Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, еДНАRТЕСЯ!

ОРГАН

&РО8АРСЬКОГО

МІСЬКОІ

Газета ВИХО.ЦИТЬ З

17

І

квітни

березня

26 з

тими,

хто

пре­

тендує в парламент країнн, осмислити їх програми, щоб остаточно вирішити, кому

надати

день ц.

перевагу

26

виборів,

в

березня

р.

Відомо,

що окружиа

ви­

борча комісія зареєструва­ ла всіх трьох кандидатів у народні депутати, а голосу­ вати потрібно лише за од­

іі'О. Тому й триває своє­ р1Дна боротьба за одер­ жання більшості голосів, тобто тиці тизм,

втілюється на прак­ справжній демокра­ чого раніше нам не

вистачало.

За столом президії­ кандидати в народні депу­

тати СРСР. Виборці зустрі­ ли

їх

гучнимк

Після них

О.

М.

вирішення

питань

Іщенко.

процедур­

надається

В. М. Рогачу особі кандидата

в

слово

довіреній народні

депутати СРСР О. О. Анд­ ріяки,

першого

секретаря

ірпінського міськкому Ком­ партії

України.

За

ним виступила

А.

Я.

Теплюк довірена особа П. Ф. Волохи, Героя Соці­ алістичної Праці, директора племзаводу «ПлосківськиЙ:,. Потім слово взяв вчитель Борщагівської середньої школи Г. Й. Власюк­ довірена особа Г. М. Грін­ ченка,

директора

радгоспу

«Совки:. Києво-Святошин­ ського району. З великим інтересом при­ сутні

заслухали

борні

програми

передви­

кандидатів

у народні депутати (вони надруковані в міськраАон­ ній газеті «Нове життя:.). Кожна змістом,

з них цікава за проблемами, шля­

хами їх розв'язаиня. Ос­ кільки читачі знайомі з ними, повідомляємо про ха­ рактерні запитання, ,ЩО на­ дійшли кандидатам 'у депу­ тати:

Чи буде СПОРУАжува­ об'їзиа дорога навко­

тись

"'0 БроварІв? ло

о.

перше

-

таким бу­

запитання

до

ло б доцільним об'·єднати Ради народних депутатів, а також партійні органи м. Києва і області. Яка ва­ ша думка? - Ствердна, набагато б легше було вирішувати всі питання нашого життя і по· буту. - Чн потребує дальшого вдосконалення нинішня ви­ борча система? - Звичайно. Мабуть, бу­ ло б краще початн її впро· вадження знизу, в місцевих органах владн, і йти до­ верху,

вдосконалюючи

нові

самого таря?

Генерального

секре­

-Звичайно. Для цього нас і вповноважують ви'­ борці, віддаючи свої голоси.

-

Якою є ваша місячна

зарплата? - Згідно ставки одержую 300 карбованців, з них на руки після всіх вираху­

вань копійки.

карбованці

262

24

«Прометей:. з

населенн~

на

сільськогос­

,гії, досконалі машини, щоб механізувати процеси.

вирішене,

така

до­

ставлення

прdграми

90

Народ­

процентів

того, що є в програМі на­ .шої партії, треба домага­ тись, щоб виконувались ·партіЙні рішення.

На користь справІ бу-

-

них. ПотріБНі нові техноло­

дуть

Коли

-

-

роки буде вдосталь їх, відкриємо свій магазин у

ром Олексаидровичем Анд­ ріякою, Петром Федосіllови­ чем Волохою, Геннадієм Михайловичем Грінченком. довірені особи ознайоми­ ли присутніх з біографіямн кандидатів, їх життєвою позицією в процесі перебу­

дови. У формі живого діа-

Яка собівартість моло­ господарстві? 20 карбованців за центнер, реалізуємо по 24 копійки за літр. - Немало нарікань на медичне обслуговування. ЯК поліпшити його? В цьому плані бага­ то треба спільно працюва­

-

ка

в

ти,

щоб швидше

виправити

Переважна біЛItШlcть випускників вашоі школи

-

залишається

ві. А де всіх

Надто великі ціни м'ясо на ринках, як

на іх

-

зменшити?

господарст­

інших?

Це пнтання потребує обов'язковогО' розв'язання. Треба спільно його вирішу­

-

вати.

Необхідно

-

чий день І після

родів на­

допомогу

власної

му

худоби,

господарстві

худобу?

років в сумі бованцІв на місяць.

кар­

50

Так, маю корову, об­ робляємо з дружиною 0,20 гектара кормових бу­ ряків У радгоспі. - Яку маєте зарплату? - 450 карбованців на мі-

-

Скільки

державі

господарство

про­

молока?

Понад 8 тисяч тонн, будуємо свій молокозавод,

-

щоб збільшити лока

для

числі

продаж

населення,

в

мо­ тому

і в Броварах. Чи велика кількість

-

нітратів у ваших овочах? - Внрощуємо їх без гер­ біцидів і мінеральних доб· рив,

тому

нітратів

у

них

мінімальна кількість, яка не перевищує

В

-

норми.

школах

водиться

міста

навчання

в

про­ дві

зміни, що нераціонально. Як внАти з такого стано­ вJ)ща?

- Будувати більше шкіл . Посильну участь зобов'язані· взяти в цьому підприємст­ ва.

надто

ланкою? його склад

велнкий.

Тепер

він втричі менший, і справи не погіршали, але, повірте, хороші спеціалісти завжди потрібні.

Чому

-

сяць.

-

ЧН вважаєте Агропром

був

ство

не

. оренду? - Ми мося,

ваше

переходить

добрий

-

зультат

на

за модою не гони­

господарському

маємо

4240

господар­

працюємо на

повному

ре­

одержаЛIf

тисяч карбованців над­

планових трудового

прибутків. колективу

зу їх. розподілила ціальні потреби.

Які форми молоддю вувати?

потрІбно

Рада

со­

роботи:. застосо­

На мою думку, немає потреби виділяти молодь. а слід постійно працювати 3 усіма категоріями людей.

Ваше ставлення до цІ­

ноутворення?

- Тут є над чнм поду­ мати. З одиого боку. НIiA1'\:)

логу пройшло

обговорення

передвиборних платформ каидидатів. Наші кандидати дали відповіді на численні запитання, що

стосуються

ла,

що

політична реформа,

яка проходить в нашій кра­ їні, проводиться народом і в ім'я народу.

Об'єктивно оцінюючи ко­

Наше на

довір'я

тому,

що

Лоха П. Ф. не лише прого­ лошує

напрями своєї

робо­

ти в ВеРХОВНій Раді СРСР:

різних сторін ЖНТТЯ вибор­ ців. регіональних і загальних

жного з кандидатів. вибор­

вирішення

проблем.

комісі­

ці в більшості своїх внсту­ пів відмітили, що найбільш

питання. екології,

накази

конструктивною

кону про молодь, поліпшен­

єю

Виборчою

зареєстровано

виборців. Зустріч ще раз

засвідчи-

є

програма

депутатської діяльності Пе­ тра Федосійовича Волохи.

у

ди иародиих депутато ХХ СК./lикання.

радгоспі?

чоловік, 3 них по­ над 800 жінок. 113 служ­ бовців та ІТП.

-

1230

-

Скі ... ьки

-

Вважаю,

Анlв HaдaЄT~

відпустки?

що

відпуст­

ки у всіх працюючих повин­ ні бути не менше 24 робо­ чих днів.

Яка ваша думка ЩОАО

-

вксунення

двох-трьох

і

більше кандидатів V народ­ нІ депутатн на одне місце?

Позитивна. В цьому і

-

полягає

демократизм

нової

виборчої системи.

Кандидати в народні де­ путати

ІІе

ухилялнея

й

званих· «гострих:.

тань,

вони

ставлення створенні

від

запи­

висловили

своє

ЩОДО участі у правової держа-

. ви,

дали програми

оцінку проекту Hap04,!:J0ГO руху

Украіни за переifудову, вн­ словлювались

за

кращу

ор­

ганізацію відпочинку дітей, поліпшення медичного об­ слуговування

населення,

збільшення виробництва лі­ ків, вжиття термінових за­ ходів у розв'язанні еколо­ гічних питань, споруджен­ ня газопроводів у сільській місцевості, прискоренні бу­ дівництва житла, культур­ но-освітніх закладів, шкіл, лікарень, що й покладено в

основу

діяльності

кож­

ного.

