Page 1

СУБОТА

8 жовтня

2005 р. N281 (9690)

Виходить з

17 квітня 1937 року

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраціі

+

ШАНОВНІ ІОРИС'ІИІ та їі виконавчого комітету, від себе осо­ бисто щиро вітаю вас із професійним

-

Днем юриста!

Сьогодні, як ніколи, в Україні потрібна міцна законодавча база для розбудови їі на принципах демократії і права. Усією своєю діяльністю ви виховуєте громадян

у дусі

підвищення

якої

будуть

нинішні і майбутні покоління.

Бажаю вам міцного здоров'я, добро­ буту,

витримки,

вагомих

професійних

здобутків. Нехай і надалі ваша ініціатива слугує справі забезпечення верховенс­

ної плати на підприємствах, уста­ новах, організаціях району. 2. Про роботу управління праці

та соціального захисту населення. З. Про виконання доручення го­ лови райдержадміністрації на засі­ данні колегії райдержадміністрації ЗО.О8.05 р. з підготовки житлово­ комунального господарства до ро­

боти

осінньо-зимовий період 2005-2006 р.р. 4. Звіт сільського голови Требу­ хева

суспільного життя міста.

З повагою-

міський голова Віктор АНТОНЕНКО.

в

про

виконання

делегованих

повноважень.

В обговорені порядку денного колегії взяли участь заступники го­ лови, керівники структурних під­ розділів району, селищні та сіль­ ські голови. З усіх розглянутих питань прий­ нято розпорядження голови адмі­ ністрації та дано конкретні дору­

П

тва його величності.Закону в усіх сферах

вчителів

розпочато

дення оранки землі на зяб; підго­ товку до зимово-стійлового утри­ мання худоби. З обговорених питань прийнято відповідні рішення та поставлено конкретні завдання для їх виконан­ ня. Обговорено також інші пробле­ ми, які турбують сільгоспвиробни­ ків. ІД КЕРІВНИЦТВОМ голови рай­ держадміністрації М. Ф. Діденка проведено засідання колегії адмі­ ністрації з порядком денним: 1. Про завершення nогашення заборгованості із виnлати заробіт-

користуватися

завершується ремонт покрівлі

будинку

'урожаю 2005-2006 р.р.; nрове­

правової

свідомості та високої правової культури,

цінностями

-

Г

Від імені громади міста, міської ради

святом

У РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ

ОЛОВА райдержадміністрації М. Ф. Діденко, після участі в республіканській селекторній на­ раді з питань АПК, провів нараду­ семінар з керівниками сільсько­ господарських nідприємств та головами фермерських госпо­ дарств району, в ході якої було розглянуто питання: про хід та за­ вершення сівби озимих культур

чення.

у

Гоголеві

спорудження

T<J

нового

з_ розпоряджен~ям голо:. з ГІДНО ВИ раидержаДМІНІСТраЦІІ

даху шатрового типу на багатопо· верховому будинку N2 38 по вули·

М. Ф. Діденка: - в населених пунктах району розпочато зрізування дерев, які знаходяться в аварійному стані і при падінні, під час сильного вітру можуть пошкодити лініі електропе­ редач, будівлі та споруди. Створе­ но спеціальну бригаду з працівни­ ків Броварського районного виробничого управління ЖКГ та придбана необхідна техніка і тех· нічні засоби; - за рахунок позабюджетних коштів для погашення заборгова­ ності за спожиті енергоносії, сво­ єчасної і ефективної підготовки комунального господарства райо­

ці Леніна в смт. Калита.

ну

до

опалювального

сезону

райдержадміністрації ГОЛОВА М. Ф. Діденко провів особистий прийом жителів району.

На прийом звернулося

20

чоло­

вік, ЯКі ПрОСИЛИ ДОПОМОГИ у ВИрІ· шенні питань: усунення порушень земельного

законодавства

розпаюванні землі та

при

майна ко·

лективних сільськогосnодарських

підприємств;

ремонту

багатоповерхових

покрівель

житлових

бу­

динків, які протікають; nідготовки житлово-комунального

госпо·

дарства до роботи в осінньо-зи­ мовий період; надання матеріаль­ ної

допомоги

на

лікування

та

2005-2006

р.р. комунальним під­ приємствам району виділено 150

оплату за навчання у вищих та ее·

тис. грн.;

закладах та ін.

редньо-спеціальних

навчальних

ВІІІНІСТІІ НА КІНЧИКУ 6 жовтня в УНІАН відбулася прес-кон­ ференція на тему: «На позачерговій се­ сіі Київоблради депутати планують вис­ ловити недовіру губернатору Євгену Жовтяку». Організатори Київське регіональне відділення Асоціаціі міст Ук­ раїни та депутати Київської обласної ра­ ди. В роботі прес-конференції взяли участь мер м. Бровари Віктор Антонен­ ко, депутати Київоблради Костянтин Бондарев і Василь Галюк. У ході прес-конференції наголошува­ лося, що нині на Київщині склалася кри­ тична ситуація, яка веде до знищення місцевого самоврядування. Продовжу­

..

ється тиск на міських голів (Боярка, Бровари, Васильків, Вишгород, Вишне­ ве, Українка та ін.). Порушуються кримі­ нальні справи, складаються надумані протоколи про корупцію. Проводяться численні позапланові перевірки фінан­ сово-господарської діяльності. На прес-конференції підкреслювалися, що міські голови Київщини до кінця відстоюватимуть

самоврядування

як

інституцію, що реально захищає інтере­ си територіальних громад. Галина ПОЛЯКОВА.

[]]®ШQDJ®[liill]~ШШЩ: 21. сесія

Броварської районної р~ JV

скликання відбудеться 13 жовтня 2005 року об 11-ій годині в приміщенні paiir-z ради за адресою: м. Бровари, вул. Гаrа"'

ріна, 15. (lV поверх, великий зал),)З таким порядком денним: . .. ';. J

1. Звіт про виконання.бюджету,за•:9 місяців 2005 року та внесення змін р.д, рішення 17 сесіі районної ради lV сКли~ кання від 28 грудня 2004 року N!i 183 «Про районний бюджет БроварсьКеіГо

району на 2005 рік• та додатків р.д ньо~ ·

го.

2. Про розробку схеми плануваннЯ території району.

З. Про затвердження' цільової район~ ної ·Програми використання і охоJ)QІ:Щ надр в районі на періоД до 201 О року;;:;.);

• 4. Звіт начальниксі· БІ>Qварськоrо: р~~~ йонного відділу ГУ МВС України. s Київ, ській області про стан боротьби зі ЗЛО7.

чинністю та стан громадської безпеки'·~· охорони громадського порядку на тери:;-

торії району.

..

..

.

і;

5. Звіт постійної комісії районної Раді«' ·з nитань законнос.ті та правопорядку. ·; 6. Звіт nостійної комісії район.ної ради з питань регламенту, деnутатської ~ ки, забезnечення діяльності деnутатіВ';

районної.ради .. та взаєМОДІї з селищнк~· ми та сільськими радами. · ;7: Земельні питання.

8.

Різне.

Сашко народився у сім"і військово­ го, тож не дивно, що і сам у дитинс­ тві подумки приміряв батьківські по­

гони на себе. А ще міг присвятити

китавич Погребовський завжди про­ сив Сашка намалювати до уроку на­ очні

матеріали

·~;

Голо~·

Л. В. ·слОБОДЯНІО~'

зі

свого

складного

nредмета.

його подальшу творчу долю виз­ начила виnадкова зустріч: одного ра­ зу nід час написання етюду у мальов­ ничому Валдаї (тоді Калінінська обл., нині Тверська губернія), до нього, солдата у звільненні, nідійшли двоє чоловіків. Подивилися на роботу, розпитали, дали кілька доречних по­ рад. Як виявилося, це були народні художники СРСР брати Олексій та Сергій Ткачови. Вони nосnрияли то­

му, щоб талановитий хлоnець· нав­

життя улюбленому футболу, бо уся його юність пройшла на зелених по­ лях стадіонів - сnочатку у столично­ му молодіжному •Зеніті» (на той час сім'я переїхала з Глухівського гарні­ зону (Сумська обл.) до Броварів,

він nродовжив фахову освіту у відо­ мій Київській ізос1удії). І весь час визнані майстри з Росії були сnрав­ жніми наставниками, вчителями і

згодом

порадниками

у

спортивній

роті,

а

nісля

служби в арміі ще кілька років - у командах майстрів у Вітебську (Біло­ русь).

Навіть

спромігся

закінчити

nерший курс інституту фізкультури у Ленінграді. Так само у минулому за­

лишилася музична школа, хоча з ба­ яном «ПРИЯТеЛЮЄ» - при нагоді МО­ же nотішити сільську рідню за хлібосольним столом nід час уже, на жаль, нечастих відвідин. Проте вчас­ но зрозумів: усе це не його. Він народився художником. І ма­ лював змалечку. Так, у Броварській школі N2 2 краще за нього ніхто не міг оформити стінгазету, а світлої пам'яті вчитель біології Анатолій Ми-

+

чався у Калінінській ізостудїІ. {згодом

«Торгмаші»

молодшого

са­

-

це не лише вже готові

роботи, безліч етюдів і. замальовок, а й

чимало

книжок,

сnеціалізованих

видань, альбомів реnродукцій видат­ них майстрів nензля

-

від давнини і

до сучасності. Та найбільше за все йому імnонує неnоказна nрирода се­ редньої смуги РосіІ·, яку відобразили

ВІДfОМІН ПОДІІ

ВОЧЕВИДЬ, є щось символічне у тому, що Міжнародний день людей похилого віку відзначають восени. Бо так само, як осінь є порою зрілості і щедрот природи, осінь nІQДСького життя є пор010 мудрості, сер­ дечної доброти, душевної щедрості. І так само,

свого

мобутнього колеги. А він, вже nра­ цюючи художником-оформювачем на заводі порошкової металургії, на­ nолегливо nрацював над собою, удосконалюючи nрофесійні навички, віддаючи улюбленій сnраві весь віль­ ній час. Иого міні-майстерня у зви­ чайній трикімнатній квартирі на

як восени хочеться сонячного тепла,

на схилі літ хочеться тепла оточуючих, ува­ ги і турботи.

Саме теплом і увагою були зігріті серця ветера­ нів, яких запросили на відзначення Міжнародного дня людей похилого віку. Цей захід, що став тра­ диційним у нашому місті, організувала міськра­ йонна організація Товариства Червоного Хреста України спільно із міською владою. Ветеранів у затишному кафе •Оазис", що в пар­ ку Перемога, зустрічали сестри милосердя в уні­ формах з відомою в усьому світі символікою. А коли поважні гості зайняли зручні місця за святково накритим столами, до них зі словами шани і щирої синівської вдячності звернувся місь­ кий голова В. О. Антоненко. Він привітав запроше­ них зі святом, розповів про те, що робить влада, аби жити у нашому місті було комфортно і затиш­ но. Розв'язуючи nроблеми забезпечення теплом, гарячою водою, впорядкування вулиць і площ міс­

· •..

Якщо людині судивсІІ талант, вона за ньоrо відповідальна. Саме така думка не покидапа мене під час знаіііомства з броварсwсим худож­ ником Олександром ВІІСІUІІоОІІИчем Поліщуком, у пейзажах ІІКОГО оспі­ вукm.СІІ мИJІІ серцю cim.cwci хати­ ни на Сумщині, Черніrівщині, Він· ниччині, пейзажі &роварщини та пуwкінсІоКої Росіі...

та, добудови адмінкорпусу, де зараз зосереджені міські служби, влада, насамnеред, дбала про лю­ дей nоважного .віку, які все своє життя самовідда­ но nрацювали і теnер за станом здоров'я їм стало важко вирішувати житейські проблеми.

на своїх nо­ лотнах Леві­

тан, Сури­ Недарма у деяких його nейзажах з незмінними берізками, соснами, горобиною і ти­ ков,

Полєнов,

Сєров.

хими рі'іечками проглядаються моти­

ви Шишкіна, Левітана тощо. Та найбільша любов Олександра Васильовича рідні українськІ хати та дворища: в обрамленні квітучих мальв та соняхів, з коnицями сіна, nідводами, колодязями поряд. Або такі невимовно самотні, на тлі, зда­ ється, безкрайого засніженого світу, і лише nізні ягоди горобини нагаду­ ють про колишнє теnло і вселяють надію: весна неодмінно повернеться. Серед улюблених {бо nрикраша­ ють стіни квартири)- майстерно ви­ nисані

nортрети

матері,

дружини,

доньки, букети бузку, троянд, воло­ шок. А ще велика серія церков і мо­ настирів з багатьох куточків України. Частина з них експонувалася на від­ критті краєзнавчого музею nід час нещодавнього святкування Дня міс­ та. Художник вnевнений: наші душі nовинні бути такими ж світлими, як ці храми, і чистими, як високе небо над

їхніми золотоверхими банями. його картини

-

зацікавлений,

небайду-

Художники Олександр Поліщук і Тетяна Чеброва nід час відкрит­ тя їхньої спільної виставки у Бро­ варському краєзнавчому музеї.

