Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАіН, ЄДНАНТЕСЯІ

~~ .NЬ 78 (438З}

МЕЛОДІЇ ВЕСНИ ЗАЗВУЧАТЬ НА ДНіпРІ

Евітка ~аПІТана і ліра в обрамленні ДержаtВНИХ прапо­

п'ятниця

20

рі$

р.

1877 іаІІ

.ііІ:!;

республік

ЇJlИ.

ііІ:!":

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 КВІТНЯ 1937 РОКУ ОРГАН БРОВАРСЬКОro МІСЬКОГО KUMI1.'ET~ КОМУНІСТИЧНО! ПАРМ УКР АІlfИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕІІУТАТІВ ТРУДЯЩИХ К!{ІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

П~пУЛяріНе

свято

Пові

IВИКООІавці

пр ()іграми, що

включають 'І1Вори

n:po

партію,

дружбу радянських Нафоді'в, сла,вні діла наших СуЧа~ик.ів, підг,оту,вали відом,і україl нські

на» ОlРг&нічшо 1В[Jиеалася в зелене lВ·бра1LНЯ Істолиці Укра­

коп.

2

6ра'11Н'ЇХ

К()ЛЄКТИіви і

країІНИ.

країни. Ця емблема фестива­ лю мист~цтв «КИЇlDсь'Ка вес­

ТРАВНЯ

Ціна

усіх

д()мі

колективи .

ми­

Уча-с'ни'ки

фестивалю

іВи-

стецтв, яке ;відбуватиметься з

ст.уплять

20 по 29 'І\РaJВIJ.Я 'в ~lkгі-герої на ,щнi!lIрі, ПРИС'ВЯчУється 60-

них залах Києва, а також на ВДНГ УРСР, де ві:цбудуть ся

,pi~ Великого Ж()іВ1'НЯ. У цьому огляді досягнень багатotнаці()lналынїї ,радяноСЬКОЇ

)1 УЗИЧін і свята дJружби народів,

культури

віЗЬ)IУТЬ

участь

у

кращих

к()нцЄ'РТ­

fюб}'lВaЮТЬ у :заIВОД' СЬКИХ цехах і сіль'СЬКИХ КЛУ'бах. (РАТАУ).

ві-

Включайте~;--1 60-річчю Жовтня­

r

в заготівлю сїнажу! Тваринники .райоиу добре зиають ц1Ивість сінажу , його

НИlIIВ

перевarи як вітаміивого кор·

роко розгорнути

му. Адже пІд час його згодо·

соЦІалІстичне змarання за доснrиення Н8ЙВищоХ продук­ тивиосТі працІ при високій якості роб1Т І максимально­

вування різко

І

стада,

молочиого

зростають

прирости

худоби.

му

ПІсля тривалнх дощів теп·

керівникам

Їх

всі

умови

внсокопродуктивиої

праці, забезпечити виконання доведеиого

завдання кожним

rocподарством.

Трудівникам району в цьо­ му році необхідио

тн

зarотовн­

тони сlнажу.

71500

Зав­

пар­

тійннм органlЗаціям иеобxlд­ ио вжити всІх

захоДів

для

того, щоб закладaJШJI сlиажу (

провести

організовано,

в ~

стислі строки і високоякІс­ ною зеленою масою. Техно­ логія закладання сІнажу доб­ ре відома в кожному rocпо­ дарстві. ПотрІбно mппе, щоб спеціалІсти, виАілев1 для контролю за цією роботою, поставились до Ії викоиання

з повною відповідальвlстю, пильио стежилн за тим, щоб у траншеУ вкладалась ПРО­

тракторами, щоб ие

спільного

иого зarону господарств. центрується

як ство­

механізова­

двох сусідніх При цьому кон­ теХНІка, значно

скорочується строк закладан­

ня масою траншеї, що пози­ тивно впливає иа якість кор­

му.

До ТОГо ж легше

коитролювати

технологlХ зarотJ.вл1

забезпечити

про­

дотримання

сінажу,

високопродук­

тивну роботу КОЖНОХ маши­ ни, прегату, швидко й опе­ ративио

маневрувати

меха­

Саме так у минулому році механізований

за­

гін рaдrOCПlв «Русанівський» І «(Зоря». КерівІШКИ цих гос­ подарств І иниlшнього року домовились спільно

!

проводи-

тн сІнажування внда.nи накази про видІлення техві­ ки, укомплектувалн бриrади,

ро3робили MOpa.nhНi j мате­ ріальвl стимули для робіТJШ­ ків, що займатимуться зarо­ тівлею корМів . Заслуговує

відзначення

минулорічна практика орга­ візaцlІ зarотівлі сінажу в радгоспl «(Велвкод н мер­ ський». Тут ЩОДИJI Після ро­

боти пІдбивались підсумки і

відразу касир видавав меха-

нl38ТОРам і шоферам оп.nату

й премlальиl за перевнкоиан­ ня норм

щlльио

утрамбовувалась

виробітку.

У недавно прийнятій по­ становІ ЦК КПРС І Ради МІНістрІв СРСР «Про додатко­ вІ заходи по забезпечеввю збирання врожаю, зaroтівель сільськогосподарських про­ дуктів І кормів у 1877 році»

Підкреслюється, но привести

в

що необхід­ повну

ність збиральну укомплектувати

готов-

техи1ку, збиральні

порушу­

міста І райоиу. Зокрема, в вони ва­

Про нев1дкладн1сть

жування,

чітку

йоro

проведення,

тісlШХ

ста­

необxlд­

взаємозв'язків

про це

і

ку ЛЬТУ'ри

TeXIНI:кy,

:вже

тепер

ПОТІК

ТРУДiJвнlШ\.И :нашо.го го гектара 1110

35

центнерів зер­

1.9

иaroлошу­

yrotИIюють

і організaцlй

ЖНИіва

у

П 'ят.десятитися,чну ТОЮfУ

ву- зультат серед

гілля, видобутого з почат.ку ро-І лективlв

ry

РОКіВ

ку пона\д п.nан, видала

:на-гора обмст· l.

-

T8JКe

На фото: начальник дільниці підготовчих робіт В. О . КОЛОМІ­ ЄЦЬ (другий праворуч) поздоровляє бригадира В . г. ВЕНДИЛО­ ВИЧА і його товаришів з трудовою перемогою. Фото л. Самсонова. (Фотохроніка РАТАУ).

наше

І. КОНОНЧУК,

..ер:вив-:виОори до Рад точок молодого .виборц.ю>. БІля нього за'вЖДИ людно. Юнаки і дівчата,

,вперше, ся

Мі

з

голосу.ватИ!Муть

інтересом

ПРЄ1дС'ГalВленими

цікавлять­ '1'У'Т

мате­

внбо!рчі дІльниЦІ. РІшенням 'ріалами. А та.ких виборців у паprroюро при ,кожній 3 них нинішньому році 43. З ними створено агіmуШ\Т. ЗавідУЮЧИ­ працюють досвІдченІ аГітатори ми ними 38тверджено .комуніс­ о. С. Гавриш. І. В. Ковтун, тІв В. г. Воряхо.ва, Н. п . Пер­ І . Ф. Чорностан. ВОІНи роз'яс­ молодим !Виборцям їх .noвcbКY, В. М . Ма.гУJLЯНСЬІКОГО. НЮЮТЬ НинІ цристУІІ1НJ1И до 06ладнан­ IІ1рава І обов ' Яl3КИ, порядо}( го­ ня приміщення, виготовлення .nосу.ваНlНЯ, знайомлять з біо­ наочної агІтацІї. На ДВОХ агlт­ ~рафіmми висунутих ~андидаtl.в цyнJwrax окладені 11Ілани р060- у депутати міlсщевих Рад. Ці ж

з

Це }(рaщиlt ре-

но-

Ворoouило.вградськоІ (РАТАУ).

хліба

ців раніше встановленого строку підготували новий очисний вибій,

з якого видобуватиметься більш як 1500 тонн вугілля щодоби. Своє трудове досягнення донецькі прохідники присвятили БО-й річниці Великого Жовтня.

БYlдЬ-ЯJКИЙ із по­

Дія,nьну тд,гоТОіВIКУ до вибо­

щоб

гІрниць:кlfX

стислІ

рів у мІсцеві Ради розпачала партійна органlізація радгoonу ім . КІрова. На території се­ ла ТРОЄЩИlНи IІ1рацюють три

птахофабрик,

Мациборка

програму

вони ГОЛОСУВАТИМУТЬ ВПЕРШЕ

стнчно! революцІХ.

І.

