Page 1

v номерІ:

СьоrоднІ

Вісті з Літківськоі школи

Офіційн.ий відділ сторінка

Шо! "Швидка."?! сторінка

сторінка З

2

БроварL.L.J.ині

ОZОЛОШЄНІІ.Я,

• ·сmо.ІJІІІ"'а

повііJомленІія

сторінка

4

сторінка

5

8

благополуччя!

добробут

-

Реклама,

Ветеринарна .

Субота, З квітня

2010

року

Ne 25-26 (10144-10145)

WАНОВНІ3ЕМПRИИ! ВІТАЄМО ВАС 13 ВЕПИИОДНЕМ, BOCHPECIHHRM ХРИСТОВИМ! Шановні краяни! Від чистого серця вітаю вас із Великоднем!

Диво Христового Воскресіння. об'єднує всіх нас вірою в перемогу світла над темрявою, добра над злом, .життя над смертю: І дійсно, цей д&нь має

особливий духовний вимір. Він скеровує на доброчинність і милосердя, спонукає до терпимості та примирення, нагадує про те, що маємо берегти один одного.

Ми дякуємо Господу Богу за те, що в дні випробувань відчуваємо його захист і підтримку. Саме Великодні свята покликані нагадати всім нам, що тільки в мирі, любові, єдності й злагоді можна подолати всі негаразди й труднощІ~ духовно оздоровити суспільство, Досягти справжнього державного поступу. Тож прославляймо Воскресіння Христове не тільки високими словами, але й, насамперед, конкретними й ·вагомими ділами. Дорогі земляки!

Щиро бажаю, аби переможний дух надіі та всепрощення супроводжував ващі родин1r1 й давав силу перемагати будь-які .життєві негаразди. Нехай радісп пасхальних свят увійде в кожну оселю Київщини, наповнюючи іх миром, благодаттю і гармонією в ім'я процвітання нашого рідного краю та великої України. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Голова КиївсІ»КОЇ обласної державно.ї аДNІіністрації Анатолій nРИСЯЖНЮК.

Дорогі земляки, жителі &роварщини!

Шановні броварчаннІ

Від імені Броварської районної державної адміністрацІї та районної ради прийміть найщиріші вітання зі

Від імені міської ради та її виконавчого комітету сердечно вітаю вас,

світлим і радісним святом

-

Великоднем!

ваших рідних і близьких зі святом світлого Христового Воскресіння.

Величне свято Воскресіння Христового спонукає кожного з нас •ще раз замислитцся над вічними цінностями

Воно завжди приходить до нас разом із весною, пасками, · писанками

християнської моралі та .життя, дає нам добру нагоду наnовнити свої серця любо13 'ю й добротою, зміцнює

та крашанками, є оберегом віри •н духовності, коли з особливою силою

кожного з нас духовно. З настанням Пасхальних днів пробуджується не тільки земля, а й усі людські надП та

відчувається зв 'язок минулого та сучасного.

сподівання на краще. Направимо світлі помисли. на добрі справи, відродження й ствердження Украінської

Нехай цей благодатний день принесе радість і втіху вашим серцям та

Держави.

щастя й. любов у В8Ші оселі.

Хай із Великоднем до ваших осель прийде любов, щар.тя, добробут, благополуччя. Бажаємо всім здоров'я, миру і спокою в душі, Божого благословіння! Христос Воскрес!

Нехай ВеЛикодні дзвони . освятять •·Божим Благословенням усі ваші ·праведні справи і світлі наміри в .ім'я рідного міста, заради процвітання

Зnost~roю­

нашої Украіни!

голова :Рроварськоі районної ради Юрій •КУШНІРЕНКО.

голова Броварської райt»Іноі державної адМініотраціі Андрій МАЗУР.

Гарних вам Великодніх свят. Христос воскрес! з поваrою- в. о. міського голови Ігор САnожко.

V МІСЬИВИИОНКОМІ

Ста6іnьна ро6ота

лову енергію для населення, не

му важливим напрямком мало­

допустити зростання фінансо­

під головуванням в.о. міського

вого навантаження на спожи­

го бізнесу є переорієнтування приватних підприємців на ви­

голови

вачів,

складних

робничі сфери. І тут уже спос­

чалося із заслуховування звіту

економічних умовах. За спри­

терігаються позитивні зрушен­

про результати

яння делугатської більшості та

ня. Також факти доводять, що

Ігоря

Сапожка,

розпо­

фінансово­

рік

та

використання

особисто в.о. міського голови

в порівнянні. з

коштів

Ігоря Сапожка отримано дер­

65%

розпоряджень

жавну субвенцію для погашен­

приємств,

ня різниці в тарифах на загаль­

транспортні

Керівник підприємства Ок­ сана Коршак інформувала:

ну суму

90% -

незважаючи на те, що минулий

лого року виконком прийняв

рік відрізнявся від попередніх

рішення про продовження дії

сильними морозами, весь 2009 рік КП "Броваритеплоенерго­

існуючих тарифів для населен­

мережа" працювала стабільно,

дження

охоронних органів, ДАІ, житлово­

якісно.

безпе­

логій, зменшення споживання

Кабінету

комунального

ребійно надавалисЯ послуги з

енергоносіїв, питомих витрат на

теплопостачання,

виробництво теплової енергії

господарства,

Київської

військкомату, міськрайонної ор­

облдержадміністрації в районі та відзначення у Броварському ра­

ганізації Товариства Червоного Хреста, місцевих ЗМІ та ін.) обго­ ворили попередній план заходів та

йоні 65-і річниці Перемоги у Великій

внесли ряд пропозицій з питань

ВітчизняІІій війні

ушанування

та

голови

створено оргкомітет з підготовки

ністрації відбулася нарада за учас­

ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, збереження пам'яті про по­

тю членів організаційного коміте­

леглих.

ту з проведення урочистостей до

Попереду в районного орг­ комітету та оргкомітетів у всіх на­ селених пунктах Броварщини копітка, напружена робота з підготовки до свят. "Ніхто не забу­ тий, ніщо не забуто" - ці слова ма­ ють стати девізом сьогодення для кожного з нас. Вшануймо вете­

1941-1945 років.

ЦИми днями в райдержадмі­

Дня Перемоги, яку провів заступ­ ник голови РДА, заступник голо­ ви оргкомітету А. В. Деменко. Головуючий та члени оргкомі­ тету, в складі якого - керівники

почато

фонду КП

Споживачам

та

вчасно

проведено

''Бро­

роз­

опалю­

вальний сезон, якісно та з до­

19

мільйонів гривень.

