Page 1

~

СУБОТА

15 червня

2002 р. N2 48 (9350)

Виходить 17 квітня 1937 року

з

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації

Шановні медичні працівники!

Шановні медики Броварщини! Серед професійних свят День медичного працівника

Броварська міська рада та її виконавчий комітет щиро

- свято особливе і в нашій державі одне

з найбільш шанованих.

вітають вас із професійним святом! здоров'я і життя людей. Вашу професійну майстерність,

Люди в білих халатах завжди були і залишаються для кожного си:чволо~r гучанізму, добра і надії. На ваших плечах - турбота про здоров'я людини з дня її народження і до останнього

добрі

подиху.

Немає

благороднішого

слова

цінують

-

допомогою.

Завдяки

обов' язку, всі,

хто

лікаря:-1,

ніж

боротися

звертається до

JІІедсестрам,

за

вас

за

молодшому

обслуговуючому персоналу, котрі з честю виконують свій нелегкий обов'язок, у місті збережено високий рівень медичного обслуговування.

У

медичних

Красивий

і

працівників

поважний

вік.

міста

ювілей

Багато

років!

45

зроблено

і

ще дуже

багато можна зробити. Дякуємо за вашу самовіддану працю. Бажаємо терпіння, невтомної

енергії,

радощів

життя,

міцного

здоров'я,

довголіття, родинного затишку, вагомих здобутків у вашій почесній справі!

Вашої чуйності, компетентності, дбайливих рук і уваги щоденно потребує велиЕ.а кількість людей. І вірні обраній справі, клятві Гіппократа, допомогу, надають її вчасно і професійно.

;\Іедики

Нині система охорони здоров'я переживає не кращі часи. Даються взнаки недостатнє фінансування галузі, відсутність необхідної кількості нового устаткування та обладнання, інші проблеми. Однак і в складних умовах сьогодення майже двотисячний колектив медичних працівників району наполегливо і невтомно підтримує належний рівень кваліфікованої медичної допомоги населенню. Бажаємо вам міцного здоров'я, великого особистого щастя, родинного затишку, творчої наснаги на добрі справи, здійснення всrх ваших заповітних мрій і сподівань. Нехай щастя і успіхи будуть завжди з вами.

З повагою

Голова районної ради Л.В. СЛОБОДЯНЮК.

Голова е,айонної державної адміністрації

Л.А ВАИСФЕЛЬД.

НАСНАrИ Й ОПТИМІЗМУ ВАМ, АІКАРІ!

Колегам, працівникам "Швидкої медичної допомоги" з любов'ю.

РЯТІВНИКИ

У нинішньому році День медичного працівника майже співпав з 45-річчям Централь­

Коли підступна

ної районної лікарні. Останні

зла недуга

20

років ЦРЛ очолює Заслужений лікар України Іван Пав­

лович СОКУР. Саме за його керівництва відбулася розбудова ЦРЛ, створення сучасної

Тебе враз скрутить

медичної мережі. Це справа його життя, його душі, його мріі:

до знемоги, На виклик мчить,

Тож сьогоднішню нашу

розпочнемо з

немов до друга, «LUвидка медична допомога>>.

-Іване Павловичу, з чого почи­ нмася ЦРЛ і mzo стояв біАя ії ви­ токів?

Незважшочи на труднощі, які ЦРЛ переживіlє у зв'язку з не­ дофінансуванням, завдяки зусил­ лям Міlйже двотисячного колекти­ ву медпрацівників Hil;\I удіlЛося не лише зберегги існуючу мережу ме­

Til

стіlтус центральної районної лікщJНі, якій були підпорядковіlні усі медичні устшюви ріlЙсJНу. Пер­ шим головним лікарем ЦРЛ був І\'1икола Миронович Боримський, котрий медичну практику прой­ шов під Чіlс війни, рятуючи житгя

дичних ЗіlКЛіlДів, а й ро:ш'язати ряд

чилося І!с1 ЯКОСТі 'Чt'І\ИЧНlіІ 1\С'ІІО>Ю­

проблем. - Це

ГИ.

солдс1ТіlМ. Сіlме він почав розбудо­ вувати лікщшю, бо Hil той час воніl МОГЛіl НрИЙНЯТИ ЛИШе 50 СТіlЦіонар­

комфортнішими стіlЛи УJ'ЮВИ мя хворих та роботи меднерсоналу, а також ПJШЙМіlЛЬного вімілення,

НИХ хворих. Нині ліжковий фонд їі складіlє 1000 ліжок. Про те, як роз­

що

років тому після ліквідсщїі ріlйонних вімілень охорони здо­ ров' я ріlЙОНІІіl лікіlрня одержаліl

-

По місту нашому й на села

Стрем рятівних ії маршрутів,

Щоб захистить ослабле зело

Життя людського й карти сплутать

Отій, кістлявііl, із 'КОСОЮ,

Що вже стоїть в передпокої. В халатах б іл их екіпажі

Цілодобово і буденно Тонку життя надійно пряжу

В руках тримають

й тчуть щоденно.

45

ВИВіlЛіlСЯ охорона здоров'я Hil Бро­ Віlрщині, і нро людей, котрі, не ріl­ хуючись З ЧіlСОМ і обсТаВИНіlМИ, віМіlВіlЛИ усі свої сили збережен­ ню ЖИ'ГГЯ і здоров'я людей, можна дізнатися з книги ссОхорона здо­

ров'я на Броварщині». Її підг01увіl­ ли ІІіlші лікіlрі Г. І. Павлін та О. П. Свирид, котрі!, НеЗВі\ЖіlІОЧИ lfil пенсіЙНИЙ ВіК, і Зil­ ]J<lЗ

живе

життям

і

'ІУJJботами

лікарні. Скажу лише, що зусилля­

Строй і Єрьо~rtенко,

ми багатьох людей за цей час було

й П орпленко

створено сучасну систе~ІУ охорони

Усіх не перерахувати.

Гур'євська С.

і Різаненко

Броварщипи завжди приходять на

-

В свій час цій службі батько й мати.

І ветерани й молодії Несуть безпомічним

надію. Життя й здоров'я є Дар Божий. Бог освятив ці береги. І 'КОЛО них буть настарожі

<<LUвидкій медичній>> до снаги.

Володимир ЗИКИЙ, лікар.

здоров'я, нобудовані усі нині діючі

корпуси і будівлі ЦРЛ. в то~ІУ числі дитячої. Ми маємо хорошу ліку­ вальну базу, поліклініку, стомат­ rюліклініку, жіночу консультацію, клінічну лабораторію, д<: вико­ нується бли:JЬКО 1,2 МЛН. досліджень на рік, станцію ссшвид­ кої допомогИ>> з підстанціями у се­ лах, три спецііlлізовііні диспіlнсери, центральну стерилізаційну, ХЩJ­ чоблок з пекіlрнею, приміщення іlрхіву тощо. НіlбУЛіl розвитку іlВ­ тотранспо])ТНіl службі!, що налічує понм 60 іlвтомобілів, il також ме­ дичшt службі! Hil селі. Навіть у тих Ніlселених пунктах, де ~Іешкіlє 200300 жителів, функціонують ФАПи,

il

де rюніlд тисячу жителів

-

іlмбу­

латорії. У Зіlворичі!Х, Семиполкіlх, Требухові, Великій Димерці, Літкіlх Til Гоголеві пріlцюють дільни•rні лікарні. Вони осншцені Ліlборіl­ торіями, КіlбінеТіlМИ функціонсlЛЬ­ ної дііlгностики, усі медамбуліlторїі укомплектовіlні нортом.

санітарним тріlнс­

стосується поліпшення меguчного обе4уговування населен­ ня? Т с1 К . хірургічного

провели

Це

й

А о б у до в

корпусу,

де

вліlсними

il

набагато

силами

на

почіlтку минулого року. Саме Hil це німілення лягіlє найбільше Ніlван­ таження. Після його добудови Til переобладнання з'явилася мож­ ливість при необхідності HilДilBilTИ реіlнімаційну допомогу хворому

уже з приймального покою. А у кінці минулого року CTilЛil до ладу амбулаторія у КняжИЧіlХ. Хоч кош­ 'Іувало

це

великих

зусиль,

:з<пе

створені необхідні ужши для ліку­ ВіІННЯ людей. Л це головне. Сільські медичні :ЗіІКЛіlІ\И нереве­ дені На аВТОНОМНе ОПіІЛРШІЯ, ЩО до:зволило зекономити :н1ачні кош­ ти r '1'<1 баГіlТО іІНІlОІ'О.

пологового будинку цих заходів

а ТіlКОЖ ро:з'яснювіlЛЬ­

на, в то~ІУ числі і на ФЛПіlх, під неосліlбну увагу ІІотранили суспільно Нl~благонадійні жінки, тобто ті, котрі не піклуються ні щю своє здоров'я та здоров'я майбут­ ньої дитини, ні про свою мо­ ральність. Було придбшю сучасний апарйт УЗО, у якого можливості виявлення Піlтологій розвитку пло­

ду Hil кількіl порядків вищі від по­ передників. Велика робота врово­ диться із сільськими лікарями, постійно здійснюються виїзди на село педіатрів та адміністрації ЦРЛ. більше кош1ів було спрямо­ вано НіІ угримання дитячої лІкарні

оGоu'я:юк ВІНJІ'l>

помітІІИЙ

ріст

ЗаГіlЛЬІІОЇ ЗaXBOfJIOBiliiOCTi, ТОЖ ЛіКарі ІІОВИННі ЗіІВЖДИ бути у ВСС­ озбрОСННі. До тш·о ж у ш'я:жу з ІІіЗНіМ зверТіlНІІЮІ 1\0 ЛіКіl]JЯ КЛс1ДНЮЄТЬСЯ і переGі1· хвороG. лике

НіlВс1ІІТаЖРННЯ

ЛЯГс1С

Нс1

ус­ Ве­

ституцісІ<J ВДН'ІІІі Л lJ В і А

розв'ЯЗіlІ!НЯ НаЙІН'ПЄ]JРДfіа<Іу­ ВаНіШИХ ПроGле"І Пt:]Jl'буваІоТІ, хірургічне, реанім,щійне ві/ІЛіЛl'ІІ­ ня, ЛіlбораТО]JіЯ, КіІ[J;\іОЛОІ'і'ІІІ<І служба, цілодоGово працшс і рl'НТ­ генкабінет Til Інші. У ІІсІІІружено~ІУ режимі живе й служGа «Швидкої

т,,

свій

ІИДіlННІ

(J(' ІІІЛ<І'І'ІІОі

:Іо­

~[('1\11'11!01

lll'j>PДU<IЧl'I!O К<JІІ­

1\l'

\'кр,ІЇІІІІ

Тtщу

,\УЖІ'

фіІІ<ІІІСОІІУ ІІі;\І'jН1"іКУ 1'0-

1<1

[),Іііс.:фl'лr.ду

та

~ІісІ.кому

ЛІІТОІІ<'ІІКУ

1\. ( ),

BYC~llJ

і

го­

jJCJ:JjJilXO-

110;\іІЛІ>ІІІУ ДОІЮМОГу.

llcl JX!IIl!

Кожен розуміє, що без серйоз­

ної gержавної піgmримки зберегти меgичну галузь gуже важко.

-

~ІеД­

ПfJіlЦіВНИКіВ Хірурr·ічІЮІ'О профілю, бо значний відсоток хворих потре­ бує ургентної допожн·и. Отож у стйні постійної готовності до

недугу

Лле

jJ <Ііі,\ l' р Ж <І/\ '\1 і 11 іСТ р <l Ці Ї

Л.

-

І\Ю

вG,І'і<ІГІІlJ у

ОUПІІ')'

лові

І

тшІу

-

,,и

за

Gагатодже­

релt,не фін,шсунсшшІ, готові прий­ няти ДОНО'ІІОІ'У Ві;\ ІІі;\ІІ]JИОІСТВ, Ор­ ганізаціЙ,

гро,ІаNІН, З~ІОЖl~'ІО

б і нrесових

Go

структур,

лише в такий спосіб

ІІJЮІ\<JВЖИТИ

ІJО:ЗПОЧаТе

у

1t)~)() ІЮІІ,і Gулівшщпю воліклініки ІІсl 1:шо вілвілувсІІІІ., що вкрпй не­ оГJхіNІ<І жи·r'l'ЛН~І :чіста Те! району.

І

щоло

осн,ІІІ\l'ІІІІН

ІІИ!ІІ<ІОІl>l'Н, IЦlJ

'l<IC\10

ЛІКіІрні.

Ми

сучасну діаг­

лопо,.юги». ОстіlІІІІі'І часо'І ії арсе­

ІІОСТИ1rІІ)'

НсІЛ ІІОІ!ОВІ!ИВСЯ ДВО~І<І сlІПО~ЮбіЛЯ­

цюс ДЛJІ ЛІОДРЙ. Але ТРХІІіКа ПОТре­

ес ШВИДКі

вагітними,

на

лі<ІUl'Т.

сом сrюстеріг<Іється

го

3

хворих

цукровий

ДОІІО~ІОП1, нк

створено

робота

~rи

- Успіх у Вашій справі зме­ жиmь не лише віg уміння лікаря, ме й віg оснащеності лікарні, уміння спроrnозуваmи ситуацію. - Gезу:-ювно. А;\же оСІ'<ІІІНі"І ч,І­

серцево-сулинних

ПОСИЛИЛіlСЯ ДИСПіlІ!СерНіІ

ЗіlХВО]JІО­

ся Gе:JКОІІповне :иGе:те•ІеІШН ліка­

цей покюник був на рівні обласно­

му була розробленп ціла програма,

іншими

смертність у цьому році :~низиліlсЯ удвічі. У районі нр<Іцює три сі>.Іl'йні лікарі, що також по:штишю но:нrа­

ності (до одного року життя). Хоч

~ІОІ'ЛО служити втіхою, бо рсшіше мали значно кращі покпзІшки. То­

та

ваннн~Іи. У цr,о~ІУ році Іюкращило­

ЛаІІ;\ЦіВ.

