Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ KPAlН, ЄДНАйТЕСЯt

ШВИДRІСНИЙ

~ мм

71-72 (4385-4386)

ПРОХІДНИКІВ

П'ЯТНИЦЯ

Кривий Ріг. Новий всесоюзний рекорд ,вста'новила бригада І. П. Грабовця з рудника імені КіРОІва. Сі}1 піД:іе)!них Сl\ороходів за

8 ТРАВНЯ

)ІЇсяць пройшли 205 погонних метрів ГОРИЗl}нтальних виробок. Продуктивність праці І\ОЖНОГО трудівника ста;новить 21,7 ку­ бом,еТlра за зміну. В півтора раза перекрито найвище досягнення в галузі, яке на.1Jежало теж криlворізы\'l гіРНИКЮІ бригци Во.'lО;\И­ }lИра Мошка;ріна. Вперше в практиці підзе~IНОЇ розробhИ ру;(,них

р.

1977 Ціна 4

коп.

)JF""'»CJSiii2

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 КВІТНА 1937 РОКУ

пок.'1ців проходження горизо,нта.1JЬНИХ ,виро'бок проводилось за до­ ПЮІОГОЮ hо~шлексу, складеного із серійних )(;lШИН, удосконалених

у)!ільцюlИ рудника. Вони повністю )lеха'нізува.1JИ всі операції про­

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬІЮГО lЮМlll!.Н

КОМУНІСТИЧНОІ

МІСЬКОІ І РАПОННOJ РАД ДІШУТАТІВ

Про проведення республіканського громадського огляду підвищення культури і естетики виробництва організації,

радянські

і

ГОСІПодарсью

умов їх праЦі і побуту, лроводять ченню

органи

ххv з'ї,зду НПРС по даль­

шо,му підвищенню добробуту радянських

людей, лолі:пшенlНЮ

велику роботу ло забезпе­

КОМіПле]{сного ,роз,вит]{у Іпідлрием,ств,

міст

і

робітничих

селищ. У ході підготовки до 60-ї річниці ВелИllЮГО Жовтня на заводах і фабриках, у колгоспах і радгоспах розгорнулась бо­

ecrre-

ротьба за rперетворення їх на зразкові щодо КУЛЬТУ'РИ та тики виробництва, блаГОуrСТрою і санітарного стану. Багато 'Грудових Rолективів за,вдяки постійній увазі до цих

питань нагромадили певний позитивний досвід роботи по зраз­ ковому ут:риманню робочих мі,сць, виробничих ділblНИЦЬ, при­ міщень, тerрйторії ,ПіДПРИЄМСТВ, іПідвищенню особистої культу­ ри праЦі. Успішно розв'язуються ці завдання в колективах київського виробничого об'єднання «Електронмаш», харКіВ,сь.ко­ го заводу «Нондиціонер», ЗarПорізьного титаНО-МCl!Гнієвого ком­ бінату, Нікопольсь]{ого Південно-трубного заводу Дніпропет­ ровсмюї області, шахти «Родинська» Донецької області, сє­ вєроДонецького виробничого об'єднання «Азот», Ровенського льонокомбінату, які взяли на себе КОННlретні зобов'язання 1 розгорнули

змагання

в

]{оле]{тивах

трудящих

,за

широ]{е

Вrпро­

вадження промислової естетики, повсюдне підвищення ку ль­ тури вироБНИіцтва. Вони закликають ТРУДіВНИ]{ів .промисловості та інших галузей включитися в рух за звання «Підприємство високої ]{ультури виробництва». ЦИ Номпартії У]{раїни схвалив роботу, здійснювану лар­

тійними,

профспілковими

вищезазна ченими

і

lЮМСОМОЛЬСЬКИМИ

організаЦіями,

]{олективами.

Підтримано пропозицію УНРlIlPофради, ЦИ ЛИСМ У.країни, редакції «Робіl1НИЧОЇ г~зетИ» про IПроведення в 1977 році рес­ публіканського громадського огляду підвищення культура і есте:ти]{и ВИlробництва. Укрдрофраді, ЦИ ЛИСМ У]{раїни, Міні,ст,ереТІвам і відом­ ствам ре]{омендовано здійснити конкретні заходи ло широ]{о­ му Ірозгортанню огляду в усіх галузях народного гослода,рства

республіки,

забезпечити

ма,сову

участь

Профспілковим та ]{ОМrСОМОЛЬСЬНИМ

у

ньому трудящих.

Qрганізаці,я,м,

господар­

сь]{им ]{ерівнинам лри проведенні цієї роботи зосередити ува­ гу на створенні умов для висor]{ОПРОДУRТИВНОї і безпечної .пра­ ці, слриятливої санітарно-гігієнічної обста:нов,ки на кожному піДПРИEJМС1'ві, на благоусТІРОЇ їх територій, .підвищенню осо­

··.·.··...............................

бистої ку ЛЬТУ'ри праці і естетики

виробницт,ва

робочому місці.

на ножному

(РАТАУ).

~.I

Всього посjяно ярих

Племптахозавод «Рудня» імені Мічу-ріна «Авангард» «ПЛОС]{івrський» «Пухівський» імені Докучаєва tРУ'санівський» «ЗCJJплавний» «За'Вориць]{ий» імені Щорса імені Нірова

«БоБРИЦЬJШіЙ »

«Гоголівсь]{ий» «ЛіТ]{івський» «Велинодимерсь]{ий» «Зоря» «Нрасилівсь]{ий» «Же.рдівсь]{иЙ» «Требухівський»

Центральна дослідна станція

СLЄМО

Посіяио

72,8 69,0 68,2 64,7 60,0 59,0 57,6 57,5 57,4 56,6 49,8 45,0 44,5 43,9 41,0 38,3 38,1 36,6 32,7 85,4

70,0 33,1 42,2 32,2 46,0 31,8 21,2

часни]{, .нрlп,

мор]{­

70

гектарів. Сумлінно трудять­

ся

механізатори

Петро

Семе­

нович Прима та Дмитро Івано­ ВИЧ Литовчен]{о. Вони щодня перевиконують ВИ'J}обіТJ{У.

По-уда:рному

змІнні

норми

'п,рацюють

на-

інші. Змінні

та

норми виробітку на

110-115

П. БОЖУК, брнгадир.

заводу

пластмас.

ИОМАР

Микола

-

Антонович­

від робітників, інженерно-тех­ ні чних пrрацівни:]{ів та службов­ Ців заводу пластмас.

Секретар ]{омісії

ЩЕНИО від

Василь

]{омуНістичної

БЕЗНО­

-

Иузьмич

-

організації

заводу 'пластмас.

Члени комісії СОЛОВ'ЯН минола Миколайович від організації Ле­

нінської

МОЛОДі

Иомуністичної

Спілки

Унраїни заводу ,пласт­

:\Іас.

РЕДЬИО Ольга

Іванівна

-

від робіТНИКіВ, інженерно-тех­ нічних праЦіlвників заводу пластма,с.

БРОВАРСЬКИй ВИБОРЧИй ОКРУГ М 2 Голова коМісії ЛИПНО МИ/кола йосипович від. ко­ муністичної організації заводу порошкової

металургії.

ЗаrСТУЛНИІК голови комісії АЛЕИСЮТІНА Валентина Іва­ нівна

-

від РОбіТНИ:КіВ,

інже­

праЦівників

ВИБОРЧИй ОКРУГ М Голова ноМіІсії

4

Оле.и,сандр Юліанович від комуністичної організації заво­ ду порошкової металургії. ЗС!!ступнИІК голови ]{омісії Р А3ІНА Іраїда Миколаївна від робітни]{ів, інженерно-тех­ нічних працівників та служ­ бовців заводу порош]{ової мета­

та

порошкової

Олександрович ків,

від робітни­

-

інженерно-технічних

цівників та 'службовців порошкової металургії.

пра­

заводу

Голова

]{омісії

5

комісії

Олена

Валентинів­

від організаЦll ИомуніСТИЧНОї

Ленін­ Спілки

України .заводу порош­

ГОЛЬ Гаlнна Федорівна

від

-

робітНИ]{іВ, інженерно-технічних 'llрацівни]{~в та служБОВЦіВ ,заво­ ду порошкової металу'рГії.

Секретар

комісії

-

ХВОС­

ТИИ Ольга ГригорііВна від іИомуністичної організаЦії заво­ ду порош]{ової металургії. Члени комісії ЗАlНА Олександр Пилипо­ вич від ]{омуніСТичної орга­ нізації

заводу

ПОРОШ1\ОВОЇ

ме­

талургії.

hЦЕНИО Володимир г.риго­ рович від робітників, інже­

3

Голова комі,сії СНРИП­ ИА Віктор Пилипович 'Від комуністичної організації рай­ об' єднання «СіЛЬГ.Qспте~ні]{а». Засту,пнИі]{ голови ноМісії ЖОРІНА Антоніна Іванівна від робіТНИКів, і,нженерно-тех­ ні чних праЦіВНИіків та службов­ Ців райоб'єднання «Сільгосп­ Texнi~a». Секретар ,комі,сії ШУСТ

Лідія Олексіївна

-

від ]{ому­

ністичної організаЦії райоб'єд­ нання «СіЛЬГОСіПТе)ИfіRа».

Членн

коМісії

ПРИМА ЧЕНИО

Павло Іва­

нович від робіТНИ]{ів, інже­ неРНО.ітехніч<них праЦіВНИ]{іВ та

службо в Ц і в райоб'єднання «СільгосптreХіні,ка». Т АР АН Григорій Григорович - від оргаlнізації ЛеніНСЬRОї

Номуністичної

металургії.

БРОВАРСЬКИй ВИБОРЧИй ОКРУГ М 6 Голова ,]{омісії - ИИРІй Петро Якович від комуніс­ тичної організації ,]{омбінату громадсьного

Опілки

Молоді

харчуванн,я,

ЗаrступнИiR roлови ]{омісії ЗАЛЕВСЬНА Валентина йоси­ півна від організації Ленін­ ської }{омуНіОТИЧНОЇ Спіл]{и Молоді УкраїНИ і]{ом6інату гро­ мад'сь]{ого

металургії.

цівників та службовців РБУ-4. НОЛБАСИНСЬИА Галина

Улянівна

хаРЧУІванІНЯ.

Секретар ]{ОМісії ОЛЕШ­ ИО Галина ОлеlИ,сандрівна,­ від ]{омуніСтичної організації комrбі'нату громадсь!Ного харчу­ вання.

Члени комісії ОИОРОЧИОВА Галина лодимирівна

-

громадсьного

БРОВАРСЬКИП ВИБОРЧИП ОКРУГ М Голова

8

НОЗА-

ЧЕНИО Анатолій Ми]{олайович від комуністичної організа­ ції заводу .порошкової металур­ гії.

За,стулниrИ 11ОЛОВИ комісії

-

ИАСЬНН Тамара Вікторівна­

від робіТНИКіВ, інженерно-тех­ нічних працівників та 'службов­ ЦіВ з<!-воду ПОРОІІИЮВОї металур­ гії.

.Секретар ,]{ОМісії ВИСОЦЬИИИ Ми]{ола Якович rИОlмуністичної

заводу

'порошкової

організації

метr.lЛУРГії.

Члени КОМісії

ФЕЩЕНИО Григорій

Михай­

лович від РОбіТНИ]{іВ, інже­ неrpно-технічних праЦіВНИКів та

службовЦіВ заводу

порош]{ової

металургії.

lVИЩУ>l\ Тетяна від

-

Степанівна

організації

Ленінської

Иомуністичної Опіл]{и МОЛОДі України за'воду порошкової ме­ талургії.

БРОВАРСЬКИй

ВИБОРЧИй ОКРУГ .N'v 9 Голова комісії - НОВАЛЕН­ ио Валентина Федорівна ВіД комуністичної ХЛібоза'зоду.

організації

Заступни]{ голови ]{оміСії ИУЧЕРЯВА Надія Андріївна від

-

органі'зації

НОМуністичної

Ленінської

Спіл]{и

МолодІ

УнраінИ хлібозаводу. Секретар ]{О:\Іісії

НИЧУrИ

Ильга

- МЕЛЬ­ Степанівна­

від HO:l-Jуністичної хлібозавоідУ.

організації

Члени КОМісП

нос.НО Валентина Андріївна від

-

робітників,

інженерно­

технічних працівників

та служ­

бовЦіВ ХЛібоза'воду. РОМАНЕНІНО ЛЮД1llила

Іва­

нівна ВіД робітників, інже­ нерно-технічних праЦіrВНИ]{ів та службовЦів ХЛібозаво - ..

БРОВАРСЬКИй

ВИБОРЧИй ОКРУГ М

10

Голова НОМіСії - СТРУНЕ­ ВИЧ Минола Семенович від

]{омуНі'стичної організації вироб­

:В1ід робіТНИКів,

нання.

працівни­ іИО!Мбінату

харчування.

лрацівників та служ­ 1\омбіна тугромадсь]{ого

харчування.

БРОВАРСЬКИП ВИБОРЧИй ОКРУГ .N'v 7 Голова комі,сії СОРОНА Степан Іванович від ному­ ністичної організацД

]{ОМІСll

-

ничого

ВОЛОЩУН Надія а]{івна від робіТНІИ\і'в, інженерно-тех­ нічних БОВцirв

праЦівників

та службовЦів РБУ-4.

Во­

1нженерію-технічних ]{ів та службовців

від робіТНИrИів, ін­

-

женерно-техні чних

МАЛИН­

-

ИА Раїса Іллівна від ному­ ністичної організації з,аводу порош.кової металургії. 3аСТУІПНИІК голови комісії -

орг а нізації

мирівна від .иолеюиву робіт­ ників інженерно-технічних пра­

від

БРQlJАРСЬКИй

ВИБОРЧИй ОКРУГ М

від

-

Члени комісії МАИСИМОВА Лідія Володи­

Се,]{ретар ]{омісії HP АВ­ ЧЕНИО Ва,силь Михайлович від ]{омуністичної організації заводу лорош]{ової металургії. Члени КОМісії БОНДАРЕНИО Ніна Степа­ нівна від органі,зації Ленін­ сь']{ої Иомуністичної Спілки Молоді У.країни заводу nорош­ ]{ової металургії. НРИВОШJШИ Олександр

хо-

Захарович

РБУ-4.

СЕГЛЮН

-

КО)',ІІ-Сll

ІlВан

]{ОМУіН1СТИЧНОЇ

лургії

1

Засту,пниlК голови ]{омісії

БРОВАРСЬКИй ВИБОРЧИй ОКРУГ .N'v

Ольга Федотівна Семенюк, На­

вони виконують nроцент!в.

органі­

Голова комісії АНДРУ­ СЕННО Иатерина Іванівна від ]{омуністичної організації

кової

ранніх

Нругли.и

громадсь]{их

пред­

БРОВАРСЬКИй ВИБОРЧИП ОКРУГ М

Молоді

сортів помідорів, я]{і вирощу­ ватимемо на IІІЛОЩі 20 гента­

терина Андріївна

складі таких

зацій і товарист,в трудящих:

на ської

рів. Висо]{ої щроду.итивності праці добиваютьоя робіТНИці АнастаrCія Петрівна В:рич,

цибуля,

ставНИ]{ів

ФІЛІНА

-

ва та інші. Почали сіяти ,пізню ]{апусту, яка займатиме площу

в

женерно-технічних праЦівників та служ60ВЦів rзаводу порошко­ вої металургії.

ші

садінні

трудящих

Члени

Зеленіють овочеві поля рад· госпу «Русані,ВrСЬКИЙ». Добре зійшли ра,ННі городні rИультури

на

Затвердити ОКРУЖНі виБОРЧі

комісії по виборах до Бровар­ сь]{ої Місь]{ої Ради де,путаТів

БОНДАРЧУИ ЛеОНід Ми]{о­ лайович від робітників; ін­

ГОРОД:ИВТ жінни

]{ОЛІ міської Ради _ депутатів трудящих ВИРІШИВ:

воду пО'рош]{ової металургії.

100,0 83,3 42,0 177,4 100,0 27,8 157;7 27,3 80,0 90,0 85,7 100,0 20,0 100,0 81,8 59,4 100,0 97,8 38,8 100,0

53,2

щих УкраїНС1>КОЇ РСР», викон­

від КО:\Іуністичної організації за­

коренеплодів

38,1

селищних Рад депутатів трудя­

Се]{ретар

ЖАй

БРОВАРСЬКИй

Секретар комісії - НИРИ­ нерно-<технічних працівни]{іlВ та ЛЮИ Петро Митрофанович­ службовців заводу ПОРОШКОВОЇ

кормових

овочевих

районних, Місь]{их, сільсь]{их і

:\Іеталургії.

Посіяио

і посаджено

(РАТАУ).

На підставі ст. 45 Положен­ У'країни райоб'Єдінання «Сіль­ ня «Про вибори до облаrСних госптехнLка» .

службовЦів заводу

міської станції про хід сівби ярих культур у господарствах району за станом на 2 травня 1977 року (в процентах до плану) господарств

хідницького циклу.

Про затвердження снладу Окружних виборчих номісій по виборах до Броварської міської Ради депутатів трудящих

hepho-техFfiчних

ЗВЕДЕННЯ іНформаЦійно-обчнсJJIOВальної

Назви

УКРАІНИ,

Рішення J{g 134 винонному Броварсьної місьної Раді! депутатів трудящих від 4 травня 1977 рону

Центральний Номітет Компартії У'НіраїНИ у прийнятій в цьо­ му питанні постанові відзначив, що па'ртійні, профС~іЛКОВі і реопублі]{и, здійснюючи ,рішення

ПАРТІІ

ТРУДЯЩИХ І{' 'ІВСЬКOJ ОБЛАСТІ

у Центральному Номітеті Номпартії Унраїни

комсомольські

РЕЙС

РБУ-4.

ЗаrСТУIIIНИІК полови комісії БОГОНОС Володимир Івано­ вич від робіТНИrИів, інженер­ ho-теХінічних праціВНИ]{іrв та службовців РБУ-4.

деревообробного

об'єд­

'Заступни]{ голови комісії

АВР АМЕНИО Тетяна

-

Ми]{ола­

ївна від організації Ленін­ ської ,ИОМуністичної Спілки Мо­ лоді У]{р.аїни виробничого де­ ревообробного об'єднання.

Секретар комісії СТЕША­ НЕЦЬ ГРИГОРіЙ Степанович віД

комуністичної

виробничого об'єднання.

організації

деревообробного

Члени комісії БІЛЬИОВ Андрій Тимофі­ йович від робітників, інже­ нерно-технічних

праці'вників

та

службовців виробничого де,рево­ об.РОбного об'єднання. (Продовження на 2-й стор.)


Про затвердження скnаду Окружних виОорчих КОМІСІЙ по виОорах ДО БроваРСЬКОI МІСЬКОЇ Ради депутатІв трудящих (Продовження).

ЧЕНІНО Рогнеда ТимоdJіївна -І ні,стичної організації заводу по- КОJІС1ЙОВИЧ -

ТАРAlСЕННО НадіЯ Микола­ від ївна

вщ робітникіВ, інженер­

-

но-технічних

працівників

БРОВАРСЬКИП ВИВОРЧИП ОКРУГ ом

Голова комісії Олександр Іванович

організації рошкової металургtr.

шиноремонтного заводу.

рович ської

-

від комуністичної ,заводу порошкової

Члени КОМісіl

-

КОЛОМІЄЦЬ Михайло Савич, ПЯТ!П3БЯНЦЕВА Жанна Пет- від органіЗації Ленінської Іванівна - від робіТНИКіВ, ін­

від організаЦії ЛенінКомуністичної Опілки

організаЦії !Металургії.

ЗаступнИ!К голови комісії СІМАІЮВИЧ Світлана Тимо­

НОмуністичної Спілки Молоді женерно-теХНіЧНИХ працівникі'в фіївна від робіТНИJКів, інже­ України за\воду порошкової ме- та службовців змJmторгу. hepho-теJCНіЧlНИХ працівни;ків та

МОЛОДі України шиноремонтно- талургії.

11

ТРУШИН - від ко­

;від комуністичної ПАСНО Віктор Дмитрович

організаціІ змішторгу.

ЗастYlПНИК голови комісії

Члени КОМісії НАЗЬМИН ЛригоріЙ

та

службовцrв виробничого дерево­ обробного об'єднання.

комуністичної

го заводу.

Секретар комісії

БОРОДІНА

ЄРМО-

-

нівна

Валентина

від ообітни;кі,в,

-

ша­

службовців

Ізаводу

інже- металургії.

порошкової

СЛОБОДНЮROВА Валенти- ЛЕННО Любов Василівна - від hepho-теХНіЧНИХ праціВНИКіВ та CeКJpeTap lКомісії ТНА­ на Вікторівна - від організації комуністичної організації заводу службоВЦіВ змішторгу. ЧЕННО Григорій Григорович Ленінської НОМУНї"стичної Спіл- по.РОШКО'ВОЇ металуртії. ВРОВАРСЬКИИ - від ,комуністичної оргаНіза­ !іИ Молоді УкраїНИ шиноремонтЧлени КОМіс1і ВИВОРЧИИ ОКРУГ .м 25 Заступник голови комісії ції заводу порошкової металур­ ного заводу. егоРоЮН ОлеКСіЙ Іванович Голова КОМіС1У КAPeLМ АТРОЩЕНіКО Валентина Ва­ гії. БРОВАРСЬКИП - від робітникіВ, lIіжеиерно- ТИМофій Никифорович - від силі'Вна від робітникіВ, інженер­ Члени комісії муністичної організації порошкової металургії.

но-технічних

СЛУЖбовЦіВ

заводу

працівників

заводу

ВИБОРЧИИ ОКРУГ .М 16 Голова комісії ЛІСОВЕН-

та

порошкової

технічних працівників та служ- комуністичної бовЦіВ заводу порошково! мета- робничого

організації в,н:КУЛІНІЧ деревообробного сандрівна -

металургії.

НО Ва,силь Минович

від комунІстичної організації заводу ПQРОШКОВОЇ металургії.

вич в1Д роБІТНИКіВ, інженер- ГОРОБЕЦЬ Віктор Ми;колаЗа,стушlИК голови комісії но-технічних працівникі,в та йович - ,віД робітників, інжеЦИМОХ Ольга Яківна від службов~~!! заводу порошкової hepho-технічнИХ працJ:вників та

від ко- лурГії: об'єднання. заводу БОйЧ~С O~eHcaHДp ОхтисоЗаступник голови комісГі

-

Секретар комісії - АТРО­ муністичної організаЦії ЩЕНН;О Борис Григо,рович­ ПО,рошкової металургії.

Члени КОМіСії НЕЧИПОРУК Людмила Ми­ хайлівна від робітників. ін­ женерно-технічних

працівників

робітників,

інженерно-теХНіч·

метаЛУRГll.

них працівників та службовців заводу порошкової металургії.

Секретар КОМі'Сії - ВАР'ЯНГолова KOMICil СЬНИй Володимир Нузьмич НЕШІІЮ Володимир

комуністичної організації від­ ділу ПОЗавідомчої охорони. Заступник голови комісії -

ЗАРИЦЬІКА Надія Миколаї'вна від робітників та службов­

-

ців

відділу ,позавідомчої ОХОJЮ­

ни.