Окрім того, наприкінці мину­

ня й на весь

2010

рік. Упрова­

енергоощадних

техно­

-

ось завдання, які поставили пе­ ред собою тепловики.

триманням графіка проведено

Члени виконкому ознайоми­

ремонтний період. За допомо­

лися з результатами виконання

гою місцевої влади вчасно ук­

програми

ладено договір

підприємництва в місті Брова­

природного

на

газу.

поставку

Сьогодні

ри на

розвитку

2009-2010 роки.

малого

Аналізу­

Бровари є одним із небагатьох

ючи результати виконання ос­

міст Київської області, де ціло­ добово й цілорічно подається гаряча вода. Це є нетиповим

новних заходів, незважаючи на

для більшості населених пунк­

критичний стан в економіці, фіксуються певні зрушення в розвитку підприємницької ді­

цівники апарату РДА та райради,

ранів,

керівники районної лікарні, фін­

війни на належному рівні. Вони воювали, проливали кров, жили й

міського

працювали для нас.

спрямовані на те, щоб утри­

яльності міста. Та все ж кіль­ кість зареєстрованих суб'єктів господарювання.у 2009 році на 7% менша, ніж у 2004, і на 33% менша, ніж у 2008 році. Сьогодні підприємці в ос­ новному здійснюють свою

мувати рівень тарифів на теп-

діяльність у сфері торгівлі. То-

всіх

служб,

котрі

життєдіяльність

забезпечують

району

(пра­

відділу, відділу з питань надзви­

чайних ситуацій, відділів освіти, культуриітуризму,спорту,право-

2002 роком на збільшилася кількість під­

варитеплоенергомережа ".

статутного

України,

особливо в

2009

господарськоі діяльності за

Міністрів

резуnьтат

23 березня

Чергове засідання міськвикон­

кому, Яке відбулося

На виконання Указів Президента

• якісний

солдатських

вдів,

дітей

Валентина КОВАЛІВСЬКА.

тів області, де гаряча вода по­

дається за графіком

-

декілька

годин на тиждень, або не по­ дається взагалі. Останніми роками

зусилля

керівництва

були

які

здійснюють

перевезення,

на

будівельних виробництв.

Протягом минулого року 17 бізнесу ос­ воїли інвестиційні проекти на суму 523, 76 млн. гривень, за­ реєстровано 6 підприємств, де суб'єктів малого

засновниками

мадяни

виступили

Росії,

Чехії,

гро­

Кіпру,

Англії: Під час засідання вивчався

стан роботи

зі

зверненнями

громадян у відділі з житлових

питань міськради. За два місяці поточного року надійшло 146 заяв від мешканців міста, ·в яких

порушувалися

постановки

на

питання

квартирний

облік за місцем проживання, зміни договорів

найму жит­

лових приміщень, реалізація житлових проблем мешканців гуртожитків та інше. Комен­ туючи з цього приводу, Ігор Васильович

зазначив,

що

у

вирішенні проблемних питань

влада намагається завжди йти назустріч своїм громадянам

-

у

кожному індивідуальному ви­ падку.

--------------------2) (Закінчення на стор.


2

Су6ота,

НОВЕ ЖИТТЯ

3 квІтн• 2010 року

До можливої повені треба rотуватися

ДЇІІЬНИІІНИЙ 6уде nоруч

Це питання аж ніяк не випадково було ви­

академічного (загальноосвітнього) і прак­

несене на розгляд колегії райдержадмініст­

тичного (технологічного, допрофесійного).

рації саме зараз, кол_и зміни в температур­

Учні академічних потоків керуються вимо­

ному режимі наближають нас до можливої повені. І хоча прогнозувати величину павод­ ка у весняний період року нинішнього склад­

гами вищих навчальних закладів, навчаль­ ний план яких складається з традиційних

тиметрів. Збитків тоді, і особливо в селах

загальноосвітніх дис-циплін, що не виклю­ чає вибір нових навчальних курсів. Учні ж, котрі не орієнтуються на вступ до вишів, обирають головним чином навчальні курси практичного циклу. Хоча це також не об­

Придесення, було завдано значних.

межує продовження навчання.

но, мусимо пам'ятати про минулі страшні повені 1917-го, 1931-го, 1970-го років, коли

вода перевищувала позначку

765 - 730

сан­

Аби зменшити ризик виникнення над­

звичайних ситуацій у період пропуску льо­

сової перепідготовки вчителів, адже через

зростання злочинності. Якщо торік було

скоєно 124 злочини, то на цей час - 191. Збільшилася кількість пограбувань, кра­

Членам колегії їх представив начальник

тично не мають можливості час від часу бу­

ки підтоппень не лише в населених пунк­

загроза реально існує,

- в Гоголеві, Кра­ силівці, Требухові, Княжичах, Жердові, Тарасівці, Підліссі, Семиполках ... У за­ тверджених

заходах

детально

виписано

завдання, які мають вирішити служби оповіщення,

енергетики,

дорожньо-екс­

плуатаційні служби, медики, представни­ ки ветмедицини, а також працівники міськвідділу міліції, Головного управління

МНС, селищні.та сільські ради. Із доповіддю про додаткові заходи район­ ного відділу освіти та педагогічних колек­ тивів шкіл Броварщини щодо впроваджен­ ня профільного навчання в загаль­ ноосвітніх закладах у 2010-2011 навчально­ му році виступив начальник райвідділу

кого відділу з обслуговування міста Бро­

тотальний дефіцит коштів педагоги прак­

тися. Хоча й проблем у цій справі може ви­

тах на березі Десни, але й тих, де така

ступника начальника Броварського місь­

никнути чимало. Це й необхідність кур­

Що ж, із таким підходом до впроваджен­

доходу, повені та дощових паводків, відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення РДА роз­ роблено організаційно-технічні заходи. відділу П.П. Ігнатенко. Ними передбачено здійснити великий обсяг заходів, реалі­ зація яких дозволить мінімізувати наслід­

ка. Спочатку присутні заслухали звіт за­

вари та Броварського району ГУ МВС Украіни в Киівській області Сергія Кири­ ленка про оперативно-службову діяль­ ність за два місяці поточного року. А факти доводять, що в порівнянні з ана­ логічним періодом 2009 року фіксується

ня профільного навчання можна погоди­

вати на курсах. Певні побоювання викли­ ка~ запровадження профільного навчання

в малокомплектних школах (Світиль­ нянська, Мокрецька). Тому з метою повнішого задоволення освітніх потреб їх учнів необхідно запровадження ідеї шкільних округів, створення міжшкільних курсів, факульtативів, що знову ж таки по­

требуватиме додаткових коштів.

