Page 1

,ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄЛНАlfТЕСfII

І'ІІІ!

КРАІНА РАД: НОВИИИ ДВІ

!!d •

.N9 78 (4801)

УСПІХ ШАХТАРІВ

ВІВТОРОК

ЗАПОЛЯР'Я

15

На робочий тиждень випереджають графік ви­ добутку вугілля шахт.арl

ТРАВНЯ

1979 Ціва 2 -;;

Печорського вугіЛЬНОГО басейну. Десятимільйон­

р.

ну. з

коп. -;;

РОКУ

лективи

• прац:l.

·у·дарно і

тів. У . нинlш~ьому

ВОНИ

будуть

Бакдурка

ВіК'/'Ор4

П~ибитька.

і

м~ши-

дових

проводити

на

arperaT

. посадцІ

лометра

ЖІв. ·рdЗJПОВIІІали

. черговІ •.

МИК('!.ТТИ АНІІр!А(')ВТfча Бре­

ВРОЖАїТИСЯ МехаНІзатори pa;voocDY ctpel'iyхlаськИЙ. вже посlJlJlИ 530 reKTa· р!в кукурудзи при П.1lam 930. СіВбу кукурудзи У раДГОСПI ве· дУТЬ групС'>ilим метС)дом. Тут. на «Уол!. можна спостерІгати узесь

.}!омп.nекс весняних робіТ. Ше вчо­

ра сl6;:tи доставили

пеuеrнlЙ

РСЗКИ;Іач!в

розподІлили

по

його п(')лю,

За

ріБНо. і'!

по­

'fiM 'l'ут з'явився п(')тужний Т·I50 3 ШИРDЧенним. десятиметровим диєковим лущильником. Перегній добре зароблено В грунт. КрІм ор· поля щедро запр~вленІ .мl­

нера.'1ЬНИМИ ;,обривами.

Слідом за

мехаНіМТ(')РИ

котки.

які

пуrК::ІЮТЬ

спри"ють

[Іід'!ягуванню вологи з нижнІх' ша­

КА ЧАН

И

v

СТІИ переджує ураження насіння різ­

візьмеш. Тому добрив ВRОСИ!МО чи­

мал():

по

70

тонн

перегною,

центн.рІв

туків,

ноУ

Вносимо J1обрива

води.

стІ.JtЬки ж

8

амlач­

1

при

сівбі.

-

І який же врС)жай може за­ бе:>печити така заправJtа добрива­

ми? Мик(')!'!а Іванович посмІхається: Шістсот пентнерІв змено! маси. д'l1е BC~ скла.:хнІсть нашого ремесла:в тому-то І полягає: як їх взяти иі uентнери.

-

-

Тут ти

своє

слС)во

агротехніка,

п~винна

творче

били препаратом ТМТД, який по-

сказа­

ставлення

arpoH(')MiB

до технологі! вирощу­ вання. НинІ еажливо яком("}га ско­ оlше завершити сlвбу кукурудзи.

ними бактеріJ'lМИ. Десь з поля

...

lIОНОСИТhСJ'l

гУ"­

н!т трактора, потІм з-за пагорба з'являється . ЮМЗ-6. TP~HTOP ШВИ1!КО наближається )10 краю по­

nJ'l f

РОЗ1!ертається.

машини

ануратно

Ліве

стає

на

к()лес() маркер­

ну лінію.

-

но,

-

Це Минсла Іванович Солов­ говорить про RЬ()гo М. І.

Прvдкий,

-

-наш

кращий

тракто­

рист.

ЩО1!НЯ М. СОЛОВ1<О сіє к~~анис­ ту н::!. 20-25 гектарах. Багато vваги npидlлЯ'~ прямолінjj~ностl посІву. Але н~Мlльше RУКУРУД<lИ ~стиг посіяти Минола Гаврилович Житияа на 140 гектарах. Нинішнє синоптики,

л!то, буде

6

рlн«ами.

Разом з ватажком КОРМО::ІСl'5ув­ IНO-Г~ загону радгоrпу МИНОJlОЮ

У шоб

на полІ запрацює зрошувальна

поля. Це середина 60-гектарного лану. Тут працює два посівних аг­

с'вl'it1ю насіння качанисто! (')бро. би,ли сульфатно-пивною бардою в!:.\хо;:tами виробниuтва xa~OBOY прС)мисловості.. В(')на забезпечує підвищену енергію ПРОРDстання

грунту.

єть.ся

Потім

легенькими

І!ановичем

ПО.тте

обrюбМI­

посівним!!

Прудким

стоїмо

бо­

чраJ.!

регати.

-

.Землі В нас піщанl.

МИf(ола

Іванович .. -тут

:иа ·таРl.1ІЦі,

-

Ш ПЯХО-

кІл(}метра. На відрізку

"'.

Л. БЕРКОВИЧ, Ha'lam.JIIIК· райШРБУ_

шляху

що

депутат.ів

каже

-

все,

поклав,

ЯК

те І

радгоспі чимало зроблено. забезпечити високий урожай

зе.l1еної маси

насіння .. ПІсля

кукурудзи.' Перед

иь~гo зерно

обро-

му зерно висівається на глибину сантиметріВ. що забез!:ечить на­ сІнню lIостатню кІлькість вологи на початку проростання. ПІзнІше си­

стем'!.

... Механізвт()ри

радrос.пу

готу­

ють ~високий урожай кормовоІ ку­ кvрулзи. Вони роблять все. тоб вІн п(}радував землеробів. Основа для цього З21UlаlІаєтьсJ'l наnіЙнв.

п. ВОЛОДИМИРОВ.

тон.ни

352.5

раАону

м'яса

1 938

ТИСJ'lч штук яєць.

Найкраще

лС)ва

виконкому

М

г.

розпочали кампанію у

ських ТРУJIІвників

закупІвлю

у

тваркнниць.коІ

-

про-

кІлограМіВ КОРООУ 1 50

1.100

населення ммока на

штук ЯЄЦЬ 3 двору У цих зокрема, мо- населених ПУll'Ктах були виконком Погребів. виконані 3 честю, депу­

продукціІ лока ськоІ

го, щоб зобов'язання сіль­

організував дати по

лишкІв

1,

сіЛЬСЬКО!

родних

Ради

депутатІв

на-' татам,'

(голова

виконкому І. М .. Негода).

кого

opraHaM

громадсь­

саМ(')ВРЯдУвання

обхІдно

.посиnити

нео

роз'яс­

ЖителІ Погребlвпnопа.nи нюючу роботу серед гро. державІ

7].9

тонни цІн- мадян,

домогтися поліп­

ного харчового ПРDДУКТУ, шеиия lIіЯJIЬностl працІв­ що становить 302. t кіло- ників молокоприймальних

грама на норову. В'дпо- пунктІв. вІдно,

81.7

тс)н'ни

закупили

тоН'Ни у

І

59.8

грnма-

дян населених пунктів ви~

І.

rO.1l088

ЗАБОЛОТНИП, районної

2д комісії.

ПJl8НО­

ДО ВІДОМА ДЕПУТАТІВ

як стверджують п()сушливим, то­

Головний агрон(')м. радгоспу В. Ю. Лисенко г(')во·рить. що до 19 трав­ ня сівба БУ11е завершена на ВСій 930-гектарній пЛС>щі.

рів

здати

кІлограми на кожну чоро- ківської, Нняжицької ву. що Є в lндИВlдуаль- сІльських РАД. ЯК! заку­ них господарствах сіJlЬ- пили молока ~!енше про­ ських трудівників: RJ)lM ти вІдповідного періоду того. державі продано МИНУМГО року. Для то-

механlзат()рів

lВо;:tDНЗЛИВН!

Ка­

йшлс) 772,4 ТОНіи моло- нинішньому роШ виконко­ ка. Це становить по 94 ми Гоголівської, Шевчен­

салжа'nЬRИНІВ

висrжorгpолуктив­

сівалками

ріЦlЩ>іост1

цІ нинішнього РС)КУ на за· можливостей готівельні пункти иадІ- цю :важли'ВУ

ус а , ВonС)димира Єгор"ви-

rаніки.

п.

шириться соціалІстичне Лисенко) 1 Літкіsсько! змагання за з5ільшенНJI (roловавикС)IU\ОМУ М. М. продажу державі лишкІв Прокооенко) МІсцевих ПРОдуКтів твари,Н>Ництва Рад народних депутатІв. від населення. За 4 МlСЯЗначно гірше сво!х

lванС)вич Харченко.

.мірно

п.

ленченко, г. п. Петрик, бульдозерист· А. М. Нор. н!йчук, машинІсти вакт!жних Jlопат М. Ф. Май­ ло' І В.· Д. Листопад та багато інших. Вс! вони

Серед МІсцевих Рад ка- КС)Н'J(оми Р()жнlвсь}(о! (го­

рист БогzraR TвaHOB~ Єли-· сеєв І машинІст ВІктор

допомогою

Зразки високопрС)дуктив­ ноУ працІ на шляхах райо­ ну показують автогрейде­ ристВ. п. Пономаренко,

За планом сповнеRі

дороги.

роднЮt

:випуски сблискавки Часто перевиконували ДОМ.t!Р.-нl завлзн!'!я ТР'НІТО­

прапя

~. f'УСіщів -~. Пеnшо­ травневе працюють під­ рядники із СПМН·508 тресту еБроварисільбуд •.

ПРОДАЖ 8IльrОС'ППРОДУК'ТIВ ТР И В АЄ

.та

,1Імитр~ичем Р'ьмихом. Спареною саджатсою' во­ ІНИ' щодня сади1ТИ нартоп-. JIЮ на площі 10~ 11 гек­ 'fapiB' при завдаяиі 8 ~K­ 'I'api~. Про усrrіхи екІпа­

на

РАТАУ)'.