рсспубліКіlНСЬКОГО, але ТО Не

беркульсном

~rалюкова

Останні двіl роки нас луже непо­ коїліl проблема мплюкової смерт­

Til

у резуль­

-

таті

ЧИ,

ОДИН

3

НИХ

-

ІЮ;\аруІІОК

Зважаю<rи

н,І

Гl>Л­

ріст

захворювань,

карліобригсІду, 1\ОІ!О"ІОГИ

»

усі

оfіЛ<ІДІІ<ІІІ і

бус

оновленнн.

HPOGXi;\H<l дм1

-

~нІар(І'І'УРУ

J, Til

:\,Іра

іІІІ<ІІНІ'УР<І

від·\іЛРJІІ,

lloнu

прu­

наприклад,

оGладнаННЯ

[Jl'іІІІі~ІсЩії,

неонато­

лоІ'іІ·, клінічноr лаGораторїі. Так, ми

>І<ІКlІІ"І<ІЛіСТИ.

кардіографа:-rи. Працюс ІІl'Аі<Ітри'І­

-

на бригада. Не !'ЮЖІІ<І :Jакрив<Іти o<ri ІІіІ нро­ Gлему СНІДу, нка наGувас всl~ :и­

1\Я~І, бо хочемо,

Лле

,IJ<lЛiJM C!lpH~IOEYC:'!O

Ц"Й

Hil

MilKCИ­

службу ЛЮ-

щоб жителі

міста

та району мали Чl'ДИ'ІНе оGслугову­

грозливішого ХіІрактеру. Тому створили окрему бригаду мя на­

ВіlІ!ШІ І!іІ рівні новш·о тисячолітгя.

Діlння

щюцівників t:а~ІР ІІ<І такому рівні. І

мемоrюмо1·и

хвори~І

на

ал­

коголі:J~І та наркоманію. А,л,же 80% хворих ІИ СНІД належить са~Іе до цієї катеІ·орїІ. Питання безпеки хворих та лікарів під неослаб­ НИ!\І контролем. Заради цього ми пі111ЛИ на збільшення витрат Н<І за­ соби захисту, дезрозчини, р<Ізовий інструментарій тощо, ІІрmюлятІ,ся відповідні заняття з лікарюш, Gула ОрГіlНіЗОВаНа ТіlКОЖ Cili!OCBiTHH конференція за учіlстю спеці­ іlЛістів з обласного центру СІ !ІДу. Серйо:Jна робота Bt~i\l''IH:н :J ;\Ср­ жавних програм 110 Gорпп.Gі ! ту-

Професійний

І!<JТеІщіал

~Іед­

я дуже ВNІЧІІИЙ лік,Іря~І, медичним сестра~r.

лаборіІІІТ<Іч,

пр<щівникіІ~І

служG

J<l

усіх

су\ІЛіІІІІУ ІІ]JіЩЮ, ВИСОКИЙ

професіона,\ і :1.\1, сердеІ(Ь

с<шітіlркам, допоміжних

ВіТ<ІІО'ІИ

усі~! JЛOIJOIJ'H,

невсн окоl:ність

Ji

святом, біlжаю

ЩіlСТН, l!ilCHiJi'И, ОП­

ТЮ1і:JчуІ

-

До цих побажань з pй:JiCIIUO

приєgнується

колектив

«Новоrс•

жиmmя».

!нт<'ІJІІ'ювала Надія ГМL\АІЙ.


15.06 ПОНЕДІЛОК, 17 червня УТ-1

Ук·

ранку,

"Доброго

JO

раїна'"

J5 Околиця 30, 07.00, 07.30

Новини.

Погода Спорт

35, 07.05, 07.40 Ю Огляд преси

50 Економіст 15 "Hi-tech" 50 Т ;с "Суто

англійські Фільм 11-й,

вбивства". 1с. 50 Смачний ранок J2 Вічні істини

перерві: Новини

"5"

дня

Вечірня казка Вечірня молитва Лотерея "Кено" .ОО Новини .ЗО Питання дня .З5 Футбол. Чемпіонат світу-2002. Огляд .50 Погода '.00 Казна держави ~.З5 д/ф "Всі дороги ведуть

.45 .50 .55

в Рим"

розшуку

англійські вбивства". Фільм 11-й, 1с. J.ЗО Муз. "Мьюзік-бокс"

УТ-2 7.00 Сніданок з ''1 + 1" '.ЗО Tjc "Район Мелроуз", 204с. J.ЗО Сніданок з "1 + 1" J.20 "Без табу"

J.10 J.50

"Зірки, на сцену'" "Автограф" А. Деми·

де нко

тою і красивою"

4.00 Tjc "Ес клаб· 7", 7с. 4.40 Т ;с "Район Мелроуз", 204с. 5.ЗО ТСН "Знак

Т jc "Район Беверлі Хіллз", 154с. 7.ЗО Tjc "Пристрасті по· італійськи", 21с.

6.45

"Вулиці

Т/с

розбитих

ліхтарів", Вс. 9.ЗО ТСН '0.00 ·тсн. Проспорт"

"Дорога до успіху"

19.ЗО "М·стиль"

Торгінформ "Заглянь у майбутнє" 20.ЗО "Зоряна дорога" 21.00 СІТ 21.15 "Казка лірника Сашка" 21.25 "І побачив я небо відкрите" 22.20 Т jc "Смерть на сцені", 1с. 2З.20 "Все ні про що, або Нічого про все"

20.00 20. 15

ІСТV 05.40 Т jc "Приватний дет ек· тив Магнум"

06.З5 "Гаряча сімка" "Факти". Ранок М/с "Принцеса Старла" Еко· 07.ЗО "Плюс/Мінус".

06.45 06.55

немічний вісник

07.45 "Факти". Ранок 07. 55 Погода 08.00 Mjc "Невгамовні" 08.20 Т /С "Сім'я Гарсія" 08.45 "Факти". Ранок ОВ.55 Погода Т /с "Висока хвиля" Т jc "Долі трьох жінок", 22с.

1с.

"Парк

автомобільного

періоду"

тсн Телеслужба "Ситуація" Телеслужба розшуку УТ-З

14.00 За київським часом 14.10 Телемагазин 14.15 "Шлягер" представляє .. ." 15.00 "Сім, сім", 1 ч. 15.40 Телеслужба розшуку 15.45 Мед. центр "Довіра" 15.50 "На ранковому прийомі"

1200, 1400,

1В.ОО "Факти". Гарячі но­ вини

10.50 Tfc

перлина",

"Чорна

117с.

11.45

Т/с "Приватний детек·

"Вуді Вудпеккер і його друзі" 15.20 Mjc "Попелюшка" 15.45 М/с "Принцеса Старла" 16.10 Mjc "Вуличні акули" 16.З5 Tjc "Сім'я Гарсія"

14.40 Mjc

"Фантастична

дівчина"

"Нові

Л есе і" 17.45 Т jc бак"

18.45 19.10 19.20

Т/с

"Кохання,

що

іскриться", 16с,

ряд 17.ЗО За київським часом 18.00 Новини 18. 15 "Чекай на мене" 19.10 "Кохання з першого по-

17.25 Торговий

гляду"

20.00 "Подробиці" 20.40 Tjc "Далекобійники" 21.50 "Кримінал" 22.25 Клуб "Золотий гусак" 2З.О5 "Проект-F"

2З.40 Огляд чемпюнату свІту з футболу 00.00 "Подробиці" Підсумки дня. Нічний "Час" ОО.З5 Хjф "Силует" 02.15 "Телефортуна" ТЕТ "BIZ·ТV" 07.З5 "Магія кіно" 08.00 Християнська програма 08.ЗО СТН-тижневик ОВ.55 Глобальні поради 09.00 "Чорний квадрат" 09.ЗО Телепресклуб 10.15 "Бард-салон" з Тризубим Стасом 10.40 "Споживач" 10.50 "Киянин" 11.20 Tjc "Тиша", 2с. 12.ЗО Закон є закон 12.З5 "Сократ·Свінг" 12.50 "ІDЕЕА-студіо" 1З.20 "BIZ·ТV"

07.00

15.15 "Ім'я" 15.45 Закон є закон 15.50 Мультфільм 16.00 "Сократ-Свінг" 16.15 Закон є закон 16.20 "Енерджайзер"

пригоди

"Квантовий

ст ри·

"Факти". Підсумок дня Погода Х/Ф "Втеча з приско·

"Докладно" 22.З5 Погода 22.40 Tjc "Місце

21.45

злочину·.

"Риба гниє з голови"

00.25 ДКТ представляє. "Світ Computera" 00.50 "Гаряча сімка". Підсумки тижня

НОВИЙ КАНАЛ

14.00 Репортер 14.10 Дом. фітнес "Хауз фіт" 14.20 "За склом-З". "Тепер ти в арміІ"

15.15 Mjc "Кіт-пес" 15.55 Mjc "Пригоди

Джека

Чана"

16.15 М/с "Сейлормун" 16.40 Mjc "Шоу Рена ·

знищувач·

ка вампірів·ІV", 20с. 1В.ОО.Тjс "Кобра" 19.00 Репортер 19.25 Погода 19.ЗО Т jc "Дикий янгол" 20.40 "За склом-З". "Тепер ти в арміІ'

21.ЗО

Х/Ф

"Якось двадцять

років потому"

2З.15 2З.ЗО 2З.З5 ОО.ЗО

Репортер Погода Т /С "Відверті бажання" "За склом-З". "Тепер ти

в армїі"

01.20 Телеслужба розшуку О 1. 25 Спорт. огляд "Жіллеп" 01.45 "Село Глухівка" 07.00

СТБ Муз. департамент "Ран

ОК"

Прогноз погоди 07.ЗО "Вікна у світ" 08.00 Бізнес-студія 08.40 "Ви практично здорові" 09.ЗО Х/Ф "Містер Піткін у тилу ворога" 11.00 Х/Ф "Жадібний" 1З.О5 Т jc "Директорія смерті" 14.00 "Вікна. Новини" 14.40 Муз. департамент "ДеньОК" 16.25 Х/Ф "Фронт у тилу во­

07.25

рога", 1с.

"Вікна. Кримінал" 17.З5 Т/с "Заможні і знаме·

17.25

нит!"

18.10 18.20

"Вікна. Столиця" Т jc "Заможні і знаме­

ниті"

"Вікна. Новини". Спорт. Погода 19.З5 Х/Ф "Під зірками" 21.25 "Маски· шоу" 22.00 "Вікна. Бізнес" 22.20 Tjc "Директорія смерті"

19.00

Ук·

рерві: Погода. Анонс 11.ЗО Новини

11.40 д/Ф "Йоганн Готфрід Шедель"

12.00

Х/Ф "Іванко і цар По·

1 ч. Муз. фільм "Море наді1" Абетка безnеки Погода 1З.10 Закон є закон 14.20 Футбол. Чемпіонат світу-2002. 1/8 фіналу. 1· й гр. д·2·й гр. G. У пе· рерві: Новини 16.ЗО "Студія "5" 17.00 Новини 17.10 Погода 17.15 "Стара колекція". Бар· ди. Легендарні імена ганин",

12.40 1З. ОО 1З.О5

17.З5 В/Ф "Дорога віри" 17.55 Енергетичне поле 18.10 "Саме Той" 18.40 Новини 18.55 Футбол Чемпіонат світу-2002. Кращий матч дня

Вечірня казка Вечірня молитва Лотерея "Кено" Новини 21.ЗО Питання дня

20.45 20.50 20.55 21.00

раїни

22.00 22.05

Погода

"Портрет душі" 22.ЗО Телеслужба "Милосер· дя"

Погода 2З.ОО "Підсумки"

22.50

2З.25 Т/с "Суто англійські вбивства". Фільм 11-й, 2с. ОО.ЗО Муз. "Мьюзік-бокс"

07.00

УТ-2 Сніданок з "1

+ 1"

07.ЗО Tjc "Район Мелроуз", 205с. 08.ЗО Сніданок з "1 + 1" 08.55 Tjc "Вулиці розбитих ліхтарів", Вс. 10.05 "Подорож у дитинство" 10.ЗО "Студента потрібно лю· бити" 11.10 Модний час 11.50 "Перехрестя" 12.ЗО Телеслужба розшуку 12.З5 Х/Ф "Далекий голес зо· зулі", 1с.

1З. 50 У гостях у "Довіри" 14.00 Т/с "Ус клаб 7", 9с. 14.40 Tjc "Район Мелроуз", 205с. 15.ЗО тсн 15.45 Т jc "Ключі від смертІ", 5с. 16.45 Т/с "Район Беверлі Хіллз", 155с.

17.ЗО Т jc "Пристрасті по· італійськи", 22с. 18.25 Т Іс "Вулиці розбитих ліхтарів", 9с. 19.ЗО тсн 20.00 ТСН. "Проспорт" 20.15 Т/с "Ключі від смерті", бе. 21.15 Х/Ф "В один прекрас· ний день" 2З. 1О д/ф "Пасажири з мину·

00.00 00.25 00.40

ТСН Телеслужба "Ситуація" д/Ф "Війна сторіччя",

1с.