Донецька обл~сть. /!.омсом-мьськ,)-молодіжна бригада В. г. Вен­ диловича з шаХ7и імепі Аба"умова встановила рекорд швидкісного проходження підготовчих виробок. З допомогою nрохідницькоео комбайна «гп К» передовий колек· тив завершив прокладення вентиляційного штреку майбутньої лави-«тисячниці». Уперше в Донбасі за 31 робочий день одним ви­ боєм пройдено і закріплено понад 1530 метрів підземної виробки середнього перерізу, що в п'ятнадцять разів перевищує середню в басейні швидкість проходки підготовчих виробок. Підземні скороходи у складних геологічних умовах на вісім міся·

комбайнер.

ною віддачею сил і еиєргіХ, з честю виковали плави і зобов'язання в рІк вО-річчя Великої Жовтиевоі соціалі­

В.

гoc.no.дa:p­

НОіВIНХ, в тому числі озиtМої пше­

слово.

хх високопродук­

шахти «Мая:к'> .

:в'изна'Чи'І'И

ства змагаються за те, щоб ЮІ­ НіШНЬ()lГО року зІбрати з кожно­

пе,редніх

ВСЮДИ були впроваджеИІ МО­ ральні і матерІальНі стимули, щоб людн працювали з пов­

брИ!Гада

обі­

агрегату.

ТН. Тут є «(Положення

ЗРОСТАЄ ВУГІЛЬНИЯ

головний проном, член кор­ пункту «(HOBOrO життя» .

,кОНІКреТнl :заЛЩaJННЯ Ідля кожного

БІльше, нІж

згадaнlй по­

тивно! праці, подбати,

Високої д06ива-

постапювl, цього МОік:на добити­ с,я передусім за умови, !Якщо -завчасно !Пїдготумти збира,nьну

Провести

зайнятих на зaroТiвЛl кормів, - створитв всі необхідні умови для

І. ~ТАСЮК,

працюють ,сlм ,рооса­

Ц/яють дЩрий YlPожВJЙ. Зібрати його без втрат наше головне зав.цаltНя. як наголошується в

С'1'роки, ПРOlДати деpmаві

ністрів СРСР. Обов'язок партійних

радгоспів

перебlЙlНО

колоска,

стимулюванню хлl60роБLв.

станові ЦК КПРС і Ради Мі­ профсПіЛКОВНХ

кожного

ПРИДі\1ІЯЮТЬ забезпеченню з.nа­ годженої роботи .в усіх лан­ ках жнивного ,ко.нвеЙера , мо­ ралЬІНОМУ та матерlапьн()IМУ

розмова на

статн всі резерви для додат­

вище

у

,РЯlдок її

Д.IЙ на ЖНИІВах. Особливу увагу

Koвoro нarромадження і ра­ ціоиального використання в господарствах кормових ре­

у

,корміІВ

до-пооадочних машин. сповнений турботaJМИ партії й ПРОДУ1К'Гивності 'цра\ці урЯІДУ' Лоро сl..льських ТРУІЦі'ВlНИ­ ків, про IІ1lдвищ,еин.я ефектив­ ностІ їхньої праці на ЖННJВах,

постано.ви

иараді у міськкоМі Компар­ ті! УкраІни, в якій взяли участь всі директорн ПіДпри­ ємств, будівелышx і транс­ портннх органlзацій, радгос­ пів і птахофабрик. Одностай­ ио було вирішено включн­ тнсь у зaroтівлю сіиажу, трав'яної муки, гранульова­ иих корМів для громадської худобв, забезпечити високу їх нкlcть, повН1mе викори­

ється

і

,}{ожен

було нІ хвилини !ПРОСТОЮ . ТНм часом керІвники та спе­ цІалісти гoonодЗlРСТ'ва у свІтлІ

шефів 1 Підшефних госпо­ дарств йшла цими ДНJIМВ ді­

сурсІв, як

ПРО:ДYlКТI!В

роц!».

IІ1Є1рев~ряемо коже:н ВУІ30Л ЗlГре­ гат.у з тНІМ, щоб на ЖlНШ!'ЗJ{ не

оргaнlзацію

иість

ють у полі овочівнИіКИ радгоспу

\ющі по 38 ЦeJfТIНepilВ . ЗеРН()Ізби:рапЬІНI м:а:шини та механlіЗ'МИ, комбайни, жаТl<И й Інша тех:іШ'ка на ЛінійЦІ го­ товності . В ці днІ ми ще раз

для ущільневин с1Важво! ма­ си, ввАіляють автомашини для П перевезення, людей для зaroтlвл1 різнотрав'я.

-

1977

!

колективи підприємств-шефів

тракторв

сь:к.их

ОзИМі та я,р!

У BНКOHaнвl цієУ ВІДПО­ відальноі роботи иайактвввl­ шу ~часть зобов'язанІ взяти

кожне roсподарство

Весь ові'тловий день

«гоro-

коЖ'Ної зеРНИІНИ.

повнеlШХ силосввх споруд.

правляють потуЖНі

IРМ'rooпу

ЛіВСький» З вели:ким i:н1'ЄjpecOM обгOllЮРЮЮТЬ постанову ЦН

з6ереження

валнсь строки закрнвання на­

лова ПРВВЦВDова

иlзмами. працював

иа

ЗМІН и

працю­ ються меХaJНі'заroри Володимир Трохимович Олефl,ренко та «Rрасилtвсьюl'Й». Вони .висад­ Станіслав Олексійович Гуцало. .роз­ жують у ГРУііТ розсаду помdдо­ Щодня ВОІНИ 1!исаджуJOТЬ НП;РС І Ради ,мlністрііВ СРСР при рів, ЯКі займатимуть площу 160 саду на ПЛОЩі 2 ГЄJКтари «Про додаТКОВІ заходи по за­ гектарів . Вже по­ Роботу організовано заВ\Цан:ні 1,5 гelКTapa . безпеч·ен:ню збирання врожаю, саджено кращі сорти помідорів у дві зміни. заготІвель сІльсь:к.огoonод.alР­ На овочевИХ плантафях без­ на площі 1ОО геКl'а'Р'ів.

Хлібороби

з цих завдань, радгоспів,

не. Тому потрібно поставнтн­ ся до йоro викоиання з усією серйознІстю І вІДПОВіДаль­

себе така практнка,

І

Внходячн

в'я.nена зелеиа маса, щоб во-

рення

!

• д в І

ЗБЕРЕМО ДО КОЛОСКА

техв1чвих

дання складне й відповідаль­

НіСТЮ, використати досвід минулих роКів. Добре, иа­ приклад, зарекомендувала

\

вих

можливостей збиральних ма_!

Настала пора закладання сІ­ иажу. Спільним рішенням

сінажу, створити

серед

викорнставвl

ШІШ.

для

ч

з у ст р І

І АН у

ВНСОКОІШa.DіфiRова­ меХанізаторами, ши­

Лl травиеві двl сприяють швидкому росту рlзиотрав'я.

иартійнвх і радянських орга­ вlB вирішеио розпочатн цю роботу 20 травия. Дврекц1Х радгоспів зобов'Я38но уком­ плектувати спеціальві Меха­ иізовані зarони по зarотівлі

arperaTH

ulдвищується

продуктивиlсть

про

ви­

питання

обговорені

на

нараді

.ри

ЛРОХOlдшrимуть

нa:nере.цо.дні

ювілею Радянської держа,ви, і CЛUJава честі кожного виборця ознаменувати

цю

подію удар·

ним трудом.

Із СJювом·віДnОВіддю висту­ пила лаборант HLнa Ткаченко .

-

Вибори

зала вона,

-

до

Рад,

-

ска­

знаменна подія в

нашому житті . Я голосуватиму за кращих синЬв і дочок Віт­ чизни , кандидarrLв неllЮРУШНОГО

блоку

комуністІв

І

без:nартій­

них.

Ії

одностайно

підтримали

молоді виБОРЦі т.ракторист бори до мІсцевих РЗіД депута­ молодих виборЦ'iJВ . учеиь техНІКУМУ тів ТРУдЯlЩих., «Нонституція Цікаво ПРОЙШОВ веЧір моло­ А. Слюсар, СРСР., оlдшиВl(И газет. Акти­ дого виборця. Доповідь зробив г. ЛрицlOlК, лаборанти Н. Ігна­ вІзують роботу aI1lтаТQPИ. СelКрета·р lІ1артійної організації теilШО, В. ГнатенІКО та іншІ. На одному Із агіТІПуНКтів відділка Т . С . Єреденко . Він Д. КАЦЕНЕЛЬСОН, нинішні вибогромадський кореспондеит. увагу виборціІВ іІ1ІРнвертає «Ку- підкреслив, що


ТЕХНІЧНИй ПРОГРЕС І ЕСТЕТИКА

Плавку при~корюють ••.

золоті риОки У

чашах

елентросталепла­

,вильнНХ печеіЙ бушує тисячо­ градуоне полу-м' я, злітають до­ гори

розжарені

А по'руч та.