·Іп;

'і.ичГаuеякО, з МЗJ[lI;ИIfI.GТ~I""

оп!'>uяла

почнеться нарік. основних (ТАРС· -

4,]

~ихайЛо Охрімович

УспІховІ

поч-

вики зобо.'язалися. здати с<>кІй якості РОбіТ.

~и~и~ tакож трактористи

Добрух6Ю

будову

с. Рожни.

-

ВИСОКОПРОдyRтнвно тру­

/МИ Ле'l'f'ЬМ

Океан теРМaJIЬВИХ вод виявлено на Алтаї. Вче­ ві-курортологи встанови­ ли, що ці В«'>ди мають лі­ куваnьні властивості. На

їй треба прйкnасти 1;5 нІ- об'єктну' строк 1 при ви­

іІІ<>НИЙ' ПРЗr;\ОР.

v

зако­

ЦІЛЮЩІ ВОДИ

рошою оцІнкою. Зараз во- екскаваторник

щі·' 9-1 О ге}(тарів при картоплі. завданні . 7 гектарів. На '. Фото М. Семинога честь Uboro '~к!пажу ВаЙ• -,аtтіше б,у.вtt14и"тнА· t.Jep..

мя" 1J{6сifЯ:нтин

на

ни . прокладають щля;с с. Шевченково -:.. с. Бервиuя. Бригада В. п. Литов· чепка заЙНJ'lта на рекС)нструкції дороги с. пухlвка

На ф~то: передовий ,ме.

ко;

коли

госпрозрахунку передова комплексна бр и r а д а В. Ф. Багалея. Всі об'єкти будівельники здають з хо-

са.анли' хан!затор п. ю. Бан.І1УР­

М' день каРТ~J]Ю иа пло-

уточнити

номіриост1 коливань чи, сельностІ. звlрІв 1 птаХів, простежити шляхи Mirpaції, краще вивчити їх спосіб життя.

НА ;.\ЛТАІ

Ударно трудят~я БУдІвельники районногоUIЛЯxopeMOIiTHo·ro упрЗ<вл!ння. Четвертий ріК працює на·

ГО.1l0ВВВЙ arpoHoM.

СКН-6 в &fJjeraTi з трак-

торомТ·74 ,онн

допоможе

Намічене виконаємо

роц! в

В. ЗАЄЦЬ,

Саllжалкою

проводять

Нроноцько­

Тихооо океану. Там жи­ вуть иайціЮJішl хутрові ЗвІрі собаJlЬ, видра, червона лисиця. Перепис

МІС'.Т

березІ ріки спорудження

розпушування.

. Івановича

палива.

ня.

Ударною працею від· перший досходовий обро­ значивс~ екІпаж у складІ бlто}( каРТОПЛі. Bcboro тра"ториста' Петра Юхи- буде проведено ТРИ досхо­ Ніста

перепие звt~

птахів

нуть надходити автосамо. иеральних вод Діють саскиди, бульдозери та інша наторії, де лікуються 1 попраВЛЯІ04:Ь здоров'я і Тод і на лівому близько техн ка. 20 тисяч чоловік

raТi!1. Щ()пJtя. в добре :пlд· гос.подарстві вирощу~ати­ rотовnеgйгрунтлягали муть картоплю 12 меха­ 'На:сІннєв( 'буm;би иа ппо- нізованих ланок. На ДНЯХ г\!юарів.

1

співробітники

СПОРУДЖУЄТЬСЯ

ших, котрі. підвозили на­ СіннЄВібульби до 'arpera-

arpe·

рів

в експлуатацію до верес- базі багатьох родовищ мі­

ЗакіWfИ,1tИ ~дити нар- ча Татарина, Анатолія '!'OnЛЮН.ЗСіЙ 1200-rel!- Андрійовича Гутя . та ін­

lМовнча

ro

Поча.rт.oся спорудження моста через Вахш у СТВОрі майбутньої греблі РогунськоІ ГЕС. Будівельники намІтили здати ЙОГО

ПОСАДИЛИ КАРТОПЛЮ '!'арніЙ lIJl0щі хлібороби 'рaдr'ос.пу .<ГorоЛі~ськиЙ •. На цій. Р06ртІ .було заЙня.-

на

тавугілля)о видають понад дев'яносто процентів усьо­

:Четвертий рів п'.тирі-arви­ р і в

лав-тисячниць

підприємствах об'єднань сВоркутавугіЛЛЯ)о та сІн­

МІСЬКОІ І РАЯОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИlВСЬКОІ ОБЛАСТІ

60-70

тонну

ганням за видобуток з од­ нієї лави на добу понад тисячу тонн вугілnя. Ко­

oprAН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТП УКРАlliИ.

щі

року

ПЕРЕПИС Весняний

го. заповідника на Кам­ чатц1 .. Він займає Tep~TO­ близько мільйона ленІ{Й широко розгорну­ рlю на узбережж1 тим соціалістичним зма­ гектарів

ГАЗЕТА

то вісім tаl1Ж~ЛЬНИХ

початку

ВЕСНЯНИR

палива видано тут. У спіх гірників Заполяр'я зумов­

ВИХОІІИТЬ '117 КВІТНЯ

1937

об'ект1в буДИНКУ стан­ ціІ 1 будівельних тyвemв.

Впканкам міської Ради нара,!RИХ депутатів повіДDМ'­ ляв, ща позачеРГDвадваваддята

народних депутатів

. сесія

шістнадцнтога

міської Ради скликання відБУ­

деться 17 травня 1979 року о 15 годині в при~іщен­ ні міськвиконкому з таки:м порядком пенним: «Про завдання міської Ради нар()днпх депутатів по виконанню постанов партії і

уряду з питань поліп­

.шення особистого приliому та розгляду заяв, пропозиціiJ 1

скарг

трудящих».

Міськвиконком.


~ стор.

~. 'I~ траІМ

рок-1

1979

'НОВЕ

ОСНОВНІ нanрmи ПС)­ ОмеJТltИекко, Т. М. Дармо­ чах 3 митцями. АдмlнІ­ рсбоТIІ хв&n, О, І. Федюк - у страц!1'!, партlйие (jЮро, :ви:значенІ . ма ХХV з'УздІ ШROJIaX :комунІстично! завком профспІлки за ос­ таннІЙ рІк створилн необ­ ІШРС .. НайдlввlшИN мето­ пр.1. дом пlд!!ищеиия ефеи­ дл·я пІдняття Пар'!1Йие бюро 8начну хІднІ умови 'tИ1!'Ностl ви\)на!f() KOMIt- YB&ry придІляє ПОЛlПшен­ спортивно - масово! роБО­ Jlе~ний пІдхід, ~TO t~ l'Ію трудового вихования. ти. Уже сьогодн! можна H~'CTЬ полIТИЧ'К()tt), '!~yдo­ notO'ffi1 питання про певнІ успІ­ внрlшу- говорити яка ШЛІфує вого І мо,,&m.им-о вихt>­ 1отtoC!! У сПІвбесІдах з пра- хи у справІ, JIІтико-виховкоr

n

,вання

трудящих.

ПартІйна

pe..VIOHTHO -

!!ОЛЮ,

оргtнlз:t1ttll

комунlстl1!. Для ня

Ідейно

nОСИЛ!!'­ виxnвиого

вплИlВУ на маси

зроблено

ЧИіМ<'іЛО. Ця рС>бь'tа

снюється з

місцевими

ума_ами,

3

рІзних соцІально

- npоФе­

сійних груп.

На вис/жому

1дєЬому

рІвнІ проходя>rь з-ан'йТТЯ в

'1'еоретичному (:~MIHa~!. • Конституцlя СРСР проблеми теорп 1 tto.nl'rM:КИ., у якому ПOf.1lибnЮ­ ють своУ noлїtJtчиі знан­ ня ппацlВНИКЯ вищоУ лаи­ '}(и. Ке.рIВНИК сеМін'ру начальник плановОГО вl)1дІлу О. С . Савчук реr~ль­ но готується до заНіІ'І'ь, пода~ баг~то кових да"нх, ІІІОВ'ЯЗУЄ факти союзного,

цІвниками

центрІ '

заводу,

СЯ

за

них

падками

два-три

зведено

стали

не

до

ви­

лише

прогули, а й заltlзнення н!J. робо"у. У цехах та службах створено сприят­ 3 максималыіиM на- ·ли'ВяА ПСНКО.1l0гlЧНИЙ мlк­ і несприятливу, ближенням до жиt'l'Я аи­ ро~лlМат свlтлюють загаJІьиl полl­ несtерпну обстановку для '1'ичнl І соцІально - еконО­ іІиJtЦТі!3. ресnyБЛlкаR(:ЬКОro 1 мІС1>­ :кого та заводськоtо MacInтабів.

Важливе

мlчн! пиr<'іННЯ прОn8Г~НДИ­

сти В. І. HOBЇiJl. І В. В. ди'ься Ліснезський

у ttоЛlт­ рального

-

шкОЛІсередньо! Jt~ики .КонституцlJ:l розвltнутоtо

соЦІаЛІзму., Л. О. ШJt~н­

-

чак у ІМольсько!

шкоJtІ комсо­ ПОЛітосвltи,

В.' Я. НуЧнN:tькR!t.

му

мІсце

вІдво­

По.1!пшенню

тру­

дящих до походІв по мІс­ цях бойової · І тру довоУ слави

АУ,

радянського

наро­

дО самодlяльноУ, твор­

В, Г. чостІ, до участІ в зустрl-

Механізація тваркиикцтв.

