Page 1

8

СЕРЕД~, 7 ЖОВТНЯ 1992 РОКУ.

Га3ета вихо~И'lь кmтнл 1937 року

з

17

.м 81 (8324) Ціна 1 крб. 50 коп.

Громадсько-nоnітична· газета &роварщини ПОВІД4)ltІ.JІЕІІІІЯ ·

ШАНОВНІ ДРУЗІ! ПЕРЕДПЛАТА НА ПЕРІОДИЧНУ ПРЕСУ ВХОДИТЬ В ЗАВЕРШАЛЬНУ ФАЗУ.

окружної виборчої місії по виборах народного депу та України Днями відбулося засіда я окружної виборчої комісії по виборах народи г тата України по Броварському виборчому гу Ng 210. ~омісіЯ. створена згідно з розпоряд . г~лови НювськоІ

о ласної Ра

народних

На

.

путапв вщ

асіданні б л

ВИ НЕ ЗАБУЛИ ПРО пНОВЕ ЖИТТЯ'~? НА РІК-360 КРБ." ПІВРОКУ-180" КВАРТАЛ-90 КРБ.

ш Ві бор~місії обрано БІЛО-

·

асович'а;-J заступником

ко.лаївну, JСКрс:тарем ину ФедорІмі'у.

-

ні

затверджию

комісії

омісії х

ОЛЯНЕ­

розглянуто

і

встановлено

єдину

та

ДіЛЬНИЦЬ

ПО

Про нинішню передплатну кампанію ніяк не ска-

допомогу своїм працівникам вирішили трJдових колективах. ~

Адреса о ужної ко~Іісії: м. Брова:Jи. вул. Гага­ ріна, 15, мlськвинонком, кімната 103. Телесрон: Окружна виборча комісія по виборах родного депутата України.

нехитра дитяча

лічилочка

У

спрнйма_єть_ся на­

ми зараз JІедь не в буквальному fОJУМІННІ. При ціні біJ1ЬШ ніж 30 карбова~~ів за кіJюrрам, і n~~­ чому, наnевно, не остаточиш, особ.-шво .. малозаб~з­ ш;чеинм доводиться

врівноважувати сво1

~петитн з

можливостями гаманця. Але без кар!опш бр_?.вар-

. чани

другого ·хліба.

дРібноr о

А

які

пл одо 'Jвочевого

nондент

М.

ГОМЕНЮК

ко~Іб1иату?

зустрівся

тепло,

пальне,

датки,

то

але

в

її

повинно

-

Ми

має

поставлені

становище.

об' ЄКТІІВНОГО

у

Не­

скажу,

що

єдиною

ПОІ\аЗІІИ­

ка в тому, скільки ж бро­ варчанами

припасєно

на

зиму цього харчового про~ дукту

з

власних

Закласти

городів.

надлишок

не

заготівлю

·з

ване

20

зараз

карбован­

ців. Додайте сюди пода­ ток на добавлену вартість,

у

Цьогорічн

радгоспи

вимагають

рігання

закладаємо

кілограм

в

та й

нас кращі.

можна тому, що це бу­ дуть наші збитки. Адже за

з

з

н

що

тонн

по

у

них

не

муr.\

по

Ціна

піднялася

25 карбованців.

послуги,

Цей маленький факт

говорить

про

те,

вже

мати

що

у

починає

ринкова

пси­

прибуток.

Бо

внаслідок

транспортні

електричну

енер­

гію, механізми. Словом, ціни наші реально відоб­ ражають

тя на

економі чн~

жит­

України.

змушує шу­ дешевший,

на

Гаразд, населення ціни впливати nрак­

тично не

має

змоги,

тому

вста­

підтримуємо років.

Хоча

де­ тепер

запропонувати

наш

купон,

банківські

яний

операЦії у

карбо­

ванець. Н так думаю, їх Цікавить продукція ших

Підприємств.

що на­

To;viy

що серед всіх партнерів з

.

УІіраїни

саме

ляється

велика

нам

приді­ увага

і

продукція віДпуспається по дещо нижчій ціні.

Відбулося засідання ра-

аrрокомбі-

кату <<Десна>>. На ньому розглянуто ряд важлнв

пробдем дальшоrо роз тку сільськогосподарсько виробництва в районі .. Зор крема йшлося про заве,-

шх 0 сін

шення комплексу п одьових робіт, переве-

по­

ДИРЕКТОРИ на

стійлове

хайловича ступника

Талавіри, по

робннцтва

підrотовкн

'IU!:R!:~......-:crialt'Nw в

ими~t\,. в ;f~;

винні

на­

стати

вц.шнми

мнс;.о;знм

те.

Ноли

що ви

б

не

говори·

дирентор

заводу пластмас І. Н. То­ кар, то ніІюму було б по­ зичити підйомник Я вже не

кажу

людьми

облишимо цю тему. А от

ДОБРОГО

за­

Jltеханіз.ації

.

нович Рудак. д іловими

Віктора

ру

за

у

цю

допомогу гарячу

BA!t1

внету-

nи nершого заступника ге-

поставлені

нерального директора Апк д сна ~ Петра Ми

Свято

ми­

ну лої суботи жителі пів­ денного мікрорайону мі­ ста:

скористатися

жим осіннім

пого­

днем і По­

їхати в село, на дачу, чи

їдалень,

шкіл ММ G, Саме вони підготували красн~:і композиції з овочів та фруктів.

8, 2, 9, 7:

* * *

ві ·куютьс

н.

-

ська фірма <<Фроніус>>. Вона й взяла' на себе всі витрати.

* * *

шеній

на

площі,

гірляндами,

бал,

маїття художніх

працівники будинку куль-

осін­

нім листям, гостям{бtлс;,.. запропоновано

підгот~вали

прикра­

ціл~ ~ номерів,

ігор, конкурсів. Отож, ці-

тільки

-фольклорним

ансамб­

лям «Джерельце>> із місь­

N2 2

та

<< Чепу­

було

не

рушечка>>,

а

ді­

<<ЧеревичкИ>> із заводсько­

дорослим,

й

танцювальному

удинку культури.

тям.

сцени

льтури,

бу-

добре

знаним у місті та області,

Ба­

і могли придбати ча­

irAl5UI~~·~ nJ..",.....-6& торам

серед­

-

міста

встановлюють

ко:w:­

6. ДОБІРКУ

ІН-

ФОРМАЦІй

ПІД­

ГОТУВАВ

ВІД­

ПРОМИСЛО-

рівні ких

N2 2,

саморобки умільців

малень­ із

школи

композиції з квітів.

На

святі

ховий таючи

також

грав

ансамбль, дорослих

ду-

поверв

їх

мо-

лодість...

Словом,

своєю

заідеологізовані,

вдалося

щирістю,

роз ку-

тістю. Хоча подібні Дні

мікрорайону проводилися

«НОВЕ

з обов'яз­

новими реверансами в бік командно-адміністративної системи

свято

·

РЕДАRЦН

ГАЗЕТИ ЖИТТЯ>>.

кої СШ

Тут

школах

ВОСТІ

МнхайJ:о:зича

весело

чотирьох

ДІЛ

Дмитричепка та інших.

каво й

Ав-

'IOTИpJR'DZ'­

п'ютерн в сІіеціальншну rшасі середньої шкшш

<<Русанівський•

Василя

Цю

нeвy поїздку д!Ія них організувала-·"- австрій­

раз

го-

мікрорайону

тури заводу <<Торгмаш>>.

все-таки відвідати осінній який

О(о3лнво харчовики

ММ 3, 5, 7 та 10 уже обладнано і працюють комп'ютерні кдасн. За­

Григорія Семеновича Пасічноrо,

Дня

постаралнея

ніх

дяницькоrЬ, директорів радгосІІів 1 імені Щорса

були

хар­

святі

rtарбованців.

...

ВІДПОЧИННУ!

комбі­

міста реалізували своf;Ї продукції на 700 _тисяч

по­

Олек-

Мороза,

на

nотенціалом

Про

-

шкіль­

громадського

чування

Броварів.

ловного .аботехніка району Григорі~ Івановича Зем-

t.І••~,~m J. ктор «Десна>>

Перед складним вибо­ бу ли

нату

дійними партнерами. А це - дині, внноrрад до сто­ лу наших дітей, овочі, ви­ но для дорослих. Ось то­ ді по-сnравжньому ми гордилися б ветt:ким nро­

дення громадської х-у~д_оо_,_"------~---«-е---~~--------------------------~ ром

... працівники

ного об'єднання

Дійсно, саме nро­

- -

мислові підnриємства

сільськоrосподарськоrо ви-

директорів

ВІ, ЩО•••

. .. у

РАДЯТЬСЯ дн

'11 3HitTE

потрібно.

