Page 1

СЕРЕДА

10 квітня

2002

р.

N!! 31 (9333)

Виходить 17 квітня 1937 року

з

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраціі

Народився

21.06.1956

року

в

• розпочалася із засідання міської виборчої комісїІ, ; на порядку денному якого розглянуто п итання ; про визнання повноважень депутатів міської ра­ .. ди ХХІУ скл икання , міського голови . З інфор-

родині

війtьковослужбовця. Українець. Здобув ви­ щу технічну освіту. Близько 15 років служив у Збройних силах . З 1989 року працював

мацією з цих питань виступив голова місько·І ви­

слюсарем, інженером на підприємствах Броварів , а згодом трудовий колектив об­ рав його керівником малого підприємства.

« Н ового

С.О.

Орлов .

життя"

У

ми

попередньому

повідомляли ,

що

ча Антоненка, а також надрукували список депу­

татів усіх

.

у Броварах та Броварському районі, голо­ вою якої обрано В.О. Антоненка . За час

іс нування Асоціацією було

комісїі

номері

міським головою обрано Віктора Олександрови­

З 1997 року підприємцями малого бізнесу, людьми, небайдужими до долі інших, було створено Асоціацію християн-роботодавців

свого

борчої

40

виборчих округів міста. Члени ви-

борчої комісїі одноголосно затвердили відповідні

рішення про визнання повнов~ень депутатів та

надано

допомогу багатьом жителям м. Бровари . З 2001 року був одним з ініціаторів гро­ мадського руху ''Разом з Києвом". Сьогодні вже переважна більшість броварчан підтримує цей рух. Останнім часом працю­

.• ..

депутата України. За активну грома,р.янську позицію зазнав утисків з боку владних та силових структур . Сповідує християнську мораль . По за­ партійний. Одруже ний . Має двох дітей.

.

першо'І

сесї1

міськоі

ради.

Було

ухвалено

рішення про визнання повноваже нь депутатів та міського

голови.

В.О.

Антоненко наголоси в на

пер ш очергових нев ідкладних завданнях, які не­ обхідно

найближчим

депутатському

ча сом

корпусу ,

розв'язати

виконавчим

новому органам

місько'І влади. На закінчення сесї1. усім народним

обранцям було вручено методичну літературу, а жінкам-депутатам

-

ще й квіти . Приємно відзна­

чити , що в- складі міської ради

XXIV скликання 17

міського голови.

жінок ,

В урочи стій обстано вці міський голова В . О . Ан­ тоненко склав присягу посадової особи органів

скликанні .

місцевого

варчан привітати новообрано го міського голову

самоврядування

раінському народу,

вав гісмічником-консультантом народного

Новообраний міський голова продовжив робо­ ту

на

вірність

Конституцїі України ,

ук­

що значно більше,

ніж у попередньому

До будинку міської ради прийшло багато бро­

на по­

В.О. Антоненка, котрі вручили Віктору ОлексанД­

дальший розквіт нашого рідного міста та всієї не-

ровичу хліб і сіль, побажали вагомих зрушень у

залежної

держави.

Гол о ва

міської

виборчої

ком ісіІ. С.О . Орлов тепло привітав В . О. Антоненка

•з

цією хвилюючо ю

подією

і

побажав

творчих

розбудові рідних Броварів , зростання добробуту його жителів .

іхів на цій відповідальній посаді .

се НОВОГО ЖИТТЯ».

Номер виборчого ок

Прізвище,

ім ' я по батькові

г

народ-

ження

Бобрицький

N21 Богдан ів ський

N22 В . Димерський N2З

ТЕПЛЮК Микола Ма

кович

Гоголів ський

АНТОНЮК Валенти на Г

N24

КОСЕНКО Ан атол ій Тихонович

игарівна

1958 1964 1954 1960 1940 1937 1953 1955 1957 1956 1950

Вища Вища Вища

Вища Вища Вища Вища

Вища Вища Вища Вища

Перший заступник голови Бр оварської айде

Жердівський

N 25 ГОРБАНЬ Кате

ин а І ва н і вна

НАКОРЧЕМНИИ Вячеслав Гео

БЄЛЯКОВА Людмила Ми колаївна

N26

МАЗЕПА Володими

Ми колайови ч

ПИЛИПЧУК Ігор Ми хайлович

За з имс ький

NQ7 Калинівський

N28 Калитянський

АНДРУЩЕНКО Г

N29

МО РОЗ Стані сла в Якович

и г арій Федо с ійович

СКОК Микола М акс имович

1956 1968

Вища

Ст ом ат о л о г Та рас івської а м б

Вища

Вчитель Тарасівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

1961 1952 1975 1949 1955 1 9 44 1957 1937 1958 1960 1949

Вища Вища Вища

В ища В ища Вища Вища

Вища Вища

192 9

В ища

СТР И ГУН В ікто

ТІТАРЄВА Га лин а Во л одими р і вна

1 936 1 9 48

В ища

ДЕМ ЕНК О Анатолій Володимирович

1955

Вища

о в ич

Красилівський

N2 11

Вас ил ь о в ич

п е ні в

Вища

Б ІЛОКІН Ь П а вло П а н ас ович

РУД Е НКО Т е тя н а Ми кол аївн а

В ища

адм і ні с т

В ища Вища

Вища Вища

В ища

З а ступни к голови Броварської районної держа вної

ПУЧОК Михайл о Анатолійович

1963

Вища

ТКАЧ Е НКО Микол а Ол е кс ійо в ич

1938 1958 195 9 1952 1949 1953

В ища

Мо кре ць кий

N215

В ища

ації

Водій товари с тва з обмеженою відповідальністю ГК "Р

N 2 14

а ції

Вища

адмі ні ст

Літочків с ький

ла тор ії

Вища

Вища

N2 10

N2 1 З

Заступни к начальника міліції Броварського райвідділу ГУ МВС Ук аїни в Київській області

ЯЇЦЬКА Л ариса П етрівна

БАСЮК І ва н Ол е кса нд

Лі тк івсь кий

Вища

1948 1 930 19 5 3 1955 1947 1950 1964

Княжицький

N2 1 2

ації

Вища

гійович

Заворицький

Кулажинський

жадмініст

1960 1961

с ичі" в и роб і в

В ища В ища Вища

Середня сп е ці альна

Пп ос кі вс ький

N2 16

1943 19 3 9 1 95 1 19 54

Вища Вища В и ща

В ища

айонної ліка

ні


10.04 (Продовження. nоч. на

Літківський

NQ13

ДЕМЕНКО Анатолій Володимирович

1955

1-й стор.).