Фото Миколи СЕМИНОГА. жий погляд митця на буття в усіх йо­

го безмежних nроявах. ЧисЛенні вис­ тавки майстра, в т. ч. у близькому зарубіжжі. засвідчують: саме так

сприймають його своєрідні інтерпре­ тації на nолотні відвідувачі.

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

УЧІМОСЬ ШАНУВАТИ СТАРІСТЬ Міський голова заnевнив, що протягом місяця­ двох у житлових будинках не буде зіnсованих ліф­

організацій,

приватних підnриємців відгукнулися

тів і надалі впорядковуватимуться F1ід"ізди. Брова­ ри будуть чистим і світлим містом. А ще Віктор Олександрович nоділився новиною, що буде по­ дарунком для онуків та nравнуків ветеранів: щой­ но вирішено питання інвестування будівництва закритого аквапарку на площі 2 га у центрі міста. Зрозуміло, що реалізація згаданого проекту і та­ ких, як «Мега-маркет•. що незабаром відкриється, - це додаткові робочі місця, кошти до міського бюджету. Многіі літа бажав ветеранам настоятель храму Покрову Пресвятої Богородиці о. Михайло. Він зазначив, якщо ми навчимося гідно шанувати ста· рість будемо здоровим суспільством. Голова ради ветеранів С. М. Береда привітав своїх ровес­ ників зі святом, подякував міській владі та голові Товариства Червоного Хреста Л. Б. Драпей за. пік­ лування і турботу, за подароване свято. Слова вдячності звучали і з вуст ветерана війни та праці М. О. Огія. Оnлесками присутні зустрічали жінку, яку не потрібно було nредставляти. Лілія Борисівна Дра­ пей відродила роботу міськрайонної організаціі Товариства Червоного Хреста, нині у місті і районі проводиться чимало акцій, багато уваги приділя­ ється ветеранам. Ця енергійна, діяльна жінка за­ палила вогники милосердя і небайдужості у люд­ ських серцях. Багато керівників підприємств,

Червоним Хрестом було організовано nроведення у районі акції милосердя, яка, до речі, продовжу­ ватиметься. Так, під час акції калинівці передали

на їі заклик доnомогти тим, хто цього nотребує.

близько тонни картоплі, а також овочі, консерва­ цію мешканцям Гоголівського стаціонарного відді­ лення для престарілих. За сnонсорські кошти та за підтримки РДА Товариство Червоного Хреста

організувало свято для ветеранів району. Їм також було передано 250 продуктових наборів. Л. Б. Драпей з вдячністю назвала благодійників: ТОВ Євро-Фудз Україна •Галліна Бланка•, ДБК •Меркурій», Мостозагін-112, завод «Люмен", Київ­ ськиій метропоЛітен, ЗАТ «Броваримолоко", су­ пермаркет «Форум», МП «Харчовик", фермерське

господарство «Журавушка", ПП

·Фея", •БЕСТ",

«Камелія", «Наталка", «Щедрий мірошник•", •Піца­ Пронто" та інші. Саме завдяки їм та за nідтримки міської влади і були накриті святкові столи для ве­ теранів та передано 200 продуктових наборів. А О. М. Козлова люб'язно надала для гостини кафе

«Оазис". його майстри кулінарної справи nриготу·

вали смачне частування. Свято не обійшлося без пісень, музики, жартів. Захоnлено nрисутні вітали виступи народного фольклорного ансамблю "Чер­ вона калина•" під керівництвом Заслуженого nра­ цівника культури України В. І. Стоцького.

Надія ГАМАЛІЙ.


N!!BI (9690}

8.10

ПІДПРИЄМСТВУ 3 ПОШmІ НАПІРНИКІВ ТА ПІР'ІНИХ ПОДУШОК І КОВДР

Проrрама nередач те.nекана.nу ЕКТА ПОНЕДІЛОК, 10 жовтня

Ш& []](~.XffiГШ!Jlm'l ~~ Ш®WШШШ

Профілактика на каналі до

11-ІІІІІІІІІІІІ....-...w Дqсв~роботи обов'язковий. Графік роботи: з

Заробітна

8. ОО

до

17. ОО, субота, неділя - вихідні. плата відрядна- від 1000 rрн.

- СТОПІІР·ІJДІВІJІЬІІИІ;

- верстатник

деревооDроDних

верmтІв.

Можливе розвезення по району.

9·25·80, 8·067·746·51·31.

www.prornaiz.com.ua

www.prom81z.com.u• hr4itprom8U:.oom.ue

hr6Jpromsiz.com.ue

В8НТ8:ІІСНІІІКІІІ Н8 ОКІІ8Д npOMIIIOII08111X ТО88рІ8

Техноnоr-конструктор Швейне виробництво, Броварський р~ н.

Чоловіки.

Вимоги: ВО спеціальна. досвід роботи від 3-х років

22-40 років, бажано досвід роботи вантажникам. 18. 2 вихідних. з.п. АО 950 грн. ; спецодяг.

Графік роботи з 9 АО

на аналогічній nосаді.

Умови обговорюються на сnівбесІДі.

Компамін rарвнтус стабіnьму работу

КампаніА rарантус стабіnьну рабату

та заро6ітну nnaтy, офіційне nрвцевnаwтуваннн.

та заробітну пnату, офіційне працевnаwтуваннн.

МісцезнаІІDдженна- р-н ст.м. Wуnнвська.

ПОНЕДІЛОК, 10 жовтня УТ-1 Доброго ранку, Украї­ но! 06.10, 06.ЗО, 07.00, 07.30, 08 .ОО Новини 06.З5, 07.10, 08.05, 2З.З5 Спорт 07.05 Ера бізнесу 07.45 Каnітал 07.55 Православний кален-

06.00

дар

08.20 Енергопанорама 08.25 Фондова панорама 08.45 Ранкові поради 09.00, 18.40, 21.30 Діловий світ

09.25 т;с •Володар морів• 10.25, 17.00 Під кутом 2З,5" 11.20 Подія 11.25 Межа 12.00, 15.00, 18.30, 21.00 Новини 12.25 Вітаємо вас 13.00 Стара колекція 13 .ЗО Народна служба порятунку- 01 13.55 Абетка безпеки 14.10 Грані пізнання 14.30 Художня панорама 15.20 Класний журнал 15.35 Подорож у дитинство 16.00, 01.25 Територія •А• 16.ЗО Студія 5 17.15 Україна. День за днем 18.00 Правозахист 18.55 Х/Ф •Штормові наїзни­ ки•

ВІВТОРОК, 11 жовтня

УТ-1 Доброго ранку, Украї­ но! 06.05 Ранкова молитва 06.10, 06.ЗО, 07.00, 07.ЗО, 08.00 Новини 06.З5, 07.10, 08.05, 2З.З5 Спорт 07.05 Ера бізнесу 07.35 Будівельний майдан­

06.00

чик

07.55

Православний кален-

дар

08.35 Легкий сніданок 08.45 Ранкові поради 09.00, 18.40, 21.ЗО Діловий

Спорт Лото •Трійка•. •Кено• Центр уваги Ситуація 2З.ОО Підсумки 2З.40 Погляд

21.40 22.00 22.1 О 22.40

1+1 14.00 тсн 14.20 Т/с

•Люба, діти і за·

ВОД ... •

•Не родись врод·

15.00 Tjc

•Захисники

диких тварин•

10.00 День уряду 14.10 Досягти мети 14.ЗО Цей таємничий світ 15.00, 18.ЗО, 21.00 Новини

15.20 Дитяча лінія 15.35 У нас усе вийде 16.00 Територія •А• 16.30 Студія 5 17.40 Під кутом 2З,5" 18.00 Бізнес-nозиція

СЕРЕДА, жовтня

12

УТ-1 Доброго ранку, Украї­ но! 06.05 Ранкова молитва

06.00

06.10, 06.ЗО, 07.00, 07.ЗО, 08.00 Новини 06.З5, 07.10, 08.05, 2З.З5 Спорт Ера бізнесу Православний кален-

07.05 07.55

дар

08.45 Ранкові поради 09.00, 21, ЗО Діловий світ 09.25 Т/с •Володар морів• 10.25 Під кутом 2З,5" 11.20 Подія 11.25 Аудієнція . 12.00, И.40, 21.00 Новини 12.25 Вітаємо вас 13.00 Служба розшуку дітей 13.05 Хай щастить! 1З.З5 Територія безпеки 1З.55 Абетка безпеки 14.10 Спорт і ми 15.00 Парламентські слухання

18 .ОО Зелений коридор 18.20 Діловий світ 18.30 Баскетбол. У~раїна. БК ••КиІВ» - «Маріуnоль». У

17.00

бов'ю•

11.00 Дискавері 12.15 Т/с •Раузан• 1З.З5 Ігри патріотів КВН-2005 17.З5 Чекай на мене 18.55 Т/с •Приречена стати зіркою• 20.00 Подробиці 20.40 Т/с •Чорна богиня• 21.45 Країна. Історія козац-

15. 15

тва

ЛИ ВОЮ»

16.00 Судові сnрави 17.00 Т/с •Усі жінки- відьми• 17.50 Tfc •Люба, діти і завод ... •

21 .50 Т/с •Звіздар• 22.50 Паралельний світ

18.ЗО Т/с •Клон• 19.ЗО тсн 20.00 ТСН. ПроСпорт 20.10 Tjc •Не родись врод-

КИЇВ 06.45 Мультфільм 07.15, 1З.З5, 20.10

ливою•

21.10 Tfc •Сармат• 22.15Іду на ви 2З.20 тсн 2З.50 Т/С •Швидке ЖИТТЯ• ІНТЕР

06.05 Кумири і кумирчики 06.45 Єралаш 07.00 Подробиці. Економіка 07.10, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 07.15, 08.15, 12.10, 20.ЗО Ін-

18.55 Х/Ф •Поріг• 21.40 Спорт 22.00 Лото •Трійка•. •Кено• 22.1 О Центр уваги 22.25 Щоденник Верховноі Ради 22.45 Ситуація 2З.ОО Підсумки 2З.40 Погляд

Дозвольте за­

питати

14.20 Музей кіно 15.40 М/с •Історіі

Кленового міста• 16.ЗО Життя, осяяне красою

20.00 ТСН. ПроСпорт 20.10 Т/с •Не родись вродливою•

Т/с •Сармат• Особлива думка 2З.15ТСН 2З.45 Tjc •Швидке ЖИТТЯ•

21.10 22.15

терспорт

Ранкова зарядка 07.З5 Урок обережності 08.20 Т/с •Приречена стати зіркою• 09.20 Мелорама 10.00 Т/с •Чорна богиня• 11.00 Дискавері 12.15 Т{с •Раузан• 1З.20 Чекай на мене 14.45 Єралаш

07.25

14.00 тсн 14.20 Т/с •Люба, діти і за­ вод ... • 15.00 Т/с •Не родись врод· ЛИВОЮ•

відь­

ми•

Т/с •Люба, діти і за­

вод

14.05, 21.15

06.05 06.50 07.00 07.10, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 07.15, 08.15, 12.10, 20.ЗО Ін-

1+1

17.50

Бережіть себе! 07.20 Вісник роботодавця 07.ЗО СТН-тижневик 08.00 СТН-спорт 08.ЗО, 17.10 Музика 09 .ОО Дім живих історій 09.ЗО Т/с •день за днем• 10.40 Х/Ф •Глінка• 12.00, 1З.ЗО, 15.ЗО, 17.ЗО, 20.ЗО, 2З.ЗО стн 12.ЗО Київ класичний 1З.ОО Чорний квадрат 1З.40 Т/с •Маленькі Ейн·

ІНТЕР Я все про вас знаю Єралаш Подробиці. Економіка

07.00 Сніданок з 1+1 07.30 Тjc •Колір гріха• 08.ЗО Сніданок з 1+1 08.45 Т/с •Клон• 09.45 Документ 11.00 тсн 11.15 Судові справи 12.10 Т/с •Ксена•

16.00 Судові справи 17.00 Tjc •Усі жінки -

2З.25 Подробиці 2З.55 Гіннесе-шок

штейни»

терспорт

Ранкова зарядка 07.З5 Уроки географії 08.20 Т/с •Приречена стати зіркою• 09.20 Бадьорого ранку! 10.00 Т/с •Зцілення лю-

07.25

1З.05 Т/с •Колір гріха•

світ

09.25, 17.05 д/с

... •

15. 15 15.55 16.55

20.00 ТСН. ПроСпорт 20.10 Tjc •Не родись

19.ЗО тсн

1+1 Сніданок з 1+1 07.ЗО Т/с •Колір гріха• 08.ЗО Сніданок з 1+1 08.45 Т/с •Клон• 09.45 Документ 11.00ТСН 11 .15 Судові справи 12.10 Т/с •Ксена• 1З.О5 Tjc •Колір гріха• 14.00 тсн 14.20 Т/с •Люба, діти і за· вод