Після запитань були

за­

тверджені накази виборців кандидатам у народні де­

путати СРСР: Зустріч

продемонструва­

J/a яскраве свідчення єдно­ сті партії і народу 8 роз­

в'яззнні

назрілих

питань,

що виникають в процесі пе­ ребудовн нашого суспільно­ го

жнття.

Наприкінці О. М. Іщенко відповів на запнтання. що <Стосувалися

конкому

компетенції ви­

міської

Ради

иа­

родних депутатів.

€.

ФЕДЯR.

грунтуєтьск

продовольчого проблеми цін f затвердження За­

ня соціального забезпечення пенсіонерів, захист материн ..

депутатІв

Скільки працюючих

-

норми.

дарстві

яльність.

ІХ сесія районно! Ра­

Cec1Jl

обroВОРИJIа та­

кі питання:

Про хід 8ИКОнавіРІ в район1 38КOHOД8BCТJ8 про

та

ОХОРОИJ

природи

захоЛів

по

aO.ll1I1. І!КО./Іогічвооо

шеиНJO стаИJ

навКО./Іишнього

середовища (доповідач - перший заступвик І'О./Іови райвикоикому А. В. БерезовсьJCиІ, співдоповідач 00./Іова посТіЙио!· комісі! по

агропромиC./lОВОМУ

КОМП./lексу та охороиі природи л. В. С./Іабо­ ДJlиюк). ня

Про роботу праВ./Іів­ райспоживcnі'nКИ

по

виконанню

постанови

ввмог

Ради

Міні­

стро СРСР від 5 с~пия 1888 року 4Щ»0 иевіAJUIа,цНl захо­ ди щодо ИO./llпшевня

торгове./lьиого

общ­

говування

насе./lення.

(доповідач

-

раЙспо8Савспl./lки

ГО./lова

В.

І.

Гузенко, співдоповІдач - І'О./Іова постійно! ко­ місі! Ііо торгімl та грома,цському

ваиию А. І. Про цій,

харчу­

TeC./lJi).

хід

зауважень

виконання і

пропози­

ВИC./lОВ./Іеиих депу­

татами ва п'ятій сесі! рalонноl

Ра,ци

иарод­

них депутатів хх СК./ІИ· кання (доповідач секретар раЙ8RJCОИКО­ му о. С.Ра'lВВСЬка). ПовіДОМ./Іення деПJ­ тата від Погребlвсько­ го B~P'lOOO окрУ1'1 .NiI 84 М. І. Бондарев­ .а про роботу на ви­ борчому ОКр)'зl.

З

обоовореиих ви­ .

тань сесія приlНJl./lа відповідні р1mеНИJl.

СесіJl

РОЗГ./lJlll1./1а

.також

організаційне пнтання. В зв'язку з переходом на іншу ро­

боту П. М. Бі./lика се­ сія затвеРДИJIа' зав1,цу­ ІО'ІВМ оргaнlзац1йно-ін­ СТР7К'lOРСЬІСВМ віддl­ ./10М

ства 1 uтииства. а що най­ гOJllJlllii:lпe -' уже cЬOГQДHi Івтіmoe їх у своєму госпо­ к~ндидат Во­

народних

в

відра­

на

-

-

Ради

грунті, кількість нітратів них буде більшою.

вирощуватн овочі в

розрахунку,

кінцевий

торік

раАонноі

14 березня цьооо ро­ ку в запі засідань рай­ викоикому відБУ./lась

Коли

так

- Підтрнмую таку пропо­ зицію. В своєму господар­ стві вже вирішили цю про­ блему.

-

вн­

допустимої

протягом

2-3

бюрократичною .- Справді,

що

менше

встановити

для жінок в-годинний робо­ давати

становище.

в

працевлаштувати

Голосую за перебудову

комбі­

ки вІдбулася зустріч вибор­

забезпечені

Думаю, що через два

Калннів­

ців з кандидатами в народиі депутати СРСР Олександ­

бу­

овочами?

радгоспу

броварчани

вдосталь

днями в будинку

«Тепличний:.

будувати

овочесховища.

дає

Багато різноманітних за­ питань надійшло і до П. Ф. Волохи. - Яка ваша думка від­ НОсно залуче"ня міського

ного руху Україии за пере­ будову?

нату

в кІнотеатрі ". Броварів~

Такими ж чі1:КИМН і діло­

Ао

культурн

березня трудящими

вими були відповіді на за­ питання Г. М. Грінченка.

овочі, але на збирання їх запрошуємо людdl, бо ще не можемо обійтися без

Цими

Ми­

яка ·відбулася

тому

уже

-

та ·ГеннадlЄм

ГрінчеНКОllf,

й зростає щороку її кіль· кість У власників. - А ви маєте у власно­

-

ній

Києво­

для

аж

самі

В

по

хаЙЛОВJlчем

Потрібно

овочах,

- 140 міліграмів 'в 1 кі­ лограмі огірків. Це значно

ін­

наflВищих

краін",

вирощуємо

проектується.

місті.

СесІя

свою

рощує господарство на гід­ ропоніці?

до

в

Ми

-

у тепличних

програму

це

проекту

кандидатів

Волохою

продаємо

Яка кількість нІтратів

-

- Якщо станете народ­ ни .. депутатом СРСР, чи ..отові відстоювати свою

села

Ваше

сlйовичем

ми

но підвищувати.

Більше виробляти, щоб було що продавати. Ми безкоштовно видаємо своїм трудівникам кормн

положення.

станціях

Ціна З коп.

продукцію і до неймовірно­ сті виросли ціни на ком­ байни, трактори, машинн. Ціни на продукти харчу­ вання, вважаю. не потріб­

.чому округу .Ni 472 Олександром Олек­ сандровичем Андрія кою, Петром Федо-·

13

'Саме такою була зустріч

дешево

Святошitнському територІальному вибор­

запитання.

роботи.

-

у народнІ депутати СРСР

В передвиборній кампанії зараз три­ ває чи не найцІкавіший період про­ ходять зустрічі кандидатів у народні де­ путати СРСР з виборцями. Проходять цікаво, заінтересовано, жваво, з внкла­ денням конкретних передвиборних плат­ форм, іх обговоренням, вІдповідями на численні

*

П'ятниця, 17 березня 1989 року

У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ СРСР

ЗУСТРІЧ ВИБОРЦІВ З КАНДИДАТАМИ

подарСЬКі району?

рога

*

Nv 44 (7745)

ро"у-вибори If,ароднцх деnутатl8 СРСР

О. Аидрlяки. ЯК мене інформували, пнтання, сказав віи,

-

НАРОДНИХ

оплесками.

Коротким вступним словом збори відкрив голова міськ­

виконкому

*

року·

/989

РАД

Перевагу 04ержить наЙЛОСТОЙНіWИЙ

Понад 400 чоловік зі­ бралося тут, щоб познайо­ митися

1937

КОМ V НІС Т .. Ч Н О І ПАР Т JI V КРА І Н Н, Д'ЕП)'ТАТІВ КИІ8СЬ КОІ ОБЛАСТІ

MICbKOrOKOMITE~V

РАНОННО'

рalвиконкому

В. М. КМИННЧ8Ико.

Звіт вро сесЬо ';Уде

надРуковано.

та громаДській ді­ Тобто

висунута

ним програма перевірена в реальному житті.

ЯК агітатор я закликаю виборців району голосуватн за кандидата аіА народу Петра Фсдосіilовича Волоху.

А. МУЗИЧУК, агітатор Кllлииівської ви­ оорчої діЛЬІІІщі.

18

березня

1989

рону о 1О годині ран­ ну в будинну ну.nьту­ рн заводу «Торгмаш. відбудеться Міська мон­ ференція ве1'еранів війни і праці.

Президія мІсько! ради

ветеранів.


+

нове

2 сто"інка.

ВІД ПЕРШО'

сІм

по­

ходу

швид-

ще

ні

заводі

Інженер

швидко

цеху

нового

тросом

стале-

трубу

у давку 1> І чІпляє її за гак

ковша екскаватора. ПІд­ йом І труба повисає в повІтрІ. Поворотом ковза­ в

траншею. ТаkИМ чином вІн сумlщує функцію екс­ і

кранІвника.

траншеІ

часткове

дна

ведуть

трубоукладачІ Василь Іва­ нович Осьмак та ВІра Ии­ рилlвна Цвіркун. Техн!ч­ керівництво

ка

коІ

кілець засип­

дизельно­

го трактора ДТ-75 маши­ ніст Василь Петрович Антонюк.

