Page 1

ПРОЛЕТАРІ всіх КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ!

СВЯЩЕННА ПАМ'ЯТЬ

~ .N!! 74 (4388) СЕРЕДА

PaДjiHCI>Ki

11 ТРАВНЯ

1977 р. Ціна 2 коп. 'WJ

_~

люди,

прогресивна

громадіськість авіту урочисто від­ значили свято Пе;ремоги, вшану­ 'ВаЛИ пам'ять тих, хто не пов~р­

МОЛЬЦl 1 піонеrpи.

НУВСЯ з

полів БWI1В,

хто віддав

ність нашої БатькіІВЩИlНИ.

3 17 НВІТНЯ 1937 РОНУ ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО KOMl1ET~ ІЮМУНІСТИЧНОJ ПАРТП УКРАІНИ МІСЬКOJ І РАИОННОІ РАД ДЕl1УТАТІВ

ТРУДЯЩИХ R {IВСЬКОI ОБЛАСТІ

НАРОДНИЙ, У ВІКАХ нашій

Зрівнялись

з~млі

із

.'Іинах

RBiTYf:

ми,рна

,веСІна.

землею

ок~пи

вогневих рубеж'і l В.

пиль'но ох()роняти мир

лі, зміцнювати

нові

на зем­

його ударною

Перший

сеюрет3іР місьК'Ко-

міста,

му партії Л. І. Павленко :Вру­

за'J)убцю,вались рани... А па­ м'ять про ни'{ живе. Пам'ять

чає ГеjЮЮ Радянського Союзу, почесlНОМУ г,ромадяюrnу Вро­

про тих, хто вімшв життя за

вшj)iЇВ С. Я. Кра,с()вському па­

честь і

м'ЛТlНУ адресу, а такаж почес­

незалеЖ1Ність Батьків­

щини, за мир на землі, жити­ \[е

вічно

у

серцях

людських,

її зuереже для нащадків істо­

рія.

До паМ'Я'!1НИКLВ загиблим

вдячні броварчаlllИ кладуть живі І\'віти . ВшаlНYlВати г~,poї.в, полеглих у жорстокій БОірні, вклони'ГиС'л мужності побрати­ "і,в, які ,не вернулись з поля

uою, прибув до обелkка Сла­ ви

колишній

Другою ма,ршал

ського

КОМаІ!IДУЮЧИЙ_

повітрЯІНОЮ армією, Герой Радян­

авіації

Союзу

ський. Кінотеатр

С. Я. Красо,в­

«Прометей».

Тут

зібралися ,ветеvани вшни і праці, передовики іВиробmщт­

ва, гості

колишші бійці 2-ї

-

По.віт,РЯIНОЇ армії, З6-го гвар­ дійськаго БеРЛLНСЬКnГО орде­ ні,в CY,BopOlВa і Кутузо;ва а,віа­ поЛ/{у, меШК3інці міста. З до­ п(}віддю «Великий подвиr в істо'рії людства» виступив го­ ЛОlва виконк()му міської Ради

депутатів трудящих О. П. Ко­

ну

грамоту

ХОВаінні

молоді

громаДЯ1НИНУ

слюсар

завадобудівного комбі,нату Г. В. Іващенко. Він розпо,ві;в, якими

нелегкими

ЙШОВ

65З-Й

полк,

де

lIfexaHiKOM, -

ардеінів

бомбардувальний

довелось

трибу;ні

д()рогами

служити

~o перемаги. повний

На

ка;валер

Слави, стрілець-ради,ст

участь

-

почесню[у

міста М. І . .ТІ а­

Поче~ними грамота:llИ )[іськ­ кешу Компартії України і ці,н­ пада.РYlнками

нагЄіРОД­

жено ветеР3інів війни колиш­ ніх ВОШІВ Другої ПQ.вітря,ної ap~IЇЇ Д. О. Буханова, М. С. Щербwну, д. І. Г,о,регляда і меш.канцїlВ міста Героїв Ра­ дянського Союзу О. Д. Вороб­ йова, Ф. К. Бендеберю, вете­ ра.нів В. Ф. Таганцева, С. М. Пазенка, М. Т. Поліщука, Ф. Т. Шипиленка 1. К. Цімо­ шинськог(), Д. Т. Чумака, В. О. Власюка.

На

'зборах

веТeIj)а.нів

~исту;пил'и від

36-го

авіаполку

К П. Чалий, маршал аіВіації, Герой PaJIJl1HcbJ\ar() Союзу С. Л. Красооський, почеоний грома­ дянин міС'Га М. І. даГJнова.

* * *

ку.

вулиці Киї,вської поча­

3

лась

урочиста

маніфестація,

їХіНЮ

будівництві електрост3іНЦій, мІст, нового суопі.'ІЬСТ­

ва.

До

обеліска

ніжжя

про

перемогу

радян­

З6-го І1вардіИського палку, за­

С'ІУJhении

Німеччиною. І біля кожного будИ!lllКУ, теж як і в перший

ДЯІнських о'рганів, ни па;ртії і ,війни ЖИіВі J\oвіти. Іх, сла,вних

перекличку

особ,ов()го

складу.

дьотчики, шту,рма'ни, солдати й офіцери М,1рошниченко, Ов­ чин'Нико,в, Ду:б()вик, РумЯІН­ цe~, Аліє.в, К()рчагі.н, Больша­ KOIВ... Загинули смертю хороб­ рих в бою за честь і незалеж­ ність ,P~,II)HOЇ к>ра~ни. Безсмерт­ НИй ваш п()двиг, геро'ї.

- Колишні Ф1Ро'Нтовики, їх сини і внуки, 'нащадки бойо­ вої і трудової слави батьків, CЬ()ГOДIНI

о()воюють

БИ'j}Об,ництва,

КО,МСО­

Шнки до могили НевіДО)JОГО солдата у парку Вічної слави по­ Ішали член Політбюро ЦК КПРС,

перший секретар ЦІ\ Компартії чисті збори, на могили відомих України В. В. Щербицький, Го­ Президії Верховної Ради і безіменних геІЮЇВ, до ~[(iHYMeH­ ло'ва ті,в і НЮІ' Я1'никі,в жеР11ВЮI фW­ УРСР О. Ф. Ватченко, Голова Ра­ шизму були пак.'Іадені жи,ві кві­ ди Міністрі' в УРСР О. П. дяиrко, інші

ти.

У ;IJ;eflb с'вята пе­ р~моги, до ,[огили Невідомого сол­ дата біля к.ре..'І1Лівської сті,ни вшанувати па-м'лть ,героїв при­ йшли член П()літбюrpо ЦК КПРС, мініс'11Р оборони СРСР, Маршал РадлlНСЬКОГО Союзу Д. Ф. У СТИ­ но'в,

перші

ь:ерівники

партії і уряду

республіки .

У

свято

люди

Пе,ремоги

схилили

ГО~lОВИ

,раДЯlНські пе,ред

па­

м'ЛТТЮ вір:них синів і дочок, які ві'ддали життя за світле майбут­ нє .прийдешніх поколінь.

