Page 1

а

·

ЧЕТВЕР,

fаама ..XOAJID uhвs 1987 роКJ'

17

СІЧНЯ

9

J5

Ціна

РОІ<.У.

1992

КОІІ.

~------~-------Г_р_о_м~а__д_с_ь_к_о_·n~о_n_І~т~и_ч_н_а__r_а_І_е_т_а__Б_ро __в_а_р_щ __и_н_и~------~--~ Виробиицтво

Н•ш сучасна"

об

' Без зростання потуж­ ностей будівельної Інду­ стрії . неможливе нарощу­ вання темпав елоруджен­

йонІ та ласті. - Так. ми виготовляє·

ня

йменувань.

об'єкт\.В.

Отже, про

Це

щоб

·

яких

?зсвІ

ореН,ІІ.НОГО

спорудження

бетону.

молокоза~

та жиtла у :І&~ш· . шести 1 буд н{і~

дент Н. Чемернченко за­ телефонувала до його ди­

нІшнtх потреб будІвет.нн-

телів

ректора В. К. БІЛЕНКА. Вікторе Кирилови­

у

or~es.

вельни.ки ханізованих

чу, ваше пtдпр~ємство за­ безпечує бет~іІом та ви­ робами з нього майже· усі сільські новобудови у ра-

та

N2 .

шої

І

r

у в цьому роЦІ ми роз-

Буді-

nочали

есувних меколон М 8

·

24 з доломо•гою на-

лродукц.І:ї

>І t) .

} ~--< {/l--....)

~_.+-'Безумовно. Ось чо-

вчи:

благоустрій у ЛІтках, роз-

споруджувати но-

щодавно

кран

потужністю

rосп Ту

рствj Lагр

У·8а·гу nридІляємо уд~сконЗІлен.ню виробничих процесlв для

!f

С

.

ва .

лося ~аJІИ

О

Ва{

пІ

е

и

зарпла'ііr · та аапоб 8IIIUI плинності кадрів · у rалузі тварнввицтва. ВиступаЛІІІ спецІалісти аrрокомбl-

нату

Г.

І.

плануємо

симум

тисяч

вин.

виробництво основ·

лроду.кцІІ

500

довести до

ку-

Я·КІ ·поглинатимуть

.

Від оперативності с~адача п~зІ)ів багJ.т§.)в

f

станцІі.

а

(Перша друга

ДПЗ

ли.ць

тощо

довж

зазнали

виробничого

працЬвники

сезону

комбінату

•Тепличний•. линівці.

що

у

Ка­

від

де·

Але,

до­

Терплять

фІциіrів І тепер. лаючи

впро­

труднощІ,

. добили1:я шень -

вони

пев·них

у магазини

зру-

Rи­

єва 1 Броварів відправи­ ли 9035 тонн телличноУ проду.ІЩІІ, зtбраноІ на грядках

ту.

.

ше

Це

закритого

на

з~

грун­

тонн

заманованого.

помtдорlв,

здали

зокрема,

. вершивши

то

тонн,

3686

біль-

Щодо

Іх

пере­

намічене

зав­

данКJІ на 436 тони. Опраткнtм майстром виро~ання

високих

уроw.а·їов томатів комендувала себе НИЦJІ

Gакритого

заре-. робtт­ гру нту

О. В. J;'иlдунець. Господа­ -рюючи у rІдроПОИнІй теn­ лиЦІ площею 1320 квад­ ратних метрtа. Олександ­ ра Васил.Івна зІбрала з кожного по 26,9 кілогра­ ма

помІДорів,

ПЛОЩІ

Плідна

П

окупилася. ~каву

а

з

всієї

25,5

ТОННИ.

праця

високо

ВідповІДно

директора

до

ком61·

.

у

їх

тонни, кілограма з

ffевно.го досвіду по ви·

рощу~·ю раннІх огіркІв способом

на·

.

буЛи те личинці Євгенія Васклів Вінницька · і Ганна .Анатоліївна Бара·

июк.

Іііони

зібрали

ковх,.-/N.!Jь~сть

ДППЗ <<Ру;tНЯ»

за.к

ними тепл найвищий

·

по ком

мет­

лених

за

~ ---'f'-

Це також рожай огІрків

.

власників

от,

вирощ

ранІІtх

овочІв у у теп-

ні

що

появИJІися

то­

це

жави?

Він спробував отруІпеа невІАомою отрутою, був вчасно доnавJJеввй до райлІкарнІ, де І пере­ буває аараз на лtкувавиt.

ue

,

.

6.fi 6.4

~. --~

.• .·.. _:.;..._ . , -·

...

-

Цього ~У нього

об'євтом Іх­

нападу

етав

.цвтs­

чвА садок сВІво'Іок•, Із прВІІіщеВІІJІ якого вввра­ дено

ВНJІІІJІ,

доріжку,

О

Так

слово знову

про-

А як

Ножен

її

став спІВ·

приміщень,

u

· -

КНJІІІІІІову

ковдри, рушив­

кн.

СерйозІІІЦ далв

~о:9

'·· ··

----

купи~ фабрику, лоЩДає директор

ємстіsа

слицькиlі,

в.

А.

-

ми

лозику 'іщітора

зб~кtв

розкрада'ІІ

· зав- ·

чужоrо

майва І власвввові

.

розлідпри-

СлабовЗJІJІи

мlлІоАоиа

карбованців · . у комерційному банку Строком на два роки під 8 .. nроцеитів рtчн!Jх. а Іщетину КОШТІВ 3ftЯЛИ З ПОТl)'ЩОГО paxyJІRy прибутку пtдпІщ-

єме'rва.

Решту

суми

А)рали за рахунок

і

ком мільйони.

-

Для

того,

об ви-

становив

цІв.

500

Але й цІ

вим

оператввво-роашуко­

ВВІІ

заходам

Урвмаu

вдuося

аа­

вllllllltt

у

двох

свОєвві ало"ІІІІІІв бро­ варчаввва Г. Грвиевха Червtrtвщннн

Корвtйчува. В

що

тоАВ

ЗлодІІ не мJІJІrЬеs . обЕрадати ваві'І'Ь дітей.

+0.4 --0.~ -О 4

ший броварчавив ВасВJІЬ

oo-

При

НИХ

ВІІJІВJІеИІ>

та

пасвідчен-

иалеж&JІа

В.

ва ~-- В. Спичака,

-O.h

3.6 3.6

по­

""" .. ,~-~rють--rвну-

-І .:2 -О.~

-2.7

тілесних

rувовІ,

-lJ .:]

.'5.2

·

повертав­

СІПІ'І8ІС. ЗовсІм невипад­ ково ці дві подіІ зrадано поруч, адже ааВДJІВВ чІт­

шару,

o.:J

4.0

броварчаннн

шкоджень, воин відібра­ ли хутр.RВу ша~ та 400 карбованців. Цьоrо ж два до лІкарнІ був до­ ставлеввй · з побоамв ІВ·

IDY9

2.2

·

кtлоrрамtв

Верrув

терпІлому

в.

-- O.:J

.'і.Н :J.:J

Ко.пн

та жвтепJІ

зі-''.

пайо-

устаткування. Заплатнлw·_... вих внесків наших правони за неІ'два ~ · ·' · цtвникlв. Кожен внесок

ЛІ.

АНДРІЄНКО.

,

:),!1

фабрик.

власником

молодень­

Кі смарагдові сходи цибу·

А.

вврtшвв

- 1.'1

7.:3

_

ГО, ЯК ВОНИ вИкуПИЛИ СВОЄ піДприємство у дер-

лИцях про.хо.дах

жнтrs

+І ,О

8.7 7.4

6.0 6.0

же Інакше називати ро. бітникІв і службовців Київсько'l шкіргалантерейної фабрики пІсля то-

розго.рт

р

з

'J- О.ї ~~ 0

6,47

ситься в ужиток.

ників

врожаю

1074 PoRY R8Pf'"'·

І жнтет. КІuDвН'І Іван Ш.

h:орову.

r,и.;

<

Всім відомо, що фабрикантами називають

ату.

Tetre

новому

труп

АВ•·

НОВОЯВЛЕНІ. ФА&РИИАНТИ г о с n, о д ар 10 • !J н ~~---"" 7 . · · 11).(, о І ф ор .Jt

продукціІ

квадратного

площl

.

'-./

По райGну

, по 31r,5 тонни кожна, або по 34,5 кілограма з кожного

;-)~

«Боrданівський» <<Зоря» ·<,Літківсьtшіі» <<ЗаворицькиЙ•> «Заплавний»

одна­

ВІUІ&ІІено

мешкавкв цього села Іри­

ин Х.,

МИ!Ну.lого

!}..l? 1

rv/ <.,L)

,

Щорса

У лісІ побтІзу Воr­

данtвкн

·17.0

<<Се:\ІИЛО.'ІКЇВС'ЬКИЙ~/""

-

ра

8

пра-

Піти

на

невідомо­

еа .додому, бiJJJI буднику його поrрабуваJІв двоє невідомих. Завдавши по­

жеНВJІ, котра пісu еупе­ ре'ІКІІ в сІм'І повtичвJrа жнnя самоrубством.

