вмІтимемо

рукою

калин.

Алла с.

слухати

САЛАТА.

Се.миполки.

що Конюхова О. М. реа­ лізувала 7,5 лІтра само­ гону

жителям

одержавши

міста,

при

цьому

карбованцl:в незакон­ ного збагачення. Хто ж купував «зеле­ ного змІя. у Конюхової О. М.? Це. мабуть, не

89

другорядне

питання,

.ЛіТ­

КОН

БІльш

тяжкого

ПринаймнІ

півлІтрою

який

купувала

5-6

карбованцІв

ристовувала

компреса. сlданн1

по

цІнІ

І

вико-

нІби

для

В судовому за-

вона

Іншого

по-

яснення ·не давала.

ріалів.

rapa-

КустовськИЙ.

що

ви-

ниці

вказується,

иезадовільне

конання в'язків, допущеио

службових внаслідок порушення

обо­ чого за-

продала

конодавства

завідуЮчий

.N9 1

пенко,

В.

Д.

заступник

Невже ж не знали

ше.нко на

Л.

К

1

Проко­ головно-

го бухгuтера П.· Є. Ша­ рафан, завідУЮЧИЙ май-

О.

А.,

та

що

Ух дІї

і

мим

сприяютЬ'

вони

що

тим

злочину

стернямн

І,

А.

Іва-

Заболот­

тиза-конні нен ню

асем А. П. Кабан, на­ 'I8JIЬНИК виробничоl діль-

за

Л. А. І

самогону, бованцl,в.

мате­

крема,

Івашенко

НЮХОВОї працІ в ник кор по 3 карбоваНЦІ за ЖЕД.,з lвашенио К О. і кожний. .одержавши при кожного разу поверталась цьому незаконно 12 кар-

техніки

зо·

За порадою

про­

са­ вчи­

Конюхо-

Редченко

притяrнуті до ДИСЦИПJIі­ нарно! відповідuьності.

Повністю питання иuеж­ ного збереження сіль­ госптехніки буде виріше­ но

з

введенням

в

екс­

п.пуатацію ремонтно-меха­ нічно! майстерні та ма­

шинного

двору,

цтво

яких

цього

року.

Згідно

з

наказами перевитрати

будівни­

завершнться

по

радгоспу

пuьного

Е

во-

ощадну

Микитови­

птахофабрики

,По

вих

Тагіль

пІднесла

иорзину

троянд,

а

краси­

ВіД

ІменІ

бригади, в якій працював П. М. Лип'явка, В. І. Пас­

вмінням

з.р06ити до­

туше!Ш(о

подарува'

раДІо­

приймач І квіти.

Майстра

своєї

технІчно

справи,

ПривІтали

грамотного,

дбайливого роб1тника, ставника молоді П.

Лип''ЯВкw wабрики,

святом

наМ.

юві.'!яр~

начальник

Із

1ран­

спортного цеху М. H~ За­ рЩький, шофер О. А. ПасІчник, начальник це­ ху обробки яєць А. І. Ка­

а.цмІністрація профспІлковий

комІтет неодноразово нагороджували почесними

линиченко,

грамотами,

Л. Є. Кохан, ветеран ви­ робництва М. М. Шапо­

премі.я.ми,

грошовими

цінними

пода­

вал:

І

ради

працІ

привітати

дідуся

і

онучка

Юля.

заступник

ОСЬ

директора

Звичайно,

знали

І

вчасно самим' зупинитись і зупи.нити Конюхову, пе­ ресл!.дУБаnи при цьому лише С.вої маснІ корисли­

ві цілІ. Інакше як можна пояснити той факт, що після «ділової угоди. За­ болот,на Л. А.та Івашен­ ко К О. сходили до ма­ за

цукром

І

при­

нес.'!и його КонюховІй на ква,ртиру? Неодноразовим вІдвіду­ вачем кварти.ри Конюхо­ вої був і начальник пла­ ново-виробничого вІддІлу ПМК УкоопспІлки Че­ peдlничок О. П., який в жовтн! 1988 року при­ дбав у неї 0,5 лІтра са­ могону за 6 карбованців, в • листопадІ за 1,5 літ­ ра заплатив 18 карбован­ ців, в ГРУідні за 1 літр12 карБОВЮЩіВ. Нкщо В.ірити пояснен­ ням Чередничка О. П ..

та

нестача

бензи­

ну на заправочній будуть відшкодовані 38 рахунок винних. А тим, хто зеко­ иомивпальне, буде ви­ плачено премію.

Наказом

по

господар­

ству робітниця Н. В. Ма­ ла переведена. иа роботу з неповним робочим днем. Робітник Г. І. Пу­

звшьнений

з

роботн

згідно з відповідною стат­ тею Закону про працю.

Майстру-нuадчику

О.

О.

rraK шанують І по­

важають на птахофабри­ цІ· «-Київська» людину праці. Думаю, що це xo~ роший приклад для 1Іа-

'

слідування.

ляру пам'ятну адресу, а в красиво оформленому конверті шІстдесят карбованцІв.

діями

вІйни

Прийшла

СВ'ого

шани.

тав

голо,ва

ветеранів

рунками. ЙОГО портрет заносився на Дошку по­

чок відповідними

на

профООIЛКОВОГО

ювіляру

ладу.

газину

завітала на квартиру Ко- ..свої чотwри талони нв. цу­

подарсько!

ній,

продала

Але й це ще не все.

чотири рази лот~а

пuьно-мастlUIЬНИх

В

чергу

ос?аннlй талон на при­ дбаН'Ня 1,5 кілограма цукру за 3 карбованцІ:

злочину.

Відповідь на кри'tИЧну nyблЬсaцlю надіслав дн­

О.

свою

п ши И. О. до Конюхо,вої О. М. 'ору ли за- за'вітала 'ПраЦLвник Кіно­ і сприяли вчиненню театру «Прометей» Забо­

збереження

П.

в

ни також

ківський •.

раДroспу

і

бо

в питанні сшьськогос­

ректор

Крі'М того, lвашенко К, О. вирІшила скориста­ тися дІловим знайомст­ ~OM з Конюховою О. М.

зароБІтної

Павла

Голова

скромнІстю,

будь-яке дІло

із се­

ча.

праці. Своїм сумлінним ставленням до роботи, старання,м,

-

половини

рерахо,вано

птахофабрики.

цього

допо­

заохочення

ИНИЖКУ

засну­

птахофабри'ки І. І. Шти­ волока. Він вручив юв!­

для

горя

одноразову

редньомІсячної

дився тут шофером Пав­ ло Микитович. Можна вважати

повних

32

плати, тобто 144 карбо­ ванцІ. А 32 роки пере­ множити на 144 і ви­ йде вказана сума. Ії пе­

пенсІю

роки

заслужений

за

розрахунку

п'ятницІ

на

Лип'яВку.