пер~творюється

~орог~ато трохи, але ні­

лц...ll

нам

не

можемо

через

мають

му зап~t'Ли цибулю з то­ го~ таки Узбекистану.

їх

лише

спочатnу вони

дорожнечі

реалізацією

щоб

дово-

Давайте

~е поробиш. Потроху

та

!Vlи

кілька

капусти.

із

велося

все

та

НЮ$, скаЖу, що продава­ тиr.t=мо її взимку міні­

німається до

щщу

крім

нашого району? ---. А це у них самих нехай голова болить. Але Ниїв поруч, отож проблем

проявлятися

до

броварчани взимку,

Зв'язки

-

новлювати

ж

столу

Н:у

на кілограма картоплі під­

карбован-

що

<~Я>>. ди ж реалізовува­ ка . овані'І\н.·. за кілог.рам. ~ь моркву радІ"осnи A.IJ , щобТне було плута-

хологія. - Життя кати товар

40

\

гос-

ький»

керівників

влади

до

те,

завозимо jІІf'іноград. На зи­

у

<<

на

переходу

на

свого

--

дешев­

з· ним?

Я хотів би поверну­ розмову

моркви

ет

від партократів до демо­ кратів. Отож, не до цих проблем було. Самим до­

ціну за зберігання та д~rставку. Отож, середня ЦІ­

по

вдається

встановлю­

ми

зараз. Це кавуни та дині з Узбекистану. Звичайно,

там:

шій ціні. Ми порахували і вирішили: так буде кра­ ще і броварчанам, і

як вам

кордони

немає.

матимуть

во­

на

через

по­

понува,1и

-запустити

й

цікаво,

за

воду,

снажемо,

його ще у минулому році, стику

яку

заплатимо

ном? ЧнІІІ розраховуєтеся

-

завершуємо

моркви,

ми

Н. ГОМЕНЮК.

вати зв'язки з Узбекиста­

Переяслав-Кмельниць­

е

М

Цро них теж повинні подбати трудові колек-

тиви.

зарплату

тн

буде.

у

схови

женням.

подlваємося, що, ~а )іортом передплати не залишаться й інші бровароіани та жителі району, особ.іІиво пенсіонери, багатодітні і малозабезпечені сім'ї.

передплата

ного району. Нам її запро­

пах

леж

такі вже й ве икі, дл

~ -4 та ранону електричних мереж. відповїJно 2!:1 і 25 тисяч нарбованців.

мало що залишається. А нею і тільки н~ю ми мо­ же;vю утримати людей. По собівартості відпускаємо їм овочі, городину. І осо­ бливої плинності кадрів

не

живе

зимо, звідки б ви думали?

січні. Розкуповувати!\ еть­ ся ту ди ближче до ве і. Адже запаси людей умови

Тож

равда,

тиме вона і в грудні,

вистачити.

прислів'я,

людина.

.

poffy

цього

картоплею

ість

складне

умовах

відоме

корес­

що

році.

Перефразовуючи

директоршп

Зрозуміло,

цьому

- І скільки картоплі ви збираєтеся закласти на зберігання? - 800 тонн. Правда, це на 200 тонн менше,

Броварськшо ОРПК В. 1\1. ГУБСЬКИlVl. ців.

обійшлася

коли

оптово ро.,­

Наш

з

карбованців

тільки у

плаитаЦіям~

плани у ~пськоrо

тисячу

71

дити ... Змогли це зробити

не задишилнся. ДопоrtІОГJІН в цін СІітуацн rо­

роди, які в основному були зай_ияті

колектив

колективу АТП-1063. Автомобілісти також віддали

АВА КАРТОПІІЯ •••

Ця

п ийти в

карбованців.

на­

~ РАЗ КАРТОПІІЯ,

.

перевагу <<Новому життю» і <<Ниївськtй правді».

Так, за рахунок підпр тв 1\ в з п едплатити газету «Нове жи тя и иівсь ду>> кожен працівник заводу Іунального нання. З цією метою було виділено 79,3 тисячі

нумера­

округу.

5-14-35.

жеш, що вона проходить актнвно. Зрослі ціни на Не забули про потребу у друкованих . буквально усі видання відлякують люд~й. І тоді на~ " виданнях І

-

голови

Допомогли грошима

р.

1.10.1992

озг.тщнуто організаційні

давиків

-

рапорти

пере-

соціалістичного

змагання~~ .тt-1 д . ...1l,;..Lf {,

(Н. ~.

засту~ра

раніше, але вон.и_ бул~удиюqул/ьтури. _ ~ ....., ../ D < '\. _.c.u-:


1992

7 жовтня.

8

ст.ор.

2

р,

сН О В Е

ЖИТТЯ:.

.М 81 (8324)