Своїми

думками щодо доцільності запровадження профільного навчання на засіданні колегії

поділилися директори Калитянеької ЗО Ш І-ІІІ ст. В.С. Мудревська, Мокрецької ЗОШ І-ІІІ ст. Н.М. Лях, Калинівської ЗОШ І-ІІІ ст. М.Г. Юрах. Додатком до розпорядження голови райдержадмі­ ністрації ввійшли заходи щодо введення

профільного навчання. Ними передбачено психолого- педагогічний супровід допро­ фільної підготовки та профільного навчан­ ня, його інформаційно-методичне та ма­

освіти С.І. Лукашевич. Диференціація нав­ чання, наголосив він, є одним із основних організаційних принципів середньої за­

теріально-технічне забезпечення.

гальної школи.

Учасники зібрання також заслухали й за­

Попередній етап дифе­

твердили звіт про роботу контрольно­

ренціації починається в старших класах, де вона має попередній орієнтовний характер.

ревізійного відділу в м. Бровари та Бро­

На старшому ступені середньої школи здійснюється профільна диференціація навчання. Учні навчаються в спеціалізова­ них секціях, відділеннях, уся багатома­ нітність яких зводиться до двох напрямів:

виступила його начальник 0.1. Петренко. Із усіх обговорених питань головою рай­ держадміністрації А. М. Мазуром було

варському районі за 2009-ий рік, із яким

підписано розпорядження. Володимир НЕБРАТ.

повідь. А щоб зустрітися з дільничним у потрібну хвилину - вже потрібно мати велике везіння. Тож найближчим часом буде вирішуватися питання про виді­ лення окремих кімнат при ЖЕКах, аби кожен мешканець міста знав, за якою адресою можна знайти свого діль­ ничного. КП "Служба замовника" разом зі співробітниками міліції вивчать ситуацію і в найкоротший термін ви­

Станові громадського порядку та пра­ вопорушень у нашому місті була приділе­ на основна увага під час чергової розшире­ ної оперативної наради, яка відбулася нещодавно за участю керівників відділів, управлінь та служб міськради під голову­ ванням в.о. міського голови Ігоря Сапож­

значаться з приміщеннями. Обговорювалися під час засідання й проблеми стихійної торгівлі. Сьогодні це потрібно вирішувати комплексно, у взаємодії правоохоронних органів із відділами виконкому. І не останню роль тут також відіграють дільничні інспек,­ тори.

Учасники наради заслухали звіт про стан аварійності та дорожнього травма­

діжок приватної та державної влас­ ності, випадків хуліганства, "активізу­ вались "неповнолітні. Аналізуючи причини такої статисти­ ки, враховуються всі фактори: і набли­ женість до столиці, яка в усі часи "при,­ ваблювала" прихильників легкої на­ живи, й те, що місто розвивається, бу­ дуються нові житлові масиви, а значить "поле діяльності" крадіїв теж автоматич'­ но розширюється. Та все ж однією з ос­ новних причин фахівці вважають об'єд­ нання міського та районного відділів міліції, яке Міністерство внутрішніх

тизму на Броварщині начальника відділу ДАІ Броварського району прИ УДАІ ГУ МВС України в Київській області Віталія Нікітенка. Було зазна­ чено, нового

кількість

особового

шення

складу

матично, адже географічно територія Броварщини масштабна. Тому після детального обговорення міський очільник дав завдання підготу­ вати листа до профільного міністерства стосовно подальшого роз'єднання від­ ділу з обслуговування міста Бровари та Броварського району ГУ МВС України в Київській області в зв'язку з неефек­ тивністю попереднього об'єднання. Окрему увагу було приділено роботі дільничних інспекторів. Упевнена: як­ що опитати броварчан, чи знають вони свого дільничного, то невеликий відсо­ ток респондентів дасть позитивну від-

яке

в дію

стосується

дорожнього

руху

та

порушників до адмінвідпо­

ко наголосив, що й надалі в міському бюджеті передбачатимуться кошти для реалізації спільних проектів, що по­ зитивно вnлине на статистику ДТП.

Працівники ДАІ разом із КП "Служба замовника" нададуть інформаціЮ про найбільш аварійнонебезпечні ділянки міських вулиць. Після детального об­ стеження на них установлять "лежачі поліцейські" чи світлофори. Наприк­ лад, найближчим часом буде встанов­

лено світлофор при в'їзді в місто по вулиці Київській у районі авто школи. Лариса ШАПКА ..

міла війна", "Солдатська вдова" Водночас своє

пісенне мистецтво

введенню

відальності. Підсумовуючи розмову, Ігор Салож­

ти як місто, так і район досить пробле­

ПРІ3ІНІVВ8ПИ ВідеоdІіПЬМ ПРО TpeiVXiB

правил

притягли

зменшилась. І сьогодні фізично охопи­

та "Ветерани").

завдяки

законодавства,

забезпечення безпеки дорожнього руху, кількість дорожніх пригод та загиблих чи травмованих під час ДТП осіб має тенденцію до зниження. За два місяці поточного року зафіксовано 8 дорожніх пригод, проти 16 в 2009 р. За цей час працівники ДАІ виявили 2731 пору­

справ здійснИло більше року тому. В ре­ зультаті

що

подарували

присутнім ансамбль БК с. Тре­

Сrа6іnьна . 8 V

po6ora •

ІКІснии peзynьrar

бухів "Мрія", вокальний колек­

(Закінчення.

тив "Ентузіасти" та шкільні ар­

Початок на стор.

1)

тисти.

... Почин

требухівцін заслуго­

буде здійснюватися виїзна тор­ гівля без реалізації алкогольних

-

й патріоти рідної землі, як біб­

ліотекарі Надія Кольцова та Ма­ рія Крисько. Вони завдяки влас­ ним заощадженням та за під­

Требухівському

гади про мешканщв села

-

учас­

ної пам'яті про великий подвиг.

