Page 1

Q'_

РІІ< ВИдАННЯ 31-А .,...,..,.,.,oO'oi ....

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ!

16 63 (3061) СУВОТА

30 ТРАВНЯ

1970 Ціна 2

ОРГАН ВРОБАРСЬКОГО РАйОННОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТВЧНОІ ПАРТП УКРАІНИ ТА

На

PAROHHOI

XVI

На<іІкраЩі з кращкх Jtре~дсrавни­

Є. І. Коwд1ратьев та інші. З ПЗЛ'КИ'МИ rП1J'ИІВ'ЇТЗ.ННЯrМІJ з'Їз,дО· ВОЇ ВИСіУІІІИЛИ ПJРЄ.ДСТа'ВІШКИ Зару· бі·ж~и.х молоді•жних орrганізіщі•іі. 28 ТР·З ВНЯ НЗ З' ЇІЗді ПОЧЗJFИ пра· з'ї(Ц()·в.і в ід імені nра·вління Спіл- ті М. А. Волоще.нко. Ці'Ка"ВОЮ бу­ ІЦІовати с~цИ. На них обговоrрю­

з'їзді ВЛКСМ

Ko-

UK

і . ПрЗ!.ЦЮЮТЬ

На

ПОЛЯХ

колгооо·:·в та ,раІдrослів. - Нам т:реба буде баrато, без­ межно бara'f'O і· са:мов.і_щдано пра­ цюваіlІ, п.ра:цюв ати в ім'я даль­ шого роз.витку наrшої БатЬІКі·вщи­ ни, її науrково-техн.їчкоrо і к·уль­

як створю­

'Валиrсь иаіrва•жливі.ші rЯ'Кі •Х•ВИJІЮЮТЬ 'МОЛQДЬ.

ІІІроблем·и,

ті

СЇЛЬІСЬ'КИіХ

КОІМСО'МОЛЬСhКИХ

ор

raнi~ail.tirй.

Більllfkть nр·амоВІІ.tіе віtд:зиачала

що nі1дготов.ка до 100.;рі'Ч'ЧЯ е дю нараДІЖен.ня В. І. Лен·іна ,виклика

ла

нові

зма•ган11я

ФО\Р'МІИ ...соціал:ісrНЧИОСІ се·рещ

С'іл.ьс.ької

молоді

•в.алась t<ом.сомол-І>сько~молоді.жна Це бО\І)отЬіба. бригц ланок ферма, кущи прийшли ді•вча11а ліс:Про .участь юнаюі'в І ді·в·чат у ф€-рм з·а ·ви.соку ·кудьтур.у земле ля за·кін-ченн.я десятир·ічки, я.к во­ ІПрИСК~рено му іРОЗВИі'КУ сіЛЬСЬІКО· .робства і т.в.аринництва., комшле<Кс ни бо')Юли.ся за полі·ПШЄ!ІНЯ о•р·га­

ні.заrції .п,ра.ці, nіЇідІВнщен·н.я

сіональної

1967

ма.і11стеrрІЮсті.

профе­

.Якщо в

році від ко,жн•ої корови доя.р­

~и оtдержувал и по

2600

господарськОІГО .виробництва гово­ •р•илось на сЄІК!цИ .« Молсщь та ін­ тен•сиф ікація сіЛЬІСЬІкоrо господар ­ ст.ва». Во).щюрнваючи заrсЩання сек­

кі-лограм·ів ції, ·сек ретар

('І!·олоrка, то в минулому році ,бли:з~о трьох тисяч кілогр аrм·ів. Ще в основн0rму резул·ьтат того, Що доя:~и в'ІІилисЯ на ку:рсах, nо ­ !СТавили на .наукову основу ра­ ц•: он rодівлоі тварин . rВ Щ .і·!ІІені педагосів країни .п.іо до·творної роботи з'"іздові поб ажа·в комсомолу міністр освіти: СРСР М. О. Пракоф'ев. Ге.р{)Й Рад•янсько.rо Со!ОО'У лейтенант Ю. В. БабансЬІКиrй пе:редав tQeлerraтaм з'їЗІду бойоІшй привіт від р.а:д.яНСЬІІШХ ПрІ!іІrоf\ЩОННИ.Кі•в .

Дувакі·н

гаються вив іда·ти да·ні .п:ро секрети ;ра~дянс ької зброї. І .я, звичай-

св·оої ЛlJофесії, rцро пра·гне.ння

но, з д001в~ту юо•ма•ндува.ння, хочу роз•к•рити щну вИkькову таємни ­

цю. У нас є збро.я, завдІяки ЯІКЇЙ радrянсЬІКа

Ім'•я цій з<бр'О·Ї ре;юнанkть,

-

непе.реможна.

ко мун і.ст ична пе­

вrі·ра

в

торжество

rкому•НІЇ!:JІМQ' . В обrовореніІі звітних допов ідей

полегшити пра,цю тва·ринник.а, ме - · ооял.к

ха•ніІЗув·атн . 11 гооори·ла доя,р.ка ~о·лгоопу ~мен·і Леніна Балашовс ького р·айонrу СаратовсЬІ<ОЇ облас-

лщина

таосо•ж

участь перший

сек­

рета•р ЦК · ЛКСМ Ві'J)мен іі С. Г. дtрут.юІtЯн, . . пе;рІШІІЦ секретзір Свердлооського обкому ВЛКСМ

ЦК ВЛКСМ В. Т. В'іІдвначив, що тепер в

усіх галузях С іЛ.Ь!СЬІКОtГОСЛQДа•рСЬіКО·

ну механіза:ц'ію nр-аці, ·вwкористан.ня техні·ки.

ефеосrн.вю

Учасники се;щіrї виробили река ме'ІцдЗІЦЇ'Ї, .в яки.х особливу ув.аг~ прИідІіле·но црофесій·н>ій ор іентаці МОЛ ОДі, ПрОІПЗ['ЗНДЇ •СЇЛ·ЬСЬКОЇ nраці З палкою заІін•тере сованістю де

го ІВИр·обни·щва за.іfнято понад 10 леrгати з 'і:зоду обг.оворюв.али проб м.ільійокі•в юнакі•в і .д:і·вчат. Ви.хо­ леми форм•уваннrя нау.ктюго еві вання сучасного землероба, ШІІІро­ тог лrs~ду і виховання молоді ю ке залученн.я молоді до боротьби mр·нклад;і життя d· ді яльності В. І за _ра·ціональне ·ВІІ!користа·ІІ'НЯ зем­ Леніна, лwrа·ння участі молqді 1 лі і піщв.ищення її р:одючості, rr~вище.н·н і ефекти·вност;і, громаrд шефство на.д меліор·аІцією земель, СЬІКGГО В.ИJ>ООНИІЦТВЗ, ЩЛЯХИ. даЛЬ ВІПрОВЗдІЖЄН•ІJ1Я ·ІЮМІПЛеіЮСНОЇ МеХЗ· ШОГО lЮЛ•mШен:ІІJІ еСТеtИ'fНОСО нізації ri х.ім ізаці ї ви:робющтва мо·р·а.ТJІЬно.rо в.и~овання молоді. ось ,головні .н,аІІІрЯІмки в діяльнос(ТАРС).

ІІПППІUІПІПUШПІІІUШІШППІІІВІІІФUNUАQUМІС

Наш\ н~Щр.уrи, ·сказав в і н, на•ма·

сі ї ВЛКСМ.

Про любов до ropдr;crь за не ї,

npo :re,

ла П р00111овіАЬ

··r.

КJ"ІХ!И

коn.

РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИШСЬКОІ ОВЛАСТІ

~:·в МОJЮtд'ОГО •ПОКОЛі·НІtЯ будіІВНИ· ІКИ. З привітанням до XVI з'їзду ків кctr.fyHЇIЗM:'f rПО Д,ЇЛОВОМу, namкo, переканано обговорюють у КІJ(!м­ ВЛКС.\\ звер.нули•сь піонери. В J:ігово:р-енні .3Вітних доповідей лі:всtіЮму •nалаці з'іІЗді:в ЗІавда.н­ ІІJІ1 SІКі па·рті·я поста·вила neq>eд ·взяли тЗІКож участь nерший сек!РЄЧР ЦК ЛКОМ Азербайджану мОJЩцдю юраін.и. Р. Acrreporв, се~qрета~р ВЦРПС .На ~чі!рньому за.с~да·нні Т!РІІВИR делегати XVI з:ізд.у ком­ М. М. Ро-ман ов, голо·вннй редаrк«ІКомсомолwкой праВІдЬІ» соr.юпу ПQІЧЗЛИ ~~НН\11 ЗВЇТ­ те:р Б. Д. Панкін, перший секрет·ар ІШХ JІ.ОООв:tдей Цеитральноrо обкому ВЛКСМ ~ry і Центральної ·ревіоо•йноі Моrаков.ськоrо rком:сії В/ІtІ(СМ. В yreiX ВИСТ)'ІПаХ В. Л. КолмQІ'()ров та інші . ·3'&Y"18Jf11·' золя молqдих вЩати в.сі Допов rдь rrnpo ро<боту манда·тно ї сиіtи, '-~зип-я, енергію ооротьбі за ком:сі.і 3р0>бнв голова ком.ісіі, секrрета•р ЦК ВЛКСМ Б. М. Папувелику лені•НсЬІку ·і::.пра·ву. На ІН В.оосоюзному з'їзді кол ­ хов. 3 вел икою увагою делегати вигоопникі·в Генеральний се<~ретар ЦК КПРС товар иш Леонід Ілліч сл у хали висТ'J"П ·цр е:щде нта МіжDреЖНЕВ ЗВЄІ!JІНУОСЯ :ДО 1rоЛГОС·ПНИ· на,родного союзу студентів (МСС) кjІв із за;кJЖКом ,розr()рнути ма­ Душана УлчаІ](а. Про герої·ч:нrі діла молоді, про оо.Ііий :рух за оволодіння тех•ніч­ ними. nрофе<сіі<я:м.и. Т'Ракто.ристка її боротьб~ за с·вободу і незале•жГОВОrрИВ .коЛГОС11у «Путь к ІКоМJМуни:зму » ·НіЇ'СТЬ СВОЄ Ї батЬ!КіВЩИНИ Федер-ації MOJIO\ll.i за виМіллеровсІ>Коrо району Росто•всь­ ч.1ен П ів,денноrоо В' єт наму кої облості В. Сл001цова з го.р•діс­ зволе нноя: ,тю дОІПов.іл•а ~омсом:ольському Тузи Хю І н . На ·вечі;р.ньому ,з.а·сідан.н-і 27 т.равз ' ї.здов·і і ЦенТІра льному Комітето­ XVI з'ї~у В ЛКСМ ві ІПЗ'J)тії про те, що деоот·ки ти· ня делегати сяч доосЬІки.х хлоnців і ді·вча'!' пал­ nрод'овжувал•и о-бговорювати з.вітІЮ п:Щтримали цей за'Клик . Ба;гато н•і •допов і'д·і ЦентІр·а льного Комітез них У'Же закі:н·чили ме.ха.нЇІЗатО!р· ту і Центр алІьної ревіЗІРйної ко.міСЬІКЇ

р,

В ОБСТАНОВЦІ ОДНОСТАЙНОСТІ В обстановці високої політичної активності пройшла у :Києві зу­

стріч вибо]:Іців Київського-Ленінського виборчого округу з кандида· том у депrтати Ради Союзу Верховноі Ради СРСР, кандидатом

члени Полпбюро ЦК КПРС, Головою Ради Міністрів РСР Володи мИром Васильовичем Щербицьким.