тридцять

плачено

ального

проводжали

П.

на

могу у сумі 4608 карбо­ ванЦіВ з фонду матерІ­

По-всяко,му

птахофабриці

на

зв'язку "'S-

роки роботи на птахофаб­ риці П. М. Лип'явц! ви­

провод­

І

нічого

"На закони закривають очі"

у статті під таким за­ -головком, опублікованій в .Новому .итті. 18.04

не

чути Людину не ста­ не на землі ось та'ких ПОНівЕ!чених безжальною

І

ми

37, авоїми діями цІ громадя-

показала,

Конюхова

тривалого

одна

по

51,

М.,

лення.

тематично

випадку.

грома­

О.

було виявлено І вилуче­ но 11 лІтрів самогону І апарат для його ВИГОТОВ­

кон­

Але в зв'язку з СЬQгодні хотілося б

1989

Конюхової

дати

кретному

сІчня

19

що

котному

ніяк

йшли на це сВ!:Домо. ЗаМість того, щоб

судити не берусь. Ма­ буть, це по.трlбно розгля­ в

взагалі

що

жають. Відпрацювавчо­ ловік, а йому й спасибі

вою?

при­

лограма цукру. І якщо раніше його купували за

трапляється,

Із шІстдесятиріччям і в Зlв'язку З виходом на пенсію роБІтника привІ­

критим

щів

Людина І за"он

а

Т.

людьми. І коли БІльше ВИlPостатиме людей з від­

Вони

ше,

заслужив

роДичами,

мІж

відпочинок

вихО'дом

скромнІ­

договором

рік і в

1989

ни­

одягне­

ми самі!

колективом,

де

"0-

І';рім того, згідно а лективним

комітету

чути

ж винен?

проводжа-

мо-

Скlль­

доводилося

достатку, і

поганого

про

односельцями,

молодих

в

нема

між

потІм

господарство.

хочуть

ми

говорити

ПО-РіЗНОМУ

ють людей на зас,'!уже­ ний ВіДЛОЧИНОК. Де в уро­ чистІй оСстановці, усІм

Проводжали його май­ же всім колеmивом. Бо

від на·: залежить те, які СТОСУНКИ склада~ться

сімей, ідо тримають під­ собне

але

і

рокl<в.

Немало

доіо,

одяг­

останньою

Так хто

свики-

одяг.нути

5

за

і

лися.

річ,

,нІ

брати

не

нутІ

компанії

ніби

них людей вилІтала бруд­ на лаЙ'Ка, а поряд з ни­ ми стояли молоді дівча­ та І безтурботно усмІха­

тІ люди, котрі проїжджа­ ють мимо по трасІ і зрІд­ ка наші односельЦІ. Для переважної ж БІЛЬШОСТі яку

у

які

красивих,

рІнеш І у КиєвІ. А хто ж ПОНУ'Пці? Це в основному

книга

раз доводило­ в гостях, на

біля Будинку' культу­ ри(I), коли закінчилося кІно або танцІ, як з уст

поспе­

нечасто

гарну

біди?

людей,

ЗайдІть у наш книж­ ковий магазин. Завжди уважний, ВlВlчливий про­ давець, непога:ний асор­ тимент,

стипен­

-

торжествах

ють по-справжньому, щоб потім вСією сІм'єю обго­ помріяти,

гарну

потім

СКіЛЬКИ бути

ся

вишуканого тІ, які чита­

на

дуже

однІй

Та

більше-горе. Навіть рід­

одного.

десятиліттями

вчотирьох

вона

випадок

спору­

І

залишаються

вона

Гадаю, не треба нювати, чому ::аме

тут

килими.

атрибутом Інтер'єру, а

яка

,вит~~~!:!но

здоров я

м'які

щодавно

нею

І -в великих, 'ііРосто­

дження

га'ми

наші

ла­ но­

чи у багатьох оселях є книги? Ні, .не ті книги, що служать .необхідним

змогла поУхати і останню шану

шкQ­

веселки

дорогий кришталь, де скаво ШYlPХОТЯТЬ пІд

тіль­

ральностІ, духовно:тl, до елементарної освіченості і культури криються всі

сяє

у Семиполках, і ось уже чверть вІку вважає себе «семиполкlвською». А не­

сльозами

оБJi\lс­

тепер· будин­ де

кольорами

речати,::я.

.1У. прагнуть виІхати з села до Броварів або Ки­

єва.

всІма

ла;

ста.

А

квартири,

неї,

й

тей, кого привела сюди можливlс'ть не'погано - за­ робити, швидко. отримати благоу,::троєне житло. і що чи ·не наЙГQловнlше­ близькІсть столичного мі­

народився,

чи

ще

кожним

інших

тут,

ки

аби

у

Чи не в нас самих, у нашій жадобі до грошей, дорогих речей, ·автомобі­ лів і байдужостІ до мо­

виставки?

Майже у всІх гарно умебльоваНі

ситуа­

На

ком більше стає в ньому жителІв нетутещнlх, при­

Іжджих

долю

на

ворити,

склалаая

що

с·вою

м"v.3t>ї,

чути)

ПТУ,

а

прос-

зарплату.

гато з власників автомо­ білів їздять у театри, в

Але ЖІнка саме занеду­ жала. І коли я зайшла до

винятком.

ДУМ'ку,

цІя

УхнІми

телеграму зІ свого рідно­ го села, що помер сусід.

неповага

є

колишнІми

знайшла

один до одного, заздрість. І. на жаль, наше село

теж

вчителя­

... Недавно мене глибо­ .ко вразив ось такий ви­ падок. Живе у нашому селІ одна звичайна. уже немолода жilffiа. Родом вона з ЧернІгівщини. Та

до взаємобаЙдужосТі. Ось що я помІтила: чим БІльше село, чим краще, забезпеченІше живуть у ньому люди ~ тим яск­ ,равlше

рІд­

учнями.

звикли

ворожнечі,

та

між

і

платили

дІю,

але

тепла.

умІння

слухати

ии

-

головного

розуміння,

.

М.

РОЗГОНЮК.

секретар

парткому

хофабрики

пта­

«Київська •.

то придбаний самогон він розпив

з

«друзями.

в

себе на квартирі,· а з Ко­ нюховою познайомився через

свого

колегу

по

р060Ті Свидерського, який порадив йому, де можна

придбати

Згідно

самогон.

звисновнами

судово-психІатричної

пертизи,

Конюхова

визнана

у

екс­

О.

станІ

в ЗоВ'яз.ку

ним

захворюванням,

му

судом

вано

до

лише

сового

М.

HeocYДHoмv

Із загаль·

неї

то­

застосо­

заходи

приму­

медичного

ліку­

ва:н.ня.

