Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ

КРАІН,

РІК8ИПАННЯ

ЄДНАйТЕСЯІ

33-1

". 32 (3338) ВІВТОРОК

14 &ЕРЕ3НЯ

1972 ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОГО

КОМІТЕТУ

КОМУНІСТИЧНОІ

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ ТА РАИОННОІ РАД

КИІВСЬКОJ ОБЛАСТІ

Ціна

р.

2 КОП.

_#_ •.

##_,.~,.

..

............................................................................................................. 15 ШК ОЛА УПРАВЛІННЯ - ШКОЛА КОМУНІЗМУ RBiTHH-

Rомуністичпий

Закінчився ХІ з~ізд профспілок Украіни Т,ри д, ні ,в

Ст'О~1иці Уа{;ра.Ї,ни

,1:lПше'нші)шо'в ЇХ Пlраці

;Щ}QХ(ЦИ, В ХІ J'klД IПJрОф е сіЙ'них

nУТУ,

Сlп:..1,,]; jJCIёлуіі.1і'I\И . Його де.1е-

оХ OtJНіlНlI ;цООР'ОІВ' я.

uрга'НI;•.Jщії

і по­

ро'к,uрriШ" I)'I)оІ!'УТОЇ I\IIJИТItКИ і с а­

,Гі'jJ()Ф~lп:,.lI J\(_,ВИХ

)1 0'1\ lJИТШ; 11 НЯ

О\IГUіВ lJ,ри,.lll

Ш ІВ,а , :піЦ'ВI~Щl'і Н! НЮ ТIІ:В'Н, l)сті,

,р:шешь

ХХІ\' J'ЇIiЩ' КПРС і ХХІ\' ;113Л' НП ~" l\lраї.JIII, ,за 1Зі]а,НЬ дев' Я­ працю;ва,в

,;JJH,i

J Із~.

ХХІ\'

Iзі']'.13IН()о]О

'Пj)ОіЛjJ.a \11І ,

'BC,lIlIJIHY

Щ'Н:ое:тиЧіНОГU тують г;,,'\:ні

.1:Т'НЬCl)!'У

Щ);QoIlРЮIУ

О)Н IШIНlщ'tва,

в

' 1I'jJО' ТИ

ре:сщ·'U.ІЇ:КИ ,по ВІт іЖИТ'Т'Я

з'Ї ,I1О'~1

1,'0-

'з'на Ч'Н' ~

го­

' !!{, го і

ПОЦДіРУ, Н,I\И пі;!}сто­

юв і'.1 С ЄJJoі

ПіРо'nресу і зро­

КПРС

ШНіРOJ;ОЇ

ё,П:РЮIО!В'а'Н'ої

піI J 'НИIЩС<ННЯ )IaT'e:piJ .1b-

l\y.lbT)'Ij1IHO,rO

фі,ВlНЯ ЖИТ­

ТН;З' \І' У, ЛlршетаljЮ.ког() і.Н'І'еІРlна­ l(i : Оlна.l іШI)', не,по:пшної ;IJРУЖ-

)' :рщ'в'Я;.);)IIШlі П'І)а'I\ТИЧiJ!JlХ Ja,BJa,Hb гоr,ПO'lа РIС И,ого і I,РЬГГ)lрн е,го б У!J'іш,ниц'tва, I\Юlу,н,і СТJlЧНОЩ" ВIFХ Llва,ш!ю l1РУ1;jЯЩИХ, по-

а .раБсы\хx

ра,.тя,!!,см;-j rlР,ОфСlПіішш, .1УIJЮЮТЬ

IJI 1 РИ 1 віfГаіНІНЯ

на

честь

На

Я'І\'О'~У Uj\10рюг.1Я1Н'У'ТО 'l'рет'є

ТИ'Щ'ТЬ по'ста,В-lеін,і пе:реlД 'НЮІИ

~Y.1ipoi

3 .по 'ре.а.lіlзщії -

Добрива-на поnя

У.ЮР·ЇJfськоl

ДОіВlеце.но

Уlhт.П1рофра,ди в {~,1І'.1щі 19 чо­ .10IВ,i'l\. Г(ЮОІВОЮ Y i h1paїH i cbKO.ї РI'СIП) l ІЛ1,DIі,а;Н'СI>ЮО'Ї ра'ди Пtр()фе­ сі'ЙIНIІХ с,ці'ЛОI\ оОр. а 'н,о КaJнциц,а­ та ,в Ч:lе'ни ПО,1, іт' бю'ро ЦК КП ~Т'l\lРаїIНИ В. О. СОJl'{)Ігуба.

На ЗЖ~JаIНlНі Реlві:3ійн(}ї 1і,0-

ЩСінню

!\3Ір1тоПоЛ!

колеl~ТИlВ

ДіЛІка

і

р~гос,пу

(РАТАУ).

І

Під цьогорічний урожай

вІ,д­

,НУ

у, рожа,й

КУ'~У'РУlДзи

БУIРНКЬВ !\ОIР:vювих в' язаНІНЯ

в,: ~Яtв

на

.цeHTIH~p :IB на

та

та,ке "зоб?-

Дlругии

площу

РІІ!\

п ' ЯJтwрі,чки IЮЛСі!\;ТИIВ Гlогребс.ь!\ого В !,Дlділ.]; а радгоспу tMeHi Ю,рова. Вш;орис:.товуються всі

Вlнесено

шість

мІlн€!ралЬtних

добіри,в

ОІДJio!:·наваlнта,жYlВ3'Ч .

в поле

щонаЙ:vJ,енше

УопіШНО'

На

цІой

вує

'тамні

ІIІРИГQТУ,в3JННЯ

Створено ,'Іанки, я:!\і теплиці

теIПЛИ:ЦЬ.

ЧОТl~ри опеціалЬtн! Вh1РНlвають со.нЯЧ,IІЇ

пол і,етиленовою

плі,в­

,!\ою. До 20 бефе.зня ЦЯ робота бу,де заі!(і,Ечена . Це дасть мож­ ЛИlВ\.С'ТЬ раНіЛlе розпочати ВИРО­ щ€:~ня О'воч ів і О'держа,ти ви­

щий УірожаЙ.

В. КРАВЧЕНКО, робкор.

буц,е

Iп.е,ре<раховоаЖІ

заводУ.

ЧОТИlрИВelрсrr3JТИ,

еJIoеЗ3JТQра

ВИlпус:кає

Т3J\{'О'Ї

1ЮТУЖlнос;rі

з баштою . УопLшно ,несе 11РУ:ДОВУ вах­

Б у[Ці'веЛІ>Ні маЙД3JНЧИIКИ Бров3іРСЬ:!\ОГО ПСщТійно-',дІючоО­

Це п:tдIПiРИEJ'\1ІСі'J1ВО нової Ci1)P'YI!\Цlї IПОТУ,Жlні,с,1'Ю

1500

го буфве'лЬоН'ОГО поїзда .N'Q 2 ТlреСіТУ «У,~релеваТ'ОР~1ЛИtн­ БУlд'> РОЗlщдан] в багатьох

карбоованЦ!Ов,

1'01!iН

КУ ль­

ввести в еJюплуаlтаЦ1ю КОМ­ бll!\Сlрі,ювий з·аIВОД на 22 ТИ­ с,яч1 TOНIН на ~алитянсЬtlroму

,(:с тах

і

селах

республіlКИ.

Тут В':,Н зводи.ть об'є,кти сіль­ СЬt!\ОГОDпс,даIРС blЮГО

чення .' Лише

в

призна­

ЧЄ11ве,рто.:\1У

!\ва,рта,лі п~ршого РQlКУ де­ в ' ятої п ',я,тиtpі,ЧКИ бро.ва:рчаIНИ

на:сіоРНЯ

ту.р на

рі'!\.

овочевих

!юн­

ФаБРИtJ{а очища­

ТИI:\1е, па, ку,ваТИЛlе У тару і ві,діf]j)aJвлятиме його заl"'ЮВIНИ­ НЮ1.

ГаlРЯЧl' оБГОВ(Jiрювали на с,воїх зборах броварчани по­ чин МОСIНlвичіlВ та леГ ЬН!1раIД­ ц!в

I1іРО

дострокове

ви!\онан­

ЗіД:1.1И в е.r;СП"lуатаіЦ,ію з оці'Н­ кою (~добре,> с,!\лaqи силос­

НЯ Пола,ну 1972 !дання дев "J1ТОЇ

НОГО' ТИ1ПIУ

ПіJДвІ,вши Пі'ДlСУ':\1, !{И робо,ти за 1971 Р:ІК. вони зоБОов'нзали­ СОЯ на чес.ть 50 lрlччя утворен­ НЛ Сою:~v' РСР ВИ'!\ОІНЗ,ТИ

