Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНАНТЕСЯ!

ОРГ А Н

6 Р О В А Р С Ь КО ГОМ І С Ь К О ГО

МІСЬКОІ

Газета виходить з

17

І

РАЯОННОІ

квітня

РАД

року

1937

К О МІ ТЕТ)'

КОМ)' НІС ТК Ч Н О І ПАР Т

НАРОДНИХ

*

*М 36 (7737)

Д·ЕП)'ТАТІВ.

JI )' КРА ІНИ,

КИІВСЬКОІ

П'ятниця, З березня

1989

ОБЛАСТІ

*

року

Ціна 3 коп.

5ЮРО МІСЬККОМУ КОМПАРТІЇ УКРАїН"

захисту рослин

на черговому засіданні

кати застосовуються

ця п'ятирічки зменшаться тонн, або на 33 проценти.

Кадрове питаннs

Щорі чно

Секретарями первинних партійиих організацій затверджено: райвиконко­ му А. І. Сотниченка, ПМК Укооп­ спілки-С. І. Дудннкова, АТП-13209 - В. М. Дворецькоro, радіостанціі А. Г. Рябця, райвузла зв'язку К. М. Алексеюка, житлово-експлуатаціЙНОі дільииці .N2 2 М. М.

Незважаючи

шається

-

дослідно

С.

С.

Семака,

вариство

заводу

А.)В.

1

на

1988

повітря.

рони

14

і

природи

в

країні»,

населення

знижу~ться

мінеральних

і

господарствах

не

і

уково обгрунтована мінеральних

і

Мінеральні

а 'захворю­

органів

кислотності

-FPYHTIB,

ряд

порушень

району

світлотеХНічно­

Тільки за

минулий

рік він зріс тут відповідно

14,4, 20, 12 му

багато,

залишків

В.

10

гічної обстановки Г.IJядатиметься наредного

ТЯ»,

'симально

допустимого центрації пестицидів.

вплив оточуючого середовища.

ІсНУЮЧі в

рівня

господарствах

Визнано за увагу

У,

Півтора місцевих депутатів_ Плоскому

зареЄСJ.ровані кандидатів

путатн

у

і

KOltt1-

народні

ПО

Іння т.орн,

тернто­

. вого

виборчих

oкpyrax.

реєстрації во­

затвердили

до

десяти

підлітко-

головний

колективах і за

місцем

проживаиня ПРОХОДЯ'rь зу­

стрічі

внборціВ з своїми

кандидатами.

(РАТАУ)

лі­

кар медП:рофілакторіЮ. Споруджено двадцять

також

красивих

іиди­

будНJП(iВ.

Від

робіТННКів господарства н;адійшло 33 заявн, які

лективу.

округах

до­

директор

клубу,

Всьоro у респуБJIiці по 32 націоиально - терито­ рlальннх і 143 тернторі­ виборчих

житло

мехaи:lза­

розглядатнмуться

альних

В

радгоспу,

довірених осіб кожного з IQaндидатів. Зареєстрова­ ним кандида'1'ам та їх до­ віреним особам вручеио посвідки. •

зареєстровано 312 канди­ датіВ. Тепер у трудових

до

будинок.

одержалн

відуальних

ПІд час ни

вибори

Рад народних За цей час в зведено 42-

оператdpи машинного

де­

національно­

територіальних

ньому

тому

PQKY

квартирний

реєстрацІю

країнн

ріальних

«Нове жит­ природи

квартал

необхідне

партійних,

ви­

номсомольських

ліпшення всього

кон­

спрямувати

ПРОфСПіЛКОВИХ.

організацій

екологІчного'

на

по­

виховання

населення міста і району.

На засіданні бюро міськкому пар­

системи

тії розглянуто й ряд інших

Нову

проходили

виборчі

ОХОРОНі

питань.

установку

очищення

депутати

завершили

прокуратурі

-

3А ПРОГРАМОЮ «ЕКОЛОГІЯ»

в народні

ОКРУЖНі

і

пускатимуть'« ЕКОЛО~'іЧНИЙ бюлетень»

Кандидати

сll

місьному Ho~1iTeTi

санепідемстанЦія раз в

процен­ і

в

1i0НТРОЛЮ

комітет по

еколо­

щоквартально роз­

~iCTa, а редакція газети

тах проб виявлено перевищення мак­

процентів. Причин цьо­ але " найважливішою є

на

черrи очисних споруд.

Питання про оздоровлення

застосу­

пестицидів

повітрі, грунті і воді.

35,

на

ництво другої

зафіксовано

визначення

металургії,

на де­

органі­

підприємства

металургії О. Г. Большеченка персо­ нально зобов'язано за[{інчити будів­

родю­

рошкової

тримається

міськвиконкому

ПРОМИСЛОВі

Заступника голови міськвиконкому В. І. Власенка, керуючого Tpe~TOM «Брова;>ипромжитлобуд» М. В. На­ бону, директора заводу порошкової

добрив.

регламентів

середовища.

металургії необ­

будівництво звалища відходів.

на­

ревообробному комбінаті, заводах по­

постійно

Д<;>ручило

чості.

У радгоспах

«Екологія».

навколишнього

зувати

застосовуються

зниження

орга­

становюf.

Не·

без врахування родючості .грунтів, ефекТИВНіСТь їх застосування зали­ шається низькою. Везсистемнl.,сть їх застосування привела до збіл~шення

особливо

транспортних

хідно в місячний строк скласти про­ граму оздоровлення екологічної об­

система внесення

добрива

НИЇВСЬКіЙ

норми.

Заводу порошкової

зберіганням

органічних

вулиці

санітарні

програму

охороні

склалася

витримується

шуму на

ємств О. Г. Большеченка. С. М Махновського, П. І. Блощинського. Є. П. нруглика на слабку роботу по

проектуван­

пестицидів.

будівницт­

3'вернуло увагу дир~кторів підпри­

нового_

добрив,

межі міста і

радгоспів,

скласти

-підпри­

вання пестицидів_ Броварською ток­ сикологічною лабораТОРіЄЮ в минуло­ му році було досліджено 790 проб на

МУ. «Торгмаш».

процентів, а до кін-

з

хво­

нізацій це питання обговорити' на партійних зборах. а міському і ра­ йонному виконавчим комітетам

або стали непридатними. Іх вже зі­ бралося понад 50 тонн. Майже у всіх

Найбільш високий рівень зах~орю­ ваНості

ємств,

очис­

вирішено питання із захороненням пестицидів, що списані, заборонені

днів. Промисловість за цей час втра­ тила 123,7 тисячі людино-днів.

1986714

поспішають

незадовільна ситуація із

дихання у дітей. Тільки у 1988 році кожний працюючий не працював 8

планів і цільо­

не

але

і

У прийнятій постанові бюро міськкому партії зобов'язало п~ртій­ ні організаЦії промислових Підпри­

вве­

заповнене,

закрити,

і

перевищує

не вирішу­ промисло­

В останні роки в районі

(голова

захворюваність

практично

ням і буДівНИЦТ.Вом

написання

зростає,

ваності

пуско­

підприємствах

часто без враху­ шкідників

во об'їзної дороги, бо рівень загазо·

Промислове звалище

належит!>

ємства

по груnl серцево-судинних, і'іперто­ нічних та ішемічної хвороб. Не

роки вони зменшилися· на

тонн, або на

його

Бер~зовськиЙ). його первинні

ваність

-

за

на сьогодні

районне То­

внесків

діостанції за

міста.