Заступник голови Броварської районної державної

Вища

адміністрації

ПУЧОК Михайло Анатолійович

1963

Водій товариства з обмеженою відповідальністю ГК

Вища

"Русичі"

ТКАЧЕНКО Микола Олексійович Літочківський

ІГОЛЬНІКОВА Віра Василівна

NQ14

ПЕЗ Тетяна Іванівна ШУРИГА Григорій Федорович

Мокрецький

ДОВГОПОЛ Наталія Іллівна

NQ15

КОШЕВА Світлана Пилипівна

ПАВЛІН Григорій Іванович Ппосківський

ВОЛОХА Петро Федосійович

NQ16

ІГНАТЕНКО Пилип Григорович ШКАРУПІЛО Валентина Петрівна

Погребський

ЗАЄЦЬ Зінаїда Дмитрівна

NQ17

ЛИТВИНЕНКО Микола Іванович

УЛЕЩЕНКО Володимир

Васильович

Пухівський

РЕЗдНЕНКО Микола Костянтинович

NQ18

ФІЛОНЕНКО Олена Іванівна ЯЧНИК Надія Дмитрівна

1938 1958 1959 1952 1949 1953 1943 1939 1951 1954 1945 1949 1971 1949 1952 1966

Вища

Головний лікар Літківської дільнична·/ лікарні

Вища

Інженер-технолог Літківської фабрики художніх виробів

Вища

Головний бухгалтер сільської ради

Вища

Заступник голови Броварської районної ради

Вища

Директор Мокрецької ЗОШ І-ІІІ ступенів

Середня-

Завідуюча· фельдшерсько-акушерським пунктом

спеціальна

с.Бервиця

Вища

Заступник головного лікаря Броварської районної лікарні

Вища

Директор ДПЗ "Плосківський"

Вища

Директор ТОВ "Танд"

Вища

Заступник директора ДПЗ "Плосківський"

Вища

Вчитель Погребської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Середня

Бригадир тракторної бригади АПФ "Зазим'я"

Вища

Інженер Інституту ядерних досліджень

Вища

Генеральний директор СП "Бауфакел"

Вища

Заступник директора Пухівської ЗОШ

Середня

Вихователь дитсадка "Десняночка"

1-111

ступенів

спеціальна Рожнівський

БЕЛІНСЬКА Тетяна Григорівна

NQ19

БЕРЕЗОВСЬКИЙ Олександр

1956 1960

Вища

Директор Рожніаської ЗОШ

Ви ша

Військовослужбовець в;ч А-2860 "В"

1971 1957

Вища

Директор ТОВ "Весна-2000"

КОЛОДІИ Михайло Володимирович

Вища

Начальник Броварського районного відцілу земельних

ЛОПУШЕНКО Віктор ГJетрович

1951

Вища

ОМЕЛЯ Надія Матвіївна

1963 1953 1950

Вища

Вчитель Пухівсько'L..ЗОШ І-ІІІ ступенів

Вища

Заступник голови правління ВАТ "Рудня"

Вища

Виконавчий директор ВАТ ВНП "Укрзооветпромпостач"

1951 1961 1952 1936

Вища

Голова правління ВАТ "Рудня"

Вища

ДиректорАТОВ "Русанівське"

Вища

Вчитель Русанівського НВО "Школа-дитячий садок"

Сердня-

Пенсіонер

1-111

ступенів

Борисович

ГЛАДИШ КО Сергій Олексійович Ражівський

NQ20

ресурсів

Майстер-інструктор Київської обласної організації Всеукраїнської спілки автомобілістів

Руднянський

НАЗАРЕНКО Валерій Ігнатович

Ng21

РАДЧЕНКО Віктор Іванович

М.Київ

ФРОЛОВ Володимир Васильович Русанівський

БОРСУК Олександр Миколайович

NQ22

СІМОНОВ Анатолій Григорович ЮРЧЕНКО Іван Трохимович

спеціальна

Світильнівський

КРУГЛЯК Олександр Володимирович

Ng23

ЛЯХ Наталія Іванівна

1964 1969

СЛОБОДЯНЮК Леонід

1944

Вища

Голова Броварської районної ради

Семиполківський

КОЗЛОВСЬКИЙ Володимир Петрович 1951

Вища

Командир військової частини А

NQ24

КОЗЮК Петро Ананійович

1954 1956 1962 1948

Вища

Ветлікар Літківського відділення в с.Семиполки

1964 1938 1957

Вища

Директор Світильнівської ЗОШ

Середня-

Інженер-землевпорядник Світильнівської сільської ради

1-111

ступенів

спеціальна

Володимирювич

КРАВЕЦЬ Володимир Миколайович

Требухівський

ГОЛОВАНЬ Володимир Андрійович

NQ25

ОВДІЄНКО Раїса Миколаївна

041 5

Вища

Начальник цеху тваринництва ВАТ "Рудня"

Вища

Лікар-стоматолог Требухівської дільничної лікарні

Вища

Заступник завідуючого відділом освіти Броварської

Ви ша

Директор "Барк-Інвест" м.Бровари

Вища

Голова споживчого товариства "Бобрицьке"

райдержадміністрації

ОСНАЧ Олексій Олександрович Шевченківський

БАЛИЦЬКИЙ Микола Федорович

Ng26

ГУРІН Анатолій Олександрович

Вища

Начальник Київського територіального відділенння

матеріально-технічного забезпечення Південно-Західної залізниці

КОЛИВАЙ Микола Олексійович

1962

Вища

Ветлікар ТОВ "Бобрицьке" Голова районної виборчої комісії

~f\1: і І І і !ІІІІй

8.0.

