Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНАйТЕСЯ!

ОРГАН

6РОВАРСЬКОГО

МІСЬКО'

8нхе.а.нть

faseTa

3 1'7

к.іТНJI

t 8З7

РАД

*

року

КОМІТЕТУ

НАРОДНИХ

-

ЛІЗМУ І

*

Nv 65 (7766)

КОМ)' НІС ТИЧ НО, ПАР Т JI УКР А ІН Н, Д'ЕП)'ТАТІВ КИ,ВСЬКО, ОБЛАСТІ

Субота,

І

РОЗВИВАйТЕ ТРДДИЦlІ

СОЦІАЛІСТИЧНОГО

Ціна

КОП •

3

ІНТЕРНАЦІОНА­

(1з Закликів ЦК КПРС ДО t Травня

_.......... _,., _

~.

*

року

1989

ПАТРІОТИЗМУ. ДАВАй ТЕ РІШУЧУ ВІДСІЧПРОЯВАМ.НАЦІОНАЛІЗМУ І

ШОВІНІЗМУ.

".-, ..

квіТttЯ

~

,

РАДЯНСЬКОГО

.......,.. ... sq_ ....... -_ _

22

... - ............. ..........

НАРОДИ <;РСР! ЗБЕРІГАйТЕ

СЬОГОДНІ ВИПОВНЮЄТЬСЯ 119 РОЮВ 3 ДНЯ

ІЛЛІЧА ЛЕНІНА

МІСЬКОГО

РАНОННОІ

щ.---

.......

НАРОДЖЕННЯ ВОЛОДИМИРА

І

18

..,..

..........

.....

~

~-.~.

.........

.....

_,

~~

................ _

..._

року).

1989

. . __.... _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

На трибуну сесії .міської Ради народних депутатів

• •

Всім

КОМПпЕКСНА проr'АМА «EKOIOrll-2 ООО Р.» ПРОЕКТ

Строк

Винести радіостаицію по вулиці Київській з

терн торії

міста

Кнївськнй

1993

Трудящі свято

Броварщини

щанують

пам'ять

вождя. На фото: пам'­ ятник В. І. Леніну на ст. Бобрик.

• 3 IMEIIR~I у

всіх

міста

по

і

дить

ної

тиждень

ці

17

з

прохо­

згідно

тижня

з

в

БІБЛіоте­ програмою

читальному

залі розгорнуто нову виставку рінни великого

книж«Стожит-

тя">.

На

абонементі

про­

ведено Інформаційно­ бібЛіографічний пере­ гляд літ€ратури «Ле· нін В нашому житТі">.

Оформлено точок

також

юного

ку­

марксис­

та. У ці днІ юні чита­ чІ

можуть

митися

тут

з

ознай<>­

Літера:гурою

про ЛенІна,

його тво-·

рами.

Веде БІБлІотека і ка­ лендар

ленінської

19911995 рр.

стоків

промвузла,

русла

вІдновленням

БудІвництво го зливу міста

с.

споруд

каналу

з

р.аЙоні віЙСЬі\кома­

Прокладення ВОДОПроводів технічної води вІд комплексу водопровідних очисннх споруд до промнслових підприємств північного пром­ вузла

Розробка проектно-кошторисної Документа­ цП на будівництв() полігону захоронення промвідходіВ і побутового сміття Закриття ПРОмислового звалища міста з рекультнвацlєю

земель

Будівннцтво промвідходів і

полігону для захоронення побутового сміття

тужнuх

цехів:

на

котелень

гаЗОве

опалеиня

підпрнємств,

-

котельнІ будинку послуг

-

котельні

бінату по вул. КнївськІй цеху

в журналі «Просвеще­ :ше"> почалася публІ­ каЦіЯ статтІ Володими­ ра Ілліча «Про право

МіСЬКВИКОНRОМ. Міськвиконком спільно з Міншлях­ будом УРСР.

малопо­

організацій

про

Облжитлокомунуправління.

19901991 рр.

Завод порошкової металургії.

.

по виготовлению

- котелвні цеху .N9 4 виробннчого торго­ во-трнкотажного об'єднання по вул~ С. Разіиа

-

С.

з

що коли

1991

р.

до до

1993 1993

р. р.

в

першу

в

району

на

повітря

від

шо

в

мікро­

забруднення

нотельні.

одинадцятій

п'яти-

нове

так

приміщення,

би

Але

і

Адже

ко-

вже

не

благополучно

за­

одинадцята

П'ятиріЧIШ, незабаром за· кінчиться й дванадцята.

а віз як був там, так і lалишився. Хоча зверта­

. IНсь 3

цього

питання

мІськрайонної

і

до

газети,

і

Ніхто,

і

на

Одні

Минулого

І ний

жаль,

не

обіЦННКИ,

рону після

опалюваль-

був

написа·

нолективний лист до «Ниївська прав-

j газети

і да».

РеД<lнція

\ правила ; жавному

ЙОГО на­

головному

дер­

t:dHiTapHoMy

лі-

і карю Ниївської області І В. В. Малишевському. Ним були прийняті відонідю це

рішення.

виїхан

і обласної

На

міс-

представник

санепідемстан­

',Ції Р. А. Горбач, а таІ\ОЖ лікар районної сан-

І. Я. І епідемстанцїі ГіЄНКО. Походили,

Сер­

поди-

опа·

ce:JoJJY 1988 нова

котель·

загазованістlо

:J~lеНlJIИТЬСЯ.

здійснення :1аходів

ходом

вищеперелі чених встановлено

О"

( заКінчення ного сезону

Се,,··:,·га.

початку

ВС! гро:чадяни повіри· ли директорові. В кінці відповіді було н::шисано:

СІ,ІіОЇ

диміти

! ДОПОМіІ'.

Фото М.

до

lIИЛО~I,

нам,

!{інчилась

І ка.

.ТакиЙ вигляд мають околиці БI>tIS~IС!ів.'

майданчик.

ня буде введена в екс· плуатацію, забруднен·

мовити, дихати

до головного санітарного ( лікаря В. А. Про!{опен-

ною.

завезено

контроль

'річці фабрика перейде у ла.\IИ і :1асоба~1И

(Закінчення на 3-й сторінці)

бібліоте­

що

У

говорилось,

ко­ зем·

і повітряні підготовлено

люваЛЬНОГ0 - 1989 рр.

ня

скаржать'

нової

ведуться

роботи-,

значно

відповіДях

нання.

КОРОСТОВА,

нив,

Бо

дітям,

цього

зробило

А директор фабрики В. Ф. Хаменушко запев·

то людям,

ро!{у

щq

будівельниjf

котельня.

мешканЦі

і що

документацію

нові котлН духовки,

«дарує»

3 1980

Райпобуткомбінат . Виробниче торгово­ трнкотажне об'єд­

літературі».

ляні

опалю­

чергу

циклонів

будівництво

хоч світ за очі тінай вІд сажі, яку безноtIlТОВНО

Райпобуткомбінат .