11.0 ~

<<Жt"р:ІіВСЬІіІ!Й» << Велико.:~имерсьпиіі r << Краси.'Іівський » <<При;tеснянський"

Р~:\[0{\~~~ м

Імені Юрова «Аванrар.:t»

І")Іені

к_ вадратногр. мет-

rІдро(Jон

періду

«Гого"lівський»

24,5

21,6

кожного

мо:нжа

у

зникло двQ•

400

І

8аеІІJІЬ

,ЧАСОМ

poh:y), +0.4 JЗ.t)L +2.4 11.3 ,.+O.fi

до в~.:tловідного

<< Бобрицький•>

Савон вирощує тома· у плlвковlй теллиці і

зібрала або· по

±

НЗJдоєно

<•П.1UСКіВСЬЮІЙ»

<<Русанівський»

розмірі 1500 карбованІї подруга ло роботі Валентина Микол~Ів­

. ці в. на ти

-

-

графа

8

ОСТАННІМ

j

«Требухівський»

премійавана

винагородою

безпосередньо

«Пухівський»

УРОЖА1В-.

вона

ТН у КОЖ·

а.-....- - ' "1

,цює/'на фермах. ( Г. ПЕТРОВА.

. '

речо­

цементу.

ДИСПЕТЧЕРСЬКОІ СЛУЖБИ

~~·········~···~·········! МАЙСТРИ ВИСОКИХ нату

дверей

1 сІЧНІІ

АГРОКОМБІНАТУ <<ДЕСНА» ПРО СЕРЕДНЬ9ДОБОВІ НАДОІ МОЛОКА НА КОРОВУ В ГОСПОДАРСТВАХ РАЯОНУ НА 5 СІЧНЯ 1992 РОКУ.

ва цій вІдпов дальвій дtл:JІНцІ · Валевтвв Мвколайо­ ВН'І КОБИЗСЬКИЯ, . якоrо ви бачите на знімку

грошовою

хто

Звідти

му капрамку

Ооератн&·,Jі даці

о'?(іІ~~вачно'і

обре !"зарекомендував себе

Вагато прикрощів у роботі, пов· язаних з різ· номанtтннми дефІЦитами, - нестачею насіння І па­ ЛШІа для обігрІвання теп·

п

мак·

шкІДливих

ного буднно'ІКа М. П. Ко­

р1tльну оплату праці. одержуватимуть усІ тІ, хто причетний до даль­ шого розвнтку rалузІ,

ЗемJІJІНИЦЬКНЙ

І Г. М. МаксименКо. З метою заохочення

ІJому залеж ь рнтмІч

Jia

лоліnшеюrя їх

ної

тваринви в) у підвищевві продукт неісті іх праці

ом Іва- ~п по

12,5

тонни. Вже зараз велику

мару.

оловннх зоотехніків

двІ

впливу на екмогlю. Пlдприємс-mо (5уде оснаJЦене спеЦіальними фІJІЬ'!'рами,

НАТУРАЛЬНА ОПЛАТА ПРАЦІ На економі

одержали

бетоноt.~ішалки І козловий

ву базу, яка дозволить нам стати сучасни.111 І лотужним пІдпрИємством.

Так,

проводять

НtІІИМ

Мабуть, такІ oбc:Jri.1( ємо •парк механІзмів. Не-

_

-

із

/будівництвом ми оноІJ.іІю-

вже не задовольнІІІОТЬ НИ·

БаришІ•всько.го. ра-

Чорноб

Вже

·

50-р~ччя'

ли

иону ·ДЛ. я п реселеНЦІВ иlзів?

«Бровцрикореспон­

рік.

ВЛНСМ. За рік ми вида·-~ів. 20 тисяч кубометрІв І Одночасно: .

не

жичах, сорока будинюв у

бу.дlвельних

КОНСТрукцій

б у л ьв а р і

будинку культури у ~ня-

розвитку

ексnерименталь­

підприємства сілQt>уд», наш

плити,

без

обійшлося

довІДатися

· заводу

ного

різноман.ітнl

на

nроведено земляні робо­ _ти, триває бетонування фундаменту . У настуnно-

по~а..ли б_удІвництво_ влас~році плануємо освоїти ної 14 ловерхівки на ...-т;т 5 мІльйонів карбован-

балки. перемички 182 на-

ак.сіома.

персnективи

дослідно

мо

бометрі:в

не .застоюється

карбован-

грошІ не

-

· ··'··

вий рахунок паю.

у

якого перебував

1968

жеНВJІ,

зІтквувсJІ

з

мото­

заrввулв.

напоuнювати

особисті

особо-

розмірі

пропозицІю

вищити

зарплату

розраховуватися

ни

пІдвищилася

незважаючи

на

піД­

до

по­

гашення позички в банку. Зате ПІСЛЯ ТОГО, ЯК

ПОМІТНО ЗМІНИЛОСЯ ставлення людей до викорнс-

овtдальнtсть. Адже ий розумІє: працює

Треба

вІДхилив

стали

устатнув а ин я,

гаманці.

було розрахуватися. з бор­ rами. На зборах колектив

боргами,

в

Ва­

народ-

зультаті аварІІ водій мо· тоцввла та його пасажир

Після викупу підприємства, .,- продовжує Віктор Андрійович,

'·· атеріалів,

І.

року

цвіслом, ва якому не бу­ ло номервих з&аКів. У ре­

спІшали

-

тання

.

щенко,

що продуктивність різко зросла, ново­ явленІ фабриканти не по­

дає'о свою позичку, ВІД· таких

Бровари автомобіль мар­ кн сФорд•, за кермом

're,

коФІІІІіі міг внести. Тому ,малозабезпеченим ми надля

ІWІПово-тран­

првrодах. 21 rp АВJІ ц. р. ва 25 віло­ метрі авrодороrи ЛІпи­

npaцt

--. - - -

кривши

в

тих

суми

рахунках

збільшуватися. вже

ДВОХ

.

ДО

ведуться

почали

Тепер

становлять

ВОСЬМИ

кар(5оваицІв від

з

на особис­ во­ вtд

ТИСЯЧ

(нарахування рівня

заро­

бітноІ плати). Значно зрІс 1 середньомісячний заробіток. . Кор. )'крікформу.

·


2 ct6p. 8

ЖИТТЯ:.

сН О В Е

СУЧАСНИЦЯ

НАША

8

М

f37 (8244)

А ви відвідуете курси? МІська

орrаиІзація

товариства

~знании•

нинІ самостійна rоспрозрахуикова орrанІзаЦ1и зі сво ім рахунком у банку. Нещодавно на базІ створено ма.ле пІдприємство ~Астрон•. По.ле йоrо дІяльності ку.льтурио-просвітницька, наукоцо-до­ слІдницька та ·комерційна дІильиІсть. С~однІ. мІська органІзацІн товариства ~знання• стала

n

особл~о попу.лярною завдики тим баrаточиседьиим

Jtypca"',

що. тут

Отще,

е>рrавІзованІ.

розповідає

НадІя Мико.лаївна ДіfІсно . си

нашІ

відвЦують

броварчаf! . ДН Я:\ІІИ

референт

кур-

заявка:vrи

чи:vІало .

бути

Наприклад~

зробили

виnуск : на

заняття можуть

орга нізовані

середньо в

()езп о-

nі;щриємст-

ва.х

реЧ і, НаШ і ВИ КЛадачі· nро-

заняття.

чи

на

:у!ОЛО·:І·

ШОЇ ме;u:естри 1 знову набрали груnу . в ній уже

водять раз на

Ве·

установах.

До

та кі заняття заза водах пла.стма~

(англійська

:vІова)

та

на

дуть їх досві,дче.н і спеціалі·с ти-прІІктики централь-

світлотех нічному (ні :vІецька :vІОва). Із задсволен-

ної

райJ)ікарні .

ня:~~~ .вчать бро·варчан ін о-

ся.

о~держати

Думаєтьелементар-

зе:vІНИ:\11

м овам

винJ)адачі

В. В. Кри ве:н ко . ll. С. ТР. губко, Є. І. Лисенко.

ні меди,ч н і знання не завадить і школярам, особ-

орrаи.зіщІі

д ругии

курсах

по чалися

цієї

ЗАЯРНА:

ли-во · (:таршо.класнІ:fна.:\11.~ дин з ~пр.'я:vІк!в. наДуже хотілося..-Сі. об у1 ї . с ,<Ь-"UQ;lВИ-

цьому

бу~~-за · ,

:~~~іс ьквно,/

Чнма.tо.. у

чих

~

.на

відв\.;.\ува

:vІасажи~

то

ажаю-

о

курси

1

Занятгя

я~що

•ви

на

нові ти .