)

Українськоі

.• На з~~т~ічі звучали слова глибокої вдячності рідній І<омунісТІІЧ·

юи партн 1 Рад~нському урядові за повсякденке піклування прr. благо 1 щастя нашого народу. Промовці за являли, що 14 червня ви­ борці одностайно віддадуть свої голоси за кандидатів непорушно­ Г? блоку комуністів і безпартійних, за процвітання любимої Бать­ КІвщини.

З промовою на зборах внетупив В. В. Щербицький.

турноrо ІП'РОІГРесу, в tм'.я м.И!J>У на

r

землі

перем<JІГи

-

комуні·3му,

сказа·в у своему вистуші· двічі Ге­ rреіІ Р.аutЯ'ІІ'СЬІКоrо Союзу, льотчик­ космона-вт О. Єлисе€в. Він пере­ дав посланцям Ленінської Спіл­

червна-вибори до

14

Верховної Ради СРСР

'КИ МоЛоді Сеj)Іl!.е'ЧНИ•Й КОМСОМОЛЬІСЬ·

ТЕПЛА ЗВОРУШЛИВА ЗУСТРІЧ

rкий mрив+т .від с вQЇХ дrрузів,кос­ м·онавті·в і молад:их твоJЩів кое­ м :чної техн :rки.

.Ранкове засід ан н'Я ч а л ось

висту по·м

27

ЧОІГО

травня по·

перШQГО

іС~ЬОЇ

секрета ­

J'I/'Q 2

ря ЦК ЛКС:М Лру зії Д. І. П аті­ ашвіл"іо. - Мудрою ншпутньою пор·адою ІПр о~ву ча.1о

д.1я

к о жного

з

за.ю

на·м

те о11р ав.ді якиІМ

tцІ!в

н ас

дццаrrl:в

r1 бе3J1а.рт,!JЙНИХ.

молодих

- .Менrі ІВИlІала велика честь в.1.д

~rу! ».

'

іПро почуття •ГОJJ'дОСІі за роб:тни­ чу ІПрофе>Сію, про ра•д:і сть тв·о рчої пращі го·во рив ;р·озл иrва,,ьни.к ста .1і з Н о·во:шпецЬІКого мет ал ургійн ого заводу В. Н . Т аrр асов . Теп,то. зус тр:ли делета ти і гості

Олекеа

-

у:часть у Я за-

запевняю,

в

ТрудящІ БроварщИ!Іш щиро .вдячні Оле11у Ностянтиновичу за 'l1Y ІВеличезну робату, котру він провю:дить як rенеральнИ\Й а;віаконст,рУJктор і депутат Вер­ хавноr Ра"Іди СРСР. обраний на ~шнулнх ·виборах. Він надає багато дооюмоги ІВ питан­ nощіпшення ку>ЛЬ"І1УіJЛюго l обсЛІуа-овування тру­ благqуІСЦ)ою, роозвИ!ТRу лrІ.кувальних заклад!Jв та бa:rarrьox ІіШІІИХ гос­

сії" з доnовіддю .«Про стан та за­ ходи ·· по дальшому полІ.пwению торгіuі, громадського харчува.ння,

насе­

лен,ня · району:. виступив заступник rоJіови райви•кон·кому С. І . Тов­

пита~нь.

тр!Щу.ні роібl'ІІНИІК Р ВідГОС· ·• Р!УІС-1\оІІ!l!в.сЬІКкй • А. С . ГуJІИ!Й.

.стенко.

3 інформацією про ВJМ(онанюІ ріwенн11 VI сесії р а йокної Ради депутатї.в трудащих «Про місце­ вий бюджет району на 1970 рік» виступ• завідуючий район•ним фінансовим відді.Іом ,11,епутат І. Р. Маслюков. Депутати взяли ахтивну участь в обГоворенні доповіді і прийняли відnовідне рішення. ДІЖладний звіт про роботу се­ сії буде надруковано.

~ван.ня

що

всі

ми, молоді виборці, ОДJЮСТай.ио DpotOJio·

зас ідаttкя восьмої сесії районної Ради депутатів трудящих. На се­

обслуговування

тор­

машино­

братИІМе виіборах.

травня 1970 року в районно­ Будинку куJІьтури відбулося

побутоеоrо

заводу

rовельноrо

Іщеmю, .ІІКнй .впер­ ше в своому ЖІІ.'nі

OIПUШUIШIIDIIQIDIIDIDIUDU

му

aot:eнl молQДі рЗ:·йону ВИІС'І'ІУ'ПаТИ на ЦіЙ зуІС'І'І)іч1, . заавив ІМЮСар

з 'їзд•У К. О . Фед:на . Пе-рший се к ­ р е тар п·ра·в.1і н ня Gпіл•ки п и сьмен­ ник :в СР С Р ого.юсив привітання

28

непОІруmно­

rо бло.юу ко~нlстШ

Іr{артія ·комуніrст·:в. І ми говорим·u п а·ртіrї: ~В·6м своїм житт.ям .дове­ дNІО відІда ність справ і комуніз­

СесІн районно1 Ради деnутатів трудящих

дру.жно 'Ві!дДати

сво1 голоси за · кан­

•батЬІків•ське

оточує

WКОЛІІ

М. Д. Иалит­

:в'янсЬІКа. Вони за­ :h1л~mалн во.І.х вибор­

слово Генер ального сек·ретар.я ЦК КПРС Лео н ~д а Іл.1 іча Борежнєва, - сказав в : н . - Воно знов по·ка­ п : к.1уваяня,

трикотажу

Г. 0. НооЖова, ВЧН· .тельк.а Броварсько1

п,ро

тру;ДQВl

rоапQДарст.ва ,

вець ЦЯІМИ

вп евненість,

що

робі'І1НИКИ [раjДГОО111В І ·ПТЗ:Хофаб­ району в день 'Вибор!Jв од­

'

;ДИІТЬ

,вJЮЛОВИВ

будні промо­

ностЗІЙно проrо.лооують · за

.до

ві:р­

qуємо

за

ИомУ'Ніс·

.ТИІЧІЦУ nартаю 1 наш Радинський

:уряд, .вн.1 ши.роко відІqрИоЛи иа.м

\ЦІвер;і в ЖИТТІЯ , забезnечИІJІи щасливу

МОЛОr,ДіСТЬ,

ПроІ'ОЛОС!УтІО

:за те , щоб наша рідна БатькІІВ­ щина була ще ба.га.mюю

1

мо­

n·pиcyNd

ви­

~у:Т.Нlnюю.

Тепло стуm

ди

3у'С'!1ріли

каrндцдата .в децутатн, Ра­

С01100у

Ираїни ви.ча

Верховного

АнтОІНова.

ВІМ

подя.кІУІВав ІВиборцям честь

органу

Ра~д Олега Иостянтино­

1

заявив,

що

сердечно за внеоку виправдає

їх давlр ''Л, буде вірно служити

на~роду , рідній Батькl'ВЩИвІ..

А. ГАВРИЛЕНКО. На

фото: канд~ат ·в депутати

3j"СТІрі'Ч ,в Lд'крив п ерший сщре­ та:р раіЙКому НП Укра·їни В . О. Кривошлин . Він роооооі:в про

НостянтинDІВич не лише ташшю­ витий авІанОtНtС11РІУ·Ктор. В1н по­ Л1Тwmйй ,t r~адсІоІКИІА . дІяч , ІТІЮ.Цина з до6рим серцем і чуй­

ного. сина .народу Олега :Костян­ до Ве,роювної Ради Союзу РСР тиновича А!Н:то.нава. О. К. Аwrоио.в вистуІІІає перед

\УІС41'.і.хИ

ною ду~ю.

ни;ць

ШИНСЬ'КОТО

.раJДЯНСЬІ\00'0

·Народу

В

3 . сЛовами

вnст:ушми

теnлого аітання:

брнr<ІідИР

фабри11ш

в'ІЯІ3аль­ ;в;Нібо;рцями &роварщини .

вер:mьоrо

дитя-

Фото А. Козака.


ЗАВТРАДЕНЬ ХІМІНА

УСПІХИ ЗОБОВ' ЯЗУЮТЬ .Н:ОЛЕНТИВ заводу плас~мас вІдзначає

урочисто

вчетверте

хіміка. В День овоє с~ято робітник, ін­ цей .день ножний женер і сл1ужбонець сповнений його що гордост:і , ;законної час·11иа пра~Ці .внесена в оргаІНі­ зщію і розвиток . рі~дного під­ уряду ло ХіМ~qної

і

партії

.заІВ 1дань

них

вели­

виконання

у

,приєм.ства,

роІЗ'ВИrгку ВЇТЧИІЗНЯНОЇ .ПрОіJ\'!И:СЛОВОСТ.і.

Па,ртійна орган1з31Ція nі'ДІПрн~ різнома­ ємства викорИстовує і. .метода полі­ форми нітні

ти

· се.ред

в.юювної

і

тиrЧІно,масовоУ

11РУд.\ІВЮ:ІІ\J:й,

робо,

та

у. мідо

пластма'С!.В.Ц!

рух за комуністичну працю. В цвому році 165 робітників під­ тверд!ІЛИ звання ударників ко­

100-річчя ·з дня народження В. І. Ленlна. Вони ,у•сnішно заверши­ nepшw:o nла.н ли . ·виробничИй ІВийшли роиу, к:вартал,у 1970

ше

на пєtрше місще в со-ціалістич­ піІдпри­ сере:д ному змжанні

про­

єм~Тtв Броварщини і мі.цно три­ Червоний пеq>ехідний мають праnор райк~ НП У·краї.ни і раЙІВИІКОНКОМІУ.