9 ТРi\lВIНіЯ о 18 ГОДИІНі 50 х,ви­ ЛИІН Центральне телебаче,ння і Маршали Радян­ Всесоюзне !Радіо провели пе.реда­ М. В. Огарк()в і иу, присвяче,ну пам'лті полеглих

засту,п'ники

MIН\'C'l1pa

оборони СРСР, ського Союзу фашизму. Ш)!; В. Г. Кули,ков, , начальни,к Голов­ у боротьбі проти ного політи'DНОГО управління Ра­ акорди трау,рної \Іел()дії звучать длнської Армії і Військово-Мор­ сло'ва: «Згадаємо тих, хто заги­ за.хищаючи БатьківщИ!lllУ, ського Флоту генерал армії О . О . НУІВ, є.пішеов,

пе,рший

заступник :ІІі­

хто до

о,ста'ннь,ої

юрaд:rлі &ро,ві

ні'С1'ра об()рOlНИ СРСР, генерал бився з ВОIРОГО'М за свободу рід­ армії С. Л. Соколов, заступ,ники ної 'раДJИіСЬКОЇ землі, хто не ді­ мі,ністра о'uорони СРСР, Марша­ йшов з нами дО Дня Перемоги ...» Настає хвилина мовчання. 3а­ ли Радянського Союзу і родів війсь' к, генерали і адмірали. До \[овкли всі. paдiocTaJНЦЇЇ Радя' н­ могил НевіДО:llОГО солдата покла­ ського Союзу. На екранах теле­ Вічний вого'Нь слави, дається 'Вінок з живих к'вітів . На візорів його червоній стрічці наПИС:J.'НО: запалений на ~Іогилі Не,віДО)JОГО «Не,ві'дом()му солдатові від вої­ сюлдата біля Кремлівської стіни. У містах-героях, столицях со­ нів Збройних Сил СРСР». Хвили­ воєна­

юзних республік прогриміли, роз­

чальники вшану,вали пам'ять по­

цвічуючи небо в,сіма баР1!ами ве­ селки, святкові Ісалюти. Віч'на r ла,ва героям!

ною

~Іовqання

раДЯlНСькі

леглих у боях. Біля обеліска Слави НіЦ Дні,п­

(ТАРС-РАТАУ) .

ром у столиці РаДЯНСЬКQЇ Укр аї-

ОБЕЛІСК

НА

ЧЕСТЬ

МІСТА-ГЕРОЯ МОСКВИ 9 11!>ав'ня, в день с.вЯl'кування 32-ї ,річниці перемоги радянсько­

герой». Обеліск являє собою ()прямовании у ви~о,чіIНЬ 40-мет­

го народу над гітлврівською Нї- ро.виЙ гранітний чотиригра'нник, меччИ!ною, на Кутузо'ВськО\[у у'ві,нчаний Золотою Зіркою. Біля його основи три постаті: сал­ ПРОDпекті ,сталиці вііЩбулось у,родат, рю'бі11НИ'К і ,робітниця. 3-на­ чисте відкриттл обеліска, епо\lенн\И ifiOдії бу,в IПРИСВJlче.ний рудженого

MOOlt.Bi

на

честь

п.рИСВОІШНЯ

)пітинг т.руДЯщи,х МОСКJВИ.

пачесн(}го ЗІвання «Місто-

(ТАРС).

, просто,ри

Си,біру, будують БАМ, борють­ за

ДОСТРОКОІве

виробничих му,

-

планііВ.

викона,н'ІІЯ

І в

цьо­

сказан, висту'паючи

на

мітингу, ветеран вій,ни М. Т.

-

ClВЯЩelНний О'бо­ пам'яттю загиб­

Будьте гід:ні ЦlЄI па.м'я­

ті, закликала присутніх почесний громадя,нин міста М. І. ЛагУ/но,ва. ПРИМ'ІІО­ ЖуЙте слаlВУ бойо!Ву 'у труді. Слався у віках, подвиг народ­ ний.

зустрічали мешканці мі,ста . Із

пі,сня

ли пам' Я'l1ну адресу. Робітник заводу пла'стмас Анатолій Трушко Д3іВ слово iВeTepaJНaM

барвистюlИ

ники художньої

.вІД б()лю утрат. Іс,віт-

жО<рст()кш

при()вячений Дню Перемоги. Маи()р .м. О. К}'І3ьміlН, IWлиш­ ній вої'н З6 а,віа,полку, робить

зе~ІЛі ветерани ПD.1ІКУ залиши­

-

ветера­ поклали

боротьбі ~ідстояли честь і не­ залеж;ність Батьківщини, бу!рхливими оплеСІ>ами зу,стрів тисяч()лю}ЩІИЙ стадіОIН «Опар­ так». Тут ,відбувся )ІЇТИ!НГ,

день перем()ги, сол'даті1! війни

ми і сль()за"и на очах. Гірки­

під­

фронт()виків,

я,кі в наД3ВlfiЧайно

М. О. ГригореНI\О. На згщдку про ЗУСТJJіч на ,()'рова,рській

весняни"и І\,віта­

й

авіаторам

представники па:рт4йних і ра­

лих.

коли ,перші за.ТI'ПИ салюту спо­

Слави

паМ 'Л'fIника

ВітчИ13НЯНій війні. Йдуть ве­ тера,ни. Чіткий і впевне,ний їх крок. Як і в далеКО~IУ 1945,

ми

муж,ність

н~вих

Поліщук, в'язок перед

вістили

Ж

прод()вжують' СИНИ

присвячена 32-й річниці Ве­ ликої Пе.ре~юги у Великій

ського Інароду на'д фашистською

будівельник УРСР

подвиг

ся

травня, 10-а година Р3ін­

9

До присутніх у залі зверта­ віЙіни,

активну

ГУ'НОІВіЙ.

РЄі1'енко.

ється Іветеран

за

у війСЬКОВО-illатріотичному ви­

ними

-

.'Іими

дочки 'на за.водах і полях, на

п,рацею.

На ірозва­

під'НЯЛИСЬ

міс­

!) TP3iВНJI,

СЛАВСЯ, ПОДВИГ На

J'

редо,вики

тах і селах краї.ни пройшли уро­

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ

тридцять ,друга

Ки~ві у почеClНУ ва,рту

стали вете'рани віЙіНи і праці, пе­

ЖИТТЛ за визволення і незалеж­

...

ни ~IЇCTi

Потім 'над стадіоном попливла

-

му.ж,ня,

світла.

Учас­

са\/одіяльнос­

ті славили Ів піснях героїз\/ і мир на зеМ.'Іі .

труд, щастя j

9

**

травня

1977

ЮТЬ вулицямн

року.

Кроку­

Броварів ветера­

ни війнн, відзначені багатьма орденами і медалями. Серед них - представникн ДругоІ повіт­ ряноІ армії, які прнбули в }іро­ варн на свято Перемогн. На знімку вгорі: КОJIНПlнlй коман­ дуючий Другою

повітряною ар­

Мією маршал авіацІІ, Герой Ра­ дянського Союзу С. Я. Красов­ ський разом з керівниками йону біля 06еліска Слави.

ра­

Фото М. Семннога.

**


ДЕМОКРАТІЯ, НАРОДЖЕНА ЖОВТНЕМ ~~:::::~~aPTii трудящі нашої

І СПЕЦВИПУСН J{g

2

що охопив усі Сфери життя суспільства. На ділі були забез­

народів! Ці полум'яні слова

(

печені небачені і неможливі в жодній капіталІстичній нраїні свобода і демонратія, рознВіт матеріального і духовного жит­

революції. Ці висоні ідеали вперше за всю історію людства

~

тя народу.

стали змістом життя мільйонів людей.

сучасному

нальні

світі націо­

відносини

ються

вJ.дзна"lа­

особливоіо

складніс­

тю. Тому й сьо.годні так ак­ туально

звучить

заувшження

В. І. Ле.Ніна про те, що це «світове питання, без пере­ більшення світове».

При капіталі'зМі !Національ­ на

проблема

неРОЗВ'Яізна.

Це підтверджує весь іСТОРИЧ­ ний ДОСВі'Д. І сьогодн.і вона стоїть як ніколи 'гостро. Це - і міждержавні конфлікти, й існування расистських ре­ жИ'мів у Родезі'і і ПАР, і ста­ НОВИlIЦе расово-національних меншостей у цитадеЛі капіта­

ліСТичного CB~TY трагедія Ольстеру.

Національне національна

США, і

іГноблення

ворожнеча

ОСь що несе з собою капіта­ лізм. «,Марксизм непрнми­ римий з націоиалізмом, хоч би він був найбільш «спра­ ведливий», «чнстень.киЙ», тонкий і цивілізований, -

писав В. І. Леи1н.