КОРМОВИРО5ВИlХt&',

по

створенню І освоtвию ви­ пуску комплексІ. машин І обладнання для цlєl га­ Jlузl зиайомить тематична

виставка ііі П&IІIJlьАоиl .Механ!зацIJl І електрИфl­ :каЦlЯ сІльського ГОСПОАар­

ства. на ВДНГ СРСР. На виставцІ досвІд

показtнвй

rreредових

rotпо­

дареТ!!, як! lIоБИJПICJI _й­ сокнх ItOКа3никtA У роа­ витку комплексноІ меха­ нlзацН тваРИНІПЩТВ8. На­ приклад, • колгotпl сПаМ'JlТЬ ІлЛіча. ЩмкІв-

cь~Oгo

поліпшеиня ідео­ логічної, політико вихов­ ної роботи». Безперечно, виявляємо І недолІки в цій сферІ партійної дІяль­ ностІ. Нам необхLдно, згІд­ но

з

nOложеннями

поста­

нови, добиватися науково! постановки пропаганди І

агі'l'ацlI, посилювати УІ дІловитість і наступальний характер . 3 цІєю метою планується

провестн

ІдеологІчного

иара­

актиl3У

п ідприємства, на якІЙ об­ говорити

напря'МКИ

по­

дальшоІ роботи з масами. КомунІсти заводу. пов­ ніСТЮ схвалюють положен­

ня постаиови І вказують коикретнl шляхи втlлен­

!Ія її в практику, Партбю­ ро

узагальнює

цІ!,

ближчим заходи

В'СlЄ! го

пропози­

зауважеиия часом

по

І

най­

визначить

вдосконаленню

системи

вихова}jНЯ

комплексно­ трудящих.

і. ДОВГОПОЛ, секретар партбюро ре­ монтно - механічного

господарства

ство­

молочна ферма на

400

ко­

тичноl

системи

враховувати лоджувати

І

на­

охо­ моло­

ко. Володимирським Ін­ ститутом с Гlпрос!льгосп­ пром. розробленІ типовІ

сТандем •.

проекти пунктІв технІчно­ го обслуговування І ре­

для молочних

ферм

800 1 1200

на

корІв з боксо­ ВИМ утри.макням. Діє,на­ приклад, фрагмент уста­ иоаки,

!!ка

монту машин, обладнан­ ня для ферм І комплексІв. Частина таких демонструється

прое.l(тLв на ви­

ставці.

за

о. ПАВЛОВ.

наПlвавтома-

(ВДНГ СРСР-ТАРС).

дав

/l:OnОМОГОЮ

змогу

3емлянникова Л.

І

KOIl1в мlCliaOI та ,d8IIJIol Рад ва­ ро.цвц ~eayIIт н Jl8Йовву Дош­ ку ВОШ8Jdl вереАОВIІіІів авробвицтва аанесено іІІ '11 В'JlЗальввцt

. двтnorо

фАбрRXII вер:.оп.ог"

П'ЯТИРІЧКА

НАЗИВАЄ

ГЕРОІВ

КОРМі.в у

ведення

судьБы. 17 К13 1 т­

роБ І тництва. «Правда., 1979, 24, квІтня, ",Соци.али<:тИ'Ч~кая иидустрия., 1979, 25 квl'l'НЯ. Жодного відстаючого поруч (Про досвід роботи коле.ктиву Ірпінського комбінату «Прогрес), «Rиївська правда., 1979, 17 квІтня. Дільничо - бригадний пl.Дряд найефективнІший метод організаЦіІ роБІт на будовах. сПраnoр комунІз­ Му., 1979, 18 квітня, «Труд., 1979,

країни

квІтня. скlлыии ",важить,> ОДНИ процент • промисловостІ. сАгитатар., 1979, М 8, с. 16. ПІЮ пІдсумки ресшубл1ка.нськос()

26

соцІалістичного змагання за зваНИJl колroc,п, радгосп, район високоl КУilЬ­ тури землеробства. с Радянська Укра­

.

Безс.мертниА подвиг раnянського народу (9 тра,вня Де.нь Перемоги) . сАгитатор», 1979, М 7, с. 29-32, сПравда., 1979, 16 квІтня, «Кому­ нІст Укра!ни., 1979, М 4, С. 34-38, «ПІд прапором ленlнlзму., 1979, М 6, с . 31-33... М 7, с. 63-64.

Іна., 1979, 24 квІтня. Б:льше продукцlУ ферм сумків

Життя

сnп':t-

ня зрощуваних

лІстичного змагання .• Правда~, 1979, 11 квІтня, «Шд прапором леиінlзму», 1979, М 6.

тури.

сСоветская культура.,

10, 17

тання

морального

.

трудя­

жизнь.,

1979,

становища

ПOJl·вИJtatя

туз!а.стки дев'ито! п'.яткрl'Ц(И

-

ПРАВОФЛАНГОВА

три­

е1l­

JlOCЬ удвІ'Іі. Але веJlИkе сил

t

3БІлЬПІИ­

JlегіПе І лЄi1Пt. Т'руltR()щl IіІURШIJlИCI[ lПозаду, nooepeu вІ"кpnа.lfИtЯ аахOПJlЮ- особисту п'ятирічку НІна СтепанІвна юч! перспектива новц трудових звєр- першою завершила на фабрицІ верхньо­ шень. . го дитячого трикотажу ще напередоднІ

прийшов У ІІІ!І>ШОУ рІчниці ново!

«Радянська

1979, 27-28

квІтня.

~

УкраІна ...

---~~

ноУ партІї, І кожнІЙ JlЮдинt хочеТЬСJl зробити свІй якиайбlльший вклад в ус.­ пІщне виконанн'я плаиу деся'ТоУ п'яти­ рІчки. Адже вІд нащих особистих успl. хІи залежить екоиомічна могутнІсть Ра­ дянськоl Вітчизни 1 дальший розквІТ нащого ПОВ'сякденного добробуту, Натхнення завжди породжує великУ. З8ВЗll'l"і,сть до творчих пошуків. НІна

з

20

вироБІв.

для Ніни Степ­

честю .

А вдома у неІ сІм'я. Вона чуltиа .ltPyжина, добросердечна мати й стараииа вихователька своїх дітей. Четвертоклас­

с'Вlжнх

з КОЖНИМ ДH~M працюватн ставало

І сцра:вдl, lІеликий успІх

УкраУнИ).

кlвни як pl.ДHa сім'я. Вона в ньому ста­ ла не лише ЧУДОВИ'М майстром в'язаль­ ноІ справи, а й пройшла школу велииС)­ го роБІтничого гарту, заслужила високий авторитет, удостоУла:ся державно! наго­ роди ордеиа Трудово! Слави ІІІ сту­ ПEЩJЯ. На минулих виборах уї вже вдруте обралидепутато.м мІської Ради народних депутат ів. І високе довІр'я виnравдову~

натхнеННІ!, та

J'I>eTb(my рщІ ~ToI п'ятирl'(JCВ. CJ!OIQ стиТУ.Ц1І.

тра.вня).

Все ДJlЯ блага людей (Про квІтне­ вий (1979 р.) Пленум ЦК КомпартІJ

Трудовий колектив

teХНQ.iI()ГІчвoro

благородне принення дода~JIИ

25

ия.

вив'ЯІ3УЄ додатково по

з йВЛЯ'1'ися У

НаваИ'r8жепJt

-

дити роботу усіх чотирьох машии так, щоб добиватися вІд кожно! найБІльшо); вІддачІ. Тепер в середньому змІннІ нор­ ми вона виконує на . 130 процент І) 1

чо!ири­

IПрофесІЙНУ майt~РRltть, набирала Пlд­ !Вище них темпів. І вж~ нали відчула в сМІ силу і тверду впевненІсть в своіх ІМожлИІІІОСТЯХ, перейшла на trlдвищеиу обслyr~увания

Африки

СтепанІвна навчилася рацІонально вино.

:нlвна ще не наваЖуМлася переходити на '1МJ!рИ ~.pcтa1I1, ttptiЦlовала поки що ІНа двох І поступово, відточуючи свою

вону

квlт~я.

ристовувати кожну робочу секуиду І вн.аслl~ок цього добилася високо! про­ дуктивностІ працІ. Вона зумІла налаго­

!НеУ сво! noсmДЬВ!uщl. ОДИ'k Нlн! C'I'etta-

:ycTaTKy1JamHt.

1979, 27

_________________ _____

добилася на підприємствІ Ha~МiЦoI про­ Стали

квіт­

сАгитатор., 1978, М 8, с. 52-53. сМеждународная жизнь., 1979, М 4, с. 13-22. ,/ ПLдлІ'1'Оі{ 1 закон. ССОВЄ1'ская куль­ тура», 1979, 17 квІтня. Про попереднІ пІдсумки . Всесоюз­ ного пеРЄЛИlCунаселення 1979 року. сРадянська УкраІна., 1979, 24 квІт­

КПРС оплот безпеки Брежнев Л. И. на. страже мира и социализма. М., Политиздат 1979;

:верстатницІ. Інка ПиJIИllІВIІ& Проскурни­ ча першonроходець пІдвиЩеНОІ ЗОНи дуктнвностl npац1.

визволення

. . народІв.

WЛJIIХУ.

Незабаром у ц~xy

земель.

1979, 26

травня День Перемоги. сАги­ татор» , 1979, N9 7, С. 29-32, .Прав­ да., 1979, 16 квІтня , .Комуніст Ук­ раХии. , 1979, М 4, с. 34-38. ВсебlЧ!иа допомога визмльнlй ~ ротьБІ народів с.віту - незмІнний курс Радянського Союзу (До Дня

З питань мІжнародвоrо

В і.дтодl, ІІК НІна СтепаВівна В'lIерше стала за в'Я38.льку маmииу на ФабрІЩІ, минуло більше десjlТИ рокІ.. І кожиий 3 НИХ 6ув все вищою сходин}(ою на П трудовому

9

ку ль­

KOTIUКY НЬІИ Creв8вlaвв Помазо••

,

сКиІвська правда.,

1979,

виховання

«Партийиая

осушених

Шдсумкк виконання: державного плану промисловІстю Київської обла­ стІ в першому кварталі 1979 року.

