Page 1

п РОЛ ЕТА РІВ СІ Х кр А 'Н. ед н А АТ Е СЯ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!І.

ОРГАН

6РОВАРСЬКОГО

МІСЬКО(

(.зета IИХО,l.ИТ"

І

17квіТН8

,

МІСЬКОГО

РАНОННО(

*

року ,

1937

РАД

КОМІТЕТУ·

НАРОДНИХ

КИ,ВСЬКО,

ОБЛАСТІ'

*

ВіВТОрок. 28 Аютогоl989 року

*

.N9 ·34 (7735)

КОМУНІСТІ(ЧНО' ПАРТ" УКРАІНИ

Д'ЕПУТАТІВ

Ціна 3 к.оп .

arpOnPOM CbOrOAHI

11 І-В, ЕС' І AOPOI'l1

ІЕСНІ

arpOnPOM ·нам ~:ZI Cb.OrOAHI 1~llпишу-tь

• ЧОМУ

.. ~

ПОНЦ воо ТORВ органlкн

вивозять

поля "1 Щорса.

щодня

ображаються ветерани?

.

ЛІд час війни ми, ра­ дянськІ воїни. всІ були на рІвних . У бою чесно внконувалн .свlй обов'я­

ва

радroспl іменІ На цвх роботах

вІдзначається водІЙ СерІвавович МозroвиІ

зок І нІякої компен<.:аЩї тодІ не сподівались: ско ­

· гій

(ва зиlмиy), ЯКИЙ працює

рІше б Перемога І

в господарствІ 5 років. За день вІн перевознть 60-85 тони NИТUCJ.

Не

НОЮ

·

мерш

Але

-.

мага­ на·

вІть дефlцнтнl продукти . Переконався в ЦbO~Y . :0 ·

кар т оп Л я р

ли

С. М. Стрнryи, екскава­ торцики В. П. Тимченко, М. П. Максименко, ЯКНХ , ви бачите на дpyrollly

випадково

__

заk

у

магази~ ом 34 по вулиці 50 років ОРСР . Чому ж колишнІ

._-

солдати

меш ­

канцІ сіл. які так само не шкодували сил і здо­

знlмВ)'.

Фото Л.

практицІ .. .

ють у спецІальних зинах високоякісНІ,

славпться

тут І механізатори. В. В. Воробей, М. М. Пампуха-. проно м

на

Учасннки ta Інваліди вІйни у Броварах одержу·

прод,-хтив-

прaJ(еlO

Зараз ..

для ветеранІв встановле­ нІ наче однаюов\ пільги_

ров'я заради СЬОГОДНIШ· нього благополуччя, нині обділен;? . Де ж СОЦіальна

ТАРАНА.

справеДJ1Ивість? Ф. ЦАРИН, С.

ВІД

PEДAKЦIl~

правлІння

ІОН В.

~OBoгb

КОРЕСПОНДЕНТ: - В. aroдal а· дyJIВOIO. . .О

U.

РОК.

аастОІО.

аарадвоет1

кре.. П секретаря. Ад­ .е зараз, D1Д"'С овов­

показу­

lІerативи.

Jlепs,

кожний

.0

СЖВВВJI.

слово.· в.1в

нет..

nU8 А.

в

'!llмanQ

внрlшуватв,

сD1льио

без

та

урвдови

документів,

тІ подІІ,

ставляться

важно,

через

те

там

иа вІдсутня. А зараз, ко­ ли

ПІдприємства та

подарства

перейшли

госпрозрахунок

та

гос­

деякІ

ЦІ

шкодують

навІть

на

коштн. ІНШІ ж навпаки­

грошІ нам

перераховують,

але лекторІв до себе не запрошують. Особливо не утруднюють себе в цьому пл~ні на · СВІтло­ теХНІЧНОМУ заВОДІ, в рад­

госпі «Великодим~рсь­ КИЙ., • Зоря. ,ІмеНІ щор­ са. ЗвІдси,· а також 3 радгоспІв .ПЛОСКlВСЬКИЙ., .СемиполкІвсьJ(ИЙ., НиІвськоt птахо­

фабрики ще

цьому

не надійшло

році

жодноІ

Baввs

Вв. . . ., ІЦО рl8eD

JIeIЩlйиоl apoaaraвдв об...... аарт1Ів01 opгaнl-

aaцl.1

............оro

'Ру-

СЯ В нашІй краІНІ та за· рубежем. У. районній оргаНІзаціІ

просто

В. А. ОСНИЦЬКИЯ: - Саме так розумІ­ ють цю роботу секретарІ паРТІЙНИХ організацІй за­

товаРНСТ8а

техмонтаж.,

комбінату

ланкн,

радгоспу­

ауднто­

рlя, яка . завжди готова прнйняти І вислухати будь-якого лектора. .

Хочу зазначити, що В

.tклалася первиниих

TOBapHC'J'Ba

-

30.

А

иалаroдкти

МІСті

1

в

районі

МІцна мережа органІзацІй

«ЗJtaння.: Іх

ДОПОМIГ · нам ро6оту

xa~

430

лекто­

обласНо!

мIСько'і.

лекторського

Під­ ак­

тнву хороша. Особливо слухачам подобаються

«Тепличний ••

підготовлена

17 -

готовка

радгоспу. Імені БО-річчя СРСР. Тут добре орга­ НІзована лекцlй"а робо­ та,

-

рІв, 18 з них -

воду порошковоІ мета­ лургіІ, тресту «Теплнця­

ЦІлом~

КОРЕСПОНДЕНТ:

васenеп&

Не обlЙтвся.

путівКИ.

-

Відбувають-

-

По-перше, це по­ дальше поснлення партІй­ ного керІвництва .лекЦlй-

·

ними

ка

що

Рисова, ричlfИX.

пІдготовленими

Д.

Нагорного.

Часто

бувають у кол~ктнвах лІ­ карІ Н. Д. ПоJiуденко,

І.

В.

Закревська.

ХотІв. бн сказатн теплІ слова І про П. П. НудІ­

на з радгоспу «Б06риць­ кнЙ., В. М. Фролова Із заводу алюмІнієвих будІ­ вельннх

8.

конструкцІй,

ф. ЛаДИгІна з радгос-

створен­

Практи­ органІза­

тором лекцlйноІ пропа­ ганди має бути саме ко­ мунІст, тодІ робота ця поМІтно

М.

активІзується.

По-друге, необхідно змІЦ­ нювати товариство добре кадрами.

По-третє, пІдвнщувати якІсннй рІвень лекцій, збlльшуватн Іх кІлькІсть за

цlєі ланк\!,

ХотІлося

рахунок

з

цього

пропаган­

б

подІлитися

прнводу

ще

де­

якими думками. Після ХІХ партконференцН Ін­ терес до лекцІйної про­

залучення

висококвалl Ф І к О В анн і лекторІв. Не секрет, що В ' дея­ кнх первннинх органІза­ цІях, таких, як заводу

пластмас, радгоспІв «ЛІт­ кІвськнЙ., «ГогоЛівський, обходяться лише своlми

І.

Голова

райспоживспlл­

ГУЗЕНКО після

ознайомлення з том надІслав

цим JIНC­ редакції

вІдповІдь. В нІй розпові­ дає,"ься' про деякі перева­ гн, ЩО Іх мають учасни­ ки Великої Вlтчизняиої вlйии згІдно з Постано'

вою ЦК ' Міиlстрlв лютого

НПРС І Ради СРСР від 21

1980

року .

паганди рІЗКО зрІс. тому дуже важлнво, щоб в си­ стематнчному полІтично­ му ІнформуваннІ трудя­ щнх булн зацІкавленІ, у першу чергу, партІйнІ ор­

претеНДУЄJlа

ганlзацН І адмІнІстрації пlдпрнємств, господарств,

скромнІшІ - бачнти на своєму оБІдиьому столі

жваво.

Як ·

органІзато­ пропагандн, пlдпорядко­

лекції учителя А. П. Бо­ ярського, кандидата фl­ ЛОСофськнх наук Б. М. кандндата lСто­ наук, пенсІонера

ставнИКІВ дистської

тиметься

парткому.

пок.азує,

силами, не Іншнх пред­

установ. ТІЛЬКН тодІ у первинних ця робота вес­

справами,

ня Інституту рІв лекЦІйноІ який бll був

ваннй

лекційннмн заПРЩl.lуючи

товарнства

«Знання." ЯкІ змІни вІд­ буваються '1 вас? _ В. А. ОСНИЦЬКИП:

на

само­

фІнансування, ЦІЛІ

лекто­

ребудову

ПРОПАГАНДУ

во­

що

КОРЕСПОНДЕНТ: Якою вв баuте пе­

-

ЛЕКЦІЙНУ

/ГАШІ

легко­

часу,

вва­

.Налитян-

ЯК "ЛІКУВАТИ"

- Дійсно, це так. Ад­ же в багатьох організа­ ЦІях до лекційноІ пропа­ ганди

це,

вати на мІсцях, опера­ тнвнlше вІдгукуватися на

ОСНИЦЬКИЯ.

вIДDOВ~1tВИЙ секретар paloRВOro товарнетва .ЗII8IIIUI.;

-. граф І к а­ а

вимога

пу-кОМБІнату ськнй • .

колектнвах

рн почалн БІльше працю­

·актив- ·

без поmтвчнеro Інформу-

ФО,.

Зараз,

жаю,

801 DропаганАВ парт1ІиВХ

.

оргаНІзаЦІЯ

планами

ми.

про­

уі

трудових

за

добри змів, ко­

виникав

. .пи•• В.

тобто

иавколо

бле.. lРСі треба

своl.

38IWDIТII слухачів. У дея­ ІСП JCOJIeктввaX ц. робо­

'1а

.ІІІІ

далеко ие

лектор

КОml

стlлькв

ВПЛRВу.llll І на лекцlйио­ пропarанднстсltII"1 робо­ ту? Занудьгувала ауди­

торІя, то.у

.мективу, І . зо­

кІвський метод ведення лекцlйноІ пропагандн,

Княжичі.

перебудовуємося

ми? З цього року працю­ ємо

на

ВИХ

засадах.

госпрозрахунко­

Намагаємо­

ся дещо змІнити в орга­ нІзацІІ лекцlйноІ пропа­ ганди. ВІд планІв-графІкІв переходимо до роботи з ауднторlєю

ми ся,

за цим

раз

мн

Форм

Так, лн

з

конкретнн­

Інтересамн. у

Думаєть­

майбутнє. пошуках

роботн

За­

новнх

товарнства.

нещодавно

вІдеосалон.

вІдкри­

)з .задово­

ленням . пропонуємо свої послуги uiколам, сlльсь­ кнм клубам. Планує~о

.провести

зустрІчІ

скруглнм

столом.

менниками,

з

за пись·

акторамн,

а

також по проблемах Чор­ нобнля,

де

вІзьмуть

участь керІВники вироб­ ничого об'єднання «H~M­ бlнат •.