ГОРЕНКО.

!fil: і\1:1~ !J і,~, щt:І ЙЙІ ІІІ і і І: 1\і:і(ф 11 :І: f.l :]\!фJ !Ю:ЕіІМ!І$1: t; flфPJФJ:И

N2

Назва сільської

п/п

(селищно"І1 ради

Рік

Прізвище, iм'sw, по батькові

Місце роботи і посада

народженнsw

1 2

Бобрицька

ЛИТВИН Микола Григорович

Богданівська

ДУЖЕНКО Григорій Михайлович

з

Великодимерська

БОЧКАРЬОВ Анатолій Борисович

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Гоголівська

РЕШЕТНЯК Тамара Василівна

Жердівська

ТЕПЛЮК Микола Олексійович

Заворицька

БАБАК Петро Васильович

Зазим"янська

СПИЧАК Людмила Валентинівна

Калинівська

ПУЗАН Григорій Михайлович

Калитянська

ТЕРЕЩЕНКО Іван Васильович

Княжицька

КАСЬЯН Ольга Іванівна

Красилівська

ЖЕРИБОР Ніна Миколаївна

Кулажинська

КОЗЮБА Станіслав Анатолійович

Літківська

ШАРАФАН Зіна"(ца Дмитрівна

Літочківська

ДАСІК Олег Васильович

Мокрецька

ОТРОХ Микола Миколайович

Плосківська

ДЯЧЕНКО ВІктор Вікторович

17

Погребська

ГЛЕВАЦЬКИИ Олександр Дементійович

18 19 20 21 22 23 24 25 26

Пухівська

ТРУБА Микола Григорович

Рожівська

ВЕЛИЧЕНКО Софія Дмитрівна

Рожнівська

ЯЧНИК Людмила Михайлівна

Руднянська

ЛИТВИНЕНКО Дмитро Федорович

Русанівська

МУРАШКО Ольга Петрівна

Світильнівська

ДЯЧЕНКО Юрій Костянтинович

Семиполківська

ГРАМАК Надія Федорівна

Требух і вська

ОСНАЧ Іван Михайлович

Шевченківська

ПОЛКОВНІЧЕНКО Іван Іванович

1964 1953 1956 1948 1950 1954 1955 1949 1942 1953 1960 1968 1949 1971 1941 1964 1951 1956 1961 1946 1951 1955 1961 1951 1944 1950

Тимчасово не працював Лісник Дарницького лісопаркового господарства

Селищний голова Сільський голова Підприємець

Вчитель ЗОШ

1-111

ступенів

Сільський голова

Сільський голова Начальник дільниці СВАТ «Агрокомбінат «Калита» Сільський голова Сільський голова Секретар сільської ради

Сільський голова

Помічник дільничного інспектора Броварського РВ ГУМВС України Сільський голова Бригадир тракторної бригади ДПЗ "Плосківський" Сільський голова Сільський голова Сільський голова Сільський голова

Сільський голова Тимчасово не працювала

Сільський голова Сільський голова

Заступник директора комунального підприємства "СЕРВІС" Тимчасово не працював Голова районної виборчої комісії

8.0.

ГОРЕНКО.


10.04 ГОЛОВНОЮ особливістю цьо­ горічних польових робіт є їх більш

са» Т. М. Руденко,

ранній

тури

розповідає голова СВК «імені Щор­

-

суміші

багаторічних

і

однорічних

трав, кукурудза на зелений корм.

зернові куль­

займають 80 відсотків. Нинішнього року їх посіви розши­

на і виявилася вона затяжною. Не­

ми агротехніки завершують тутешні

рили до для того,

хлібороби сівбу ранньої групи яро­

приємним

початок

порівняно

з

попе­

редніми роками. Рано прийшла вес­ сюрпризом

землеробів стало те,

що запаси во­

логи в грунті недостатні. нення

снігу

для

опадів

високі

гектарів . Усе робимо

щоб виростити

врожаї

всіх

і зібрати

бО га, жито

-

яра пшениця

гектарів, ячмінь

100

го , знаємо,- нелегкий.

зовсім

-

вих культур. Це

сільськогоспо­

дарських культур. Хоч шлях до цьо­

Після та­

випало

1000

У стислі строки і за всіма вимога­

трави

40

40

-

-

га, овес

100

га, однорічні

гектарів. Серед сівачів

мало, а тим часом волога ~~~~!!Шf!~[!I[!1~IJ1!Ii]lПJ!r1E~~[tJ~~:11Jr~~~ добилися рекордних механізатори результатів втрачалася. ~

wnR

інтенсивно

Нічні заморозки підтягува-

ли її до поверхні. А потім під дією сонця і вітру вона швидко

х д І

випаровувалася.

в І І ІСа

10

Анатолій

тимченко

З чого починається відкриття

та

ного

Олександр Залозний. І не лише високим ви-

робітком,

Безперечно, за таких умов L----------------------------------------------------~ виграші буде той, хто

На­

певне, із мрії дивака . Можливо,

а й високою

такого,

як

уч итель- п енсіоне р

якістю робіт відзначили­

у

планетар­

масштабу?

Володимир

Павлович

своєчасно вжив заходів для збереження вологи, провів сівбу у стислі

У господарстві створено механізовануланку з вивезення і внесення в

ся вони. Усі засіяні поля механізато­ ри закоткували. Цей агрозахід

про

строки.

грунт

сприяє збереженню вологи у грунті ,

напередодні

До

таких

належать Щорса».

дбайливих

хлібороби Голова

господарів

СВК

«імені

правління

Тетяна

Миколаївна Руде нко з гордістю

добрив.

До

неї

входять Яків Н6сков, Микола Гайо-

запобігає

вий, Віктор Вітер . У ці дні механіза­

насіння.