ФОТОЗВИНУВАЧЕННЯ

на

тельні;

котель-

настає

вальний сезон, і

буде.

до

хроектну

роз­

вулиць.

б~з

підприємст'во

років

розташована

цих

на ви­

пилоулоВлlОвачів;

вулиць

приводу

стане легше.

музи­

(Інщі матеріали, присвя­ чені ювілею В. І. Лені­ на, читайте на 2-й стор.).

жителів

тельня

бібЛіографічним оглядом «Образ Леніна в

завІдуюча

ж

Радгосп-комбінат «Тепличний». Радгосп «Краснлівський». ВУВКГ, ЗПМ, при пайовій участі підприємств.

чна вІтальня планує провести бесіду «Ле­ нін і музика». А в Д€HЬ народження ІллІ­ ча читачі матимуть змогу ознайомитися з

художній

десяти

переписки,

працює

застарілого

пуску,

до

ТО він ВМіЛО відго­ РОДЖУЄТЬСя обіцянками.

центрі

пам'ят­

ників райпобуткомбінату по вул. С. Разіна

безпосередньо.

років

котлах

нього,

ся

неї.

Літературно

ходить

ні,

1989 1991 рр.

багато

Попудренка, Толстого, }Ковтневої та Степана Разіна з ріЗНllМИ інстан­

і

. райиобутком-

займають

йдеться про еколо­ А як уже дІло до-

мови

металургИ.

нацІй на самовизначен­ ня». Тут буде пред­ ставлена ця робота І огляд

коли гію.

ведуться

підприємства міста

Завод ПОРОШКО80Ї

1993 1994 рр.

Броварської

вилися та й розійшлися. НадіЙlliла згодом від­ повідь, в ЯкіЙ сказано, що дійсно котельня

а Ф.

замовчування,

Протягом

Завод «ФакеЛj), ВУ ВКГ, промислов' підприємства міста. ВУВКГ,

19901991 рр.

19901999 рр. 19901994 рр.

відділення

в ТОМУ, щО не­

ХамеНУIJJКО,

ціями

кни­

ги. Тан. наприклад, 5 травня 75 років тому

Справа

ПОЗИЦіЮ

очнщення поверхнево­

Бровари в

як

рlвництво фабрики, точніше дирентор В.

Димитрово,

ту

Переведення

радіо·

кана­

берегів

об'єкт,

ОБIЦЯНКА-UЯЦЯIi КА

радіо­

промисло­

закриття

красилівського

1990 р. 19911995 рр.

радіомовлення

фабрнкн верхнього днтячого трнkотажу.

міськвиконком.

р.

«Нове жнття.,

місцевого

му місті і районі, не можна залишнти без ува­

р. міськвиконком. р.

передачі

ги такий

докумен­

Міста

спорудочнщення

лу відводу стоків на дільниці

ленінсь­

мlсьній

проектно-кошторисну

споруд

ВО-Зливових

нниги.

У

Розробнтн

тацію на розшнрення каналізаційннх очисних споруд міста до 100 тнсяч кубічних метрів на добу Будівннцтво тре тьо'і черги каналізаційннх

очнщення

району

нвіТН1І

23

Будівннцтво об'lзноl дорогн навколо міста

Будівництво

бібЛіотенах

1990

Бровари

очнених

ЛЕПІНА

1999

фактором

про екологі'lНі проблеми, що склалися в нашо­

центр, підпрнємства,

до

найголовнішим

Чнтаючи матеріали в газеті

слухаючн

центр, підпрнємства,

до

Київський

Винести радіостанцію по вул. Кутузова з території міста Розробити проектно-кошторисну докумен­ тацію на об'їзну дорогу міста Бровари

ря.

Викон.ееЦI,

Виконання

відомо, що

впливу на здоров'я JIЮДИНИ є атмосферне повіт­

си·

RPOB3 р­

С<lнепі;JР\lстаНI\ії.

г

r

"НЮ,

ніхто

літа

ПРО' я 0;\1

ніДlювіда.l1,]ШХ

:1

праllіВНI1J;!В

СЛУА{СJИ

не З'ЛВ.1ЛВСЯ. стіни ;-;ОТl'.ll,Нj

T~'T

Пр,-шда, 6еТОІІ-

НИХ плит fЮСТ<JIJ.lсні. і вся робот". На

110чат!{\'

телефон~'є:\!О «І{ИЇВСІ,];ОЇ ПОВГДііЄ

Б'ємо

вересня

ре;JющіЮ I1jjавди,>. [3;:;

А.

в

Цв6У.1ЬС],!-(ИИ.

ТРИВОГУ

з

З,J6ру дненнн

]іотеЛl.,ні

Н('РХНЬОГ()

три!{отаа;у.

фа6·

,Р!Ті!'IОГО

Виі\шов

"ПрИРОДі

h-;е:lІ:

0-

сереДОВІІ!llil

ВIШИДа\1І!

ріал

ПРИВOJіУ н а в н

ЛИШНІ,ОГО

ри!{и

От

~iaTe·

не

заче]';dІЇ,),

в

СІ\З'

!l!{O:lIJ

відповідь на наше зсшитання

дає

а

головний

не

директор.

Cd:1I

енергетин

В. С. О~lеJJJ,ЧУ1;. твердив. ЩО в

ВИЮjД"ється ШКіДЛИВIІХ

пустима

Він під­ повітря

ІЗ

речовин,

НОР:\Іа

тонни а

до­

.'57

тонн. Мовляв, ще терпіти і СПОlіійно

МОі!{на диха­

ти.

Дозвольте до яких пір?

запитати:

М. ЛУГОВИй.


22 КВІТНИ 1810 РОКУ НАРОДИВ. B. "Liloн Серед тів . якІ

тисяч експоназберігаються в

ви

Київському Філіалі Цент­ рального музею В. І . Ле­ ніна. ця фотографіЯ най­ сумніша і найболючІша. «Похорони В. І . Леніна на Красній площІ » . 27 січня 1924 року. СтІни

встановлена і

покрита

почесний

БІльше

половиною

слухаЧі Школи імені ВЦВК Григорій Коблов і АрсентіЙ Кашкін, коли

З того часу вже біль­ ше як 65 років біля вхо­ ду в ЛенІновий Мавзо­ лей несуть безперервну вахту солдати в парадніЙ ФорМІ. Розповісти про

, наказом

длА

творцІв!

дужче

багнет.

ТоlІ.

горІв

згорІв.

хто

вІчно

веде

І

нас

вперед!

-

ці полум'яні рядни Во· лодимира Сосюри ще в 1929 році були присвя­

ченІ

вірному

видатному діячеві.

ку.

ленінцеві.

громадському

талановитому

дянсьному

поетові.

сатирику

і

ра­

крити­

публіЦис­

ту Василю Михайловичу Еллану Блакитн о м У

(спраВilШЄ

прізвище

Ел­

ланський).