15.00

ливою•

21.10 Т/с •Сармат• 22.15 Без табу 2З.20 тсн 2З.50 Т/С •Швидке ЖИПЯ•

06.05 06.50 07.00 07.10, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 07.15, 08.15, 12.10, 20.ЗО Інтерспорт

Ранкова зарядка 07.З5 Уроки географії 08.20 Т/с •Приречена стати зіркою• 09.20 Смачно 10.00 Т/с •Чорна богиня• 11.00 Дискавері

07.25

12.15 Т/с •Раузан•

... •

Т/с •Не родись врод­

ливою"

16.00 Судові справи 17.00 Т/с •Усі жінки -

врод-

ІНТЕР Я все про вас знаю Єралаш Подробиці. Економіка

07.00

відь­

ми•

17.50 Tfc •Люба, діти і за­ вод ... • 18.30 Т/с •Клон•

1З.20 Ключовий момент

14.10 Єралаш 15.15 Спецкор 15.55 Я все про вас знаю 16.55 Т/с •донька садівника•

18.05 18.55

19 . 1~а;/с •Тінь•

20.00 Бізнес-ситуа-

Ключовий момент Т/с •Приречена стати

17.З5 Військова таємниця 18.05 •Година суду. Справи

12.ЗО •Дорога передача• 12.55 •Неймовірні історії• 1З.ЗО •Кримінальне чтиво• 16.00 Т/с •Бунтівливий дух• 16.45 М/с •Дуг• 17.10 М/с •Горгуліі•

08.00 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Новини 09.05 М/с •дут•

ВІВТОРОК, 11 жовтня 08.00 Муз. канал

17.З5 •Кримінальне чтиво• 18.05 •Година суду. Справи сімейні•

09.55 Т/с •Бунтівливий дух•

20.ЗО М/с •Таргана-роботи• 20.55 д/с •Зникнення• 21.20 •дика планета•. •Стійкі

12.55 д/Ф •Магія Голівуду.

18.50 •Година суду• 19. 40 •Неймовірні історіі•

09.ЗО м;с •Горгуліі•

09.55 Т/с •Бунтівливий дух• 10.45 •Кримінальне чтиво• 11.15 •Шосте відчупя• 12.05 М/с •Що з Енді?•

качки• 22.10 Муз. канал ЧЕТВЕР,

1 З жовтня

12.ЗО •Дорога передача•

08.00 Муз. канал 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Новини 09.05 М/с •Дуг•

17.З5 •Дорога передача•

09.55 Т/с •Бунтівливий дух• 10.45 •Кримінальне чтиво•. 11.15 •дика планета•. •Стійкі

12.55 Д/с •Зникнення• 1З.20 •Військова таємниця• 16.00 Т/с •Бунтівливий дух• 16.45 М/с •дуг• 17.10 Мjс •Горгуліі•

09.ЗО М/с •Горгулії•

18.05 •Година суду. Справи

сімейні•

18.50 •Година суду• 19.40 •Очевидець•

качки•

12.05 М/с •Що з Енді?•

во•

16.00 д/Ф •дика планета• 16.50 д/Ф •Магія найзахопли­

20.ЗО М/с •Таргани-роботи•

11.15 •Очевидець• 12.05 М/с •Що з Енді?•

•Жипя жуків•

1З.ОО д/Ф •Кримінальне чти­

сімейні•

18.50 •Година суду• 19.40 •Неймовірні історіі•

сімейні• 18.50 •Година суду• 19.40 •Шосте відчуття• 20.25 М/с •Таргани-роботи• 20.50 •Дорога передача• 21.15 •Військова таємниця• 21.З5 д/с •Зникнення• 22.10 Муз. канал

віших атракціонів•

20.55 •Дорога передача• 21.25 •Очевидець• 22.25 Муз. канал

18.00 Тижневик •Наше місто• 18.ЗО Народна цілителька Г. Господаренко

п·ятниця, 14 жовтня Муз. канал

18.50 •Дорога передача• 19.00 •ТИждень• 20.ЗО Тижневик •Наше місто•

21.00

Муз. канал

08.00 09.00

жовтня Муз. канал Тижневик •Наше місто•

НЕДІЛЯ,

16

09.ЗО М/с •Горгуліі•

10.45•Неймовірні історіі•

09.ЗО М/с •Що з Енді?•

11.15 •дика планета• 12.05 д/Ф •Най-най. Альма-

09.55 М/с •Тарган-робот• 10.20 Дика планета 11.1 О •Дорога передача•

нах неймовірних фактів•

11.ЗО Тижневик •Наше місто• •Перевірено на собі• 1З.ОО •Тиждень• 16.00 д/Ф •дика планета•. 16.50 •Дорога передача• 17.00 д/Ф •Най-най. Альма-

Найвидатніші кінотрюки•

12.00

16.00 Т/с •Бунтівливий дух• 16.45 М/с •Дуг• 17.10 М/с •Горгуліі• 18.05 •Година суду. Справи

сімейні•

нах неймовірних фактів• 18.50 •Година суру• 18.00 Тижневик •Наше місто• 19.40 •Очевидець» 20.20 •Обличчя міста• 18.ЗО •Обличчя міста• 20.30 Теледебати •Антоненко. 18.45 •Шосте відчупя• - Жовтяк• ~ 20.ЗО Тижневик •Наше місто• 21.20 Муз. канал 21.00 Муз. канал

СУБОТА, 15 жовтня

Рекпамна аrенція

08.00 Муз. канал 09.00 Тижневик •Наше місто•

«ЕКТА»

09.ЗО М/с •Що з Енді?•

6·64·27

ція 20.ЗО М/с •Таргани-роботи• 12.ЗО •Дорога передача• 09.55 М/с •Тарган-робот• 20.15 Вечірня казка L---т-----------т-----------г-----------г------...;;;,;;;;;.;;;:;;;.....1 21.05 5 хвилин 20.ЗО Mjc •Острів скарбів• ІСТV 2З.15 Пульс Майданів 20.55 Т/с •Студенти• 21.ЗО Х/Ф •дев'ята вулиця• 21.00 Х/Ф •Чужі серед нас• 05.40 Докладно 2З.З5 Х/Ф •Пекельна іскра• 21.55 Х/ф •Нецілована• 2З.45 Доброго вечора, кия5 КАНАЛ 06.10 Служба розшуку дітей НОВИііі КАНАЛ СТ& 06 ·15 • 07 ·45 • 08 ·45 • 12·45 • 06.00 Т/с •Флорисьєнта• ни! 06.15 Час. Важливо 06.00 Т/с •Команда А• 18·45 • 2 З.ОО Факти О6.ЗО, 07.00, 07.ЗО, 08.00, 06.45, 19.00 Репортер 07.00 Вікна ТЕТ 06 ·З 5 , 08 ·З 5 ЗОО сек.{год. 08.ЗО, 09.00 Час новин 06.55 Підйом! 06.ЗО, 11.ЗО, 18.00, 2З.ЗО 06.40 Пульс Майданів 07.00 Т/с •Занадто мало ча- 07.15 Принцип доміно 06 40 07 40 08 40 19 25 Дивись! · · · • · • · ' 06.50, 08.10 Обережно, мо08.00 Вікна 07.00 Т/с •Прості істини• 22.ЗО, 2З.З5 Час спорту дернІ. _ 2 су• 08 15 у 08.00 Репортер. Бізнес · пошуках пригод 07 10 08 10 12 20 22 40 07.ЗО, 12.00, 19.ЗО Дім-2 · • · ' · ' · 07.15 М/с •Справжні монс08 З5 7 40 м 09.25 Заборонена зона 08.ЗО Т/с •Чи боїшся ти темБізнес-час три• · ,1 · аски-шоу 09.05 Точка кипіння 10.55 Х/ф •Боббі• ряви?• 09.ЗО, 2З.15 Час-тайм 07.50 Ділові факти 09 ЗО з · 15.00 Принцип доміно 09.00 Історіі у деталях 10.00-18.00 Час новин. Що08.00, 08.55, 2З.10 Спорт 10:15 к:н~=~ера 16.00 Запитання для чемпіо09.ЗО Деталі години 09.10 Кухня для •чайників• 11.20 Х/Ф •Ворошиловський нів 10.30 Велике прання 10.15, 11.15 Час коментарів 09.40 Нянька-911 стрілець• 17.00 у пошуках пригод 12.00, 19.ЗО Дім-2 10.50-18.50 Час. Стисло. 10.45 Т/с •Сімейні таємниці• 1З.45 М/с •Пригоди Джиммі 18.00 Вікна 1З.ОО М/с •Історіі Кленового Щогодини 11.45 Острів спокус Нейтрона, хлопчика-ге· 8 5т МІСТ8» 1З.15 д/с •Відділ кадрів• нія• 1 .1 /С •Кулагін та партне1 з. 1 о Х/Ф •Звичка одружу14.00 Мультфільм 14·15драйв ватися• 14.15 М/с •КітПес• ри• 15.00 М/с •Веселі мелодіі• 15.20 5 елемент 15.40 Т/с •Люба, я зменшив 14.50 Т/с •Чорна діра• 19.00 •Катріна• • американ15.ЗО М/с •Пригоди Марка і 16.15, 17.15 Новий час дітей• 15.15 Т/с •Занадто мало часька катастрофа Джини• 18.15 На перший погляд 16.40 т;с •Ві-Ай-Пі• су• 20.00 Х/Ф •Красунчик Джо• 16.00 Т/с •Прості істини• 18.45, 19.00, 19.45, 2З.ОО 17.40 Лінія конфлікту 15.45 т;с •Флорисьєнта• 22.00 Вікна 16.ЗО Tfc •Чи боїшся ти тем­ Час новин 19.20 Т/с •Леся+Рома• 16.45 Т/с •диво-водосnад• 22.25 Вікна. Спорт ряви?• 19.З5 Киівський час 20.00 Т/с •Каменська-4• 19.15 Спортрепортер 22.40 ТелефільМ 17.00 Єралаш 20.00 Час 21.00 Х/Ф •У ліжку з вора- 19.25 Т/с •Туристи• 2З.15 Грім над палубою. До18.ЗО Велике прання 22.00 Закрита зона гом• 20.25 Місто блазнів ля авіаносця

зіркою•

21.05 5 хвилин

20.00 Подробиці 20.40 Т/с •Чорна богиня• 21.45 Країна. Історія козацтва

Т/с •Звіздар• Сnецкор 2З.25 Подробиці 2З.55 Служба розшуку дітей

21.50 22.50

киІв 14.00 Бережіть себе! 14.05, 21.15 Дозвольте

за-

питати

14.ЗО Т/с •Герберт• 15.00 Мерія 15.ЗО, 17.ЗО, 20.ЗО, 2З.ЗО стн 15.40 М/с •Історіі Кленового міста• 16.ЗО Перлини класичної музики

16.50 Без дієт і рецептів 17 .ОО Економічний вісник 17.45 Т jc •Маленькі Ейнштейни• Музика

18.ЗО д/с •Строката плане-

перерві • Новини 20.40 Мегалот 21.40 Спорт 22.00 Суперлото. • Трійка•.

22.40

клуб

18.40 Шлях до успіху 19.00 Діловий фор-

09.ЗО м;с •Горгулії•

12.00 •Обличчя міста• 12.10 Теледебати •Антоненко • Жовтяк•

17.10М/с•Горгулії•

09.55 Т/с •Бунтівливий дух• 10.45 д/Ф •дика планета•.