вих відходів_

пи­

Міністрів аюр від 7.01_ 1988 року «Про корінну перебудову справи охо­

заходи

Так,

місцях

природи

споруд

РОКіЕ

ЯДОХіМ.

tfa бюро також йшла мова про не­ обхідність швидшого винесення ра­

заво­

та

каналізаційних

в оргаНізаціях прантично ються питання утилізації

і

конанню постанови ЦН КПРС і Ради

вих програм по охороні природи по­ казав, що за останні роки намітила­ ся тенденція до зменшення викидів промислових підприємств, які за­

бруднюють

на

розв'язання

комплексу

На промислових

Ще не розпочалася po.QoTa по ви­

по її поліпшенню Аналіз виконання

охорони

рання членських звітів.

Пнтаннs про екологічну обстановку в місті ••

них

організаЦії свою роботу звели до зби­

М. Л. Рубальського.

u

від

Безініативно працює

Ю. О. Демченка, директором оп­ тово-роздрібного плодоовочевого ком­ бінату М. С .. Пухна, керівНJП(ОМ

раНОНІ

вого

промвузла

збільшується.

роби.

ремонтно-механічному,

в експлуатаціЮ другого

0("

методу

останніх

вання прогнозу на

ряд захо­ по охороні

експериментальному

мислових стокіВ дення

зрушен­

ПартіЦні

на

-

в

хімічних

біологічного

протягом

практично не

дах, деревообробному комбінаті_ Ад­ міністрація заводу порошкової ме­ талургії зірвала планові строки бу­ дівництва споруд для очищення про­

при.роди.

-

та

дослідно

тань екології. Вони належним чином не питають з керівників і спеціаліс­ тів, які не турбуються про охорону

тор­

державного приймання продукціі заводі порошкової металургИ'

позитивні

організації

самоусунулися

директором

- експерИментального

на

напруженою.·

ПРОФспілкові

В. Д. Ткаченка, директором радгоспу «Придеснянський. В. Д. Прохо­ гівлі

природи

OCBOI<r'

ня, бюро констатувало, що' екологіч­ н<! обстановка в місті і районі зали­

Бюро також затвердило головою виконавчого комітету міської Ради народнихдепутатівО. М. Іщеика, начальником Броварськоі ПМК-5 -

управліния

і

ся застосування хімічних засобів за­ хисту рослин. У цьому році починає працювати лаборатОРія при рай­ сільгоспхімії по визначенню залиш­ ків пестицидів у сільгосппродукції.

менка.

начальииком

збіЛьшуються

зорієнтоваНі

застосування.

Обсяг

захисту

Лишився невиконаним дів комплексних програм

2560

на

на

засобів.

року РОЗГЛЯНУJJО:

1989

ЮТЬСЯ кошти, що виділяються на природоохоронні заходи. Скоротило­

Сірого, Рожнівського торфопідпри­ ємства І. М. Довгодька, радгоспу «ПрндеснянськИЙ. М. О. Гераси­

ренка,

лютого

27

новному

иа

.

засідан н і

профспілкового

коміте­

ту,

радгос­

спільному

пу

адміністрації та

ради

трудового

ко­

частина

ального

В першу чергу найбільШе його

жнтло

тим,

хто

потребує.

Іншим доведеться зачека­ ти. Але це аж иіяк ие засмучувати

дей. Житло,

як

лю­

ОДнн З

факторів закріплення кадрів на селі, будуваТIі­ меться й надалі. ЗрозуМіло, Житло-

того

вод розробили і вигото­ вили в Черкаському нау­ ІЮВО - виробничому об'· єднанні «Ротор». Зокре­

соці­

розв нтку на

селі,

якому сьогодні приділя­ ється надзвнчайно велика

увага. gим

ма,

ведеться

басейном.

можна 'буде

тись,

.

в

дедалі

профсПілкового радгоспу_

телевізора

виготовлено на

ває для нього шлях і

західноєвропейський

~HOк. чають

красивішим,

І, ЖЕЖЕР,

пиття.

Смілянському радіопри­ QaAНoMY заводі. Він пра­ цює як в радянсько-фран­ цузькій системі СЕНАМ, так і в західноєвропейсь~' кій_ ПАЛ. Це відкри­

днем

ку.

нового

«Оризон»

умови

вуть наші ЛЮДИ, в достат­

комітету

для

ципово

поїсти.

'6лагоустроєнішим. А ще - плоске ~олоді~, півтора року народилось 32 дітей, зареєстровано 23 шлюби. Щасливо ЖИ·

ГОЛОВа

ною навіть

ЦЮ

прида т­

Дослідний зразок прин­

якому'

Тут теж створюються всі

стає

стає

ГОРИЗОНТИ

Продовжуються роботи по газифlкаціУ села. .Завершується капіталь­ ио ремонт автогаража. необхідні побутові для РQбіТНИКів.

пройшовши

<.ОРИЗОНА.

перевдягиу­

відпочнтн,.

використову­

установку,

Зводиться

двоповерховий будинок для тварннииків із сан. пропускником"

що

в гальванічному ви­

робництві,

бу­

дівництво дитячого садка місць з плаваль­ на 145 ним

вода,

ється

Через те нині пов-

ХОДОМ"

З кожинм

надаватиметься

повннио

лише

для

промислових

СпеціаЛісти високу

браження. рову, БіЛьше фабрику

СЛlO<:арем

десятlІ лІт Олекса НАр в

приllшов ІІа l(и'{Вську птахо­ Якович МакlєвськиА. ПрацЮ(! вІн

tllMY

ремонтно-механІчному

цеху.

ВсІ

рО!Їоти.

якІ

liому доручають, виконує ІІкlсно, на совІсть. • 60 Аlnо св"" знає д_ .. - ' БQ лlOбитit аробнтн долаАУ, Пова­ жаюtь

МОЛОДЬ.

О.

я.

Ma:KIOЄ~KOГO

Иазиlмкl: слмlсар МЛКI€всьRИR.

..

<-таоіІІl

за

аlком

роБІтники,

І

'

ремоиtИО'>NeХIІНIIІ"orа.·цtkУ' О.

• Ot~

Л.

Я.

rлРА)К&Ж<-А.

відзна­

якість

Багату

гаму,

простоту

If

на

ризо­

кольо­

надійність, експлуатації.

До «Оризона» можна без приставки підключа­ ти відеомагнітофон. лянські майстри працюють

стемною

над

моделлю

Смі­ нині

трьохси­

телеві­

зора.

(РАТАУ) .


.......

2

нове

сторінка.

Відбулись окружні збори делегатів

колекти­

вів Києво-Святошввськоro виборчого OKPyry. Меиеяк учаснИка цих зборів схвитtваna зацІ­

кавленість, вимогливІсть делегатів, . Іх щире прагнення внсунути для реєстрацll кандидатом в иароднl депутати справжнІх бі(іців оеребудо­ ви, здцтиих не на словах, а на .ціпі стояти иа сторожі іитересів широких верств населення.

Я

знаходжуся

в їх

життя

числІ.

СпІлкуючись з

НИМ,по­

мІтив,

вирІшенні

що

при

найскладніших· питань, проблем Петро ФедосІйо­ вич

часто

пІдводить

ре­

зюме: «... треба працювати, Петре Івановичу, робити

3 БЕРЕЗНЯ

доюють ПО 7 тисяч грамів молока від

нlло-. вами різних нраУн. ВідвІ­ коро- .давши господарства фер­

ви. Це один з найкращих

мерів у США, Петро Фе­

показників у країНІ. За багато рокІв

досlй~вич узагальнив їх досвід і впроваджує в се-

курсу на

до

перебудову, до

перегляду

пІдходу

щодо

вирощування чистої сЩь-

бе.

Це, 'звичайно,

надбанням

Київщини на рівні нашої країни зарубіЖНИХ фірм.