Посеред

лун,ко

«хмари»

пилу.

прохолода й чисто­

-

ливарного

плесноче

личезному,

цеху

фонтан.

на всю

У

стіну,

ве­

анва­

ріУ'Мlі :плаваЮfl'Ь золоті рибки, дуже схожі в цій обстановці на назновнх

...

А ще ний цех

зо,всім недаІШО ливар­ l\jpи.ворізЬJtО!ГО цен'І'­

рального

ду

рудорємонтного

Вlважався

на

заво­

наЙnщідлнвішим

ПіДlПриєм,СТВі.

СПРИЯТЛИВИЙ

мі,к.роклімат тут почав створю­ вати.сь, коли ПЛ8lвильні печі пе­ ренесли в окремий проліт і над ними встано,вили потужні

елеКТРОфіЛЬТРИ. пр исr рої:в

ТaRИХ очисних

немає ще

створили

заВОДоСь,кі

спіВДР;УЖНОСТ'і союзного

з

ніде.

Іх

умільці

ученими

у

Все­

hay;k'Obo-досЛідного

інституту безпеки праЦі в гі,р­ ничор У дні й промисловості.

Київ. У Держави ому музеї українського образотворчого мн­ стецтва УРСР відкрито внставку «Українська ЛенініаНа». В її експозиціях понад двісті творів майстрів пензля і різця. В ннх втілеио образ В. І. Леніна великого вождя революції і Ра­ дянської державн.

000000000 ЕКОНОМІКА

На

станці:!

Брова'ри скла­

складу . Панаднормативнї lТРОСТОЇ .вагоніlВ пі~ еКlCплуа­ таційними операціями не знИ­ жуються. Більше того, остан­ ні,м часом вони HaJВ,i'I'Ь зро­ стають .

ємств

НеРИТМі'ЧНіСТЬ транспорт­ ного ~OIНJвейєра зумовлена ба­ гатьма причин<.ми. ОднаіК,

операцій? ljцетЬоСЯ

сеРЙОl3не

С'l'анOtВище

ВИКОРИСТClJННям

з

рухомого

не

за це

опе.раЦіЙ.

лягає, в

менти на

сплату

вантаження

на

дону­

штрафів,

інші нолії

але

Особливо ни

СТ3ІВJlЯrгь-

З

У спІхи радянського народу

СРСР, удосконалення соціа­

відно­ до

комунізму.

Рішення жов тн е в о г о р.) Пленуму ЦК ІКПРС бойова програма дій по практнчній реалізації курсу XXV з'їзду партії. М'іцніюча єдність всіх кла­ сів І соціальних груп, всіх иацій і народностей, всіх по­ кошнь радЯНOl>кого суспіль­

(1976

-

запорука новнх пере­

мог великої справи Жовтня. XXV з'їзд КПРС про рмь

Q

2

стор.

заводу.

квіlI'НЯ ситу'аЦія була ана­ логічною. З вини С'поживачів пpotЦунЦdї простій снлав 24 години при норМі 19 годин.

у борОТЬбі за побудову ко­ мунізму - пряме продов­ ження: справи Жовтня, вті­ лення в життя ідей великого ЛеНіна. Політнчний курс партії, наМічений XXV з'їздом, курс безперервного зміцнен­ ня і розвитку економічної й обороШlОЇ могутності

ства

шиноремонl'НОГО

24

'вироб­

дальшого просування

3>3-

ваг.они.

ВаН'І'ажоодержу:наЧі просто

сни,

безтурботними

Вони не з:вільняли від азбе­ сту, гуми й оБJllalДнання три

робо­

ничих завдань.

лістичннх суспLпьннх

статистич­

рено'мендували себе ;працLВIНИ­

обставИНИ, а ШУl\Jати засобі'В

бе'3!Відповщально

до

я'к св.ідчення неРОЗ00рщцності ЧИ1Слеин.их господа'рНИКі,В.

не сн'ар­

важливих

народного

ни стояли без ,руху на кол~ях,

чої сили, не посилатися ніа рі'3'НОГО род.у «об'єнтивні»

здІйснення

інтересах

Звернемося

РОЗіВантажу:вальних

недостачу

в

них даних. У неділю, 17 нвїт­ ня, не розвантаЖYlвалося 25 вагонів. Це вже занадто. Во­

ДирекЦіЯ ДОКу домо,гл.ася Цілодобового ведення :ван­

житися на

Швдеюю-Заосїдної

господарств.а .нраїff-lИ.

техн.їчнОіМУ і особли'во на де­ .ре8оаБРОБному комбін,аТі.

робі'І'. Тут воліють

прова­

залJ:ЗНJщі. Це не:в іНТере­ сах промисловості Броварів,

Звичайно, це не стосуєть­ ся IВсіХ відпооlд3lJIЬНИХ пра­ ці:внин:ів . Цінують час за>JFі'з­ нячників 1 свій 'власний у шляхово-6Уlді,вельному управ­ лінні NQ 50, на заводах буді­ вельних КОНСТРYlкцій, світло­

-

,BaгoнlB

дитblCЯ лише вдень. Тому ча­ сто щцміністрація СТa.JЩії змушена... вdдправлЯtТи 'Еакі дефіЦИТНі порожні В3JГОНИ на

але :ви,кладають І1рощі з влас­ ної 1(ИШені !дУЖе рlд'НО.

тажно

поданих

на робота в нічну зміну. За­

кері'вникі.в підприємств і 6у­ дl'велынхx організаЩIЙ. Вони .регулярно під'І1ИІСУЮТЬ

про вчас­

РОЗВ,aJНта,ження

Майже н:іде не органіlЗова­

Вина

основно,му,

здвоєних

вагоНів і негаіЙне заповнення їх :виготовленою проlЦYRlЦ:iєю.

головна неза'довільна ор­ ган,lзаці'Я lВантажн<Грозванта­

жувальних

не провадять

Q

вини

неріВИИЦ11ва

райспо-

живспілни

не

розвантажува­

заводі будііВеЛЬНИХ

два вагони

-

[Jостачальник,Ьв,

3>3

ва.нтажену

СПМК

но ширше

оснО/вних

застосовувати лід­

елентронав.ан­

вантажно-роз­

,вантажу.вальн.их

боту,

робіт

у

недІлю та нічну

су­

змїн;у

і механізація трудомістких процесів ось широкий шлях до шквlдації надно,р­

«ГОЛОВ'l'еплицятех­

мати:вних простоїв.

У поста­

обладнання», ЦДВП-2, райо­ ну електромереж. Ящики, панети, lНонreйнери заХC!J>а­ щують вантажний двір, а,в цих організаціях його ледве не ,вважають «філією» свої",

OOВl1 ЦК НПРС і РаlдИ Міні­ стрів СРСР <~Про заходИ' по

с,кладів.

но-розвантажувальних ФРOlН­ тів п11д'ЇЗНИХ колій підп<ри­ ємст.в, б;ytдов і органJlЗацій та

розвитку 3Іалі':з.нИ1Ч.НОГО ТР.:3.НС­

ПQРТУ

в

HOC'l'i

Ще ОІд.ин резерв >оператив­

на

необх;ід­

«розширення

вантаж­

кооперуваНJIЯ

маневрових но

-

ронах»

1976-1980

наоолошується

ності механізація ТРУДQ­ м,істних процесLв. Якщо на заводі будівельних .констру,н­ ЦіIЙ після вивантаження ще­ беню лІОНИ R8ІпЬвв,агонів за­

у ви,користанНі

засобі:В,

;вантаж­

'розвантажувальних

шин

і залізничних

ма­

колій'>.

д,в.ох

ХотJлос-я б почути від на.:3іВа­

тельфеРіВ і гані'В, то в ШБУ-50 цей дoc.в~д не вико­ ристовується. ЗастOCQВУЮТЬ­

них нами кері в:н.ИlНів , чому ж 'l1a11{ ДОВГО HalВiTЬ на «пі.ц'їз­

ся

прorбле,ми

нривають

за

допомогою

механізми

на

еНСПЛ;У8lТа­

в

райоб'єд­

ЦdЙНИХ роботах нанні

«Сільгосптехні.ка»

них

ноліях»

до

ви.рішення

гори,ть

прнскореННі

науково-технічного

прогnесу,

у вирішенні завдань комуні­ стичного будівництва.

Крнтнка буржуазннх і ре­ візіоністських поглядів на становище і роль інженерио­ технічних працівників у су­ часиому СУСПільСТВі. Зростання: рмі інженериої діяльності в умовах науково­ технічної революції. Основні крнтерії і ШЛЯХИ підвищення ефеКТИВНОС1'і праці інжеиерно-технічних працівннків. В. І. Ленін про роль иауки

і техніки у будіВШlцтві соціа­

системн

господарства

рактерна

риса

ха­

розвинутого

ємстві.