Секретар комі,сії - ПОГА­ НЯИ,JЮ Петро Данило'Вич віД

комуніетичної

організації

відділу позавідомчої охорони. Членн КОМісії

ЛИС Тетяна Іванівна

-

від

но-технічних

працівників

службовців заво.ду

метаЛУ,РГІ"I·.

від робітни'Ків, інже- ської

від

муністичної організації

за'воду

Заступник голови комісії РИЖИIЮВk'\ Ніна Євгенівна від організації Ленінської Но­ муністичної СПіЛКИ Молоді Ук­

робітникі~,

інженерно-тех-

Секретар комісії -

СЬНА Світлана

ністичної

-

ГОРДА від кому­

о,рганізації

заводу

пластмас.

лоді

України

ДЕМЧЕJНlIЮ Володимир Гри­

- від робіТНИ1<ів, ін­ женерно-технічних працівників та службовців заводу пластмас. горавич

пересу,вної

меха-

БРОВАРСЬКИИ

ПЩБОР-

Олексії'вна

ВИБОРЧИИ ОКРУГ .м 22

-

'Голова комісії

Члени комісіl

роБІтників,

K~B,

-

від

робітни-

і

І~женерно-техн чних

від

комуніІСТИЧНОЇ

організації

України заводобудlвного ком­ бінату. Секретар комісії БАРАН­

НИН від

Олександр

,комуністичної

І~анович­ організації

заводобудівного комбінату. Члени КОМісії

БОРОВИН Микола Максимо- ЦlВНИЮВ T~ слуЖБОВ~~В

службовці'В

БРОВАРСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ .м

БРОВАРСЬКИИ ВИВОРЧИИ ОКРУГ .N.! 15 Голова комісії СЕРГЕЄВ Віталій

організації

Ленінсь'Кої

муністичної

організації

шино­

Голова

Георгій

комісії

лургії.

18

ГОГУН

НиканОірОIJ3ИЧ -

СЛУЖбовЦіВ

Члени Комісії

ко.муНіСТИ'ЧНОї організації завоЗа\ступник голови комісії ВИГОіВСЬКА Валентина Іва-

но-технічних

інженер-

працівників

службовців за~оду

Секретар

бінarrу .

комісії

-

Члени

Секретар коміСії

Григорович . ІНженерно­

fi

від

робітників,

Валентина

від робітників, ін-

праціВНИlКів

та службовців заводу ,пороlШ\О-

МАС-"

-

КОМіСії Ніна

U'ОВАЛЬОВА n

BOI

...

метаЛУ-рГll.

БРОВАРСЬКИП ВИБОРЧИИ ОКРУГ ом 31

Голова і!юмdсlї -

М икола

В аСИI7fЬОВИЧ

:КРЕМЕЦЬ . ко- Вlд

." . і" оргruюзац І ."

МУНІСТИЧНОІ по "

а"і,Dпа

,fЩ\ Р<П

за-воду

РОШКОВОІ металУРГll.

інженерно-

Заступник голови комісії

РОДНІНА

,та

С~іЛRИ

від

Се'Кретар

МОЛОДІ УКlpаши /ЗЗ!водобудlВНОго комбінату.

НеЛіЛі

-

НОСТЯlНТИ­

робіТНИКів-інже-

комісії -

ЧЕРЕ-

ПЕИНИН Микола Мико-лайович від .комуніСтИlЧНОЇ орга-

БРОВАРСЬКИИ

ні,заЩї заводу 1II0РОlШ\ОВОЇ ме-

ВИБОРЧИИ ОКРУГ .м 27 талургії. Голова комісії ПІВНЮН Членн комісії

порошкової Михайло

Микитович

металургії. парТіЙlНОЇ організаціІ РЕйМЕР Наталія АбраМівна монтного !Заводу.

від

ЦАХНО

шиноре-

ні'Вна - від організації Ленін- _ -від організацІї Ленінської Заступник голови комІсії ської Номуністичної Опілки Номуністи'Чної Опlлки МОЛОДі МИРОНОВА Ольга Іванівна -

Валентина Трохи-

мі'вна від робіТНИJ{ів, інжеhepho-теJCНіЧНИХ п:рацівників та

,від робіТНИКІіВ, інженерно-технічних працівників та службовців шиноремоН11НОГО заводу. Секретар комі,сії СМЕТА-І НА Надія Тимофіївна від І партійної організа,Цlї шиноре-

Члени коМісії стичної організації пересу,вної монтного заводу. СЕРГІЄН:КО Володимир Ан- механізованої колони NQ 8. Члени КОМісії тонович від робітникіВ, інЗаступник голови комісії _ НОБА ОлексанДІр Петрович

служБОЩіВ заводу металургії.

порошкової

ДИНАН Микола Іванович від робітників, інженерно-технічних IІІрацівників та слуЖбовців заводу порошкової металургії. БРОВАРСЬКИП

ВИБОРЧИП ОКРУГ .N.! 32 Голова комісії ПАНА-

СІОН Зоя Дени.сівна

-

від ко-

женерно-технічних праЦівників АРТЮХ Віра Пет/рівна _ від - від .ко.мсомольської органіта 'службовців ЗаВОДУ 'пластмас. робітників, інженерно-теХНіЧНИХ зації шиноремантного ,заводу.

муністиЧІНОЇ організаЦії технічного' заводу.

ЦІВ зЗ!воду пластмас.

від робіТНИ;Ків, інженерно-технічних :праЦівників та службов-

:КРЕЧ:КО Марія Адамівна праЦЇ'вників та службовЦів переТЕРЕЩЕННО Над~я Ана ТОB~Д робіТни~ів, . інженеРНО- тех- сувної механізованої колони лiJївна вІд організації Леб н~чних працlВНИЮВ та служ ов- .NQ 8. нінсь'Кої :Комуністичної Спілки Се'Кретар комісії

БРОВАРСЬКИИ

_

ТИЩЕН-

НО ОлеКСіЙ Васильович

від

-

ВИБОРЧИИ ОКРУГ Н2 19 комуністичної організації переГолова комісії ВІЛЬХО- сувної механізованої колони ВИй Микола Михайлович -ІМ 8.

від

комуністичної

організації

службовців змішторгу.

Секретар комісії

-

ПОТАПЕШЮ

Олександр

Членн КОМісії

ЧУНОСОВ Микола Сергійович Від робітників, інженерно-технічних працівників та служБОВЦіВ пересувної механізованої колони NQ 8. ПРАВДОЛЮБЕННО

ГОРЕ- Львівна -

МОЛОДі України шиноремон.тно-

го заводу.

БРОВАРСЬКИИ ВИБОРЧИП ОКРУГ Н2 28 Голова комісії HP АСНА

Фіра Фролівна

-

,від комуніс-

тичної органІзації середньої школи NQ 1. ЗастуlПНИJК голови комісії ДВОРОВА Віра Микитівна від ;Іюлещrrиву вчителів і тех-

Алла нічних

працівників

від робіТНИКіВ, ін· школи.NQ 1.

середньої

світло-

Заступник голови комісії ГАПОН Людмила Опанасівна

ців

світлотехнічного

заводу.

Секретар комісії ПЕТРОВ Олек,сій Васи-льович-

від комуністичної організації світлотехнічного заводу. Члени комісії

ШЕВЧУН Євдокія Павлівна від ОРГaJНізації Ленінської НОМУНіСТИЧНОї Спілки МОЛОДі У.к,раїни -свіТJЮТеJCнічного заво-

-

ду.

ДОЛЯ Анатолій Іванович -

ЛОІВА Ніна Прокопівна від женерно-технічних праЦівникі'в Се,кретар комІсії ХОХЛО- B~Д робітників, 1нженерно-тех­ комуністичної органіЗації зміш- та службовЦів пересувної меха- ВА Валентина ОлеRсандрівна ЮЧНИОС IIIраЦівників та службовторгу. нізованої колони NQ 8. - від комуністичної організа- ців ,світлотеХНічного за~оду. Члени комісії БРОВАРСЬКИП ції середньої ШJ(ОЛИ NQ 1. БРОВАРСЬКИП

ВИБОРЧИИ ОКРУГ .м 24

та слуЖБОВфВ змішторгу.

-

від

комуністичної

РАТУ,ШНЯН Анатолій Мико- ції зміштоР'ГУ.

Члени КОМісії

організа- і техні,чних працівників середньої 'ШіКОЛИ

NQ 1.

3асту,пник голови комісії МИРОНЕН:КО Надія ПавЦАРИН Тетяна ІваНівна Від лівна від колективу 'ВltJите-

оргаНі'Зації Ленінської НОМУНі- лів і технічних працівників сестичної Спілки Молоді У,країНИ редньої школи NQ 1.

ВИБОРЧИИ ОКРУГ .м 20 змішторгу. Голова комісії Я:КУША Секретар кОМіСії - Ш,НУРОвід КОМУ- ПАДlСЬ'НИИ Володимир МиШЕВ- Микола Дмитрович -

шиноремонтного

n

УlКраїни заводооудівного коlІІ!бі- женерно-техніЧlНИХ

нату.

мета- ської . Ному:~іСТИЧіНОІ

ІЮРОБЧУН Степан Васильо-

від вич _ від робітників,

лайович від організації ЛеЗаступник голови комісії ПШЕДРОМИРСЬНИИ Віктор ніНської Номуністичної Спілки Іванович від робітників, ін­ Молоді УкраїНИ змішторгу. БРОВАРСЬКИИ женерно-технічних праЦівників заводу.

ХОДАиІвсьиА

Опілки Молоді Петрів.на -

Сергійо'вич від робітни'Ків, Голова комісії НРИВОТИЩЕННО Петро Федоровід колеКТИІВу вчителІв Анатолійович-від ко­ інженерно-технічних праЦівникіВ ШЛИН Євгеній Володимирович вич -

ремонтного 'заводу.

та

:від

за'воду бовців заводобудів,ного комбіна- півна -

заЦії заводу порошкової

МуСі­

бінату. НAJСІЧ Людмила Ісаківна від робітнинів, інженерно-тех­ нічних працівників та службов­ ців зЗ'вЩ.обуДі'ВНОГО комбінату.

-

НомуністИlЧНОЇ

заВОД0 удів нато вич _ UJід комуністичної оргаНі- вич .- від органlЗ~lї Л~Нlн- металургії.

комбінату.

змішторгу. Заступник голави комісії - , Валерія Ностян-, йович від робітників, інже­ НОВІ:КОВА від робітників, інже-' не,рно-технічних працівників та тинівна службовЦів заводобудівного ком­ нерно-технічних працівників та І ІЮБЕРНИН Анатолій

.

вич від робітників, інженер- ПОьКОВОІ мета.Л~РГll. ГАВ' ту. неРН<r!rеXJНіЧlНИХ праЦlв,нИJ{ів та працівників та І екретар KOMICll -, ФЕДЧЕННО ШК1l'юр Васильо- СП""L'~В'''!В заводу порошково'l' но-технічних РЮШИН Микола МШ\ОЛЗЙО-, . . . .'J"""-'V ЦІ. б

-

заводобудівноJ'О комбінату. Заступник голО'ви комісії НОВАЛЕННО Ірина Леонідів­ на від організації Ленінської Номуністичної Спілки Молоді

Олек,сійович

а,ступник голови коміс1Ї -

об' є.днання. ІВАЮН Микола . об' . Наталія Фе- - BlД Р ITHI;IКlB,

пра- технічних праців,ни'Ків та служ-

інженерно-тех­

Голова комісії :КОРНІЄВ­ СЬНИЙ Микола Нирилович -

МАНСИМЕЦЬ

Спілки гії·з

виробничого

ганізації заводобудіВilЮГО !КОМ-

Заступник голови комісії _ МИРОНЕНІЮ Олекса ндр а

МОЛОJДі УкраїнІ заводу пласт- України заводу ІІІОРОШКОВОЇ мемас. талургії. Ce:ffipeTap комісії - МАМИБРОВАРСЬКИИ НіЧНИХ працівникі'В та службов­ ТЬНО Михайло ПантелеймоноВИБОРЧИИ ОКРУГ .N!! 23 Ців заводУ пластма,с. вич - від комуністичної оргаГолова комісії _ ПОЛІЩУН БРОВАРСЬКИП нізації заводу пластмас. Сергій Петрович _ від комунlВИБОРЧИИ ОКРУГ .м 14 О:КСЮТА Іго;р СеDГЇЙОВИЧ

від

України

Д еревообробного

МИЛОВА-

-

воду ПОРОШКОВО'І' метаЛУРГ!'I·.

бінату.

ду пластмас.

Члени КОМіСії

НОМУ1Ні,стичної

від комуністичної організаціі НОВИЧ _ Олег Вікторович _ ЛОВСЬНИй Валентин Мар'яЗ'а'водобудівного комбінату. від комуністичної організаЦl'іза- нович - 18ід комуністичної ор-

раїни 'заводу пластмас.

Секретар комісії ЛіщіЯ Миколаївна -

механі-

нічних !Працівників та службов- нізованої колони NQ 15.

ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N'Q 13 hepho-теХНіЧНИХ Іпрацівників та Олександрі'вна Голова комісії ПІНЧУН служБОВЦіВ за,водоБУДіВНОГО КОМ-..

пластмас.

Пантелій

дівного комбінаТУ''І1RA ЧЕННО Василь Микито- завод06удіІВНОГО lКомбіпату. нінсь'Кої НомуністиЧіНОї Спілки За'ступник голови комісії вич _ 'від організації ЛенінЗасТУ[JНИ!К OOJIови комісії Молоді України заводу [JОРОШ:КР АВЧУН Віра йосипівна ської НомуністИЧНої СПілки Мо- ВОВЧЕННО Тамара ПавліВillа кової металургії.

НОPlНЄВ Анатолій Миколайович від робітників, інже-

від ко­

НЕННО

- від робітників, інженерноСекретар KOMJ:ciї - БЕРЕГО- дopilВHa _ від ОРГМlізації Ле- те~нічних праців'Ників та служтехнічних працівників та служ- ВА . Галина" Павлівна - 1" від ко- н1нської :Комуністичної Сп'1JlКИ бовців заводу [ІОРОШКОВОЇ метаі лургії. бавців заводу порошкової мета- МУЮСТИЧНОІ орган 'зац І пере- Молоді У~.раїни виробничого Секретар комісії _ ЛАВРЕлу;ргії. БРОВАРСЬКИИ сувної KO~~:r:r~O~lCH дерево=сх~с~~wпння. НЯН Володями,р Мусійович ВИБОРЧИП ОКРУГ .м 17 еИЛAJНТЬЄВА Ганна Михай- ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N!! 26 від комуністичної організації лівна від робітників, інже'U' АВЧУ'U' заводу порошкової металургії. Голова комісії ОРЛЕННО Голова ко.місії пР n Членн комісії Анатолій Іванович - від кому- нерно-технічних працівникі'в та Володимир Миколайович ЧЕРНОВА Валентина Миконіетичної організа-ції заводобу- службовціВ пересувної механі- BLД' комуністичної організації .оргаН1зац . і" Л зованої колони NQ 15. лаї!вна В1Д І е-

рони.

-

ВИБОРЧИП ОКРУГ .м 30 Голова комісії ФІЛО­

Заступник голови комісії МАСНА ВаленТИІНа Михай- - від комуністичної оргаlНізаБЛОЩИНСЬНИИ Борис Нири- лilВна _ \від ОРГМlізації Ленін- ції заводу порош'Ко~ої металур-

служБОВЦів пересувної Іванович зованої колони NQ 1,5.

:КАШИН Анатолій

МЕН-

ЛИТВИ- ЖЕГА Микола Антонович Миколзйо- від комуністичної організації

вич від комуністичної орга- виробничого де,Ревообробного нізації ше'ресу~ної механізава· об'єднання. ної колони .М 15. Членн коМісії

та лович -

ЦіВ заводобудівного комбінату.

Володимир Павлович

обробного об'є.днання. Секретаір комі,сії -

порошкової нерно-технічних праЦівників та Молоді

організації Ленінської Номуні­ стичної Спілки МОЛОДі України відділу позавідомчої охорони. ПУТИlНЦЕВА Марія Андріїв­ на від робітників та служ­ бовЩв відділу по'заВіДОМЧОЇ охо­

БРОВАРСЬНИИ

службовців виробничого дерево-

БРОВАРСЬКИИ ВИБОРЧИ~ ?КРУГ .N!! 21

та службовЦів за,воду порошко­ від комуністичної організації воУ металургії. АНДРУЩЕНКО Віктор заводу порошкової металургії. Члени КОМісії Дмитрович від робітників, ін­ РАДЧЕННО Ганна Антонівженерно-техні чних працівників від робітників, інженерта службовЦіВ заводу порошко­ на вої метаЛУРГії.

БРОВАРСЬКИП ВИБОРЧИП ОКРУГ .N!! 12 Голова комісії ВАСИЛЕН­ КО Павло Федорович від

Валентина Олек­ від організації ЛеНLНСЬ'КОЇ :Комуністичної Опіл­ ки Молоді України заводу по­ рошкової металургії. ГОЛОВА Ч МИJ{ола Макси­ мович в.ід роБLТНИКі'В, інже­ нерно-техні,чних працівників та службовців заводу ПQ'РОШКОВОї металур.гії. БРОВАРСЬКИИ

ВИБОРЧИЙ: ОКРУГ .N.! 33

Голова комі,сії НИЖНИН Вячеслав :КЛИІМОВИЧ - ,від к,о­

муністичної

організації шино-

ремонтного заводу.

Застуrnник голови комісії НАДОЛЬСЬНИИ Микола Пет-

рович від робіrrнинів, інженерно-технічних працівників та

БРОВАРСЬКИИ службовців шинореlМОНТНОГО заВИБОРЧИИ ОКРУГ .м 29 воду. Голова !Комісії ДЕРИ(Продовження на 3-я стор.).

__O=-_____ 2_с_T~ор~.____~О____________________~О~____Н_О_В_Е__ )К_и_Т_Т_я ______О~___________П_·я_т_mщ~я~._6~Тр~а_вн_я__19_7_7~ро_К~у_____________ ~


Про затвердження складу Окружних вийорчих коміСІЙ по вийорах до Броварсько' МІСЬКОЇ Ради депутаТів трудящих (Продовження). Члени комісії ЗАГо.ро.вко. о.лек,сандра Степанівна від рабі тни ні в

та

службовців

універмагу

рай­

спаживспілки.

Бо.F/ПР АВ Віра Мартинівна від робітників та слуЖБОВ­ фв

універмагу

райспоживспіл­

КИ.

БРОВАРСЬRИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N2 79

Голава камі,сії -

пучко.В

Микола о.лександрович -

від

нерно-технічних працівників та їни автопідприємства 09034. І мо.йСЕЄНКо. Тетяна Аната ліслужбовЦів фабрики верхньаГОРЬКИй Іван Панасович- ївна від організації Ленінго дитячого трикатажу. від робіТНИКіВ, інженерна-тех- ськаї Комуністичної СпіJ]RИ Секретар комісії - ПЕТРЕН- Нічних праЦівників та службов- Молоді України центральнаї

Галава камісії ПАНЧЕНко. Воладимир Івана вич -

ко. о.льга Федарівна

від

котажу.

від ка-

-

муністичної організаЦії фабрики верхнього дитячого, трикатажу. Члени KOM~Ciї

Ців автапідприємства

лікаРНІ.

09034.

'віД кому- цент/ральнаl

_

від арганізаЦії Ленін- ніIСТИЧН{)Ї арганізації

МІЩЕНіНо. Петра

експери-

Васильа- КОВАЛЬ Любов

Яківна _

ЛJКарн~....

на

Члени КОМІСІІ

праЦівників

ГАЛИЦЬКА

та периментальнаго заваду тарга- на. -

верхньага вага машинобудування.

І СШЛlШ

ВІД

каМУНlСТИ'JiНОЇ

.

~Ipa ... ВасиЛlВ-

ва Інна о.лексаНдІРіВlНа-від ка-

мун~стичнаї арганізації фабри-

ни верXlНЬОГО дитячого, трикота-І

жу.

Члени коМісії

Бо.БНо.

Микала

від робітників,

Петравич-

BlД

комуНі'СТИЧНОї

експериментально,га

ор,гаюзаЦll

Члени коМісії

аргаюзаЦll. проф. црацlВНИЮВ

Члени КОМісії . БЕРЛ0.. Лі~.їя ГРИГ"Рівна-

меf\ИЧ!'ИХ

заваду не-,

стандартнаго, комунального,

ладнання.

ВАРЛАмо.ВА Євдокія

об- дріївна -

,ністичнаї аргаНі'заЦії

від робітників, інже-

нерно-технічних ,працівників

Від

робітникі~,

інженерно-тех- вання.

нічних праЦівників та службав-

інженерна-тех-\ Ців експериментального

заводу -

но.то.В

від

Ю,рій

арганізації

Ленінськаї

ніЧних працівників та службов-

нестандартного,

на

від арганізації Ленінсь-

муністичної організації експе,ри-

ладі У,країни фабрики верхньа-

нога комунального абладнання.

ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N2 80 Г,олова комісії КИЦЮК Григорій Сильвестрович від

B~Д р06ІТНИЮВ, . ІНженерна-тех- ДіБнога комбінату. н~чних працlВНИЮВ та службавЗаступник голови камісії ЦІВ експериментального заваду ТАНАС Антоніна Іванівна -

Ців фабрики верхньага дитячаго трикатажу. ЛИТВИН Антаніна Вікторів-

-

комунального НОМу'~іСТИЧНОї

Миколайавич

комуністичної арганізації середньої шкали NQ 7. :3асту<пник голави комі'сії ПР{)Ц]!;НКо. Лариса г,ригаРівна - від арганізаЦії Ленінської Номуністичнаї С~іЛКИ Малоді

УКРаІНИ середньО! шкали

Сек,ретар комісії -

Роза IB3JНlВlHa -

NQ 7.

ПЕНЯН

від намуніс-

тичнаї

організації шкали NQ 7.

середньої

Секретар комісії

':f~ени. ,~OiHlciї . ІО;:(ІН ВlТ~ЛlИ . Іванавич

нес'тандартнага комунальнога Обладна~нJ.I'. АРТЕМ ЄВ Вштор МикалаЙОВИ.: Bi~ арга~~зац~ї Ленін-

БРОВАРСЬКИИ

ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N2 89

ВІД організації Ленінсь-

кої . Комун~ст,ичнаї СпіJ1КИ Мо-

Галова камісії -

Леанід Васильович ністичної арганізації

КИРПІКІН

мо.ро.З Микала

арга'нізації Ле-

Г{)ло~~

КОмісії

НІЛОВ

-

АнаТО:'IlИ Ми?'аЙлович ВНО.

'Від

Заступнин голови

комісії _

но.ЗА Ч~НКо. Любов ПОРфИРіВ-

Воладими-

ясел-садка

NQ 9 «Віночок». CeIVpeTap Комісії - СИВЕНспілки рабіТНИlків будівництва КО .Микол~ Іванович від ковід арганізації праф-

від КОМУ- і пр,омбудматеріалів заводобу- NQ 2.

