Page 1

ПЛЕНУМ МІСЬККОМУ КОМПАРТІІ УКРАІни

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАТНІ ЄДНАІІТЕСЯІ

.N9 67 (4587)

27 квітня відбувся пленум міського комітету КомпартіІ Ук­ раІни. Пленум обговорив організаційне питання. В зв'язку 8 обpa!ll1НЯМ на пленумі обкому Компартії України т. Павлеика Л. І. секретарем обкому партlY. пленум звільнив його від обов'я,зкі,в першого секретаря і члена бюро міськкому Компар­

П'ЯТНИЦЯ

28 КВІТНИ

1978 Ц1иа

2

'1't1

р.

Пленум обрав першим секретарем міСЬКкому Компарті! України т. ГРJlзєва А. Д., звільнивши його. від обов'язків дру­

коп.

гого секретаря міськкому партії.

Пленум обрав другим секретарем міськкому партіІ т. Фро­

~

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 КВІТНЯ 1937 РОКУ

УкраІни.

.!Іова А. Д.

На плену,м1 :3 доповіддю «Про завдання місько'! партійно!

н

організації

по зміцненню

соціалістичної

законності і

РЯДКУ в світлІ рішень ХХУ з'їзду КПРС"

правопо­

виступив перший

секретар міського комітету партії А. Д. ГРJlЗЄВ. На пленумі з промовою виступив другий секретар обкому НомпартіІ України А. С. Сущенко. В роботІ пленуму взяв участь інспеRТОР ЦК Компартії України А. Л. Маринlи. По обговореному питанню пленум прийняв відповідну по­

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО 1VuСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

C'l'aHoBY·

Докладний звіт про роботу пленуму буде надруковано .

••

ЮНІСТЬ КРАІНИ НА МАРШІ КОМУНІ3МУ Промову товариша Л. І. Брежнєва, $Іка не раз переривалась тривалими

оплесками,

На

бурхливими

делегати

і

го­

мольським

сті з'їзду вислухали з величезною увагою. З глибоким інтересом сприй­ няли її мільйони людей в нашій кра­ Іні та багатьох зарубіжних державах: промова Леоніда Ілліча транслюва­ лась по Всесоюзному радіо, Цент­ ральному телебаченню, системах «Ін­ тербачення», «Орбита,>, «Восток'>. З

доповіддю «Звіт дання

по

формуванню

молоді комуністичної свідомості, тов ності, волі і вміння будувати

мунізм»

виступив

секретар

Молодому поколінню сказав

допvвідач,

витку і освоєнні

районів

щастя

лу

го­ ко­

комсомольця.

І

чання,

були яскравими незабутиі14и

роками,

наповненими

діями в житті країни,

молу. Назавжди ввійде

великими

партії,

ний літопис ХХУ з'їзд КПРС.

юнаків

мільйонів

4

і

дів­

КОМСО~іОльців.

-

комсомолець.

виховання молоді

і

нав­

підготов­

УсІм значним, неминущим

багат­

ством, здобу'І'ИМ: на' 60-річному Істо­ ричному шляху, підкреслив Б. М.

Пастухов, Ленінський комсомол зо­ бов' язаний повсякденному, дбайливо­

комсо.

З'їзд

залучають

робітників.

по­

в революцій-

вия­

ки її ДО життя і праці. Після ХУІІ з'їзду ВЛКСМ ДО спілки вступили більш як 19 мільйонів чоловік. Ном­ сомольські організації почали антив­ ніше залучати до своїх рядів молодих

з'Узду

B.rrKCM

дівчат

Ленінський комсомол бере активну

на пра­

ХУІІ

економічних

і

участь у дальшому вдосконалені

ЦЮ і 'на подвиг!».

пІсля

широко

ник країни

сомольських поколінь: «Разом з пар­

Чотири роки

нових

юнаків

.

му

і

уважному

стичної

В

керівництву

партії

Радянського

партійному

керівництві

Комуні­

Союзу.

сила

-

партії приділив виняткову увагу, про­

комсомолу,

невичерпне

блемам кому,ніСТИчного виховання дІ­

шої енергії

1

тей і молоді, діяльності ВЛКСМ.

26 квітня в Кремлівському Палаці з'їздів продовжив роботу ХУІІІ з'їзд Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді.

Найважливішим завданн,ям ідей­ но-виховної роботи, як підкреслювало­ ся на ХХУ з'їзді КПРС, є форму­ вання у радянських людей комуні­ стичної свідомостІ, готовності, волі 1 вміння будувати комунізм. Досягнуті

в цій галузі успіхи створюють міцну основу

для

дальшого

вдосконалення

виховання молоді в д~ci комунізму, вироблення у кожної молодої людини високої ідейності, політично'l культу­ ри, якостей патріота-інтернаЦіоналі­ ста, активної життєвої позиції.

Разом зі старшими товаришами молодь успішно працює в усіх галу­ зях народного господарства. Молоді

трудівники становлять процентів працівників

близько 40 машинобуду­

джерело

на­

натхнення.

Після звіту ЦК ВЛКСМ і доповіді Центрально!

ревізійної

з'їзді почалося поставлених

мольцями,

КОМІСll

.обговорення

партією

всією

на

завда.нь,

перед

комсо­

радянською

молод­

дю.

Виховна діяльн1сть головна

думка

у

комсомолу­

виступах

багатьох

всіх

духовно багатої особи, яка має висо­ ку комуністичну мораль. Адже здій­ снення всіх наших планів у кінце­

ньою

спеЦіалістів

третину

з' вищою

і

спеціальною освітою,

у народному господарстві, ше зо років.

серед­

зайнятих

-

молод­

Особисті п'ятирічні завдання за­ вершили більше тисячі МОЛОДИХ пере­ довиків країни. Півтора мільйона мо­ лодих трудівників, понад 60 тисяч RОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДіЖНИх колекти­ вІв доповіли про виконання завдань трьох років п'ятирічки. Мільйони Rомсомольців, юнаків 1 дівчат стали на Всесоюзну ударну вахту назустріч 60-річчю Ленінського комсомолу, го­

тують до ювілею ВЛКСМ трудові по­ дарунки.

Виконуючи рішення ХХУ з'Узду КПРС, вказівки товариша Л. І. Бреж­ нєва, комсомольські організації роз­ горнули масовий рух за високу якість роботи, за честь заводс?коУ !"Іарки. Сотні тисяч молодих ТРУДІВНИЮВ пра­

ЦЮЮТЬ З особистим клеймом

і пас­

портом «Комсомольська гарантія якості». Один з головних резервів прискорення розвитку економіки, вка­

зувалось на

грудневому

Пленумі ЦК КПРС, ціональне використання

(1~77 р.)

бережне, 1'а­ всього, що

має наша країна, всього, що вироб­ ляє народне господарство. Комсо-

вому підсумку залежить від людей, їх знань. культури, політичної СВіДО­

мості. А плани ці величезні масштабами і складністю.

за

Юнаки 1 дівчата країни беруть ак­ тивну участь у Всесоюзному соціалі­ стичному змаганні за підвищення ефективності виробництва і якості роботи. Ударною працею, творчою ініціативою відповідають комсомоль­

ці і молодь на Лист ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ про соціалістичне змагання в третьому році

п'ятирічки.

Справа честі комсомолу, підкрес­ люють промовці, добитися, щоб ло­ зунги: «П'ятирічці ефективності, і якості ентузіазм і творчість моло­ дих» повсякденно втілювали в жит-

тя всі молоді робітники, колгоспники, техніки,

інженери.

Ефективною

формою

організації

праці, виховання юнаків і дівчат, роз­

витку

Іх

соціальної

активності

комсомольсько-молодіжні

Досвід молодіжних бригад

є

колективи.

перекон­

ливо показує, що в них швидше

від-

цтва

розповіли,

майстер

управління

вимагає

від

зо­

Нижньовар-

буровPlХ робіт

механізатора

лись

куль­

приклади

ударної

праці

сіль-

Сучасний

етап

розвитку

сіЛЬСЬКQ­

го господарства країни ставить нові вимоги до підготовки кадрів для кол­

госпів, радгоспів, міжгосподарських підприємств. Учасники з'Узду відзна­

-

вказують

ВИСОКУ

Прибалтики, досягнень юнаків і діВ­

чали,

що

за

останні

роки

кількість

механізаторів-комсомольців

По-ділово­

промовці

за

чат села інших союзних республік.

на

му оБГОворюючи завдання, що стоять молоддю,

змагання

ської молоці Російської Федерації 1 України, Білорусії і МолдавіУ, ба­ вовнярів Середньої АзіУ, тваринників

людей творчих, майстрів сільськогос­

перед

молоді

туру землеробства, дальший розвн­ .ток тваринництва. На з'їзді наводи­

рідній землі, великих професійних знань. Виховання ЦИХ якостей почи­ нається з дитинства. Важливо, щоб молодь села всюди мала перед собою

подарського виробництва.