на

7000 ТО'НІН на

!Ю\lбі'МJiI):'v!ОВО'\!IУ заводІ У Ва­ СИЛh, h'ОЗ! і на 500n т'о'нн-на

Че.РН !r ':B'~ l>h'O\I Y

за'ВОIДІ, на!СіоНIНЄ:ВУ ХОЛOlДИЛJ.oНИ,КО:\1 У

У

~~~~

інші.

На т:ретьо'\юу в~дlлку радгос­ ПУ «,~раlсилIIВСЬt!ШЙ» йдуть .ос-

,liaг.l)ilвy, J.e1I&

За діва :\1 Ься\Ц'1 'нинішньо,го Ю/В,І­ лейuюго рону ВИlроониче завдан­ НЯ ВИIКОН03tЛа Е.3. 125 ПlроцеоН,rІв. На фото: СофІя І!ригорlвн.3. Дейнека за роботою. фаю П. Те.rшюка.

деНІНІ

ПригоmУВQttНЯ ПlеплицЬ

,п~іJreЮ

lКаfllOOиі1'ОВНХ ,фШИ1РИ ДJ1Я 11~ ~чн' о.і О~ИlC.'IIКИ 001)\ и та ба.га'l'O liНШИХJlIІJ)06ів, ~i<cmp.arrив­

тl:ль,!\и пеlРШQСОІРТНУ 'fDро,ду.кцІю.

працюють шофеlРИ П. СИТЮК, І. Заб€lре~ний та І,нші. ЩО'~НЯ Д;ОСlтаIВЛоЯEJ:\Ю В ',поле до 300

секретар паРТGрганізацiJ. .._ ~ ~~

В. НЕГОДА , бригаАИР траКТGРИОї бригаАИ.

tЗ]В<а 1К<000и і3 П'JrlIНЩДIЦJlГWе1'Р'О'­ ІВО'ІО

ЗУЄl1iрищ.ла\Ц У роБОТі , обсЛУГО­

Су,:\1Л}IННО

за, ~даоН'НЯ :\lеханj, затоlРИ І. Ма, р­ чен!\о, В. НJРИlвобок, П. Негода та

30-

;J!WР,ОІІЦ;ЩП:l! . 1Іру6, · 'ВИI'О'l'о.вWrи

~ОМIОО:\1ОЛ1ка СофіЯ Дей,неlка очолює 6РИlГа~ Т1~а.ль Г.огол!lВ­ Соькоїстрl-Ч(h'От:каIlJ;ЬКО'і фа:б.ри\ни, я,ка працює ІНа IВИГО'ТОВЛООlНі ШОВК()lВИХ сЩУіIЧQlК. Во'на ll1oHa-

6 ТИСЯЧ

.ви:!\,онують

!

~------\

ТlраНDпорт,ні засоби , щоб до по- ТОНН доQрИlВ. чат:ку польових роб : т ~ост3ІВИ,ТИ. А, ГАЛИЦЬКИП, ТОІ'ІН доQР'ИН.

140~

'НЩ~ ~е-сять '1'0ОІІН Чa;JllYlIІ'НИХ

Аиректор

роБОТі заЙ!Н'іПоО п'5FТЬ аВТО:\13JШИН j

roItНtH'i НОІРI:l(И ,на

150 'lIlРООЦoЮl11ЇiВ.

М. БОНДАРЕНКО,

гепrтаlР .

~обрива .

С1воі

гета,рl.

по

Оіргаlні 'Іні

Аір\хИn{IlВqВО!Н!.1оаlре.нка дали мово 15 J\1Вimн'я :ВИlКОlнати ,

фОllllJ дев', Я'Г(}ї л' яrrи:річ'Ки.

ПРОіДОВЖУEJ:\10 ВИlвозити В поле

ОЛ>е;юсмича ШВlIІЯ та МWК,Оl.lИ!

біт,о,к

«ВеЛИIІЮДИI:\1е,р­

!ЮЖl!:-О:\1У

'I!ИКИ!ПеРeJ)\'О:ВИХ 6риrа,д с'лю­ сщріlв--с.хJЩ1J~1ь.никіIВ ;J.МИlfр,а

'ний IlеІРIСОІнаl1l :ЦРоЩюваТИl"ое ,на

Во!на повнІ,С'1'Ю ЛіДГОТYlВала'ся до ви.хoQ~У В поле . На за'Кlрllпле­

ВИІРОСТИТ!І .в ювіле.й:НО:l.1У році БИ::О:КИЙ

на

1і{)'ЖIН'ОГО

,ЕIПЮIР,JЦКYlвшшні і ооопеllfol~н.ні за­ :В();J'СІЖ(}Ї т'еlРито:рії. Ве>сь 313.1ро­

СЬКИЙ,) . 301Н1рема, меха'Н;ЗOlваlНа ла,Нlк,а В . Лазебного БОlреtrься за 250 цeH'ТIHe.p~B зеленої :\1аси КУ­ КjlРyq;зи

~:()

У Ц'І!'Й \ді6НЬ IVОШeJltlГlt& за.во-

кунурущзи

Кііро.ОСblКОГО

3alЩШIfНЯ

ц~xy, д.іL1Ь1ниц;і і \З!."іни. Р· ОІбirr­

.ду .зоОІБО'В'ЯlзаІIЮJI IВI!lП . УІСТИТИ П..0-

БИСQlні зобов'язанІНЯ по ВИIРО- І ', ВlЗЯlВ

,на 104 .

3а'РД l 3 Іна іПі,ДIЩ)ИfJ~ст:ві IDже ,ро~рою.дof)l!f,О в4цПО!ВJЇЦіНЇ захо~и,

rідиу аустріуl

-

,н,();В!у

'ПОВlfIfУQКУ ва"l'QiВОЇ <ПIРОЩ'ІіЦії Ів ИІ('()нЗlН'О Іна 1 05 .п р оце,нт ііВ,

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ЮвіJ.Cвzo

,ВИlh\1ИlІ(а",т.а

XlВИ.1Ю IПО.1ЇтIfЧIНОТО і тірУ'ДОlOO'ГО П;']lне.СeJНllІЯ. 3atIцаl ННЯ ДЮ' ТІОТО

*

П.1'СIН У,)І і

102-,ої

11Іа'РОідж,е.н,ня

СТаІнц.а;ртного ,liО:l()'lІа,'lbllогоо6.lalJlН<1IНlIIЯ

її Ц:(ЖТlРа ,1ЬШ()lГО 1\00Mirr€lTY.

*

че'сrrь

Д,НЯ

В. І . Д'eJніlнасе'р'eJД KO"leJlirFIIJBY

.1'СШ';ШіСI>I\Ю\ паР'l',іїКQ\1'}'ЮСТ UВ,

*

Іна

ІЗ

еlilспе'РIIJ:І(,е'нтаДblНЮГО !за :ВО::lУ ,не­

се-

)1';'Сії її ГОJЮІЮЮ (}ораIН'О Г. К. деО'НЧ'}"іli.

rB і'.\lI' \І (.'С Т і, 'РШДЯІНС ІШОГО паfflРЇ,О-

теТЮIІІ іі орга'lіІ: J'щіюlИ до,св.іIД

Ю).lГОСЛіlfiе

ПCl;jа'РЮ'ВJIJIIНЯ, ШI\О(~:lОЮ ,КЮI1jші'з)ІУ, і Д3':І'і ;) чеIСТ'Юll'Иf(О·НУ:J~а-

Т:Р),]' ЯЩИХ у :Лlсі ]( Юljжі,стичIНОЇ

];ЮІЇ-

1(('131:',

11 UС'Р С·~НЯ ві,доОУіЮСЯ 311I,JlючН'е ;jжіl.1і\11IЛЯ зї'J]у,!На

в- с ією tіВ'ОЄЮ ,~ія.1Ь'НlіоСТ'Ю проф­ е : lIj'.l' I\И m,]"l Иll\а-\lі виховувати

'річ.нищі

Ш;ИХ С.lа ,В.1ЯТЬ:СЯ ГelРОЇЧ,НИЙ робї'[IНJ1:ЧИЙ

3ВЇ"Сl1ка lгар О ,пр{)!в,еJ;'\~НIН,Я Все'с ОоЮ;JlН ОГО КЮІ'У'lІіст,И''І\Н'ОГО су:БЩ1l!Иl\а

вибу' х , ають Qoвації. 'гути ;ц:ра,вищі, ,в

5и НН'РЩ :ІВ .на<Шо-ї l,фаї'НИ.

;~'i:ц ще 'раl;! ліДI!,!ре'сдИ'в, що

;>ОВ:Т'!!И!"!

' :!:\lIРИ!"! ,проtlюпі ,l'!,С, ВЮIІІ

У :1а.1і 3В1;іщ'сі.1Ь

з завзяттям

riClIIH

,р ,ссп уб'.lіll\<ltJl'С ЬІКО Ї раl.'\И ПР'ОфеС:ШІНИХ с,пі,101]( Qo1}.ра,но преющію

, на,рщу.

Ра:Д'Я,НСhКОЇ

),з,ага.1Ь1І11ЮИ

бо'ротьuи

'НОСlлі, вають па.рт.j.ij;ниЙ « IН1"(\РIН aЦ';'()'H~l» .

піс:(­

З /Н\1ИI\ЮI ПЦlне-се'нням ,lе•1с'гати лрий,ма,ють :вітаЛЬІНі J,ItI~TII Ц('lнт;ра.1Ь1НЮIУ 1\0,мі(l"ето­ в і ftему,ні,стиЧ'ної паtPтії Раl ;ІЯIН­

:на

.Працюватимемо

ХІ , ЗЇЗ(І ПіРОфс:підо:к УlюраїIН­ сЬ, I\'О'Ї РСР ОГО'ЛОІШУGТЬСЯ :1а: к 'ри­ ТЮІ. Де'легати і г(}сті· наТХIІІ' е.н­

.1ЯіН'С Т180, 11Р Y~Д о,ва і'нте,1 іГeJНЦ і,я,

а г;р·ес.і ї I;Jpa Ї,1Ю .

Дюни!! ,з'ї;цу .пі' ДUИ.1И під­ e)'I~H;!! Р О'UОТИ ~"I\'РIПіРQ;фра.ди за П~j)іоц,

ЮI'С'РIІ'I;аш с мщго

ларооД'ї,в ПРОТИ Ї)!lпе,ріа.l і:стичної

lIaKvec,Te'lIoї

Вать-

СЬ'КоТо Союзу, ЦеlНТlра .lьqЮ\lУ Ho, w;reTolВ,i ftЮI I }lнісТllчаюї па,р­ l1ії Уl\lраї,ни. xl ;j'j'JI,1 ,про,qюпі'ЛіJol\ У'I\'раї­ НП J:J.tПeВIНИ-В це,I!'[lра.Iыийй 1\0"ітст t~прс , ЦСI!!l'ра.1Ьil!ИЙ 1\0:\І Ї НТ ІШ У,I\:раї'НИ, ВЦРПС, щО оПlРоФс:пі, .lJIiИ ,Р~СIПУі\.лjIКИ, 6уJУЧИ I!D];оІ:І .І0Ю УlПlраlв.1і,н'н;я і гос-

ТН

;1е,ржа:вн .

aI:p ~ciї

'lІР~ШI\У

п)',{У.l:!\I!, Я, І\ ,іБісі , С,В'ОЄЮ са)IО­ ;I\И1'1lЯ

(JJ'нопоаііlНО П'Рllй~taЮТhСЯ ;!3ЯIВИ Лщ,у Пір'о ёо.lіД;]!J'Ніость ';! ilщ)'оть'uоюна'рщіIВ liЦО,lщтаю

J)y.10 , вw;шаче'н:о 3il11Ц,loНІНЯ

•ТСIJ!.JIIО

ра­

в СК:І, ці

НЯ.

.щЮф·СlПі101\

у

,рIJсщ·,о.1;ї,каJl,сы\ У

~\IІІ!~j)іа:! і ;}ч, а та'I\О;!; на

тії, 'l ',))"Jі:В'IIИ'IШ )lіст і сі.1 ре'с­ в"і ,l'юю:rь

го.ТО1СУlва,Il'ПЯ1М Ук­

HI:J.aц i ї соціа.l,j'СТИЧ:НОГIj ;Нlа,га,н­

НаТіХ.НI',н,і ЛР· il,Н!діО\J;НИ)IИ 11 :!,I\,peC.;LeIHIHЯІ~І и де н іlНС 1>1\'0 Ї пд.р­

пра'ц'ею

сфе-І\­ 'наl}Ж-О­

соціа~j,стИ'Ч'Н'ій

c-уБОТПИR

'1\,:IВоЩИlні.

Pe'Bi:J'iil'RY J\'()і)lісію 19 'І u.l(!B':,]' .

СТі\'ННЮ Л'рсцутrИВlllu{"гі ІІІраці, '110 ,Д(J,.lhШО'\IУ ,по.т;;пше'lІlнюо;рга­

ТО,Ї л' fiтнріЧI\И. В O Ha:~leIНIHi

ЙОГu

Л:Р~ЮI\~)'IН~IIІ:НЮ

ll' u-тех, ні'ШI)'ГО

.•1ю:БИ)IЬЙ

;]ІУ ruРОФСІП іl.i10К 06Р<\ІІ10 .~ C1/Nlaдi 17·;) 'І,lе'lІів і 57 І; а,/!.ди'даті,в,

, ІJOlЗ,ВIІ11I\У

ОIР­

Гі!,НhЗЩlї ТІРУ1,1ЯЩІІІХ респ у·б.lі:ки ЖИІТГГЯ

фа ЇІНС 1>" У

ОjJла,ні:;)щїЙ ЛО

:ПО

иі.тС'НI Н-Ю в

ТаЮll/Ш~1

~ а'u,е;;JIпе-че']['IІЮ BlfCOKiI'X те)!lПіів су,с: пі'.1l'!НОГО ВIFр,О'б:ни­

заВЦШI­

цієї лаJiru іШ>lII )laСОВ()Ї

);е:НIНОГО

,Н uЇ Р;'()1)\іс і ї .

:ПО-,Jі,lО' В· I)Щ' , в О'Uёта,ню,вці ши­

;В't~IИКo.JО

ПО,РЯ;IJ!іУ

oВlluo' pil' ~' крпрофtPаіДИ і Ре.віз, іЙ­

.вїЦЩОЧIIШ:ІЩ,

3'ї " д на,l\lреlС,ШВ 1\0йИ\ір,е11Ні Ш.1яхlt ,\оІ\11~віJщії діЯ:І ьно'с,-і

гаГIІЗ

ЛIІТа,НlНЯ

за:Вlд,аlfDlІ'Я, 'зaJ~и б ptJ3aJB іl1Н О СЛУЖИТИМ}'ТЬ ООР· aJві ЛeJніна, СI Пlрм~і I\ОN,Ytн:і~тиЧli(}Ї Шl' РТj.j,

ЛЮПИ:НOlНО\IУ фаБРИI!\У з Борисполі.

року і за:в­ п',ЯJти.рlч,!\и.

П.'І3Н діру,гого року П'Я(fи'рі' Ч­ ки до 20 І1Р~НЯ І зробити

заlді-л робirr ~:a десЯl11КИ ТIЮЯЧ

ДОС:J1рооїОВО .

ту на

чееть

д,ержаtВН

кlІв,

ЯlКУ

ювілею

бригада

очолює

ріt:Щ:"ої

:\10н.rажIНИ­

.tЮ:\1уніст

Михайло Па.влеНКО . Вона на

ІЩЮ:vJИ'СЛОВ(К\IУl1ва'РИJЩIИJЦ~КО~

БYlдЬвНИЦj11В1і ови:нофаБРИIКИ У ' НаЛlflТ-і ВИКОНУЄ НОР:\1И на 120-,130 лроцеНlт,l,в. Особли­

~iY

во

КО:vJiI}леНісl.

Бу;;:tЬВеЛblНИlКlf

Т3JКGЖ Д' али слово У Чer!'~ т,o~y

НИlкасVl

КlВ3і!хг.алі

веЛИlКИIЙ

та.1Ь1НИЙ

здати

за.;vюВ~

е,нюпе:рИlМещ~

зещюеЛ€IВа,тор

на

51 ТІЮЯЧУ ЮНIJ-:' У НаГaJРЛ;И,ку:;

В\іД:ЗlначаеТJ:;СЯ

зб~рного

за,лІ'зо,бе,ТQНУ

Це CBOE1pl~Ha унІ:\{'аЛblНа оп,:>,

монтажу. На З€tPноеле:ва.тора

РУlда,

3іраіЗКИ

Т3!НОГО

що

впе.рше

ТИlПУ

В

звО'диrrьс,fl

нашІй

и,раїіНІ

без робоЧОї ба.шти. БYlДЬВlНИ­ ЦТ'ВО об'єюу обійдClТ,ЬСЯ Д!!lР~ Ж3Jв,і дешевше майже на пІ,в­

:VIільйона