8

~~~==~~~~~~==~~~~------------------------------------~)

І

Фонд "'tS:;:rнo:,?г

3вернення до свідомих громадян · в Украіні та іі межами

Ja

"'ІІППППІПІDППІПІDПІІІІDППІІІDІШІ

---------------УКР АІНСЬ:Н:ОМУ

·

народові

судилася

унікальна

своїм трагізмом доля nринести на алтар власноУ не­ єзуїтством відзначалися сталінськозалежності море· сліз, страждань, невииио'і крові. ства. Особлив крати, райдужними байка.ми про Впродовж століть зажерливі сусіди раз-по-раз про­ брежнє,вські бан ний рай едебілювали сусnільство, кочувалися винищувальними валами від Азова до гр,ядущий кому~іст карпатських

чарів,

полонин,

від

викорінюючи

Криму

генофонд

до

поліських

нашого

мо­

п.еретворювали ного

оратайського

НинІ,

України!

Сатанинським прокляттям став для народів Украї­ більшовизм.

Понад

сім

ван у своїх кривавих заnорожців із такою що під 3агроза

десятиліть

Починаючи

з

перемелю­

жорнах нащадків волелюбних ненатлеІНною ненажерливLстю,

кінець нинішнього століття зникнення у:ttраїнства як

планети.

він

фатального

нас

ськог

нещадно

масовими

голодоморами

та

тва,

тотальними

Цілих

регіонах,

вивільняючи лебенсраум д

ких переселенців.

є.но

А скільки

здегенерованими

по

мордовських

брежнєвоькими

концтаборах

в

аємних

Ха.рактерно,

що

всі

затятістю

україножери

замітали

із

сліди

якоюсь

своїх

Шостий

рік

створений

у

Броварах

працює

кооператив

nара-

злочинів,

цей

час

варів вания

він

виробив

наро~ого І надав

майже

на

вав у понад

иіJ

бюджет району тисяч карбо-

560

пенсіІ

жвиою

тезс

Ходить осінь полями, луками, лісами і сирізь залишає за собою слід. Дзвонить вона достиг­ лими яблуками в саду, черемхою в лісі. Щедрим

дбала,

ужинком

ної

вінчає

робську

року

любить

цю рад­

госпу «Бобрицький» Нісла.в Гриторович

Ста­ Ма­

з

дру-

якнайдовше тваринам

корми.

Є

для

непогана

зе­

цього

отава

Обсяг

для

худоби

розnовідає нинішнього

ший,

ніж

багатство полів. Любить такою, .якою вона є. На-

широкого,

між

високими

осокорами,

і

сіно,

і

росте шля­

якісніші,

і

.силос

маю,

зможемо

хами. Саме там, на одній

всіх

тварин

з

кормах.

стрілися

алей,

того

дня

Була обідня роботи

не

повсюду.

з

зу­ ним.

пора. Та

приnинялися

Завершували си­

лосувати кукурудзу. Вже заклали у траншеї майже дев'ять тисяч тонн маси ·ПО три тонни на умов­

ну голову великої рога­ тої худоби. Важкими тракторами механізатори

rотували озимих.

трьома озиму

площі

А

до

вслід за

агрегатами пшеницю

районованих

Все

це

сівби

ними

сіяли

.кращих

сорт1в.

очах

директора.

контролює, а и ра­ іноді навіть про­

Хоче,

родилося,

і

Ві~

на

лише дить,

сить.

щоб

і

і

Же

не

сіяло­

жилосн

на

худоби в

-

сячі

власних

голів.

Ад­

господарстві

понад

вилучено

Ду­

утримати

похвально.

-

чимало

І

три

хоч

ти­

земель

чимапо,

та

ні

головний зоотехнік Ми­ кола Федорович Балиць­ кий, ні сам директор не планують

голів'я

зменшувати

по­

тварин.

Скажете, чи чуть вони . бути

не хоnатріота­

ми серед інших у районі? Вважаю, що ні. Бо Ста­

ніслав га

робиться

ся,

Це

значно

поживніші.

не

жено

Григорович з

тих,

що

чіnляли

ордени

і

Малю­

незаслу­

на

l'руди

медалі

собі і

своУм друзям, кого не за здібностями nрацювати з

людьми і для людей, а здебільшого за ·«Кумів­

-

.

генерального

агрономбівату

Зрештою,

рівництвом вича

Івана

під

ке­

Івано­

полковничен.ка

по-

Вихову;вався

на

-

ко­

nрацівників

рад-

прикладі

.лишніх госпу Чесність,

батьків

вісти

ня

ro

викрадені

украlНських

до

друку

п

другого

енства

випуску

«Алтар

скор­

Заливчого

і

закінчуючи

Васи­

кремлівськими

злочинцями

сини

учених,

х.удожників,

комnозиторів,

кобза­

рів, артистів і теат:ральних діячів. У подальших пла­ нах фонду <<Мартиролог України:~> повідати світу про замордованих у більшовицьких катівнях та гу­ лагах наших учителів, економів, лікарів, інженерів, служителів культу, вояків, простих хліборобів і ро­ бітників.

К'Ниги

пам'яті

й

оголошує

збі.р

пожер-

'"Жвань для видання цієї святої Книги. З Цією метою

в

~ку

<<Україна»

АК

відкрито

віть у валнея

с.вою

року

вистуnив

кого

проти

призначення,

згодом

довелося

за

це.

то-

.не

Бобрик

А.

поплати­

днів

Д.

«тиснув:~>

вимогливість,

що

можна

чувати.

та­

хоч

після

nриїжджав

Грязєв на

лиіuе

Мовляв,

у

і

нього,

nоспів­ щрб

ди·

директором

неподалік думі

і

Пильно

не

пта·

<<Семиполків·

рахунок

фонду

поля

«'У АЗин:~>. від

нього

А

в

за­

директор.

вдивляється

в

да­

лечінь, ніби зважує зроб­ лене. Важко йому в цю пору,

як

кам

1

всім

керівни­

господарств.

Та,

більшості нинішнє життя тяжке. Як поліп­ шити його? Що зробити для того, щоб людям жилося легше, заможні­ ше? Над цим і міркує

З

усіма

.Радимо

запитаннями,

звертатися

люди

і

бачать

відданість

добро·

розумно­

о керівника, nідтриму­ ть його у великому і лому. Сотні помічників

із'\

обрина,

·.

о,

Шевченкове·

Києва на

працюють полях

рад­

спу <<Бобрицький». Во· н збирають nізні овочі, го ють тваринницькі

r

при

іщення

орю ь,

П вірте, приб

до

зими,

ресу:

не

примусово сюди,

.

а

Щоб

за

ді­

при-

побажаннями, голови

пропозиЦіями

Координаційної

252054, м. Київ-54, вул. Чкалова, Контактний • телефон: ~ 225-77-88.

71.

Ради

nрим.

52,

Наш сучасна"

АаОучна істмив Злітає

лист

Малиновий, Ячать

nоезії

шафранний.

тумани

сивІ

небо пІдпирається

са,

угорі

' димами ...

'

на

якому

грона

палають

сонцелико

нобривці ... Лунає

і

так

квітують

дзвоник.

заповнюються

І

звикла

раніше,

до

ще

чор­

коридори

тишею.

МиколаУвна

своіх

з

своУми Ум

'1j'OPO

непростого,

А

І

дорослим

тут

всІ

максималістами

Отож

заходить

легким

да

щемом

твки­

ростуть!

до

у

розлучатисн.

класу

-

серці

Ще

з

потім залишаться спогади: за­ хоплена робота у драматич­ ному

гуртку,

ред

прем'єрами

ГончарівцІ:о, ми•,

кн во,

,хвилюванн&

«За

двома

вечорницями...

школі

працювати

що

і

вчителька

ь

та

е,р тури

з·

N'2 6,

ц

не

nогоджується, ла

вона

і

так

все

по­

сдова

йшла

до

ською з

мови,

до

. цює

сер­

рід­

любов

неї

nіснею,

nри­

· м~терин­ .

з

з

казкою,

легендою.

рік

Лю­

бов Миколаївна nрацює у школі. Досвідчена вчи­ телька. Та вона завжди у пошуку, вчиться у своїх колег.

-

ються

Мені

дорівни ворить

дуже

уроки

подоба­

Таміли

'Улянич, вона.

-

Си­

Меланії

Стасюк,

-

Є

ви,

перші

го­

чому

не

ело­

малята,

думки

збу-

над

,.....,

землі.

уся

школа

цра-

створенням

.му­

зею українського nобуту «Світлиця•. Б~о для нього роблять (і ~чителі

українсьR,ІJjі щів~. Ім ду­ же хоче '~і,(:~. щоб.· такими ж світлими;УІ\f долі їх­ ніх

вихов

лежній

ів

у

квіт чій

... ЗакІнчився

неза­

державі.

урок.

І

п'яти-

класники з усіх боків оточили вчительку. Як швидко вона зуміла завоювати ТхнІ с~я подумалось

Дванадцятий

н У

рідній

Зараз

Вчителькою мріяла стати з дитинства. І саме рідної