госпо­

Іще раз пlдкрес-

На

мій

погляд (а це

підтвердили

і

результати

гслосування), прихильнІсть

найБІльшу делегатІв

завоював

нандидат

у на­

родні депутати від Бро­ варсьного району, дирен­ тор

держплемзаводу

« Плосківсьний», дат

нанди-

енономічних

наун,

Герой СоЦіалісти ч ної Праці Волоха Петро Фе­ досійович. Чому люди найбільше повірили саме Петру ФеДОСіЙОВИЧУ? Ма­ буть. дон

тому, що ножен

його

ря­

програми-це не

просто бачення проблем, щире

наших бажання

їх вирішити (це його суперників

було і у по вибо­

рах

-

ря.

ІрпіНСIІКОГО

першого

секрета­

міськк(}­

му партії Аliдрlяки О. І

!{иреКТQра

О.

радгоспу

«Совки» Києво-Свято­ шинського району ГрІн­ ченка Г. М.). Програма Волохи П. Ф. вигІдно ви­ дІлялась своєю конструк­ тивністю, піДтвердженою реаJfЬНОЮ

практикою

подарювання

гос­

по-новому.

Це була не тІльки про­ грама майбутньоІ дІяль­ ності народного депутата, а й статут, по якому жи­ ве

протягом свого

мого

життя

свідо­

комунІст, гро­

мадянин, нерівнин

Петро

ФедосІйович Волоха. Кожен з нас на різних стадіях життя вибирає собі приклад для наслІ­ дування. Твердо впевне­ ний, що багато людей ставлять собі за такий ,приклад Петра Федос1й(}вича Волоху. Як порІв­ няно молодий керівнин,

для людей, тоді і буде результат!». Думаю, що саме

цей

вислІв

став

життєвим нредо Петра ФедосІйовича. Впевнений, що постій­ на нацІленість Петра Фе­ досlйовича на досягнен­ ня найкращих результа­ тІв у роБОТі допоможе йому досягти найкра­ щих

результатІв

конаннІ

ких

своїх

І

у

ви­

депутат<;ь­

обов'язків.

З 1966 року Петро ФеДОСІйович очолив рад­ госп: За ці роки госпо­ дарство пІд його керів­ ництвом зробило великий крок вперед. Урожай зернових, овочІв зрІс вІд­ повІдно в три, два з по­

ловиною рази. НадІй М9лона на корову в 2,5 раза. КращІ доярки на-

про-

ФедосlйоздІйСНенНя

подає допомогу в питанні і сусіднім

цьому Руса­

цілющий

справжній

.

бальзаllt

колективи

підприємств,

РацІоналізатори

Пере­ теле­

участь

в

настроюванні

збудника.

станції пропону­ ють Деяні новинни, які можуть багатьох заці на­ вити. Напринлад. як зберегти глушнин автомо­ біЛЯ, що знаходиться

У заводсьному варІанті при настроюваННі Збуд­

тривалий

рез що

вона

ходить

З

фонної

янці.

час

на

Для

автосто­

цього

просочити

'сл~

внутрішню

порожнину

корпусу,

форовану

трубку

городну глушнина

і

пер­

нина

і

ЙОГО

передавача

постійній

при

роботІ

.

лампочна освітлення

ли

горить

заміна

шна­

постійнР, швидко

ладу. П

'че­ В}і­

Причому

утруднена,

енсплуатацlя

а

збу днина

пере­

НИН

-

на

відпра­

1,5

один

без

ризонтального

Також ном плект

пропонується стендІв для ре­

монту,

регулювання

ва'ння

отвІр

.нонденсату,

створюється

у

глушника. ари

простоюваннІ

який

норпусl

тривалоl'1lУ

двигуиа.

Ще одна пропозиція передбачає зміни ~хеми живлення

лампочки

свічування строювання

ВТ-Б3

під-

шкали назбудника

м на панелІ пуль­

та телефонно-телеграфtюї станції. А саме: живлен­ ня

подається

ра Т Л-2 І (індикатора

вІд

І\НОПНИ

тумбле­

КН-І

настроюван­

ня частоти А, коректор частоти Б), яка бере

сис­

випробування

тем

захисту

джерел

± 22В введено тумблер «Перевантаження». Малопотужні

блокІв

джерела

БП±20В

± 24В

постійно

жеиl

струмом

та

наванта­

зо

подається живления

дикацІї

У корПУСі глушника в одній з точок по осі го­

для зли­

Для

для

лІтра.

.висвердлює"ься 3 - 5 міліметрІв

навантажен­

для мА.

+5В

глуш­

кріплення

струм

мА,

освІтлення

шнали

не­

можлива.

і

профІлантики блонlв жив­

лення БП5В, БП±20В, БП±l2В. Стенд для бло­ ка .вПSВ дозволяє регу­ лювати ~TPYM при иапру­

Зі5В

вІд

до

2

контролем

по

10А

з

приладах.

Передбачено піднлючен­ ня ' навантаження, ІмІта­ Ція

спрацьовування

за­

хисту.

у

стендІ

БП±2~В

для

та

навантаження

люються

і

нлючатнся джерел

БП± 12В

не

можуть до

з

блонllі регу­

під­

одного

з

одночасним

У

в

блок

схеМи

Ін­

.Аварlя~.

обох

цюгу220В

схемах

в

лан­

встановлено

плавкІ запоБІЖНИни, а для тумблерів .Наванта­ ження. винористані авто­ мати.З

стом

тепловим

иа

10

захис­

та БА,

ВсІ

схеми вииесені на перед­ liю паJjель стендІв і при­ значенІ для підключення зОвнішніх вимірювальних приладІВ і зовнішніх на­

вантажень. блоків БП

здІйснюється

Пlдключення до стендІв

через

ЗО­

контактні роз'єми з допо­ могою ремшлангІв. . Н. ІЖОI(ІНА,

інженер

Броварського

міського

каБІнету

уково-технІчної мації. k

на­

ІНфор­

в

життя

трудівників,

якому

за­

просто­

спілнуваннІ,

вмІння

бачити головне

в

будь­

-

саме

питанні

видно,

безпечити

елементами

соБІ

до

рента­

кінця

1989

мІJlьйона карбованців власних оБІгових коштІв. Наднормативні запаси то­ варно-матеріальних цін­ ностей по 10 підприєм­ ствах і ' органІзаціях скла­ ли 8,2 мільйона карбо­ ванців. У тому числі на заводах: порошнової мета­

лургії на

на 1,1 мільdо­

карбованців,

алюмІнІ-

промислових

будlвельввх

і

автотранспортних

організацій

та

інші

ванням першої. його моделі. Більшість з них виконалн встаиовлені показвикн вироБИИЧО-фі­

нрlм того, вІд парамет­ ричного стабілізатора на стАбілітроНі иапруга

цьованими мастилами (ні­ грол, ТАП-15 тощо). Іх витрати

ний

та в

працювали в умовах rоспрозрахуику із застосу­

ня дорівнює 2,5А, джерел ±20В-500

проводити

пити

у тре1:ЬОМУ році дванадцято! п'ятирічки тру­ дові

яслав-Хмельницьної

ня

2,6

ШІІІИ

Фото О. МІЛЬКА.

ноитролем напруги. Для джерел ± 12В фіксова­

свої

сили при' 12 -14-годин­ ному робочому дні, знан­ ня потреб народу І вмІн­

року вони не в змозі. 12 пІдприємств І орга­ нізацій мають нестачу

На ф0ТО: пІд час перервн на подвlр'І середньо! шкоnв .N9 2.