ба•жаєте

:ВисокоефеІt.І'иві!ого

кування

ря

н.

за

речі.

щомісяця виробляє

одиниць

в'язаль~иця

Саме стtт.ки хлоп'ІНКІв І д1в11аток

дити'Іоrо

одяrу

кожвоІ

трвд­

Т.

М.

і

Сумеико.

•••• І ІІІ І І І ІІІ ІІІІІІІІІ 11 І 11 11111181 ІІІ І ІІІІІІ І 1&1111 ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ 118110 01818,0110,1181101188 8 01111111,111,118ІОІІ8810ІІІ08 100,8801,8ІООО OOIOOo~llooo---wr;;•801'"088001000•

Як відомо, квітневий переворот цІн бо.лвче вда­ рив І по харчуванню заводчан. Меню стало бідним, страви -.- дороrимв. До тоrо ж недоскона.JІІсть ни­ нІшнІх е..-осуикІв керівинКів комбівату rромаl{сько­

.М в заводу

залу. · Додайте сюди не­ своєчасне : прибирання, ан­

ненормqну обстановку. Сьоrодиl у робітнвчоі їдальнІ IJO сутІ два rосподарі, ~ постійно пере­ кладають; відповіДальнІсть один на одноrо. Чи леr­ ше вІд цttoro людим?

rрудни

рейдову

Ції ястановлено ПQТУЖНИЙ

своєчасно

дильним

проводить

тепловим об­

1

ладнання:vІ . На зи:vІу заго­ і

закладено

на

зберігання у достатній кіЛькості картоплі. буря­ ка, моркви, . РРУ$1.~! . t;,o·

лінь.

-

Тож в;'··меню

дві

перці\

чевих

саJ1ат1в.

ПОЗИТИВНО

ЦЮ

~с ької

асоцІації

не-

радицій ної

народноУ

ме-

Тут

же

д.1я . зручнесті

ДИЦИНИ .

: 1 деякі ' си -

за-

О.

ОВОЧіВ,

СВіТИЛЬНИКИ, - 1У

протікає

nідключен і

електродухове

роди

і

е,1ектрокотел .

У

п о :у;ю:~~~ийна

:~~~а -

неробочо:vІу р ~:; І-;а.

а

стані

овоче-

й

трикотажвоrо ня . Однак

1

r

о

порушення

об'єднав-

.

вати

Uії

'!ере~

нестачу

столового

JІосуду . Овочесховища не · ма є , тому й ЗаготІвля картоп .: і та овочІ!! _ не проводилас я . Згідно з проектом

їдальня :N! прнємства ;ря

автопІдрозрахована

23

роботи

риката:v1и.

а

з

напівфаб-

практично

працює на сировинІ, хоча д.'Ія її обробки немає. відn~рідних санІтарнотехні rних що

tf;· ку хн І

умоR . для

Дивує. в~нтиля -

ду.

При

посу-

Ністю

контрольному

шою.

до

20

ж

у

кладній кондцеху не вказа но поштучну ваrу цьоro виробу. Вкрай

санітарвий

кезадовІ.пьивй ст.ав

ідаm.нІ

черзі, вІдсут-

дувань

·1 '

їда.льнІ

по, цехах,

тоді робітникам не до-

велося .б . . витрачати n~ 25~35 хвилин обідньої перерви на черrу. Том~ звертавмо

увагу

пресі

дирекції

та профспі.m<ового комІте-

на -

І

і

зеМЛі

і

~й .:юху мt•fп

пр

держ а ви

ні ; t ·

щвим

ІІІд ·

,

ож.тивість

обітничи х

їдалень . nід сною опіку і буТИ ЄДИ М, дбай "1ИВИМ госnодарем в забезпечен ­ tІі своїх n аЦівників пов ­ ноЦІнним

дешевим

хар ­

чуванням .

О. СТРОП, .'!Ікар

.

Н. старший контролю

Київській

анеnідста нції,

УЗИНСЬКА,

За

виїз·

ко.nектита

нада-

хворим.

добрі вІдrуки про груІ1у дІмануальн оr

ЗЩсала

С. КОСМАЧ. П одиви :vІося на рух а в­ ІJ'обусі в чере·з «Лі-сову» . Автобус и N01 327 і .N'9 332-екс преси руха ­

ються

без

зупинки.

Але

· ж з цим не згоднІ

2283 2281

Зази:vr'я,

:vІешка нець Пухівки . 1894

:vІа.'Іь ов нич оrо

мешка нЦі

т ра с і Київ-Вро­

жо.дні

тю

в\дn с ні;tа r.

тут

н е:rичне .

сере;tовищу .

за -

«Зази:vІ я- 1 ». Не з.го.дн l

~а-ршруту N9 338 << Київ З • - аз и·м Я» :vrожливо'сті

ХО"~ИТЬ ДО

" погано.

Не

Час·

ч?•І? Важ ко сказати. Са.\ te на цій д і:1 янu,і шляху

то зривається графік РУ·

па ві .lьй о н роз цяцькован ий найбру т ал ьніши:vrи ,1а :ІЮНІ> еt :ІІН ! нап ис а :vІИ . -

суботах і неділях, на зу­ пинц.і «Лісова » не зуnи­ няється. :vІожна це ска-

хащ:. нерозбе риха. На Зу пинц і. в бік Зазим ·я .

Н а ли ;· « ..1 і с:с-ва» р~зтрп щtений і п он \веч ени и. не-

Не

деснянські рибалки. По­ :{у:vІ ати тільки: автобус

Все

к ра~ иве .

Псгребів.

.v~ешканці д~чних

1

кооперативів << Де се нка>>.

навколиш­

Т<.~ чи р а ду~ це бровар ·

ІІ JЮ .1·

лриватиза ­

вони

деnо:vІогу

·

ХО!І.lЮЮЧ !е . ..

ни ­

роз­

Федо-

Потолап.

трудс,вІ

колективними

нам~

ньому

гот у ­

онуб:Іі -

<• Коннеrщію

для прийнят

посуду.

А ще необхідно розрqби~и графін вlдвl-

на-

у

вриємствам

- дукціІ.

грамів мен-

того

ба йдуже .

ПіДП];>ИЄ МСТВ .

криває

робітничий · контроль -бракеражна ~омІсія, яка б ретельно слщкувала за санІтарним станом УдальНі і .якістю готової про-

ІдальвІ ..N9 17 заводу по·· рошковоІ мета.лурrіі, вия-

дирек цІї

сувер. е нної

Зарадити справі міг би

зважуванні кулІна-рних виробів відхилень від норми не встановлено, а от вага ті стечок , одержаних з конднтерськсrо цеху

вилася на

в .

сто.тrового

А

УкраїнИ .

вияви~и

ванням

столового

:vІе тоди кою

С.

райс;ну

аг н ос тики ·та терапії .

ангтиської :vІови за іЕ·

. ваrіи . Е аупин1ш <<Л іс ова» . Ії н і:І:Jва ціпко :УІ і поQніс·

бу"1 о

житлового фонду», cx F~<~ · лену ВерховНQЮ Радою

санІтарно-тех-

поповнити

камеру,

кількість

стравrі

у

сі д

д: ючі курси та нІ:vІецької

Ccpte;t :ticy . на

відвідувачам

державлення

ну

черги

ви

Ос об.'Іи во надходять

За

є

НА 3УRІІІІІІ ,,ЛІСВВІІ••

непристосоь :ших

Іюванv

.-Іогі •ін і

В обід-

у

Днями

.

туваНІ · робітники

дять

:~~~ови .

ганізація організує госпрозрахункові постІйно

ПрИ·

\)вочt• схов ище

сма чні

п остачу

невдо!;Іолення низькоя:юсною 1жею , довгим очtку-

великі

не

уvІу:Ір яютьс я

у м ов а х .

нологічного реж,иму. Опи-

тут необхідно

запрошен ня:vІи ють

екс -

ТИПОВі

іrриміще нні

пі•Іку

двІ холохолодиль-

процеси. .

ПрОТе

ІіУ 'ШРі

· торrовельво

зичук та М .

Враховуючи це. наша ор-

. давно

пити чай у бано чка х з-під майоне зу . Дивує , як це

відремонтувати дил ьнl шафи_ і

:за.l і

вже

довадиться

шина працює неефективІІ<~. що упові :Іьнює те хно-

ньом\·

Строк

їх

дп :JИVІ И не п і дготовлене . Немаt: тут і о;лянок , тож

є д· и· ни

нас

іноземноІ

Омелянюк,

~ешк аи·u І

гірш~ися й умови їх Ось і зараз, на :~~~о­ рейду, у побутово­

\JrtПОТРІБЕН _ · ..