КОРЕСПОНДЕНТ: у спіхів вам у всІх Dочннанияхl СпасиБІ за Iвтерв'JO.

Але ж

наш

чнтач

не

позачерго­

ве чи

придбання автомобіля встановлення телефо­

наl

Ного запити наба'гато

продукти харчувания,

ми

забезпечити

всІх

яки ­

без

вннятку бажаючих поки що цєможливо . Але ж са­ ме в цьому фронтовикам, людям Із пlдірваним на вІЙНІ здоров'ям, І відмов­ лено!

Так, у вІдповіді В. І. Гузеllка недвозиачно ска­ зано: .Пlльги на торго­

вельне

обслуговування

иадаються · лише інвалі­ дам ВеЛИRоі ВітчизняноJ

вІйни, .Героям Радянсько­ го Союзу, Героям Соціа­ лlсТИ'lОЇ

працІ,

нагородженим

особам, орденамн

Слави трьох ступенів, інвалІдам праЦІ І групн •.

Зрозуміло, ЩО

иа

це

-

не­

є важnива причнна

стача фондів. Але ж зу­ мІли У Броварах налаго­ днти обслуговування цІєї категорlі

населення,

то

чому б не спробуватн від­ шунати

резервн

І

для

сільських ветеранів вІй .. ии. Щоб вонн не обра­ жалися на словеснІ поче­ сті, не підкріпленІ реаль­

Бесlм _38Пнсала ною турботою про Іх по ~. ПОПРНЛК. • бут І здоров'я .


~'-''-'M'-''-''-'~'OOOO'~OOOO'''MOOO'''OOOOOOOOOOOOOOOOOO'O'OO''oooo

-+-- 2

•• oo ... ooooooooooo ... '-Мooooo.oooooooooooo.oooooo~oooo.OOOt'OOOttooooo~oO~OOOOOOOOOOOOOtO~~

нове

сторінка.

q.Народна освіта 1 робіт' ничий клас.. В ній вперше , у світовІй педа­ гогіці було система·

тизОвано вчення К. Марк·

са і Ф . Енгельса про &иховання. , В цій книзі Нрупська розкрила сво'l

життя

ську роботу молодоУ рес­ публіки Рад , «обслугову­ вав. політичне та , еконо' мічне буд1вництвокраї.

читала пошту, давала вІд­ повІді на листи, писала наукові статті, редагува­

НИ. А тоді,

ці в одноМу з листів в()і.

ла

У двадцяті

роки, він був головним ідеологічним центром, в якому працювали 2 ' тися-

:r

журн&.~

на

писала,

ЛЮТОГО

28

ро.

1929

підводячи

пІд'

сумки своєї роботи ' за пІвтора місяця : 38 засі-

помагу,

знайти

міння,

народження,

порозу­

мо,

захист .

~ складних умовах формувалася культура і

жИв

Ленін,

були

людям,

чІ

ня

никІв .

навчання

ною

працею

Не

продуктив­

..

випадково,

разу ж

що

після соціалістич­

дівництва

цього ІмеНі,

без і1

життя ми не уявляємо іс·

торІю нашої держави, іс­ торію нашої партії . Ноли ми згадуємо Нрупську. в уяв і постать таланови­ тої , скромної жінки­

школи.

ти

пlдлітнів були позбав­ можливостІ

-

БІв,

бlблlотен,

тора ,

ку

видавництвами,

При

Тарасівській

реди1Й

иовий ' клуб.

.Ючолює

його

Ніна

Ии­

рилівна Савчук. Вона до того ж веде гypтo~. В ньому ток

п'ятнадцять

вчаться

Зокрема, ня

одяг.

спідниці.

-

шитн

на

ВмІН­

справа

короткочасна,

биться

дівча­

шити

вона

BC~

не

знадо­

життя.

малюнку

вопису,

та

керьвник

і

вчителька

організувала

драмати­

чний та ляльковий гурт­ ки . Невдовзі Відбудеться

десяти­

кJN!.СНИКИ .

також

спорТи.

ВНИЙ гурток, де школярІ защобки' займаю т ь с Я баскетболом, волейболом,

тенІсом.

відкрити

... Він

з

кровно

чимало

сем

ТJll'Нули~

АО

Пла­

секцію

село.

-

Ннні

житло

гірше,

як

У

у місті,

бу~

.

-

ДИНОКf'ультури

тут

3 кращих у район!, побудовано ' нову школу, банно • пральннй комбі­ нат, є своя АТС, медам­ буmторія, Biдк,p~TO чоти­ ри магазиН!Н, село газифі­ кується. НещодаВНQ зда­ ~ двоповерховий будинок тваринника, де буде об·

не

jXологJJчн6горозвантажен­

Зви­

ня, профілаRторіЙ , зубний кабінет, душові тощо. Все

а з нористю.

чайно,

це . лише

початок.

Потрібно ще багато зро­ бити дл, я виховання під­ ростаючого покоління. І пІдліткового

',лубу, і пеДагогіЧНОМУ кО­

';('f{,-IВУ, і радгоспу «Боб·

магати

батьЮlМ. спільна,'

всім' дружно ростити

Бо тож

дооо­

нашу змІ­

ну

Т . {) :(РДАПОЛЬЦЕВА, I'\:~,\!";!..-';Tep профCJdтао-. ~., комітету ~J((· рJ1івс:ысli·

•.

ся.

наприклад ,

...

Герцеи.

миl

світла

ПОn1тосвlти

цІ

було

в

тому

Ж

тисяч.

450

ти

і

цим...

мало . про

можна

сказатн,

політехнічну

Ноли

школу. це си­

У сі центральні газети н~друкували розповІді про Н. К Нрупську . Хочеться побажати, щоб якомога бlль!Uе людей доторкнулися

до

сторінок

творів Надії Ностянтннів­ ни. Т'! думки, мРіІ, ви· сновки

звернутІ нащадків .

до

нас,

С.

ГОРБЕНКО, 'ідеологічно·

великій

мірі

слава над

Відділу

на зустрІч І OCT8JUIJI розаука 3 Шевченком •. 1861 ' р.).

.3

труною

кладови­

Життя його від на· роджеНf{Я було сповне­

р.) ,

1861

кращих 'інськоУ

діяль-

не

лою

ток..

...

над

моги,

поеТОВQЮ,

шість

ПОЛЬСI>КОЮ,

мов

посмертне

не .

чу­

3

дійсності,

переслідуваnи

.Спогадн про Шевчен­ ка, Аого

на

останню

в

бивалися у його душі. (Л. Жемчужннков. смерть

1

по­

хорон.. 1861 ). Матеріал підr'Отувала

спІльного горя слов'ян, що прийшли

YKpaї~CЬKOMY

знав

не і дійсне життя на­ роду неподільно від­

. зн~к

вІддати

драми,

і . його , і усе, що було йому близьке. Поетич­

-

про

то

Життєв~ бі­

а

злидні

було українською М9вою. З інших трьо'Х двІ були виголошені російською , а одна

кого

горя,

ду він

ПРОМОВ,ви­

голошених

то.

то ПQезіl .

сторінок укра­ літератури

З .дев~яти

йо­ ви­ не· за

міськкому

партlІ.

на Смо­

леиському

щі..

го

(М. Лєсков •• Остав­

...

КурочкІн.

Поети.чна

нього: він ' недарма ' прожнвl Не було йому щастя в житті, в нього бу­

це

трудову

Інструктор

на­

як

єдину

оргаНі­

У

Т. Шев'ІеНКа

покину­

про

затором цього будівни­ цТВ; ' 2()ула Н. К Нрупсь. на. RіJ\значаючи день у'і

промовн

постать

робо­

система

стема нашої вищо'і освІ­ ти, професіЙНОї пІдготов­ ки і багато іншого.

ро­

су, чистоту, досконалість нового суспільства.

(М.

чиста,

величезний

'

попtтмасово'і роБO'l'И,

рив свою історІю на хви­ лі високо'! мріІ про кра­

могила перед

до

Ідеологічної

створена

мрія

...

щастя-

оДНа

інше,

досвІд

йшла громадянська війна, стояв голод, в краІні бу­ ло створено 123 кlноте­ -атри , 1889 театрІв 27 травня 1922 року (вперше у ЄвропІ) по ра­ дІо почали передавати ра · nJоконцерти. Народ тво­

за

ла нас. Усе життя ГО було низкою пробувань... . Але будемо сумувати

де

ві тsори, це

в

ність Шевченка завж­ ди була в числі най­

одна

Ще

що

роцІ У Ярослав­ ськІй губернlІ театрІв бу­ ло БІльше, ніж у всІй ФранціІ (І) . Працівників

1861).

те,

1921

політичннй

борцем

у

шану

Н.

поетові­

ГРИГОРЕНКО. (Далі

страднику.

paArocDy

ло

чн

ладнано ленінську мімна­ Ідальню,

кімнвту' пси­

це зроблено на кошти го­ сподарства ' і силами за­

водсьноІ БУДівельної брига­ .!VI. Днями буде здано в експлуатацію

чотирипо­

&еРХОБ.:ИЙ будинок

на

нуєТlЬCЯ будівництво будинку.

nw.ктично у РОЦі бу дє :вирішено

-

бле1'!lY ЖИТJJQ , -

40-

буде).

говоритн

НІ­

про

се­

111І 3

ТОГО, ЩО під

особливий конт­

pOJlЬ ВЗ8JIJI питання соціальноі сфе­

ри,. cTBopeВJtJI належних ум6в праці І

вІДJ10'ІИИRy,

побутового

обслуtoву,

вання людей.

спрямовує

ня

на

,

поліпшен­

1989 про­

ро:щоВlВ

РУК.ПРИСТУПИJJИ

до

станом 3ДQров'я 'рекомен­ довано легку працю, і по­

жит лово-поБY'l'IJВих

YМOlВ ,працmник!!В госпо­ да'J)Cт.ва. .BQlНa пров.одить обстежe:EiWI жит лавнх

,alЦlМіН~'ГРацlєю про рення ДОПОМіЖНО'!

ство; май ­

умов,

стерні

спец­

рушено

.

їх

у,ВаlЖJНо

заяви ,

НОІВНУ

уаагу

вlЙіни

І

розглядає

приділяючи

по

перед

П<>ШИ,ТТЮ

О(ЦЯІгу. ПИТа:Н'Н.Я виРІшено позитивно. Замовлено 1О

ос·

ветераlЮ,м

працІ.

клооотаJI'НЯ

швеЙіНих машин для ц~i

передови-

маЙсreрm.

Ось та1<,lО;рlє.mуючись JJ.IQЦе-Й, 'іХ потре6и і проблеми, працює адміні­ СТРЩЯ І профком. ЗвІд­

на

си

і

відповідна

настроє­

нІсть людей на діла. Т0 7 рьк,

МІІ'РИRJIад,

роблено.