во-технічного

шень і шляхи

прогресу

і

шляхи скорочеШlЯ її строків. Значення стандартизації й уніфікації в прискоренні на­ уково-технічного прогресу і підвищенні якості продукції. Шляхи зинження трудомі­ сткості й матеріалоємкості внробів на стадІях про\!ктно­ конструкторської і техноло­

гічної

підготовки

вироБШl­

цтва.

Коиструкторська

ка виробництва

Поєднання досягнень на­ уково - технічної революЦії з перевагамн соціалістнчної

удосконалення.

підготов­

і шляхи

Шляхи поліпшеиня

її

техно­

Q

й

рі­

її підвищен­

ня.

Досвід розробки і впровад­ жеRRJI

ROМПлексних

систем

управліШІЯ якІстю.

В. І. Ленін про

наукову

організацію праці. Особлнво­ сті організації праці спеціалі­ стів і основні напрями її УДOCRоналеRНJI.

М.еханізація і

автоматиза­

ція праці інженерно-теХНіч­ ннх працівникІв як основа підвнщеНRJI ЇЇ ефеКТНВНОСТі.

з'їзд КПРС про посн­

лення СТRМуmoючої рмі

за­

робітної матн в пlдвнщеШlі

П'ятниця,

робо­ тех­

1

авrrОlМатизацію

ДOJIоміжlНИХ

проце­

сів, «облаroродтування» осІє! обстановки, що оточує людину на роботі, ми вважаємо дуже важливим фактором підвищен­ ня ефеНТИВНОСТd праці, ка­ же дирeJt1'ОР заводу С.

В. Нев­

СТlРуєв. РеКОН>СТРУіНція тор,l{­ ну ла'ся кожнОіГО робочого міс­ ЦЯ.

Усі

технічні

виконуютЬоСЯ

з

вдосконалення урахуванням

су­

часних вимог естетики. Раціо­ нально :продумано забарвле:ння машин, yctaTHYlBahh-я, оСтін. Пе­ реважають лагідні тони, -яні

не

С'l'о'млюють она.

І тільки в

небезпечних місцях вони пере­ ходять

печі

-

яскраві,

остерігаючі:

Я1скраво-оранжевl,

зопроводи

-

жовті,

га­

електро­

мостов'і IНрани оофаtpбоваНі чорwі та білі кольори.

в

Багато що з цих естетичних перетворень зроблено з участю самих робітників. А краса, яну творять 'своїми руками, зав­ жди ClII,рияє бережному, ха:з>яй­ ському

,ставлеНJНЮ

до те~ніни, цілому.

і до

і

до

неї,

,ви.робництв,а

в

Н. РОЗДОБУДЬКО, Ріг.

кор.

ефективності

РАТАУ.

ВНРОбництва і

якості роботи.

Снстема

соціальна

ефеКТИВНість інженерних

XXV

логічної підготовкИ внробнн-

НОВЕ ЖИТТЯ

Економічна

і

матеріального

морального

цтва і шдвищення техноло­ гічноі днсципJJiии иа підпрн­

соціалізму . Роль технічної підготовкн внробництва в умовах науко­

лізму і комунізму.

Q

-

робіТЮfНів

Механізацію,

Кривий

суспільствііі (для олухачів другого року навчання, що завершили вивчення КУРОУ) в

неВ'ІЮ'ря,дilюа,аністю

«че'Р'ВQне

В. ДОВГИЧ.

і на

захо~ів заl!ІИле­

ЧИХ місць. Заходи складаємо за

світло».

ПрИМірний перетк рефератів по курсу .,Інженерна праця в соціалістичному інтелігенції

передбачає КОJ\шлeJtс по боротьбі з шумом,

прО/позицї-ями нологів.

Орга,н,іооіЦіЯ

допомогою

крана безпосередньо на стан­ Ції, праДівнини з'аводу торго­ ВОГQ машинобуд,ування, рес­ іІІубліканської бази ,матеріаль­ но - технічного поетачання,

приємст,ві п' -ятиріч.ного плану полinшення умов праці. Він

дунції за ;{опомоroю потуж­ НИХ приcrрої:в. На заводі по­ рошкової металургії необхід­

тажуваЧd.

аН'­

]3Qни

оператора­

Тим ,самим виконано важли­ ІВИЙ пуJШТ ЦрИ'Йнятого на під­

ністю,

нористовували

про­

по 'суті,

.на безII.JLЇiДНО вирішує про­ блему ,вЩСос;увrанн,я Цієї про­

Недостатньо пони що тут ви­

нуаалю> пона:д дві доби. Невчасно з,аБИрають

вироб1в.

донний метод РОlЗт,ашування готової ПРОДj1НЦії на складах.

3 цемен.том у цілому «мари­

нині,

ми.

иад три РОКИ! .інженерна дум­

(,ном6ікорм),

атмосф~ру.

форму'валынінів..

стали

вО\Ц1 по три-чотири дні ви­ ВaJНтажують а:збест. Тут по­

міського споживчого товари­ С11ва один вагон (цемент), райо<б' єднання «с,Ільгосп­ техні.ка» - три цистерни з пальним. Додамо, що вагон

ДунЦію

праці

А от на шиноремонтному за­

лося ,Д'ва вагони (цунор і .ном­ біко'рм), У'пра:вління виробни­ чо-технічної комплЄ'Ктаці~ NQ 3 - один вагон (руберо­ Ід) , КИЇВСЬІНОЇ птахофабрики

ре­

в

потокові механізовані лінії. Ав­ томатизовано всі .роБОТИ на 3емлепідгоrrовчій ділянці. Це докорінно змінило ха,ра,ктер

РАТАУ).

колії проблем

СВІТЛО»

:ви­

JШhИД

Реконструкція цеху цим не обмежила,сь. Тут створено дві

0000000000

ся до ,вимог залізничників. Звичайно, в останніх теж не !Все йде гл.адно, до них та­ нож пред'являються претен­ зії. Але чи доречно вимага­ ти від них подач~ вагонів за графіно,м, 'ноли aдмiнlcT,paцiї абсолютної більшості підпри­

лося

(ФОТОХРО<Ні.на

повністю nщідливих

човин

картини художннка В. Рнжнх «ІІІ Інтернаціонал»; вннзу ліво­ руч репродукція картннн К. Ломикіна «В президії».

«Червоне

І ЕКОНОМІЯ

ВГОРі ліворуч репродукція картини художника «В. І. Ленін і народ»; праворуч репродукція

ЕЛЄlJ{ТРОфіЛьтрn: ключають

заохочення

ціалістів і шляхн

і

спе­

дальшого

уДосконаления.

Ленінські прннципн

добо­

ру і виховання кадрів, їх творчнй розвиток КПРС. Уп­

равління

кадрами

спеціалІ­

стів.

План соціального розвитку трудового колективу

і

інженерно-техиічШlХ

праців­

роль

ників в його розробці і реМі­ зації.

Трудова й тнчна

СУСПільно-полі­

активність

спеціалі­

стів і шляхи її підвищення.

Соціалістичне змагання дійовий метод економічного будівництва, засіб розвнтку соціальної активності мас.

Зміст і основні иапрями соціалістичного змагаRИJI тру­ дящнх на сучасному етапі.

20 травня 1977 року

Q


ypo_a:lt M:aIJZe:ltBoro

За виоовий

Картоплярі провів садіння

кар­

топлі anеЦіальний мехаНізо­ ВtЗ.НИЙ за,гl:н радгоспу «ПУХіВ­ ський» . Торік він виростив wайвищий у райані уражай Цієї

культури,

таж

і

нині

прагне не здати позицій, да­ еягти

ще

, кращих

,результа­

тів .

МехаНі'затОІРИ зараз :ведуть

темні

стараннІЬЙ дагляд за паСіва­ ми. Вани пача'ли його ще то­ Ді, КОЛИ зз;кінч.увало>сь садін­ ня. ЛаНі!{(),ВИЙ механізOlВ3JНОЇ

Дабре працюють і йога

-

чальни,1{

разповідає

загану

по

на­

виращу­

ванню 'каРТ ОІплі Іван Пилипо­ вич МашеIВСЬКИЙ . З ПЛ3JН­ таЦll

не

Tpa!l{Ta.pHi

сходять

На полях

пачнемо

Сердюшкін,

аf>регати . Коли ви-

а тооер

ва:vlИ.

в

ба,ротЬбі 3

Та

зе,рНО-

не так,

л овний

-

б,

скз,зав га­

a,rpCiHO~t

Іван

госпа,д.а,р­

ПаlВЛОВИЧ

Черни­

шов .

Буде дооре.

Я'КЩО

,вдоваленість

аця

не­

дося'гнутим

служитиме паст і йнИ'м важе­ лем для прис:карення і поліп ­ шення робати. У за'воюванНі

Згодам робота цих агрегатів буде органіЗО'вана у дві 3.'\1 і­ ни.