Марк­

-

сизм висуває иа місце всяко­

ro

націоналізму

ціоналіЗМ,

-

інтерна­

ЗJIНТТJI усіХ націй

Приклад ОРСР, ііНШИХ со­ Ціалісти:чних

країн неспрос­

товно дOlВ-ЇB, що разом з л~к­ відацією

МіВ

класових

антагоНlЗ­

ліквідуються й

умови,

що породжують наЦіональну ворожнечу і націОlJальну від­

чуженість.

лося справжнє братерство пращі, братерст.во, спаяне спільністю .корінних інтере­ сів, Цілей і марксистсько-ле­ нінської ідеології.

на червоному прапорі нашої

~ПРС

товариш Л.

І.

Бреж­

нєв у доповіді «Про п'ятде­ сятиріччя Союзу Радянських СОЦіаЛіСТИЧНИХ Республік»,

-

ми маємо всі підстави сказати, що національне пи­ тання у тому вигля.ді, ;в ЯНО­ му воно дісталося нам від мину лого, роз.в' язане повніс­

'l'Ю, розв'язане остаточно і безповоротно. Це дося·г­

-

ненця,

яке

по

праву

поставити в один ряд

можна

з 'Таки­

...

ми перемогами як індустрі­ алізація, колективізація, культурна революЦія».

ЗЛИТТЯ економічних мож­ ливостей і ресурСіВ усіх рес­ публік

прискорю~

кожної

З них.

розв,иток

МЩн()ю мате­

ріальною основою

співробітництва госпо~арський склався

ни.

в

дружби і

став

фактична і

сферах

наРОДНОС'Dей

розквітла

краї­

забезпе­

рівність

життя

усіх

в усіх

суспільства,

культура

на

якісно

-

вав,

що

СОЦіаЛіЗМ

соці­

співжиття».

У

лася, стала

реальністю

історична

нас

політичних

справу

Це під­

одного з тань

спільства

-

справ.жньої

ції»,

су­

наЦіонального,

братер­

Народження

Ира,їни

початок

гарантує стійке

щастя.

ністичної партії і Радянської держави.

Нічого ПОДібно,го

І

сано 'В конституцlІ, і реаль­ НИМ життя.м величезна. І це легко довести. Наша демо­ кратія не передбачає пра­ ва .кожного мати роботу. От­ же, що вона може скЗ'зати на

захист суспільства, в яному ЛЮДИІНа не мож'е знайти нія­ кої роботи і змушена вмира­ ти з голоду?»

«Американсь.киЙ

спосіб

повну зайня­

ту всього народу. Все в ім'я людини, для блага людини!

лю­

Джозеф Олсоп, але ди­ станція мlж тим, що запи­

іЙ відпочниок,

вих умов, зроста;ння добробу­

усього

публщ ист

лення є не що інше, як Міф буржу3'ЗНОЇ пnопаганди. Що може бути спільного між способом життя ,господарів

Рад

міЛЬЙОНіВ

За:Значає

америк.анськиЙ

працю, освіту

свободи і

ззнтрашній день

про права

чує право на

ново,го

сьогоднішній

СЛіВ

громадянина,

життя»

В цьо:vrу головна мета, зміст уСієї діяльності Кому­

день сотень людства.

передової

планети

Соціалізм

нальна

найбільш

прекрасних

наукн і культури. Він лікві­ дує всі внди ГНіту, забезпе­

всієї

народам

шлях до

суспільство ви­

і постійне поліпшення життє­

етапу в історії людст.ва, .вка­

зало

це

Соціалізм

* * *

«Про

тість трудящих, створює ре­ альні МОЖЛИвості для все­ біЧНоrо творчого зростания всіх членів суспільства.

Батьківщини.

знаменувало

-

особи,

ства і щастя в,сіх народів на­

шої

КПРС

зволеної праці, справжньої демократії, дійсної свободн

розв'язання

рівності,

зазначається в

невої соціалістичної револю­

років при.к­

люtЦського

нового

60-у річницю Великої Жовт­

найскла~нШuих пи­

розвитку

трудовий

загальнонародну

Соціалізм,

ні за шість десятнJI:iть.

успішного

її

п06у~ову

постанові ЦИ

які відбулись у нашій Kpaї~

ла'Д

у

-

є

суспільства.

змін,

Протягом уСіХ цих Радянський Союз -

нас

внесок

і со­

ціальноекономічних

соціал~стичного його найвищою людИ'на праці.

дини у

нова

спільність людей

сумок тих

Гордістю суспіЛЬСТ'ва, цінністю є

ИритеРіЄl\'! ставлення до лю­

утверди­

- радянський народ. cBoro роду узarальнений

дей,

утверди-

«творить

ноаі, вищі форми людського

алістИ'Чна за змістом і націо­ за формою,

nюдина праці

новий рівень.

Збулось передбачен,ня вели­ кого Леніна, я.киЙ підкреслю­

єдинИІЙ

усієї

у нашій країні

чена

ся

організм, що

межах

Найвища цінність­

Наше суспільство підняло­

«Підбиваючи підсумок ге­ РОї'чиим звершенням минуло­ го півстоліття, відзначИ'В Генеральний секретар ЦИ

націй

у найвищій єдиосrі ... ».