будівництва

одноповерхо·

виJ будинкІв з присадиб­ ниМfl дІJ1'Янкамн, яких бу:­ де спору"цже.но сім) KPi-М

бажаючих tП1!діКлючнти

багато . шl

c!IМ

газ

Прокл.а~

пе,р­

кlnо.метрів

газо­

~~ним

с.!М'ям .

того, виділено під індиві­ дуалюre бу~1JmIЩТВО вІ·

'l'ИВ займається чеlННiЯJМ БУ1дИlнкlв

НіСТРащl'i

cliМ іЗємеЛI>НИХ ' діЛЯНОК. Забудовникам подаємо допомосу бу\ДiJвeльннми

кtвробіТ!НlfJ(іВ,

матеріалами

та

тра'Нспо.р­

том. Допомагає у вирі­ шеннІ питань бу дltв.HHЦТlВa племптахозаводу

коопера­

проо.!ЮДу.

ц1Я профкому .

лЮЄ те,

мів споруджує ражі тощо.

бути

Ру:цні

кооператив Створення

ване

-

є

ще

його продикто­

Хоч

господарства

за6е3печ'уІО1'blCЯ

,.

однн

сДружбаl>.

самим життям.

працlВ1НИЮ«

га­

паливом,

Ta!J{, до буід.Юі· які

меш­

кають по вулицях Ниївсь­ кіlЙ та Ча,паЄlВа, уже пlд­ вмено голубе паливо. Слід сказати, що в усІх цих .питаннях чітна пози·

тив с,СлаВУТИЧI> , яиий за рахунок коштів робіТНИ' сара'!,

пltдклю­ до газо­

що

Ного

села , затягується, .кращим

хви-

гаЗифікаціЯ бажає

TOPГOB~'JlЬ­

.не., ме.дичне та поБY'l'ове 06слу,гов:у:в·а'Н'Н'я. Двічі ці питання

РОЗГЛЦДЗJlИСЯ

на

засіда,НlНЯХ профкому. Жиrмово-побyroва. номі­

сія,

яну

очолює

Ду>ЖИК, ,всю ' C:ВOl()

М.

Х.

робо.ту

профкому

не­

пер­

l<ІВаtyrИри

.кра­

М3ЙС'l',рам

маши.нно·

рішення

було

підтри­

пр!W.ляє

яєць при

пла­

COЦlam.Н:i , питання .

ПриЄм'Н~ побувати у дьаму селІ . Асфал.Ьтава­ .ні !ВулицІ., добротні будин­ ки" а в них жиlВУТЬ пра­

ма.не.

Профкам

тн.сяч шту,к

вати

го до'fIН;н,я М. О. Музиче'Н1«>, Л. М. Ми.коnaєИ'ко . Це

812

ний чистий Щ)и6уток пта­ хозаводу сягає 1,5 міль­ йона. карбованців, ' ЩО дає можливість вирІшу­

адмі­

' !ВидіЛити

шочергово

щим

і

ви~

IМjiль.йонн

22 ,мІл.ыйнии штук , 3537 TOНlН МOJIока при ПJlа:w1 3200 тонн. ЩорІч­

ЩОДaJВНо ном,lсія ,рекомен­

ДYlВала

.

Так ,

було

22

.ні

кaJМВНРобництва , багато­

аих ма'ГістралеЙ . Ноопероа­

У

ВасИ-ль Миhйлович Мем·

7,

ставе

JIК про неперспективне. А поча·

32 . C'l1Ворений ;n,ри допо.мозl

квартири, ямий виріс У цеитрі села , де ' одерЖQТЬ житло робітники , птахоза­ воду, учителkІ знову пла­ KBaP,rlнpнoгo

ие

Рудн!.

І

час.

абияк,

ця

також

трІум­

фу Ю!'родної владн. Сьогодні важJroo віри'l'Ь­

Кобзаря

розкрилася

по­

хто тепер

.Так, це не Може Jlе радувати говорнт. rолова профкому

ту,

(' праf,, ::!

залишалася совІстю пар' тіУ, для багатьох єдиною можливІстю отрнмати до-

rOcподарстваВ. М. !Мемрук.

'Іас,

-

нас,

про­

r~б а

не

про­ захис­

тити вІд свавілля . Не слІд забувати, що в роки ре­ пресій Н . К , Нрупська

Ще

народ·

пер відтік робочоІ cНJIВ помІтно зменшився. МолоДІ> Jlовертається в

пІдлІтнам

І

J1'истів з допомоги,

свободу

великий,

поспlшалн на автобусну зупинку. Те­

ВОМ,

де

ТОЙ

елєвтрJl1lRИ

Сло­

РН, ll,f,'! fЙ » ,

тим

_ мешканців

важкоатлетів .

днрентору

. Тисячі

діяч і БУв

лі­

на­ цент­

газет ...

(О.

також

просиllИ

ензе мпляри

ханням

ко

ний письменник, як наш Нольцов, але »іН має набагато більше значення, ніж Ноль­ цов, оскільки Шевчен-

для

вести вільний

вона

час).

ральних

про

що він , цілком

ранками

ОДИН

її

є

ранку

малоросійська

на­

PyДllJUlir ще пам'ятають

Ставитимуть

нується

годин

требує нічиє! лаСКИI> ~ (М. Черивmевський, .Нові періодичні вн­ дання •. 1861).

коли

не

футболом,

ко,

зв ' язаний.

прем'єра вистави «Сва­ тання на Гончарівці1>.

Працює

роботі

сформувалася за ро­ життя з Леніним. З

той

«Маючи тепер Ta~(Oго поета, як Шевчен­

був і

віддав ати с ь

людям,

тература

ладом

життя

міцно

-

Ця

родного ,життя. Він вийшов з народу, жив з народом, і не тІль­ ки ду~кою, а Й обста­

винами

годин на добу.

у

діслати

справжнього

відношенню

НрупськоІ ніякІ висо­ кі слова не зайві, 60 УІ . життя подвиг . Вона не залишила після себе ні фаМіЛЬНОГО маєтку, ні ко' лекцl'i подарунків . Усе, що вона створила, розіЙ· шлося поміж людьми . Це іде'! ,1Іенlна, це ЇЇ наУК0-

якого

молодших класІв Лариса АнатолІївна Сігачова, кот­ ра

1

працювала

(М. Доброmoбoв, .Кобзар. Тар а с а Шевченка.. 1860).

Шевченка.. . все '

змістом

пар­

секретарям.

ками

прожи­

жи­

Борис Олександрович Ну­ рочкІН' все робить для тоГо, щоб дітям,перева­ жно . хлопчикам, тут було ЦІкаво. Велику роботу проводить

Із

фракцій

принцнпи

Слово

коло його дум і спів­ чуттІв перебуває у ціл­ ковитій відповідностІ

ним

Є В клубі і гурток че­ к.а:НJ(И,

У

послідовно роки ' дис­

борЬТьби

14

КИ п'яти

ХХ СТОРІЧЧЯ:

'"

рети В. І . Леиіна (не у кожному селІ вони були

-

ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА ШЕВЧЕННА В ОЦІНЦІ ПРОГРЕСИВНИХ ДІЯЧІВ НУЛЬТУРИ ХІХ ПОЧАТНУ

уже

ла впевнено і вІдстоювати у

повністю

СИНА УНРАІНИ

кlJIькa місяцi1l діє підліт-

стянтинівни, люди просн­ ли надІслати книги, порт'

звичка

пропагандист-

архі ­

кі здібностІ, досвід ре­ ВОЛЮЦіЙНО'! боротьби, MOr-

по

ЖИ'М'Я І ТВОРЧІGТЬ ГЕНІАЛЬНОГО

се­

пnooлі ' ось

.

у

Звертаючись до НадіУ Но­

Крупська

головний

їх

вІ. На всІх листах я зна­ ходив її помітки, записи

. доручень

дівництва.

очолює

читати

енциклопедич­

ро'

1920

агІтаційно

ДІє піДJlітковий клуб

дилось

тійного й державного бу­

надрів.

науковим

цослlджеиням

Нрупська от­ римувала вІд 3 до 8 тн­ , сяч листІв. \\'ІеНі- дово,

організаторсь­

ленінськІ

пlдготов~

З листопада вона

...

листів На рІк

' мала

кусій,

,клу,

к. ' Нрупська,

14 160

освіту,

ну

читалень,

невої револщц!ї Нрупсь. ка завершила роботу над

марксиста :

За два' РОI$И до Жовт­

, яка

п'я­

полІтико - освітнІй комі· тет .Республіки : Не всі, мабуть,знають, що цей орган об'єднував всю

послІдовного

Лише Н.

вчитися.

створенням

дань, 20 виступів , статей, · переглянуто

свої

відовано .

займається будівницт-

вом

ною

товариша,

кожиих

Нрупсьна нультурним

соратниЦі ВОJlOдимира Іл' ліча Леніна по револю- ' ційній боротьбі, видат­ ного педагога - організа­ відданого

з

мав

році за вказlвкою Сталіна комІтет було nік­

На той час в Ро­

чотири

співроБІт­

Центр1

,1930

радянської

сії лені

професійних

агітпароплави і аГіТПО'!з· ди, навчальнІ заклади, &идавництва, інше. У

од·

ної революціІ партІя біль' шовиків доручає Надії Иостянтинlвні справу бу­

Без

з

riам'ятатиме­

Крупська

парті! .

По

ро·

ДРУЖИНА, ДРУГ, СОРАТНИК ЛЕНІНА погляди на Ідею зближен­

що

~,

ла велике життя. Воно складалось з безсонних ночей, постІйно'! напруже- ' ноІ роботи, відданості

свідомість радянських людей. ПершІ роки радян­ ського будІвництва, копи

ще

РО-КУ

1989

ве­

ЦЬQ!Ви:rі,

цриВ11'l'ні

люди.

1 llНтересів ~рудящих. Цю

Не 'ІЮМИЛЮСЯ, ноли 'С1На­ ту, що .Рудня перетвори­

роботу що всі

у,ст,JЮЄ'НіШИХ ,

лику

увагу

ються

прав

лася

lПoorаВJJено так, пнтання вирІшу­

на

більшого .к!.в

3'ахисту

МІСЦЯХ.

·ВJi

ртг JlЯН'YJlа

ТР'У\ЦіВІН'ИЦЬ,

яким

ща

тy.r

н.айблаго­

,наЙкрасиві·

живут.ь

СЬОІ1(),ЦlfllіШНі!М

рада­

ломисл·а!Ми

ми 'Р.рудових колектШ!lВ. Нamрикnад, у бригаді МІрада трудового ко­

Ille.JCl'ИВУ

одне з

ших сМ району. Це тому,

Зде­

GаявиробlТНИ- .

РОЗГJlіЯlдаються

в

рашній .

не

днем,

лише

а

П.