висакого

БОІро'Тьба за високий ура­ жай к,рохмалистої на пух.іВ­

вражаю

потрібен

Високопродуктивно в ювілейному

трудиться

році п'ятирічки у

ремонтно-механічному

цеху

П. ТЕПЛЮК.

водоБУДівного комбінату комсомо­ лець Богдан Середа. Він

сить окооати,

що по нес НО-

які' СТь обробі'l\КУ паСІВІВ. Ла­

трібною кі,лькіСтю арганічних

даСХ<\доО'ве боронува:н.н.я. Пра-

денні нарми. НИНі більше де-

ж П'о зябу пустили .нульrrива-

тапля не сходила, а бур "яни

Восени грунт заправили

і мінеральних д06ри.в.

по-

T~i

пи ку льтиваrгарі,в і раrrацtЙНі барінки обладнано сферич­ ними дисками. ЯіКі захищають :\lОлоді рослини від ПРИСИlпан-

ні,затари пильно сте'жать за

НЯ землею.

електрозварник

зяни.х палях,

те , мети ІНИМ не ДОСЯlГЛИ : іКар-

МеханіЗ3JТ'ОIРИ

муть

які ;з.аЙмати450 гектарів.

площу

І,ван

Дмитра-

вич ОлійнИіН та ІlВан Михай-

-

третього

газорозря­

ду. Йому доручають відповідальні завдання, які виконує лише з

відмінною якістю.

На знімку: Богдан СЕРЕДА.

ВИ'Саке трудове шmру:женНЯ панує нині і Н'а кукуруд-

виконувати . Провели перше

заво­

ду залізобетонних К9нструкцій за­

творчий пошук мас.

расма-

жен механізатар на цій рапьВ'Тори

кз,ртоп­

нас ще

як хатілося

обрабили ними .всю :ка,ртсIПЛЮ.

палем. Ра:зам вирішуємО', які робати найдаЦіЛЬНіше там

па

ШЕид;, а пода лають.

пос~вів

ства

аранЦі не давелося разміЩУвати жаднаго гектара пОСі:вів .

баrrі виканува>В

арга.нізац.:!

ве.деть:ся у

гербіЦИДИ на па'сЬви різних нультур. Анатолій ОпаН'аса­ вич Сидоров, Ми,кола Павла­ вич Ги.ренко, а .пізніше

вих та проеапних культур у раД1ГОСПі «Заплавний» npoвa-

дили групOlВИМ .мет<\дом. Ка-

непалад,ки.

чіпси

Догляд

лі

Агрегати в міжряддях СiJВбу ранніх ярих

при

-

Микала Андрійавич Нлимась

заготов-

,да­

виникати:vlУТЬ

тр.у~"ащі ,

прац і їх

набирає

заготавлено

ході робати

певні

радгос;пу пастій­

полях

яlf{их

статню кількість. Бе'щеречно,

на зайнято дв,а агрегати , я кю1.И меJCанізатори вносять

ських

пл.анують

весняна-літній

рослини мінеральними добри ­

використавуємо

діляємо хімічній бур'янами .

бітку пасівів. Допомагав йа­ му дея.киЙ час і Василь

дв.а-три

,МИ

загону

за

п е ріад чатири-п ' ять міжряд­ них обробіткіВ, п ідживити

На ДОГJI>ЩЦі за посі,вами

-

КУЛЬТИ.Б'щіЮ в іншому місц і . Он за шляха'м , де .раніше па­ саджено й оброблена , вже СХСЩИ кар,таплі з'явилися . Цей механізатор постійно працює .на міжрядному абро­

між.ряддя, т.РИМa€ поле 'в чи­

статі .

-

і

ніЗОlВанага

про'вости

ПеТРOlвича

-

За день~півтора

обробимО' плащу

днями в на >кар­

ВСі засоби . ,кате секретар парткому радгоспу Волади­ мир Федотавич Климась. Велику у,вагу, закрема, при­

свіжозакульти­

-

ху. Папереду ще багата на­ полеглИlВОЇ роботи , ТРИІВаг, нес.ПQ,1{аю . Адже члени меха­

для годівлі

топляному полі агрегат трак­

на'ртоолі

-

ГирeRКО.

теМПІВ

торист,а Миколи Висоцького.

-

-

схо­

зелену ,М3ІСУ

ху;цООи . Останні,ми роботу IВключився

наму палі зеленіЛИ сходи ПИJріЮ та овиріпи. Оце залИIШl.ВСЯ шматок посіву, який найбільше за­ бу'р'ЯН€'НИЙ , 'flOказує трак­ торист ОлеКСіЙ Па,влович

дів на д.ілянці 54 гекта'ри, де сам і садив картоплю. Трахи пізніше ВіН ще раз обрабИв

товариші,

ляє

в.аванаї землі. А на незайма­

ланки Василь Олексан;дро­ вич Сулима першим poouтy­ шив 'МіЖJРя,ддя до паЯlВИ

CJМУ!І'И

здають

никає ПQТ,реба 1ІІЄрекинутл якийсь із 'них на іншу роботу, Йог·а місце займає нова ,ма­ шина. Фа,ктично вже !вся .нар­ ТОIТJIЯ на ПЛОЩі ,200 гектарів оброблена двічі. Непад,аЛін 'БіД польо.вого стану ТpialКТОlжаї бри.гади у видалинку ми пабачили аг­ регат , який .рух.а;вс.я 3' гін У гани, залишаючи .після себе

Я~ нікали, дружно й орга­ ніЗOlВаН'о

не

рову

Фото В. Бендика.

* * * Про дальший розвиток

* * * * *

СЯ ти агре,гат, і lВ працюють на Д Olгля'ді посівів. Одними раl3-

тари, зниЩИ,ВШИ чимало бур'ЯНіВ. Ще більше у;ооги

росли . Тому й >вирішили npaпустити боронн по планта-

лQ,ВИЧ Музика ПРСJ\lЮДЯТЬ }(ульти.В>ацtю грунту з адна-

тракторів зайнята на 06рабіт.ку посіві,в гербіЦидами.

ко закрили вологу на з'ябу, ВИlрі,ВНЯЛИ плОЩі. У стислі

ОДJЮчасна "nРОіводима міжрядний обробіток посівів ка,рМОІВИХ БУ'рЯ:КіlВ, ffKi заЙМaJОТЬ

Сі,ва'чі . Ударнаю працею ві!дзначається тут трактаірисrr

Рада Міністрів прийняла

наю .працею Вїд,значаються

єнна. Змінні норми ви,робіт-

ку він ВИі!\О'НУЄ на 120-130

дальший розвиток кролів-

пушують міжряддя , іншими нарізають букети. А частин.а

Рабата організоо'ана чіТll\ІО,

зла!'Оджено.

МеханізатОіРИ

працюють повний світловий

Д е н Ь.

Велика увага приділЯЄТЬСЯ досхадО'вОІМУ аБРОБіТI{У }(wP-

таlплі, я.ка заіімає в гаслодарстві 350 гек' тар1в. Панад 100

гектарів її 'посаджено на Зо3плаD'I' Трубежа. Решту D>

_

стра'ки про,вели пе,редпосів-

сар-

ту «гатчинський» і на 50 гекта' рах _ «чарі,вНИЦЮ». На

кажнаму З них ВИРІ'шили ЗІ'6рати не \менш як па 200 центнерів бульб . Та:К()ІГО в.рожаю

:площу

агрегати

тут лаНК()ІВWЙ по виращylВа:нню ,каренеплодів Ми,кал.а

ливо , ви>ручилИ ,

до

культиваrrор,

комбінаваНі

я}(их

,

входять

'

два :коМ[]леіКТИ

барін та .райборініКИ. За один

прахі~ агрегат три операції.

'ВИКОНУВ<lВ

б

На садін:н і картоплі ули . ' ство

",

з аИНЯТІ три опеЦlаЛЬJЮ .

В

-

реНі механ і ЗОіваНl ланки . иСI);КОЇ пра!цУ'к,тив'ноcrrі праці

доБИJвалися Іван Ониси'мавич

ШеПіТЬКО і Пет,ро Миколайович М а\рченко. ВоНИ значна

гек'тарів. Сумлін-

Гав.рилович Міщен~о та ком-

сомолець Валодимир ОлексіЄН0ко. Як на <:ів6і, ТаІ!{ J на 06-

день аграном , ланкоВІ, ,меха-

Вж

.

ПРOlЦентІВ.

е по

сіяли""у

.. курудау на площі 110 гекта-

рів .

СРСР

постанову про

ництва .