К3Jрбов3JНЩЬВ,

ніЖ

М3JШ1tН1с,т

баштаво,ro Иlраl!:'а Олеl\'са,НідР ДаЛ3Jда .. ВІ,н шви~\{'о забе,з­ печує пQдaJЧУ КОНСТРУіІ\'цІй і

ВИ;СОК'ОЇ

ДЛЯ

аПОірудже-нні у І{.а'ГaJP,Лику Щ)()lдУtИlТНІВ­

цpalЦI показує бригада :VI'ОНІГа<ЖіННІкІів .. МНlНОЛИ Омич­ ка, ЯІНа вИtп~реджає графіR роБІIТ.

Hoctri

Г. АНДРІЄНКО.


Батько і син

СТОРІНКА ГРОМАДСЬКОГО

ВitДIlРиrм!ли баї Беши;аї Б!т" ШЗНЯНОЇ . і

Фед!'р

МихаЙ.'ю.в ич

l\ У:ЛИIНИIЧ .pi~He

ПaJвла

пове,рну.вся

села

да

у

МИlрінаї

.да! на фронті, так і за­ рз з

в!н

Доля

ВИМОГЛИВИЙ

рІзному

при.\шожує

піl2Jj!)о.аділі

склалась

вІйни.

Хто дІйшов

до

О~НUiразава

Фед :,р

по.п.!lтerну, 'передовий в ИіРОО!:'ич:н ИоК. Син фРOrН'І'ОВИlка -

ма.

коча,снШ се;ре\д' НЮ

лІгва

Багато подрабиць про долю солдатську мн знаходнмо у фронтових Листах. Написані часто тнмн, кого сьогоднІ

ві,]I\І, ЬННИК Нlll~ЧМJlНIЯ, ,вИ~I'0ІГ.1И­ вий t:'OМіІ;НДИlР, хор'оший, ЧУШlИfI

старшинн Олександра Медведєва, якІ ми друкуємо сьо­

ТОІваРJlШ .

3HaЄ'~IO ми с,е,РЖ3Iн,та Івашка

і

хвилює

ІКОЖНОГО.

Про

це

свідчать

листи

з деяких варто зняти фотакопІї, зробити здОбутком ши­ роких кіл молодІ: експоиувати у шкІльних музеях, чита­

Лригор і,іі

тн

СТ;ШІН ()ї ,газети, IРац lо,налі,заrrо'р .

городнІй патрl0тичнНі справі можуть і повиииl взяти на себе юнІ слlдапити народного подвигу.

3а уrСЛ1dНi у IнаlвчarНlні, а:К'fИВlНіУ

гр е'~IЦIСЬЩ' .JJіЯ,ll>ні,сть Івашко не­ о< Д!Н'О: Р а, :іО.В О

в :1:\I3Іна Ч'3IВС я

К ()м,аlНіД,и­

РІО,'!.

IklТlй:1І с.еj)жаI Н1!3 ВИХОВІ али ГЬД­ н'о' г о З3ХIFr'ннка C'B'O€Ї ВіrгчизlНИ. Л.

КУЦЬ,

на

комсомольських

збарах.

вІчне життя! Чимало в цІй бла·

МОВОЮ ФРОНТОВИХ ЛИСТІВ Л іта 1941 раку несла багато радащів випускникам середніх

ОрганізаваІІа

прайшов

ВИ-

годилось

ШКОЛІІ Юлііі

r: <J

підШшав да

веч,іlР,

ПrРИСВЯЧelt~'ИЙ

ві.ИIСЬіК.QIвю·шаll1Р!ОТИ'ЧIНQМ,у

ВИХОО­

в.а;н,ню :vюлоді. СЮ;:\И за,в!:тали ветерани ВелИlК.ої Ві;ТЧИ3Нlянаї війни, 'Пlриїхали rпрщ<Ста I 8НИ-КИ ОДlнієїз віlЙісЬіКОВИХ части,н

ЧerРВОНОПlраlПQРНОro l\ИЇВІСblкага ві,ЙіС Ьіh'ОВОГО OhiPYlry . Прац!.в­ ,ІШК па,с у

заноду О. Н.

IП!\дIПОЛКООНИІК за­ Анфіl:VЮВ ,рО3IПов!,в І1ІРО ге,рЮї'ші ПQД,ви'Ги радЯlНСЬ­ ких ної:н1в пllД час або.рони с,та­

лиц!

нашої

ст3!рший

Бі,тчиз.ни

МоCil~ВИ ,

л (lйтена,нт

заlпа,су

Б . Ф. Чес,но!юв ПOlД!ли.В'СЯ Сlпога­ ДflJМИ пра уча.ать JЮМІСо..'VI{)ЛЬЦ.1в і :11 а Л'OlД ! }1ИЇII!ЩИIНИ в боях за

сваб~ду кої

і

не:залеЖlН\;СТЬ

РаIДя.н­

держави.

3В! ·.'1ьнerниЙ у ЗflJпаre, а П1lн.! заСТ:"fLIІИIК на,чальника цеху, Ба­ ла,ДИі~ЩР l\остюков го.вори'в пра те,

я,к

JЮЛИШН!

Т,РУІДОІВУ

Ba,J<TY

на

ваїни

несу,ть

честь

славна­

галубаОКIІЇ1

'/lIЩ

б.1аНДlm. Це

дали ц:,кarвnй нонце.рт.

В. ЄЩЕНКО, робкор.

о

2

стор.

О

eНlH'

гіт лерів-

городжеНllti .Іlедаллю «За оборону Ленінграда», Нещодавно

разповідь, він взяв у руки гі· тару. І залунала меладія вальсу «На сапках Манчжурії».

до неї добаВllлась .Іlедаль «За відвагу»,

С 'ГРI' чаТIІ враНI'ШIIЮ зарю . 1'0. був ранак початку ВеЛlІкаї Вітчизнян()ї.,.

дамлень від О.lександра не наДХОДII .l(). БУЛІІ Першотравне·

Да червня осаБЛIІВIІХ паві-

йага прахання

ве поздоров.1СННЯ, довідка , ПоІ;У відпаЧIІНКУ франтавиків, Згадом _ знову ЛИСТІ! пра ба. іі()ві дії.

перший лист.

:Ю ЛUl/НЯ 1944 року, Я ЖІІвий

тім ПРllііш .lа вісточк<:! з БУДІІН-

Серед ~оБР'ОіВО,l.ЬЦ,: В. що п'·

ШЛИ ІІа призавниіі пункт, був

і Олександр .

задавальнили.

Незабарам

ньага надійшав

ВI'н Пllсав·.

від

" « В и8'lаЄАІО ВlUськову справу. День повністю завантажений . Вільного часу мало. Попереду - серйозні випробування». А через кілька днів 28

сеРПІІЯ

звістка:

раку -

1941

радісна

Військову

якій заЛІІШУСЬ Т аннього

в

КУРС

ньому

Присягу,

1/0 д ІІХу. . .

ляв З бойової

С ТРІ-

рушниці, куде-

Листи зігрівали

серця ста-

сл/,ози

лігві. 1;,}

1945

лютою.

року.

ІЧІІВ». Це

була

ІІ

- с знав

О

астаllНЯ

два роки пабачили семипалків·

ці сваїх визвалителів. А незабаром на адресу сільськаї Ра· ~~ ііі 51

n

иі

оваладінні штурмам сталицею Радянськаї Латвії м. Рига важливаю військовомарсь·

I1 ііі ~-~ИОУАУ/АИ іМ 11 ~ ііі

ПОXJ:\I'УрИЙ IНСідlлЬіНИЙ день. Б1ля о,беЛl:с'ка :ваї,юlt.'VI , ща загин,ули ,в ра­

ки

Бе'ЛИlк,аї

паІН!рИlтаю

Я

В!'тчиЗtНЯlнаї

вІйни ,

,голов,аю,

rйд:йшов ~a

С:ПИіраючиreь

ньага.

rJ-:а

Пазнайа­

'\ШЛИІСЬ. РОЗГОВQРИЛИСЬ, І ось 'Пр.а ща я: Дlзра,в:ся. СЮДИ, в наше се­

ЛО,

байаві дії при

ОлEmCЗJНДР

Фerдорович

о

Roр,да-

буде в ЖІІВІІХ.

ПовідОlllлення,

Ваш

М ддО

е ве ев

н.lі ,1lCилаі1те

наши.х 3'JіР,аз у , ряца, х Ра~.яrНIСI>КІіrX 3БР'ОЙ'Ш1Х СИ.l, ІПІ!'О цррroбу ВОЇІнів р,іі3lНИХ 'lн,а" ,',·'оllfа.;ты,о · _, , с,mа,и -,,, ·.. ;)~м:л.я:к,іі В,Яlкі

П ' , ИШlrr'ь

ІН ИХ

'U

пе,РIВИ'Н-

ДТСААФ

U ' U

аа,rа.1ЬНlЕИ

:ЮІ\,

U

,в ;,иIСЬ'К.()'ВИИ

-

,

О'UСIВ.я- ,

по лі,JJ[10ТIО:lщі ,)! О.lО.:l'і ;\0 (

r.1УЖIОи ІВ 3б:р'о,ііIНIІ'Х СИ,lJ.Х, 'ви-

син, д

хо,в'аIНIНЮ

лексан р

u. .

1)!,аиоуfl'ЮХ

'BOIIНl'B

ІВ І'

;\уІсі Оріа,теіР'СМ'ОЇ ;І,ружби .на,ро-

I,:\I:іВ,

ній П Рllсязі, проявив геРОЇЗАI і

Нlа,й))!}'.

загинув

-

1JiO'(ЮТ'У

. орга,Нllзащш

МU/lOлки, в бою за сО/{іалісти'lАІужність,

,пр(}

.1ИСТ"И

о.тужать

ви,,,оlН '3!ННЮ 3а.ко;н'у СРСР Піро

Федорови't-уродженець с. Се-

і

22 лютого

:РЩЩIIН'СI>I\'Оrго

Iп'ат:ріо'f'Из,,''t[у

('о'ці'а~llі,с.ТИI~НЧjТО

і'нrflе,рlнацї,о-

Так закінчився бойавий шлях вірнага сниа Вітчизни. Він від-

Pa~,orм .3 IКОlр,е,сп()н"lеlнці,юlИ ..... ,на ;j1си.l'аііте Ф'РСlНrFОlві ФОТОIГrр-а-, фії, іlнші t:lОll\уl)!еIН'fИ, ЯІ'\Ї }' вас

ше світле, радісне сьагадення,

'-',;,J;) (\f.l ІЮЯ.

Пам ' ять пра ньага вічна жива.

ШАНОВН1 ТОВАРИШІ! ~

SfiYAИV~ииДУAV//и//Н/Н//НАУ./АУ//"'~А!'/им

Гlраl;:\. При праlРиві БJЮJ\ЩДИ '\і іlСта на НеIВ! БУIВ ТЯЖlка поранений. Госпllта,л!, трwвале .'І I'КrYBаIЕIНЯ. На ЦЬОМУ заIJ\lн\чила!СЬ ДЛЯ нього. в'lйна. ПіОJlJЯ ВИ\дужarння Оле!\rCаrнд.р Фе,дарOrВИЧ буrв демабіЛ\'зова,ний ІПо. !,Нlвалlдност!. ЗarраlЗ П:РОЖИіВає у Mo.c'JijB!.

ВІвторок,

І

ЧЕІ\АЄ~ІО ВАШИХ ЛИСТІВ,

Листи зібрала М. СОКУРЕНКО.

W'AVH/h.YHH//..wAКt

о

НИ .

лександр пра те, ща

HOrв приї:хarв ушанувати па,'І1'ять біра,Тlа Пет,ра Федоровича , З ПеРШИХ д'Н!IВ в!йни абидва браІТИ з! ЗQраєю в руках стали Іна захиlС:Г л.юбиrмаї В!іТЧИ,зни . Олек­ ca.нrдp Федорович обороняв Лен!н­

НОВЕ ЖИТТЯ

:р:іо.:l Великої в іl'ЧИЗlНJiJНої !i!Jій-

менш ніж ч ерез -декаду йога не

дав сває молоде ЖИТТЯ за Нд-

Ми до них готові.

За відмінні

наці,о­

у БОlр'отьБі про-

СЬКО,Ї ,віЙІНИ і п;роrrи ,н:і~НЩМ\I{} ­

звістка,

бування,

зв'язак з

Тільки через

ВОЇ! Ні.в­

рі,ших

.101Г1В'atр~і,fщі:в 'в ІР{) к И ГР'()t-'Ш[.:\IЯIН-

П' ОС/ll-

НИКИ. І

любllМИМ синам ,

;Hil '.:Jb'Hlo!c-nеЙ -

ближення своєї поразки, ворог 'ШНІІТЬ сиЛЬНIIIЇ опір. Та dapelll1іО. МІІ доб'ЄІІЮ його в його

1"45 :7 року,

гiT.~epiBCbKi загарб-

іПljJIеl:\!('та'ВIНlЕків

1945 року.

вий привіт З столиці Латвії -

перервався

ге<роїч.ні :по­

Iр.аI,:\яIнIсы\ІІ'хx

фашис1lсыихx rЗага:рБНИl\ів у пе­

кров

людей. 26 сі'IНЯ

РИХ батьків ...:.. Федара Івана.. Т итівни. Та не· вича 1. ".арфи довгаю була та радість . Седо

акупували

ша~НОIElн.і

Трива. ють вперті бої, Від'lуваю'/U на·

Зи

ну Батьківщину, вірний Воєн-

Риги. Місто lltaйже у/{іліло. По· переду - нові бої, нові 8ипро-

ції, СІ!]ога;J,И іПіРО ц' ВlІ'ги

д ра ян с ьких

ли багато полонених, бойової 14 жовтня 1944 року. Бойо-

IваlС,

ти ііН,ОІJе;:WНИIХ .liHT€pBe'HITi\B іб.і­

' І

стаРШІІна

техніКІІ.

кон­

ката.l/и

юс/,» З фаlllIlСТСЬКІІ.llи

рвали дуже укріплену оборону

гітлерівців. Просунулись вперед на 30 КіЛОАtетріВ. Захопи-

ІІ/ета, кидав гринати. J все на