авт,обази

МУНlСТНЧНОІ вна.

від організації муністичної СШЛКИ МОЛOrДі України заводаБУДІВнога комбінату.

БРОВАРСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N2 94 Голава номісії го.ро.ХІВСЬК?І Каму~:стичнаl СПJЛКИ МаСекретар комісії _ ВЕРЛо.- СЬНА Зінаїда Василівна Л?Д І УКРаіНИ експе рим е н- НА Валодимир Григорович _ від камуНіСТИЧНОї організаЦії тального заводу нестандартнога від

камунальнага обладнан1.!Я.

БРОВ!\-РСЬКИИ

організаЦії

міськ-

МИТЬНо. о.леJ{сандра ПавЧлени КОМісії лівна від організації ЛенінС~БАДАШ Ірина Григорівна ської Комуністичнаї Спілки в:д ар~анізації профспілки Л€нінської Но- МоладІ УкраЇіНИ автобази NQ 2. праЦІВНИЮВ ОСвіти, вищаї шко-

комуністичнаl

організаЦії

заводобудіlвнаг.о к{)мбінату.

Члени КОМІСії

ли та наукових установ яселсадка NQ 9 «Віначок». . ПАВЕЛКо. Людмила ГригоpI~Ha - ВІД. організаЦії проф­ сш:.r ки праЦlВників освіти, ви­

молоказаваду.

ЩОІ школи та наукових установ

За,ступник галови KaMIcll -

ясел-садка М 2.

НАЗАJ:>ЮНА Людмила о.лекВИБОРЧИИ .~KPYГ .N2 85 ХОМЕННо. Ганна Нестерів- сандрівна від аРГ3lНізації Голова KaI\,Ilcll ..,- НАйДЬо.- на _ від робітників інженерно- Леніwської Камуністичнаї СпілІ:ІОВ ~BaH ~.ндршо~ич ... - від технічних праЦівників та служ- JШ Маладі Укр3JЇНИ мо,лаказа-

КОМОІНату.

Заступник галови комісії ~ ТУ'моро.З Надія

(;екрета:р

Петрівна

камісії -

БРОВАРСЬКИИ

ВИБОРЧИИ ОКРУГ ,N'Q 99

Галова КОМісії - НРИНУН lV~и.кола ::\ртемович - від кому-

о.РЕХо.в- НlСТИЧНОІ

арганізаЦії

автопід-

СЬНИй Микала Ан,ц,рійович- ПРИЄМіства 09034.

ро.ЗУМЕННо. Минала Васи- бтехн~чних працlВ~ИЮВ та служ- ців заВОДРОБЦУДіВНОГО комбінату. від

і ПРОМ-

ВИБОРЧии ОКРУГ .N2 98

смо.ВЖ

ЛаДі УlкраlНИ середньої шкали акр АПІРІД~Е o.~ьг~ ДМИТРІВ- від робітни.кіВ, інженерн{)-тех- від комуністичнаї М 7. на -:- ВІД роБIТ~ИЮВ~ lНженерна- нічних п а івників та служба в- малаказаваду. льович -

будівництва

БРОВАРСЬКИи

Семе-

П~липави.ч -:-:. від ка-

рович -

Члени КОМісії ІВЧЕНКо. Анаталій Івано- КОМJ:НlСТlІчнаl оргаюзаЦll пабут- бовців заводобудівнаго камбіна- ваду.

вич -

ор.ганізаЦії лрафСПіЛlШ ра-

автобази каl\ІУЮСТИчнOl організації мі,ськ-

NQ 2.

Спілки Маладі о.леКlсій

B~Д

обладнання. У,краІНИ енспериментальнога за- муністичнOl аргаНlзаЦll аВ1'аба- на - ВіД ,організації цроФспілСекретар KOMi~iї в~лко.-І ваду таргового машинабудуван- зи NQ 2. . .. КИ працІвників асвіти, вищаї ВА НІ,ра ЮХИllllвна - ВІД ка- ня. Члени КОМІсіІ школи та наукових устанав

кої Номуністичнаї Спілки Мо- ментального, заваду нестандартга дитя~ага 'Т'РИlкотажу: БРОВ.А.РСЬКИИ

прам6удматеріалів

драфСПіЛки ро-

будматеріаЛів автабази М 2.

Заступник голови намісії -І службавЦів експериментальног.о ,нівна - від організації проф: Федорівна - заlВОДУ торгового машинабуду- спілки робітників будівництва І

ЯХНо. Галина

ар:гаНІзаЦІ~

БІТНИКІВ

ЗастУ'ПНИК галови камісії -

та о.Бо.Д:3ИНСЬНА Любав

B~Д

БІТНИR]В БУДlВництва і прамбудматеріаЛів аВ<Таба'зи N9 2 . МАСЛЮК Іван Кузьмич ._

автабази

Ан- М 2.

ортаніз,ації ав-

табази Ng 2.

Засту'пник галави комі'сії дитячага трикатажу. Секретар камісії - АНТо.- центральнаl ЛlJ{арю. шило.ВА Маріама ПетрівнаБРОВАРСЬКИИ НЕННо. о.лександр Федаравич . БРОВ.АРСЬКИИ . від рабі тни ків, інженерна-техВИБОРЧИИ ОКРУГ .N2 84 - від каМУністичнаї арганізаВИБОРЧИИ ОКРУГ ,N'Q 93 ніЧНих працirВRиків та служБОВГала ва камісії ко.РНАЧ ції експериментальнаго заводу Галава камісії :Я КУША ців фабрики верхньаго дитяча- ~алодимир Валадимирови: торговога машинаБУДУ'вання. Віктор ІваНОЩІЧ ВІД ,каму-

ро.Зо.-

від арганізації Ленінсь-

-

каї Комуністичної Спілки Ма-

від ральнаl ЛlIкарю..

від робітників, інженер- праЦівникі,в та службовЦів екс-

службавців фабрики

<,,;єкретар комісії -

організаЦії

ськаї Номуністичнаї СПіЛКИ Ма- ментального, заваду тарго,вога по..ЖИВІЛС?В !.~aH Іван~вич ладі України автабази Ng 2. лоді України фабрики верхньа- машинабудування. ВІД аргаНlза~ll щ~афСШЛКИ Секретар комісії СВЯТго дитячого трикатажу. Заступник галави комісії _ медич~~х. ПР~ЦlВНИЮВ цент- НЮК .Василь Іванавич від

дитячого три- но-технічних

га трик'отажу.

камуністичної

БРОВАРСЬRИИ Секретар комісії Бо.НДА- автобази NQ 2. ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N2 88 ~YK Юдіфь о.ле.~сандрів~а -:-:: Заступник голови камі сії Голова КОМісії _ ПЕТРЕН- вІД камую.~ти:наl . аргаюзацll но.ВАЛЬ Валентина о.лексіїв-

горо.ХІВСЬНА Тетяна Васи- Но. Ігар Федоравич

лівна -

комуністичнаї ОРГ3lнізації фаб- вич -

рики верхньага

Б~ОВАРСЬRИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N2 97

ОВЦІВ паБУТ,КОМБ.ІН~ТУ.

арганізації

За,ступник гола~и коміСії ЯРОШЕНІ-Ю Анатолій Івано-

Члени комісії

ПЕТРЕННо.

вич - . від робітників, інженер-

Ніна Григорів- но-техНІЧНИХ

працівників

та

ЮНСЬКОЇ Камуністичнаї Спілки Секретар КОМіСll БАРБРОВ~РСЬКИИ на - від РОбітників, інженер- службавЦів автопідприємства Молоді У!І{раїни школи NQ 7 Бо.н Михайло Андрійович ВИБОРЧИИ ОКРУГ .м, 90 но~технічнИ'Х Пlрацівників та 09034. БРuВАРСЬКИИ . від комуністичної арганізаціі l'алова комісії - ЯРЕlVlОВ службовців молакоза'ваду. Секретар комісії - НОВАВИБОРЧИИ ОКРУГ .N2 81 побут комбінату. Іван Павлович - від камуніНІНУ ЛІНА Лідія Петрівна ЛЕШКо. Микола Іванович Голава камі-сії _ ЦИМБАЛЕНКо. Федф Семенавич _

Члени камісії . НАНУН Микол~ Кузьмич -

стичноі о,рганізації центральної _ від р,обіТНИКіВ та службовлікарні. ців малоназаводу. від комуні,стично,ї організаЦії ВІД роБІТНИЮ'В, ІНженерна-техоаступник галави камісіІ БРОВАРСЬКИИ міСI>КВИlканкому. нічних працівників та службов- РУДЬпІВСЬНА Тетяна Ан- ВИБОРЧИИ ОКРУГ .NQ 95 :';аступник ГОЛОВИ камісії _ ЦІВ побуткаМбшату. дріівна - віД аргані,зації ЛеНІНГалова каміСії _ МІРо.шЛЕГЕЦЬКА Раїса Павлівна _ . ШИ'l'~ о.л~га J:>oMaHiBHa ськаі НомуністИЧНОЇ СпіЛl{И НИЧЕННо. Сергій Дмитрович від робітників та службовці а ВІД роБIТНИ~(lВ, . інженерна-тех- Маладі Ук,раіни центральнаї лі- _ від komyhi-СТИЧІНаї арганіза-

МіСЬкФінвідділу. НlЧНИХ працlВНИЮВ та служба в'С енретар комісії ко.ТЕ- Ці'В побутиамб'Н '" 1 ату. НОК Налодимир Григорович _ БРОВ~РСЬКИИ від комуністичної арганізації ВИБОРЧИИ ..~КРУГ .N2 86 місы\инаннаму.. Галова каМІСll - о.ХРІМЕН· . не П !ІЛИП І ларlOНОВИЧ 'fлени коМісії - ВІД

ІНДИЛО Надія Іванівна

ВІ' Д .

б" та ф' . . МІСЬК ШВІДдlЛУ. ра lТНИКІВ

б

служ ОВЦів

камун~стнч~аї організаЦії радгаспу ІМ Юрова . . . Заступнин галови М· .. · ТНА ЧЬНКо. Н О. ка, lCll -

ЛИТВИН Людмила ГРИГОРіВ-.

карні.

ИАРА n ЩУК Валентина IB3JHiBH.a -:-:: від каМУ'ністичнаї аргаНlзаЦll центральнаї лі,каріні. ноМі'Сії

Від рабітників

ши

БРОВАРСЬКИИ

J

ро.ДНЯ Любов

Семенівна-

ції заваду пластмас.

Члени комісії

. лиеНА Ганна Іванівна ВІД .0рганіз.~Ції . ЛеНіНСЬКОі Ко-

МУ!'IСТИЧНОІ.Ошлки Малоді Украши авт.?шдприємст~<.:- 09034.

ВІ' лиси.й Борис С. амlИЛОВИЧ -- н' дроб І т НИ!,ІВ, .ІНженерна-техНЕСЕН Галина Гаврилівна _ ІЧНИХ пр.аЦІВНИЮВ та службоввід робітників, інженерна-тех- Ців автошдприємства ~9034. нічних цраЦів,нииі,D та службавБРОВ.АРСЬКИИ Членн коМісії н ... ВИБОР ців заваду пластмас. ЧИИ ОКРУГ .N2 100 ро.МАЩУН Катерина ФедаОен'ретар ~aMiciї - Р АЗЛо.Галова !юмісії - ИУЗЬМ,ЕНрівна від арганізаціі ЛеніН-н С МІй Микала С'l'епанович но. Іван Григорович 'ВІ'д иосыоїї Комуніс.тичнаї пілки n М . У .. и центральнаї від комуністичної аргані'заЦії муністичної організації мехаСекретар

. І ... іна . леКСі~вна алаДl краіН та служ- B~Д органузаЦll ЛеЮНСЬКО.І Ному- Ліка'рНі. боВЦів міськфінвіДДілу. Нlстнчнаі Спшки МолоДІ УкраlliYCTb Ніна Дмитрівна їни радгоспу ім Kl'poBa від профспілкової арганізаціі БРОВАРСЬКИИ ..... . ВИБОРЧИИ ОКРУГ ,N'Q 82 CeKpe~ap на:юсн. - о.СИПо.- 'медичних драЦіВНИЮВ центГалава KOMICll НІЛОВ ВА Н.ад IЯ М.~КОЛalв.на ...- ВІД раЛЬНОЇБ~~~~~СЬКИfi Воладимир Михайлович ВІ'Д НОМУНl.СТИЧ~ОI аргаюзацll рад1 а И ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N2 9 комуністичної організації шина- r спу ІМ. нІрова. .... Члени КОМІСІІ Галава комісії ДЕНИСо.в ремонтного, заводу. Заступник голови намісії _ ФЕіОКТИСТОВ Микол.а ~и- Віктар Васильович - від наНАГОРНИй Микола Іванович колайович ВіД роБIТНИЮВ, муністичної ар ган і з а Ц і ї - від арганізації Ленінської інженерно-технічних праців ни- СПМК-580. L' .. С . М ків та службавців радгоспу Заступник голови КОМІС'll nомуніСТИЧНОI 'ПlЛКИ ОЛОДЇ К ' ЛУКАШо.в Микола І{остлнтиУкраїни шиноремонтна го заво- ім. ірова. КОВАЛЬОВ ВіКтар Васильа- .павич від р.обітнИКів, інжеДУ'С вич - від робітників інженер- нерно-технічних Іп:рацівнинів та екретар КОМІСН - СВИ- но-технічних ио. тт М" працівників та службавців .СПМК-580. РЕн н ".юдмила ИJ{аЛalвна ЗАГо. - від камуністичнаї організації службавЦів радгоспу ім. Юрава. CeK~eTap комісії на -

віД камуністичної організації авто,пі'ДПРИЄмства 09034.

Заступник галави комісії

заваду пла'стм3ІС.

нічних майстерень.

члени комісії

'Заступник голави комісії _

до.Бро.во.ЛЬСЬКА Р.остиславівна

ЦІЇ ленінсыаїї

-

Любав СКИБА Валентина

від арганіза-

Микала'l'в-

на

- від рабітникіВ, інженерКамуністичнаї но-технічних праЦівників та

Спілки Молоді України заваду службовЦіВ механічних майсте-

пластмас.

рень.

ЗАГРЕБЕЛЬНИй

Микала

Секретар комісії

ІОФФЕ

-

Микалайович

від рабіТНЯ- Мусій Юрійович інженерно-технічних пра- стичної організації

від комуні-

нів, механічних Цівників та службавців заваду майстерень. пластмас. Члени коМісії БРОВАРСЬКИИ

щиго.ЛЬ Анатолій

Якович

ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N2 96 - від аргаНізації Ленінсьиа'l' n Галава 'комісії ПАРУ- КОМУНЇістичн{)ї Спілки Малоді

БЕЦЬ Анаталій

Пантелійавич України

від комуністичнаї ції ЖЕК-І.

арганіза-

lIIеханічних

рень.

ТРИГУБ

майсте-

Варвара

о.лексан-

HopeM~~:~~O K~O;:i~~i' ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N2 87 від kamyHi-СТИЧНОї організаЦії Заступник галави комісії дрівна - ~iд робітнИ~іВ, .інжеЦИМАР Петро Ва,сильович Голова комісії _ СПЕСИВ- СПМН-580. ІВАно.ВА Маргарита о.лексі- hePHO-Т,еХ~IЧНИХ ПІ~ацlВНИЮ~, та . б' ЦЕВ І П . Члени коМісії ївна - від рабіТНИНів, інже- слуЖбавЦІВ мехаючних маисте- щц ро Ітників, інженерна, ван а.ВЛОЩ:ІЧ - ВІД комунерна-технічних 'П'раЦіВНИКіВ та рень.

технічних працівнинів та служ- Ні,стично,ї

бовці'в шинаремантнага заводу.

МАТЮША Іван Іванович _

п,риємет'ва

аргаНізаЦії

09034.

автопід-

Заступник галави камісії _

від організації. Ленінської Ко- ДОВГАЛЬ Ольга

Іванівна

муністичної Спілки Моладі Ук- від організаЦії ЛеНіНСЬКОЇ Ному-

раїни шино,ремонтного за'ваду.

МАРТИНЕНКо.

о.лександр слуmбовців ЖЕК-І.

Дмитравич-В'ід робіТІНИКіВ,

ін-

жен~рно-технічних працівників

та службовЦів СПМК-580. МАЛАХІНА

ністичної Спіл,ки Маладі Укра- тинівна -

Ліlлія Каст ян-

БРОВАРСЬКИИ

Секретар камісії -

Бо.БКо.

А'наТОЛій Миколайович комуністичної

від рабітників, інже- ЖЕК-І.

від

ВИБОРЧИИ ОКРУГ Галава номісії -

.NQ 101 ГАВРИЛІ-

арганізації ШИН Леонтій Степанавич

від

комуністичної

арганізації

БРОВАРСЬКИй їни автопідприємства 09034. hepho-теХ:НіЧНИХ працівників та Члени комісії СПМН-509 тресту «БравариВИБОРЧИИ ОКРУГ .N2 83 Секретар номі,сії - КОБЕН- службавЦів СПМК-580. ФЕСЮК Ніна ВасиЛі'вна сільбуд». ГаJ10ва комісії ШИПЕР ко. Генріх Барисо'вич - від коБРОВАРСЬКИИ від організафї ЛеlНінської КаЗаlСТУПНИК галави КОМІСll Яків Аншелевич - від комуні- муністичної арганізаЦії аВ'тапідВИБОРЧИй ОКРУГ .N2 92 муністичнаї Опілки Моладі Ук- ГОНЧАР Віра Іванівна - від стичної

арганізаЦії

фабрики rтриємства 09{)34.

верхнього, дитячога трикатажу.

Члени комісії

Голава 'Камісії -

КЕБИЧ -

ко.РДЮ- раїни ЖЕК-І.

Валентина

Анта-

робітників, інженерно-технічних

ЛУТАБА Григорій Анд,рійа- працівників

та

Заступник галови камісії ГИСКА о.льга Іванівна нівна - від КОМУlНістичнаї ар- ВИЧ _ від робітників, інженер- СПМН-509 тресту гюро.Х~ВСЬКА Марія Феда- від організаЦії Ленінськаї Кому- ганізації центральнаї лікарні. на-технічних працівників та Сільбуд». сіївна від ,робітнинів, інже- ніСТИчноЇ Спілки МОЛОДі УнраЗастУ'ЛНИК голави комі'сії ~ службавців ЖЕК-І. (Продовження на П'ятниця,

6

травня

1977

року

НОВЕ ЖИТТЯ

Q

5

стор.

службовЦів

«Бровари-

6-й стор.).


Про затвердження складу Окружних виОорчих КОМІСІЙ по виОорах до ~pOBapCbKOI МІСЬКО' Ради депутаТІВ трудящих (Продовження).

БРОВАРСЬКИИ

Секретар комісії

ЗЕМДмитрович -

ЧЕНКО Микола від номуністичної СПМН-5lJ9 тресту сіJlьбуд».

організації «Бровари-

Чnени БОМlсії

БРЕУС Микола Іванович

від

робітнинів,

інженерно-тех-

нічних праЦівнинів та службовЦіВ СПМіК-509 тресту «Броварисільбуд».

Молоді України номбінату гро-

КАРПЕНКО Людмила Мико- мадсь,кого харчування.

лаївна -

муністичної Спілки Молоді Ук-

Від робітників, інже-

Сенрета1Р

комісії _

СМІР-

нерно-технічних працівників та НОВА Ніна Костянтинівн:а служ60Вців СПМН-509

тресту від

«БроварИСільбуд».

ВИБОРЧИРі ОКРУГ .N2 102 }ЮМІСll

комуністичної

вання.

МАНА-

Члеии номісії

НРАВЧЕННО

ЗІМ.НИЦЬКА.

Валентина

f{МИТРІвна - . BlД

робітн~ів,

шженерно-техНl~ИХ

?рацlВНИ-

... нів та служБОІЩІВ ЗМl~ТОРГУ.

оргаНlзаЦll

КОlVГбіН~ТУ громадського харчу-

БРОВАРСЬКИИ

Гол.ова

Спілки МОЛОДі України

експе. нінської КомунІстичної

ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N'2 106 І раїни :змішторгу. риментального занuДу торгов.ого Голова ORомісії ЄР МОСекретар комісії ТАРА- машинобудування. ЛЕНКО Олена Федорівна <=:ЕВИ q О.льга ~:имофіївн.а -::-. ЬрuВАРСЬКИИ від комуністичної організації BlД КОМУНlСТИЧНОl оргаНlзаЦll ВИБОРЧИИ окру Г Х2 115 комбінату громадського харчу- ЗМ1ШТОРГУ. Гuлова hOM1Cil L l'РОРі вання. qnени КОМісії АнаТОЛіЙ Іванович від КОМУЗаступник голови, номісії . БРОІ:ІЗ Іг.ор ~еменович НlС1ИЧНОl організації РIЬУ-4. МАКАРЕНКО Галина Микола- B~Д робlТНИ~~В, .ІНженерно-техQdСТУJ1НИК голо·ви комісії ївна _ від орга'Нізафї Л~нін- н~чншс. працlВНИЮВ та слуЖБОВ- ГОЛУЬНИЧА Любов Василівсьної Комуністичної СПlЛКИ ЦІВ 'ЗМІШТОРГУ. на - від робітни.ків, інженерно-

Haдi~ А:НДРі-

БРОВАРСЬКИИ

організації

світ-

Від

Мино ла Насильович МУНlстичноі

ВАоСИЛЕНІЮ

Марія

Макарів-

JlИБАliЬ

від робітниКІВ інженерно- _

Євдокія

ПеТРІВна

буд- б ВЦЇ-В ком,Ьінату громадсь-но го

IПОСТі.Йно-діЮЧОГО

поїзда NQ 2.

Се.кретар комісії

ДА Дмитро Якович -

-

x~ ч вання.

від но-

-

від

д.ОЛА-

Р У БРОВАРСЬНИИ

від кому-

ИБОРЧИИ ОНРУГ Х2 107 lІістнчної органі:заЦіі постійно- В ... , _ ЗАХОЖА діючого будпоїзда NQ 2. Голова. KO~lCll _ і ном _ Члени коМіСії У.ляна ~lфеРІ.вна ... в :омбіН~оргаюза.Цll . Д ВОЄГЛАЗОВА Зінаїда Ми- ЮСТ'ИЧНОІ .комунальниХ ПіДприємств. колаївна від робіТНИКіВ, ін- ту . ... женерно-техніЧIlИХ працівннНів Заступник голови KOMICll. ВаСИЛівна СА ФРUНОВА Ніна рацівииків і службовЦів постійно-діючого. будпоїзда NQ 2. - Вlд !(олективу n .

КИРИЛЕН:hО Тетяна

світлотехНlЧНОГО заво~у. Члени

олова КОМІСіЇ

оргаюзаЦll ЄНt\U

від

KOMicil

ЩЕРБА ЧЕНКО Борис Сер-

та

Леонід

ПОЛІ­

-

кої друнарні.