техно.ІІогі·ч:них

цесіtв зроста€ ,робітничий колек­ тив . Qрган'іІЗа!ЦіЙНО ЗІМІЇ:ЦRЇЛИ , на­ .В рО>бОТі буtЛИ ІПеtВНОГО до'СВІ.JW

129

впер·

nочесне

зван­

му.ністичної nраці, а

ПоІРя1 д з ос;воонням нових ви­ і <Вдос­ робниІЧих пот,ужностей J<СtналенНІЯм

інші.

СО.Ц!алlс­

змаганням.

Гlд.но зу•.::rг.р!ли

О.аеив М р і 11 КРАВЧЕНКО хіміком стат,и аді/kнилась. 3акі~:­ ІJИІіІІІи Харкіаськи'і ~ мцаuі~t: хіміко

майстер

майстра зміни Нива, П. В. екстр)!Зії В. А!: Рожка з цеху

НинІ на заводі все ширшого розмаху ttaбirpaє патріотичний

ЗjДltЙС'НЮЄ кері'ВНИІЦ11ВО 'ТИ'Ч'НИМ

яку .о~ІDЄ

скатертlв,

ф

nрисвоєно

це

.

лів,

матеріа­

і

СІ 'tРовини

учас.ть

акти:в.ну

берtуть

у

житті.

громмсьІЮМІУ

швидко

звання

Багато теnлих слів можна nо ­ про таких чле­

ЧіУТИ на за•в·од!і

нІв В.

І.

Шерстюк,

КПР;С, ІЯ!К А . . Г.

Сахно,

Б.

В.

П . ~ Пінчук,

Мам!тьно і

М. Ду!дка, М. П .

!.нших.

доклала

ВІтра, І\0, r. К Д. Л. І.

змІна

В.

майс·11ра

ше• .

А.

ли•варнИІці Г. Ф. На:за,.рен­ І. •Мама~ва, В. Е. Се..реда: Журибlда, Г. Н. Дзявун, Савотєєва.

під силу дружному колекти­

ву

Р. ЛИТОВЧЕНКО,

11 І ІІІ І!ІІІІІІ•І І •І 'ІІІ

І

·І

ІІ··І,·

трудову портрет за­

на

водській

Дошці

пошани.

Фото А. КозЗІКd. ф

на.зи>ва­

м ас

п л а.сти•чних

Завод

ють моло;J.ИІМ ІІІі•ддриємоетво.м . І не що

то•мv

і-снує воно лише кілька

рок,f.~. В його .цехах, ла·бор.аторіях, на

працюt

виробничих дільницях

поаад

.ком·сомольців

800

і молоді·.

вио•сять ваrому Юишки і дівчата в усп f шне .вико­ тру дов у ча.стк у на . ння ред

завда• нь,

по.ставлених

пе·

спра.в на

ра­

коле.ктиво•м .

Ба,r.ато хунку

парторrав1зац11 секретар заводоуправлhюІа.

завоювала

к•расується

nідnриємства.

Курс

корисних

комсомолІ>щв.

завод.ських

Вони ви·стуІПІІЛИ в ,похід за вишу­ ·виробництва, резоерві· в •Іqування •прод укції, беn і·двищення яко.с ті

ІІі

: 11 11 '' 'ІІііІ' .tІІІІ: І •І І

І

І

1 11

І ІІ

••

шехнІчнии прогрес

так . н.а.зи- х'і•м·ії АН У.РСР ос•воЮ€ться техно- до.ІМ'ор економІі•чних наук В. І. Те- на IJ'!MY 64,5 ти•с. крб. Вже нині поліетиленових рещен•ко, 1ка,н·дидат педа.гогічних ЗО пресувальник :•в і ливарників

ДИВ·О -стОЛІТТЯ. -

Ів.ають ~мію. Blf!la є одним -з іtай- логія модифіка1ції

.пра•цюють на двох машинах. Це

наук ю . З. ГілІ>бух і інші.

технічно.го 11руб .і пліrвки •шляхом опромі· ню-

фа•кторів

•ва.жливіших

і відnо­ Так, попереду нові відальНі завдання. Вир1шити Іх

трудовими Радують своїми цеху здобутками члени змІни

' :!ІІІ·іІ .,, І' ІІІІіІІІ ,, .І І 'ІІІІ І ІІІ 'І:

,'

але rrотрудилися, «Ми добре нам належить зробити ще біль­

В ці. дооЯІгнення баг.ато енtWгії

Винахідлив·а моло­ ·спеціалістка да

хорошу славу. Ії

nрисвоєно

в

сім'Ю

пластмас.

ааводу

За умовами соціалістичного змагання до Дня хіміка трьом колективам

106,6 процента на завершено ЯІкост.l щрсщуІЩії. при хороШ1іtЙ

влиласJІ

трудівничу

ня.

1юмуністи:ttної n.раці. Серед них цех. е~струзU:ї (.началЬІни.к І. К Токар), еІЮІІериментальний (на­ !Па{J:тій,на, комсомоЛм:ька, проф­ До свого свята колеитив за­ апітюва орга:нLЗtащ!ї. Нині пар­ tводу пLдійшов з непоганими по­ чалЬІЮШ( Р. Ю. Ільєнко), цент­ ральна лабораторія (начальник тНіна органіnаJЦіІЯ завоДJу в своє­ ка.зниІКаtми. Протя:гом чотирьох блиІзько М·і·С!ЯІЦіБ біІЛЬІlІlіІСТЬ Це:ЮЇ.'В і Д!ЛЬ­ Л. Я. Хорлікова). му склащ:І нараховує звичайно, Досягнуті успіхи, 200 члені•в КПРС. ПереваDКна ІІИЩЬ ДОТtрИІМу:є ВИРООННІЧОГО І1ра­ їх білЬШ'1сть йде в а'Ва:нпфді со- фі;ка виюус•ку і ;реалtзації цро­ не nрийшли самі по собі. змаІГання, пока- дуRІції. Зокрем.а робtтнини цеху Ціа.ліtе·тИІЧного велика організатор­ В них КОІ\1і)'1НЇСТИЧНОГО екстру:зії дирекції, ПРИКЛаІД зує доведений ська 1 виховна роль вИІконали ста,в,пення до дорученої спра~ви . пла:н на 109 цроцент'hв і .ВИtГО\То­ і комсомольської nартійної, організ а ц і й, профсnілкової . Номуні.сти внІступають ініціа ­ вили Цроду·КЦ!ї Hd ДОДа'ТtКОВО самовіддана і творчі пошуки тор ами ба;rатьох кори•ених nочи­ су.~ 262 тисЯІЧl иарбаваищіІв. інженерно­ .вболі•ва­ •Наяь, ло.,ооравжньому Дружно, з піднесенням nра­ nраця робітників і ttpoдywrив­ цює иоле~иІВ цеху ЛИІТТ.я •(на­ тешічних nрацівників. ють ' за. mнесенна HO·CTi п1ра:ці, висо~у ЯІn.!сть про ­ чалЬІник Зустрічаючи своє свято, хі­ член НПРС М. Т. дукщії, борют&!СR. , за екооом.не Лижов). Пла'Н чот~рьюх міся,ц•!в міки-nластмасівці говорять: витрачання

нИй 1ехнікум, ІС6м­

сомолка

Значн·о .поліІІІшилась тех.uіЧН!і 'д:?З~·?·шло вИІВільи•ити 12 .·р·обітии­ Іпрог.ресу, під·вищенн,я ;проду•кти.в- вання елеІКт.р·онами, в ре.зультаті носrі праці, .під:несе !JИЯ .добробуту чосо ·поmnmу•ються їх фk!ично~ме- aitдrorroвкa робіІfПІtКів. На .вJір~: . КІ·В 1 зек~омити десятки тисяч народу.

•Бров.а.рс.tжи•й .завод .пласгмас -

ІDОКоІІВНИК.И. ТЕІПлостіоі"tкість ннчо~е~ні.чних tкур'Сах

ха.ttі>Чні

і

ll(y~ax П<а·рбо~анц:І~ за~лати.

У Вl·)JJП_оцщностІ з планом НОП

"Руб збілн.иуєтьс.я з 80 до 28 гра- спеІІJп:рИІ3и.а:чеиня навчається _б;.!l~:

велwке ·п:ідnриєм.ство х·і.м.іЧнв). ЩЮ· Д(У'СЇ.в за · ЦелЬІсіеN, що да.є можли- ше 160 чОJЮвіІк. в постійно .lfіІ.ючш 'І! а 34ВQДІ ·nро:водиться певн·а ;рООо­

щколі 1113,йс11рів nроходІИТь п&дго- та ло nQлmwенн·ю естетики, куль­ .. з тури >Виробниц-гва, . ·по ~вор~нню на•родіНОГО· .-ооподаjХтва, то.вrку 47 ~ом. а·ІІ'діІІр:ів ~щюбн•ІЩТВ пла•стмас, застосу.вания яків -все в тоNу числІ і в ,медицині~ Плі в- ІСерt!Ідньоі ла·нюи. Б 1 льше 38 rробtТ" .:юр·ащих умов дJ_ІЯ лращ робІтни· ми.словості Уюраї•ни . .воно євеціа-

в.:сть застооов~!І'ати іх У бЗІГатьох

.1і.~ується на ви.rrj'Іску ІІІ·рQДуі!іці•І з галj'ІЗІЯ•Х

ширще зн,аходить своє .мkце·· в :\)13~ К·З, опромі.неиа елект,ронаvи, м.ає ник:В опа: новують су.міжні профе~ 11(111. В , цьому В:ЩІН~шенні багато як шже. нери, тасю .них галУ'ЗЯ· Х промИ>Словосtі · і в ,вищу ударну- ·Міцність і може при citi. в результаті nерет. воренн:В 11 ,ІПраЦlОІОт,ь

с:льсько:~о~у госnодарстві. За 'оти · знаіІІІно меншій товщи.н1 внкорнс- життя зах<аді•в lЮП і інши·х ін- М. П .. С":'акота, А. Д. Феt~>Я:ше~, П. Реи, Р. ю. Ільєнко І ІНШІ. ·РИ ро• ки п'ятИ.р<і•Ч>КИ арсенал За• во• товуватнсь n.тія )'ІПЗХОВЮИ ІІІрОДук-· .окене.рно-rех.иічних 38•ході•в за ne;pш.кй квартал •вкробл_ено П.JЮt.!ІІУІЩії Гаряче ві•~гукнув.шись на Лисr · ції х:.м·~чиої nром·ИІСЛОІЮСті. д'У попоrвни·воя вітчизняии·м _що в бор~Ь'бі за ус- на 25,5 npoueц;:x·a 6ІЛЬІШе, І\ІЖ.. У ЦК КіПРе, Ради Мі~істрів СРСР, ло.rіЧНИ'М устаткуванням,

r.