р·

відчуття,

бе на

нерви,

своє

свою

дять вони в Ухніх сер­ цях і ким усвідомлять се-

ої

ста­

за

міняє

міняє

рочитають

це.

до

школа

обличчя,

л

які

,

любить роботу,

паляться

їй

ж

чита­

мовою.

і

СШ

адже

педагогом

віддає

· уч

зовсім

кликанням, дуже свою неспокrйну де

все

важк

~юбо

Миколаївн

мови

в

довелося

f

поізд­

же

.

сутніс%. Любов олаївна з радіfт говорить про новий Б вар, який одержа 1 Ій, як

на

П~q>ого­

ка,

·

зар

особис­

nроблем ба­

російською І

зайця­

І

до Києва, Умані в Прибалтику.

Нарешті у нас з'я­

своє

пе­

«Сватання

духовності

тості.

ти

а

-

отже

класникам

шко­

рік

з

гато. Адже nідручники здебільшого старі, та й nарадоксів вистачає. Наприклад, «Вершників:~> Яновського <>динадцяти-

вихованцями, вир життя,

часом

незрозумілого. мн

у

передавали

Щоправда,

уроків, щоб заг линути в ІІ-А. Хочетьсн більше поспілкуватися адже

Сту­

вилася можливість справжньої творчої .роботи.

Любов

приходити

початку

і

студентами

рук в руки. Сьогодні ми, вчителі, у відnовіді за відродження національ­ ної культури, мови, на­ Ціонального характеру, а

черво­

горобини

ми

читали з зошитів, переnи­

о цій порі дорогу до шко­ ли... І шкільне подвір'я, ні

Симоненка

яких

сували,

Осінь. Як любить вона

Петрівни

сіють.

до

фонду «Мартиролог України:~> О. Г. Мусієнка на ад­

ного

щоднини.

А ту

для людей

УКРАІНИ:~>.

• • •

Побутує се.ред

сам

огод і

Буквально

кілька

зібрання

читачам.

генеральним

радгоспний

наважилися. Очевидно, побоялиея. Лише дирек­ тор радгоспу <<Боб.риць­ кий• С. Г. Малюга до­ вів свою nорядність, смі­ ливо

рік. Як від­ агрокомбінат надіюсь розnо­

... Стоїть

тоді

думку

nам'я·

хто.

хорадrоспу СЬКИЙ:!>.

кулуар х обу май всі,

сказати

і

згодом

значили

дире

«МАРТИРОЛОГ

загинув.

ректором агрокомбінату «Десна» вже демократич­ но обраний на раді ди­ ректорів Ігор Степанович Рудак. А Миколу Степа­ новича Адамковича nри·

«дес-

нашому

генеральним

так

оорм-

по­

країни й вигублені в горах і долах Афганістану. За­ вер~.Ується робота над укладенням мартирологів

І

Хочу лише сказати, що здоровий глузд, зрештою, переміг. 17 вересня цьо·

віддрукова­

«Плосківський».

принциповість,

в

є

<<Десна»,

ром АК «~а т· Мfко­ лу Cтenaнr'l_~a , \"'д~ковича. ~---., ,/ Повірте, ,віші і

через

жнивних культур, багатих на вітаміни. Це агро­

сталИ

«З

~<ЧорНі тюльпани», в якому поіменно названі

шю

Богданів­

багато

хто

він

раніше

щині.

олійної редьки, ІНШИХ цо­

ПІ

ІЯ

карбо­

кооперативу

Пройшов працював

ний наказ про п~ен­

тися

служба

тав,

читав

на нашій славній Бровар­

квітками

ТJ:Іроло

ТЕПЛИЦЬRИП,

вистуnав

власне, чесних

до ~онця зелені. рослини

один із великого хлібо­ робського роду, котрий і народився, і виріс тут,

що

назвою

. ~екає виходу в світ унікальний мар­

книг-

«Салют:~>.

дирек-

вже

що

з

трагічно

Так було і тоді. Хоч усі й готувалися до ви­ борі,в. Але nриїхав голо­ ва nравління «Київагро­ плодоовочnрому» Анато­ лій Дмитрович Грязєв і наnерекір демократії за­

на

Він

з

Стус

утримання:

голова

районі не забезпечують­ ся демократичні обрання. Люди не мають можли­ востей висловити свою думку, оскільки бояться, що 'ім згодом відомстять.

згодом

осоромлювалися.

ке­

на:~>.

зрозуміла,

призначали

номічна

дітей

А.

району

тора

посади

і

починаючи

лем

батько яких нещодав-

но

ось ті риси ха­ притаманні і

чали

рівні

тягнуться

трьох

5

в Требухові, на якому ви· бирали, вірніше, призна­

ством:~>

доби

на

у фонд мuосер­

господарств

далі понад шляхом зеленіють друж­ ні сходи озимих зернових на зелений корм для ху­

добре. А там

nід

боти», • в яком.у знайшл 1сце нагло убієнНі варва­ рами ХХ стоЛІття . новиті речнини нашого народу,

допомог­

tвсячами

взяти

чи

яких так багато nонад бобрицькими

осокорових

тисяч

з

харчування,

Споrад •..

.

на самоті з нею: чи то се­ степу

на

трьом цього

Седо і дюди

віть іноді примхливою і важкою. Часом буває ред

сепа

ків

кормів,

люга. За своєрідну кра­ су, за <<бабине літо», за

-

старшим і молодшим Ма­

директор, року не мен.

Причому

серІапу

вирішипи

15

ки,

люгам. У цьому nереко­ напась і я. Пригадується минулорічне зібрання керівни-

на

заготовлених

торік.

підг.?товка украіНського

ванців хворій дівчинці Ользі Биховській, яка потребує пікування в Ітапії. Думаємо також

СЯЧ

ТИСЯЧІ жінкам

ність рактеру,

кукурудзи.

-

ти

дя району. А ось не так

заплавних землях Трубе­ жа і 30 гектарів пожняв­

хлібо­

директор

щоб

також

працю.

По-своєму пору

лені

ми

СвоІ

uерерахувапи

згодовувати

.

2

ерераховаио

місячні

пубпікації

давно

фонд. Через рік карбованців видіJІи­ JІИ на бпагоустрій Брова-

карбованців.

письменник:~>,

цей

1000

у Вірме-

бупо

1500

перераху­

засобом

ів . «Саmот• пе­ ав на будівницт­ еркви у Рожнах, а

стихійиог

міJІЬйоиів

7

карбованців,

«Українс~ий

у

ова

кістю. у фонд

то­

видавництво

Добровільно сформованим колективом ентузіастів літераторів, науковЦів, журналістів на основі ви-

бпагодійи~~·

спож~ поспуг

Завершена

України, ~~~-народної

українознав-

-

ванців. Займавт

«Сапют•. За

письменників

України, ·Інститут

боду й щастя рідного народу.

Взяпи на утримання Аітем і

пе

мартиропогів із поіменуванням усіх синІв і до­ чок Україин, ·котрі віддапн своє життя за сво­

психуш­

ках? ..

ноїчною

Спіпка

рух

опрИJІЮдиити

юв ІЗГНО­

.овстобрюхами

та

історичному

nисьменників,

геноциду,

рога смерті>>.

вважає своїм священним завданням вияв~rи і

. аJ?ійсь­

наших суч

ому

реєстру

сталінського

редакція «Літературної Україин:~>, Державний <<МартЩ(олог України•: карбованцевий номер архів-музей літера:тури й ,мистецтва, Держав- 609030 ЩІЕРУ МФО 300034, валютний номер ний музей пітератури заснувапн громадський 011070785: ·. бпагодІйиий фонд «Мартиропог УкраіНИ>>, який RООРДИНАЦІИНА РАДА ФОНДУ

терорами очамрілі від класової ненависті сталінські поплічники. Нас розстрілювали по бабиних ярах та хорольських ямах, видушували в газових каме осненцімів та майданеків, дощенту ви:нищ и

допено

терорів

одний

розкозачували, розкуркулювали, розселянювали, розlнте­ лектуалювали

nеча.1ьного

жертвами

З метою відро ення духовності уЩ@інського Яка воістину грандіозна, многотрудна і благородна народ;r, з мет узаконеІЩЯ суспільно! еІQ_Jавед· nраця! Ії ніхто й ніколи не виконає, окрім нас самих. пивості жертв царського, біпого, 'lel!BO.ось тому фонд «Мартиролог України» запрошує ного, 1С пlиського, гітперівського й брежн~ всІх бажаючих взяти участь у створенні скорботної

постала реальна ет,нос;у а лиця

року,

1917

на

mодиість 'Україин р - державЩ суверені вість. Проте її вепичніс воро застерігапа: визвопе народу немисJІИме без від п я його історичної пам'яті, національ 1 само омості, прадідівських традицій самобутвост .

Та що згадувати сиву давнину, коли за життя нині сущого покоління з волі червоно-коричневих міжна­ родних з.тючинців знищено деся:rки мільйонів сиНів