говорили про участь

розгорнули

відданості

приклади досвідчених наставників

-

у здійсненні аграрно! політики пар­ тії. Виконуючи рішення ХХУ з'Узду КПРС, комсомольські органі за цП

(ТЮ:vIенська область) В. Глєбов, тка­ ля Івановського камвольного комбіна­ ту імені В. І. Леніна В. Голубєва. Про велину силу спадкоємності праці хлібороба говорив механізатор кол­ госпу « Рассвет» ОреНбурзькоУ обла­ сті Г. Чердинцев. Сучасна техніка

220

зросла

ТИСЯЧ, тільки в землероБС!:!11

їх зайнято близько мільйона. ДедаЛі

і

важливішого

на недоліки в роБОТі комсомольських

значення

набуває

зміц-

нення сільського господарства моло­ дими кадрами середньої ланки.

організаціЙ, намічають шляхи їх усу­

Десятикласниця

нення.

Нїколо-ШанзькоІ

Рік 1978-й, рік 60-Річчя ВЛКСМ, буде і роком огляду роботи комсо­

середньої школи Костромської облас­

мольських організацій по виконанню рішень ХХУ з'їзду КПРС і ХУІІІ з'їзду комсомолу. Нолективним зві­ TO:vI комсомолу перед партією ста­ нуть Всесоюзні комсомольські збори

як розвивається і міцніє схвалений товаришем Л. І, Брежнєвим почии юних костромичів, які закликали ви­ пускників середніх шкіл стати пере­ творювачами Нечорнозем'я. У кол­ госпи і радгоспи області прийшли тисячі юнаків і дівчат.

«Заповітам Леніна вірні», ний піонерський збір «Ми зміна

твоя,

дуть У

дні

ті

Всесоюз­ вірна

-

радянської політики

делегати

В. Тукіна, делегата молоді БАМу

КомуністичноІ

І.

пар­

мовці наводили приклади творчо! ініціативи М0лодіжних колективів,

Брежнє­

ставили актуальні питання дальшого поліпшення виховної роботи комсо­

вим.

привітаннями

з'їздові

предста,вники

висту­

зарубіжних

молу.

У підготовці молоді до життя f праці першорядне місце займає си­ стема професійно-теХНіЧної освіти. У роки десятої п'ятирічки в ПТУ ді­

на­

ціональних і міжнародних молодіжних

На ранковому засІданні делегатів

з'їзду

квітня

26

комсомолу

представники доблесних

стануть

Радянських

У

квітня в Кремлівському пала­

ці з'їздів продовжив роботу з'їзд Всесоюзної Ленінської ники

Спілки

майже

Молоді.

ХУІІІ Кому­

Представ­

ЗВ-мільйонного

загону

радянської комсомолії з почуттям великої відповідальності і глибокої заінтересованості обговорювали най­ важливіші проблеми, зв'язанІ з учас­ тю молодІ в комуністичному будів­ ництві. З'їзд комсомолу. відзначили промовці, почався з видатної події; перед його делегатами виступив Ге­ неральний секретар ЦК КПРС, Го­ лова Президії Верховної Ради СРСР товариш Л. І. Брежнєв. По-батьків­ ському теплі напутні - слова партії стали надихаючою програмою дій Ленінського комсомолу. В своїй про· мові товариш Л. '1. Брежнєв сказав, зокрема, про те, що сільська молодь

уособлює майбутнє визначає

сучасне

трудове

загартування

училищами.

* • *

ністичної

перше

мільйонів юна.ків і дівчат краУни. Комсомольські організаціІ взяли шефство над професійно-технічними

11

вітали

Збройних Сил.

27

-

муляра будівельно-монтажного поїз-' да Т. Васіної (Амурська область) та інших передовиків виробництва. Про­

ного Комітету КПРС, Політбюро ЦК

З

те,

комсомолу,

тН, дІяльності Ленінського Централь­ Л.

розповіла про

З великим інтересом зустріли де­

молоді

на чолі з товаршnем

Лепьошкіна

легати і гості виступи майстра ма­ шинного доїння з колгоспу «Путь К :коммунизму» Рязанської області

які

з'їзду заявляють про одностайну під­ тримку

В.

прой­

комсомоле», ювілею.

Від імені Ленінського всієї

організацій.

лоді в нашій країні спрямО.вана на формування гармонійно розвинуfоУ,

будівництва,

. товського

товаришів,

нагромаджений у

колективах,

буровий

передовики промисловості і сільсько­ го господарства, молоді вчені, праців­ ники культури і мистецтва на кон­

пра­

та

трудових

своїх

досвід,

пають

Цівників транспорту і майже полови­ ну легкої промисловості. Третина

вання

передовий крема,

Багато промовців керівники КОМСОМОЛЬСЬКИХ оргаНізацій союзних республік передовики виробни­

до праці.

Про досягнення

промовців. Делегати з'їзду ке­ рівники комсомольських організацій,

кретних фактах показують: вся спра­ ва освіти, навчання і виховання мо­

програму перетворення сільського господарства НеЧО'р'ноземноУ зони РРФСР.

бувається становлення молодого ви­ робничника, формується свідоме ставлення

Сьorодні КОЖНИЙ п'ятий ме::анізатор і сг.ецїаліё:т, кожний десятий тварин­

делегати

-

тисячі

БЛИЗЬІ<О

вчи­

з'їзду від імені Ленінського комсо­ молу, всієї радянської молоді виго­ лошують ЯК клятву девіз з усіх ком­ тією, під проводом партії

буде

за еконо­

чат до активної участі в реалізації намічених партією заходів по даль­ шому підвищенню ефективності сіль­ ськогосподарського виробництва. В сільському господарстві зайнято

тись, працювати 1 жити в країні, яка вперше в історії людства JIрокладає шлях до ВИСОТ комунізму. Промова Леоніда Ілліча Брежнєва, привітання ЦК КПРС з'їздові це програма діяльності Ленінського комсомолу,

кожного

треба

вили гаряче бажання виїхати на но­ вобудови країни. Комітети комсомо­

у

Країни Рад,

випало

влксм

У вІдповідь на заклик товаРl'ша Л. І. Брежнєва взяти участь у )1 '1-

ЦК

ВЛКСМ Б. М. Пастухов.

організаціям

рішуче посилити боротьбу мію та бережливість.

ЦК ВЛКСМ І зав­

комсомолу

ХУІІІ

і багато

в чому

'радянського

села.

Юнакам і дівчатам довірена висока честь бути головною рушійною си­ лою змін У житті села, управляти но­ вою технікою, будувати сучасне се·

ло, нести туди високу культуру. Ком­ сомольці активно допомагають вті· лювати в життя розроблену партією

лось

виступах також

промовців

питання

во-технічної

порушува­

розвитку

творчості

науко­

молоді,

робо­

ти юна:ків і дІвчат на транспорті, у сфері обслуговування, ГОВОРИЛОСЬ

про завдання :комсомолу по керівни­ цтву Піонерською організацією. Де.(lегати

лити

вносили

звіт

пропозиціУ

Центрального

схва­

KOMiTeT~

ВЛКСМ. Увечері му

26

Палаці

:квітня

з'їздів

«Піонерський

в

Кремлівсько­

Відбулося

рапорт

-

свято

комсомоло­

ві».

На адресу з'їзду надходять чи­ сленні привітання від КОМСОМОЛЬСЬ­ ких організацій колективів всесоюз-. них ударних будов, молодих робітнн­

"ів і колгоспників, воїнів РадянськоУ Армії і Військово-Морського Флоту, від партійних і профспілкових ор­ гаНіВ, міністерств і відомств, ветера­ нів партії і комсомолу, героїв пра­ ці і війни, діячів науки, літератури і

мистецтва,

і

піонерсь:ких

ХVШ

рапорти

з'їзд

КОМСОМОЛЬСЬКИХ

організацій.

ВЛНСМ

продовжує

роботу. (ТАРС).


.кО_СОИОRАс. . . е НАБЛИЖАЄТЬСЯ ДО завершеННJI 1977-1978 ва­ !lчальний ріК в системІ КОМСОМОJJ1>Сf>Иoro ПOJlІти1fНО­ го навчання. ВІн спІвпав з ВИ8ffаЧИИМR подІями в житті комсомолу, всl.єlРЦЯRськоl молодІ XVIII з'їздом ВЛНСМ І пІдготовкою' до святкування 60-рlччя з дня народжеиня спІнин. Шд час нинІшнього liu.аль-иоro року чимаJlО зроблено щодо пlдвищеиня Ідейно-політичного рІв·

ня юнаків І дІвчат. 125 проиагендистІв проводять заняття БІльш як з 3 тисячами ком{:омольцlв. Сум­ лІнно виконують партійне доручення КОМСОМOJIьсь­ ких пропагандистІв Т. В . Махновська 3 заводу пластмас, В. Н. Опар1и з заводу порошковоl мета· лургії , Є. Г. Ляи,tlи. з сВітлоrехиl'lНОГО заводу,

та

ХОРОШИМ настроєм

СОМОЛЬЦів у МИНУ ,10МУ ро-

дlяльаостl

був

Історичних рішень

XXV

по

ВlдБУДУТI>С"

травня

року,

ВЛНСМ.

І сектор

1977 рІк

з нам е н ним

по

(вlд-

Драчевич)

зонІ комсо-

І

ЗВІТИ І ВИБОРИ В ШКІЛЬНИХ

дЛЯ

переможцІ

_

_

ського

ми

-

комсомолу

науни

і

технІки,

сл:д

школи.