Радам

союзних

стерству

дарства

Міністрі!З

республік

і

міНІ'-

сільського госпо-

СРСР

трудJвни~и

значно перевиканують до'ведеНІ' завдання

гектари в госпадарстві зеле-

готівл і сі'нажу . На плащі 354

дення

кролівницьких ферм

ніють

. КОЛГОСПlВ

промислову

рабіТку

ПОСІ,&ІВ

'.

До міжрядного

обробітку

ПОСіIВ1.в ~ОРМОІВИХ буряків ПЇlд-

ба,гаторічні

трави.

1.

, виробництва і

не лише стан грунту, а й густату .рОСЛИН. Де вона нар-

КОІРМОДООУ;ВНИКИ пачнуть заВ н оБOlВ'Я С· ,клаі~а>ти lН'аж. а и з -

ДУКЦ11

Між.ряддях, і !в ря~.нах.

нішньому

вдосконаленню

Для

рота-

ційні борінки. А там, де посіви >дещо зрі,джені. абмежуємося роі3І1ушу,ванням у між-

норічних

трав.

Не.заба,ром

залися з'а['атовити йаго в нироці пана,ц 3000

танн.

О. ШЕПІТЬКО, член КПРС, ланковий механізованої ланкн по

,ря,ддях. Дбаємо про 'високу

на

теХНОЛОГІ'ю

збільшення

IВрахаlВУЮЧИ

переве-

. радгосПlВ

Майже стільки ж посіянО' од-

ХОДИМО' творчо,

до

доручено

заходів

цього ВИJКОРИСТО'ВУЄМО

бачих дніВ. Нині турбот У хліборобі,в все більше і бі,льше . . Кожен

Михайло Пилипович Олексі-

кролівництва

вжити

садили картоплю за 10 ,ра-

що в нИ'нішньаму роЦі слова датримаємо. ДЛff одержання високого

часним внесенНІЯМ аміачної ВОДИ . Сл ідам 'За ними йдуть

У цей час шви,цкими темпами raTVЄlMo техніку да за-

мал ь'На , 'грунт розпушуємо і в

виробі,ткУ. На всій ,нлоЩі по-

вражаю з'раблено багата. Да-

110

перевиконували зм,l;нні норми

ми вже дабив,алися, проте не

на всій плащі . СrюдLваємось,

ціях вдруге .

ний обр06іТОІК грунту. Осаб-

на

богаРІ' . На плаЩІ' 300 гектарі в .виса,цили картоплю

приділили ·картаплян:им плантаціям рано Н'авесні. Швиц-

зниження собівартості про...

.

КРОЛІВництва.

бачено

також

закупок

п еред-

заходи

по

організації

продукції кролів-

ництва і поліпшенню якості . шкурок КРОЛІВ. (Т АРС) .

вирощуванню картоплІ.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• НАСЛІДУЮЧИ ПРИКЛАД ТВАРИННИКІВ КИlВЩИНИ

про часткову ЗМіНу рішення виконкому районної Ради депутатів трудящих Н! 160 від 16 травня 1977 року "Про затвердження складу Дільничних виОорчих комісій, спільних по виОорах до Київської оОласної, районної, селищної. сільських Рад депутатів ТРУДЯЩИХ·' (ХУІ скликання) Викон.:ком райанної Ради

лутатів

трудящих -

ПО

де- барчої комісії

затверднти: БОБРИЦЬКІR

ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ

XV 1

замість

комісії;

СТОВБ УХУ Поліну Васи­ лівну - .від оргаНі'Зації ЛЄ'нін­

ЛОДі України радгоспу «Бобри­ ць,кий» замість ХОДОС Вален­

району .

ПідтримавUlи ініціати ву

готуючи гідну зустріч ювілеєві

за

чотири місяці близько

тваринників Київської області і Великого Жовтня, вони одержали

13 тисяч центнерів молока проти 8720

центнерів за в ідповідний період минулого

року. Особливо відЗН8-

чилиСIJ доярки МТФ М І, які надоїли від кожної корови по кілограмів

1000

молока .

На фото: секретар парткому колгоспу М. Ф. ГОРБУНОВ вручає почесний вимпел переможця соціалістичного змагання передовій доярці Л. І. ПАНОВІй. Фота Р . ЄпеЙкіна. (Фотохраніка РАТАУ).

Q

П'ятниця,

20

травня

1977

року

тини Дмитрівни. СІРИНА Іллю Феідарович,а

-

- ,ВіД КОМу>НіСТИЧІНОї оргаlНізацН ра!цгQlCПУ «БоБРИЦЬКИЙ» замість ВІЛЬГОЦЬКОГО

Олексія

ІlВа­

новича .

ПО ЗАЗИМСЬКІП ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ .м

-

16

,голавою ДіЛb'lПliчнаї ,вибор­

чаї

комісії РЮНЕНКА Ми­ KO>JI'y Івановича - в.і.д 'КОМУlНі­ стичної орга:нї'заЦі'і Зази.мсbtlЮго від,ціЛil{а 'радгоспу іМ . ЮРQlВа зам,їсть ЗЕЛІНСЬКОГО йо­ сипа СТа'ніслз,ВQlВича;

-

с-е,кретарем ДіЛЬ'НИЧНОї іВи-

О

НОВЕ ЖИТТЯ

--~----------------------~------~----------~-------

Гардія

службовцїrв

ГАЛИЦЬ:КУ МаріЮ Ми.ко­

СтеП3'ні,вни.

-

службо.вЦів ка

- МОРОЗОВУ Катери,ну ЯКіВНУ від рабітників та

Членамн Дільничної виборчої коМіСії:

СЬК<УЇ 'КаМУlНіСТИЧНОї Спілки Мо­ лаїнну

ники ,иолочнотоварних ферм колгоспу «Україна» Кіровоградського

кому:ні-

ГарДі'ЙОІВича .

-

Кіровоградська область. Високих показників добиваються праців­

від

КОВПАКА

-

- BLд >КОМУ'llі,СТИЧ­ наї арган і зації радгаспу «За ­ ря» замість ГРИШКА Олеl,­ сандра Лаl'овича ,

ЗЕЛІНСЬКУ Фед<Уровича

стичної ОРГ<Jjні,зації За:ЗИМСJ:;каго ві.дділка радгоспу і'м . Кірова

Членамн ДІльничної внборчої

-

внрішнв І Нелю hBaHiBHY -

радгоспу

віД

рабі11никі.в

замість та

За'зимськOtга відділ­ ім .

Юрава

замість

КИРІЄНКО Марії Іванівни . - БАРІЮИ СофіЮ Са.ківну - від Ірабітників та службовців ЗaGИ:vrського ві'дділка радгос­ пу ім. Ні,рова замість БАР­ БОН Зої Г,ригорівни . - ВАЩЕННА Федара М(lJК­ сим.о;вича BLд робі'l\НИКів та слу.жбавців Зазимськога відділ­ ка радгоспу ім. Кірава замість ПРИРІМИ Віри Тимофіївни.

ПО СВІТИЛЬНІВСЬКІП ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ .N2 40 Членами Дільничної виборчої комісії: HEJCTEPEHHA Олексія

ра~госП'r

«Зоря» ,

САДОВСЬКОї

ВфИ

ПО СЕМИПОJlJКІВСЬКІй ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ .N2 43 Членамн Дільничної виборчої комісії: ГУ ЛЯНИЦЬКУ ВаладимиріВillУ

-

Катери,ну

від учителів

та тех;нїчних працівників Семи­ полкіВСької

замість

ли

,сер едньаї

ДЕМ'ЯНЕНКА

школи

Мико­

Сергійовича .

Голова виконкому райониої Ради депутатів трудящих

М. СЕРГІЄНКО.

Секретар виконкому районної Ради депутатів трудящих Н. БІЛИМА.

Q

3

стор.


АВТОТРАНСПОРТУ ТЕХНІЧНУ СПРАВНІСТЬ все

інтенсИJRНШШМ

стає ІРУХ а:втомoбlльного транс­ порту на ШJJЯ'Xах. В цьому мож­ на переконатись і на іПРИІНладі нашого міста та району. До­ си.ть CR8іЗати, що за останній час автомобільний ПЗіpil( бага­ тьох

автогocnодарств

зріс

ному технічному

W

стані.

своє

справ­

в

присвятив

щого

використання

су;доремонтному

заВОДі

1942 року посилають KOJVIYHicTa о. п. ШхУРОlIIад­ ського у тил 'Bopora. Він був

Дніпропетровську. У році разом із 'Ilідпри-

яке 'за

два

К.

т.

«Наша

1946-Й». Програма

К.

т.

БІограФІя.

РІк

«Час».

зарубlжноі естра­

"MeJloAIT

ди».

20

П'ЯТНИЦЯ,

ПРОГРАМА Новини. К. т. Гімнастика.