нИ

скопище безпам'ятних манкур­

ТІВ.

племені.

і дочок

nуск

мартиролага

nрагнули труїти із свідомості прийдешніх поколінь саму зга.дку о розгнуз~аний геноцид nроти україн-

за

в~ення судово-слідчих сnрав, що зберігаються в ар­ ХІвах колишнього КДБ, вже оnубліковано nерший ви­

чаJІьниіі

рік

менІ,

адже

тільки

вав­ розпочав­

ся.

Пояснення цьому вирішили знайти у розмовІ з старшо­ класиицею.

'--

цІнує якщо

Любов МикоJІаJвиа ,~~;уже АУМКУ !ншоrо, навІть це п'втикJІасник, уміє

висJІухати, зрозумІти І визнати свою помилку,

чула

у

навіть по­

-

відповідь.

Отже, секретів немає. Все дуже nросто. Уміє

повчитися. Нам, мовни­ кам, дуже радісно зараз працювати. Адже трива­ лий час ми вивчали рід-

nоважати. іншого. Азбуч­ на істина. Отже, педаго­ гічна грамотність теж починається з азбуки.

ну літературу не на най­ кращих її зразках. Цвіт

І знову заквітчане шкільне подвір'я, веселий щебет дітвори. Шкільний

літератури би в тіні.

зрозуміти

залИшався ні­ Тому можна

nоЧуття

вчите­

ля,

який

відкриває

ві

світ

неnеревершено'і

учне­

вересень

nередає

еста­

фету жовтню.

И.

rРИЩУК.

.


ЖИтТЯ:.

сП О В Е

Важко знайти nояснен­ ня тому факту, що· остан­

зети,

а

краще

Сповідь гадхово о:дна

СЬОГОДНІ

шла саме в нього. Я ди­ на

відразу r.lяд, що

впІймала

та

не

дівчину,

зJ,Jобила

по~1ічас,

вена

мій

і

гог.

давна Галя, так звати ді

за-

дівельний техні

і

е ез

ма.

не, та я е д~ється

я хотів щось зрозуміти чи пояснити, та марно.

и

з

Тоді вона вже готувалася

- То мій лист?

в

втома,

УСІМ

по-

тому-то й не бач

умІВ.

Це була вона. Дівчина моєї 1\1рії! Я не знаю, як дійшов до своєї хати. ян ченав вечора. Адже у се­ лі сьогоДні весілля і вона повинна бути там. а, мож­

. н астуІ!_НОl

ІJанню

і

радості

не

бу:ю

ніше

П. Про все це ми розмов· ляли того вечора, коли познайомилися. вже

не

1хав,

.

А ПОТІМ Гал~" сказала, що я набрид ш, що не

хоче мене б!ічити. Все це б~ ЯК СНІГ серед ЯСНО· су оти і ~ неба. Я стояв перед а ле~ІВ Іjрірвою моїх надій і мрій. б

своє рщне село. ІншІ .

в·се полетіло шкереберть.

·

qата перестали мене ЦІ а~

у технікумі мене не впіз·

вити. Галя теж, як мею

Мннола Х., А через кілька днів за­

и ув л

ов

н·

меж, ІШЛИ побачив, що· незнайомка теж вийшла на моїй зупинці.

Здиву­

всередині.

Ії запитання холодною ко-

ривамн н

чення педагогіч oгol\j учна лища. Я ж закі чув б .. вва

виве

вирі·

лючкою впилося у серце.

нями, несподіва ими

річнш шкош

акін·

лікарні,

я

чину," викла~ає у вос піс

з

вітав і сам автор листа. Високий, світловолосий. 3 сумними добрими очи­

Інколи своїми фд

жх_вався. Тому що КО· ха~ 11, кохав, як тільки

Я у

яжкому ста·

лу.

Чого nрийшов?

_

ступне

- Я й не хочу робити комусь боляче. Розуміє·

Нескоро я вилікувався. І все ж одужав, зня-

те,

ли групу інвалідності, по-

це

просто

означатиме

для мене повне одужання,

у технікумі. Ми

інколи випадково

це Вам

ня.

'

новився

навіщо

бите боляче тій байдужій вродливиці. Вона ніколи не відчує докорів сумліи·

розсудлива. вона не мала серця а тому помиляла-

ся.

надру;куєте

потрібно? Все одно не ~о­

теж. Холодна і

-

А

-

ДО шлюбу. Та нещасливим було її заміжжя і на·

ви

-

зустрі·

сказав він і вийшов, не

приїхала та дівчина?

здавалося, _була рада на-

шим

зустрІчам,

~fв~~~~ового т перенапруження потраnив до лікар-

qаємося на вулиці чи ав-

попрощавшись.

т?бусн_ій зуnинці ..!Зона н_е

І сnравді, я не ПОJ\ІИ· .1ився, бо увечері зустрів

дала

про

ні.

вщnоюдає

цей крок

наблизить його

вдачі

і

зустріч

долею ...

:шво,

по­

вигляд. .1нш

них. Виявилося, що відне·

розта­

брак часу в село н т уже й часто п иїж жав,

короткою.

листа.

вийдеш,

невже

такою·

не

Отак болісно вмирала моя надія. А коли зовсім nомерла, я став інвалі· дом. Нали останній раз

вийшов

8 .N2 81 (8324)

на причинила мені біль. Та я не ображаюсь на неї. Все рівно ми б ніко­ ли не були щасливими. Це я зрозумів nізніше. Нрасиве яблучко та чер·

nри·

неї буде відмінний п~да- в зайти до неї у шко-

Ще ніколи дорсга до мого Рідного села не була

ся, ніби полинуло із гру­ дей, мов вітер у чистому полі. Вона стояла на ав­ тобусній зупинці, а я з ля­ ком думав, що мій авто· бус зараз під'їде і я більш ніхоли не побачу її. А підійти не наважувався. Під'їхав потрібний авто­ бус і вона ... о, диво! За йвився

<<Де

наnисала

не разу,

і я. була серед запроше·

неш, ніби хмаринна. і до­ роги наші ніноли-ніколи не перетнуться?».

пам'я·

таю ту першу зустріч. І те, ях сер.•-1е стріпонуло­

"

думка:

нрасуне,

послухаємо

вона

лише

пульсувала

що з

та

жодного

мував її,

У

заnевняв,

прийти. йшла

н на весіллі, де вона, як

посміхалася.

скронях

йоrо бlль. ЯН

ЯБЛУКО

ЧЕРВИВЕ

нім часом <<Калинонька» одержує більше листів від чоловіків. Сьогодні друкуємо сповідь Мико­ ли Х., який пережив не­ щасливе кохання. Не ста­ немо питати йоrо, чому він написав листа до га­

стор.

3

7 жовтня 1992 р.

8

саме

на

весілля

і

свої

розnов1-

перші

усnіхи.

Я

не-

підтри-

Мама

що

я

сказала

Галі,

хворію,

просиЛа

..................................................................................

на

мо1

Раптом подумалось, що

прищ-

тання. Хоч не я їй, а во-

з

СПОЧАТНУ кільна міні-інтерв'ю.

Ось як відnовіли на запитання, чн ви щасливІ·,

інженер:

Так, щаслива, бо із задоволенням йду на ро­

-

боту, а звідти з TPJ~1 же почуттям додому.

Сторінка

жінок

ДЛSІ

Медпрацівник:

-·Звичайно, бо вся сім'я моя, слава Богу, здо­

рова, а це сьогодні

----.,

Колега-журналіст:

найголовніше

· Чи щасливий я? Суди сама: я закохався мені

. -

легко ш~шеться, м~ю чимало творчих задумі~.

многотрудне жі~:о:;,

-

можна стверджува­

затишок

панують -у

до­

-

З

цим

можна

На

жаль.

твердженням

не

погодитися.

доводиться

..-статувати.

що

кон-

кількість

запальних процесів, перед-

раків

має

тенденцію

збільшення.

Тому

до

кожній

Чи не в нашому ви­

закладене

ставлення

до

таке

свого

здо­

ров'я.

-

мі. 11е

наслідки.

хованні

доглянуті діти, радість

-

А це може мати не­

гативні

життя наших

ти, що коли здорова мати і

ють.

НЕЗВАЖАЮЧИ на

-

віку

самого

раннього

Дівчаток

nотрібно

навчати nравил гігієни, як

одягатися. берегтися від переохолодження. Дівчинка

повинна

знати

про

особливості

будови

свого

організму.

Недопустимо,

дагога (де ж тут бути да>­ вірчій розмові!), і мова

ралі. Але є одна обов'яз­

заходила

кова умова.

про

будову

ста·

тевих органів хлопчика чи

дівчинки, сунии засоби, кували

сексуальні

сто­

чи протизаплідні нам скромно дя­ і говорили «до­

сить>>.

Чи

том

святенництва

не є результа­

факт,

коли

той

14-15-річні

приходять

перери в а т и

вагітність. Дивлюся на це, як на катастрофу. Дорого обходяться нам прорахун­ ЮІ в статевому вихованні.

Тому хочу нагадати: nерш, ніж зробити серйоз­ ний крок. дівчина повин­ на знати, як уберегти се­ бе від вагітності. Це їй

Здоров'я жінки­ Оагатство сім'ї