КУДІН,

Г»О'Ма!ДСЬКИЙ K~CJ10H­

за я­ за

'дelftr. • $ ..

з

"'РО дelНЬ завт­


о. оо ее. е ••••••• о о •• О, о -оо. "0 .'., ••• о 0.0 0."" •• '0..... t о. ,"0.0 ~ -

"ІЄ"""""""""""""'.""""""""""

...

ЛЮТОГО

28

1989

',' о о. 0 •• 0 •••• о о О,. о О'оМ"

ОО, ом ,О. ооо. ооо о. O~

_з_СТОРІнка, .

Ж и ття

НО В е

РОК)'

о оо ••• о."

. .... ... .... , о е ••••••• е ее о о •••• о • , , о •• , •• , ••• о ••••• о • ') о. ') • о • ': О • о • ~ о о о о '). е о о о • о • о о о 0'0 •• О, •• о О о О о о • о ': ': О О • О , ),o •• ')oooo.ooooo~eoooooo.o •• o.o"OO.""'OOOO'.'.',.o •• ~oo

ПРВВУТИУ

приросту

Нащія. слова.

приріст

теJIIЯТ

rpa,.'dLв.

766

Lнший ті -

-

тварин,

повідає тримали

-

СІМЕИНИИ ПІДРЯД

роз­

..енко

с'Гано.ви.в

й

прннеcnа господарству

Словом,

:ви

резуль-

.БJhlЗЬКО 'сорока ' псп

й тим,

має

ЩО в нас

КОнфJll1'К"І'.І!в,

не­

сУпfФе­

чок. IВсе ,необхІДне ДJLЯ роботи 'одерокуємо спов­

готують

на. Qcобливо ж це стосу­ ється 'КорміВ. АДже без них, яа< не прирос~ не

старайся, бу~е.

Судячи

слів

і

з

ІВашого

мoнmщ

ваших настрою,

сК'азати:

шноДуєте,

дитись

що

за

а

ви

не

стали

тру­

сімейним

пlд­

рядам.

' НіскLJI.e.чRи не шко• ..rєMO. Хоча ,pJ.к тому

-

ЦlєY впевненості не

мали.

А:дже, дLЛо нове. До того ж подібних колентивіву КраСИJtl!ВЦj1 на той час не було. - І',все ж взялись за

Наш

зоОО'ехнш-се­

JreJЩlонер А. І. lва:НИЦЬ­ ний за:пропсщувЗJВ, мов­ JIЯВ, опрОО)"Йте. ClПробу­ :вали. І ЗНЙЩЛО досить~ тани

непогано.

Всі n!)Дpаxyl1Ш(И ,в сі­ мейному колективі веде Надія. ВОІНа СЛl!.Ф<ує й за тим, щоб теJI1Я'l' ГQДym.aJIИ за схеlМОЮ, TOOrO стіл,ьки IHOjpIМIiв

да.вати,

снLльни

необхідно \ltЛЯ ,нормально­ го росту rrва;риіН. Зви­ чайно, сама теж працює. Шктар J завозить корми. роздає,

і

сторожує апо­

ч1. Він і слюсар, і зварю­ вал,ЬНlШ. Все робить сам. Вітя у нас на всі руки маЙ!С'l€,Р, каже

НадJл.

До

-

'всього

в

нього є хнст. Тра1іClIlорте­ ри

критнч.но

,напYlf!.aТИ

,ремонтує,

перерООив

змішувач

для

Haгp1iв~ м'олона. МИ Н11ІОГО не ' 'llроси:мо' 'щось зробити. Сам.! собі госпо­ Jtapj.. Через те, Ma6yll'b,

сназала,.

що

ще

piIН тому В неУ було зо.вї c1lМ

інше

став.леJl'ИЯ

і

мама,

немов

нровн.у.

Думаю,

виІй

за

рис1'Ь.

IljpНКJlaiЦ

мислення

1

пере.буідОВК ·

c;rавле,н.н'Я лю­

дей до дlIЛа. Т!l!RИХ

жи-

ПоБLльше

б

прикmцц:ів:

А пе,ршою на, рoбo'l'у приходиrrь мама, ЛюБOlВ СaGOЮвна Зінченко. Ве­ rreрш

сLльсьногосподз,р­

сьного вжte

внрООницrmа,

,три деся11КИ

диться, В

За це

яна

літ

Т,ру·

тваринництві.

Уй

шана

хва­

!

Jfa, j. Мjlтерlальна винаго­ рсща :вІд радгоспу. Мину­ лoro

рону

т.tлtblКИ

за

вон,а

одержала

~ислугу

нарбованців. , ;Пращоє сІмейний

рокІв

1400

ряд .в

основному

під­

без

бота дає.

вІд 'Гого не страж· 3aJв.часно роблять

запас нормів. - l

ЮТь

Така'

до

того

дУже

Ч!ИlТз,ти,

11:

а

вllдбиваєш, . бо

Л.ІО­

всІ.ляко

OOpedТOM­

nювтьсЯJl>.

Ц1Наво, а на що ви

,

l1ЮlU1

дути

ВИТРіі~аєте? Переважно на

про­

-

ка­

хаРЧYlВан.ня,

же НаДіЯ. слабен.ьК1, мось

Діти у нас тому старає­

-

НYlПИТН

б1.лЬW

все

краще,

на

базаРІ,

всього

де ВQ'НIИ, звюно, зна'чно дороЖчі .Н:1Ж в магаЗИНІ.

Ск.JIа;дш:іМО

також

г,РOUiI

на БYlЦl8іНоНІЦ'І'ВО хати. Жи­ в'ємо

зараз в

paдl'оспl1Всь·

ній тринімнаТНій тирі. та хочемо свою.

лростор.lшу

нвар­ мати оселю.

Минулого рону ВІктор і Надія СЛ0tВ8чеuьні УЗ­ дили до БOJLгарН. Вра­ ження

віД

іI1ОДОРОЖ{

наАл1Jпші.

ви­

ХіДН,ИХ. А якщо комусь треба залишитись, то рО<­

МеНі

хочеться

-

побажа-

1'И сlJмейному підряду та­ нож всього найліпшого.

Вони цього заrcлуговуЮ'l'Ь.

СПОКійио

І.

БАБЕНКО.

На ка'лендарі лютий. та в

теплицях

радгоспу

. «Бобрицький»

давно вже літо. Суцільним пишним килимом зеленіють цибу­ ля і петруІіІка. якої вже

Допоможи, газеТ0!

це

дивитися

про

Прошу,

яне,

ян

видцо

по станції' Брова" але. основне місце

моєУ роботи знаходиться, в сеЛі Димитровому -

біля залізничноІ. платфор­ «КВітнева •.

далися,

про

ви

що

вже

промислове

ЗВіДНИ

щодня

ся

чорні

ЛО"

щО про

~я,

здога­

поведу

Р.....

.lдiJlлу листі, з НОВОГО РОКУ РЕ­ ДАКЦІЯ ОДЕРЖАЛА 478 ЛИСТІВ . ЧІІТАЧІВ. МАЯ~ ЖЕ ТРЕТИНА ІХ НАДІ­ СЛАНА "t' ВІДПОВІДНІ ІНСТАНЦJI ДЛЯ РОЗ5ЛЯ­ ДУ І ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ, РЕШТА НАДРУКОВАНІ

)'

Дими.Зрозумі­ свІже повіт­

Димитрового,

доводиться

"Чекайте, маши,на

лише мріяти. Майже весь час з роботи приУжджаю з болями в голові.

Чому сьогоднІ;

сміттєзвалнше

у

нашому місті і , райоиі нІ­

кого не Цікавить? Хіба це по - господарськн? Хі­ ба

це

.еЙ?

Не

турбота

можу

про

спокійно

буде!"

копи

питанням енологіУ всюди приділяється багато ува­

лю­

на

БориспіЛь.

''' '. Замовлення

прИйняли. 30 січня о 15 годині 20 хвилин вона по· дзвониЛ'а

черговому

спетчеру

і

запитала,

буде машина,

ди­

бо замови·

ла танеі на 16 годину. Ій відповіли, щО' чекайте,' до вас під'Уде машина за нО'· мером 48·92.

Але ось уже Знову дзвонимо

16

годин. диспет­

черу 1 знову чуємо містичну відповідь,

опти­ мов­

ляв, чекайте. буде. І так ножиіl0 хвилин. Але так­

сі так і не пРИJхало. Спа­

сибі добрим людям, виру­ чили нас, тому й дочна

встигла

на

літан.

Ос,ь уже кілька днІв не

спетчерсьноУ нам не дзво­

нив ні 29, ні 30 січня. щоб хоч вибачитися. Хо­ четьСя

решт тансі

зиати,

хто врешті­

контролює роботу і ВИНОНQиня замов· ·

лень 1 Чому ПОДібне мож­

ливе в нашому Місті? от

. тан сті

послуги

для

зручно­

мешкаНЦіВ!

Після BCьorO' цього хо­

четься

сназати:

Пlановні

можу заСПОI<ОЇТИСR. А схвилювала мене робота наших Міськнх таксІ. Але

броварчани. не

НОРИСТУЙ­

теся

броварсь­

все

кого тансі.

пО'

порядку.

29 січня моя дочна за·. мовиnа по телефоНу так­ сІ дnя . поІздки ~ аеропорт

послугами

жительЩlпонос'а.

реалізовано центнерів.

Л. ШУСТ, вулиЦі Кнр·

понад

400

тягнеться

ру розсада огірків.

чи

І що цікаво, ніхто з ди­

звалище,

піднімають­

мешнанцям

Ц('

ГАЗЕТІ.

мову

особливо

ги,

Ф

ЩоiJен"и"

з

.

Мабуть,

допо­

б}J4)варчаина.

про себе: працюю чеРГ0·

ми

газет0',

Н. ЖОЛАК,

вашо! газети, турбує не лише меие. Кілька ств вою ри,

!'Оворити

можнІ

Шановна редакціє І Звертаємося ДО вас з пи­ танням,

та

це.

партію

бнт,ь читати. • Читала б день -1 ніч, говорила мама. Інших змушу­

свою

це

Наталка

ж вlДМJJнниця,

не по.ми­

НО.!ІК ClRажу:

ТEmЯТQК.

чергову

цибулі до відправки; до­ г ляд за розсадою помідо' рІв ведуть тепличннці брнгади .N'q 2 К. Ф. Вов, ,чаиовська. В . М, Новик та Н. П, Касьяи,

IIJра,ця .варадІсI'Ь і на КО­

до

справи. Вона не задуму­ в,а·лась ищц/ тим, сн1лЬки і ЯJmX кормів п~рібно теm1'Там., чи Відосталь Ух, чи Ні. Теопер все по~'НШо­ му, Вболіває телятниця за · робоо-у, як J; чоповш,

JПOс,ь,

п1дJpя\lt.