9.00 9.10 9.30

пров,о­

22.15

ТРАВНЯ ЦТ

К. т. Танцюють СOJllсти Держав­ ного театру опери та баJlету УРСР ім. Т. Г. Шевченка заСJlУ­

жена артистка УРСР Т. ТаякІна І иародний артист УРСР в. КовТУН.

К. т. ХудожніЙ фіJlЬМ «Дочки­ 22.50 К. т. BeJlOrOHKa Мнру. (ЧССР). ,цить у місті -чергов,ий техніЧНИJЙ По закінчеинl новини. матері». огля:ц а.втомoб.lЛїВ, автобусLв, 11.05 К. т. Ленінський університет MIJlbПРОГРАМА УТ тягачш і МОТОЦИКЛіВ. Основним йонів. завданням

цього

14.00 14.55

важлИ1ВОГО за­

ходу є !!lооередження

дорожно­

цька РСР..

аВТОГОСПОДaJРСТВ

та lВЛасlRИiКИ ЇtНДивіДуальних МaJШИН ІЮвинні привести авто­

мобілі.

МО'ООЦИJ(ЛИ

СIllравнИ1Й стан

технічно

та приваБЛИВИЙ

краще

18.00 18.15

Новини.

К.

еКОІІлуarrаЦі:!.

з

до

Оди:нани.

13

екран.

ратура для учнІв

10 ка. «Прогре­ J1ITepaTypa».

К.

те.llефlJlЬМ

т. ХудожнІй

«Юр­

11.10 11.45 12.15 13.05 13.40 14.45

ШнуponаДіСЬІІ(оrо на­ 'Збережеться

СпеціалІстам вародиоro

ства.

(М.).

АНГJlійська мова. (М.). Німецька мова. (М.). Екран J1lкарю. (М.). К. т. ДJlЯ ТИХ, хто вступає до ву­ зів. Математика. «Розв'язуваиня рії-.

15.55 17.55

закІн­

19.30

ФІзика.

15.20

задач».

«ЗвірІ

2 кл.

церт.

22.55

Художній фlJlЬМ «Рицар KOpOJle(М.). ІнформацІйний випуск «День за

ви».

днем».

При­

Редактор Є. ФЕДЯН.

приймальник посуду.

Звертатися на адресу: м. БроваРІ!,

СJПOсарі,

вул.

Київська,

139.

АдМіністрація.

ДЛЯ БІЛЬШ ПО8~ОI-О ЗАДОВОЛЕННЯ ЗАПИТІВ

електрики,

-~~--_--..-...

11

К. Т. Всесоюзний фестиваль мн­ стецтв «Киівська вес:на-77-. І<он­

на постliіну роботу потрібні: електрозварники,

Природознавство.

Екран сtудента-заочника. курс. Вища математнка. «Елементн теорії ПО.llЯ».

Відділ кадрів змішторгу.

токарІ,

«Розв'язування

(М.).

BJliTKp. (М '.

продавці по продажу м'яса,

..,,:J'~..,:..,.~

заводу

.

rocnoAap.

І<. т. «Наш сц». (М.). і 12.40 І<. т. сПрироднl багатства І іх охорова» • ГеографІя. 6 кл.

маляри, шофери, робітники у магазин, продавці в нові маrазини,

Ремонтно-механічному

3вертатися на адресу: м. ~ровatpи, IвУЛ. РемонтRИ!КіВ, 3. Адміністрація.

в на­

серцях.

задач з різинх роздІлІв стереомет­

НА ОБлАСТЬ

І 10.50 К. т. «ЗвІрІ В.ІІІтку». родозиавство. 2 п. (М.).

чуйну лю­ товариша

БРОВАРСЬКОМУ ЗМІШТОРГУ НА ПОСТlFlНУ РОБОТУ ТЕР МІН О В О ПОТ Р І Б Н І:

АдмінІстрацІя.

,. .,....

10.10

роботи». кл. (М.).

завокди був на

Група товарВПdв.

ноТ

3

п.

ших

21.30

Музика.

зонрема

.. .....,

техробітниця.

:-.,...,....;;:?'~..,_

о.

ноТ конференцlТ «Соціалlстичиий спосІб жнття І питаиия ідеологlч­

ПРОГРАМА

роботу,

:ЯіНИЙ

завжди

- к. т. «МУJlьтнпанорама' AOPOCJlHM, щоденник Всесоюз­

-

'велину

передньому краї, дину, хорошого

школу

По

lНaдpLв

вів

Світла пам'ять IIIРО кому­

н1ста,

ченнІ

Російська J1lтe­

сивна заруБІжна

грома,дську

«Піонерський каJlеЙдоскоп». К. т. ІнформацІйна програма «ВІ­ стІ». К. т. Концерт дружби, присвяче­ ний вІдкриттю Всесоюзного фе­ стиааJlЮ мистецтв «КиТвс:ька вес­ на-77». ТраНC.llяцlв з Палацу KYJlbтури сУкраТиа» • В перервІ -

«На добраніч, дітн!».

ШкlJlЬНИЙ

1-=::=o~=1 •

забезпечуютЬСЯ

гурт'Ожат,ном

майор мІл1ціі.

танцю лаТВlі

модlЯ.llьностl Харкlвс:ькоТ оБJlастl.

інженер з техвіКИ безпеки.

неДlЛі

,ГОДИН. Б. ДЯТJЮВ, CTap~ дер~втоіНспектор райвІдділу внутріПІВіХ справ,

9

на

посаду начальника планово­ виробничоrо відділу,

те­

.

"ДаЙJlе».

11.40

хору.

інженер-будівельник

риторіЯ шноли ДТCAA~ по ~y~ КОЖІНОl

народного

підсобиі робітники,

ВОДИТИlМеться до 1 червня 1977

19.30

ковІ світанки». 4 серія. AOKYMeHTaJlbHOrO 15.10 «На .ІІанах респуб.lllки». І остРІв 15.25 К. т. «ТаJlаити твоі. Украіио». 9.30 9.50 Коицерт учасникІв художньоТ са­

т. Прем'єра

ПОТ Р І Б Н І: муляри 3, 4, 5 розрядів,

Огляд а1ВТОМОТОТРан'cnорту, що належить власнИlКЗМ, про­

родини». КІнопро­

Концерт ансамБJlЮ

12.10

Ремонтно-будівельному ~ управлІнню .N'2 4 \ НА ПОСТІННУ РОБОТУ \

лів, агрегаті,в і JI1риладів забез­ печує бer.mе.ну 'руху і надійНїС,ТЬ

лиці Матросова

(НДР).

-------~~~

ТОіІані, а технічний стан їх вуз­

-

нас».

«Чуття єдиноі

грама студlТ «КиргизфіJlЬМ». К. т. Новиии.

18.30 19.00

теJlефіJlЬМУ «ШрІ Ланка ського

,які lПІОВІНіСТЮ УКOlМnЛе.к-

проведення

.

11.00 11.15

19.15 К. т. Концерт Рязанського росІй­

і O'r'роІНи. Оправними будуть в'важаТИlCЬ ті автомобіЛі і мorro­

року. МilCце

приро­

16.30 К. т. «Москва І МОСКВИЧІ». 17.00 «Роби з намн, роби як ми, роби

в океані,..

вигJIЯlД і предст,а;вити їх на тех­ ніЧІІШЙ О['ЛЯД у визначені м1СцЯ

ци:нли,

з

«С. Есенін. Сторінки т.ворчостl». К. т. «По ріднІй краіНІ». Таджн-

15.15 16.00

КерLВНИIIШ органіООЦій, установ, підприємств,

10.00

ДокументаJlьні фIJlЬМИ. К. т. "Ми знайомимося дою».

ТРЗJНспо~них пригод.

18.00

Тут

"бу,в заступником СeRpетаря партійної організаЦії.

дІвного звводу. «СузІр'я». ПоезІя Таджикистану. сСоцlаJlЬНИЙ портрет КОJlективу I.ІІJllчlвського морського порту" . Передача 5. «БуднІ І свята ВІктора Артемен­ ка». Кlионарис студlі «YKpTeJleФI.llЬМ».

17.00 17.30

ві­

вдома.

відділу

ПМН-15.

«Людина І П справа». Репортаж з Новокраматорського машинобу­

16.30

!!lенсійного всидіти

MLr

Clпектором

нашої

naртійну

не

ОстанніМ -часом о. п. Шну­ ропадський був старшим ін­

при ЦК HOМI!lapт>iї Молда­ вії. Доший час БУв секрета-

йшло З боями 'ІЮ тилу воро­ га 13 обла,сте'Й. Батьківщина

21.00 21.30

fQpa-

ліка,нську

роки ІІІРО­

-

визволення

Трудився в ав­

Досягши

ну,

на партійній і гоcnодарсь­ ній роботі. Закшчив рecnyб­

версійної .гРУПИ 11 Молдав­ ського партизанського з'єд­

У

ці.