комуністичної

Да­ Ле­ нінсьної Комуністичної Спіл.ни Молоді У.країни міськрайонної

організації

llооутком6інату.

<JdСТУ.нник голови комісії від ортанізації Ле- МЕ;ЛЬtiИh Тетяна ~ригорівна нінської КОМУlністичotої Спілки - від роЬітників, іНженерноМолоді У-нраїни Ісвітлотехніч- техНlЧНИХ l1раЦївників та служзаводу

комісії

ШИН:кАРЕНКО Любов - liIKOJIAВасильович- нилівна - від організації газети «Нове життя».

гійович ного

-

ЩУК Микола Єфремович­ від комуністичної організації редакції міськрайонної га1зети «Нове життя~. Члени комісії ОЛЕШка Марія Федорівна - від ПРОфсліЛКОВОї організа­ ції працівників культури місь­

ВИБорq-ии UhJ:'~l'.N2 116 1

голови комісії

профспілкової органі:заЦії ку льтури міСЬної

Сенретар

інже-

.6.1:'ОНАРСЬКИИ

НОВА Олександра Пе.ТіРlВ-'!а...

організації

дру,карні.

Кузь-

- .

ючних. працIВ~ИІОВ та служ ов- І

від комун.tстичної

Rомуністичної

оргаНізаЦії 1>ьУ-4. праЦіВНИНіВ

hepho-техНlЧНИХ праЦівників

інженерно- ців СВlтлотехюч~о~?заводу. технічних праЦівників та служ- технічних праЦівнИКіВ та служСекретар KOMICll - .СНІЖбовців

від робітНИКіВ,

та

ТАЛЬНО ПЕТРЕНКО Марія Антонівна­

РЕНКО Іван Павлович від ївна _ від рабіТНИІОВ, .lНже- 1 лотехНlЧНОГО заводу. .... служБОВЦІВ i>bY-4. комуністичної організаЦії по- не НОJfехнічних працівниюв та ЗаIС~УПНИ~ голови 'КО~;IlСll ыJ~л•.1,Dl'нии Василь Савич стійно-діючого БУДПОЇ'Зіда NQ 2. сл~жБОВЦіВ 1К0мбlнату громад- КИРІl1. Раіса МиколаlВна BlД РОЬІТНИЮВ, . інженерноЗа'СТУIПНИК голови комісії чу:вання від робітників інже.нерно-тех- техНіЧНИХ працІВНИКІВ та служ,ського ха р,. .. . ' . б І OOBЦlB 1> Ь У 4 на -

працівнинів

ВРОВАРСЬКИИ ВИВОРЧИИ ОКРУГ .N'2 120 Голова комісії - ШУМОВ­ СЬКИРі Юрій Юндраro:вич­

Заступник

l.:eKpeTap номісії -

ВИБОРЧИИ <?~.!=,YГ .N2 111 Чnени КОМ:іс1і Голова KOMICll ГУЛЯН МЕДВЕЦI,:;НА Uльга Вячеслав Миколайович від Мііша - вІД робітників, комуністичної

H.;pho-теХНіЧНИХ

слуЖБОВЦіВ побутномбінату.

т,ехнічних праЦlВнинів та служ- МіСЬКОЇ друнарні.

ООВЦів p.o;Y-4.

Спілки

Молоді У.країни поБУТ,J\ом6інату. МАЗУРА Валентина Манси­ !\1:~HCi від робітників, інже­

ВРОВАРСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N'2

Голова комісії -

"о Ц'В ~ б v сі І пооутком шату.

121

ГОРОХІВ­

СЬНИй ВіНТОР І,ванович від Секретар комісіі - ГАЛЛС .номуніСТИЧНОЇ організації еКJCпе­ '.. р' J1 . вич від робіТниюв, ІНженерюса eOНlBHa - від комуНі- риментальнаго заводу нестан­ ho-техніЧНИХ працівни.ків та стичнаі організаЦії ПОЬУТКОМбl- дартного нЬмунального обла,ц­

МОШКАРІН Юрій Васильо-

Олек- комбінату комунальних ПlДlПри- службовців

світлотехнічного нату.

наннЯ.

Члени КОМісії Заступник голови комісії . .. , СУНОВ заводу .. С' М Секретар KO)IOCll -: . БРОВАРСЬКИИ ЧИГИР Надія Арсентіївна САХАРОВА Валентина ЄIВ,стра­ К сьнаї омуніС'ТИЧНОl ПlЛКИ 0.- Петро КузьмиЧ BlД коМУ~БОРЧИИ ОКРУГ .Ni 112 від РОЬітниКlВ, інженерно-тех- тіївна від робітнині'В, lНЖ 1 е­ лоДі Украіни постійно-діЮчого. .. ганізаціі Ікомбінату ВИ . ... 2 6удпоі:зда NQ 2. НlIСТИЧНОl ор. тв Голова ІЮМlСll ЛЕВЧЕН- НJЧНИХ ПРdЦїннш.іВ та службо:в- hepho-технічНИХ праЦівників та БРОВАРСЬКИИ комунальн.их ПlДПР~Є:,!:С. НО Віктор Ріоси.пович від ЦіВ ІІобутка.'іlбінату. службовЦів експериментального Сіївна -

від арганjзаціі Ленін- ЄМІСТВ.

.

ВИБОРЧИИ <,>~PYГ

Голова KOMiCll -

.N2

103

І

Члени ROMlCll ДЕМЧЕНКО Любов

Сергі-

. . . .

...

КОМУН.ІСТИЧlНОІ ор~аюзаЦll заво-

_ . колективу праЦів- доБУДІВІНОГО комбіНату. . ... ХІНА Любов Федорівна - вLд І lВH~ Вlg. 'l\омунальних Заступник голо~и HOMICll :комуністичної організації ДИТЯ- І H~КlB ІКОМ шату ВОЛОШИНА Маня Ка'зимирlВчої лінарні. . ... ПlДПРИEJМСТВ'А Василь Нузь- на - ~iд РОбіТНИ:Кі:В, iH~eHepЗаlСТУПНИК голови KOMICll ПАМПУ.Х тив n аців- но-техючних црацlВНИІОВ та ГРЕЧАНА Ніна Митрофанівна мич. - в~.ч, Ko~eK коJуна~ьних служБОН:ЦЇ'В 'заводоБУДіВНОГО _ від ортані,зації Jlенінської H~КlB ІНОМ, 1IНaT~ . номбінату. Комуністичної Спілки Молоді Пlдприємств. РСЬКИИ CetGpeT:ap KOiМICll циУкраїни дитячої лікарні. БРО~А 08 БАНЬ Микола ПетровичСенретар комісії - КОМАР ВИБОРЧИИ . ~.~PYГ O~Y~PI- від комуністичної о!рганізаЦll Ніна Юхимівна від комуніГолова KOMICll . заводо.БУДіВНОГО Rомбінату. стичної організації дитячої лі-, ЄВ Віктор Дмитро~ич ..:- Вlд Члени комісії карні_

ТАРАБУ-..

Члени коМіСії

КІРІЄНКО Валентина Г,риго-

Від колективу

дитячої лінарні.

he,pho-техніЧНИХ праЦ1ВНИЮВ та

ПИЛИПЧУК Василь Оленсі- службовців йович від калентиву медич- 1\омбінату.

НИХ працівників і техперсоналу дитячої лінарні.

БРОИАРСЬКИИ

ВИБОРЧИИ ОКРУГ

.N2 104

муніСТИЧНОЇ

оргаНlзаЦll

шино-

ремонтНОГО заводу.

. .. , ЗаlСТУПНИК голови KOMICll -

ПШЕНИЧНА Галина

дрівна -

від робітr:иків,. ін же-

воду.

Віктор

Олександро.вич ...

ВІД

вообрабного комбінату.

Члеии коМісії БАЗИР Михайло Данилович від робітникіІВ,

-

бовЦів деревообробного

комбl.

lVІОЗЕРОВА Нате.лія Іваюв­

на від робітників, інженерho-техніЧнИХ праЦіБНИКіВ та

службовців деревообробного ВАСuИ- комбінату. ЛЕНКО Володимир Ми~_олаиоЬРОВАРСЬКИИ вич - від комуністично І орга- ВИБОРЧИИ ОКРУГ Х2 109 нізації ШИНО,реМОНТI!'О:'? заво.ду. Голова комісії ЛУГ<,:>Юрій

ту.

БРОВАРСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ ,N'g 113 Голова Ікомісії ІВАНОВ Микола Андрійович від ко­

інженерно-­ муніІСТИЧНОЇ

технічних працівників та слу~-

ВИРі

МОРОЗ Віктор Семенович-

БОЖН.О раїни заводобудівного комбіна-

Секретар комі,сії

Члени KOМlCll

Івано~ич.:-

вІД

організаЦії

заводу

пластмас.

ЗаступНіIК голови комісії ВІТЕР Зінаїда Григорівна від

робітників,

-

інженерно-тех­

нічних працівників

та службов­ ців заводу пластмас.

Сенретар комісії МА ТВІ­ ЄВСЬКА Ніна Петрівна ві,д комуністичної ду

організації

заво­

пластмас.

Члени комІсії ЩЕРБИНА Оле.нсандр Івано­

АТАМАНЧЕНКО Тетяна Ти- комуні.стичної о'ргаНlзаЦll фаб­ мофіїВlна - від. opгaHi.~aцiї. Ле- рики верхнього дитячого триніНСЬКОЇ НОМУЮСТИЧНОІ СЛlЛЮl катажу. . ... Молоді УкраїlНИ шинореМОRТЗастул.ник голови KO~ICll ного заводу. ДУБОВИЧ ~aїlca .ФеДО·РІвна -

ської Комуністичної Спілки Мо­ лоді України заводу пластмас. БУДИШЕВ Валерій Олексі­ йович від робіТНИ1\ів, інже­

на -

СЛУЖбовЦіВ заводу

ЮР'ЄВА

Катери:на

від

Петр~в-

організац.~.ї

ного заводу.

БРОВАР

СЬКИИ

105

Голова ноМісі'і ОДИНЕЦЬ Павло МИlНолайов~ч -:-:: від номуністичної оргаюзацll

. ...

ЗаIСТУЛ:НИК голови KOMlCll ЧЕЧКО Володимир ПетровиЧ

_

від

робітників,

РОбіТНИЮВ,

ІНженерно-тех-

інженерно-

технічних працівників та

фв фаБРини верхнього дитячого трикотажу.

Секретар

БА Людмила

ВИБОРЧИИ ОКРУГ .М

тресту «Ниївшлях:буд~.

від

{I~НlH- нічних працівнинів та службов­

еької НомуніСТИЧНОl СшлнИ Молоді України шиноремонт-

служ-

від

комісії -

. БУ ЛЬОлексаНДРlВ~а ...

комуністичної

оргаюзацll

фабрики ве1РХНЬОГО дитячого трикотажу. Члеии KOMICll

ОЛЕРіНИН Олен,сандр Бори-

сович від робіТНИORів, інжеhepho-теХНіЧНИХ праців-нинів та службовцilв

фабрИІНИ

верх,ньо­

го дитячого трикотажу.

БOlВЦів тресту «Ниївшляхбуд». МОВЧАН Валентина ІванівСекретар номісіlї ГОРДІ- на від організації Ленін­ ЄННО Віталій Оле.ксандрович ської НомуНі'СТИЧНОї апілки

_

від кому.НіС:ТИЧНОї ОРГCllніза-

ції тресту

«Ниївшл·яхбуд».

Члени комісії

Молоді України фабрики верх-

нього дитячого трикатажу.

БРОВАРСЬКИИ

ВИБОРЧИИ ОКРУГ Х2 110 Голова коміlСії ТРИНОЗ технічних працівникі'!! та служ- Леонід Володимирович від

-

ШАШКОВА Лі~ія Ігорівна від Іробітників, інженерно-

бовців тресту «Ниївшляхбуд». ЮРЧЕНКО

Зінаїда

Іванівна

- від робітників, інженернотехнічних прафвНИНів та службовців тресту «Ниївшляхбуд». о

6

стор.

службовців

по-

БРЕУ­

СЕННО Юрій Минолайови::

OYTKOMbI~aTY_

від

Н.І:'{JВ,:АРС.ЬКИИ

RомуніСТllЧНОЇ

експериментального

...

оргаНlзаЦll

заводу не-

В,ИБОРЧИИ ОI"{Р ~Г ,N'g 117 І стандартного комунального об1 олова KOMICll ФІЛІПОВ ладнання.

Іван Федорович

-

сіід

комуні-

Чnени комісії

стичної оргаНізаЦії мостаПОlзда І

ПРИСТУПНО Дмитро Мико'

М

814. лайович _ від Іробітни~ів, i~За,ступнин голови НОlЮСll женерно-техніЧНИХ працlВНИЮВ ОМ.ЕJШ Сергій Іванович віід ІМ Іслужбовців експерименталь­

номуністичної організації Ізмішторгу.

СТОПОї.зда NQ 814. Секретар НОМоісії

-

ВА Надія ПанаСівна -

НОВІНО-

Заступник голови комісії ЧЕРНОВА Надія Петрівна від організації Ленінської Ко-

вич

-

,Від

організації

hepho-техНі чних

Ленін­

працівнииів

та

пластмас.

мосто-

ментального

заводу

торгового

бавців

Чnеии КОМіСії

T~

служБОВЦІВ

-:- ВІД

за-

ВИБОРЧИИ ОКРУГ Х2 122 Голова комІсії МИГУЛЬ-

працlВН~КlВ

мостопоюда

.NQ 814. ЛНХ Олександр.

е1\lсперимеmального

ного обладнання. БРОВАРСЬКИИ

. ПАПАЗОВА Олександра ІларlOНівна від робітників, інженерно-техНlЧ~ИХ

ТУМАШ Зінаїда Євгенівна від робітнинів, інженерно­

воду нестандартного комуналь-

.

НО Євген ІвCllНОВИЧ -

від но-

І муністичної ОіРган~зації ремонт-

ВІ.НТОРОІВИЧ но.,мехСІІНічного заводу.

оргаНlзаЦ,ll.

JleНlHCbl\o~

Заступник ГОЛОВll комісії -

КОМУ.~ІСТИЧНОІ ~ПlЛКИ МОЛОДІ Укрюни МОСТОПОІ';зда. NQ 814. Бl-'ОВ,:Аf'~ЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N'2 118

ВАЛОВА Ніна Федорівна від робітників, інженерна-техніч:них цраЦівниніВ та службовців ремонтно-механічного заво-

Голова KO~iCiї - .~АСИЛЬ~- ду. ВА В~ленти~~ AHдpIlВH~. - В.ІД Секретар 1\01\HCll ІВА­ КОМУНl~ТИЧНОІ оргаНlзаЦll CВlT- ЩЕНКО LOOH Никифорович лотехНlЧНОГО заводу. .... від ко:му:ніСТИЧНОї організації Засту,nник голови KOMICll ремонтно-механічного заводу. ГРАБ}\.О Володимир

-

Іваноr,JИЧ

~iд робітників, . інженерно-'

техНіЧНИХ . праЦlВН~ЮВ

бовцlВ

та служ-

СВІтлотехНіЧНОГО заводу.

Чnени комісії

ШЕВЧЕНКО Bi~(}Jp Григорови'! _ ВіД оprа.нізацlї Ленін­ сьної

Но:муніlСТИЧНОЇ

Спілки

. Сек,ретар. Ko:wiciї -. СЛЕЗК<? Молоді У~аїни ремонтно-меха­ ВІра l~aHacIВHa -:-:: В.ІД KOMY~H- нічного заводу.

СТИЧНОl оргаНlзаЦll СВІтлотехщч-

наго заводу.

ТЕРЕНТЬЄВА

Opгiї"ВtH<i

. ..

-

від

Люд~ила

Ге-

робіТІНИКіВ,

ін-

Члени K~MICil женерно-технічних лрафВlНИ:КіВ. З~КРЕВСЬНИ~ Вол?дим~р та слутбовців peMOHTH(}-Імеха­ ~ешксович - . юд роБIТr: ИІОВ нічного заводУ.

БРОВАРСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N2 114 lНжеІ!ерно-техНlЧ~ИХ . працlВ~ИГолова номісії - НЕНЬКО ІОВ та служБОВЦl-13 СВІтлотеХНlЧАнат·оліЙ Федорович Від ко­ ного заводу. .

муністичної організації експери­

_

від НО- технічних праців.ни:ків та служ­

J\IУ~{jСТИЧ"НOl організаці і

муністиЧіНОЇ OnіJ]КИ Молоді Ун-

Секретар камісії -

Оленсан- нату.

hepho-теХНіЧНИХ праЦlВНИІОВ та службовціВ шиноремонтного за-

та

деревообробного І від організації Ленінської Но- ПОlзда .NQ 814.

номуністиЧНОЇ оргаНlзацll дере-

Голова комісії ШУСТЬ Григорій АндрійОВ~Ч -:-:-: від к·о-

праЦівників

ному-

комуніІСТИЧНОЇ ор~аНlзаЦll дереГРЕБЕНОЖКО ОлеІКСій Іва- роБІтникіВ, інженерно-технічних ного заводу нестандартного 1\0вообробного комlб1Нату. .... 'нович від IробіТНИКіВ, інже- JlраЦIВНИЮВ та служ60ВЦїВ мо- мунаlЛЬНОГО обладнанlНЯ.

Заступник головІ.І KOMICll hepho-техніЧних праці'!!нинів та медич- ВАСИJІЕННО МаРІЯ ~лек:санд- службовців заводоБУДівного них працівників і техперсоналу рівна від роБІТНИІОВ, .lНже- ком·біна:гу.

рівна -

hUJl.оАl.:ИНl.:Ьt\ИЙ Анато- заводу нестандартного лій ВОЛОДИМИРОВИЧ - від ро- нального обладнання. біТників, інженерно-технічних Секретар ,коМіСії -

1

БРОВАРСЬКИИ

ВИВОРЧИИ ОКРУГ Голова IКOM~Ciї -

.N2 123 ГЛАЗУ-

КИРИЛЮК В:сеВОJюд ?л~: НОВ ВОЛОДИМN> МихаЙло.вич сандравич .. Вlд. орга.~lЗа~ll _ від комуніс.тичної оprаніза­

машинобудування. ЛеНlНСЬКО.І НОМ?НlСТИ.ЧНОІ Сп~л- ції фаБРИIlШ верх,нього дитячо­ За,сту,пнин голови номісії ки МОЛОДІ Укр юни СВlтлотехНlЧ- го трикотажу. ТЕПЛЮН Ольга Дмитрівна­ ного заводу. Заступник голови комі.сії від робітників, інженерно-тех­ БРОВ.АРСЬКИИ І ГОРОХІВСЬНА Людмила Коснічних праЦівників та службов­ ВИБОРЧИ~ ~_KPYГ .N2 119 _ ТЯlНТИН:iВlна _ від органіlЗації

Голова HOMICll ХОДЧЕН Ленінської Комуні,с:тиЧІНОЇ Спіл­ ІЮ .ДllШТР~. Іванов~ч -:: BlД ко- :ки Молоді Украї:ни фабрини Секретар .номісії УРБАН­ 1I.IУНіСТИЧНОІ оргаНІзаЦll :побут- верХіНЬОГО дит,яЧOlГО тринотажу. СЬКИРі Леонід Ві.нТОРОВИЧ Ho~~!НaTY., ..., _ Секретар l!Юмі,сії ЮСЬ від номуністичНої організації ~;jаСТУПНИ~ 1 олов~ КОМІСll Олександра Петрівна від експериментального заводу тор­ СЕ~ЧУ~ H~Ha ІваНівна -:- :~~ ко:мунііСТИЧНОЇ організації фаб­ ців

експериментального

заводу

торгового машинобудування.

го.вого машинабудування. Члени коМіСії ЩИГОЛЬ Раї·са Федосіївна від

робі'ТНИRіВ,

інженерно-тех­

нічних працівників та службов­ Ців

екс:rrериментального

заводу

торгового машиноБУідування. ФЕДОРЧЕнка Вячесла,в Оленсандрович від органі,за­ ції Ленінсь.кої Номуністичної

НОВЕ ЖИТТЯ

роБIТ.НИІОВ.. ІНженерно-тех~пч

рИ/ни верх,нього

бут.номб!на ту.

Чnени комісії ПАЩЕННО Михайло Тодо­ сович від робіТНИ1\ів, ін­

працJВНИЮВ

та

дитячого три­

службовцlВ по- котажу.

Секретар намісії

ЛОСЬ

Іван Іванович від комуні­ стичної організації побут.ноМбінату.

Члени КОМісії ЧУПРИНА Тамара Костян­ тинівна ВіД органіІзації Ле-

П'ятниця,

6

травня

женерно-тех.ніЧНИХ

праціВНИ'l\іВ

та службовц:tВ

фабрики

нього.

трикотажу.

ДИТЯЧОГО

верх­

(Продовження на 7-й стор.).

1977

року


Про затвердження складу Окружних виОо,чих комісій по виОорах до Броварської міської Ради депутаТіВ ТРУДЯЩИХ (Прадавження)

БРОВАРСЬКИИ

Сек етар камісії - ' ГАйО-

ВА o~eKcaHдpa Костянтинівна

від камуністиЧJНОЇ орга.нізації шинаремантногО' заводу_

_

ВИБОРЧИИ ОКРУГ ом 38

Гал,ава JюмісLї

ШУМІЛІН

-

Alнаталій Микалайавич від кому,ністичної організації за-

комуніlстичнаї

аргаНізації 'від- вич

ділу позавідамчаї аха~.ани.

':І.лен~ KOMI~ll

від рабітнииів, інженер-

-

ha-техніЧІ?ИХ

~ІЛОl:'УБ НІНа Яювна роБIТНИЮВ. та слуЖбавЦІВ

працівникі~

служ?овЦІВ

Заступнии

галави каміСії

та ПОЛІЩ'уН В~лент~на . Петрів-

занадаБУДІВнага на

від камБІНату. вцБРОВАРСЬКИП

-

~lД раБIТНИЮ.В, lІ~женер-

ha-техН1Ч~ИХ праЦІВНИЮВ та службаВЦІВ зава~~оо пластмас.

Членн комісії ваду пластмас. ДІЛУ пазаВІДамчаl ахарани. . ВИБОРЧИП ОКРУГ ом 47 Сеир~тар KaMI~ll ЩЕРЛИСЕННО Валентина ОленЗастуmник голови каМіСії еЕJ:>)J.Юl{ Галина СемеНІВна Галава иа~I!Сії БОНДА БАJ:\ НІНа ДаНИЛІвна - в!,д коС3JНДlрівна від арганізації ДОВГ()ПОЛ Лариса Тимофіїв- -:- в.ід робітників T~. слуmбавЦів РЕННО Мииала кузьми~ - lIIУНlстичнаї арганізації заваду Ленінсьиаї Намуністич.наї на ~!д робітни.нї.В , iH~eHep- ВІДДІЛУ позащцамчО1 ах~рани. від иамуністичної арганізаЦії пласвraС'Членн м .... Спілки Молоді У,країни шино- ho-техН1ЧJНИХ праЦІВНИЮВ та БРОВАРСЬКИП ремантна-механічнага заваду ВИНОГРА ко .Сll ремонтногО' заводу. службавців заводу пластмас. ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N9 43 Заступнии галави КОМіСії' _ ,І ДОВ. Вал.адимир

ПЕРЕВЕЗНИН Надія Мак-

симівна -

Секретар

~OMiciї -

від арганізації Ле- ПЕН.ІіО Ьалентина

нtнсьиаї Намуністичнаї Спілки Оо. BlД намун!стиЧІНОї Маладі Унраїни шинареман1'- Цll заводу плаС'.l1Мас. нага заваду. Членн :комісії

БР()ВАРСЬКИП

ВИБОРЧИП ОКРУГ ,N'g 34 ГолО'ва иамісї'Ї ХАЗАН

Михайла Львович - ,від комуніСТИЧlНаї організації шинаре-

мантнаго заводу.