Василь

Еллан

мовіДданим

волюції .

ших

ВірШІ

був

са­

солдатом

ре-

одним

її

із

J;lep-

заспів у вач1в .

«Вперед »

-

покликом

РАТ А У

У

(1917)

ний час перебував у вирі нового революційного життя ян член ЦК КП(б)У, член ВЦВК та ЦВН СРСР . голова НО .'!е ­ гії Державного видавни­

в колективі. процес!. пла­ н етарному розмірІ .. ..

цтв.а

УнраїнИ.

віДПОВі ­

далЬ'ний редантор урядо­ вої газети «Вісті » , дво­ тижневина « ВсеСВіТ » . журналу « Ті:_ рваний пе­ рець». очолював організа­ цію

прол е тарських

пись­

діяльності,

жучи

вже

про

не

ка­

відпочи-

НОСТllЙНО

вІДСТОІОва ти

за­

воювання

Жовтня.

ос­

гії

до

танньої

краплі

крові

ронити Країн у

першу Рад:

в

друзІ!

єднаАмо

БадьорІ А

одсталих

завзятІ ,

плечем ДО

Ми

бо­

світі

плеча

...

вийшли давно вже у путь иам вІдому .

Хаil

кулІ

ворожІ

и"зустрlч

давно

ніколи

хворого

не

слова

Вмремо .

про

а

спокІй! НІ слова про втому!

здобу дем

ключІ

вІд

життА.

Найвідповідальні ш и м періОдо м поетичного і громадського

становлен-

ня Василя китного були

Еллана-Бла -

1920-1925

рони. Подолавши деякі політично хибні погляди.

вІн У березні 1920 року вступив до лав партії більшовиків України ~ одразу

подій

пори.нув

у

громадянської

гущу

вій-'

ни.

серця .

сиаржився

на

долю. вважав себе дуже щасливим. йому хотіло­ ся до бо л ю жити. усе любити: І

лоскІт

смІху,

іІ

тrрпкl

в

життІ

горю .. .

ЖИТТА

І

кожиу

сльози .

-

люблю

летять .

НІ

Як

радощину

сонце

п'є

ранковІ

про

В.

І.

но

до

правильним номпасом

політич­

у

життІ .

Смерть Ілліча стала для комуніста Еллана . ~Jt і

для всіх

мов.но

Свій

трудящих . неви­

тяж'Кою

пенучий

втратою .

біль

пись-

У 1920 році він осо­ бисто зустрічався в Мо­ снВ<і з В . І . Леніним . То­ го ж рок у ЦК Компартії України виявив Василеві Б л акитному велине до-

«Лені'н » . надрунованій 23 січня 1924 р о ку. Як де­

вір·я .

брав

направивши

його

членом Реввійськради 12-0Ї армії. яка вела ге­ роїчну боротьбу з біло­ поляками.

що

вдерлися

на Унраїну (1920) і за­ хопили Rиїв. 12 червня того ж рону Київ став радянсьним . Поет~оєць радіє

разом

з

усім

наро­

В

легат

ду

висловив

знову

огнях,

наш. як

ЧервоинА КиТв, низках прапорІв,

у

статті

Rс есоюзного

Рад.

Василь

участь

у

з ' їз­

Еллан

похоронах.

його друга стаття «Ле­ нін Москва» - це своєрідні

нотатки

про

по­

хорон Володимира Іллі ­ ча . Він розкриває велич лені.нських

звершень ,

середжуючи му,

що

тивного

дом :

ВІн

менник

ції ІІРО

«в

виявити.

увагу

на

кожного

солдата

зараз те.

і.м · я

то­ ак­

ще

показати.

що

зо-

револю­

думна

як

світлої

й як

номуніЗМ .

ж

року

самовід­ праці в

пам'яті

лю­

бимого вождя. а . не н овувати порожнІм

вша­ сл а­

вослів·ям.

не

показною

відданістю

його

справі.

мандат посад .

иа Ак

думає

посвlдчеиия Ч~

котре,

жаліючи тн

з

. урядових

не

борони·

працюючого

серця

грузини .

гар­

стали

на

якути

.. .

А ось фотографіЯ . датована 17 вересня 1964 року . На ній варту

реслубліJ{-{;єстер . Відомо. він У снладі делегації від України на Першому Всесоюзному з'їзді Рад ПіllЩисував Договір про що

утворення

Валер Проноза (було ще " чимало псевдонімів) . йо­ го

сатира

своєї

в'ю

і

лює

найблагороднішІ

РСР.

том-сатириком. Починаю­ чи з 1919 рону . він пи­ ше свої сатиричні ВіРШі . підписуючи псевдонімом

,roWlI.

Володимира Ілліча. у статті «Зразою> письмен­ ник з особливою любо-

Союзу

В унраїнсьній радян­ ській літературі тих ро­ ків Василь Елланський був найвидатнішим пое-

року.

народження

прист,растю

діяльності в ім'я розкві­ ту соціал1стиЧ'Ної Унраї­ ни в сім ' ї ' рівноправних

ЛIOДУ ••

1924

дня

а

беру­

присягає,

ЖИТТЯ,

квітня

не

мlщаиство.

Jlюдина

нагоди

це

вояка-борця.

СВОГО

Інтереси

23

-

квиток

обlймаиня

молодими

Так. через сорок ро­

К'і:в

перші

вартові

знову

с тали

у

в

почесний

вересні

ни.

закінчивши

чату

rM

ним.

легка

життєва

1

ніс тю ·

во­

командир­

розпо-

в:ипала

не­

дорога.

ви­

бути

лронесли

життя

-

посту

А

назва ти

через

високу

першими

ному

ДОВфу

на

Голов­

країни.

кого

ви

ще

серед

можете

тя по

не

втратила

актуальності й· сьо­ І через десятиліт­ влучні постріли б ' ють коннретних мішенях .

... в

газетІ Серед судових

справ

Про справжнє чудо ".кооператив (забув

пер-

читав : який. знав)

захотl. поБІльшити прибутки".

вlсlмдеСАТ

традицією

спеціального

фІзично міцними . . вІдпо­ відного зросту. пlдтягну­

тими і, звичайно, кожен мав високий

щоб Інте­ ідейну перекона­ тобто відбираються

лект.

ність. кращІ

з

Ті. нести

бу.

кращих .

кому цю

випала

честь

почесну

служ­

часто зустрічаються з

ветеранами

посту

номер

один . Зовсім недавно я бу.в у МосквІ. відвідав Мавзолей І дізнався. що в той час на посту сгоя­ ли наш земляк СергІй Цибілик. БІлорус СергІЙ Куль. е. стонець Володи­ мир Пурро ...

люди

зустріча­

нє:

Сонце сходить! .. Добрий ранок. Сонце! Ще одии бадьорий день

-

чоловІк.