ЗРОБІТЬ ТАК У СЕБ.Е

пра­

розподілити

но 1· мільйон 391 тисячу карбованцІв .та 80 тисяч нарбованцІв збитків. За­

бельність

НОВІ весияне' повітря -

самоорга-·

вмІння

такІ риси необхідні кан­ дидатові вІд нашого ви­ цього важливого питаннову, Бобрику, Гоголеву, борчого округу. І саме ня в своєму господарствІ. Світильному. вони притаманнІ ПетровІ Тут застосовується індуВпровадивши в своєму Федосійовичу. стріальна технологія ви- господарстві найкращі Я гордий тим, що маю рощування всІх просап- досягнення сlЛБСЬНОГО честь бути довіреною них культур (овочів, кугосподарства, Петро Фе­ особою таного гідного нурудзи на зерно і силос) досійович добре· орізна­ нандидата, як Петрр Фе­ б*' застосування гербlци- ний і з проблемами про­ досійович. Закликаю ви­ Дl'!t і мінеральних добрив. мисловості областІ. Ад- борЦів Києво-Святошин­ Отже, вже на .сьогод- же протягом багаtьох ро- СЬКОГО округу віддати нішній день вирощеиl в ків обирається членом свої голоси за Волоху господарстві культури, обласного комітету пар-. Петра Федосійовича екологІчно чисті. Вміле тП, тісно СПівроБІтничає П. БЛОЩИНСЬКИП, поєднання виробничого з підприємствами міста. досвІду і науки забезпеСпілкування з прости­ директор виробничого чує висону енономlчну ми людьми, пlнлування деревообробного об'єд­ . ефеНТИВНіСТЬ здІйснення про них виробило у Петнання, довІрена особа нандидата в народнІ намІчених планів. ра ФедосІйовича вмІНня . Петро ФедосІйович по- ефентивно реагувати на депутати СРСР Волохи стІйно вчиться, перей- всІ їх запити І потреби. П. Ф. ПО Києво-Свято­ має досвІд кращих, спlвЯн госпоцарнин, Петро шинському виборчому округу ,N'Q 472. робітничає з господарст- ФеДОСіЙОВИЧ гІдно забез-

ШУКАТИ

свіже

Ось

гази­ села,

·'РЕ&А

Після иапружеиого· уроку для дітей

егоїзму.

зараз, займаючись ФікаЦієЮ рІдного

ськогосподарської

дукцП Петро вич взявся за

виявляє

нізованість,

вильно

ТАКИМ Я БАЧУ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА VF.;oHa~=~~!ff€~~ ________________________________________________________________________________________.... ____

НадійнІсть дІлових сто­ сунків, висона

дарств нашого району. Хочу

представництво

печує

стане

Інших

РОКУ

1989

нансовоІ діяльності.1 дотримали нормативного спlв~иошеиня темпів зростання продуктивності

праці і середньоІ заробітноІ пnатн. ПолІпши­ лась платіжиа і розрахуикова дисципліна.

виробів ,не винонали план

лювання

перехІд

ДОГОВIР-

йона, світлотехнічному

В

мІльйона

умовах

--

карбо-

стає

на

можливим

другу

модель

у

роках

1989-1990 перед

трудовими

лективами лено

міста

ко­

постав-

завдання

щука ти

джерела

доходів,

ноцl

встановлювати більш жорсткий режим економН у витрачанні· коштів.

Твердим. -правилом подарювання

порІвняння

тратами.

має

доходів

При

продуктивні

збитки

гос­ стати

з

ви­

цьому

не­

затрати

повиннІ

і

беззасте·

режно відн.оситися на ра­ хун6к винних осіб. ці за­

--

ходи

складова частина

програми

фінансового

оздоровлення.

!Пони що в цьому на­ ПРЯМНУ зроблено дуже мало. Наприклад, підпи­ угоду

оренду

про

передачу

домобудівного

знизити

збитии

на

719

тисяч карбованців і стати підприємству рентабель-

налендарної. ним.

чеРГОВОСТі платежів. ,віддіВажлива роль у фінантресту лення банку надало нре- совому забезпеченнІ ено-

• Броварипромжитло б у д» дити для зІрвали введення в дію дев'яти виробничих потужностей та об'єнтlв. Напраклад, вІдставання по Обсs,Iгу БУДIВ~ЛЬНО-МОНтажних робіт на споруд-

виплати заробітної плати колективам БМУ-З5 та ОБМУ-6 тресту .,Броварипромжитлобуд», домобудівному номбlнату, .Ниївтеплокомуненерго» та іншим на 1,5

женнІ номплексу очисних мІльйона карбованців.

спор~д

ос­

госпрозрахунку.

в

рону по обсягу ви-' на 0,9 РОбництва промислової ванців.

них зобов язань. ПІдроздІли

на

євих будівельних кон- комбінату, що дозволить струнцїй на 1,4 міль- до кінця поточного DOHY

1988

продукції ,ЗгІдно

тіль}(И

самоуправлін­ I'(Атерlального стиму­

ня,

сано

Разом з тим заводи пластмас та будівельних

що

нові застосування нолен­ тивного підряду з його

промвузла

стано-

Проведені

віддlлеНН1ІМ

номіки належить нредит­ ним ресурсам банку. В 1988 роцІ в галузІ народ­ НОСО господарства, що об­

слуговує наше· віддlлен­ ня, вкладено більше 15

мІльйонІв нарбованцІв норотиотермінових

тів,

креди-,

забезпечено їх своє-

вliть 319 тисяч карбоваН-баниу обстеження та часне повернення . цlв. прантика нредитних зв' яз-

Колентив промжитлобу- нів Із господарсьними ор-

На

жаль,

иолективн

дівців ие забезпечив та- ганами показали, що сь(}- пІдприємств ще HeДOCT~T­ кож внконання плану по годнІ жоден з п'яти прин- НЬО

фІнансових

винористовують таку

_ можливість для змlЦнен.Таи, при планІ прибутку самостІйнІсть, окупнІсть ня своІх фІнансових 800 б і справ. Інша річ -- наяв, тисяч нар ованц в витрат І· прибутои, мате· нІсть вІльних грошових фантичио одержано 103 рlальна зацікавленість, коштІв. Іх нараховується тисячі. матерІальна відповlдаль- нинІ 4,4 міЛЬЙОlJа иарбоIЗбитково

мннулому

шести

роздІлІв,

тресту.

результатах. ципів госпрозрахунку

працювали у нІсть, контроль карбован- ванцІв.

роцІ

два

з цем за

Необхідно,

щоб

господарсько-фl- вони активно працювали,

пІд- нансовою дІяльніСТЮ в . підВІдомчих реальному житті не. дІє. ~іт~~о~~жали мертвим ка-

буДІвельних

ДомобудІвний

Отже,

госпрозрахунок

иомбінат ще не став життєвою по-

та пасажирське автотранспортне пІдприємство одержал~ торlи 1іІlдповlд-

требою людей, якІ поденуди байдужІ до результатів своєї праці. Очеі

2

Л. ЗІНОВСЬКА, керуюча Броварським відділенням Промбуд­ банку. д.


м О О О,,,, ~"" ' 0 " " " 0 ' " ' ' ' ' ' ' оо ое,о"""" о 00000'"'' о 0'000 оо." о ооо. о • t ОО О О О О о ••••••••• о о •• о. 0 •• 8 ••• е о ••• о •••••• о о ооо •• о о о., о о о о. о 0'0 о ••• о. оо о о о оо о.". о о О"" •• оо ооо •• O~, ' .. '" ~O

БfРЕ3НЯ

:1 '" е о."?"