О 1.ЗО Телеслужба "Ситуація" Новини

руль 'ТавайГ

09.00 Новини 09.20 Tjc "Далекобійники" 10.ЗО Дефіцит-шоу "Хто крайній?" 10.55 "Вікенд" 11.ЗО Т fc "Алондра" 12.00 Новини 12.15 Т Іс "Заборонена жінка" 1З.ОО За київським часом 1З.10 Телемагазин 1З.15 "Хіт-базар"

1З. 50 Телемагазин 14.00 "Сім, сім", 2 ч. 14.40 Молодіжна телеслужба 15.15 Телемагазин 15.25 "Духовний купол Ук·

20.00

Правовий всеобуч

20.ЗО стн

"П'ять хвилин" Глобальні поради "Команда+ ТV" 21.ЗО Погода

20.50 20.55 21.00

07.00 07.25 07.55 08.00 08.20

21.З5 "Вісті"

22.00 Погода 22.05 5 років

22.40 22.45

Новини з вітрини Київські ділові новини.

Експрес-інформ

22.55

д/Ф "Новий Київ. Жипя

14.00 14.40 16.25

кипить"

2З.З5 Х/Ф "Стара діва" 01.10 Т/с "Тиша", 1с .

Т jc

07.45 "Факти". Ранок 07.55 Погода 08.00 Mjc "Невгамовні" 08.20 Tjc "Нові пригоди Лессі" ОВ.45 "Факти". Ранок

ОВ.55 Погода 09.00 Т /С "Квантовий ст ри· бак" 09.55 Т/с "Долі трьох жінок", 2Зс. 10 ОО, 11 ОО, 12.00, 14.00, 1В.ОО "Факти". Гарячі но· вини

"Чорна перлина", 118с. Т jc "Приватний дет ек· тив Магнум" 12.45 "Факти". День

10.50 Tjc 11.45

1З.ОО Х/Ф "Утеча з приско· ренням"

"Вуді Вудпеккер і

його друзі"

15.15 Mjc "Поnелюшка" 15.40 М/с "Принцеса Старла" 16.05 М/с "Гей, Арнольд'" Пета

і

"Фантастична

дівчина"

пригоди

"Нові

Т jc

Лессі"

Т /С

17.45

"Квантовий

ст ри·

бок"

18.45 19.10 19.20

"Факти". Підсумок дня Погода Х/Ф "Погоня за емер·

тю"

21.15 Т jc "Справи 21.45 "Докладно"

Кеnських"

22.З5 Погода Х/Ф "Нічне бачення" Телевізійний центр мо·

22.40 ОО .40

ди

Тележурнал

01.10

для

ча·

ловіків "Кентавр"

01.ЗО "Гаряча сімка"

НОВИЙ КАНАЛ

06.25

16.З5 Лікар Р Довженко 16.40 Т jc "Кохання, що іскриться", 17с. 17.25 Торговий ряд 17.ЗО За київським часом 1В.ОО Новини 18.10 "Велике прання" 19.05 "Слабка ланка" 20.00 "Подробиці" 20.40 Т jc •далекобійники" 21.50 Х/Ф "Крайні міри" 00.00 Огляд чемпюнату світу з футболу 00.20 "Подробиці". Підсумки дня. Нічний "Час"

Підйом

Підйом М/с "Кіт-пес" Підйом 07.ЗО Репортер. Бізнес 07.З5 Підйом 07.45 М/с "Пригоди Джекі Ча·

06.35 06.50 07.20

на"

Підйом ОВ.ЗО Репортер ОВ.З5 Підйом ОВ.40 Знай наших 08.50 Підйом 09.00 Київський репортер 09.05 Підйом 09 25 Mjc "Шоу Рена 1 Стемпі" 09.50 Т/с "Таємниця старо·

08.1 О

давнього склепу''

пат­

Х/ф "Фронт у тилу ВО·

10.50 Tfc "Рятувальники" 11.45 "Тетянин полудень"

"Вікна. Кримінал"

"Вікна. Столиця"

1В.20

Tjc

"Заможні і знаме·

ниті"

"Вікна. Новини". Спорт. Погода 19.З5 Х/ф "У полону у швид·

19.00

кості"

"Маски-шоу" "Вікна. Бізнес"

Х/Ф "Зображуючи бога" "Вікна. Опівночі" М/с "Усе не як у людей" "Вікна. Кримінал" СЕРЕДА, 19 червня ранку,

Ук·

раїна!"

Околиця

06.05

Новини.

06.ЗО, 07.00, 07.ЗО Погода

06.З5,

07.05, 07.40

06.40 06.50 07.50

Огляд преси Економіст

09. 15

Щоденник сесії ВР Ук·

душі".

М.

Телеслужба розшуку Погода Закон є закон Абетка безпеки 15.00 Новини 15. 1О Погода 15.15 М/с "Робін Гуд", 1с. 15.40 "Студія "5" 16.20 "Крок до зірок" 16.55 Закон є закон 17.00 Новини 17.10 Погода 17.20 Для вас, фронтовики. "До живих я звертаюся .. • 17 40 Маршрут ХХІ 18.10 Експосвіт 1В.ЗО "Саме Той" 19.00 Новини 1З.ОО 1З 05 1З.10 1З.15

·

Чемпіонат

Щоденник сесії ВР Ук·

р8.ІНИ

22.00 Погода 22.05 "Пам'ять". Співає на· родний артист України Г. Гаркуша 22.45 Погода Телеслужба розшуку "Підсумки" 2З.ЗО Розіграш лотереї "Ме· галот" 2З.З5 Т jc "Суто англійські вбивства". Фільм 12-й, 1с. ОО.З5 Муз. "Мьюзік·бокс"

22.55 23.00

УТ-2 ОО Сніданок з "1

07.ЗО Т /с "Район

Т /С "Кохання, що іскриться", 18с. 17.25 Торговий ряд 17.ЗО За київським часом 18.00 Новини 1В.10 "Велике прання" 19.00 "Слабка ланка" 20.00 "Подробиці" 20.40 Т/с "Далекобійники" 21.50 Х/Ф "Смертельна гра Шейли"

00.05 ОгJІЯд чемпіонату світу з фут/Юлу 00.25 "Подробиці". Підсумки О 1.00 Т jc "Самозванці" 02.00 Tjc "Рятувальний

пат·

руль "Га ваГ ТЕТ Християнська програма 14.ЗО "Команда + ТV"

14.00

"ІDЕЕА·студіо"

15.50 "Сократ-Свінг" 16.05 Закон є закон 16.10 "Сократ-Свінг" 16.25 Закон є закон

з Євою" Дозвольте запитати Вечірня казка

Новини з вітрини 20.ЗО стн 20.50 "П'ять хвилин" 20. 55 Глобальні nоради 21.00 "Архітектурна галерея" 21.25 Погода 21.ЗО "Вісті" 21.55 Погода 22.00 "Двірцеві таємниці" 22.ЗО "Енерджайзер"

22.40 "Чудики" 22.50 Х/Ф "Манагуа" 00.40 "BIZ· ТV" 7 КАНАЛ 09.1 О Вистава "Кішка на печеному даху", 1 ч.

+ 1" Мелроуз",

206с. 08.ЗО Сніданок із "1 + 1" Т/с "Вулиці розбитих ліхтарів", 9с. 10.10 Ток-ринг

08.55

10.50 ~льська година 11.45 Новини економіки 12.25 Телеслужба розшуку

12.ЗО Х/Ф "Далекий голос зо· зулі", 2с. 1З.З5 Від сузір'я до сузір'я 14.00 т;с "Ес клаб-7", 10с. 14.40 Т jc "Район Мелроуз",

роз·

представ-

....

Торгінформ 19.ЗО "Дорога до успіху" 19.45 "Заглянь у майбутнє" 20.00 Торгінформ 20.20 "Добрі новини"

19.15

"Амазонка" час"

20.40 21.00 21.15 21.25

перемагає

"Будуємо по-новому"

СІТ "Казка лірника Сашка" Музика на ТVТ 21.ЗО Торгінформ 22.00 "Престиж" 22.15 Світ здоров'я · "Бік· Київ" 22.ЗО "Се, стою біля дверей" 2З.ОО "Заглянь у майбутнє" 2З.15 Молодіжний канал "М" ІСТV Т jc "Приватний детек· тив Магнум"

05.40

06.З5 "Гаряча сімка" "Факти·. Ранок Телеслужба розшуку М/с "Принцеса Старла" 07.ЗО "Плюс/Мінус". Еко· немічний вісник 07.45 "Факти". Ранок 07.55 Погода 12.45 "Факти" День 1З.ОО Х/Ф "Погоня за емер·

06.45 06.55 07.00

тю"

14.00, 18.00

"Факти". Гарячі

новини

"Вуді Вудпеккер і його друзі"

14.55 Mjc

"Нові

пригоди

Л есе і" "Квантовий стри· бак" 1В.45 "Факти·. Підсумок дня 19.10 Погода

17.45 Tjc

19.20 Х/Ф "Легкі гроші" 21. 15 Т jc "Справи Кепських" 21.45 "Докладно" 22.35 Погода 22.40 Х/Ф "Мара" 00.45 Дf<Т представляє. "Світ Computera" 01.10 "Гаряча сімка" НОВИЙ КАНАЛ Підйом Реnортер 06.З5 Підйом 06.50 Mjc "Кіт-nес" 07.20 Підйом 07.ЗО Реnортер. Бізнес 07.З5 Підйом 07.45 М/с "Пригоди Джека Чана" 08.10 Підйом ОВ.ЗО Репортер 08.35 Підйом ОВ.40 Знай наших 08.50 Підйом 09.00 Київський репортер 09.05 Підйом 09.20 Mjc "Шоу Рена і Стенлі" 09.З5 Т /С "Грозові камені", 1 · 2с. 10.З5 Tjc "Рятувальники" 11.25 "Тетянин nолудень" 12. 15 Х/Ф "Глорія" 14.00 Репортер 14.10 Дом. фітнес "Хауз фіт" 14.20 "За склом-З". "Тепер ти в армі1" 15.20 М/с "Кіт-пес" 16.00 Mjc "Пригоди Джека

06.25 06.30

Чана"

16.20 Mjc "Сейлормун" 16.45 Mjc "Шоу Рена і Стенлі" 17.10 Т jc "Баффі · знищувач· ка вампірів-ІV", 22с.

18.05 Т/с "Кобра" 19.00 Реnортер 19.25 Погода 19.ЗО Tjc "Дикий янгол· 20.40 "За склом-З". "Тепер ти в армі1"

21.ЗО Х/Ф "Магазинчик жахів" 2З. 15 Репортер 2З.ЗО Погода 2З.З5 Т ;с "Відверті бажання" ОО.ЗО "За склом-З". "Тепер ти в армі1'' О 1.20 Телеслужба розшуку G1.ЗО Т /С "Зона сутінок" 01.50 Зона ночі 02.З5 "За склом-З". "Тепер ти в армі1" 04.50 Т/с "Відверті бажання" 05. 15 Т ;с "Зона сутінок" 05.З5 Т jc "Кобра" СТБ Прогноз nогоди "Маски-шоу" Прогноз погоди "Вікна. Бізнес" Прогноз погоди 08.ЗО "Вікна. Опівночі" 09.00 "Вікна. Столиця" 09.10 Прогноз nогоди 10.25 Х/Ф "Якось у Китаї-2" 12.20 Х/Ф ·у nолоні у швид· кості"

14.00 "Вікна. Новини" 14.40 Муз. деnартамент "Деньок·

16.25 Х/ф "Фронт у тилу во· рога", Зс. "Вікна. Кримінал"

17.25 17.35

Т jc "Заможні і зна ме·

ни ті" 1В.10 "Вікна. Столиця"

18.20 Tjc

"Заможні і знаме·

ниті"

"Вікна. Новини". Спорт. Погода

1В.20 "Заглянь у майбутнє" 18.ЗО "Світ духів" 19.00 "Стимул"

20.25

"Фантастична

дівчина"

17.25 Tjc

19.00

10.ЗО Новини Європи 11. ОО Торгінформ 11.ЗО "Саме Той" про себе 12 ОО • Доживем до по· неділка" 12.ЗО Торгінформ 12.50 "Тиждень" 17.05 Торгінформ 17.20 "Добрі новини" "Шлягер"

Піт а"

07.00 07.25 07.55 08.00 08.20

16.50 "Алеями слова" 16.55 Концерт П. Зіброва "Прошу пані", 2 ч. 17.45 Х/Ф "Адам одружується

ляє

світу-2002. Огляд

07

Телемагазин "Історія однієї картини" 14.ЗО Телемагазин 14.40 "Пілігрим" 14.55 Телемагазин 15.05 Мед. центр "Довіра" 15. 15 Телеслужба розшуку 15.20 ·Люди і долі" 15.50 "Киів діловий" 16.20 "Вісник здоров'я". Центр нейрорентге· нохірургіІ'

14.00 14. 1О

17.30

Погода

Х/Ф "Пацани" Вечірня казка Вечірня молитва Лотерея "Суперлото" "Кено" 21.00 Новини 21.ЗО Питання дня

21.50

ляє ... "

20.00 20.15 20.25

Мозговий 12. ОО "Козацький літопис Самійла Величка" 12.20 Х/Ф "Іванко і цар Поганин", 2 ч.

Футбол.