цІлий

у

карау­

ють кожний новий мир­ ний день,. сповнений вірш «Ранок», що є своєрІд­ ним зало,вітом на майбут­

Рибальством

Здається.

мордвин ФедІР за

радянські

я

хоч

Сто

но­

лу І сьогоднІ набирають­ ся предста'ВНИКИ рlзних національностей. Важли­ во, що.б всі вони були

ПJЮбування грізними ро­ нами Великої Вітчизня- . ної війни . І вони з гІд­ своє

посту

- ІсторІя з6ерегла Ух­ ні імена. Це українець Григорlй Тхор. БІлорус СергІй Сенчило, грузин Єрмол.ай К06еРіДзе, ли­ товець Франц Бал тру­ шайтlс, латиш Раймонд роту

караул.

справу.

один?

СмолК'іН.

ську ШКОЛУ . прийшли ще раз в Мавзолей. щоб поклястись ІлЛІчу про­

довжити

вартових

мер

Яукушан.

року

1924

ших

приходить

рІк

Аому ловили рибу У рІцІ ... Та це ие чудо, що рибаЛКIІ ПІймали... пІвтора десятка

Девь життя. роботн, боротьби. Зцlплеиих ·зубl., напнутих цІ

карасlв.-

А

чудо в тІм. що цІлий рІк Сто вІсІмдесят чоловІ" З тих пІвтора десятка риби Були при хлІБІ ...

Аромату

зими.

поту

І

Поет-комунІст.

цією гаР'fований~ Еллан-Блакитний тридцять

одну

м · язl •• к.lток.

револю­

Василь всього

весну

зу­

Про всІ негативнІ яви­ ща в пореволюційній дІй­ сності Валер Проноза го­ вори'в і писав одверто й

стрІв за ЖИ'l'ТЯ і вlді­ йшо·в У безсмертя, віддав­ ши дню новому всі свої

сміливо .

кійного серця. Хоча знай­ 'шлися були заздрісні не­ люди. які після смерті

був

упевнений.

що вони будуть усунуті : запорукою тому бу ла Революцlilна воля роБІтиицтва. Аого упертість І смІливІсть. Компартії

тверда

І

рука

гостриil

.

розум!

Вірив поет і в пере­ можну ХОДУ творчої пра­ ці . Почуттям бадьоростІ і впевненості. з якими

сили

і

поета.

весь

в

час

жар

неспо-

масових

ста­

лінських репресій згань­ били чесне ім'я BipHOro лені.нця . . зниЩили навіть його могилу в Харкові.

Н.

ГРИГОРЕНКО, педагог-ветеран.

окрес­

ри­

си Леніна-людини. Лені ­ на-вождя. його геніал.ьниЙ життєвий подвиг. Яl<ИЙ Є для

г,рядущих

якого ставився з г либо­ кою іпошаною і любов·ю . а його вчення вважав єди­ .ним

ві " заЮlИкає до даної творчої

неперевершеним

роси.

Леніна.

того

В а силь Блакитний у статті «Пам'ятник ЛенІно­

дом

п·ю.

Першими зразнами ук­ раїнської публіци с тики є саме його статті й нари­

си

лютому

«Партlilниil

Доводиться тіЛьки ди­ вуватися . де і коли зна­ ходив він час для літера­ турної

У

«fapT ».

м е нників

нок. Опав три години на добу . не шкодував енер­

урваришl.

яку

.революція це і є ЛенІн, лише не в однІй особі . а

од­

заклик

тари,

Більшав.ик Василь Ел­ лан-Блакитний і в мир­

поета

звучить

начальника

варту селяни Горок. на зміну їм прийшли мос­ /ювські робітники і деле­ гати ХІ Всеросійського з'їзду Рад росіяни. та ­

традицІю

фотоr.рафії.

курсанти »

Нізону міста Москви був назна"lений почесний ка­ раул. Але ще раніше. в день смерті Леніна. за

й . НЕВЯДОМ -.

На

з

на (щремлівські

прекрасну

разом

солдатами.

ВІРНИЙ ЗАПОВІТАМ ІЛЛІЧА

ленінсь"ої гвардії нема

кін

з

-

липень. Москва. (Фотохроніка РАТАУ).

Бійці

Стиснемо

семи

чоловін

нами ЦК ВКП(б) і Номl:н­

ЛенLна В . СЬКОГО.

Смергl

тисяч

НА посту H~

ка Київського фІЛіалу Центрального музею В . І .

рік,

караул.

біля Мавзолею Леніна знову несуть ГригорІй Коблов і Арсентій Наш­

-

несли варту біля Мавзо­ лею . А першими були

В. Гатар попросив стар­ шого наукового працівни­

1920

Му­

Ві,Н.

знаме­

кореспондент

І . Ленін.

нашому

терну . В шинелях і гост­ роверхих будьонівках за­ стиг війсь к овий караул .

цю

В.

в

сказав

ВідтодІ

дей оповиті горем . Труна з Володимиром Іллічем Леніним

-

перший

Кремля покриті мороз ­ ним інеєм . Схилені пра­ пори з траурними стріч­ ками . Лиця багатьох лю­

помості

бачите

зеї .

прикла­

нинІшніх

поколІнь :

і

всІх

сВо-

лодимир Ілліч нещадно громнв опортунізм, усяке вахлацтво,

неуцтво,

лятнну,

дох­

невправність,

консерватизм

думки

й

роботи. Але .будучи ре­ волюцІонером, що сміли-

во

кидав. гасла,

гатьом ються

які

ба­

здавалнея й зда­ фантастичними,

Володнмир ІллІч умів бу­ ти близьким до буденно­ го життя, умів підходн­ ти ДО кожного робітника й селяиина, умів бути жнвою

людиною,

товаришем...

простим

ПорожнІх

балакунів, самозадоволе­ них чваньків, котрі по-

глядають на увесь світ з височини своєl величі, трlскучо!

агітаціІ,

б'є

мети,

мнмо

мир НИМИ

Ілліч

не

проводив

яка

Володи­

любив

і

з

нещадну

боротьбу •. Життєд.аЙJIе ленінське вчення надавало комуніС­

ту Василю Еллану-Бла­ китному сили, енергії й прозорливості у щоден­ ,ній важкій громадській

Свято

шанує

пам'ять

Ілліча

шкі­

льна молодь. По ньому вона звІряє сво}: перші кроки у життІ, Цей зні-

Бовтрук, Ярослав Гайдук, Олександр Бовкун, АндрЩ Гайдай, Віктор Го­ ловко, Ваднм Терещеико обговорю­

мок зроблено у БроварСЬКій серед­ нІй школі М 6. Десятикласники Те­

ють планн на день ленінськorо мунlстlІ'ІНОГО суботника,

тяна Нестеренко, Лариса Сич, Ольга

іСо­

фото Л. Добровольського.


•• 0.00.' •• 0000 ••• 000.0 •• 0.00100.0.0 •••••••• 00000 ••••••••••••• о ••••• ооо ••••••••••••••••••••••••• о ••••••• о

...