порадить

лікар.

Зрозуміло,

-

nриходить

на

коли

консульта·

цію ~tолода жlнна, але навряд чн прийде з по­ дібним запитанням дів

Бесіда з завідуючим жіночою консультацією Володими_~:оu Миколайовичем ТКАЧЕНКОМ.

на.

ЖіНЦі щонайменше раз на nівроку треба відвідувати жіночу консультацію. Це набагато простіше, ніж довго

ся.

і

складно

лікувати­

Ножна жінха

віданні

дить

при від­

гінеколога

прохо­

онкопрофогляд.

При

визначається

дис­

)rдьому

пансерна група. Всім хво­ рим

рекомендується

вання.

Прикро,

що

ліку­

жінки

не

надають належної ува­

ги

своєму здоров'ю,

тягують Часто ві

від­

візит

до

лікаря.

навіть і

на

nисьмо­

заnрошення

не

реагу-

щоб з

випадало

І все

-

виховного

ж,

встуnати в

статев

вання. А тривал було саме так.

зок.

ч с це же доб-

ре, що нарешті

в

т

с

мо

страждати

гластва,

від

від

надмірної

неві-

незнання,

сором'язли-

вості.

Щі вони

·

Пам'ятаю,

тому,

12

читати а

років

10-

нали приходили

лекцію

це було

школярам,

обов'язково в

присутності завуча чи пе-

цеnтиви.

вони

нешнідливі,

надійні, ними ристуватися

можна нотривалий

Великою і заслуже­ nопулярністю серед

жінок За

о nротиІх Бідорезерванонтра· чі,

абсолютно час. ною

а-

утн ханжадітьми. Уже

лі статеве вихованн рІt.)'-п инні зн и стало бути за 'о ою заплідні засоб темою. Це значить, о в мо багато. Це майбутньому ми не· буде· тиви, гормональ

користуються ВМС.

час

своєї

спостерігав падку

застосування

Іх можна ре­

комендувати

вим

лише

жінкам.

му

випадку

засоби

спі­

В

здоро=

будь-яко­

роботи

nорекомендує

лі­

кар індивідуально. Ус­ пішно застосовується й

фізіологічний передження інші.

метод

по­

вагітності

та

ускладнень

як

ПІднятися над нашими щоденними побутово-насущ­

ними проблемами, не розгубили те. з чим ми при­ ходимо в ~ життя: Інтерес до нього, бажання са­ моудосконалюватися, нарешті реалізувати себе як людину.

ІК БУТИ ЩАСJІИВОІО Роздуми жінки-опти.иістки

Жінка не повинна по­ збавляти себе радості близькості з коханою лю­ диною,

ше

вважаючи

по дружнім

ком,

вона

живати

це

повинна

всю

ли­

обов· яз­ пере­

гаму

почут·

<<ЕдинственньІй героизм нак она

ШАРЛОТКА З ЯБЛУКАМИ

ти сувору дисципліну тіла. правил дієти кожен з них

свої

матч»

власні

видає

рецепти.

секрети

актуальний і сьогодні, він буде актуальним завжди.

Любити життя... Незважаючи на численні <<але>>

. ;ак, вона вміла бути щасливою: кохати і бути

лікарі доnоможуть ви­ рішити проблеми контра­ цепції, у нас приймає сек-

сопатолог, умови

для

nальних відне

що У порівнянні з самим Життям

лікування

nроцесів,

обладнання.

Шановні жінки! Будьте уважніші

до

свого

здо­

ров'я. Адже справді ваше здоров'я

-

сім'ї.

чоловінам

А

це

багатство хотів

би нагадати: бережімо жі­ нон! Розмову

записала

на-

Н.

ГРИЩУК.

стверджує, що ніколи вала ні наркотиків,

не ні

плексований вання,

він

зинфікує

ДЖЕJ<СОН.

страхом

буквально

Щодня

зто

кілька годин рі_ Ось уже ріанець».

рою.

посипати

в

11

Джейн

Заком­

р

це

бореться

змусило

доначальницею

її

аеро-

захворю­ все

де­

де­

кисне.вій каме­ років «вегета ·

американський

о

тел

о

nрот

ся

актор

змоаоду виховував у собі купьт

е п'є добирає

гом

двох

меню. годин

займаєть­

бігом,

су­

WAMPAR,

все­

таки краще замінити ліа­ ну

матерІао~~ами пІдготувала

традесканцією

-

та­

ка ж красвва, плететься І неприємностей сить

...

увазі ра­

Марина

и радость,

\

ПІзнала раДІсть материнства.... Как правая и левая рука Твоя

душа

моей

душе

близка

Мьr смеженЬІ блаженно и те~ло, Как праное и левое крьrло .

Т АН, ЖИТТЄВІ проблем~: що називається, nо­

ставили нас зараз на коліна,

но дJ:Іхати. Ми ніби посіріли nосмІхатися, раДіти. Та з

про героїзм та лю!5о

заважають нам віль­

айl'І

турбот, розучилися слова Р. Роллана

житт

А слова любов та

- слова-син і . іЧи н так? . Любов ДО мате ·ral{~ ПО рува~а тобі життя.

щастя

Любов до ближнього, д_о ~ри ~ихає...

Нохання до ТІ

1 життя -

не житт~.

людини, без якої

бов до дитини -свого про-

t /.

довжен_ня...

д~. що нас лінує, на-

но І

."

А хІба не щастЯ" постшно отримувати від долі

~арунни щодня новий день? Інша справа. чим ян ми його наповнимо. Щастям вважаю мати на­

1

дійних, перевірених друзів. Низький їм уклін за ро­ підтримку,

доnомогу!

спектаклю

не

довжиною

в

оселі вогник сновному ре­

жит

що

зветься

<<Моя сім'я». Нрім того, у кожно'"' ..м-'І:'rІ.--~ у житті головна роль роль Улюблено· жі и. е бага­ то до чого зобов'язує, хоча б тому щ

велоси­

сnортом.

Добірку за матч,.

с ПарІ

Н.

ре·щодня

може

спиртного,

гімнастикою.

nедним

СІЛЬВЕСТР СТАЛЛОНЕ Зна­

менитий

R

А

роки

н?ханою, пи_сати-народжувати чудові nоезії, нарешті

М.

Горький,

ноторь1х

<<есть чувства,и мь1сл

говоришь

nрино-

только

любимой

скажешь никому больше>>. Ми ми

~ та гавань,

-

в якій

,

и

огадки, о

женщине

и

н дихаємо, ми

не

-

авжди затишно.

Нарешті, саме нам, жіннам, прис ячують nоети та прозаїки рядки,

перечкою?

у зрілі

умею>>.

рятуємо, подружиьою

вжи­ снот­

проводить

перюд, ,уже

Цв"єтаєва nисала: << ... дайте мне покой

жисери

КАЖУТЬ ...

рос-

не

МАйІ(Л

його

чоловіків. Це ми вміємо запалювати затишку та nорозуміння. Саме ми в

що

ворних.

пиріг

сзірок».

ва­

єдине і ін­

не буде.

Думається, що ми, Жінки, набагато щасливіші за

До до­

к

-

У час~ свого нел_егкого буття, маю на

дянськии

за­

відnо­

дріб'язковість:

-

Любити життя ... Адже воно у тебе -

є й необхідні

ви­

браком ласки

чудовий:

-

данте мне бь1ть счастливой, и вь1 увидите, как я

сПарі

за ати

ее>>

раз нагадую: в жіночій консультації кваліфікова­

Стал-

МАДОННА. Харчується ви· ключно овочами. рисом. п'є ли­ ше воду. соки, трав'яні настої. Багато спить. Прокинувшись, вона робить гімнастику. з'їдає мізерний сніданок і біжит свої щоденні 15 км. Мадонна

видеть жизнь такою

любить

ма для жінкИ, наносить шкоду здоров'ю. Отож ще

досягти успіху і не втрачати його, вони змушені витримува­

дав

все~таки

шого, кращого чи гіршого.

РЕЦЕПТИ пЗІРОКи !(раса, шарм, динамізм основні козирі їх слави. Щоб

и

глибоко фІЛософськии вислів Рамена Роллана. Він

зуміння,

Броварська кухня

е_сть,

тів. Вирішити nитання контрацепції їй допомо­ жуть лікарі жіночої кон: сультації. Навіть міні­ аборт (регуляція) пси­ хологічна і фізична трав­

не

жодного

ПораДІла за своІх ресnондентів. І знаєте чому? Чі люди. щасливі, перш за все, тому, що зумілн

протизаnлідні

ні

ст тев

необхідн

жити. Д ми

щГ-'\J в

~ер

елідну

наnовнені ,любов'

А ОСЬ ЩЕ одна точна зору Думка Івана Буніна: О

счастІ>е

мьr всегда

лишь

та повагою.

цього

приводу.


4 стер. 8

"

Щоб грозі

протистояти

печенігів,

дував

жу

7 жовтня

І оІтя.мІ і дорос.ли.м ...

збу­

розгалужену

чи

Знову,

традиЦію

порушую­

попередни­

ної

Західної

тим

самим

чаток

тривалому

ництву

цей

з

супер­

. 'ІUІІІІІІUІІІІІІІІUІІІUІІUUІІІІІІІІІІІІІІІІUІІНІНІІQUUІНІ'

полянами

за

