Page 1

J11!!!!!!!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!l!a ПРОЛЕТ АР І В СІ Х КР А ІН, ЄД НА RT ЕС Я!

ОРГАН

6РОВАРСЬКОГО

МІС.ЬКОІ

І

МІСЬКОГО РАД

PAROHHOI

Газе'l'а виходить з 17 квітня 1931 року

XXVII

з'1зд КПРС продов­

насту~ного

питання

порядку

ден­

ного. З доповіддю про Основні напрями

і соціального - розвитку 1986-1990 роки і на період

економічного

СРСР на

* N! 37 (7118) *

~ до 2000 року виступив Голова Ради Міністрів СРСР М. І. Рижков. ·У пР._оекті Основних напрямів, винесе­ ному центральним Комітетом КПРС на

ширення фонду меліорованих земель і ефе)(тивного використання цих ресурсів треба буде збільшити виробництво всіх

розгляд з'1зду, сказав доповідач, мате-­ ріалізується _програмна настанова партії на прискорення соціально-економічного розвитку краУни. досягнення якІсно но­ вого стану радянського суспільства. гли" JKe перетворення його проду.нтивних сил. вдосконалення виробничих відно-

рабиицтво зерна до 250-255 мільйонів тонн. м'яса до 21 мільйона тонн. ДобіІтися цих високих показників можна лише на базі інтенсивних технологій,

-.

4

син.

-

-

-

Рубежі економіки. на які вона повин­ на вийти до к~нця ХХ століття. визна­ чені в повній відnовідності з настанова­ ~ нQВоУ редакції Програми КПРС. Наміча'Ється подвоІти обсяг національного Доходу і промислово! продукці1. За п'ятнадцять рокі~ буде створено еконо­ мічний потенціа.ц, що приблизно дорів­ нює нагромадженому за всі попередні роки радянськоІ влади. зробЛено вели­ кий крок у nобудові матер1ально-техніч­ но1 бази комунізму. Підвищення: темпів повинно досягати­ ся

на

принципово

новій

-

основі

на

основі всебічно1 і послідовної інтенси­ фікаціІ. Головний засіб розв'язання цьо­ го

-

завдання

прискорення

науково­

технічного прогресу. досягнення щих рубежів науки і технlкн.

найви­

У найближчі 15 років передбачається nідвищити продуктивність праці в 2.32.5 раза. Зростання виробництва впер­ ше забезnечуватиметься при одночасно­ му скороченні потреб у трудових ресур­ сах. Тнм самим відкриються ще біЛЬ­ ші можливості для розв'язання багатьох соціальних питань. Якщо в _попередні роки потреби економіки в матеріальних ресурсах .покривались

хунок

збіЛЬшення

переважно

за

виробництва,

ра­

то

в

перспективі ставиться завдання доби­ тись, щоб приріст потреб у паливі, енер­ гіІ, сировині на 75-80 процентів задо­ вольнявся шляхом їх економії.

Першим

і

дуже відповідальним

ета­

пом практично! реалізаціУ довгочасної економічноr стратегіУ партП є дванадця­

та n'ятирічка. Приріст національного ~доходу збіЛЬшиться в '1986-1990 роках в 1.6 раза. ВиходячИ з курсу на nриско­ рення, ЦК КПРС визнав доцільним піти на збільшення темпів приросту вироб­ ничих капітальних вкладень у дванадця­ тій п'ятирічці до 25 процентів проти 16 процеІtt1в у минулій. Передбачається збіЛЬшити продуктивність суспільної nраці на 20-23 пJ)оце:Нти проти 16,5 процента

у

минулій

n'ятирічці.

Вперше практично - весь приріст на­ ціонального доходу, продукціІ промис­ ловості та інших ·галузей матеріаль­ ного виробництва намічено одержатИ за рахунок збільшення продуктивності пра-

-

ці.

,

Серед найважливіших проблем nідви­

щення

ефективності

невідкладна

-

найбільш

гостра

і

якість nродукцП і робіт.

Питання це не тільі<и економічне, а й nолітичне. Народне господарство піді­ йшло до такоУ межі, коли без докорін­ ного поліnшення стану справ з якістю не

може

.

розв'язуватись

жодне

велиJ(е

виробниче і соціальне завдання. Перед­ бачено прибдизно подвоїти питому вагу промислової продукці1

вищої

категоріІ

якості. Намічені на п'ятирічку масшта­ би освоєння нової техніки і технологіІ забезпечать більше двох третин прирос­ ту nродуктивності суспільноІ праці. Від­ повідно до енергетичної програми СРСР

будуть

здійснені

струRтурі

великі

зрушення

паливно-енергетичного

в

балан­

су.

Більш тісною і погодженою стане вза­

ємодія галузей, які входять до агропро­ мислового

сягнениЦ>

комплексу,

високих

що

сприятиме

кінцевих

до­

результатів

його роботи. На основі повнішоГО забез,_печення колгоспів і радгоспів новою технікою, мінеральними добривами, хі­

мічними

КИІВСЬКОІ

V КР А ІН .lf,

ОБЛАСТІ

* ць.а 3 коп.

Середа, О березня 1986 року

засобами захисту

рослин,

роз-

енергетичної програми

РААЯНСЬКОfО СОЮЗУ

жив роботу. Делегати перейшли до роз­ гляду

ДЕПУТАТІВ

XXVII 3'Ї3АІ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ

НА З березня

КОМ )'.НІС ТИЧНО І ПАРТ 11

КОМІТЕТУ НАРОДJІИХ

видів

продУкції.

спираючись і

на

Намічено

нові

господарювання

довести

методи

в

комhлексі.

Завдання проекту

ви-

управління

Основних наnрямів

міки і культури всіх союзних республік,

вдосконалення них

розміщення

продуктив­

сил.

Намічене на п'ятирічку зростання еко­ номіки та Ії ефективності створює міцну основу для істотного просування вперед у реалізації програмних настанов КПРС - піднести життєвий рівещ. радянсь­ ких людей на- якісно новий ступінь, за­ безnечити неухильне поліпшення умов їх праці і життя. Розв'язання цього зав­ дання. партія органічне;> пов'язує з гар­ монійним розвитком особи, активізацією творчої ініціативи трудящих. У цьому суть соціальної політики в умовах при­ скорення суспільного прогресу в СРСР.

Ії непорушною вимогою є найбільш пов­ не здійснення принципу соціальної спра­ ведливості, соціалістичного розподілу життєвих благ. У наступні п'ять років намічено збіль­ шити введення в дію жилих будинків за­ гальною площею до 565-570 мільйонів квадратних метрів. Значні ресурси бу­ дуть направлені на благоустрій міст і сіл. розвиток комунального господарства і громадського транспорту. Ставиться завдання поліпшити забезпечення насе­ лення продуктами харчування, особливо

м'ясними, молочними. овочами та фрук­ тами. Збільшиться виробництво внеоко­ якісних промислових товарів. З широ­ ким розмахом намічено розвивати оферу платних

послуг.

Середщ.омісячна заробітна плата ро­ бітників і службовців підвищиться на кінець n'ятирічки до 215-220 карбо­ ванців. Більш високими темпами зроста­ тиме оплата праці в колгоспах. Відпо­ відно до намічуваного підвищення про­ дуктивності праці вона збільшиться в середньому до 180 карбованців на мі­

сяць.- Буде продовжено послідовний роз­ виток суспільних фондів споживання, які відіграють виняткову роль у житті радянських людей.

- У к~;>роткий за історичними мірками строк треба буде здійскити глибокі пере­ творення продУктивних

сил

країни,

ви­

йти на найпередовіші в світі науково­ технічні рубежі, досягти якісно нового рівня добробуту радянських людей. Справа теnер за тим, щоб з усією рішу­ чіс1ю, енергієЮ і наполегливістю здій­ снювати намічені плани. Справа тепер за тим, щоб, спираючись на живу твор­ чість мас, всенародне соціалістичне зма­ гання, розгорнути боротьбу за практич­ ну реалізацію поставлених завдань.

Потім делегати почали обговорення до­ повіді.

У другій половині дня

3

березня на

XXVII з'їзді КПРС почалось обговорен­ ня доповіді про Основні напрями еконо­ мічного і соціального розвитку країни. Делегати відзначили, що· положення і завдання проекту Основних напрямів повністю відповідають життєвим інтере­ сам радянських людей, їх надіям на май­ бутнє. Це показав справді всенародний масштаб його обговорення, в якому взя­ ло участь приблизно 11 О мільйонів гро­

мадян.

У

трудящих

зростання

пропозиціях

ставляться

і

зауваженнях

корінні

ефективності,

науково-технічного

.