-

все в нас .лади:гься. Пра­ цюЄмо, ніби в С,ебе ІВД()­ ма. ТіЛ,ьки тy'l' TЄJUJТ БІль­ ше nwtall't двіС.ті. В ро.зоМо.ві На.діЯ само­

ви;p1WУЮть особисті спра­ ви. Того дня Надія при­ Й'щла ІНа феPlМУ трохи пізнІШе. бо лJК'у!вала зу'би. Всього буває в ЖИІГТІ. Дonома:гають таТОВі, мам'і ,і бабусІ шестИtріч­ ний Володя та одинадця­ тирічна Натаnочка. Най­ більше Ум до вподобv

-

бочну

врожаю

ко, М. С. Безіменна. ·Г. П. Хоменко та інші

хорошу невтомну роботу.

задоволені?

високого

ранніх овочІв. На знімках Л. Тара­ иа: тепличниці М. Г . Касьян. Г. Ф. Корнієн­

Безперечно. Задово­

лені

}

порукою

сІмейному пlдря,ц1.

карбованцІв прнбутку. Та й самІ зароБНJhI нема­ по. Лише іпремl8JlЬННХ 'в кінЦІ рокуодерж8JIН втрьох вісім тисяч. ЗвІсно, не за l'apHI очІ" а за

л\.В'я.

-

СТ8JlИ працювати ~a

В третій брнraдl вони догnядають теnят. ~ерша сІмейна nаст1вка ;врадгоспl «КрасипІвський.

IIJУНК'Т домовленос­ з6ере,глн все пого­

татами

зелені петруш"и, цибулі. Хорошою видалась І роз­ сада помідорів. що є за·

Дpyrвl»1К пІшов в1дто,ц1, JIК НадІя І ВІКтор Саовачевськlз мамOJO Любов'ю Сазон1вНОЮ ::Jш­

.

І до­ Щодо.С)и

Виконали

Щодия з теплиць рад· госпу іменІ 'Щорса від· правляють 2-3 тонии

ПРИНІС РАДГОСПУ «КРАСИЛІВСЬКИИ.

гом року мали одержати не менше як по 600 гра­ мів середньодобового

.

О '.' о МОМ., МО') • ~

СОРОК ТИСЯЧ ~3a договором протя­

.

.-+-;

вго­

помідорів

Відремонтовані

та

коридор

плівкою,

ли

стелажі

нові

земній

під­

теплиці ,

Овочівники обговорили виробничу програму 1989 року і взяли підви щені зобов'язання виро­

бити

Під овочі уже вивезено п'ять тисяч тонн органіч­ них добрив , У Семипол­ нах закупили необхідні

зроби­ у

і здати

тонн

7600

компоненти

.

у

овочевих

цьому

немало

сезону усі теплиці 5,5 гектара. накрито закладено біоподушки

чальник

-

ва

на

ПЛОЩі

чотири

ведуть

ків,

пІкІрування

приступили

огір­

ДО ·

по­

садки помідорів, які були розпіНіруваНі у 80 тися­ чах горщиків. Догляд за розсадою . здійснювали

Софія ПетрІвна йовенко та Марія Олексіївна Г.nеЙ. Тепличниці ще з осені багато зробили для підго­ товки своїх площ до по­ садки. 'краще, ніж торік.

заправили грунт, пороби­ ли гряди. Стараються і , будівельники з бригади В. У. Сулковського. Цьо­ го року вони теж багато зробили по ренонструк­ ціУ і ремонту теплиць, ви­ готовили нові водостічні жолобки, зняли і замі­ нили люки, які сім .років не

ремонтувалися.

вили

вальні

нові

поста­

повlтронагрі-

труби,

внрили,

виникає

цеху

На­

овочівницт­

Г, Н. Пісковський роз­

повів. що уже закуплене насіння ніЛЬкох сортів ка­

гентари.

Овочівники з бригад Т. 1, Риби та В. А. Хареби

культур,

плані

труднощів"

вого та

КQМПОС­

Важливою турботою є завезення і підготовка на'­ сlння

до но­

дЛЯ

тів,

овочів

при

пусти.

плані

7385

тонн. в тому числІ 720 тонн огірків, 763 тонни помідорів. 1800 .сто: лової моркви, 2800 тонн напусти.

у бригадах М. М. Про­ ценно та О. г. гераси­ менко

ні

труДІВНИК»

завершили

сьогод­

підготовку

капусти для реалізацН в 'магазинах Києва. Броварів, і 40 тонн П уже від­ правлено в Молдавію. Майже

600

овочівники

восени тепер

ці.

тонн

капусти

закагатували

прямо

в

завозять

перечищають

полі,

у

а

тепли­

П

і

від-

помідорів.

огірків.

редиски. і сам визнає. що насІння багатьох культур можна бу ло б виростити У господарстві.

ЗацІкавлено

пройшли

нещодавно збори овочів­ ників. Робітнини вноси­ ли

чимало

позицій J<раще

боту. лему

слушних

щодо

про­

того,

організувати

як ро­

йшлося про проб­ . впровадження

орендного підряду. еконо­ мН, збереження соціалі­

стичної

влаСіЮсті~

Жаль,

звичайно, що·' всі "цІ про­

позиції залишилися ніким не занотованими. безад­

правляють

споживача~.

ресними і, зрозуміло, на­ вряд чи бу дуть реалізо­

Щоправда,

цю

роботу

ваними.

можна б було організува­

зависає

ти нраще,

те.

залучили

коли б до неУ населення

села.

Трудівники приступили також до роботи ,Б полі,

Баl'ато в

що

колеtiтивів

проблем

повітрі ради

через

трудових

майже

не

дl-

ють.

П. ПРОКОПЕНКО.


оо о о o~,~ о 01',01,0 •• 01 О О',' О О О О О О О 0,.,00 01 О О О 0',00 -";0,0,0.", ,О о 0.,0,0,0. оо О •••• О ••••• 0' ••••• 0.0 ОО •••• 0.0 О О О О. ....,. .. стор.lика. НО В е ж t

.

.

.

О •• о..... о , ••• о. ОО ,О ' . О о ..... , ••••• , о ооо о.'

t

"

оооооооооооооо,ОООООО'НО"_

тт Я .28 лютого '.989 POI(' ~:"... о •• , о 0'''''.00 О, ,,000101 """""~'.M""OO .00001 " " " " " ' 0 "и 0 •• 0 •••• '"•• 0. 0100 ••• е,о •• о .................. о •••• о о о. ' .

'-000"0"'0'000"00'0'00"0000000

..... . . • • •

81ВТОРОК,

28

.•

ЛЮТОГО

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ /і.ЗО 120 ХВН.ІІНН. 8.35 еРабиня Іза ура,. . ХУАОЖ' ній те.llефі.ll.М. 8 І 9 серlІ. Прем'єра. 10.45 Це бу.llО... lIy.llO ... 11.00 Новннн. 11.10 Днтяча 'ОДНН.В. 15.ЗО Новнни. 15.40 Прем'єра .документаll.НО· ro теneфl.ll.МУ eBO.llrorpaA". 15.50. Концерт Державноro во­ Ka.ll.HO . хореоrрафlчноrо ансамб.ІІJб МаріЙС.КОі АРСР

9.00 9~

Фі.llЬМ

додому

ній

,серц

ВіД.llУНИIІ ві·

I(нєвl

.u

8.00 8.15

спорту».

хімедова

Документальний фі.llЬМ еВсе. ща' є у сті,..

тме· МУАРО­

фондІ" ЦТ. еМи. що инжче підписаnися>. Худож· ніА те.llефj.llЬМ. І серіІІ. 18.15 Новинн. 18.25 МУ.ll"Тфl.llЬМН. 19.З5

РRТМічна riMHaCTHKa. Вечірня казка.

Баскетбо.ll. Чеllпіонат СРСР. ЧО.ІІовlкн. ЦСКА еБудlаеn ..ннк.. 2 таАIІ. 20.40 В.·А. Моцарт .• Дивертн' смеит ре М8ЖОР. ФіЛЬМ'КОН'

19.50

церт.

21:00 сЧас>.· 21.40 3 фондів ЦТ.

.Ми, ЩО ннжче пlдпнсаnие.>, ХУАОЖ­ 'ній тмефl.ll.IІ. Новнни.

22.50 23.00

23.05

ПРОГ.АМА

ЦТ

ІЙ хвиnни.

10.45 Новини. 10.55 Про що 1'0

співат..

Аlтн

І

студlТ

д.

Баш-

краінІ

бі.llЬWО­

• •

3

ІЕ'ЕЗН.

3АГАЛЬНОСОЮ3НА

НОВННИ. О. Г.ІІазунов; . СимфонІя НІ 8. Внконує Ве.llНКИЙ с:им· фОНіЧННй оркестр Держтuе­ раАIО СРСР. 11.35 ЛІОАНН.. Зе .. nя. ВсесВіТ. 15.30 Новини. 15.45 .Броднrн Півночі.. Ху. дожніА телефі.ll.... . 17.00 Новинн. 17.05 Образ. ЛітеРIІТУРИ. rpI

е3ИМО!ll 06РIІДН ••

ревonюцін..

Науково·

фln.М

про

О.

&.ІІ0ка.

8.35. 9.35 Геоrр_ФIЯ. 8 М. Пlв' денно-СхіАКа еконо .. I.НI :ІО­ н •• 11.05 АнrЛіRс.к.

l\аВЧ8ННIІ.

10.i15 Учннм

СТОСУ'ІНН" ків.

'0.35. 11.35 .у..

І

МОІІ.

",,)о'.

І

рІк

ФІзика. 3_· Н.ПівпроВіАНИ·

СВіТ.

11.1І.

Н.ХКОВО фі.ll"М.

що

Н.шl

10.55

нас

мов..

11.05 AHrnil!cLK.

еtlезв~ч.Rнl прнrодн міс. тера Вест. а кр.іВі біll.ШО· внкІв", ХудожніА фі.llЬМ.

IЗ.О5 НОІИНН. ІЗ.ІО Рнтмічна rімиастика. IЗ.40 Жнве lІіСОВ8 казка.

Прем·єра.

18.25 Спортиа!!.а nporpaM.. У перерві Вечірия казка. 21.00 .Час •• 21.40 Н.зус:тріч виlloр.м. 21.10 Екран Арузів. • Гріх Ма.ll' Тlщі... Прем'ера. НО'винl!.

СУ&ОТА.

• 4

&ЕРЕЗН.

•• ОГ'АМА ЦТ 6.30 120 ХВИ.llИН. 8.35 ДО'машнн академІя. 9.05 .Рабиня Із.ур.». ХУДОЖ­ ній те.llефі.ll.М. 12 серія. \ 10.10 Очевидне ...,.. иеЙмовtpие. 11.10 Всесоюзна 'Іитацька кон­ ференція. Зустрі. nеrією І .вторамн

АДРЕСА РЕДАКЦ 11:

KOro

.. ·єра. " перер81' внни.