тори

на-

органічних

виво зять

місцеві добрива

на

Як тільки починається день, виво­

Відповідно, до каси надходять кош­

дять потужну техніку в поле Мико ­

ти , за які купують пальне, насіння,

ла Мазій, Анатолій Зна ємс ький, Во­

мінеральні добрива ... А ще чималі

лодимир

грошові надходження тут мають від продажу молока, якого виробляють

Залозний,

Микола

Микола

Мо з говий,

найбільше

Вітер,

щоб

підготувати

як­

площ

3000

щодня понад

до

сівби ранніх ярових культур. Вони закривають вологу, орють . Тут, без­

редньодобовий

посередньо

рама,

в

полі

молока

кожної корови становить

механізатори

2,8

що на

10,2

до

огірків,

помідорів .

вирощує

Галина

граму

кілог­

з

Пасічник підживлює

лише кілька господарств у районі.

озимі культу­

ри. Там, де вносяться азотні добри.­ ва, помітно зеленіє озимина . Ії

си,

посіви

шається

розкинулися

на

площі

похвалитися

ударним

фронтом.

дальший розвиток його тут дбають

ках

дещо

повсякчас. Ще далеко не вичерпані

підсівати . А в цілому вона перези­

запаси кормів на фуражному дворі,

мувала непогано. Тож є надія одер­ жати за пла новані урожаї .

а на підході чудові посіви озимини

-

озимину

У структурі пос івних площ,

на зелений

-

конве єр і

рослинництва

Державного

бюджету.

та

кошти

на

Зокрема ,

придбання

врожайних сортів «Явір », « Вірин ея».

Про

гектарів. І лише на незначних ділян­ доводиться

«імені

насіння картоплі супереліти високо­

Тваринництво , як і в ті далекі ча­ у СВК « імені Щор са» зали ­

700

СВК

садівництва, що фінансуватиметься

кілограма більше,

можуть

з

садити

на

закладку

50

площі

Міністерство політики

«Обрій» ,

Також заплановано

сад

по­

гектарів.

агропромислової

виділило

саду

аси гнування

ч ерез

на

фінансові

структури «Київсадівництво» .

корм . Далі у зеленому підуть бобова-злакові

як часу

генераль­

директора

Національного космічного агентства України Е . Кузнєцов , робить надзвичайн о корисну робо­ ту з популяризації знань пр о космос та космічну

р оку

селекції

виділено

надоями

заступник ного

розсада

ко ­

свого

2

пенсіонерка

Така

що

учитель,

кілька

Щорса» включено в Державну про­

від

ніж у цей час торік. Такими високи­

за роботу. А тим

вдома

Нинішнього

Тому

гек­

дня

космонавти­

відзначив

дає непогані врожаї .

ми

-

Ось уже

і

лишній

розсади

Гончаренко.

часом досвідчений хлібороб Андрій

обідають і знову

висадки

ми згадали

Всесвітнього

готуються

років підряд сіянці на площу

кілограмів . А се­

надІИ

подушки,

площі

тари

нього

авіації

кладаються

алізує овочеву продукцію на ринку.

но.

вітром

Кипить робота і в теплицях, де за­

поля, де вирощуватимуть овочі. До речі, господарство ще й нині ре­

зиває їх своїми орлами. І недарем-

вид у ванню

Платонов. Чому саме

техніку.

Володимир Павлович народився у 1923 році у Русанові, у 11-12-річному віці з ахопився ідеями Ціолковського. Читав його брошури, виготовив із

окулярних

лінз

невеликий

через

гуртки юних радіолюбителів та авіамодельний, виготовляв моделі планерів та прості радіоприй­ мачі, багато читав, мріяв про навчання у вузі . Та життя ро зпорядилося

по -своєму. Чорним смер­

чем в його долю увірвалася війна. Вищу освіту

фронтовик здобув уже після військової служби . Усе життя працював учителем, а окр ім того зай­ мався гуртковою роботою, во з ив своїх авіа- та

ракетомоделі стів

Галина ПОЛЯКОВА

телескоп,

який уперше побачив гори на Місяці, відвідував

на

різ нома н ітні

з магання

навіть побудував у с вій час у школі

N27

номічну обсерваторію . Впродовж більше танніх років працює

і

астро ­

ос­

20

над про бле мами космосу,

написав понад два десятки статей, створив те­

орію постійн ого життя людства поза Землею , виклавши « Вісім постулатів» вісім обов'язко­ вих

ласної ради?

Минула неділя була поз начена не ли ше

святом

Благовіщення,

а

й

Вс ес вітнім дн е м здоров'я. Шануючи

- 'з таким запитанням

легш е , якби у лікарні було достат­

ми звернулися до Анатолія Вас ильо­

ньо сучасного обладнання, поліпши­

вича Бурого.

лос~ б забез печення медпр е парата­

медиків, броварчани не на словах, а

-

на ділі висловили їм велику довіру

-

У галузі охорони здоров'я на­

копичилося

представляти їхні інте рес и в об­

проблем,

отож

ласній та міській радах. Так, депута­

лікарям,

тами Київської обласної ради обра­

У м е н е вже

но

стажу

таких

в ідомих

головний

ральної

лікар

фахі в ців ,

Броварської

райлікарні

Іван

як

цент­

багато кому,

як

не

Я ніколи раніше не займався гро­

нам,

захищати інтереси людей.

24

саме

роки безперервного

в

Броварах,

а

наше

вімілення цілодобово надає допомо­

Павлович

гу

всім,

хто

потребує

людей,

сьо годе ння,

кардинально

вальному розумінн і

ругах жителі міста надали п еревагу

працівників

медпрацівникам,

падків,

мандати

XXIV

де путатів

скликання,

ч етверта

міської

а

це

час т ина

-

нещасних

ви ­

фахівці.

балотували ся до

об -

п овітрям,

водою,

тваринною та рос­

стояти

на

-

медпрацівники, варті

інтересів

і здорових, і хво­

Можливо.