СьогоднІ на озброєннІ буДівельникІв нова тех­ ви­

сокопродуктивна.

На знІмках: нІвелює 8нконроб С. О. Селез­ ньов; монтаж трубопрово­ М 3Jlнaoвol каН8Jllза~ll.

В.

укладки

леннІ

випасІв.

ряків.

року

Населенню

автора.

труб зливово! каиаліза· цП здІйснює досвідчеиий виконроб С.О.Селезньов. ЩОб не було нІяких вІд­ хилеиь вІд проекту. Сер-

Минулого

юбкнх

т IЛhНИ-НО повернувся

з Донеччини, де мав зустріч з шахтарями, хлlборооами. партіЙцями. з молодими

трударями,

чи-

никІв був значно пlдlрва-

ний. Однак пІсля спокІй­ них роз'яснень. хай прос­ титься менІ моя нескром­ нІсть,

чимало

з

розгнІва­

мало з котрих завІтало І на доброчинннй вечІр,

них товариШів змІнили свою думку про СпIЛі\У

кОШти від

на позитив.

культури

перший

якого наш фонд перераховує

внесок на

як

розвІЙ

А

роз'яснював

торІї,

що,

Товариства

української

граму

мови

Т.

України

Імені

Г.

Шев-

я

читаючи

за

цем слово «проект». Себ­ то, опублІкований в «Літературній УнраУні» до­

валися в благосприятливій атмосфеРі. ЗрозумlЛО, що чимало було Й 'запитань щодо проекту програми Народного руху України за перебудову. ВІдчувалося,

куме"т треба розглядати не в ІмперативІ. як уже дІючий, але лише як про­ позицію, як один Із варl­ антІв, котрий виставля­ ється на обговорення. Бу­ де він прийнятний, чи

що чимало із дискутантів знали про цей документ «на слух». З переказів

прийнятий, чи громадсь­ кІсть його визнає неспро­ можним -- то вже спра­

ва справді Не

затуляти

даж

У

трактувати

гляд

вельми

схоже.

«кухні)),

як

насправді, обставина,

двозначно. До Історії, вити,

про

так

питання.

1

воно

одначе

би

яку і

не­

мо-

листопа-

Не втаю, що після подІбних «ГЛОРИфlкацій», а

да 1988 року звІтно-виборнІ

стосувалися вони переважно «групи київських літераторів». я відчував,

збори київськнх літерато­ рІв доручили новообрано­ му naрткомові (яииА я

що й~ до трибуни. коли ліміт

довіри

до

маю

письмен- створити

селах

ЖеРДі В­

ської сІльської Ради на­ родних депутатів 838 дворІв ..37 з них викори" стовується

мІськими

телями під дачі. процентах з 801 жителі

мають

у

господарствІ

жи­

В 45 двору

власному

корів,

процентів

50

заходи,

ван!

задоволення

на

треб

спрям,,~

по­

населення.

Для

проведення

сивнІшої,

інтен­

конкретної

ро­

боти по збільшенню ви­ робництва і закупівлі тва­

худоби, утриму­ кожному дворІ є птиця. У програ­ мІ «'Подві,р'я» бере участь 467 дворІв, в то­ му числі 43, де живуть ветерани Великої ВІтчиз­ няної війни. Виконком сільської Ра­ ДИ,

адмінІстрація

пу.

рада

і

радгос­

ветеранів

праЦІ

провели

війни

чималу

роботу з населенням. Нон­ кретно

вивчили

можли­

востІ задоволення потреб населення з метою зБІль­ шення

які

РИНИЦЬКОї

утримання

лями худоби і

жите­

птицІ, зро-

зІ,

коли

ми

апелювали

б,

припустимо, до

громад­

продукції

ви­

адміністрація рада ветеранів

війни

і праці вирІшили: -- визнати необхідним здійснення на території сІльської Ради комплекс­ HOr програми «ПодвІр'Я»; -- затвердити обсяги матеріального забезпечен­ ня

радгоспом

Радою двір'я»

і

сільською

програми В цілому

кожному

двору

дальність

за

програми

на

«По­ по

і

зокрема;

покласти

вІдпові­ виконання

зоотехніка

радгоспу по господарствах

особистих А. П. Бу­

рикіну;

молодняк

великої рогатої 60 процентів ють СВИН.еЙ. В

під­

честь

загальнІ партійнІ

очолювати)

«Ініціативну

уже

на

в

роз­

парткому.

Ознайомившись з ним

документом,

хавши

членІв

пода­ вислу­

парткому

(а не всІ з них були за публІкаЦІю прІзвищ ЇХ не називаю, на відміну від декого, без їхньої зго­ ди вони самі оБІзвуть­ ся, коли захочуть), так от, ознайомившись уже

сназав,

30-40-х рокІв, де· надибають щось

семи

правових,

основу

запропонована

не зробити це чІтко

писи вони

9

А жителька села Пlд­ лlсся О. К. Осьмак про­ дала державі майже 18 тонн молока та БІльше 12 центнерів м'яса.

ла

проектом

часо-

по

всі

сиажу нижче, змушує ме­

в

нІж

тонн молока та майже по 400 кlлограмів м'яса.

допомога

з

більше,

програму,

одна

заглянути

креслено

путатів. радгоспу,

охоплює

по-

радимо

На­

І. К. Земляк. З Іхнlх подвlр'Ув надІйшло в про­

бальну

якісну

по-

і

по

ветера­

ранзі «Народного руху України за перебудову». Саме ця нова модель бу­

на

авторів

кращнх

wy

було

«таврувань»

з

вважаються

ськостІ в такому варіанті. ян передбачає опубліко­ ваний проект, то мені не зрозумІло, як, хто І зав­ дяки якому механізмові реалізовуватиме цю гло-

них «ізМіВ1). ВІднесемо те СУМЛіння

сіл

групу СпІлки письменни­ кІв сприяння перебудовІ». Така rpyna незабаром бу­ ла >створена. Одначе на одному з пленумІв СПУ (а не на партійних збо­ рах) пропонована група була вже виведена на Ін-

пропоновану програму І як одностайну версІю всІх, без винятку. пись­ менників. Я б і не роз­

дІбних

.охоплення

стада,

яке

всього

знаходиться

особистих

підсобних

подарствах

громадян,

зоо­

ветобслуговуванням, ним

комплексом

нічних заходів

в

гос­ пов­

агротех­

по догля­

--

і

здійснення

надання

ІЮН­

практич­

ної допомоги в реалізації заходів, визначених про­ грамою, затвердити комі­ сію в

складІ:

Талах

М.

виконкому

І.

голова

-

сільської

Ра­

Захарlвка расівка -- 94,

Мельник В. І. ректор радгоспу дівський» ;

ди«}Кер-

-- 54, Нуйбишев -- 25. Михайлівка 42 (22 гектари з них комБІнова­ ного

користування).

Всього ж буде виділено 280 гектарів пасовищ;

750

населенню

МЕТОЮ

СТИМУ-

ЛЮВАННЯ ВЕЛЬ

вете­

ЗАКУПІНАДЛИШКІВ

не буде підзвітний ніко­ му. З цього приводУ я за­ питав, на якій Підставі і з якого б це дива «рух» збирається привласнити роль

своєрідного

нича»

всіх

жаль,

мої

--

корови

згідно

догово­

сіна

-- 300

ру.

,Продати кілограмів

ну

на

зданого

молока

кілограмів

тонну

кожну

на

-

молока,

і

вся? з

тон­

300

і

KO~

зданого

по­

над 1500 кілограмів. Окрім того. по 300 кі­ лограмів сіна на кожну голову молодняка, стіль­ ки ж -- на придбану ко­ рову або нетеля. Зернофуражу -- за ко­ жен кілограм живої ваги зданої худоби один кіло­ грам;

продаж

соломи

не

обмежувати, а силосу і кормових буряків _. згід­ но договорів.

ЖЕР ДІВСЬКА ЗУЄТЬСЯ

СІЛЬ­

ЗОБОВ'Я·

ЗАБЕЗПЕЧИ­

ТИ: продаж

-

молодняка

-

голів

7000

птиці;

200

грамів

комбі­

кормів на кожен нілограм зданого молока, кіло­

2

грами комбікормІв на нілограм

зданоІ

--

живої

ко­ ваги

худоби; продаж будівельних

матеріалів,

жень

одержаних по згідно розпоряд­

і

райвиконкому.