жінка" 1З.ОО За київським часом 1З.10 Телемагазин 1З. 15 "Шлягер" представ-

16.ЗО СТН

ки"

21.З5

10.З5 "Слабка ланка" 11.ЗО "Кримінал"

15.ЗО Закон є закон 15.З5 "BIZ· ТV"

09.З5 Х/ф "Червоні черевич·

19.10 19.15 20.40 20.45 20.50

nат-

руль "Гава·,-

09.00 НовИни 09.20 Tjc "Далекобійники" 10.25 Мультфільм

15.00

Спорт

"Подорож у дитинство"

11.00 Новини 11.10 Погода 11. 15 Мультфільм 11 25 "Портрет

07.00 07.20 08.00 Новини 08.20 Tjc "Рятувальний

дня. Нічний "Час"

УТ-1

"Доброго

УТ-З Новини "Джентльмен-шоу"

16.40

ра·Іни

немічний вісник

17.25

Муз. департамент

1с. ОВ.50 Смачний ранок Вічні істини

М/с "Принцеса Старла" 07.ЗО "Плюс/Мінус". Еко·

Т/с

"Вікна. Новини"

09.02 09.05

06.55

М/с "Пригоди

Прогноз погоди

06.00

Х/Ф "Голий чоловік" 2З.ОО д/ф "Пасажири з мину· лого тисячоліпя", 2с. 2З.50 ТСН 00.15 Телеслужба "Ситуація" ОО.ЗО Телеслужба розшуку 00.З5 Д/ф "Війна ТИСЯ· чоліпя", 2с. 01.25 Телеслужба "Ситуація"

21.15

Т jc "Суто англійські вбивства". Фільм 12-й,

тив Магнум" 06.З5 "Гаряча сімка" 06.45 "Факти". Ранок

16.ЗО

7с.

ниті"

ІСТV "Приватний дет ек·

15.00 Mjc

19.ЗО тсн

12.00 Новини 12.15 Т jc "Заборонена

18.10

21.25 22.00 22.20 ОО. 15 00.45 00.50

по·

"Пристрасті

20.00 "ТСН. Проспорт" 20.15 Tjc "Ключі від смерті",

СТБ Прогноз погоди "Маски-шоу"

15.20 М/с "Блаффіни" 15.45 Mjc "Принцеса Старла" 16.05 М/с "Гей, Арнольде!" 16.ЗО Mjc "Пригоди Пета і 17.00 Tjc

італійськи", 2Зс. 18.25 Т jc "Вулиці розбитих ліхтарів", 10с.

17.З5 Т/с "Заможні і знаме·

"Казка лірника Сашки" Музика на ТУТ 10.ЗО Tjc "Смерть на сцені", 1с. 11.ЗО "Моя зірка". А. Бодаєв 12.10 Сократ-Свінг 12.20 Музика на ТУТ 12.ЗО Сократ-Свінг 12.40 Музика на ТУТ 12.50 Сократ-Свінг 17.00 Мовна вітальня 17.ЗО Музика на ТУТ 18.ЗО Четвертий вимір 19.00 Телефестиваль "Нарру Birthday!" 60-річчя Пола Маккартні 20.З5 Торгінформ 20.50 "Добрі новини" 21.00 СІТ 21.ЗО Телефестиваль "Нарру Birthday'" 60-рі•Ічя Пола Маккартні 2З.ЗО Молодіжна телеслужба

05.40

17.25 Tjc

рога", 2с.

17.25

КАНАЛ 09.00 "Хліб наш насущний" 09.05 Музика на ТУТ 09.ЗО Сократ-Свінг

7

Беверлі

Т jc "Район Хіллз", 156с.

"Вікна Бізнес" Прогноз погоди 08.ЗО "Вікна. Оnівночі" 09.00 "Вікна. Столиця" 09. 10 Прогноз погоди 10.25 Хjф "Три мушкетери. Помста міледі" 12.10 Х/Ф "Під зірками"

суспільному Фонду імені Святого Андрія Первезванного 22.ЗО стн

06.ЗО Репортер

раїни" 15.45 Телемагазин 15.55 "Недільні зустрічі"

руль 'Тава'С'

нашої

"Літо

таємниці", 7с.

17.00

"Мелорама" ОВ.ОО Новини ОВ.20 Tjc "Рятувальний пат·

00.55 Т/с "Самозванці" 01.55 Tjc "Рятувальний

Т/с

бе.

16.45

19.ЗО Т/с "Дикий янгол" "За склом-З". "Тепер ти в армі1" 21.ЗО Х/Ф "Глорія" 2З. 15 Репортер 2З.ЗО Погода 2З.З5 Т ;с "Відверті бажання" ОО.ЗО "За склом-З". "Тепер ти в арміІ' 01.20 Т/с "Зона сутінок" 01.45 Зона ночі 02.ЗО ·за склом-З". "Тепер ти в арміІ' 04.50 Т/с "Відверті бажання" 05. 15 Т jc "Зона сутінок" 05 З5 Т jc "Кобра"

раїни"

19.00

206с. 15.ЗО ТСН 15.45 Т jc "Ключі від смерті",

20.40

Піта"

УТ-З

07.00 07.25

програма ОВ.ЗО СТН 08.50 "П'ять хвилин" 08.55 Глобальні поради 09.00 Т jc "Міледі" 09.ЗО Закон є закон 09.З5 "Планета Боулінг'' 10.00 "ІDЕЕА-студіо" 10.ЗО "BIZ· ТV" 12.ЗО Закон є закон 12.З5 "Енерджайзер" 12.45 "Земля і небо Києва" 1З.15 "Сократ·Свінг" 1З.ЗО Мультфільм 1З.40 Закон є закон 1З.45 "Сократ-Свінг" 14.00 Київські ділові новини. Ексnрес-інформ 14.15 Економічний вісник 14.45 Х/Ф "Майбутнє літо" 16.ЗО "BIZ·ТV' 18.00 "Зі стелі" 1В.ЗО "Безсмертні скарби Ук·

10.00 10.15

лаго сторіччя", 1с.

и

Стенлі"

Т/с "Баффі

ранку,

Околиця 06.ЗО, 07.00, 07.ЗО Новини. Погода 06.З5, 07.05, 07.40 Спорт 06.40 Огляд преси 06.50 Економіст 07.50 Tjc "Суто англійські вбивства". Фільм 11·й, 2с. 08.50 Смачний ранок 09.02 Вічні істини 09.05 Мультфільм 09.15 Погода 09.20 Футбол. Чемпіонат світу-2002. 1/8 фіналу. 1· й гр. Н·2·й гр. С. У ne·

"Факти". День

1З.ОО Х/Ф

17.05

"Дорога до успіху" 16.З5 Лікар Р. Довженко

16.20

16.ЗО стн

11.00,

"Доброго

21.З5 Футбол. Чемпіонат світу-2002. Огляд Щоденник сесії ВР Ук·

09.00 09.55

1000,

УТ-1

21.50

ренням" 21.10 "Кримінальні історі.І"

~0.15 Tjc "Ключі від смерті", . 5с. ~ 1. 15 Х/Ф "Коли всі свсіІ '2.ЗО д/Ф "Футбольні війни",

16.40

19. 15

17.25 Tjc

Іуди"

10.15 10.45 11.00

12.ЗО Новини Європи Торгінформ "Добрі новини" 17.ЗО Нім. мова "AIIes Gute'", 16 вип. 1В.ОО ГраціІ від "Гравісу" 18.20 Торгінформ 1В.40 "Ноосфера" 19.00 "Заглянь у майбутнє" 19.10 Клініка "Чоловіче зда·

17.00 Tjc "Сищики".

5.45 ljc

!ЗАО

КАНАЛ

17.05 17.20

12.45

Телеслужба розшуку Мультфільм Х/Ф "Краще бути бага­

8.25

7

Торгінформ "Добрі новини"

тив Магнум"

1.ЗО У світі добрих новин

2.00 2.05 2.15

поліцейський-З"

00.10 "BIZ· ТV" 12.05 12.20

ВІВТОРОК, 18 червня

06.00

12.З5 Х/Ф "Якось через двад· цять років" 14.00 Репортер 14.10 Дом. фітнес "Хауз фіт" 14.20 "За склом-З". "Тепер ти в арміІ" 15.15 М/с "Кіт-пес" 15.55 Mjc "Пригоди Джекі Ча· на" 16.15 Mjc "Сейлормун" 16.40 м;с "Шоу Рена і Стемпі" 17.05 Т /с "Баффі . знищувачка вампірів·ІV", 21с. 18.00 Tjc "Кобра" 19.00 Репортер 19.25 Погода

ТЕТ

06 ЗО "BIZ· ТV" 07.00 "Вісті тижні" 07.55 Погода 08.00 Християнська

раї но!"

"Щасливий

Хjф

2З.20 Медіа-клуб "Вікна. Опівночі" ОО. ЗО "Автостиль" 00.50 "Вікна. Кримінал"

00.00

06.05

ров'я"

Закон є закон ОО Новини 10 Надзвичайна ситуація .40 Новація .50 Новини економіки .20 "Саме Той" .40 Новини .50 Погода .55 Футбол Чемпіонат світу-2002. Кращий матч

55

'.50 Телеслужба 1.00 "Підсумки" 1.25 Т jc "Суто

20.ЗО СТН 20.50 "П'ять хвилин" 20.55 Глобальні поради 21.00 "Влада факту" 21.25 Погода 21.ЗО "Вісті тижня" 22.25 Погода 22.З5 "Чудики"

22.45

Телеслужба розшуку Погода Футбол. Чемпіонат ТРК "ЕРА" ЗО Новини 40 "Портрет душі" ОО д/ф "Срібний вік" 55 Ретроальбом ОО Абетка безпеки 05 Погода 10 Закон є закон 20 Футбол Чемпіонат світу-2002. 1/8 фІналу. 1· й з гр. С · 2· й з гр Н. У

J5 10 20

ЗО "Студія

16.50 "Алеями слова" 17.00 Концерт П. Зіброва "Прошу пані", 1 ч. 17.55 "Дорога до успіху" 18.10 Х/ф "Майбутнє літо" 20.00 Дозвольте запитати 20.15 Вечірня казка 20.25 Новини з вітрини

19.З5 Х/Ф "Проект "А"-2" 21.25 ·маски-шоу" 22.00 "Вікна. Бізнес" 22.20 Х/Ф "Законник" 00.15 "Вікна. Оnівночі" 00.45 Mjc "Все не як у лю· дей"

00.50

світу-2002. Огляд Щоденник сесії ВР Ук· раїни 22.00 Програма "І до, після .. ." 22.ЗО Барди. Пісні і час 22.50 Погода 23.00 "Підсумки" 23.25 Tjc "Суто англійські вбивства·. Фільм 12-й, 2с. ОО.ЗО Муз. "Мьюзік·бокс"

21.50

УТ-2 Сніданок з "1 + 1" 07.ЗО Т jc "Район Мелроуз", 207с. ОВ.ЗО Сніданок з "1 + 1" 08.55 Т jc "Вулиці розбитих ліхтарів", 1Ос. 10.10 Дитяча лінія 10.25 Абетка безnеки

07.00

10.40 11.20 11.55

"Крок до зірок·

·хто в домі хазяїн?" д/Ф "Навколо таємниці

Вервольф" 12.ЗО Телеслужба розшуку

12.З5 Х/Ф·дітям. "Золоте кур· ча"

14.00 Tjc "Ес клаб-7", 12с. 14.40 Tjc "Район Мелроуз·, 207с. 15.ЗО тсн

15.45 Tjc

"Ключі від смерті",

7с. Т jc "Район Хіллз", 157с.

16.45

17.25 Tjc

Беверлі

по·

"Пристрасті

італійськи", 24с. 1В.25 Т jc "Вулиці розбитих ліхтарів", 11с.

19.30 тсн 20. ОО ТСН. "Проспорт" 20.15 Т/с "Ключі від смерті", Вс.

21.15 Х/Ф "Малена· 22.55 д/Ф ·на незнайомому вокзалі", 1с. 2З.45 тсн ОО. 15 Телеслужба "Ситуація" ОО.ЗО д/Ф "Війна сторіччя·, Зс. 01.20 Телеслужба "Ситуація" УТ-З

07.00 Новини 07.15 Мультфільми 08.00 Новини 08.20 Tjc "Рятувальний

пат-

руль "ГаваГ

09.00 Новини 09.20 Т jc "Далекобійники· 10.25 Мультфільм 10.35 "Родина від А до я· 10.45 "Кохання з першого по· гляду"

Tjc "Алондра" 12.00 Новини 12. 15 Т jc "Заборонена жінка' 1З.ОО За київським часом 11.ЗО

1З.10 Телемагазин 1З.15 "Хіт-базар" 1З.50 Телемагазин 14.00 "Ексклюзив ·м· 14.40 "Родом з України" 15.10 Телемагазин 15.20 "Архімісто"

15.35 15.45 16.15

Телемагазин "Оплески, оплески... " "Карусель·

16.З5 Мед. центр ·Довіра"

Т jc "Кохання, що іскриться", 19с. 17.25 Торговий ряд 17.ЗО За київським часом 18.00 Новини 18. 10 "Велике прання· 19.00 Ток-шоу "Моя родина". "Проблеми молодих лю·

16.40

дей"

"Подробиці" Банк-шоу "Сейф" Х/Ф "Тисяча доларів в один бік" 2З.20 Огляд чемпіонату світу з футболу 2З.45 "Подробиці". Підсумки

20.00 20.40 21.40

"Рятувальний пат·

руль "ГаваГ ТЕТ

Ук·

06.05

Околиця 06.ЗО, 07.00, 07.ЗО Новини. Погода 06.З5, 07.05, 07.40 Спорт 06.40 Огляд преси 06.50 Економіст

07.45 "Hi-tech" 07.50 Tjc "Суто

англійські вбивства". Фільм 12-й, 2с. ОВ.50 Смачний ранок 09.02 Вічні істини

09.05

21.ЗО Питання дня Футбол. Чемпіонат

21.35

01.20 Tjc

ЧЕТВЕР, червня

20

УТ-1 "Доброго ранку, раїно!"