кого теж наз ивали фантазером і граф омано м , однак людина таки з мо гла підняти с я у відкритий космос, подолав ши силу земного тяжіння .

Можливо, ідеї В.П . Платонова теж колись бус дуть почуті й реалі зовані. Не даремно ж у 1994 році з ле гкої руки телеведучої програми «Свіча­

рих. А для цього потрібно працюва­

до»

ти

броварс ькому мрійнику, його було назва но ук­

ще

щоб

Тому одним із визначаль­

краще,

ще

виправдати

наполегливіше ,

довіру

своїх

ви­

Надії Дов гич у теле передачі,

Людство ,

Але нам би працювалося набагато

Кор. «Нового життя» .

присвячені й

раїнським Ціолков с ьким .

борців.

них показників є низька смертність .

Чому ви

Ми ,

усіх броварчан

планових

лектив однодумців , знаючі , сумлінні

де путатс ько го

корпусу .

-

разі

політики.

буде мо

операцій . У нас дуже хороший ко ­

ради

немало

у

а також під час

себе

питання

рий . Ще в одинадцяти виборчих ок­ отримали

вколопланетарній орбітах, здійснюючи штучним

Але ж у 90 -ті роки ХІХ століття К.Е. Ціолковсь­

ної

котрі

тастрофи навчитися жити в закритому се редо­

линною їже ю . Скажете, фанта стика!

водимо

рятуємо

чайно цікавою є його розробка щодо того, як людству внаслідок можливої загальноземної ка ­

котрим під силу вир ішувати болюч і змінювати ситуацію в усіх галузях

слова,

покинути

шляхом кругообіг речовин у природі , забез п ечу­

небайдужих

хірургічного

операцій на рік, у бук­

зможе

ючи

час

втручання. За статистикою, ми про­

2200

людство

мадсько-політичною діяльністю. Але

райлікарні Анатолій Васильович Бу­

та його колега, лікар-хірург

яких

прийшов

народного господарства та соціаль­

Сокур

за

вищі в умовах гравітації на навколоземній та на­

ми та харчуванням.

невирішених

умов,

місце свого сьогоднішнього іс нування. Надзви­

заклопотан е

світовому

просторі

пробле мами,

на

с в оєму

мчить

у

гіга нтс ькому

ко с мічному кораблі, ім' я яко му З емля, забезпе­ чене повітрям, водою , їже ю, не з ами слюючись,

що

вони

колись

гігантський' астероїд

за кінчаться чи

ком ета

або з

якийсь

першою

чи

другою кос мічною швидк і стю вріжється в на ш «Ко с мічний ко рабель» . Саме ця тр иво га з а май ­

У цьому році вийшла лендар

в

Ки є ві

світ книга-ка­

«Духовні с вятині

Чернігівщини».

Як

відо­

мо, шість років тому було створ ено

ляцтвами, уріз номанітне­

філософ сь ких

но

з

Вікт ора

Бондар е нка.

екземплярів, буде цінною

з

Книга гарно ілюстрована .

в кожній бі бліотеці і сім'ї

форми

контактів вихїдцями Чернігівської області.

Книга

м ає

Вона знайомить читача з

764

історіє ю розвитку,

«Че рнігівське

сторінки, гарно оформле­

паду

зе мляцтво » в місті Киє ві ,

на. Автор -упорядник І ван

ховно с т і

найбільше серед ляцтв

областей

Во но в чене

2000

26

році відзна­

Почесною

то ю

зем­

України.

Кабінету

Грамо­

МІНІСтрів

н ау к

й

зане­

відродження ду­ С ів е р сько го

Корбач та редакційна ко­

краю. Тут можна знайти

легія

Тка­

дані про монастирі, хра­

ченка ( голова), М.І. Бор­

ми, їх відбудову і побудо ­

ща,

в

складі

Б.! .

В . В.

Іваненка,

Карбача ,

Б.!.

І.М.

Медвідя,

випущена

не

в

обсязі

тільки

3000

н а

Чер нігів щині , а й по всій Україні . У

к низ і

ро з ­

повідається пр о дні наро ­ кожного

члена

У

приміщ е нні

відомих духовних діячів .

офісу

працює

газети

«Отчий

ро з виток

ли зусиль, щоб це видан­

р елігії в сучас ному світі,

цьому році тут буде ор ­

Ч е рнігівщини .

У

дізнаєте сь

тут

про

редакція поріг» .

У

2001

ня задовольнило потреби

є цікаві розповіді про до­

ганізовано консультації з юрид ични х

році зе мляцтво активі зу­

читачів. Ця книга відкри­

хри с ти янс ьких

вало с вою роботу. Зросло

ваєтьс я

словом

с вітогляд наших. предків .

членство

Голови

Де ржавног о

Як відбувалося хрещен ня

ос іб, розширено діапазон

Комітету України у спра­

Рус і і багато ін ш ого ціка­

Андрій БАБИЧ,

зв 'я з ків

вах

вого

член зе мляцтва.

з

понад

іншими

І ООО

зе м-

вступним

релігії

-

доктора

«Буде мо

обла штовуватися

у

три вимір ному світі відомо лише ші сть), за пере­ че ння теорії фотонів тощо.

Учений - самоучка не втрачає надії, що його на­ додає оптим ізму його творчості. А ми, пос пілку­ вавшись з В олодимиро м Павлов ич е м Платоно­

пр о

Ви

ховний

с и стем И>>,

п осади .

с вят а,

М.І .

В. С.

нячної

Кос м ос і», «Е поха НоЯ>> та ба гато і нших . Цікава

ву. Є розповіді про пра­

Устимея ка не мало докла­

та

штуч­

вославні

і ду­

Стратілата

« Епоха

укові

сок

е кономічний

«Колоні зація Місяця » ,

ного середовища існування », « Громадянин Со­

зе мляцтва , його заслуги і

України за вагоми й вне ­ в

ної системи у ро ботах В. П. Платонова (їх понад двадцять):

його гіпотез а пр о вісім в екторів безк ін ечності ( у

ці й

дження

бутнє стала в ідправною точкою у філософсько ­ му ос мисленн і про блеми облаштування Соняч ­

матер іалу .