«відмінно».

рок.у. Про-

в

'ГОl в,а,риші, .1ИlС,'fИ, ,1\00ре'СПОlн;\еIН­

КОJlсного з нас. Під 'Іас IІрОрІІву ооор?ни у По.lьщі ІІОЛОН//В тр"ОХ гІтлеРІВЦІВ. «Розрахову-

ЯІ,У одержали баТЬКIІ від сина.

13 серпня 1944

ної робоТіН. Ч'~l\JаеМI(} ,в ід

22 січня 1945 року. Знаходи.НОСЬ f/a теРІІторії Ні,lІеЧЧІІни. Вже недалеко Берлін - Аоlета

дОВЖУЄнМО

визволяти Прибал-

Посісти

призове місце ми зможе­ ~IO лише ПрИ аКТИrВ lній участі наших авторів ' ветераніlВ минулих воєн, аКТИlвістів об орorн,н 0- 1\1 асо­

зустрітись

розвідНIІКlllIlи //оЛОНІІВ до десятка гітлерівців, трьох ЗНІІ-

За IІlене не хвилюйтесь.

·

новка н е дозволяє

д - ' я нагоро д' жении ор еНОІІI ЧеРВОНОІ" З/·рки. 10 серпня 1944 року. Про-

поздоровити

ховання, нк і в попе'редні

5 грудня 1944 року . З вашого ЛІ/ста iJізнався, що батько хворіє , Jf а жаль, бойова обста-

tuацю на Захід. Сьогодні, З

Можете

Редакція ,нашої газети,

роки, включаються

грошовий

переказ.

жається світлий день перемоги .

вірним до ос-

свого

3ахід, Вислав ваlll

ТІІКУ. аселення зустрічає нас З веЛІІким піднесенням. Набли-

«Повідо,1/ЛЯЮ, що 18 серпн.'!

прийняв

і здоровий. ГониllЮ ворога на

па.лицю .

ваїни

ІІІ

Р/lві блокад/l _ІІіста на Неві на-

кова.

молоді

лек-

військово-патріотичної теми в газетах, по телебаченню і ра­ міо. Конкурс проводиться в пе­ ріод 3 лютого 1972 року по лютий 1973 року.

8 листопада 1944 року . Мені «стариlИна», 29 ЛІІстопада 1944 року. Одержав від вас два листи, PaiJIItI, що все гаразд, HaiJiйшли вісточки від бойових друзів Пет{m Висоцького та Ми-

з Н/lЛI. Бажаю здоров'я.

(І.

С1ЮЇТЬ ;вже не:-.юло.д-а ЛJQДина з не·

зarкllнчен.ня

О

року

конкурс на краще висвітлеННR

npllCBoeHO звання

('ької НС'/ІІсті, За У'/ОСТЬ у про-

І

ЩИIРО віlтала гостей р об!'IlНИ­ Ц,Я пUдприє.:v1'{)Т\Ва На~Ія ЧYlпри­ На

.

В зв' язку з підготовкою до

її громадський відділ вій­ СЬІюво-патріОl1ИЧНОГО ви­

ТраХІІ астаронь стаяв виса·

го 50 ' lрlіЧЧIЯ У,ТIВОірення СРСР . Г\,с.ть звійс ькавої ча'СТИіНИ :vIихаЙ,лю Ма'К'3IРОВ роз.повЬв, ЯК ра;ДЯl"'С'blJtі ваїIНИ ПИJlbна ст,анть на оторожі МИlрної пращі 11РУ'ДЯ­ щи,х нашої КrраїIНИ.

1943

градську область від

А патім з піСНЯМIІ пішли зу-

теМlати'JltШИ

.1

груuня

ні,мецької

вете,ран

50-річчя утворення Союзу Ра­ дянських Соціапістичних Рес­ публік правліННR Спілки жур­ налістів СРСР і Гоповне полі­ тичне управління Радянської Армії і Військово-Морського Флоту оголосили Всесоюзний

6 листопада 1944 року. Наго·

ЛІІ юнаки і дівчата їюга роз па· відь пра студентські раКІІ, віііськаву службу, рабату в шкалі,

Кllіі

У .1С'ніlН'СЬК:Й кі':lшатl заlВо.ду пороuн;ової :'tterталургії В.ідбуrвіСЯ

-

присвоєно сержант».

фот,о :

роджеНIІЙ Аоlедаллю «За відвагу», Поздоровляю З ріl/ницею Вел//кою ЖОВТНЯ,

хайла Де.llllди,

був Олександр Медведєв. КаЛIІ IUлііі ФранцаВIІЧ закінчив свою

Печі.) 6оііовоі (~.JJaDII

Ilи-

На

в ійни Ф. Кулннич з С I':iНОІ:'.І ,:'<lОфя.кО:l'І Панлам. с . В. Д Уо':'l еГ-'К3'

в КОНКУРС!

подяку.

, 'д со н д р 1/0 з UОРОВІІВ РІ них З Дн " 11 "онстит Ц ". с. 1\ У 11, 23 ' І .1944 Р О ку. В е д еllЮ ЖОРО ає о Л' сток ' ~)o "

J

•••••••••••••••••••••

ре·

З них,

анаНЮI

люви.

ФранцаВIІЧ Кра-

Патім

огалошено

ДРАНИй,

секретар J1apTOpraHiзації шкали.

Включайтесь

nої Прусії. Знищує.мо вороже у груповання, Ідуть жорстокі бої . В HatUO.IfY підрозділівоїни різних національностей,

КОАtaндую РОЗВідника.АIІІ. При-

НИХ. Затам"вавши ПОДІІХ слуха·

На 'ЗНЬМІ~У : ГригорІй Івашко.

одно.ІIУ

і одна'lасно з сумам ДИВІІВСЯ

суцыіі,'

НОВИХ

н.3.'вчаltlн!.

! T~

ві герої.

б'є.МО фРІІ/іів, Мені звання «старШІІЙ

директар

:lЮРЯlка

ЙЮ1У

сандра

пусюшЇ1 вечір у Семипалківсь, кіН середнііі . З любав'ю і пана своїх Вllхав<:!нців

друз:

Хлопці діють так, як присягали Вітчизні. Кожен день - но-

сав він в

вагою, з батьківськ()ю ласкою

ІОн!

л-обаж,.3.,'1И

Я.на

ДІІ надііішов салдатський триКУТНІІК, Це був лист від Олек, сандра по'!аЛIІ надхадити гулярно. Захищає.ІЮ Ленінград, -

rex-

н!,,,у.

Находжусь біля кордону Схід­

. З таго часу ЛИСТlI від Олек-

шкіл . Кожен мріяв про маіі. бутнє, обllрав шлях у ЖІІТТЯ.

~a·

у

В.

труднащІ,

Радянська АрМіЯ·ВИзволи· те.1ЬНИЦЯ ПРОДОlJжувала свій перемажниіі ШЛЯХ на Захід. Про це rOBoplI,lacb в скупих рядках солдаТСI, КIІХ ЛlІстів . «26 жовтня 1944 року. Бойо­ вий привіт З берегів Балтики .

Прийшов час усІм иам зиову звернутись до цих лис­ тів. Розшукати їх, ще і ще раз уважно прачитати. Може,

Фронтовим листам -

її

Пrра ЧУ'Д[)В У бойаву

PLдHY

ШJ-;алу,

р()ку

годнІ.

я.к аll\тив;,ст'а np'OI~I'a;;\:C IJI\O,f() жИП'Тя .

гю():ва Р'ЦИ .'Іені,нг СІ>КС'Ї liii'~HaTII, чл,е;н Iр'еДI\!опегії

службу,

у,:,піхі,в

флаТ'СI>КУ'

каю базаю і міцним вузлам абарани німців у ПрИбалтиці старша му сержанту Медведєву Олександру Федаравичу на!{а· З О ~l Верхавнага Галовнокоман­ дуючого від 13 жовтня 1944

немає у живих, цІ лнсти є неоціненним ЛЮДСЬКИ~І доку­

який

у

пра

ДОРОГАМИ ВІННИ

для

до кlиця викоиавшн свІй оБОВ'JlЗОК перед БатькІвщииою, полlг смертю хоробрих на полІ битви.

~leHTOM,

В;lдпустцl

За.в,jтав

зюмяк 3 М . ВРI()ІDail}И Лриго­ ,рій Д,е Оініt:l'ОВИЧ 1&ашко. ПОКiliза:в себе 'f<Ї;lЬilШ 3 хорошого боку. Ві.н ваш

Пз.,вла

в:н бyrв у корат-

фашистсloКОГО І з пеРі!МОГОЮ повеРнyJlСJl ДОДОМІ, а хто,

сдужить

йаго ВИХQвала . Уважrна с.тухаЛIІ учні РО3lПОВіДЬ

в Щзrначав ­

NI КО'КlJнди.РО:'<І. Неща­ 'даl8на

По

вона

Л!ТIІЧlнаї пLДГОТ'ОВIІ'Ш, 't\лаСі tЖЙ спец!,ал!,ст, не­

Бать-

МИХ'flJЙЛОВИЧ ДИСlпет­ чер l\ИЇIВСl>кага мет!ра­

фронтовнкlв у роки минулоУ

КОМАНДИР УНJаШОІМУ

солдатська...

Чор­

цП РадЯНСЬНИХ Збрай­ них Сил. Па,вла B!~­ :l1hн.НИllі бойової і па­

'П!рац! , Як у тІ БУIРЮІН!

C;1aIBY люби:v!Ої К1НЩИіНИ, ЗаrPаз

~юря.к

-

НО:ІІОРСЬікаг() флату. У наlвча,нн! і С.тужб l при­ '1Ножує байаві 1'раl;:\И­

14

ПеТ1РО ФеідаровИіЧ ваюва.в на Y'liIpaїlНi, ЗаПіIНУ'В у 1943 раці. Пра це брат тривалий час нічаго не зна,в 1 РО3ЩУКУіВflJВ й,аго, З бl,ллю у серцІ :діізгаrВС,Я щю загибель Пе.тlра, ,\Іі,сце йога похаіВаlНrНЯ . І ась

Олеlilс аlН~Р

ФejДorрович

се,л!, біля бра'ГіСblкаї паХОВflJІШЙ йага бра.т .

у

наша!VІУ

могили, де БІн ПРОС ИТЬ

Передати ІПОД'Я'КУ .в,с IL'VI , Х,ТО IГllРОЯrВИ.в турботу пра загиблих ваї,ні,в, хто. шarнує їх па,?vІ"ЯІ'І1Ь.

Г.ВЛАСЕНКО. с. Т,реБУХ!IВ.

березВJI

1972

року

О

--------~~---------------------


.

За

-----------------------

ДРУІОІО

РОКУ

_-.-.-.-.-.-.-.•.

и

8иСО1<ии

n

урожаu J

_

яmUРZЧ1<U

Бу.l0 В Т(І, и час Щроі д;в.а.'\'ЦЯТЬ

і

;;lВа.

.•

t' . •

і

.р,'\НІКУ і до веч'О: ра ; не ,вщух.ає ні , мінetР'(lЩ'НИХ машwнами РУМ-3 гул 'І1Ptaкт~рів.на 'ПО"lЯХ р.цг(}с­ l'ра:І;гrоtPИСТи Ашt1Jрі'Й Ko.ct'eh'K-о та пу « 30j}Я». ВИlКо(),РИС'ІО,ВУЮЧИ СIIIlРИ- Во.щ.:щ~шр Ле.де,~а. HaHI1,ВtaIHrгa­ .яm.lИiВЇ ,ПOlГО,,JJні ,умо'ви, Mexa'Hi~:1TO- жеlНlні ·ВЬ.J,І3Іначає.ТliСЯ тракт~р,ИlСТ р,1f вж,е піt;l,жИІВWДИ ,оtЗllL\lИlНУ на ВО~lЮIДИМ' И!Р llLма'flЮО. 820 гектарах, !внї'сши ,на К'ОЖ;Н'ИЙ м,еха;ніЖIВ'а,ні ;])а'нки зоБOlв'яза­

3

t

;rібіра,lИ1СJI

ріє,м LваlНОІвич,etм Мадю'гоІО,

і •

н,е,ру aJЗ'ОI]'lНИХ

доб­

ТУЮТІ>СI Я;r,о ЦЬOtГo. Н.а К-ОЖІНИЙ і,з

!рИ1в. Пї}l;ЖI!JfJ,lЮf)М'О Т8.ІК'0-Ж 0(1 I!J:ІІ ИНУ Нl1аЄоЛі('ІRИ'ЙКО'РIМ,ЯЮО:Ї ІООсіЯJНО 2іО re'KTa1j}YB, К'УДЬТ}lР,ні па, со.ви­

200 reK')1alj}~B уже Івивet$ено по 4О ТОІНIR ():{)ІГаіні ЧlНIИХ Д'оо6р.ИlВ. На Ц:ЮЮТЬ шофери Ва:сидь !\()p'()Ir,roe'вич, Пе.-lIРОШеІВЧЄlНіRО, 1;ра'IСГОіРИ1СТ

ЩI1 і 3<аIП;ТatlJlні ЩЖИ. Шц ()воче,ві Кy.lЬТУРИ .ВIН,е!С'Є;:ІІО на ІК'О:Ж:НИ:Й ге,к­ та:!) по 4- 5 ЦеІНТ1не.р,ііВ мі'нера,lЬ­

Воло'диюtр ЛО,ЛВИ1НеlН,КО та інші.