КВІТНЯ

22

1989

нове

РОКУ

••••• ••• O •••• O ••••••••••••••• o••• oOO •• O••• OO.oO.OoOOOM~M~O

з сторІнка .......

життя

••• о •• о ••••••••••• а ••••••••••••••••••• оооо.оо.ооооо •• ооооо. o •• oooooo~~

, ••••• О ••• ОО.О.О ••••••••••• ОО •••••• О •••••• О.О ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• о

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА "ЕКОЛОГІЯ-2000 р." Строк

асфаЛЬТобетонного цеху ШРБУ комБІнату

громадського

до до

харчування

Вннесення

з

тернторlІ

організацІй,

мІста

до

дрІбних

1

установ

- автопересувиоі JIJO за атмосферою

Р8ЙШРБУ.

р.

Комбінат громадсь­

р.

1992

ШБУ-50. на

що

«СІльгоспхІмІя.

- CКJIaдIB пору комплексу споруд ВУВКГ

до

еБроварисІльбуд.

бази виробничого управлlния комуналь­

иого

р.

1992 1992

р.

1993

р.

до

1999

р.

За

Трест «Броварн­ сІльбуд •. ВироБRRче лІння

до

1993

р.

господарства.

Міськмолокозавод, І

-

пуикту

термІНОВОі

хlмчнсткн

по

вул.

відділу «Побутова хіМія. магазнну «ГосподаРЧІ товари. по вул. КиівськІй

-

.N1I 42

транспортного парку ВУВКГ

-

Введеиия

в

експлуатацІю

газокомttресорноі

Обладиаввя стацІонарних

Рад.

РайпобуткомбІнат.

поста

для

контролю

і

кож регулювання систем електросистем автомоБІлІв

подачі

рІю,

збудувати

ху

житла,

в

т.

зон

пІдприємств

свІтлотехнІчного

водопостачання,

навколо

експедИЦіl

ного

навколо виробничого об' єднання

на

знезара­

ПlДКJIючення ємств

І

Бровари,

до

органІзацІй

цеху

трикотажиого

МІськканалlзац1І

.N1I 4

по

Розробити що

заводу

прому

Побудуватн спорудн для миття автотран­ спорту з оБІговим водопостачанням Побудувати

-'

газових

хроматографІв

-

атомио-абсорбЦIЙНОГО

10нізацlІ в полум'l (ДИЩ ра

(ЗaкJнчtинЯ'. Початок на І-й сторІнці).

кооперативи.

пе­

1992

р.

Шнilоремонтннй З-До

1991

р.

ДержавТОІнспекцІя р.

зІ службою побуто­ вого обслуговування.

редбачені

проектом

реконструкцlі

ремонтно­

цехІв

переведення

в

дугового

середовищІ

шиноремонтного

зварюваиня

вуглекислого

на

газу

по утилІзацІ! відходІв

Розробити

19891990 рр.

Експедиція.N1l Кіровського

60

ВГО.

заводу

технологію

по

утилlзацlІ

покришок, непридатних для роботи, них

бортових

кІлець

авто­

обрІз­

1

автопокришок

Побудувати споруди для попередиьоі очнст­ ки ПРОМИCJIово-зливових стІчних вод на шино­ ремонтному

заводІ

Рекоиструювати

пролевентиляцію

і

пИJIО­

уловлювачІ перлІтиого цеху Броварського за­ воду

будівельних

коиструкцlй

Провести повну логазоуловлювання УВТК

у

виробннчих

цехах

Завод «Торгмаш» . СвІТJJOтехнlчний

1993

р.

1993 1995

р.

ЕкспедицІя

р.

АТП-13209.

завод.

.N1I 60. торгово·

трнкотажне

р.

1990

Р.-

об'єд-

нання.

ВУВКГ, з дольовою участю

пІдприємств.

цех заводу

машинобудування Побудувати

Виробниче

1990

Винести ливариий

го

на

УВТК

р.

споруди

майдаичик,

промзливовоІ

вІдвlдиий

колектор

тресту

«Бро­

IJ8рипромжитлобуд •.

Дослідно

19891990 рр.

торговельно­

новий

-

експери-

меитальний

завод

будІвельних

кон-

струкцІй.

1992

р.

Завод «ТОРГМаІП».

1992

р.

Завод «ТОРГМаІП».

1993

р.

Завод «ТОРГМаІП».

1992

р.

СвІтлотехнl'lННЙ З-До

каналl­

зацlі з нафтомаСЛОУЛОВJIJOвачами ПоБУдУватн

1992

ПИJJоуловлювачів бетоно­

змІшувального цеху дослідно-експерименталь­ ного заводу тресту «Броварисіль6уд.

р.

JjЗВк.

реконструкцію систем пи-

Провести монтаж

промстокlв

в систему промзливовоі каналlзацlі І припи­ нити скидання промстокlв заводу торговель­

ного машинобудуваиня в кальну каналІзацію міста

господарсько-фе­

Побудувати відвІдний колектор промстокІв свІтлотехнІчного заводу в промислово-зливову каналІзацІю промвузла ІПРИПЩІИТИ скидаи­ ня промстокlв в господарсько-фекальну ка­ налІзацію міста

ЗмІнити техиологІю фарбу~ання світИJIЬНИ­

кІв з використаRRЯМ водорозчинних емульсІй

1991рр.

ВУВКГ. ПІдприємства

1993

р.

І ВУВКГ.

1992

р.

СвІтлотехнlчннй З-До

Провести монтаж установки каталітичного окислення легкнх викидІв в атмосферу

1992

р.

Меблева фабрика «Дружба •.

Провести монтаж ПИЛоуловлювачІв розчии­ иих фарб в фарбувальному цеху

1990

р.

ДОК.

1995

р.

ДОК.

1994

р.

док.

1992

р.

1993

р.

методом

електроосаджування

Організувати иа Броварському ДОКу цех (дІльницю) по вториннІй перероБЦІ І утилІ­

р.

Пlдпрнємства ІВУВКГ.

Із

спекторофотомет­

автогос­

гаражні

ШlJнореМОНТJ!:ИЙ З-До

зації відходІв деревини, що створюються иа пІдприємствах І в організацІях мІста

Побудувати

споруди для попередиьо! очн­

стки ПРОМИСЛОВО-ЗJIНвових стІчних ВОД ладнанням бензомаслоуловлювачlв

19891990 рр.

ВУВКГ І ЖЕО.

з

об­

Рекоиструюва.-и асфальтобетонний цех ШРБУ з установкою П1lJIогазоуловлювачlв

Провести

підприємств

тузова:

централІзоване

І органІзацій МІста по

ШБУ-50,

ШРБУ,

1989 1990 рр.

Міськвиконком.

ШРБУ.

каиалізування

РБУ-4,

вул.