заслуга ко,

рІзноманітити

фор-

лІнІйками,

мlтннгами заняття

комсомольцІ олімпІаду

Виступаючи на зборах.

ли

конкретнІ

ВИС.10влювапропозиції,

на

виправлен-

Юхименко

розповІла

про ,роботу комсомольської організації свого kла-

су, внконання !';омсомольцями основного завдан­ ня - добре вчитись. Івак Смалько, командир юни~

Б

М.

КолlсниченМ

ри кун,

в1.д.повlдь

U'

.

на

гу в' своєму . виступl при-

.

поли-

дІлив питанню

при.вl·

ролі

полlпшен-

ня дисциплІни у школі t дзержинцlв

Генерального сек- справІ.

у

Директор

ц~й

школи

60-рlччя

Великої

товариша

.

.

комсомольцем

до

таких

молодого вченого, Інжене-

Ни 'l'вщини

школа

'

,"нсту~

.

ЦИПЛІНа ,

~икористання

ЖовтневоІ соцlалlстнчної ра , журнал:ста. fобіТНИ- пила ІніцІатором серед вільного часу. Кожен: революцtr, 60-р:ччя Зброй- ка-раціонал :затора . ТодІ шкіл району 1 взяла шеф- юнак І дІвчина після цих ННХ СИЛ Союзу ptp І б 3 цІкавІстю вІдвІдували ство над тварннницькою з()орі,в повинен ще раз пео

прийняття нової Нон сти- б їх учнІ . туцlУ нашоі країнн . Непогано Нннlшиlй рІк -

рІк

п ' ятирІчки

пости

фермою ,радгоспу .Боб- реглЯ'нутн свою участь 'І працюють рицький •. Для трудlвни- суспільно-кориснІй пр!щI • .

взаємодопомоги.

у кІв

ра~госпу

зараз

третій членІв яких можна одер- чутна Іхня доп~мога.

ефектив- жати консультації з будь-

На зборах

вlд-

В.дзначало-

свою ,громадську позиЦ1ю.

І пlдк.реслила ,вона. На

. з(>орах

ви'СТymt,I

НОСТІ І якостІ. І внеском якого предмета. Най кра- ся, що не всІ комсомоль- секретар міськкомуком. комсомольцІв у цю п'яти- ще органІзована робота ці успl.~но справляються сомолу Володимир Дячук.. рІчку повинна стати висо- цих постІв У 9-А. 10-А , зІ СВОІМИ ка якІсть знань, сумлІнне 9-Б класах . Нористь від Якщо про

дорученнями. комсорга 9-Б

який дове

,розповІв про Тру' пІднесення · серея

ставлення до своІх 060- їх орган:зацlї відчутна, класу А . Жгун можна го- комсомольцІв, викликане в·язкlв. Як же юнаки та адже ось уже п'ятий рІк ворити як про Інlціатцв- XVIII з 'Хздом ВЛКСМ, а"

130 -

рештн

школа працює без другорІчникІв, а старшокласС П ники . IД~PKO, П • Н ебрат, Ю. Тарахан у цьому

ного ватажка, доброго товариша то комсомолка . ' 9 . Артюх 3 -В класу ніяк не може створнти в

Т

також

загострив

свою

ува'гу на окремих ,питав-

нях дІяльностІ комІтету комсомолу школи. .

на .4. І .5., а в роцІ зайняли першІ мІсця класІ ділову дружню ат06ра'но новий склад НО<> 55 членІв спІлки на районних та обласних мосферу. Бе.звIДnОВlдаль- мІтету комсомолу, секре.

І! класних журналах мож- олІмпІадах. но ставляться ДО виконан· та'рем якого став ВіталІЙ на зустрlтн т, рIЙкн. У У' сl старшокласники ня КОМСОМольських дору· ЗI,ненко. звlтннй перІод комІтет школи взяли актнвну чень учнІ 10-Б класу В. НЕБРАТ.

..

.~e~.e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~.~~~~~~~~~S~

ЯК І раніше, тепер в авангарді змагання на під­

приємствІ йде колектив ТРОЄЩИlНсьнorо цеху М 3, яким неl>УЄ П~ Я. Пономаренко. ОстаннІм часом s11f перейшов на пошиття взуття до веоняно-лІтнього се­ зону І зараз з кожним днем нарощує виробничІ темпи. ОrаlJ!ШИ не ударну передтра·вневу вахту біль.­

перевІркою

шІсть його працІвників виионує ВИlроБНИЧI

марксж:т­

~орми

на 115-120 процентІв. У числІ праl1юфлангових _ фрезеруваль-ннця Галина Семенівна Кравець. УІ ВІІ бачнте на фото ВГорі за обробкою підошви ВЗУТТ$\ На НИЖІНlй фотографІ! краща заготLвeльннщі МарІя МнкonаІена Кошариа. Поряд з внс<Жою пpQi дуктквнlстю вони дооиваються вlДМ1ННО! якості poit

коМсомоJПr

цем.

Пlдсумковl заНЯТТІ! 8 пояІтFy:РТках ПРО80Дlt'flflМYТ1r' СІ! у формІ спІвбесІди, а в теоретнч·них семІнарах методнчних конференцІй. Прн пlдсумковнх ооl8бесl­ дах рекомендуєтьсlt РОЗГЛJlНУТН такІ теми: - .ЛенlнськиЙ комсомол - иадlйний помl'ІННК партН, її бе:апосереднlй ОоЙ08ИЙ резерв. дп"

курс .Полlтика КПРС

Микит­

запросити Брежнєва до тваринникІв питань я}( навчання, днс-

дення пlдсумиlв одночасно було б глибокнм осмис­

слухачІв, якІ вивчають

У

.

акультативу,

не

Важливо й те, що підве­ кожним

С.

'60мадянин Радян- дІв . Чому б навчальному' ретаря ЦН НПРС, Голови Н. Д. Плеханова зупинисектору на той же вечір, П~езидlї Верховної Ради лась наставленнІ кожн · и.а оюзу., урочистиФ С СР Л І ".

з'Ізду КПРС. Тож пІдсумковІ заНRТТЯ

дІяльностІ

Н

Проте вай.

Згlдно програмних курсІв . теорети'fНН. оемlнарlв та гурткІв у цьому роцІ завершується Вff,ВчeJlня ма­

практичноІ

сектор

працею відзначилися ком- дзержинців, основну ум-

сомольцl

уроком ми проведення цих захо- тання

дІвчата школи справляюТЬСІ! з ними? Із 194 члеп n вчається на .вlдм:нно •.

}{онституцlІ СРСР. Тому буде правильно, ЯКЩО ас бажанням слухачІв на пІдсумкових занЯ1'ТЯХ будуть винесенІ основнІ питаннй згаданоl тематики. Прн проведеннІ цнх занять нєОбхl"но таКож викорж:татн матеріали про нову КОН<rnfтуц1ю УкраУнськоІ РСР.

чори

олІмпІади І конкурси, але

ци вчителів

"'Ів ВЛU'СМ 9 чолов'.К на-

них святкуванню вО·річчя Великого Жовтия, JЮвоІ

ленням

СОвий

ченко.

комсомольцІ

КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

рапорт ЛенІн- в цьому частІше

вІдзначали

якІ

со-

змагання

ЛенІнським

У цьому навчаJlЬRОМУ роцІ в гуртках І теоретич·

сько-ленlнського "чення.

гектарів, ка-

Т.

КПРС.

них сем і нарах комсомольськoro полlтнавчаН8Я знач­ не мІсце відведено вивченню документІв, прнсвяче­

iдвAHOJIO багатства

30

на площ~

словами

Цнмн

-

ського

:набутІ знання в праКТИ'ІНlй дІяльностІ.

слуха'lамн

вlдальну за спортивно-ма­

Рад.

п!д.писали

правильнІ І переконливІ висновки, викорнстовуватн

засвоєння

Руками

оброблено бурякІв

спрямовані

І

ли в ходІ навчання, допомогти Ім зроБИТН для себе

XXV

«БоБРИЦЬКIfЙ..

юних

наш о У

школи

ретичнІ знання юнакІв та дІвчат, якІ ВОНН одержа·

повинні стати глибокою І конкретною

Г. Батюк з 9-В класу. Ак­

ударних декад., . БІльш як тнвнопрацював у комlте­ 90 хлопцІв І дІвчат одер- тІ комсомолу ВМПОВlдаль­ жали минулого лІта тру- ний за піонерсектор дове загартування, пра- С. Дунаєвський, чого не цюючи на полях радгоспу можна сказати про ~iдn()­

комсомольцІв

Ц ал стичного

повиннІ оо ' єктивно оцlнит" рівеиь знань слухачІв, ефективнl-cТь 8cbOro Н88ча.llЬНОro процесу. Головне завдання полягає • ТОМУ, що!) систематизувати тео­

терІалІв

вахтІ Н. Лисенко. С . Виноград.

60

-

школи мольськоУ дІІ (вlдповl- пу сти-20во гекта Р IВ , пшбеІ. Сlричева . -В урочистий дальна Л. Нолот) недо- ницl гектарІв , зІ день - 7 лнстопада 8 працьовують) . рано 15 тонн моркви, 16 кращих комсомольців У школІ прокодять ве- тонн помідорі в. Ударною

виконанню

1978

рІк

сектор

Н.