них ДОО!РИlВ. 3начн,0 ,пеіР'2В!И,ЮtНу­ Ю:ТЬ НОіР'~rи ;виро6і11КУ , на ,р шс.;'ва:н-

А . дзиковськип, ГОЛОВНИЙ

Підживлю€мо ВИІРОСТИТИ ,ВIJiСОЮ1Й

озимину

пе'D,евикО'нала

ТОІВЩРИlські. 3

АІнід-

і щро ,се , ,IIJР' О те, по~ідили.ся 'Н'О-

'~liu ~Ha

ОСІнова не!рі!В СУlміші

І

А

01'

і ,пі':\у, АНIJІРію

,пшеницю посіпли на Зf:ШЛЯХ ІІ::ИХ і .ка'лійних :,>!jlн,доqри,в.

-

З·tПі,д~ращих

П()lпе,ре~НИ!(: IВ

б;рни,м ЗЄtрном .

,~o-

ПіIДЖИlв,лен,н ,я

про·

Перевіljжа С'ВіД- та Г'РИГОIРій Лисенко.

На на-

ва.нтаже'!ІllІі lДобtри:в ,віД3lначаєть·

lП ід ча,с велш;их l\юрозі.в і без-\ СН 1Іt'ха,ніз'атор ІваlН Мо.з,го,я иЙ .

ОН\'/ЮJ(П 'РОСЛ ИНІ!

були

ПОШI1;()~-

М. СТРИГУН,

жені. ЩОб вИtП\ра,ВIІТИ це стано-

3300 К·Ї!ЛОllр:амjВМOI1JtO,m. за д'М мїlcя,ц:і :вж€ має по 744

Р'Ю:ІІова

І

R'і'101ГIра:~,IИ .

І

ТРИ-ТИ-

-

мож.н'а

лща

ОУ'ТИ

дояр.ка

пеlВlllR.'tI,

СіlЮГоО

мо-

доб'ЄТЬСЯ.

Бu праце;lЮОН-ОЮ і НaJподеГ;lИмю зwре'R'(К\І,еJЩІ:уlва~а себе Щра .

,L

C.101BOl\I, Tot:lfy

.робо/Гяща д,іІВ'ЧИJН.а.

і .пОІВажають її в Р<liД-

ГОlспі. А ГО.,ОіВlНИЙ

А Ві,ра за с,воє. в и,рішw.1а,

!

30

о'тех:нЇ,t,

І, ви! LваJllО\ВИЧ рио.ка f;,аже:

к0.1І1 на,б:раlJlа, то буду працю-

ОпраlВIІ У Віри ЙДУТЬ н,а1"IІ. Та й що дІОДИ скажуть: д'о, бре. Та.к дивись, чер, ез ClIPOO-t1""~а МО"'''ЯlВ , ТІа' І J ....', ' , . ' І"",: ДУХУ 'РI!К.:1Іва tНа:Зl:lОЖ,е\Н,е п ,я/Гитwсячне Вlвcrr, аЧI~l0, так ;І!У'"ад, оНИЦЬ.

ЦЯ

,в і)бу,нзvнся ч,отири РОІКИ тому.

СЯ д'іIВЧІ~ні.

І

я. БОРИСЕНКО.

- - _ . _ . _ . _ . _ . _ ••••••••• _ ••• _ ••••••••••••••••• _. _ _ ••• - _ . _._ - _ •.

Вона на.кущи- ЩОВЖУЄJ:\Ю. СУI:vIЛ;>Н:НО працюють

ЧИl'Ь, щО наОI ..1 РЮШХ п.'ющах

діlВЧІtні.

,нtaДlію

ТОМУ Щр.а В3.ЯіЛа 0060-

в ',ЯЗ<l'Нllfянt(1 нин,іmнійр~к на-

:!а>сТ'!'Іj)ігзли dI()Д~УГИ.

-

що-

-

f

ОЗИlМИНИ

Після виступу .,НОВОГО житта"

лась і вві,йшла .в зи:vIУ в добро- Іна !РОЗКIІ,ДШНlн,і \ц06рИlВ М3<ШIІ'!lа.\Ш 'J IYCT3'lIi. РУ:\1-3 ,траlториоти Г,риго,рій Нещqдавr:о :\111 ВЗЯЛИ :VI он 0- O.1e'I,~eHIKO , ,во.lО'дЮ!ИIР На,сЯIН

лliти озш\шни.

\l3.1'I}rя

fIL~ре'СТу1ПIІІВШИ

'все ще дооре. Mo..10-

і],оїтивц К()Жlн'()ї к.ОJ}ОВИ ЛО

Ох і :натерlПИШСЯ 'ти З

пVз,н'о,

t

Щj}iвkто.к)о м,з.-

ста Ji:il,;OOI1pм.rLB. П()дає

НИ'~fИ, Шр.о, Вlі~"ОіВСЯ, ПOlки не

LBa-

І

У'.ваг,ою

д,etНJIИЙ IНщі!Й CJЯlГає IП01l<liД ТJ)И-

д'а 11j)уіЩ' нетел:j,в, 23 го.тови .

ВІюз.lII_Н Ві, ра, бо

-

T.etoop

IlPyma,

СЯЧІНИЙ j)У'б:Ьж. l\lИНУ.l'О'ГО р.о,ку Щра на&р,а-

ді .КillР'О'ВИ ilI:рOlДlУ'К1ГИ1В1Ні

а

Поті'м П(ШОІвча,в трохи, IlОh:,ваві ша:в, 'Ha~e пр.о ЩОСЬ зга-

1ІIJ.lJIІЧУ,

f

Р

мо,тока,

Х()JЧ R}'і,:\И тобі, MG.10iДa

лаlІЖ()ІО

.fJlІНІВчаючи

ТИЧІН,е з·ООOlВ· Я!З>аіН1Н1Я по н"~'ОЮ .....

4 а18ШИ :

І

RОЮ пі'ш~та б, Щр·о?

Іще.

фо,сфОфlНIІХ , азо'т-

ІВР}'!ЧІНУ,

Д О Я рк О ю

і випгаt:lfИ. А ,І1О11;М Ан~,рій Івано• вич заIПIРОООЩ·lв,а'в: -- ,;М оже, .на феlj)МУ А'ОЯР-

Уlрожай вище, lВи!рішили /Дати Ї" І lПожи-

JІ,уроці. Ще восени п llД урожай

,с(щіа:ліс-

ШИlНlНО'ГО )JJОЇIIfIНЯ.

.

В

oIt()ll'-

о.ЗШ\1ІІХ З~РНОІВ!І'Х 'Н:УЛЬТУІР. а та- .ву . На ІЩЖlНИ'Й rCh'Ta,p ,в,несли 1j"'fii1I111Hi C.lnlBa сп:і'lJIбеСЦlНlІІка І,ОЖ багаторічних 1ірав та'!-;е два цеН11не,РIІ селі~ри. П і,~жи,ви(:Х'О'ПИ.11f її Ja ЖI~ве. зобо,в'яза'НIН' Я взЯtВ l\ОлвrcТIІ!В ра,д- ли та,иож 230 r~Jr~alpl'B o~a'гaTO-'J ІІ{ 11 ){(I.ТО',lа, Т'О шчого, . .. '" "' дуГО'СІІІУ iL\leHЇ Щорса в HIi!-.-Ї ШНЬО- ріЧІНИХ т:рав по дес.я:ть цснт- ,

була зак.тщце:на

СВ()6

,p,()~mOIВ1IIН'HSL\( IІІЄ'{)Івіето,к. ДоIВIЦИ1JJ.ОІСЬ бї!льmеР<r3Д'ОЮМТИ

ІСТ а л а

•••

t РИЙ б:рига~ифOl)( на МО~l'ОЧlНОі ТОІваlР,ній Фet}IL'lliі. Пого8'~РИ1дИ

arpOHOM.

трави

веса:l1і,

ВИlпа,Jі!;Ш~О .ЗУ'С'l1рідаIСЬ

t ,

«ПJDОIClкіIВlсьюrЙ». TIOP~K була в ЧWС.lї Щ'tре:дOlВИХ 'І1вафIfН1НИіЦЬ,

жа:р-

і .1жкаIВИ:МСО'!IЩЄ'М. Пщр,уги пі-

СО'І\ИЙ ~'j}()Jf~ай .юа:Р'f'ОПlJlі і азф'(\:з 1'0-

1фаЖIПОprJ'}lВ3IНJНі ЇxDi,J).'I~!I'HO Щ),а­

б.ТitI1О1ІЮЛУЧН(). І TY~ :ПО'ЧCl:.l10СИ чи не наЙвМКіЧЄ. Ос,ООлив.о 3

і N~;ЖО:llУ П1овітрі, .в ;JJр!У'Ж'іЯ 3 ·

.1l~С Я . вИір.о,C'l'ИТИ в ЦЬОІМУ році ВИ­

м';lнеlрадыи.хx

лі ,Пірин>etCли reлЯ'l', отелJtl.ilиеи

1)І(;')I' С,О, :ІІ0.1,ка, СТіша ЛО, СВЩЧ' Є'JI{)оЮ ДОЯ!jЖОЮ на фе,jJiМlі рад'І'()ІClПУ

'Нін оригщі і пр'о »нше життя

і

-

~

Ось.М<liК,

~fl1B. ILР~ЮlВlaiЛа ВtLp'a .в ГЩlOlД-

і

,К'адїЙtних

3

СrеIПlaJН:'Вlна

t 'на,вітьне мрі,яд.а. ЩОt).)НЯ на

С'l'і.1ЬоКИ ЖфОС'фСІРIНИХ та по цент­

це,нmнефи

А П()Ч8.I1Н)IСИ все ВЇtби

.• •.•.•.•.•.. •....

Час ішOOl. Один денЬ ЖіІШО--

ва;ВlСtЯ ilншИІМ. 6roAOМ ІВС і lН'ете-

Щра

Вносимо добрива

піlвтофа

-.-.-.~.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

• : .' . .

головинй агроном.

кий». У ній йшлося, зокрема, ня про

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ ЗАВЕЗЕНО «Потрlбиа допомога» -

заголовком у газетІ вІд

мітка

тракториста

радгоспу

недостатня

кlль-

кий»

радгоспу

«Велнкодимерсь-

запасними частннамн ма-

запасних частин затримує ли мІсце. У радгосп виїжджав ремонт тракторІв та Інших ма- представнНR райоб'єдиаlПlЯ І на пІд ШІПІ. мІсцІ установив, що саме по-

22 сІчня була надрукована заз

що

JdcTb

таким

І.

те,

Онашка

Головний

Інженер

райоб'єд- трlбно їм. Господарству завезе­

нання «СІльгосптехнІка» л. Лев- но

ченко повідомив редакцію, що

необхідні

запасні

частнни

на трактори, що ремонтуються

«ВеЛИRоднмерсь- факти незадовільного постачан- в радгоспній майстерні.

Ш"...w'н/.и.и///Н////Н/////////Н////Н//Н...w'/////Z·.Nh7/...w' ..иz,w,...w'/Н'Н///нн/ни///Н'//Н/Н//Н'НН...w'н//н/////~нни...w'/ННА';W"/AV;VН/Н'Н/Н///////;W·Н/Н.АW7AV;VAV;V/Н'//Н'Н/.и.ин//Н'н/.и.и.п;

ill

~

® [!J Ш

.

~~ Т,ре6ухЬв, НОЛIl ТО~і' в'ї~,жаєш у село Ш Ш С!)' r ~ І д~азу звернеш: § у.ва,гу на UУ!Д':,ВЛІ. що :розки-· § НУЛІІ'СЯ ЛlІ'ВОІР'У'1 шляху. ТЮІ

~ ~ОЗ'і\!іще,~j.і цехи ДЛЯ пеРetРо~-

но на ВlІlнзаlВСЦі, в І\ехах по

§ Л У'I.lI ого

I'ОСlві «1)ребух!і,всыі1,)) Пlра,I,-

§ , ;и ОІЮЧJіВ, ВИГОТОВЛСІІНН ноC'O'I~Y і з НЬОГ'О -

переlробф 0І1ю'11в. 1'а'l{ у рад-

§ ~

Р03.'ШВНОї ' ~ШШlltllи, Нl,a на-

§

пов'нює їх іс~РИtс,тИtуJ вИtНОУ1.

По

-

~

,деСЯ,Т ,ЬiдlВа'І-~ а,;щя.ть

І

~ р;зних СОРТі:В ,в ина. Раніше

ТИ'(І!-Ю ,пере:ТIВОІ})ЮЮТЬ

~

дарт:них ОВО'lі,в і фру,}.. ;,в не

ХХІУ з"із~у НПРС ,цро да .'1Ь-

вl'ВIНИ. -

,розпові,дає заlвіду-

S

~ .10 значну СУ,,,чу l1ІюшеЙ. Ніс-

~IИС·.10ВИХ ' вироБНШ\l'R і про'IIK~ .1i'B по переробф та збе-

ВаС И.1і, вна НУЗЬ:\1ешю, п,о,в,ніс тю за,ДОlюm,няю'ш нас

S

~ 6ага,то Т,Ж

з.ва' I-:ИХ

нес/га'Н-

§ знаходили попиту в ,ЮI,селе,lІ~ Но;!. Госпо~арс:Тtво не ~оби,ра-

§~ лп •ВJве:дс:ннп ,в дію вка заних . " §

~

~

§

~

IIe,X .lB І в І( І .СЮ:\ТУ вн.нзаводу вщ)зти ПlРИtШf!f!ll.lИ,СП . 3 РОНУ в рі,К зро~тає ІНІj)С)бtНIЩТ, ВО BI/!!-~'a.

1'о.р і:к

внг.о.тов.лено по.на,д

ЙО'ГО

сk1l>СЬ!',ОГОСПОД3IРСЬ-

ІЮЇ Пlро.Д~NЩії. Союзу

~

H~ сез;,нНl.~ТЬ у rзн.J,о,РІ~с, таll

'0

"

.

~

щонаЙ,:vIенше

§~

'ВИНО:VJ . яне

~

IIlОПИТО:\1 дале-

S

Що й ГОВОІрити, с.У,:vIЛіtНllО

~

ИІtшої праці Раїса Сав'І,в.на. QДіносвльча,ни ВИЯ,ВИ}]ІІ їіі .ви-

І

,...

РСР

l\Оле.·I;-

НИ:\!

СО.:Ю.Ц)КИ:\1

1;0 б: ,lН веЛИ'Іе3l1IOЇ :\lаlllIlНИ, в iltfiY раз у раз Ha,дXo.д5tТь П JМnIl!'КИ. 1'а,\1 за ДОПО.:vJо г,ою

~

І

та,"ОЮ . Це дає З'ЮГУ. щод,ня

на'ПО,в,нювати

ся'! ;д,ека, л tТlрііВ 'С ИІ,ц'РУ. Завод

ста.в даlва-ТИПlрнБУТtJш . н.рі\1 ТОГО, в деЯIJ; 1И :\1 lP I .'1:};,в ;,д'оrзЗ.

І

де.сять тиспч і ПЛЯJJJО 1-( яБЛУ'I-

П;lдгото.ВNУ до 50-.рі'IЧЯ УТ-

воре'll,ня

юча РОЗ.1Н1&НОГ.о цех'у Любав

.1!1'!.!IОЇ 06ла;сrгі.

ма, БУ\де виrОТОВ.lено 12 ти -

§

Р!Г,ИіНЮ

ХО~ЯІТ Ь 'щрез руки Раїси Са-

В:IД 2Нlа'lає УЩ<lJ))НОЮ

~ ~