студентів.

передача.

18.05 .Міжнародна nporpaMa. 19.05 Сімейний екраи. Худо.­ ній філ.м еРізні АО.ІІі" • 21.00 еЧас". 21.40 Леrка аТllетика. Чемпіо, ·світу.

суС!оту

ввечері.

~Y.ll.T'

фі.ll.МН Д.llя ДОРОС.llнх. До і піс.llЯ oniBHO'lI.

FКРАJИСЬКoro

ськиА камеринй О'ркестр.

ВаСИllьєа. еЯкщо завт' р. війн... Вистава Львів­ C:LKoro театру Радннс.коl : Арміі. 12.15 НО'внни. 12.25 Доброro ва.. здО'ров·.. В

10.45

КY.llIoТYPH

ставу. . 10.50 На екранІ С. 11.25 1{0Hqer

(скрипка.

Ретро.

дей

Сllужll. 01. Стадnер.

Перед.ча

пох_nоro

Bl1fy.

Аn •

.110'

Москва Вашіиrтои: зу. стріч футуponоrіВ. 14.10 Повтор на ваше прохан, ня. Хто сказав. що я доб.

СпlАвеЙ. Че"Пlонат свІту.' Нез.б)'!ні музичні вечо· рн. Л. ·Бетховеи. Снмфоиlя 16 І Ао мажор. 15.55 Jlerкa атлетнк., Че .. пlо·

дітей.'

С.ІІУЖУ· Радннському

Пе· Сою·

Раикова пошт•• II.ЗО Навко.llО світу. An ..... нах. 12.30 В rocтях 'f казкн. Художній Тe.llефillьм еl(азка

КО.ІІесо

Мул.тфі.ll....

І

чина.

еПечера

нат свІту. СпІває і!ріх

16.20

Е.

Прем'єра Аок. теnефl.llЬМУ еЛнст жнвоі .ІІІОДНИН" • Музнчний кіоск. День IiїJI.КРИТИХ дверей . КіноафІша. .CIIЇJl.CТВO ведуть 1(0.ІІ0б· КН>. МУ.llьтфі.llЬМ. 1-3 серіІ. 17.00 Сі.llьс ..ка roAHH •• 18.00 Міжиародн. паиорама.

I(lде.

20.00. ВечІрня 20.15 Теніс. ЧО.ІІовікн.,

Аракона,..

13.20

Kplrep.

16.45.Вас заl!РС:!ШУЄ МО.ІІодlжва редакція ЦТ .. Частни. І. 18.30 По!'тор на ваше прохаННІ. 3УСТРІЧ в концерти ій СТУАіі Ост.нкlно з народннм учн· те.llем СРСР. директоро .. СПТУ НІ 52 Латвlйськоі РСР казка. Чемпіонат

'

СРСР.

21.00 . еЧ.с •• 21.40 Здр.стуАте. пІкарІО .. 21.55 фіIlыІ.. СТУАій СОlOзних . респуб.llік. Хlдожнll те.llе· фІль.. еДерев яна; т.рмат ••• Прем'ер•.. 23.10 Но,ивн. 23.20 Вас заП~ШУI! ..О.ІІОАіЖИ8 рцакцlя. ЦТ. Час:тин. 2.

ПМI(-IS тресту сБроваРИПРОМЖИТJlоdУА» НА ПОСТІНН)" Р.ОБОТУ ПОТРІБЕН К8uіфікованнй праці,ник на посцу майстра або виконроба. . ЗвертатисSl 8 бюр. по працевлаштуваннlО.

БМУ-ЗS тресту сБроваРНПРОМЖИТJlоБУА» по­

віДОМJlSlЄ, що ,агубленнА штамп М

4 БМУ-З5'

вважатн недІйсним. АдміНістрац'я. партійиа І профСПіIlКО.' орrаніsацlt Бровар­ ськоro заВОАУ пnастм.с з r.llИlloкнм СУІоІОМ ПОВіАОМnlllOТЬ про переАчасну с:мерт" коnишньоro працівинка заводу ЛИГА І..иа Се..ено.... І ВИCnОВ.llюють щире співчуття сlм'Т і б.ІІизьки.. поаlЙноro.

АдміністрацІя,

rанlзаціі,

вес,:>

п.ртIЙна.

КО.ІІектиа

профСПlnкова.

об'єднаННIІ

КОМСОМО.ІІЬСЬК&

еМеб.lll"

r.llИCloкo

ор-'

суму­

ЮТ. з приводу передчасноТ смерті праЦівиика комбінату \ ХАНА

І ..н.

І ВНClIО8llЮЮТ. _щнре. співчуття

Степ.но••••

рідним І

близьким покlЙноro .

Внконком Броварськоі райониоі РаАИ народних Аепутатів ВНС.llоа.ll1QC! щире спlв'ІУТТЯ секрет. РІО внконкому l(аllНТННСЬКОЇ смищноі РаА. народИИХ АеПУТ8тів ЖОЛУДЕНКО Ва.llентн.'

Іванівиі • .РИВОАУ тнжкоі втратн -

смерті ії .. атерІ.

Б.

передачі бере у"асть мІністр

охороии здоров'я СРСР Є. І. Чазов. .

12.50 Док. бе".

фі.ll."

IЗ.30 Скарбннця ські

14.10

БУАflНКу

рнба.llОК• Держтмерадlo Даrест••ськоі АРСР ПроrР.llа Д.те·

ра?

.

ТЕЛЕ&АЧЕНН. !І.ОО Новинн. 9.20 PиrMi'lH. riMHaCТHKa. 9.50 На I(BНlIi дружби. Єреван·

капe.llН

10.05

14.50 15.30

зуl

.. Литер.·

17.З5 І жартома. І всерйоз. С.­

собачкою". 2З.05 ВечІРНій вІсник. 11 ЗАГАJlЬНОСОIOЗНА ПРОГРАМА ЦТ 8.00 На зарядку ctавайf 8.20 .. Гріх Маllтиql>. ХУАО.· ній ФlnЬ", / 9.40 ВНСТУП иаРОАиоl xopoвo~

22.50 Но·

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМ.( ЦТ.

руа.

20.50 На добраніч,' дітн! ~ ,21.00 Час. 21.40 ХудожнlА фi.t.... еД.llа •

13.15

І.&Е.ЕЗИ.

про .ІІІОДИНУ.

Авторський концерт поет•• пісняра Ю. Рибчннс:.коro. 19.00 Актуа.llьна ка ..ер•• 19.30 Продовження .вторсьКоro к.онцерту поета·пісвяр. Ю. Рибчииськоro.

17.45

12.15

Д.llЯ

Радн народних Аепутатlа Хilи .. ннц.кої об.llасті М. П. Гпацу. 16.00 Спав. СОІІД.ТСЬК8. 17.00 Те.llеспортарена.

11.,

11.00

IUllOчннй концерт фестнва­ .ІІЮ художньоУ таорчості іно­

22.40 ..11

І

,

rазетw".

тирична

те.тру

8.00 Новнни. . 8.15 Ритмічна rі .. иаСТИК8. 8.45 Тнраж еСпорт.ІІОТО•. 9.00 3 ранку раненько...

12.25 Джере.llа. 12.55 У країнах соцlа.llізму. 13.25 Прем'Є'" док. фі.ll."У .!(nятва OlIlмпIЙців•. 14.35 Новини. 14.45 Жнви, 3еМ.ІІеl ЕКО.ІІотl1l MOpa.ll •. 15.45 Нам пО'трібен мир. За· земннх

драматн.ноro

Ім. О. Абе.llЯН. «Рі.аРА 3а п'єсою В. ШекспІра. Пре·

редко-

3

пзка.

14.10 14.40 1f>.40 16.50

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

турной

Веqірня

10.00

І!кран друзів. еГріх М • .ІІ­ тиці>, (Те.llебачеиня НРБ).

23.10

.

редача

17.05

.

т.е.llЄФіАЬму

СпІдвей. ЧемпiOJl.т свІту. еЧас". Показують театри краіИИ. 'Фі.ll.м-внста,а Кіровакансь­

1111І

2

. KQЇ

18.З5 Те.llеllзіЙннЙ "у,,,•• вІ .lІонемент. 3аруllіжні ІНКО­ навці у запах Мосаи. 19.20 Те.llеСТУАіі мІст РРФСР. Проrрама ЛеНінrрадс"КО'I СТУАіі теnеСІачеИНIІ.

НЕДІЛ ••

.

наВЧ.ННIІ.

кlвськоro.

Д.ІІЯ АітеА. Канап еД •. 1!і.ЗО Се.llО І .ІІІОАН. Нарнс пjю ТО.ІІ08У Ка.llачківс.коt сlnьсь·

14.00

Із циклу е3еМ.ІІІІ трнвотн нашоt:>. Про пробпеми еКО.ІІОТlї. 17.50 ...До шістнадцяти І стар'

ото­

мамн.

.ІІЮ ЧО'Р80МОРСЬКОro береrа. Живе ClIOвo. Пнсь.. еи· ницькl РОЗАУМИ Ро..ана Луel.

13.20

Фі.llЬМ дІтям. .Таємни­ корабеRЬНОro roAHHHKKa~ • Бе.llьrіЙські зустрічІ. Мо· .ІІодіжна праrрама.

20.00 20.15 21.00 21.40

І нфор,

мовн і .ІІlтературн Ю. І. Павnенком. 3еМ.ІІе моя. Знову про Ао'

Танец. Annн ШеnеС1'.

м·єра.

вранці.

12.30

цн

16.50 Прем'єра Аок. . еПошуки іСТННН"

тlмнастнк•.

nporp.Ma. 10.50 ТанЦІ народіа свІту. 11.20 НоаиНи. / 11.30 ~POK без дзвоннка. 3у· CTPI'l З Y'!нтeneM украінс.коі

респуб.llіК. еПовериення КОО· перації ... ". • еСкакав козак через Ао­ .ІІниу". Художній філ.м 3 субтнтрамЙ.

МУ.llЬТфіll.МИ. сНе чека.llИ. не тада.llН•• тenефnIЬ". Пре-

Pfjтмічна

v:;; недilllO

маЦlнк~-"узнчна

10.20

ХУАожиlй

свl,!:у.

Новнин.

9.20 9.50

еЧас,..

11.40 12.35

"удьТФI.llЬМУ

nРОГРАМА FкрАJнсы(гоo ТІЛЕВАЧЕНН. 9.00 НОВННИ.

8.20 Сільська roA8вa. 9.20 Повтор на ваше прахакв •• Роки. ПОКО.llіння, піснІ. Му • знчна переАач•. 10.00 Кінопуб.llіЦlІстиJtа СОЮЗІІНХ

ПОП·У.llярНIІА

n'ОГРАМА

Прем·єра.