Але він

злочин

все-таки

виннІ

в

є

злочин,

скоєний.

цьому

не

І

лише

Конюхова О. М., а й Ті, хто брав безпосередню участь у цій неблагород­ ній спраВі.

Ю.

КУШНІРЕНКО.

ПОМ'і'чник

І1ІРокурора

міста.

Симаєву оголошено дога­ ну за відсутність на ро­

бочому місці протяrом зо ХВIuIИН. З метою усуиення по­ рушень

но!

правlul

безпекн

пожеж­

заборонено

використання

пожежного

аВТQмобшя

за

не

призна­

ченням, керівннків вироб­ ннчих піДРоздшів зобо­ в'язано забезпечити сіль­ ськогосподарські об'єкти нuежннми

засобами

по­

жеЖC)fасіння.

2


оо оо о 010 0000100 010 0000100. 10 10 о •• 00 ••• 0 •• 10 О О О Оl$ltМ М 0000'.0 010 •• 10'0.010 •••.•••••••••••••••• 10 О 0.00 •• 000 o.~o.o ......... оо о. о о о ••••• 0 •• 0. о ••• 0 •• 0 •• о о о О •••••• 00101000. М ••••• 1010 o.~OwМ:~

ЧЕРВНЯ

..... 3

нове

РОКУ

1989

,o.oooooeeoeoo.tto.~otoooo.oo

"БРИГАдинА ПІДРЯД ферма Юрова

по відгодівлі рогатої худоби

великої розташо­

вана в центрі села. Худо­ би тут не так уже й ба­ гато близько восьма­ сот· голів. Приміщення, так би мовити, вже не першої ще

«МОЛОДОСТі'>,

можуть

але

послужити.

Хоча, за словами брига­ дира М. В. Гасла, в май­ бутньому ферми тут не буде. На його ж думку, фер­ ма ця

нікому

не

заважає

і ліквІдовувати її не слід.

формаль­

платою

триста жала, вий

кілограмів

чотириста

кожний. Худоба порівняно

сита

і

чиста.

Чисто було і в самому

.приМіщенні.

Бички

якраз

«обідаnk'> гранулами із зе­ леною ~масою. (До речі привернуло

чимало йшло

увагу

те,

зеленої

по

що

маси

транспортеру

У

гній, що бички не їли зелені корми, які намок' ли у жолобі з водою).

-

А які У

вас

при­

рости? Десь по сімсот гра­ за добу, а плановий

мів

приріст по

бригаді

630

грамів.

Мабуть, і заробіТКИ

-

хороші,

коли

план

вико­

нуєте?

Зараз

-

заробляємо

лектив,

вона

працює

за

методом бригадного під­ ряду. Як розумІє телят­ ниця цей метод?

- Якщо в мене серед­ ньодобовий приріст ви­ щий, а по бригадІ мен­ ший, то заробляю небага­ то. Лише коефІціЄНТ тру­ дової учаСТІ трІшки

зрос­

тає. Головне, щоб брига­ да мала плановий при­ ріст. Звичайно, врахову­ ється особистий вклад. Але якщо він менший бригадного, то однаково платять добре. Ще зовсІм

недавно ми

всіх змушували органІзо­ вувати роботу за бригад­ ним підрядом І думали, що він найкраща форма

органІзації

ЩО

працІ.

КРАЩЕ:

тому,

магазинн

що

тваринни­

ра.цrocпробкQO­

пів райспоживспіщpr, приймаються наВІть попе­

реднІ

ж

люди,

вІд

заМ08Лення на то-

тва­

говельники.

ня

Одне

мало

варів

Шана...

нас

А їдаль­

Що І

А чому б тій же авто­ лавці не зупнинтнся біля будмайданчика, де під гарячнм

СОИJIчним

про­

мінням працюють муля­ рн і бетОНУВaJIЬНИКН, за­ пропонувати Ім

мlиера.пь­

ну воду, цнrарки? А жін­ ки-штукатури

автолавка.

разу

тваринники

із

задово-

Добре й

Цього

те,

що

сuадне

у ро­

дня

наше

рІзнІ існують дУМКН щодо ха­

мова,

не

льного

має з

«Конітиме

нічого

спІ­

«ловкачами,>.

При створенні його керу­ валися інтересами вироб­

ється не завжди: то від­ правляють на м'ясоком­

ництва,

та

при

залишилися

цьому

в

не

програші

бінат худобу, то прийма­

й

ють

Кооператив цей ство­ рений на Київській пта­ хофабриці. До нього увІ­ йшли робітники підпри­

маленьких

ще якась Нині

телят,

виробнича

то

не­

виникає. радгосп

значно

купує

одержить

тепер

знач­

особистІ.

ємства

дорожче,

ніж торік. За кілограм платить 6 крб. 70 коп., тобто на два карбованці більше. Так що прибут­

різних

спеціально­

стей будІвель ник и . електрики, сантехніки. І займається він технічним переооброєнням І рекон­ струкцією виробництва,

но менше. До того ж гос­

ВИ!lОНУЄ

подарства

налаГОДЖУ'Вальнl роботи.

зараз

неохоче

продають вели:ких (кіло­ грамів по двістІ) телят, бо їм це не вигідно. Робітникам,

спеціаліс­

керівникам

радгос­

пу іменІ Юрова, мабуть, варто серйозно зайняти­ ся пошуками ефективних форм організаЦії і стимулювання

працІ,

нових

джерел

прибутку,

мо, хоч народні

би й таких, промисли.

Життя

не

воно

скажі­

нк

стоїть

вимагає

на

змін.

проектні,

Не варто

пуско­

та

ІншІ

пояснювати,

які непрості взаємини складалися у замовників з піДрядниками.

Скажімо, працюють будівельники на терито­ рІї пlдцриємства. Пи­ тання трудової І виробни­ чої дисципліНI\ їхня

-

особиста справа. Так са­ мо, як і які~ть роБІт та строки їх виконання. Те­ пер всі роботи по ре­ МОНТУ і будівництву ве­ де «Контракт,>. І виконує

Без них буде важко про­

їх

суватись

ко. Фонд заробітної пла­ ти залишився без змін. Виконали запланований

вперед.

І.

БАБЕНКО.

доцільностІ Іх.

що

житти.

Кооператив тракт», про який

дотриму­

,

пра­ НОР­

кав комбаЙнов.иЙ бункер. А зерно і справді зо­

мового достатку ферми. А втім, дбайливий госпо­

лоте. З нього і цінна харчова олія виходить. t

дар

все той же корм твари­ нам, тільки вже у виг ля­

якого

виду взяти з ріллі. нак,

ноли

зведенні

у

травневому

надої

мінусувати,

Од­

починають

дехто

вва­

ді борошна,

думку,

но,

няно

аби

затишно».