квІтня. Братерство народів, братерство культур (ДИІ польськоУ культури в нашІй краХні ).• Советская культура., 1979, 3, 6, 10, 13 квітня. Рух за зразкове мІсто, село 1 пи­

щих. М 7.

п~­

ня .

людини

радянсько!

І

сРадянська Україна.,

З питань культуриого життя країии

збагачення

(До піД­

соЦІалістичного змагання

цlвни:ків тваринництва КиІ.вської обо ластd в першому кварталІ 1979 р . ). .Київська правда,>, 1979, 25 кв і ТН!!. Про соцІалістичне змагання за ус­ пІшне будІ.вництво меліоративних си­ стем та високоефективне використан­

країви

за.вдання

перІод

8

26-28

Торжество радянськогЬ народовладдя . ",Правда» , 1979, 17 квітня. «Радянська УкраІна», 1979, 19, 20, 24 квітня. Про доповІдь товариша І, В. КапІ­ тонова «КПРС високо несе ленінсь­ кИіЙ прапор. иа урочистому зас!даннl в МосквІ, присвяченому 109-й рІчни­ ці з дня народже,ння В. І . Лені на . сРадянська УкраХна. , 1979, 21, 22

Духовне

худоби

року. ",Радянська Україна,>, квІтня. До<:від змагання трудових колекти­ вІв. « Tpyд~, 1979, 12 квітня. СРСР Франція : рубеж! спІв­

ПРИМІРНА ТЕМАТИКА ПОЛІТІНФОРМАЦІй З питань полlтичноrо життя

важливе

році та успІшного про­

1979

зИ'МlвJId

1979/80 1979, 5

Шестаков С. Детский фонд Орга­ низации Об'ЬеДИіненньrх Наций. « Меж­ дународная жизнь~, 1979, М 4.

MfJCOBOrO

",Аrитатор ••

квІтня,

8-11 .

За новаторськІ методи роботи І ви­

ня .

З питань економ1ЧRОГО

3 с.

сокий к І нцевий резу .'1ьтат . «Правда., 1979, 12 квітня, «РадЯ'нська УкраУ­ на., 1979, 18, 24 квітня. Про додат,ковl заходи по забезпе­ ченню збирання врожаю, заготІвель сільськогосподарських продуктІв 1

Увагу дІтям, усе найкраще дtтям. «Прапор комунІзму», 1979, 24 берез­

кв!тня .

1.979,

1979, Nq 8,

ня.

~-------~.28М.~"-=ЬE·------------------------~ЬE-------------------За plJцellRJDl 61ОРО IIlcNOJ'o во­ МiTf!'ry Koqa,r1i }'.,.Іви, впон­

да.,

НароджеНі для щастя. «ПІд прапором лені нізм у ~, 1978, М 8. РаЗНЬJе МИРЬJ раЗИЬJе сСоветская культура~, 1979,

сАгита­

ПРИМІРНА ТЕМАТИКА БЕСІД Велич наших п ' ятирІчок. сПра, в-

Счастливое мате­

му кварталІ 1979 р . сРадянська УкpaIHa~, 1979, 25, 26 квІтня, "'ТРУД», 1979, 26 квІтня.

величину надоєне

.Праllда.·, 1979, 16 квІТІНЯ, TOP~, 1979, ом 8, с. 2-4.

рннство идетство. «Политическое са­ мообразование., 1979, М ~. Ка pn е.н.н о М . ДетЯ'М планеТЬJ­ мир и счастье .• «Коммунист Бе.'10РУС­ сии., 1979, М 3. Кузнецов В. МеждунаРОДНЬJЙ год ребеНlНа. «Агитатор » , 1979, М 7.

кормороз­

фІльтрувати

~ТЯМ.:

сl'Шя.

дач! згодовувати . fр.УПI ко­ р;в концентРО'Ваї!! · корми, дою,

-

ЛІТЕРАТУРА: Брежнєв Л. І. Діти наше май­ буmє. '" Радянська YKpaYHa~, 1979, 3

Про пІдсумки виконання Держав­ них планІв СРСР та УРСР у першо­

рІв з прив'язним утри­ манням t доУнням на ав­ томатизованій установці В експозицlУ представ­ ленІ фрагменти комплек­ ту машин І обладнання

Тема .Все найкраще

П'ятдесятирІччя

тваРИННИЦТВІ

8исокомеханІзована

ЄДИНИЙ ПОЛIТДЕНЬ-16 ТРАВНЯ

заводу.

в

району Московсь­ tlO~ областІ за допомОГОЮ ВНП ел~к'tр'ифlкац!У сlль­

рена

сПро

ПО ЗМАГАННЮ ,=~=,.

новими робоt!l:МR по ського

механізацП

1

Цьо­

сприяє залучення

~ ДОСВІД НАШИХ ДРУЗІВ

з

мо­

виховання.

по­

-

а

РІдкІсними

вимогами

дальше

днсциплlнар­

порушень

М1'НІМ'УМУ.

з

ст1fнови ЦК КПРС

щоМІсяця.

останні

рІвень

стінгазети

регулярно.

дОСягнуте

Ефект такої живої роботи

наяву:

уваги

у

Нині I3сl бійцІ Ідеоло­ Гlчного фронту звіряють

~ людьми 6е3Іюсередньо у виробничих підрозділах

роки

перебувають

«Стріла~, яка ВRПускаєть-

складнІ проблеми винося­ '-ЬСI[ на пОрядок денний загальних робіТНИЧИХ збо­ рІв. Вони проводяться в кожному цеху

морального

виховання

ІДЕОЛОГІЇ

урахуванням особливостей

полІтичного,

'рудового

ф РОН Т

з11іЙ­

у t!lдповІДНОС'tt

характери

-Питання

. ..

воду послlдо!!!!о !'tІJJЮЄ • практику рlШЄ1lНА форуму

гартує

молодих.

ПАРТІЯН! ЖИТТЯ: КОМПЛЕКСНИИ ПІдХІд ДО ВИХОВАННЯ

мех3.щчвого за­

ЖИТТЯ

~~------------------------------------------------------

А

-

тепер

На

вже травень

n

трудовому

1982

року ...

календ!рl

ник Сашко ка

-

готується

зразковий учень. А Олек­ до

першого

класу .

А. КОЗАК. Велике натхиення до працl,-рОЗдали нам РадuськоІ НОН­ повІдає Ніна СтепанІвна, На фото: Н. С. Помазок за в'язальН8f мущр,1 р1шецн;я: ХХУ: ~'X3.!!Y. ИQ.МУі1СТИЧ~ верс:,;'атрм, ФОТQ автора!

-


'НОВІ!

ЖИТТЯ

..

"' РЕПОРТАЖ

fОВОРИТЬ головний інженер "б'єд­ нання. Ми ЦРИСТОСУJали для

ДО НОВОГО СЕЗОНУ

цього

1'18

досить

ТРУДОМістки/t.

транспортерів.

-

планчастих

траНСІ10Р-

Сара.у

броварчани нмег з гівськ'О!

НОЛОГІЯ роботи з кожним днем від­

ці транспортери досить швиДКО

транспортер)в

до

міс­

спортеріВ.

При оБJ1aднаннl

.пивши

гатьох

дІЛЬНИЦІ

використали

верстати,

йти

досвід

оскільки

до

устанО'ви

про себе Зfjати . Відомо , що вони зношуються нерівномірно і

ОбсJtг 'РеставрацІйних

роБІт

у

ріна,

мають планку. Удар молотком

зроблено надійно, акуратно . ЗаІ<ЛЄПКИ міцно тримають планки.

і вона вІдска· кує. у роботі. Поря'Д

1rKi

швидко виростає транспортера.

вирівняно І наново прикрlплево до тих же місць. що й раніше.

Торік на ПіJIIIриємсТ'ВІ вперше в

+

-

Хмельницький В.

EE&Ci!!!====--

99

МОКРЕЦЬИА

ни учні та вчителІ зроби­

на

кагат­

. Більш як двадцять років від9ала люби­

)Сій професії вчителька середньої школи .м 7 Юлія Миколаївна Черненко. . За осоБАиві заслуги в навчанні І "ОМУН[С'1.ично.llt.У вихованні учнів Ю. М. Черненко присвоєно звання на­ родного вчителя СРСР. На знімку : Ю. М. Черненко розмовляє з nрактикан­ Тl%ми студентами Херсонського педагогічного інсти­ ТУТУ Антоніною Дороніною і Віктором Щербиною.

Фото О. 3борщика.

(ФотохрОНіка

РАТАУ).

з ' Узду ЦИ

НПРС і Ради МіністрІ!! СРСР ~Про дальше ВдО­ сконаленоня навчання. ви­ ховання учнів загально­ освітнІх шкіл та підготов­ І<И Ух до праці. вказують на

шляхи

дальшого

роз­

'Витку народно'! освіти в вашій країнІ. поліпшення діяльност,і педагогі ЧНИХ }(МективІв в цілому І :кожного

вчителя

Генеральний

--

найрІзномаНіТНішІ.

у

молодих

який

провела Н. М. Ли­ Вона цІкаво про­ водить роботу по роз­

s:eHKo.

витку мовлення

у МOJIод­

зокрема.

секретар

ми.

-

уважними.

У спІх роботи вчите­

-

діІ Верхо. вної Ради СРСР

л!{.

IIIP~M()BI

ефективності

на

7).

ших школярИ!. вчить ді­ тей бу.ти спостережлlUИ­

ЦИ КПРС. Голова Прези­ товариш Л. І .

Це

Брежнєв У

жовтневому

говорить

залежить

від

80ga. --

пІдвищення

на!!чаJIЬНОГО

(1976 р.) Пленумі ЦИ процесу. отже нам, педа­ НПРС вказав на необхlд­ гогам. треба постійно сте­ !НіСТЬ

.енергіЙніше

роз­

жити

за

досягненнями пе­

І<ривати пласти незайма­ дагогІчно! науки. Н. М. Лисенко дІлиться !них l'езервІв, більше по­ ширювати

досвІд

кращих.