-

\

~~~

НОВА ІСТОРИЧНА СПІЛЬНІСТЬ у

Мкр, Праця, Свобода, Рівність, Братерство, Щастя всіх

нраіни здійснили ленінсьний, план будівництва соціалізму,

бути не :vrоже му суспільстві.

немає

і

в буржуЗl3НО­ «Текст кон­

ституції США містить багато

ЩОСЬ

єдине для всіх

СOlЦlально

верств насе­

і\юно<полістИ'чних ;корпорацій і рядових робітників, вели­ ких землевлаСНИ1Ків і батра­ КіВ, фінансових Іверховодів і ДРібних чинОВНИКіВ! За свід­ ченнями газети «Вашінгтон ПОСТ», ба'Гатства лише трьох америкаіНСЬКИХ сімейств Рокфеллерів, Дюrпонів, Мел­ ЛОНів значно більші, нJ.ж заробітна плата і заощад­ ження сімейств робіТНИ­

ків США. В. БAlКУМЕНlЮ, кандидат історнчних наук.

o

00000

як

0

0

0

0

Ленінська дp~­

ба народі,В

-

один з

них каменів

наРІЖ-

міЦності

і

ме­

гутностl радянського держа;в­

ного

ладу,

невИ'Черпне

рело творчої

дже­

енергії нашого

суспільства.

Електроставgїи Котовськоrо у краєзнавчому музеї се­ ла СоколІв ка Крижопільсь­ кого району зберігається не­ звичайний експонат

--

гене­

ратор першої на ВiJНниччині

сіЛЬСько! електростанції. У 1924 році lІрид6ав його Г. І.

Нотовський для, Беса,ра6сь­ кої сільсь.когосподарської комуни, заснованої в сусід­ ній ОБОДівЦі демобіЛізовани­ ми

з

армії

кіННОТНиками.

Щонайбільше

десяток

лампочок могла засвітити ця слабень.ка

динамомашина.

Але як далеко бу ло видно 'і'і світлоl З бarатьох україн­ ських і молдавських сіл при­ ходили

люди

ilIОДИВИТИСЯ

на

енергетичне «ди.во» , побачи­ ти

в ньому

1

свій

завтраш-

ній день... Давно

ко~ним

За'карпатська ками

жили

у

злиднях

своє

Ві­

селЯ'Ни

до6Рl)бут

PI}KO~1

зростають

трудівників

і їх ДУХl)вні

Тере~ви

ЗaJПИТИ. Раніше

села Терес.ви Тячівськ-ого ра­ йону. В езnpС\іВ ,я, гол'од, ~BO­

діти селян у

кращому

мо,гли ЗДl)бути

лише

роби

,ву О'СіВіту, а тепер у новій се­

--

І}сь щІ)

мм' яті >сільських відслужила

область.

лишилось У

старожилів

про минуле.

реlдній школі

над

1200

разі

початко-

,навчається по­

дітей. Багато жите-

комунівська електростанція. Недалеко від СОКОЛівки ви-

Нове життя принесла в Те,ре,ову Р3і.Дянсь,ка влада. Змі-

лів, маючи !Вищу освіту, працюють вчителями, лікарями,

У,країНі Ладижинська сільська ГЕС і Ладижинська ГРЕС потуж.ністю майже в

НИlВся вигляд села, зміlНИ/ВСЯ і побут жителів. Замість непоказних хатиlН збудовано

інжене'рами, агрономами. У селищі працюють бібліотеки, к1нотеатр, дитячі садки,

електро-

теджі. З'явились IНОіВі lЮО1РЯД-

!iJомбiJНат побутового

станція Григорія Івановича Натовського-маленьке «ди-

коваші вулиці. На місці КУСта,рних підприємств створено

ВУ'ООIlJНЯ, лікарня. На ФОТ0: :вгорі ліворуч

росли одна ,з !Найбільших на

три ДнШрогеси. Але й пони-

ні світить нам з далеких 110-

жовтневих

років

доБРО'J\ні

КОМфортабельні ко-

магази.ни, їдаль>ні,

ресторан,

обслуго-

-'Кl}мбінат, лісер~я школа селища Терес- КОМСО'dОЛКИ Віра !ірон (лівосlЛьсь.ких трудівників МРІЮ. . . . . . ) . Н В' ~. . про світле щасливе життя. сокомбіН.ат, peMOH'l1ho-мехЗіШЧва, ВГОРІ іВ ЦЄ'НТРl -- МI}ЛОДl руч І аталка аНIИ, BTI}PI М. ЧОРНИВ ний ЗЗівод та і,нші пі~приємжителыItи селища, робітни.ці прав()руч -- в одмму із за-

ВО., щО зігрівало в cepц~x

кор. РАТАУ:

Дeq>евооброб'ний

С'J\Ба. Село Тересва пере11ВОІРИ-

деревообробного

комбінату,

лів

магазину

внизу -

.

садкш

культтоварim;

т

.в одному з дитячих ере-сви. Фото Л. :Ковгана.

,

(ФОТОХРooriка РАТАУ).

~.~-.

2

стор.

о

НОВЕ ЖИТТЯ

Середа,

11

травня

1977

року

о


ЗВІТИ І ВИБОРИ В ШКІЛЬНИХ КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

у цеНТрІ• уваги - навчання Головні збори навчального

-

року

комсомольські

мити

звіт­

дев.ізів

комсомольським

шкільною

увага

поліпшенню

партою»

відведено

.

боротьбі 'за глиБОКі

ло

зоваНо

уч­

Питання

успішності

заслуховувались

звіти .ком'сомольці,в чання,

про нав­

Івиконання

режиму

дня

тримати

НИЙ зв'ооок З їхніми

Вітчизняної війни П. Х. Швидак, пі.онервожата Н. Грінченко, комсорг 9-А

ретар парторганіз,аЦії ла

зав­

за­

них. УчнІ лися

І усвідо-

школи

Відтворенню за

рахунок

дійного

власного

стада

молодня­

ка на молочнотоварній радгоспу імені Щорса ляється >постійна увага. у господарстві ,одержали теляті від кожних 100 виконавши доведений Значно ни.к

вищим був

цей

фермі приді­ ТорІк по 91 корів, план. показ­

у групах передових доярок

о. А. Салай, М. Г. Мегедь, В. Ф. Тимченко та Г. І. ПТІЩі.

становив

10'0 голів.

Багато зусиль докладають тваринники, щоб у 'Нинішньому році запобігти яловості ,корів.

Уже в першому кварталі їх осіменено на 200 голів більше , ніж за цей ча,с торік.

У

господарстві

Є

добре

об­

ладнаний пункт штучного осі­ меніння тварин, яким завідує техні,к ЛідІя Петрівна Гонча­ ренко,

нагороджена

Трудового

Близько

Червоного

десяти

орденом

Прапора.

років

працює

вона на пункт!. Ії робота тісно пов'язана з діяльнІ'стю ветери­ нарної

Під

служби.

постійним

нонтролем

наглядом

спеЦІалістів перебу­

ває утримання худоби. Вони стежать за тим, щоб перІод між отелами корів не переви­ щував 12 м,ісяцІв. Отже, не пізніше, нІж через три МіСЯЦі

після на

отелення,

знову

.корова

повии­

стати тільною.

У радгоспі боротьба за 100-процентний вихід телят ве­ деться постІйно. Починаючи

Середа,

комсомолу

н ACT~

YlВaгy

вистymі

присутніх

України Н.

Норнійко за

ан­

На першому засіданні мітету

комсомолу

рем обрано Л. ловою штабу

з тру­

на

Ков'басу, го­ «Номсомоль·

-

ського прожектора»

,зобов яза­

ко·

секрета­

о. Ді­

дуся.

В.

тва-

МИКИТЕНКО.

Хімчистки на

колесах

11

нерів,

економістів,

математи­

ків, вона зареєструвала рівень шуму в різних точках міста. ПоріВНЯ'ВШИ П З тіЄЮ, що бу­ ла р<Узроблена три роки тому, можна помітити цікаву осо{)ли­

вість. За цей час в місті стало до

ладу

чимало

потужних

під­

штучного осіменіння ведуть спеціальний облік усіх отеле­ них корів, стежать за 'своєчас­ ним паруванням. У разі яки­ хось фізІологіЧНИХ відхилень,

вої

партії

них

хІмчисток.

lЩ) ,можуть іпризвести

Ті,

корів

оглядають

до яловос­

ветеринар­

початкового

прасувальні

ляЦіЮ орган'Їзму

раЦій.

таких

тварин.

та

гормо­