Blfll'liiieHHЯ техн_:ч_ного про- )!Инулому .роцr. з~ •ра.ху~ак Щzt: ВЦРПС о цк nттксм DP·O ви·ко-

кістяк r.ра•мотноrо і tПр

:рОJІь . вщJС.рає стан. вІІІЦеІ!'Н>Я

інже.иерно-технічного

с.пеціал : стів,

·

...".

.

,j, ,великосо аК'fиву

вання за<воду •пе.реробка

зна.чна

:прооодиться

ЗІросл.а -більш чи.м на 650

Ті.іІье<и в 1970 •році .paJ.tio. ваЛізатори ·внесли і заІЛровадилн юРпусК.а:ЄТьtа у · в.аробнІІІЦтво 72 ра•UіІІ'ропозиції

тів, а .реал'і:з.ація готової цH - в 11 раз::в . більще

1

інфоj)'Маціі. .хунок частіювого ВпровадЖе~~ нічних і · оргаиізац_ійннх заходів, нн~tх на наш001у заводі ~ос&:.Ду , ЩокінІ~ів в .', цьому · ~ОUІ · (3акіJІ1Іе&8 Ra 4-1 С!'ОР.}. па;рТОІ!Юанізац.іі, веду- І1ЛЗ'нуЕ..0'"-М•ЗТИ ек-Q.щ»t.ічrни.й ефеКТ

тем· п з.Вр· остан·и.я по·р · івнянн· і з і щва. ,1JОоЧа'ТКОМ СаІМ.О:СТЇЙНОГО

за,воді

на

ПР.1ЩІ

;

nроф.есі й, що за· бе.зпечило

Нан:і

·продуюивностІ

рац;іоналізатор- одер&а•НО •додатково . Продукц.Н -на рисrа.ння резе;рвів, колектив за.во""'- у~ЛЬК :Jil ра ду, ВІЦ)ііІІИ'ІІ У ЦЬОМУ році Пере· """''iJW((OIIIC>Ї """"аНЇІ38ЦЇ . . • ТВОрИТИ В ЖИТТЯ 20 q>СНОВІЩХ ТЄ,Х· ·И І суму "<U.o,O ТИС. К.І"'. ~ . • "'"'• w

•робі· тн. 111 юів

вЩ)Обі-в З еІWном·ічним ефектом

350 найменувань

тасяч

сотн· і

ванц:.в.

З.а.Dров.ад:жуючи

ка,рбо-

на су'му

поJІ'іетилено -

з

О

Інститутом

2

стор.

О

фі.зичної

інж.енерно-тех­

нау'КQ&их

них

інсrитутів

пр.ацї.вни~1в

Укра·ін·н,

кон:цертам.и пе.ред робітюіІКа•м.и, а юід­ трудівниками перед

таіrо~

раДІГоопу

шеф.ноrо

«Вели,кDІдимер­

ськин~.

За•раз настало літо. На спорти.в· них Nайда,нчи.ка:х відбули·ся перші змаІГ.ання,

•перші

оде.ржа·ио

.пере­

фут­ Та ·к, в това.ри~ькому моси. больному матчі з командою за­ .во•ду ·«Тор:~маІШ» ·пластма•сівці ви­ йшли ІІІеремоЖJцями.

.комс·ОМ·ОЛІ>ців

·пла.ии у

Ве.1икі

Це туtр·исгські літо. на ии.н·:шнє nоходи по місцях бойової слави в м:•сто-.ге.рой .Севастополь, Корсу·иь­

завод:сl!Ка

-

юнь

.орІfК>~нtсти

уміння,

енер:гію,

щоб

ПИРОЖОК,

комітету

комсомолу.

Зміка маістра цеху поnІетиnе· нової ПІІіакм ЛеоніІІа Васиаьови· ча Ч.хуна вваІСКТьсн на завоІІі пяастмас DАІМ1о з кращмх. Нед-ав·

но вона освоіnа випуск спеціаnь· ної пеяіетиnенової пnівки АПR ме· яіореtманмх СПІРУІІ в сіJІьському

рів, передо:вих робітнІІ'Кі.в, ком.аи­

.мих

Змаrан·

ня на честь XVI з'Ізду ВЛК:СМ виборів .до .Ве.рховної Ради ОРСР НайІІtращі• tш)казиик.и .мають ком· СО'МОЛЬСЬІК'О-'МОЛОДЇЖНа зм:,на ЦеХ} (rруЛКОМ•СОрІ Т•ИСКОМ ЛИТТЯ ІІІ~ Н . Фед:чун), комосомолЬ<:ько-моло· е>Кструзіі КОЛеtКТІІІВ цеху ді•ЖНИЙ (секретар ком•сомо.%сько·ї органі · З•щії В . .Б:ратко) та інші. Юна·ки і rд:·вчата .пості.йно nlдви· щують св·і•й і•дейио-теоретичний рі· Ім .wваліфі•кац:Ю. 'Вень і діЛОБ/У створено иео•бхідні умо.ви для нав· чання і в'ідJІючинку. На заводі ІІіра•цюють гуртки ху· Лише Б дожньо.ї са.МО'.!ІІіялІ>ності. складД· хору иа!ІJ·а.ховуєтьоя поиа;J 50 молоди!Х виробничників. виступають з •ч.асrо .ГурТІ(~вці

О.

roCПOAapcrai.

і

На •ото: Л. В. ЧМИХУН (cnpa· 1181 по~и апаратнмиам ва)

в ІJЮ-нфе.ренцї.я, плівки ·у,ково-nрЗІКТичиа тивованої поліетиленової з нанесенням глибокого кольоро- рОіботі яко~ в~яtв уtЧасть ряд відо­ >Разом

соц.іалkтичие

ли д: иове

секретар

спе- :гооподар:сь'Ки.х nраІ!(івиикі.в . В бе­ •пе:рфараІЦЇ Е\0 для р.ящною .прове.деиа на­ ціальних меліоративних робіт, ак- tрезиі, на•цр!І1Кщщ,

вого .друку.

!Честю.

КомсОtМол.щі і :молодь розг01рну·

здобутка•:~о~и.

н:чно,го пе·рсоналу, J(ерівного ядра вир·обначник•іrв, о·бміну .передовим

з шести- д!fр:•в :виробництва, е~rоном:стів

виtпра.вдовує

чснКо

но виконати .п'яткр·ічний пла·н, nо­ иови·ми Батьківщи'ну ра.J.увати

на сту:п•івь НИЧа Н•З•раtда·, В ро>боті .ЯКОЇ СИ·Сtе· технічн·ом.у npo.rpeci вище. Так, иаІПJlИkл.ад, нами опа- матнч•но бер,rуть участь 75 інжеие­ вих гофрірунаних труб

висоКЕ

їй rвиявлено

разо~ .з у6м· колективом достроко­

заводу д'JСВі:до~І в .роботі і оператив·ного автоматИІЗацію, коле:ктив за останній ·Ча• с опану:ва.в р.яд тех · вир : Ч'ения ви.робничих завд:а:иь на у. сnі шио і Оtрtrаніоова·на <!1оліп:шив 1завод•і НОІЮВ'в(Щевь, н і·чних проду:к:ціі, піднявшись у функціонує лостіrйно д:іюча вироб­ як :сrь н·оваІЮ ви·роrбни•цтво

боті, чу.йн.:~ть

дов:•р'я. На мивули:х >Виборах де м.ісцевих Рад депутаті•в ТР'УдЯЩИ' обрЗН( ВИр•обНІtЧИІЩЮ ІПереІДО·ВУ депутатом районної Ради. Висою званн.я народиого обранця А. Мар

~ю:юдечу

.: н, ших.

у ВІІtр·обни.цтво :н:ч1юї ІПі·д:гтов:ки

грОМІІ'д'СЬ

А найголовніше завдання, яким

З ~Іетою <П ідвищення рі·вня тех-

дооеяr>нення ·науки і техн'•кн, пол:пшуючи технологію, механізацію і

В

уча•СТЬ

АраКІСік В.ЛК.СМ члена и111цю, ма.рчеи.ко . Вона удар'НІІІК комуиіС· тичної пр·а•l(і. За сумлінність в ;ро·

жи.ве

по>бу>rDвоІГо .вжитку. Щоденно з ·nресового ІЦеху І. О. Бабич, тех­ заводу з ма·Р'КОЮ -кБЗП~ в усі 1к і н- но.1ог М. К . ТовстеН'ко , слюеаtрі відпра·вляєтІ>с~ .В . .В. Попо,в, А. Л. Варт і багато країни ці нашої на

аКТИ1 ІУНу

rкому житті. Возяти хоча б моло:д:у пресуваль·

Шевчен.кіоський тощо.

tПром_и.слово·го nризначения і до 40 60,.2 тис. кр•б. Кращими раціоналі­ слюсарів б,р,иrа;:І.Ир є культурно- Ізато1рам.и н·аймеяу:ваІ\!ь· това•рів

продуюці н

1руть

А. П. ПРОНОПЬЄ·ВУ

В. Г. ГО·

ЛОВ НІ.

до'Сл·і•д-

Фото А . Коза·ка.

зоюрема,

о

о

CyOora,

ЗО rравь

1870

року.

о


У тварин:ниц•кому

таборі

БІЛЬШЕ І ДЕІІІЕВШЕ Не-далено

за

селом розташо­

вано ·табір молочно-товарної феtрми першої бригади раіДfОС·

'

пу

•П.лоск!JвськИІА•.

Сюди nІД·

ведена електроліні.Я 1 поста.вле­ ні лампи денного світла, амон­ хавана дИІЗЄUІьна устЗІНавка, яка е11ворює ВЗ!КУ'УМ для ел·ектро­

ідОМьних

аахарат!Jв,

nlідоодено

воду. іВ·lід НІІІПіріюї башти, зроб·

811ПваJІІІІПІ 8•••ІІШІІПІІІІІІВІІННІІdRІОІВОUППUПІПШШІОІІВDШЬІІЬШDUІІПОІПОІІШІІПІПІПІНІІШІІІПОnnпuьоІоПШІ

Зростають ряди КПРС

Посіви доглянуті

Рік пенінського юаІлею зна- рошковоУ металурrІУ, тракто­ НеІЗВажаючи .на .неспрнятли­ ну, вніоши на кожен Г€ІRТар 2 меІІJІИЙ не лише ветtкою трудо- риста ОлексJндра Вітрова t шо­ ~ ДОЩОВУ •ПОГОІДу, ЩО СТОІТЬ кі.лоrр;rми Х'іМікат!Jв. вою 1 полІТИ'ІІЮЮ активнІстю фера Петра Яся з радrоспу весь тра.вень, ІмехаtfіІЗа•тори Бог­ іП01сіви :всіх nросruпних куль­ трудящих району . Він знамен- «Жердівський•, інженера Вік­ данЬвської nтахофабрики ста­ ТУІР ·чис11і, на них ·знищено бур'я­

ний підвищеним зростанням ря. тора Ковальова з заводу торго-

велького машннобудувавJUІ, дів партійних організацІй. в вчителя . Михайла ПорПJІенка своІх заявах до первниних пар- з школи-Інтернату та tamиx; тtйmц. орrанІ.зацtй передові анКандидатами в члеви КПРС робвичники, іижеиерио-техніч- прийняті доярка радгоспу

ні nрацівники, службоащі, пред- <<Жердівськкй• Парасковія По­

ставники іктелігенціі пишуть, що вони .назавжди хочуть зв'я·

_зати своє життя кою партією,

з Комуиістич- сар

створеною В. І .