богів,

Кни га,

та

медичних

питань.

праці

колись при служаться ЛЮІ(І.СТву,

що

вим, цікавою, неординарною , закоханою у жит­

тя

людиною,

талановиті

ще

раз

п е р е св ідчилися ,

як і

наші броварчани . Тож побажає мо

н ашому мрійнику міцного здоров'я та натхнен­ ня!

Надія ГАМАЛІЙ. На ф ото : В . П. Платонов.


10.04

Б Слово

1

неповторна перли­

-

вавлення у залі викликали вис­

ланти

продемонстрували

на нашої рідної української мо­

туп

нашої

школи

ви.

прочитав свої байки,

Слухаючи

мову,

розмовну

дивуєшся,

мелодІИНІсть,

нашу

звідки

на

така

різноманітність

діалектів. А коли до нашого ву­ ха

долітають

ліричні

рядки,

милозвучні

то

взагалі,

на­

В.

Якубовського,

вірш

В.

котрий усмішку

Кавалівеької «Су­

В.

звернулася

власними

формує в людині прагнення до прекрасного. Все нове, світле,

вдруге

що приходить до наших осель,

мистецьке об'єднання «Крини­

приходить

ця». '!'І керівник Марія Овдієнко

сповна

першою розпочала цікаву роз­

ліричні, хвилюючі поезії Вален­

повідь

тини

членів

зі

Ковалівської,

ме~иченко,

тупали

Дмитра

Вони

запитання

слухачів.

Пож-

хонні куточки, /фаль+:rі:;,, м'які куточки,

/столи, к~изи, люстри,

жалюзі та б то іншого~\~ * МЕБЛІ " ИСТЕМА ХХІ НтОЛІТТЯ»

-

вірші

як

Наш і а ' ес ;,:м.·--Sрj$арн, $ул. Га-

''М'{.; тел; 8.~(294)-6ІJннU ' ' щРденн · · JQ:QQ~o 20.00

Довідки за тел.:

17.00.

кажуть,

не

-

За Украіну! За державу!

Ірина ЗЕМЛЯК, учениці 8-Б класу·

ЦЕ

-

Щиро

В однім у Півнячім колгоспі недавно сталась дивина,

така, що лоз 'їжджались гості. І Півень той - всьому вина. І треба ж взятись тій напасті? Чубарочки і Зозулясті вся куряча-колгоспна рать

загальні збори відбудуться 27

Наш Півень з досвітку до ранку з Курми розучував пісні й чуд.ову сотворив хор-ланку. Таке привидиться лиш в сні: всі Кури голосно співають, солістками себе вважають.

Того домігся Півень-спец.

-

Одна біда

(актовий

про

2001

мене

депутатом

обласної

ради.

Висловлюємо щиру подя­ ку Ратнікаву Дмитру Ген­ надійовичу та його родині

голоси,

Київської

за

Докладатиму

щоб виправдати виборців, nра­

і

надалі

над

населення

спонсорську

до­

виділення коштів

-

на лікування нашої дитини.

nідне­

міста

надану

помогу

Низький вам уклін

та

від усіх

району, зміцнення матеріальної

нас і найкращі побажання у зв'язку з обранням депута­

системи

охорони

здо­

ров'я.

діяльності

том міської ради.

З повагою-

Заслужений лікар України,

2001

З повагою

головний лікар ЦРЛ

З. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісїІ. товариства за

в хорі

бази

році. Затверджен­

Звіт спостережної ради за

...

Мо', Голова й Система- хворі?

котрі,

сво-І

обравши

ня річного звіту та балансу.

2.

за

говування

результати

фінансово-господарсько-І· товариства в

співає соловейком

сенням рівня медичного обслу­

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: правління

землякам,

віддали

цюватиму

зал).

1.Звіт

нема яєць

й злочинно запустив діла.

високе довір'я

2002 року о 1 5-00 за адре­ Київська обл. м. Бровари,

вул.Старотроїцька,42

-

Бува таке: колгоспний Голова

сердечну

вдячність

' всіх зусиль,

травня

сою:

.

високі ноти стали брать.

дякую!

Висловлюю

комgнаІьноrо gстаткgваннА" про які

він, звісно, є артист:

-

все ж треба й іскру Божу мати.

Володимир ЯКУБОВСЬКИЙ.

"Броварськиі завоа

ЛИХО

Артист

лжепатріоти, трутні-люди.

рік та його затвердження.

ПО>КЕ>КІ

КОІІfОСПНА МУДРІСТЬ

Іван й Микола. Ну й артисти! Обом кортить лише гульнуть, добряче випить та поїсти. Такі трапляються повсюди

загальноосвітнього НВК.

повідомляє акціонерів,

И

У Півня був природний хист, хто вміє гарно так співати?!

хильнули чару не одну

Євгенія КОБЦЕВА,

К

КМІІJІИВІ ІРУІНІ

Відкрите акціонерне товариство

6·50·61.

Й

В сім'і бджолиній трутнів свита гула солідно й басовито: - Ми з бджілками - єдине ціле, ми робимо потрібне діло, своєі справи мастаки. То й меду - аж по самі вінця. Без нас і рід би перевівся. І знову пісенька своя: - Хай буде сильною сім 'я, хай буде дружба поміж нами, поміж лосестрами й братами. (Про мед посестри добре дбали, брати мед їли й вихваляли. Кмітливі Трутні-патріоти поласувать медком не проти). Настала осінь. Трутнів свиту прогнали геть. Іх карта бита.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Адреса: м. Бровари, вул. Кутузова, 125, 3-й поверх, кабінет 24.

119J.".Б.

Місце

Великодимерського

та ремонт орrтехніки.

ПосffуГ~ЗГ~ріtІА~:--kі~неGення

себе.

змінюється.