Портр", сучасника. До'КУ'

і

ПОПУ.llярниЙ

:13.20

10.40 10.50

ріі. Прем'єра. Новини. . ДНТllча roднна. lІ.so. КпуІІ .андрівникl •. 15.30 . Новнни. 15.40 Прем·єр. фіnьму,концер­

ет

нат

ТраНСnllЦ11l

проr.АМА Ц1' . 6.30 120 ХВИ.llин. 8.35 сР.бинн 138ура>. Худож· ніll тмефі.llЬМ. 11 і 12 серіі.

ЗАГАЛЬНОСОIOЗНА

'

в

n·.танЦІ,

. ...

Веста

Ю~С.ll.вії.

виlloра ... ЦТ. еМн. щО' нижче пlдпнсаnНСIІ.. Художній те.llефlДЬм. 2 с:ерl.. .

'1'1І1'О8 КНе~~ogпr.в~пІ~Wв~~:'" fI$WKel Г88М'а 8W;lltодит с 17 апpeтr:-1DЗ7. ron&:.· 1_ 8WXOJIIt: В'J'QI)ВВК•. epeDl1." пll'rRJiцe... t;УббМ8.

23.15 І(онцерт.

дІ.

ту

нас

викlв>. 23.00 Новини.

21.00 еЧас •• 21.40 НаЗ7СТР;Ч 21.50 3 фондів

сИOВlLll ЖВВJQ,. - opra"\ Bpoвepc.oal'O НОМ'Иll'eТ8 ~С'І'Н'І.юиоЙ ІІ&Р'І'НН "ородско. УКJ)ВИКW,

-

ра

Вечlрия' казка. 3а безпеку руху.

2O.~ Концерт з творІв Дж. 8ер.

16.10

)f

казка.

21.00 .Час •• 21.40 прожектор переБУАОІН. 21.511 1.ІІlОзіои. ХудожнІй фі.ll.М • НезвнчаЙиі прнroди місте·

10.40 10.50

'

МО.ІІО­

у ... Льво·

кнров.

Прнморс.кнЙ комІтет по· теnебаченвіо І радlОll08.llен· ню. Да.llеко .Ід Мос:пн.

ropozжcнoгo и районного C08e'l'08 нароДIIWХ· депу.

....

20.40

докумеитаn.но­

. ПРОГРАМА Ц1' 6.30 120 ХВН.ІІИН. 8.35 еРаБИНIІ· Іза ура,. . ХУАОЖ­ ні. те.llефі.llЬМ. 10 І 11 с:е·

еРаllННIІ Ізаура. • Худо.' иlй теnефlnы4r 9. 10 cepil.

Прем·єр..

чІрня

"ЄТ8ЕР, 2. ІЕ.ЄЗНІ

фестива.ІІКІ

БаскетCIon. КуlloК Є8РО­ пеilс.ких .чемпlонlв. ЧО.ІІовl­ ки. ЦСКА сАрlс" (Гре­ ція). У перервІ 19.4$ Ве­

19.05

І

бl.ll.ШО­

19.00

те.llефlЛЬМу еl(айсин' І(у. .11lєв. Мій.. спІд земний,..

20.00 20.15

еЛар ... • .

вІ.

.

Прем'IФ.

1 серІ •.

І &Є~ЄЗ". • ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

6.30 8.35

союзноro

ЦТ

0.40

Художній фl.ll.М • суllтнтрамн сРозмах крм:>. . 2З.IО Вечірній вісинк. 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ 8.00 . ГІмнастнка.

ші.

ВИСТ8ВИ

8.00 Гімнастика. .8.16 Навча.llьиа nporpa .. a ...По·

І

18.20 Новини. 18.30 фестнваlJыlll екран. Про" rраllИ - пауреати VIII Все' діжних про...раll

внlІорам.

Продовження

серія.

<l

ра Вест. в краТиl викіВ". 1924 р.

ro

Наш саА. новиии.

CЄ~~A,

рІк

В. ТормІс. Сюіта з опе· сЛебединий ПO.llіт:>. Паро.llЬ .НаДін.. доку· мента.llЬНИЙ· Тe.llефі.ll.М. 17.05 3 фоидlв ЦТ. сМи. ЩО' нижче пі.р.пис:а.llНСЯ", Ху­ До~нlй теnефlnЬМ. 2 серІ •• 18.ЗО

що

13.45 ДОКУllента.llьиl те.llеФI.llЬ­ ми еСонячинА tHir А.ІІатау., еСтежка,.. . 17.05 l.ІІюзіон. Художній фlnыІ .. НезвичайнІ приroди місте'

Новнни.

18.20 Новини:

рік

І(.онцерт.

ри

.

кп.

13.20 Вас запро\Uує

рІк

фондіа ЦТ. еМи, що иижче підписаnися.. Ху. дО'жиlй тenефl.ll"М. І серІ ••

13.15 13.20

нl'ІІ те.llефlllЬМ. 13.15 Новинн.

13.40 .

17.05 3

19.00

2

мир>.

ннжче пlдписа.llИСЯ", ХудО'Ж­

навчаннв.

~y.

Аожнlй телефl.ll.М. 13.20 Новини. 13.25 Ритмічиа rімиаСnК8.

..ова.

ДІОди­

11.05 Іспанс"ка мова. ~ иавчання • 12.05 .3 фоНдІв ЦТ. еМн,

12.05 3

редньовlчиа мануфактура. 11.05 Французька мова. 2 рік навчаННІ.

сипа.

HIM~.K.

11.05

II.З5 Історі". 6 кп. Се­

13.55

І

10.05 Учн.м ПТУ. Етика І ПСН, XO.llorill сlмейноro житти. 10.35. 11.35 Фізика. 6 к.ІІ. Ар­

паll'IІТНИК"

12.05 еЯкос" у rpY1lHI..

І

Покодження

10.З5. IІ.З5 Л. ТмстаЙ. .вІАна

фlnЬМ.

мова.

.

ин.

1Іаачаини.

мистецтва.

10.З5.

Ні .. ецька

10 КП. ЩО

тенетнка?

10.05 Учням ПТУ. Заrаnьна ІІІ·

Основн інфор .. атикн оБЧИС.lllOаа.llьноі технІкн. Х.ІІ. .

10 9.05

про твор­

Іспанс.ка lІова. І рІк нав·

О.llом..

НазустріЧ

діТн!

11.95

ЦТ

чаНИIІ.

8.35. 9.35

протр .....

Найдавиlшl

таке

9.05

8.15' Навча.llьн·а .l\nporpa .....Не· красов. СТОрІНКИ житт••• І

ПРОГРАМА

8.З5, 9.35 610.11О'Тіll.

На·

Г. Шевченка. внстава .1( ••

Науково-популярний

..Пос·

.ВІА.· теnеВНСТІВН.

Прем·сР.

·ПОПУ.llярниЙ фі.ll"М чість О.· І(упріна.

Вечіриlй вlсинк. 8. 3АГАЛЬНОСОЮЗНА П.ОІ'РАМА ЦТ 8.00 Гімнастика.

Ц1'

навчанин.

ДНІ

фln....

ЗАГАЛЬНОСОIOЗНА

11

23.05

І. TypreHO. сВірШі у Про' з1.. Науково,попуnярннА фі.ll"М. &.З5. 9.З5 Етика І nCHXO.IIorl1l сlмейиоro життя. 9 кп. 9.05 Фраицуз.ка мова. І рік

10.05

з

cnlв>.

РІ'

'.00 Гlмнастика. 8.15 Навча.llьна протрама . •М08 життя ·Росія:>. Науково·

пlтанша ••

ЗАГАЛЬ"ОСОЮЗНА

Навчальна

внlЮра ...

без

МІ""

"У3НК.>.

До 175·р1ЧЧЯ

Музнчний

На добраНlq. сЧас:>.

ПРОГРАМА

20.15 Укр.їиськнR ро"'анс. 20.45 Н. добраніч. дітиl 21.00 .Чаt,.. 21.40 прожектоо переБУАОВИ. 21.50 МОподіЖ.. . CТfAIII erapт;'. '3.06 ВечірнІй вICllИIІ.

ІсторІї",

родженн. Т. Відеофl.llЬМ •

вe.llикому ...•.

ПРОГРАМА Гіllнастика. .

з111

б.НКРУТСТ88.

Назустрl"

21.40 21.50

родженн. Т. Г. ШевЧеНК8. сТарасовІ ШЛІІХН". ПереАача .У

18.30

комунІСТІ.

МУЗИЧНО'Араматнч­

еВс" надія •• 22.45 Новнни. 11 3АГАЛЬНОСОlOSНА

фlзнко' ШКО.ІІа. ДО'

ОНОlленн..

укра­

HOro театру іІІ. Т. r. Шев­

19.00 Актуал"на ка .. ер •• 19.30 Т. Г. ШеlченкО'.

Ук,>аінськоro 'l'е· і радІО. . 20.15 Усіll миром. ГромаАС"К'ПO.llітнчна проrpама. 20.45 На АобраНіЧ. дітиl 21.00 .сЧас..-.

••.

ВечірнІй вlсннк. ЗІрки .КОРО.llеви .ТменарНс.

ПУТlція

АУРНСТОК .ІІебачення

.Струнн

Ш.ІІяхом

18.00

еВа. надІя••

нат

про

Актуа.llьна камера. Оперативннй пост АК. <;оиячні К.ІІарнети. Самоді· ·Я.ІІьні художнІ' коЛективи . Черкаської обпа сті. . 20.45 На добраНі'l, дітнl

15.00 15.30

сіл.ському

Черхаськоro

чеика.

еl(О.ІІядка

or......

21.40 3драстуіте, . пІка,.. 21.55 Музнчне ПОАвlр'я. 23.40 Леrка .тnеткка. Че.. пIО'

авто"оСІin.

19.00 19.30 19.40

. rocподарстВі. 19.45 М. Рощии.

20.45 21.00 21.40 21.50

барві· вІночок".

(експрес-івформацIН). 18.45 Скарбн музеів Украінн.

13.45

в

АеПуТа·

.. Внріс

дп.

ФутClonьннй Прем'є~

еПриroди ...nевЬКВХ друзів•• ФI.ll •• И І І 2. 19.~ .Рабин. Із,ур... Худо•• НІЙтenефillЬМ. 13 серІ•• Пре.. 'єр•• 21.00 еЧ.с>.

s

народнІ

СРСР. 18.30 Муз. філ.М ночок lІені на

rpo.3HorO'. 18.00 Музнчні твори иа вірші Т. r. Шевченка • 18.30 фі.llыІкоицертT еВсе про тебе•. 19.00 Актуа.ll.на камера. 19.30 Темп. С.ІІідами внступів.

інськоro

17.25 Респуб.lllканс"ка

РФМШ •.

.Гарт",

надій.

Внстава

Д.ІІЯ дітей. Весе.llК'. Тenепост иа будівниqтвl ДБI(-2.

..атематнчна

студ ін

·Біоконсе,ванти

•.