•Перевірено на собі•

•Кримінальне чтиво• 11.ЗО Тижневик •Наше місто•

16.00 Т/с •Бунтівливий дух• 16.45 М/с •Дуr•

12 жовтня

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Новини 09.0.5 М/с •Дуг•

10.20 11.05

віwих атракціонів•

08.00 Муз. канал 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Новини 09.05 м;с •Дуг•

17.З5 •Кримінальне чтиво•

Я все про вас знаю Т/с •донька садівни-

18.05 Ключовий момент 18.55 Tfc •Приречена стати

ссКено•

17.25 Без дієт і ре· цептів 17.45 Теле-прес-

12.55 д/Ф •Магія найзахопли-

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Новини 18.05 •Година суду. Справи

18.15

18.ЗО Т/с •Клон• 19.ЗО тсн

22.1 О Центр уваги 22.25 Щоденник Верховної

телескоп

15.00 15.00 д/Ф •дика планета•. •Життя жуків• 15.45 •Дорога передача• 16.00 Т/с •Бунтівливий дух• 16.45 М/с •Дуг• 17.10 М/с •Горгулії•

Паралельний світ

ка•

Ради Ситуація 2З.ОО Підсумки 2З.40 Погляд

20.55 д/с •Зникнення• 21.20 •Неймовірні історії• 22.10 Муз. канал СЕРЕДА,

19.00 Діловий формат 19.15 Tfc •Тінь• 20.00 Бізнес-ситуація зіркою• Подробиці Т/с •Чорна богиня• Країна. Історія козац-

20.00 20.40 21.45

тва

Япо­

нія

ки'ів 06.45, 15.10 Мультфільм 07.15, 20.00 Бізнес-ситуація 07.25, 1З.З5, 20.10 Бережіть себе! 07.ЗО, 12.00, 1З.ЗО, 15.ЗО, 17.ЗО, 20.ЗО, 2З.ЗО стн 08.05, 21.05 5 хвилин 08.10, 18.ЗО д/с •Строката планета•

Дім живих історій 09.ЗО Х/Ф •Кармелюк• 11.00 Телескоп 11.10, 18.15 Музика 11.ЗО, 19.15 Т/с •Тінь• 12.ЗО, 15.40 М/с •Історіі Кленового міста• 1З.40, 17.45 Т/с •Маленькі Ейнштейни• 14.05, 21.15 Дозвольте за-

09.00

питати

14.20 Теле-nрес-клуб 16.ЗО Мистецькі обереги

17.00

ТЕТ 14.00, 20.ЗО Мультфільм 15.00 М/с •Веселі мелоДІЇ• 15.ЗО М/с •Пригоди Марка і Джини• 16.00, 19.ЗО Дім-2 17.00 Єралаш 18.00, 2З.ЗО Дивись! 18.ЗО Велике прання 20.ЗО Мультфільм 21.00 Х/Ф •Загублений світ•

5 КАНАЛ 19.З5 Київський час 06.ЗО, 07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.ЗО, 09.00 Час новин 06.15,

06.40, 07.40, 08.40, 19.25, 22.ЗО, 2З.З5 Час спорту

07.10, 08.10, 12.20, 22.40 Бізнес-час 09.ЗО, 2З.15 Час-тайм 10.00-18.00 Час новин. Що· години

та•

21.50 Т/с •Звіздар• 22.50 Футбол. Україна -

21.ЗО Х/Ф •Посвячений• 2З.45 Хіт-базар

Молодіжна служба

12.ЗО, 1З.15 Сесія Верховної Ради 14.15 Унікальна Україна 14.50-18.50 Час. Стисло. Щогодини

19.00 Діловий 20.15 Вечірня

формат казка 21.ЗО Х/Ф •Місія• 2З. 1О Споживач 2З.45 Чорний квадрат

ТЕТ 11.ЗО, 18.00,

Час новин 20.00 Час 22.00 Чи на п'ять?

ІСТV 05.ЗО Т/с •Циганська кров•

06.15, 07.45, 08.45, 12.45, 18.45, 2З.15 Факти 06.З5, 08.З5 ЗОО сек./гад. 06.40 Пульс Майданів 06.50, 08.10 Обережно, мо­ дерн!- 2 07.15 М/с •Справжні монстри•

07.50 Ділові факти 08.00, 08.55, 2З.25 Спорт 09.10 Квартирне питання 39.40 Лінія конфлікту 10.45 Tfc •Сімейні таємниці• 11.45 Т/с •Каменська-4• 1З.О5 Вавочка 1З.50 Х/Ф •Війна із сусіда-

15.40 Т/с

•Люба, я зменшив

дітей•

16.40 Т/С •Ві-Ай-Пі• 17.40 Лінія конфлікту 19.20 Квартирне питання 06.40, 07.40, 08.40, 19.25, 22.ЗО, 2З.З5 Час спорту

07.10, 08.10, 12.20, 22.40 Бізнес-час 09.ЗО, 2З.15 Час-тайм 10.00-18.00 Час новин. Що­

2З.ЗО

Дивись!

07.00 Т/с •Прості істини• 07.ЗО, 12.00, 19.ЗО Дім-2 08.ЗО Т/с •Чи боїшся ти темряви?• 09.00 Історіі у деталях 09.ЗО Деталі 10.ЗО Велике прання 1З.ОО М/с •Історіі Кленового міста» 14.00, 20.ЗО Мультфільм 15.00 М/с •Веселі мелоДІЇ• 15.ЗО М/с •Пригоди Марка і Джини• 16.00 Т/с •Прості істини• 16.30 Т/с •Чи боїшся ти темряви?• 17.00 Єралаш 18.ЗО Велике прання 21.00 Х/Ф •Відкрити вогонь!•

5 КАНАЛ 06.15, 19.З5 Київський час 06.30, 07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.ЗО, 09.00 Час новин

години

10.15, 11.15 Час коментарів 10.50-18.50 Час. Стисло. Щогодини 1З, 15 На перший погляд 14.15 д/с •Відділ кадрів• 15.20 5 елемент 16.15, 17.15 Новий час 18. 15 Дорогами українців 18.45, 19.00, 19.45, 2З.ОО Час новин 20.00 Час 22.00 •Арсенал•

ее-

новиііі КАНАЛ 06.00 Т/с •Флорисьєнта• 06.45, 19.00 Репортер 06.55 Підйом! 07.00 Т/с •Занадто мало часу•

08.00 08.З5,

09.05 10.15 11.20

Репортер. Бізнес 17.45 Маски-шоу Т/с •Студенти• Т/с •Туристи• Х/Ф •Нецілована•

14.15 М/.с •КітПес• 14.45 Т/с •Чорна діра• 15.15 Т/с •Занадто мало

як цар Петро арапа оже­ нив•

1З.50 Т/с •Пуаро Агати Кріс· ті• 15.00 Принцип доміно 16.00 Запитання для чемпіо-

17.00 Навколо світу 18.00 Вікна 18.15 Т/с •Кулагін і

партне­

ри•

19.00 ча-

су•

15-45 Tfc •Флорисьєнта• 16.45 т;с •диво-водосnад• 19.15 Спортрепортер 19.25 Т/с •Туристи• 20.25 Тачка на прокачування 21.00 Т/с •Студенти• 21.55 Х/Ф •Чоловік-русалка• 1З.45 Х/Ф •Школа• Т/с •Люба, я зменшив дітей• 16.40 Т/с •Ві-Ай-Пі• 17.40 Лінія конфлікту 19.20 Квартирне питання 20.00 Т/с •Каменська-4• 21.00 Х/Ф •Крута компанія• 2З.20 Спорт 2З.25 Пульс Майданів 2З.45 Х/ф •ЛоІЩІна•

15.40

новиііі КАНАЛ 06.00 Т/с •Флорисьєнта• 06.45, 19.00 Репортер 06.55 Підйом! 07.00 Т/с •Занадто мало часу•

Репортер. Бізнес 17.45 Маски-шоу 09.05 Т/с •Студенти• 10.15 Т/с •Туриста• 11.20 Х/ф •Цілуночок• 1З.40 М/с •Пригоди Джиммі Нейтрона, хлопчика-ге­ нія• 14.10 М/с •КітПес• 14.45 Тjc •Чорна діра• 15.1 О Тjc •Занадто мало часу•

Факти

СТ&

06.00 Т{с •Команда А• 07.00 Вікна 07.15 Принцип доміно 08.00 Вікна 08.15 У пошуках пригод 09.40 Х/Ф •Інспектор ДАІ• ". 11.20 Х/Ф •Розnовідь про те,

нів

1З.45 М/с •Пригоди Джиммі Нейтрона, хлопчика-ге­ нія•

08.00

три•

1З.О5 Вавочка

гнення•

2З.ЗО Пульс Майданів 2З.50 Х/Ф •Проклятий

08.З5,

ІСТV 05.ЗО Т/с •Циганська кров• 06.10 Служба розшуку дітей 06.15, 07.45 Факти 06.З5 ЗОО сек.jгод. 06.40 Пульс Майданів 06.50 Обережно, модерн! 07.15 М/с •Справжні монс-

07.50 Ділові факти 07.55 Спорт 12.45, 18.45, 2З.10

20.00 Т/с •Каменська-4• 21.00 Х/Ф •Незаконне втор­

ЗОН»

ми•

10.15, 11.15,

06.ЗО,

15.20 5 елемент 16.15, 17.15 Новий час 18.15 Драйв 18.45, 19.00, 19.45, 2З.ОО

15.40 Т/С •Флорисьєнта• 16.45 Т/с •диво-водоспад• 19.15 Спортрепортер

Створити

групу

•А•.

Уфимські перевертні

20.05 Х/Ф •Класик• 22.00 Вікна 22, 25 Вікна. Сnорт 22.40 Репетиція Апокаліпси­ са. Тацький nолігон 2З.З5

Створити

групу •А•.

Уфимські перевертні

19.25 Tjc •Туристи• 20.25 Дикі хлопці 20.55 Tjc •Студенти• 21.55 Х/Ф •Кевін з Півночі• СТ&

06.00 Т/с •Команда А• 07.00 Вікна 07.15 Принцип доміно 08.00 Вікна 12.45 Навколо світу 1З.50 Т/с •Пуаро Агати Кріс-

15.00 Принцип доміно 16.00 Запитання для чемnіо· ні в

17.00 У пошуках пригод 18.00 Вікна 18.15 Т/с •Кулагін і nартне­ ри•

19.00

Створити

групу •А•.

Уфимські nеревертні

20.00 Х/Ф •Професіонал• 22.00 Вікна 22.25 Вікна. Спорт 22.40 Холодна війна. Угода століття

2З.50 Створити

груnу •А•.

Уфимські перевертні


8.10 ЧЕТВЕР, жовтня

13

УТ-1 Об.ОО Доброго ранку, Украї­ но! Об .05 Ранкова молитва Об.10, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00 Новини

06.35, 07.10, 08.05, 23.35 Сnорт 07.05 Ера бізнесу 07.55 Православний кален­ дар

08.45 Ранкові nоради 09.00, 18.40, 21.30 Діловий світ

09.25 М/С •Діти ВОГНЮ• 10.25, 17.00 д/с •Захисники диких тварин•

10.55, 17.40 Під кутом 23,5' 11.20 Подія 11.25 Пісні нашої долі 12.00, 15.00, 18.30, 21.00 Новини

12.25 Вітаємо вас 13.00 Служба розшуку дітей 13.05 Стара колекція 13.35 Святе Письмо 13.55 Абетка безnеки 14.10 Пенсійна реформа 14.30 Милосердя 15.20 Клуб Суnеркниги 15.35 Надія 16.00 Територія •А• П'ЯТНИЦЯ, 14 жовтня УТ-1 Доброго ранку, Украї­ но!

06.00

06.05 Ранкова моЛитва 06.10, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00 Новини 06.35, 07.10, 08.05, 2З.45 Cnorт 07.05 Ера бізнесу 07.З5 Будівельний майдан­ чик

суддя•

21.40 Сnорт 22.00 Лото • Трійка•. •Ке но• 22. 1О Центр уваги 22.40 Ситуація 2З.ОО Підсумки 23.40 Погляд

1+1 07 .ОО

Сніданок з 1+1 07.ЗО Т/с •Колір гріха• 08.ЗО Сніданок з 1+1 08.45 Т/с •Клон• 09.45 Документ 11.00 тсн 11.15 Судові сnрави 12.10 Т/с •Ксена• 13.05 Tjc •Колір гріха• 14.00 тсн 14.20 Т/с •Люба, діти і за­ вод ... • 15.00 Tjc •Не

родись врод­

ливою~

16.00 Судові сnрави 17, ОО Т/с •Усі жінки - відь­ ми•

17.55 Tjc •Люба, діти і завод ... » 18.30 Т/с •Клон• 19.30 тсн 20.00 ТСН. ПроСпорт 20.10 Т/с •Не родись врод15.15 Зірки, на сцену! 15.40 Подружки 16.00, 02.00 Територія •А• 1б.ЗО Студія 5 18.00 Рада 18.55 Х/ф •БреКда Старр• 21.40 Сnорт 22.00 Лото • Трійка•. •Кено• 22.10 Центр уваги 22.40 Ситуація 2З.ОО Підсумки 2З.З5 Абзац 2З.50 Темник Сніданок з 1+1 07.ЗО Tjc ·Колір гріха• 08.ЗО Сніданок з 1+ 1 08.45 Т jc •Клон• 09.45 Документ 11.00 тсн 11.15 Судові сnрави 12.10 Tjc •Ксена• 1З .05 Т jc •Колір гріха• 14.00 тсн 14.20 т;с •Люба, діти і за­

07.00

дар

08.45 Ранкові nоради 09.00, 18.40, 21.30 Діловий світ

09.25 М/С •Діти ВОГНЮ• 10.25, 17.00 д/с •Захисники диких тварин•

10.55, 17.40 Під кутом 2З,5' 11.20 Подія 11.25 Надвечір'я 12.00, 15.00, 18.30, 21.00 Новини Вітаємо вас Служба розшуку дітей 1З.О5 Крок до зірок 13.З5 Неоnалима куnина 13.55 Абетка безnеки 14.10 Дзеркало 14.30 Край