нашої

технічне обслуrовування

НИЗЬКІ~· ·nпцЮЄfЮ В КРЕДИТ

у

поезію

витратні матеріали,

БЕЗКОШТОВRКДОСТАВКА!lтО:м:"'&РОВАРИ

(без перерви). Неділя: з 10.00 до

зустрічі,

локальних мереж,

вань, будь-я;<а омnл(і!кт_у((іf;.\

59-19. ~; ПрацІ{:І§~Q

бачити

складу, встановлення

німецька те~· олоrія, до }Jю наймену­

гаріна,

із криничанами, тому хочемо Хх

знову

Наталії Че­

Аудіо·, відеопобутова техніка, комп'ютери зі

* СТІНКИ, дитяg():;пальні, кухні, ку­

*

слухаючи

мужню

Обуха,

ми

вдячні. Нам

було дуже цікаво спілкуватися

Після виступу гостей свої та-

rдІ[]ШШD ШШО ШСDrдІ~ тумби, комо

Це

за що ми їм щиро

землячки Альбіни Маляр.

читали свої твори, відповідали на

словом.

відчули,

«Криниці». Потім по черзі вис­

кожен із гостей.

учасників

зустрічі, яку організували вчи­

Так було і в нашій Великоди­

творчість

до

телі Г. А. Шашенко і Г. І. Легка,

мерській школі, коли сюди уже

про

Кули­

котра зі словами подяки

піснями, одну з яких він при­ Творче слово, як ніщо інше,

літературно­

під

святив Жінкам-димерчанкам.

шому захопленню немає меж.

завітало

кінець виступила Н. Ф. нич,

з

ансамбль

керівництвом Л. О. Настич. Під

ботній вечір», а також виступ Ілемського

і

учні

А

сім'я Дулуб.

І.П. СОКУР.

2001

рік.

З початку року в м. Бровари та Бро­ варському районі виникло З7 пожеж. якими завдано збитків на суму 80460 гривень. За аналогічний період 2001 виникло 27 пожеж, якими було завда­ но збитків на суму З4 150 і гривень. Кількість пожеж збільшилась на 27%, збитки ~ на 58%. За З місяці 2002 ро­ ку на пожежах загинуло 4 чоловіки, в 2001 році за даний період загинуло 2 чоловіки. Загибель людей на пожежах в 2002 році в порівнянні з 2001 роком збільшилась на 50%. Основними причинами пожеж ста­ ли:

~

необережне поводження з вогнем

14·

- п~рушення правил пожежної без­

пеки при експлуатацїі нічною та і газо-

вого опалення ~ 7; - порушення правил пожежної без­ пеки при експлуатацїі дарства ~ 9;

-

електрогоспо­

-

підпали

~

2;

паління цигарок у ліжку ~ 2. На підтвердження цьому наведемо

такий факт: 2 березня цього року в житловому будинку за адресою с. Гоголів, вул. Остапа Вишні, 2, виникла пожежа. Причина виникнення пожежі паління

Цигарок в ліжку гр_ Паходенка В.М ..

~

4;

5.

нення

з

дотримуйтесь

правил

залишайте їх без нагляду.

ПРИ ПОЖЕЖІ ТЕЛЕФОНУЙТЕ

затвердження прибутків на

(прийняття нової редакцї1. ста·

6. 7.

Вибори голови правління.

8.

Вибори членів ревізійної комі сП

Вибори членів спостережної ра­

Реєстрація акціонерів проводиться

1Q_QQ

27

до 14.ЗО

виписку із

реєстру або

~ для представників акціонерів ~

довіреність на право участі на зборах. Тел.

для

довідок:

спортних прізвища

до відома аІіонентів-споживачів поиродноrо rазvІ газу,

у

яких

відсутні газові лічильники, що в зв'язку закінченням опалювального періоду 001-2002 рр. працівниками філїі буде ровадиться відключення опалюваль· них котлів з 15.04.2002р. Абонентам. які заборгували за спо· итий газ за період більше двох місяців, газопостачання. буде припиня· ися повністю на будинок. Крім цього, Броварська ФЕГГ ВАТ «Київоблгаз», по-

~

04050,

да·них,

адреси

та оплати робіт з відключення і вклю­ чення газопостачання на будинок. зв'язку

з

вищевикладеним

Бро­

Отже, щоб не залишитися без газа-'

ина~чи з 09.04.2002р_, буде про':оди­

постачання на будинок чи квартиру -'

и реиди

своєчасно сплачуйте за газ_

по населених пунктах раиону,

ід час яких будуть проводитись роботи

ho припиненню газопостачання на бу-

~..,

"""11

відповідних

змін

для до

звертатись

р..

11.03. 96

~

Втрачене

війни серія В-11

на

Броварським

ім'я

Ковальчука

Михайловича,

вважати

~ Загублений атестат про повну за­ гальну середню освіту серія А виданий в

школою

1990

на

N2160953,

р. районною вечірньою

ім'я

Погрібної

Світлани

Олексіївни, вважати недійсним.

адресою:

м.

посвідчення

учасника

від

04.06.1997

N2564884

ми.

Раптова смерть вирвала його з на· ших рядів в період творчого підйому, високої трудової активності. Добра і світла пам'ять назавжди збережеться у серцях тих хто його знав, йшов поруч з ним, кого він учив жити і працювати.

р .. видане Броварським відціпом соцза­ хисту

видане

військкоматом

за

Не стало умілого керівника, здібного організатора, щиро·І-, доброї та всіма шановної людини, котра все своє життя, сповнене кипучої, невга­ мовн61 діяльності, присвятила роз­ витку трикотажної галузі країни. Володимир Федотович пройшов славний трудовий шлях від помічника майстра в'язального виробництва до головного інженера та директора. За тридцять трИ роки невтомно·І­ праці під його керівництвом побудо­ вані, задіяні та виведені в число провідних підприємств України дві трикотажні фабрики у Луганську та Броварах. Трудові заслуги його вшановані державними відзнаками та нагорода­

Бровари, вул. Грушевського, 2, міськвійськкомат, кімната N2307. Телефон: 5-45-33.