І

під жниварку сма-

шроту

або

макухи. Саме за універ­ сальнІсть здавна полюб­ ляли рапс. Спростовано

жає за краще діяти за принципом «Хоч не пиш­ йдуть

Ідальви.

Іх

цим

під дли кові

заuадам

не

снлу органlзуватн будівельннків свят­ иабори хоч однн-два

що

ку ЛІ,тура

для нашої країни ~Ki

не ті фон­

Ось

чому,

лютого

між

починаючи

поточного

мною,

начальника

колони

буту

і

кого

управлінни

та

року,

заступником з

керівниками

правління

по­

місь­

торгівлі

райспожив­

спілки ведетьси

безплід­

переписка.

'І'ак, ку

з

на Кожному блан­

проханним

рації

колони

адмініст­

обслужити

будівельннків пайками чн мнйннмн засобами є віза СІ с. Семака чн В. І. Гузенка «Не заіІеречую •. Тількн й усьогоl Навіть, повторюю, товари повсяк­ денного попиту' нІхто нам жодного

разу

не

запропо­

нував. А людим нічого не залиmаЄТЬСJl, ик об­ ражатиси

на

таке

став­

леини до іх нелегкої пра­ ці.

С. ПАРАЩЕНКО, секретар партійної ганізаЦії ПМК-В.

ор­

якІсно,

надl:йно, швид­

обсяг

-

робіт

держали

достроково за

свою

пра­

цю. Тому люди не раху­ ються з особистим часом і роблять з гарантією якостІ. ВідповІдні і за­ роБІтки.

-Кооператори місяці

раніше

вершили

двох

на

строку

птахівничих

директор

нІше

за­

примі­

неБУ'ва­ розповів

птахофабрики

І. М .•Капштик. зволило

два

реконструкцію

щень. Випадок лий раніше, -

Це до­

-

на два місяці

здІйснити

ра­

посадку

ПТИЦі. А значить, одержа­ ти додатково близько міль­ йона штук яєць. Тепер кооператори

закІнчують

рекон:трукцlю

третього

пташника,

приступили

до

роботи

на

четвертому.

В

цілому

протягом

року

редбачається робіт на 1,5 карС;ОВЗІ.~іВ.

пе-

виконати мільйона

Поки в кооперативі працюють 54 чоловІки на чолі

з

головним

енерге­

тиком птахофабрики А. І. Кондратьєвим. У майбут­ ньому

рейки

на

кооперативні

мріють

реконструкцію

в

заводу, який птахофабрика

оренду.

цього

скеmично,

перевести

експериментальний

та

бу­

дівельний цехн. В ньому працюватиме до 150 чо­

нова.

ця

порів­

Археологи,

розкопують

старо-

руські землеробські посе­ лення,

мало

представили

доказів

Отже, увага

данина

сьогоднішня

.

до

ЧИ-­

зворотного.

ріпаку

світовій

додержання

моді,

не

а

вітчизняної

селянської традиції. Хо­ ча, мабуть, і трохи за­ трималися ми

з

її роз­

витком.

у КанадІ, ФРН, Фран­ ції, Англії, Швеції, Ін­ дії, Китаї, НДР, .Польщі, Чехословаччині ріпак ни-

.

Змагаються

Дехто

штукатури

фак­

адже

завод

зБУДQlВаний ще до люції. Обладнання слимо застаріле.

рево­ неми­ Лише

Три бригадн спеціа­ лізоваиого будівельно­ монтажного

опти­ був

взялн

щоб провести

струкцІю

проведено

рекон­

підприємства.

забезпечені

же

про

ли

тога·;

М.

чене

реальнІсть

в

лов'язаних цією,

з

бочого

чий,

техніч­

за к<>роткий час існування. Відкри-

тими

залишалися

ні став головною олійною культурою і важливим джерелом

високоякісних

білкових кормів. виражається у тенденція

до

Ось як цифрах

члені'В

щодз,вно

на спільному за-

його.

профкому

і

Не­ ради

трудового колективу й ці питання були вирішені.

Вироблено

посиленого

вІдпусток,

листкІв,

нарощування виробницт­ ва цієї культури: за ос­ танні десять

років вало­

вий збір насіння У CBf'rl зрІс більш як удвоє з 8 мільйонІв- до 18,6

мільйона тонн.

рівняння-

в

Для по­

минулому

сезоні з озимих (най­ більш продукtивних) по-

протиставити буде

ріпак

на

сонячною

номер

один.

наших квіткою

Знайдеться

-

навіть

при

врожаї рІпаку­ для кукурудзи.

місце

І

Але

головну

т~аринництва ~

ujвидще црдол~ємо

і

проблему низьку

забезп~чеНість ,;

15

зробили

з

проведе­

конкурсу

і

вжи­

усунен­

досвід

ВИКDристано

поліпшення

бу­ дли

організа­

ціі будівельно-монтаж­ них робіт на об'єктах тресту.

Г.

лі­

Останній

полях

PJ!CHOMY

до

13

СТЕПАНЕЦЬ-,

секретар

па,рткому

тресту «Броварипромжитлобуд».

ГРИЩУК.

соняшнику.

коморі

знач­ існую­

висновки

Набутий де

охоро­

Звичайно ж, ніхто не закликає у виробництві

в

від

тресту

ного

тощо.

Н.

завжди

ніж

ли заходів по ню недоліків.

положення що­

оплати

олії

виробіток

.. буде

результатів

захи­

щено:::ті

щойно за-

не­

без­

квадратннх.

необхідні

лише

соціальної

праці

однак

Адміністрація і пар­

і довІв свого

карняних

практично

-

тком

Свою життєздатність потрібність «Контракт»

сіданні

такl'Х по­

дня

метрів

ви­

робництва.

питання

брнгаді

домагаТііСЯ

штукатурів но вищим,

реконструк­

ремонтом,

до­

сумнівно, що прн нор­ мальнІй орг а н і­ зації 8-годннного ро­

проблем,

переоснащенням

в

щоденно

коопе­

чимало

праці

квадратних

52

,можливо,

ловік.

«Контракт»

Висоцькоl про­

Звичайно"

просто

створенням

вІдпало

ни

А.

казників

намі­

ративу «Контракт» на НИїВСЬКIЙ птахофабриці

до

брнгад в

п. Гннлушl 45, в бригаді о. М. КунгурцевоІ 43.

немислимо.

Зі

нового

М.

цегельного

перетворити

на­

року.

з

метрів,

tфИзначення.