народно­

За хоробрість

,краї:ни вьд нLмeцьaro-фашист­ ських загарбнИКіВ о. п. Ш,ку,ропадсько,го lIIартія по­ силає на відбудову народно­ го гооподарства. Двадцять ронів пра'цювзв у Молдавії

Оrал!Нг.радськОІГО обн.ом lIIартії у

нання,

a!BTOТP8lНC­

справ

Після

на

1941

п()рту державтоінспекція райвід­ ді.nу вну:тріш:ніх

'ІІере­

році.

1964

гопарку, на меблевій фабри­

j відвагу він нагороджений вісьмома медалями.

жовтні

19.45

СТЗJНу,

на

призначений I1ООмандиром ди­

цр.иroД.

те:юшчного

фронrrу

Штаб фронту і

слу­

у ві.дПОІВ_ості з рlшeJI:НЯМ ,вШ«JИКОМУ Мk:ькo:! Ради депута­ тш трудящих з метою полlП­ шення

завдання

відзначила

го месника.

ВоИtlЮнує

Ниївський ріЧіКQ,ВИЙ техні­ кум і до ,початку Велико'і ВітчизнянОї війНИ працював

м.

значній Мірі сприятиме вис{)ІНО­ ПРОДУІКТивному їх ВlUtqpИСТЗJН­ ню, ЗШQ6Lrа.нню дораЖПЮ-'l'paJНC­ портних

ЖИТТЯ

за'воді, ~юдноча,с

BP!roKo

пра,ві.

жінню партії: і народу, Ра­ дянсьКіЙ країні. Народився він у Броварах у сім'ї селя­ ,нина. У 1934 році з~інчив

у

Це

на

о. п. ШКУРOlI1адсМ(ий все

n1втopa-ДBa рази. ЗЗіВДa.RНЯ по­ лягає в TOO\'IJy, щоб всі а.втома­ ШИlНИ завжди трИ!Мати

ЄМlCT'BOM еваl\УЙОВУЄТЬСЯ у СтаЛінград, де, IIIрацюючи

Передча'сно, на 65-у році ЖИТТЯ, аюмер член КПРС з 1939 рону ОлеНІСандр Пет­ рович Шкуропадський.

З кожним днем у нaшiJй IНра'і­ Ні 'все більше випускається alї!­ томашин,

І

ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ UJКУРОПАДСЬКИЙ

рем Болотинського райному КоМ/партії Молдавії. у Бров!І!РИ lІІоверну,вся в

вантажники.

ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО

Адміністрація.

ГОСПОДАРСТВА ПРОВОДЯТЬСЯ

Пересуввій механізованій колоні .NiI 7 тресту 4:Броварисільбуд.

ВЕЧІРНІ БАЗАРИ:

21

ІНа постійну роботу

Капиті та' в м. Броварах біпя універмагу.

28 травня бухові, Вепикій

майстрн.

Виплачується надбавка за

пересувний у розмірі

20

процентіВ.

НА БАЗАРАХ БУДЕ ПРЕДСТАВЛЕНО В ШИРОКОМУ АСОРТИМЕНТІ ПРОМИСЛОВІ, ГОСПОДАРЧІ ТА ПРО­

ДО ВІДОМА

**'························........1

МЕШКАНЦІВ МІСТА

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

Броварське виробввче

деревообробне

дому

1

.

вул.

М

.

Л

на

aJ:'YHO-

* * *

Майстерu ремонтує КОЛЬОРО~'і і чорно-білі телевізори, раДЇOlILриймачі, :мamітофони та ІНшу апа,рату,ру. Якість ,ремонту

6

..

гаран:тується.

об' ЄДRаввя

rоловвоrо механіка, механіка, електрнків,

п1ДКJПOчєнu :!х до антен колективноrо корнстуван-

на. Звертатися на адресу: М. Бровари, ВОЇ 2 Телефон М 19-5-13.

,

телевізорів

Звщrrатися на ад,ресу: м. Бровари, вул. НИlвська, 14 . Телефон .N'!! 18-4-10. * * * НА ПРОКАТНОМУ ПУНКТІ МОЖНА ВЗЯТИ: KOJIЬOPOBi і '10рно-білі телевІзори, мarнітофони, ЄJIeK­

ДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ.

обcnуговування працівників

водІїв.

Звертатися ІНа адресу: м. :qровари, ІВУЛ. Залізнич­ на,

5.

................................ Адм1ністрацlа.

~

Педагогічний ськоТ середньоТ

Русавlв-

колектив школи

ВИС.ІІОВJIюе

ГJlибоке спІвчуття учительцІ Н. п. Крук з приводу тяжкоі ВтРати смертІ

-

П батька КРУКА

Придбану

радіотелевізійну

апаратуру

,реєструвати в телеательє.

lНеобхідно

за-

Адміні~трація.

тваринницьких

21 травня 1977 року 14-00 у сапі Пухівці

ПРОВОДИТИМЕТЬСЯ

ВЕЧІРНЯ

ВИСТАВКА·ПРОДАЖ

ПРОМИСЛОВИХ,

ПРОДОВОЛЬЧИХ

І ГОСПОДАРЧИХ ТОВАРІВ. візьмуть участь

підпрнємства громадськоrо хар-

АдмІніСтРацІя. партІйна І профспілкова оргаиlзацlі ПМК-15 з глибоким сумом повlДОМJlЯIOТЬ про передчасну смерть старшого Інспектора вІддІлу кадрІв

ШКУРОПАДСЬІ<ОГО Олександра Петровича сім 'ї І висловлюють спІвчуття рІдним покІйного.

ферм

о

У виставЦі

Пантелеймона Миколайовича.

трофоии та іншу радІоапаратуру.

Звертатися на адРесу: М. Бровари, вул. ЕНЕельса, 2, (район заводу 4:ТОРГМаш») іЇ вул. М. ЛагуновOl, 2 (ЖИТловий .масив). * * *

ЗАПРОШУЄМО ВІДВІДАТИ ВЕЧІРНІ БАЗАРИ! , Правлlввя райспоживспілки.

Дпя кращого торгового

аВТОСJПOсаря,

І

в сеп ах Тре· Димерці, Го­

гопеві, Семипопках та в м. Броварах біпя універмагу.

характер робіТ

Адмlвiстрaцlя.

АТЕЛЬЄ .N'g 18 ПРИИМАЄ ЗАМОВЛЕННЯ

Пу­

РОlИнах,

монтажники,

малари-штукатурн,

на ремонт кольорових і чорио-білих

в сеп ах

-

Ппоскому,

муляри,

столярн,

ДИСПЕТЧЕРСЬКА РАДІОТЕЛЕВІЗІПНОГО

травня

хівці,

в. М. Броварах іІІотрібні:

1JfВавия. На внставЦі буде представлено широкий асортимент швейних, трикотажних виробів, rалавтереї, взуття, rосподарчнх товарів, кулінар­

них, кондитерських виробів

1

напівфабрнкатів.

Ласкаво запрошуємо відвідати виставку-продаж товарів!

та

ПравJIЇННЯ

MicbKoro

споживчоrо товариства.

"'----==--:'~::~:::=.::.:.::-::-;:;::;::::::=-:._~,~#'_----- --=-~.:>:=:....-;;;:;~:::~~=:.:;;;:===:;;;~

оО.Т &Г.,v«~ОВАЯ ;'ИЗНЬ»

!

орган Броварского горкома

_ Комм вистическоlІ партнн УкраннЬІ. городского и раllОННОГО

...

УС

оветов депутатов 'грудящих Газета

выоднтT

на

ся КиевскоА оБJl&СТИ

украинском

ЯЗЬІке.

НАШ~ АДРЕСА:

І

ТЕЛЕФОНИ: редактора

заСТУПннка редактора

- 19-3·82; - 19·4-47: вІдповідального секретаря, віддl.llУ сІльського господарства. кореспон· м БРОВАРИ. деит& мlсцевоro радlОМОВ.ІІ8ИНЯ - 19-3-і8: віддІлІв промнсловостl вул Кнівськ&. 154. масової роботв фотокореспондента _.. 19-4-67 _.,. _____ _____ 255020.

І

~_J">:,J">J">J""-J">~_J"-

J?_~

__-____.,

1;:;mоо~~;;;:к:-=;;;;;;:-к:;:=;;;у=;":;;"~Р;;;~";Ид;Вництв, по~ігр;фіі і ~H~;K-;'~i top-;:івлL ву;. Київська,

154.

І

r:~~T;po:~X~:::;y, І

v П·ЯТНИI!Ю І суботу.

Обсяг 0,5 формату

__

газети «Правда».

_~...:o-_..:>-_..:>-_~

~aM.

3039-10,990.

#79 1977