робничо

магає 'вІд багатьох з

будІве.льних

дукції тут збі:Іьшувався , рос,то й навантаження на кухарів . ВідшJвідно rl·о­

•~

е,

·

- експеримеита.льио-

заводу

()па "1 е ння.

v

ви-

~пишут~

48 до­

мІщення й досі н е побу ­ довані. А :vІіж тим план виробництва власної nро­

..

пр~ · '1- ~

водІІ.

на

слІдно

:\ІІИНУВ,

обладнання, не здІйсню­ ється повторна термічна обробІ\а страв. На одній

nра-

електроснов

робочих

робІтникІв

rтуатац ії

1'\. · ·· ~~ття~~~~~-зЧ~~~l~::J~!~~~ r ГОСП . ОД. АР. щення

вІдкрито

2

ко·иструкцІй.

Робітники

побутове

було

на

для

му

також з~довільний, . проте у

павільйон- :_

мІсць rо

чо­

~\J

час

вчан·ня .

праЦі . м ент

..N9 5 заводу

Сьсrо:дн ішн:й

тенснвнсю

їхньоt

Іttlсци і Удальню

зберl.ган-

_~ . праЦібючій електросковоп1сля поточного ремон · . . мажать і м'ясні і ту по.ліпшивсв санІтарний рщщ с • стан JдальнІ ..NV 30 виборошнянІ вироби. а .це

пластмас санітарний стан верху

типу

маrазни

холодиль­

для

монтоване

дильнІй камері порушу• ється товарне · СУ<?ідство. Овочів на зиму з~кладе-

зважування страв ві:ІХИ· ~~~~- вІд норми не засвІд· у Jда.льнІ

ноrо

машини, брудну ВОДу на ПіДЛОЗі,

камеру

від

)' прИмІщеннІ

стан посудо­

вас віДразу пропаде апетит. Тут також не відре-

доnустимІ норми. В холо-

Контрольні

ввечері .

його членам и

м ісцеві е~«:трасен­ В. Осницький.

ренко, В. Мишко, Н. Му-

уваги до проблем їдальнІ. . Майже чверть століття тому по ву.л. Мета.лурrІв

обідньоrо

BI!Jtll ово~

ОЦІНЮЮТЬ

кухарів.

му залежить

в

засиджені мухами;

електродвигун, який neревищує сво.їм шумом усі

но J:Іедостатньо..

половині

ту заводу на · те , Що здо­ ров 'я праЦівників напря­

Get:ty

страви,

тири другі, 'tри

НЯ

,-

тут необхІдНІ ремонти, кухня забезпечена холо­

що

яка nросякає у

ну

Іда.льия .N9 31 заводу алюмінієвих будІвельних конструкцІй. ДирекЦія за­

товлено

ведеться

мийноУ СТОЯЧУ

перевірку.

воду

ремонтом,

тисанітарний

Щоб віДповісти на це запи­

танни, ми І провели на початку

зумовлений

одній

хар'І)ЧІаивя І промнс.лових пІдприємств створює

будІвельних

коистр~

не всі бро.вар-

лі -

Бутейка.

знання

цятидеиви приміриють П ввробв. Як Ви вже здо­ rадапись, працює Тамара Микол~Івва у ввробввчо­ торrовельиому трикотажному об єднаннІ. · Має осо-

маршру-

:~~~етодом лІна~

н яття ,проводи :vІо і Rдень, стІльки

екскурсійні

Мабуть.

ви дізнаєтеся, як правильно харчува-тися. · До

Саме

Уман і

тощо . Зараз розробляємо

поо6утися багатьох зача знають . що у нас хворювань і бути здоро- .''{: орений і працює клуб вими, то ва:\11 буде цікаво / е страсе нс ів. До реч і, він і корисно вІдві дувати кур- І а в к,9лекти вним '}Лено:vІ

си

СU/Ісот .

ерн ігова. ПереЯІСлава-

Хмельн ицького.

них прсар~ить С . М. Федоренко. Та і це ще не

все.

,., нз:vІу. . рганізо.в~~ автобусні . екскурсі!

є.

ма е: рс :н>.В :!У\

Кооперативний авто~ рухається тільки no

з ати і : про сідь~ькі . автобус и. От І виходить , що сот н і рарик :.в . , --~}HOJY і

.ху . ~На : elt~ fr инаW!_...:<~9..еtою-

су ~ і ;JІІьо м у . в ne І{(Кобочився ~пи « а с т <н І :topor и в ід _ овід

ра ло~·л

ху. бус

ім .

КІ оіа».

!Qт

)

во пу:ти

ч~ rt111 автобуса, Ж інколи напІвпро но-сяться на

І:ФС:ІІІ іth!ій

ШВИІдко·сті.

.J

:2

Б :1пшtе тorn . т в1дсут- 1/ А як би було добре, нні ту<Імт А .10 ч о,rо цЧ / кол и б автобуси М 330 І ІІри .. Ін. :нпr, ксжен'-_ · 331 хс;tилн част-іше. 111 "

,..

Ми

знає :~~~ о,

н., І 1 с ов.й •> н· мноr ·~тиву !IJ> CIB. \<1 . В :11ИНу :JОМу рОЦі _.- а ВТО П ::ІЛ Р r1, . · 1 '~ · їІрсба r~on л ac тlr ' тр у дн о. J • · ' · • тра нш Р Іо д.1 я е. ен трока.УІО 1 т .

б!:':Ія . Ті :І ьки натхнення у рсб:тнвків закінчилось на

ті:УІ

по:юви н і

її

:Іr;ц ку

ра щtе н ;,

Ні:І

·

. роботи,

п рипинили .

:1алншила:: ь серед

·~ ~ ~: ом

·

лісу

вена

по·

заха-

ка на-

заси п а-

.

;!аростаt:

.\1 11

п ере творюєтьс я

бур янаУ

з ва.1ИЩе О1іТТЯ . Так 1 ;Jника є цей рай· с ький лі : овий к уточо к н а nчах .

птва

ne в ц

~и х ум о багато

у

но-

ЧИМаЛ О ми знає-

их склад-

.

ожна було ого зр~нти, ить я.

На

пь<.: я.

наших

що

rта са жи рс ького

отурбува-

.

.

Кєрt вника :~~~

.

л орrнщ е ~9 13209

а

-

транс

п.дnр :\ІІ.ства т ре ба зр ум!-

ти . що ножна пинка

с~жира:

це

наша зу-

та

ж

са .

« .1 \ сова " . О.

МАКОГОН ,

вч нтель-пе н , і о нер .


с Н. О а Е

Ж И ТТ

r

•»

3 стор. •

26 грудня 1991 р.

сандр Юхимович Шульга з Налити, ветеран війни І праЦі Одексій Лукич

ОРІВНЯНО недавно добру благоДійну справу зробитt у птахо­ радгосПІ «Семkполк\всь­

кий•.

ТодІ

тут

капІта.1ьно ній будові нів

вІйни

робота

в

однІй

реконстуйова­ вІдкрили бу­

динок-приют

для

і

доля

раніше

і

були

порядок,

• шок,

Ух

панує

мешканЦі

престарілІ: люди у

нок

з Нулаженець

перераховували

відповід·

ні суми

то в ни­

МОЖЛИВіСТЬ

слухати

ра­

ДІО.

створенІ

всі

Словом,

домашнІ

і

і

мання

лих. Це

ньому

інших

У

чування,

нестачі, ри

тих

чи

і"нших

причkн

-своєчасно

напоєні,

1

все

в

те­ дефі­

усьому,

продукти

хар­

на які у. приюті · не відчувають

чоти­

ріЗНО­

ти тих престарілих, що іноді хворіють. Прон' це важлив~ питання н~;"

радгоспу

не

і

тим,

хто

про

складного

ри·rорію

життя,

на

скаржи-

неrарс:,зди,

мають місце нк потрібні

що

стосуf;ться

ти і такі важливІ питання, про які піде мова нижче. Вони, правда,

до внконроба. Нема де і

керів-

зберіrати

стосуютьс.я

картоплю,

виріши-

Св!тильного,

ва,

Русано

безпс.середньо

Воrданtвки,

Літок.'-. двері

Бобрика, пІдсобного подарства І'«Зал.ісся•

ща.

Хіба/"!ІОНИ

скрути

удиниу-приюту

госто-

в

.

в

цей1АІl

яс

час rіі!ЛМ .."ІТНіх

1 почу с ІД е ня важливос а ді ності, мил.ос~рд , що так нехтуют ми? Не хочеться вірити подібному.

Б ІЛЬШЕ _ години провів

у

я

тісному

ко-

продукти, МУ

чомусь

-ка

·

ще.

самі

нянь.

інші

сховище.