12.25 13.00

СУБОТА, жовтня

15

УТ-1 Об.ОО Ранкова молитва Об.05 Контролер 06.25 Підсумки 07.00 Абзац 07.05 Темник 08. 1О Форсайт 08.ЗО Православний Світ 09.05 Крок до зірок 09.ЗО Хто там? 10.05 Зr,оров'я 10.30 Музика 11.00 Реверс 11.30 Глобус України 12.10 На nробу 12.35 Мультфільм 13.00 Парламент 14.00 Хто у домі хазяїн? 14.20 Контрольний nакет 15.00 Спортклуб 15.30 Перехрестя 1б.ОО Баскетбол. Україна. иПолітехнік))

-

БК «КИЇВ»

18.00 Наша пісня 18.50 Х/ф •Потрясіння• 20.40 Мегалот НЕДІЛЯ, жовтня

16

УТ-1

Ранкова молитва Х/ф .. десант» Подіі світу. Підсумки Автоконтинент 08.З5 Патріот 09.05 Нова армія 09.30 Мультфільм 09.45 Телефортуна 10.30 Вікно в Америку 11.00 Сільський час 11 .40 Духовна nрограма 12.15 Чітко й ясно 12.55 Така мода 13.15 Х/Ф .. nечера Золотої Троянди"

06.00 06.1 О 07.45 08.15

15.05 в гостях у ..~ 15.55 Футбол. Україна 18.00 Футбол. Ліга чемnіонів

Х/Ф .. весь у вогні» Новини Спорт Діловий світ. Тиждень Лото •ТрІйка•. •Кено» Наш футбол Екіпаж Ера бізнесу. Підсумки

2З.40 Х/ф •десант•

1+1 Бокс по-справжньо­ му. Х. Чавес - Л. Джон­

07.00

сон

08.00 Хочу бути зіркою 09.00 Лото-забава 10.00 Бої чудовиськ 10.40 •Аншлаг• на Чорному морі-З 12.1 О Хjф •дивовижна нау­ ка•

14.05 Богатирські ігри 15.00 Т jc •Моя прекрасна сім'я,,

вод ... » 15.00 Т/с •Не родись врод­ ливою»

16.00 17.00

Судові сnрави т;с ·Усі жінки

-

відь­

МИ•

17.50 Т/с •Люба, діти і за­ вод ... " 21 .ОО Новини 21.20 Спорт 21.35 Прояв часу 22.00 Суперлото. • Трійка•. «Кено»

22.10 23.00 23.40

Радіобенд О. Фокіна Подіі світу. Підсумки Енергоnанорама

1+1 07.00 Богатирські ігри 08.00 Т jc •Галідор• 09.00 Т jc .. ксена• 10.00 Концерт •Хороші

піс-

н'''

11 .ЗО

Кіно у деталях 12.ЗО Хjф •Переnлутані СПаДКОЄМЦІ•

14. 15 Хочу 15.15 Tjc

бути зіркою •Моя nрекрасна

сім'я»

16.ЗО Найрозумніший

Т/с

18.10

•Моя

ливою"

21.10 Т/с •Сармат• 22.15 Я так думаю 23.15 тсн 23.45 Tjc •Швидке ЖИПЯ» ІНТЕР Ми все про вас знає-

06.05 мо

06.50 Єралаш 07.00 Подробиці. Економіка 07.10, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 07.15, 08.15, 12.10, 20.30 Ін-

прекрасна

нянька»

зіркою• Подробиці Т/с •Чорна богиня• Країна. Історія козац-

20.00 20.40 21.45

тва

21.50 Т/с •Звіздар• 22.50 Подробиці з nерших вуст

Ранкова зарядка Уроки обережності Т/с •Приречена стати зіркою• 09.15 Планета Здоров'я 09.50 Tjc •Чорна богиня• 10.45 Єралаш 11.20 Імена 12.15 Tjc •Раузан• 1З.15 Ключовий момент 14.00 Джентльмен-шоу. Фабрика анекдотів 14.40 Єралаш 15. 15 Кримінал 15.55 Ми все про вас знає­

07.25 07 .З5 08.20

ки-.-в

06.45 Мультфільм 07.15, 20.00 Бізнес-ситуація 07.25, 1З.З5, 20.10 Бережіть 07.30, 12.00, 13.30, 15.30, 17.ЗО, 20.ЗО, 23.ЗО стн

08.05, 21.05 5 хвилин 08.10, 18.30 д/с •Строката планета»

09.00 Відсвіт 09.30 Хjф •Путівка у ЖИПЯ» 11.10, 18.15 Музика 11.30, 19.15 Т/с •Тінь• 12.ЗО, 15.40 М/с •Історії Кленового міста•

13.40, 17.45 Т/с •Маленькі Ейнштейни•

14.05, 21.15 Дозвольте за­ nитати

ка•

18.05 Ключовий момент 18.55 Т/с •Приречена стати 18.ЗО Т/с •Клон• 19.ЗО тсн 20 .ОО ТСН. ПроСnорт 20.10 Т/с •Не родись вродливою»

21.15 Т/с •Менти-б• 22.20 Перший мільйон

20.00 Подробиці 20.40 Tjc •Чорна богиня• 21.45 Країна. Історія козац-

Дім живих історій 09.ЗО Х/ф •Осором диявола• 11.00 Молодіжна служба 11.ЗО Tjc •Тінь• 12.ЗО, 15.40 М/с •Історії Кленового міста• 1З.15, 2З.45 Музика 1З.40, 17.45 Т/с •Маленькі Ейнштейни• 14.05, 21.15 Дозвольте заnитати

14.20 Над океаном джазу 16.45 Подолання 17.10 Сnоживач 19.00 Діловий формат

18.05

Академія сміху

19.ЗО Чорний квадрат

ІНТЕР Т jc •Бомба для наре­

07.25,

06.05

07.ЗО М/с •Нові nригоди Він­ ні-Пуха• 07.55 М/с •Аnаддін• 08.20 Джентльмен-шоу. Фабрика анекдотів 09.00 Бадьорого ранку! 09.З5 Шанс 11.00 Кумири і кумирчики 11.55 Смачно 12.40 LG-еврика 13.55 Імена 14.40 Концерт •Вища ліга• 1б.50 Х/Ф •Стій! Бо мама буде стріляти• 18.40 Ігри nатріотів 20 .ОО Подробиці 20.20 Інтерспорт 20.ЗО Країна. Історія козац­ тва

20.З5 Комедійний клуб

1З.З5, 19.00 Бережіть себе! 07.30, 15.ЗО, 17.ЗО, 20.ЗО, 23.ЗО стн 08.05 5 хвилин 08. 1О Музика 08.50 Вісник роботодавця 09.00 Корnорація •Сімба• 09.10 Власний дім 09.20 Х/Ф •Королівське весілля•

Економічний вісник 11.ЗО д/с ·Війна у повітрі•

11.00

12.20, 20.00 Музика 12.30 М/с •Історіі Кленового міста»

1З.40 . Муз/ф •Поклик джун-

07.00, 15.40

1б.10 Смішні люди •Моя nрекрасна

1З.ОО У колі nрекрасних мелодій

06.40, 07.40, 08.40, 19.25,

1З.40 Х/Ф •Цирк•

07.10, 08.10, 12.20, 15.20, 22.40 Бізнес-час 09.ЗО, 23.15 Час-тайм 10.00-18.00 Час новин. Що­

18.10 Tjc

нянька»

19.ЗО тсн 20.20 Х/Ф •Водій для Віри• 22.З5 д/Ф •Брати по крові• 2З. 15 Бокс nо-сnравжньому. Х. Чавес - Л. Джон­ сон

06.05

ІНТЕР Ті? ·Бомба для наре-

ченоІ»

Об 50 Єралаш 07.05 Академія сміху 07.50 Mjc •Русалонька• 08.10 М/с •Чорний nлащ• 08.40 Прокинься і сnівай! 09.45 Квадратний метр 10.25 Караоке на майдані 11. 15 Усе для тебе 12.20 Мелорама 1З.ОО Було ваше, стало наше! 1З.40 ВВС. Жива природа-2 14.45 Комедійний клуб

1б.20 Х/Ф •день бабака•

18.25 Шанс 20.00 Подробиці тижня 20.55 Країна. Історія козацтва

21.00 Х/ф •Слова і музика• 2З.З5 КіноШок ки-1-в

07.00 Мультфільм 07.25, 1З.З5, 19.00 Бережіть себе! 07.ЗО стн 08.05 Музика 09.00 Споживач 09.20 Власний дім 09.30 Хjф ·Свинарка і nас­ тух•

11.10, 21.10 Музика 11.30 Т jc •день за днем"

22.20 Х/Ф •Осінь у Нью-Йор­ ку•

ки-.-в Мультфільм

15.00 Мистецькі обереги 15.40 Аnюр 15.55 Подолання 16.10 Візит 1б.40 І. Бобул. •Тобі, єди­ ній»

17.30 Концерт •Нам 10 років»

22.ЗО СТН-тижневик

21.40 Т/с •Поліція Гамбур­ га. Східний округ• 22.ЗО СТН-сnорт 2З.ОО Концерт І. Завадсько­ го

ТЕТ

Об.ЗО, 11.ЗО, 18.00, 2З.ЗО Дивись! 07.00 Mjc •Крихітка Мемоль»

07.ЗО,

ТЕТ

22.ЗО, 2З.З5 Час спорту

години

10.15 Інновація 10.50-18.50 Час.

Стисло.

Щогодини

Вікно в Америку 12.З5 Страва від шефа

11.15

18 .ОО Київ класичний 18.30 Мерія 19.05 Д/с •Війна у повітрі• 20.00 Київські мініатюри

12.00, 19.ЗО Дім-2

08.30 Мjс •Суперсумо• 09.00, 20.ЗО Мультфільм 09.ЗО Mjc •Капітан Симіан і космічні мавnи»

10.00 Єралаш 10.ЗО Зніміть це негайно! 1З.ОО Жипя nрекрасне 14.00 Х/Ф •Пригоди на берегах Онтаріо• 16.00 Жипя прекрасне 17.00 Зніміть це негайно! 18.ЗО Т/с •Обережно, Задов'-2• 21.00 Х/ф •Ва-банк•

5 КАНАЛ Об. 15 Київський час Об.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Час новин

сІлля"

13.15 14.15

Енергетичний журнал VІР-жінка

1б.15 Гра долі

16.30 •Арсенал• 17.15 Час nік 18.15 Закрита зона 18.45, 19.00, 19.45, 23.00 Час НОВИН 19.З5 Час. Важливо

20.00 Час 22.00 5 копійок 05.55

Об.ЗО, 11.30, 18.00, 2З.30 Дивись' 07.00 Tjc •Прості істини• 07.ЗО, 12.00, 19.30 Дім-2 08.ЗО Tjc •Чи боїшся ти темряви?»

09 .ОО Історіі у деталях 09.30 Деталі 10.ЗО Велике nрання 1З.ОО Mjc •ІсторіІ' Кленового МІСТЗ»

ІСТV Факти

15.ЗО М/с •Пригоди Марка і Джини• 16.00 Т/с •Прості істини• 16.ЗО Tjc .. чи боїшся ти темряви?» 17.00 Єралаш 18.30 Велике nрання 21.00 Х/ф •Убивця nоруч•

5 КАНАЛ 06.15, 19.З5 Киівський час 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.ЗО, 09.00 Час новин 11.ЗО, 18.00, 2З.30 Дивись! 07.00 Tjc "Крихітка Мемоль• 07.ЗО, 12.00, 19.ЗО Дім-2 08.30 М/с •Суnерсумо• 09.00, 20.ЗО Мультфільм 09 .ЗО Mjc •Капітан Симіан і космічні мавпи'' 10.00 Єралаш 10.ЗО Рятуйте, ремонт! 1З.ОО Жипя прекрасне 14.00 Х/Ф •Пригоди Маленького Мука• 16.00 Жипя nрекрасне 17.00 Рятуйте, ремонт' 18.ЗО Т/с ·Обережно, За­

06.30,

дов!-2,,

5 КАНАЛ Об.15, 19.35 Київський час Об.ЗО, 07.00, 07.30, 08.00, 08.ЗО, 09.00 Час новин 06.40, 07.40, 08.40, 19.25, 22.ЗО, 23.З5 Час сnорту

07.10, 08.10, 12.20, 22.00, 22.40 Бізнес-час 09.ЗО, 23.15 Час-тайм Викриття

ілюзій.