бази

Ку­

РБУ

облпобутуправлlиня

детекторами

(AA-S-3)

об'єкти,

мають

подарства,

р.

атмосферного

з

природоохоронні

19891990 рр.

1995

за

участю обласноl гід­ рометеослужби.

цІI в придбаИНІ приладІв, в тому ЧИCJIІ Ім­ ставу

БЗАБк. АТП, пІдприємства,

Шикоремоиткий З-До

Подати фінансову допомогу раАсанепідстан­

портиих, для коитролю повітря, а саме:

р.

р.

зе­

господарства.

для

виroТОВJIеиня необхідно! Іх кІлькості

1993

1991

леного

м.

збирання харчовнх вІдходІв та дати заявки на

до

Завод пластмас.

послуг

кришками,

р. ЗПМ.

р.

р.

торгово­

спецємкостей

закриваються

1993

Впровадити каталітичне допалювання вІд­ працьованих газІв дільниці окислення БІтуму

1994

конструкцl!

до

шламона-

1993

1990

комуиаль­

ритуальних

пІд

Завод пластмас.

пІдпри­

Богуиськlй

виробничого

об'єднання,

нОго обпаднання, цеху райпобуткомбІнату -пластмаси,

вул.

зайнятІ

р.

1992

ПlДКJIючення до міськводопроводу пІдпри­ ємств І організацІй по вул. БогунськІй м. Броварн

землі,

1990

дlльиицн

ЗдІйснити роботи по переведенню комплек­ озонування

р. ЗПМ.

Розробка технологіl пресового виробництва

су водоочнсних споруд ВУВКГ озоиуванням замість ісиуючого зиезараження рІдким хло­

жеННJI пнтно! водн методом

1993

вузла,

Розробити проектно-кошторисну докумен­ тацІю на зиезаражеиня питно! води комплек­

су водоочнсиих СПоруд ВУВКГ

до

р.

торгово-трикотаж·

ром

це-

1992

КІровсього

навколо АТП-13209

ЗПМ.

Побудувати споруди попередньо! очистки промислово-зливових стоків заводу пластмас

1992

.N1I 60

ВГО

р.

Перевести гальванІчні цехи на обігове во­ допостачання, земnі, зайнятІ пІд шламонагромаджувачІ, рекультивувати і передати агро­

-

до

заводу

пилогазоуловJIJOВаввя

порошків

громаджувач, рекультивувати

робничих

Ч.:

навколо

1989 удоско­

Зим І підприємст­ ва півиічиого пром~

та-

навколо заводу «Торгмаш»

систему

заnlзних

організацІй

контактне

1990

вІд

проектннх

Перевести гальванІчну дільницю на оБІгове

Виконати організаційно-технІчнІ та інже­ нерио-будlвельнl заходи до забезпеченню са­ нІтарно-захисних

участю

р.

палива І

саивузол

ЗПМ.

механічного заводу, в т. ч. забезпечити повне переведеиня на оБІгове водопостачання ви­

дим­

ОрганІзувати зону вІдпочинку в районІ озера «ПІонерське.: очистити і спланувати дно, закрІпити берег, благоустроJти терито­

р.

МІськвиконком, трест «БровариПРОМЖИТЛОбуд» .

1990 ~ 1991 р.

токсичності

1992

ВУВКГ.

УправлІння торгІвлІ.

Обладнання по вулиці КиІвськІй стацІонар­ ного

УТИJJlзац11

р.

МlСЬRВИКОИКОМ

ностІ відпрацьованих газІв автомобілів, а

по

шламів

автопІдприємства.

р.

атмосфериого по­

по вул. Черняховського по вул. Красовського

виробництво

БЗБК,

з-д пластмас, РТП,

1991

вІтря:

-

мІськоХ

районноl

постів для лабо­

раторного коитроJIJO стану

19891990 рр.

1990

1989

ОрганізацІя 50-метрово! зеленої ЗОНн впро­ довж вулиць Черияховського І 'ЩОJIКовськоІ м. Бровари

«Торгмаш»,

очнщеи­

що

19891990 рр.

автозаправної

станціІ

управ­

комунально­

викоикомн

ГагарІна райпобуткомбінату

І установок

рекуперацП ацетону наJJИТИ

до

го

мІського МОЛОіКозаводу

ЗПМ, РЕМ, БЗА1>К, СТЗ,

Збудувати І ввести в експлуатацІю цех по

ВУВКГ.

господарства

-

СПОруд

залІзоутримуючих

во «СІльгоспхІ­ мІя».

водоочнсннх

- Броварського ДОCJIlдио-експернменталь­ ного заводу будівельних конструкцІй тресту

проектування

Організувати до

МІськвиконком.

ПІДПРИЄМСТВАХ

ня зливннх вод гальванІчного виробництва, стокІв, забрудненнх иафтопродуктами

небезпеку дnя:

склади отрутохІмІкатІв І МІндобрив ВО

-

ПРОМИСЛОВИХ

19891990 рр.

Укласти договори з науковими установами

не забезпечеиl иеdбхідиими санlтарннмн від· станями І ЯКІ представJIJlJOТЬ здоров'я JIJOдей:

аабораторі! по КОНТРО-

ПО

харчування.

під.

цехів,

Внконавец.

lІиконаННR

р.

кого

асфаJIЬтобетонного заводу ШБУ-50 приємств,

1992 1992

Строк

Внконавець

внконанн!!

Вирlшитн питання вннесення свинофермн радгоспу ІменІ КІрова за \Иеж! Житлової зонн міста, провести рекультиваційно-відновлю­ вальнІ роботи на територІї, зараженІй стіч­ ними водами згаданоі свиноферми

ВlUlести забійний цех за міську зону

19891992 рр. 19901991 рр.

Керівники підприємств.

Р-п імеиІ Кірова. РаЙспоживсп1uа.


.

-....., . .

-'

-

м ~ М' ~" A.II~ ~~~,~" ~ м ~ ""ee~', О" МІО' ,О, ОО,.., 10 0''*' 100100101001" 10' 10 10 10" 10' 10 10 101010'0' ,ме.е м' О 10 t 10 О, 10 10 10' О о.,.,., о о. О,., о о О. 10 О. О О О o~ooo. м 10 0.0 10 М .0.0 О '0'0 '> '> ~

нове

сторІнка.

.... 4

,., '> '> 10 О 10 10 О, О

'>. о-м OO~ ,0.0. '>,. о О О '> '>, 10 "О оом.е ••• ,

МІО 10 '> '> о., '> '> '> '> '> 10 '010'10'010' О 10 о.,..

життя

••• о 10" '> M~.O'O О •• ,.. о. 0.0. о. о 010 О "

О 10 О, О О О О

..

ПОДАРУ:іі

0.0 ее о

..

22 КВІТНЯ 1989 'РОК)' ..... ••• о оо ••• о. о о о о "'" о 10 О. 10'10"" ом о ••• '>. о ~.