Застуrnник голови камісії БУГАйОВА Валентина Ropні-

ївна - від робіТНИНі'В, інжеhepha-теXJНіЧНИХ працівників та службовфВ шиноремонтноrо за-

ваду.

Секретар

КОМі'Сії -

ГУЛЯ-

НЕВИЧ Г~HHa Іванівна камуністичної

НАР-

Гало.ва ~aMi'ciї BElr~J:>A ПАНАСЮК микола Сергійович !Wакси.\юв~ч -: BI~ раБІтникІв, ГРИГОРlll Дмитравич - від ра- - ві,д рабітників інженерно- І~женерн~ технl'~НИХ працІвни­ арганіза- ()IТНИКlВ, . інженерна-техНJЧНИХ технічних праЦівни'ків та служ- ~11:c та СЛJЖбавцlВ заваду пластпраЦlВН!1ЮВ та сл:;жбаВЦІВ РьУ бавЦів pemahtha-мехаНічна'га заНУДИМ О А ."

Федарівна

тресту «(JблпабутреМбуд».

ОСИПОВ Володимир Феда3аСТУ[JНИН гало!ш КО;\1ісії равич .від робітникІв, Інже- ЧАйІ-ЮВСЬНА Людмила (Jлекhepha-теХ~IЧ!НИХ ,праФВИИНів та сввна - від роБІтників, інжеслужбовцlВ заводу ,пластмас. hepho-теХ!llЧНШС працівнииів та Т~ПІХА Петра Дмитрович СЛУЖбаВЦІ'В Р ЬУ 1 ресту «Обл- ,ВІД. opгalН!~aцiї. Ленінської поо~треМDуд». ..оо КОМ~~flСТИЧНО! СПlЛ'I\И Моладі (;екретар НОМІСll - РИБАН УкраІНИ заводу пластмас. !ван .hкавич -. BJД роБІтнинів, Бl'UНАРСЬН:Ии JНженерно-техНlЧНИХ праЦівниВИБОРЧИИ ОКРУГ ом 39 ІОВ та СЛУЖбавцІВ РБ~' тре,сту Голава номісії - ВАСЬНОВ- «ОБJШЮБутрембуд» ... оо СЬ:НА. Галин~ Андрії.вна _ від ":шени "'OMICI~ КОМУН.Істичнаl організащї зава-

від ДO~YДIВHOГo камбінату.

організації ши-

норемонтнага заваду.

Члени :коМісії

3а,ступник галави комі-сії _

від

-

НаМУ.~істичнаї

органі,заЦll

СПіл,ки

н~стичнаl а,р:аНі'зації

Лен~нської Кому,ні,стичної Спіл- ДІВНОГО' КОМБJНату.

ки Моладі

України

шиноре-

мантнаго заваду. БРОВАРСЬКИИ

ВИБОРЧИИ ОКРУГ ом 35

Голава

IкаМІСН

-

норемантного заводу.

Dr'utSАРСЬКИИ

l'алова камісії

Заступник ГОЛОJШ каміСії

каДlИавич <ВІД оргаНlзаЦ!1 Ленінської Комуністичної СпілV

. . . .

КИ Малоді Ук,раїни маНТlнога заводу.

краши заводу пластмас.

но-технічних

праЦіВНИКів

та ВІД

fWМуюстичноі

організації

інженерна-тех- ВІД

камуністичнаї

організації

СЛУЖБО'ВЦів ремонтна _ механіч- заводу пластмас. нага 'заваду. Секретар комісії - ПОЧИ. НУКСА Петра Ва,сильович _ ~OK Марина Микалаївна-

B~Д робітників,

БРОВАРСЬКИИ

ВИБОРЧИИ ОКРУГ ом 48

Голова Комісії _

ЗаСТУI}НИК голови коМісії _

соловr::ЮВА Неля

на -

від робітників,

ho-техН1ЧННх

інженер-

праЦівників

та

ПЕТРЕН- службавЦів заваду пластмас.

КО i\HTOHiH~. Юхимівна _ від Члени КОМісії КОМУНlСТИЧНОl організації вирабКОЗlй Володимир йосипоничого управління водоправід- вич - від робітників, інженерha-канаЛі1заЦійнаго гасподар- на - технічних працівників та ства.

Заступник голови комісії _

службавЦів ,заводу пластмас.

ЗАйЦЕВ Сергій

МАСJ!ЮН КОСТИЦИНА Уляна Олексїїв- вич -

-

Микалаїв-

від

Михайло-

організаЦії

Ленін-

ЧЕРНнВсьКА ЗJНаіда

Уираїни 'ви:робничога управління вадопровідно - ианалізаЦіЙ-

БРОВАРСЬКИП ВИБОРЧИП ОКРУГ ом 53

Ол ек- наго госпадарства.

Г' .оо

. vЩЕТИНІ~ Оленса.ндр Олек- Сіівна - від рОБІТНИКІВ, інжеСекретар камісії _ ГОЛУБ- КО ~лова НКОЩСll - БОЙ.ЧЕН­ СlИОВИЧ -. ВІ,Д роБІтників, інже- he,pha-теХнічних працівників, НИЧИй Мииала Давидович _ 'м н.,ван ,!:ленико~ич.-::- вІД HO~ hepha-теХ~lЧНИХ працівникІв та та службовЦів

-

організаЦії"

ФІ!l~НЕНКО Валент и н а Микала ТимаФійавич - від ко- на - від організації Ленінськаї Іської Камуністичної Спілки Мо~eoНlДlBH~ Bift арганізації МУН.ІСТИЧНОї аргаНlЗації заво~о- Намуністичнаї Спілки Молоді ладі України 'заводу пластмас.

САГОМОНЯН Володимир Ар- слуЖбавЦІВ заводабудівного ,KO~i- комбінату. •

Мниола-

ВИБОРЧИй ОКРУГ ,N'g 44

Члени :КОМІсії

~eг оО. на,та~lИОВИ~

1

БРОВ~РСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ ом 52 ЛQПУШЕНКО Віра ВасилівГало.ва КОМісії - СУБОТОВна - від роБІтників, інженер- с.ький Ві!ал!й Іванович _

«Облпо()ут-

Івна -. ВІД рабітників, інженерha-техНlЧНИХ працІВників та СЛУЖ()ОВЦІВ РБУ тре.сту «Облпобутрембуд».

.

від наго КОМБІНату.

організаЦії ши-

fЮМУНістичної

реМонтна - механічного заваду. Члени КОМісії .

ІНженерно- ЦІВ pemahtho-мехаНічнога заво-

МолаДі оо Г!' АДОБИК Любав

заводобу-

Від

техНlЧНИХ праЦlВНИИів та служ- ду.

еНіНСЬКО: Ком~НlСТИЧНОї Спіл- ОУДІвнага комбінату. РОНО- ии МолоДІ. УfGраїни :заводобудівиаСТУНН!'К гола~и . иомісії -

МАН Лри~орій Петрович -

комуністичної

~JД ра(}jТНИЮВ,

-

в'

_

Секретар иамісії _ ДАРМО- Н ІД! арга~.lЗС~ll ЛеНlНСh1\О1 ХВАЛ Теодор М~олайович _ v OMY.~ стичнаl ПlЛ!Ш МолаДі

Симанавич н~чних праЦівників та служБЬв- заваду пластмас.

ВІД організації Ленінсьиаї ремоуд».

від робітників, інженерно-тех- ~ираІНИ заводабудівного комнічних ТIpaЦiBH~iB та службов- БІНату. . ... ців шинареіМантноrо заводу. , Секретар каМІСll - ДЯЧЕНТЕРЕЩЕННО Микала Ми- ~O ІванооЮхимович - від комукалайавич

Іван

CBIДE~CЬHA Галина Василів- oaBЦlВ РБУ тресту

на -

БРИЛЬ Євгені,я Іванівна -

БАТЕЧl{()

ваду.

бінату

шиноре-

.

завадобудівнага від

КОМУністичної

виробничого

"е ре ··оо глушио' '-' l\J тар Ka:WlCll fi правІДНО Валадимир ІлЛІЧ - Від комуНі- .па,дарства.

БРОВАРСЬКИИ

ВИБОРЧИП ОКРУГ ,N'g 40 стичнаі оргаНІзації заводабуд!вГолова комісії - ГОНТАРЄВ ного KOM()JНaTY· .. оо

організаЦії

упраВЛіння

"

у lСТИЧНОl оргаНlзаЦl1

водо- плазСТ;',lас.

v

канаЛlзаЦlИнаго гос-

за в о,д:;

. оО'

аступнии гола ви КОМІСll КУШНІРЕННО Іри 0"-

н

_.

" H~

.

скаРІВ

Члени кОМісії т~хніч~~дх P~g~~~::~ii~H~ae~e%yH~~ KA~AHOBA .Зінаїда Олек- бавців заводу пластмас

Сеиретар Jюмісії - НУЧЕ- Петро Васильович - від КОМУЧленИ КОМІСll саНДРІВ.на .ВІД арганізації Сеи,рета комісії . РЕННО Анаталій Сергійович ністичної орган!заЦії ремантноІВАЩЕННО ~икола Янавич nрофсшлии ~а~ІТНИків місцевої СТАрхоі Вала ими ~:H~~ - від комуніСтиЧJНОЇ організа- механіЧНОГ<J заводу. ~IД раБIТНИ:<IВ, lНженерна- про:wислав.аСТI І номунальна-по- вич _ від КОМУНіс~ичнgї органі-

ції шиноремонтного lзаводу. Члени :комісії

НРИВОЛАПОВА

Фе-

вич -

нLнської Камуністичної СпіЛни

ВОДУ.

дарівна -

Раїса

За,ступнии ГОЛО'ВИ камісії -

техНlЧНИХ праЦlБ!fИКіВ та служ- бутавих 'П~Дlприємств вир?бничо- зації за,воду пластмас.

РУ'БАНІК Валодимир Андрійо- бовЦІВ заводобудlВНОГО комбlна- го управлlННЯ вадапраВlдно-кавід комуністичнаї оргаНі- ту.

від оргаlНі'зації Ле- заЦії ремонтна-механічнага

за-

БРОВАРСЬКИИ

від робітників,

інженерно-тех- від

шинаремонтного заводу. Заступник голови номісії ЄРЕМl!;ННО Тетяна Ва'силівна - від організації Ленінсьної КомуНі'стичнаї

Спілки Молоді

У'краї,Ни шиноремонтногО' зав 0ду . Секретар ,КОМісії - СЕВРУК АЛІла Сергіївна - вІд комуніс.тичної організації шиноремонтного заводу. Членн :комісії В К ГУЛЯ U'ЕВИЧ н алентин и. рилович від Р об ітник!в, інженерно-теXJнічних працівнинів

та службавців шиноремонТlНОГО

,заваду.

ВАРЛАМОВ Євгеній вич - від рабітнинів, заваду.

організації НЕНКО .

виробів ВІД

тресту «Броварисільбуд».

Дмитрівна - від робіТН~нів, інженерно-технічних праЦlВНИків та служБО'вців ремантно-мехаНіЧНОГ~р15'~~~ськип

стичної арганізації

організації

Г оо олова каМісіІ НО Олена Іванівна -

Р АЩЕН від кому-

ністичнаї арганізації управління тресту «Броварисільбуд».

комбінату лізобетонних

виробів

тресту І

БАТРАК Микола Микалайо- камуністичнаї

арганіз а Ц і ї

громадського харчування. «Броварисільбуд». вич - від калеитиву медичних СПМК-508. Застулник голови камІсії БИКОВА Валентина Петрівна Члени комісії працівників санепідемстанції. Члени комІсії БОНДАРЕННО Валадимир СОРОКА Ганна Остапівна від

-

організаЦії Ленінсьної Дмитравич Спілки МолаДі

КОмуністичнаї У

-

від

робітників,

інженерно-технічних

Від колективу медичних праЦіВ-

праЦЇ'вни- ників санепідемстанції.

країни комбінату гра мадСЬКОГО' нів та службовців заваду заліСекретар' камісії 'т,нА- забетанних вирабів тресту «Бра-

ЧЕни.о М

Є

ваРИСільбуд».

інженерно-технічних

Члени комісії

КУЗУБ

працІВНИ-

ків та службавЦів заваду залі-

Лідія Федорівна

ДІДНОВСЬКИй Антонович від

Валентин б ра ітників, І

БРОВАРСЬКИИ інженерно - технічних прац вників та службавців СПМR-508. ВИБОРЧИИ ОКРУГ ом 50 НРАВЧЕННО Василь ПавлоГолава комісії СОЛЕЦЬб' В ,НИй Степан Адальфавич вич - від ра ітниюв, інженералодимцр на-технічних працівників та робітн~ків, від комунLстичнаї ор'гані'зації службавців СПМR-508_

харчування

та

_ .зобетонних виробів тресту від робітників, інженерно-тех- варисільбуд». НіЧНИХ працівникіВ та слуЖбовБРОВАРСЬКИП

міськвиконкому.

Заступник голови КОМІСll

«Бра- УРИНОВИЧ

Тетяна

-

Бронисла-

ВИБО~Я::~~~If:.ПN2

55

вівна - від організаЦії ЛенінГолова КО'ЮСll ТІМАСЬКОЇ Комуністичної Спілки МО-, НОВСЬНИй Михайло ОЛеІКВИБОРЧИй ОКРУГ ,N'g 46 ладі УираїНИ міськвиканкому. сандрович - від !Комуністичної Галава камісії РОМАНСекретар номіСії - ГРЕЧОН організації середньої школи Васи- ЧЕННО Анатолій Федорович _ ВітаЛі~ Оле~~аНДlра~ич ... -. Від Ng 5_ ....

ЗУіБЧЕННО ,Катерина лівна _ від робітникj.в,

Інже- від

нінськаї Комуністичної Спілки ського хаР'l)'вання.

МОЛОДі Унраїни ПМ.l{-9. Секретар комІсії - ПОКРАСЬОН М~ола Павлович -

БРОВАРСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ ом 42 Голова комісії _ ОВЕРЧУН організації Дмитро Данилович _ від КОМУністичної аргаНі'Зації вІДДіЛУ

Члени :комісії

Григорій

комуністичної

санепідемстанції.

ко:wуністичнаї

організаЦії иамуНlСТИЧНOl оргаНlзаЦll МІСЬК-

ПАНКРУШЕВА Наталія Фе- нерно-технічних працівників та завадабудівного намбінату. дорівна від ОРГaJНізації Ле- службовціВ комбінату грамадЗаступник голови комісії -

ПМК-9.

В.ІД робlТН~ЮВ,. lНженернотехн~ЧlНИХ праЦlБНИЮВ та служ-

рівна - від організаЦії Ленін- від аргані'зації Ленінської КоЗаступник гола ви комІсіїської Намуністичної Спілки Мо- муністичнаї Спілии Моладі Уи- САМОйЛЕНКО Людмила Іваладі України заваду залLзобе- раїни санепідемстанції. нівна - від ор.ганізації Ленінтонних вирабів тресту «БроваСекретар камісії СТЕ- ськаї Намуністичнаї С'пілки

БРОВАРСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ ,N'g 37 Голова 'Комісії - КОЦЮБА ців камбінату грамадсьиага харІван Іванович - від номуніс- чування.

від комуністичної

Б<?НДАР. Гри~арlИ. Петрович

-

ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N2 41 рисільбуд». ЦЕННО Василь Єгарович МалаДі УкраїНИ тресту «БраваСекретар КО:\lkії - СИ'ТЮК від комуністичної ор,ганізації рисільбуд». Голава камісії ЖУН ВаЬ Анаталій Іванович - від кому- санеПідемстанції. Сеи,ретар иамісії - ГУДЗ силь Петрович - віД камуні- ністичнаї арганізаЦії заводу заЧлени комісії Олеисій Миколайович від

шиноремОНТlНОГО ня.

тичнаї органіІзації ПМК-9. Заступник ГОЛОВИ номісії -

КаМJ::ilстичнаl Сшлии МаЛОДІ УКРаІНІ; заводу пла~::~1ас.

бовЦ!в заводу пластмас. БРОВАРСЬКИИ Мусійович, ВИБОРЧИИ ОКРУГ ,N'g 54

Заступник галови комісії Заступник голави комісії Натер и н а ДЕМ:ЦЮРА Надія Вола,дими- БОйНО НадіЯ Костянтинівна _

Івано.n: отря горівна - від СEJ'ВЕРЕнчуи намуністичної арганізаЦії комfi інже- бінату громадсьиого харчуван- Романович - від

нерно-технічних працівнинів

службавців

номуністичної

нічних праЦівників та службовЦіВ ,ремонтно-механічнаго зава- заваду залі'зобетанних

ЗОВ Борис Олександрович - ДУПРИХОДЬІНО від 'комуністичної організації

. оо

ленн КОМісіІ

. МАЛАХОВА Наталія ВолоУСТЕННО Ніна Іванівна _ СИЧ . Валент~на 9.лексаНДРІВ.~ димирівна від ар.ганізації від органІзації ,пенінсьиаї Ка- на - ~IД аРГ~НlзаЦll Ленінсьно~

Маладі УКlраїни шинаремонтноСекретар иамісії - АДУШЕ- Ленінської НамуНістичної Сліл- муністичнаї СПілни МОЛОДі Унга заводу. ВА. ЄВД~КіЯ . Федорівна - від ки Малоді Украіни завадобудів- раїни вирабничага управління НРИВОШЛИК Володимир раБIТНИЮВ, ІНженерно-технічних наго камбінату. водопровідна - ианалізаційнага Данилавич від робітнинів, праЦіВНlІків та службавців реБРОВАРСЬКий госпадарства. інженерна-техніч,них праців ни- мантно-механічного заваду. ВИБОРЧИП ОКРУГ .N9 45 БРОВАРСЬКИИ кі,в та ;СЛУЖlбовЦlВ шинореЧлени коМісії Голава комісії _ ЗАВАЛЬВИБОРЧИИ ОКРУГ ом 49 монтного заводу. БУНЯК Ольга Андріївна НЮН Анатолій Ти:vrафійович _ Голава комісії ЛИТВИВИБОРЧИИ ОКРУГ .N! 36 g Голова Ікомісії МОРО-

Ч

наЛізаційного господарства.

позавідомчої ахор они.

виионкаму.

Члени ком.сіІ

ПРИСІДЬНО Катерина Микола-

ївна бавців

. оо

Заступник Еолав.и KO~ICll

~УБЛІй . P~I'ca

~ep['IIВHa.

ВІД учитеЛlВ І техНlЧНИХ працlВ-

М~РОШНИ!і P~їca П~т,рівн~ ників середньаї :п,~.али Ng 5. від рабітників та служ- - Вlд. орга~.lзаціl. ЛеНlНСЬКО~ Секретар HOМJ,C!I УЛЬ~заводабуді'внаго камбі- НОМУНlСТИЧНОІ Сшлки МолаДІ НИЧ Томас Васильович - 'ВІД

нату. Секретар намісії -

ГРИЗІН

Василь Федорович -

У,країни міСЬК'ВИRонкаму. камуНі~ТИЧНОї організації СEJМEJ~ЯКО . Мик?ла. Івана- реДНЬОІ шкали Ng 5.

,від кому- вич -

. Вlд рабlТНИН~В, IН~eHep·

'ністичної організації заводобу- ha-теХНІЧІ?ИХ.

прац!ВниКJВ

та

се-

Члени КОМісії

НЛЮБІНА

Ольга Степані.в-

ЗАЄЦЬ Катерина ГригоршЗа,ступник голови комісії - дівноrо иамбінату. слуmБОВЦІВ ВІДдІлу комунальна- на _ від учителів і технічних на від робііТНИRіВ, інженер- ПЕ'l1РОВ Олександр Борисович Членн коМісії га господарства. '. оо но-технічних :працівнинів та _ від організації Ленінської ГЕНЕР АЛОВА Оксана ІваБРОВАРСЬКИИ ~5.lВНИКJВ cepe~HЬOI шкали слуЖбаВЦіВ ПМК-9. КОМУНіСТИЧНОЇ Спілки . Молоді HiBH~ - ВіД організа~ії Л~нінВИБОРЧИИ. ~.KPYГ ом 51 ІОВА Людмила Іванівна _ ЧЕРЕДА Отепан Федотович Уцраїии 'відділу позавідомчої сьиаl . Ном~юстичнаl ~ШЛКИ Голова каМІСll - . БОйНО І від учителів і технічних пра- від робітників, їнженерно- охорони. МолаДІ УкраІНИ завадобудlВНОГО ~ffi1PO ~?сипови~ ---:оо Вlд каму- Цівнииів середньаї шиали N2 5.

технічних працівникш та ,служ-

бавців ПМК-9.

Ce~peTap ,камісії

МАН Ганна Олексіївна

П'ятниця,

6

травня

1977

БЕР- камбінату

року

від

КОРОБНО Василь

НlСТИЧНОl

Юхимо- пластмас.

НОВЕ ЖИТТЯ

оргаНLзаЦI1

Q

заводу

(Продовження на 4-й стор.). 3

стор.

Q


Про затвердження скnаду Окружних виdорчих комІсІй по виQорах до Броварської міСької Ради депутатів трудящих (Продовження).

ЦЇ'В

БРОВАРСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N'v 56

Голова

комісії

ХУДІН

ій СтепановиЧ -

еwсперимен;тального аа воду І

HeCTaHдapТIНOГO обладнання.

БРОВАРСЬК}fИ

комунального

Секретар комісії -

їНИ

ремонтно-механічного заво-

ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N2 65 ду. Лолова иомісії ПОХИТУН C~KpeTap

ПІВЕНЬ Мико~а

Ми.~олаЙович

комісії

НЛИ-

-

ВіД MEHRO Дмитро Як,ович -

-

ки вер

хнього

дитячого трико-

риментального

дар1'НОГО

та~~~тУ'ПНИК голови комісії СЕРДЮН Любов Іванівна і

робі'11ників

комунального облад-

нання.

інженерно-тех-

~і~НИХ п~аЦівн'И\RіВ та слуmбов- -

заводу нестан-

Заступник голови комісії _ НАРПЕННО Галина Микола~AHAPOB.A Вi~a Пантелеймо- Івна - Від оргаНі'зації ЛенінIOBHa - ~lД ,рОБІТНИКіВ, інже- СЬІЮЇ 'Номуніс1'ИЧНОЇ Спілки Мо-

інженерно- СЛУЖБОВЦі~

ШляхоооБУдівельно- ного заводу.