Практична магія

10.ЗО Усміхніться,

22.55 Х/ф •Жах над МіСТОМ» НОВИЙ КАНАЛ

07.55 Церква Христова 08.1 О Заnитайте у лікаря

06.15, 07.45, 08.45, 12.45, 18.45, 22.55 Факти 06.З5, 08.35 ЗОО сек./год. 06.40 Пульс Майданів Об.50, 08.10 Обережно, мо­

НІЯ»

14.10 М/с .. кітПес• 14.40 Т jc •Чорна діра• 15.10 Tjc •Занадто мало

дерн! 07. 15 М/с •Сnравжні монс­

15.40 Tjc •Флорисьєнта• 16.45 Т/с •диво-водосnад• 11.05 Школа ремонту 12.00 Кухня для •чайників" 12.45 Факти 13.05 Х/Ф •Юнга• 14.45 Х/Ф •Покоління Х•

Час новин. Що-

години

Зодчий 10.ЗО Ви практично здорові 10.50-18.50 Час. Стисло. Щогодини 11. 15 Новобудова 11.ЗО д/ф •Спокуса Євросо­ юзом. Панацея або да­ рунки данайців?» 12.З5 Страва від шефа 1З.15 Гра долі 14.15 На nерший nогляд 15.20 Час за Гринвічем 16.15 Інновація 17.15 VІР-жінка 17.45 Будмайданчик 18.15 5 копійок

10.15

1б.45 Х/Ф •Шахраї» 18.45 Факти 19.10 Квартирне питання 20.00 Фабрика краси 21.00 Х/Ф •Кільце дракона" 22.55 Х/Ф "Вбивства у Черрі Фоллз•

НОВИЙ КАНАЛ КВН. Вища українська ліга-2004 09.25 Іспит вірності 10.00 Жертва моди 10.ЗО Тачка на прокачування 11.00 Кухня 11.З5 Маски-шоу 12.10 Викрипя ілюзій. Прак­ тична магія 12.55 Х/Ф •Закохатись у не­

07.40

Час новин

люда''

Х/Ф •Командир ескад­

15.05

рильї» 17.05 Х/ф •Забрати перис­ коn!»

РІЯ»

Т/с •Леся+Рома•

-

19.00 Репортер 19.15 Спортрепортер 19.25 Х/Ф •Прибульці

спеціаліста

відділу соціальної роботи

-

головного

спеціаліста

головного

21.З5 Х/Ф •Сестри• СТБ Об.О5 Подорожі натураліста

-

Неймо-

скарбами Тіло людини 1З.15 Є. Мартинов. Білий лебідь естради 14. 15 Заборонена зона

12.00

Телефільм

Чорний пояс 1б.50 Футбол. Україна. •динамо" - ФК •Харків• 19.00 Заборонена зона 20.00 Tjc •МУР є МУР• 21.00 В. Чистяков. Геній nародіі

Ікла. Отрута Покер. Чемпіонат сві­

"А".

Спортрепортер Т/с .. менти" 20.ЗО Х/Ф .. nерискоn'• 22.ЗО Комед~Клаб 2З.ЗО М/с •Стриnперелла•

19.15 19.25

СТБ

06.00 Т/с •Команда А• 07.00 Вікна 07.15 Принциn доміно 08.00 Вікна 08.15 Навколо світу 09.20 Незбагненна,

але

10.30 Паралельний світ 11.40 Т/с "Слідство ведуть ЗнаТоКи• •Пуаро Агати Кріс­

13.50 Tjc ТР'

15.00 16.00

Принцип доміно Запитання для чемпіо-

нів 17.00 У пошуках пригод 18.00 Вікна 18.15 Т/с "Кулапн і партнери"

Містер Бін

19.00 20.00 21.00 22.00 22.25 22.40

Кімната сміху Парк гумору Вікна Вікна. Спорт

Х/Ф ·Місце зустрічІ змінити не можна''

19.00 19.10 19.35 21.50

Репортер

Сnортреnортер КВН-2005 Х/ф .. я, знову я СТБ

Об.15 Історія одного захоп­ лення

Х/ф

06.45

"Місце

зустрічі

змінити не можна>>

08 .ЗО Сто до одного 09.20 Їмо вдома 09.55 Доки всі вдома 11.05 Два роялі 12.00 Сам собі режисер 13.00 Кімната сміху 14.00 Парк гумору 15.00 Х/Ф .. скарби старо­ давнього храму"

Очевидець. Неймовір-

18.00

ні історіі 19.00 Заборонена зона

20.00 Т jc 21.00 Є.

"Мур є Мур» Мартинов. Білий

лебідь естради

22.00

Х/Ф

.. наталі»

-

ІНЖЕНЕРИ-ІUІЕКТРИКИ.

Jел:

3/n - висока. 9-45-0 1 - відцірІ<а.а.рів:

У зв'язку зі зростаючим об'єктом робіт

для сім"і, дітей та молоді;

головного

'iJ'I3Q)Q'JUl.:Л)_.:3:c.J JJ~IJ.;)UВGJ08

ділу

у

спеціаліста

справах

сім"і

та

молоді;

ПРЕСУВАЛЬНИКИ НА fІДРОПРЕСІ. Можливе наsсання в процесі ВІ!роf-:·_-ва 3/п висока.

провідного спеціаліста

-

бухгалтера

та

Ірен"

на ИП кКИївський завад апюмІНІєвих ОVдJВВПЬНИХ КОНСтРVКцІЙU

головного бухгалтера від­

вірні історіі

2З.40 Створити груnу Червона камера

-

бухгалтера

центру соціальних служб

2З.З5 Футбол. Гол!

Гри­

маску­

- ЕJІЕКТРОМОНТЕРИ; - Е.ПЕКТРОМЕХАНІКИ;

центру соціальних служб

в

nрофесоре

вання

'i]I]Q)Q'JШ::J®O® OiJ®'iJ'Г.;)OВGJOa

для сім"і, дітей та молоді;

Америці•

але

факт

21.00 Паралельний світ 22.00 Вікна 22.25 Вікна. Сnорт 22.40 Холодна війна.

когенераційної електростанu,іі

~[!!31:I:)Шill

провідного

"А".

на ип uИиївський завод апюмІнІєвих 0VДІВ8ПЬНИХ КОНСтРVКЦіЙu

~.(І{~

r::JL:l

Створити

У ;;;язку з ~hров~:~~м в ек!:nІіуа~'!іІб

,;?;JISЧWЛ у СпрОваі сім'і

Ірен»

06.30 Їхні звичаї 07. Ю .Очевидець.

Час

ІСТV 06.05 Факти Об.30 Свобода слова 08.00 Автоnарк 08.45 Х/Ф •Поліцейська істо­

10.25

ча­

су•

три•

07.50 Ділові факти 08.00, 08.55, 23.05 Сnорт

~ІІШ~

12.3~ Точка киnіння

ту

Реnортер. Бізнес 08.З5, 17.40 Маски-шоу 09, 05 Т/с .. студенти• 10.15 Tjc •Туристи• 11.20 Х/Ф •Рік комети• 1З.40 М/с •Пригоди Джиммі Нейтрона, хлоnчика-ге­

ІСТV 05.30 Tjc •Циганська кров• 06.1 О Служба розшуку дітей

За гроші

14.15 КВН-2005 16.45 Х/Ф •Я, знову я та

22.00 23.00

су•

08.00

міськоі ради

08.З5 д/Ф •дика Амазонія•

ла•

Об.45, 19.00 Реnортер Об.55 Підйом! 07.00 Tjc •Занадто мало ча-

2З.ОО

Час Час за Гринвічем

10.00-18.00

груnу

Червона камера 20.00 Незбагненна,

19.00

факт

НОВИЙ КАНАЛ 06.00 Tjc •Флорисьєнта•

Час новин

мають! Кунсткамера

15.25 16.00

2З.10 Пульс Майданів 2З.30 Автоnарк

на•

18.45, 19.00, 19.45,

вас зні-

09.45 Ікла. Отрута 11.00 Навколо світу за 80

Нянька-911 Острів сnокус Хjф •Зачарована Ел­

Щогодини 1З.15 Дорогами українців 14.15 Чи на n'ять? 15.20 5 елемент 16.15, 17.15 Новий час 18.15 д/с •Унікальна Украї­

09.20, 1З.15 Маски-шоу 10.00 Зх4

11.05 12.05

рія•

15.45 Х/Ф •Швидкісна зона• 17.45 Школа ремонту 19.20 Свобода слова 21.00 Х/Ф •Шахраї•

10.15, 11.15 Час коментарів 10.50-18, 50 Час. Стисло.

та моnоді &роварськоі

Кулінарний двобій Телецентр моди Х/ф •Покоління Х• Квартирне nитання Фабрика краси Факти 1З.О5 Докладно 14.10 Х/ф •У дзеркала два обличчя•

Х/Ф •Кільце дракона" Факти. Вечір

Бізнес-час 09.ЗО, 2З.15 Час-тайм Час новин. Що­

· 10.00-18.00

Т/с "Кулагін і nартне­

ри•

мер,

09.10 Королеви чистоти 09.40 Лінія конфлікту 10.45 Tjc •Сімейні таємниці• 11.45 Т/с •Каменська-4• 1З.О5 Вавочка 13.50 Х/Ф •Поліцейська істо-

07.10, 08.10, 12.20, 22.40

20.00

ча-

Вікна

18.00 18.15

су•

15.50 Tjc •Флорисьєнта• 16.55 Т/с •диво-водосnад• 19.15 Сnортреnортер

18.45, 19.00, 19.45, 23.00

НЗЗ»

Об.15 Х/Ф •Маріца•

07.20 08.15 08.50 10.50 11.45 12.45

16.45 18.45 19.05 20.00 21.00

три~~

20.00 22.00

14.00, 20.ЗО Мультфільм 15.00 М/с •Веселі мелодіі•

08 .З5

14.20 М/с •КітПес• 14.55 Tjc •Чорна діра• 15.20 Tjc •Занадто мало

Заnитання для чемnіо-

нів 17.00 Навколо світу

хлоnчика-ге­

нія»

години

ТЕТ

21.00 Х/Ф •Космічний спец-

ГЛІВ»

15.00 М/с •Охоронці історіі• 1б.ЗО І. Бобул. • Тобі, єдиній• 17.45 Гаряча тема 18.00 Хіт-базар 18.25 Шлях до успіху 18.40 Сnоживач 19.15 Телеnрес-клуб 21.10 Доброго вечора, кияни! 21.40 Концерт •Нам 10 років•

тсн ТСН. ПроСпорт •Аншлаг• на Чорному морі-З 22.05 Х/ф •Схід - Захід•

19.30 20.00 20.1 О

Вечірня казка 21.ЗО Х/Ф •Королівське ве­

20.15

21.50 Концерт •Вища ліга•

09.00

1З.50 М/с •Пригоди Джиммі Нейтрона,

Принциn доміно

15.00 16.00 ча-

су•

05.30 Tjc 06.15, 07.45, 08.45, 12.45, 18.45, 22.50 Факти 06.З5, 08.35 300 сек.jгод. 06.40 Пульс Майданів 06.50, 08.10 Обережно, мо­ дерн! - 2 07.15 М/с •Сnравжні монс-

Т(с •Пуаро Агати Кріс­

ТР»

08.00 Реnортер. Бізнес 08.40, 17.50 Маски-шоу 09.05 Tjc •Студенти• 10.15 Tjc •Туристи• 11.20 Х/Ф •Кевін з Півночі"

22.ЗО, 2З.З5 Час сnорту

2З.ОО Сnіває О. Слабоденка

тва

nланета•

ченоІ~:~

на•

13.50

Об.ОО

Час Закрита зона Коктейль

06.40, 07.40, 08.40, 19.25,

себе! 07.ЗО, 12.00, 13.ЗО, 15.ЗО, 17.ЗО, 20.ЗО, 2З.ЗО стн 08.05, 21.05 5 хвилин 08.10, 18.ЗО д/с •Строката

06.50 Єралаш

17.00 Єралаш 18.30 Велике nрання 21.00 Х/ф •Оnівнічна люди­

Tjc •Флорисьєнта• 06.45, 19.00 Реnортер 06.55 Підйом' 07.00 Т/с •Занадто мало

СТБ

06.00 Т jc •Команда А• 07.00 Вікна 07.15 Принциn доміно 08.00 Вікна 08.15 У nошуках nригод 09.40 Х/Ф .. чудовий" 11.40 Т jc •Слідство ведуть ЗнаТоКи•

НОВИЙ КАНАЛ

ІСТV •Циганська кров•

ла•

06.50 Мультфільм 07.00 Подробиці. Економіка 07.10, 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 07.15, 08.15, 12.10, 20.ЗО Ін­

ка•

ряви?»

самурай•

23.05 Пульс Майданів 23.25 Х/Ф •Піраньї•

Час новин

20.00 Ансамбль ·Сінгарел­

ЗІркою•

06.45 Мультфільм 07.15 Бізнес-ситуація 07.25, 1З.З5, 20.10 Бережіть

Сім'я від А до Я Т/с ·Приречена стати зіркою• 09.20 Караоке на майдані 10.00 Т/с •Чорна богиня• 11.00 Усе для тебе 12. 15 Т jc •Раузан• 12.25 Ключовий момент 14. 15 Квадратний метр 15.15 Єралаш 15.З5 Mjc •Ліло і Стіч• 16.05 М/с •Качині історіі• 16.ЗО М-кілометр 16.55 Тjc •донька садівни­

15.ЗО М/с •Пригоди Марка і Джини• 16.00 Tjc •Прості істини• 16.30 Т/с •Чи боїшся ти тем-

Щогодини 1З.15 Драйв

14.15 Страва від шефа 15.20 5 елемент 16.15, 17.15 Новий час 18. 15 •Арсенал• 18.40 Будмайданчик 18.45, 19.00, 19.45, 23.00

18.55 Т/с •Приречена стати

ІНТЕР Ми все про вас знає-

07.25 08.20

14.00, 20.30 Мультфільм 15.00 М/с •Веселі мелодіі•

16.40 Tjc •Ві-Ай-Пі• 17.40 Лінія конфлікту 19.20 Королеви чистоти 20.00 Т(с •Каменська-4» 21.00 Х/Ф •Американський

10.15, 11.15 Час коментарів 10.50-18.50 Час. Стисло.