заводу

-

конкурсу

сагла

будівництво

власного

Школі

мета

Показа­ ла високай внробіТОК на одну людину. На­ прнклад, в БРlfгаді

ви­

житлових БУ,lJинків, об'­ єктів торгі.влf,· соціально-

культурного

пусково­

початку

Кожна

підприємст­

вестиме

-

резервн в опо­

дуктивність

Крім

ним

до

ході

ників.

Без

його

иавчального

~ілення 50 ділянок пІд забудову для своїх робіТ­

во

об'єкті

БЛИЗRТИ введення шко­

пору­

клопотання

му

ряджувальників,

Ад­

адмінl:::трацlя

шила

кон­

tiещодавно

важлнвому

внявити

праців­

птахофабрики.

у

на

.NV 10.

До кінця року перед­ бачається одержати до 4 ";льйонів штук цегду. у першу чергу нею бу­

дуть

участь

курсі штукатурів, який

виправданий: три місяці ПОТРібно було кооперати­

ву,

управлін­

ни .Ni! 6 тресту «'Бро­ варнпромжи т л о б У д.

птахофаБРИ­

ки було настроєне містично. ОптимІзм

сівів наші господарства зібрали близько третини мІльйона тонн.

прикінці зимівлі, як вило, залежить від

і

вас,

ники

скосити

раг дові пагони ріпану чиї червоні зернятка че­

кормів

маtазнн та

відвідують працівники всіх організацій, розта­ шованнх на ближчнх ву­ лнцях, MeTaJI ург І в, ·ЩолковськіЙ. І, запевНJUO

ту

кооперативи в PQзрид дефіцитів переходять ок­ ремі товари зникають то застібкн-«блнскав­ ки. , ТО' тканинн. Все це УCКJJаднює і без тото

мали'

урожаю насіння? Відпо­ відь на це запитання· на­

скільки

балансі

ині: конструкцій тресту є

поставився до

ють за майже фантастичними цінами. Через такі

бітників ферми восьмиго­ динний робочий день, є два вихідні, є й кому під­ міняти. Правда, вліТКу

НинІ

осені принидає,

на

експе р н м е и­

тальното заводу будівель­

взяла

навесні зеленку, що ви­ росла на озимому рІпако­ вому полі, чи доченатись

ще з

-

цегельного Київська

кооператори купуют.. товари в тортовельнlй ме­ режі І внroтовлеиу з них про.цукц1JO реaJIlзову­

масло та інші товари.

місці,

чанни. Так, дослідно

керівництво

Гадаю, СПfавеДJ1ИВО люди нарікають на те,

можливість купити хоро­ ший чай, сир, цукерки,

розпорядок

rQBOPHTH,

рактеру дtJlJlЬНОСтl кооперативів,

є.

їхала

там,

.

кнх та й міських меш­ канцІ>!, залишаються поза турботою закладІв тор­ гівлі.

то­

Поки ми розмовляли з Ольгою ЯкІвнОЮ, а по­ тІм і з бригадиром, при­

ків

з

ва словах

ГАРАНТУЄ

пога­

хороших

привозять.

у

Це, так би мовнти, мі­ німум, але й він не був бн зайвим ДJUI JIIOдеЙ.

-

ди.

на

«КОНТРАКТ»

грами.

844

Обслуговують непо­ гано. Двічі на місяць приїздять з БроварІв т<?р­

-

рази иа рік

верши.в

-

но

лениям· купнJIН б дІтям печнво і ЦYJ(ерки, JlКoїCь ковбасн на вечерю.

Меи1 можуть зауважн­ тн: у вас, MOBJUlB, є свій відділ робlтиИ'lОТО поста-

лавка, чи є їдальня?

телят

Ця жінка доглядає 150 тварин, Як І весь ко­

задоволения

ків І механІзаторів перlо­ днчно обслуговуЮть ав1'о­

А як обслуговують Чи приїжджає авто­

вас?

ТИ,

кІлограму.

в

НашІ

харчу­

майже

кожно!

склав

обхіднІсть

по

ва

депутат народних

квітень

приріст

рини

мабуть,

коли постає

про

продуктн

карбованців одер­ бо середньодобо­

не дуже багато, бо комбі­ корму не вистачає. Цим бичкам треба по кіло­ грамів чотири його дава­ а ми даємо тільки

~

задоволена.

За

-

Однак,

і

у

До чого я веду.: Спра­

Я. Селюк зароБІтною

і

житло

Іх інтересів, суттєвих по­ треб, розмова AaJIi с.лlв не йде.

трудитися.

о.

та

вари

будинок

важко,

пнтання

но і заважає людині творчо, із задоволенням

депутатІв роботою

по

селІ,.

умовах.

існує

це

переоцlнн:rн роль будІ­ вельників у реалізації соціальної програмн на

Мені здається, що бригадний підряд вІджив

він

НИНІ

Тому

дІ, коли в колективІ пра­ цює сто чоловік і до то­ го ж в різних місцях, не

себе,

яких У великій мІрІ за­ лежить добробут сlльсь-

Кнmкнчах, адмінбудинок Із С8ВПPQПУСКЩІКом у ВеJJНКlЙ ДнмерцІ, дитя­ ЧНЙ садок у Плосмму, корівннк на 400 голІв У Готолевl та ІншІ.

дуальний. І це законо­ мірно, адже ці форми БІльш ефеКТИВНІ і не та­ кІ знеособлені, як бригад­ ний підряд. Особливо то­

однакових

споруджує свої об'єктн переважно. в селах Р8Йо­ культурн

на перше місце виходять кооперативи, орендний підряд, сімейний, індивІ­

в

вания.

ну.

Телятниця, районної Ради

Перед розмовою з бригадиром зайшов в од­ не з приміщень. В ньо­ му утримуються бички

з сторінка.

КОЛЕКТИВ пересувної механlзовцої колонн.NiI 8

тресту' .БPQварнсІJп.буд.

УЖЕ ЗАСТАРІВ" 3азим'янсьна радгоспу імені

ЖИТТЯ

•• oto.o.tO'.oot.tttt.ttt •••••• 10101010 .................. 0.1010 •••••••• 00.0 •••• 0 •••••••• 100.О •• ОО.О ..................... ООО ••••• О •••••• О ••• О •••• t.о,еt~

білком

-

ефеКТИВНіше з

ДОПОМОГОIO

і

MaKYXI1 цього,

шротів.

вважають

_Для

спеціа­

лісти,

в країНі треба вже

через

рін

вий до

довести

вало­

збір насіння ріпаку півтора мільйона

тонн.

Тому, ти

перш

косарку

ле.

вагу

зернятка.

також

до

зелене

задумаємось

справжню

го

ніж '1усна­

на

ще

ріпаково·

Не

раз

які

зайво

звернутись

документів

.років.

по­ про

останнІх

стимулюють

вирощування

олійних

культур.

А. ДЗЮБ~1() оглядач

ТА р.'