1В.ЗО "Саме Той"

19.00 Новини 19.10 Погода 19.15 Х/Ф "Журавушка" 20.40 Вечірня казка 20.50 Вечірня молитва 20.55 Лотерея "Кено" 21.00 Новини

дня. Нічний ·час· ОО. 20 Т jc "Самозванці"

"Вікна. Кримінал"

06.00

1В. 10 У світі добрих новин

Щоденник сесії ВР Ук·

раїни

09.15 Мультфільм 09.25 Х/Ф "Пацани" 11.00 Новини 11.10 Погода 11.15 Mjc "Робін Гуд", 1с. 11.З5 "Цей таємничий світ" 12.00 "Київ · місто-герой, місто· великомученик". Фільм 1·й. "Стара історія" 12.ЗО Ретроальбом 12.40 "Київська опера". Фільм 1·й 1З.ОО Погода 1З.О5 Закон є закон 15.00 Новини 15. 1О Погода 15.15 М/с "Робін Гуд", 2с. 15.40 "Студія "5" 16.20 "Освіта ХХ сторіччя". Львівський інститут по­ жежної безпеки МВС Ук· раїни 16.55 Закон є закон 17.00 Новини 17.10 Погода 17.15 Бізнес за правилами 17.50 Резонанс

06.55 "BIZ· ТV" 07.25 Погода 07.30 "Вісті" 07.55 Погода ОВ.ОО Християнська програма

ов.зо стн ОВ.50 "П'ять хвилин" 08.55 Глобальні поради 09.00 Т jc "Міледі" 09.ЗО Закон є закон 09.З5 "Сократ-Свінг" 09.50 "Енерджайзер" 10.00 Закон є закон 10.05 "BIZ· ТV' 12.05 "ІDЕЕА-студіо" 12.З5 "Це модно!" 12.55 "Сократ-Свінг" 1З.10 Мультфільм 1З.20 Закон є закон 1З.25 "Палацеві таємниці" 14.00 Київські ділові новини Ексnрес-інформ 14.15 "Алеями слова· 14.20 Х/Ф "Адам одружуєтьс• з Євою" 16.ЗО "BIZ· ТV" 18.00 "Душа до душі" 18.25 "З5 хвилин джазу" 19.00 Tjc "Літо нашо таємниці", Вс. 20.00 Правовий всеобуч 20.ЗО стн 20.50 "П'ять хвилин· 20.55 Глобальні поради 21.00 Телеенциклопедія 21.25 Погода 21.ЗО "Вісті" 21.55 Погода 22.00 Клуб "Здоров'я" 22.ЗО стн 22.40 Новини з вітрини 22.45 Київські ділові новинІ Ексnрес-інформ


tS.06 "Зустрінемося ввечері" 2З.20 Х/Ф ·у nогоні за Емі" 01.10 Т/с "Тиша", 2с.

22.55

14.40 16.25

рога", 4с.

17.25 17. З5

КАНАЛ 09.05 Граціі від "Гравісу" 09.20 Вистава "Кішка на розnеченому даху", 2 ч.

7

ниті"

"Вікна. Новини". Сnорт. Погода 19.З5 Х/Ф "Примарна мета" 21.25 "Маски-шоу" 22.00 "Вікна. Бізнес" 22.20 Х/Ф "Коледж" ОО. 15 "Вікна. Опівночі" 00.45 М/с "Усе не як у людей" 00.50 "Вікна. Кримінал"

19.00

га"

п·ятниця, 21 червня

19.З5 "Ділові люди" "Заглянь у майбутнє" Торгінформ "Добрі новини" 20.ЗО "Мелодром" 21.00 СІТ 21.15 "Казка лірника Сашка" 21.25 Музика на ТVТ 21 .ЗО ТорІінформ 22.00 "Престиж" 22.10 "Ваше здоров'я" 22.З5 "Коли зі мною Бог" 2З. 1О Молодіжний канал "М"

19.50 20.00 20.20

УТ-1

06.05

10.00, 11.00. 1200, 14.00, 18.00 "Факти". Гарячі но­ вини

Т/с "Чорна nерлина", 119с. 11.45 Т jc "Приватний детектив Магнум" 12.45 "Факти". День 1З.ОО Х/Ф "Легкі гроші" 14.55 М/с "Вуді Вудnеккер і його друзі" 15.15 М/с "Блаффіни" 15.40 М/с "Принцеса Старла" 16.05 М/с "Гей, Арнольде!" 16.ЗО Mjc "Пригоди Пета і Піт а" 17.00 Т fc "Фантастична

10.50

дівчина"

Т/с "Нові nригоди Лес сі" 17.45 Т fc "Квантовий стрибок" 18.45 "Факти". Підсумок дня 19.00 Погода 19.20 Х/Ф "Точка киnіння" 21.10 Т/с "Кримінальний квартет" 21.45 "Докладно" 22.З5 Погода 22.40 Х/Ф "Смертельний ви­

17.25

куn"

Новини 16.ЗО "Студія "5" 16.55 Закон є закон 17.00 Новини 17.10 Погода 17.15 "Бачу землю". В. Скуратівського 17.З5 "Надвечір'я" 17.55 Зелена зона 18. 15 Новація

Ессе

18.25 "Саме Той" 18.45 Новини 18.55 Футбол.

Чемпіонат Кращий матч

світу-2002. дня

20.45 Вечірня казка 20.50 Вечірня молитва 20.55 Лотерея "Кено" 21 .ОО Новини 21 .ЗО Питання дня 21 .З5 Футбол. Чемпіонат світу-2002. Огляд 21.50 Щоденник сесіі ВР України 22.00 Телешоу "Диканька" 22.45 Погода 22.50 Телеслужба розшуку 2З.ОО "Підсумки" з Т. дараховим

2З.25 "Погляд" 00.40 Підсумковий "Мьюзік-бокс"

муз.

УТ-2 Сніданок з "1 + 1" 07.ЗО Т /с "Район Мелроуз",

НОВИЙ КАНАЛ

208с.

Підйом

08.ЗО Сніданок з

06.ЗО Реnортер 06.З5 Підйом 06.50 М/с "Кіт-nес" 07.20 Підйом 07.ЗО Реnортер. Бізнес 07.З5 Підйом 07.45 Мfс "Пригоди Джекі Чана" 08.10 Підйом 08.ЗО Реnортер 08.З5 Підйом 08.40 Знай наших 08.50 Підйом 09.00 Київський реnортер 09.05 Підйом 09.25 М/с "Шоу Рена і Стемnі" 09.40 Т/с "Грозові камені", З4с. 10.40 Т/с "Рятувальники" 11 .З5 "Тетянин nолудень" 12.25 Х/Ф "Магазинчик жахів" 14.00 Реnортер 14.10 Дом. фітнес "Хауз фіт" 14.20 "За склом-З". "Тепер ти в армі1" 15.20 Mfc "Кіт-nес" 16.00 М/с "Пригоди Джекі Ча­ на"

і

Стемnі" 17.10 Т/с "Баффі

- переможвампірів- V', 1с.

18.05 Т/с "Кобра" 19.00 Реnортер 19.25 Погода 19.ЗО Т/с "Дикий янгол" "За склом-З". "Тепер ти в армі1" 21 .ЗО Х/Ф "Дорога Клаудіа" 2З. 15 Реnортер 2З.ЗО Погода 2З.З5 Tfc "Відверті бажання" ОО.ЗО "За склом-З". "Тепер ти в арміІ" 01.25 Т /с "Зона сутінок" О 1.45 Зона ночі 02.ЗО "За склом-З". "Тепер ти в армі1" 04.50 Т /С "Відверті бажання" 05. 15 Т /с "Зона сутінок" 05.З5 Т/с "Кобра"

20.40

СТБ Прогноз погоди "Маски-шоу" Прогноз погоди "Вікна. Бізнес" Прогноз nогоди 08.ЗО "Вікна. Оnівночі" 09.00 "Вікна. Столиця" 09.10 Прогноз nогоди 10.00 "Імпреза" 10.ЗО "На nерший nогляд". "Єгиnет" 12.10 Х/Ф "Проект "А"-2" 14.00 "Вікна. Новини"

07.00 07.25 07.55 08.00 08.20

06.ЗО, 07.00, 07.ЗО Новини. Погода 06.З5, 07.05, 07.40 Сnорт 06.40 Огляд nреси 06.50 Економіст 09.02 Вічні істини 09.05 Щоденник сесіі ВР Ук­ раїни 09.15 Телеслужба розшуку 09.20 Футбол. Чемnіонат світу-2002. Чвертьфінал. W 5О - W 54. У перерві: Погода. Анонс 11 .ЗО Новини 11.40 Класик-nрем'єр 12.00 "Київ - місто-герой, місто- великомученик". Фільм 2-й. "Ще до війни" 12.ЗО Ретроальбом 12.40 "Київська опера". Фільм 2-й 1З.ОО Погода 1З.О5 Закон є закон 14.20 Футбол. Чемnіонат світу- 2002. Чвертьфінал. W 49 - W 53. У nерерві:

07.00

"Гаряча сімка"

ниця

Ук­

Околиця

Муз. nрограма "М-фай­

ли"

16.20 М/с "Сейлормун" 16.45 М/с "Шоу Рена

ранку,

раїно'"

ІСТV 05.40 Т /С "Приватний детектив Магнум" 06.З5 "Гаряча сімка" 06.45 "Факти". Ранок 06.55 Мfс "Принцеса Старла" 07.ЗО "Плюс/Мінус". Економічний вісник 07.45 "Факти". Ранок 07.55 Погода 08.00 М/с "Невгамовні" 08.20 Т fc "Нові nригоди Лессі" 08.45 "Факти". Ранок 08.55 Погода 09.00 Т /С "Квантовий стри­ бок" 09.55 Т/с "Долі трьох жінок", 24с.

06.25

"Доброго

06.00

"1 + 1"

Т /с "Вулиці

08.55

розбитих

ліхтарів", 11с.

Мультфільм на замов­

10.10

лення

У/Ф "Всі дороги ведуть у Рим" 11.25 Абетка безпеки 11.40 Х/Ф "Спрага" 1З. 15 Телеслужба розшуку 1З.20 "Право" 14.00 "Навколо світу" 15.00 "Фонтан-клуб". В. Шен­

10.50

деравич

"Парк автомобільного

15.20

періоду"

15.50 16.05

тсн Т/с "Ключі від смерті",

Вс. . 17.05 Х/Ф "Захисник" 18.50 Д/с "Кримінальна країна". вбивці"

"Природжені

19.ЗО тсн

20.00 20.15 21. 1О 22.55

"ТСН. Проспорт"

"Прихована камера" Х/Ф "Джексон" д/Ф "На незнайомому вокзалі", 2с. 23.45 ТСН ОО. 15 Телеслужба "Ситуація" 00.30 Телеслужба розшуку ОО.З5 д/Ф "Війна тисячоліпя", 4с.

01.25

Телеслужба "Ситуація"

УТ-З 07.00 Новини 07.25 "Смачно" з Б. Бурдою 08.00 Новини 08.20 Т jc "Рятувальний патруль "ГаваГ

09.00 Новини 09.20 "Велике прання" 10.25 "Сім'я від А до Я" 10.ЗО Клуб "Золотий гусак" 11.05 Т/с "Алондра"

12.00 Новини 12. 15 Т/С "Заборонена жінка" 13.00 За київським часом 1З. 10 Телемагазин 1З. 15 Муз. час 1З.45 Телемагазин 1З.55 "Муз. історіІ"

14.05 Телемагазин 14. 15 Телеслужба розшуку 14.20 Телемагазин 14.ЗО "Крила" 15.00 "Естафета"

15. 15 "Конкурент" 15.45 "Домашній лікар" 16.05 Мед. центр "Довіра" 16.10 "Автографи" Ю. Бересоцкого

Т fc "Кохання, що іскриться", 20с. 17.25 Торговий ряд 17. ЗО За київським часом 18.00 Новини

16.40

18. 1О "Велике прання" 19.05 Кримінал-шоу "Афера" 20.00 "Подробиці" 20.40 Капітал-шоу "Поле чу­ дес" Х/ф "Чоловік із снів"

21.40

18.10 "Вікна. Столиця" 18.20 Tfc "Заможні і знаме­

19.00 "Стимул" 19.15 Торгінформ

01.05

"Вікна. Кримінал" Т jc "Заможні і знаме­

ниті"

10.ЗО Торгінформ 11.00 "Хіт-базар" 12. 1О Торгінформ 17.05 Торгінформ 17.20 "Добрі новини" 17.ЗО "Заглянь у майбутнє" 17.40 "Ексклюзив ·м· 18.20 "Заглянь у майбутнє" 18.ЗО "Складний шлях до Бо-

00.40

Муз. департамент Х/Ф "Фронт у тилу во­

2З.З5 Огляд чемnіонату світу

з футболу 2З.55 "Великі злочини і судові nроцеси ХХ століття"

00.25 Tfc "Самозванці" 01.25 Tfc "Рятувальний

nат­

руль "ГаваГ

02. 1О

Х/Ф "Процес знищення"

ТЕТ 07. ОО "BIZ- ТV' 07.25 Погода

07 .ЗО "Вісті" 07.55 Погода 08.00 Християнська

програма 08.ЗО стн "П'ять хвилин" Глобальні nоради Т/с "Міледі" 09.ЗО Мультфільм 09.55 "Київ класичний" 10.20 "Хоронителі історіІ" 10.50 "Ква-Кваша" 11.15 Т/с "Тиша·. Зс. 12.30 Закон є закон 12.З5 "Енерджайзер" 12.45 "Сократ-Свінг" 1З.ОО "BIZ-ТV' 14.55 "ІDЕЕА-студіо" 15.25 "І все-таки романс 15.55 Мультфільм 16.05 Закон є закон 16.10 "Сократ-Свінг" 16.25 Закон є закон 16.ЗО СТН 16.50 "Стоматолог і я" 17.00 Кіногороскоn 17.20 Молодіжна телеслужба 17.50 "Чорний квадрат" 18.20 Х/ф "Замок у Швеці1" 20.00 Дозвольте заnитати 20.15 Вечірня казка 20.25 Новини з вітрини 20.ЗО СТН 20.50 "П'ять хвилин" і 20.55 Глобальні поради 21.00 "Архітектурна галерея" 21.25 Погода 21 .ЗО "Вісті" 21.55 Погода 22.00 д/с "Хроніка надій і ілюзій". "Дзеркало історіІ" 22.ЗО "Чудики" 22.40 Х/Ф "Кулі над Бродве­ ем" 00.20 "Решето" 01.20 "BIZ-ТV'

08.50 08.55 09.00

09.00 09.05 10.00 10.15

7 КАНАЛ "Хліб наш насущний"

Музика на ТVТ "Казка лірника Сашка" Музика на ТVТ 10.ЗО "Все ні про що, або Нічого про все" 11 .ЗО Сократ-Свінг 11.40 Музика на ТVТ 11.50 Сократ-Свінг 12.00 Музика на ТVТ 12.30 Сократ-Свінг 17.00 Мовна вітальня 17.20 Музика на ТVТ 17.ЗО "Аптека для душі" 18.00 Четвертий вимір 19.00 "Один на один з ... " 19.45 Музика на ТVТ 20.00 "Полтарьов-Джаз". "Екіnаж" 20.З5 ТорІінформ 20.50 "Добрі новини" 21 .ОО СП 21.15 "Казка лірника Сашка" 21.20 "Погляд з Америки"

22.00 "Pro/contra" 22.50 "В гостях у Дмитра

Гор­

дона". В. Леонтьєв

ІСТV Т /С "Приватний детектив Магнум" 06.З5 "Гаряча сімка" 06.45 "Факти". Ранок 06.55 Телеслужба розшуку 07 .ОО М/с "Принцеса Старла" 07.ЗО "Плюс/Мінус". Економічний вісник 07.45 "Факти". Ранок 07.55 Погода 08.00 М/с "Невгамовні" 08.20 Т fc "Нові пригоди

05.40

Лессі"

08.45 "Факти". Ранок 08.55 Погода 09.00 Tfc "Квантовий

стри­

бок"

Т/с "Долі трьох жінок", 25с.