з колегами

відставання,

яке

склалося.... ЦІ слова СТО­

суються

тично! рів на

безпосередньо і урочний час.

Невичерпним

нас , педагогів .

джерелом

У міській середніЙ шко­ для цього є життя І дІяль­ лі М 7 другий рік діє ність В . 1. Леніна. ДІти з школа передового досвіду великим інтересом вивча­ вчител І в початкових кла­ ють БІографІю В . І. ЛенІ. сІв. якою Henve досвІдче­ на, його ідеІ 1 3аПОВі 'IJI. Зерна педагогічної май­ ний педагог Н. М. Лисен­ Н. М. Лисенко :ко. 1\'10.'lоді педагоги се ­ стерності місы<мM реДН і Х шн l Л N9 7, N9 5 і узагальнюються N9 8 пра,цюють над ' про­ методичним кабінетом для блемою

дальшого

вдоско­

впровадження

в

праКТИI<У

налення приЙо.мів комуні­ вчителів початкових кла · стичного виховання учнІв. с і в шкІл міста. В. ЯРОШЕНКО, ЩО:vl l сяця Надія Ми­ ха!1Л і вна проводить занят­

~Я. Форми роботи

школи

завІдуюча

MicьКIIМ ме­

тодкаб1ветом.

ходять санІтарних оrJ'{Я­ дів , хоча мають справу з

ра­

продукцією, ику треба ду­ же оберІгати вІд всІлякого забруднення.

paArocni.,

класу-

Р"ЗМОВЛЯЄШ

З

спеціаліста,

нізувати реалізаціЮ моло­ ха.ях це вимз;гається віД­

ПОВіДНИМИ

правилами ,

бlm.шість

ТО ·

спецІалІстІв

вІдповідають

приблизно

цю

справр.

ДI!kно. зрушити справу

з Мі.СЦЯ· важко, але He~ ХіД:НО.

В. ТАРНАВИЧ,

rОJlОВВИЙ

ветлікар

ра­

йону.

і

Уклін вам,

друзі! я і!раЦ/ОЮ шофером. радгоспі .ИраСИЛіВСЬ­ КИЙ • . ЛИХО підкралось не­ сподівано. Я важко захво­ рІв. Потрібна була термінова операцІя і мене на· правили в Ииївський ін· ститут хірургіУ. 1 ось од· ного бере3не50ГО дня

.

під'їха!!

др

госпний

автобус.

му

ПРІІ пеРІДIІ.икі. і НО8ато­

були

клініки мої

Дя кую Л"І

К а

рю

рад,

яко.

товариші

ни

приїхали,

щоб

здати

кров . яка так була потріб­ на мені ПІд час операціХ. Я був

дуже схвильова.

ний. X~y сердечно подя1<Уlати дирекції радгоспУі «ИраСИJtіВ~ЬКИЙ., завІдую­

чому . гаражем

операцІю. І s ністю. ЯКОЮ

в

по роботІ: шофери, TpaK~ ТОDисrи, комбайнери. ВО­

ЛІОДСЬКУ доб·

В.

1.

Яку~

ЯКО/О чуй_ бовсь.кому. інженеру 1. П; турботою Дяченку, диспетчеру га­

ставились до мене ЮрІй ража П. П. Радченку за Петрович І всі працівники ' порійну піДТРИМ1<У 1 д~

хірургічного Я нІколи

будь-яку справу:

буде участь

в

ЧИ

це сакову. МеНі, пенсіонерці.

художнІй зробили

самодІяльності. чи екскур-

сія.

чи

учень

зустрІч.

--

учасник

Иожен

того

чи

дуже

складну

вІдділення! помоту.

Щире спасибі вам, ДРУ"

ДО

РЕДАИЦІІ

.цozедене

зав­

дання, пішО'В додому. УсІ UРИСТуПали до роботи

А. ПРЕНОК, У'Іевиця 8 класу.

НЕн11'1!~:gtвИАННХ

.ИрасиліВ~1r

ЗА ПРОХАННЯМ

ДNЯ ВАС, УЧАСНИИИ ВІЙНИ

лістами райлікарнІ.

Велико'! Вl1'1НЗ-

НЯ!fOІ війни.

Так . наназом приsиачево JtiKapJl в поліклІніці. який відповідав за диспансеризацІю інвалІДіВ Велико! ВІТЧИ3RJlВОІ вій·

теранІв головними сп~ц1а- ни та

радгосПІ.

ЛИСТІВ

КОМЕНТАР

чи будуть виділені кабі: валІдам

дружно. І так же .ttружно заКіич:уваJIИ. Разом з нети 1 палати !І новІй понами працювали 1 всі вчк­ лінлініцІ і на стацІонарІ для огляду і лінування TeJrt. У де!!. Ленінського су­ ветеранів війни. яні цьоботника ми закlнчиJlИ рІ­ ГО ПО'l:рМують; ЯКИЙ позати і перебирати картоп­ рядон обслуговування ве-

8

Радгосп КИЙ ••

обстеженн!{ учасникІв Ве- Ціонарно'! 1 ам6улат~рио- мІсію. ' будуть оглянутІ ликоІ Вітчизняної війни' полlклініЧИО! допомt>гн ін- Jtlкарями вдома.

11

лю

М. Г. СТЕПАНRЕВИЧ. м . Бровари.

газети

надійшов лист . вІд ветера­ Велико'! ВІтчизняноl Отак і на перебираниі на l<артоплl. Не було такого вІйни І. А. Иоржика, в яко­ ВИ11tадку. щоб хтось, не му вІн запитує: кми бу­ де органІзовано медичне викО'Навmи

не

--------------------------------

Іншого заходу.

бll.r&ТИМ Д&­

аltтивносtі шкОЛ!{­ уроках та в поза­

перебраних

}\0.1И

забуду Ух зІ , за доброту і людяoj Мені подобається. що Хочу щиро подякувати людяності І добротн. Ве- нІсть. учні нашоІ школи актив- лікарю - хірургу Бровар­ лике усім спасиБІ. В. МАТВІЄНКО. но і сумлінно виконують ськоІ лікарні Ю. П. Иор­

допомогти вІдстаючим по­ свідом . по вихованню ПОЛі­ ,полати

8

книжки,

6ілl халати. Вони не про­

помlчнини

четвертокласники пере­

бульб учнІ тонн.

вчите·

(СШ ом

НаЙМOJIодшl

санітарні

РІІТУ.

ші.

--

-

які Рllзпо.ідаlOТЬ про чуйніСТь

за я да,н­

На них рівнялися ін­

40

лів урок украІнськоІ мови

в З-А класі

доведене

свій рахунок

відкриті уроки. лекцІ!. опрацювання методичноl літератури тощо. Хороше враження за­ лишив

не було байдужих до ро­ боти. Иожен свідомо ви­

брали 15 тонн картоплі НайБІльше записали на

ШКОЛА ПЕРЕДОВОГО ДОСВІДУ Рішення ХХV ИПРС, постанова

вали учні шостого та сьо­ мого класів. Серед них

нк.

ри

рі., .ИРllБНИЦТ8а, про КУnЬТУРНІ lМиття БРIІ.ар­ u.iин~ І -буnа 8икористана на сторІнках rаз,ти. CboroAHI пІд рубрикоlO «Читач -- nист -- ra31Т8»ми .міщусмо маТlріаnи, які 4~!9,r~ ,ill.nllll.lдІ на запитання наwих читачі., атакоме nисти,

різали насіннєві бульби. НайаКТИВIt1ше працю-

конував

Приклад в цьому подають радгоспи Імеиі Докучаєва. імеНі щорса. ~ИраСИJiів­ ський.. Тут вже п<>чнна­

liи мають спеціальні сані­ так: .Важкувато зрушити тарні паспорти, а шофе­

ПРОСЯНОВ.

привмст. І

не поле. де перебирали Та

х е р сон.

автоцистер­

3 Пllчатку РІІКУ редакцІя rазети «Но.е меиття" IІдермеаnа 1050 nистl8. Перпамена бlnьwlстlt Іх РІІЗПО81дас ПРІІ ТРУДІІ.І успіхи КllnеКТИ8іl пlд­

радгоспу виходили

перевІрку осіб, як! зайня­ ті на перевезенні молока.

радгоспними

-газета

вони

Допомагаємо часто

іНШИХ.

Читач-лист

ли вагомий внесок У спІль­ ну справу. Незважаючи погоди,

пломбу­

регулярну

---------,----------~------!~--~-~-~-=-=.==~~-"-~-----=-~

біт. Ось і нинішньої вес­

примхи

та

.о~ьми- ~1!!!._!!!!!I!sre!!ll!C!~I!!!T_!!!!!I!C!I!sr!!!l!!I!!!'C!!!!!!I!sr!!!l!ll!"_ _ I:!__l!I!I!In!!l!'l~:!!!I!!:~~!I\IIII$"i

річна школа постійно допомагає радгоспу .3аплавний. в проведенні сІльськогосподарських ро­

на

цистерн,

• БобрИцькиЙ ••• За­

rocnolIapcTBax

!!их вузл1з до кормозбиральної тех­ ніки. Першу партію реставрова­ иих транспортерів вже вІдправлено .

У пазах акуратнІ дерез'яні А на сусідньому пресі йде снnауПерелсnав вставки. Це продукція :місцевого дання ... дісництва. - Ви бачите. що ПовСIO,llК ро- йон. Щ>оцес реставраціХ транспорте- бітникам допомагає гідравліка.-

докумеитамн.

на молокозавод, не в усіх

області наладили реставрацію ле­ мешІв до tра!(торних ПЛУГіВ, тепер

деталей

МО­

пломбуваннй автоцнстерн перед відправко/О мо .лока

Прес вес. час же' БРОВl1рчани вперше на Ииївщи­ з робітниками ні взялися за J)еставрацію важли­ гірка

на

налагодити

вання

Порушуються й Інш! ми і починаєш уточнятн, з найеле,ментарнішl вим!)ги. ямоІ ж причнни у госпо­ Так, лише в деІ<ілы<хx дарствах не можуть орга­ радгоспах організували

ців.