свО-рІЧЧю Жовтня

ськоІ органІзаціі

з'Уму КПРС, вивченню AG-

15

навчальний

участь в трудовІй

роапочала звІтну допо· вlдь секретар комсомоль-

ливості наступного перІоду в житті комсомолу. всівІ радянськоІ молодІ пlдготоаку до проведения ВсесвІтнього фестивалю МОJlодl та студентів на Ку­ бі, святкування 60-рі'l1lЯ ВЛКСМ . ПlДСУМКОвl заНЯТТ8 8 усІХ теоретнчннх сем!нарах

гуртках

став

проведення

школн, як І дляНраїни кож- Бllnьше IН. IІЦllативност,8 ня виявлених9-А недолІкІв. ного громадянина Номсорг класу

кументІв XVIII ,,'Узду ВЛltСМ І ХХІІІ з'їзду КОМ­ сомолу УкраїНИ. НеооХІАНО також врахуватн особ­

І

-

рІк

Минулнй

_

слухачІв повиннІ

IО~ОМОJlУ

1978

ХVПІ з'Узду

свято

питаННfj

школн

ки та .дІвчата ШевченкІв- рейдІв-перевірок викорисськоl .середньоІ школи на тання комсомольцями своl звІтно-вибоРНІ ком,со- вІльного часу, п ! дготовки моль{:ькl збори, щоб про- ними домашніх завдань . аналізу. ватн роботу ком- Проте у цьому питаннІ

дання ва

ОРГ АНІЗ' ОВАНО ПРОВЕСТИ ПІДСУМКОВІ ЗАНІТТЯ бути

комсомолу

цього дня йшли юна- практикувати

цІ, 8изначити основнІ зав- повlдальна

О . І. Генералова 3 заВGд06удlЩ!ЛЬНGГО КОм(іlнату, Г. М. Войннцький З деревообробного комБІнату, В. М . Сlмчук З paArocRY .ЛІткlвськиЙ. та ІншІ. При пlдведеНl:І1 п1дЄУf?fкІв навчального року в центрІ уваги пропагандистІв

а

боти.

А.ІЮЗАК_

-

марксизм-ленІнІзм у ,цІІ.;

- .Висока громаДll8ськlс:ть, ІДеАна перекона­ нІсть, активна життєв~ поаицlя найваЖЛНtllшl рнси радянськоІ молодІ. ,ІІля слухачІв, нІ

8.-

.чають ПPQграму С"~Щ Соціалlстичиий ЄDOсlб жнт­

тя.;

-

.Мlсце І роль ЛенІнського иомсомолу в полІ·

тичнШ системІ розвинутого соцlал:зму.

-

для слу­

ЯК ВИКОНУ€ТЬСЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ?

хачів, якІ навчаються ~ програмою .Конституцlя РОЗ8ИНУТОГО соцlаЛlз~ •. У всІх теореТИЧIiИі семІнарах вІдбудуться мето­

дичнl

конференцl!

по

теМІ:

•.

В. ДЯЧУК, ее.ре,.р 81С•••ОIl1 комсо_олу.

«МИ ХОЧЕМО,

-

І.

Брежнєв, щоб rpйMa­ дянн СРСР добре знали свої права І свободи, шля­ ХН І методн 'іх здІйснен­ ня,

щоб

валн цІ в

BOнr'

застосову­

праl!а І свободи

Інтересах

будlВl1ицтва

комунІзму, розумІЛи нерозривний зв'язок сумлІнним

своїх

Іх Із

!!иконакням

громадянськнх обо·

в'язкІв. . Сприяти ць()му, допомагати вироБЛf.,dJ{Ю

високої тури У нина

-

о

полlтнчне"

к · ІЬ·

кожного г.юм&.дя­ важлиВе завдав-

2

стор.

у третьому роцІ десятоУ п'ятирІчки колектив фабрики «Ремвзуття. , що В ТроєщинІ, зобов'язав­ ся

перевиконати рІЧНу виробничу програму по на­ данню побутових послуг для сільського населення

на 60 тнсяч карбованцІв . Щоб бути добримн rocпо­ дарямн, взуттєвики докладають усІх старань. За перший квартал вони реалІзували усіх видІв послуг

288

-

на тисяч карбованцІв. у тому числі на ~4 тисячІ карбованцІв в рахунок соціалІстичних зо­ бов'язань.

КОНСТИТУЦІї СРСР ПРИСВЯЧЕНО

пІд­

креслював товариш Л .

ТВЕРДЕ СЛОВО ВЗУТТЄВИКІВ

керІвна

.KnPC -

І спрямовуюча сила радянського суспіЛЬСТ8а, ядро УІ полlтично~ системн державннх та громадських органІзацій Пlдсумковl заняття повиннІ пройти в обстановцІ дІловитостІ, високо! (!имorЛJl8остl І приициповостl . Рекомендовано пІДсумки назчал&ноrо року детальнg проаналlзуватн на заСlдаинях комІтетІв комсомолу 1а бюро з тим, щоО 8ИЯВИТИ допущенІ недолІки в орган:зацlІ навчального процесу.

и" І

партlАни~, громадськlSх

цІй,

державних

.

орrанlза­

вlдповlдальн"х

за

комунІстичне _"ховання трудящих . Тому колектив бlбЛlоrе'ІНоt сн~теми веде плаИОМlрну дІяльнІСть по прорагандl !іовоІ Нон сти­

тУцlІ СРСР І иовоІ Нои­ ституцll УРСР, осоl'lЛИ8У увагу прндlляючи роботІ за мІсцем проЖИ!!8I1НJ! на­ селення.

Цьому питаиню був присвячений районний ее·

о

БІБлІотечних пра­ цівннкlв. що вІдбувся на базІ ЛlткlвськоІ БІБліоте­ ки-фІліалу. З доповІддю

ко , Иулажинцlв О. П. Сизоненко, ВеликоІ Ди­ меркн Н. І . Харченко, Літок В. П. Гераси­

на

менко .

MLHap

ньому

виступила

ди­

ректор ЦентраЛlзованоУ бlблlотечно! системи

Г . В . Насlч . ДосВІдом

проБJJем удосконалення роботи по пропагандІ Нонституції СРСР подІлилися завіду­ ючІ БІБлІотекамн сІл Рож­ нІв Г. І. Пастушенко, Се­ МИПОЛQК Р. І. Сннен-

о

3

НОВЕ життя

З консультацlямн вн­ ступили завідуюча абоне­ ментом , центральної БІБ­ лІотеки М. Ф . Дичакlв­ ська ,

заступник днректора

ЦБС по роботІ з дІтьми О . Л. Дітківська. Учасники семінару бу­ ли

присутні

на

вечорі

книгн .Номуністична пар-

о

БІблІографічний огляд лІтератури «НомунІст головний герой украІнсь. кої

радянськоІ

..

лІтерату

тlя УкраІни бойовий І рн. зробила завідуюча загін НПРС1> , пІдготовле­ сІльською бібліотекою ному Літкlвською БІБлІо­ В. П. Герасименко. текою І Будинком куль­ Працівники біблlотечтурн . ДоповІдь зробив секретар

і10СПУ В. Г .

парткому

спогадами

терани

В.

внступили

партІї,

ВеликоІ

ни

рад­

«ЛІткІвський. Цасюк . ІІотlм Із учасннки

ВlтчизняноУ

С.

Шибіка. Я.

Антоненко,

М.

ве·

М.

вій ­

ноУ

відвlда.lІИ

з експонатами якого озна­

йомнв

директор

Будинку

культури О . Я. Савlв.

Д.

Пасту­

А . МАЛАХІВСЬНА. старшнй БІБлІотекар методично - бlблlогра.

фlчного вІддІлу ЦБС.

шенко.

П'ятннця,

снстемн

краєзнавчий музей Літок,

28

ЩllТНIІ

1978

року

о


УДОСТОЄНІ УРЯДОВИХ HA~POД

УЖЕ Близыю мІсяця вак. ФаК1"ИЧНо цІ робо1"И NОГО,!{И. Коли & ,ведуться роботи по п:дго- вже закІнчуються . Приве- загонах тварнни 1"овцl лІтнього табору дена також в належний землю І там для худоби у радгоспі порядок молокоприймаль- багато багнюки ,

ЛАНКОВИЙ Три роки лює по

пІдряд 0'10-

механізовану

ланку

вирощуванню

нормо­

вих буряиів Троєщинсько­ го

відділка

радгоспу

Іме­

ні Юрова комуніст Петро Панасович Труба. І зав­ жди

він

соких

ці .

доsавається

показників

в~ростив

1

-

них

І

вивезення

в грунт

та

органІч­

мІнеральних

доб­

рив, про проведення сІв­ би в стислі строки і на високому агротехнічному рІвні. Особливо багато турбот у механізатора влітку, коли разом з усІ­

ма членами лании він об­ робляє

сходи

кормових

буряків. Тоді його трудо­ вий день починається зІ сходом сонця. І працює вІн

не

покладаючи

рук .