09.55

10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 17.00, 18.00 "Факти". Га­ рячі новини Т/с "Чорна перлина", 120с. 11.45 Тfc "Приватний детектив Магнум"

10.50

12.45 "Факти". День 13.00 Х/Ф їочка киnіння" 14.50 М/с "Блаффіни" 15.20 М/с "Принцеса Старла" 15.45 Мfс "Гей, Арнольде!" 16.10 Х/Ф "Кістки в шафі" 17.45 Т/с "Квантовий стрибок"

18.45 "Факти". Підсумок дня 19.10 Погода 19.20 Х/ф "Перехрестя світів" 21.10 "Весь Жванецький" 21.45 "Свобода слова" 22.45 Погода 2З.ОО Х/Ф "Лілі Марлен" 01.10 "Кримінальні історіІ" 01.35 Х/Ф "Полювання за сnадщиною" ОЗ.О5 "Гаряча сімка" ОЗ. 15 Х/Ф "Язик-убивця" 05.05 Хfф "Лілі Марлен"

09.05 Підйом 09.20 М/с "Шоу Рена і Стенлі" 09.40 Tfc "Грозові камені", 56с. 10.З5 Т/с "Рятувальники"

11 .ЗО "Тетянин полудень" 12.20 Х/Ф "Дорога Клаудіа" 14.00 Реnортер 14.10 Дом. фітнес "Хауз фіт" 14.20 "За склом-З". "Тепер ти в арміІ" М/с "Кіт-nес" М/с "Пригоди Джека Чана" 16. 15 М/с "Сейлормун" 16.40 Мfс "Шоу Рена і Стенлі" 17.05 Tfc "Баффі - nереможниця вамnірів- V', 2с. 18.00 Тfc "Кобра" 19.00 Репортер 19.25 Погода 19.ЗО "Чужі ювілеї. Геннадій Хазанов" 20.40 "За склом-З". "Тепер ти

15.15 15.55

в арміІ"

21 .ЗО

Х/Ф "Як я потраnив у

коледж" 2З. 15 Реnортер

2З.ЗО Погода 2З.З5 Т fc "Відверті бажання" ОО.ЗО "За склом-З". "Тепер ти в армі1" 01.20 Телеслужба розшуку 01.ЗО Зона ночі 02.15 "Бівіс і Баттхед" 02.40 "За склом-З". "Тепер ти в армі1" 04.55 Х/Ф "Як я потрапив у коледж" 06.ЗО Х/Ф "Айболить-66" СТБ Прогноз nогоди "Маски-шоу" Прогноз nогоди "Вікна. Бізнес" Прогноз nогоди 08.ЗО "Вікна. Опівночі" 09.00 "Вікна. Столиця" 09. 1О Прогноз погоди 10.25 Х/Ф "Вогненний дракон" 12. 1О Х/Ф "Примарна мета" 14.00 "Вікна. Новини" 14.20 Муз. деnартамент "Деньок· 15.40 Х/Ф "Бджілка" 17.25 "Вікна. Кримінал" 17.З5 "Друга світова війна в кольорі"_ д/с "Передова". Фільм З-й. "Битва за Нор­ веrію" 18.10 "Вікна. Столиця" 18.20 "Маски-шоу" 19.00 "Вікна. Новини". Сnорт. Погода 19.З5 Х/Ф "Зброя бога" 21.З5 Бокс. Тижневий огляд кращих міжнародних боїв 22.10 "Вікна. Опівночі" 2З.ОО Х/Ф "Венера в хутрі" 00.45 "Вікна. Кримінал"

07.00 07.25 07.55 08.00 08.20

СУБОТА, 22 червня

УТ-1 06.00 "Доброго ранку, Ук­ раїно!" 06.05 Підсумковий муз. "Мьюзік-бокс"

06.40 "Hi-tech" 06.50 "Міс Донбас-2002" 07.45 Х/Ф "А зорі тут тихі 1с. 09.05 Дитяча лінія 09.20 Футбол. Чемпіонат світу-2002. Чвертьфінал.

W52-W56 11 .ЗО "Зірки, на сцену!" 12.00 "Хто в домі хазяїн?" 12.25 "Саме той" про себе 12.45 Від сузір'я до сузір'я 1З.О5 Классік-nрем'єр 1З.25 Реrіон. Захід 1З.45 "Кольори рідної землі". Є. Романюта 14.20 Футбол. Чемпіонат світу-2002. Чвертьфінал. W 51 - W 55. У nерерві: Новини 16.30 д/Ф "Лобановський, Блохін і інші .. ." 17.ЗО Світ. Огляд 18.00 Погода 18. 10 Вікно в Америку 18.40 Новини 18.50 Погода 18.55 Футбол. Чемnіонат світу- 2002. Кращий матч дня

20.40 20.45 20.50

Вечірня казка Вечірня молитва Лотерея "Суnерлото"

-

Чемnіонат

світу-2002. Огляд 21.50 "Була війна священна", 1 ч. 22.00 "Моя професія" 22.45 Погода

Телеслужба розшуку 2З.ОО Розіграш лотереї "Мегалот" 2З.О5 "Доброї ночі, Україно!" 23.45 Х/Ф "А зорі тут тихі .. .", 1с.

22.50

07.00

УТ-2 автомобільного

"Парк

nеріоду"

07.З5 "Фонтан-клуб". М. Дроздов Телегра "Перший мільйон"

08.00

НОВИЙ КАНАЛ

09.00 "Медовий місяць" 10.00 Телешоу "Диканька" 11 .ОО Польова nошта nам'яті 11.40 "Чітко і ясно" 12. 15 Надзвичайна ситуація 12.50 В/Ф "Мовчазна хворо-

Підйом 06.ЗО Реnортер 06.З5 Підйом 06.50 М/с "Кіт-пес" 07.20 Підйом 07.30 Реnортер. Бізнес 07.35 Підйом 07.45 Мfс "Пригоди Джека Чана" 08.10 Підйом 08.30 Репортер 08.З5 Підйом 08.40 Знай наших 08.50 Підйом 09.00 Київський реnортер

ба" 1З.О5 Телеслужба "Милосер­ дя" 1З.ЗО "Людина і закон" 14.00 М/с "Король-лев. Ти­ мон і Пумба", З6с. 14.ЗО М/с "Аладдін", З5с. 15.00 Тfc "Уокер - техаський рейнджер", 121с. 15.45 Т/с "Обережно, мо­ дерн", 1-2с. 16.40 Х/Ф "Американська донька" 18.25 Т/с "Сищики", 2с. 19.30 тсн

06.25

Телегра "Перший мільйон" 21.05 Х/Ф "Ворошиловський стрілець· 22.50 Х/Ф "Пагорб" УТ-З 07.00 За київським часом 07.ЗО "Карусель" 07.50 "Київ театральний" 08.10 "Ліки майбутнього"

08.25

Торговий ряд

08.ЗО На ранковому nрийомі

09.00 Погода 09.05 ·нові одеські розnовіді" 09.40 "Бадьорого ранку!" 10.25 Дефіцит-шоу "Хто крайній?"

10.50 "Доки всі вдома" 11 .ЗО "Смачно" з Б. Бурдою 12.05 "Планета тварин" 1З. 10 М/с "Покемон" 14.00 Х/ф-дітям. "Пригоди Тома Сойєра і Гекльберрі Фінна" 15.З5 Інтеллект-шоу LG "Звріка" 16.25 Х/Ф "Петля", 2с. 17.40 "Сміхопанорама" 18.10 Х/Ф "Сварливі старі-2" 20.00 "Подробиці" 20.ЗО "N-кілометр" 20.50 Х/Ф "Казка на ніч" 22.З5 "Невідома війна". Сnецпроект

2З.05 Огляд чемnіонату світу з футболу 2З.25 Т/с "Ростов-тато· ОО. ЗО Х/Ф "Команда з пекла" 02.05 Х/Ф "Джоан Лу'І" ТЕТ 07.00 "BIZ-ТV' 07.25 Погода 07.ЗО "Вісті" 07.55 Погода 08.00 Християнська nрограма оа. зо стн 08.50 "П'ять хвилин· 08.55 Глобальні nоради 09.00 "Створи себе" 09.ЗО д/ф "Хроніка надій і ілюзій". "Дзеркало історіІ" 10.00 Телеенциклоnедія 10.20 "Сократ-Свінг" 10.З5 "ГЕГ" 1О. 5О Клуб "Здоров'я" 11.10 "ІDЕЕА-студіо" 11.40 "Решето" 12. 5О Правовий всеобуч 1З.20 "1001 розnовідь про кіно" 1З.50 Мультфільм 14.00 "Київ класичний"

14. ЗО 15.00 15.20 15. 5О 16.00

Молодіжна телеслужба Кіногороскоn У ніч на 22 червня "Стоматолог і я" Економічний вісник 16.ЗО "BIZ-ТV' 18.00 "Жінка на всі 100?" 18.50 Мультфільм 1g.oo Т/с "Літо нашої таємниці", 9с. 20.00 Телеенциклоnедія 20.20 "Енерджайзер" 20.ЗО СТН 20.55 Глобальні поради 21 .ОО "Це модно!" 21 .25 Погода 21 .ЗО "Вісті" 22. ОО Погода 22. 1О "Влада факту" 22.ЗО стн 22.40 Новини з вітрини 22.45 Уроки історіі 22.55 "Шлях до успіху" 23.10 "Бард-салон" з Тризубим Стасом 2З.З5 Х/Ф "Лицарі Стейсі" О 1. 10 "Один у кубі" 01.40 Tfc "Тиша", Зс.

7 КАНАЛ 09.00 "Хліб наш насущний" 09.05 Музика на ТVТ 10.00 "Казка лірника Сашка" 10.15 Сократ-Свінг 10.25 Музика на ТVТ 10.50 Сократ-Свінг 11 . 15 Молодіжна телеслужба 11 .45 Світ науки 12.00 "Суботні nроповіді" 12.45 Сократ-Свінг 1З. 10 Мовна вітальня 1З.ЗО Час розваг 14.00 "Моя зірка". А. Ахат 14.ЗО Творчий вечір А. Демиденко, З ч.

15.ЗО "Один на один з .. ." 16.ЗО "Ескулаn" 17.00 Творчий вечір А. Демиденка,

"Кено"

21 .ОО Новини 21 .ЗО Погода 21 .З5 Футбол.

20.00

18.00 18.45 19.45

4 ч.

"Аmека для душі" Концерт І. Завадського Т /С "Смерть на сцені",

2с. 20.З5 Торгінформ "Добрі новини" СІТ "Казка лірника Сашка"

20.50 21.00 21.15 21.25 21.45

Музика на ТVТ

·у гостях у Дмитра Гор­ дона". Є. Євтушенко 2З.ОО "Полтарєв-Джаз". "Екіпаж"

ІСТV

07.00 "Перехрестя" 07.ЗО Погода 07.З5 Т/с "Квантовий бок" 08.20 08.25

стри­

Погода М/с "Вуді Вудпеккер і

його друзі"

08.45 Тfc "Аніморфи" 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00 "Факти". Гарячі но­ вини

09.10 Тfc "Чудесна наука" 09.40 Х/Ф "Слухати у відсіках" 12.10 Дог-шоу "Я і мій собака"

"Факти". День 1З.ОО Мультфільми

12.45

1З. 15 Подорожі натураліста 13.45 Т/с "Висока хвиля" 14.З5 Х/Ф "Перехрестя світів" 16.15 Х/Ф Тармати по боці" 18.00 Телегра "Галопом по Євро пах" 18.45 "Факти". Підсумок дня 19.00 Х/Ф "Дикуни" 21 .ОО "Шоу О. Стеnаненко" 22.00 Хfф "Полювання за сnадщиною" 2З.50 Тележурнал для чо-

демія", 5с. Т ;с "Обережно, дерн", Зс.