То-

оскІльки

часtо

и,

які

у

не

нату.

він 1І!алець об палець н

рішещ

вдарив,

Це 8 значно поліпшить ума-

птахорадгосп,

найкраще.

при­

Звичай­

господарство

нинІ

значнІ ·суми

сіл

робляє, оскільки ЦІни

на

придбання

ви­ гро­

про­

яких саме не ви-

. на

Всі- &они

радІ,

х'І'о

до

завжди

них

завітає.

Раніше у приют . навідувалнея сельчани не тіль-

ки

Семиполок,

та

іfІШИХ

священик,

Бобрнка

сі.1.

а

навіть

теnер

щоб

розшири и

дверіJ в сауну. Бачте, й му ~ болить, йому носи']jИ на руках немічних JІЮдей у сауну,

чо-

ПраЦівники

/

до стил.и будівельники, бу уть якнайшвидше ліквідавані і тим самим ви-

набол.ілі

ДіЛЬ­ мате­

«Авангард•

доби. Одночасно І.з робництво:~~ м'яса значну

ють

у;вагу

FІого вІдпускають

ви­ тут

пенс·!онерам,

тивності

.ці<йного

збільшенню

стада,

карто,плІ, ·зерна. Госпо-.. дарст·во працює більшменш стабільно. Завжди тут одержують чималі

масло.

· нtх тварин, птицІ.

тІльки

устрою.

дарство

Широним

Терапевта

роботи

статтею

неї

могли.

рахування,

РІзнІ

в'Ід-

переj:ю:июдІ-

територіІ

л.и... А важна праця тваринникJ,в, ··хліборобів постійно недооцінювал.ася. Знали про· це керівники і .пл.анови.ки. Але що в..::tі· єш? . ТакІ, мовл.яв, у нас розцІнки,

акти .... J до

зал.иша

,

за ти,

норматН:ВНl

ий час

газифіка,цІІ.'

На

('

(•t;e\j,_

можнр\ jЖа-

таRіслав

мІсц .

· .Фморович'

Нецодал.ік

вІд

·просиджу.вав

над

кІв, що сприяє зан~Іплен-

дІяль-

. Мину.1 ого року 15 юна.J<ie із .сешrща Налщи. за-

Р,озрсб~_ами. но. вих. варІанТ1В . го~.позарської

ню кад. р!.в на сет.

ное!( Ізди: на ко.нсуль: в ра он.

Спершу вирішили пІдвищити зароб:тну плату.

Скажете:

ЩQ

ті

гро-ш~.

ноли Ух нічи:" отоварити: Скл.адається

що біл.ьшість

газипІв

враження.

наших ма-

кінчи.1и

·

курси

мехюнза-

торів. Ось і. нині 11 чоловLк звернулися уже до

;щректора

направити ти

трактQр,

з

· проханням

вчит.ися

МолодІ>

во;tн-

.

охо-

че йде в «Авзнгар.д~. бо

торг~ють.... то:щ-

аНдf:: тут їУ завжди nід-

до вирішили:· аабе:щеqити ра;tгоспників необхідними продуктами харчування

Інакше й бY!JJ не може. Лю,1ина тут 2авж.:щ 8 'центрt уваги. Про неІ

ми лолицям~ Тому твер-

без-nо~ере:щьІі на :vtісцях.

Тан. кожн():11у і:1 tюо. тру дівни~-;ів · rocnoд<iJ~cтв<t

три:11ають.

дбають.

допоможуть.

піклуються.

Гапина .ПОЛЯКОВА.

лікаря

шими

читачами.

боко

співчувають

яні

r.ш­

горю

ГриrоровИ'І

пого

ви

бачи­

те на зНімку, працює ін­ женером

цеху

госпу-комбінату ний)І).

Він

3

о'Іолює

одну

з

діпяиок

технол<fічноrо виР9

рад­

«Тепл.ич­

вlдповідальІtих

процесу

н

овочів

у

1а~ .?~Х--~~:.~.УJПР~~в­

нккн ~~, t~1' як

він

керує.

забезпе­

ч.ують сво~ч е

І

JІХ1сне

розпушу в

груНТ)".

пtджиВJіеRНя

роС.'ІНН.

постійно~т,іка за

тримання .

до- ,

ператур;~

го режи у

та воло~ /

грунту у теплицях.

~~ •

Як . Зовсім

дІстатися

недавно . на

І'І!ІСЬКИх маршрутах з яви. -

··. =·

чами

колектиеом.

Поцtпух,

\ ма стерні зводиться ·чи- ~иtm автобуси з ~аблич-/тяІ пра ати даЛІ<"' й ангар. У ·нЬОму ками _«оренда•. З явила"t1Іердо ВИ-' рігатимутьс.я комбайСЯ j надІ':f. ЩО нарешті не ~а рішив._ нректор ЮрІ~ н , Інш. і до·р._огі сільська.- · траІ-с~по.Р.ТНІ ~роб.гrеми . буФедор ч Стариков. ___. r под;w-ськl ..машини. Задуть. РІШІ,'!Н!. Та, як пеХоч люди нашІ і терпляр ється будІвництво рес&І · єм<>ея, була вона чІ, ал.е вони нам не просвого будинку механІ- перед~ною.-~ · тять. Ми повинні вІддат тора. Словом. .нері;l!нн- · Ддя ·. ·· 0 •. ІЦ_?б з «Поїм усе, що маємо, 1 fl,aи -і спеціалісти · госцо~~~:::::и до~ти до віть більше... • apc:r~Ja пост:йно дбають ни поч тр а- зб го-. Часто радився дирек- 1 Ро пол:пшення умов npaд У е ~"Ги . . а11то уса,

тор Із спецlал.Іста.'\fи, но~ 'ці. хліборо'бів і твариннн-

трудовим

Байдужі.сть

матері.

машиRНо-трак­

· Абакумка.

uі~иконання

по бл.аго- .

торного двору зведено чу-. дов майстерню для . ре-· мо т . складноУ с ського п а коУ нік"'. J~ зб. оїми сиЛами. В . керував завіЩу: · машинним дворо?d

З

40,

не лише колегами, а й на­

молоко.

не-

за

Г. П. Гандзюк засуджена

· також

фронтом

дуться роботи

пред-

а'.1,міністрації

Воподимир

норми. дJІ>я годізлі .до.маш-

«Обдиралц.-;.: як

J

праців-

направлене

стематиqн~

А. ГАВРИЛЕННО.

nрацІ: зерно, картоплю. Тваринникам виписують зерно, · 'Jюнце.нтрованІ

Але ку:ди ВИ·Т;:>Ачалися ті кошти, радгосnники так і не знають. ".,Госпо-

ме,:tнчних

ДіЛЬНИІЧНОГО

питання.

м'ясо, яйця. Завозятьсп й ІншІ продукти харчування.· Хлібороби од~ ржали натуральну· · оплату

прибутки. 'Ось і нинІшнього року цей показник ·сягатиме tрьох мІльйокІв.

і н_иpl\_'t~k

·

~осрсп~

·обов' язкІв.! дб~ладених на

мають мnжливість купити

. вершкове

мед

л. 3 ИЗПП 'УР(ЇР за сн­

Нрім ·того, радгоспники

заготівеЛь

закладах

на згоду ~о )вільнеиня

lнтеліrеиц!І.

приділя-

підвищенню · продУк-

син.

медичtІ!іХ

ник~в

сільській

·

до

помер

ставлення

nродали по 20. кІлограмів борошна вищого сорту.

спеціалізується на відго­ дІвлі великої рогатої ху­

якої

комlт

~З _турботою· про лЮдеА. Радгосп

у

ний

ви роботи дл.я праЦівників буднику дЛя ветеранів війни і праЦі. А вони них не з л.егиих.

приюту

СТа<jЛеННЯ лікаря

карні.

б

час

в

без­

Bчjflfoк J!!каря Г. П. Ганд3.!Q_к ~~~ о засудже-

неда-

свій

про

Броварс::~о -~айлікарнl.

ходити,

е перераховані

йшло.qя

душне

ус-іх

.Отже, біля будинку

Подіб-

сину->.

Як повідомив редакції го.1овний ліиар Броварсь­ ко·го району І. П. Сокур, стаття бул.а обговорена в

інтернату

рlлих слІД було

.\Іатсріа.1

мені.

НИЧНОГО рі,

обла нати хоч би невелич сховище. І про це ов нен потурбуватись, у пер виконроб, одіваємось, що всі

Ціеї процедури. Це дуж для

якому

їздити за ними на склади у центральне схови-

не в змозі добратися до неї. Враховуючи це, нян'і на своїх руках заносять їх у сауну і миють. Так вони роблять і після nажно

та

праЦІвники

вимушені

и. Тому ~возити

людей, якІ

овочі

збудовано

вхІдні

а ну

:фоби:ш в з До )'Іеї е

<<Прости

але їх слова, я.к горох об стінку, не доходять

ників сільських Рад,. рад{ ~·J хорадгоспу. госпів, пtдп.риємств Нали · Під час rеконструкЦІї ти,

на.:Іруnсваний

бо він [lроха-

працівники зробити,

Необхідно

У н:JшlИ r«~~<·т: ві.J. 23 .1И'т:rІа:rа НІ91 por~Y nув

птиця з сусідніх

JІИ, прохали ., інтернату це

-"нема.