Закликаємо тримати нашу І

актнвно

включитися

виконання проrрамн!

жучи,

всіх пІд­ ІнІціативу у

Продовольчоі

затуманюють

істи­

ну.

ЦИТУІІ) Івана Федорови­ ча: «Пр()~кт програми На­

На

родного руху України за перебудову був прийнятий на загальних Зборах ки­

не-

ївських

«пого­

сумніви

продати

поросят, молодняк великої рогатої худоби-­ в міру потреб. .нетелі І

фондах

Хомич С. М. ран війни і праці.

12, Та­ Підлісся

24,

жен

ди;

З

громадського по­

голів'я худоби в кожному з сіл. Зокрема: Жердова - 29 гектарів, Вільне -

СЬКА РАДА

для

тролю

ними для

письменників

і

паль-

громадськості.

варто

кривав

жнтелl

адміністра­

рад-

господарств,

ко розважливий аналІз підмінявся «атестацІями» типу: «енстремісти», «ведуть до розбрату наро-

дІв» і так аж до горезвlс-

ЗАБЕЗПЕЧИТЬ:

-

перебудову,

3а оцІнками господарІв, бесІди І дИскусії, хоч 1 гостро. а все ж вlдбу-

відгуків у пресі. де нерід-

«ЖЕРДІВСЬ­

про­

не

Інших. з тих

РОЦІ

1989

руху

ченка..

пуБЛlкаЦlЙ С

ТВАРИН­

В

ауди­

Народного

варто

того,

з

господарства.

конком Жердівської сіль­ ської Ради народних де­

надано

року

коопера­

тонн.

разом

цією

ви­

Радою. сходах

нн війнн І праці жнтелі Тарасlвкн С. М. Хомнч та

сприяла зростанню обся­ гlв виробництва, продажу державІ тваринницькоІ продукціІ. а значить І Ії споживанню.

28

Кращнми

локо 184 тонни комБІ­ кормІв І 82 тоннн -- на Надана

споживчу

-

рад­

м'яса,

вчені сільською їх обговорено на

бу­

праву

стрІчному продажу на мо­

м'ясо.

тварин­

виді­

послуr fавтопослугн, заго­ тшля палива, оранка, об­ молот урожаю, газнфіка­ ~іи. -- переважно вете­ раиам війнн • праці, сі­ м 'им загнблих ва 21 'lН~JlЧУ карбованціВ. Внконкомом сільськоІ Ради оргаНізовано продаж 8500 голів молодника .'lНцl. Через споживчу коопе­ ~ЦІЮ надІйшло для по­ требнаселення по зу­

БЕНДИК.

фОТО

кормами,

тонни

продалн на ринках 384 свниі. Це приблизно ~40 центнерІв м'яса І сала.

селенню ародано (згідно договорів з' радгоспом) 263 головн МОЛОДНJlКа ве­ ~нкoI рогатоІ худобн, 89 нетелей І телJЩЬ, 26 ко­ рів. З метою дальшого розвнтку особнстнх під­ собних господарств жнте­ лям села відпущено БІль­ ше 2()() тони сіна, стіль­ хн ас 1С0м(іікормів, понад 500 тонн кормових бу­

меха­

тому й праця їх

ЇІ

продано

133

Окрім

госпом «ЖердіВськнЙ. на­

операцію

ковшем

ченні

закупівель

сіл

цІю

не­

стання

населенням

свою

надає

~ннулого

викинутим

виконує

радгосп

У

тернторlІ

ницької продукції. Потреби в кормах, дівельних матеріалах

через

обхідну допомогу насе­ ленню в придбанні мо­ лодняка худоби. забезпе­

оглядових колодязів

Цю

акуратно

ніка.

продукції.

на

ЖердІвськоІ сільськоІ Ра­ дн, продано 910 тонн мо­ лока. Це становить май­ же 2900 кІлограмІв вІд коровн. Згlдно договорів госпу

і продажу держа­ надлишків тваринниць­

ві

чергу

траншей

грунтом.

по розвитку осо­ підсобних госпо­

дарств

стикІв

із залізобетонних робиться зворотна

нічним

«на

ша машиніст вправно носить конструкцІю

роботу бистих

ус­

сполук

труб. монтажу сантехнІчних

- народних

рада ветеран!в в!йни і пра­ ці ведуть цілеспрямовану

корпусу

чеканки

знаходяться

ЖердІвської

Ради

депутатів. адмІністрація радгоспу «Жердівський»,

іме­

6.

М

Після

розвертає

бере

планування.

Виконком

сільської

по­

продовжує

КИЯ»

.....

ДУ 'за пасовищами, відведе­

пІшно працювати і на спо­

БІля них уже чатує бри­ гадир трубоукладачІВ Ми­ хайло Прокопович Ро­

не

на

металургії

рудженні

на

лопату в бік 6-мет­ рових чавунних труб. По-

У

ПРОГРАМУ "ПОДВІР'Я"

ні 60-річчя Радянської УкраІни вкладали першу каналізаційну трубу. Ни­

Машиніст енскаватора ЯкІв Юхимович Василев­

каваторника

працює у Ниїв-

Інженерного

тугоплавких

Він

ПРО КОМПЛЕКСНУ

будІвельному

рошкової

на

метрІв.

вим

року Селезньов

рівництвом

траншею г либи­

гацькиЙ.

І

будівництва тресту NQ 5 Головкиївводбуду Мінбу-

лопата

подовшала

ський

рейкою.

допомагає бри­ П. РогацькиЙ.

1961

С. О. Cbl<OMY

ною більше двох метрІв. Кілька кубометрІв вики­ нутого грунту і тран­ шея

та

управліннІ

екскаватора

копає

РАДГОСП

нівеліром

ду УРСР. Це під його ке­

МеханІчна

ко

ристується

З

.мІста

гусеничному

НИЦТВА

3-метровою

но.обудовах

тужного

РОКУ

1989

гlй Олексійович уМІло ко­

тут йому гадир М.

БЕРЕ.зня

17

ПРОДУКТІВ

ТРУБНи. 11а

життя

всуцІль,

а що

не

уривками

програми,

в

такому

комунІстів

жит­

тя суспільства, вІд політичних, економічних, морально-етич­

них, фіЛОСОфських, еколо­ гічних. демографічних, на­ родознавчих тощо. Якщо прийняти цю модель, то доведеться

ЯКИйсь

створювати

надапарат,

що

кІлькісно перевершить іни­ нІшній партійний І уря­ ДОВИЙ в сукупності. Хоч розділи, де йдеться, зо­ крема,

про

екологію,

ймовІрною оперативністю потвердив цілий хор «по­ радників»

з

усього

Одне

тю

дидата

і створити

«ІніЦіативну групу Спіл­ ки письменникІв України

конче

не­

Я

ній

НИїВ» в

Ниївської

сприяння перебудовІ», себто спочатку у самій

тиме

Спілці. Та навіть і. в ра-

всі

без

ри

суспільства.

право

контролювати

винятку

структу­

сам

же

переБІг

по­

чини­

куванням у газеті «ВечІр­

ти,

ма­

прото-

ти так у зв'язку з опублі­

Насторожило мене й те, що НРУ мислиться ЯК котре

на

доскіпливіс­

вимушений

обхідні.

новоутворення,

проект

такою

викладаю

І

і

з

кольною

Дій?

справедливі.

слово,

Ч ОМУ

ву,

ва­

програ­

ся.

мо­ га­

проекту

парткомі не приймався уже хоча б з тієї причи­ ни, що вІн не голосував­

раНТії народовладдя, які унеможливлять будь-які прояви культівських де­ формацІй, як на мене,

історію,

горба,

ми.

з

культуру,

з-за

яким не Чорнобиль чи, скажІмо, Чигирин, а саме наглядацькі фуннцlї руху видалися найважливішими

я

ріанті партком не може П прийняти, оскІльки нам бу ло доручено згаданими зборами вивчити пропози­ цію

котра

сторони

Інтерв'ю народні

першого

кан­

депута­

секретаря

письменниць­

кої організації, нашого ві­ домого поета Івана Дра­

ча.

На жаль,

у своїй бе­

сіді він припустився точностей, які, м'яко

не­ ка-

загальних зборах Інститу­ ту лІтератури. До складу ініцІативної групи, окрІм мене,

як

голови.