ловіків "Кентавр"

ОО. 10 Х/Ф "Язик-убивця" 01.55 Х/ф "Франческа" ОЗ.20 Х/Ф "Гармати по боці"

04.50 Х/Ф

"Слухати у відсіках·

15.50

16.20 Х/Ф "Віва, Маріє!" 18.30 Tjc "Агентство "Місячне світло", 12с.

НОВИЙ КАНАЛ

08.00 М/с "Дикі Тонбери" 08.25 М/с "Дещо про Мімі" 09.00 М/с "Мишеня Лаnіч" 09.25 Tfc "Плем'я-11" 10.00 ·з х 4". Найкумедніше домашнє відео

10.45 Дом. фітнес "Хауз фіт" 10.50 "За склом-З". їеnер ти

їСН- Епіцентр" "Російська рулетка" Х/Ф "Гладіатрікс" 2З.О5 Бокс по-сnравжньому. М. А. Барреро - Е. Мора­

19.30 20.15 21.15

лес

00.05

Футбольний огляд від

"Кібергерл" 12.З5 Посміхніться, знімають!

1З. 1О

Репортер 1З.20 Погода 1З.ЗО "За склом-З". "Тепер ти в армі1" 14.25 Т/с "Загублений світ" 15.ЗО М/Ф "Астерикс у БританіІ...

16.55 Х/Ф "Міцний 18.15 Репортер

Молодіжна телеслужба 07.ЗО "На своїй землі" 08.00 "Недільні зустрічі" 08.40 Торговий ряд 08.45 "Дорога до успіху" 09.00 Погода 09.05 "Прокинься і співай!" 10.00 "Телефортуна" 10.25 "Вікенд" 11.05 "Караоке на майдані" 11.40 "Показуха" 12.10 "Мелорама" 12.50 "Планета Здоров'я" 1З.20 М/с "Покемон" 14.10 Х/Ф "Петля", Зс. 15.20 "Дискавері" 15.55 Т/с "Мисливець за ста­ рожитностями" 16.50 Банк-шоу "Сейф" 17.45 Х/Ф "Вас очікує громадянка Никанорова" 19.20 "Джентльмен-шоу" 20.00 "Подробиці тижня" 20. 5О Х/ф "Один шанс на

07.00 вас

горішок"

18.ЗО Погода склом-З". "Тепер ти в арміІ" 20.00 Х/Ф "День бабака" 22.00 Х/Ф "Чоловік-русалка" 2З.55 Т fc "Латинський коханець" ОО. 55 Зона ночі 01.50 "Бівіс і Баттхед" 02.15 Х/Ф "Міцний горішок" ОЗ.ЗО Х/Ф "Чоловік-русалка" 04.55 М/Ф "Астерикс у Бри-

18.50 "За

Х/Ф

"Розміняйте

22.55

Огляд чемпіонату світу з футболу

мільйон"

2З. 15 "КіноКАННікули". Спец­

СТБ

07.00 07.05 08.45 08.50 09.20

Прогноз nогоди Х/Ф "Пчелка" Прогноз погоди "Імnреза" "Домовик" 09.З5 "Кава з молоком" 09.50 ·Лабораторія малого бізнесу" 10.00 Бокс. Тижневий огляд

кращих міжнародних боїв 1О.ЗО "Вікна. Спорт" 11 .ОО Х/ф "Зброя бога" 12.ЗО д/Ф "Діди" 12.50 "Друга світова війна в кольорі". д/ф "Передо­ ва". Фільм З-й. "Битва за Норвегію" 1З. 15 Х/Ф "Тегеран-4З" 15.50 "Наш час"

16.05 Х/Ф "Йди і дивись"

18.ЗО Х/Ф Х/Ф Х/Ф 2З.40 Х/Ф бес"

20.00 22.00

"Шарло" в Іспані1"' "Мистецтво бою" "Холодні закуски" "Під nокривом не-

НЕДІЛЯ, 23 червня

УТ-1

06.00

"Добрий

ранок,

Ук­

раїна!"

Околиця Х/Ф "А зори тут тихі .. .", 2с. 09.00 День Святої Трійці. Трансляція святкового богослужіння української nравославної церкви зі Свято-Успенського собо­ РУ Києво-Печерської лав­

07.20 07.45

ри

День Святої Трійці. Трансляція святкового богослужіння української nравославної церкви Київського nатріархату з Володимирського собору м. Києва 11 .ЗО День Святої Трійці. Трансляція святкового богослужіння української греко-католицької церкви із собору Святого Юри у Львові 12.45 Духовний вісник 1З.О5 "Наше військо" 1З.З5 Формула З6,6 1З. 55 Мультфільм на замов-

10.15

лення

14.25 14.50 15. ОО

"Модний час" Нови~и Чемпіонат світу з авто­ гонок "Формула-1". Гран­

nрі Європи Погода "Перехрестя" Ток-ринг "Театральна вітальня". Логіка становлення мис­ тецтва. Дніпропетровсь­ кий укрзінський муз.-дра­

17.00 17.10 17.40 18.10

матичний театр Т. Г. Шевченка 18.40 Новини

18.50 Погода 19.00 День

Святої

ім.

Трійці.

Відеозвіт про святкове богослужіння української автокефальної лраво­

славної церкви зі Свято­ Андріівського кафедраль­ ного собору м. Києва 20.00 "А музика звучить .. " 20.35 Вечірня казка 20.50 Вечірня молитва 20.55 Лотерея "Кено" 21 .ОО "Панорама" 21.45 Погода 22.00 "Корея - Японія-2002". "Свято футболу" 22.55 Погода 2З.ОО "Добраніч, Украіно!" 2З.40 Х/Ф "А зорі тут тихі. 2с. УТ-2 Бокс nо-сnравжньому. М. А. Барреро - Е. Мора­

nроект

2З.45 Х/Ф "Вальмон"

07.00 07.25

лес

і Пумба", З7с. Мfс "Аладдін", 36с. Т/с "Поліцейська ака-

14.30 15.00

Пісенний Олімп

1З.20 Правовий всеобуч 1З.50 "Дітвора" 14.20 "З5 хвилин джазу" 14.55 "BIZ- ТV' 16.ЗО СТН-спорт. Тижневик

"Сnоживач" Мультфільм "Стоматолог і я" "Зустрінемося ввечері" "Київські мініатюри" 18.ЗО Парламентський вісник 19.15 Телеnресклуб

16.50 17.00 17.20 17.30 18.00

20.ЗО СТН-тижневик Глобальні поради "Планета Боулінг" "Енерджайзер" "Зі стелі" "Чудики" "Магія кіно" Х/Ф "Зброя бога" "З5 хвилин джазу" "BIZ-ТV'

КАНАЛ 09.05 Граціі від "Гравісу" 09.ЗО Торгінформ 10.00 "Шлягери ХХ тися-

7

чоліття" 11 .ОО "Дорога до успіху" 11.15 "Ексклюзив ·м· 12.00 "Зоряна дорога" 12.40 Торгінформ 1З.ОО "Мелодром" 1З.ЗО Граціі від "Гравісу" 14.00 ТорІінформ 14.20 "Добрі новини" 14.ЗО "Тинди-Ринди" 15.15 "Лікування хребта" 15.ЗО "Доживем до понеділка"

16.00

ТорІінформ 16.ЗО "Саме Той" про себе

"Ч:Jлягер"

ляє

18.00 18.15

представ-

..

"Будуємо nо-новому"

"Ділові люди" 18.ЗО Торгінформ

"Добрі новини" "Заглянь у майбутнє" "Ваше здоров'я" 19.ЗО М/Ф "Хоронителі історіІ", 2с. 20.00 "Світ підводних подо-

18.50 19.00 19. 15

рожей"

20.ЗО "Заглянь у майбутнє"

20.40 21.00 21.15 21.25 21 .ЗО 22.00

Торгінформ СІТ

"Казка лірника Сашка" Музика на ТVТ Торгінформ

"Таврійські ігри". О. По­

номарьов

-

Погода

08.ЗО М/с "Вуді Вудnеккер І його друзі"

08.50 Tfc "Ані морфи" 09.20 Тfc "Чудесна наука" 09.40 Х/Ф 11 .ОО Кулінарне шоу "Корон­ на страва"

11 .ЗО

Телевізійний центр мо­

ди

12.05

Телегра

"Галоnом

по

Євро nах"

12.45 "Факти". 1З.ОО

Т /С

День

"Кримінальний

квартет"

1З.45 Тfc

"Висока хвиля"

14.З5 Х/Ф "Дикуни"

16.10 16.40 17.40

"Весь Жванецький" "Шоу О. Стеnаненко" Т/с "Повернення Сан-

18.45 "Факти". Підсумок дня 19.00 Хfф "Тінь" 21.10 Х/Ф "Злодій і стриnтизерша"

01.10

Муз. програма "М-фай·

ли·

НОВИЙ КАНАЛ

07.45 08.00

"Церква Христова"

М/с "Дикі Тонбери"

08.ЗО М/с "Дещо про Мімі"

09.00 Мfс "Мишеня Лаnіч" 09.25 Tfc "Плем'я-11" 10.00 "З х 4". Найкумедніше домашнє відео

10.50 Світ індійського кіно 12.05 Запитаєте в лікаря 12.З5 Світ індійського кіно 1З.50 Реnортер

14.00 Погода 14.05 ·за склом-З".

"Тепер ти

в армі1"

15. 1О Х/Ф ·Дідьє" 16.55 Спецреnортер 17.15 Х/Ф "Балада блесного

"Киянин·

20.55 21 .ОО 21.20 21 .ЗО 22.20 22.30 22.55 00.20 00.55

07.00

08.05 "Прихована камера" 09.10 "Лото-забава" 10.00 "Моя nрофесія" 10.50 Реальний сектор 11 .ЗО Резонанс 12.00 Сільська година 12.55 "Родом з України". П. Тодоровський, 1 ч. 1З. 25 Естрадна прем'єр- ліга 14.00 М/с "Король- лев. Тімон

Уроки історіі

17.00

07.З5 Погода

07.40 Тfc "Висока хвиля" 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00 "Факти". Га­

2З.З5 Х/Ф "Франческа"

12.ЗО "Ім'я" 1З.О5 "Сократ-Свінг"

20.00

Мультфільми

2З.ОО Штрафний удар

ТЕТ "BIZ-ТV' Погода

07.ЗО "Вісті" 07.55 Погода 08.00 Християнська програма оа. зо стн 08.55 Глобальні nоради 09.00 "Ква-Кваша" 09.25 Х/Ф "Поnелюшка і принц", 2с. 10.25 Музика на каналі "Київ"

10.40 10.50

ІС::ТV

07.00

декана"

двох"

танїІ~·

Кіноекспрес

2З.ОО "Хіт-базар"

08.25

УТ-З

12.05 Tfc

22.45

рячі новини

"Жіллетт"

в армі1"

06.10

22.ЗО ·Дорога до успіху" мо­

про до­

лицаря Айвен­

го"

19. ОО 19.20

Репортер Погода

19.ЗО Х/Ф "Індіана Джонс і ос­ танній Хрестовий похід"

22.00 Х/Ф "Друзі по нещастю" 00.00 Футбольний огляд "Гол!"

ОО. ЗО Х/Ф "Бути тут"

02. З5 04.40

Світ індійського кіно Х/Ф "Балада про до-

блесного лицаря Айвен· го" СТБ

07.00 08.45 08.50 09. 1О

Муз. деnартамент Прогноз погоди

"Прописи" "Ви nрактично здорові"

09.ЗО "Ні пуху ні пера'"

09.50

"Лабораторія

малого

бізнесу"

10.00

"На

nерший

nогляд".

"Від Відня до Рима"

10.25 Х/ф "Шарло" 12.20 "Вікна у світ" 12.50 "М-стиль"

в Іспані1"

1З.20 Х/Ф "Холодні закуски"

15.05

"Відродження

елітних

книжок·

15.15

"Ваш

затишний

дім.

Євровікна"

15.20 15.50 18.00 18.20

"Зворотний бік медалі" Х/ф "Мистецтво бою" "Автостиль" Х/Ф "Мелодрама з за-

махом на вбивство"

20.00 22.00 22.40

Хfф "Кров і вино" Бізнес-студія

ХіФ "Милосердя"

ціі (те, ба, те, що є) монтаж під ключ; гарантійне і рантійне обслуго

ння.

Пропонgємо рІзноманітнІ моаелі:

LG, Samsung, Ме Quay, Fuiltsu, Toshlba, Hitachl та Інwі ... Т/ факс

5-60-91.


IS.06 9flmJJШH!rn: [•DІф!ІІ ШІ

"АвтоОgс- 2002"

До Дня медичноrо працівника но скруrу У

червні

у

медичних

-

nрофесійне та 45 років від дня заснування рай­ онної лікарні. Тож вітаю цими

приємними

nодіями та бажаю ко­ лишнім колегам благо­ получчя , здоров'я, щас­ тя, достатку.

Упродовж року я кілька разів nеребував на стаціонарному лі ку ­ ванні у пульмуно­

логічному відділеннях.

Юрій Петрович Кор­ саков - знаний хірург, котрого з вдячністю згадують броварчани.

та

ЛОР­

Хочу nодя­

метою попередження і профілак­ тики,

Броварів, я не зустрічав.

Для інвалідів війни

-

Це

Нестор Іванович Белей, завідуючий кардіо­ логічним відділенням . Фото Олексія МІЛЬКА.

сnравжня

команда! Причому, уже з nерших хвилин n е ­

ребування

у

відділенні

тут

nристуnають до

До цих побажань приєднується і вете­ ран війни з Мокреця Олександр Сергійо­

го контролю за дотриманням усіх nризначень

без

вич

nогодинний nрийом ліків і nроцедур,

-

будь-яких

запізнень.