-

З

ворицький.

увазі при створеннІ цІєї дільницІ. тер. БОКОВі ланцюги в н.ому ще J нин1шн&ому році ух буде віднов­ _ Ось наша нова продукція, _ хорошІ, а от планки підносиJШCЯ. лено майже на 35 тm;яч карбован­

Ми підходимо дО транспортерів. liатltскує на мжlль. і спеціаJIьиl Ю!і побували у реставрації. Все різці зрізають заклепки. яКі три-

радгоспі

привозять

нопм. Можна і треба пов­ СI&ДИ

де не зазначено ні ваги. ні жирності продукціІ ють lІаводити ПОРЯДОК!J ферм. Такі випадки спо­ оформленні документ:щії, стерігалися в радг()спах пл~мбуваННі автоцистерн ~ABaHгapд.. імені Мічу­ і т. д.

серед ланцюгі.в, планок можна і облаСТі одержать сотнІ BiДHOВJIe­ Броварській райсІльгосптехніці завжди знайти чимало таких. які них транспортерів до збираЛloноІ зрсх:тае з кожним роком . Якщо ще можуть послужити не один техніки. торІк тут відновили різних дета­ єезон. оо' Ось за допомогою nебідки Саме ця обставина 1 малася на слюсар П. Бойко підтяг транспор­ лей на 9.5 тисячі карбованців, то

rоворить головний інженер рай- деформувалися. Ирайня плtiнка об'єднання М. Ф. ДолжеНІ<ОВ . кріпиться під пресом. Робітник

відправки

окреми;х

лонозавод

поки

ментІв на подІбне обладнання.

~o сезону ~бирання кукурудзи та ІНШИХ КОРМІВ господарства району

з

молоко

рlшє запитувати з KepiB~ МИніВ радгОСПів за дотри­ маннй сан!тарних вимог !

без­

ставляться

організаціІ

що

в цьому

дослІдним шляхом:

науково,,цослlдні

.

МOJlокопродукціУ ферм. Справа дійшла до Tora.

дають ~ИС-2,6 •. Це значить, що до ново­ що не fюзробили технічних доку­

волога

господарствах

в!дповідально

Щорс&когорайону ЧерНі­ областІ, дещо удоскона­

довелося

коМба й н І в

цlєІ

СанІтарна служба ра. йону повинна більш CYBt><

Трmалий час на різних нарадах зоотехнІків І 5е­ теринар.них спеціаЛіСТіВ радгоспів райооу точаться розмови про те. що у ба­

ЦІ!, де скрlШlЯЮТЬСЯ планни тран­

терів до кормодобувних комбайнів пра~ьовується, ШЛіфується. Зар3.з .ИС·2,в. та ~Вихор.. . роБІТНИКИ щодня складають 4-5

sиошуються: пил,

зокрема різці,

СИГНАЛ

А ЗРУШУВАТИ ТРЕБА .••

трактора

Ми дещо удоскона­

лили верстати,

rосшехнlки з'явилося нове облад- ДОВОДИТЬСІІ мати з метале!!ими ча­ нання гідравлічні преси спеЦі- стиками, які заіржавІли , забруд­ ального призначення, Це яово- некl . Однак слюсарі .аосить 8праз­ створена дІльниця по реставраціУ но справляються з роботою. Тех­ ланцюгово

від

.Т-150 •. Ії зусилля цілком ДОЗВО­ .цmaть забезпечити достатню міц­ ність з'єднанням реставрованих

КОРМОДОБУВНИКІВ у ремонтній майстерНі райсlль-

fідросистему

КРИТИЧНИR

Іх

оздоровлення.

ІнвалІДи

ВеликоУ ВІ""

чизняноІ вlйнн

приймаКh

ТЬСЯ дlкарями поза черо; гою. Виділяти окремо ка.. бінети прийому дІкарем ·lнвалl.ttі8 і ветеранІВ вій, ни недоцільно.

За рекомендацІєю ліка ·

ВидІленІ також палати у рІв центральної районноІ

На цІ запитання ми по- хірургічному

1 тераnез- лІнарні

частина

хворих

районноІ лІкарнІ тов. Са- комІсІя лікарlв-спеціалlс- на консультацІю

і лІку.

ПРОСили відповІсти голов- тичному вІдділеннях ра- буде направлена в рес­ ного лікаря центральноІ йонноt лlнарнІ. СТlорена nyБJIіканСіоКИЙ госпіталь

мойленка В. І. _ у свІтлі Постаиови

тІв по огляду війни у складІ

інвалІдІв вання . У другому ПlврlчпреДСТ!I- чІ при районнІй ПОJIікліиі-

МemваJЩі Швдевноrо І ЦИ Иомпарт1ї УкраїНи і никІв райвиконкому. мl- цІ бу,ltе органІзовано реа, мІкрорайьиу Міста роро- [Ради МІнІстрів УРСР вІд ськвиконкому •. райвійськ- бlлітаційнl відділення.

.Ідаmr 8 аСlі иро .аК1Н 8.І.1974 року Ne 480 комату, . СОЦ:?1безу. Коміобраховувавня працівиН- I .Про заходи по дальшо- сія ВИзначи'l'Ь І<ОМУ

ком пуикту прийому скло- му поJtlпшенню

обслуго- потрібне

посуду' бlц racTpo и о м У вуВltння інвалідів Белиної кування

Питання

оздоромення

CTaцIOHapH~ лl- ІнвалІдів Велико! Вітчиз-

1 иа.пJ?&8ИТЬ та- няно.t війни бу:~у'l'. пере­

«Берізка.. Як повідоми- Вітчизняної війни. pl~ ких до районної лІкарнІ. бувати в центрі уваги JDJ нам із змІШТОРГУ, .прн, шень і постанов МІніС1:ер- в обласні ,установи охор!)- медичних праЦівникІв.

перевІрці

робоtи

ophA-' ства

охорони

здоров'я ни здоров Я. При необхlд-

П

І

ер одичні звІти про мі1JIЬИОГО пункту .N!i 5 . УРСР І облздо оввідділ ностІ буде при:шаlfене сафакт обраховування ве І вже протягом кfлькох pl- наторно-курортне ліку- зроблену роботу по оздо­

встановлено. Надалі робо- ків у БроварськІй

цент- вання , ІнваЛІД!!' війни, янІ ровленн/О

та приймаJIЬницl буде 8311. ральнtй районній лікарні не ~:'vIожуть та під PC)J!Ь.!

осоБJUlВd

прибути

за глядаються

інвалІдів роа­ на

методи'J·

ковт- і поЛіклІнІці органІзовано нашим ~апрошенням дО ЮІХ радах району· переважне налаsаннSi ста" міськв1йськкомату на 1\~ З,!lОРОВвIJШІЩ,

1

оБJI~


*

11 етер.

НІ траВИJl 1979 р()к,

ВОВЕ

ЖИТТЯ

1iiiE1!!!!іі1!!E!!!і!іЕ!і!!!!і!Іі!!іЕі!!!Е!іі!іі!!іаSОЛІМПІАДА НЕ ТІЛЬКИ ДЛЯ ОЛІМПІRЦІВ СПОРТИВНИЯ: КО:JIектив ремонтно-меХанІчного

за­

еоду до ЛЇ'l'Нього сезону IВИlCТУ1ПЗ,В у дpyгl~ групІ промислових підnpиємств.

ro

машиноб~:вання. Нелегко буд{) зібрати

-

перше. Дуже хороший реЗультат для початку се­

на зав<)Дl жLночу волейбо­ зону льну команду. На допомо­

-

9,31

секунди

3000

показав на дистаІЩIІ

ВОЛfАБtJлlСТИ

ГС>,СТРИИ pecmparo~ розпа.цу кл1-mн 1'I0ТР8іПJIЯf

ПІДБИЛИ ПlДСУМКИ СВЯ'І'КОВО

прикрашений

зал заводу гу прийшли дирекц!я, MeTp1Jв ТООІ<9Р заводу Ми­ onортЮ!ний 'у зимовій спартак!а,!Х! ми партійний 1 профспілковий кола Лобко. торговельного машинобу­ ВImpaли вс! змагання, що комітети, обабіч залиши­ ~9 кві тня проходи.ли дування став місцем про­ !Проводив м!ський комітет лася лише комсомольська змагання з п'ятого виду ведення змагань з волей­ фіЗКУJU>тури ! зайняли організація. болу на першість r,1icTa Приrадали літньо! спартакІади перше загальнокомандне свої студентськ! роки на­ проводився профmrtлково­ серед колективів фіЗКУЛЬ­ місце. Це додад{) нац чальник планового відді­ комсомольський легко­ тури. ше'Вненост! у своІх силах лу О. С. Савчук, началь­ Щ змагання були при­ атлетичний веснЯlННіЙ крос. 1 ми стаJЇИ клопота'lИ про ник ВIДД!ЛУ праці і заро­ За першість боролися сІм свяченІ VII Спартаі\іаді те, щоб у лІтній cnарта- б!тноІ ПJIати О. М. Литколективів. І знову наша УРСР І Спартакіадl наро­ команда була третьою І дів СРСР. Турнір зібрав постyrrидася мІсцем лише найсильніші команди міс­

СПОРТИВНЕ ЛІТО РЕМОНТНИКІВ

ПОРОШКОВИ1(а·м

1

пластма­

СТpiJ1ЕЩЬКОМУ тирі . дере­

вообробного

Окладу

команди

це на дистанції

рІв.