На запитання, чому вІн

обрав саме

таку

профе­

сію, Петро Панасович B ~ Д­ повІв: «Люблю землю, люблю зустрічати в полІ сх:д сонця,

коли

у травах

.видзвонюють срІбні роси і лине над ланом пісня жайворонка>} . Петро Панасович механІзатор

широкого

Це і знання всієї технІки

-

від простої сівалки до

зернозбирального І буря­ нозбирального комбайнІв, і вмІння в найкоротший час

усунути неполадки .

у нього

-

Пе1' РО

Панасович бере участь

надзвичай­

у

громад­

житті

села. ВІн сумлінно вико­ нує обов'яз"и депутата

сільсько!

Ради

нароДН\tх '

депутатів . Як' член бать­ ківського комІтету сіль­ сько! середньо! школи ба­ гато уваги придlJІЯЄ вихо­ ванню підростаючого по­ коління .

У П.

сім'я.

П. Труби дружна

ДР'Ужина

його

Ма­

рІя Омелянівна працює на Деснянському водопро­

водІ .

Доч"и

Наташа

Докучаєва.

ри

автомоб: лlсти

квІтня

й

чотирма

було

більше

вІдповІдь

на

Для

загорож

ІІІ

таБОРІ

доїльних

Механізатори

зах:нчу-

о ють п:дготовку

техноло-

гІчного

-

вані на зиму,

з явl!- башту Рсжновського міст- вання

перем:щенням

по-

ПершІ знання технІки П, П . Труба набув на од-

наМІА,

що

дозволить

по-

ниць . Тут сумлінною пра-

і діВJ\Ю

худоби

під

!'ЄСПРИЯТЛИВОї

дощової

дань

відзначаються

КО.ч ітету

Володимир

пло­

3/ofа гання. (зл і ва)

8.

П.М.

ОлексіЙf)flич

ЖJl ХАР

вРУ'lає

Червоний

nparlOp

зчагання М.

М

В.

ко-

перехідний nереА!ОЖЦЙ'"

МАЗІЮ

та

В . ЛJlК/ШI; агрегат меха­

Itізаторів

на

садінні

картоп 'І;

(вгорі).

Фото М. Семннога.

І

ЗА ЗАКОНАМИ

-ВРАТЕРСТВД-

Успіх ПОnЬ~ЬКИХ монтажників ХаркІв.

вдос­

palo8Roro

кО, Г_ Н. Литвиненко. Але водостічних

-

!JУДЖУЮТЬ

ми,

слюсарі-

,

здавна.

Вперше

я

почув

справжнього струментальник

Звичайно, ПРИ6МНО, щО

ту

ж

деталь

,

двічІ-тричІ.

От І судІть: творча, lи-

оснасткою,

кваліфlкацП, вІн обгрун- налізацією,

тована агІтував мене ста -

' В ' ник П '· · РО ІТ ' РО

пристосуваннями дЛЯ B~готовлення

різних

ВИДІВ

ПРОДУКЦії. ремонтуємо Випускаємо штампи, прес-І форми.

Здійснюємо

тирання

і

при-

доведення

ням

струментів

та

зовсім

насиченого життя_ Але ж

цlалісти займаються творчlстю. До речІ , часто буває так, що, прийшовши на завод, вони забувають не тІльки про винахlдни-

своїми

торство.

справлятися

caP -І'нетрументальник винен

знати

І

по-

чис-

заводу.

складніше , иіж

ФА.І

тина

робіТННЧОГО

різання

ридних

у

те1\мічної обробки, t'

властивостях

АкуратніСТЬ

у

металІв

проведен·

цим' фахом, і

на

тому менІ

готуваТIІ

гра!!Е!-

РІВ Із числа молодих, ропоЛівінілхло- БІтникІв . Абсолютній біль-

труб.

На

жаль,

шості

юнаків

.. '

секрети

3 ве­ ~екретами майстерності , пошкоджували його. На- личезннми потугами; Ли­ Моїм учителем, настав- рештІ верстат став непри- ше'!! останнього мого уч· ни"ом, першим порадни· датним . А де взяти час ня, Жекі Якушка, одразу

змалку

натхнення, щоб

таJlЬНО

капl- проявився нахил до не!.

вІдремонтувати

стало І те. верстат-автоматІ я

полюбив

давалися

Нещодавно' виготовляli

О~же, Інструмента~ьни-

ку тре' v"а мат и

І знання ,

це майструвати, і знання ра · деталІ до штампа . Іх по- І бажання, і обов'яз"ово час- дlосправи, 1 нахил до ма· верхнІ треба б"ЛО шлlфУ- талант.

масу .

хочу

все-таки наголосити З рештою, така цьому.

дум"а

«звичай·

ним. С,іюсарем-Інструмен.тальнНКоМ. ' .я володІю

РоБОта менІ сподобала- люди, яким "отІв полегФ І" ся. Поступово оволодівав шити працю, раз у раз про ес 1

У пригодІ

-

нас у цех;

вера, хай знає : стати ним

І

лювання.

А

дже цІ

ЗЯНJIIТ'

вати

вручну .

J

МенІ

при -

видів . Він має Не принижуючи ролІ І -тя змушують . як то "а йшло на думку засtосува~ " зва' " добре розб , иратися в спо· значення Інших професІй, жуть, В, орушитн мІзками. ти з цією метою так сnбах

запрошую до

когось звабить праця гра-

' ПРО Е ІЮ

свІтлотехнічного, для

вич .

ливості, і технологію ви- найІнтелектуальнІша ленних

хідноІ

Особисто я вважаю , що що

призначен-

виробів

кон-

С

зІ цтво, а й про раЦіоналіза- ком був Никифор Юхимо- і

слю-

ня , І конструктивні осо5- інструментальники готовлення

нових

власноручно,

пристроІв. На- Тут новачки зможуть опа­ я самостійно нувати І деякІ іншІ сяеверстат-автомат ціальності. Однак, якщо

доруttал}{

прилаДІВ, не лише дипломовані спе-

обов ' язками ,

Ф

ІВТИ, ЛЕИТУАЛЬВВ

настроюємо їх . Неруючись таблицями допускІв, забезпечуємо виготовлення деталей високого класу точностІ .

Щоб

СВОЮ

виготовлен- бити нове

ро-

бочих поверхонь контро .i'Jьно-вИМірювальних ~H -

шкІл, якІ

висок01 а будеш заАматися раціо- полюбляють мислитн, ро-

інструментальники, забез- сучасні молодІ люди, оби- ти його колегою. Сlмнад- СТру"Цій, печуємо виробничникІв f>аl()~И профеСІЮ, праг- цяn рокІв тому я впер- приклад, робочим І вимірювальним нуть до інтелектуально ше переступив поріг про- створив інструментом,

висловлюється

«Союз~

У

\

селищ:

,

,

змагання ,

ТРУД:ВНИК;В

ін- І

будо· ~

чисто вручеко переХ і д.\

на широкому загалу? По- ня математики І фІзики, нина НИКИфора Юхимо- дань і полонила моє сер-, чи нІ? моєму, не так уже й ба- ·xlмl! 1 креслення ось вича Небрата. Слюсар-ін- це . Тут хочеш н'е хочеш, Випускнн'ків що

l

' ДОВОМУ колективу уро- ~

слюсаря- Інструментальни- хlв, вІрний окомІр, зна\J- П з уст мого односельча- Саме різноманІтність зав- телектуальна це профеСіЯ

знають ,

\

ви за п : дсумка'IИ робо· ти за березень. Пере·

БІля саднltи Г. Т. Ткачен­

професІй майстра.

газопрово ·

JY

тернаЦ:(1на ,lЬНОЇ

I~~e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~e.~~~~~~~~.~e~~.ee.~e~e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~e~.~~.~~~~eees

rатліоди інших

\

f

компресор· І

станц:ю

серед

по влаштуванню водоводу

союзники

\

спо ·:

_чу

, ц:ал~стиqного

mJiпо'

нІ операцій, точнlсть. ру-

\

знанl переможцями СО· [

труб ие ка будуть внконані у дру.

про фах

як:

' Перв о майському Ха р . хівської областІ , ви·

проклали. Тепер наші бу- гому кварталІ.. ЩО ВІДОМО

польсы\;

~10нтаЖНИI\И,

дКИКИ заJlИВав вода., На·

Ткачеи-

радгоG,ПУ .

член

мИіС()ЛАЄИ·КО.

чальннк

О. ТЕПЛЮК,

радгоспу

високопоживних

"ормІв.

Ць с ш;а .

інженер·будівельник

сам

НАДРУКОВАНО вого pemohtho-БУДllелJoНО' .У нас зробилн доро-І ro управлlJl1lJl Л. А. Бер­ ry _ писали до редакції кович иадlслав редакцlУ lК~теЛі Кулажннцlв Г. Т . таку 8ідповlдь: .Роботн Ткаченко,

корів.

час конанням ,виробничих зав-

для того, щоб загqтовити на стІйловий перІод для

таль

взку у ми.

До ПРРШОТраРН Є БОГО _ теслярська свлта П:ДГ СТОВІ';\Т табору иер ; вництвом буде завершено . Під ДрО-

• • • • ++++.++++~+~. ХОЧ ЛИСТА НЕ БУЛО

Артамонавич

ЦИ ВЛКСМ про розгор­ тання соцІалІстичного

х.удо6и

І

ПРИКЛі\Д. у робоТі ПОI\ЗЗУ-

садіння вони не" Інора­ виходять переможцями

партійного

гектаріВ.