Закріплено чергову прилеглу

також причетні голова благо­

територію за суб'єктами госпо­

дійного фонду "Требухівський"

дарювання

Раїса Овдієнко (надала

Незалежності (до вулиці

500

гри­

65-оі річниці Великої Перемоги.

вже мають підупале здоров'я,

гвоздику, а також бул·о вислов­

дійство,

взяли слово гості. Зокрема, уро­

лено глибоку шану й щиру по­

на яке завітали ветерани війни,

Дженець Требухова, відомий ук­

дяку за невтомну ратну та одухо­

сценарію

солдатські

творено-творчу мирну працю.

сером і монтажером, збирачем

війни,

раїнський поет, лауреат низки

вої.ни-афганці, учні та вчителі

вдови, діти

вітчизняних літературних пре­

місцевої школи, самодіяльні ар­

отримають погоджувальні доку­

нім дизайном міста.

пам 'ять жива·~ приуроченого до

... Святково-урочисте

з

фахівцями Броварської СЕС та

деофільм. До його народження

й про тих, що є поміж нас, але

відеофільму

асорти­

продукції

кого голови Володимира Васи­

час відійшла за межу вічності, та

презентація

узгодять

перелік

льєва спромоглися створити ві­

''Доки

неординарна подія

ників Другої світової війни,

ментний

менти у відділі з контролю за

більшість із яких уже в мирний

культури

попередньо

станом благоустрою та зовніш­

-

відбулася

будинку

напоїв. Підприємці, котрі про­ даватимуть продовольчі товари,

тримки Требухінського сільсь­

На ~гадку ПJ?О небуденну подію кожному гостю імпрези було вручено диск із записом фільму "Доки пам'ять жива" та

сільському

поминальні дні .

Броварщини, а також на про­

лише тоді, коли є такі ентузіасти

в

-

довження кінолітописної праці

фільму. Бо пам'ять буде живою

березня

квітня

Традиційно в районі кладовищ

на появу наступної серії відео­

25

11-12

вує на підтримку і в інших селах

вень) та голова профспілки Бро­

варської районної ЦБС Віра Ту-· ник (200 гривень). І насамкінець скажу про те, що автором творчої ідеї, автором відеофільму,

режи­

-

це ділянка бульвару Чер­

няхівського). Нагадаємо, що вже прийнято подібні рішення сто­

совно вулиць Кірова, Королен­ ка, Гагаріна, Грушевського. Також члени виконкому роз­ глянули питання, пов'язані з ро­ ботою відділу у справах сім'ї та

презентації лунали

меценатських коштів та ініціа­

мій Микола Сом (на фото) та на­ чальник відділу культури і туриз­

вірші героїко-патріотичної те­

тором презентаційного зібрання

матики ·миколи Сома- ("Прово­

громадськості є палка берегиня

Ли Надія Кольцова та Раїса

му

Ганна

ди", "Просили батько, просили

требухінської минувшини пое­

архітектури, праці та соціально­

Овдієнко.

Унгуряну подякували творцям

мати" та "Чуні") й Надії Кольцо­

теса Надія Кольцова.

го захисту населення, КП КОР

тисти й' гості з Броварів, відкри­

Броварської

Р ДА

Під час

Після перегляду 24-хвилинно­

відеострічки за любов до отчої

вої

хотів",

ІванДОЦИН,

го фільму, який розбурхав спо-

сторони і за збереження історич-

"Спочивай, солдате", "Ще гри-

заслужений працівник

("Листа

написати

культури України.

молоді,

управлінь комунальної

власності,

містобудування

та

"Бровариводоканал", з яких ух­ валено відповідні рішення. Лариса ШАПКА.


НОВЕ ЖИТТЯ

Су6ота,

Цікаве й розмаїте життя в учнів та вчителів Літківської школи. Важко перелічити всі заходи, які відбулися тут останнім часом. У редакційному портфелі

-

''Життя сить

-

вічна наука"

народна

мудрість.

-

гла­

Великі

- nопавина vcnїxv звучали на педраді. Л. І. Музи­

інформувати

колектив

над

ченко, вчитель початкових кла­

про

ливість са­ мовдосконалення як одного із засобів наближення до мораль­ ного ідеалу. У цьому контексті потрібно пам'ятати поради В. Сухом­

працює

на

с1:воренням нової школи, шко­

сів, представила роботу вчителів

школу, вчителя. І завдання перfд

ли сьогодення, де кожна дитина

початкової ланRи

ним

в ній буде господарем.

соціальні

зміни

впливають

набувають

нового

змісту:

створити оптимальні умови для

Нещодавно

в

нас

співпрацю відбулася

та

саме

через

вчителя-початківця

батьків,

розкрила

проект

розвитку й навчання особистості,

педрада за темою: "Шляхи забез­

школи-родини,

здатної втілювати

печення творчої співпраці педа­

ципи якої

нізм, нероздільність навчання та

Сьогодні неможливо навчати

гогічного колективу, учнів та батьків, як умова розуміння осо­ бистості учня. Вироблення мо­

традиційно: в центрі навчально­

делі з конкурентним колекти­

для розвитку особистості в су­

виховного процесу має бути учень. Від його творчої актив­

вом учнів". Директор школи Г.В.

часних умовах представила вчи­

Самойленко- Граждан

ності на уроці, вміння міркува­ ти, обrрунтовувати свої думки,

сила, що головною метою шко­

тель англійської мови Н. В. Вав­ риш. О. В. Кулініч, учитель

ли є формування й розвиток ви­

української мови та літератури,

спілкуватися з учителем, учнями

сокоінтелектуальної

розкрила мету та основні прин­

залежить успіх у свідомому опа­

особистості з громадською по­ зицією, готовою до конкурент­

школа

ідеї,

оригінальні

критично мислити,

прий­

мати нестандартні рішення.

нуванні шкільної програми.

наголо­

свідомої

основні

прин­

духовність,

-

гума­

виховання.

Втілення новітніх технологій

ципи школи зрілості. Саме така покликана

формувати

ного вибору місця в житті. Реалії

ключові засади компетентності

яка повинна приносити задово­

сьогодення

випускника.

лення всім,

підходів,

Процес навчання

-

творчість,

вимагають

нових

нестандартного мис­

Т. О. Біленко, вчитель біо­

неї. А як виховати так, щоб ба­

лення, самобутності. Школа не

логії, порушила питання розвит­

жання

стоїть осторонь цього важливого

ку особистості учня саме в школі

все життя, щоб учні, закінчивши

процесу:

майбутнього,

школу, згадували про неї як про

демі: "учні

хто причетний до

вчитися

залишилося

на

ми

працюємо

в

тан­

школі

rречності.