входила

більШІсть ЧлеНів партко­ му Ииївської письменни­ цької

органІаЦії,

Б. Олійник,

а

саме:

Ю. Мушке­

тик, О. Мусієнко, П. Осад­ чук, Д. Павличко, Б. ро­ гоза, В. Маняк, С. Тель­

нюк, В. Терен, С. Греча­ нюк, М. Слабошпицький. А. Дімаров. Активно до­ помагали нам М. Шевчен­ ко, П. Мовчан та інші ПИСІ,\lенники

... ».

Шановний Іване Федо­ ровичу! Але ж названим Вами особам загальні пар­ тійнІ Збори доручили ство­ рити

«іНіціативну

групу

Спілки письмеННИкіВ спри­ яння

перебудові» (знову підкреслюю), а не «На­ родний рух УкраїнИ». А Це

вже

кове

наВІТь

з:wlщення

не

випад­

понять, ;,

а РЩ


0000" мо" ООО м,..,.. оо"""" е ом" tOOO 000000" МОІООООО 000000 0000000 о" ') ') о о"" о '". о"" о. 00000" о ') 0.0""',, о о о о о о 0000 •• 0000.00 00000"., 00001000 ООО""" 0010 О" OO~ ~~

~OO~~M

БЕРЕЗНЯ

17

нове

РОКУ

1989

життя

3

сторінка ......

Нам Відомий педагог Сухомлинський у

В.О. своїй. віддаю ді­

Дорожчим

книзі « Серце тям» писав. що підготовка до вступу в організацію юних ленінців і все жит­

Готуючи жовтенят до вступу в пІонери, треба пам'ятати. що піонерська організація - це організа­ ція не для дітей. а са­ мих дітей. В цих словах

тя

піонерського загону lіа­

винні виховати у дітей глибоке почуття любові до

нашої

лІ.

политої

юного

стане

все

для

мостійності

піонерської

кров'ю борців

організації

самовряду-

організацІї

-

підроста-

ючі пролетарІї,

І вони по­

зав,

що діти

виннІ

допомагати

тися

на

совість.

справжнім

бути

товаришем.

І ось уперше в житті ваш син віддає піонерсь­ Як важливо, знала, що її

зараз бачать батько і ма­

ти,

дідусь

і

же

навіть

в

ший

бабуся.

нІсть.

Любов

щини

незалеж­

до

Батьків­

починається

бові

до

того.

дитина

свої

І

лю­

бачить

кожного

вулиці.

з

що

--

дня.

мІста.

села.

Батьки повинні допомогти дітям побачити

~pacy те,

рідної

що

природи

створено

радянської ця краса дитяче

і

руками

людини. Але хай ввійде в

серце

разом

з

думкою, що не було б ні нвітучого саду, ні ласка­ вої піснІ матері. ні солод­ ких снІв на зорі, якби хо­

лодним осіннім ранком 1943 року не упав на берез! Дніпра. скошений кулею ворога. 19-літній юнак Із РосІІ чи Назах­ стану. Вірменії чи Гру­ зії. Проходячи з пам'ятника

ля

воїнам, них

розкажіть

дІтям,

свого

сином бі­ загиблим про

розкажіть

дідуся.

захищали

про

батька,

рідну

які

землю.

як боролися радянські во­ їни за щастя в рідному краї на цих луках і по­ лях. де вдячні нащадки поставили їм пам'ятники.

цlі гонІв

-

в

Киів

ВИВНКJlа

ннчники на

одиому

пожежа.

вlдчепили запасну

вели

гонь

електропоїздІ в

знищив

Із

ва-

ЗаJllз-

Аого І колІю.

дерев'янl

кон-

ськими

вам

в

чи

що

знаєш

ще

до

ти.

ПотерпlJlИХ ваИНА

велика

країни!

народної

УРСР

якІ

всі підстави на усrniшне вирІшення програми «Жи­ тло-2000.

В.

та

СРСР.

сІрниками. в будинку

загорlJlась н. Ша­

€.

працІвницІ

КОJIГоспу

ВЕЧІР ДЛЯ

Інспектор

( Продовження, Початок У NtNt 38, 40, 41,

вечір

відпо­

з

дві

години

великою

насо­

гуморесни.

які

читав

Марюга. То був прекрасний

ве-

чІр відпочинну.

А. ГРИШКО, П, АР­ ТЕМЕНКО, ветеранн ві­

гудзь.

Йнн.

держпuжнагляду.

сом,

стоячи

щов. ня:

лека історія. можуть по­ шкодити найблагородніші

природи.

оБОРОНі

від

ідеї.

ДОМСТВ.

які

Я Jjоблю норекцію на, МО;t;.JlIIЮ. особливо емоцій­

Я твердо стою на тому. що

ниіl (Т<lН. в яному писало­ ся й говорилося. АЛе ж

сили.

коли

ми

виступаємо

в

помічати

лі політинів, то тут емо­ ції мають поступатися су­

ВОРІЙ логіцІ.

, , :::

,'",-'._,-",

..єУЧА€НОСТI

А логіка

хочемо

ми того

двигає

до

чи

І(я.

ні, по­

висновку,

внІ

ціЮ, не міг як письменник допустити. щоб вона з'я­ вилася у світ У тому «пер­

вісному» рІМ

вигляді.

де

ок­

інших,

рясніли й суто

стилістичні

неоковирності.

Проте, нує

згодьмося, що

таки

різниця

няттями

іс­

між по­

«виробляти»,

«редагувати»,

тим

паче

«доредаговувати».

Ноли

якась

названих

частина

товаришів

з

пра­

правом

не

нонтролювати.

гарантує

саме

Відтан дивує те, що се· ред «супротивників» про­ екту Програми у «ВечІр­

даючи

вати

але

нувати

партком

запро­

має ВИI\О­

передусім рІшення

загальних зборІв ниївсы\хx письменників - комуністів, на чому я наполягав і на­

полягатиму. мемо

І

звітувати­

проент програми, був на­ лежний за статутом кво­

рум?

ПодІбні

загальни­

партІйними

зборами

ті», на

KQTPi

тільки спілчансьної парт­ організації, а не, скажІ­

паднах

ми

мо.

Інституту

лІтератури

«неточнос­ в інших

не

ви­

звертаємо

уваги, в даному разі, Яl\ свІдчить не така вже й да-

мови

слово,

всіх,

хто

пра­

конкретно ділом. а

шому

не

суспІльству в

доко­

ріННому оновленні. По­ дібний Центр ПОТРібний для

аби

миром-гро­

мадою зносити

того,

всІ бюро­

нратичні паркани,

які

ще

й нині виростають на шля­

чималого

І·УРТУ письменнинів у то­ му, чи на загальних збо­ рах, де параграфувався

перед

ми

ми

сумніви

реаль­

денлараціями. сприяти на­

не

ва,

програми,

гне

спові­

понованої пленумом СПУ, то це їхня особиста спра­

над виробленням

проенту

і

української

одне

члени

плюралізм,

осередки.

давно

імені Тараса Шевченка». «Спадщина». «Громада». товариство ветеранів, « Ми­ лосердя». «МеМОРіал». Українсьний фонд куль­ тури. Дитячий фонд, -

волевн­

сприйняли документа. І ЯI\ЩО вже зайшлося про точність, то варто б з Фантами в руках спросту­

цювала

СТВО

народу.

цІ» не названІ І тІ парткому, які теж,

вже

но працюють на перебу­ дову. Такі. як, зосІбна. «Зелений сВіт», «Товари­

підганяти всіх. хай навіть j Іменем народу. набуває обрисів такої невизначе­ ної гіперструктури, яка й явлення

гальмІвні

намагаються

самодіяльнІ

котрі

ЩО

коли Н РУ в пропоновано­ му непідзвітному чині, але з

ті

СТРИJ\lати перебудовні процеси. Отож, і зараз обстоюю пропозиціЮ: створити Ноординаційну Раду (чи Центр), який би об'єднав усі конструкти­

ро­

лі кандидатів у народні депутати, себто уже в ро­

" ,' -,, :,""':

всі які

ху

.

всенародного

поступу

.

А коли треба, то й засукав­ ши

рукави.

допомогу

виходити

на

реставраторам

наших поруйнованих свя­ тинь, будівельникам ліка­ рень

та шпиталІв

для

руну

твердо

стояти

засилля

стечко

і

ліс. Нрим

ві­

посягають

і Хортицю.