ручену

питання

прискорення

прогресу,

береж­

справу.

М. С.

на­

ординатор

ту

правлінвя

М. П. Трунов визнав, що

визволення

Х. Фпоракіс, Генеральний секретар Аф· рикавського

національного

На ранковому засіданні 4 березня де­ бати на доповідь про Основні напрями економічного

і

соціального

розвнтку

соку відповідальність перед державою за забезпечення

nартією 1 народиого

СРСР були продовжені. Кузбасівці добре розуміють свою ви­

господа~ва

nаливом,

меровського обкому КПРС М. С. Єрма­

приємств області, культурноУ

розвнтку

шому

нарощуванні

коваль-штампувальник

Є. О. ШуJІJІК. Колектив випуск

автопоїздів

ніко-економічними

шини

лового

комплексу

обслуговування.

краю,

транспортного

тех­

Однак

були

-

добитися, щоб наші ма­

кращі від зарубіЖних.

Для

Херсонсьної

області

д.

К.

Моторввй,

дав змогу колективу ефективно викори­ стовувати виробничі фонди, інтенсивно

вести землеробство і тваринництво. Кол­

мн бачимо і труднощі. Щоб привабити молодь, нам потрібна допомога в пере­ веденні тваринництва на індустріальну основу. Але хорошої техніки для цього не вистачає. Ненадійні і деякі машини для збирання корміВ. Перед крайовою парторганізацією, від­ значив перший секретар Красноярського крайкому КПРС П. С. Федірко, сьогод­ ні стоять відповідальні і складні зав­ дання. Насамперед це зумовлено тим, потребує особливого підходу. Найважли­ віше з цих завдань створення потуж­ ного Кансько-Ачинського паливно-енерге­ тичного комплексу. Необхідно також по­ силити роботу по розвитку агропромис­

підвищеними

показниками.

подарстві більше двадцяти років, роз­ nовів голова нолгоспr імені Кірова

особливо помітні добрі зміни на селі, викликані постановамн ц~ртіУ та уряду по розвитку Нечорнозем·я. Наш колгосп міцно стоїть на землі, як і багато інших господарств Нечорноземноі зони. Однак

краю

заводу

заводу почав

Саме госпрозрахунок, який діє у гос­

Ніро­

Корольова.

ресурсів

з

цього

ми добре розуміємо, підкреслив делегат, що зроблене нами це уже вчорашній день. Сьогодні треба працювати набага­ то краще. Надзвичайно важливе завдан­ цього є міцна база.

освоєння природних

випуску великован­

тажної автомобільноУ техніки, повідомив

ня колективу

що

соціально­

Працівники Мінського автозаводу ба­

треби населення в багатьох продуктах. Мені, сільському жителю, сказала імені

·

сфери.

чать тепер свій обов'язок у якнайшвид­

вони далеко

В.

продук­

ков. Він звернув увагу на невідкладну необхідність реконструкціУ вугільних пІд­

Центроспілки

племзаводу-колгоспу

металом,

цією хіміі, сказав перший се&ретар rіе­

при нинішньому рівні виробництва

ва Тульськоі області В.

конгресу

ШвдениоІ Африки А. Нзо.

можна значно повніше задовольняти по­

доярка

Нікарагуа

партії Уругваю Р. Аріс:мевдІ, Генераль­ ний секретар ЦК НомпартіІ ГрtЩІf

ще не використовують усі резерви. Іс­ нуюча практика закупок, економічний механізч господарювання не сприяють розвиткові ініціативи кооператорів. На­

віть

національного

Б. Арее, Генеральний секретар ЦК Ном­

Критично аналізуючи роботу коопера­ голова

виконавчої комісії нацlонапь·

ного керівництва Сандін(стського фроН·

Кова­

даннях галузі, пов'язаних з реалізацією у дванадцятій п'ятирічЦі першого етапу

народного

якості

Хра:с:торадвов, Голова Ради МінІстрів УРСР О. П. Лашко та іншІ делегати. З'Ізд вітали зарубіжні гості: віце-ко­

рвв поставив питання про необхідність розробити комплексну програму розвнт­ ку залізничного транспорту як складо­ вої частини єдиноІ транспортної систе­ ми країни. Говорячи про недоліки в ор­ ганізації пасажирських перевезень, мі­ ністр повідомив, що залізничники вжи­ вають заходів для іх усунення. торів,

трудоаими

про лю~й. nобутf.

Виступили також перший секретар Горьковського обкому КПРС Ю. М.

очолює <бригаду. сказав, що вийти на показники видобутку нафти 1 газу, ви­ значені на п'ятирічку, промисловикам буДе непросто, але необхідно. Потрібна буде злагоджена робота всього великого нафтового господарства. всіх, хто прямо або посередньо зв'язаний з промислом нафти і газу.

Міністр шляхів СРСР

здоровими дУХОМ

колективами, піклуаанням добрими умовами праці і

бурових робіт об'єднання с:Азнафта• А. Амавов, .який понад двадцять років

вдосконалення управління. Загальну підтримку дістали заходи щодо даль-

до

більними,

реломною 1 з точки зору темпів зро­ стання. і з точки зору ефективності. Виступаючи в дебатах, буровий май­ стер АлІ.-Байрамлійського уnравління

Міністр енергетиин й електрJІфІ.Rації СРСР А. І. Майо~ь спинився на зав­

ставлення

поліпшення

ще не все вирішує. На жаль, пові.fІьно викорінюються порочний стиль чеканю• вказівок з будь-якого приводу, непо'@іб­ на дрібна опіка. Говорячи про кадри спеціалістів сільського господарства, де-­ легат підкреслив, що наші міцні rоСJІо­ дарства · сильні не тільки грамотним, умілим веденням виробництва, а й ~а­

пе­

продукціі,

ливого

дбання,

родськоі області в. я. rорів водnочас віденачив, що сама по собі струkтура

років передба­

господарства

Це

nозитивно оцінивши створення Держ­

ництв до паливно-енергетичних баз І збільшення робочих місць у районах, які мають необхідні трудовІ. ресурси. Особливу увагу бу де приділено комп­ лексному розвиткові економіки Сибіру і Далекого Сходу. Дванадцята п'ятирічка повинна стати народного

до енергоресурсів.

агропрому та його органів на місцях, голова колгоспу імені Фрунзе Вєлго­

Проектом Основних напрямів передба­ чено наближення енергоємних вироб­

нашого

ПРе>мо­

бережщ!·

гН і теппа, контролю за Іх внтрачаЬням, поемлити економічні стимули по знижен­ ню споживання всіх видів енерrtї на кожному робочому місці.

чається радикально розв'язати насущні, особливо важливі для всіх верств су­ спільства проблеми матеріального бла­ гополуччя і духовного розвитку. До 2000 року треба буде виконати завдан­ ня великоУ соціальної значимості за­ безпечити практично кожну сім'ю окре-­ мим житлом квартирою або Індиві­ дуальним будинком.

для

СРСР.

необхіднІсть

повинно бути постійною загальнонарод­ ною турботою. Треба вдосконатоватн сисrему облІ.Rу споживання електрОенер.

Пріоритетне значення надається роз­ в'язанню соціальних проблем у сфері праці. Треба буде істотно скоротити важкі, монотонні роботи. БільІіІ .ян удві­ чі знизиться частка ручної праЦі.

Протягом n'ятнадцяти

підкреслив

вого ставлення

шого зміцнення дисципліни і порядку. підвищення відповідальності трудових колективів 1 кожного працівника за до­

агропромисловому

орієнтовано на дальше зростання еконо­

вець

госп давно тами,

уже

не користується креди­

працює на самоокупності. На дум­

ку промовця,

існуюча практика дотацій

і кредитів низькорентабельним господар­ ствам

породжує

утриманство.

Перший секретар Якутського обкому КПРС Ю. М. Прокоп'єв спинився на проблемах, пов'язаних з формуваннJІм Південно-Якутського територіально-ви. робивчого комплексу. Він nоставив пи­

·

тання про систему управління такими комплек_сами. з тим, щоб звІльнитися від

відомчоі роз єднавості й

об'єднати зу­

силля в освоєнні природних багатств.

На засіданні виступили також Гмова Ради Міністрів Назахськоr РСР И. А. Назарбаєв, начальник управаіння dvдів­

ництва «Хlмбуд• Томської oбJracrl й. npoRIII'Iн.

r.

Делегатів з'їзду nривІтав член Політ­

комісtr 1 секретарІату ЦК КомпартU Чілі В. ТейтеЛьбоЬ. , З'їМ nродозжує роботу. (ТАРС)._


*

·2 стор.