- батьки - педагоги". Як реалізувати такий принцип?

Така школа покликана вихову­

місце, де вони вчилися вирішу­ вати проблеми, які ставить пе-

Відповіді на ці питання про-

ликодушності, доброти, дружби,

Ирай,де 9

березня,

вати почуття справедливості, ве­

ОДИВСR

re

в день народження

важ­

линського: "Людина з дитинства повинна пізнавати іншу людину -й думки, почуття, найтонші та найскладніші порухи душі, праг­ нення, поривання ... ". Як важли­ во вчителю розпізнати кожну особистість, допомогти учневі оволодіти майстерністю скла­ дання

проекту свого життєвого

шляху.

При

прийнятті

проекту

рі­

шення педради було намічено основні шляхи створення школи майбутнього, їх утілення в жит­ тя. Основними мотивами діяль­ ності школи є турбота про щастя дитини, допомога в пізнанні оточуючого світу та себе в цьому

олімпіад

відвідали

та

поетоного дитинства

конкурсів,

батьківщину

інсценіЗували поему "Наймич­ ка". Роль наймички Ганни май­ стерно зіграла Оксана Потернак,

Завершилася декада заочною подорожжю "Шевченко і Бро­ варщина". Гюльшад ШАХКАJЩІЄВА, учениця 9-А класу.

стріли десятки експонатів. Се­

ласних

Потернак, Богдана Хижняк - З клас, Катя Жовнодій, Анна Чмир - 6 клас, Юлія Орлова- 11 клас. А 19 березня цікаво прой­ шов урок-вистава: учні 10 класу Роман Грабчак, Тетяна Ходос, Людмила Богданович, Катерина Кузько підготували уривки з пое­ ми "Катерина". Учні 9-А класу

вечірню росу, розмовляв із міся­ цем і зорями, ловив у шелесті листу тополі таємничість не­ відомого. Переступивши поріг цієї святині, учні школи зу­ ред неоціненних скарбів часів

учні

Максим Проценко- 1 клас, Оля·

роль Марка - Микола Ко­ ломієць, Катрі - Альона Смик, а діда й баби - Владислав Мотор­ ний та Дарина Швачко.

нашої

Кобзаря,

Кожен клас готувався ретельно: оживали в ілюстраціях поезії . Найкраще виконали малюнки до віршів Оля Потернак, З клас, Олена Кияшко, 8-А клас, Люд­ мила Гутник, 9-А клас. Ребуси і кросворди на тему "UUевчен­ кіана" найактивніше готував 6 клас, nереможці Юрій Нака­ люжний, Катерина Жовнодій, Дмитро Шевченко. У конкурсі "Майстер виразного читання" перемогли Нікіта Мозжухін та

світі.

школи, переможці й лауреати об­

Великого

-

речі сест­

ри Катерини, брата Йосипа, стіл

Тараса

3

року

З 9 по 19 березня ми, учні Боб­ рицької ЗOUU І-ІІІ ступенів, відзначали 196-ту річницю з дня народження Великого Кобзаря.

ред ними життя? Саме тому пед­ творчо

201 О

nванета Wевqенко

кілька цікавих матеріалів про ці події.

Пропонуємо вашій увазі розповіді про деякі з них.

доnрий nоqаток

квітн•

3

«КРИНИЦЯ»:

Шевченка.

та ослін із хати батьків. У неве­

На нашій славній Україні, се­ ред розкішної природи, осіли на віки села, відомі нині всьому світові: Моринці, Кирилінка (Шевченкове), Будище, Вільша­ на. Це- колиска генія, Пророка, великого сина України. Нашим учням пощастило завітати до цього чарівного, благословен­ ного краю. Вони доторкнулись до незрівнянної краси землі, яка народила, виколисала, напоїла цілющим соком своїм невмиру­

ликих залах учні відчули ту добу,

нашому полку

в якій зростав майбутній титан української літератури. Побува­ ли діти й на могилі, де спочиває добра і мудра Тарасова мати.

прибуло!

щого поета

-

носія правди, до-

Все на цій землі особливе. Хто вперше доторкнеться до тієї краси, той одразу відчує трепет животворящої сили, її таєм­ ничість і чистоту. Ольга ОЛІЗАР,

бра, любові. Учні були вражені музеєм-садибою Тараса Шев­ ченка. Вони зробили кроки ти-

ми стежинами, на яких . білого­ ловий хлопчина малими босими ногами збивав вранішню та

заступник директора школи.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Рушник супроводжував люди­ ну від народження до останніх днів життя. На вишитий рушник nовитуха приймала немовля. Ним прикрашали колиску. Готу­ ючись до заміжжя, дівчина виши­ вала рушники. Готували рушни­ ки й на останню життєву подію. Рушниками прикрашають ікони. Ними обв'язували хрести на пе­ рехрестях доріг. Рушники не можна було міняти, поки вони самі не впадуть від негоди. Рушник є водночас символом у святах та обрядах і предметом побуту. Від функціонального

житті ук­

раїнців посідає вишитий рушник.

Упродовж віків йому надавалося важливе

образно-символічне,

ви­

ховне значення. Залучення учнів до такого виду мистецтва, що виник

і

rрунтується

на

стародавній

культурі украінського народу, роз­ вивається на основі національних

традицій, сприяє

духовної спадщини,

вихованню

патріотизму,

пробуджує національну свідомість.

У Літківській ЗОШ І-ІІІ ст. ім. М.П. Стельмаха відроджують звичаї та побут українського на­

роду, проводять різноманітні за­ ходи, завдяки яким учні вивча­ ють минуле свого регіону, України. "Доля на рушникові" - так на­ зивалася літературно-музична

ство.

Захід у школі проходив у стилі супроводжувався

Минулої неділі в міському клубі

чудовою українською піснею у

відбулося чергове засідання літе­

виконанні Оксани Вакули.

ратурно-мистецького об'єднання "Криниця". Цього разу до нас

вечорниць

Другою

і

сторінкою

нашого

свята була зустріч із майстринею художньої вишивки Г.В. Білен­ ко, котра довгий час працювала

на Літківській фабриці художніх виробів. Галина Василівна роз­ повіла учням про свій трудовий

шлях, nродемонструвала свої чудові неповторні роботи. Май­

столу, накривання хліба, освя­ чених пас!-:и й крашанок), "ути­ рач" (для рук та обличчя), "по­ кутник" (прикрашав ікони).