в

на

Бере­

Голосіївський

і

Чигирин. Від­

ект тенсту запису Мики­ ти Сергійовича в Книгу почесних гостей корабля. По-друге ' - бери катер, команду чоловін 5-6 І

лодом

ЗРОЗУмів, товаришу адмірал! І все-таки від цих слів ме­ ні стало не по

Товаришу адмірал. ме·

-

пишіть три ту: один -

--

гий тій

нищителІв

наші

наці­

святині.

й вІдстоюва­ реноме

даючи

пи­

гiДH~'

будь-яким намаган·

обзивати

його

різни­

«ізмами».

до

чого і

сьогодні

вдаються деякі газети пІд приводом

«обговорення»

згаданого

вище

програ~1И

проекту

НРУ.

Напередодні ювІлею

цІонального

Шевченна,

175-літ· нашого

генія

Т.

на­

Г.

згадавши його

настанову

неложними

казати

правду,

ус­ да-

вайте затямимо соБІ, що цей припис стосується всіх без ВИНЯТКУ. завжди й у всьому.

Борнс ОЛІПНИЦ,

( « Радянська YllpaїHa. від

варіанти проек· офіційний, дру­

шось середнє, а тре­ простіше. тепліше,­

сказав він хоч і тихо. але рішуче, голосом, який не допускав ніяких заперечень. - Щодо другого питан­ ня то найголовніше­ вибрати з мисливцями кра· ші роги оленя і до ранку приготувати їх для пода­ рунку Микиті Сергійовичу. Відполіруйте. закріпіть на кедра

або горіха,

І' на пластинці ви­

гравіруйте текст: «о. Ас­ кольд. Жовтень 1959 року».

- Не встигну за ніч цьо­ го зробити, товаришу адмі­ рал. й

-

жахиувся

я.

-

Та

інструментів немає.

-

у

вашому

лейтенантом внм

з

ПОМІЧНИКОМ

В.

П.

направилися

Петро­ на

Ас·

КОJ1ЬД. Катер доставив нас на берег. А далі -, авто­ мобілем

ва.

глнбнну

остро­

Зупиннлись біля

ВОГНІІ·

ща.

де

в

мисливці

«трофеєм». ходиться

займались

Спитав.

де зна·

командуючий

бе·

реговою обороною Тихо­ океанського флоту генерал

ФедюнінськиЙ. Мені показа­ ли

на

величезну

палатку.

Коли зайшов до неї, посе­ редині побачив нерала. який представився.

одного ге­ вечеряв. Я доповів

про

мету свого прибуття. Він спокійно вислухав. продов­ жуючи їсти. і. ймовірно. вловивши

моє

пов'язане з рала.

хвилювання.

наказом

адмі­

сказав:

- Не хвилюйся. капітан­ лейтенант. Зробимо. Від­ шліфуємо, закріпимо, вигра· віруємо, і тут запроснв нас до столу. який ламаВСIІ від різних продуктів. Під час перебування Ми­ кити Сергійовича на коРаб­ лі я знав. що їжу готува­ ли кращі коки флоту, аси кулінарної справи. На ко­ раблі разом з Хрущовим був і його особистий кухар - років 30-32. Середньо­ го зросту, підтягнутий.

Одиого разу під час ду

а

розпоряд­

разом

я

випадково

обі­

зіткнувся

ним в коридорі. Він

ніс

го.

високе

та~и

ТРОСІВ.

командира корабля .капітан·

ні ніколи не доводилося ду­

мати за Голову Ради Міні­ стрів СРСР. І тим більше за Першого секретаря ЦК КПРс. - От і подумайте! На­

ко·

ук­

місця.

нашу рідну

мову,

сьменнина.

нього

не

по

розминулись

заодне

нашІ

собі. Я

чергового

релякано

пісню.

ональнІ

ми

мис­

рубку

рабл.ю. Взявши шіст~о\ ма·

на­

раїнську

ням

-

Я кинувся по трапу вниз. в

примножувати

віднаходити

32-33 і

відсІч

корабель

другого

го».

адмірала загримів дзвін го­

оп­

де потай. по-вовкулацьки. загрібалися їХнІ тіла, спо­ руджувати знаки скорб­ ної пам'яті по убієних го­

ти

на

-

ком. Всі команди IIU тел!'­ фону і через посильно­

лосного бою.

людей.

меморіалізувати

А

про­

бе­

імена

риччиною.

шу

скласти

років.

шуковувати

знищених сталінською

регти

-

своєму шефу тарілку супу. Перед тим. як відчинити двері в кают-компанію. ді­ став 3 иагрудної кишені столовий ніж і на моїх очах (зустріч була для обох не­ сподіванкою) перехрестив дно тарілки. Мовчки зуст­ рівшись поглядами. мовчки

ве­

теранів І поранених вої­ нів - інтернаЦІоналіс т і в, ловити за

Нанів

і

наю­

Тобі два завдан­

-

п€рше

хорошій, з

чи ще яноїсь третьо'ї ор­ ганізаЦll. Себто діятиме­ мо згідно Статуту НПРС.

око народне має зірко

перед

тою номандира, в ЯНIЙ відпочивав М. С. Хру­

дощечці.

підміна структур з вель­ ми несхожою органіною. Ви говорите: «допома­ гали». Так, і я допомагав у редагуванні проекту Програми. оскіЛhКИ. ноли вже було раптово дано «добро» на її публіка-

заступнин.

сказав він тихим голо-

стримався.

ПРИВітати нас приїхав жіночий вокальний ан­ самбль Гоголівського сlль­

за.

що,

ливцям.

чинну.

М.

-

команді,

Для ветераНів Великої Вітчизняної війни і працІ у нлубі с. Гребельок було організовано

42). Ось

-

Одного

ВЕТЕРАНІВ

ки БУJlИ на тоА ча" нв роботІ).

8.

Микола ГОВОРУШКО

відправляйся на острів. Там вас забере вантажний автомобіль. Поїдете ДО мІсця полювання, забере­ те двох убитих оленІв.

лодою слухали унраїнсьні, російСЬНі народні та сучас­ ні піСНі у виконаннІ ан­ самблю. Сподобався також ви­ ступ дуету у склаДі М. Марюги та Ю. Мишкорі­

ос­

.Україна». Чадним гвзом отру­ іJlИСЬ І заГИНУJlН IІ,воє УТ дІтей вІком трьох І п'АТИ рокІ. (бать­

гра-

КОБИЛКО,

голова профкому дере­ вообробного комбінату.

присутні

5.

nocTIJlb nOBaJl,

Через день в селІ ВоронькІвВИШГОРОДСЬКОГО раАоиу че·

дlтеА.

РОБНИкІв є сподІватися

БІльш як

ГОРБАТЕНКО,

ка

пустощІ

Таким чином, у деревооб­

шкоріза.

М

РОЗСJllду-

господарсь­

нашої

старший учитель місь­ ної середньо'ї школи

транспортна

це зве­ трудівників

сьного будинку культури під керівництвом Ю. Ми­

віти

прокуратура.

РІ>З

ваша

дерЖавою за підростаючого

відмінник

ввгоив.

иемає.

проводить

Цікаві

гене­

ним способом. Наступний, на 179 нвартир, планує­ мо заселити у 1992 році.

бать­

піонерсь­

нов!

покоління. Пам'ятайте: ваші діти- це майбутнє

JlИСЬ

обшивку

вулицІ

для

піоне­

батьки!

справи,

Л.

піо-

по

д€ний

піонерського

різноманітні

спільством. виховання

сину,

квартир

червоно-

навчити

на

ТИХ КІЛЬКА ДНІВ tI •

рала нирпоноса вже третІй будинок,

виховувати

відповідальність перед су-

РОЗДУМІВ та

школою

святості

Дорогі ні

ордери

квартири. Серед них нор­ мувальниця Л. С. Добро­ вольсьна, майстер О. М. Хоміна, верстатниця О. М. Атаманенко, Інженер Л. І. Єлюхіна та іншІ. П'ятиповерхівка на 108

активними

галстуна.

і

піоне­

створення

ваших

нерії.

ри. Діти вміють нритично оцінювати вчинки своїх товаришів. Навчіть їх оцінювати і свої вчинни. Батьки повинні допомогти дітям зрозуміти зміст урочистої обіцянки: а

про

рів зберігати вірнІсть традиціям радянської піо­

піонерів-ге­

вступу

із

прапора,

Дуже важливо, щоб батьки в сердечних, бли­ зьких бесідах зі своїми дітьми допомогли їм розі­ братися. наскільни вони до

спогади

повинні

почуття

роїв. допоможіть вибрати в бібліотеці книжну.