громадсько!

За

СТА ДА уДс, а. що були деlVІОНТО-

1978 роцІ не знання техніки.- змагання в розповІдає про трудів- П. П . Труба, як І всІ кОР­ ника керуючий ві;щіл- модобувннки вІддІлка. зо­ зробити все ном Іван Федосійович бов'язався Чорностан . кожен ву­ зол тnго чи Іншого агре­ гата розбере і складе з високОЮ точністю.

уста1к у вання.

день-два вони в с т а н о вЛilТЬ доїльНі У СІ а Н О Н Е Н

І' І

устано-

соиіалістичного На знімках :

;хо­

ВЦРПС

Г

Наведено

водопроводу

чаТКIІ зово

мину:юго

СРСР,

О

радгоспі імені Щорса, відзна­ чаються високоnродУl\тивною працею траюориС7 ,Никола Во­ лодимщювич Мазй і 7ракто­ рист, ,ltrlDIUHiC7 саdжалки М и­ кола Васильович Л УЮ'lIIа, З nо­

у вІДПовІдь на Лист ЦИ ИПРС, Ради Міні­

стрІв

Ь

Серед агрегатів, ЩО праЦЮЮТЬ на ' садінні картоплі у

щі до сІвби кормових бу­ ря"lв . У нинішньому роцІ він вирощуватиме Ух на

25

С

ПРА80ФЛАНГО8ИМ­ ПОШАНА

кладає багато зусиль. Ме­

площІ

В '