засуджено

заходять

дворів, що поруч, не обгороджений.

пюдей медикаменти ЛІКИ, яких тепер майже

чергу

приюту

худоба і

в бутті. Ой дл.я літніх

Вчинок nікари

вє~:ІИЮі

кімната не розді.1ена тІ дві менші. ВіД()МО ниІ\rJІrробу і про те, що на те-

лися

Не уклали вошr відповідних договорів і на на· стулний рІк. Це у першу

-

вирішено

них Піклується. Всі вони разом Цікавилися багатьма питаннями сучасного

дІляє

шей

Олек-

дають або rодують. Навпаки, вони тіл.ькн дякували иерівникам птахо-

маНІТНИМИ . стравами. Все необхІдне для цього ви-.

дуктів,

Це

ставили перед ним вимо· гу і про переділ великої кімнати на дві менші, щоб в одній з них можна було тримати і лікува-

не триває більше року. Добре знає про це внконроб птахорадг6спу, але

нокими, не тільки з СемИ­ полон, а й ряду· Інших

району.

цього

аробилв.

смачни­

трачає

залишилися

досІ

мусь не роблять цього. Під час розмови не почув . від літніх людей жодного слова скарги на те, що їх погано догля-

щ ветеранів війни та праЦІ і обсл.уговуючого персоналу будиниу-інтер-

но,

. на

день

доброЯКіСНИМИ,

чому

з

на

оди­

старІсть

по-

1

їх .годують

рази

ми,

до­

котрі

на

не

роЦі

теж

няні

престарІЛі

утри­

знайшли

лІтні люди,

і

зокрЕ!ма. на

престарі­

птахарадгоспу

грошей,

жи­

раху­

вияв-

Иулинич,

. догдянутІ,

цити

господарств.

приюті

мівку

лю­

на

сестра

Як ранІше, так пер, незважаючи на

хофабрика, овочевий ком­ бінат, що у НалинІвці, та ряд

віку

. миті.

НиУвська пта­

-

до

медична

нагодованІ

чимало

подальше

в

турбот

І.

ре

приютІ,

нішньому

щоб престарілі були доб­

спонсорів, які зробили свої грошовІ пожертву­ вання на реконструкЦІю приюту

війни

лап. Вони ставляться. до СВОЇХ ПіДОПіЧНИХ лагІДНО, як до ріДних батьків 1 матерів, бабусь, дідУсІв,. все роблять для того,

умови.

виявилося

ветеранів

Г. М. Лопата, О. К Нулько, Г. О. Хохітва, сестра-господарка В. П. Запісочна, кухарі В. П. Денисова і . М. С. Нуро­

На перебудову і при­ дбання обладнання для будинку престарІлих пта­ харадгосп затратив бІль­ ше 300 тисяч карбован­ Ців. У той початковий час

чимало

1

похилого

В.

мають

з

вуть

ляють

зати-

підприємства,

яких

дей

і

чотири,

госпо­

пункт, сауна, просторі, добре обладнані кімнати на 3-4 особи, в яких

~та

бухгалте-.

у підсобному

Багато

ша­

три,

дарстві «Залісся•. Пара­ сІЮВія ГнатІвна Бахненко

праЦі.

ліжка-дивани,

у

госпи,

трудив~я

інших

фи, тумбочки та іНШі ме­ блі. На віннах зана­ вІски. У КІмнатах чисто-

теnер

час

СіЛЬСЬКИМ

м'якІ

них

Гумаченко, котрий у по­ воєннІ роки тривадий

господарством. У ньому є кухня, їдальня, медичний

З

·

а то і бІл.ьше разів вищі, ніж були ранІше. Якщо рік тому спонсо­ ри сільські Ради, рад­

ром

ветера­

праці,

Яких

ПОВ'ЯзаНі

ПІ.ЦІ

137 (8244)

МИІІОСЕРІІ ПРОСІТЬ ІОВОМОrИ

п

·

~е ~~-'Іь~~·11н~н~ке~ше г~~

Ниєва

до Киева

ходи.1и диліжанси,

.'1інн.я

треба

міст могли ві.'ІЬНО спол.у.

тотрамвай з двигуном внутрішнього згорання.

··не становище у Ниєві, 'nримусили багатьох служ-

ше прохання не буде гласом вопіющого в nус­

.'!ИЦі

fuс!мейних

демо

1912 р~жу курсував моНавпроти

сучасної

Че.1юскіна

його

вупо

ко.'Іу розверта . Заводи.•1и. Мар . закінчувався аж а родо.'Іі. Ал.е. в

особливо

рух

мот траМв.аІ<l..:.----'(5

.

важке

а

квартир-

бовЦів і робітників багапереселитися

~· Бровари. Діти багатьох Іfавчаютьсл в учбових закл~ада .. И1tєва,_}{удн хоч

191 ~:. . р Ці внасл.щок гз, тру ·страику за;rЩричн~і ·

Нищ

метро «Піонерська•.

доїждж

до зупинки. висаджує пасажирів, далі слідує. не

.зупиняючись.

ком)"

Словом,

заманеться.

же,

nасажирам,

оренди

як

Нам,

від Тієї

ще гірше стало.

~хоже, що _скоро до сто-

.tИЦ\

і

ЗОВСІМ

добратися

буде Н~МОіІшиво. · Як же в давні ',!аси .'Іюди до()}Іра.'Іися .до Ниєва?

Ось що розповщають ар-

хІви. До "nочатку ХХ сто.'1lття від. БроварІв до

.. Іі.!_J:І' ден.~) · щкавии . яким

натрап.'Іяю ,, на документ, j~ід

ПІдписалося

б.~

ІЮ 150· броварчан: · . .Па!:~ у командуючому НИІвським військовим екругом ПРОІУЕ. НІЄ L" Б м . ІЖ пиєвом . ровар~ми Дарницею І сл.о-·

..

м т~Гможна бу.'Іо ваєм.

Управ іння

Ииє-

. бщками. Микільською і ~еред~нстною Кіл.ька роКІВ, як влаштовано мото.. . трамвайнии рух, . завдяки якому . жителі . згаданих

чолі з 'Jк.иївсьиим мільйо-

~;~ером Апштейном)

вирі-

· шило з своїх власних міркуван,?. не рахуючись з потребами населення, припинитИ з 1 грудня ( 19 17 р.) по цих лініях трамва~й р~х _с~ок на два · АІСЯЦІ, · постав ло

же важке

~еЛів

і

безв хід

у-

вранЦІ

і

два

ввечері.

Сподіваємося, що

на-·

теJІІ і ми, ображені, знай­ захист

і

закон

Вашому розпорядженнІ.

12;1, 1917

Аж

не

року.

Віриться, що

<<ПрошсНію•· цьому

ки!

у

Які

74 ро.

антуальні дл.Іі

сьогоднішнього дня питанння: <<дорожнеча•, «важне квартирне станавище»-, погане спол.учен-

ня з сто.1и

ю! Виходить,

зм нплося. Що-

тоді

з

броварчани

и ди писати «про-

трамвай кур-

.с 1935 року, а ми, сьогодні, не знає~о. Важ.R.о

за

що

зрозуміти :·хто

ьогод

'

становище ... , а тому з~дає I~m:~~!'P'~~~WИ таємось до Вас з . завт . Отже, ним nроханням залежне від Вас

рядження,

·

мІж Сл.обІДкою і Брова­ рами один вагон, який робив би два обороти

чатнея з Ниєвом. Нинішня дvрожнеча,

витратити

то· автобус не

товарис­

потім, У 1910 роЦІ, з'яви.rtася · конка. А уже з

прнп ен . . .. 1 во--Дарницького _ Бра. І ·. о у . Нншському ___ варсь~ого мато-трамвая щ.об доче. кат. нея авт:іса:. МІсь~ому архІВі (р. 1~М.··госпоДарями якого є акякий би nідвІз ва1: . ·_ ~ оп._ ~4. справа 40:J, 1917, іонерне товариство на дини

названого

тва пустил.о в рух хоча б

щоби

об ти розпо·

У nрав-

·

?

ПІЮЩОГ()».

Д.

ГАМАЛІЯ.

·


4

8

стор.

9 сіЧня

1992 р.