нове

'..... 4 сторfrоrз.

--- ..

" ...

життя

_----.._---_-:.._---------

Газета «Семья .. в одному Із своіх HOMepi~ на­ друкувала огляд ДОКТора медичннх наук Л. Ха.

що

на

території

нашої

країни,

дуже

нагадуе

матнчні історії розвитку СНІДу в іншнх нах, тепер уже охопленнх епідемією. А поруч слова' доктора медичних В. Корепанова про можливість спалаху 2-4 роки епідемії СНІДу, якщо не буде

Зараження

може

ста­

тися і при переливаНІ-іі кровІ та 11 продуктів. Іl1лях ЦЕ'Й на сьогодні практично ліквідовано,

дра·

краї­ наук

оснільки

сторінок газети, що ,роблять відповідні служби в місті і районі, аби не допустити спалаху «чуми ХХ століття». Хай усі замисляться над словамн Л. Хахаліна: «Думайте, люди, думайте! Думайте про долю своїх дітей і внуків. ПОКИ ще є якийсь час ... ».'

донорська

не

Жодного випадку зара­ ження СНІДом не виник­ ло при побутових контак­ тах

чи

при

роботі. у нас

контактах

на

як

мережею,

лікувальною

тан

і

санітар­

стан­

1986 року перевіряються на наявність в них ВІЛ. Теоретично допустиме зараження ВІЛ при про­

повсюдження СНІДу. Особи групи «ризину»

коли

з

вересня

манікюру в

тому

ЧИ

пе·

випадку,

інструменти,щО

користовуються,

зинфікуються леними

ви­

не

за

де­

встанов,

правилами.

вживаються

біжні

ролю

якості

тичних

УС'. с\новах

тивні

заходи

проти

(наркомани,

роз­

гомосексуа·

лісти та іншІ) перебува­ ють на оБЛіКУ в відділі внутрішніх справ, СЕС, .fJci вони обстежуються на СНІД. Обстежуються

лів

лнся лом

завідуюча епідвідді­ санепідемстанції

про

ненко.

Ось, що, вориться

О.

М.

тролю

старші

повідомлеИНі

Лнтвнненка:

«На

території

випадНів

району

захворювання

СНІДом

не

зареєстрова·

тачів

і

увазі

дещо

інформацІю Т,

В.

СНІД

Цілком

детальнішу

Журби.

протягом

ке

захворювання

має

остан-

людини,

тенденціЮ

пандеміЧного

до

лих

лоносійства

ти

як

треба

соці­

статеві

альну проблему, а не су­ то медичну. Соціальний характер

дуть.нагляд

ням

що

захворювання

І

його

за

дезинфекційного в

кабінетах, правил

з

та

на

сьогодні

часто

і голками. в першу чергу серед наркоманів й осіб,

мас·

вико·

Вірус СНІДу не пере­ дається через повітря при розмові і кашлі то­

шприца'ми

крові,

донорської

що

виключає

пе·

амідопіринових

одноразового

ристання.

змінюються.

перевіРк~

шими

стеми

користування

.нестерильними

оскіль·

переливання

крові, іНШі центри збору крОВі використовують си­

мало­

також всі особи, що при­ бувають із-за кордону. Діє сувора система

КУ.

I1.редметами

ванною,

оасейном,

вжит­

пл аваль ним

санвузлом

за-

метою

проб

визначення

ваної нрові

системами

го

Гічними

. Тому. чайно

ється

шприців,

прихо­

зія.

у І\ілому що склалася

Ж в

16,30 16.45

треба думати завідуюча

об­

17,30

ін­

театр, Музей революції ... яти

3АМОВЛЕННЯ

Виконання почесного замовлення було довірено нращим майстрам пІд­ приємства сім'ї уміль,

3IPI~Y Т«I,ніі

досвід,

:іаВ;І,lН1!і!\I. іі

це

рі

На

лег·

новим

Але

,1"Тll,

}{ожне

з

що

".

ців Мушинсьних. Стар­ IіІИЙ у ній Віталій Григорович бригадир пресувальників. Пого дружина Неля Степанів­ на робітниця, син Єв·

маючи

можна

, : І р.1ВИТИСЯ

!;()

то

б.

в

тому·

поставити не

можна,

СІ,:IНН(

чудо

на·

ничнини, маБУТh, I!~ впо­ ралися б без допомоги вчених

і

кож

спеЦіалістів

га­

інституту,

та­

а

і

ституту

Державного зірка

-

скло

ло довести до

з нього

.Новай

в.ім,

це

ще

і

вати,

я!<

ходу,

І,

би

виробу

допрацьову­

то

кажуть,

добилися

елементи

зір!<и

тримувати пера тур

того.

стали

Газета

В}.1ХОДНТ

",,,ода'

с

ЯТОl'ннк,

ІЇ

ви'

звичайне скло'

вже при

лопаЄТhСН

різниці

У

змагання

шахових

ра'~ни,>,

ня

вже

місця

відправлено

НIІ[1еля

<реда.

1937

пятница.

броварські

них

товариств

ЛО!<,

а

(міста з

tод&.

суббота,

БР()і'·,':' .. Н·j,JЦ.

.;I.p~ КМРНИ

ниївські

області)

шахової

комісії

ком'//озиції.

}{ОНКУРС викликав ве­ ЛИ!<ИЙ ін:терес. Цьому сприяло те, що інформа­ цію

про

подали

цінаве

змагання

численні

закор-

донні спеціальні шахові видання. Тому не дивно, що серед учаснинів є предстаВ'IІИКИ як соціалі­ стичних, так і капіталі­ стичних країн

8исококваліфікованою була й суддівська нолегія

.N;,

Діаграма о

"

Г

-г-г

r

t [.Г .... ~

.

,

,

~

f"

і

ляд

горії.

знайомити з оста­ підсумнами юві­ міжнародного

Починаємо

читачів

точними лейного

!<ОНКУРСУ з публікації ре­ зультатів но розділу ба· гатоходових

шахових

дач. Присудження сам ювіляр.

за­

зробив

Призом нагороджено Юрія Серьожкіиа (м. Са· рансьн, МОРДО'ВіЯ) за за­ мат

на за

1. Тх8 Крх2;

діаграМі.N2 десять

3.

1;

ходів-

ф6; 2. Крж6 +

Крх7 Кржl;

4. Крх5 Kpx:!~ 5. Крж4+ Крж1; 6. Сх6 Крх2; 7. Сж5+ Кржl; 8. Сх4 Крх2; 9. С:ж3+ Кржl; 10. Сх2Х -- мат. зрозу­ мІло, ка»

1.

правильний. нороля

і

«Змій­

слона

лих.

Діаграма

2

бі­

[/;

ва

'~"

Се5 Тх3;

r:

9

/1

«До

«Літо

в

Мумі·Долу

МУillі·

при­

осінь».