березня

5

сНОВЕ

року

1986

ЖИТТЯ:.

Випереджаючи час З великою увагою слу­ хали і читали Політичну доповідь . з якою висту­

nив

на

з'їзді пар-

XXVII

тії Генеральний секретар ЦК НПРС М. С . Горба· чов , робітники, інженер­ но-технічні nрацівники і службовці шиноремонтно­

го заводу. У форуму nрацюють

готували більш кошториси, цього

ВИКОНАННЯ по­ ставлених на XXVII з'ІздІ КПРС завдань пІД­ вищення

трапилося. З вини замов­ ника, який вчасно не за­ куnив обладнання для пральн1-х1мчнстки, також своєчасно не зданий цей об'єкт. Перекрито нами nлан 1 на спорудженні міського в1ДД1лу мtлЩіІ ..

капІтальних

вкладень,

зростання

дуктивностІ

працІ

про­

необ-

·щно вирішити багато' наболілих питань. Це 1 забеЗпечення стабlльнос·

тl

надрів

та

спеціаліс·

тІв на будовах, продумана tнженерно-економtч.

на

nідготовка

цтва, нання

.

В цьому році перед на­ шим

виробив·

комплексне будівельних

колективом

стоять

ще більш напружені зав· дання. Обсяги робіт ми повинні збільшити до 31 мільйона карбованців, по­ будувати понад 26 тисяч

вико­ і мон­

тажних робіт, збільшення числа колективlв. що пра.

цюють за бригадним nіД­

квадратних метрів житла. ВирІшити ці питання

роєння,

моЖІНа

рядом, технІчне

переозб·

чітке дотримання

взятих

соціалістичних

бов'язань.

Звичайно,

нен

вирішити

це

жаль,

ми

році

не

тичного

успіхами

можемо. В

1985

біт на суму

створення

виконав

будіВельно-монтажних

29,1

змагання.

Важливим фактором в цій справі буде конкрет­ на турбота про людину,

похвалитцся

колектив

nо­

та процесу виробництва, більш дійового соціалlс·

чим часом.

На

шляхом

ня планування, поліn­ шення організаціІ праці

найб.rіиж·

минулорічними

лише

дальшо! tндустр1ал1заціІ будtвництва, удосконален­

зо­

не повний перелік _ най­ важливІших питань, які колектив тресту сБрова­ риnJ1омжитлобуд• пови­

належних умов

для П продуктивно! робо­ ти· та вІдпочинку. З цією

ро­

мІльйо­

метою

планується

розро­

на карбованц'ів, що стано­ вить. 88,2 процента, в то­

бити цілий комплекс за· ходtв, який сприятиме

му

зниженню плинності кад· рів. Головним чином, це

числІ

власними

-

сила·

ми на 12,3 мІльйона карбованців (93,2 процен­ та).

Забезпечено

.

забезпеченість працівників

введеи·

житлом, пtдвищення рит­ мічності, культурн працІ. З нетерnінням чекаємо

ня в ексnлуатацію близько 27 ТИСЯЧ ICBaдpq~J{X метрів житла, двІ щк~и

на

здачі в пе.рmому кварталІ цього року 322-квартир­ ІJОГО ЖИТЛОВОГО будиику

1500 місць. потужНОс­

Ті на заводах с Проме­ тей•· у Борисполі, сКа· рат• у Вишгород!, сТоч· маш• у Переяслав!· Хмельницькому.

rельному

власно І

• виробництві,

· бази

для

·

у Вншгоро­

легкоатлетичний

-

манеж,

nралЬІНя-хlмчистка,

пподо­

·

лію, ЦІю,

вони

навtть

перевершені.

Наприклад, на будівни­ цтВІ манежу замість 544 тисяч карбованців капіта­

ловкладень І

якби

освоєно

704.

проектувальники

процеси

одну

В дні

честь

КПРС

·трудово1 XXVII

старанною

відзначилося

nрацею

баrато

ко­

лективів райпобуткомбІна­

ту. Так. успішно викона­ пи nлан двох місяців nра­

цівники швейних майсте­ рень сіл Погреби. Капв­ нівка. ГоголіВ та 1НІШІХ. Без нарікань з боку а1дв1дувач1в працювали також колективи nерука·

рень сЦеитрапьиоУ•. са· лону. що по вулицІ 50 ро­ ків ВЛКСМ, та з будинку побуту сЮвілейний•. До кІнця місяця колеи­

тиви-переможцІ

передз'Із­

дівського змагання надали населенню

слуг на

додатково по­

тис'Яч крб.

Л. ЛАВРИНЕНКО, 88"18JJЬIDDC

·~·

ІUІІВОІОІ'О

розван­

залізничну ко­

лігон для зберігання збірного залізобетону. Всі цt nроблеми.

безу­

мовно, мають бути вирІ­ шенІ. Адже вони nовинні зіграти

важливу

роль

І

вахти

з'Ізду

на

компресорну стан­ реконструювати по­

В•rомІ усnІхи

на

шту­

нічноУ комплектаціУ трес­ ту. Потрібно побудувати ще

дань власними силами, то

до

тажувальних роботах в управлlннt виробничо-тех­

сується

зав·

заnчастин

деякі

овочева база. Що ж сто· виконання

необ­

хІДно назвати слабку ма­ терІально-технічну базу. Так, на об'єктах nоки що не вистачає трьох кранів, немає

бупо завершено ряд важ­

Це

у роботІ.

катурних станцій сСа­ лют-2•. не механізованІ

Прикро, що з вини субпІДрЯдників вчасно не

об'єктів.

нашого

Серед недоліків, як1 за·

ваІКають

д1.

ливих

робітникІв

тресту.

порошко­

воІ мета.nургІІ, алюмініє­ вих будіВельних конст· ру.кцtй, Заліському це.

якіснІ б не

у

літичній доnовіді ЦК КПРС , повинно бути на­ на nІДвИЩення яко­

сті роботи, екоиомlю та бережливість, досягнення

намІчених ру~ у кож­ ному колективІ, на

кож·

ному робочому місці. СвоІ успіхи буд1Ве..1ЬНИ· ки спец1аЛ1зованоІ ділЬни­ ці Nil 4 пересувноІ меха· візованоУ копони .1'& 5 тресту сУкрагрорембуд• nрисвячуюТь

виконання

24

стабільності наших

Один

-

ція

nланів

наших

бригадного

ше

23

цюють

за

цим

60

ли­

дні лютого повернуто дру­

nра­

ге життя

прогресив­

року

веств

ще

19

колективів госnрозра­

150

сільськогосnодар с ь к о г о машинобудування: Рос­ товському комбайновому «Червоний Аксай•, Кіро-

В цІ дні наш колектив,

як

1 весь радянський на­

род,

з

великою

увагою

знайомиться з матеріапа­ ми з'Хзду, обговорює nро­ грамну Політичну допо­ віДь ЦК КПРС, з якою на партійному форумі ви­ стуnив Генеральний сек­

ретар

ЦК КПРС

Горбачов.

Перед

никами всіх

М. С.

праців­

галузей на­

родного

господарства

і

нами,

будівельниками,

ставляться ще грандtоз­ нІші завдання. Це доко­ рінне nоліпшення капі­ тального будівнИцтва. nри якО!'tfУ, ян мІнімум, у два рази треба скоротити 1Н · вестиційний цикл при ре­

воградському с Червон~ Зірка• та Інших.

ТварИВІІІІКІІ радгоспу •ВеЛІІRодвмерськвй• по­ стІйно дбають про пtдввщеІDUІ продуктвввостІ мо­

СумлінІІо працюють у ці дні зміни по ремонту автопокрИшок, якими ке­ рують комуніст М. А. Ан.:

.почвоrо

тоненко та

форуму

ко­

ших

утрвмує перше місце

із

ких

донрка одержує його по кожвоі тварввв.

винні ВІІеСТИ

Ці , Броварський домо­ будівний комбінат. В со­

цІалістичних

зобов'язан­

нях колективу тресту 1 ПМК-15 він займає про в1Дне місце . Тож не див­

но . що ця знаходиться

-

новобудова nІД постій·

ним кон'l'ролем нашоІ партійно! організаціІ. Своєчасно ввести гІ­ гант mдустріУ в дІю обов'язок всіх, хто nри­ четний до ц1єІ важливоІ

1 вІд'JІовІдальноІ &1 ми глибоко

справи.

усвіДом­ люємо, що шлях до успі­

хів

в зміцненнІ трудо­

-

воІ та виконавчо! дисцип­ ліни. в технічному . пере·

озброєнні будівництва, в наполегливІй повсякден­ ній праці кожного на своєму робочому місці .