заводу

пороШІ(овоІ . мета-

м

л

чоловік стали в цьому році чле- жеиер Костянтин Тим"Іенко з нами леиlнськоі . Кuмуиісти'ІіІоІ Пухівського племптахорепро­ дуктора , механік радrоспу •ЛІт-

у травні

на

черговому · засt-

кtвськнй•

ви бу.пи затверджені

Олексій Кирієнко

1

партійних

організа-

цій про прийом в члеви КПРС

склаДі понад чотири тисячі комуиістlв.

Сагана

з

.ве­

НаJМИ.

ОсобдиІВу ува~rу nрИІд'і. лено по­ с'івам ь:артоплі. 1Всі 17 4 гекта­

ни,

зоКІреtМа

tКожен ['ектар •внесено грама амі.кноІ солі .

1,5

ніло­

Сумлінно потру~дились на м!окря.днDl."У об.робіТКІУ картоплі т:рактористи ,Віктор Миха!Йло­ вич Бабко, Іван Па.влоsич Цьом•ка, О.Гепан Іваиови·ч Хиль­ ко та Lва·н ДаІНилович Бобно.

овиріпу.

Я. ВОРОНЕНКО, головний фабрики.

ри П .вже два ра~зи опушені, бо nосащmена в.она 'llребеневим спо­

ючи

ударника комуністичної працl печового Віталія Бондаренка і слюсара-студента п'ятого курсу

Миколи

посі:ви,

агроном

nтахо-

ПОПЕРЕ~У КІРОБЦІ з :кожним АНем збіJІЬІШує адачу па:рюmшво-<'l'еплич:них і ранніх ОІВ'О'Ч'Lв. Шятим·!Іаячний план виІІІОНаІНо lд<!ІОТJЮново, в маrазиии u п ечерськоrо району міста nиєва ІВljЩПравлено 1.27,5 rоІНни еві- ·

заводу .

по-

· перевиконуючи

• Обприскування цЯІДами

Л. ШЕЛЕСТ, заворгвідділом

і

правадить

НОtрми.

КП УкраІни .

числі

1 440

блочних

теІПJпщь, •В .я,ких ді€ газове обі-

рослин гербі­ І'J:)ііВання. механізатор­

комуніст. Федір Іванович Хиль­ ко. Нірі•м картоолі, !ВіН обробив пром·етринЬм 76 гектарів люпи-

райкому

ІЗ

На!Йбі.льше

овочr.вюtки ка,. ЗвіДсИ

:щали

городини

Ні,ровсююго віДДіл·

. В~ра!ВЛ6ІЮ ТрудяЩИМ с·толиці 48 тонн ріооої зелені nри сезоноому плані 120 rоин .

Народний університет ,nрruцює

в .нашому

,районі

·n'ІЯть років. Иого голови

уже

слуха.ча.ми є

.виконномі•в

і

секретарі

Про·тягом с.лу,ха~чі

лекції

правових

навчальнмо

yн~:reny

про

·ІЮНУ

З&СJІУХа.ли

ра(ДІЮІ·СЬІК·е

законо·

знань

радянськ<ИІарт.!Аноrо

аКТИІВУ в

nропаt'а.цдl

знань се­

реJд

nраоювих

на:сел·ення

району• ІВИС:Ту­

сільсмtих Рад, командири доб­ ,РDІвільних нruрощни.х ,дру·»шн, го­

ни Рад, ІЩЦ nЩЩИf:'АО ~Qfl.'lч.Іt раїни В. Г. ЛемnLЦь"Кнй~

лови товарисЬІКИХ ,РИІч.но-заводськИ!Х

Слухачі унів~ . ,,. ..}.~І'Х . . .. f.И~е1'У·

nрофсrІ'!:лки, 11\онтролю,

груm

У

народнОІГо

заві!Дуючі

раЙВИКОНІКОМу близько

судів, фаб­ місцевкомів

250

Та

відділами

іНШі,

ВСЬОГО

чоловік

Держплані

УРСР дають

таку довідку : янщо у 1960 ро­ ці машин і устаткування для механізації тваринництва було вироблено на 21,9 мільйон& карбованців, то у 1969 році­

ІНа

159,,1

МІільйо.на ІкарбованцLв.

У цьому році ма становить карбованців.

заплаш>вана су­ 167,2 мІльйона

Ці цифри

дуже харантерн!.

Вони свідчать про те, що у республіЦі фантично створено нову галузь сільгосnмашинобу­ цуванюr,

яна

покликана

доnо­

могти трудівникам села nере­ rвGрити ферми в цехи індустрі-

3.ЛЬНСJі ПраЦі. ЗбіЛьшується не rільки кількість , але й розши­ ряється

цоменклату.ра

техніки ,

поставляють машинобудів­ ні nідприємства. На ферми над· "одять стацtонарн! і пересувні

fiHY ·

шрмороздава-чі; транспортери [\ЛЯ .збирання .гною, набори ма­ ІІІИН для приготування всілл­ f(JІХ кормів, тракторні наванта­ ІКувачі 1 самоснидні причеnи.

Налагоджується

виробництво

:tоїльних

агрегатів

1роводом

та

з

молоко-

холодильними

ус­

rановнами і т. п.

У свій час було розробЛено

:истему

машин

:шйменувань),

(близько

давс11ВО, де,рЖаІВ.Щ9!: ., - .._,уррій . Кра . .. ї- пи.в секретар райкому НП Ун­ з дня народження ~. І. Ленша.

ЛИСЬ З НОВИНаІІіІіІ ~ ~·

зак.онQІДаІВс11Ві. В уН'іверситеті

·

..

·

нещодЗІВно вLдбулось П1.іJДсумкове за~нят-м, НЗ:· ЯJКОМУ З Лек>ЦЇ.ЄЮ •Завдання

М

брИ!Га!ДИ

Іtчу.ріНСЬНОІГО ·ВідДіЛІКа,

ця здає ОГ'ірни ООВОІГО врожаю. За rрафіком, РЗідІГОсп зара• з повинен зд<ІІВати щодня 2,5 тон-

правовиж

К.

РІ3АНЕНКО,

секретар райвиконкому.

1

ранню :капусту.

Г. ВАСЮРА, sастуn.ник

директора

МАШИНИ ИДУТЬ НА ФЕРМИ для номпленсноІ механізації І дробарку для nодрібненнл соно- а собівартість однtєr тисячі технологічних операцій на тва- витих кормів , малогабаритні яєць знижується з 60 нарбо­ рниницьких і птахівничих фер- розмельло-змішувальні агрега- ванців 70 коnійок до 40 кар· мах. Майже 200 з них уже ви- ти , стаціонарНі кормороздавачі бованців 60 копійок. наша

nромисловість.

Заплановано nротягом

з

наnівавт<;:шатичним:

керуван-

У минулому

році

3-4 ро- ням, внеокоnродуктивні . тепло- альним завданням

за сnеці­

машИнобу­

ків почати виробництво і освої- генератори. ~пец1алісти Уман- дівники виготовили 4100 бун­ ти ще 70 машин цаноІ систе- сьІюrо заводу конструюц:>ть за- керюtt самогодІвJІИць і :J740 ми

· Чим.

вантажунач ·траІ<Хориий .

·

же

сьогодні

сухих .кормів і поїлок для полwвих таборів причіпJІий розда- по вирощуванню качок на м'я-

зайюtті вач комбІнорм1в, а Ніжинсько- со. Такі ж самогодівниці . і nогЬ _ обладнання для пташни-

конструкторсьні бюро? Rиївське ДСІШ. яке є голов- ків. ним. сnеЦіалізується

на

ст.во·.

їлки передбачається виробляти

Підготовлено до здачі в екс-

в цьому році.

ренні засОбів механізації 1 ав- плуатаціІQ перш~й ко~лект ус-. Разом з тим колгоспи 1 рад­ томатизації виробничих nроце- таткування _gдноярусН!fХ авто- госпи одержують від промис­ сів на фермах . відгодівлі велиної рогатоІ худоби. на свино- І

вівцефермах,

струює

а·

' також

агрегати для ·

матязованих · • '• НJІІ'rковнх бат~- ловості далеко не все, що во­ рей . ·з регульОВаuJІr.r мtКроклі- ни замовляІQть і що їм конче

кон- матом дJ.Ія · ку:ее-цесучqк.' Як - іЮ· потрібно. Ряд

прнrоту-

вання і nереробки кор_мів усІм

назує

дощ~ід. Ниївсьної ·птахо-

фабрики,

заво~ів

машинобудівних

випускає

проnукцію

мисловістю . Нонетруктори

вже

.ви.нонУ'Є'l'QС.Я.

Пра.вда.

nерші два-три дні

~ещення

ІщрІ!в

ЗННЗИЛИІСЯ НЗІДОЇ,

ЗНО·

озимої

nшениці,

ІІ'Ку

випа-

сають, тра.вооУ'МІШі злакОІІ!ИХ

.t

бобових трав на дв,~и n'вти гектарах, кокюшИ!НИ 50 г~­ рtв, люцерни - 25 1 с'11JІь.ки ж о~рlІЧ.НИІХ трав. Отже, ХІУІЦQІба забезІnечена ЦІ\QСТаль .зеленою високоrпожІtВ:Ною масою, · вшщсання якої црDІВодять зЗ!І'J..ІtКОВО за

доrпомоrою

елентроnаеrух:lз.

l\ip!Jм того, .на ножний Н'Ьлогра·м

мол·оиа згодоІі;уєТЬІСя корові n]/Д

час доїння .триста грамLв

НОЇ дробІщи.