Орвст Субтедьниtl -

регіон.

Він

також

товських

його

змусив

ятвягів

ли­ Во­

установив

лом дружні

стосунки

поляками,

з

мадьярамн

віть після хрещення Во­

і

ладимира у

чехами. В основі Цієї нової західної орієнтації

лежало

988 р. вони

прагнення

ланні то,ргові

шляхи на

ли У Криму Вlзантійсьне

захід,· а також пронласти

сунь), шлюб нарешті від­

тинополь. Внаслідок

бунся. у 988 р., прагнучи ян-

підnоряднувати

інші

шляхи

лодіння ли

собі

на

того,

во-

охоплюючи

свій

Євро-

близько

800 тис. нв. нм. Найголовнішим

русичі

(Кор-

р.

Почайну

й

там

усіх

разом вихрестити. Незва­ жаючи на опір людей,

ства.

ли,

а

ви.

Церква,

землях

Розуміючи,

ївсьна

Русь

жила

пере-

щоб

релігію,

знайти

витончені

ження

лися

традиЦійну над

більш

способи

натомість

християнські

структури

й

nрив

віри,

жих прибутків.

яні

дві

потрапили

до

цих

зріс пре и рової ди аст

ми

тепер мом

Русь

мала

й

утримати

мага-

ян

ніші торговельні та полі-

ТИЧНі

СТОСУНКИ.

<<Повісті

розповідається,

Р

ОЧ у

временни

днала

олодимипов'язаної

іС

еп

ти

кровоnролиття,

погодилися

належав

до

хрис-

розділити

тійсьної церквн підт·римувало монарше nраво на владу, київські князі знайшли в ній ту ідеоло-

га

гічну

Мстислава

Русі

іслам

через

забороняв голь·ні янстві

з

·рознішними

алн

й

вибір

ач

на

то\

христи-

ства

·

х;рещення

християнство коріння

в

Русі

вже

Ниєві.

з

ької

«сім'ї

правнте-

», з іНшими монарха. Прийняття християн-

чинники.

свідчить

Сусідство

·н

Візантії, реЛігій·

економічні

пустило

и

що

ужива

спинили

Ольги,

н

те,

напої,

Ян

ві

христи-

малоu позитивні

зультати

и

для

ре-

внутр!Ш-

нього життя нраїни. Оонільки вчення візан-

не

опору,

мали.

знайомила вителів

яноУ

раніше

Церква

також

київських

з

лями

новими

в

янізаваними болгарами і новонаверненими поля-

самому сусnільстві Ниївсьної Русі з'явилася ак-

ками

тюшо

та

уграми

лише

діюча

що не лише забезnечувала незнане раніше ду­ ховне й культурне єднан­

зантійського різновиду насамперед пояснювалося політичними причина-

ня, а й справляла величезний вплив на нультурне й господарське

ми.

життя.

рам

за

надану імперато­

допомогу

шенні мир

у

nриду­

повстання став

Володи­

вимагати

ви­

дати за нього їхню сест­ РУ Анну. Побоюючись,

що

згода

на

<<варваром»

стиж

пахитне

візантійЦі

намагалися

становище,

із

пре­

імператорської

настії, ко

шлюб

ди­

всіля­

поправити

домагаючись

від Володимира ти християнство.

прийня­ Але на-

Початок

у

!.".Ni

78,

79,

80.

теріалі

<<Про порядок

Важко що

переоцінити

християнство

на

ввв.Іа.JІUП

4ІuтІ.І

період

тати

внутрішньої племена

й

кого

до

від

1992

року, в роз-

абзац

категоріЯ>> треба

чи­

так:

ai,..NiAa•uten. -

І І

І І

Однак

r-8.

ни

ЙОГО

1

пнпнs

тя

з

-

ку по

від

машиністи

механізації. Відділ кадрів. Телефони: 4-02-87, 5-65-33.

ДО УВАГИ

його

Тан,

приймає

--

компенса­

князь

ків та

його

та

інші

наміс­

часу

те,

перших

що

пле­

1 31

Педагогічний

липня грудня

1986 ро­ 1986 ро­ 5 кален­

реJ.аатора

4-IW-81;

-

передчасної

смерті

І

тя

-

сім'ї

щире

иа:ретарв

СОЦІІ.ІЬІІВХ

DНТАІІ/о

4-02-92;

рцІоІвфорІІаІІІІУ

-

Бровари.

.рова,рського з

училища

nередчаСІІюю

вули­

Адм•ініс'l]ІJЗ~ія, nроф 100 м і весь. колек . блексіївНJі

з

nриводу

Фізичної

смертю

покійної.

рід

тяжко1

СПТУ-4лХ~~~~ М~І(О м ті

втрати

.

е ер

її

м~рІ.

~'"'

Редактор А.

Бровари, вуJІ. Київська,

ре,1,актора,

-,. 4-21-34; -

колектив,

покійного.

sастуnвваа

м.

5-69-88.

висловлює lll;lf!)e сп.івчуття

Ніні

співчут­

Квівєьц область, м.

4-03-78;

вІцІ.tу

'ІІІrtІІаІІв

вислов ..1ює

ого­

металу.

люють и{ире еnlвчуття вчительщ У.~илищ

елек­

ЛЕЩЕНКА Василя Григоровича і

2&6020, -

&ІАПО8(Д8.І•ІІоrо

Dромнс.аовостІ

а

райвузла зв'яз­ сумує з nриво­

тромонтера

АДРЕСА РЕДАКЦП: Те.Іефева:

ду

підприємств~:

кvльтури глибоко cyмjr у в'язку вИкладача училища~ МЕЛьJmЧЕНКО

і

-

секцш

/ ЕЛЬНИЧЕНКО НадІї Ф рівии співчуття її чол ку МЕЛЬНИЧЕНКУ, Іванv йосиnович . м·етодисту ц,... о училища, а також близЬким і рідним кійної. / ..~

Русі чимраз більше удос­ коналювалося, багатіло. (Далі буде).

Колектив ку глибоко

виго~~лення

теля і висловлює

мен ·з агресивними воїна­ ми-купцями зі Снандіна­ вії суспі.1ьство Ниївської

не­

на

металевих,

Броварський міський відділ освіти глибоко сумує з пршюду передчасної смерті вчительки ІJО21Ісько1 мови і лі >атури училища фізичної культури, ·""'аршого вчи-

з

контактів

східнослов'янських

воріт

інших виробІВ

ладнання. Тел.

приклади

піДтверджують

виготовлення

ця Лісова, 2, територІя ГСКТБ мниного об­

ники.

Ці

замовлення

сейфів,

Адреса

встановлю­

чи

на

об.1аднання;

рожі із арматури, ~ас?сів для колонок, ба-~

грошовою

її

замовлення

приймає

кіосків,

замінюва­

що

п'ятиблочні;

нестандартного

тур­

підданих.

пропо­

машини для виготовлення шлакоблоків

-

й подекуди що свідчи­ жит­

«ДОСЛІДНЕ»

лінії для в.иготов.1ення шлакоблоків --

-

зако­

про

підприємство

десятиблочні;

помста

цією,

вав

Мале

нує до реалізації:

систематизу­

всезростаючу

ПІДПРИЄМСТВ,

КООПЕРАТИВІВ ТА ПРИВАТНИХ ОСІБ!

nра­

існуючі

розря-

-- 5-6

Оплата праці договірна. Звертатися за адресою: Броварський р-н, с. Калинівка, вул. Ігорева, 12. Управління

часи за­ <<Руську

стала

бульдозерів

дів.

загально­

правителя

лася

кільності

ку не менше дарних днІв.

- . . .llacr,.._

ній

кровна

речі,

року

1986

робочих дніВ;

4 211-25;

слюсар-гідравлик -- 5-6 розрядів; трактористи -- 5-6 розрядів;

біль­

з моменту аварії до

незалежно

11'111Т•

яна

лише

Еро

боту

був останньою війною ру-

-

В не

ло

ВОЄННі

який,

розрядів;

кодексом усієї кра­

валися, але з~Іінювалися,

Нарпат­

затьмарив

.. ........ ....,... ...... ....... ........,., .,._.. ............ СТОРІІІВ8Х

їни.

та

до

30

вовим

гір.

досягнення

запере­

церкви,

зведення

правду>>,

Балтійсь­ моря

ян

прийнятних у ті конів у єдину

нареш­

від річки Они до

руської

стало

завоювань Нро.слава про­

Чорного

це

Досягнення, з яким чи не найтісніше пов'язуєть­ ся ім'я Ярослава, за яке його прозвали Мудрим,

цих

володіння

-- с.1юсар по ремонту паливної апаратури 5-6 розрядів.. -- слюсар-електрик по ремонту електрообладнання автомашин і автокранів -- 5-6 -

правда''

ті розгромив печенігів. У результаті

рядів;

митрополитом

русина Іларіо­ історики роз­

.,.,t•!'Cia!Ht

ти, nідкорив нові прибал­ тійські

що

уперше

шість учених стверджу­ ють, що патріарх Нон­ стантинопольський усе ж зберігав верховенство над Ниївсьним митрополитом.

сму­

тинополь,

Нонстантино-

ку

в

Київ

Pc.aaJtТOp А. ВОЛОШИНЕНІ(О. вххоJІ,Іn. 3 17 пітвя 1937 poii:J. Дні впо.~у: сер&АА, субота.

118

·

полянами

у

турботи те,

«Принт».

УПРАВЛІННЮ МЕХАНІЗАЦН ОБ'ЄДНАННЯ «УКРАГРОЛЕГКОНСТРУКЦІЯ» на постійну роботу терміново потрібні: -- машиністи екскаватора -- 5-6 розрядів; -- слюсар по ремонту двигунів --_5-6 роз-