В. ТКАЧЕНКО, керую'ІИЙ трестом сБро­ варвпромжвт.побуд•.

да

минулого

року.

кривши завдання на тисячі карбованців.

nере­

69,2

Правофланговою у цьо­ му колективі в бриrада монтажників технопоr1ч­ ного обладнання. яку очо­

лює бригадир К. Бельсь­ кий. Виконробам тут Л. Сірик. Однією з пер­ ших у копоні вона nочала працювати

за

методом

ДорІj!Qшй урожай на гo­ P<WU ІІІід ІПЛІ.вкОЮ ІВ.иnх>­

вельникн

'І'И

20

до·

тsстопа•

27

ударних декад•.

1

з відмінною

дбати про

Тоді

якістю,

змlцненил

Wt·

Фото М. ІваНенка.

Яценка.

шин.

Цей

товив

39

з

колектив

виго­

тисяч сатмосфе­

Ва.гомgх

планІ

740

вони реа.п1зу&а:ли. :державі

тонн

890

по.м:lдорlВ,

раннlх

огіркі~

моЛодоІ

цибу-

ху ізолу. Для будІвеЛьни­ ків бона випустила більше

лІ та інших овоЧів. Тоб­ то, в середньому зі6ра.ли

Іх

оо

к.lлограма

:13,8

кожноrо

квІЩРз.тно.го

ра ~орисн.оІ д-есяти ІДJІох

з

мет­

nлощt ІП'Я'ІИ· теПJІИць.. Ро-

бітницІ О. І. ХарченІКО, Л. С. Тригуб і К. Ф. Грі.н:чею<о :вирости­ ли sІ:дJІовІ~о no 19, 18,6 та 18 кІлограм ів

овочіВ .на тій Же О'д;І-Иіои\. цt. ·площt.

Сьоrод;ні n;рацlвнини колективу' змагаються за те, щоб. одержати no 16

к1логрЗМ!J.в 'І'еПЛИ.Ч'НОЇ n ро­ д:унц!І з :кожного 1!ІБІЗ~­ ратного иетра.

Усе

·ширше

своєю працею.

Слід згадати про те, що бригада С. Вельсько­ го добре змонтувала устатнування

КиївськоУ

рики ,

а

у

пташин­

nтахофаб­

також

достроково

тут

пуско-нала­

годжувальні роботи.

Мон­

ми спеціалістами. Адміні· страція

птахофабрики

на­

діслаЛа у ПМlС-5 лист-по­

рс:хтl.кlру ва:ли

ЖНВИЛЬІН! горщечки :рОЗІСа­

трудове

суперництво

сЕстафета•-

rr,рУІЦ:ИЛІНJСя

ЗраЗІКово ло­

на цій роботі

деnутат районноУ Р8ІдJІ на~и.х делутз.rгLв

С.

І.

СшзоненІJrо, О . .К. Ме­

n.ь.н;иче~щю

та

інші ,робіт­

н~. Розе~ . добре росте, набирає С'И'ЛИ. Старанно ІІ догJЩЦJа.Ють овоч~ М. М. Кобно та О. І . Бо­ рисеНJ(О.

Нєз.абаром розса;Щу бу­ де внсад.жено на n.о.стlйное місце.

А.

тяв

ФЕДОРОВИЧ.

1

зібрали

П

весь

технологічного

фору­

монтаж

обладнан­

ня.

Чимало зусиль доклали для цього комуніст М. Марченко , робітники О. Почукаєв, Г. Буренок, І . Тетерук, М. Охремнюк. Саме трудове супер· иицтво зробИло працю бу· дівельників більш якіс· ною і творчою .

А. БАБИЧ,

голова

спtmки пересуввоі меха­

комітету проф­

вІзовавоІ

Ще одну трудову пере­ могу здобув цей колен-

тресту

trrд•.

з

гектара,

а

те­

у першому році дванадця­ тої п'ятирІчки переверши· ти

цей

nоказник ,

активно

готуються до робіт

у по-

лі . Дотримавши слова , да­ ного на честь

ду

КЦРС,

XXVII

з 'їз·

механізатори

завершили

ремонт

грунто­

обробних і посівних ма­ шин, а також тракторів , використовуватимуть­ на

весняних

польових

роботах.

будівельники заверmипв план двох місяців, відмін­

бригади.

центнера

no 25,6

пер борються за те, щоб

ся

nрисвятив

виконали

старанна

тати. Минулого року вони

які

му комуністів у Москві 15 лютого, у день комуні­ стичного суботника. Тоді

но

Наполеглива,

nраця забезпечує механі­ заторам радгоспу с Боб· рицький• відрадні резуль­

зернових

нила

передовоУ

Допомагає

у

дя.ну, у якому високо оці ­

роботу

А. ГАВРИЛЕНКО.

ІЩУ рмnн:Lх огірків сорту с'Унраїнець• і nомІдори

рооrорта-

робиичоУ трудовоУ дисципJІlни. Слова будівельників не залишилися тільки на nа­ пері. Вони Ух nідІфІnили

тисяч нвадрат~х метрів nокрівельного ма:• теріалу.

nло­

• ЯКІСНО

І

ках

загальною

200

щею 4 ге-ктари. Ще рані­ ше у роо,множ~алЬ!Ніі{ теплиці

зма'tаннІ.

добилася змІна, очолюва­ на В. В . Гарячевою, з це­

nодушки

При

успіхів у nе­

редз 'їздівському

СРСР.

тажники зарекомендували себе хорошими, грамотни­

cXXVII з'Ізду КПРС

трудиться

дільниці по випуску нових

СТИЛ.И торІ.!к овочh!.н1f,юr радrоспу 1мен1 60,річчя

Саме вона, бригада Вельського, стала ініціа­ вахти

·

комсомольця

Олександра

кілограмів щодоби від

ють вони роботи на ІНа­ ](,рИІГИХ городах . Дл:я сз.­ мозіг,рівання заклаJПИ у тешLІЩі солом'я.но-.r:нойОВІІ

nровела

трудово!

Наполегливо бригада

молока. :1араз

Урожай буде біЛЬПІНИ

бригадного підряду.

тором

пуску nродукції.

ного плану.

ми по­

В ЦЬОму ро­

13

І . Мітін .

рок• , що білЬше двомісяч­

найважливІ·

об'єктів, якІ

по надоях

Ю.

Вони nершими виконали план двох місяців по · jl!И·

трудівивкв в1дд1пка 1мев1 ЛевІва цьоГо господар­ ства. ЗастрІЛЬввком соцtапlс'ПІЧВоrо змагаввя серед операторів машвввоrо доІІDUІ . корів є Ольга Авд­ р1івва Семевог, аку ви бачите ва зв1мку. Вона

народногосподарсь­

ж на зборах колективу бупо твердо вирішено достроково здавати об'єк·

виконали

стада.

Непоrаввх усп1хів у ввробввцтвl молока досяrлв

конструиціІ піДПриємств 1 nри спорудженнІ нових ·

об'єктів. Один

сnра­

3000

Виготовлено більше тисяч сатмосферок•. Іх чекають на заводах

планується nере­

на бригадний хунок.

ще

цьованих автоnокришок .

ним методом, то вже цьо го

муністів. Цей колектив 1 вийшов переможцем у пе­ редз'Ізд1Вському соціалі­ стичному змаганні. Так. своІ пlдвнщен1 річ· нІ соцзобов'язання буді·

строково, ще

бованців . Зокрема, віднов­ лено 4 1600 штук автомо, більних шип. За останні

nІДрЯду:

бригади з

справи­

ців з виnуску валової про­

резер­

у нас

вони

дукції. Ії виготовлено на 1 мільйон 585 тисяч нар­

подальша організа­

Якщо сьогоднІ

лютого

лися з nланом двох міся­

та соціалістичних зобов'я­ зань на 1986 рік. вів

ус-

пішно виконали зобов' я­ зання на честь форуму комуністів у Москві. Ще

швидко,

Трудове суперництво. Воно, як зазначено у По­

цІлене

забезпеченні

вони

nо-ударному.

Шиноремонтники

НА РІВЕНЬ НОВИХ ВИМОr д ЛЯ

дні роботи

комуністів

ко.пьвв .N2 5 «Yкparpopeм­

Змагаючись між собою за високу nродуктивність праці і відмінну якість ремонтних робіт , бригади

Г. Г. Дяченка і В . К. Лу­ ценка поставили на ліній· ку

rотовності

всі плуги.

культиватори.

борони.