·····-

д

РУГ А .рtчка Броварщипи майже веприм.Ітна на око. Побачиш коли-:не-коли П з вІкна поїзда чи електрички, а їнколи й не примІтиш. Носить вона з давнІх часІв

чоловІче

звучне

І

·

за-

Річка

по Іть

давни

ситиальним

воrнем

або звуком труби (Згадай­ мо карПатські 1'руби· трембіти). Варіант треТІІ.й. ВІд сТруби• глибокоrо

-водою.

землі 5 районів. ХІба це мРJІО? Велика у рІчки й Історична пам'ять І цра­

вили міста по Трубежу. Сліди Іх у прирічних селах. Друга версІя вІд ело­ ва струбити•. ПрИІ<ордон­ ні поселеиJWІ повинні бу­ ли сповlщати про небез­ пеку

гащк~ Ім'я Трубіж. Тоненька смужечка .на .карті, та й то не на всякІй. У 11 басейн•! жи-ве близько 300 тисяч чоловік

сН ~ 8 ~

'f

_русла рІки

.

би.

Та

вигпяд1 тру­

такИй

рельєф

н-е

••••

Туром. Тури жили в ос­ новному на ЛІ:Вобережжі,

хини.

на межі

байло. Ширина реки 210 сажней, rлубина 1 са­ жень. Долина ИЗІВестиа еще недавно дубовЬІми н березовЬІ.Ми л-есами. Ранее. ВОД~·ЛИСЬ кабаНЬІ, ЛОСИ,

степу,

ма'Идрува~

ли степом до теплосо мо­ ри. А на ПравобережжІ жили в основному зу~ри в лІсових болотах Поліс­ ~- Коли вони зустріча­ лись бклнсь. Болота, звідки бу ло чути трубний рев тура, Русь називала·

Трубайло,

б~ж: .ще жа -

'Груба.й,

.

одно його

Тру­

чудо Трубе­ витоки. На

сТрубіж вмираюча річка, по обох сторо.нах сВири• про­ токи. ВелНІКе торфоболо•

верст

є характерним дм болотистоІ рІвнинної річки. На·решті, четверта гі-

більшост·і карт nочИІНа· ються вони з села Заво­ рич. Та ЗаJІОРJІЧі то·

но~у. легенда згадує про

вих вод, а не виток. Древ~

Заліський, Ки-

потеза має легендарну ос-

ять

Трубежами. А

Турову

ївський 1 Рязанський сто-

ще ж є Гомельщина, струмон в Кагарлицькому

Трубай,

а в

опредки.

.ІЩІ

кру.чу.

чає джерело, nочаток РІ· ки. Та з'явились детальн1

Та вІ:дМОtВила красуня князю, як ві·н ·nочав за-

На однkх ТрубІЖ витl.кає з~і·д Налити Семипо­

пере-

rурІ!В. · юірти -

лицятися до неІ.

Іменами своїх річок. .Р.І-

як дІти. В письмових свІд-

вІічно

еелилися в .інші кра·ї, набезІменні

ласка·вими

річки

домашнІми

ки для них були. живими,

ною в

ба:

чеНJіІЯХ ТрубІж називають ще :Грубе';!, Трубиш, Тру6айло. Дослідник П. Брахнов наводить де-

.князь П() тури лежа І я.кщо n ночІ, щ

А

назву Трубежа на

з•пtд водн.

що

несподівану

мІсцеву

і

но

і

яслав.щинІ -: Десна (ІІІРаЦе майже оліМІПІйсьва притока - деснНІЦи?). кий сюжет про украl'нсьДля самого Трубежа назких Зевса 1 АртемІду ва змІнюється З рази. покровительку лІсових Витікає ян Трубайло, У • звірІв. ЛІтописи згадують

верхІв'ях тече як Трубіж, а в гирлі - уже як Тру-

бай. Г ІПОТЕЗ

- руб1ж. За nІ'Ї'описом книзі ста-

одночасно

ДНШІро,

в

десну.

Трубіж. Так сьо·годні точно НІхто і не може

сказати, звІдки ж витікає Трубіж. Д ОСЛІДНИК мииулоrо сrол1тт.я Лискоро.нСЬіКНй пт:ав: сНачапо

буй-тури, яр-тури. Рев тура був дуже сильний . 1 , страшний, сLяв па;нІ.Ку в людських серцях. Тут

землєІВолодІнни

в

.мелІоратори просто зв'и­ зали :канавою Остер 1

роких болотах, · на краю лісостепу жили легендарнІ АВометрQВі тури -

Н83Ви кІлька. Трубіж - стут Р~Іж• · Це співзвучно з древнім Зарубом, що знаходиться проти гирла Трубежа. Межа

впадає

Верхові ... болота, в и.кі впадають р1чеч.ки Остер­ на, Сухини, ··Бистрици, не­ суть ·води одночаdІо 1. Трубежу, І Остру. А·

про лІс сЗвІринець, що був коло Трубежа. У ши-

nоходження

зн.Я'h

Києво

. Чернlrt·в с ь к и й князЬ Володимир бищ:и з

Трубежа

в

про

Трубіж

а

на

«::r.

XVII

своІх

польський

Сенкеtl~

І

п!тописи,

його в

Боплан

.

Знахідка з Рожнів ПРИБЛИЗНО

· nри

села

/ ·

на

мостищах

Трубежа.

егенди

про

аблІв

з

журавлиними

осами,

що

Іх

на

залишки

но­

знаходили

притоках

Трубежа.

ЩЕ!Ідра річка н'а сіно, мо­

локо, городину. Ще давно була багата

бу.

· Зимою

гадую,

жа ни

бать з

С

не­ ри­

и

по-

чатку 80~х рокІв шкОливиготовлена

з

Рожни сокира,

рога

ха­

цевого

походження,

лося

чи пІ:$ічного олен.іІ; фор-

ма сокири свІДчить про ,П

був завезений

територІю десь

столІтті ж

в

людьми,

побувапн краІвах або

на

в

а

нашу

ІХ-Х

КО'(Рі

півіІlчних (СкандІНавІt),

вихіДЦИми

звіДти.

Ряд символів, без сум-

нІву,

були

вирlзаНі

.ка .канавою

нема

врятує? Х

з

ЖИТеЛіВ,

ЩО

на П

га.х, на це зда-

MeiURaJqТЬ

Козелецком

поверХні сонІіри одночас­ но · з П виготовленням, тоді ак іНШі, хаотнчно і недба1Іо нанесені , по обидвІ сторони леза, з'я­

зав,

що

внлись лише згодом, мож~

при

допомозІ

знаряддя.

зроблена метапевого

ливо,

тоді,

копи

сокира

По обидві сто-

вже втратвла~воє риту-

площині нанесено абстрактнІ символи, яких за-

Можна n устнти, що рожнівd.Ш\ со ра була

Встановлено,

'!CIW

рони

галом

і'І

та

на

більше'

ження нанос

десяти.

ос

верхню кілька\ р

цьому жении

верхнІй

попереднє зашлtфов

Рожиівська

мих пам'ятникІІі лІття такого

виготовлена,

не

серед вlДо-

ХІ сто-

типу ні за

з

якого воqа нІ

за

нане-

сеним на ній зображенним. Призначення сокири

-

риrуальне,

тобто.

бо-

ора

ВІ ців.

скандІНа·

ркунаса у литов-

на·

хронии ~ам'и

.

ритор

знайден

е

у

е була еви-

ар

ІІКІВ,

ЧІІИХ о

чи nоховань ХІ с

ще

Сокира ється · краєзн

е-

рlШе за все, сокира бу:Ла

ВНі · нуБроварськОму

чому

музеt

в. МЕJІЬВИК,

науковий музею.

·

вто

йовою вона не була і для господарських цілей не використовувалась. с~

ськоІ

І, за

співробітник

кладови­

сі:.льськогосподар­

технІки.

зручно .кермо

МООіЛЯ

вмощуючись

власноrо

авто-·

ВіТЧИЗ'ВЯНОІ'О

ВИ·

робництва, леrевько зачи­ нив

лверцят.а.

сХоро.ша

-

машина•. в заХ8а'1'1 подумав. сПослужила ме­ ні вірою 1 nравдою де­ сять

рок'і!в

1

ще

стІльки

владним поглядом вщерть де

обов'язково

кінчи-в.

АІn'.ив

володар,

б

няно

Іх

oro

повниві

_

кот-

привабливою

Це стосуєтtr

соціального

трудящих...

в

надовго

-

голові застряла ве

. на конкурсній основі ·здійснює набір . на роботу таких керівників:

зі­

Оплата згідно .з

КНІВСЬКИR 06ЛАСНИR РЕМОНТНО-ВНРО6НИЧИR 1(0М6ІНАТ має можливість продати населенню та під­ приємствам габбродіабазовий плитняк. Роз­ мір плитки - від 0,09 до 1 кв. метра, товщи­ на від 40 до 100 мм. Вартість 1 кв. метра плитки 32 карбованці. Звертатися за адресою:

Радгоспна,

1.