Мнхайло

~~~~~~e~~e~~~~~~~~~~~~~e~~~~~~~~e~~~e~~~~~e~~~~~~e~~e~e~~~~~~~~~~~~~~~·

праці

пІдготував

у

дівннць,

високу

цього ііІ}!

Я

Б о бка,

загонів на сух: Дмитрович Ткаченко .

по ремонту загонів і го- л:пшити УТрИМаННЯ й го- цею і щоденним переви-

рІчки закріпити І П1)НМНО'

року.

тут

нали великий обсяг роб і т

тьому році десятоІ п ' яти­ здобутки

виноситимуть~я рович

межІ

а також п'ять.. с_'!юсарів Упеоше цього року бу- Федuр:! f'РИI'ОР08IiЧ~ Боб- ма ПРОСТОР Ii МИ нав :са,~ІИ мо.,очнотоваРНОl ферми . демо використовувати пе- на вже lІиготовила 300 розм : с:титься все Д : ИI;е За два тижнІ вони ви"о- ресувнl годІвниці з заго- метрів пересувних годів- стадо господар ства - 800

хлІбороб дав слово У тре·

жити

Л

ви-

зайнято

тижнл.

Пот:м

знаками

нелегно'ї

кращо- за

.1И~Я робlТНВI\И t~у~івель- к і стю 15 куб:чних метрів. rолів ' я. ної бригад~ п ятнад- До табору підведено елекСТОЛЯРНО ЩіТЬ столяр: в І теСЛЯрІВ, троенергІю. лаНl\а п:д

ступеня.

у

Для

порядок 1 в з~гон~х, які І го і повнішого забезпечен - м:сця. Таj{ИМ чином тва- ють газ о елект рс :зваРНIІК були очн!дею ВІД гнuю, ня пого .'1ів'я тварин водою РИННИI\И дІстануть мож- АндрІй Ю Х І{ М (J ВИЧ Кри­ ще з ?сенl. ., І плануємо встановити тут лив!сть вІльного маневру- мець та слю r ар МИl\Oла

чатку нинішнього року його грудИ ПРИI\ООСИв, ор­

відзнаку

артезІанську годівницІ

ЮЛhна вантажних автомо- Д ІІА НО ГО '

білів

і

Слави

пункт,

впо-

до нього , засипавши

«Переможець соціалІстич­ ного змагання. . Н<'І по­

ден Трудово!

по- ний

боУни піском і вирівнявши та ущ!льнивши гру н Т.

П . П. Труба був liагород­ жений

На

механізато- свердловину .

рядкували під'їзнІ шляхи Д

Людмила навчаються У школІ. За працю механІзатор

ханІзатор

профілю. Що це означає?

по­

переду.

сько-полІтичному

напруга, бороть­ за кожен корІнь . Він добре знає поле. І господарює на ньому так, як треба. Дбає про

внесення

завжди

його

ба

своєчасне

вІн

активну

по 60Q центнерів корене­ плодJ1І з кожного гекта­ ра. Та що ті сухі бух­ гaJJTepcb!{i підрахунки! За 'НИМИ

навчаннІ ,

пра­

зібрав

технІ­

кум. Як І в трудІ, так і в

вІ1-

у

Торік . нолектив

ланки

норlчних курсах механі­ заторІв. ПіЗНlше він за­ КІНЧИв Черкаський сІль­

ськогосподарськиЙ

Імені

чатку

основних ланковий , тесляр Мнха!і­

розмІсять ло григорович Б о бко, стозберетьсн лярі Фед і р Па р фенович пересувнІ ХомеНI\О , АндрІй Григо­

мислити , творити нове, А слюсар

рідко

. - ІНструментальник

виготовляє

одну

й

ниА

сепарат6р- .

ОпеnаЦlю t'

було механІзовано.

r.

робіТННк

В1ЛОГУБ, інструмен­

таЛ8~О~О , ~exy_ , свІт­ лотеХНіЧНОГО

заводу .

(Літературний

запис на·

ний Червоний прапор \ МІнІстерства буЗіВНИ- ( цтва П1дприємств наф' \ тової І газової промис· ( ловостІ СРСР і ЦК

профсп:лии

роб' тник : в І

перемогою,

завойова- :

нафтової і газової про· ~ мисловостІ країни. ( - Ми пишаЄ~10СЯ ною

в

наполегливом у;

змаганні з трудівника· ' ми 6ратн:х країн, сказав кореспонзентов'

-

РАТАУ

начальник

БУ ­

д : вництва цього об'єк­ та Тадеуш

Зел і нський ,

~ ~оботи йдуть У при· :

с"ореному

ударном у'

темпІ. Ми пост : йно д ' _ І стаємо тивну

ських

дійову

опера­

допомогу

радян,

спец : ал і СТ і в­

прац:вник : в транспор ' ту. і нженерів . учених · консультантів.

ставлено Т?ННІ СІМ

Уже по·

на зал'зобе· ~

фунда менти

потужних

кач у вальних

Тепер

ведеться

годження

вс і ~

газnперр·

турбін

\ (

нащ· ,

автоматич ·

,

них пристроїв І ззсоб'Р ' Т Р ттеМеХЯЯіIШ .

Вже до кіН!IЯ року го

IІУбе

паЛИRО

європеЙСhК ! тнчн: країни

PF.13,

М.

щого Kopet;nOHaeHTa) .

\ .

О;!f'ржат!,

-

сон'RЛ' (" , : члени :

.

ХАБИН':'ЬКИй "ор. РАТАУ

--------------------------------------.-------~~--~-~~------~--------~---------.

П'ЯТНИЦЯ,

28

квІтня

1978

року

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

3

стор .


ЕОДОВКА ЧИТАЧА ЦИХ

дюдей

МіцнІ

поважають

кров

донори. рік зда­

директор

пропагують

своїх

учнів

Червонопрапорного

суперника

війсь-

Школярі у своїх

...

занять

з

проведен-

початкової

гри

12.05 12.35

14.50

негоду,

15.20

вогни­

16.30 17.30 18.00 18.15

на ро­

18.55 19.55

22.35 23.50 10.00

краєвид .

Тільки

Але

архІ­

«Зустрічі. знаАомства. зу­ стрічі>. «СьогоднІ - OJler ПОПОВ» , ХУlJ.ожніА теJlефіJlЬМ .За сІмейними обставинами» • І, 2 серії. (21.00 Програма «Час» . • Бенефіс>. За участю на­ роднЬ1 артистки РРФСР Л. Гурченко. Мелодії і ритми зарубlж­ ноТ естради . ПРОГРАМА УТ К. т. ДJI. lJ.ітеЙ. «Соиеч­

К. т. .КиТ. П~РСIJ.С •• ТКО­ виА.. Репортаж 3 площі ІменІ ~овтие80Т pe80Jl~ ці1. іl.00 К. т. новини. 11.15 «ПlСня піонерс~к". 11 .45 «Трудови. переКJlИК>. РеспуБJllканс~киil репор·

луг, чудовий

таж .

12.30 • Весн.иl

віДПО~И­

це лиш

сонце

і

-

13.10

інші

13.50

це

15.15 16.00 17.00

вигляд ма­

17.30

ж

притяг.не

Вперше

Кои-

екрані УТ дотеJlефі"Ьм • Пlвнічні етюIJ.И>. Для дітей. «Хатинка-вер­

иа

К. т. «Па .. lтра>. І. '\АвазовськиЙ. «Кают-компані. «Глобус>. 'KOMCOMOJlЬC~lIa традиція>. К.

т.

19.00

до

тих, що

Пlсн!

юиості>.

«Насмішкувате

мо.

щастя>. ФI ... ~м-виста8а. К. т. · ІнформаЦійна проrpaMa .Вісті>. ДокументальниА фі,,~м. К. т • • Пісня на конкурс>.

19.30 19.45 20.45 • На добраніч. діти!> 21.00 Програма .Час>. (М . ). 21.30 К. т. Б. Асаф'о. «Бахчисарайський

ковського.

ПРОГРАМА

фонтан> .

НА

-

ОБЛАСТЬ

8.10 Студентам-заочникам. 15.00, 20.30 ДЛЯ ТНХ, хто пае

ВДЯЧН:СТЬ ЗА ПОСЛУГИ Дружний колектив

майстерні

мова.

пра­

по

15.30 16.15

ре­

день,

коли

Приймальниця А.

метська,

17.40

той же

завітав

17.55

сюди.

К

Не­ 19.00

ли мене і швидко викона­

замовлення.

працівниць

тися

У

можна

культури

вання. 3а це

вузів.

всту­

Російська

«сти .. lcти.ні

ресур­

си синтаксису>. (М.). Тележурнал .Звіздар>.

Художній

фіJlЬМ

Із

суб-

«Зори принаДJlИ­ вого щастя>. 2 серія. Документальний те .. ефіJlЬМ «Етюд>. Екран . студеита-заОЧНИllа. І курс. AHг .. iAC~lIa мова. «Аиа.. ls КОИТРО"~НИХ ро-

біт>.

закрійниця М. З.

Гусак, швачка О. В. Пав­ лусенко привітно зустрі­ ли

до

титрами

монту меблів. У цьому я

пересвідчився в

Ан-

тологl. МОJlодіжн01 піснІ. НашІ прем'ори. Л. Ма ... ю-

riH.

влаштували смітник? М. СИМАКОВИЧ, жите.ль вупицl Мая­

в

Клуб

ф

21.15 22.15 22.40

цих повчи­

НІмецька

.§ 16. IнфініТИ8, Чемпlоиат світу

«Незакінчений

Програма

збірна

обслугову­

я їм щиро

І. ГЕРАСИМОВ,

юзу!. .в гОСТяХ

11.00

.,

. ! Коммунистической партнн УкраинЬІ, 13.30

.МузичииЙ

,бірна

(Прага).

«ВечІрні

збіриа

мелодіТ>.

світу

Конхок.ю:

3

Канади

збірна

-

(Прага).

В

перерві

НО8ИНИ,

ПРОГРАМА УТ Концерт майстріВ

12.00 . 12.45

тецтв

Харкова.

К.

Наші

т.

л.фільми

мис-

прем'єри. «Біля

!е­

самого

синього моря>, «Поnаруй ЛЮlJ.ом річку>. І К. т. Для діт • ... «Катру­

. 13.15

СИН

кінозал».

К.

14.15

т.

Г.

тична

15.00

К.

Свиридов. «Пате­

ораторія».

т.

ська

.Твоя

КОМСОМОJlЬ­

юнІсть».

15.45

Вп.рше на екрані УТ му­ ЗИЧНИЙ фільм .Мон Кар­

16.45

К.

мен».

і

т.

Концерт

~CTpaДHO­

симфонічного

оркестру

Украінського раlJ.іо .

телебач.ння

17.ЗО К. т. Наші прем'єри. А . М'ястківськиА . .При світ­

.. і

соняшників>.

турни й

18.ЗО К. 19.00 К.

Літ~ра­

театр.

т. т.

Музична вікторина. Інформаційна про­

грама

.аме ...

«Актуальна

ра>.

19.45 К. т . • НедіJlЬНИЙ сувенір> . Музнчно-розважаJlьна редача.

К.

20.30

. т.

«АJlьманах

пе­

ченіші СПОP'fсмени. 3а підсумками змагання місця роз­ поділилися так: перше місце із сумою 273 набраних очок завоювали по­

рошківЦі, друге спортсмени ДОНу, третіми стали пластмасівЦ\. Наступні місця відповідно зайняли команди

«Торгмашу~, нату

ревообробного

ВblХОДИТ

фі"ьм

ухраинском

об'єднання,

друге­

09034.

В особистому заліку став В . Ратушний, на

переможцем другому-

Г . Шеїн, на третьому місці

пов -

всі представники

рошкової металургії.

третє Лариса Хархун (завод по. РОШКОВОї металургії). Ю. ШЕВЧЕНКО, Інструктор ДСТ .Спартак.·.

Б. По­

-

заводу по- \

У жіНLJК перше місце виборола На­ дія Мельничук (за,ВОД порошкової металургії), друге - Ірина Мірош­ кіна (фабрика дитячого трикотажу) і

Редактор

Є. ФЕДЯН.

"іиопо­

ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ ТЕЛЕВІЗОРІВІ

те"е1J.0щ>.

.сонячний

21.15 Програма 21.45 Художній

«Час>.

З 1 квітня 1978 року введено новий вид абонементного обслу­ говування телевізорів чорно-білого і кольорового зображення.

(М . ).

фіJlЬМ «РеАс першиА. рейс останніА> . По закінченні к. т. Но-

Щом ~ сячна вартість абонементного мІру екрану по діагоналІ:

ВННИ .

ПРОГРАМА

НА

ОБЛАСТЬ

Фільм-концерт

8.00

марш> . Вірші

В.

фі"ьми.

Музична

nporpaMa.

«У