стриня є керівником гуртка ху­

використовувалися

в

декоративному

оз­

добленні інтер'єру хати, "кілкові рушники". Ними прикрашали картини, рамки з фотографіями.

Їх як прикрасу просто вішали на кілок. Своїм багатим малюнком рушник створює в хаті затишок,

обстановку високої духовності, доброти, спокою.

І сьогодні народ і в горі, і в ра­

виховна година, яку підгоТували учениці І 0-11 класів Юлія Пли­

дості не розлучається з рушни­

са, Оксана Вакула, Аліна Кар­ пенко, Анна Москаленко, Хрис­

дзвоника

тина П іддубна.

мою, є оберегом, згадкою про

батьківську хату, школу, дитин­

призначення рушники _ мали на­

рушники

в

тя. Ці рушники, подаровані ма­

зву: "посудний" або "стирач" (для посуду та для стирання зі

UUироко Особливе місце

проходять діти, вилітаючи з рідного гнізда в самостійне жит­

ком. Так, на святі останнього в

багатьох

школах

батьки випускників утворюють із рушників "коридор", яким

дожньої вишивки ЦДЮТ. Вихо­ ванці Г.В. Біленко неодноразово брали участь у конкурсах і за й­ мали призові місця.

На завершення учениця

11- В

класу Аліна Карпенко, учасниця

Всеукраїнської олімпіади з об­ слуговуючої праці, презентувала свою роботу "Українські рушни­ ки".

Навчання та виховання підрос­ таючого покоління було, є і буде од­ ним із головних завдань держави і школи. Традиції - фундамент національного, а національне - фун­ дамент культури. Світлана ЖУРБАС, педагог-організатор.

уперше завітала броварська юнь

Тетяна Сокол та Ольга Лещик, Марина Кабак, Ангеліна Марти­ ненко та Богдан Гайворонський. Вітаємо з дебютом!

-

Звичайно,

школярі

хвилюва­

лися. Але наш девіз: не критику­

вати, лиш аналізувати. Тому бу­ ли й слова захоnлення, були й

зауваження.

Читаючи

власні

твори, а згодом слухаючи інших, кожен із новеньких мав змогу

порівняти, критично оцінити творчість усіх присутніх. Саме для цього ми й збираємося, щоб повчитися . І зустрічаємося не

тільки один раз на місяць. Ми спілкуємося і в повсякденні, підтримуємо одне одного в ра­

дості й смутку. У бурхливому сьогоденні ми й не

помітили,

днями

5

що

якраз

цими

років тому "Криниця"

урочисто й велелюдно святкува­

ла свій 50-річний ювілей. Отож, із 55-річчям усіх нас, шановні колеги! Ще nосвяткуємо! Валентина КОВАJІІВСЬКА.


4

Су6ота,

3

квітн•

201 О

НОВЕ ЖИТТЯ

року

Anno! rrWвидка••іІ! - Перш за все~ познайомимося ближче з вами~ адже нещодавно обіймаєте цю посаду?

-

Ну що ж,

познайомимося.

Дійсно, цю посаду я Qбіймаю не так давно. Проте стаж роботи лікарем маю солідний- ЗО років, із них 20 років "старший лікар". На станЦії швидкої допо­ моги працюю понад два десятки

років. Виїжджав на виклики, на­

давав допомогу хворим. Тож ро­ боту нинішніх моїх підлеглих знаю, як то кажуть, із середини. А

з

листопада

минулого

року

очолив колектив цього відділен­

ня. Працює в нас близько ІЗО чоловік

-

колектив великий, але

дружний. Нині виклики на місто й район обслуговують цілодо­ бово 8-9 бригад, радіус обслуго­ вування - 60 км. Коли я тільки­

но заступив на цю посаду (а за часом це збіглося з епідемією грипу), на обслуговуванні міста й району перебувало З-4 бригади "швидкої". В той час були такі випадки, що затримка виїздів на звернення складала до п'яти го­ дин. Не вистачало фахівців, ав­ томобілів і ... часу. Тоді біля дис-

консультації. час епідемії, показали себе випробування

Гадаю, :годі, під наші працівники якнайкраще й це всі пройшли гід­

но.

-

Шість місяців

-

це хоч і неве­

ликий~ але все ж термін. Що вам вдалося зробити на цій посаді? - Усі біди колективу я знаю.

Тож, по-перше, замінив вікна в приміщенні відділення. Що й го­ ворити, кожної зими ми потерпа­ ли через них. Температура в приміщенні була вищою, ніж на вулиці, але не набагато. А ще до­ дайте постійні протяги: як вікна не заклеюй, а все ж - свище. Та завдяки допомозі приватного підприємця із Зазим'я Михайла Васильовича Волочавіна, всі наші 16 вікон замінили на мета­ лопластикові безкоштовно. Цієї зими (однієї з найсуворіших за останні кілька років) у при­

міщенні було тепло. За таких умов можна й працювати спокій­ но. Зараз ці ж наші благодійники роблять ворота в гараж - обіцяли закінчити до травня. Ще одна мета, яку поставив перед собою, коли починав пра-

нам це вдалося. Нині 5 лікар­ ських і 4 фельдшерських брига­ ди щоденно обслуговують вик­ лики. Усі вони - кваліфіковані працівники. І кожному з них я доручаю здоров'я земляків. На­ приклад,

нещодавно

стався

та­

кий випадок: зовсім молодий лікар, яка після інституту про­ працювала на станції швидкої допомоги лише 8 місяців, поїха­ ла з бригадою на виклик у Ди­ мер ку і ... прийняла пологи вдо­ ма. До того ж у будинку не було ні тепла, ні світла, але Дарина Павлівна Гузенко - фактично, вчорашня студентка- все зроби­ ла для того, аби ця дитинка з'явилася на світ. Хоча, звісно, не все так рівно й позитивно. Є потреба в лікарях. Нині за штатним розписом не вистачає шести лікарів. Не хо­

ви­

інколи

й

за телефоном давав

цювати на цій посаді, -зробити так, аби тут було зайнято не менше семи бригад швидкої до­

помоги на добу. І, можу сказати,

певної категорії громадян, які викликають {(швидку" під час за­ поїв. Інколи доводилось обслугову­

місцевих лікарів.