РОКУ

1989

о 00010'" ~,o О, о М4Ф о. о о,. 00000,. О" 00000" О" о" о" оо

3 cTupiHKa ....... нове життя •• о о." о 0 •••••••••••• :0. О" о •••••••• ". о •• о •••••• оо ••• " о о. о. о о о 0000 ••• 0.•• о ••••••••••••••••••• о о о о о о•• о. о M~ о"" о о O~O" o,,~

конференції Броварської організації

3

Товариства охорони

nа.м,lяток історії та "ультури Чергова

звітно-вн-

БОl!на

конференц-ія

БроварськоІ орrаніза­ цН YKpaiHcbKoro това­ рнстваохоронн

м'яток

історіІ

турн,

що

па­

й

куль­

нещодавно

Відбулась, BнriДHO від­ рі знялась від поперед­ ніх СВОЄю цілеспрямо­

ваністю й

актнвністю

учасннків_ з

якою

В

доповіді,

внступнв

го­

говує

на

гона.

У

всіх

виступах

нувалось

лова правління Є_ ф_ Томін, була дана ха­ рактернстика роботн правління за звітннй

бути

період.

вивчення

І вже з першо-

увагу.

На конференції багато було скаЗано про необ­ хідність БІльш детально­ го 'ознайомлення, вивчен­ ня й дослідження історії району. Доречними тут бу­ ли виступи Д. М. Гама.." лія, А. І. Музичука, В. І. MeДBe~HKa, О . . Г. Мако­

мадські знавців ча

пропо­

створити

гро­

організації крає­ й істориків, хо­

завдання

їх

спільнl'!М:

історії

повинно

ни в районі села· Пухів­ ки геройськи загинув Ла­ зенко Олександр Романо­ вич, за що був посмертно удостоєний звання Героя Радянського Союзу. Оче­ видно, він гідний того, щоб ім'я його не. було забуте. ,Можливості для цього є. Це і піонерські загщlИ, і нові ву лиці міста і сіл району, і багато іншого.

Цілком доречно руло б ПРJfСВОЇТИ ву лиці Ждано­ ва Броварів одне з слав­ них імен. З метою поліпшення

рівня

виховної

роботу

й

націлити

юних

глибоке\ на

міста

роботи

пропонувалось

слідопитів

розшук тих земляків, які за. свої бойові й тру­ дові подвиги удостоєні високих

род :

урядових

ці

люди

наго-,

заслугову­

ють, щоб їх фотографії й біографічні дані були в крає.знавчому музеї, куточках бойової і трудо­ вої слави. Вирішення всіх цих пи­ тань справа не лише Товариства охорони па­ м'ЯТОк історії. й КУЛЬ­

виступу вчительки середиьоІ ШКОли .N9 9 І. Левчеико, яка брала. участь в обrоворенні

району, паганда району, ді.

доповіді, розrорнулась справжня дискусія про те, якою повнниа

Цілком реальною сnpа­ вою є створення таких ор­

бути

робота

товарнст-

хай

ва

період

перебудо-

ввійд~ть

ro

в

ви, прозвучали конкретні ділові пропози-

'ціІ.

Для

ПОВІюцінної

ног.о

товариства,

як

крити. спеціальний рахунок в Бров.арському відділенні Агропромбанку, на який би робили добровільні внески жителі міста й району, підприємства, організації й установи. Ця думка заслу-

Цікавою була

учасинкih

а,

буде

й

можливо,

одна,

в

яну

краєзнавці,

й

й

плодотворною .. Очевид­

організаційну

роль

,візьме на себе Бровар­ . ський краєзнавчий му­ зеЙ. Ця організація ста­ не його mДТРИМRОЮ і діловим помічником.

Говорилося

і

про

те,

.тури,

а

ради

ветеранів,

ників

перш

якої,

за

на

-

все

не

на

повну

кон­

він

да­

лістів

говорилось

лише

в

доповіді . .причина в тому, Ідо на конференції не було . її представника. Але ж і ця організація меті

пропаганду

що багато славних імен броварчан не увічне­ но . Так, забуті імена Ге­ роїв Радянського Союз, Колесника Володимира Григоровича, Обіуха Іва­ на ДаНИЛОВJfча і Ступака Григорія Лаврентійовича. Нещодавно ми дізна­

тей молоді. Як бачимо, немало ор­ ганізацій, згідно з своїм статусом, повинні займа­ ти.ся виховною роботою серед населення. Однак відсутній такий штаб, який би організував їх в

лися, під

що

час

в

високих

1943

році

єдине

форсування

Дес-

подав

моральних

ціле,

нашого

ра­

якос­

спрямував,

допомогу

в

коор-

ці, б

Грамоти вручались

бітникам,

Героїв,

які

кращим

ро­

валось

умільців

об'­

єднати,

спрямувати

їх

роботу ,

надати

вість

цих

можли­

реалізовувати

свою

продукцію . . Конкретних,

ділових пропозицій було так ба­ гато, що конференція не змогла . фізично довести їх. до логічного кінця, цю роботу доручили за­ кінчити

першому

плену­

му. Багато належить зро­ бити заново обраному правлінню, його голові Є. Ф. Томіну Й відпові­

нені,

ції

що

й

всі

їх

пропози­

висловлювання

дуть .

враховані

роботі

бу­

в прак­ втІлені в

й

життя.

На конференції був присутній наш земляк

Герой Радянського Сою­ Зу Костенко Григорій ВаСJfЛЬОВИЧ,

якому

нагоди

з

СімдесятиfНччя

від дня народження і со­ рокап'ЯТJfріччя від дня здійснення героїчного по­

двигу

бу ло

вручено

па­

м'ятну адресу від імені правління товариства й від іменІ Літківської шко­ ЛJf, В якій .він навчався. О . РИКОВ,

заслужений

з

Бровар­

головою

мою

села

істо,

прозвуча­

історія

встаиовлена

де

російською

можна

rоловним

працював

зоотехніком,

а

потім протягом 14 років ОЧОJlЮвав радгосп. Висту­ пив також нинішній ди­ ректор rосподарства К. С. Шостак, голова райви­ Ю>НКОМУ Є. Ф. Томін. Шсля урочистої часТИ­ ии відбувся святковнй кои­ церт. Подарув~ли його учасн~ художньої са­ модіЯJIЬності Світильноrо, Ку лажинців і Гребельок. ' Цікаво

. тивні иа

пройшли

.

змаrаиия,

кращу

ро­

лотерея,

на

ми

роз­

для зручності усіх і _українською, і російсь-

вісного вигляду козацької пам'ятки церкви, в

кою. Дмитро Михайлович нагадав учасникам конференції про видатних

якій у свій час побував видатний поет-революціо­ нер, розповів у своєму виступі член обласної ор­ г,щізації Товариства охо­

людей села: польця, ,В.

П. БорисОсьмака,

О. Оснача, Н. Приходько, ронн

пам'яток

Г. Чупринку. В колишні.r нультури, хаті Грицька Чупринки лева В.

істррії й

житель Гого­ Г. Медведенко.

таб­ мо­

прочита ти

"'ГоголеВІ>. Давно вже по-

тись,

до

часного

не

рідного

Закликаю сельчан внески·

байдужим

минулого

й

су­

пройшло

весело.

Люди

одержали

масу задоволення_ День радrоспу запам'ятається і

малому,

і

старому.

О.

СИЛЕНІН,

секретар парткоМу

госпу

рад­

«Зоря».

зробити на

грошові рахунок Київсько­

му

при Держбанку Товарист­

pilї

й

культури.

Увіч­

нимо

невмирущу

спадщи­

.N2 700709

слід було б відкрити ме- Споруда давня, дерев'яна, ва охорони пам'яток істо­ моріальний музей. У всьому світі вшано-

за сво.єю формою є уНікальною, єдиною в околи­

вують пам'ять Т. Г. Шев- цях

Києва,

. тому

її від­

році і уславив у відомій поемі «Сотник», до цьо-

го часу не'має ніякого пам'ятного

знака,

який

би

поспІшність може стати трагічною для пам~ятки .

Все ренції

почуте змушує

на

конфе­ кожного

ну

Гоголева:,

витоки

збережемо

духовності,

дяностідля

лю­

нащадків.