тварин>_

світі

більше

Концерт. «Подвиг>.

лауреат 8сесоюзного конкурсу Р. Б8ЛОВ (дом­ (М _ ).

ра).

Зюзюкін.

«Через

.Ів.

qисько». ТеАе8иста8а. Молодіжна програма.

13.55 15.30 16.05 17.05

«Музичниil

участю нального

мнстецтво.

з розмІ­ по діаго­

налі

см

59-61

обслуговування

Бу­

8,40 12,00 15,60

5,00

60,00

1

ремонт чорно-білого

1

нольорового

планово-прОфілактичні огляди (ремонти) не рідше двох разів на рІк у погоджений з абонементом час;

позапланові ремонти на дому або в майстерні по разових заявках абонемента, з заміною (за необхідністю) дефектних вузлів, деталей, радіоламп, а також кінескопу, без додаткової OJIлатн.

«Ленініанв>.

ЦЕ ЗРУЧНОІ

HAДIRHO!

ВИГІДНО! Адмlнlстрацlа та спlJlкова органl,ацl.

Rористуйтеся послугами радІотелеВіЗійНОГО ательє!

профраlJ.­

АдмІнІстрацlяl

rocny .РусаНіВСЬКИЙ> ГJlибо­ ко сумують з приводу смер­

тІ

робіТНИІІа

рана

palJ.rocny,

вете­

війни І працІ СОЛОВ'Я

........

Дмитра ПаитаJllйовича І аИС.50ВЛЮJOТЬ спІвчуття рІдним І БJlИЗЬКВМ покlйно­

аа

••

ее

квІтня

29

житлового

ro.

ее

••••

ее

масиву

про­

водиться весняний

яр­

марок

то­

по

ПраВ"!НRR, профспl"кова

партІйна І органl,аціі

раЙСПОЖИВСП!JlКН

продажу

вшня.

Запрошуємо

ВИСJlОВJIЮ­

ти

JOть співчуття працІвнику п_ Д. МихаЙJlОВУ, його рід­ ним

І

б"и,ьким

смертІ його

З

бать"а.

ІІІОСІІ»_

аа

районного І

НАША

яЗЬІке,

· вул,

Иlвська,

8

аа

ае

ее

аа

ее

..

Нористуйтесь послугами

наших ресторанів.

Замовлення приймаються заздалегідь.

Адміністрація.

аа

___ оС"~.,.q''''_'''''':>-_оС"""с, __ ~с..:''с,..q •

ТЕЛЕФОНИ: редактора -

дента місцевого

19-3-82; заступника редактора -

рад!омовлезня -

масової роботи. фотокореспондента -

~,~q:~~~~.,.,~~~~~~~~q~·.~~.~.,~"~~C~~~~

Індекс 61964. Бооваос)оu CLPyxapHJI Київського оБЛУПРІвліНИ8

аа

Ресторани сПролісок. 1 «Горизонт. Бро­ варського комбінату громадського харчування приймають замовлення на обслуговування пе­ редсвяткових вечорів до 1 Травня 1 до Дня Перемоги.

.,..,.q.,~~..,..q_.q

І

І вІдповідального секретаря. відділу сІльського господарства. кореспон- І У. вівторок. середу.

АДРЕСА=

255020, 11. БРОВАРИ, К 154

відвІда­

ярмарок.

ДнрекцlЯ Броварсь­ кого змішторгу.

npHB0IJ.Y

ШАНОВНІ БРОВАРЧАНИ!

на ринку

варів народного спожн­ Со­

аа рік

0,70 1,00 1,30

телевізора;

20.55 ДокументаJlьнl те .. ефі"ьми. 21.45 Художніil фі"ьм «ДОРОC.JIІ ,.іти •• (М.).

.0-

Ціна в крб.

кольорового

зображення ром екрану

технічне

артисті. оригlжанру. (М.).

Програма «Здоров'я>. «Київська орбіта>. «Біля театральноУ афІшІ>. Вечірня каЗІІа. (М.) . Радянське образотворче

17.55 18.45 19.15 20.15 20.30

роз­

Радіотелевізійне ательє у ві;щовідності з правилами абонемент­ ного обслуговування 8 рахунок абонементної плати проводить:

абонемент>.

«9-а студія>. Естрадна програма

см

65

телевізор

Гра6

12.30 І.

см см

35-43 47-61

згІдно

,а місяць

зображення

Маяковського.

обслуговування

ЦІна в крб.

Розмір екрану по niaroHaJlI телевізорів чорно-бі.,ого

«Зелений

(М.).

Документальні

8.30 9.05 9.30 10.00 11.00 11.30 12.00

opraH 5pOBapCKoro ropKoMa roponcKoro •

ва

комБІ­

заводу .

ремонтно-механічного заводу, третє­ фабрики верхнього дитячого трико­ тажу, четверте - автопідприємства

20.45 • На добраніч, lJ.іти!> 21.00 ДокументальниА

Cobe-n>в вароIJ.ныI депутатов І(иевской области. Газета

заводобудіВНОГО

світлотехнічного

У другій підгрупі на перше місце вийшли спротсмени виробничого де­

..,~~~q_oC"_~q.cc~c 'oC"_~#>O'~ 'C<oor~.,..,с,..g"'''''~о#с

«НОВАЯ ЖИЗНЬ,. -

і

дорожеА>.

.аЗIІИ'.

Мул~тфіJl.М «Пригодн ратlно>. 12.30 .сI".сыa годииа»,

lиваnlд ВеJJИКОЇ ВІт­ ЧИЗИJlИої війни, жи­ тє.ль м. Києва.

хокею:

Літня спартакіада міста стартува­ ла. Першими на старт вийшли плавці. На спортивному комплексі заводу по­ рошкової металургії зібралося більш як 80 спортсменІв команди деся­ ти колективів фізкультури. 3разу ж після першого запливу стало зрозумілим, що основна бо­ ротьба розгорнеться між представни­ ками заводів порошкової металургіУ, пластмас, «Торгмашу~ і деревооб­ робного комбінату. У складі цих ко­ манд були найсильніші і найдосвід­

.

НЕДЩ,., 30 І(ВІТН.ІІ ПРОГРАМА ЦТ 10.00«С .. ужу ра"яисыІllуy

вдячний.

з

-

«Часо.

Чемпіонат США.

ху,.ожнlх

(М . ).

світу

СРСР

Фінлянnії. Програма

-

пасІНІ>. хокею:

ГРУЗННСЬІІИХ

теJlефl"ьмів.

пер.дтрави •• а> .

Чемпіонат

церт .

3бірна ЧССР зБІрна ФРН. (Прага). У перервІ, 19.45 - вечіри. lІа'lІа. «КJlуб lІіНОПОДОРО:ІКеЙ>. ТелефlJlЬМ. роткометражних

листами>.

програма.

кінопоIJ.ОРОЖ.Й>.

Новини.

22.30

мова.

s

ПЕРЕМОГЛИ ПОРОШКІвgІ

вистава> .

вашими

«Країна

21.15 21 .45

тинка»,

14.20

згадані вули­

відповідальності

цює

«За

кументальний

місце стане розсадником інфекційних захворювань.

кращий

голоси>,

церт.

МРlЯ .

Насправді ж тут смІтник, на якому можна побачи­ ти все : бите скло, гілляч­ чя, рештки продуктів.

Хто

мистецтва,

КО» ,

-

ці .

16.20 17.00 18.00 18.15 19.00

10.30

У гарному мІсці розта· шована вулиця Маяковсь,

й

с Рекс-актор».

Новини. Лауреати ЛенІнськ01 пре­ мі1 1978 року в галузі .111тектури.

ВУЛИЦЯ ЗАХАРАЩЕНА

Не

МолодІ оперні співаки. Лауреати Л~нінськоr "ре­ міТ і978 року в гаJlузl на­ уки і технІки. ХУlJ.ожніА фі",ьм д .. я дl­ теА • Ми 3 Ву",каном >. .Очевидне иеilмовірне>. МУJlьтфіл~ми · .Висока гlр­

т.ратури,

.N!I 304.

Ю'І'ь

ХОРУ.

Програма ,Здоров'я>. Тираж ,Спортлото>. .МузичниЙ абонемент>.

И.».

В.

І. Тищенко, В. 30бов, В. Новосьолов Й іншІ. Л. СИВЕЦЬ, мешканець будинку

ного, тут

ЧУК 1 ЛарисІ ХАРХУН. Фато П. Гonов8В&

пlдсу-

в тому,

«Т.атральна

Чичков .

спортко­

вручає диплом ~еремож­ цям Надії МЕЛЬНИ­

учень Шевченківської середньої ШКОJJИ.

В.

міського

перемозі

А

Музнчна

Бет­ П. ЧаЙI.О8СЬКОГО, Ф . Шуберта, А. Брамса. «Це ВИ можете>. Виступ Державного Ореи­ бурзького російського на­ родного

13.20 14.05 14.15

бочого дня . Старанно працювали подружжя Нри­ вицьких, НирющенкІS, Ниргацинків , Г. Мархат­ ка, Ю . Бей , А. Бичков, В. Сатанін, Л. ЄгоркІн, В. Трутень, А. Губан,

Пригріє

КВІТН,.

29

ПРОГРАМА ЦТ Концерт , творі. Л. х.О8єна.

Грищенка, які вийшли

вати.

не в

13.55

11.35

початку

мок

сЗірни-

ліворуч­

мітету В . Г. КОТЕНОК

і

nіалог>. Вистава Держав­ ного акаnемічного театру Ім. eBr. Вахтангова.

Бацука,

до

основний

пІдготовки чи спортсменІв.

Перший тайм баскетбольного поєдинку прохо-

У числі ударникі8 слід

суботник

Проте

Гузій

фото:

лова

ця~. ОСЬ 1 нещодавно у що ця зустріч ще більше школі вІдбулася товари- здружила учнів з воїна­ ська зустріч з волейбола ми Радянської АрмІї . і баскетбола. П. НЕБРАТ,

ном.

Г.

перемогу

спортсмени В. Ю . Григораш.

органІзації

Цими днями мешканцІ будинку М 304, що по вулиці Ниївськlй, вийшли на суботник. Це був су­ ботник по благоустрою навколишньої територlІ.

назвати

С ,1ужену

48: 21.

майданчиках. А в о їни приїздять до школи. Вони у

На

Ірина МІРОШКІНА на дистанції 100 мет рів. Ті . результат - 2 хвилини 24 секунди; внизу - го­

1 здобули за-

відчутнішою . Успішно зі­ грали у цій зустрічі

вlnськової

ТЕРИТОРIIО ВПОРЯДКУВАЛИ

з

чіткій органі за­ відірвалися від

ступають з концертами, змагаються на спортивннх

СУБОТА.

працювали

СПОРТ

шев­

у змаганні волеI\60Л!С­ тів перевага учнів була

О. ГРЕВЦОВ, .пікаl' ЛІткІвської дl.ль­ ввчної nlкарнl.

всІ

СПОРТ

ПЛАВАННЯ

старших друаlВ: знайомляться з ЇХ життям, ви-

нІ

донор­

на

СПОРТ

І лише в

20-хвилинцl

ки БІльш ціі атак

товаришІв.

Незважаючи

другій

школи з воїнами вlйськової частини НИївського

допомагають

ський рух І залучили до цІєї благородноІ справи чимало

зв'язки І див на рівних.

в

кового округу. часто бувають

фаб­

.рики імені Т. Г. Шевчен­ на . А. О . Норобова, заві­ дуюча відділом кадрів фабрики А. М. Ільченко , водій цього ж підприєм­ ства В . В. Нузьменко 1 бухгалтер А. В . 3авго­ 'РОДНЯ, роБІтник радгоспу 4:Літківський~ В. В. Про­ ценко, вЬдій Броварсько­ го комБІнату громадсько­ го харчування А . Г . Хо­ менко. Вони не лише са­ мІ здають кров, а й ак­ тивно

СПОРТ

ШевченківськоУ середньої ченківські школярі зав дя­

вдячнІ хворі, яким повер­ lНуто здоров'я, а то й жит­

вали

дружні

встановилися

колективах, Ім щиро

ТЯ . Ім'я їм Юлька разів на

СПОРТ

Jl.Р~ЖБА а воIНЛl\IИ

їХ ПОВАЖАЮТЬ ЛЮДИ ~ трудових односельчаl1И.

СПОРТ

19-3-і8'' віддіJlів 19-4 ·67 .

19-4·47:

ПРQМИСЛОВОС1·! .

Газета

виходить

оп БЯТНИЦОЮS і формату суботу. сяг "азет"

;Правда>.

~~"",~~-~,g~~~~~~"Сqg~-~~~,~,-~-,~ ,

~пра8ах видаВJIJIJ1Та. поліграфії і КНИЖКОlЮї тnnгівлі. вvл. Київська, 154.

Зам 2175-1"1.360.

67 номер 1978 рік  
67 номер 1978 рік  

67 номер 1978 рік

Advertisement