сі­

валки.

nолагодили

ти

зернозбиральних

62

трактори . Готові до робо·

8

·

комбайнів .

Особливу

старанність

1

наnолегливість на ремонт­

них роботах виявили слю­

сарі В. Я. Курмач. В. Г. Гречко,

І.

Р.

Накалюж­

ний. трактористи

ffi Д.

Макушненко . П . А. Мlль­ чарик , П. Г. Чуnрина. Нині годять

механізатори ла­ нор мозаrот1Вельну _

техніку.

r.

АНДРІЄІШО.


сНОВЕ

Фундамент росту Створ~нй в 1аrропромі району високий т-е.х;нін.о­

еноном1чний і виробн'ИЧИЙ потенЦіал ~ає ·можливість з успіхом 3а!Пров.аджу!ВаТИ в ІІl.ра.ктищу .все

грєсивне.. фонди

нове, ,п;ро­

Так, вИ;ІЮбничі

в

сільському

подарстві

району

гос­

зросли

во-технічних ІДосягнень одержано економІчний ефект 690,2 тисячі ІКарбо. ванців. НайбІ.JІьшоІ іре­ ЗіJ'Л'ЬТативностt !ДОСЯГЛИ В рЗіЩГООПах Імені Щорса, Імені 60-річчя СРСР,

лексі

СЬІКИХ

лого

,на

цlвни:ка,

од,н.ого

ІПра­

фонІДозабез.пече­

ність і ене,ргозабЄІЗІПече­ нЬсть вtщrnовl;щно до 324,5 і

тисячі

507,5

ців на

1 ОО

госпугіДь.

ню

1

оприяє

~

ну;

комплексного

ВЖИ'І1ИІХ

:ку,

ІЗІРОблено

!КРОК

mrepeд

ро­

значний у

ІВИрощу~

~ур.

куль­

оо інтенсивною тех­

нолотією

минулого року вирощували зернові на 2,5 тисячі гектарів, посів

нових сортів

і

гібридів

районованих

становцв В

нультур

гектарів.

7875

районі

зроблщю

по­

верхневе nоліпшення сіно­ косів і nасовищ ()lльше

;н,іЖ

на

тисячах

9

гента­

р1в, ·заmроваджено дос:Ію­ наJІ.іші сівооміни ІдІЛ;Я nі!ц~

вищеНіня врожаf~ностl зер­ ·ІЮВНх

тур ІНа

1

:кормових

14

.нул;ь­

тисячах геасrа­

рІ.в.

Прогресивна технологія виробництва J'4олока, що заІбезпечує на:ЩІ!й вJд хорави ~ 4 ти.сяrч кілограмів,

Інтенсивне

вико­

ри.стан;ня .свиноматок, цро­

гресиВІНі м.етоди прОJ!ІЄ'ден­

:н.я профlлакти.ни за.хвопо­ вання

тварин.,

ження

заІІІровщщ­

t:нтєнсивного

;ви­

рощув.!І:НІНЯ тели;ць, ефек­ тивних методів відтворен­

ня ВРХ осе це сnря­ мовано на з61лЬtІІ1ен,ня ІВи·­ робництва ' і .пол:J.пшення

133

ти<:ячі ІКа'Р­

лока,

523

20379

тисяч

тоНІНи

яєць. .праці [10-

передовиків,

використову­

досягнення

технічного стосовуючи

технології,

1

заціІ

науково­

прогресу, за­ прогресивні

форми

органі-

стимулювання nра­

форм

1

організаціІ ва.Н'Ня праці,

стимулю­ коМJІЛое.ксно1

мехЗІНізаціУ :ви;робничих процесі:в, атестаціІ робо­ чих

.м:ісщь ;на

меха:н.ізова.­

ний труд nерееЄд'е.1LО

127

робітникіІВ, р.ацlоналізова­ но 183 робочих місця у твариннищтві. В цІ:Лому ПО

райану ІМИ.Ну,1ОГО

віJц

впровадж'єн•ня

року

,науІКо-

техніку,

об­

добрива, дома­

гаються

щороку

все

ваго­

міших

результатів.

Зо­

-

оператори

доїння

корів

Шусть

·

дівсьний•

радгосп

•Зоря•

на· круг QАержаІJО минуло­

го року по 203-153 центнери овочів. По 6Ц

-521

центнеру

кукуруд-

М.

домоглися най­

груп корів минулого року

тонн.

201-217 показників

Високих

у праці досяг­

ли телятниці О. П. Субо­

товська,

С.

Ф.

Барбон,

О. Я. Селюк, О. М. Осо­ ба з радгоспу імені Кі­ рова. Вони довели на від­ годівлі

молодняка

ньодобовий

результат

як

Р.

вищого валового виробни­ цтва молока і одержали від закріплених за нимн

•Красилівський• одержа­ но по 42-30 центнерів зерна з гектара. Стабіль­

«Плосківський•.

радгоспу

з радгоспу сЖер­

ноІ

подарствах,

машиІІного

•Русанівський•.

крема, в радгоспах «Плос­ ківський•. імені 60-річчя СРСР, імені Кірова,

но одержують високі вро­ жаї картоплі в радгосnі імені Щорса. В таких гос-

на

В. І. Шевченко, К. Ф. Юрченко, А. О. Хамбір

процентів більше порівня­ но з середніми nоказника­ ми nерших трьох років

ючи

одержали

понад шість тисяч, 1 три оператори надоїли від кожної корови понад сім тисяч кілограмів молока.

півтора процента. На од­ ного робітника вироблено продукції на 7863 нарбо­ ванці, загальн.нй прибуток становив 32,4 мільйона карбованців, що на 17

минулоІ п'ятирічки. Чимало колективів ферм, бригад, ланок, окремих

доїння

корову більш як по 3000 кілограмів молока, 15 nонад чотири тисячі, 4 більше п'яти тисяч, 10 -

м'яса,

ПродуктиіБність рlмя.но з четвеt:тим ро­ ком п'ятирічки зросла на

ладнання,

заnрова-дJЖєн-

JПрогреснвнщ

цять операторів машинно­ го

штук

ці, високоефективно вико­

Завд:яки

nлемптахозав9ду «Руд­ ня•. радгоспів «Русанівсь­ кий•, імені Щорса та «Плосківський•. Шістнад­

бованцІ.в. Понащ тшан цр~.а.но ІДержаві 764 тая­ ни зерна, 7817 тонн• J5ар­ топл1, 2 тисячі тонн овочів, 5 тисяч танн мо­

ристовуючи

ню

легливості, недостатньо планується, фінансується і контролюється проведен­ ня заходів по запровад­ женню досягнень науки і

і спе­ домог-

тися

менше

3600

зав­

дання і робочі плани до виробничих підрозділів:

ВРХ

довести

грамів, на свиней до

до

відгодівлі

700

600-620

грамів.

З стор.

діловитості. В даний час у господарствах району працює більше двох тисяч спеціалістІв з вищою 1 середньою спеціальною ос­ вітою.

В сучасних умовах

до них ставляться особли­ ві вимоги, оскільки агро­ прому потрібні спеціаліс­ ти, які органічно поєдну­

ють

високі

професійні

знання з політичною зрі­ лістю, організаторським талантом. Однак в окре­ мих господарствах існує

Основний

ції господарств, а галузеві спеціалісти недостатньо в нинають в саму Іх суть, доводять

не

норову,а середньодобовий

приріст

технін.н з боку адміністра­

несвоєчасно

надоїв

нілограмів молока на

*

року

наnря.м Виходячи з рішень квіт­ невого (1985 р.) Пленуму ЦК КПРС, завдань, вису-

ще дуже велиний розрив між сучасними вимогами і рівнем кваліфікаціІ пра­ цівників, їх вмінням за­ стосовувати nередовий до­ свід 1 досягнения науко­ во-технічного nрогресу на

Ми стоїмо на порозі великоІ і складноі роботи, значних змін, які вимага­ ють ще більшої наполег­ ливості, послідовностІ, рі­ шучої відмови від всього того, що стоІть на пере· шкоді новому. Тобто від інерції мисления, від звич­ них, але сьогодні непо· трібних схем і nідходів . Як ніколи, с~огодні необ­ хідний творчий підхід, не­ nримиримість до недолі­ ків, висока активність у досягненні заnланованого. Відомо., що старе не від­ ходить само по собі, ф:>го потрібно nереборювати. Проте, як пlдкреслювало· ся на XXVII з'Іздl

запровадженни найиовlmих досягнень науки, техиl­ ки, передового досвl,цу в сільськогосподарсЬкому

виробВІЩ',І'Ві.