Тел.

м.

Бровари, ·вул.

5-45-98.

люба,

за·

COHR Ч В І.· .ВІТАВ НЯ

поздоровленнЯ.

до

промови-в

своєІ

вІтаімо

жшки.

до

мене

так,

ружина

ставилась

_._..

до

.

-

вас ..а.ОАІПІУ·

ЧО./108ІК.· ДО'іКИ,

Що ти говориш?замахала

иароJІ.жеии• ФЕС'ЮК

Вам. мамо, 3а. ·ваше теn.во, мо•аІdст .. .' Вашу. без ..е•ІІе · •обро. руки робСJІІІ, .бе3С!JНВІі 119•1, За. те. що 3ІНЇстили, 3а хаІб на стсrаі, Сnасибі Вам, РІАІІ&, )'ІІ.ІJ\в АО · 5СМ.ІІІ.

як

ашоrо Петр~и. коли він ени:ться.

JІ.Ием

'

0./ІЕКСЛНДРІВНУ

н х<п1ла, щоб майбутня

іmуче

контрактом.

За довідками звертатися за такою адре­ сою: м. Бровари, вул. Гагаріна, 22, телефон

жав: щоб ти почала ста­

-

промнслово-диспетчерськоrо

відділу; - керівник комерційного центру.

. врожай- ·

СТОСУНКИ

Дякую,

витись

1

начальник відділу металопродукціі; на 'І альник. сектора хімічної продукціі;

Я б лише одного ба­

.

ЗЯТІ, ~ОНУКИ . . ','

....

,

рукамн

жди .стояла навmпннькиІ . · Во.'Іоа-вр

пообІЦяти цим терммвм спухниним

а. _ Бач. ·чоrо захотів! ЗЩІ(коби 11еред тобою за·в-

лива ІДея:_ <Щоб йоrо Іще

1

Адміністраці~.

донизу.

на

смиренио

-

5-56-46, 7-53-32.

'tax багато, ак

холоскLв ному. полі.

захисту

І, наче б то епіткнув-;

mнсь.

анлились

було

-

ся 1 економічних питав і

.полеrшено

за­

Кі голови покірно І слух­

ювіляр

була

притиском

'1\Хнув. В знах Зl"оди важ­

Тепер

для народу.

Зберегrи кол­

з

сердечні

довІрливо почав 11е,до-

ра

-

ак-

повинні

допомоrrи

селяниновІ. госп.

залу.

нарада~

Ми

СІМЕННІ

проводнтв таку полІтику,

-

-

НА СЛУЖБІ В НАРОДУ

сяжний

велИІ<У

проходнла

тиву.

послужить•.

l!Оrа-rромовержця, на­

Перуна у ело-

поглидо.м

ще-mа.рк

~~~", І Пов'язана з куль­

lв(twн ,\ в'и ~ апось.

.

значе

на ~по-\ \./tфfj,

знахІдка

має анапогів

ма~ерІапом,

·зобра- •,

апьие

жим

байдУ­

Кнsrжичі, завод «Факел»,

відділ кадрів. Телефони:

5-33-83, 5-33-84.

ДІАЛЕКТИКА

аа:повнену

обводячи

варський район, с.

начальник

краєзнавець.

ВЛАСНІСТЬ

газоелектрозварювальники 4-5 розрядjв. Оплата погодинно-преміальна, 500-700 карбованців за місяць. За дові.а.ками зверта~я за адресою; Бро­

-

·

тен?

ва тру.,ц.LвникО:Ві•.'-- скри­ вився -доморощений ке-

рівник.

сФАІ(ЕЛ:.

на постійну роботу потрібні: - токарі 4-5 розрядів, - фрезерувальники 4-5 розрядів,

сУКРАГРОЛ ЕГІ(ОН СТРУКЦІЯ.:..

верб.

Х1'о · леге•!Щі~[К!r

- ТоваришlІ - гопо­ вуючИЛ.. обвІв чіпким І

.

ДОСЛІДНQМV ЗАВОДУ ОБЛАДНАННЯ

YKPAJHCbi(E ДЕРЖАВНЕ 06'€ДНАННЯ

с3вИІЧайніс1ньІ(ий мета­ лобрухт постачає держа­

на

виготовлення в ХІ стоРіЧЧі. Трасопогічнnй аналІз, проведений спеціалістами ІнстИтУтУ археолor1r АН УкраІни. покавона

ПРО

6РОВАРСЬІ(ОМУ

мли­

якихось

релІГІйного

Заводчани забезпечуються продовольчими і промисловими товарами. АДМІНІСТРАЦІЯ.

рубе­

Усе .минул

уезде блооь . деревин Су-

рактеру. Не виключено, · _ що цей предмет не мІс­

на

рами біли сеяа була знайдена·

проведенні

700-1300 крб.; 800-1300 крб.; ЦJТампувальник 800-1300 крб.; е./Іектромонтер · 3, 4, 5 роз.ряді·в 600- . 1100 крб.; . ·- укладач-пакувальник - 700-1100 крб., ДВQзмінний режим роботи (по 8 годин). · ..._ . Для працівників заводу є профілакторій, 'it · для дітей - піонерський табір, учбовий клас, бібліQтека, троє ясел-садків. ·

при­

,

приное

в'юнів.

...

8 годин, сnисок .N'!! 2 пільгового пенсійного

та відрядно-преміальна, фрезерувальник -

і

Ходить

компонентом

обридІв

по

забезпечення; · ·.- слЮсар ме'ханоскладальних робіт, оnла-

сОг­

••••м.••····..••••••••••••••........................~··············~·············· в~ивим

..

АВЖДИ густо стоЯли

· ода-х

(8244) ....

зanpowye на роботу:

nисьменнІt'к

в· poltWf.l

,м· 3

пресувальннків на гідропрес - . 800~ 1300 крб.· за місяць, оплата· праці відрядно­ преміальна, двозмінний режим роботи (по 12 годин) .. Список .N'2 1 пільrовоrо пексіІіного забезпеченнЯ; - гальваиики - оплата відрядно-премі­ альна, 800-1200 крб., за ковзким графіком,

картах,

нем и мечем• зобразив ІІІОДІІ даВН'І.. Хіба ЦЬОГО мало, щоб мапенЬіКа річка стала .вепнкоюІ .

Ор~но-

нас, на У.країнl. Ци обставина означає що Трубіж вИТікає а 'З"Під НІжина 1 одночас-

ик оГлу.хо

Пере-

Писали

. о в БразІлrІ. А ту~

у

·

давньоруські

ло!', на дру·ги.х

.11, ,

бро

СІНОКО·

nовІдомпя­

нИй.

тут і почалося.

- з Боб­ пачу ·почав той стрІлитиАовицІ, а на третІх - з турів ·у пущІ. Вийшли 1'0· рІчки Остер (1). Щоб вид1 тури на Ту ~rручу, т1 ла. ічка . ічки? Та і кинулись а з дів . - а . · ~тІльки

зивали

З роз-

Там же

ється, що Труба-йло nо­ чинається у ' БобровИЦІ.. Довжина 125 верст. У древщ>ст1 буІВ суднопла-в-

нє слово сЗворич• оона­

раз НІНизь-мисливець дtв· чину у лІсІ. А була ·та

'ПОНращив

си•.

вже збірний пункт рІчно­

Зустрів

дівчина княгинею

Ір.nlнь впадають Трубич і дві рtчки Трубище. Наші

· Бро.кrауза І 1901 рік· по-

рік nроводило осуmуваль­ кІ. роботи. Канап на 28

я-слави -

районІ -

бабЬІ-ПТИ'ЦЬІ

то Заворич-1. Губернське земство з 1895. ПО· 1899

повторювались по всій нашІй землі. Досить ска~ати, що всІ три Пере-

над

Tp}'h

масса. отиц­

·СловниК Ефрона за відомл.яє:

в'янських nершоlмен. Три ріЧ!fСИ ТрубІж

и

гуси, . Y'fi<H (пеликаНЬІ)•,

це слово на6ору сло­

першІ наші Рось, ЛибіДЬ,

допику

медведи,

нmва.

Трубіж входить до

Оно составляет бо·

JІО.ТиеТую

~

8

6РОВАРСЬКНR ·зАВОД АЛЮМІНІ€ВНХ 6VДІВЕЛЬННХ KOHCTPVKЦIR

.

А

Ж И TTJI:.

людя.м•.

ЯКУБОВСЬКИR.

.

с. Нраснnівка.

щ::z:_.

Редактор А.

&ОЛОШИНЕНf(О.

ІнАекс 81285~ Дру& офсетний. Обсиr І JІР)·

кований

аркуш.

ориміриІіКів.

Тираж

18.671 •

#3 1992  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you