Тому

Дьогтев,

року:

дуже

лікування,

вдячний

за

високий

котрий

лікувався

у

кардіологічному відділенні у травні цього

результати

лікування позитивні . Сердечно

про ­

вдячний

за

за

Р . І. Сьомк іній , НЛ . Озіревській, Л. Г . Григо ­ ренко за їхню до бросов існу nрацю, так­ товність і увагу. Незважаючи на скрутний час, медnрацівни­ ки райлікарні переборюють труднощі, з оп­ тимізмом дивляться у майбутнє . Хай вам ща­ стить, шановні коле ги!

ганізацію

тако ж

кардіологічної

за

відмінну

служби

Н. І.

Н.

І.

завідуючому відділенням

Белею і всьому медперсоналу.

Ба­

року

доnущено

місяці цього дорожньо ­

транспортних пригод, в результаті

8

яких

чоловік травмовано. Особ·

на

пасажирському

n риватних

Характерними

недоліками

сердя

світ,

від

на

доброта, них

мило­

вищення

щв идкості,

висадка nа­

Хочеться

nобажати,

щоб

тримається

жить

моє

мога м енше і щоб вони стали уро ­ ком

нехтують

для

руху.

здоров'я та усіх радощів життя .

чим

тих

горе-водіів,

nравилами

Треба може

завжди

пам ' ятати ,

закінчитися

будь-яка

так і оточуючих .

інвалід В ел икої Вітчизняної війни,

Шановні водїі автобусів!

м. Бровари.

бувайте,

а

зна­

зустрічаються співчутливі, сер­

засяяло сонце, я позбулася бо­

дечні люди. Ось і нещодавно

лів,

що

ви

і

щедра-

що nості й но супроводжу­

Не за­

нес!пе

відnо­

та

вітаю

з

Днем

гополуччя,

міцного здоров 'я

Тож

намагайтеся з честю виконувати

свої nрофесійн і обов'язки. Микола КУРАСОВ, ст . державтоінспектор

працівника, бажаю щастя , бла­

завідуючий

жит­

nасажирів.

медичного

відділ е ння ДАІ міськвідділу

і

чить і настрій , бажання жити,

ТЗоВ

життя, адже волею долі я nри ­

робити якусь ко рисну сnраву .

Адам Павлович Зуб і п ередав

кута до інвалідного візка з са­

Грошей на ліки катастрофічно

мені

не­

Анна МОМОТЕНКО,

мого дитинства. Мені постійно

відділення ДАІ райвідділу

не вистачає .

обхідні ліки. Тепер і для мене

інвалід дитинства .

ГУ МВС України в Київській обл .

залежить

і

Та щоразу мені

" Ц ентраль на безкоштовно

аптека"

вкрай

Юрій ЗАГЛИНСЬКИЙ ,

Завдяки І nрацівників

3(Nj)~@

неабияким зусиллям та само відданості Ваших

!значн их усnіхів.

Тел.

Ми з радістю відмічаємо nовний розквіт сил та енергїі Вашого трудового колективу, nрита манний Вам творчий підхід до роботи і вnевнені, що Ваші знання і багатий nрактичний досвід будуть

В цей святковий де нь, бажаємо Вам, шановні, нових усnіхів в лікувальному nроцесі, доброго здоров'я, велико го особистого щастя, с ім е йно го благоnолуччя, н атхнення та оnтимізму . З повагою -

.

слюсарі-ремонтники

ІІІ

-

lV

розрядів;

- ч ергові - слюсарі - lV роз ряду; - електрики - lV розряду; ел ектрозварю вальни к lV розряду;

майстер

дільниці

з

ре монту

обладнання;

- водіі; - пекар- майсте р; • контролери - касири; • інженер з охорони nраці ; За довідками звертатися: м Бровари, вул. Металургів, 2. тел.: 4-20-67 (відділ кадрів).

• Н О В Е Ж И Т Т Я • Броварських міської ma

-

raзema раїіонної

ри, раїіонної Аержавної і1АМінісmраuії.

СПІВЗАСНОВНККІ-1 :

колекmuв

реtо.акuїі газеmu, Броварські міська і раїюнна

pato.u,

раuонна

tо.ержаtо.мінісmраuія .

Свідоцтво про державну

реєстрацію Кі N 259 від 10. 12. 1997р. індекс

61285

28-ЗО ч ервня в сnорткомnлексі Броварс ького Вищого училища фіз ичн ої культури в ідбудеться Ч е мnіонат України з кі кбоксингу .

за

м.

вул.

болівати за найкращих атл етів Ук­ раїни і, зв іс но, за наших земляків, котрі , ми сподіваємось, складуть їм гідну конкуренцію. Урочисте відкриття з магань 28.06. о 17.00. Звертаємося до підnри є мці в міста з проха нн я м надати спон ­ еорську nідтримку цим з мага н ­ ням . У свою чергу організатори зобов ' язуються забезпечити вам всебічну рекл аму. Тел . для зв'язк у 5 -24 -10 (Відділ сnорту) .

ААРЕСА:

Бровари,

Будьон­

6. 7.

14.

ти

року по червень

2.

2002

Фрезерувальники; Різальники на nилах, ножівках та

8. Гальваніки; 9. Механіки ; 10. Енерге тики; 11 . Застуnни к

1999

року.

12.

Тел. :

деться

11 .00

З1 до

уч ас ників

лиnня

12.00.

2002 Для

року

р еєстрацїі

G'J&

бу, а nредставникам учасника

в ідnовідно до чинного законодав ­

за

07400,

соuіаль нuх

numaнь ,

лu сmів

і

nромuсловосmі

масової poбomu

4-04-81;

4-23-26.

За точність викладених фактів відповідає автор.

-

кредити

нач альника

цеху

зі

nід

заставу

доро­

Бр овар ське відділення

ПРИВАТБАНКУ

5 -45-00.

OfOЯOWYE КОНКУРС НА 3АМІЩІННtІ ВАКАНТНИХ ПОСАД:

-

керівника відділ е ння; економіста; бухгалтера ;

- касира.

Направити

резюме

та

отримати довідки ви можете за

тел. jфакс: тел.:

(044) 229-42-78.

228-49-67;

Кооператив «Ресурс" припиняє свою

друк oф ce mнuu .

2.

Редакція не завжди поділяє позицію авторів. 1\истування з читачами

ліній

річних залежно

гом двох місяців з моменту nублікаціі

бульв . Незалежності,

сільського гocnoto.apcmвa 4-02-92;

кредитних

25%

від терміну кредитування;

l

Ре.аакmор: 4 -03-76. Засmуnнuк ре.11.акmора: 4 -21-34. ВіААілu:

їм

сплатою до

діяльність. Претензїі пред'являти протя­

тел.: 5-23-64 5-23-63, 5-23-84.

Кuївська обл . , м . Броварu,

кредити юридичним особам та

·

ш~®а оо~m:з

-

ства .

Довідки

·

відкриття

гоцінних металів.

~~QЩIIJG'JШШ

оформл е не

18 - 26%

тування кредитом ;

®ІJ'®Ш®[!]'і7@ IE®G'J~@

докуме нти , що nосвідчують осо ­

відділ кадрів;

національній валюті nід

«Бровари-Авто»

з

короткострокові та довгостро­ кредити населенню в

річних залежно від терміну корис­

Автосервісн е підприємство

відбу -

учасникам зборів н еобхідно мати

доруч е нн я,

·

кові

Н аладчики .

З . Вибори nравління .

4. Вибори ревкомісїі. 5 Внесення змін до статуту . Реєстрація

ПРОПОНУЄ:

гальванозахисних п ок рить ;

Звіт р ев із ійн ої ко міс їі.

N!5400

Ощадного банку України

верстатах ;

фіна неово - господа р е ь кої

діяльності за nеріод з квітня

бухгалтерія ; nрu.:юм оголоше нь

• • • •

Пресувальники на гідро пре сі; Слюсарі механо складальних робіт ; З. Ел ектромонтери; 4. Слюсарі- р е монтники ; 5. Токарі;

адресою:

Броварське відділення

%.-.-:.-.-••-.-:-;~;;;;~w~:::;;;~;:$;:>.::;:~=-=--='='

1. 2.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Звіт nравління про результа ­

Тож запро шуємо вас прийти пов­

і

ИИЇВСЬИОМV ЗАВОДУ АПЮМіНІЄВИХ ІіVДІВЕЛЬНИХ ИОНСТРУНЦІЙ ':OO~<VlliТ§l"'Щ~DW!~m ..-- =-1

:'і'~~~~>».:«:йіW '':-

В ЯІСОВОМУ fОСПОДАРСТВІ людину, котра має відповідні навики (можна із сім'єю). Надається службове житло . Оплата - відрядно-nреміальна .

За довідками звертатися за тел.: 4-23-26.

Тел.: б-25-45 (факс).

5 -62-09

гальні збори ного,

ШАНОВНІ БРОВАРЧАНИ!

8

- слюсаря- сантех ніка.

12-й годині відбудуться за­

М.А. ТЕРЕЩЕНКО, директор Броварської районної виконавчої дирекції фонду соціального страхування з тимчасової втрати працезда тності.

&РОВАРСЬКОМУ ІnІ&О3АВОДУ

досвідом роботи ;

АО УВАГИ УЧАСНИКІВ КОАЕКТИВНОГО ПІАПРИЕМСТВА ссААРНИQЬКЕ РІіУ•• З 1 липня 2002 року о

Бр овар ів та Броварс ького

району.

ТЕРМІНОВО ПОТРІІНІ НА РОІОТУ:

вантажувача « Балканкар •• (ди­ зель) з посвідченням водія та

відрядно - преміальна .

удоскон але нн я медичного nроцесу.

І

- вантажників-водіїв автона­

Форма оплати праці:

Висококв аліфіко ван ий медичний nер·сонал Вашої устано в и знаходиться в nо с тійному nошуку нових, найбільш дієвих методів

с лужити справ і здоров'я жителів м .

[]& ~8

- рихтувальників; • малярів з фарбування а/м.

навіть за нинішн іх складних умов Ви зуміли досягти

ст. державтоінсnектор

ОРfАНІ3АЦІІІ 3АПРОWУЕ НА РО&ОТУ

«Бровари-Авто»

Приймі ть наші найкра щі вітання з на годи 45 - річного ювілею з моменту заснування Ва шої лікарні.

ГУ МВС України в Київській обл. ,

успіхів у nраці!

Автосервісне підприємство

-

своїх

-

моє

них

ШаІЮ8нl праці.8ншш ?Jенmра..и.ної райоІUЮї .ШО.рнl!

-

тя

вали. Щиро дякую йому за це

мою проблему дізналася

людина з небайдужим серцем, добра

котрі

дорожнього

недисциплінова ність як для водїів ,

Григорій ПІГНАСТИЙ,

самопочуття,

ви ­

щезгаданих nрикладів було яко­

Фото Миколи СЕМИ НОГА.

годи Дня медичного nрацівника і побажання

про

є

ми дверцями .

ЦРЛ. Фото ВО-х років .

найкращі побажання від ветерана війни з на­

потрібні ліки , бо від них зале­

тут

nорушення nравил обгону, nере­

відальність за найдорожче

Людяність ,

авто ­

власників.

також їх перевезення з відкрити­

відділенні

Прийміть

4

сім

сажирів в непризначеному місці , а

у пологовому

головному

Белею .

Шапіро,

ор­

Сокуру та завідуючому відділенням Заслуже­ ному лі карю України

На автошляхах Київщини з вини

водїів автобусів за

тизму

лікарю ЦРЛ Заслуженому лікарю України І . П .

Микола БОРИМСЬКИЙ, лікар - пенсіонер, і нвалід війни І груnи.

вдячний

Жа нні

комплекс профілактичних за­

транспорті

ров'я!".

А

серце

тери­

дорожньо - транспортного травма­

великим талантом зцілювати зболені людські серця.

чуйне

1 по 21

на

висококваліфіковану

жаю вам особистого щастя і міцного здо­

добре

ся

Ж.

П.

року

торій Київської області проводить·

кардіологічну допомогу і турботу лікарю

Петрівні Шаnіро, лікарю, обдарованому Богом

і

поточного

ливе занепокоєння викликає стан

рінному, медсестрам О. А. Лизун, Н. Г. Косо­ буцькій, О. В . Харченко,

ставлення

червня

комплексне

фесіоналізм, увагу, доброзичливе, турботли ­ ве

готовності

призначеного

ходів nід назвою "Автобус-2002" .

Від редакціі:

лікування хворого, розроблена система чітко­ лікаря

щодо

водіїв,

для nеревезення людей, з

nалати з усіма зручнос­

медичного nерсоналу .

технічної

автотрансnорту ,

тями. Хворі оточені увагою висококваліфіко­ ваного

роботи

дисциnліни

nідвищення

рядку, чистоти і затишку, як у кардіологічному відділенні ЦРЛ м.

nосилення

зміцнення

різних кардіологічних клініках, але такого nо­

кувати лікарям С. І . Не­ строєвому, М. Г. Ку­

В. І . Лисенко, О. М . Ва­ сюрі, Т. П. Данилець, Н. О. Нечайко та санітаркам Н. М . Баби ч,

Фото 80-х років. ото Миколи СЕМИНОГА.

на nасажирському транспорті та з

Мені неодноразово доводилося лікуватися у

nрацівників два свята

з

У зв'язку з великою аварійністю

Сnасибі, пікарюl

НезважаJОІІИ

на сторінках zазети.

За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Обся г

1

Арукованuu аркуw .

ВіААруковано в ЗАТ "Броварська Арукарня " уnра влінн я у спра вах

ma

npecu

інформаuії Київської

облАержаАМі нісmраuії .

За м . Тираж

2527 2390

прим .

#48 2002  
#48 2002  
Advertisement