Це збереже і

час, і кошти, і здоров'я. Якщо ж необхідна госпіталізація чи нічної пори виникне екстраор­ динарна ситу- ація, бригаду надішлемо, не відмовимо.

викликів

-

із хамством, грубістю

вати такі виклики з міліцією.

неодноразово на сесії Броварської· районної ради порушувtІЛи питан­

ня щодо встановлення табличок

канців

як із бензином~ автомобіля­

- Машин у нашому автопарку дев'ять. Більш-менш достатньо. Бензину теж, на відміну від колег із інших районів, вистачає. До того ж практично в кожному селі - в амбулаторії чи лікарні - є власний автомобіль. Тож при на­ годі звертаюся до сільських жи­ телів, аби з хронічними захворю­ ваннями чи побутовими трав­ мами очікували й отримували до­ приймав

ки, в першу чергу звертатись до

більше дати не можемо. Ось таке

зуміємо, що цього не досить, а

ми?

котрий

каються щоденно під час виі'здів і

замкнене коло. Наприклад, ми­ нулого року обслужили близько 40 тисяч викликів. Тобто на ван­ таження на лікарську чи фельд­ шерську бригаду за добу - 9-1 О викликів. Найбільше їх - у вечірні години, коли люди по­ вертаються додому з роботи, та

чуть люди йти на невелику зарп­

латню, яку ми їм платимо. Ро­

петчера,

перезмінки. Адже з цим вони сти­

Ще одна ключова проблема, яку називають однією з найакту­ альніших, - захаращені під 'і'зди до будtтків. Особливо в нічний час доводиться залишати машину, йти пішки до під Тзду, адже під'іхати через автомобілі меш­

на вихідних, коли не працюють медамбулаторії чи поліклініка. Є також проблеми з медика­ ментами. В основному через те, що на даний ча·с бюджет не при_йнято. Проте, гадаю, най­ ближчим часом ця проблема вирішиться.

клики, сидів лікар, який корегу­ вав першочерговість виїздів, а

пункту чи самому туди пройти,

люди викликають "швидку". Тож прошу вас, шановні земля­

помогу місцевих лікарів. Зараз розвивається сімейна медицина. Ці лікарі й ліки випишуть, і вилікують. Але ж, ні - замість то­ го, щоб викликати лікаря з мед-

Об' еднавши зусилля, відвернемо біду!

Костянтине

-

Васильовичу~

знаю~ що ви як депутат райради

із назвами вулиць та номерами будинків.

Чи змінилася ситуація

після ваших звернень?

нереально. А якщо по­ трібна госпіталізація хворому і rшс іде на хвилини? Як тоді, вино­ сити пацієнта й тягти його на

собі до машини, враховуючи, що в бригадах швидкої допомоги пра­ цює багато жінок?

- Так. Із цим питанням я звер­ тався й до голови Броварської райради Ю.І. Кушніренка, й до керівника Броварської ЦРЛ В.В. Багнюка. Голови сільських та селищних рад спільно з го­ ловними лікарями дільничних лікарень, медамбулаторій, до

знайомі, бо що може бути цін­ нішим за людське життя. За­ мислімося над цим, шановні

яких я теж звертався, розробили

земляки. Адже може статися, що

карти населених пунктів Бро­ варшини із зазначенням вулиць, будинків. Тепер, якщо бригада збирається на виїзд, то вона хоча б має уявлення, на якому кінці села ця вулиця і як туди краще добиратись. Адже до цього бувало й таке, що бригада довше катала-

саме ваша машина біля під'їзду

. ся

селом,

вишукуючи

потрібну

адресу, ніж надавала допомогу. У деяких населених пунктах з'явилися й таблички з назвами вулиць. Наприклад, у Великій Димерці вони розміщені високо на стовпах- і видно добре, і ван­ дали не дістануть. Про проблеми й потреби, які турбують лікарів та фельдшерів

- Що ви на це можете сказати? - Так, усі ці проблеми мені

забере яких

дорогоцінні

не

вистачить

хвилини, для

того,

щоби вряту_вати життя вашому сусідові. Проте, скільки не звер­ таємось до людей, у відповідь

-

тиша.

А ще, на завершення, я хотів би подякувати своїм колегам­ підлеглим за їх працю. Ке­ рівництву лікарні - за підтримку в роботі. А читачам побажати здоров'я, довголіття в щасті та спокої. І нехай у диспетчера якомога рідше розривається те­

лефон, у якому з розпачем запи­ тують: "Алло, "швидка"?!". Інтерв'ю провела

бригад швидкої допомоги ми запи­ тали в них самих під час ранкової

Світлана ОБОДОВСЬКА.

Обов'язки роботодавців як страхувальників Фонду ССНВВ Система

загальнообов'язкового

тому в разі настання страхового ви­

державного соціального страхуван­

падку права на страхові виплати та

В Україні склалася вкрай складна ситуація з травмува·нням та загибеллю людей на воді. Через порушення

ня від нещасних випадків ~:~а вироб­

інші медико-соціальні послуги Фон­

правил поведінки на водних об'єктах з початку року загинуло 40 людей, із них- 7 дітей. Останній трагічний випадок стався на Київщині у Вишгородському районі в селі Хотянівка~ де на Десні загинуло троє школярів.

ництві та професійних захворювань

ду вони не мають.

ЗВЕРНЕННЯ Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи щодо попередження травмування та заrибелі дітей на водних об'єктах

ред,

разі

вчителі та

повідальність, як Міністр, і пе­

нювальну роботу зі школярами

вихователі! Особисто звертаюся

реживаючи за долю кожної ди­

та

до вас, оскільки останнім часом

тини, як батько, звертаюся до

шкільних закладів. Щодня нага­

склалася вкрай складна ситуація

вас з проханням бути уважніши­

UUановні

.з та

батьки,

попередженням

загибелі дітей

травмування

на

ми до дітей, не залишати їх на

водних

самоті біля водоймищ і поясню­

об'єктах. Рятувальники доклада­

вати ЇМ, ЩО ВИХОДИТИ на ТОНку

ють максимум зусиль для відвер­

кригу

вихованцями·дитячих

до­

дуйте їм основні вимоги правил безпеки.