нальні препарати.

На

>пункті

ефективностІ У

ведеться

облік

осіменіння

корів.

ветерннарних

lКартках

веду­

ться записи по кожній корові: в якому стані вона була, як ве­ де себе заР8JЗ. Протягом рону тварини

користуються

актив­

ним моціоном, що .зміцнює їх 'здоров'я, дозволяє вчасно осі­ меня:rи.

Захворювання корів

-

туру,

Ветеринарна

служба господаР-І

забезпечена

ним для

всім

необхІд­

Лі,кування хворих тва­

рин.

Важливе значення має пра­ вильна годівля і своєчасний за­ пуск тварин, котрий починаєть­ ся за 6-7 тижнів до розтелу. Сухостійних корів ми годуємо так,

як

тих,

що дають

за

день

по

10-15 нілограмів молока. Ми шунаємо нові шляхи до розв'язання важливих завдань по відтворенню стада. Робимо все для того. щоб запобі1'ТИ яловості тваDИН.

С. ПЕРЕХРЕСТ,

вет.пікар, ЧJIен корпункту «HoBoro ЖИТТІІ».

11

травм

1977

року

преси,

дає

ну ва

апара­

виконува­

технологічних

зустріч

Жовтня,

тканин,

іншу

змогу

Включившись

МІСТО

у

опе­

,Всесоюзне

змагання

колектив

зобов'язався

НИЦТВО

технІки

чистки

одягу.

третину

році

ДЛЯ

вироб·

Хімічної

тів і насосних, які підкачують воду на верхні поверхи.

Але є особливі джерела шу­ му, «приборкання» я.ких хви­ лює вчених і спеціалістів бага­ тьох країн. Це гул працю­ ючих на поверхні шахтних вен­

1\1

кими

глушниками

оснащені

майже ,всі ,вугіЛЬНі ства Донецька.

підприєм­

«Приборкання» та

великих

шуму

-

ме­

реконструктивних

робіт, початих у центрі міста. Багато будинків, споруджують­ ся із

звукопоглинаючих

мате­

шляхів.

ного на,гляду 'відхилили 1'ехніч­ ний проект будівництва мікро­ району дев'ятиповерхових бу­ Динків у Містечку текстильнинів поблИ'зу Донецького бавовняного комбінату. Головною причиною було те, що автори проекту не

зробили

'попередніх розрахунків

р і внів шуму, не

запропонували

захо~ів зап06kання йОму.

нарешті, зро­ Зроблено чимало. Але наступ бити маlЙlже нечутним. УчеНі на шум триває. Ведеться він інституту «Дондіпровуг лемаш» ,під контролем спеціальної ,місь­ кий щум вдалося,

запропонували

ДЛЯ цьог.о оригі­

нальний пристрій

(ТАРС).

ш ~

дів до ,зменшення г,урКОТУ ліф­ Так, напри'клад, органи саніт.ар·

за гід­ тиляторів . Іноді він подібний Великого до ревіння злІтаючого реакти,в­ Донецьку і та­ підприємст, ного літака. У

на

цьому

НА

Жорсткість і безкомпроміС­ ві майс,терні з житлових бу!Цин­ ність вимог, зв'язаних з проб­ ків «переселили» в будинки. лемою тиші, вже «відчули» ІІІ!РО­ які стоять окремо. Вжито захо­ ектувальники нових масИ\вів.

60-річчя

збільшити в

частини

до

наземної

вентилятора.

Працює

.••••••••••••••••••• a ••••••••• g

кої комісії.

І. ДЯЧКОВА, кор. РАТАУ.

•••••••••••••• 8 ••••••• g . . . . . . . . ..

БЕЗПЕКА РУХУ-СПРАВА ВСІХ І КОЖНОГО

з головних :причин їх яловостІ. Хвороби ці здеБІльшого вини­

'ства

яка

для

вLдновлення

кольору

соЦіалістичне

одна

кають під час отелення та в наступний після цього період.

устаткування

плям,

ти десятки

,вІтаМінні

пересув­

На шасі ,автомобіЛіВ «КрА,З»

ні лікарі. Разом з технLнами проводимо лікування і стиму­ Вводимо

сільсьних

виведення

Семинога

приємств. А шуму приба,вилося ріалів: стінові панелі, напри­ не так вже й багато: позначи­ клад, виготовляються з особли­ лись активні заходи по йOU'о вим наповнювачем, ЯКИЙ захи­ зниженню і запобіганню, вжиті щає мешканЦіВ 'Від гулу ,вулиЦі. виконкомами місцевих Рад, ад­ У квартиру такого будиН1tу зQ.В­ міністрацією промислових під- нішніх з,вуків проникає вдвоє ІІІРИЄМСТВ, громадськістю. менше, ніж звичайно. Зменшив­ Б8Jгат.о способів боротьби з ся гуркіт і на магістралях. Тут шумом, застосовувані в Донець­ подбали про шумогасНі зелені ку, загальновІдомі. ХолодильнІ смуги, багато трамвайних колій камери в магазинах і їдальнях, укладені на аМОРТIroаlЦiйні «по­ кафе і ресторанах тут постави­ душки», ПОЛіІІІшено покриття

На ГотвальдО'Вському м8Jши­ на GВУКОПО'Г линаючі фунда­ ноБУ<Ді,Вному заводІ завершено ли виготовлення першої промисло­ ~енти. Особливо шумнІ побуто­

змонтовано

М.

Вдруге створено «шумову» він так ефективно, що вже за карту Донецька. Складена за 50 метрів людина не зазнає не­ участю лікаРів, фізиків, інже­ 'приємних відчуттів. НИНі та­

зразу ж пІсля отелення корів, прагнемо не допу.акати в май­ бутньому їх яловості. ТехнІки

Вихід телят у їх групах стано­

вив 108 процентІв. На кожні сто корів і нетелей вихід телят

ЛЮДИНА І

та

ТИВRУ ,участь у діяльн.ості КОМСО:VІОльської організації.

ЯЛОВОСТІ КОРІВ МОЖНf\ 31\ПОБІ ГТИ з ДОСВІДУ

р.»

на недоліках у робоТі нав­ чального се:ктору. Потім він вручив грамоту МК ЛRQМ

членіУ

зобов'я.зань

ФОТО

школи

1976

у своєму

зосередИlВ

в3ЯТИ активну участь У

виконанні

процентів.

комсомольцям

міськкому

В. Рогач

активну життєву пози­

підкреслювалось,

кращим

тор

a-тітаціЙНО-М8JCова робо­

виховання нерозривне

15-20

«Ленінський заліК». Інструк­

пропатандист­

Ідейно-політичне

на

класу Н. Пиниця, дев'яти­ класник А. Потапенко , сек­

значки «Ударник

ДОВИМ,

порука успіху на майбіУТНhО­ ,му робочому :місці.

ВИСТУ'ПИЛИ комсомолець двад­

цятих років, ветеран Великої

комсомольських

ножному

будівельники. Це фото зроблено на спорудженні нової школи, що зводиться в Броварах по вулиці Марії Лагунової. Десятки буді­ вельників самовіддано працюють тут, щоб діти трудящих вчасно сіли за новенькі парти. Серед кращих будівельників муляри із БМУ-Зб М. п. ЯРОШ та М. Ф. СВЯТЮК, яких ви бачите на знім­ ку. Кожного трудового дня вони перевиконують норми виробітку

На зборах та'кож

сенню ролі

ВЛКСМ!».

ТІС­

-

виховання.

Л. П. Загородько, ЯіКа вручи­

ність,

ням і наше місто. І, звичайно, творцями цього добробуту є також

боти, військово-патріотично,го

10-Б, У ре­

цію

Піклування партії і уряду про добробут раdянських люаеи по­ стійне і всебічне. Зводяться нові житлові будинки, Jtедичні закла­ ди, lиколи, дитячі садки та багато інших установ. Не є виключен­

дОПОВіла про рез,ультати по­ шукової та екс.курсіЙної ро­

змаганні стали В сесоlOO ні збори «КомунІстичну ідей­

бать.ка-

ми. Адже міЦні знання

пІд­

Помітною Віхою у перед­ жовтневому СОЦіаЛіСТИЧНОМу