20.00 22.00 00.50

19.25 Т/с "Туристи• 20.25 Ліжко nриколів 21.05 Т/с "Студенти• 22.05 Х/Ф •Я можу ще раз•

дітей»

Що­

години

07.50 Ділові факти 08.00, 08.55, 2З.ОО Сnорт 09.10 Квартирне nитання 09.40 Лінія конфлікту

ки-.-в

терсnорт

МІСТЗ»

•Сімейні таємниці• •Каменська-4• 1З.10 Х/Ф •Крута комnанія" 15.40 Tjc •Люба, я зменшив

Бізнес-час

09.30, 2З.15 Час-тайм 10.00-18.00 Час новин.

5 КАНАЛ 06.15, 19.35 Київський час 06.30, 07.00, 07.ЗО, 08.00, 08 .ЗО, 09 .ОО Час новин 06.40, 07.40, 08.40, 19.25,

23.ЗО тсн

06.05

ТЕТ 11.ЗО, 18.00, 2З.30 Дивись! 07.00 Т/с •Прості істини• 07.ЗО, 12.00, 19.30 Дім-2 08.30 Tjc •Чи боїшся ти темряви?• 09.00 Історіі у деталях 09.ЗО Деталі 10.30 Велике nрання 1З.ОО М/с •Історіі Кленового

10.45 Т/с 11.45 Tjc

22.30, 2З.35 Час сnорту 07.10, 08.10, 12.20, 22.40

І. Дмитрієв. Мелодекламацїі 16.ЗО Без дієт і рецеnтів 16.40 Хвилі Дніnра 17.00 Доброго вечора, кия-

14.20

мо

16.55 Т/с •донька садівни­

ни!

19.00 Діловий формат 20. 15 Корnорація •Сім ба• 21.30 Х/ф •Осором диявола• 23.20 Вісник роботодавця 23.45 Київ класичний 06.30,

23.35 Подробиці

себе!

терсnорт

мо

1+1

Православний кален­

07.55

18.45 21.00 21.20 21.35 22.00 22. 1О 22.35 23.00

16.ЗО Студія 5 Енергетичне nоле Х/Ф •Жорстоке nраво-

18.00 16.55

відділу

9-45•01 -

у

fJI,LJ,ДIII ,,ЦрШ

справах сім·,- та молоді.

Вимоги: ни,

громадянин Украї-

освіта вища відповідного

фаху, стаж роботи не менше З років, віком до Заяви

45

років.

приймаються

протя­

гом місяця з дня опублікуван­ ня

оголошення

за

адресою:

м. Бровари, вул. Гагаріна, к.к.

18,

111, 112, 312, 313.

Довідки за. тел.: 6·57·86, 6·19·00.

НП аНиївський завод IJUOмiHit:BИX КОНСТРVКЦЇЙІІ

~~ar~r:в 3WШЩЩ[;]іll ~а~

rоловноrо констРУКТОРА. Вимоги: вік до

45

років, ВО, дос­

від роботи головним ром. Оплата висока.

Звертатись за тел.:

конструкто­

9-45-01 -

відділ кадрів, резюме надсилати.~(і

т/ф.;

5-45·72,

, ,, "':"" цз;


HAWI жеж. та загорань,

в

Особливої уваги nотребує nроблема, що з року в рік активізується з настанням грибного сезону. На жаль, у цьому році на території Бро­

грибів, що мають двійників або/чи змінилися внаслідок мутації (навіть білі гриби та nідберезники мають своїх небезnечних двійників). При nерших ознаках отру­ єння, а це нудота, блю­

варщини зафіксовані виnад­

вання,

ки отруєнь грибами з ле­ тальними наслідками. Так, у Требухові внаслідок вжи­ вання отруйних грибів заги­ нуло двоє мешканців села, а у Броварах n'ятирічна дівчинка. Щорічний аналіз отруєнь свідчить, що їх nік

(nодвоєння в очах), nриско­

01' 5-ОО-5б.

чоло­

вік. Збитки становлять понад 182 тисячі гривень. Трагічні наслідки - це nрик­ лади людської недбалості. Адже основною причиною пожеж, під час яких nомира­ ли люди, було необережне поводження з вогнем під час паління цигарок самими потерnілими. Так, наприк­ лад, 22 серпня 2005 року в житловому будинку, що в Світильному, при пожежі втратили життя рідні брат і сестра Н. П. та В. П. Борис­ пальці. 24 серnня виникла пожежа в господарчій будів­ лі на дачній ділянці в СТ «Хвиля» в Пухівці, під час якої загинули громадяни О. В, Кудлай та О. І. Солончак. Тож дотримуйтеся елемен­

безпеки,

nравил

nриnадає

тень.

на

З

лише

Бережіть своє здоров'я і життя!

своє

ня умовно їстівних грибів, вживання старих або зіnсо­ ваних їстівних грибів або

ваше

власне життя, так і життя оточуючих. У разі необхід-

СМ'І :! :І:(.]: І :им І і 7·1 :f.1

жежний нагляд Броварського управління ГУ МНС України в Київській області вимагає: - Теплогенераторні уста­ новки, водогрійні котли, елек­ трокалорифери винести в ок­ ремі негорючі nриміщення, які відділити від тваринниць­ ких приміщень nротиnожеж-

Юрій КОЛЕСНИК, державний інспектор з

вживаючи

отруйні гриби в їжу. Такі ж результати будуть nісля неnравильного

як

До

шлунку і виnити активоване вугілля, не менше 10 nігулок відразу.

майно від пожеж, що став­ загрозу

«швидку допомогу».

приїзду лікарів у nотерпіло­ го nотрібно викликати блю­

токсикації, є зневажливе ставлення людей до сані­ тарно- nросвітницької інфор­ мації та nоnереджувальних заходів, що здійснюються у цьому наnрямку. Отруітись не

тись до всіх жителів міста і району. Та особливо до пра­ цівників сільськогосподар­ ських тваринницьких ферм, пташиних nідприємств, фер­ мерів. Сумна статистика вка­ зує, що у цьому році в нашій державі виникло ЗО nожеж у тваринницьких будівлях, на інших сільськогосnодарських та фермерських об'єктах не­ залежно від форм власності 1Зб пожеж, матеріальні збитки від яких становлять більше півтора мільйона гри­ вень. Оскільки настав nеріод переходу на стійлове утри­ мання худоби, державний по­

зору

вання до nовного очищення

шнь

під

те

ОСНОВНИХ

nризводить

мови,

до

можна

що

розлади

У зв'язку з nочатком осін­ ньо-зимового nеріоду 2005200б років хочеться зверну­

рене серцебиття, nсихоло­ гічне та рухове збудження, марення, підвищення пото­ виділення, біль у животі, nронос, судома, втрата сві­ домості, негайно викликай­

лиnень-жов­

Однією

nричин,

nожежної

оберігайте

У НАWИХ РУКАХІ

ності телефонуйте за тел.:

резуль­

11

таті яких загинуло

т а рних

-

•иn•

З початку цього року на Броварщині сталося 1Об nо­

пожежного нагляду

Броварського уnравління ГУ МНС України в Київській області, лейтенант внутрішньої служби.

nриготуван­

ними стінами; провести в справний стан зовнішнІ та внутрішні електромережі та вводи електромереж у примі­ щення, розподільчі електро­ щити встановити у тамбурах або на зовнішніх стінах тва­ ринницьких будівель, елек­ тромережу перевірити на опір ізоляції; виконати ремонт nожежних водоймищ, водо­ наnірних башт, nожежних кранів, встановити nокажчики під"ізду до них та утеnлити на зимовий період; у nтахівничих будівлях з вирощування nтиці на nідлозі солома для nід­ стилки має ·бути nодрібнена до ЗО мм. У разі встановлен­ ня та експлуатації електрич­ них брудерів відстань до під­ стилки та горючих nредметів повинна бути по вертикалі не менше 0,8 м, а по горизонта­ лі - 0,25 м. У корівниках про­ вести роботи з ремонту та монтажу nристроїв для швид­ кої евакуації тварин на виnа­ док пожежі. Усі вогнегасники nеренести в опалювальні

73 j ;(•1'11'Jj '3 j ;(·J'Il·t~Щ

ПОВІДОМJІЕННІ ПРО ОПРИІІІОДНЕННІ ПРОЕm

Вітаємо шановну

гараздіВ. сХ:ай пршtиgєтьсg до тебе ..иодське добро . .<аскою

13

Вітає до.t$1,8і.рою і надією зустрічає день. '+lехай тобі мо.tодість

)(aU

Q.lexaй

д.<$1

.ио.<одості

тебе, дороzа

неба

і

С8іт.tанко, ..utнe

здороб $1

m8oє.tty

па.<кому

Вік

троgнда.иu

сери,ю, тВоїй

zарна

до.t.ч

цВіте.

онального

звідки

днями

рення і вирішення багатьох наболілих питань представ­

делегат з"іздів, директор Бро­ варського ТОВ «Центральна

никами усіх складових фар­ мацевтичної галузі: фахової

аптека" Адам Павлович Зуб. До речі, єдиний «Заслужений працівник охорони здоров'я України» в галузі фармації в Київській області. Ми попро­ сили його поділитися вражен­ ш;ми від цього широкомас­ штабного заходу. - У роботі з"ізду взяли участь 2000 делегатів з усієї України та близько тисячі зап­ рошених із зарубіжних країн­ nартнерів, які традиційно nрисутні на нашому ринку лі­ карських nреnаратів: Франції, Німеччини, ФінляндіІ, Слове­ нії, БолгаріІ, Польщі, Ізраїлю, Лівану, республік близького зарубіжжя тощо. Київську область представляли ЗО де­

легатів,

у

броварчан.

ректор

тому

числі

Крім мене

аnтечної

Нові сучасні актуальну

троє

-

фірми

ди­

«Да­

вид" Валентина Василівна Воробйова та завідуюча ко­ мунальної аnтеки Людмила Миколаївна Кишеня. У програмі з"ізду, який від­ бувається один раз у п'ять років, наукові доповіді та симпозіуми, лекції «Майстер­ класу" провідних фахівців та дискусії «За круглим столом»

аnтечної

pu,

Ж Н Т Т Я • міської ma

-

61285

- 27

вересня

2005

року:

Вайтівський сільський первинний осередок Укра­ інської соціал-демократичної партії (запис МІ 12 вЩ 27.09.2005 року), голова- ЯРКО Сергій Григо­ рович, юридична адреса: с. Вайтів Броварського району, вул. Перемоги. 14.

про

Княжицький сільський первинний осередок Укра­ інської соціал-демократичної партії (запис МІ 13 вЩ 27.09.2005 року}, LQD.QШІ- КАСЯН Галина Ми­ колаївна, юридична адреса: с. Княжичі Бровар­ ського району, вул. Київська, 203.

Гоголівський сільський первинний осередок Ук­ раінської соціал-демократичноі партії (запис МІ 14 вЩ 27.09.2005 року}, I:Ql!.Q!Ш -ОЧКУР Сергій Олек-

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

Ре.&акmор: 4-03'-76.

BiAAiAu:

..· · .•· ·

Ганна.

соuіальнuх бухгалтерія,

• • • •

Редакція

з читача..чи

1rт

12.00

буде

обласного

релігfі за телефонами:

1 : , ,

Калитянський сільський первинний осередок Ук­ раїнськоі соціал-демократичної паР..тіі (запис N9 16 вЩ 27.09.2005 року}, rшшІі- БОИКО Андрій Ми­ колайович, юридична адреса: смт. Калита Бровар­ ського району, вул. Шевченка, 7 кв. 34. Требухівський сільський первинний осередок Ук­ раінської соціал-демократичної партії (запис МІ 17 вЩ 27.09.2005 року}, I:Ql!.Q!Ш- ЗАЄЦЬ Алла Григо­ рівна, юридична адреса: с. Требухів Броварського району, вул. П'ятниці, 5.

р. НА UМІЩЕНН8

10.05

ІІАКАНТНОІ ПОСАДИ

ronoвнoro сnЕЦІАJІІСІА СІІУJКІИ У СПРАВАХ НЕПОІНОJІІТНІІ. .аимши;. вища освіта (юридична, педагоrічна), стаж державної служ­

.би не менше, З років, знання ПК. ··,,:,.

'

~МІТАІІОПJІА~ІОВІ іІ.ІІНА,,ДВЕРІ.*Цінн ннзькІ.