Табіри~

сnрияє ІЮСrУ

у:ІІрИМЗІННfІ

нЗІдоів

пнв·

корів

молока,

а.ниженн.ю його с~а,ртооті. Як· що за чотири М·!JсяЦі ст.tйлово·

го утримання собlва;р1'І.сть цент·

:НдJрООВа•НЦЯ, ТО 'У ТраіВИі

15,65

-ТІ· ЛЬііИ 8,15 ка;рбоваица, а В

че,рвн! собІІваtрТlсть цеН'ТІнера. молона с·тановитнме лише 6,45 карбова.нця. М. ІВАНИЦЬКИИ. На фQТо: доярки · mершоІ

бриrащи МарLя Кривець, Нате­

,рина Журко,

Оль:га

Волоха,

ЄІВ'докЬя Міщенко, Галина Ма­ люrа, Віра Ое~.мак, Галина

Строкач

та

ЄвфросИ!Нія С'І"ро-

кач.

Фото А. Нооана.

нобудіВfІНМН

заводами,

РУИ.!.gрськими бюро

но~tст­

поставпено

завдання повніше викорис­ товувати наявні можливості для розширення виробництва 1 nідвищення якості машин та устаткування для механtзац1І тваринницьких ферм, прискори­ ти

створенн.::

досконалІших

і

випуск

зразків

нових.

машин.

на багатьох підПР84Р4·

Tenep

ствах іде рекон,струащtя, .модёр· нtзуєt~

{СТатку8ІіНіUJ,. 011е.в·

лЮється· техціна .

в "Уман1 спо­

руджується _ великий

завод

цо

виnуску комплексу машин , при­

значених

для

механізації

моприготування,

такий де

же

за

у

1

конструкЦії

иицтва жуть

кормороз­

транспортери

прибирання

mою. і

для

два

при­

Шсля .ре­

закіІlЧення будів·

машинобудівники у

-

величиною завод,

виготовлятимуть

давачі

:кор­

Новелі

з

лИЦІКом

змо­ рази

на о.Дну го- .недоробки. Про це вказувалось 16Q · на неяавньому Пленумі ЦН льшу"ься 3 ' ' · до RП УкраІни, який обговорював

помогти трудtвнина:м села най· ближчим часом добитися знач­

низьkої якості.

вигоди: несучk:ТЬ б1

оrру.дов~ - за- питання ' сПро стан і ЗахоДи по

ки nрацюЮІ'l'ь над ти:м, щоб до­

ного

піднесення

НОВЕ ЖН'І'І'S

о

гро•адського

тваринництва.

400 линеького машинобудівноrо за- .трати на тисячу голів зменшу- дальшому ·розвитку тваринвицт­ воду розробляють молотнову ються з 2 до 0,22 людино-ди:1, ва в ресnубліці•·. Перед машио

Та .тепер

збільшити випус~ мщnин 1 ус· таткування для тваринництва. Українські машинобуд1вии-

лову з НовоrрадеВо· 220 яєць на рік;

1970 poq.

nLсля пере­

тЗ!бори дещо

ву !ВХодимо в колію. В · серед­ ІНЬІОМУ щодоби одерж.уємо від корови 13,.2 •К-іоограма молока, а в найблиmчі диі ·МатИ!Мемо rпо пуду •його. Перед у змаrана1 ІВЄ'дуть доярки ,Галина C'J.1PO· нач, Ганна Кокун, · Ольга ВоЛо· ха та ·і·НШі, які вже В3ВЛИ цей рубІж. М.З!Й'Же чотириста KQPLB зна­ хо.цитьоя в табор!. Нав100Ло йо· ІГО кормові угІДДЯ: 65 гекта­

Г. СЕМЕНОВ. (РАТАУ).

призначених

Субота, ЗО травна

у

ус­

Не всі ще ма­

утримання куре-несу-

видам твариц 1 nt:ІЩЬ. У~е чок в автоматизованих клітко- шини висо:копродунтивні, nа­ пройшли державні випробуван- вих батареях порівняно з . на- дійІ:Іі в експлуатації, вони ма­ ня і дістали поЗ1і'l'ИВНt оЦіню" земним утриманням дає значні ють нонетрунтявні . 1 виробничі nонад 40 найменувань машин, з яких 16 вИіІуск~.ютьс~ про-

розпорядон :дня

pa,11.roc:ny.

СІіІ

пускає

але

пішно

ПаІрНИJІЮВО-'l'ЄПЛИЧ:НОЇ · бо.ваНІЦ!Jв 90 KOIIl'iJЙQК .П.рИ ПЛІІНі

якою керує Галина ІванЬвна ВОІрс)"к: Вона ІВЖе 6і·льше м!оя-

газини

ріа<.

-

рооnов1ідае б:рига­ ·LвановИІЧ Мawi!ota..

.Слl:д також В'ід'значити добру .. нера .молока отановиЛа 16 кар-

роІботу

ни оОО'Ч'Lв. А фЗІКТично ми відзнань ІПРЗІВ·щrемо Іх до 7 тоН'Н, з них . Г. Jf. І'а&риJІіок щдвtа ; ОіДСуtоfКИ 5 тонн редиски і 1,5 тонни огLр· ро()Ми за мивулий и;шчальний :К!ів. Пачали ЗЗІВ'ОЗИІ'l'И' в маНаnрнкі!НЦІ .рентор иаро.дного

недоробоІк, дир Ацдр:ій

рів

. Р~ооп сНелmщц~ерський•

жої npoдY1ftЦ\.I, в ЮМІУ ТеПер районна партійна Щодня вони СJІІУІШУІВЗ.ЛН міжряд­ 140 · і. центнер в редиски рЬПепа оргаиізаціа нараховув в своему дя на 1 О -12 гектарах, викону­ цен'l1Нер!Jв <>rliPKiв

даки1 . бюро райкому КП УкраІ- інші. первинних

доrліЯ,ЦаJЮТЬ

лях, електромонтер району ·Собом. Rрім того, · nлощу одИН електромереж Іван Топіха, СJІЮ· раз оброблено гербі•цидом-иа

Леніним, йти в авангарді будів- лургіІ ккола ук ' янкця, краників комунІзму. Близько 140 ківник Микола Голосний та ін­ партіІ.

ранно

дуть нещадну боротьбу з бур' я­

лено ЗМ'qрОЖі ідЛЯ худоби, по­ будоваНG uвіс, · пункт штучного ос!мені•Н'НЯ. - Хоч табір і нещо,д,аано ми почалИ! офкквати, є ще ряд

о

з etop.

о


ЦИМИ ДНЯМИ виконком 1раАонноі Ради депутатів

трудящи.х підвів підсумки проаеден.ня місячника лісу і сад~у, благоустрою населених пунктів райGну. На засі·

данні було відзначено, що місцеві Ради депутатів тру· дящих провели значну роботу ,по благGустрою

населе·

рів шляхів, відремонтовано 8470 вогоиних метрів пар.· канів, 1120 метрів тротуарів, 6,5 кілометра асфальтова·

них пунктів. До цієї роботи були залучені .постійні ко·

·

tua,

ким Радам була надаю•

ДРУГЕ місце і грошову премію а сумі ЗО ~

7 днТ8'ПІХ маіданч•• Піа ~у~ів заготовлено 400 тонн мет~ОJІоМу•• 8 питанні поліn~: &w,оустрою; ~ d;i

вуJJкцІ, сільсь·

успіхів АОМ.ОГЛВіСЯ РJ!саи_. *.·...·~--=R~., ка, Пухіаа.ка сільа&f.~РW. ·

боку спєціа.ІІИ:JО створеноі

s

КОМісіі .paЙJti1KGHKOMy.

"at

тнвних і

В усіх ааселепах пунктах було широко розгорнуте соцfа.іІістиЧ'Не змаган·ня між сільськими Ра,і.ами, ву.ІІич· н~ми комітетами за кращмй бJJ.агоустріА площі, єаднб rромаДІІн. Значна АОаоМога

саніІСЬІКОЇ сільськоі Рад.н (голова в. я. п...-).

них шляхів, очищено 650 квадраТІПІХ метрів кюветів, освітлено 9 кі.Іоиетрів вулиць, Іі,fагОJІtтрОЄНО 5 с_,..

місії, сі.JІьс•кі і вули'tи.і комітети, .депутати та громад·

ськkть.

ПЕРШЕ місце і грошова премія в сумі 5О карбован­

ців. за підсумкаІІJІ змаганни, присуджені в•оикому Ру·

. ·· о

u.ia

•••n

..· .

. .

~1ft .

бу~.~

20

карбоuв·

Каяинівськоі сіл-ьсиеt

,ІUІ (rо.ІОН Н. Т. Прима).

Внонком раІовноі Ради ,w.епутатів тру,ІІ,ІІЩІІХ al.QІt тІНІ иtза•О8і.ІЬІІиІ стан бАагеустрою в селах Гоrо.JІіІ

і своІ-.. ~~~ мвtJfi.!;•:lfro..Мвлуюtь оке ...,...і

Внаслідок nроведеної організаційпоТ роботи за доnо­

Карпусь). грошову премію в сумі

цtа врау.-.жено виконкому

лад, ву.JІІІЦJІМJІ села ~'І.сііfіи чисті, озеJІе ···.по­ рядкоаава ·~·,~·rу!і-Ііі Люблять ,русаиівцt;.-,.о

могою сільського активу ,в населених nУнктах приведенІ в належний порядок вулиці, ,площі, скв,ори, садиби, від· ремонтовані шляхи, побілєні .паркани. ПротИгом місиця було висаджено 48735 ш1'ук декораТНІ8Них та фрукто· вих дерев, 12130 чагарнНіКів, загрейдерО!ааИо 88 кі.ІЮМет·

присуджено виконкому БогдІІlІівськоі сіл.єwюі Ра·

•• (rолова М. Я. 1?ETS місце І

. . .~ . . .тлені ву.-ці, ~.ue.A

(~а сі.псиоі РадІІ І. М. Т-о), ПлосІ(е ~ к•ув), Лifu -(rолова т. ~uенко), І(рас.,.ІКІ (rcmo8a т. Рі.АІІеІІКо), Ве.нка ідІІмерка (r011ма 't• ._.

сквер а;· Цe!ffpt ~

ІІоі:1іІие в.ва.й~~ому етані у~ь­ ся RЬІ'ІІ1'нвк ~~ .,-. -.11 .... у.· і обеліск CJiajlн з~ о,ІJ,ІІОСе.ІJ•чанам • ,_. ......_ної віІви.

r.

раІЦІО&).