ІОнниА

спорт.

Со­

ні змагания. ЧССР.

МіжиародПередача

з

18.45 Програма

телебачення Кабардино-Балкарії. Це

ВІІ

можете.

Про

ре­

19,1,5

Схвальним відгуком відзначено задачу СергіЯ Ткаченка (Запорізька об­

ни. Зустріч з А. Чумаком і його пацієнтами, 19.45 Вечірня казка, 20.00 Футбол. Чемпіонат СРСР. «Ротор. «Динамо» (КИ· їв), 2 таАм. ТрансляЦія З Волгограда. 20.45 Якщо хочеш бути здоро-

ласть)

діаграма

-

мат за тація

зерви

.N!! 3;

чотири ходи. розв'язання

Імі­

1.

Фж2? розкривається хо­ дом 1. ..,Нра7!. Рішення

Н:е4Х.

Свої

зауваження

підсум,ками

силайте

тягом'

люди.

Час. Прожектор перебудови. Зустріч з кіиорежисером Г. Ф ра нком у І(онцертн іІІ студії Остаикіио. 23.20 Новини. ' 23,35 Теніс. (Фраиція),

Фа2+! Та4; 2. Фж2+ е4; 3. Ф:ж7 Та7; 4. Фф8Х або 1.... КрЬ8; 2. Фа6 Крс7; 3. ФЬ7+ Крд8; 4. Фd7Х, а на 3 ... .крд6

4.

можливості

ВИМ.

1.

буде

і

21.00 21.40 21,50

у

конкурсу

редаК:ЦіЮ

двох

ЖЮРІ

КОНКУРСУ. )t(q

:З,

червия 1989 року о 8-й годині рашсу на те­

10

про­

місяців.

Діаграма

ОГОЛОШЕННЯ

за над­

риторії старого ринку (по вулиці Фрунзе, 2) почие роботу виставка­ продаж

кролів

і

нутрій.

Запрошуємо кролівни­ кіВ, звіроводів-любите­ лів взяти безпосередию участь

у

виставці-прода­

жу. Ласкаво

просимо на

виставку також бажаю­ чих прндбати кролів І статн

члеиамн

товариства

кролівників та дів-любителів .

РЕДАКЦІІ: 255020, Київська обла.:ть, м. Бровари, вул. Київська, 154. редактора 4-03-76: заступника редактора, відділу партійного життя - 4-04-61; відповідального секретаря, ВіддІлу сільського господарства 4-23-26; віддІлу промисловості і соціальних питаиь 4-02·92; відділу листів і масово. роботи 4-04-81; вІдділу рвдіо­ інФоr.,аПі\ 5-13-91. Телефони:

оБА8сиоrо упра8J1іння: у справах видаВНИЦТ8. поліграфії і книжкової ~ Ір}·".рві: l<.ї.<~II'. 06".<т", 101. Вро.ари. вул, кIІї8сы<.. 154.

звірово­

Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО.

abcdct9h

АДРЕСА

J(НЇtu;W.оrо

шляпі»,

задача.

j~~f .~.

f

ЦТ

юзу!

18,15

//1

----;~j.~ с!

Гіль.

13,00 Новини. 17,00 Новини. 17.15 Служу Радяиському

,, 1~~'!' :; .""1-

:1~

в

ходить

~ .. .~f..;'

~ ~

Я,

листів.

ДоЛі.,

Сд6 Се7; 3. Кс4+ Кра4; 4. К:Ь6+ Кра5; 5. Кс4+ Кра4; 6. КЬ2+ Кра5; 7. Сс7Х. Логічна

::- !I'J "

3

А,

Гімнастика. сМріАн,!ки». Науково,по, пулярниА фільм. 9.00 Співає О. П·ятничко. 9.15 IталіАська мова. 9.45 ,Хвилі Чорного моря». Восьмисерійиий художиill телефільм. І серія. 11.00 Новини. 11.10 «Призовники». Художиій телефільм. 12.05 Мультфільми. «Вся спра­

2.

Інаших

дачу

-

УРСР

8.00 8.15

Почесним B1ArYKoM ВіД' значено задачу Свена Троммлера (ФРН) Діаграма .N2 2; мат за сім ходів

рішень час діА. У бере участь міністр обслуговування

ПРОГРАМА

СЕС.

,r.

, .. , :.

J.. f /1);

.)

І<ращих тво­

Аого

Одеського

20.45 На добраніч. діти! 21,00 Час. 21.40 Прожектор перебудови. 21.50 Все про кіно. . 23,00 ВечірНіА вісннк. 11 3АГАЛЬНОСОЮ3НА

епідеміоло·

!

і.

;

r··

до оцінки

Час

населення

листа,

-iwr} і !~:~l"r

Т'

... J-o·,

l

СТОЛЯРОВ. нор. РАТАУ

городекого

буди­

профСПі-

також

та

призначення.

М.

Броварского

до

номцо­

нон піонерів та Мlі'ськра­ да фізкультурно-спортив-

80

замовлсн

тане

зиторіВ. Це редакції газети «Нове життя" і журналу «Хлібороб Ун­

градусів,

Болгарське

за­

етюдів. Одразу організацій пого­ провести

гра

Пор~вняйте

шахових

дилися

щ() Te~1

трьохсот

комитета Коммунистнческой партии УкраинЬІ. город· ского и раАонного Со"етов наРОДНЬіХ депутатов Киев· ской областн, (На украинском ЯЗЬіке), Редактор А. ВО,~ОШlfJlЕНКО.

Диu

на

дач та !<іль!<а

снлоро­

перепади

до

дусів.

Мо­

1\1.

Захаров.

виготовлен­

нарешті.

ся-

оргаи

не

творців

незвичайного

за заду­

жизнь.

А

далено

колеl<ТИВ

доводилося

псує

повинна

тут

Онипченко.

н~йвищої

зі.рна,

учених.

як

Г.

ня

якості, навчити иого не боятися ні холоду, нІ спеки. До того ж зробле­ на

ших­

ран А.

ТехнологіЮ

пресу­

-

перегрієш

піч".

вого інститут v А.

довго

не

«вів

с!<аленко і 'Г.' В

ін­

форму. Бувало, один еле­ :\'Іент зірки робили цілу зміну, а то й більше. Звичайне с!<ло треба бу-

мом

А

снла.

Майбутня

ється.

ти.

засипальник

дива. Поруч з майстрами працювали вчені галузе­

«капризувала». Не під­ давалася формуванню. обростала облоєм. Вдень і вночі палало полум'я в печі. Трохи' недогрієш шихту

-

Bf'Ch

ЮнофотоіНСТИТУТУ

СРСР

ген

кажуть, тобто варив с!<ло ДЛЯ зірок. робітник-вете­

роджується '1(; особливо· му. Ось і ТСІІ\ Р вироб­

лузевого

променя­

"Ш.