шиіі ро ~~виток Пі'~с обних про-

тисяч плп, UЮI{ щозші,ни пере-

НЯ і на НИlнішній Р;'К. 30["ре-

Дl',I;а.JІіl1рї,в , ,висог;і зобов'нзан-

§

на'КіРе.с.'Іе.ННЯ

КОРІI'СТУr.ть'оя

~

~

,ве.'ШЧіні

Т1IВ ВИI!lЗа.во~у, mіllЙ у біль-

89

ТИС'n'1

тя

у ЖИТ-

~

~ §

шості с,г;ла,дClОТЬСЯ з Жі'ЕО!-; .

,пращею.

Ос ь 'ПСJраЄТI>СП Раї,са }{,РИІве.lІ-

Сlпеlща.'1ЬНИХ 'IexaH ;~HIJ'B, гаРН'lOї 'ВОсЦИ і па,ру ІЮНИ об-

~

h'O за \1е.Ж31:\1И ра,ЙО!-lУ і с,тоТIРУ~ИТl>СЯ

~

~

YlД3lРНИlі І{ОІ:\ІУН:С -

~

соке довір'я, обраlВШИ на 'ІНну.1И Х :~и60рах Iде:пута,ТО:\1

В І

§ НІ ІРОООЧОІ сил.и - БІЛьше \шваються і ,с,трі Ч'КОВЮ1 сіЛЬСЬКОІ Ра/Ди. На фото: al1peraT дЛЯ МИТ-І П,lа,ні Р . С. Кривенко. ~ ~ ота ЧО_lОві,к працює І\ іл орічт.ра.н'С,портеро:vJ ПOlДаються до І. МИХАйЛЕНКО. Т,Я пляшок. На іПере~ньо:vIУ Фо;то В . ГОРOtД'нього. ~ ~./.h.7.и.иН///////.////НН////////Н///.////Н//Н/////Н//НН/Н'...w'/.и.и//.и.и...w'////...w'//Н'н//ннн.и.и...w'нн///н/.ин/...w'н.и.и///АУАУАУАУНННAv.9//ННAV;VН//Н'/ННН///Нн//Н'.и.и/...w'AW'н.и.и/Н...w'Н...w',J

ВИСОКОВРОЖАЙНІ СОРТИ ЯРИХ

був 35 ,9 центнера , на 0 ,2 цеН11не,ра менше вЇ!д Но­

жай їх }1О)lша Пі,ДlвItЩИТИ, ЯІН,ЩО п іщБИlрати ДЛЯ посl­

Чернігі!вський-190 також I1РОХОДШ СОРТОВИlпробу­ ваlНtНЯ в _1962 - 1964 роках . його середн:іЙ урожай за ті роки с:тановНlВ 28 ,8 центнера, що більше від

,ву

ріІІ:vIонJcыюго-777

зна ч,ну

пло­

щу і ПOl:\tІ11НО зб іЛblШ У ЮТЬ ,валовий збіlР зерr-а.

Яр\

НУ льту,ри

Вро­

hiраЩl

заЙ'lають

у

сі,во3:\!і.ні

со рти.

Найвищий Уlр ожай ГОІРОХ:У на :Vlалих Д Ї ЛЯlНll\ах (, І;онку:рс'не со.рrОВИIl1робу:вання) одержано в.і:Д cop:ry

~ГлаIДОВС blЮ1Й ювілейний, з гe~Tapa -

30,2 цеll"l'нер.а.

61.1ьше tВ!l~ Pa,:\~'OН:~blKoгo-77 Іна 9.1 щентнера. Ви.ве­ дений віlН Ула,д.оВ'О-ЛЮ,ll1' lІtЩМЮЮ до СЛЇіДІНо-,е,ел еllЩ ій­

ною стаНtцією з ГіQрИІДІН.Ої .l\о~б~нащії ра:vIонсыш)й-777

та УлаДOlВСblhиіі -652. Нotго ствбло за,ввишки 60-90 СJНtТИt~'іетр І'в . Ноби :vIШОl'Ь В cepe~Hbo:vJY ,5 насіl!--'ІІН (,Р:ІДК О 8-9), на КО-'1;'Р си;ю.;зелені . Вага 1000 штук 1,63-200 11))31\1:IВ , бі.ll>ше BltД Ра,:vIОНСЬНОГО на 40 - 60. При дощовій погоді стебл о менше ПР!l>Па­ дає до зе~Ілі. СТШ'hї!С;ТЬ .пIРО'ТИ Уl раж~!!ня ас,кох.ітозо,~~ вищес ередшя. Сорт с е РtЩtНЬОDТИГЛИ'Й, заЩІв1тає і до­ стигає о~ноч (юно з РЮЮНСbl~;ИІ:vI. СOtРТ УЛrадовсЬtIшй ювілейний IЕа 1973 ІР :'/-[ уже IраЙОlнова,ниЙ. У!Іа,до.rз,ськиЙ -8 та,!\,ож НОВІІЙ сор.т, ра.ііоно:ваниЙ з цьо,г,о РОКУ. По . Вlро,жаitно,с'т і зерна за ОСlтанн І п·я,ть POh:LB перввеJРШУЄ Ра'\ЮН!Сbt!шй-77 на 3 ,6 цен:тнера

Цей СОірт на

на

1972

0,8 цеПl1нера . Зерно ltРУ'Пlнlше. ріlК відносений до пе,рОП8IcrИВІНИХ .

Найвищий Ylрожай ячменю в КОIЩ~'1JЮНО:vIУ 'сорто­ ВlillllроБYlван'ні До3ІВ HY'TaНlc-244. з гектара 49,8 цеНІlнера, БІльше ві:Д НОСі,всьнюго-2 на 6 це~;ll'нерLв.. ВИlве/Де-ний цри СXjреЩYlваlНtні со.рт'і,в Нута:нс-l06 і НЩРЛlсберг-2. HY1ta.hc-244 в;;Д НосЬвсьоого-2 на 3 ДоНі пі:ЗН\lше ДOlстИtгає. ростом на 10-15 CaHTR:vIereploВ НИЖJчнй,

ст!йкіший

ІІІРОТИ

ВИЛЛГillНl~JJ1 ,

колос

доогий,

ПРО~У!ЮИlВlна /-[УЩИlстість на 0,2 вища, ЗеРНО IФYlItнІ­ ше. СОірт HtCi 1973 ріlК раЙOlнова'ниЙ . НаlРЛtCберг-2 завезений з ДаlНії і полі'пшени'Й на Ро.ве:нс ЬІІ{!Й д'осл' iJд)но-селеlщiЙl~~і:й стаlНЦії. У,рожай 48,4 цeНt11H,epa , I1іРИtбillвка .проти нос~всыго-22 на 4,6 ' центнера . Висота стебла 67 саНТИlМе:І'!рі,в, з дов­ ГИІ:vI ,І{ОЛОСОМ, r<lJPHO облИІСІТetНий , ІІІРОДYlКlТИВlн,а кущис­ Т!'СТ Ь BWCOl\a. В l~несений дю персtПсtli\тИіВНИХ сорТіІВ . Y,hiO-:: -по.ХJOi;tжetННlЯ з ФРН . В нашій .ре,Сопу6лі,ці П'РОЙlШОВ ШИlра.кеконtliYlрс:не і ВИlробнИ'че СOtртовиtIFPо­

при сереДIНЬО':vIУ ~р(}жаї 26,9 цеГ1Тіне,ра. Стебло за,в­ ВИШКИ 75-90 СillНТЮ1етрІ:в . ЗаЩВ1,тає ,на 5 д,ні,в і до­

БУlва,НIНЯ. Уро.жа,Й за 1965-.1968 і за

стигає на 2 дні ра.ніше Ра,:\ЮНlСI>КОГО.

н,OtР:>.1і ВИtсІ,ву нOt!ХVlОЮ ВИІС\,ВУ біЛЬШИЙВ 1Д Нос1В1сьного-2 !-;.а 3,1 цент·нера. У, н \ о.н Ctтійкий Піра.ти виляorаНtня. ЙОГО слід ВНJC:,вати гу'С Тіше. Цей сорт ВИ:3lна:ний на 1972

Ула;ДОІВСl>кпй-6

ПlРОХОДНlВ

СОРТОВИtПlР{)ібу,в~н.ня

в

1962-19.64 ро.ках . його се:реДlНій у:рожаи за ті роки 29,5 центнера, що БІльше BЇ!;t Ра:vIонсь,jЮГО на 1,5. 3е,РЕ.О 1000 Ш11УК важНІТЬ 235-260 I1pa'~Ii,B. Для нашої оБJ1rа;~'ті на 1972 р11\ ВRЗlна'ний персле'l\­ ТИ1Вним .

о

Вівторок, 14 березня

1972

В

I\OHl{y!pCtНO~1Y

рllК

'1ІІНУЛИЙ р ік

СОРТОВИll1iробу,ва,Нlні п,ри о,~на,I{I(}ВЇЙ РЇJВний НосiI BCI:ih10:\1y-2, а з б іл ьшою

пеРС'І1еЩТИlВlНИI,I .

с~вlсыго-2 •. Дос.тигає IFі'зН'іше на Д'8а днІ. В НіС OJ\OРОСЛИЙ. стеБЛИtI-;а СejРetДtНЬОЇ виtCОти (90-95 санти­ :vJ·eTIPЇIB). МалоотИі!кий цроти ВИЛlятаІНІНtЯ , а,ле сті,йJ\і­ ший віщ нос!t8lcыго-2. . Нолос Ce,PejДlНbOЇ до.вжини з дов,ги:\1И ОСТЯі:vIИ. На 1972 P~K ВИ3lнаlНИІЙ персtПеJ(­ ТИ,ВНИІ:vI.

н,Уl тан, ;:·404 по врожаitнО'с.ті перевищує НО':;Ї'ВСЬ­ кий-2 в ce~HЬOMY за ЧОТИlри РОI\И ,на 1,1 цetН'Mepa при врожаї

38,8 ЦЄ'IН'1'нера. Найвищий Вірожай щюса ОідержаlЕО від БОРТУ Ми­ ,poH!JвicЬ'Ke-51 42 ,8 цеН11НеІра, або б4Іьше вlід' Весе­ лOtПOJдO\ЛlЯJНtСЬКОГО·38 ,на 5,5 цеиrНetра. миlра.н~в'сы\-511 доотигає

о

НОВЕ життя

два

дні

піlзніше

від

ВП-38 ,

ст1йкіше

1973 pltli

ра­

Найвищий врожа&і І1РВЧlJ\И одержа,но в!ІД сорту ГЛОірІ,я 25 ,9 цеНlмера, або БІльше віід ІП:шилЬв­ ської-4 на 6 ,6 цеН!Тнера . Вlt,ЦР!IЗНIЯЄТ'ЬСЯ Глю!рlя ви­ ЩИI:vI POC,ТO~1, дос.тигає на два ДНі пізніше. На 1973

ріlК ра,йонова'на .по І-й зоНі і є пе,РСlпеj~ТИlВIНОЮ для нашої ЗOl!-;И. Ша;тил!t8lcЬtка -4 і ШатилЬвсЬ!~з-5 зали­ шаються

ооНtОВНИI:vJИ

райОіНОІВ3JНИІ:\Ш

С'Otрта\!И.

СОlр,т

БогаТИIР ,перевetдetни.й в районований без пе'РВИIlltНого

наСЬН'НИlЦ11ва.

На.~вищиtЙ

вро'жай

зt!lрна I>У'КУIРУідЗИ о.держ3ІНО

B liд ГІ'брида ДЕIІIЦРОВ;СI:іJ\ий-438, з г€t1ilTapa 74,8 центнера. Більше від БУlковItИlC.I>КОГО-3 на 17 цент­

,нер!ів. Уlрожай зелetН, ої маси 498 ЦеіИ11нetрllВ , б.lльше віlД БуIкоІвнlнсы\ої,33 па 83 ценТІНЄtри . Ве'Гelта,цJЙJНИЙ перlЮІЦ ДО ловної СоТ иглос,ті -

опе~тНІ~НИЙ.

Необхщно

135 д~:.!iв . Г!бjрцд пе,р­

Іірове'с,ти

ШIІ!Р()ке

ВRQробу­

ваіНJНЯ ИОГО У виробничих умовах.

завідуючий

м,ОС,IЮВСЬЮLй-121 пфоха.ди,в са.ртовипроБУIВ3ІНlНЯ в 1967 -1969 ро!';ах. Се,р~н!й Ylрожай ЙО[1() в ті РО!іИ

року

на

~РQтивилягаlН'Н'Я, 3~PHO ~РYl!llніше" На ИОІ!-;оване по обла'ОТJ.

ділыпlею ••

о

М. ДАВИДЕНКО, переяслав-хмелыпІькоюю сорто­

о

3

стор_

О


НАШ

БЕСІДА

КАЛЕНДАР

У'країНСЬ!іИЙ ху.дожник О . Х. НОdіИJ;,ВJСЬ,I\ИіЙ ЩО

8'~Д(Х\1ИЙ,

П .ТіДНО

ян

ми­

п-рацюв3JВ

у

щтаіТУ НаЛlфорніп

рLз,них Ш;.І:!-~рах Ж!l'ВOillИСУ. Ио"VlУ належа,ть ЧУДОВО ВИlІЮЕо'Іні пей­ зажі,

lІортрети,

Т6:11ати'чні

тини,

деl\ора:ТИВlНО1дОКУlМен-галь­

1\0.\~ПОЗllцFi, натюр;\IОРТИ. Наро,дИlВСЯ НовакіlВСЬКИЙ в селі Слобо:до-ОбОДівцях на Ві.н­ IНИЧЧИlні. Та . :не .СУ\ЦИЛОСЯ ЙOJ~1У жити і працювати біля pi~HOЇ осе:nі. Доля заl\инула ЙОГО у Нраl\ів, де він за,к~нчи,в Аlкаде­ .\lію };,рас,ЄИХ мистецтв. Потіё'.l

по'ве'ртаєтьс,я на У,wраїну, на­ зав'жди осе:шВJШИСЬ у Львові, з ЯЮf,~І пов'яза,ні роки ЙОГО творчого PO'3NBil'Y. Після ВеЛИI-:ОГО Жовтня };ра­ щі ль,вilв:см; ! ХУіДОж.ники, відір­ вані ШТ~'ЧНИМ КОРДОНО:\( віід Ра­ ДЯН~ЬhОЇ У,у.раїІНIІ, незважаючи на ТРУДНОЩі, переШI\ОДИ, під­ ТР ИI:lІували I\ОНТ3ІI-;ТИ з YI-:раЇ,І:-­ Р3ідЯНlС.blJШ:lШ

:\lІІIТЦЯ:lШ,

Clтежнли за уопїха,:\1И СіваїіХ ПQбратюНв і ,ра\дlли .з НИХ. ДО , І\ИХ .\штцІ:в Еалежа,в і Но­

рюва-ти НИ ,

ВНУітрїшній

ло'!\азувати

до

жюрі

l-;ал:фо· рн!Jkьr:ш..!

з

Ві\ЦНlРИіто

н l:оть ЧИ неВИlНність оБВИIГУlва,ченої .

дач фJло~офі ї 'в УIН:lве,РСИlтеті, стала Н'О­

риці

l-:ас-·е,:llаіТ .;, В.