го d~:KO::

жу

бовцїВ

·коміСії

експериментального за-

енретар

ПЕТРУСЬ Петро Петрович -

комісії

МА- від робітників, інженерно - 1'ех-

Ф абрики

верхнього

ОГОРОДНИНОВ Едуард Ле- ::Я~~11оДlвеЛb1fЮГО

дитячого он:тійович -

від робітників, ін-

женерно-техніЧНИХ

ТРИКО'l'аЖ~лени комісії

':І.

-

праціВНИ1ків

та слуmБОВЦЬВ експерименталь-

v

лович-віД робі1'lНи~ів, інже- МУ'нального обцаднання.

службо.ВЦіВ

МОЛОДІ

ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N2 61

Уи;раіН~

Голова комісії -

.N2 70

БОйНЯН

Ленін- Арнольд Олександрович -

від

Спілии комуніс1'ИЧНОЇ організаЦії заво-

шляхо-буді- доуправління будматеріалів.

Be~~~~ управл~ння N2 50. Заступник голови комі{;lї . А:С. Над~я ~ихаЙЛівна roЛОВ.ЕНlН~ На~іЯ ГригорівГолова ноМісії ~lД роБIТНИ.КІВ, . іНженерно-І на ---:- BlД роБІТНИЮВ, інженерновід органі'3ації Ле- Сejргій Федотович - від кому- бтехн~чних праЦІВНИКІВ та служ- техІОЧНИХ праЦівників та служ­

итячого трикотажу- . го JОЗЛОВСЬНА ЄвгеНlЯ Мийлівна _

НОСНО _

~~HCЬKOї Ному;ністичної ОпіЛКИ ні'стиЧ'ної організації РБУ-4.

У~раїни фабршtи 'верхЗаступник голови комісії М о лоді итячого трикотажу. ЗЕМНИЦЬНА OJliЬгa йосилів-

нього дБРОВАРСЬКИИ ВИБОРЧ ИИ ОКРУГ Х2 57 rолова

від о?гаНіза~ії

БРОВАРСЬКИП

ВИБОРЧИП ОКРУГ

Івано-

СЬКОІ . НОМУЮ~.1'ИЧНОІ

БРОВАРСЬКИИ

фабрики верхньо-

лени КОМ"їсії

ЗАРИЦЬНИI1 Віктор

БолТУШЕВ ВолодимИР Ми- ного заводу нестандарtlНОГО ко- вич ..-

~~НО-'l'ехнtЧ:них працівників та

управлїн- воду.

комісії -

IlригоріlЙ Нирилович -

Ш~

на - 'від робітник~в, інженерно-технічних працівників та

ЕЦЬ

м ністичної організації ІПООУТ-

ЗастУ'ПНИК голови комісії -

від

організації

зАХА-

IкомуністиЧ'ної

РБУ-4. Члени комісії

Світлана

Ва!силівна

_

ВІД ко- РЕННО Ганна Михайлівна _

кJмбінату.

ГЛАДИШЕВСЬНА

службовців РБУ-4. CeHp€Tap комісії

ВОЗІЯН Микола Якович

ОВЦІ.В

ШЛЯХО.(5УДівельного уп- бовців заВОДОУ[Jравлlння будма-

равЛlННЯ NQ 50.

Секретар комісії

сіївна від РОбі1''1ШКі,В, інже­ hepho-теJ(1ніЧJНИХ 'працівник:в та служБОВЦіВ РБУ тре,сту «Обл­ побутрембуд» .

Секретар <Комісії РИБАН Іван Якович від робітників,

ЄВА Н

. аДІЯ ~HдpiїBHa

КОМУЮСТИЧНОІ

від доуправліННЯ

-

організації хлі-

бозаводу.

б

Заступник голови КОМісіУ _

~iд РОбітників,

hepho-'ТеХ~IЧНИХ

Голова коміс'ії СНИГУР Іван Федорович від кому­ ністичної організації ЖЕН-І.

удматеРJал в.

від

МИРОНЮН

Наталія

Васи- від.

лівна від робіТ!НИ\Rів, інжеоргаНі'зації по- нерно-технічних працівнинів та б . РБ'Т-4 б Т '-'омбінату. У " Членн комісії служ ОВЦІВ ". ПОНОМАРЧУR Валентина БРОВАРСЬКИИ Мш:айлівна - від робітн~ів, ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N'v 62 інженерно-техніЧНИХ праЦlml~Голова Ікомісії НІМ Петків та ,слуmбовців 'l10бутком6І- ро Олександрович - від кому-

комун~стичної

б

КОМУІОСТИЧНОЇ

органї'зації ДІ

Члени комісії

шкової ,металургії.

працівників

та

від

КОМJ\НістИlЧНОЇ

ПМН-15

І

організації

НИБУС Любов Федорівна­ ОПМіН-5U3. від робі1'ників, інженерно-тех­ Заступник голови комісії ПРИС,}{ЖНЮН. Bi.к1'O~ Івано- нічних працівників та службов­ вич - від робl1'ників, lНженер- Ців ЖЕН-І. БРОВАРСЬКИИ но-технічних праЦівників 1'а ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N!! 76 службовЦів ОПlV~Н~!503.

КОМУНІСТИЧНО~

-

оргаюзаЦll

монтно-мехаючного заводу.

муністичної

ре- с.ПМН-503

Ч·

Заступник голови комісії

. .. лени КОМlсіl

лени ко

мі Г

ааводу

ЗаСТУ[JНИК голови комісії

CbК?1 НОМ:УНlСТИЧНОl СПілки ~o- ців СПМК~503. ЛОДІ УКРаІНИ ремонтно-мехаючГУРБИЧ Ніна НОІ·О заводу.

Сеиретар комісії

Іван ІІетрови

..

СТИЧН~І

_

..

БІРСА B~Д

_

.

.

роБІТНИКІВ,

СІ.

.

нерно-теоонічних працівників та

робш.

металуР!'ії.

~ЬНИЙ Jl~OHiA

заводу іПОРОШКОВОї

БРОВАРСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N'2 59 Голова

КОМ'ІСll

-

ХОДО-

СЕННО Павло Панасович від комуністичної організації

ПМН-7

Ce~peTap

комісії -

БЛОН-

Іванівна-

Секретар

НИН Ганна

,

лення

на --:- BlД роБІТНИЮВ, іНженерно- ністичної організації техн~чних працівників та служ- гу.

..Нарлович -

IВlд Н,ОМУНJСТИlЧJНОІ організації заводу БУДівель'нюс виробів. 'fлени комісії

-

ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N2 68

Голова комі{;її Іван Андрійович -

стичної

організації

ПЕТРЕННО Надія Іванівна механічного заводу. Bi~ робітників, інженерноЗаступник голови иоміСії -

технічних працівників 1'а служ-

ШЕРЕМЕТ Павло

оа>гаюзаЦll

БРОВАРСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N2

Спілки

БОВ~іВ заводу будівельних робіВ.

ви- від робітників, інженерно- УкраЇJНИ змішторгу. технічних працівників та служБРОВАl'(;ЬКИИ

муніетичної Спілки Молоді Ун-

ДРlИОВИ'Ч -

іН- заводу.

lКомуністиЧІНОЇ ОРГaJнізації ПМН-7. Члени комісlI

технічних Іпрацівників та ,службовців ПМН-7. БРОВАРСЬRИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N!! 60

БРОВАРСЬКИП ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N2 64 Голова номісії СОЛОВИОВА Віра Сергіївна від .комуністичної органLзації змішторгу. Заступнии голови комісії ЯРОШЕННО Євгенія Павлівна - від організаЦії Ленінської Номуністичної Спілки МОЛОДі України змішторгу. ,Секретар иомісії НАРПffiН'НО Микола Олександрович - від комуністичної організа-

НОВ Всеволод Венедиктовичвід комунkтичної організації еR1спериментального заводу не-

Члени комісії ВИБОРЧИП ОКРУГ .N2 69 ПОТАПЕННО Сергій МикоГолова комісії НЕЮQДА лайович - від робітників, інже- Яків Федорович від комуні­

раїни ПМН-7. Сенрета:Р KOM~Ciї ЧАЛЕННО Петро Олек,сшович від

НЛЕШНЬОВ Юрій Григор 0вич від робі1'ників, інженерно-технічних працівників службовців ПМН-7.

-

та

СЕГЛЮН МИJКола Павлович від робітників, інжен~но-

Голова

ROмісії -

С1'андар'І1НОГО

~ЕРЕШРЯН.ІНОВ . Вікт?р ~H- бовців ВІД рОБІТНИКІВ,

05-

нерно

-

Ції ду.

-

ремонтно-механічного

заво-

Члени комісії ГОРЧИЦЯ Лілія Степанівна від ,робітнинів, інженерно-

технічних робітників та службовЦів ремонтно - механічного

заводу. БОБНО Валентина

Степанів-

на від робі1'ників, інженерно-технічних црацівників 1'а службовЦів ремонтно - механічного заводу.

БРОВАРСЬRИП

технічних працівниКів та стичної

організаЦії

ремонтно-

ладнаН1}ІЯ.

,службовців змішторгу.

ЗастYlПНИК голов,и комісії RОСТЮН Олена МинИТівна в1д робітників, інженерно-техніЧНИх працівників 1'а службов-

вои.НО Ніна Антонівна Заступник голови комісії від робітнииів, інженерно-тех- ДУ ДІЮ Наталія Іванівна нічних працівнИКіВ та слуЖБОВ- від оргаНі'заЦії Ленінської Ному. Ців змішторгу. ністичної Спілки МОЛОДі Укра-

4

стор.

ЇВІНа

KOМlCll -

від

службовців

робіТНИКіВ,

irнже­

цраціВlНииів

та

деревообробного

иоМ'бінаrrу.

Секретар номісії НРИВО­ РУЧІЮ Вячеслав Захарович­

МОЛОДі

від іКомуністичної організації де:ревообробного комбінату.

ВИБОРЧИИ .O.~PYГ .N2 73 Голова

-

hepho-теXjнічних

ЧJІени комісії У ДА ЧИН Вік1"ОР Васильо­

СИНЮН

~eHepHO - теХНіч.них праЦіВН~Сенретар ио~ісії - ДЕНИ- Вячес~ав Ііригоров~ч ..-:- від ,вич - від робіТІників, інженерІОВ та службо!3ЦІВ заводу БУДІ- СЕННО Михаило Васильович КОМУНІСТИЧНОІ оргаюзаЦll шля- HO-ТeJilliіЧJНИХ 'працівників та вельних ВИРОБІВ. - від ,комуністичної оргаНіза- хо-буді,вельноro управління службовців дереІВообробного

БУТНІ- ції змішторгу.

комунального

ремонтно - механічного

-

77

СЕМЕвід ко­

Заступник голови комісії МАНАРОВА ТамаІРа Леонті­

СТРОй ВіКТОр Миколайович :від OJPганізації Ленінської

Андрійович НомуністиЧНОЇ

Гри­

муністичної організації дерево­ обробного ,комбінату.

...

ЗастУпник голови комісії НАРТУН Ольга Дмитрівна -

від організації Ленінської Но-

Голова комl'сії НЕЦЬ Іван Іванович

ЗМІШ-

Члеии Ko~ielї

Михай­

від праЦіВІН!Инів відді­ дерmбанку.

горівна від ПlрацівlНИКів від­ ділeнJНЯ держбанку.

ців зміш1'ОРГУ.

-

,ві;:{

-

АНДРУСІВА Людмила

зміштор·

РУБАН1'lН БУРЛАНА НаДІЯ СерГllвна від HOMYHi-'- від робіТНИlКіВ та службовремонт-но-

олш­

-

дерmбаяку

ЛОіВИЧ лення

. ... Заступник голови KOMICll

МУН~С1'ичної

~

Марківна

Члени комісії ОСТРЯННО Василь

Ч" Г ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N'2 72 ленн КОМіС І . Голова коМісії - ~ОРОЛЬ ЯЦЕ~НО ?лекс.аНJ~ра Іваюв- Лариса Іванівна ВІД кому-

торгу.

комісії

.Інженерно-тех- комуні,стичної організації відді­

мехаНІЧНОГО заводу.

БРОВАРСЬКИП

відді­

на від п!рацівників віДДілен­ ня деРЖбаНJ(У.

ч. .!.нд комую Ців спм.Н-503. оргаюзаЦll ремонтноБРОВАРСЬКИП

ючного заводу.

органі:зації

Заступник голови комі'сії НУШНІРОВА Поліна Сидорів­

._ ючних працівниІОВ та служБОВ-

боВЦІВ ремонтно-механічного за-

МЕЛЬ­ від ко­

лення держбаНІКУ.

САМОИЛОВА Октябрина ІваMIX~ЄBA. Ірин~ ІваНІвнаКОРН~ИЧУ~ Євген Федоро-. _ . ... від роБІТНИКІВ, шженерно-техвич - ВІД роБІТНИКіВ, інженер- НIBH~ від. opraHI~aцII Ленін- нічних праЦівників 1'а службов-

ЮС~ИЧІНОЇ організ.ацjї БУДІ,вельних вироБІВ.

Молоді

Членн комісії

воду. ПРОЦАН Віталій Володимирослужбо.вців за.воду порошкової ,цАБИНА. Лі;:l.~Я Ле?нідівна НЕПОВИН~ИИ ~BaH . Ни~и- вич - від робітників та служметалургії. вІД . opгaIO~.aЦll. Леюнсь;кої Но- форович - ~IД роБIТНИК~В. I~- бовців змішторг?' .... НОРНІЄННО Юрій Ми,кола- МУ!fIСТИЧНОІ Сшлки Молоді Ук- женgрно-техн?чних лраЦІ'ВНИЮВ Се,кретар KOMICll - БР.ИГИйович - від .робі1'ників. інже- раll:И заводу будівельних ви- T~ службовЦІВ ремонтно-меха- НЕЦЬ Іван LваlНОВИ~ ---: .. В1Д !,ослужбовців

Ленінської

СпілoJ\И

УнраїНи ЖЕН-І. СекретаlР комісії - ГЛ У­ ЩЕННО Олеffсій Іванович в-ід комуністичної організації ЖЕН-І.

БРОВАРСЬКИИ

N

v

но-технічних

організації

ків та службовців ПМН-15. Ііолова ком·с··· ОЛІЄВ Секретар КОМІС!l - БОй'НО Голова KOMJCll CeHp€Tap комісії - МАШИ- СЬКИй І І Володимир Иосипович від І НІНА Фаїна Миколаї1Вна . ван.. етро~ич.-::- від комуністичної організації НИН Алім Іванович -

воду ІПОРО л ви комісії _ Заступни~ [О о Фе о івна _ но-технічних праціВНИJКі,в та ,цИНУН. ЛІ~ я . Д р _ _ службовЦів ПМН-15. ВІД роБІ~ИІОВ, lНженерно тех ШМАЛЬ М М й нічних працівників та службов. ' ихаи~о ... иха ~oвич ..- ВІД. оргаlН~.заЦІ.І ЛеІОНЦ...ів заводу ;порошкової металур- СЬКОІ НОМУЮСТИЧНОl С:пшки Моfll. . ... ЦЬОМНА лоді УJ\iраїни ПМН-15. Секретар HOMI'Cll . Лід1.я Василівна ВІД комуБРОВАРСЬКИИ ні'С1'ИЧНОЇ організації заводу ВИБОРЧИИ: ~KPYГ .N2 63 ПOlрошкової металургії. ГO~IOBa KOMICll - САВІНИХ Члеии комісії С.е~пЙ Павлович від НОМУЛАПУНА Іва,н НОСТЯН1'иноВИЧ від робітнИНіВ, інженер-

заводоуправління

РІаЛІВ.

від

НомуНі'СТИЧ.ної

ШВЕД Микола Максимович . ГЕРАСИМЕННО Ніна НлиВИБОРЧИИ ОКРУГ .N2 71 MlВHa - від робі1'ників, інжеГолова комісії - СТА:СЕН- - від робітникLв, інженерно­ he,pho-теХ~Іічних працівнииів 1'а НО Анатолій Л~онтіЙов~ч-::-. теХ!Нічних Лlрацівнииів та служ­ службовЦІВ хлібоза~оду; .. ВіД комуніСТИЧНОІ оргаюзаЦll бовців ЖЕН-І.

ВИС~ВЕНЬ НаДІЯ МиколаlВнату ністичної Ojpганізацjї ПМК-15. на - ~IД організації Ленінсьної RОНСТАНТИНІВ С Ь НИй ЗастYlПНИК голови комісії НОМ~!fІСТИЧ~ОЇ Спілки Молоді Олександр ІСaJКОВИЧ від ро- ЧЕРЕВАТЕННО Натернна УкраіНИ ХЛІбозаводу. бітників інженерно-т,ехнічних ГригоріJ31на від робітників, БРОВАРСЬКИИ цpaЦilJlH~KiB та ,службовців по- інженерно-технічних працівниВИБОРЧИИ ОКРУГ .N2 67

БУ1'комБLнату , БРО8АРСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N!! 58 . ... _ САВЧЕНГолова 'KOMICll. . НО Георгій СеРГІЙОВИЧ ВІД комуністичної організації за-

Унр~ІНИ.

будмате

хш озаводу.

75

Заступник голови комісії ОСНЯЦЬНА Юлія Вацлавівна

буд- -

інже- УКРаІ~И .заводоуn,равЛlННЯ

працівників та мате~JaЛlВ.

.

БРОВАРСЬRИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N2

Сшл~и МОЛОДІ

. ". інженерно-тех- СЛУЖБОВЦІВ хлібозаводу. ТЕПл.~он Ан~тол~~ Гри~орота с~уЖбоВЦіВ побуткомбінату. нічних ,працівників та службовСенретар комісії - АТАНА- ви~ - ВІД. opгaH~~aцI~ ЛенlНСЬСек етар ,коміСії - ЯХНО ців РБУ-4. ЗЕВИЧ Л~дмила ЮХИМівна _ К?І НОМУ~ІСТИЧНОІ СПlлни Моло-

""'саРндра Михайлівна ол""

ївна від робітників, інже­ hepho-теХ!Нічних працівникtБ 1'а службовців РБУ тресту «Обл­

І

... Б~ЕННО. ra!:l:Ha AH~PllBH~ Вlд. оргаю~аЦll . Леюнсько~

ЛУБНОВСЬНА Ніна Володими- НОМУ:!fІСТИЧНОІ

Члени комісії БАТЕЧНО Іlван Симонович­ від ~обітників, інженерно-тех­ нічних праЦівників та службов­ Ців РБУ трес'ту «Облпобут­ рембуд». ГР АДОВИН Любов Микола­

побут'рeu'VIlбу Д»

Члени коміС!І

-

інженерно-технічних працівни­ ків та сЛУжБОВЦі,в РБУ tlрес1'У «Облпобутрембуд» .

МАТ-

ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N2 66 ВШЧ'У'Н JІариса Янівна BЇJД Голова .комісії - ЖЕЛОМА- КОМУНіСти.чної організац. її заво-

РіВна -

- ,ВіД робітюrnів, інб жене но-технічних працівників від ро ітників,

теріалів.

БРОВАРСЬКИИ

ВЕГЕР А від ро­

ЗаСТУIПНИК голови комісії ЧАйНОВСЬНА Людмила Олек- .

ЗА- воду нестандартного комуна ль- ЛБЦЬ Мико~а Олександро~ич нічних працівників 1'а службовриць1fА Рлюд,мила Федосіївна ного обладна'ння. - ВІД !(О~УНІстичної органі!3аЦії ців ремонтно - механічного за-

-від '!іОмуНіСТИЧJНОї організації

-

бітників, інженерно-техніttних црафВНИКіrв та службовців РБУ тресту «Обллобутрембуд».

Члени комІсії

NQ 50.

.в фабрики верхньоГО дитячо- технічних працівників 1'а служ- ГО JправліННЯ N2 50.

Цl

ре-

Членн комісії ПАЛЮХ Микола Григорович hepho-техІОЧНИХ працівників та лоді Ук,раїни pemohtho-мехаНіЧ-

від робі1'нинів,

Голова комІсії ІіРИІ1Орій Дмитро,вич

від

О BLA ,ко- ДМИТІро Олексійович - від ко- КОМУН~СТИЧНОІ організаЦії шля- кОМУністичної органі'зації м Л~~С;ИЧIroї організації фабри- муНі'СТИЧНОї QРГalНізації експе- хоооБУДіВельного управління mohtho-механіЧНото заводу. у

БРОВАРСЬКИИ

ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N2 74

мехаНічНОго заводу.

НОВЕ ЖИТТЯ

N2 50.

Заступник голови комісії ДЕИНУН Тамара Іванівна від організафї Ленінсьної Номуністичної Спілки Молоді України шляхо,будівелынгоo управлі.ння N2 50. Оекретар комісії НОРЖОВ Федір Михайлович від комунісТlИЧІНОЇ організаЦії шляхо-будівельного упраіВЛLння

N2 50.

комбінату.

ЛУН' ЯНЧУН

Федо­

службовців

деревообробного

комб1gату.

БРОВАРСЬКИИ ВИБОРЧИй ОКРУГ .N2

78

Голова ком:,сії ДРАЛЮН Тамара ВаСИЛ~lШа від ,кому­ ністичної організаЦії райопоживспіл~и.

Члени комісії

СНАНУН Іван Захарович ,від робітни.ків, інженерно-тех­ нічних ІІІрацівникі,в та службов­ ців шляхо-БУДівельного управ­ ліНня N2 50. НЕГ АНОВА Зінаїда Анто­ нівна від робі1'ників, інже­ нерно-технічних праЦівників та службовців шляхоообу дівельно­ го У!J1Pавління N2 50.

П'ятниця,

Зінаїда

!рівна від робі1'ників, інже­ нерно-технічних лрацівнинів та

6

TpaвВJI

ЗастУІІ1НИК голови комісії ГУМЕНЮН Олена Іванівна

від організації Ленінсьної Номуністичної Спілки Молоді України райспоживспілки. Секретар комісії - ВАЩЕН­ НО Валенти:на Пет!рівна від робіТНИКіВ та службовців рай­ споживспілки.

(Продовження на 5-й стор.).

1977

року


Про затвердження складу Окружних виdорчих коміСІЙ по виdорах до Броварської міської Ради депутаТів ТРУДЯЩИХ (Продовження).

І від робіТНИlКіВ, інженерно-техніЧJНИХ праЦівників та слутБОВ-

.

ГАВРИЛ.ЕЦЬ . HlН~

С.тепа- ців еКClпериментального заводу

БРОВАРСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ XV

ГолО'Ва коміСії -

но від

133

ГАЛЕЦЬ- сВІтлотехнІчного заводу.