влились

комб~нату молс;:щі робітниці Галина ~1дбулися перші змагання ШУR, Любов Юрченко, 3 стрільби 3. малокаЛі6еl'­ ЛЮД1\fила Романова, Світ~{)Ї.гвинтівки. Резу льта ти лана Худякова. В упертій ЙШЛИ у залік літньої БОРОТЬБі команда завоюопартакіадН міста. У них вала почесне третє місце. взяли

cL'II

участь

колек­

Я:ого

1000

результат

мет­

-

комсрмольському

атлетичному

легко-

кросі,

при-

свяченому VII літНій Спартакіад! на род І в СРСР. BLH проходив у за­ лік літньо! спартакіади заводу. ІЗІНОВУ відзначив-

'l'Шlівфіз.куJIЬТУРИ першої Тільки досвІдчені спорт.Для на,с змагання смени спортивного клубу були не дуже вдалими. «Полум'я:/> l' заводу Адже цей вид спорту тех­ «Торгмаш:/> змогли переНіЧносКладний і потребує могти молодий колекткв з систематичних занять. ремонтно - механічного. Наза~оді.ж немає тиру, 15 квіТІНЯ у Фастові від-

можцем у бігу на дистан­ ціІ 1000 метрІв. у. жінок першою була kопlювадь­ ниця' Галина Жук. Ди­ станЦіЮ 500 метрів вона подолала за 1,42 секуиди.

'Ти їх. І в

багато роботи,

шосте, neре~оста.янє мlс­ ще. Нраще виступили

Спортивне

ЛіТО

комсомольський

були п'яти­

команд

на

третє

ре­

монтно-механ!чного

заво­

ду. Це

адже

П'риємно,

Багато і си­ працював

спортсменами

дення

населення Цією lн-

учителів,

нестандартного

фекцlєю. ли, що в грип

нов

лише

однн Вірус

Поступово

Тому

багато

на

дили,

І. ВОJГП(ова. (ФОТ<>ХРОНіка РАТАУ).

об'єднані

загальною

назвою ГРВІ.

. ПРОГРАМА

ЦТ

Гlмнастнка. •. М сОдни за всІх, ІІОТО ....

асІ

9.50

О.

С.

ПушкІн.

трагеlllУ..

10."

«("лосн

концерт.

80ВК'. Вистава.

0.11.-

сМаJlеиькl

Фlльм,внстаВ4-

І

По

баран>.

ФІльм­

закінченнІ

иоаиии.

1.•. 50 Док. телефІльми. 15.45 М. Сераантес. сдов КІ­ 18.15 Кокцерт ансамблю пlcиl І "" танцю ЧераонограllСЬКОГО &:ОТа:.

ровсьиого повІту..

обпри­

рІА.

KOMaH;J;a

здатна

орга­

речовини, утворені в результаті життєдіяльності вІрусів. Необхідно чітко викону· вати всі призначення лі­ каря, бо ускладнення вІд цього захворюванвя бува­ ють дуже важк!.

'

з

Д.

БІЛОУС,

лікар-педіатр_

Редактор

є_

продуктом

діти без екзаменів.

Заяви приймаються з Адреса музшколи: м. Тел. 19-423.

змагань_

Н.

ФЕДЯR.

1979-80

працює

експерИ'Мента~льна

травня до 1 вересня. Бровари, вул. Юрова, 28.

10

Дирекція_

Броварському відділению енеРГОЗбутУ, .Київенерго.

НА ПОСТIFIНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН старший бухгалтер.

Звертатися на адресу: зальна, 10.

20.0~\п~~аГ~~НЧепурннІІ.

сНа добранІч, дІти! •• сЧас •.

riB,

ТелефІльм сПуск'. З серІя. Інформаційна програма. НА

вивести:!

рОКіВ. За спеціальностями вибірний баян І акордеон можуть навчатися діти 5-7 років. Приймаються

до­

19.30 сНаука І ЖИТТА-. .ІІ.ачl бере участь академІк

ПРОГРАМА

швидше

типовий одно­

При музичній школі

рІдного краю>.

аинн.

темпера·

підготовча група за спец!.альностями: фо?теп яно, скрипка, віолончель. До неІ приймаються ДІТИ 4-6

17.15 Спортнвнl телефІльми • 18.00 сСонечко·. 18.30 Реклама. ОголошеННIІ. 19.00 сАктуальна "амерав· пере 20.40 21.00 21.35 22.45

при

ДО першог<> класу за сп~ціальностями: 9'ортеп'Я­

~~

18.00 Кінонарис «Однокласнн- 22.50 Довідкова служба. 18.зоК ':-"Ра8 струнннlІ квартет СЕРЕДЛ, 18 ТРАВНЯ Ім. М. Лисенка. ПРОГРЛМА ЦТ 19.00 сАктуальна камера.. 8.00 сЧас.. 19.30 сПое.іll О. С. ПушкІна а 8.40 Гімнастика. музицІ.. 9.05 Мультфl"ьм. 20.05 ЧемпІонат СРСР s футбо- 9.15 сКлуб кIНОnOIlОРОJКeIl.. лу: сЧорноморець" - сАра- 10.15 сГра6 ансамбль 8Аьтнерат.. 2 таilм. тІв>. 20.45 «На добраніq, IІlтнІ., 10.30 сВмика ВI"Н3Нllиа", 21.00 сЧасо. ФІльм 3·11 с5J1"када ЛенІн21.35 ТелефІльм сПуск'". І се.о ·rрада'. По sакlнченкl _ ио-

маслом,

турі покласти на лоб рушник, намочений во­ дою з оцтом. Давайте ди­ тині багато пити, щоб

но, скрипка, віолончель, виБІРНИЙ баян приимаються діти віком 7-9 років. За спеціальностями: баян, акордеон, домра, бан­ дура, гітара, духові Інструменти приймаються діти віком 9-12 років. . Заяви приймаються ДО 3 червня. НонсультаЦlІ для вступаючих з 15 до 30 Тli\авня. Встуг.ні екзаме­ ни 3 червня о 10-й годині .

11.40 Шкlльниll екран. 10 кл. 19.00 сМаJlьовничиі! свІт ~итин- 11.40 Шкlльниll екран. 10 кл, Українська лІтература. ства.. Репортаж. Суспіnьствознавство. 15.55 сСрlбниll дзвІночок.. 19.40 Фlльм,концерт «З аНТОJlО- 12.10 До 120·річчя з ДИА народх х жеННА П. К. Саксагансько16.15 Заслужении ма"стер нагlї росlllського' ромаIlУ'. то. на хуторі сНадIА" Реродної творчостІ УРСР 20.00 ВечіРНА Ka~Ka. б М. Ю. Шерегій. 20.15 сКиїв _ місто мое-. портаж s удиику,музеlO 18.35 • Впевнена хода П'Атирl- 21.00 Б. Горбатоа. . сВелика аоТобілевича. чок.. да».' 15.55 сСрlбний дзвіночок~. 16.15 Фільм,коицерт. сЛюднна і світ'. 17.05 СТР08 поросят та с І ри 11 21.40 ТелефІльм craMJleT Щкг- 16.4< сРНТМИ

ТРАВНЯ

вкм

НАВЧАЛЬНИЯ: РІК

В. ІВКОВ,

ГОЛУБИМ ЕКРАН 11.40

перед

суддя

захворі­

викликати

його ватним жгути, змочевим вазеліно­

ком,

НАБІР УЧНІВ НА

фізичної

збірна

дитина

Броварська музичва щкола оголошув

спорту.

міста

необхідно

клітинний паразит, вра­ жає слизаву оболонку ди­ хальних шляхів, розмно­ жується в клІтинах і по­

сягти високих результатів в обласних змаганнях.

• ••• 15

уста­ увагу

змаганнями,

що

нашого

. Фото

ла,

щати

~аш­

цею,

свяченими VII СпартаКіа­ ді народів СРСР, завер­ шено. Змагання підтвер­

(Сімферополь, І місце) і і Наталка Сташук (Київ, ІІІ місце).

ВІВТОРОК,

і

Репетицію ласними

якщо

завод

звернути

1

слід пам'яrз­

ти:

ДіТі=Й, старших одного року, необхідно укласти в лІжко. Якщо У дитини за­ кладений ніс, слід прочи­

шляхом пропасни­

разом

сльозото,

лікаря.

захворю­

нежиттю,

організаціям

розвиток

культури

Л місце), Надія РаАдугіна

по­

лем,

тім

часте

Батькам

гриnа?

супроводжуються

-

малю­

дихальних нізму шкІдливі

ряно-крапельним

Вірус

у

температуру,

JIereHb.

з' яс6вувало­

верхнІх

викликає

високу

!

ся, що за зовнішньою схожою кЛін!чною карти­ ною приховані різНі ін: фекці!.

вань

погано Р03,вину1'~ сили організму.

нежить,

Л!кар! поміти­ деяких дітей

розвивається

комуналь­

підприємств слід

вн'

чіння, вражевня зіва ди­ хального тракту, інколи 1

особливому 1 повторюєть­ ся кілька разІв на р!к. Часто він прот!кає важ­ ко, дає різнІ ускладнен­ ня. Невже в цьому винен

участІ в змаганнях. ПрофСПіЛК<>ВИМ, КОМСО­ цих

ків

вірус!

ного обладнання, райвІд­ діл культури) не взяли

мольським

.ГРВІ

Обережно­

1

колектив

республіканського кросу· на lIризигі1.зєти~П равда». На ,німку (зліва наnра­ :ЖО): переможці забігу на , О метрів серед жінок . етяна Верем' єва. (Д онєцьк,

же захисні

виступили

ла Гоголева, автопідпри­ ємства 09034, медичних установ, ПДБП-2, ШИН0ремонтного заводу. На жаль, ряд колективів фіз­ культури (зміШторг, рай­ вузол зв'язку, ШБУ-50, фабрика художніх виро­ бів Ім. Т. Г. Шевченка,

ч є рка с и.П'ятсот Аєг­ XDaTAeTis вЗЯАи участь у че.міонатl У РСР і фінаЛі

них

шдяхів, викликаних вІру­ сами, передаються повlт­

се­

які

і'мунітет цей дуже нестійкий, особливо у дітей. У

БЕСІДА ЛІКАРЯ

ф!зкультури заводу В. О. Одинокова. у другіЙ ГрУ'пі успішно спортсмени

речовини,

чаток від французького нітет несприйнятдивостl слова (схоплювати), тобто до наступних заражеНq в!дби:ває швидкість охоп- тим же вірусом. На жаль,

з

інструктор

проявами.