СОНЯЧНІ ВІТАННЯ

СЕРЦЕ ПІСНІ

0.""

Дорогу бабусю, маму, дружину

ПОНЕДІЛОК,

ГВОЗДАННУ Віру Аитонlвну

І

щиро вІтають оиуки, діти І чоловік з ювілеєм 60-річним дием иароджеИНJI. Бажаємо міцного здоров'я, довгих років жит­ тя, сімейиої злагоди, Bcьoro найкращого.

СамодіЯJlЬRОМУ народнО1ІУ хору "Криниця"-15 рокІв

ПРОГРАМА

паJlів Сибіру. Новиии. Відкритий РОЯJlЬ. Ф. Шо­ пен. ПОJlонез ДО'ДіЄЗ мінор. Скерцо до·дієз МіНОР Н2 3. 16.15 док. теJlефіJlЬМИ про еко_10гію .ТаЙговиЙ репортаж ••

15.30 15.45

ОГОЛОШЕННЯ Броварська СПМК-2 тресту монтаж»

оголошує

сТеплицятех­

вибори

начальника

СПМК на конкурсній основі. Вимоги до пре­ тендентів: освіта вища (будівельного профі­ лю), стаж практичної роботи на керівних посадах у будівництві не менше 5 років, по­ стійна прописка у Броварах чи в районі або в Києві.

Заяви подавати до 28 KBiTH~ 1989 року на адресу: 255020, м. Бровари, вул. Кутузова, 8-а, СПМК-2, телефон 5-31-39. Конкурсна комісія.

.НІ

в

фраицузької

рова но слухав

він україн-

ські пісні У винонанні самодіяльного ,народного хору районного будинку культури «Криниця». Та хіба тільки він. ИриниЧВіН тепло приймали в

Латвії і Росії, Естонії і Білорусії. на сільських сценах

району,

області

та в столиці республіки. Але сьогоднішній концерт-зустріч, концерт-звіт із

небуденних.

менував

подію

собою

в

Він

озна-

визначну

житті

танні

співакам,

ві-

вони

по-

те.

що

ря,дку

ніби

хоровим

органІзатори

слово солістам, ним тріо, читцям

. , Тепер же юлька СЛ1В про сам ~OHцepT. Опису-

єдиному

поеЗІЮ.

Пlсню,

тим

БІльше народну (а саме тані снлаД~.ли основу програми). 11 виконання

справа нелегка, мабуть, І невдячна.

та,

Одним С.10ВОМ,

Дотримания

трудових

иеПОВНОJlітиіх. 1~.40 Сьогодні у світі. 18.55 Автопортрет . Ми і міка.

Б.

19.40

l(iфф.

ФіJlьм-вистава

театру,студї! о.

Табакова '

21.00 Час. 21.40 Хокей.

як

ту потрібні

вокаль­ гумору.

кажуть,

' тор

Броварському

колективу

колишніх

люде

ло і

і

ЖИj3итиме

чисто­

.

paqy

цього

на

чинали

так

народниЙ колектив цих здобутках хору легка

праця

у не­

кожного

з

учасників хору керів­ ників. колишніх і тепе­ рішніх, ветеранів і по­ чатківців. Бо ж хто хоч раз вийшов на сцену зі своєю піснею і зумів по­ ДaJру,вати

дість

слухачам

спілк.уваЩIЯ

заслуговує людської. вірсю

і

з

ра­

нею,

великої шани «Ириниця» Ж

правдою

служить

рішеиь час дій. Хар'овики Iвако·Франківщи­

родний

РУХ

і

Передача

2.

віддіЛом

ик

навколо иього.

Участь

завідуючий

тор М.

М.

беРуТІ>

ідеологічним

Компартії

В.

Ук­

Кравчук і док­

фіJlОСОфСЬКИХ

иаук

Попович .

20.15 На добраніч, діти! 21.00 Час. 21.40 Все про кіно. 22.50 Вечірній вісник. I1 ЗАГАльноСОЮЗНА ПРОГРАМА

БРОВАРСЬКОМУ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЗАВОДУ на постійну

10.05 Учням

ПУJlЯРНИЙ

ЦТ Науково,по'

фіЛЬМ.

8.35. 9.35 Історія. 8 КЛ. 9.05 IтаJlійська мова. І навчання.

ПТУ.

рік

Естетичие

виховання.

10.35.

О. Твардовський. життя і творчості

11.35

Стооінкн 10 КJI.

11.05 РосІйська мова. 12.05 ТелефіJlЬМ .ПеЙзаж очима сприитера •. 13.10 Новини. 13.15 РосіАське хорове мисте­ цтво.

БРОВАРСЬКИй БУДІВЕЛЬНИй

учаСНИI{

«Сонячні самодіяльний

дНІ.

18.30 Час

Звертатися в бюро по працевлаштуванню або на адресу: м. Бровари, вул. Боженка, 5.

Се­

Всесоюзно­

трудяших,

телетурніру кларнети».

Новики.

16.40 Сонячне КОJlО. 17. 10 довір·я. ОГJlЯД Jlистів. 17.30 Концерт Jlірнчної піскі. 18.00 ДJlЯ ШКОJlярів . Старти ка-

ру

Концерт змішаного

ХО·

диригентів· хормейстері.

РРФСР.

13.55 По Сибіру Сходу.

Док.

16.55 Служу

і

даJlекому

фіJlЬМИ.

Радянському Сою­

зу!

го огляду художньої твор­ чості

постійну

якІ по­

історію хору.

Il

на

Звертатися в бюро по працевлаштуванню або на адресу: м. Бровари, вул. Кутузова, 57, тел. 5-03-36, відділ кадрів.

розмову

ред них -М. Мельни­ ченно. В. Воловик. брати Верозуби. В. Петухов, Г. Гришина ... Лауреат

молокозаводу

електрозварники;

прихильники

хорового співу, ті.

праце­

столярі.

з слухачем вийшли чи не найпалкіші

УКРАІНСЬКОГО

8.00 ГіМRастика. 8.15 .Від печі'.

джере­

«hРИНИЦі». Як І в П\~рШі роки,

бюро по

роботу терміново потрібні: інженер-конструктор 1-і або 2-ї категорій; слюсарі;

го поля. а й ту високу любов до неї (і це го­ ловне). як'!. живила, жи­ вить

головний

ху-

хору-

пісню

«еруваням

перебудови.

роботу потрібен головниА механік.

хору ИИЇtВської. птахофаб­ рики, який, до речі. очо­ один

Моск6вського

під

Чемпіонат світу. Збірна Швеції-збірна СРСР. У перерві 22.10 Прожек·

раїни Л

Звертатися в Броварське

15-річчя з дня його ство­

не

і

влаштуванню.

на

рення. І приніс колектив до свого п'ятнадцятиріч­ чя

БМУ-5

подиху.

культури,

лює

начальник

бухгалтер.