ню класних організацій за перш і сть у навчанні, поведін­ ці, відвідуванні, боротьбі. з

нинішню

Голова ради

ЛеніНської кІмнати В. Трухан

та.

ЗМalГан­

іІrлан8JМИ на

Успішно пройшов у школі й обмін номсомольських до­ ку;ментї'в, який сприяв пІдне­

ська,

,сі, випусках «НП». Однак «прожектористам» слід біль­

невстигаючими,

лась

1'рудову чвеРТ1Ь.

залік зараховано

тиві'3,увалась

шокласника. Ре3іультати ви­ світлювались у шкільній пре­

ше уваги приділяти

ла присутніх з діяльністю ви­

ня молоді. У ході оБМіНУ ак­

стар­

й неДОЛі­

робничої бригади, табору пра­ ці і відпочинку «Росинка», тРудових десантів, поділи­

дань комуністичного вихован­

матеріали перевірок вико­ нання домашніх завдань, до­ тримання

зували досягнення

ки. Бригадир юних ТООРИіННИ­ ків О. Гребельни:к ознайоми­

Органі­

органі'защй у вирішенні

доручень,

9-А

навчального та політично­ масового секторів, проанаЛі­

всім членам ВЛRСМ.

пере­

бували в центрі уваги номі ­ тету ,комсомолу. Постійно на заСід'аннях

-

учні

соnюлу С. Грінченко, Н. Ган­

провели залік комсо­

зультаті

нів.

ІНІЦІаторами

жа, які розповіли про робоТIУ

;МіЦН!

мольські організаціІ 9-А, 9-Б, 8-Г класів.

вплину­

на рівень успішності

CJ1!PaBY.

за доручену

тваринницьким

В обговоренн.і доповіді ви­

,учнів у

і

і

ступили члени комітету :НОМ­

знання, зразкову поведlНJ{У, виховання відповідальності

жено діяли вони в 9-А , 9-Б та 8-Г класах. Проте безді­ яльним залишився пост у 1 О негативно

активності

зеленої

шефство над

Ж>МІІлексом.

Ад­

ОДНіЄЮ з ;важливих форм ідейно-політичного виховання ста,в ЛеНінський залік «Рі­ шення XXV з'їзду КПРС в життяІ». Ви.вчення партій­ несенню

тонн

класу.

:поставленими

них документІв оприяло

для

-

Номсомоль­

цього руху стали

завданнями.

Неабияку роль у зміЦН€Н­ ні знань .відстаючих учнів відіграли пости взаємодоою­ моги. Особливо чітко, злагод­

що

з

350

фермами

ки, лекt:орські групи успіШНо справилися

«Норми

'маси, візьмуть

иий ,рш у системі політосвіти бу,в Н8Jпруженим . Політгу,рт­

уч­

нів. У цьому наПРЯМі ва-жли­ ву роль відіграли факульта­ тивні заняття, предме~ні гуртки. Учні взяли активну ,участь в шкільних та район­ них олімпіащах . З них слід відзначити 'комсомольців Л. Ромашевську, О. Кривен­ ко , С. Грінченко.

класі,

ці зберуть

П'ята

проходитим€

тваринництва» .

органІза­

політгурткам.

радгоспу. чверть

дід девізом

ється ідейність, форм.у€ться життєва позицІя. Навчаль­

приділялась

успішності

вихову­

же саме тут, як ніде, проЯ1!­ ляється полІтична освіченІсть КОМСОl!\юльців, загартову­

трашній день :країни виріщу­ за

ринникі,в трудова

ЦіЯМ. Особливе ж місце т,ут

МОЛУ школи Н. Корнійко . Вся робота, 'відзначила вона, проходила під девізом «Зав­ ється

кожен

ється на кращих бойових і трудових Т1радІЩІях нашого народу, комсомолу. І в спра­ ві комуністичного !Виховання учнів ,вагоме слово належи'l'Ь

класних організаЦіЙ. Глибо­ кий аналіз роботи комсо­ мольської організації за звіт­ ний період зробила у допові­ ді сеКіретар комітету ІІ\ОМСО­

Основна

повинен

Ра-дянська молодь

но-виБОРНі У ТреБУХіВ­ ській середній шиолі РО3'По­ чались з переиличии

це

учень.

3 1 по 31 -l'рamня в країні проходить Всесо­ юзний огляд безпеки дорожного руху. Вже ста­ ло традицією проводити Taroi масові кампанії се­ ,ред водіїв і пішоходLв. У нашій країні б,агато робиться для запобіган­ 'ня .Дорожно-траШDПОP'J1НИМ IІІрищцам. Удоскона­ люються KOНlCTPYKцii машин, lІІідвищується рі­ ве.нь іх те~ніч'ного оБСЛУГOlВу,в8JНн.я, розширюєть­ ся мережа а.втомобільних шляхї,в, ос.нащених су­ ча,сними техніЧJНПМИ 'за:собами ре.ГУЛЮВМlня. І все-'tа,ки ГОЛO'Вl!lе залежить rвiд самих водп,в і пішоходів. Всесоюзні огляди покликані активізувати ді­ яльність держа.вних і громадських організацій, які :мають віДJНошення до тра.нсп(}рту, маюспмаль­ но залучити всі можливі сили і засоби для по­ ліilIШе.ння орга.нізації дорожного ,руху. Про те,

о

НОВЕ ЖИТТЯ

()

що огляди дають відчутні

результати, свідчить

до.овід іх ПРOlВедення ,в минулі роки. Наприклад, протягом ве,сняного оглядУ транспоІУІ1НИХ пригод

1976

У країні

року кількість зменшилась

на

процента. .як показує статистика, дві третини ДОРОЖlНіх « НП» ,виникають :внаслідок неправиль'них, 'ilOмил­ кових ,дій !Водіїв або пішоходів. Тю!у особ.'lИ'ВО

8,7

широко буде розгорнуто пропаганду прави.l до­

рожного руху та безпечних прийомів керування

траНСПОР'І1НИМИ засобами. Те:пе,р в усіх реСпУбліках, краях та областях партійні і радянські оргаJНИ С'liворили штаби по пр,оведенню ВсеСОЮЗНf}ГО ОГ.'lяду бе3'lIеки дорож­ ,НОГО руху. Пробле)!а гаР3Jнту~анн.я безпеки ,руху на шляхах стосується всіх і КОjЮНОГО.

(кор. ТАРС).

()

3

стор.

()


8 САНАТОРІЇ І БУ ДИННИ ВІДПОЧИННУ Нwполегливо трудиться ва.н­

ки відпочинку,

20

трудівників

заводу

побувають

заводу пластичних мас Воло­ димир Петрович Гришко. .яку

ських

базах,

роботу

ні і країнах соціалістичної співдружності.

тажник

транспортного

йому

,виконує

Він

не

цеху

доручають,

вчасно

і

якісно.

донор, декілька разів

-

віддавав

свою

кров для

тування

життя

Rращому

виробничникові

хворих.

ком прОфспілки

!

вря­

.як зав­

видав

йому

безплатну путівку на пікува'н-

ня в один із санаторіїв Євпа­

торії.

дбаючи

-

Ііро

6здоровлення

відпочинок трудівників

підпрю;мства у весняно-літній і осінній періоlдИ, го,ворить голова завкому ПРОфспілlСИ

Василь нець, -

Михайлович Козидирекція, партком

поїздки по

на

турист­

здійс'нять

15

нашій Батьківщи­

Протягом першого кварталу 64 робітникііВ, ін­

оздор()влено

женерно-технічних

працівни­

ків і С,1Jужбовців. Лікувалася в санаторії Трускавця оброб­

'ниця ливарних виробів Ганна Лазарівна Бурмотіна, в сана­ торії Бердянська машиніст екструдера Борис Григорович

Бригинець, в са,наторії Спа,в'­ я-нська

працівник

-

бухгал­

терії КатеРИІна Василівна де-

ни'сенко. На оздоровлення робітників,

і заВКЮf накреслили відповід-

інженерно-технічних

'ні

ників та службовців підприєм­

заходи. Ми

!

ТЯГО~І року

намітили про-

видати

пільгові

ства

путівки на санаторно-кур орт-

2.0

інженерно-технічним

дів

не

лікування

робітникам,

40

праців-