АI!lіДЖР,lа Двві'с безшежно ,вдячна вІ : 11'\1, хто бере У'Іа,с,ть н :РУіс і за !l ~.віл ь­ нення. АлеМУ')f(!НЮ ,IЮ:\I'.\'іні'L11НУ хвилює не її о'собисrа доnя. Н3ІМПalнія за за';-:ІРИТ­ тя та,к .званої «СЛ,рави» .~НtЦжели Деlві.с», Яіl\'l розгорнулась у США і -в багатьзх ,'НШИХ f;!раї,на,Х,Сtназала 'ВО1нав ,Hej;la'BIHb'O~IY )інтерв'ю опеціалblН'ОМУ корес;пощ~ен­

j)с)Тьба !1іР()ТИ cal'V\,oro Іfш:nіlталіс,тичаюго .131Д'У, проти 'ПlраIВ сl'НЧИХ 1::01 Сll1А, пні, Н3:11агаючись збеlрегти ·С,ВОЄ IП3Ну,ваIНlНlЯ , сис'те\IВТИЧIНО фаб,РИIКУ ЮТЬ СУ1Д,ові СПlра,ви

де

піlДi:l1ріlваEJТblСЯ

поч,алосп

Т<І

в

Пlро

Са:н-

Н С\ 'д

Анд -

що

са,\1е

те,

чення

ВІ::!ІУ

,ПО' I .,.1С1цено

на

уо6Іlвст'вl»,

Джонат ана .

'сфа'БРИ'КУlва,ВIІІИ

ПіРОТИ неї оБВИlНlу'вачеНIНЯ, ,ніби ,пі-столети, з Щ;ИI :l1И Джанатан з'яви.вся ІДО ,суду, бу.ТИ І;У'І1.1еНі ІІа її 11.\1 'я. Т:ринаіД1\ЯТОГО »(,О:В111,1] 970 рш{у Ашджелу ДеВіС С\іреIlIтували в НЬЮ-ПОР,І ,У, а ' поті,:l1 вида л н

Редактор

f

БРОВАРСЬКІЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТ

: і

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

І-:ОЖ роботи «Весна в селі МоГИ.1а», «Пробудження», «БагатС;НЗО УІ,раїни» та інші. з,на'ЩЖІЮ, ЩО Hobalhi.B-сы\йй перший серед :\1И'тц!JJв З аХ'l,дн ої у,краї,f~И зверну,вся ДО образу В . І. Леilіна . Збереглися ес,к~зи до за:ДУI\lаної ним велиної КОМлозицlї, ЯіКа .\1ала зобразити

'Ч:ОТН'РЬО:{.1{) р: ж І; 'о ІВ'І!ЇІ запи'с, Т:Р'И 'UlВ'И'.1,IЮСТ ; Р'УХ\' іМ,3'ГIН і Т -о Ф о І! ,11 ої ст.r~:'ЧКИ. .\\а,І;IС И· 'м3.1ыla .108г от а ЗВ\'Ч3НIНІЯ щ,н :є ї 'касе ТІ! 12 го;ЩН.

І.l л l,ча на тлі багатолюдної роб іТlничоІ деМОН:Сll'рацlї.

На фото: КОНТ'РО,lер ВТК В. Лу-

Заслуга Новакі'вськ-ого полягає і В T-()~1iY, ЩО ІВ!ІН засну;вав ХУДОЖНЮ ШІЮДУ, де п:рищеnлю с

касевич пер.ев:ряє ,но. ВИ І Ї!VI3,!,)j·:ТОфОН.

ва'в уqняlМ ОМЗlК ДО оволод!ІН.НЯ реалIIСТИ,ЧіНИlМ ,методом, ор!є.Нту,вав Ух ,га мистецьке ОС1ЮЄН1НЯ

О. БО,Р\lотова. (ФОТОХРОіН:'І;а РАТ АУ).

3IВер(r.aти~я

3

і

КОНЦЕРТОМ

-

j

ІХа.ти

а,в,ТОЮj1С(Щ М

І

.нацІонального

~іЯI,lЬ1ні

миmці

ВеШliко;(име:РIС Ь­

гно-блегlНЯ, то створенІНЯ такої ШІ\ОЛИ є грО:\1а\дськru.~, пат рlо­

;К'О'ГО Бу. ;J,ИiНlКУ ,ю}".lЬТУ:РИ po;;mo-

ТИЧЮ!,~1

q·а.1Л Іф,]10'l10IВlКУ до феСТИJВlа.'lЮ

до

подвиго'\1.

О. Х. Нова'к і'ВlC ЬНИЙ не дожив свl:'Глого дня воз,з' є,днаннп

захLДНОУlкраїнсь,ких

зе>'\!е.1Ь

з

Ра,Дя-нс ькою УкраіJною. Та КОЛИ наотав цей день, краЩі ЙQГО у,чні

ПРИl~1!ІО.жили

посІян!

ГИ'\1

зерна. І сьогодніL:ll' я Оле,I\СИ Ха,рла,~1Iпllйовича Новакl,всЬ'кого згаДУЄіТblСЯ

в

наРОАі

з

бо­

€.

ФЕДЯН.

ЩИlрою

повагою.

ХjТ\' ОЖНЬОЇ ,еа'мо[lіялыIості,' , ІІІРИ­ Clв,лче:н,и! у 50-lРlіl'lЧЮ уrпворе:НIНЯ СРСР. НеЩО:,JаIВIНО .вони заві,та­ ,111 з ,ІІОВ ИJ\І К ОІнце<Р'ТЮI ;('0 'ІІІі)' -

l:ШIНИU,:IВ СЮ:l

Бо'О ри!к. В Їх л'р'(щра'~lі }'КlРаїlнські н,ар'о.:\­ н,Ї та ec:rp'a,;J' H IЇ ,пі' С'ні, 'гво,ри р'а­

бр,аllн,і-х

IХВ!1lз.lО

:

секрета'р,

f

і

рахіВ'НИК-И<l'СИР.

:

t................................

~

Адміністрація.

:

~

СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА

ПРОВОДИТЬ РОЗПРОДАЖ ВУГІЛЛЯ марок ГК, ПЖ, ДК, АС за готівку з доставкою додому за рахунок покупцUl та різним організаціям по без­ готівковому розрахунку. ЗвертатИlСЯ :В !{ОНТOJРУ МСТ на аідіресу: ,м. Бровари, вул. ВОРОВ'СblКОГО , 16, а також бе-зпосере:ДIНЬ,О, 'на лі-со­ СХіЛC\lД.

ВИlюиували С'О.1іІСТИ

В. НЕБРАТ,

ПОТРІБНІ:

ЛІСОТОРГОВИЙ СКЛАД БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО

.

_._._._.~_

....

ПравліJDfЯ МСТ. _._._._._._,"_._._tJ~."""",~

І

СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ПЕРЕСУВНІЙ МЕХАНІЗОВАНІЙ КОЛОНІ H~ 503 ТРЕСТУ «киr, ВСIЛЬСПЕЦБУД»

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

аН­

C3lМililb. Опде'Clк' а'ми 3'УС11ріди r.l,JlJla чі Т.1;К'ОЖ .ВИlСТ:}lПИ ЧИlfді:в 1'.1 Р)'ІМ О'Р И!сrгіlВ К . КО!НІД'Р атю;к і В. Ма'д,ют'У. Не,за,б.а'РЮI 3ірrrис,ти БщрИ!ка ,вИ!СТУlп..1ять пе'ре1Ц су<с іС\.1 ми.

.1.ЯінськJIOХ IКОМlпо:зитор,і,в H~ NЮ-

постійну РОБОТУ:І

r~~~~~~~~~~~~~~#~~~~~~~~~~~~~~~

.ре(шуб.'lі.к.

:\І, о .т(ціЖІниіі

ГОСПОДАРСТВУ

f

: і

ШОфери,

:

,...,,~~..,. ~""''''''''''-=-..?'...r-~

Рі. В а,р€ш,ч,еIНIКО , К. Т'!\ач~НlК'О і Т . КРИКУIН,;JіIВ(ічиіі к,ва, р , те'Г та Іво':"а'1Ь'НИЙ

::

зу­

Адміністрація.

ДО СУСІДІВ ва поеrг.ів

1 .:\0

БРОВАРСЬКОМУ

ПІДСОБНОМУ СІЛЬСЬКОМУ

:

цре-су:

ЛИІН'КИ «Шко,та-і'lГте'р,нат».

,..,~_

Ще ,3 МИlН'Уiil'ОIJ10 :РОІКУ СIIJМО­

жорС'ток-ого

Іна

~!. Брю'вари, ~)'.'I. IIl. ~вченка, 2,1,

Ф ОТО

у них інтерес до на­ ЖИТТЯ, P~ДHOГO краю.

соц,іально.го

тюре-:ll",

'ВОіЦIНО'lа,с

...............................#

f на

технічки.

жи,вої нату'ри 1 глибоке розу- IIПUПIШIІІIIIПlIIIJ.П!ІІІIJIІІПППlllllllllfllIIIШШIШIIІІ~ГIШI '\т'і н'Ня кла'СИIЧНОЇ с.пащщини, ви- І' IШIIІІIІІIIІІIIШIШIІІIIІІIIIІІIІІIIІІIIІІІIlПIllІUlI жив

І

Це

С. ЛОС€В. (ТАРС):_

~

: І(и,ЇІЮ1-;К!\lЇ! ор.1С,Н;) ТР \';\ОВО Г О Ч е,р . Прап о, ра « І(С:\!У;IІ '.с т»

2-,го кла:су «ІОп:'те :р-2.Q1 "С те ,р е о». Но'ви'іі апар ·з'т ~13Є

вl,н

,ОУ1дів

ІПта'тз'х .

І. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

віп.ниЙ поезією І. Фра-Еlка, :\10НУ':\1еIlтальні пО'ртрети-нарти'ни «ВОЛОДЩР гір», «Дов6tyш», а та-

що

в 'язнів

проти ,всіх j,наIКQI\ШС·ЛНЧИХ .

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ

Ylмо'вах

полl'ТИЧIНИХ

СИСітеі:\1И

QJюлучених

ви-

в

всlос

Борот!>ба за негайне 3іВїльнен­

НЯ 'B'~ix 'полііТИЧНИХ В'Н3НЇIВ У цій '!':Jраї ­ ні це ,не тілы-(и' · 6ар,0.тьба проти аlН­

А і\НII.:1,же.ту ДeB~ ФРБ Iназва.'10 «'Сlп і,вучаСІІIJ:I\ею

~ЛЯ ~олі

У СІl1А.

~JJ.ла шюпе.рти:за. 'В,БИ.13 ЙОГО IПО;11іІ\еr~с мш

\1 :,с т1

СУідилище

свііДЧИТЬ

і,стеlрії,

,се'р"fli!!и,і{

зважити,

IIШlша­

IBQIHa,

:\IУ'Н!IО11I\ОЮ ·і ІВ :І;JJІ\РИ:Т'О віlДкинула [,снуюч; ПОlРЯlД:!іII, ш,і 'ЩJИiріlкаюrь її .ріj;l,ниЙ негри­ ТЯlН~I>I-:ИЙ народ lJ:a п.РИlниження і ст,раж­ даIН.ня . Влас,ті Зlнена,вИjДЇ,ЛИ ~ндшелу за те, ЩО ,вона ЯСІНО :вка,зала на необхід­ ні,сть рішучої lП):ютИ!дії спроба,\1 :реа,!Щії і ФБР обеЗГ.1:а'вити 1Ш3В ОЛЬНИЙ ІРУХ з до­ ПО:lЮГОЮ і поліТ!І'Ч'!lИХ уБИВСТLВ і тюре~!іНИХ

П ривертає увагу, ,НЗJпри'!{лаД,сте,реофОIН' ;Ч«Ре,ВОЛЮІ\їонерна» твф, на"а 'ГНl:ТОфОIl3

Ннщо

,ЩО

, І; У.' І,П,

штучно

ненаВ І!,::ті

дани.

,п'рзцював

'те,

ТИІНШРОЩ\ЕОЇ

а,т,}юсфера

p-і IА IНИ\I, са;'Vl0бут,ніl.\1 почеР,ІЮМ, fI( 'С[У;Т Ь зарп~ не:з.вичаЙної енергlї, пройнп:тl л\ричн[-с,тю, теплоТОЮ, велИІ{ОІО любов'ю ДО лю-

хову.ва-в ро!дного

за

Н У'В. БуіВ убlниіі і 'С~lД1ДІЯ. ХОЧ, Я:К ПОІ:а-

ВСЯ

та' !іИ:\1И є IІШ:\1іIРИ реа,lщії . Із 104 «lСІвіIДl\ іі В» у опраВі Аlн!Джели Деlві.с щонаіі:VІЕ"І-',ше 60 є. !l!iТЮНI!і:\1И аге.нта,.\ш 3':l1ериJ;3Iнсыїї охран)ш Федераm-іНОГО бюро po :\c:! iIД)~Ba'Нb. На:Й1И1раЩИ:lШ з ТОЧl !іИ

, ,;' авт;олишню

ЇЙ

\"в'НЗlнення.

желою ,1еві іС,

ПРI!РОI~У у і3'Сій її ~pa-ci і вели­ чі. Иого ,роботи позначені своє-

,2Vютя.ть

Т'Clв і ТАРС у Cal-Хосе, ,має Івелике з на­

Хо се,

люди­

ВJIаС ТШ\I.

Полі,тиЧlНИЙ x~palКIH~p СУ:ДУ !Над Аид­ ше.l0Ю оче:ВИЩIНИЙ. Вла,:ть і'~1LУЩі в A~1e­

П УСТИТ И ІНа ІВОЛЮ «'С ОЛЕЩЩД'СblКИХ {~paTiIB» не ші,ЗН11Ш ~}: () 12 .. 30», це були оста,нІІі ,слова ДЖОIІШlтана, ІКОЛИ .віlН ЗаЛИШd.В С:-1Д. У 'д,ворізав' Jl1ЗЗ.1С\'С Ь перест.рі.'l'і-; а з ПО.1 іl \іє.ю, лі,д 'Ia~ ж;ої ДЖOlнатаа- 'заги-

ПII:а

віIДТВО­

світ

І-;ан.;щда,та.ми

:vrужньою а,МеРИIКСІІНIСЬіI-;ОЮ с·пинено. Та вони аж ніЯI-; не вЩшови.'1ИСЬ вІIД Clвоїх ПЛЗJнtв учинити СУ!ДQ,вуро:щраву ~~ alД АНlДже.10Ю Дев іс і добитf!.СЯ ЗЖУIДЖelННЯ її до Д ОІвіч ного

.

ва,l\ів'сы \ й•. ХуіДОЖНШ: р.еаліОтичного, де­ :\10J;,раТИ'IНОГО НШПРЯ:\),J,у, О. Но­ в3:І;івIсыйй пра,n ну,в бути ближ­ життя, .сучасності,