населення

на

ім'я

ПРИХОДЬКА

Михайловича,

вважати

Колектив Броварської трикотажної- фабрики.

недійсним. ~

Втрачене

підприємця видане

свідоцтво

N25550

від

Броварським

приватного

02.04.1999

р., Адміністрація, профспілкова ор­ ганізація, ЦРЛ, колектив відцілення реанімацїІ та анестезіології глибоко сумує з приводу передчасної смерті лікаря-анестезіолога ГОЛІКОВА Ва­ лерія Єгорови<~а та висловлює щире співчуття рідним на близьким покійного.

міськвиконкомом

на ім'я ЛЮБЧЕНКА Андрія Валерійовича, вважати недійсним.

~ Втрачене свідоцтво про право влас­ ності на житло, видане за

N2832

на

ім'я

09.06.1993

року

БЕРЕЗЕНКО Тамари

Олегівни, вважати недійсним.

Броварську міськрайонну rазету ((Нове жипя» віднині можна читати в електронному виrnяді на сайті компанії ((Бравопорr>>

-~\

,

Адміністрація Броварської ФЕГГ.

адресою:

~ Втрачене посвідчення учасника бо­ йових дій серія АА N2321836 від

недійсним.

спожитий газ найближчим часом.

за

40 ДНІВ СВІТЛОЇ ПАМ'ЯТІ ХАМЕНУШКА ВОЛОДИМИРА ФЕДОТОВИЧА

Броварський об'єднаний міський війс~ковий комісаріат nроводить nрийом заяв та оформлення необхідних документів для вступу у вищі військові навчальні заклади юнаків 1985 року народження, котрі виявили бажання служити у Збройних силах України, відповідають вимогам військової служби та мають повну загальну середню освіту. Кандидатам, котрі бажають вступити у вищі військові навчальні заклади, необхідно

Михайла

чам-боржникам

за

Компанія

реєстру акціонерів.

варська ФЕГГ пропонує всім спожива­ оплату

-

м.Київ,вул.Артема,77

Олексія

провести

а-бо

слід своєчасно зверну­

внесення

динки. що заборгували за спожитий газ за два місяці і більше. Відновлення газопостачання абонен· там-боржникам буде проводитись філією тільки після повної сплати боргу

В

(294)

Нагадуємо, що у разі зміни па­

01, 5-00-54

''Базис-реєстр··

природного

сер-

тифікат акцій;

тися до реєстратора

ивачам

року.

5-41-95

2-ЗДПО М. БРОВАРИ

Броварська філія ЕГГ ВАТ «Київобл· аз» повідомляє всім абонентам ~ спо­

2002

травня

При собі мати: ~документ, який посвідчує особу; ~

ААя тих, хто Dажас стати офіцером 3Dройиих снА!

підсумками

туту).

ди

пожежі,

(покриття

за

Внесення змін до статуту това·

риства

може призвести людська недбалість та безпечність. Громадяни, щоб уникнути виник· пожежної безпеки в побуті, будь те обережні при поводженні з вогнем, своєчасно робіть ремонт електроме· реж та пічного опалення, не допускай­ те пустощів дітей з вогнем, не корис­ туйтеся несправними

прибутку

товариства

роботи у 2001 р. та нормативів розподілу 2002 р.

Сам винуватець пожежі на ній і заги­ нув. Це ще раз показує нам, до чого

електронагрівальними приладами і не

пустощі дітей з вогнем

4.Розподіл

збитків)

www.brovary.kiev.ua. де можна знайти

інформацію від Бр~варської міськради та баrато інших повідомnень із жиm Броварщини. Надсиnайте ваші листи на нашу скриньку: пewlife@brovary.kiev.ua

~ ІНІ8РН8І·ПРОВайдер ІІ&РАВОПОРТІІ надає ПОСПVJИ 3 ПіДИПЮQ8·

81' ннн до мережі Інтернет а різноманітними варіантами oOniкv

Н О В Е

Ж И Т Т Я

• -

газета

Броварськuх міської ma раііонноі раА, раііонноі Аержавноі а.АМінісmраuіі.

СПІВЗАСНОВНИКИ:

колекmuв

реАакuії газеmu, Броварські міська і

раСюнна

paAu,

раСюнна

Свідоцтво про державну

реєстрацію Кі N 259 від 10. 12. 1997р. індекс

61285

8

>

>~>~.();~.~·.·Т··О Р.

і

· · B.fл9дuмt.Jp .•. ·.... ·

·.·

..

Рел.акmор: 4-03-76 .. Засmупнuк реАакmора: 4-21-34.

ВіААілu:

сільського госnаАарства

соuіальнuх

пumань,

лuсmів

бухгалтерія; npuuoм оголошень

НЕ~І(АТ

АержаАмінісmраuія.

ААРЕСА: 0'7400, Київська обл., м. Броварu, бульв. Незалежності, 2.

·'

. .

'

,..

4-02-92; nромuсловосmі 4-04-81; 4-23-26. і

масової poбomu

• Редакція не завжди поділяє позицію авторів. • За точність викладених фактів відповідає автор. • Листування з читачами - на сторінках zазети. • За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

НОМЕР нАБРАНО

G-05-21

друк офсеmнuй .

.·.

1 ЗВЕР<:ТА!;Q у . ··.•

Тел. для довідок:

>

KOMП'IOTEPHOМ~·ueq~t

Обсяг 1 друкованuй аркуш. ВіААруковано в ЗАТ

•НОВОІ"О ЖИ"ІТЯ• . ·. .•.•. .

"Броварська Арукарня"

Газета вux.oAumь

ma

1----.....----с:'"..~. •. -. •""•···"'·••<'"..·-• .......-1 уnравління у справах з П.квіmИ~ :\9~7 р.

А н і

6 Ч .х <;ГА У .серем• .:~о.

npecu

інформації Київської

облдержадміністрації.

Зам.

11 38

Тираж 2360 прим.

#31 2002  
#31 2002  
Advertisement