А потім були вітання, подяки, квіти. Від хорис­ тів Иалитянського будин­ ку

eKQIIe-

.Прищуqив~.

ни.

ГОЛОВКИІВОБЛБУДУ на постійну робо­

надали

програма

сприйнята,

прав

19.00 Актуальиа камера. 19.30 Стосується кожного. На·

більш ніж

двогодинна

вул.

роз­

номерам

його

дарували пісні свої серця. І я буду щаслива, коли словом своїм зуміла передати їм визнання і шану земляків.

в~ти

в

22,

адресу: м. Бровари, тел . 96-3-69.

уроком

ЯК ми відпочиваємо У Про!<уратурі СРСР. Про

18.00 18.30

Iб.30

запрошує на роботу вантажника в цех без­ алкогольних напоїв.

на

. З

мови.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ПРОМКОМБІНАТ БРОВАРСЬКОІ РАЯСПОЖИВСЩЛКИ

Звертатися Красовського,

сказати .....

казці

Новини. Дитяча година.

16.35 t7.OO

ПРОГРАМА

ло

ЦТ

8.35 ФутБОJlЬНИЙ ОГJlЯД. 9.05 ФіJlЬМ .МОJlода дружнка~. 10.40 Новиии. 10,50 У світі тварии. 11.50 Зустріч 3 аисамБJlем скри­

-

Звична сцена, звичний пісні п'ятнадцять літ. зал. Скільки разів зачаЯк було сказано у

КВІТНЯ

24

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

. про

Скажу зроблену

концерт ча

оцінку.

слухачами,

сподобався.

висловили

«Ириниці »

і

на

адресу

критичні

уваження.

зокрема

складання

програми.

Сказано й про ність сміливіше за

Хо­

виконання

за­

щодо

необхід­ братися складних

творів. UЦоправда, кілька таких представлено. Це «Ой на Івана Нупала», «Заповіт» на !Вірші Т. Шевченна, народна пісня естонською

міської

організації

Това­

риства

української

мови,

від

сНовая жизнь' оргаи Б[ювзрского ГОРОАСКОго комитета Коммуннстическоl1 партии УкраинЬІ, горо,,­ СКОГО и районного Советов народнЬІХ депутатов Киев· Ской области. (На украинском ЯЗЬІке). Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО. Газета ВblХОДИТ с 17 апреJlЯ 1937 года . Дни Вhlхода; вторник. среда, пятница. суббота. друк_ри"

залу ...

глядацького

Всі нам

бажали

·кринича-

розквіту

таланту,

творчих

знахідок.

висоної

і

чистої,

возвеличу вала

пісні

яка

б

зе.млю

ла

яка

б

збагачува­

людські душі.

А. КВІТНЕВА. На знімках: звіт

хору

райоииого

тури, річчю

О.

творчий

самодіяльного

родного

ДІЮЧИй

- (nДБП-2)

на постійну роботу запрошує: мулярів 3-4 розрядів; водіїв автомобіля (категорії Е, Д); екскаваторників. Оплата праці відрядна. Характер роботи роз'їзний. Приймаються громадяни З пропис­ кою у Броварах або в районі. За довідками звертатись в бюро по праце­ влаштуванню або на адресу: м. Бровари, вул. Красовського, 18. ПДБП-2, відділ кадрів. Тел.: 5-29-27.

і

мир на ній. хліб і вільну працю,

мовою.

щиро аплодував зал і за піені, які «Ириниця» співає да'вно і ЯКі особ­ ливо полюбилися слуха­ чам. Це «Тер.ниця», «ОЙ мій милий вареничків хо­ че», «Ой не пугай, пу­ гаченьку». «Мамина виш­ ня», ·«Пісня чистого по­ ЛЯ», «Стої'ть гора висо­ каН» та багато інших. Вдалим у нонцерті бу-

Броварська

дожніХ керівників «Ири­ ниці» В. Ионощенко. від

ПОСТІйНО .МІ 2

ПОІЗД

присвячений

Київське обласне- об'еднання по племенніА справі в тваринництві запрошує комбайнерів і інших механізаторів на постійну роботу. Оплата праці відрядна. Наша адреса:

м. Бровари, вул. Кутузова,

Дирекція.

на­ куль­

Адміністрація. партійна та профспілкова організації тре­ .Теплицятехмонтаж. ГJlибоко сумують З приводу пе· смерті інженера з техніки безпеки упраВJfіиня механізації.

15-

сту

і

Фото КАЛАШНИКОВА.

Висловлюють

ЛУКАША Петра 'аановн •• щире сп іВЧуття рідиим і БJlИЗЬКИМ

ДAP~C'

Аl'укаРllі:

у

КИЇВСЬКІ

покіА­

ного .

."n8 -

упрам;ння

19.30

Вечірия

каз­

ка.

М.

20.30 ські

СидеJlЬНИКОВ. казки'.

.РосіЙ-

Концерт

для

солістів.

12 21.00

Час.

'21.50 ТеJlефіJlЬМ

.Формула

КО·

ханки»

Ранкова

23.25

пошта

УпрuлlнИІО тресту

:rаж.

(повтор).

мехакізaцll

«ТеПJIицятехмон­

на постійну РО6ОУУ

токар,

електрНІС.

Звертатися: с. Иняжичl Броварського Р-НУ, управ­ Ління механізації, вІДДіЛ

надріВ.

Тел.

404-17.

Загублене

посвідчення

учас­

ннка Великої В ітчизняної вій· ни. видане Броварським рай­ військкоматом на ім'я Драио­ го Григорія ВОJlодимировича, вважати иедlАсиим.

передчасної

хору.

обласного

Новини.

77,

АДРЕСА РЕДАКЦІІ: 255020, Київська область, м. Брова, .., ву... Кllівська, 154. ТЄ.llt'фоии: редактора 4-03-78: "аступннка ре"актора, alMI"y п.ртlАного 4'04-81: аідпооіда.1ЬНОГо секретаРI/, .1""IJlУ сIJl ..( .... ОгО госпо"арст.а 4·23·26; .IААІ"у ПРО"~08осіl і сОцlа .... иНх питаиь 4-02-92; .1""іJlУ "истl. і .,аС080і роботи 4-84-81; .IААI .. у р .... lо­ IнФоrмацlї 5-13-91. КИЇ8СЬКОГО

Чемпіонат світу. Збірна ЧССР збіриа Ка­ нади. У перервах 18.40

потрібиі:

«Криниця!)

будинку

17.55 Хокей.

справах

060111(Т",

8RД.ВНИЦТ8.

11.

ПOJlіграфіі

І

кииJlCКОМї

&"081'''. .у.... KII'i~~".. 154.

торгі_nі.

ІІ

Заст. редактора В. ТУГЛ)'К. lидекс

61285.

ДРУК офсетни/!. Обсяг І коваии/! аркуш. Тираж примірник.

Замовлення

но

2537.

АРУ'

16.261

#65 1989  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you