всІм знайомий грип. ротьби в людськ@му орга. Терм!я сгрип. бере Ilo- нізм! вироблюється іМу,

на

спортсмени

стематично

альнІ

сх8ЖИМИ

Найбільш яскравий цред- робляють протиотруту. cTaBHЦJ< ц!єУ грYJПИ В результаті такої бо-

турНірІ завдання.

а

B~y морту.

1979

легкоатлетичний крос. 38 команд. колективів Ф!зичноІ клуьтури І два спорт-

вдалося,

з

Пе­

цей колектив дос! був се­ ред відстаючих з цього

тІльки

адже

чоловік. з

в кров. ЗрозумІло, що оро га.нізм боре.ться, УТВОРЮються антитіла спеці.

участь

Так, в першій групі, до складу якої увійшли торг­ машівц!, порошко'вики, за­ водобудівники, пластма­ с!вцl, ставилося за мету зайняти прнзове місце. Перш~м двом командам

нялись

рік - рІк VII літньої Спартакlади народ І в СРСР і передстартовя'Й !МИ. клуби «Рось:/> і «По- рік ХХІІ ОЛіМ'ПіЙських Цікаво проходили :ша­ лум'я:/> взяли участь у ігор. rання з волейболу у ньому. НашІ спортсмени В. ОДИНОКОВ, спортзаЛlі Будинку куль­ зайняли дев'яте мІсце, а голова ДСТ ремов;тио­ .'!'ури заводу торговельно- у своїй групі підприємств механічного заводу • плавці. Вони

взяло

мартакlадному стояли сво!

це

,де можна бул6 б проводи­ бувся весняний ПРофспIЛ- починається. Попереду ще ково

ньому

призове мІсце влерше під­

Не підвели і чоловіки. ся Лобка. Він став пере­

rрупи.

результатІ­

в

Сі.В.ц.ям. А Микола Лобко майже 150 зай.liяв особисте друге міс­ ред кожною

mщ команда змarалася ВИlненко, майстер ВТН 2 хвилини 48,3 секунди. ю ФіЗКУЛЬtурника<ми ви­ В. О. Циганок, . Інженер 74 чоловіки,· з них 17 що!- першої гру:пп. виробничого відділу О. І. жLнок, взяли участь у І 6сь на почаrку квітня Самойлова. За ними до весняному ПРОфсПіЛКОВО­

'1

та,

вірус інфекційний (ГРВІ) - термІн, янНіЙ об'єднує цілу І1'уПу зaJClворювань

м.

Бровари,

Вок,

Адміи1страцїя.

Пересувній механізованій колоні ,М 8 тресту .БровариСільбуд. ПОТРІБЕН НА РОБОТУ: художник - оформлювач. Звертатися на аресу: м. БРО1!!ари, вул. Металур, 4. Тм. 19-5-68. Адміністрація. Броварському шиноремонтному

ОБЛЛСТЬ

вул.

заводу

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ: 14.30 Новинн. 10.10, 17.00 НІмецька мова. Пмацу культури Iмекl лекl­ НА 05ЛАСТЬ 14.50 СІльськІ БУ.ІІ.ні. 10.40, 11.40 7 "л. О. Т~ард01lна. КОИТРОJJер& . віддіJIУ технічвого контроJJЮ, паборав· 15.40 РосІйська моаа. ський. с Василь ТЬОРКІН" '8.4Q с Горнзокт" '!'И, СJJIOCарі по ремонту обладнаиня, елеКТРОСJlЮсарl, 8.10, 15.15 Шахова школа. 16.10 По музеАХ І ввста."чннх 11.10 Далекосхідний наУК08НЙ 17.45 Пі.ll.москоаниll мерндІан. залах .. сЛувр,. центр. робітнИRИ у шиноремонтний цех і цех сіЗОЛУ •• 18.15 Велика арена юного спорт- 8.40, 9.40 8 кл. Основи Радян. ської держави І пр "а. 16.40 Об·sктив.. 12.10 Студентам заочникам. Звертатися на адресу: м. Бровари, ПРОМВУЗОJI, 9.10 Музика народів свІту. 17.10 Концерт 80К8Jlьвоrо авІнженерна графІка. 1 курс. '8.45 сСьогоднl у саlтl •. шиноремонтний завод, відд1л кадрів. 10.10, 17.00 Французька моаа. сама.ю с5ерlзка-. 13.25 ПолІтична економІк. 49.00 Виступ народного хору. AдMfв1cTpaцla. 10.40, 11.40 10 КJI. Суспільстао- ' 17.30 сСторінкн ICToplї..cKypc 14.15 ОпІр матеріалів. 3 курс. 59.25 ЖНТТЯ науки. 19.55 Т. Хрєнник"в. СимфонІ. J1.1gНД:~~~~схlдннІІ науковиll на ІндустрІалІЗАцІю.. 15.30, 17.30 ДЛА тих, ХТО встуом 3. . 8 .11.0 вузіа, РосІйська моцентр. i~'~~ ~~~lr~~I:~C;, с~~~ачlо Па Виносимо серде'""' по~.IO сВе.,ика ВІтqнз н я'н а •. 12.10 Студентам заочникам·· оо Л І • аа. ~~. ФІJlЬМ' з·й. сБлокада ЛенІнВиша математика. З курс. 19. с юдина заIfOН~. 16.00 Учителю - урок музикн. дяку дГУЗJIМ, знайомим 1 Педагоrічниll колектиа Ка­ литянської середньої школи 13.25 Філософlк. . 19'3~тТ:lеФI:Ь~рі.ФОТОГР8ФIТ ва 18.00 Екра" студента - замн:- мешТl" ..... ям будник v, .N!! 6 1/1.00 «Час~. висловлює глибоке спІвчуття Для тих, ХТО .сту'" ка. І курс. Вища математ -....... ", 81.35' ФІльм·концерт сСвятослав 14.15,па.17.30 вчителю Т. В. ГРЕ.СЮКУ до аузlв. Математнка. 21.00 сЧас.. ІІІ ка. ПО BYJJВЦl Кірова якІ Рlхт.ер гра. 5аха" По за­ 14.45 Екран _ лікарю. ДепресІя 21.35 МlжнаРОlІне OJliMn l ське 19.00 сІнтерклуб.. ' з приводу тяжкої втрати кlнченні cCboroj1ll1 у свІ­ І алкоголІзм. . сСпортлйто.. ПО а8К кчек- 20.00 ВечІрня казка. взали участь у похоронах смертІ Аого матері. ті., 15.45 СторІнки історlТ. Культурні - сСьогоднl 'У свІтІ'" 20.15 Концерт солістlа ClaP:~:: нашої нень кн 1 бабусі ПРОГРАМА УТ на революцІя а СРСР. ПРОГРАМА УТ ського театру опери В СПРАВАХ ОБ'ЯВ !О.ОО·Новинн.· 18.251\\. Горькиll. Нарисн пр" 10.00 Новинн. ту. ГЕРАСИМОВОІ ОЛЬГИ ЕДА І.' 1020 «Пуск', t серІ.. Америку. 10.10 Сучасник у таорах ХУ.ІІ.О.- 20.45 8еJlогоика Миру. І ДЗВОНІТЬ ДО Р 1'1..1:25·З Досві;,.у роGоти "раціа- 18.00 Екран студеliта • заочннка. никlа . .l!-нlпропеТР08ЩННН. 21.00 Док. телефІльми. АНТОНІВНИ. ЦП ПО ТЕЛЕФОНУ: ннківторгlвлl І Dиробницт2·11 курс. Теоретнчна механl- 10.30 ТелефІЛЬМ сПуск-.: 2 ее- 21.40 ФІЛЬМ сАмангельди~, Сім'а поJdЙНОі 19-3-18 ва.· ка. llil/. . 22.50 ДовllІкова служба.' • •

22.45

еСтарт.. ПРОГРЛМЛ

смена.

rрада·.

І

·"~.:~~:I::~~:';Z::,~7:::::~, "~;;:JiЕ;;~':-I#:і~~fа~Е~~~~::~:'~~~::::::!к~с:::~~~::~if-I---:::~::::~I! - 19-3-18: . • Соаета ваРОIІНblХ .II.enyтan>B Квевской .блас1'В, r.зета 8Ь1ХОДНТ ва YJ(раинском Я3Ь1ке,

...."...,.."..,...".,.,. ..~ - -

Ко . БРОВАРR, КиІ.аок".'"

BYJI.

Друк 1IIfСОКНЙ. Обсяг

2

Аевт. місцевого РВllіомовлеННIІ МІСОВОТ роботи. фотокоресповдента

полоси формату А2.

вl.u.ілlв

.

-,#~"""'''''''''''''''''''''''''''''':-''' ~~~""#~".~~~"""""""""""':--~~"""'I''''

~lIJ1ёкс619б4. Броварська

Арyt<арня

Київського

облуправління в справах ВJfJI.8.ВRIЩТВ,

apOM8CJ10BOCтl,

- 19·4·67,

п ЯТИИЦЮ І субе'І'У,

.

.....~".~ - -, -4""#~~"""""""",,,-,,,,,,,,,,,.6>"'_

~оліграФіі і КНИЖКОВОЇ, торгівлі, вУл. Київська. ~54.

Зам,

. 2721-11.32Q.

76 номер 1979 рік  

76 номер 1979 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you