В .lастеЙ

12

ЧО.l()вій\, яше ві.цБиJраfJ1'ыся З3Jра/З, є заlПеклі аіНТИI\ОI~ІУlніс;ти 1 расисти . Це щюрі має ви:нес.тн Clв.оє рlшенlНlЯ про ВИІН-

несену на,д f;О\1уніс.ТIКОЮ,

пильно

че до

ЗСIj)У

,погрожували АіГ'джелl С''>te(РТIН()Ю JЩРОЮ. ОбвИН .УІв а'IeiПIIП , IВИСУlну,ті ІПІРО'ТИ Ан.;(Проте :\101'УТіНЯ JCВИЛЯ []РOJТБС:ТVВ в УСЬОже'л!!, на :с'тї .1ыш беЗl'ЛYl:щі, наСI,:і.1ЬКИ й :\1У с;ві1'і проти ,Піідготовлюва,ної рroцра -С,1)рахі ТЛИIВ і . Пов'язаlНЇ 'ІЮНИ і з долею БИ зl:рващі ЗЛОЧИНІні плани расис.тl'В. Ци «'СОЛЕJДа~Сbll-;И'Х ,б,р а:тіIВ» ТРЬОХ не'І'РИ.\ІН ДіНЯ:\1И за,IЮНQдаrвчіз.оори Кзл:фOJрнії :11янсы\хx юнw,; ів ДЖОі~жа ДШЕщсона, прийняли закон про С,К3'СУ'ВШННЯ в ЦЬО:\1У Фд1та Дра':\1IГО і Джона Нла:Т'Чбтта, ЩО штат І С·:\1'еіРl1Н ОЇ ка:ри. ПраВІда , поки що були ;зак~уцжені 'за бреХЛИІВЮ1 о.БВИ'Н'УIВ·аваЖlI-:О с'каза,ти, чим бііЛьше t:ерувалися ченннГVI ДО'ГРИlвалого УIВ',}юнегн:я і 0'10за,коно~авці: чи то бажа!f;IНН\'І не допус.1ювали ІВ ТЮJЛlі ·COJ.leдalД Іполітичну БQТИІТИ ВИll\она, НIНЯ вироку вбивці Роберта ІЮ1'ьбу ІВ' язнів ,за ,ової 'праlва . І{е.ннеді СіlРХCllНУ Сі,j)XШНУ, засуджеНО\'IУ Вранц і 7 ,сеjJlJ]HЯ 1970 ІРО:КУ брат в ЦЬО:\1У штаlТ! до смертної '1\а'РИ, чи то ДЖQрджа Джеl-lСОl'lа Джона,тан ДЖffi\СОН боязню ТОГО, щО Щ.шв·аіВа розправа над іІЗ зброєю ІВ Іру,ка х ]іlДе,j)СIП ІВ БYlдИ'НОК А'Нlдже.l0Ю Деві,с ВИlКЛИЧ€ зброЙНі нег:рисуду ІВ .Qа:н.,РафеЛі, іде IвіідБУIВав-ся IІ1РОТЯ!I:::м:і за:ворушення по в.сій I\раїlнl . це: інаlД ТIРЬО\1а негр3J~Ш. В!ІІ-' з,віль'нив ОЧi;'lВИДНО, В :іДіlІ1рали свою роль обиtЦва їх і ,Jl)РИlХОПИlВ ,з собою IП'ять'ох заложнифаJ-;,т·ОІРИ. ТаіК чи іlна,INпе, ,РУІ-;У натї:в, заКЇІВ, у ,TO:WY ЧИС.lі ,с~~дю. «ВИCVIагаю rви-

кар­

ні

СЬhН:\Ш

РеЙ:Г 3:НО~1

ТЕМИ

Славна дочка американського народу

ті,

(ДО 100-РІЧЧЯ ДНЯ НАРОДЖЕННЩ

тець,

МІ~ИАРОДИІ

Отже, Ан,Дже'Лit Деві,с ,вийшла, LНщреш­ J і;з-ті'IЮНЬ тюр.\ш: п:щ :ЕаТИС;IЮ~1 a~le­ :РІ.);а,Н,:h'!ЮЇ і .ЛІ1ЖІна,рОі,~НОЇ ГРО\lаДІСh!ЮЇ ду,шш СУ,Аові вла'сті -були ::J.:\lушеl!іі ;"вlль­ НІНИ її піlД З:1-ста,ву. Більш лк піrвlТOJра року l\аліфор:ніJkbll-;j ра'сис-ти ТРИlмали С131ВНУ ДОЧІ\У 3::\щриI\3Інсыгоo Ha,po~y за гратами бе з суду і сЛіlдства. Мрююбl:СИ Іна '10.11 з губ е:РllаТ{)1РО'~1

О. Х. Новаківський 3

.кА

начальники дільниць С3'нте~нічних робіт, виконроби,

інже-нери-сантехніки для фінансовому відділі,

роботи У виробничо-

за,мірнНlК,

сіJlЬКОР,

іlнженери-кошторисники, газоз,вар:ники' і елеКТРО3'вар:ники Івсіх розрядів.

Є.

різ,норо6ітники,

електрики,

БJlАКИТНИй. ~==EHPAH~== ВІВТОРОК, Перша

14 БЕРЕЗНЯ програма

ПГЮ

9.30 -

Програма передач. 9.3,) Новини. 9.45 Для школярів. «50 піо· HepC~KHX вогнищ». Те .'1евіl\'їорина ! історії Всесоюзної піоне РС ЬКО"і органі­ заціі імені В. І. Леніна. 10.00 Ко· ЛDорове телебачення. Телефільм-спек­ ТІ.К,lЬ «Кам'яний гість. . 11.00 Ша· хова школа.. 12.00 Концерт зас."у­ женого самодіяльного ансамблю тан­ цю УРСР <Ятрань> . 12.40 ДОКУ'lен, тальний телефільм «Я люблю цю зем­ .110>. 13.00 - Новини. 15.55 - Програ­ ма передач. 16.00 «Сторінки героїЧ­ ної .:Ір ами» . К . Треньов «Любов Ярова •. 17.00 Для школярів. «Лети, наша пісне». 1ї.ЗО Передача «Здо­

ров'я' ки на сь"ий

vія).

18.10 -

батуті. Те_,ематч. 18.40 ун іверситет мільйонів.

Маленький фіЛЬм

110ВИИИ.

18.00 -

концерт.

19.20 -

-

Стриб·

Ленін­

19.10 -

Художній

.ПОМИ.,ка

резидента.. (І се· КО,lьорове те.lе6ачення.

20.30 -

.РосіЙськиЙ романс>. 21.00 Програ­ ма .Ча с~. 21.30 Ко.1Ь9рове телеба: Ч (·~ННЯ. Ч~l\1піонат світ)"' 3 фігурного катання. (Передача з Калгарі). По за кінченні

-

нqвини,

Друга' програма

11.00 -

Теле візійні вісті. 11.15Т ".lеФільм «На ПРИОКСЬКІІХ тера<:ах>. 11.35 - Шкj.,ьний. .екра>!. Фізика д.1Я

учнів

7

клас у.

е.lеКТРIІЧllі кола.. 12Л5 Художній фі~lЬМ «Королі, регенти блазні:.. ІЗ .ЗО - «Екран молоднх,. 14ЛОКонцерт. 16.55 -- Наша афіша. 17.00«На f().'1QВНИХ напрямк ах п'ятирічки:». (Донецьк). ІЇ.І;; Л\у.lьтфільм «,\ \іс· терія Буфф.. 18 .00 - На допомогу школі . ~' KpaїHCbKa мова. -.:Поняття

«Електричний' струм та

мовну

ріанти

норму

та

СТlілістичні

мовних засобі в».

і8. ЗО

-

ва­

Фільм­

19.00 - Інформаційна програ, «Вісті » . 19.30 - «Дніпровські ме·

концерт.

ма

.10дії».

Телефестива"ь художньої са­ MoAiR.lbHOCTi Дніпропетровщини. (Дніп­ ропетровськ). 20.20 - .Екран '1<>-10' ДИХ'. (Харків). 20.45 «На добраніч, діти! •. 21.00 Програма «Час». (М.).

21.30 -

В. Собко «Голосіївський .,іс>. Те.lеспектакль. 22.45 - Вечірні новини. Програма передач. СЕРЕДА, Перша

9.30 НОВИНИ.

ня

Д.1Я

15

програма

Програма

9.45 дітей.

БЕРЕЗНЯ

передач.

Кольорове

«Приходь,

9.3;;-

телебачен,

ДОРОС~І]ИМ про дітей. Проб ~lеМlI есте· DlІховаНIJЛ. 17.00 Для lllКО· ля рів. .Веселі старти». 18.00-Новини. 18.10 - «Наука сьогодні». Науково­ пі:1Навальна програма. 18.40 .Пісня не rЮЗ.11)'чнtься з тобою». Концерт за зая вками глядачів. 19.',0 - Художній фільм ,Помилка резидента>. (2 се· рія). 21.00 Програма «Час». 21.30На здобуття Ленінської премії . На-

артист

СРСР

Свєтланов.

~~3~!Н;. Спортивннй щоденник. 22.50Друга

ІІ.З,.' У ЧНl' В

-

~Дopoгa

на

Звертатися

вісті

Кітеж».

ро~витку

народного

раlНИ

в

дев'ятій

.:lIтен.

<Сонечко».

госпо да рства

Ук.

12.05-

п·ятирічці..

Y.Kp~IHCbKe кольорове те~1ебачення ДЛЯ В.

12.35 -

.1іс».

Собко­

Телес пектак..'1Ь

IЗ. 50 .Весела естафета». 16.55 ~ Наша афіша. 17.00 - За накреслення. "'11 . ХХІУ з'їзду КПРС. «Пропонують раЦlонаЛІза,:ори»..

(Запоріжжя).

ІЇ.30

- ДЛ~ Дlтеи. «БІлочка книгоноша:.. (ХарКІВ). 18.00 - Для дітей. Телефільм -Циво·гарбуз>. 18.30 Телефільм <750-а весна>.. 19.00 програма «ВІСТІ'. (Донецьк). 20.45 ДІТ И!».

21.00 -

- Інформаційна 19.30 - Концерт . «На

Програма

добраНіч,

<Час •.

(М.).

Художні/! фі.1ЬМ .Матн,. ВеЧІрні НОВИНИ. ПРОГjOама пе.

на адресу:

І)(ати автобусами H~H9

11.10--

гра'д

ШКІльний екран. Історія дл я 10 К.'1асу . «Основні завдання

.:Го.rюсіївськнН

ОХОРОННИКИ.

програма

Телевізійні

11.00 -

ТеЛ~фіЛЬМ

21.~0 . 10.15 22.05 візити •. редач.

казко.

'- Художній теле фільм «Два 10.35 - «Робітнича честь . '. Теленарис. (Передача з ВорошИ.l0вграда). 11.05.,\\узи"на афіша.. 11.55 - НОВИНІ!. 16 .00 Програма передач. 16 .05 тичного

РОДІНІЙ

м. Бровари, вул. Металургів,

4II1·e8'_'_'_'_'_'._'_'_'_'_I8..

м.

вул.

11

БРОВАРИ,

I(HЇB'CIJK3.

~_a"'~J_'_'_'_~

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $+. . . . . . . . . . . .

І

БРОВАРСЬКІЙ РАЙСПОЖИВСПlЛЦI

! І І

ТЕЛЕФОНИ: віддl;.lв

....

. pe'l.aKTopa -

(lІзртІRIlОГО

~

ЖИТТЯ,

і

..::~:'::I:~:y~A РОБОТУ.

!

"а,в. ПРОI])lКIТС1ВИМ

і

маЙс.те'РК'ОIВlбаIClНЮIГОЦlВХУ,

і

б'ази IраИrС'ПОЖИіIЮПЇдКИ .

CI!\IJaJO')!

3а довідками звертатися у вщділ кадрів рaJtспожив- і

спілки на адресу: м. Бровари, вул. Кнївська, 149.

і

Адміністрація.

і

~ .. :t........ ,.. . . . . . . .4h і

«НОВАЯ ЖИЗНЬ. орган Броварского горкома

г~~~~К~и:~~~~.. І

Советов депутатов ТРУДЯЩИХСЯ Киевской области.

у вівторок четвер І суботу.

Коммунистической

154.

І

Адміністрація.

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

НАШ2~:о~~:СА:

4.

на промвузол до зупинки РМЗ.

1, 41

19·3·82,

заст.

промисловості,

партии

-

УкраИИЬІ

городского

редактора. І боти), масової

ро·

ретаря

и

районного

фотокореспондентв

- 19-3-18,

віддІлу

- 19·4.67, сільськ.

вІдповідального

господарства

, .

сек·

- 19·4·47.

.."....~---~---

Бреварська друкарня, КИЇI!СЬКОЇ області, вул. Київська,

154.

Телефон

-

19-4-57.

3a~l.

1119-9005.

32 номер 1972 рік  
32 номер 1972 рік  

32 номер 1972 рік

Advertisement