HjBHa - BlД робlТIН~ЮВ, 1Нже- І торгового машиноБУДYlвання. RИИ Микола Іванович вІд нерно-тех:пчних IDрацlВНИН!В та І Секретар комісії СЕРБІ- комуністичної органІзації автослужбовцІВ фабрики верхнього НОВСЬRИИ Леонід Григоро- підприємства 09034. дитячого Т)ринотажу. вич від комуністичної орга3гступник голови комісії БРОВАРСЬКИИ І Н'заЦії експериментального ШВЕД Ганна Іlвані'вна - від ВИБОРЧИИ .~~PYГ .NQ 124 за'воду торгового машинобуду- робітників, інженерно-технічних Голова KO:\llCll - ГЛОТО.В вання. праціВНИків та службовців автоГригорій Г'::ВlРИЛОВІ;ІЧ .-::- 'B~Д Членн «омісії [lідприємст,ва 09034. комуніСТИЧНОl оргаНlзаЦll раиRОРНІйRО Іван ІвановичСенретар комісії НАВЕвузла зв'ЯЗКУ. . ... від Ленінської Rомуністичної PfHA Ольга ІваНівна - Від JiOЗаступник голови KOMICll. u- І Спілки МОЛОДі У'країни енс- муністичної ОРГа1Іl'зації автолідГАЮR .Валентин. Ана~оЛlИО- пери ментального заводу торго- ПриєМ'ства 09034. вич - Вlд ПРОфСП1ЛНОВОl орга- вого м,аШИІНоБУДУlВання. Члени ком:ІсІї

нізuаЦії

,ПlР,ацівників

раивузла зв ЯЗКУ..

'ЗіВ'язку

ЗАПОРОЖЕЦЬ ЄвгеНія Паl)3-

лівна

...

від робітників,

-

RРАВЧУR Володимир

інж€- хайлович

-

від рОбітНикіВ,

CeКjpeTap . КОМІСІІ -:- ДУНЯ ,нер.но-технічних працівників та женерно-теХНіЧНИХ

Ганна Панасшна - ВІД 1К0му- слутБОВЦіВ експериментальноністич;ної ортанLзації рай вузла го заводу торгового !Машинобузв'язку. дування. Члени коМісії БРОВАРСЬКИИ ГУДЗЬ Наталія Іванівна ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N!! 129 Івід . opгaHi~.aцiї. Ленінсько~ НоГолова :комісії ДАВИ-

та службовціВ а,втопідцриємства 09034. ПИСАРЕНRО Микола Іванович - від організацlї ЛенінСЬКОЇ RОМУНіСТичної Спілки Мо-

технічних працівників та служ-

paїHCЬ~Oro

M~P-

~:пексlИ~-

технічних працівників та служ-

ТИЩЕННО Валентина

Пет-

бовЦіВ світлотехнічного заводу. 'PiBH~ - вЩ opгaHi.~aцiї. ЛенінСекретар комісії _ ЧЕРЕ- СЬК?І RОМ~НlСТИЧНОl Сш.лки МоВАТЮR Іван Федорович _ від лощ УКРаІНИ ~О?УТКОl\lбlНату.

комуністичної організації

світ-

лотеХНічного заводу.

Члени КОМ:ісії

СТУПА

мирі:вна -

Володи- lІІИ .побуТ!юмбlНату.

від організації

Нінської Rомуні.стичної

УкраїНИ

Ле-

БРОВАРСЬКИИ

Спілки

СВітлотехніч·

RОВБАСИНСЬRA

. МОВЧ:,\Н .!lJДIЯ . IBaНl~!fa

в:д о,рга~.lзаЦll ЛеНlНСЬКО.l Ному-

!!IСТИЧНОІ Сшл.ки МолоДl Укра-

Валентина

ін- ного заводу.

працівників

ЧЕНRО . Володи~шр

Заступник голови комісії ВИЧ ..:- ВІД КОМУ~ПСТИЧНОІ opгaНlОГ ЛОБЛЯ Віталій Сергійович заЦll побуткомбшату ... - Від робітнинів, інженерноЧленн ROMicil

Ми- МолоДі

лоДі України автопідприємства М~~IСТИЧ~ОI СПlЛК~ МОЛОДі Ук- ДОВ. ВОЛОДИМИІР Максимович 09034. раlНИ раивузла зв язіКУ. - ВІД комуністичної організаБРОВАРСЬКИИ ПОДОЛЯ~А Люб.ов ~ико- ції автопіДПРИЄМ1СТ.ва 09034. ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N!! 134 Л~!ївна ..- ВІД . оргаНl~аЦll . ЛеЗаступник голови комісії Голова комі,сії - СПІВАНОВ НlHCЬK?1 RО~УНlСТИuЧНОІ СШ~НП ЩЕРБАR Галина Трохимівна Олександр Степанович - від МолоДl УкраІНИ раивузла зв яз- від Іробітників, інженерно- комуністичної організації Укку.

Олександр Петрович раїни побуткомбІнату. комуністичної організацll Секретар комісії

ВИБОРЧИИ ОНРУГ .NQ 142

Голова комісіі

ГРИГОРіЙ

ГРЕСЬ

Васильович

від

Валенти- КО:vIуністичної організації заліз-

на Олексіївна від РОбі'ТНИ- ничної станції. нів, інженерно-теХнічних праЦівЗаступник голови номісії _ НИ:Ків та службовців світлотех- ХОМЕННО Олександра Микола-

Нічного заводу.

ївна -

БРОВАРСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ .NQ 138

Голова "омісії

САМОИЛЕНRО Василь Нестерович Бід комуністичної організації автобal3и.NQ 2. Заступник голови комісії _ БОРОДІНА Дора Григорівна _ -

наУІюво-дослідного від організації Ленінської

Bi~ робітників,

інже-

нерно-технічних працівників та

службовців залі'зничної станції. Секретар lіОмісії - БІЛОУС Тетяна Віталіївна від робітників, інженерно-теХНіЧНИх працівників та службовців залізничної станції.

Члени «омісії

Но-

СЄДАЯ Ніна Миколаївна

_ штуч- муністичної Спілки Молоді Ук- від робітників, інженерно-техрога- раїни а'втобази .NQ 2. нічних праЦівників та службов-Голова комісії Секретар комісії - еМАЛЬ- ців залізничної станції. Шмуль Иосипович від ко- від комуністичної 'Організації 3аступник голови комісії :КО Минола Григорович - від СИСЮR Олена Михайлівна МУіНLстичної організації між- автопідприємства 09034. RОВАЛЕННО ГРИГОРіЙ Самій- но.муністичної організації аато- від' робітників, інженернорайупраlвління газового гоcnоЧленн КОМісії лович - від робітникl.в, науко- бази .NQ 2. технічних праЦівників та служ.

БРОВАРСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N'2 125

бовЦЇіВ автопідприємства 09034. інституту розведення і СЄlКіретар комісії _ RОЛО- ного осіменіння великої ГРАЧ МІЄЦЬ Віктор Васильович _ тої худоби.

да'рства.

ВАНУ ЛЕНRО

Заступник голови комісії -

фаНів'На -

Ганна

Митро-

вих ,працівникїоВ

і

службо'вЦів

;від робітників, ін- ~KpaїHCЬKOГO hayhobo-~ослідНОГО

НОРОТНОВА ЄвфРОСИНія Пав- женерно-технічних [Jірацівників lНсти!уту. розведення І штучнолівна ~iд робітни:ків, .інже- та СЛУЖБОВЦіВ автопідприєм- го ОСlмеНlННЯ велиної рогатої hepho-техНlЧНИХ цраЦІВНИЮВ та ства 09034. ' худоби. службовців міжрайу;правлшня БРИЖОВ Іван Іванович _ Секретар номісії - RОРОЛЬ га,зового господарства. І від РОбітникі'в, інженерно-тех- Валентина Семенівна - від коCeKp€Tap комісії МИ- нічних працівників та служ- муністичної організації Унраїн~АЙЛИЦЬ.RА Лариса Г,.риго- бовці в аВТОПіДПРИЄмства 09034. ського науково-дослідного інР:іВ>на ВІД КОМУНlСТИЧНОІ орБРОВАJ:'СЬКИИ ституту ро:з,ведення і штучного ганізації міжраЙу.піравл!ння гаВИБОРЧИИ ОКРУГ .N'2 130 осіменіння велиної рогатої хузового ГОСПОд8.іР ства: ... Голова комісії ПОДЛЕШ- доби. Члени ROMICll СЬНА Ганна Михайлівна Членн «ОМісії ХОМОВСЬНА НадіЯ Г,риго. ABP~XO~ Юр.ій Іванович- від комуністичної оргаНізації Вlд роБIТНИ1ЮВ, lНженерно-тех- ;'Іеханічних майстерень рівна від робітників, науконічних працівників та службов3гступник голови комісії _ вих працівників і службовців ців міжраЙу.правління газо'вого

ВІНЮ!ЮВА Rлавдія

господарства.

на

.

.

-

Bi~ робітників,

Григорів- УкраїНСь.ного інжене.р-

haYKOBO-ДОСЛіДНО-

го інституту розведення і штуч-

Л~П ЯВl,{А .НаДІ:,! ІванІвна но-технічних працівнинів та ного ОСіменіння великої рогатої ВІД робlТНИЮВ, lНженерно- службовців мехмаЙст,ерень. худоби. техн~чнцх. пра~іВНИНі~ таслужСекретар КОМі'Сії - ШИЛЕJIICOBEHRO Ганна СтепаНів· БОВЦІ В МlжраиуправЛІННЯ газо- НОН Петро Васильович від на від робітників, наукових 'вого господарства.

комуністичної

_

організації меха-

БРОВАРСЬКИИ нічних майстерень. ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N'Q 126 Члени «омІсії Голова KOMICll. A~AHYЄМЕЛЬЯНОВ Дамір Ілліч -

!

MO~ RУЗb'l~~а ІлЛІЧ. МУНlСТИЧНОІ

..~lД ~o- від роб1тнинів,

оргаНlзаЦll

Пlд-

в!д

та службов-

бовЦів залі'3НИЧНОЇ станції.

від організації

БРОВАРСЬКИИ

профСПіЛКИ ро-

ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N'2 143 бітників будівництва і промГолова комісії - ТАНСАР будматеріалів автобази .NQ 2. Сьома Иосипович від комуні-

RЛИМАСЬ Микола Сергійо- стичної організації дере.вооб· вич від організації проф- РОбного комбінату. спілки робітників будівництва ;1аступник голови комісії і промбудматеріалів автобази ЮХИМЧУН Світлана ДмиТРів.NQ 2. на від робітнИ'ків, інженерноБРОВАРСЬКИИ

ВИБОРЧИИ ОКРУГ .NQ

г.олова комісії Микола Іванович -

техніЧІНИХ ПJPацівників та службовЦів деревообробного

139

ПИ~ОЖ нату . від комуніСекретар комісії -

стичної організації райоб'єднан- ЄННО Ніна

ня <<іСільгооптехніка». Заступник

від

голови комісії -

САЛФЕТНИR

Оленсандра

ІР обіТIНI!lК ів , .інженерно-тех- RОМУ:~іСТИЧНОї

МАТВІ-

Олек,сандрівна-

комуністичної

організаЦії

д,еревообробного комбінату.

Ми-

Членн комісії

колаївна - Від організації ЛеЯRУБЧУR Володимир ИосиніНСької Rомуністичної Спілки nович від організаЦії ЛенінМолоді Унраїни райоб'єднання ської Rомуністичної Спілки Мо«СіЛЬГОCJIтехніка». лоді УlНраїни деревообробного

службовц1іВ Укра-

Секретар Ko~Hciї

ВЛА-

комбінату.

ка».

БРОВАРСЬКИИ

лоді У'l{раїни

Члени «OMiclї

Ців механічних майстерень. ,ВИБОРЧИИ OKPyr.NiI 135 ЛЕВЧЕНRО Ніна Гнатівна' ВІРОЗУБ Юрій МихайлоlВИЧ Голова комісії - СІМОГО- -від робітників, інженерно-тех- від організації Ленінської СТИЦЬRА Людмила Ми.колаlВ- нічних працівників та службов-

НlЧНИХ ПірацlВНИЮВ та службовців підприємства 3В'ЯЗКУ. Сен,ретар комісії РЯБЕЦЬ Анатолій Гордійович -

комбі·

їнсь}юго науково-дослідного ін- СЕННО Віталій Дмитрович ВИСОЦЬRИИ Василь Іваноститут у розведення і штучного від номуніСТИчної організації вич - від оргаНізації Леніносіменіння великої рогатої ху- райоб'єднання «Сільгосптехні- ської RОМуністичної Спілки Мо-

інженерно-тех- доби.

нічних працівників

приємства 'зв'язку. Заступник голови 'K~~iciї ШЕВЕЛЬ Інна ОлеНСllвна -

праЦіВНИків і

Члени «ОМісії

Г~CAH Ганна Данилівна -

Спілки МОЛОДі І на -::: від комуністичної opгaH~- ців

,райоб'єднання

комбінату.

деревообробного

БРОВАРСЬКИИ ВИБОРЧИИ OKPyr.N!!

144

Голо'Ва комісії -ШИШRОВ-

«Сільгосп- СЬНИИ Михайло

ГеОРГіЙОВИЧ

УкраlНИ механічних майсте- заЦll деревообробного комБІ- теХНіка». - від комуністичної організарень. на ту. ХОМЕННО Микола Володи- ції досліДно-експериментального БРОВАРСЬКИИ Заступник голови комісії МИРО1JИЧ -.:.' від робітників, ін- заводу. ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N!! 131 ТУРОВСЬНА Зофія ЮліанііВ- женерно-технічних працівникі'В Заступник голови комісії -

від комуністичної організації Голова комісії - БЕРRОВпіДПРИЄМС'Jjва зв' язку. СЬНА Раїса Василівна від Члени «омісії комуністичної органiJЗації дитяОСТРИЩЕНRО Лі~ія Сте- чої лінарні. панівна в:д робітників, інЗаступник голови комісії -

на від робітникrв, інженер- та службовців райоб'єднання ШУ ЛЯR НадіЯ Rирилівна - від но-технічних праці'вникі'в та «Сільгосптехніка». робітників, інженерно-теХНічних

з'в' язку. ської RОlllуністичної Спілни МоЛУЦЕНRО Раїса Дмитрівна лоді Ук,раїни дитячої лінарні. - від ортанізації ЛеніНСЬ}{QЇ Секретар номіСії - ІМШЕRомуністичної Опілки Молоді НЕЦЬНА Марія Андріанівна України .підприємства зв'язку. від КО:vIуніСТИЧНОї організації БРОВАРСЬКИИ дитячої лі.каРНі. ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N'Q 127 Члени «ОМ:ісlї Голова !комісії RАЛИТГ hCER Людмила Василівна ВЯНСЬRА МCliрія Дмитрівна від колективу медичних

деревообр'Обно,го комбінату. Члени «ОМісlї .RЕРБИЦЬRИИ Володимир Іванович від робітників, інженерн'О-технічних працівників та службовців деревообробного комбінату. БОРСУ.І{ Ростислав Семенович від РОбі,тників, інженер-

службовців комбінату.

від комуністичної органі за- працівників і техперсоналу ди-І но-технічних фї середньої школи .NQ 2. тячої лікарні. службовців

-

Заступник голови комісії

Федорівна

ІВАНИЦЬRА

-

муністичної

орга.нізації

серед-

Василь Якимович

'від організації lІ1ІРофеСіЙНОї спілки працівників освіти, вищої школи і наук,ових установ середньої школи .NQ 2.

-

ВИХОР Ольга Герасимівна від організації професійної

спілни

rnраціlВНиків

-

І стичної організаЦії

.NQ 2.

освіти,

ви-

щої шноли і ,наукових установ середньої школи .Ng 2. БРОВАРСЬКИИ

ВИБОРЧИИ ОКРУГ .NQ

праЦівнинів та служБОВЦіВ доІ слідно-ек,спериментального заво-

працівників

равління виробничо-теХНОЛОГіЧної комплектації тресту «Брова,рисільбуд». Заступник голови KOМlCll утаВНА Олена Федорівна в ід організації Ленінської Ноl\!у.ністичної С'ПіЛни Молоді Укрзїни управління виробничот~хнологічної комплектації тре-

та сту «Броварисільбу\д».

деревообрОбНОго

комбінату.

Секретар

комісії

ВАЛЬЧУR тимофій

БРОВАРСЬКИИ

вич

-

комуністичної організації сліДНО'Є'кспе.риментального воду.

ПРАвід

доза-

Члени «омlсії ЖМИНЬRО Марія Мойсеїв· на від робітників, інженерно-технічних праЦівникі'В та службовців дослідно-експериментального заводу.

Р АДЧЕНRО Ми:кола НО- нович від організаЦії

Максимо-

СТЄ1па­ Ленін­ ської IRомуністичНої Спілки Мо­

від комуністичної орга- лоді Унраїни

дослідно-екCJIЄ'РИ­

цівників і техперсоналу дитячої ВИБОРЧИИ ОКРУГ XV 136 НізаЦії упра'вління виробничо- ментального заводу. J,шарні. Голова коміСії СТЕФА- теХНОЛОГіЧJНОЇ КОJШIлектації БРОВАРСЬКИИ БРОВАРСЬКИй HOBCbRA Оль,га Миколаївнд тресту «Броварисільбуд». ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N!! 145 ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N!! 132 - від комуністичної організаЧлени комісії Голова комісії ПАНЕВІН Голова комісії БУГАИ, Ції хлібозаводу. .АРТЕМЕННО Людмила Ми- Ігор Семенович від ІІ{'ОМУ­

Члени «омісії І майстерень. RАРПЕНRО Ольга Іванівна Заступник

-

Надія Іванівна

від колективу медичних пра-

-

[від ор.ганізації Ленінської НомуністиЧlНОЇ Опілки Молоді Унраїнн середньої ,школи .NQ 2. Сек,рета,р номісії РИБАЛНО Федір Іванович від коньої ШКОЛИ

БРОВАРСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N!! 140

Секретар коміСії - РЕПИГолова номіСії ДУЧЕНRО ду. ГОЛЕЦЬ Анатолій Олександ- ЛО Володимдр Григорович Володимир Михайлович від Секретар ,KOMICll ро.вич від організації Ленін- від комуністичної організації комуністичної організації уп- ВИR Володимир Савич

женерно-технічних працівників та службовців nіД[Jриємства

ЛИГА Наталія

дЄ'реВООбробного

128

Голова номісії БАТЮR Володимир Rостянтинович від комуніС'тичної організації ек'спеіриментального заводу торгового машинобудування.

Заступник голови комісії ФІЛІПОВА Ольга Михайлівна Пятниця,

від комуні-

механічних

голови комісії

-

СУ,ШИЛІНА Любов Івані'вна - від організаЦll Ленінської Rомуністичної Спілки Молоді України механічних майстерень.

Се,кретар комі,Сії ИОВlНОВА Галина Василівна від комуністичної

оргаНізаЦії меха-

нічних майстерень. . .. Члени ROMlcil ЖУРБА Микола Васильо-

вич

-

Заступник

голови комісії

ЗАДОРОЖНИИ Василь

-

СТЄ[lа-

хаЙлі.вна

-

від

робітників, ін-

женерно-технічних

ністичної

працівниRiв обробного

організації

дерево­

комбінату.

нович від органіЗації ЛеНін- та службовців Y\llравління виЗаступник голови комісії ської Rомуністичної Спілки Мо- 'робничо,теХНОЛОГіЧНОї КОlVШI- ТАРАН Галина Миколаївна

-

ЛОДі У.к'раїНИ ХЛіБОGаводу. лектації тресту «Броварисіль- від робі'ГНИКіВ, інженерно-тех­ .секретар комісії ЧЕР- буд». ніЧRИХ црацівників та службов­ НЕННО Василь Петрович ПЕТРОВ АНДРіЙ Rостянти, ців деревообробного комбінату. від комуністичної організації І навич ~iД робі'ТНИ~іВ, !нжеСе\Кретар !Комісії - ТАН­ хлібозаводу. hepho-теХНIЧНИХ праЦlВНИI\lВ та САР Лариса Вікторівна від Члени «OMiclї службовців упра,вління виробн~: комуністичної Оfjганізації дере­ ЖМУРИR Раїса Тимофіївна чо-т,ех.нологіЧJНОЇ комnлектаЦll вообробн()!го комбінату. - від ,робітників, інженерно- тресту «Броварисільбуд». Члени «омісії

технічних працівнинів та службовЦЇ'в хлібозаводу. від ,робітників, інженерСИЧЕВСЬRА Валентина

БРОВАРСЬКИИ ШRАРОВСЬRИй Павло ВИБОРЧИИ ОКРУГ .NQ 141 Іванович від робіТІНиків, ін­ Голова комі,сії НРИВЕН- женерно-техні чних праЦіВlflИків

но-технічних праЦівників та Юхимівна від робітникіlВ, ·НО Дмитро Дмитрович - від та служБОВціВ деревообробного службовЦів механічних майсте- інженерно - технічних праців- комунісТИчної організації побут- комrбінату. рень. ників та службо'вців ХЛібозаво- комбінату. ХМЕЛЬНИЦЬRИИ ОлекБОВRО Микола Сергійович ду. Заступник голови комісії сандр Іванович від органі­ - від робітників, інж,енерноБРОВАРСЬКИИ БУНАR Ніна Михайлівна

технічних працівників та службовців механічних майстерень.

6

травня

1977 PORY

ВИБОРЧИИ ОКРУГ XV 137 від організації Ленінсь.кої НоГолова комісії ШЕВЧЕН- муністичної Спілки Молоді УнНОВЕ ЖИТТЯ

заціі Ленінської Rомуністич:ної

(3анінчення на 8-й стор.).

7

стор.


Про затвердження складу Окружних виОорчих комісій по виОорах до Броварської міської Ради депутаТіВ трудящих (Закінчення).

Сшлки Молоді

БРОВАРСЬКИй

У,країни дере-

вообробного комбінату.

БРОВАРСЬКИй

ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N!! 146

Голова комісії Віюор Пилипович.

м"ніСТИЧНОї J

ральної стаНЦії меніння

муністичної організації фабри-'

ТРУХАН ... віД ко-

-

оргаНlзаЦll

штучн

цен:-

ого

OC1

Ганна

МЕХЕД Петро

Олексійович НомунІстичної

МИСНИН

ду торгового машинобудуваннн.

Людмила

В1'Д робітників,

Георгіїовна

інженерно-

бовЦів експериментального заво-

Укоопспілки.

БРОВАРСЬКИй

ПАСІУ.НА СофіЯ Lтепанівна ВИБОРЧИй ОКРУГ .N!! 159 .- від організаЦіі Ленінської Голова комісії ПАЦ Волобовців фабрики верхнlЬОГО ди- Номуністичноі Спілни Молоді .:\и~шр Вячеславович - від ко-

технічних праціВ'ників та служ-

Олексіїв-

СlЛьсь

Тlварин. Члени комісії

тячого Т·РИlкотажу.