никам і С,1Jужбовцям, 140 в пансіонати, 60 - в будин-

праців­

буде витрачено

б,1JИЗЬКО

завкому

прОфспілки та

-

150

250

третину. Він має

12

модифі­

кацій.

Ш'ВИДКіСТЬ машини 80-90 кіломе1'рів на годи­ ну, гарантований пробіг без

капі1'ального ремонту тисяч

-

300

кілометрів .

НамkЗ буде найБІльшим і найсучаснішим у світі під­ приємством по виробництву вантажних автомобілі.в. Ні­ чого подібного немає за кор­ доном. На майданчику в ти­ СЯЧУ гентарів розміщуються вироБНИЧі корпуси і будови площею близько трьох міль­ йонІв квадратних метрів. СЬОГОДНі основні корпуси автогІганту вже піДНЯЛИСff. На всіх заводах широким

фРОН1'ом готуються фунда­ менти під обладнання, роз· горну,вся ,масовий монтаж технологі"іНОro обладнання.

-

НамАЗ

це шість

дів ком,плексу:

за,во­

ремонтно·ін-

струментальний,

ливарний,

ковальсыvй,'

пресово-рам-

кіламетрів

З пуском НамАЗу тісно пов'язане будівництво міста автаМОбілебУДіВНИКіВ Авто­ града. МІсто займає разам з автозаводу

ку льтурно-по­

буl'ОВОГО призначення. У міс­ ті пракладаються автостра' ди. Пущено швидкісний трамвай. Довжина 1'рамвай­ ної калrї кіламетри. За­ раз у місті автамобілебУ.:lів­ нинів здано житловаї плаЩі близько ДВОХ мільйонів квад­ ра1'НИХ метрів, і в ньому про­ живає панад ТИСЯЧ чало­ вік. Середній вік мешканців років.

22

200

25

ЖИТИ в такому місті, роз­ ташованому на береЗі красу­ ні Нами, буде ЗРУЧНО І при­ ЄlVlна. Нлуби, палаци, кіна­ театри, 'простарі і зручні ка­

фе й ресторани, суча~ні бу­ дівлі шкІл і ДИТЯЧИХ садків з плавальни'ми басейнами, магазини більшість цих об'єктів уже побудована чи міські

ба:зи

створюються

за­

OДHO-ДBo~eннoгo

ний, двигунів і автоскладаль­

відпочинку в лісі, на бере'Зі

ний. КамАЗ втілення

Нами,

прогресу

-

це грандіозне haYKOBQ-технічното і

промисло,в,?то ?o~

тенціалу СРСР.

НаИНОВІШІ

технологічні процеси

сучасніше

і най­

обладнання полег­

шать працю автомобілебудlв­ нИкі.в

і GClJБЄ3UIечать

цраДУК1'ивністЬ

,працІ.

робка деталей аВ1'амобілів буде

250 5000

високу

Об­

вантажних вестися на

автоматичних ліНіЯХ спеціальних

І

і аІгрегат­

них 'верстатах, більШі'С1'Ь з яких унікальні. Буде змонто-

чавнаві

станції,

рабачі колек-

звертатися

уповно,важеного

по

Шопен.

Балада

.Ni 3.

т. «Письменник І час>. Бесіда Героєм СоцlалlстичноУ Праці О.

Чаковським.

т. Тираж «Спортлото». т. «СІмейна Історія». Телеви­ става. РоздІл 3 .Лише одии вечір».

21.00 Програма 21.30 1<. т. сНа По

вулицІ

закlиченнl

-

НеждановоТ •.

новини.

10.00 1U.30 11.00 Новини. 11.15 1<. т. «ПалІтра». 11.40 Шкільний екран. Історія для уч­ нів 10 кл. «l<омунlстична паРТІЯ Радянського Союзу полlтичниіі

вождь роБІтничого класу, всіх трудящих, всього народу. €ДHiCTb

14.50

народу

•.

партіі

І

«ЗІІ»

(Запоріжжя)

ЧемпІонат

(І<иїв).

СРСР

з

гандбола:

-

«Спартак.

ЖІнкн.

15.05

нІй бригадІ двІчІ стичної т.

19.00 1<.

зма-

трактор­

Героя

СоцІалІ­

ПрацІ О. В. ГІталова. ІнформацІйна програма

«ВІсті».

19.30 Наші прем'єри. В. Земляк. сЛебе­ дниа зграя.. 2 частииа. 20.15

кування».

Хімія.

«СІльськогосподарський тиждень>.

10.00

11.40 12.10 IЗ.10

ки.

Властивості

НИХ

сполук».

сполу­

високомолеКУJlЯРм

20.30

"lІІсенька мишеняти». (М.). «Доріг вОєнних грозн та пісні •.

Літературна І

передача. т. Художній фІльм «Соколово». (М.).

серія.

днем».

ЧЕТВЕР,

12

у школу-магазин по підго­ товці

продавців

продоволь­

чнх і промисловнх товарІв. В

школу-магазин

прийма­

госпо-

в со­

ціалІстичному суспІльствІ. Вимоги до кадрів спецІалІстІв і пІдвищен­ ня їх кваліфlкацП». (М.). і 12.40 1<. т. 8 кл. Основи Радян­ ськоУ держави І права. «Охорона природи В СРСР». (М.). НІмецька мова. (М.).

1<. т. 3 кл. Природознавство. «ШкІльнІ лІсництва •. (М.).

І

~права

(М.).

І<ласному

І

госпо-

стнль

керІвникові.

серйозна».

кл. Загальна

12.40 9

«Походження людинн>.

роботн

«Гра­ біологІя.

(М.).

12.10 1<. т. Іспанська мова. (М.). 13.10 Художнііі кінофільм (з субтнтра­ мн)

т.

14.40 1<. 15.40 5

«Саджанці».

сея •.

17.55

ЛІтература.

Гомер.

«Одіс­

(М.).

Екран Вища

студента-заочника. І курс. математика. "Означеаня

внзначеного

т.

(М.).

Для тнх, хто вступає до вузів.

кл.

інтеграла' ,

Документальний

«Студенти ••

(М.)

телефільм

т. Г. Свнридов. Сюїта з музи­ ки до кінофІльму «Час, уперед!».

9.00 НовнНlС. «Місто в табакерцІ». (М.). 9.10 1<. т. Гімнастика. 20.30 І<онцерт оркестру казахських на­ 9.30 1<. т •• Відгукніться, сурмачі! •. родннх Інструментів. 10.15 1<. т. «Сімейна Історія>. Телеви- 21.30 1<. т. Художнlіі фІльм «Соколово» . с!ава. Розділ 3 «Jlише однн ве­ 2 серія. (М.). ЧІР_. 22.35 Фільм-концерт «У ритмі танцю». 14.00 Документальні фільми. 23.05 Інформаційний випуск «День за 14.30 1<. т. "По рідній краіні.. І<азах­ днем». ська РСР.

«Боііові TpaДHЦIї». Зустріч шко­ лярІв з ветеранами 6-го Гвардій­ ського Московського авіаційного

Редактор Є. ФЕДЯН.

15.30 І(. 16.00 1<. 16.30 1<. 17.00 1<.

т. «Наука сьогодні». т. «МузичнІ вечори для юна­ програмІ твори П. Чайковського, І. Стравинського. (18.00 Новини). 1<. т. Ленінський універснтет

цтва».

19.05

т. "Шахова школа». т. «І<нига. Час. Читач».

------

У

мільііонів. «Пролетарський інтерна­ цІоналІзм випробувана зброя робlтннчого класу •. 19.З5 Художнlіі фільм «Вогненні вер­

Вечір в І<онцертнlй кіно. По закІнченнІ ПРОГРАМА

16.15 17.15

-

Дудін. студії Остан­ новини.

рівняння в науці і технІцІ».

Пере­

1.

«30лоті ЗІрки УкраїНН.. !(і НОнарис про брнгадира слюсарІв Одеського заводу Ім. Жовтневої революції Героя Соціалістичної Праці Б. О. Шевченка. 18.00 «На шкІльних широтах». 18.ЗО «Трудовнй переклик. . ЗапорІзька І Вуглегірська ДРЕС. 19.00 ІнформацІйна програма «Вісті». 19.30 НашІ прем·єри. В. Земляк . • Ле­

беднна

зграя».

3

тІв !рудящих з глнбоким сумом СПОВІщає про передчасну смерть старшого бухгалтера централізова­

ної бухгалтеріУ райвиконкому ТАНАНАИ

. Ганни ФеДОРіВl'И ~И:ИС~~:I~~~ї.СПівчуття сім'ї і рlд-

І<олектив міської середньої шко­ лн .Ni 5 висловлює глибоке співчут­ тя учнтелю школи І. П. Тананаю з прнводу передчасної смерті його дружини

УТ

.Славою овІяні». Севастопольський морський завод. РеспублІканська фізико-математична школа. «ДиференціальнІ