О. КОЦЮБА, член Товариства охоро­ ни

пам'яток

історії

й

СЛОВО ПРО КОБЗАРЯ

Про поетичний талант ~евченка може бути •

ТlЛЬНи одна

думка:

покій­

торія літератури. му кожний. не

От чо­ зовсім

РО~lЯНИН.

людям,

бай~жий до яю

літератури

подякує

видали

в

боронені в

Женеві

за­

Росії, ·або до­

зволені там з пропусками, віРШі~ Шевченка. .

(Г. Плеханов,

«Поезії

Всі овочі­

Т. Г. llJевченка,

на консерви

високій

береговій

кручі

){рестом

і

дере­

нені в Росії,

Ця

одинока

Дніпра

заборо­

1890) .

з її

могила

на

чавунним

вбогими

Понад три мільйоин умовних банок oripкiB, по­ мідорів та іиших овочів

в'яними гратами ~ на· родний пам'ятнин. ЛЮбруки

друзів·ша-

иадійшло

нувальників

перенесли

торік

в

з

торго­

коисерв-

заводу

радгоспу

прибутJOY .

вМіННЯ, старань досяrненні високих ре­

Л.

праці

доклали

потокової

JIiН1Ї

Держанівська,

.

Д.

-

Ha~

Марач,

ро­

Фе­

Мати завод для пе­

нестандартних

-

rOBopHTb

цеху М.

шова,

-

гідио

дJIЯ

Раніше

на­

М.

Ко­

економічно

ви­

rосподарства.

чимало

зrол.овували

врожаю

худобі,

бе

нікуди було дівати. Тепер такого немає.

ВСі

овочі

цонсервуються.

Нині

одно-

'

лежав до числа найбільш н~родних поетів, яких ТІЛьки знає всесвітня іс­

Свято

села.

всіх

1890).

цікаво,

щами.

чальник

бути

«На

llJевченна~

НИЙ'Тарас Григорович на­

овочів,

долі

роновнни

това­

-

замисли­

Повік не згасає! (Леся ~HpaїHкa,

ласо­

реробки

по-справжньому

« Огню іскра ве~И}<ого»

цитрусовнми,

Н. В. Сіра, СJlЮсар

-

думок

Поміж нами сяє

продуктовими

Г.

гоголівця, J(ОЛИ йому до­ рога пам'ять славного ко­ лись містечка Гоголева,

Думки на Вкраїні. Х;J.Й же промінь твоїх

і

зультатів

нагадував про цю подію. Про відновлення пер­

Та збудила твоя ~існя

рами,

робітниці

змінити намовою, або

домовині

райспожив­

спілки організували жва­ ву торrівJIЮ промислови­

коб~а

батьку,

в

KPOJIlB.

Працівники

в

трібно було пис рідною

Тихо

яку жнтелl сіл виrравали бичків, телиць, поросят,

півнів.

твоя

СПочиваєш ти, наш

спор-

rосподиню,

. зігрувалась

• ГОМОНіЛа

Гучною струною, В кожнім серЦі одбивалась Чистою луною.

lОоикурс

Бarато

починається з мови: а ченка,. а в ,Гоголеві, який новлення слід проводити при в'їзді в село до цьо­ відвідilВ Кобзар у 1843 не· поспішаючи, бо всяна

личка,

він

доренко та П. І. Батечко,

ло в звітній доповіді го­ лови міськрайонної оргаНі­ зації Товариства охорони пам'мок історії й куль­ тури Є. Ф. Томіна, учас­ ниНів конференції під час обговорення доповіді. Натхненним був виступ Д. М. Гамалія .. ВІн

часу

д'арство,

ладчнк А.

рlї Гоголева, адже на конференцїї він не раз зг~дувався. Вболівання

го

за­ рад­

бітниці складу К. А.

стосуються

що

пеисіонер, директора

rоспу А. П. Купрієць. Коли створювалось rоспо­

ванців

КОЗАКА.

Хочу поділитися дум.ка­

сказав,

ступннк

«Бобрицький» . Це дало змоrу одер'УТИ близько дев'яноста . тнсяч карбо­

ШДІШ1 и~~а)ІРиrю. шдш rnШІРшrr~ш минуле

виступили

иого

під

за

"Зори"

вельну мережу

Томіним, Н. В. Осяєвою, О. М. Риковнм, М.· А. Вдовиченком, О. П, Рад­ ченком, М. П. Єременком та М. Г. Абакумовим.

що

(Продовження.

Початок у .N2 34, 35).

Мнну лоІ иедіJIl радгосп «Зоря» відзначив своє тридцятиріччя. Відбувся урочнстий мітинr. з ивго­ ди цього свята_ На ньому

І\УЛЬТУРИ НахІчевансь­ кої АРСР.

виконкому райоииої Ради

ми,

ХХ СТОЛІТТЯ

працlВНJfК

иародннх депутатів Є. Ф.'

Фото А,

ДІЯЧІВ КУЛЬТУРИ ХІХ ПОЧАТКУ

радгоспу

призовникам,

В місті й районі живе багато народних уміль­ ців, які добре володіють національним мистецтвом створенням дерев ' я­ них виробів, різноманіт­ них вишиванок. Пропону­

ШЕВЧЕНКА В ОЦІНЦІ ПРОГРЕСИВНИХ

ДИНЬ

розмова

бачите · його

розмови

ТАРАСА ГРИГОРОВИЧt\

учням.

Радянського Союзу Г. В. Костеиком. На цьому фо­ час

СИНА УКРАІНИ

.Радянського Союзу і Ге­ роїв Соціалістичної Пра­

ської орrанlзацlУ Товарист. ва охоронн пам'яток істо­ ріІ та культури з Героєм

ТО ви

І

йону. Пропонува:лось ви­ дати листівки про Героїв

тичній

силу.

жаль, про роботу воїнів-інтернаціона­

на

історії

пропа­

Осяєвій. ,в діловій, невимушеній обстановці пройшла звіт­ l;iо-виборна конференціЯ. Виступаючі були впев­

на

На ради

має

ганду

недостатню

дальному секретарю Н. В .

працює

на

про

говори­

жаль,

наголошувалось

ференції,

ли

виступаючі

предстаВе

конференції не було. Рада ветеранів могла б надати велику допомо­ гу й районному крає­ знавчому музею, бо, як

лек-о

інші

діяльності. · краєзнавці,

звітно-внбор-

конфереицli

- Hof

це

істори,КИ. Іх спільна робо­ та може стати корисною

це

планується «зверху». ПоТРібно шукати інші шляхи. Пропонувалось від-

,

ганізацій,

робо- но,

ти міськрайонної організації потрібні постіЙнl кошти, але ні в якому разі не за рахунок. збільшення членів добровіль-

постійна її про­ серед жителів учнівської моло-

ДJfнуванні їх :Історики,

ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ГЕНІАЛЬНОГО

колектив

завершує

заводу

внrотовлення

салатів. Одночасно іде під­ rотовlОЗ до нового вироб­ иичоrо сезоиу. СJlЮсарі, монтажники

ремоитують

техиологічие

уста'!.куван­

ия_

Досвід колективу ду

ще

раз

rоворить

те,

що

коли. до

заво­ про

rосподар­

ськоl справи підходити творчо, з розумом і ду­ шею, то від цього тіJIЬКИ користь.

нультури.

А. Г АВРНЛЄНКО.

лячі

сюди дорогий. прах поета. щоб за його заповітом

йому було ли

видно з

u;ирокий

моги­

ДНіпро і

рід­ ну долину любимої Украї­ ни, і з того часу цей без· людний куточок ПрИДНі­

пров'я став одним із свя­ щенних

мІсць

(Г. Мачтет, лі., 1895).