вступу а

кл.

Мостн єАН8НИR. 3Mara· IОться ТРУАнщі Херсона і

.ПершнЙ з'ізд Яоro р'шенн •• зн.,

Л.вlвськоro

Стартн

16.40 17.15

Новини. Новннн.

16.зо

19.00- Актум.н. камер•• 19.30 Оператнаиий ПОСТ' АК. 19.40 . Концерт оркестру наРОА' . НИХ інструментІв та трІО' баll'

. кІв .. 20.15 СпІває Л. Макаревнч. 20.50 На ~раНІЧ. дlТ!l1 21.00 еЧас tl.40 До 75-р1ЧЧIІ 3 АНІ 1.5. 22.30 23.00

16.40 17.10

сниnас..

.

ча~.

Село І .ІІЮАН. ·I(O.IIrocn ІІІ. Васюtи 1(0Ben.c.Koro раАа. ну ВО.ІІннс.коІ обn.стl. • 12.45 Новини. 16.30 Новнни. 16.40 Наука І .ас. ВченІ До· HeqbKoro ПO.lllтехнlчноro ІІІ' сtитуту rIРНИI[811.

зміст

Актуа.ll.на камера.

rt:5&--1'еатр І

12.15

(Лес.

СнмфОНіЧННй концерт. Шкі.llЬННЙ екран. Ю

МО.llоді.на IЗ.25 НОВlUIи. 16.30 НовнНи.

в

ти

21.00 21.40

.

ніва,..

Перnкнн дуШІ н.родноІ. Шкі.llьниА екран. 9 М. Російська пітература. Б. Ва­ си.llьєв: еА аорі тут тихІ .....

11.30 ФI.ІІ .... ·.онцерт сМ"' .,.

Істиии. . 3 Ан. наРОА' жения • Л. М. Ревуцькс.то ПРИСВЯ'lуеnOClІ, Прем'сра му­

19.00

ченнн

11.00 11.40

18.00 Документаnьиий фlnЬ" .СфIИКС. РОЗАУМН про

100·рlччю

фl.ll"МУ

.Д •• теле·

Україиа

12.10

УКРАJнськоrо

ІсторІя. I(П(б)У.

'

РосІйська пітература. Су· часна Ленініана. М. С. Ша­ rіl!ЯИ. еЧотнрн урокн у Ле­

ТЕЛЕ5АЧЕНН.

папоротІ •• екр.н. !І М. пІтератур ••

cROa8".

10.55 11.40

артист

Самарцев.

Вірм~нія.

9.00 Новини. 9.20 Д. ШОСТ8КОВНЧ.Сн"ФО. Иіll 16 5. 10.05 Документаn.ниА Tt!.IIe· фlnьм eropi.ll. соси., папа· па ... ". 10.З5 Шкіn.ниЙ екран. 11 КП.

11.10 Доку .. ента.llьниА 1'еllефl"•• сАкс.... nи". .• . 17.30 focdoAapeM на ,еацl. А,..·

3арадн

знчноro

•• ОГРАМА Пре. фill.­

В.

Братерство.

10.05

свІті.

Прем·єра.

світі.

,аіика).

Д.ІІІІ .дlтеА. Весеnка. Муsнчинit' фl.llЬМ .Про .. е· теЙ". 17.30 НароД08llаддя. Н.ЗУСТ1lI'l

ТЕЛЕ&АЧЕНН.

УРСР

дндатамн

AIBo/нHY І паву"."

УКРА'НСЬКОГО

18.45 19.15

15:"35

П: ltо.llО~ННЙ.

було ...

9.00 . Новинн. 9.20 Співає заслуженнІ!

зики. Конкурс Iта.llIЙс:.коt пісні сСан·Ремо·89,.. У пе­ рервІ 22.45 С ..оroдиl у

Худож' с:ері••

Ух.

томІ.

дnll

21.00 еЧас". 21.40 Прожектор перебудовн. 21.50 . Новини ПОПУ.llярноі му-

12.15

16.40 17.05

виlloрам.

рія.

. УК.АJнсь~оrо

фІльм еЦвіт ШкlllьннА Украінська

..Дорота

Коицерт

ПРОГРАМА .

БрунО». Прем'єра. МУ./ІЬтФlnьму. І мпу.llЬС: ініцlатнва. пІд­ прнє"nнвіСТЬ. прнбуТОК. 20.00 .Рабивя 138ура,.. 'у. ДОЖВlй Тe.llефIJlЬМ. 11 се­

Дяrі.llЄВ.·.

11.40

•.

Ібер.

18.40 СервІс

нат свіТУ. Це бу.llО... Поrлнд.

19.15

10

ТІЛЕ&АЧЕНН. Новнии. Д.ІІІІ дlтеА. І(аиаn ДоІсумента.ll.ННЙ

'.00 9.20 10.50

Новннн.

18.00 18.30

поезії. 138ура,..

dPOf.AMA

IHBa.llIAIB. . 10.25 НовІ Імена. Музн""а . про' rpaMa. 11.40 Шкlnьннй eKpJH. 10 м. . Украінська пІтеРІТУРІ. еГероїка IІОй08НІС ПОІодlв •• А. Маnншко. . 12.10 Все про IІlио. 13.25 НовИНІІ. 16.ЗО

IІоnrарських 8нсамб.ІІlв. муliьтфlnЬ",.

еП·ятачок".

І{ИЙ

Ж.

ст.р­

21.00 21.40 21.50 22.35 22.50

ф.llеЙтн з оркестром. 18.10 Саll.вадор: війна зарадн

22.50 CьoroAHt у світІ. 23.05 Прем' єра документаll..НО­ ro те.llефі.llЬМУ .Незрlвняв,

Доброro вlІ.м· здоров·я. Ме. дико • coqhl.ll.HI· проб.llем"

·9.40

roAHH •.

Пре .. ·.єра. 21.00 еЧас,.. 21.40 Назустрі. ВнсЮрам. 21.50 Актуа.llьниА оСІ·єктив. м'єра AOKYMeHTa.ll..Horo

е3броєlO

концерт

шl.

І

18.45 C.oroAHI у 19.00 еДжордано

те.llефі.llЬ".

му

17.00 Новннн. 17.05 ...До шlctнаДЦIІТН 17.50

сНа тече

мнру.

. бпеми. . 19.45 ХВИ.llнни 19.50 сРабин.

YKP~IHCЬKOГ8

вlрнтн

еДень наРОА.еИНІІ веснн" • СьотоДнl урІтІ. Міжнаціоиа.llьні вІдносн­ ни: !сторичииА Аосвід І про·

Хюстott

ТЕЛЕ&АЧЕНН. Новннн.

.

18.45 19.00

ПереІІудова: . проб.llемн І рІшення. 3акон на захист спожнвачів. 23.10 CboroAtii у свІтІ. (США).

В.

тме-

Чехову

І(онцерт 'фon.КnОj)ННХ 18.35 Прем'єра

18.00

21.40

ПРОГРАМА

и.·

(фортепІано).

Доку .. еита.llЬНИЙ

фі.ll.М еА треба>. 16.55 Новнин. .17.00 Дитяча

РаДI/М.

УТтнl

Тво­

внкоиу.

артнст РРФСР

!>\ержанов

І:lаура.. ХУДОЖ­ нІй те.llефl.llЬМ. 9 серіИ. 21.00 сЧас •.

~HцepT

скарllници.

жеNВIІ Л . . М. PeвYЦLxoro .ПРНСВЯЧУЄТЬСІІ. Концерт. Художиій тuефі..... .Роз. повід. барабанщик.", . 17.00 Те.ІІевізfЙнl зуtтрlчі кан·

Прем·єра. еЧас>. ' НазустрІч внlІор.... Леrка атпетика. Чемпlо·

ropy".

на

Шопена

РОдИий

3еМ.ІІI. Те.llефеєріЯ. сВітер про запас,.. MY.llbT· фі.ll.М. 18.05 еБудннок Д.llЯ онукІв •• • Дс;жумента.llЬННЙ Тe.llефі.ll.М. 18.45 CboroAHI у свІті. 19.00 МУ.llьтфl.llьмti дml дорос'

2З.25

Ф.

16.25

17.50

19.25 Вл';';а 19.55 еРабиня

КІнопанора ....

Новннн. Музична

ри

• еМаріЙ·Е.ІІ'" 16.25 Спрямоване в ІоІ"аЙбутlІ'І. Te.lleHapHC. 17.00 Новннн. 17.05 Про ЩО співають дітн

.ІІих.

ментаnЬ1l1 те.llефln.МН внду у всІх:>. еВода

Земnl.

11.40 15.30 15.45

І

. Аnя стаРluохлаСRнкlв.· 18.20 Ме.llодіі Марокко•. 18.45 Сьоrодиl у свІті. 19.QO Фі.llософс.кl бесідн. 19.45 ХВН.ІІИІІИ поезіі. д. КуrY.llbTiHOB. . 19.50 еРабння .заура.. Худож· ніА те.llефі.llЬМ. 12 серія.

~

сВідкрий

пам' ятІ.

пнсьмеиники

100'рlччlO

з

І

1(0000ектив Броварсі.коro р.Йвузn. ЗВ· язку ВИCn08llЮЄ щнре спІвчуття lIyxTlllТepy 'шкуроплдсы(lя ЛJOбoвl Мнкonаіlиl з

приво.lУ с: .. ертl

Уі

...терl.

.

с:е·

РосіЙ·

УкраїН.

дн.

КOlIектнв Бро"рськоro р.Йвума зв'lІЗКУ lиCllОВnЮЄ щнре співчуття .ІІнстоиоші ХОМЕНІ(О СтефаНії МНКО.ІІ.івнl з приво­ АУ смертІ ti .0а08lк.,

наРОА-

Редактор А. волОШИНЕНI(О.

\ Вровари, ВУ". КИіJCЬКа, 154. 255020, ~Иівська об.ltасть, М.

T8II"OH~: редакторе.- 4-0З.~; .ступннна редактора. 81мІІІ, партlйнoro ЖНТТІІ

4-04-11. 8"noвlД8llWtoro сенретаРlІ, 81мІІІУ сlllloC~Иoro rocnoдapCT. - 4-23-21' 81МІІІУ ПРОМНClJО80стl І СОЧlаll~НН~ пнтан. - 4-02.'2; 81мІІІУ ,,"стl8 І _сової роеотll - 4-Q4.81; 81мІІІ, pQlоІНфор..ачlІ - 5013-11.

-

вpoII8PCItИ8 ~ aQdВC~ ~.:tP&В1d"" у спреаах .8ндa881qN, ~I І M._~I 'I'OPI'f8III.

ІІ

IИАеке Друк

друкований

18.052

81285_

ОфСетний. 8РИУШ.

Обсяг

примlриики. З.мовnеННIІ

І

Тираж

16 1473.

#34 1989  
Advertisement