IIIDIIIIIIIIIIIDIDIIIПIIIDDU

Завтра­

Велика чарівниця

День хіміна

У НдіРОДІ ~мію називають аели:кою. чарівницею. Це вона перет.ворює вугілля, нафту, природкий таз у різноманітні синтетичні м~йеріали, застосовувані у промисловому виробництві, будівництві, на транспорті. Вона всесильний друг землероба: підвищує · урожай, збагачує грунт nоживними

бурlяни,

речовинами,

захищає

знищує

дарські ·культури

Хімія в побуті -

від шкідників.

перебільшення

зати, що немає

можна

ска-

такої галузі на-

родного госnодарства, де б не ви-

користовувалась

ної

індустрії.

мію

її

ства.

Досягнення хіміків.

продукція

хіміч-

Багатотисячну

працівників і

же наші резерви й можливості в умовах нової економічної рефор­ ми

використовуються

ністю. планом

цього

минулим,

року,

обсягу

продукції,

вшановує

ся, на

14,6

цента.

вклад

пошук,

у

невтомний

за

сnраву

величезний

технічного

про­

у

Випуск

75

виробництва,

У нас стало вже традицією у дні трудових свят підбивати під­ сумки зробленому, намічати нові, вищі ру~ежі. В цей день є чим пишатись і хімікам України. За щшулі чотири роки п'ятирічки об­ сяг реалізованої продукції збіль­

ваних

М-1\ЙЖе в праці ~

раза, продуктивність 28 процентів. У два

1,8 на

з. половиною раза більше, ніж чо­ тири

nер

р.оки

тому,

тqварів

випускається

культурно-побутового

призначення

і

господарського

вжитку.

І

І

Хорошими· є показники ських

те­

хіміків

у

украін­

завершальному

році. n'ятирічки. Успішно викона­ но

п'ятимісячну

граму.

тонн

Країна

виробничу

одеР.жала

надплано~их

смол,

хімічвих

Іlрискореними

добрив,

синтетичних

мас,

пластичних

тисячі

фосфатних. і

мінеральних

калііших

про·

·т~мпами розви­

В1!ється. хімічна індустрія Украї­ ю( Д~сить сказат~, що тільки за останю

ду

десять

300

понад

роюв

стало

до

ла­

промислових КО'І!П·

лексів. Серед них комбінати: Роз­ дольський гірничохімічний, Ка­ лушськnй хіміко-металургійний, Чёрнігівський

хім_ічних

волокон;

з

зростання

-

24,6

на

про­

фосфатних добрив

а

вигляді

стано­

від

частка

калшних

усього

концентро­

-

добрив

поло­

вину загального їх обсягу. Перед­ бачається

випуск

протруюва'lів

комбінованих

насіння,

сокоефективних

нових

препаратів

ви­ для

боротьби з шкідниками і хвороба­ ми

рослин.

Більше

стане

рястуються

товарів,

підвищеним

які

ко·

попитом

у населення. На третину збіль· шиться виробництво продуктів по­ бутової хімії, яке не тільки при­ крашає наш побут, але й полег­ шує

домашню

працю,

дає

(Закінчення. Поч. на 2-й стGр.).

економію

бі.,ьщ ніж на 150 тис. ІКрб., доз­ вол.ятu ~бlльшити ВИП)"СК валової !11родуuщіІї

на

лроТІи

4,5--<5

З ·НИХ

за

·мшпулого

мільйонів рахуНОК

дУ'К1'ИВНОСТі

ІП>ра,ці

року

карбованців,

'З'JЮСТаННЯ

На

ПРО·

2~2,5

мільйона карбованці.в, і довести ви.nуск това.рІіІВ культпобутвжитку на суму

1'5

мі.1'ЬЙ'онів к;арбованuі·в

за ,р'і.к.

Заво.д з •коЩним ро.ком набИ!рає сили, я б скаJзав, зміцнює св!й а.втор•итет. Він nі·дтримуе ділові зв'яІЗІКИ з 6а.гатьма науоко.вими ор­ 'Гані,зм~ія,ми, д•освідом в З.а nрофілеІІі НИ. r.іл.ьки в

пості•йно обміюоеться •ро·боті в однаковими ТІЇідІПР'ИЄ'М•СТВаМИ ІІ~р·аЇ­ цьому році у нас nо­

бувало ·білюпе 40 делеога.цій і груп ~ меіою ознайомлення з процеса·

rJ'eпep ваМ:, ДОрОГі• Ві-ВЦуСКНПКИ, П.рИГа)W'ЄТЬСЯ той день, коли ооерше п:ривела вЗІС за .р~ до ШКОІЛИ МаМ•а. Ва•С ІВра13ИВ ТО,ДІЇ СВЯТ.КОВИІЙ ·На· стрЕй, що nапj'ІВав у IIШoJJi. Запа:м'mаuшся й дні, :коли ви с·тали почУ'вати себе оцравжЮми уЧІНя.ми. ТаJК, не заqуваєтІ:ІСя ,lfi перший УІІЮК, н'і .перша вчителЬІКа, ЯІка ста-!lа друтою ма­ ·тlр'ю, вhдкрИІЛа АОРОІГ-У у ча.рів}fи.й авіт 113ІУJКИ.

У нашіІй школі ·в~булооя owrro останнього дwюника. На це торжество, крім численного ШІ14ільНІОГо колектицу, з ~етами ІШJ.ті-в прнбу· ло Т3'ІЮЖ 160 мadliбymidx першоклас:никІJв, іх ба:тьки та гості.

Щиро

ЗдаєтЬІся зDІВСІlІМ неtдаІВно воіfа, перша в.чи­ схИІлилась

над

партою

і

ви

разом

PYl\OIO

невм·ілою

.вИІводили

на

дошці

ІІІРИІВ'ітащuи

ІІІІкільного.

в•іІКу

праці в управлінні вироб­

кий. Начальнпк 'в'іМіLІrу ющр!в · За!ЮідУ «Торг­ маш• С. С. Міщенко 3а!ІІросИВ ВИ1Іlу.скник1в ЙТИ .ПраіЦЮВа'ТИ .ііа СВОЄ ЩДІ:фИЕІІІХ:ТІВО. З .иа.nут· нім слооОІМ до виховаrнщіІв зВернулИІСЯ .керІ!Внн­ ки •ДООЯТИХ .клЗІС'!:в о. Гоmов та н. с. НраіВ­

ноr Штчшзни, нід~рИІВал.и nерші сторінки .в иа­

r.

ли для того, щоб Івиростити з ва.с опраІВжніх гооо.qда:р!.·в КраІ-ни Рад, гі,дних ПРQДОВЖу;вачів священно-І спраІВи старших поколІ/Нь, СІJJРЗІВН велНІКого ЛенLна. ДЩро г-ла.сІСУ, терnіння і 'І1Р\УДІН10ЩІі :в,клада·ли і долали народні виховате­ лі, аби .виростити ,ва•с людьми. За ·це ви дяку­

ценюк.

Вони до~лаtли багато ~и·ль для того, щоб вих01вати у нас рнси муакнос'l1і й наJПолегли­ востl, ·п!дrоТІУ'ваrrи до сам~{)ІlІ() життя. Зав­ ДЯІки КЛаСНИІМ >К€'рЇІВНИКаJМ, усім ВЧИТеJІЯМ МИ

мо~ули у оті•ках У'чРавого закпадУ груатовві

ва:тИІмете ЇІМ усе житт.я.

но. ·І окаІЖеrге синtвсІ>ке: «До побачення, рlд­ :на школо!• Дійсно, до побач·ення, до нaCTY'fl·

знаятя з оонав нау.к, напrчилная любити Вать­ Н!іІвщииу, .osJ.й народ 1 працю. За добрі зерна, пооія.ні в шшt1 'серця, :ии зЗІВЖдн ДІЩу.Ватиме­

аюї ~ст.річ.і. ~е шкооха все жwгтя бУІде оо­

мо

Наді,є·мошr, що еwзамени ви склмете усІІІіш­

руч з .ваІМи

-

ВаJм,

народної

освіти

. .. ..ВІІдлунав

остаіКНІій ДЗІВОИИІК уч.ні розІ­ йшлися по домівках. Та через декілька днів

блИІЗьким дro'lfOM і порадником.

Районний відділ

бажає

юооник зно!JіУ nохличе до школи, на цей раз

дqрооі випускники, успішно скласти екl одержати документи за середню ос­

на еН!заІМени. А ще згодом він пс:жличе ... Ногось-,за ІІІІКі·льні парти знову, косось аа 1нститутс~і ШІІВИ, •ІЮГ()СЬ до робочих Місць. До ОаІМОСТій.ного жwгтя! П. БРАЖНИК, випускник міськоJ шкОJІН .N2 2.

-

1.3аtм:ени

ВІ111У. Далоших творчих успіхів Вам. В добру ІІІУТЬ! І. РЕПАJІЮК, райвно, заслужений інспектор шкіл вчитель УРСР.

дача. сНа добраніч, діти!». 22.00 «60 хвилин про наше місто». (Харків). ВІВТОРОК, 2 ЧЕРВНЯ Пер•а ароrрама 11.00 - ТелевізіАні вісті. 11.10 - Ху. дожній фільм еСтаори бій». 12.30. Ібсен сП ер Гюнт». Телеспек· такль. 17.05 Наша афіша. 17.10 Мультфільм «Казка про рибака і риб­

r.

НЕДІЛЯ, ЗІ

Перша nporpaмa

ським

Для

у

цьо­

Jwel!i республіки.

Хіміки Радянської УкраїІІИ впевиеоо йдуть до поставлекоі мети: п'ятирічку достроково!

ЧЕРНОПАЩЕНКО,

цією ВИІрО'бННІЦТ•Ва і УМОВа•МИ nра­ ці рІQб'Їтни:кі·в. Ча.сті гості :зав·му­ у·чні ви.nуюк:них кла,сьв серtщніх шкіл :Бров.а1рщини. Багато з них, пооуваІВши на .заводі, пkля заwін· р·оооту ,і

За•во•д

ПІР·Иходять до

нас

на

не жалкують.

ще

молоди'й. йом'У ще

належ•ить ба,гато ·~робити. В

1971

-1972

1юках .нам.і:чено ввести в е•к.с,nлуатаоцію корпуси пресформ і уост.аткування, розши.рнти на·бата­ т·о площі свирGбництва екате~Ртів.

Овоє ев•ято

-

111.00

инцтву».

9.15 -

(1\f.): .і~ІО.ЗО

.,..-

'І<Муз~І!А

кiQcD. (М.). 1\;fiO Для ШКОJІаріJІ. О;ііщtіада~ з ·:хімlі. (Т~nй тур). (М,). ·12:00 :.... До МіJІІІ:народного · дня захи­ сту

дітеІІ.