країни.

«На

моги­

БІЛЬШОВИЦЬКА КРИТИКА, ДІЯЧІ ПАРТП ТА УРЯДУ ПРО Т . Г. ШЕВЧЕНКА І nОГО СПАДЩИНУ НА НО­ ВОМУ ЕТАПІ СУСПІЛЬ­ НОГО ЖИТТЯ. •

Шевченко великий тим,

що він поет української нації, а ще БІльше тйм, що він поет народний, а над усе тим, що він поет глибоко революцій­ ний і духом своїм соціа­ лістичний .

(А. Луиачарський, «Ве· ликий народиий поет.,

1911).

І зла доля була

. йому

вІдміряна повною мІрою, що ще більше дає право велиному украінському поету Шевченку на віч­

ну славу і добру пам'ять потомств, за тя

яких

благо і

вІн

усе

щас­ своє

життя боровся. (Газета «Путь правдь,. від 25 лютоrо 1914 р.)

Н.

ГРИГОРЕНКО.

(Далі буде).


:+ 4 сторІнка.

НО В е

.

ж и тт Я

3 БЕРЕЗНЯ ·1989· РОКУ

+

.. """ ............ -Боротьба сменами

між

спорт­ НАШ

проходила

напружено,

ШАХОВИИ КЛУБ

була висоною.

ШАХОВА

Результа­

ми

особистих

ренор­

й

нервового

участь всі ос-

претенденти на міс-

збірну команду В . сеКТОРі для змага-

см.

ядро

на

БіJtьШе

Отже, О.

впер­ в'язувацlсть або ме­ ливість позиції),

золоту

гань Н. Петрашко,

СРСР чуку·

друге

в.нyRИ

АігФна

цього

Не за-

ДІАГРАМА .м

1.

ди.

га­

пелем).·

,

Ч~наємо на ваші відповідІ й зичимо успіху!

зав -

Жюрі lООикурсу. ДІАГР АМА .м

·1

2

виступу, а тренеру

А. Паламарщоб його

Як

8

користуватися

9

пlдг о т о В к и спортсменів пІдтвердилась ще вищиrvr результа­ том.

У

25

ДНІ,

' МІському

ша­

хово-шашковому клубі проходили . зональні осо­ бистІ змагання з шахІв по

програмі\! -ї

. зимової

Спартакіади школярів Ни­ ївської оБЛjiсті. У ток

турнірі перемогу

Ірина М

ці

серед

одержала

Порохова на

.'5),

(школа

другІй

опинилася

дівча­

сходин­

Марія

Рав­

чик з Броварського ра­ йону . Обидві й ввійшли до півфіналу.

ся

Дуже

гострою

боротьба

юнаків.

у

Так,

виявила­

турнІрі

після

пер­

шого дня два очна 3 ДВОХ

можливих

мав

Минола

дом

47.а4-а5.

лан

Нирилюк

школярів виграшиі пози­

ся

ції. Але виграє лише Бондар у Сидорука, а Норепанов І Нирилюн не-

не

помІчає

програти

діаграмі М нірний до

виграшу

кінця

на

хо·

Рус­

умудряєть­

в

2.

урон:

А

позиції

на

Отже, тур­

Сидоруна . і Норепано­ все темний ліс .

-

Занлючний тур. Бондар грає легfюважно: в ції, що на діаграмі

Сидорун з Броварського району , а наш СергІй Бондар 1,5. Вони й вважалися півф~наліС'l'а· ми . По OДj,IOMY очку здо­ були Вячеслав Миронець та Олег Норепанов, тому їх до уваги І не брали. А на другий день зма­ гань ніби щось перевер­ нулося: Бондар, Нири­ ЛІОн і Норепанов вигра­ ють, відповідно, у Ми' ронця, Губсьного і Сидо­ рука. Але ще нічого не з'ясувалося.

ДІАГР АМА

ом

пози­ NQ І,

1

ками

-

другим

учаснщюм

грати

фіналу . назвав

повну

силу .

репанова.

подІлили

одразу

ляємо

а

ми

Сергія

успіхом

Олега

й зичимо їм

дальших досягнень за

хівницею!

Нехай

по­

спорту

їхній

нористується,

нлубу .

Але

шення

на

без

снажемо,

нількість

нуючи

людей,

шахи,

Не

вам

У

громадянами пільгові.

-

проїзні

три

І.

го­

НВНТНИ

парбоваНЦі

місьних

шрутів,

про

що

мар­

вназано

в квитках . Це маршрути ММ І, 2, 3, 9. Решта маршрутів .:.... приміські.

ЗГІДно том

.

знач­

ша­

клубі

раді.

В.

на

. пасажир­

автотранспорті

автобусах

соромиться

соромтеся!

всі

призначенІ для, проїзду в

прийти до шахового нлу­ бу, «вийти ца ЛЮДИ».' буду:гь

що

КВИТНИ,

ВИНОРИСТОВУЮТЬСЯ

МіСЯЧНі

переБІль­ що

щО

проїзні

вартістю

тан

би мовити, послугами на­ шого шахово:шашновоro

ПовІдомляю,

-

куплені :гівпою,

три шахісти -- Миро­ спортивний успіх стане нець, Сидорун і Норепа­ добрим, принладом для нов . Суддівсьна нолегія всІх. юийх броварчан, хто (до речІ, попрацювала не байдужий дО цІєї муд­ рої дреВliЬОЇ гри. ДІАГРАМА М 2 Треба сназати ще ось що~ Багато спортсменІв­ любителів з цього виду

з

прейскуран­

Держномцін

«на

діляннах

маршрутm,

~PCP,

примісьних

яні проходять

У межах . міста, населено­ го пунюу, проїзд паса­ жирів по абонементних і

місячних

пвитпах

«на

пред'явцина», яні ВИНОРИ­ стовуються

для

проїзду

В автобусах міських мар­ шрутів,

АРЧАКОВ.

не дозволяється».

На

приміСьких

шрутах

ся

мар-

ВRНОРИСТОВУЮТЬ­

місячНі пр<?їзн!.

ки з оплатою по

нвит­

тарифу

в залежності від відстані:

до

нм -

5

3 нрб.

50

коп.;

ві-д прб. від крб. від

4

6 7

. ся

-Без

судді

ие

алюмінІє­

5

50 10 50 15

квитон

є

до 10 нм НОП . ; до 15 км. ноп . : до 20 км

роботи.

Шзнlше місячний

нвиток можца придбати. знову, преД'ЯВИВШИ рані­ ше нуплениЙ .

Пасажир Іменним право му

їздити

маршруту

тобусах мІських жах

з

мІсячним

квитном

вказано­

ца

всіх

зупинок,

вназаних

Підприємства і зап ла­ ди міста та району мо­ жуть . придбати місячні Чи

нвартальні

нвитки

«на

проїзнІ

преД'ЯВНfI­

ка». Іх а:дмlніс.траЦ!я MO~ же

видавати

нвиток

ніЛьном цих

нуплений

одному

ЧИ

праJ.tівнинам

на

свІй розсуд.

Ось ваРтість

проїзних

залежності поїздпи:

квитпів У відстані

вІд

до 5 пм - 3 нрб. ноп.; від 5 до 10 км 6 крб.; від 10 до 15 нм 9 крб. 50 коп.; від 15 до 20 км 13 крб.; від 20 до 25 нм 17 крб. від 25 до зо км 21 І\рб.; від 30 до 50 км 30 крб. Ці квитни можна при­ дбати з оплатою ченовою

50

ньому

певної

ЗаtyБJlеве

nосвlАчеRRR

В.

Арчакова.

ВВАЖАТИ

чи

по

поперед­

перерахуванню

суми

B~pТOCTi.