ПрискореВВJІ

иауково-техиlчиоrо

про­

гресу головна підойма івтенсифікацlі сільського господарства. Вимога часу домогтися plmyчoro повороту науки до потреб виробиицтва і вавпаив.

НеобхІдно зміцнювати всІ лаи:ки, що поєднують на­

уку, теХВіку 1 виробництво, створити умови для реалізацlУ всього нового, передового ва правтицl.

Тава вимога рішень з'Ізду партlІ.

КПРС, Іноді

конав оо

якості ТІВарн.нницької ІЦРО­

очевидні

в радгоспах Імені Докуча­ єва, «Заворицьний•. «За­ плавний•, імені Мічуріна, «Літківськнй:~>, «Жер дів­ ський•. Тут бракує напо­

ремим керівникам ціалістам, можна

ІНТЕИСИФІКАQІЇ

управліиия, nерехІд ва lитеисивиий ІІLІІJІХ розвитку,

'дУІЩіІ.

Переваrи

поназни­

ку, підвищеВВJІ темпів росту виробництва. Тому зараз в осиові розвитку всіх плаиlв аrропромвсло­ воrо комплексу повиии1 бути ефективВі форми

В rосподарства.х ра-

<йо:ну

вищих

уково-техиlчиого прогресу веможJІВВо вирішувати грандіозНі завд8ІІІІJІ соцlальио-екоиомlчиого розвит­

ВШІІЯі ООНОВ/Н'ИХ ;ВИ.Дів СіЛЬ­ СЬНОГОСП~арсЬКИ.Х

раза

. Нивl, коли весь радRВськвй народ уважно вчи­ туєтьси, вввчає історично значимі ріmеВВJІ XXVII з'Ізду КПРС, щоб успtшво втіmовати їх в життя, вам важJІВВо усвl,цомити, що без прискореВВJІ иа­

nла­

минуmго

ною

ків домоглися тварининии

район ІПоерєІВи-

прогресу

ArPORPOMИCЛOBOfO КОМПЛЕКСУ

м~

тоди роботи, індустріаль­ Ю rex•JroJIOгii як ;в рослинющтві, тан і в тварЮІІНИ!· цт.ві. Зо:крема, зrІІдіНо •за­ хОДіВ

продук­

ОСНОВА

високий

прогресивні

госпугідь по тисячі 1 біль­ ше центнерів молока. У півтора-два з полови­

.збіл.ьІ.ІJІ€!Н­

вПровадженню на­

уково-технічного

1986

практиці.

гентарів сіль­

р1вЄНІЬ технічноІ та енер­ ГЄТИЧ1ІІОІ ІНВ.СИЧе!ІОСТі щає мож.ливість ширщю засто­ совувати

гектарів сіль­

100

ляють

березня

Курс-науково-технічний прогрес---------------------------

нарбован­

Такий

били на

Зокрема, JLЛillк ·МИІНу­ року

кожного

ницької галузі, то мину­ лого рону десять із 15 молочних спецгоспів виро­

:ви;робнИЦ"11Ва сільсь:ко­

цІІ.

з

зібрали в радгос­ «Плосківський:~>,

«РусанІвський•. «Аван­ гард•, «Плосківський•. Що стосується тварин­

КОМІП­

гоапюдарськоІ

силос

жаїв нормових коренепло­ дів домоглися трудівники радгослів імені Щорса,

Н'іН;И .в наІШ час ви.стулав основним .ната,лtза.тором в агроnромисловому

на

«Авангард•. Високих уро­

« Плоскіоський•, раwосm­ номбіиаті ~калиrrин­ сьКИіЙ•. ДосягнеНіНя ,науки і тех­

на 48 ІІJ3>0дєнтtв, фон~доо-­ озброєніс;ть- до 15,9 'ТИ­ сячі карбованців, енерго­ озброєність - що 25 .нін­ ам

зи

гектара пах

5

ЖИТТЯ»

тварини

приріст кож­

до

більше грамів. сягнення,

серед­

800 1

Всі ці до­

насамперед,

науково-технічного

гресу,

-

вnровадження

.нових

nро­

технологій

виробництва і прогресив-. них методів праці.

ІнертнІсть противагу

сільськогосподарського ви­

. робннцтва шаються

завжди

на

зали­

другому

пла­

ні.

Водночас слід зауважи­ ти,

що

важливість

вадження

запро­

досягнень

нау­

ки і техніки з кожням ро­

ком зростатиме. Адже в дванадцятій п'ятирічці ва­ лове виробництво продук­ ціІ необхідно збільшити в цілому по району на 10 процентів. В тому числІ збір зернових довести до 54 тисяч тонн, картоплі­ до 50, овочів до 68, фруктів і ягід до 12, виробництво м'яса до

молока до 96,5 ти­ сячі тонн, яєф. до 37 4 мільйонів штуJ<. Таких ре-

29,

. зультатів

досягти

немож­

ливо без заnровадження у виробництво всього ново­ го,

прогресивного.

Тому

за роки дванадцятої n' я­ тирічки необхідно піднес­ ти врожайність всіх сіль­ ськогосподарських

куль­

тур в півтора раза. Зби­ рати на круг не менше 33 центнерів зернових, 200 -220 овочів, 200 центне­ рів картоплі, забезпечити виробництво не менше 390 тисяч тонн кормів,

або на

по

44-45

умовну

центнерів

голову,

заго­

товляти щорічно 46,6 ти­ сячі тонн сіна, 50 тисяч тонн сінажу, 232-235силосу, 150 тисяч тонн

На завадІ­ На

При такому ставленні до своїх обов'язків перспек­ тивні питання розвитку

кормових

кращим

все ще мало уваги приді-

коренеплодів.

Тільки подолавши інерт­ ність, яка притаманна ок-

нvтих на Нараді в ЦК КПРС з питань приско­ рення науково-технічного прогресу, полож~нь 1 ви­ сновків, висло~л~них Гене­ ральним сенретарем ЦК КПРС товаришем М. С. Горбачовим в Політичній доповіді XXVII з'їзду КПРС, у кожному госпо­ дарстві, трудовому колек­ тиві всю організаторську і господарську діяльність

слід зосередити

на здій­

сненні конкретних заходів по

запровадженню

у

ви­

робництво передових до­ сягнень науки і те1{ніки. Спеціалістам необхідно визначити конкретні зав­ дання по інтенсифікації сільсьногосподарського ви­ робництва в ножному тру­ довому колективі, чітко організувати nрактичну роботу по виявленню не­

використаних резервів.

Іх

необхідно враховувати при снладтrні планів на два­ надцяту. п'ятирічку і зо­

крема на

1986

рtк.

Зміни, що відбуваються зараз

в

господарсьному

механізмі агропромислово­ го

комплексу,

стосуються

ШІанування, фінансуван­ ня, організації і стимулю­

вання

виробництва.

вимагають

від

них підрозділів господарств

Бонн

структур­

Р АПО

нового

f

твор­

чого. наукового підходу до· вирішення проблем. Вико­ нання ПродовольчоІ про­ грами, досягнення сіль­ ськогосподарського вироб­ ництва в значній мірі за­ лежить від компетентнос­ ті надрів, їх ініціативи 1

доводиться

зустрічатися з фактами, коли керівники, сnецlаліс· .ти

на

словах

виступають

за перебудову, нововве­ дення, а на ділі самі. є противинками запрова~­ ження науково-технічного nрогресу. Тому кожному слід усвідомити, що nози­ тивні зміни можливі лише

при усвідомленні їх необ­ хідності кожним. Все за­ лежатиме від нашого осо­

бистого вкладу в той ба­ гатогранний nроцес не­ nрсстих, нелегких змін, які повняні віДбутнея в сільськогосподарс ь к о м у виробництві. ·

Звичайно,

найголовні-

шим завданням всіх пра­ цівників агропромислово· го

комплексу

в

не

лише

зростання темпів виробни­ цтва продУкціІ, а й скоро­ чення витрат ма'l·ерlалlв, трудових, фінансових percypclв, nlдвищеяня еконо­

мічноі ефективності ви­ робництва, поліnшення якості продукціІ. Тобто, перед нами стоїть завдан­ ня

максимально

вишуку­

·Вати 1 використовувати ,резерви виробництва, при менших

затрата:t

досягти

вищих рубежів, значно :зменшити собівартість продукції, зробити вироб­ ництво високоприбутко­ ·ВИМ, рентабельним у кож· ному

трудовому

'Ві.

Такий

чив

для

нас,

~ільського

XXVII

Jtjpc

з'ізд

колекти­

визна·

трудівників

господарства,

КПРС. Ю. БІЛИК,

першвй заступник голо­ ви райовиого аrропро­

'Мислового об' єдваRІUІ.