готові

І

будьте

Разом

них

одержали

учасниками.

ки

ярацьовитість. чесність. бажання більше знати. вміти. Розкажіть їм про відомих

рідне

справами

дітей,

СВЯТОМ стало 8 Березня для ба­ гатьох сімей деревооб­ робного І\омбінату вони

пІдприємства

близьких.

1:0

в

гостей

шу­

нього збережуться на дов­ гі роки. Цікавтесь піонер­

жання,

виховуючи

очима

Зробіть цей день сімейним святом. Хай бу­ дуть у домІ квіти, пиріг. поздоровлення рідних і

Завдання

їх

ви-

80-

ній.

Про піонерський галстук діти мріють давно. І дуже важливо. щоб батьки підтримали це ба­

23 лютого БІля стан- струкцlї

Бобрик

НІжин

в

батьків ВИК.1икати в дітей інтерес до піонерської роботи, бажання стати пІонером. Розкажіть їм про те. ян ви стали пІонером, про свої піонерські справи. про пісні, які співали.

ДЛЯ

ІНФОРМАЦІЯ ВвечерІ

вання

про­

піонерської

вона

кає серед обличчя. свободу

ноли

текст

оБІцянки,

Ад­

найурочистІ­

момент,

мовляє

ПОДВІЙНИМ

рево­

люції? А це значить І навчатися добре, і труди­

кий салют. щоб дитина

за

nовlдоядяюmlJ

в

Ш19 рОці В. І. Ленін. звертаючись до дітей, сна­

Н. К Нрупської ідея са-

зем­

священної

нерської

громадянина.

8

березня Ц. р.).

женні торпедний катер. До­ ставите роги на Дальзавод. Думаю, часу вистачить для цього. Передайте генерал· майору Федюнінському. що це завдання для вас обох. В цей час над головою

Гришанов

пе­

...

майже закричав: «Негайно припиніть користуватися ко­

(Далі БУАе., На фото: М, С. Хрущо. спІлкується 3 матросами. (ЗнІмок :І сlмеАного альбому

p~(jr.l',"H"

автора).

ледве

ВХОlmвся

не

за

иьо­

повисиувши,

гопосиим

зв'яз·


сторІнка.

.. 4

нове

Виступили

~~LТ.~'~~

вдало ЧемпіОнат СРСР з легкої атлетики в Гоме­ лі

став

переможним

для

нашої землячки Лариси Бережної, яна встановн­ ла новий рекорд УРСР у стрибках у довжину ДЛЯ за'критих .'приМіщень 7 м 20 см. А Олександр Багач далі всіх штовхнув семикілограмове

на

ядро

~(') м 21 см. уёПіШНО 'ВИСТУПИJlИ на­

ші

спортсмени

шості

і

на

пер­

СВСР: серед юніО­

рів в Паневежисі. Пере­ можцями ЇУ стали Ольга МОРОЗ в бігу на 400 метрІв і ВІктор Карпе!іКО в БІгу иа 3000 МетрІв. Се­ ред дівчат віком 16-17

років

в'

.. багатоборствІ

бронзова

ме.валь

варчанки

у

бро­

Олени

Ніко·

люк.

А найБІльша удача ви· пала на долю Л~рисн Бе­

режнcfi.

Внступаючи

життя

на

УНІ

COlI R

з r.llибовоlO ЩRplctJo І душеввим теПJIОМ вІтаємо дороrу ІІ&ІІ ЛJOДИВУ, B'HTe.bCY-Пe1lсlонерку КАБАН

зимовому чщ.tпlонатl свІ­ ту з легко'( атлетики у

складі ЗБІрно! команди СРСР, вона завоювала бронзову медаль у СТРИб­ ках

у

MoтpoНJ Гpвroplвнy 3

IОвl.IIеЙИНМ днем

11 народ­

ження.

Бажа,ЄМО Mlцнoro здоров's на довrl рокн,

.ІІнх,

Щ8С.11В8ВХ

днів

У .НТТІ,

свІт­

6.11&rOПОnУЧЧВ.

1икн

JlУМ'Я» вої

ПОЧf{иаючи

заводу

noрошко,

металургії

змагання

З

, проводить

лижних

с'nролlсок»,

з

.По­

гонок

присвячую­

чи

їх 8 Березня. Але нинІшнІй рІк спо­ скупився» cHlrOtf. Довело· Ся

реалізувати

му через біг. варіантІ

1

взяти

програ­

В такому участь

в

• Проліску»

знаАшлося чимало бажаючих з Білої

Церкви, чука,

а

Києва,

Кремен..

також

нашого

мІста І району. Команду БроварІв очо­ лнлн Леонід Гу лий та Микола· .прокопенко. На першій , десятикілометрІв­ цІ ЛеонІд Гулий Лідиру­ вав, але . на. oCTaHHbQltfy

колі

його

оБІгнав

Оn81<·

сандр Хлин!н. Він і став переможцем.

Другим

фі­

Яківну з 55-рIЧЧJlМ Іхнього спІльного сімейноro жнття. Бажаємо міцного здоров'я, ДОВГОnlТТя, сі­ мейноro

шкіл-інтернатІв сприяв нашим

' ВІд Імені рідні Костроменко Жанна Леонідівна.

у спортивнІй ходЬБІ пе­ ремогла майстер спорту . СРСР Алла Пінчук. ЦРИ'І

КиіВCJoкій республіканській оптовій базі

. зерами стали Тетяна MOB-~ чан ( біг на 400 і 200 ' метр1в).

Ірина

(стрибок

Кузьмик

у

АндрІй

:(бlг

на,

800 І 1500 метрІВ) І ВІк· тор Стрельченко (спортив­ на ходьба). В. ЛИКАХ,

тренер

з

легко!

атле­

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ НА РОБОТУ:

-І кравці верхнього чоловічого і жіночого одягу і кравці легкого жіночого плаття для роботи в новому ательє «Молодіжна мода:. (вул. 50-річчя ВЛКСМ, 7) і ательє NQ 2 (після

1. Зав. складом. 2. КомІрники. 3. Акумуляторники. 4. двірники. 5. Електрики. 6. Сантехніки. 7. Зварювальники. 8. Вантажники. 9. Стропальники. 10. Електромеханік по qб·

довжину),

Рябуха

Найближчим часом працівники

будуть за­

свої 50 років він успІшно змагається З молодими. І на цьому турнірІ Микола Захарович був четвертим .

Загальне

'викликав

біло­

порІвняння реЗУ,1ьтат чет­

вертого місця на 21 хвилина ди).

1

7,3

годи­ секун:'

Найкращий результат серед жінок показала бро:­ варчанка, СвІтлана Циф­ ра.

А 'на

згадку

про тур­

всі учаснини одержа­ сувенІри, ' подарунки

спортклубу

сПолум'я •.

А. ЗГУРСЬКИИ, учасник

змагань.

127.

КООПЕРАТИВ «РЕГІОН» надає

платну

ний:. потрібен

юридичну доnoмогу підприєм­

Звертатися на адресу: м. Броварн, вул. річчя ВЛКСМ,

представництва

в судах

по цивіЛЬНИJl: справах, взятті участі в поперед­ ньому слідстві і дізнанні, в судах по криміна­ льних справах і т. ін.

Броварське рембудуправлікня пропонує автопослуги населенню:

антикорозійну обробку кузова автомобіля;

дрібний ремонт автомобіля.

Наша адреса: м. Бровари, вул. Кутузова, 2. Години роботи: з 9,00 до 18.00, перерва з

Адреса кооперативу: м. Бровари, вул. Київ­ ська,

166,

або звертатись по телефону:

5-32-35.

13.00

до

На сnор~иввих СnОРУАах АеРЖПllеМDтвхоsаВОАУ • РУАИ •• .IАбу.ІІИС. черго.1 старти ,а nporpaMOIO спартааlаАИ раlО· ну сереА .иробннчнх аО.llеати, аl. ФI'КУJlЬТУРИ. U..oro pasy Фlзку.ьтурники sмагадис!! 3 настlл"ного теиlсу І шахlа. Дуже цІкоо проlшоа тенІс­ внl турвІр. 8 pesY."TaTI ва­ ару.евоТ борот .. би РУАк.нс"кl

ДО УВАГИ МОЛОДОЖОНІВ Кооператив «Са.llЮТ» пропонує напрокат ве­

На заводі будівельних виробів

з 14.03.~9 по

ста.llИ пере .. о.ц ..... _атчl lа ...pyre _Ісце &о .. ан­ pe_oht.o-тра.с.орт.ого ВІ... •

тенlснсти

)' ... а

на заМІщення посади директора.