учасннка

ВеJlНКОТ , Вlтчизн.ноі

Редактор

выодитT

выода::

А.

с

ІІТ'ОРИЮС.

ВОЛОШИНЕНКО.

17

апреЛJl

CJ>eJIII.

1937

ПJIТняца.

І(олектив

Броварського

з

Педагогічний колеКтиВ прнводу передчасної

Великої

Вітчнзияноі

І висловлює

доСЛідио·ексnериментального

5РО8ЩЮЬиа

суббота .

~PJIII

КldaСЬНОro

NIPe"

.

)

оБJsacноrо :[прuтНВIІ у спpuах вида8Н11Ц'1'11, . nQ.1Ш'Р8Ф!.t І ,.рукарІ8\; KIfI~liкa o6JIaC1'lt. 11. Вроварв. вуд КВlасloІСа, 154.

~I

міської смерті

заводу

foprl8al.

Олек­

середньої школн Н. І сумує вчител·я-пенсіонера, учасннка

війии

ТИЩЕНКА Петра ФЄАОРОВИ'lа щире співчуття рідним і близьким

АДРЕСА РЕДАКЦІІ: 255020, Київська область, м. Бровари, .У,ІІ. І(иївська, 154. " Теllефони: редактора - 4-03-76; 3і!ступнина редактора, 8іАдlllУ партіАноrо ЖИТТІ! - 4-04-81;· .iAno8iAanltHOrO секретар". 81Адlnу cln ..cwcoro rocnoAaPCTU - 4-23-2.; 81АдіllУ ПРОМИСІІО80сті І соціал"них питан" 4-02-112; .iAдillY IІМстl. І .аС080Т роботи - 4-04-81: 8іАдіllУ радlоlиформаЦіf - 5-13-11.

года.

вlАнн

НЕДІЯСНИМ .

Редактор А.

Газета

в

за ". 959984, црl. еД,.. ВИАане на Ім'. Жура8С"КОfО Дмнтра Антоновнча ЖашкI8СЬКИМ. раАвlАс.,ккоматом Черкаськоt об.. а­

lI·ни

ав­

квитку.

ВИСЛО8JIЮЄ щире співчуття старшому майстру ПаЧЦІ сандру Іваиовичу з .приводу смеРТі. його · матерІ.

сНовая жизнь. орга.", BpoвapcJOOro ropoltCKO_ ком·итета КОММУН1lСТИЧdСКОЙ П&рТИІИ УкраиНЬІ. rородсlЮГО И раЙок.ноrо Советов народнЬІХ депу­ Та'І'ОВ КиеасlЮЙ области. (На УI(.j:~аН1lСКОМ Jl3Ь1кеl

має

по

примісьпих і маршрутів в ме­

книжною

прб.;

tTI,

ro

імен­

обійти­

......

Фото

заводу

на основі довідни з ~іСця

директора

Місячні

сьному

ша­

до

Такий

ГОНЧАРЕНКО,

автомоБІльцому

з

мат»

ним без права передач!. Іншій особі і видається

АТП-13209:

Но­

поздоров­

і

Г.

заступник

Тепер 4 і 5 березня/ відбудуться півфІнальні змагання,

проlз­

та ІншІ.

В.

пів­

Олега

газету,

Л. ХАРЛАН, Т. КОСТЯНКО, Д ШУЛЬМАН

Шахового коденсу, яний за ноефіцієнтом Бергера

зо нм

ПIЙон.

автопарку

через

користуватися

що значить звернулася· до

треба

сподівано програють Губ­ Що ж трапилося да­ сьному і Миронцю. І все лі? В остаточному nід­ ж, янщо для Сергія Бон­ СУМІ!У перше . місце вибо­ даря все 'ясно він пів­ ров СергІЙ -Бондар (3,5 з ФіналІст, то для Мирон­ 5), а 2-14 місця з 3 очця, ва

відмінно критина!)

до

рах.

роз'яснити

ПОЧИl:lається передостанній тур. Міттельшпlль, а на шахІвницях міських

нм

иими квитками по Брова­

сажирського

ШКОЛЯРІ БРОВАРІВ-У ПІВфІНАЛІ

26

і

25

вих будівельних нонет­ рукцій, відстань між яки­ ми 9,1 пlлометра, він мо­ ше придбати нвитон вар­ тІстю 4 парбоваНЦі 50 но­

як

ДВА

до

жиру необхідно їздити від зупинки «Вlйсьпно­

просимо директора па­

майстер спорту .

. 20

нрб.; від 25 нрб.; від зо

10

квитками

Б.ЛИСИИ.

зайняв

від

ДО 50 нм крб. 50 ноп. Наприклад, янщо паса ·

проїзними

методика

МІсце .

лютого,

.

зети (за поштовим штем-

немож-

ян

цомера

Єрмолайовнча

іКРИШИНУ Тетяиу Калениківну з золотим весіллям. Бажавмо Ім міцноro здоров'я, ' довгих РОКів життя, сімейноl зл8l'O­

по-батьнові, а танож пош­ товий індепс. Останній термін надсилання відпо­ відей 10-й день з ~ня виходу

пра-

RРИШИНА

з обо-

позначною

4-й тур».

і

поздоровляють

ц. р. в Будапешті

му успішного заслуженому

-'- майстер спорту СРСР міжнародного класу О,. Багач, який в минулому році на анало-

ДітИ, ОИУІІІІ

Опре-

задачі-багаТоХодівнИ: .м ІНУ адресу, прізвище, ім'я,

даль чемпіона СРСР в штовханні ядра і з 4 бе­ резня

ВІТАННЯ

дві будьте вназати свою точ-

-

м

призери чемпіонатів СРСР , міжнародних зма-

земляк

«Шахи .

діаграмах

на

в'язновою

ніхто не

Багач

ше завоював

20

подавайте

ДВОХ примlрнинах,

Четвертий тур

На

ГОЛОВНИй

мІй нарт ці або ЛИСТіВЦі у

буде змагатись за звання чемпіона світу з легкої атлетини. Побажаємо Йо·

гічних змагання'х

Другий етап -

пе­

лись учасник ОлімПіади в Сеулі С. Смирнов, неодноразовl переможці й

Бородкін, А. В Лихов, наш

зиції

коикурс розв'язаиь

насЛlДНОМ фі­

СОНRЧВІ

Рішецня кожної номпо-

- білі почицають і дають мат за сім . ходів, БІлі починають і зміг подолати двадцяти­ .м 2 метровий рубіЖ . Н. Бо- дають мат за п'ять ходів. роднін (Хмельницьний) з Правильне вирішення нодає п'ять результатіМ 19 м 97 см тної задачі зайняв друге місце, а ОЧОН. За ПОМі'lені; хиби у туру (дуаль, В. Лихов (Москва)­ завданнях побічне рішення, нероз19 м 96 см - третє. штовхнув

21

ядра

є

Тільни з четв~ртої спроQfi Олександр Багач

На відбірков~х змаганнях для участі в чемпіонатах Європи і світу, які проходили в м. ГомеЛІ на почаrnу люто-

штовхання

їх

--

до­

Вназува-

варіант.

ренапруження.

СРСРІ

ця в СРСР.

нижчи­

зичного

ЧЕМПІОН

новнl

виявились

дІв, ЩО

ВПЕРШ[­

го, брали

смени,

бали).

ти слІд лише

ОЛІМПІАДА

ти ж, яні поназали спорт­

нараховуються

датнові

дуже

НQН}(уренція

жди,

поКійного.

ВОЛОШИНЕНКО. Індекс ДрУК

61285.

Офсе'l'НИЙ.

ДРу!(ований

ОБСJlГ

аркуш

16.183 nРИМірНIІКIІ . ~аМОllлеllИIІ

нt

1

Тltраж

1582.

#36 1989