чення Ниєвом церковної зверхності Нонстантино­ поля. Проте, визнаючи факт вражаючого розвит­

розширювати

захоплені

фірма

Свід-

він

врегулювання трудових спорів;

соціального забезпечення. Ціна 256 крб. Надсилається за поперед­ ньою оплатою або за гарантійним листом. Наша адреса: 252022, Київ-22, а/я 33,

За ча­

стало

р.

1051

глядають

нордони своїх і без того величезних володінь: він відвоював на заході зем­ лі,

--

бус

Софії

княжої

церкву

Ниївським на. Деякі

про­

центрами,

Газета

тмаіст~о

довжував

ності;

Ниїв ряснів цернва~ш.

призначив

і йо­

Констан­

«Друга

другий

Як

вдалий похід на

бі,к

у

започатку­

цими

держадw іністрація.

·--·&ІІІ•

при­

про

вва­

Ярослав

князь

храму

ченням

на

між

розкол

ЖИТТЯ~ ГроІlа.JІСЬІtО-ІІО.ІІіТВ'ІИ8 rааиа. Зас.ІЮІtНІtки ко.11ектn ре,а,акціІ raanв. 5роваfІСЬІtі і районна РаАН народних депутатів та район­

Tilfloall

батько,

ний став

що

пере­

осередки

Нонстантинополі.

могутності

Володимир.

го

ських

вересня

ви-

вав

того,

йшло до Ниєва не з Ри­ му, а з Візантії. Згодом, коли відбувся релігій­

•НОВЕ

За

те,

му в «Новому життl1>

ма­

з

стлгнулися

розвиток.

иіська ІІа

:х,рис-

тияис.ьким Заходом, а не з ісламським Сходом. Цей зв'язок зумовив її небачений історичний су­ спільний і культурний

ДlЛl інструктивному

з

дачі посвідчень чорно­ бильцям», над,руковано­

Вибачте, ч орноби"ІJьці В

пов'язаною

двома

Продовження.

то

які

на

уславився

зразок

Київської Русі. Він роз­ винув і вдосконалив бага­

Завдяки епохальному вибору Володимира Русь стала

црийнято

апогеєм

Засновува­

Найбільшюr діамантом Цій короні був собор Святої Софії, зведений на

князювання

Ярослава жати

йо­ зро­

у

Русі.

Тривале

установа,

nрискорило цей процес. Проте прийняття християнства й саме його ві-

У 987 р. візантійським

правителем

модє­

А

р.

1036

церква. ;нонастирі,

товерхий>> понад 400

київський престол сів Ярослав, що став єдиним

пра­

управліНня.

у

швидно

пlдт.римЦі

сів його правління <<золо­

во­

обрядами виклинало хват. Насправді ж за вибором Володимира стояли конкретНі політичні

'сланЦі

го

дівництвом церков.

вони

лодіння між собою. Лишаючись у Новгоро­ ді, Ярослав отримував усі землі на захід від Дніпра, землі на схід відходили до Мстислава, що перебрався з Тмуто­ ронані до Чернігова. Ни­ їв це надзвичайно важливе для обох князів місто лишався нічиїм. Тільки після смерті

ФІРМА «ПРИНТ» збірник «Новітнє законодавство України», випуск .N'!! 2. В ньому, зокрема, можна знайти вичерпні відповіді з питань приватизації, оподаткуван­ ня і бухга.перського обліку; зовнішньоекономічної, біржової діяль-

внутріш­

Завдяки

ро­

1992

пропонує

передусім

ній політиці.

ливо

Проте перемога ця не дала йому повної влади. На Ярослава nішов вій­ ною його б,ра·т Мстислав Хоробрий, і, щоб уникну­

аветним доlЙСЬНИХ імпе-

угорська-.

у

листопада

-- 1

При невиконанні цієї вимоги незаконно підключєні ліхтарі будуть негайно відклю­ чені від електромережі і демонтовані з опор. Адміністрація РЕМ.

культури, населеннЯ ста­ вало дедалі урбанізовані­ шим і освіченішим. Особ­

велиного варязького вій­ ська розбив Святополна.

ор

літ>~ун по

з

Ярослав із Новгорода, у 1019 році за допомогою

спиралася досягнення

тво,рювалися

святих.

кня-

з

принцеса­

та

ва

стала

при·

· її

значно

··,

до

церква

одружилися

на

лися

стар-

Наслідуючи батька, іН­ ший син Володимира,

н елідон

нововведе

тияН'Ство та іслам. Тобто релігії тих країн, з якилася

ославна

н , ли

того, десята части

хрис-

-

Ні

ше отримали ши оні цри-

вілеї та автоно потреби надходи

поля його зору,

церн

Нонстантинополя,

соЦі-

бачив

будува­

служи

альних та політичних прагнень суспільства. Володимир

ідо­

організаці -

позичені й

вира-

духовних,

язичницькі

поляків

між nід-

ий син Володимира Святополк (літописці час-· то називають його <<Ока­ янним>>) напав на своїх молодших братів Свято­ слава, Бориса і Гліба та nобив їх. Популярних у народі Бориса і Гліба

лі якої були ціл~м з -

Ні

він

заr.шслюва тися

тим,

ламалися

що Ни-

уже

свою

язичницьку

став

християн-

тримною

синів

Термін виконання ку.

ють Ярослава <<тестем Європи». Проте його гучна сла­

нової

братовбивчої Вlини Рюриковичами. За

з його себе поль­

го королів. Не дивно, що історики часто назива-

( 1034

~~

приємствами.

узяв

норвезького

Володимира

сnричинилася

за

провід­

ми, а три доньки вийшли заl\Jіж за французького,

по­

Мудрий

.

Смерть

Володимир

ненням Володимира було впровадження на його неозорих

Ярослав

-1054).

одну

сестер

європейськими

ляками.

наказав позаганяти юрби киян У притону Дніпра

досяг-

-

принцесою,

його

закладе­

віри

була

ключєні до електромережі РЕМ, про необхід­ ність укладання договору на користування електроенергією або підключення цих ліхта­ рів через електролічильники власних будин­ ків. Договори .можуть бути укладені як з індивідуальними абонентами, так і з сіль­ ськими Радами, іншими організаціями і під­

інших

ський король, іншу ві­ зантійський царевич; троє

католи­

була

католицьної

охрестити

народ,

Тан

.'Існня вулиць сіл району, які самовільно під­

Ярослава і справді мав бути великим. Дружина його була шведською

на основа майбутніх за­ пеклих нонфлінтів між УRраїнцями та їхніми найближчими сусідами

завоюва-

Херсонес

найшвидше

Володимира став

ян

місто

Констан-

найбільшими

пі,

го-

надбань

цизм.

робили сnроби вІДтягнути шлюб. І все ж після

його

відІшнувши

й

них династій вступити з нею в шлюбні зв'язки. За Цією міркою престиж

професор

поля,

династії

СІЛЬ_СЬКИХ

а.1ьних власників ліхтарів зовнішнього освіт­

Євро­

престижу

ВІДОМА

8 .N'!! 81 (8324)

СПОЖИВАЧІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІН Держенергонагляд попереджає індивіду­

зага.1ом

середньовічній

ознакою

:vюгутності

..ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІDІІІІІІІ~ІІІІUІІІІІІІІІІІІІ~ІІt

зага-

Нон­

взаємини.

готовність

Йоркського університвт у ( Нанада )

визнати

верховенство.

лодимир

У пі

ЖИТТЯ»

ДО

І\и­

з

стантинопо:]ем

УНР А ЇНИ

України,

поклавши

Візантії.

підтримував

дружні

по­

нів, він звернув погляд на захід і дода.в до сво­ їх володінь землі сучас­

проти

ІСТОРІЯ

також

нові міста на південь від

Ниєва.

снчів

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ/. ІІІІІІІІІІІJІІ і ІІІІІІІІІІІ

мере­

а

«НО В Е

за-

він

укріплень,

р.

1992

ВіААІJІу

ВіЦЇ.ІlІІ: .ІІІСТІВ

І

154.

j

І

сусnІJІьно-nоJІітн'Іиоrо

СІJІЬСЬІІОГО масової

ГОСПОІJ.&рСТВа

роботи

-

-

4-04-81;

S..ll-81.

&роварсІоu

АІМС.

.аруаарІІа

І(кІаськоrо

обJІасиоrо

' 1 І

І

К818сІоМ

. ..ІКТІ!,

8,

Індекс Друк кований

81285.

ВНСО.:ІІЙ. аркуш.

Обсиr Тираж

nримірників.

упраІJІіннв

80.8ІrрафІі І аІІІІ&&СІВОІ торrІа.ІІ.

АРТQІІІІс

ВОЛОШИНЕНКО.

~в,

Замовлення

у

а7.1,

сиравах

No 4903.

BИJ.&BBRII\TB,

ltJIIKIIII&t

ІМ,

·.

др у·

4.455

,.

#81 1992