Звертатися у відділ ЗАГСу Броварського міськвиконкому на ' адресу: м. Бровари, вул.

ри звертатися в конкурсну комісію на адресу:

Шевченка,

2,

тел.

40-4-60,

Бажаючим запропонувати свої кандидату­ м. Бровари, вул. Київська,

голо..

ПОТРІБЕН НА ПОСТІйНУ РОБОТУ, електротехнічного

5-42-83

,

І. С)'ШКО,'

За довідками звертатися в бюро по праце·

продавці в магазин «Дитячий світ:.; продавці в магазин «Орбіта»;

головний бухгалтер (оклад

Адміністрація.

ДиреКЦіЯ

редиьої

поєдинки

юинх.

Фото

В.

Арчавова.

сИоеая ЖИGНЬ. OPN.,\ ВроНРСIСІОГО ГОРОJICио. го НOМ'JIТeTa КОММУНRСТІІЧwСИОЙ парт_ УкраинЬІ, ГОРОДСІСІОГО И районlСІОГО СовеТОВ Н&РОДИЬІХ депу· ТІІІІ'ОВ КиеВСКОЙ обл8(:ТИ. (Не украИИСНОМ ЯЗЬІке) Редактор А. волошннвнко.

д...

r83e'r8 Bыo~~ С выод&::

МОР_.

апреля 1937 ГОда. среА8, ПIІТНИЦ8. суббо?а,

17

(бортовий) І ММЗ·555 (самоскнд). Адреса: м. Бровари, вул, Кутузова,

53

2.

Т."ефон,,:

педагогічний

глибоко

колектив

суr.rують

3

звертатися на

Відділ кадрів. Адміністрація. Красилівської

приводу

смерті

се. BQK,

АдміністраЦія,

партіІІна

та

профспілкова

організації

управління механізації тресту сТепnицятехмонтаж. вн. словлюють щнре співчуття заступннку головного бухгалте.

'ра

.1!.ИСЕНКР _.зінаїді. смеРТІ

Загублене

Олександрівні з прнводу 11 ЧОЛОВІка ЛИСЕНКА Мнхаlла '.ан08и ....

посвідчення

ветерана

Велнкої

перед.

Вітчнзняної

війни на

за Nt Д·717059, вндане Броварським міськраЙВіllськкоматом іМ'я Стеценка Олексія Савеліilовича, вважати неАllсним.

Тел.: Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО.

5-02-27. АДРЕСА РЕДАКЦIJ:

та

школи

139.

МЕНЖЕГИ НаталlТ АНАрlі8НИ І В, НCJlовлюють щнре сПівчуття рідннм покійної.

Броварське рем будуправління облпобутрем­

Броварів йдуть напружеНі

130 крб.); 34;

телькн·пеНСіонерки

"ІаСНОІ

будтресту може реалізувати автомобілі ГАЗ-

М

завідуючі складом на тарний склад.

З питань працевлаштування

Строк виготовлення 12 днів. Адреса майстерні: м. Бровари, вул. Степана Разіна, 5.

клуБІ

28,

продавіці на сезонну торгівлю квасом;

до зу­

на ВИГОТОlЧlення фото на кераміцІ для пам'ят­ никІв.

200 крб.);

бухгалт~ри (середня зарплата

Броварський райпобуткомбінат ПРИRМАЄ 3АМОВЛЕ'ННЯ

шаховому

17.30.

комірники в магазин «Дитячий світ»;

адресу: вул. Київська,

у

до

продаВЦІ В магазини М

Адреса СПМК-580: м. Бровари, вул. М. Кра·

N'9 331

8.30

експедитори на продбазу і тарний склад;

влаштуванню.

совського, 16, Їхати автобусом пинки «Торгмаш».

з

НА ПОСТІйНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

-

устатку­

вання підприємств по прийому, зберіганню і пе­ реробці зерна. , Оплата праці відрядна.

p8IcnopTKow.iTeтy.:

планово-вироб.

Управлінню торгівлі Броварського міськвиконкому

пов'язану з відрядженнями, інжеtlер-наладчик

технологічного,

221,

ничий відділ, Кучеренко Марія Петрівна.

Броварській спеціалізованій пересувній механізованіА колонІ .Ni 580

ПРИ."СТlа перемог.а те.lс.стlв раАгоспу·ао .. бl.ату сКа •• т •• с"киl... І

p~

28.03.89 року проводиться конкурс

сlльніплаття в імпортному виготовленttі.

СПАРТАКІАДИ

Не .. е.ш rOCTpa борот.б. тіІ­ " • .ІІас. І ,а шахl.ниц..... Тут .перше ао_аНАВУ пере .. огу са.тауаа.и шахІсти птахора...rocny cCe .. HnOJlallc .. aHI.. На APyrOMY мІсцІ - ао .. аВАа р ..... rocny І .. еиl 6О·рl..... СРСР. .а трети .. у ао".н...а rocno....-

14.00.

Вихідні дні: неділя, понеділок.

БРОВАРІВ. І БРОВАРСЬКОГО РАйОНУ!

,

50-

7.

Управління побутового обслуговування. Відділ кадрів:

громадянам юридична допомога

пр~вових питань,

легкого жіночого

- В ательє NQ 3 (Торгмаш) терміново потрі­ бен закрійник верхнього чоловічого одягу. - Для роботи в майстерні при будинку по­ слуг «Бровзрчанка:. терміново потрібен май­ стер-шкіргалантерейник по ремонту шкірга"

надається у вигляді консультацій і роз'яснень з

закрійник

плаття.

права.

Зокр~ма,

298).

адреса: вул. Київська,

Для роботи в Будинку побуту «Ювілей-

-

лантереї і парасольок.

ствам, організаціям, установам, кооператива~ та громадянам 3 усіх галузей радянського

захоплення

59-РіЧНИЙ

церківець Віталій Пет­ ров, який пробіГ 20 кіло­ метрів за 1 годину 30 хвили.н 3 секунди (для

нір ли

працевлаштуванню.

Адреса бази: м. Бровари, вул. Кутузова,

-

ремонту

слуговуванню елеКТРQННОЇ техніки.

тики.

Хорошу спортивну фор­ му демонструє цієї пори Минола Прокопенко. У

Броварському побуткомбінату

«Укоопtoрггал антерея » Укоопсnіn кн

Тел.: ПРОГРАМОЮ

зnаroди.

Оrоnоwення-реиnама-оrОnО'шення

спортсменам.

нlшував.~. СергІєнко з З;lЗИМ'я, треТіМ Л. Гу­ лиА.

ЗА

бn&rOПОJJy'lЧЯ,

Всесоюзному тур­

-

н!рі. успіх

"ПРОJlїсок-89" спортклуб

Дочна, ОНУКИ, сестрн ПОЗДоровnяють ПОдРУЖЖJl КОСТРОМЕНКІВ Леоніда Івановича 1 Ганну

Іще на одних крупних змаганнях з легкої атле·

Звертатися в бюро по

щорону,

~

ВІТАННЯ

З ПоjarоlO П.llемlвнвки Мнкапа І Катерина КоцомІ та Іх сІм 'І.

довжи~у.

РОКУ

1989

СОНЯЧНІ

~~ Q~BITAHHR

безпечені житлом.

1975-го,

БЕРЕЗНЯ

17

255020;

КиJвська 06.118СТЬ, М, Бровари, ВУ.ІІ.

Київська,

і54.

" ..lftop_ - ..оа-7І, вступника р.дактора, .IAдIIlY п_ртІАного житт .. - ....N-811 .IAno.IA8II ..Horo с.крет_р... .lмІІІУ сIІІ"СІІКОГО rocnoAapCT.a - .-23-26: 81МI"у "РОММСІІо.остl І СIЩІ.,. .. нмх "мтан" ':'02·12; .lмllІУ ІІмсті. І масо.о; роОотм 4004081, 81МІІІУ раАlоlнформацlf 5·13·'1.

Індекс Друк офсетний. кованИй

аркуш.

61285. Обсяг Тираж

1 дру. 16.183

примірннки.

Замовлення

М

1780.

#44 1989  
Advertisement