НА КРЕМЛІВСЬКУ ;Здавалося

яснрави~1И

складання

-

рів проблемістів і етю­ дистіВ було запрошено міжнародного арбітра та суддів всесоюзної кате­

Вистава

ляльок.

На київськ;А хвнлі. lи· формаційниА випуск. І&"Ю Актуальна камера. 19,00 Чемпіонат СРСР з фут· балу. «Ротор» (Волгоград) «Динамо» (Кнїв). в пе· рерві 19.45 Довір'ц. ОГ­

ЮВІЛЕЙНИЙ КОНКУРС В. АРЧАКОВА підсумки між, НО!lКУРСУ із

«1(8ЗК8

наАмита

18,00

Правда, цього разу йдеться не про Московсь­

Підбито на,родного

і

передачі

l(ИЙ Кремль, а про той, що знаходнться у СТОЛИ·

ці братньої Болгарії. Таке замовлення дістали нещодавио майстрн об'єднання «Автоскло. з Костянтннівки ДоНецької області. Але й на ве­ жах Москооськогі> 1Кремля свого часу саме вони засвічували перШі зірки, внкоиували склад.ні роботн, прикрашаючи Палац з'їздів, Великий

Пушкіи.

побутового

всім.

відділом

фанта-

YKPAJHCbKOrO

С, попа

Балду».

Т. ЖУРБА,

гічним

О.

театру

ситуація, світі по

авторка

і...

Новннн.

про

захворюванню СНІДом, носить серйозний і неод­ нозначний характер. І rільки медичних заходів мало. Тут, справді, як заклинає

Худож·

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

нада­

голок,

любов

Кіноконцерт.

ПРОГРАМА

cTpymeHTiB.

з

(тобто нонт-

2.38 ІОН0,

надзви­

стериЛізації,

робці

«В бездоріЖЖя», /ній фільм. 1 серія. і ,33 Новини. 1,38 ІОиоафіша.

0,20

стоматоло·

увага

...

рових.

інструментами.

велика

Сьогодні у світі. Концерт артистів Болгар­ естради С, і В. Аргі·

ської

голками.

зрозуміло,

Прожектор перебудови, Продовження телевіз~Анофільм~·спектаклю .Дива·

КИ»,

22.55 23,10

одноразового

використання,

'ДКJlаки». фільм·спек-

Час.

21,00 21.40 21.50

crrpaBY

основними

і оренд, капітаJlЬНО'

У

такль.

осо­

арсеналі засобіlВ бороть­ би зі СНІДом. Але це не означає, що немає проблем і трудно­ щів. Вони є. Одна з иих низька забезпече­

що. ПРИ користуванні спільним посудом й 1н-

!-І". існує,

hИ '\'Ті1НI\I'н

партнерами.

спільне

під час зда­

за

боку ме­

мають

відносин

му будівництві. і9.35 М. Горький, ТелевізіАний

нос­

РОЗВlf'

кооперативнихі

них

ре­

перукарнях,

нкі

ток

Дотриман,

середовища.

Сьогодні у світі. Будівельник. Про

18.40 18,55

ве­

з КРOlВ'ю. Захо:ци по не­ спеЦИфіЧНіЙ перевірці є

редачу ОНІДу через неї. Реакція на СНІД вико­ нується при кожній да-' чі крові. Яність передстерилізаЦійної обробки медін· струментів і стерилізаЦії їх також перебуває під постійним контролем співробітників санепідем­ станції, оскільки в цьому році при проведенні

Ч~ !ЦЮ!!!

імуно,

з

Не'безпени

ж Зі1Р,IJI(f'IІI1Н

баци­

вірусу

контаити

відомими

обумовлюється як основ­ ними шляхами передачі

інфекції, так штабами.

народженому.

дефіциту людини (ВІЛ) і хвороби СНІД сприяють

розгляда­

комплексну

не­

груп.

Розповсюдженню

розповсюд­

ження.

СНІД

Вірус СНІДу переда­ ється від вагітної жінни, зараженої СНІДом, ново­

можна

СНІД

безпечннй перш за все тому, що пов'язаний з проявами статевої роз­ пусти, вседозволеності, аморальної поведіики як окремих людей, так і ці­

ніх років привертає до себе увагу ян нове тяж­ що

певно

сказати одне:

(домра).

Фільм дітям. «Вибух буде о п·ятіА». 17.40 Живи, земле. До Всесвітнього дня охорони нав·

16,30

колишнього

СЕС

ність шприцами,

чи­

пору­

установах.

Працівники

диків.

но».

Пропонуємо

фольклорниА ансамбль «Ша· лола» Узбецької РСР. Мама, тато і я. і6.IО Грає лауреат всеросіАсь· кого конкурсу в. Круглов

15.35

проводять такі проби в лікувально - профілантич­ них

ЧЕРВНЯ

5

3АГАЛЬНОСОЮ3НА ПРОГРАМА ЦТ

6.30 120 хвилии. 8,35 Футбольниil огляд. 9,20 У світі тварнн, 10,20 Ритми свят. Виступає

медсестри

би-стої гігієни

СНІ Д у

зокрема, го­

в

санітарні

дотриманням

НЕ ДОПУСТИТИ СПАЛАХУ

Т. В. Журба і лікар-епі­ деМіОЛОГ О. М. Лнтви­

що

неякісну

шення. З метою самокон­

метиЧ,них

~iдгyкнy­

І

передстерилізацїйну об­ робку шприців та голок. На винних медпрацівни­ ків складено 15 протоко­

жиму

цей лнст

про

ПОНЕДIЛОI(,

пози­

рез;:льтати,

РОКУ

1989

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

передстери­

лізаційної обробки 1 сте­ рилізації) були виявлені в лікувально-профілак­

свідчить

запо­

продукти

дік юру

броварчанна.

СНІДом

можна.

Цією

її

цедурі

ЖОВТУХА,

кров

разитися

но·епідеміологічною

і

через вжито

екстраординарних заходів. Хотілося б дізиатися зі

Г.

піддаються цій хворо­ яні вводять наркоти­ внутрішньовенно.

бі, ки

халіна під назвою «СНІД: щО буде з намн, якщо почнеться масова еПідемІя?>. Він, ЗОКР'!ма, rOВOPНTb: те, що відбувається

На

ЧЕРВНЯ

3

торгівлі •.

Індекс

61285.

Друк

офсетни/!.

Обсяг

ковани!!

аркуш.

Тираж

.

1

прнмірники,

Замовлення

Н.

3032,

дру­

16,334

#89 1989  
#89 1989  
Advertisement