«Свято

на

воді».

День хіміка ко­

•1ектив заво,д~у ра:зом з мільйон­ ною армією хіміків країни зу­

стрічає. на трудо~ій вахті, праг· нучи гщно зустрІти день виборів до Верховної Ради СРСР; достро· ково виконати п'ятирічку, І. ЛОПАТІН, головний інженер заводу.

лебачення. «Клуб кіномандрівників•. (М.). 18.СО Новини. (М.). 18.05 «МаІ!стрІі мистецтв•. (НародниІІ ар· тист СРСР М. Охлопков). (М.). 19.30 - «Сім днів:.. Міжнародна програма (М.). 20.00 Чемпіонат світу з фут­ бола: СРСР-Мексіка. 22.45 - Кон­ церт

на

замовлення

працівників

хіміч­

ної промисловості. (М.). 23.і5 Чем· піонат СРСР з спортивної гімнастики.

(В запису). (Мінськ). (М.).

Друга

00.15 -

Новини.

вроrрама

ЕКРАН СТУДЕНТА-ЗАОЧНИКА. ПЕРШИй КУРС. Німецька мова. «Пасив». (Повт.). 11.35 ХіміЯ. «Синтетич-ні

11.00 -

смоли. Пластмаси. Натуральний і ·сіІн­ тетичниІІ качук. Снитетичні волокна. ·····~···

Неорганічні високомолеку.~ярні спо­ луки. ЖаростіІІкі матеріали». 12.40 Вища. математика. сЗ.астосуванни виз­

наченого

афіша.

інтеграла•.

19.05 -

Наша

-

бальних

тан­

такль: Львівського театру ім.

f.'

Фpa!Jf.

ка. ІJІьіІів). В ~~tрерві'-передача дОбраніч, дітнІ» ПОНЕДІЛОК, Перша

t

cRa

ЧЕРВНЯ

програма

17.00 - Наша афіша. 17.05 - Нови­ ни. (М.). 17.·15 Телеагенство сПіо­ нерія». 17.45 ТелевізіІІні вісті. 18.00 - Для дітеІі. сНаш дім», (Одеса). 18.30 - Назустріч виборам до Вер­ ховної

Ради СРСР. Телеальманах «Краса людська». (Львів). 19.00 Програма сЧас:.. (М.). 19.30 Кубок СРСР з футбола: сЗоря» -«Динамо» (Кнїв). В перерві - передача сВід понеділка до неділі•. 20.45 Худож­ ній фільм «Створи бій». 22.25 Бах­ «Б.раидеибурзькиА концерт». (М.). 23.СО - сПалітра читця:.. (ТворчиІІ портрет заслуженого артиста УРСР А. Пала· маренка). 23.40 ТелевізіІІні вісті. Друга nporpaмa 11.00 - ТелевізіІІні вісті. 11.10 - Те­ лефільм «Червоне, сине і зелене•. і2.15 Дітям про звірят. (Ленінград). і2.40 Новини. (М.). 12.45 Худож­ ніІІ фільм сЗдрастуіІте, діти!•. 18.5.1Наша афіша. 19.00 Кубок СРСР з футбола: сЗоря» сДинамр» (Київ). 19.30 - Дж. 'Пуччіні - сЧіо-Чіо-Сан•. Спектакль оперної студії Будинку культури ім. Жданова Запорізького автозаводу «Комуна•. В перерві пере-

17.40 -.Телевізійні вісті. 18.00 Програма передач. 18.05 Юнонове­ ла «Хлопчик з ковзанами». (М.). 18.40 - JІенінськиІІ університет міЛьйонів. «Невпинно підвищувати політичні знання». (М.). Відкриття lV Міжнародиого конкурсу ім. П. Чай­ ковського. (Трансляція з Великого театру СРСР). В перервах програ­ ма «Час•. (М.). 22.00 Е. Казакевич - «Комендант Лаутербурга». Прем"•· ра· телеспектаклю. (Частина перша). (М.). 23.30 Співає дипломат рес· публіканського фестивалю комсомоль­ ської пісні В. Мельниченко. (Ужго­ род). 23.50 ТелевізіІІні вісті. Друга проrрама і8.55 Наша афіша. 19.00 Хv­ дожніІІ фільм «Здрастуйте, діти!;. 20.30 - сНа добраніч, діти!». 20.45 еСта РТ· 70». ку».

f9.oo·-

Редактор

Є. ФЕДЯR.

ПРАВЛІННЯ

РАйСПОЖИВ·

с~· . рово ить

набір на

стщ авчання в Ниівс . t•внмй технінум. За .,ц-о.'Відкаи 3Нртатися у віщ.діJІ каді)ів раіrоп()ж.ивооіл­ ки

.за

а;фе:сою:

вул. Київська,

м.

Бро·вари,

149.

........................... " ...................................................................................................

НАША АДРЕСА: вуя. Київська,

154.

м. БРОВАРИ,

«НОВАSІ ЖИЗНЬ» - орган Броварского районного ко ~ІІтета КП УкраинЬІ и ра !Іонного Совета депутатов трудящихся КиевскоІ! области.

ТЕЛЕФОНИ: редактора 19-3-82, заст. редактора. відділів (nартіі!ного життя, нромнсловості, масової ро· •••·.

19.00

Конкурс

ців •Київські каштани•. 20.00 Опе­ ра Дj~<. Верді сДои ~ар.ІІос•.~ . Сnек­

(Софія).

Сьогодні День хіміка. (М.). сКамертон доброго настрою». (Одеса). 14.00 Кольорове телебачен­ ня. ХудожніІІ фільм «Анютина доро­ га». (М.). 15.30 Для воїнів Радян­ ської Армії і Флоту. (Мурманськ). 16.00 - Для трудівників села. (М.). 16.30 сЗапрошуемо на nісню». (І(иїв-J}ьвів). 17.00 Кольорове те­

ми переробки ш1астмас, органі.3а­

школи

rімна1:тика дJrя 'дІ­ Новини. (М.). 9.30школярів. «Будильник•. (М.)..; - Тележур/118.11 сНаука -- вкроб­

(М.).

13.00 .,..,13,30 -

заступник міністра хіміч· воі промисловості 'УРСР.

чення

ТРАВНЯ

Ранкова

9.00 теІІ.

М.

відмtнного

,ВJ.д іІМеНІl батЬ!К'ІJв ви<:'11УІІІИВ ~нжене,р заІВоду

і)~ку фLзИІки., ХІіІМlї, бі•ологlУ... ВчитеЛ'l -щ:е раби­

ництвом. Велику_допомогу завод·

му

їм

холадильнИІКів Олександр Дмтрович ЗелеИІСь·

автоматизації

подають

з досягнеІШЯМ

ному році, ЯІН1 стоwrь завда.mm пе~ учнями ПЕ1Ре!Вl\ЩНИХ і БІШу<:ІmІИХ: ІМООІJв.

во <<БатЬІкі•вщина:~>. У школі ви читали твори видатних літераторів •МИНІУJJЮГО і сучасного Шевченка, Пушк.І.на, ~арького, НсщюбннсЬІКого, Гончара, Ри.льсЬІКо­ го, Тичини, Шолохова. ВИІвчали історію рІ;Д­

хімічних виробництв і технологіч­ них процесів з застосуванням електронно-обчислювальної техні­ ки, вnровадження наукової орга­

колективам

.мамт

nабаакавши

про те, яких yonixl:в дОіС'.SГла ІІІRола у НЗІВ'ЧаІJІЬ·

оло­

(Щоб у.спішно справитися з пла­ ном 1970 року, намічено широку

nрограму дальшої

та

Н3'вча.ння і повеtдІtн!кИ іВ маtйбуmньому, дирек· тор ІІІІколи П. Я. рацдар рQІЗПав:і'В прису-'DНі'М

з

НеЮ ІВИІ1\ЮВЛ.ЯЛИ ПерШі ОКЛаjДИ «Ма-<Ма:І> . .Щтера за лі~терою акл31дали олово «.мир•. Ще немов­ зі

И ВС В.

СПАСИБІ ЗА ЗНАННЯ

:м.

телЬІка,

q

ИАВУАЛЬ:ИИіt РІК

ОЯТИІКЛа!снИІКІJJв шк.ілЬіНий nеріод навчання, час сходженн•я на нову схQДи.НКу. НелеІч~у. н11дповЬдальну с'щдинку в самос·т.ій.не жит­

ви­

Курс -технічний прогрес які з.абеЗІпечать •завdІдУ

З А :КІ И

змогу

поставити на рівень сучасних м,ог СЛ)l_Жбу побуту.

нізації

волокон.

що

реалізуєть­

процентів

гресу в нашій країні.

пірвс;я в 1,6 .раза, прибуток 3ріс

те,

порівняно

що

гранульованому

витиме

пов­

процента, зокрема мі­

неральних добрив

та

не

й

передбачено

ар-

.r.ювіддану

nрацю

ще

Слід врахувати

сьогодні радянський народ за сатворчий

рес~убліки

безперечні. Але ми не тІшимо-

це світ диво- ся ними, не. задовольняємося. Ад­

вижних вигод і зручностей, красивих і міцних речей та предметів. Без

Ровенський азотних доб­ рив, Сімферопольський і Бровар­ ський пластмас та інші. Раніше споруд.жені Сєвєродонецькнй, Сум­ ський, Дніпродзержинський, Гор­ лівський і Вінницький комбінати значно розширились, оснастились новою технікою, перетворились у nотужні багатогалузеві підприєм­

-

.ІІІ'.ВОЛ'А% РА.Й087

7

Ось і Заtf\'і,НІчи.вся навчаVІьний рік. А для де­

j заводи:

сільськогоспо-

~==============================:~

В ДОБРУ ПУТЬ!

1111111181 ІІІІІІІ-ІІІ І 11 І

ІІІІІІІІtІt81ІІІІІІІІІ І

·\

ІНДЕКС 61964. Газета виходить у вівторок. четвер і суботу.

боти), фотокореспондеита-19-4-<>7. відnовідального секретаря 19·3-18, вІдділу сlльськ. господарс'tва-19-4-47.

111111111118 ІІІІІІ

ІІІІІІІtІІІІІІІІІІ . . ІІІ . . ІІІІІІІіtІІ . . ІІІІІІІІ ІІ . . fІІІІІІІІІІІІІІ

БрQоВа:рська друка,рня, Київtько·ї обла,сТ'і, вул.- КІІІ'їеська,

124. Теnефон'--'19·4-157.

Зам.

2314-7000.

63 номер 1970 рік  

63 номер 1970 рік

63 номер 1970 рік  

63 номер 1970 рік

Advertisement