Рожнянський сільський первинний осередок Ук­ раінської соціал-демократичної партії (запис lV!! 18 вЩ 27.09.2005 року}, .[QДQШІ- ЛАВРИНЕНКО Юлія Василівна, юридична адреса: с. Рожни Бровар­ ського району, вул. Травнева, 18.

!"МЕІUІІд.n• ДОМУ.

Заворицький сільський первинний осередок Ук­ раінської соціал-демократичної партf.і (зап!!с МІ 19 вЩ 27.09.2005 року}, ІШ!2.!Ш- ГАИОВИИ Сергій

,'Мtrrepмaoay'a!llf,naa'm.l28 .і корnус і &.нїrом ~.......

Володимирович,

юридична адреса· Броварського району, вул. Трубізька;

с.

Заворичі

I:Ql!.Q!Ш- ТЕЛЩИН Олексій

Сергійович, юридична адреса: с. Дімітраво Бро­

варського району вул. Іванова,

Тел.:

34.

5·36-14,' {044) 240-46-77, 592-05-22.

~ ....... CtltrнШW.,.

Ten.: e-63•<1\S~}~r~~e~;.

7.

Димитровський сільський первинний осередок Українськоі соціал-демократичної партії (запис МІ

20 вЩ 27.09.2005 року},

11 Втрачене посвідчення ветерана військової служби, серія М N2 109518, видане Бровар­ ським міськвійськкоматом на ім'я ЛЕВЧЕНКА Анатолія Григоровича, вважати недійсним.

І Втрачене посвЩчення учасника війни, се­

Ппосківський сільський первинний осередок Ук­ раїнськоі соціал-демократичної партії (запис_ МІ 21 вЩ 27.09.2005 року}, LQD.QШІ- ГУСТИНСЬКИИ Вла­ дислав Олексійович, юридична адреса· с. Плоске Броварського району, вул. Будівельників, 1 кв. 28.

рія В-ІІІ N2 744388, видане уnравлінням праці та соціального захисту. населення від 31.08.2001 на ім'я ПАНОВОІ Калеріі Фролівни, вважати недійсним.

Калинівський сільський первинний осередок Ук­ раінської соціал-демократичної партіїrзапис N9 22 вЩ 27.09.2005 року}, І2J!2.!Ш- ГОЛІК Наталія Во­ лодимирівна, юридична адреса· смт. Калинівка Броварського району, вул. Жовтнева, 18.

земельну частку (пай), серія РН 331997, вида­ ний Мокрецькою сільською радою за реєс­ траційним N2 394 від 27.06.2001 року на ім'Я БЕЛЬКО Наталіі Олександрівни, надруковане 1.10.05 р. в газеті •Нове життя• за N2 79, вва­ жати скасованим у зв'язку з віднайденням до­

Зазимський сільський первинний осередок Укра­ інської соціал-демократичної партії (запис МІ 23

ІІІ Оголошення про втрачений сертифікат на

кумента.

вЩ 27.09.2005 року}, голова- ЗАДОРОЖНИЙ

Дмитро Васильович, юриnична адреса· с. Зазим'є Броварського району, вул. Шевченка, 23. Мокрецький сільський первинний осередок Укра­ їнськоі соціал-демократичної партії (запис N!! 24 вЩ 27.09.2005 року}, ІШ!Q.!Ш- БОБОШКО Микола Васильович, юридична адоеса· с. Мокрець Бровар­ ського району, вул. Залізнична, 14.

на сторінках zазеmи.

За з..чІст рскла..чи відповідальність несе реклаJІСодаеець.

І Заrублену печатку ТОВ •Лафарж Покрі­ вельні Системи•

N2 1,

вважати недійсною.

11 Втрачений сертифікат на земельну частку (пай) серії КВ РН 0240977, виданий Броварською райдержадміністрацією за реєстром N2 943 вЩ 17.12.1997 року на ім'я ЛИТОВЧЕНКО Галини Григорівни, вважати не· дійсним.

НQМЕР НАБР~!іО';~'і' ,:'• Обсяг11ІруАкру0кфосвеаmнuнu_uuа.ркуw.

2.

масової poбomu

-

до

4.;.Q4;o79';6+92-22 (~ g~oo дь п.ооJ.

Русанівський сільський первинний осередок Ук­ раїнськоі соціал-демократичної партії (запис МІ 15 вЩ 27.09.2005 року}, IШlQU- РУСАНОВА Тетяна Андріівна, юридична адреса: с. Русанів Бровар­ ського району, вул. Набережна, 42.

За точність викладених фактів вІдпоеІдає автор. Листування

справах

сійович, юридична адреса: с. Гоголів Броварського району, вул. Леніна, 8/10.

Засmупнuк ре.&акmора: 4-21-34. і

10.00

'~І

4-02-92; nромuсловосmі і 4-04-81; npuuoм оголошень 4-23-26. не завжди поділяє позицію авторів . лuсmів

року з

водій на ванта)І(НУ ГАЗель.

11

сільського госnоАарсmва

numaнь,

2005

наЧальник цеху· сКладання метаполластикових

-

ААРЕСА: 07400, Кuівська обл., 1111. Бровари, бульв. Незалежності,

. ПРОСЯІіОВА

Свідоцтво про держав11у

реєстрацію кІ N 259 від 10. 12. 1997р. індекс

Димитрівську первинну організацію Соціалістич­ ної партії Украіни (запис МІ 11 вЩ 26.09.2005 р.}, IШlQU- БОНДАРЕНКО Тамара Михайлівна, J!ШІ!:. дична адреса: с. Димитрова Броварського району, вул. Димитрова, 4·а.

З великим схваленням з"ізд

ко,екmuв

лержалмінісmраuія.

~ с. Літки Броварського району, пров. Виног­ радний, 1.

рецеnту тощо.

raзema

раіюнна ралu, раuонна

Літківську первинну організацію Соціалістичної партії Украіни (запис МІ 10 вЩ 26.09.2005 р.), голо­ ШІ- ДОРОНКІНА Зульфія Камілів на, юридична ад­

Чимало нарікань викликав і наказ Міністра охорони здо­ ров'я України від 19.07.2005 року про нові правила виnи­ сування рецептів на ліки, яким суттєво обмежується перелік готових лікарських форм, що їх можна відпускати населенню без рецеnтів. Зап­ роnоновано nереглянути кіль­ кість найменувань таких nре­ паратів, термін придатності

раііонної

релакuіі газеmu, Броварські міська і

m:

альної освіти).

раііонної .е.ержавної uмінісmраuії.

СПІВЗАСНОВНИКИ:

Михайлівську первинну організацію Соціалістич­ ної партії Украіни (запис МІ 9 вЩ 26.09.2005 р.}, !1Q!Ш- ТКАЧЕНКО Любов Миколаївна, ~ ~ с. Михайлівка Броварського району, вул. Леніна, 17.

(тобто, без середньої сnеці­

те, що Президент України своїм Указом заснував звання •Заслужений nрацівник фар­ ма'ціі України"

Н О В Е

Калинівську первинну організацію Соціалістичної партії Украіни (запис Ng В вЩ 26.09.2005 р.), J:Ql!Q:. !Ш- БАЖАН Надія Вікторівна, юридична адреса: с. Калинівка Броварського району, вул. Жовтнева, З, кв. 4.

тичних ВУЗів випускників шкіл

також Міжнародна виставка «Фармація-2005", де свої до­ сягнення у сnраві охорони здоров'я представили провід­ ні виробники лікарських засо­ бів та медтехніки.

року:

ШІ- ПІГНАСТІЙ Олександр Андрійович, ~

фармацев­

повідомлення

2005

.іШJ1ш:. с. Рудня Броварського району, вул. Чапає­ ва, 19, кв. 12.

ли й такі нагальні nроблеми, як кадрова політика: внесено nропозицію не приймати на відділення

вересня

Руднянську первинну організацію Соціалісти~ноі партії Украіни (запис МІ 7 вЩ 26.09.2005 р.), ~

навчально-мето­

сприйняв

-

- 26

nрепарати та

з актуальних nитань галузі, а

Броварськuх

Плосківську первинну організацію Соціалістичної партії Украіни (запис Ng 6 вЩ 23.09.2005 р.}, J:Ql!Q:. и-ІГНАТЕНКО Пилип Григорович, юридична ад­ ~ с. Плоске Броварського району, вул. Моло­ діжна, 5.

ли відомі вітчизняні та зарубіжні виробники і видав­ ці. Делегати з"ізду обговори­

заочні

сільській місцевості Броварського управління ГУ МНС України в Київській області, майор внутрішньої служби.

та алюмінієвих конструкцій (з досвідом роботи);

, :ff.f.IП~ ·

Зазимську первинну організацію Соціалістичної партії Украіни (запис Ng 5 вЩ 23.09.2005 р.}, ~ !Ш- СОПОВА Вікторія Миколаївна, юридична ад­ ~ с. Зазим'я Броварського району, пр. Озер­ ний, 7.

дичну літературу з їх nромис­ лових технологій презентува­

·

І;

І

- 23 вересня 2005 року:

освіти, науки, виробництва, системи контролю за якістю лікарських засобів, мережі та ін.

•J,:

І

із

неодноразовий

повернувся

nожежного нагляду в

~'і1J~·~·(і)~)1]J)ШЕШІа

доброті, тВоєму

Ітг

''

застуnником Міністра охоро­ ни здоров'я України постави­ ли за мету широке обгово­

фармацевтичного

університету),

чолі

Павло КОЛЕСНИК, державний інспектор з

з

Вічної

~~

Представницькі nрезидія та на

З усіма nрацівниками про­ вести пожежно-технічні міні­ муми з nрийняттям заліків та nриміщень будівель ферм.

296-84-11' 296-10-06.

nоІ<.ttLІ<анНю і щнроі' .<Юбо8і. .tюдей,котрі оточують тебе!

ВИЗНАЧИnИ nОДАJІЬWІ WІІІИ РОЗВИТКУ з"ізду

вати.

області керівництво

відділу у

men.<a та осінніх щедрот. б.taІ<UmНOlO

жовтня

селенням

б.tuщать, як сонgчн/ oзepu,st, і ЗазLtраЄ місsщь у Вікно.

'+lехай у тВоєму житті бі.tьше буде Весн.яноzо ц8і.ту, .tітньоzо

Колеrн з Броварського казначейства.

оргкомітет

ти місце їх зберігання та забезnечити їх кількість від­ nовідно до норм. Встановити огорожі кормових дворів і скирт, забезпечити їх цілодо­ бову охорону в сіносховищах, не доnускати зберігання сіна та соломи більше 200 тонн; на складах кормів встановити nостійний температурно-во­ логій контроль, маlІj1НИ і ме­ ханізми без іскрогасників в nриміщеннях не використову­

проводити прямий телефонний зв'язок з на­

зіtріє струни cepu,st. нехай ще zрає кроВ, моВ мо.tоде &tно і очі

Н. І. САЧЕНКО, заступник начальника управління економіки.

була nрограма VI Національ­ ного з"ізду фармацевтів Укра­ їни (на базі Харківського наці­

ви­

5-32-47.

з ювілейним днем народженнІІІ

Проект та аналіз буде опубліковано в газеті •Нове життя» від 12 жовтня 2005 року. Зауваження та nропозиції до даного nроекту рішення нада­ ються у виконком Броварської міської ради (вул. Гагаріна, 15, кім. 206 (канцелярія) або кім. З1З (приймальня управління еко­ номіки) протягом місяця з моменту опублікування.

насиченою

знаходження

конати написи, на яких вказа­

Зиошмо здороВ $і і щас..ш8оzо дo&o.Aimm.R, 8cLI.$1І<UX життє&tх

ради.

Надзвичайно

переднього

12 жовтня 2005 року з 10.00 до 12.00 буде проводити прямий телефонний зв'язок з жи­ телями міста міський голова АНТОНЕНКО Віктор Оле!(сандрович за телефоном:

Світлану Валентинівну ЛЕГЕЦЬКУ

Положення про надання погодження на здійснення торго­ вельної діяльності та роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами Даним документом передбачено вnорядкування здійснення торговельної діяльності та роздрібної торгівлі алкогольними на­ поями, тютюновими виробами в місті. Розробник проекту: управління економіки Броварської міської

приміщення, а в місцях їх nо­

·. І'ЗВЕРСТАІіQ.:v,;t ' 9.іtЮМІ110ТЕРНОМ~•UЕНТРІ

,;;. ·

.новоrОЖИfrя.

ВіААруковано в ЗАТ

·

"Броварська Арукарня"

.;;..._.....,.;;......,..._.._..,..d управління

j.;:.;.;;..._ _

Га~rі1

ma

· · , :~• :I.Juimнa

·~; il ~~~ ''f,, J'J:~ JS <і: А У

сере.аа,· с:убоmа;;,_

у сnравах

npecu

інформаuії Київської

облАержаАМінісmраuії.

••.

Зам. З247

Тираж 2795 прим.

#81 2005  
#81 2005  
Advertisement