Ук.раіНи експериментального за- муністичної

І

ХНіч:иі п ацївників та

hePHO-4Те . Р ї станції слуmБOlВЦІВ Ц~НТР~ЛЬНОСіЛЬСЬКО_

штучного

ОС1меНlННЯ

господ~р~ки:х 1fa\P~H~a _ від ~Y . а~lЯ ав.Лl~-'ТехніЧНИХ

організаЦії

ексле-

риментального заводу торгового ~1ашиноб,удування. Заступни . ... І 'н голови KOMICll Н:РИ.ВОНОС Раїса Дмитрівна - BlД робітників, інженернотехн~чних прафвників та службовЦlВ експериментального заводу торгового машинобудування . . Секретар комісії -ЛИННИК технічних праЦівників та служ- Любов Мусіївна від кому-

чого трикотажу.

НРУГ ЛИК Анатолій МИТР0- бовців ПДБП-2.

ТОВСТЕНІЮ Микола ДМИТ-І фанович від робітни~ів, i~_ ві обітників, інже- женерно-технічних mрацlВiНИЮВ

рович

Молоді

-

. біІТюшів інженерСекретар комі,сії - БРОД- ВО.:\У торгового машинобудуван.BlД ро 'rnnа'Ц1'в'ників та І ЗЯНСЬКА Антоніна Михай- ня. НО-Т1ехючних <" ..' БРОВАРСЬКИй жб . ентральної станції л;вна від КОМУНlСТИЧНОІ орслу OBЦlВ Ц'меНіННЯ ,сільсьКО- ганізації фабрики верхнього ди-, ВИБОРЧИй ОКРУГ -N'v 155 штучного OC1 тва ин 'IlЯЧОГО трикотажу. Голова комісії - ТЕl1J1ЮН господарських iCif ~ ШУСТЬ 'Члени комісії І ~Jlяна l~~иколаї~на ~ від KO~yceKPe~p ком ич _ від коСТАХ Да,ну,ся Іванівна - / НlСТИЧlНО1 оргаюзаЦll ПДБП-:d. Ва>с~ль т~паНО~аН1'~"Цl'.1· цент- від організаЦії Ленінської Н:о-: ~аступник голови КОМІсії МУН1стИЧНО1 -= . муНlСТИЧІНOl . оО' М . У к- . ЮщЕ нІ .... КО П етро М иколаиович .. ...op~ штучного OC1Спшки олоДl раЛ?НО1 СТ~'НЦll кorОС'!1ОдарськиХ раїни фабрики верхнього ДИrТя- від робітників, інженерно-

менlННЯ

Спілки

ВіД робіТНИКіВ, інженерно- Украіни госпрозрахунко'вої бутехнічних праЦівників та служ- Дівельнс-монтажної дільниЦі

- _

ТВ~а~упник голови коМі'Сії СА ЧЕНКО

дільниЦі

ки верхнього дитячого трикотажу.

За,ступник голови комісії -

сіЛЬСЬКОГОСіІ10дарських

ГУ на -

І комуніСТИчної організації е:кспе- буДівельно-монтажної

ВИБОРЧИй ОКРУГ .N!! 150 риментального заводу торгового І 1'.коопспілки. Голова }ЮМі,сії ТЕПЛЮК машинобудування. МУЗИКА Марія Михайлівна Семен Тимофійович від tКO'1Jtеии комісії - від організаЦії Ленінської

та сл.уmбовЦіВ фабрики

ністичної органіЗації

l:eKpeTap комісії - БЕЗБ.О- ментального заводу торгового PO~bh;() Лариса Олt;:ксаНДРІВ- І машинобудування. . ...

верх- на --:-: BlД hО~УНlСТИЧНО1 opгaНl-,

нього дитячого тринотажу. БРОВАР<.;ЬКИЙ

ВИБОРЧИй ОКРУГ ,N'q 151

експери-

заЦll ПАБП-4. '1JIени комісії

ЮРЬЄВ Ігор Никифорович -

'іл~ин КО~llСl1

СЕРДЮК Михаило MaK1lIpoІ вич - від робіТНИків, інженерно-технічних

працівнинів

та

Голова комісії - НЛИШТА від робітників, інж~нерно-тех- службовЦів експериментального Анатолій Іванович - від ко- нічних працівників та служБОd- зазо.:\у торгового машинобудуроб1т.нИtlNВ, lНж~=ерн сл жбовців МУlНістичної організації ексле- ців. ПДБП-2 [ вання. _ праЦlВникі~. ії ~тучного риментального заводу ТОРГОВОl\JlhlvШ1-1riО Тетяна Олексан- ,МЕЛЬНИЧ"У К . Воло~и:ми~ це,нтра.J1l>НО1 с:анц госпо а _ І го машинобудування. ДopIBHa - від організаЦіі JleНlH- Вшторович - BlД оргаНlзаЦll ОС1менlН'Н'Я СlЛьськО Д Р \ За,ступник голови комісії CЬtКoi }{омуністичної Сшлки ЛеНіНської Номуністичної Спілських тварин. • СОЛОДНИй Олександр Пет- МОЛОДі України ПДБП-2. ки МОЛО~і Унрюни експерименБРОВАРСЬКИй 47 рович - від ор,ганізації ЛенінБРUВАРСМіИй тального заводу торгового маВИБОРЧИй .~~PYГ ~T~OB-I СblКОЇ Номуністичної ОпіЛ'КИ ВИБО~':іИИ ОКl'УГ .N!! 156 шинобудування. Голова ,KOM1CIЇ П оо ! Молоді У~раїни експерименl'олова комісії - OBAlt;HБРОВАРСЬКИй СЬНА Лю~мила ~икола1в!,а ... тального заво~у торгового ма- Ю,; Шктор Петрович - Від ко-І ВИБОРЧИИ О/КРУГ ,N'v 160 від КОМУНlСТИЧНО1 <?ргаНlзаЦll! шинобудування. МУН:С:ТИЧНОЇ оргаНlзаЦії дерево.! Голова ,комісії ШУМдеревообробного комбlНат.у:оО _ Секретар комісії ВОЛО- оорооного комоінату. СЬhИй Дмитро Єлісе.Йович Заступник голови KOM1C11. ШИНА Натерина Григорівна.:Sаступник голоьи яоміс!ї _ від КОМУН:СТИЧНОЇ організаЦії ТЕПJ.IЮК . Ка~,рина. па~~l~Но~ ,віД комуністичної організації T1TAl-'У.У h Jlюбов Василівна експериментального заводу тор~lД роб1ТНИ!='lВ, . lНже ж- еНСіІериментального заводу TOP-І- від організаЦіі JIeHiHCbKOi гового машинобудування ..... тех'НlЧНИХ іПраЦlВНИКб1В та СУб' гового машинобудування. Ном.уністичноі Сшлни Молоді Заступни'к голови KOM1Cll бовці,в деревообіро ного ком 1Члеии комісії Украіни деревообробного H01\101- КУДР}іВЦБВА Валентина ІваHaTf· . , ... , _ ВЕРЯГОЛЬ Вале'Нтин~ В?ло~ими- нату. нівна від РО'біТНИ~іВ, .інжеСенретар ..:rOM1Cll _ /рівна - від rpоб1ТНИЮВ, lНIжеLeKpeTap номісії - НОБИЛ- hepho-техНlЧНИХ працlВНИЮВ та ~OB Анат?ЛlИ ?орисови.ч її hepho-техніЧlНИХ лрафвників та НО Насиль Насильович - ві.:\ службовЦів експериментального _

f

BlД IкомуЮСТИЧН01 g?гаНlзац деревообробноl'О КОіl\\!нату. Члени ком СІ.

u

СТЕПАНЕЦЬ. Анатол~ MI:I.~

кол~J:IОВИЧ.. -

Вlд.

І слуmБОВЦіВ еК<С'!lериментально- комуюстичноі організаЦії дере- заводу торгового машинобу~уго заводу торгового машинобу- воооробного комбінату. вання. . ... дування.

РЄЗНШ Іван АндJPійОВИЧ -

орга~lза~l~ від робітників,

iHDКeHepHo-Tex-

'1леии KOMlCll

Секретар KOM1Cll

МЕЛЬнИК Степан

вич -

від

від

Ленін- ком.уністичної організації eJ\cne-

ЛеНlНс.ь1Ю~ КОМУН.:СТИЧНО1 Gп~_ нічних праЦіВНИКіВ та службов- ськ()ї Комуністичної (';пілни Мо- риментальноro заводу торго,воки МОЛОД1

~~раlНИ дерево ЦіВ е~слериментального заводу робного комбlНату. . торгового машинобудування. ОСТРОВЕЦЬКА M.ap1~ .. МиБРОВАРСЬКИй к~)Лаї,вн.~ - IВlд. оргаНl~аЦ1,1. Ле- ВИБОРЧИй ОКРУГ ,N'q 152 НlHCЬK~:H КОlV9ТЮСТИЧІНО1 С!IIlЛ1\~ Голова комісії - ПАНКРА-

МолоДl у.крюни деревообробно

го комбlНату.

БРО~АРСЬКИй

ЛОДі

У краіни

;комбінату.

деревообробного го машинобудування .... Члени коміСll

ДУБАС Ольга Андріївна _І МЕЛЬНИЧЕННО Михайло від робітників, інжене,рно-тех- Омелянович -. від робітн~ків, НlЧІШХ праЦівни.кіВ та службов-І інженерно-техНlЧНИХ

ТОВ Георгій Васильович-від ЦІВ деревоооробного комбінату.

ків та служ.бовцlВ

змішторгу.

шинобу~ування.

RомуніСтичної

органі 3 а ці ї

D~ОdАl'СЬ:КИl1

ВИБut>ЧИИ О,КРУГ .N!! 157

праЦlВНН­

експеримен-

тального заводу торгового

ма-

. ВИБОРЧИй. <?~PYГ .N!! 148 Заступник голови комісії -:l'олова КОмісії ДЮ.tЮВ СУПРУН Олекс:и <?лекса~Д~ Голова KOM1Cll - СТ.РОКА Ч ОЛИХЕйНО Катерина ФеДОСl- Пет,ро Янович _ від комуністич- рович - Вl.:\ о,ргаНl?аЦІ~ Лен.н Іван ТИМОфіЙОВJ:iЧ -:-:: BlД .кому- Івна від о.рга'нізації Ленін- ної оргаНізаЦії еКClперименталь- ської НОМУНlСТИЧНО1 Сшлки Мо­

ністичної

кого

оргаНlзаЦll Дарниць-

pemohtho-БУДlВельного

ської

Комуністичної

Спілки

Молоді України змішторгу.

управління.

Секрета'Р

ного заводу торгового

u

будування.

го заводу торгового

машинобу-

комісії

БРОВАРСЬКИй ВИБОРЧИй О/КРУГ N2

Члени KOM1Cll

Голова комісії -

КРИВИЦЬКИй Петро семе-І РЕНІЮ Іван

153

ПОНОМА- Bi~

Петрович

нович ~iд робіТНІ:Іків, .інже-· к,омуНі~ТИЧНОї організації hepho-теХJJ:НЧНИХ IПраЦ1'ВНИЮВ та І ло;ехНlЧНОГО заводу. .

світ-

... слуmбовцlВ Дарницького ~eЗаступник голови KOM1Cll mohtho-БУ:Дівельного управЛlН- ,ТОПІХА Надія Григорі,вна ня. ОСМОЛОВСЬКА Ол~сіїв.на -

Івід

інженерно-теXlнічних

Ган он а робітників,

п,рацівни-

ків та службовців Да,рницького ремонтно-будівельного

ління.

деревообробного

комбінату.

З3Jстулник голови комісії ДУДА Людмила Миколаївнавід

робітників,

інженерно-тех-

нічних працівників та службов-

від РОбіТНИ'КіВ, нічних праЩвни,ків та службов-

ців світлотехнічного заводу. Секретар комісіі

'комуністичlНОЇ

органі'зації

деревообробного Ікомбінату. Члени комісії ПУРИК Людмила Андріївна від організації Ленінської

Номуністичної СпіЛки Молоді У~раїни деревообробного номбінату. БУЛАВА Віктор Івановичвід робіТНИКіВ, інженерно-т,ехнічних працівників та службовців деревообробного комбінату. Індекс

61964.

Броварська

ХРИ-

комуністичної

машинобуду-

ської Номуністичної СпіЛ1\И Мо-

експерименталь

будування.

-

.~

рахункової

БУДівельно-монтаж-

Б~РИН ~тепа!;' СавелlИОВИЧ ної дільниці Укоопспілки. В.ІД роб1ТН!~ЮВ,. 1нженерноЗаступник голови комісії

техн~чних. працlВ~ИЮВ та сл уж-

ПЕТРЕННіО

бавЦlВ СВlтлотехНlЧНОГО заВ'оду. на

-

Раїса

-

Спиридонів-

'від робітників,

інженер-

БРОВАРСЬКИй но-технічних працівників та ВИБОРЧИй ОКРУГ ,N'2 154 служБОвЦіВ госпрозрахункової Голо'ва комісії МОРОЗОВ БУДівеJIьно-монтажної дільниЦі МИКQла ОНИСИМОВИЧ

-

від ко-

Укоопсniлки.

І муністичної організації експериСекретар KOM1Cll ;VІентального заводу торгового ШЕНСЬНИй Віктор машинобудування. Заступник голови комісії

від комуніСтичної Ції госпроз,рах,уИІКОВОЇ

-

-

комуні~ТИЧіНО1 оргаНlзаЦll лотехНlЧНОГО за,вОдJ: ....

CB1T-

Члени KOMlCll

ПЛЕСКОН~С ЄBгe~ B~~OДHм.ирови; Вlд. оргаНl.~аЦll. Ле-

ВОЛНОВ Олексій Михайлович но-монтажної дільниці - Bi~ робітни'Ків, інженерно- ооіmш. технічниХ працівників та служЧленн комісії

ного заводу.

ПІДГОРНИй

Микола

Ми-

машино- ,колайович - . від робітн~ів, i~-

Членн комісії БРОВАРСЬКИй ФІЛАТОВА Галина ТеренВИБОРЧИй OKPyr.N!! 158 TllBHa - від організацll ЛенінГолова комісії ХАЄВ Миської Номуні,СТИчної Спілки Мо- хайло Мансимович від комулоді України світлотехнічного ністичної організації госпроззаводу.

АНТ<?-

Анат{)лій Романо- н:нсьнOl КОМУНlстичlНЮl СПlЛки організації Ленін- Молоді Ун,раїни світлотехніЧ-

організації ного заводу торгового

І сВітлот,ехнічного заводу.

Сек'ретар KOM1Cll. -

службо-вЦів експериментального НОМАР вич - Від

женерно-теJQ!;'lЧН~

Київського облуправління в

справах

технічного

заводу.

За,сту:пник голови комісії БОГАТОВА Ганна Іванівна

-

від

робітників, інженерно-тех­ нічних rIращівників та служ­ БОВЦів світлотехнічного заводу.

Секретар комісії

РОГ А­

-

ЧОВ Іван Іванович від :ко­ МУ'ністиЧ'Ної оргаНізації світло­ технічного

заводу.

Члени коМісії КОПЕЦЬКА Кате,рина Воло­ димирівна від оргаНізації

Л€нінсь.:кої Комуністичної Спіл­ ки

Молоді

нічного

Украї'ни СlВітлооех­

заводу.

КАРПИЧ

Микола Михайло­

вич від робітників, інже­ нерно-технічних II1Jацівників та службовЦів світлотехнічного заводу.

БРОВАРСЬКИй ВИБОРЧИП ОКРУГ ,N'2 164 Голова комісії ВОЛОЮ­ ТІН Олексій Іванович номун~стичної організації перимешал.ь.ного

заводу

від екс­

торго­

вого маШИІНобудування. За.сту;пник голови 1\омісії ГЕРАСИМЕНКО Іліна Григо­ рівна' віД робітників, інже­ hepho-техніЧtНих црацівників та служБОВіЦів експериментального

заводУ торгового

машинобуду­

ва,ИlНЯ.

Сек,рета,р .комісії

ОСНА Ч

-

Мих3JЙЛО Іванович .від ко­ мунісrrичної орга:нізацjї експе­ риментального

заводу

торгово­

го

машинобудування. Члени коМісії БІЛЕЦЬ Віюrор Іванович від ОРГaJНіЗащії Ленінської Ко­ муністичної ОпіЛни Молоді Ук­ раїни е.кспє{риме.нталынгоo

заво­

КИСІЛЬ Микола ТИМофіЙО­ вич від робіТНИКіВ, інженерно-технічних ТlIрщівників та службовЦіВ експериментаJIЬНОго заводу торгового машинобу­ дування.

БРОВАРСЬКИй ВИБОРЧИй ОКРУГ ,N'v 165 Голова KOM1Cll - ПАСІЧ­ НИК ЛіДія Костянrrинівна­ ,від комуні,стиЧІНОЇ о'рганізації світлотехнічного заводу. За.сту:пник голови комісії -

СЕРВЕЦЬІШй Василь Федо­ - від робітнинів, інже­

hepho-теXJНіЧtНих

службовців

працівників

заводу.

БРОВАРСЬКИй ВИБОРЧИй ОКРУГ .N!! 162 Голова комісії ПУГ А ЧУК

АнатоЛій

Миколайович

від

-

комуністичної організації деревообробного комбінату. Засту:пник голови комісії

МИХАйЛОВА

-

Любов Яківна

від робіт,ників, інженернотеJQнічних працівників та службовців деревообробного комбі-

-

нату.

ВИІванович орган ізабудівель-

УКООП-

Секретар KOM1Cll ДУК МИlКола Пе:l1РОВИЧ комуністичної ревообробного

-

СУНвід

ОРl'анізації комбінату.

Члени комісії ШЕВЧЕНКО Степан

де-

Мефо-

видавництв, поліграфії і КНI1ЖКОВОЇ торгівлі, вул.

Київська,

154.

та

світлотехніЧНОго

заводУ.

Сeroретар комісії Тамара Анатоліївна

СИВКО від

~омуніс.тиЧtНої організації лотехнічного заводУ.

Членн коМісії ПАНЧЕНКО ВіКТОIР

лайович нінської

Молоді ного

світ­

Мико­

від організації Ле­ КомуністИЧlНОЇ Спілки

-

У,Кlраїни

світлотехніч­

заводу.

ГОРОХІВСЬКИй ВаСИJІЬОRИЧ -

Володи,віД робіт­

ників, інженерно-теmічних пра­ ЦівнИКів т,а службовЦів світло­ технічносо заводу.

БРОВАРСЬКИй ВИБОРЧИй ОКРУГ .N!! Голова

комісії

ШЛИК ГаЛИІНа ІваНівна комуністиЧ'Ної

166

КРИВО­

-

-

оргаНізаЦії

від мо­

локозаводу.

Застy.nник голови 1\омісїі ПавЛів­

праЦ1~НИЮВ ДОРОНІНА Антоніна та службовцlВ СВ1тлотеХНІЧНОГО на від організації

дійович від .робітників, інбовців експериментального завоЖАБИНЕЦЬ Василь Рома- женерно-технічних црацівників ду торгового машинобудування. нович від робітників, інже- та служБОВЦіВ деревообробного Сенретар комісії КОРЕН- нерно-технічних праЦівників та ко.мбінату. ДЮК Марія Данилівна від службовців гооорозрахун.кової СОЛОВЕИ Катерина Іванів-

друкарня

Юрій Михайлович від ко­ муніотичНої організації світло­

Євме- НОВА ГaHH~. POMaH~BIHa.oO- ~lД мир

нівна від робітників, інжене,рно-технічних працівнині'в та

СТЕНОН Марія СерафИМі'вна- лоді Ук.раїни

Іl)iв деревообробно.го комбінату. Секретар комісії - ХОМЕНКО Микола Миколайович від

РАЗВІНА Валентина

заводу торгового інженерно-тех- вання.

управ- від

БРОВАРСЬКИй ВИБОРЧИй ОКРУГ .N!! 149 Голова IlюМіСії СІР АЦЬНА Валентина Анатолії'вна від ному:ністичної o.pl'аlНізації

риментального заводу торгового техНlЧНИХ IIlрацlВНИЮВ та служмашинобудування. БОВЦіВ СВіТJI,отеХ~і::НОГО заводу.

Члени комісії

БРОВАРСЬКИП

ВИБОРЧИП ОКРУГ .N!! 163 Голова коміс1'і ГУЖВА

машино- ладі Укрюни експериментально- рович

БУЦ ~аступник голови комісії .:\ування. Заступник голови коМісії. Євген Артемович - від ному- СНА.К1'Н Антоніна Василівна БРО~АРСЬКИй ТОЛ~А ЧОВ-": ~~HHa I~aНlBHa. ністичної організаЦії ~мішторгу _ від РОбіТНИКі'В, інженерно- ВИБОРЧИй ~~!:,YГ ,N'2 161 - Вlд. орга,н~зацlї. ЛеНlНСЬ:КО~ Члеин KOMicIl .и технічних працівників та служ-І r:0J10Ba .HOM1Cll --: НРИЛ~ }{оМУНl'СТИЧНОІ Ошлки МолоДl ГОРОХІВСЬКИй АнатолlИ бовців експериментального за- і Маия І,~ааювна. - ... BlД. 1\ОМУ України ДарницЬІКОГО. ремонт- Антонович від робітників воду торгового машиноБУ~У'ван- ніСТИЧНОІ оргаНlзаЦll СВlтлотехно"БУДівельного УIIlравшння. ,та службовців зміщторгу. ня. . нічного заводу. . ... CeK'peтCiJp комісії БИЧКЛИМЕННО Олександра Секретар комісії _ ПРУДЗаступник голови KOM1C1I КОВ<;ЬКИй . Іван J?асильQ,~ИЧ Олексіївн.а - ~iд робіТНИКіВ та НИЙ Микола Петрович _ ві.:\ ГЛИІ!НО . Мик?ла ~иронови= BlД КОМУНlС!l'ИЧНОІ оргаюз~- служБОВЦ1В ЗМLШТОРГУ. комуністичної організації експє- BlД роб1ТНИ!'lВ, . lНженерно ції Дарницького lp€монтно-БУД1вельного уцраВЛіНН~....

го КОМ'бlнату.

МАР- ду торгового машинобудування.

Семено- ЧУН Михаило Антонович -

орга~ізації

на від організації ЛР1ШI­ СЬКОї Комуністичної Спілки Молоді України деревообробно­

Ленінсь­

кої Комуністичної Спілни Мо­ лоді УЩ>аїНи молокозаводу. Секретар комісії БОй­

НЯК Тетяна ОлеКJсіївна

кому:ні,етичної

-

організації

від

мо­

локозаводу.

Членн комісії

ГОРОХІВСЬКА рилівна

-

від

женерно-техні ЧіНИХ

та службовців

РУБАНКА

Лідія

Гав­

робіТНИКів,

ін­

ПjpаціВrНиків

моло;козаводу.

ГРИГQріЙ Аірте­

м,ович від робітників, інже­ нерно--технічних праЦівниКів та

слуmбовців

МОЛORозаводу.

Голова виконкому Міської Ради депутатІв трудящих О. П. КОРОТЕНКО. Секретар виконкому мІської Ради депутатів трудящих В. Я. БАГНЮК.

Редактор Є. ФЕДЯЙ. Зам.

2787-10.990.

#71 72 1977