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~===~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~=~~==~~~~~~~~~==~•иsи•~е! u

ТУРБОТОЮ ПРО ДІТЕИ

•3

Протягом минуІЛоІ п'я­ тирічки в нашій ІКраї.ні здійснено ряд заходів по посиленню державноУ до' помоги сім'ям, ЯКі мають дітей. Для працюючих матерів,

довий

що

одного

для

з

хто

відривом

ввеіЩЄЯа

ДОГЛяду

АЮІ'ИН».

вироб­ частково

~ТИНОЮ

нею

ро:ку.

державна

також

:ВіЩпустка

за

досягнення

помога

а

в1ку

по jЦО

wс­

Збlльшена

одноразова

при

тру­

менше

навчається

від

оnлачувана

ного

не

року,

тих,

ництва,

мають

стаж

ІЦО­

.ноарод,женні

розмір та трива.· вmшати ~допомоги QДІИНоким :маrерям,. Нада­ ~ться додатнові в~путс:r­ ки .мате:РfІМ, .яні мають діВОХ 1 білqше дітей у ві-

· лість

ці

що

12

тимчасова

років,

ВІВеде'НІа

допомога

неnовнолітніх •ді'т-ей, •ки

ЯКИ·Х

на

бать­

У'ХИ!ЛЯЮ'11ЬС.Я

ВJ;ц

сплати аліментів. Новим ж:·кравНІМ .nроя­ яоом турботи napтit т.а уря.щу [!\рО ЩіТЕЙ Є ІПОС-r:а­ НОВИ Ради МLнLстр.і/в

СРСР вЬд 9 .січ.ня цього року М 58 та М 59. Ни­ ми

остааов.лено,

що

'ЕІдІО­

вам, лнt мають Дітей, але не одержують .на них nен­

сП

у

зв':язку

з

годувальника.,

і ІВИJІл~чується . ІЦ'ер­

ється жа:вна

лена

втратою при~НЗJЧІа­

щоnомога,

для

встанов­

одиноких

мате­

рів, а також п~шцено розмір щшомоги на дlтє!Й

війс.ьновос.лужбовців

наІД­

строковоІ служби.

В. КОСТИНА.

МмКІDnаТа. КваnІф!кованих суднобудІвників дnя заводу І-ні 61 комунара rотус

на!Ктаріwе в наwІА

краТнІ

nІХІФесІАно-технІчне учипи­ Ще Н. 19. Tenep тут nрацю­ ють ДВІІ'Rть nрофесіАно-твх· н.Ічнм:м кабІнетІ•, дванад­ цять 13 ааrапьноосвІтнІх дисцмnJІін, маАстернІ. З до­

nомоrою

ввводу ·ств...орено

І

оснащено наАіювіwу вnarnt· туру, вnвктроnаІ50раторІю. ПоРАд •3 сnеціапьними дме· ЦИnJІі.НаМИ ІОНВИМ ВМВЧВЮТІо сусnІnЬСТІОІІНВВС:Т80, ТВХНІЧ• ну ВСПТНК,У, ВКОНОМІку вИ• робнмцтва.

СПТУ-19 дас

маА6утньому

робІ1'1ІиковІ rпиІІоКІ :акання 3 сnеціа.ІІ ..ностІ, xopowl nрактичнІ навички,. І вІм nриходить у цех кwаnіфІ·ко­ ванмм сnецІаnІстом. Моnода

3МІна мець

дмцІА

-

rіднмА

ІфаЩ.ИХ

сnадмос•

"11)УДО8ИХ

комунарцІв.

тра•

На зн,Імку: в токарну маА· стерню npмttwoa ·Герqй Со­ ціал.істноtноі Праці брмrа• ДМІР аааоду ІменІ 61 комуна. ра М. о. Нкконеико. .

Фото О. Кремка. (ФотоХРОИЬста PATAV),


*

стор.

4

березня

5

До

року

1986

с:НОВЕ

ЖИТТЯ•

по ба ..-е.и в .в~

Зи мов ь:воІ

Цікав~ пройшло свято проводів зими у .місті і районі

Подарувало ВВСВJІИЙ настрій

ГАРНО органіаували свято nроводів зими пра­ цівники нультурно-спор­ тивного комплексу у Го­ rолеві. Програму розва­

ЛюДjlЮ 1 весе.JЮ було на святі ІПроводів .з·ИїМ)І, як.е !ВІДбулося МНН·у\JЮЇ

жальних вистуnів підготу.­ ІІали учасники художньої самодіяльності Гоголівсь­ кого будинr<у культури .

нeДJ.n_l

житловому

$

ма­

сиві міста. Занятrя іАО д:у" ш1 знщlішлося тyrr бага­ тьом. Хто nІІд схва.льнm гул 6ол.1JІЬІНІШ1в nіднімав

гирю,

міряЮчись

На

nрибазарній

nрацювали

nлощі

атракціони.

снлою

чок

висако.го

nереможЦІ.в·

крім

чекали,

віТ<ІІІt­

ня глядачів, хто, досхочу наІМилувавшись цІ.Jсав.Ими

виСТУ'J1ЗJМ•И

учас.нИ.КіВ

ДОЖНЬОЇ

у

ху-

фортецях, ІМ}Івиліnленими 1з

жи­

оnератори

площі старти взяли м ашин­

ще

на цих

змаганнях бу­

ла

представлена

команда

директор

госnодарст­

·

На жаль, не всі колек­ тиви фІзкультури взяли

віновій· груnі жінок років перемож­ вийшла працівниця

18-:-28 цем

радгоспу

Лариса Павленко. Пер­ шою до фінішу прийшла і nредставниця КИївської nтахофабрики Любов Ше­ варьова ,

яна

Жіннами

стартувала

nіком

участь

з

29-34

го віку найкращого успіху

досягла Ганна Сич та­ кож трудівниця Київської птахофабрики . чоловіків

nроведенні ра­

В. ОЛІRНИК. rолова районноУ раАИ ДСТ сКолос• .

років . Серед жінок старшо·

Серед

у

йонного свята. На ньому не бу ло nредставників радгосnів «Русан1всьний• . « Заворицьний•. імені Мі· чуріна , «Заnлавний•. тре­ сту «Теnлицятехмоцтаж• .

«Гоголівський•

у

На фото: масовІ rуJІІІІІ­

НJІ на прибазарнІй мощі;

Л.

Павленко

з

призом;

зерами стали відnовідно А. Несін з радг.оспу-ном-

стрІльцІв; хто

володар приза-радіоприй­

бінату

мача-електрик ППЗ сРуд­

«Теnличний•.

Н.

Савчук з радгосnу «Жер­ дівський• , Л. Садовий з

радгосnу-комбінату сТеn­ лячний •. Всім nеремож­ цям бу ли вручені грамоти

райради цінні

ДСТ

Та

змаrаввJІ

найвище?;

м• Irop Процайло; вай­ старший учаСВВІС ЛІDІСВІІХ rовок Є: Є. Гоrtи; у ucяt переможцІв

авжввк

Андрій НесІв.

«Колос• .

подарунки .

під час

.иrивdм

трьох вікових групах nри­

най~

Фоторепортаж

М.

головніший nриз змагань - це , звичайно, здоров'я і отриманий заряд бадьо­ ростІ .

\

Семвиоrа.

.

ОО НО!М~ ЮНИХ

фуrосwстLв ММ

Неnодалік від відбулися масові лижників, у яких

масовІсть .

г.еролми казок, в6о­

.л1Ва.па

нормально

працювати .

ва А. Т. Косенко, секре­ тар nартійної організації М. М. Нваша, голова nрофному Т. В. Решетняк та Інші сnеціалісти . Цій команді по nраву було вручено (це вже третій рік nідряд) головний nриз цих змагань Кубок за

Весело &vло 1 ;д1'11!орі. Вона розважалася у шtа­ ланнях еВеселі ста:wи•. у майстерно збу~ооа,н;их

ooLry

і

яли

ІКОС'l'ЮМИ

.ка.знов.их героУв. брав участ..ь у ионкурсі танцШ, хороводі.