17.45

. Виконком раііонної Ради депута­

частнна.

-

ТАНАНАfI Ганни Федорівнн.

І<олектив інформаційно-обчислю­ вальної станції державної статис­ тики

ВИСЛОВЛЮЄ

глибоке

СПівчуття

економісту С. І. ТананаА з приво­ ду 'l'яжкої втрати передчасної смертІ її матері -

ТАНАНАИ Ганни Федорівни.

ПравлІння, колектив раііспожив­ спілки ВИСЛОВJlЮЮТЬ глибоке спів­ чуття

електрикові М.

приводу

тяжкої

його матері

І.

Тананаю

втратн

-

з

смертІ

-

ТАНАНАА Ганнн ФедорІвни.

тій поверх). А. КИРИЛЕНКО, уповноважена по праці.

ДАРНИЦЬКЕ РЕМОНТНО- .БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

Адміністрація, MeHTВJlbHOГO

будинку ток

За довідками звертатися у відділ кадрів РСС на адре­ су: м. Бравари, вул. Ниївсь­ ка, 149.

в

1979

будинку в

19718

'роЦі,

ііого матерІ

-

~---------------------

І<олектив

змішторгу

висловлює

мибоке спІвчуття завідуючііі сек­ цією трикотажних виробів універ­ магу М. П. Лоховій з приводу смерті її матері ПЕТРЕНІ<О Марії Іванівнн.

14.

19-7-52. Адміністрація.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~

ма­

ПЕТРЕНІ<О

введення­

Звертатися .на адресу: м. Бровари, вул. БУДЬО'llнаіга,

експери­

торгового

Марli ІванІвни.

році.

Телефон М

Правління РСС.

смерті

надаватимуться .кварти.ри членам бригади. Поча­

спорудж,ення

колектив

заводу

шинобудування висловлюють глибо­ ке співчуття начальнику вІдділу збуту М. П. Петренку з приводу

тирного житлового. будинку в м. Браварах на !Вул. Но'ро­ лен.ка і сільгос.поб'єктів у радгоспах району. у житловому

в сільській місцевості, да­ сягли віку 18 ракіа і мають освіту за 8-10 класів.

ються особи, яні проживають

народного

19.45 «ХлІбороб Київщини •. 20.15 1<. т. ВечІрня казка. Мультфільм

ЦТ

ЗАПРОШУЄ КОМПЛЕКСНУ БРИГАДУ БУДІВЕЛЬ­ НИХІВ у снладі 8-10 чОЛОВік для будівництва 70-нвар­ Правління райспожнвспілки проводнть набір учнів

11.40

СпеціалІстам

(М.).

ТРАВНЯ

ПРОГРАМА

дача иародиого

11.10

«ОДІссея •. (М.).

дарства. «Методн керівника». (М.).

19.25 1<.

т. І<онцерт естрадного оркестру Українського телебачення і раДіО. Інформаціііннй випуск «День за

Гене­ І<иєві

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ 10..40 5 кл. Література. Гомер.

23.05

(М.). «Іиженериа праця

10.00

і

19.00 1<.

"ГармонІя». По закІн-

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ

Спеціалістам

9.30

22.35 1<.

21.00 Програма «Час». 21.30 1<. т. «Поезія •. Мнхаііло

і 11.10 1 курс профтехучилищ. ІсторІя. «Лозунг «Вся влада Ра­ дам. на рІзних етапах.. (М.). і 10.40 6 кл. Історія «М. І<опер­ дарства.

«Високомолекулярні

сти_.

21.30 1<. т. Грає ансамбль 22.00 ТележуриВJI ,Старт.. ченнІ новини.

ник».

(М.).

19.00 1<. т. «Музичний кіоск •. (М.). 19.30 1<. т. Велогонка Миру. (Польща). 19.50 «Телепост ДАІ •. 20.15 1<. т. Вечірня казка. Мультфільм

Телеогляд_

20.ЗО В ефІрІ пlсия. 20.45 «На добранІч, дlтнl •. 21.00 Програма «Час». (М.).

9.05

Толстой.

Внступ СРР у

полку.

гання».

У

Л.

т. Для тих, хто вступає до ву­ зІв. Російська мова. «Вибір теми і складання плану твору». (М.). «АлкоголІзм. Профlлактнка і лі-

16.20 «Любителям оперної музики •. 16.55 1<. т. «У свІтІ рослин». 17.55 Екран студента-заочннка. І курс.

до екзаменів з української лІте­ ратури для учнІв 8-10 кла1:lв.

18.00 • Письменник І час •• 18.20 Музичний аитракт. 18.З0 ... Народна академІя».

Література.

(М.).

Румунії. консула

Александру Унгура. .0.45 «На добранІч, діти!». 21.~0 Програма «Час». (М.). 21.30 1<. т. «ВечІр наукового кіно. 22.30 1<. т. «ЗустрІч з піснею.. •

14.30 1<.

16.00 на допомогу школІ. І<онсультацlя 15.00 16.30 1<. т. І<онцерт. 17.45 «Щоденник соцІалІстичного

кл.

13.30 9

21.30 1<.

сЧас ••

ПРОГРАМА УТ «Наука виробиицтву •. Півгодиии класичиоУ музики.

праце­

влаштуванню при Бравар­ ському райвиканкоМі за ад­ ресою: м. Бровари, вул . Га­ гаріна, 15, райвиконком (тре­

Ф.

письменником

запрошує вас

довідками

оповІ-

19.45 1<. 19.55 1<.

у свої ряди! За

ХЛОПЧИКИ».

т.

з

9.35

КамАЗу потріБНі руки! Бага1'ОТИСЯЧНИЙ

до

одно­

т. ХудожнІй телефІльм сПерша

лежності рального

о

олов'яниА СОJlдатик». т. «Будова в Саянах •.

спор­

тивні майданчики.

1'ив коамазівцїв

за

жІнка королІвства>. (ЧССР)_ Документальний телефІльм сХлоп-

18.30 1<. 19.00 1<. 19.05 1<.

сто

квадратних кілометрів. Вано забуда,нується сучасними ба­ гатоповерхавими будинками

будується,

всІ

17.15 1<. т. «ВідгукнІться, сурмачі!>. 18.00 Новинн. 18.15 1<. т. Г. Х. Андерсен. «Стlіікніі

150

і

20.30 До 100-річчя ПРОголошення неза­

ЦТ

(ЛенІнград).

ЧИКИ,

рів стрічлювих, пластичних, шнекавих конвеЙєрів.

соціаЛЬНQlГа

10.15 1<.

Фото М. Семннога.

ТРАВНЯ

14.45 Творчість Б. Полєвого. 15.30 1<. т. сВинахlдннк>. 16.00 ХудожнІй фІльм «МорськІ

підвісних штовхаючих .lШН­ вейєрів, понад кіломет­

територією

го>.

м. Броварн.

дання».

160

BaJНa більше

.

року.

9.00 Новини. 9.1U 1<. т. Гімнастика. 9.3U 1<. т. сОдин за всІх,

14.00

на КамАЗ комплекс заво­

11

ПРОГРАМА

Запрошуємо Намський

1977

СЕРЕДА,

диреКЦll піДПРИЮlства. А. ГАВРИЛЕНКО.

~"""'''''''''''''''''''''''I"''''''''''''''''''''''''..:?'~"WI?''''''''

дів по виготовленню ваН1'аж­ них аВ1'омоБІлів (lНамА,З) одна G ,ГОЛОВНИХ будов краї­ ни. Тут будуть випу,скати ти~яч дизельних автомо­ білів і ТИСЯЧ дизельних двИ/гунів за рік. Намський автомоБІль збільшить ванта­ жошдиомність автомобільно­ го парку в країні на о,Дну

Травня

9

тисяч карбованців з фон­

~

~- ::::~~::~~~:-:~~:~:~:~~:::~;~~::~-I-~:;X-:Ef:::--II'-~:~~~~;:~~~Z~~~~~~:;:~o~::='~::~::'-I-:~~~~~;~-! ~ ~

Советов депутатов трудящнхся Киевскоіі области. Газета выоднтT на украинском ЯЗЬІке.

м. Б:'ОВАРИ,

вул. КИlвська. 154.

деНТ8 місцевого радіомовлення - 19-3-18; відділІв масової роботи, фотокореспондента - 19·4-67.

промисловості,

~~~::ц~ 5 І ф~~~::у газети '«Правда •.

~~~~#~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~,~~~~~.~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,,~

індекс

61964.

Броварська друкарвя Київського облуправління в справах

видавництв, поліграфії і книжковаї торгівлі, вул. Київська,

154.

Зам.

282'1-10.990.

#74 1977  
#74 1977  
Advertisement