С.ЯІ.rоВіИХ лувалаСЯ

ти

з радгосnу « Гоголівсь­ кий•, де в одному ряду сІльських сnортсменів сто­

само.д1я.льност1,

ИаряджеtНИ:Х

сельчанам

У

шашли­

ного доїння корів, механі­ затори, пташпиці бага­ .:lJ>ОХ сІл району. Найкра­

<:Товпа , ІЦ.е

·nрНІЗа, ЩЄ!д!РІ

млинцями,

ками. Дзвеніла музика, гриміли танці. У жартів­ ливих частівнах можна бу­ ло почути nрізвища пере­ дових трудівників села. Тут же висміювали нероб і п'яниць. яні заважають

участь

1'3 суnер.ннками; хто аю­ .сnішав вилізти на ;верш~ на

nахло

1, 2 1

З,

ШЕЮв

каталася

на оа.н.ках,.

ПорадуваІJШ ГО<:Тей см­

та 1 кулІнари та rоІtР­ вельнИІКИ. Вони sНЯВИJІи немало 118орчості в офор· мленні . павlл.ьйон1в та nрилавІdв,, ПРИГО'l"уІВЗJІИ дпя ярмарку розмаУтl народні та .м.аскар~~

костюми. <ПрацLвники

•-

.лЕІІь 1 .нафе Бров.арів, Ве­ J/іИ.НОУ ДИмерки, НЗІЛити, Лlтон і :Ка.лин:lвки !ІJ'РИГО­ щал.н

ІІJІРИІСуТ>ніх

ками,

мн.

шювом,

гарЯ'ЧИ'МИ

кулешем,

р1в,

шашли­

.пельмен!ff.­

СОСИІСІК<ІІМ:И,

чаєм і'З самова­

беоалкоrОЛіЬНИМИ на-

поями,

конt:tитерсЬІ}(ЦМ'и

вЩ>Обами . ·Внтоw приємС'І'В •КОМбінату М8ІZ\ІСЬКОГО

ІПід-

. tгро­

харчуsаннІЯ

~ 3500 .карбованц1ІВ. закладів громадського харчування . РайсnоживОІІ'і~и 1700 карбован­ ців.

mрбован.цl

:8 884

:н.а­

д.lйщло в ІЦержавну казну 9\д маr8іЗИ!Н.1в уnрцпtн.ня торгіМ. JІІІЦ час ІtІ;ц.ГОТОВ>НИ 'ДО народІНОГО ЛО

гуЛЯННЯ

виг~

ЧИЮі­

виявили

мо­

Л~·и.й :кухар ІJ(афе ._пет.­ ~енна• Олег Бп1иков, nращtв~mк

М

9.

В.

І'JіРО,ЦаБеЦЬ

магазину

'і~аJІ1ЬНі школи

М.

РомащеНІКо,

Чимало людей зібрало нещодавно у центрі Бог­ данівни веселе свято •Проводи зими•. Відкри­ лося воно інсценізованою зустріччю Весни, яку з ус­

В. Л. Ле­

r.

годмну,

nо;дв.рувапо

жителям міста і :гост.им ращісн.нй ·нас~ій, дА1Ю змоrу в!(:{,М.Іннр вІдnочити.

В. ГОНЧАРУК, О. ХАІПН.

· комсомолка

піхом

грала

Ольга

Бобно.

ним

словом

довиків ського

Вона вдяч­

згадала

пере­

сільськогосnодар­ виробництва, ого­

лосила на їх честь виступ

учасників художньої са­ модіяльності, радгосnу

імені ли ні,

Докучаєва.

І

Гавета

ВЬІХОJІИ'r

ВЬІХО,n.а:

с

вторншс .

17

і

прокинувся

сплячки

негайно

Багато

радості

учасни­

захоnлюючі~ ігри та атрак· цlони, потішні змагання ,

катання на стрімких трій­ ках. Тут і там можна бу­ ло бачити добрих витівни· КіВ , ОДЯГНУТИХ у НОСТІОМИ казкових героїв. Жарти і сміХ лунали так голосно . що сталося те, що й ма­ ло статися: неnодалін у

1937

nmкица,

від

ВедмІдь

приєднався до

народного

гуляння

кондитерськими

виробами пригощали nри­ сутніх nрикрашені бубли-

Білоцерківське бюро подорожей та uс.кур­ сій у береавІ реалізує путІвки на такі турн­ етвчві маршрути: 6-10 Москва; 20-26 Каун~с; 9 - 15 Мукачево; 12- 24 Ялта ;

маг.

Чудовий

А ще були ЛИЖНИЙ ПРО·

ликами.

ками радгосnні нулінари та nродавці продмагу. Торгівлю nромисловими товарами організували мІсцевий господарчий ма­ газин та мІський ун івер­

...

біг школярІв, ярмарок­ nродаж їхніх виробів. Чаєм Із самоварlв, млин­ цями. nепьменями. шаш­

шило

могло

27-31 -

настрій зали ­

людям

свято,

якнайкраще вино­

ристати вихІдний день. Організували ну пьтурно­

23 ;за

по

ТЕПЛЮК.

Вартість nутівки

27).

довІДками

256400, ги, 125.

масови й захід nартійна та профсnілкова організацІї радгоспу імені Докучаєва .

Г.

Ху<:Т.

У квІтні пут1вни на турястичний nоІзд Ниїв Волгоград (2 дні) , Полтава КиІв

доло­

м.

Біла

Тел . :

відділ

7

березня о

мадсь.кого

16.00

nідnриємства

харчуванн я

Днрекц1JІ.

Заліському державвому лtсомистrвському

передсвяткову

rос:по.царст~у

вистав ку -продаж н апі.в фабрикатів кулінарних 1 кон­ дитерських виробів . Продукція буде представлена у гарному оформ ­ ленні . Готувати муть кулінарні та кондитерські ви ­ роби майстри-кухарі , кращі кондитери міста. Виставна буде організована на житловому масиві біля універмагу в цен:rрі міста. Дорогі жmки , заnрошуємо відвІдати · нашу

ПОТРІБНІ НА ПОСТІПІП РОБОТУ: виковроб, tвжеве~мехавtк, ветлікар, брвrаднр тр~торвоІ брвrа,цв, секретар-друкарка. Житло надається за домовленістю. Наша адреса : . 255041, Київська область . Броварський район . n/в Богданівна, село ЗалІсся. ДирекцІя.

виставку!

АдміІdстрація.

-

діомовпеннІІ вої роСІотн

255020,

Киівсьна обnа сть, м. 6ровари, вуn. Київська,

-

1·02-79; 1-o.t-81.

154.

аастуnннна редактора, вІддІnів промМсnовості, nнстtа І масо­

Вроварська друна·РНЯ КИївськоrо обласиооо уnравл·Іння у сnра·в ах Адреса

6-01·44, 6..:56-4 1.

кадрів .

Телефони: редантора - 1-03·76; відділу партІАного ІКНТТtІ - 1-04-61; вІдnовІдала.ноrо секретаря, вІдділу сіnьса.ноrо rосподарства 1-02-9'2; кореспондента м ісцевоrо ра­

суббота,

адресу:

Перемо ­

АдмІвІстрацІя.

комбінату гро­

проводять

на

бульвар

ДО УВАГИ ПОКУПЦІВ!

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:

года.

Церква ,

крСі.

73

звертатися

УправJІІввя: TOprlвni міСЬКВВІСОИКОМУ ЗАПРОШУЄ НА ПОСТІННУ РОБОТУ робlтввкІв в ситроцех. Звертатися на адресу: вул . Київська . 139,

ІІІАІКТОР є. ФЕАЯЯ.

лину­

кам та глядачам принесли

аftреля

среда,

с берлозІ•

зимової

над селом чудові nіс­ сnліталися голоси у

сНОВАЯ ЖИЗНЬ• -орrан Брова.рСЖ)rо городеко­ го комиrrета КоммУ·НІИСТКческой nаР'f'ИЯ УнраинЬІ, ropoдOI«>ro и район.ноrо Советов народнЬІХ деnу1'атов КИЄВС1«>Й ОбЛЗІС'І:Н. (На ~раJІІНСКОМ ЯЗЬІКе). РедаКІТОР Е. ФЕДЯЯ. Дни

задоволенІ

чарівний вінок гармонії .

:nрод;уl<'ТОВОІГО

.Ni! 37

бедян·ещь. nраціВНики npoдМSiry м 34 1. ле­ щенко та з . І. Коваль. Свято, що тривало не одну

Усі були

дРукарн І :

255020,

КнІвська

о(Іn·ас:т ь ,

видавництв. м.

Sроварн,

non.Іrpaф~I

syn.

І кннжновоІ тopnsnl.

КиУвська·.

154.

Друк

Ін.цекс

дРУ1\'ОІDІІНИЙ

13.000

61285.

офсетний .

Обсяr

аркуш.

nримірКНRІ.в.

Зоамовпеиия НІ

1

Тираж

1085.

#37 1986  
Advertisement