UUановні дорослі,

не будьте

байдужими, не дозволяйте дітям

наших

симум зусиль, щоб наші діти не

працівників біля кожного небез­

потрапляли в біду. Спільно з ря­

З повагою,

печного місця. Розуміючи від-

тувальниками проведіть роз'яс-

Міністр Нестор ШУФРИЧ.

нення трагедій, та, на жаль, ми

не

в

змозі

поставити

це дуже небезпечно.

Давайте разом докладемо мак­

-

насампе­

право на страхові виплати в повної або часткової втрати

Фонд відповідно до ст. України

"Про

державне

11

Закону

загальнообов'язкове

соціальне

страхування

від нещасного випадку на вироб­

працездатності, втрати годувальни­

ництві та професійного, які спричи­

ка чи внаслідок професійної хворо­

нили втрату працездатності" пропо­

би. На жаль, нещасний випадок, каліцтво, смерть годувальника мо­

нує

громадянам

-

суб'єктам

приємницької діяльності

під­

застраху­

же трапитися з кожним. Через ви­

ватися у Фонді добровільно. Стра­

падковий збіг обставин, неуваж­ ність чи недотримання норм без­

ховий внесок для добровільно за­ страхованих осіб сплачується в розмірі однієї мінімальної зарплати з розрахунку на календарний рік.

пеки

праці

людина

може

стати

інвалідом. А тому всі юридичні та

виходити на кригу! Пам'ятайте, що тільки об'єднавши зусилля, ми збережемо наше майбутнє наших дітей!

-

гарантує громадянам соцзахист під

час трудової діяльності

фізичні

особи

-

суб'єкти

ємницької

діяльності,

найманих

працівників,

які

підпри­

Чекаємо на вас у Броварському

мають

ві.Dділенні виконавчої дирекції Фон­ ду загальнообов'язкового соціаль­

зобов'язані

зареєструватися в Фонді ССНВВ та сплачувати страхові внески. Самі ж

падків

громадяни

фесійних захворювань за адресою:

-

суб'єкти

підприєм­

ного страхування від нещасних ви­

на

виробництві

ницької діяльності не є зареєстро­

м. Бровари; вул. Гагаріна,

ваними від нещасного випадку на

верх, офіс

виробництві

та

профзахворювань,

та

26,

про­

З по­

1. Ольга СКОК.

.


НОВЕ ЖИТТЯ

ШЮ ШI1CDDJCD3ВD

За чисельним складом служба ветеринарної

меди­

цини Броварського району по­ рівняно невелика. Вона налічує в своєму складі лише 81 пра­ цівника.

Проте обсяг завдань,

які покладені на нас, значний.

Вони багатогранні, різнобічні. І, я б сказав, стратегічні. Адже що може

бути

більш

які відносяться до групи зооант­ ропонозів, що вражають одна­ ковою мірою як тварин, так і

рин і людей. Це цілий комплекс

можна сказати, що це нові хво­ роби. В літературі їх описали по­ над сто років тому. Проте ос­ таннім часом вони створили загрозу для людей і тварин у всьому світі, чим завдали немало

людей, і від одних передаються

ходів, лабораторних досліджень, ветеринарних обробок. І з цим завданням успішно справляють­ ся фахівці ветеринарної медици­

контролем

іншим. Достатньо сказати, що збудник

африканської

чуми

свиней на даний час знаходить­ ся по всьому периметру кордону

між

ІНивемо в

перебуває

діяльність близько сотні під­ приємств і суб'єктів підпри­ ємницької діяльності, які зай­ виробництвом,

перероб­

кою, зберіганням та реалізацією молочної, м'ясної, птахівничої, рибної продукції. На окремих із цих

Україною

та

Російською

підприємств

працюють

тваринницької продукції конт­

ролюють і рослинницьку. Усе це робиться з однією метою

-

можливити

захво­

виникнення

уне­

лептоспіроз,

довольчу небезпеку для народу

Хотів би підкреслити, що, не­

тієї чи іншої держави. Це тому, що вакцинопрофілактики проти

зважаючи на світову фінансову

Організатором і координато­ ветеринарної

медицини району, виступає уп­

губчасто­

подібна енцефалопатія, сказ та

районну

би, та й у цілому для практично

ветери­

всіх держав. На сьогодні під ве­

ка інфекційних захворювань, у

ветеринарної,

ває переважна більшість хвороб,

першу чергу, спільних для тва-

так

і

медичної

Нашого з вами, співвітчизники, кордо­ ну. Бо до Донецької області, яка межує із

сусідньою Ростовською областю Російсь­ кої Федерації і де виявлено вірус афри­

канської чуми свиней, -рукою подати: ли­ ше півсотні кілометрів.

І хоча людина

цим· гострим вірусним захворюванням не хворіє, й виникнення його можливе лише

за контакту хворих тварин зі здоровими та розповсюджується через корм, пасо­

матеріальні.

людські

й

лення nроти звичайної чуми. І така вак­ цинація проводиться за планом. Але найбільшою проблемою залишаються малі підсобні господарства, в яких утри­ мується до десятка тварин. Проконтро­ лювати їх досить складно. Що ж до Донеччини, то там, у від­ повідності з українськими нетеринар ни­ ми

проти цієї епізоотичної біди немає вакци­

ни,

ровій зоні, тварин мають убивати без­

і вона здатна завдати збитків на й

мільярди

фунтів

стерлінгів, доларів, рублів, гривень будь­

стандартами,

починати

знищення

кровним шляхом і спалювати для уник­ нення зараження. Але оскільки воно, це

якій, навіть наймогутнішій, державі.

вогнище

Характерна й така деталь: збудник хво­ роби може переноситися через кордон на

іншій державі, українські нетеринари не

взутті, одязі, сумках людей. А ще ж є гри­

голів'я. Отож, що очікує на 400 тисяч свиней Донеччини, сьогодні ніхто оста­

перелітні

проконтролювати

птахи,

міграцію

практично

не­

можливо. Найменша безпечність, і може

можуть

зараження,

рекомендувати

знаходиться

знищувати

статньо сказати, що за останні п'ять років у службі щорічно

ритетом. У колективі досвід ве­ теранів вдало поєднується з ен­ тузіазмом молодих. Слова вдяч­ ності хотів би адресувати своїм

створюються додаткові

робочі місця. Лише за три місяці поточ­ ного року працевлаштовані чо­ тири фахівці ветеринарної меди­

цини. До кінця року плануємо створити ще 4 нових робочих місця для ветеринарних медиків

ветеринарної медицини району, пила

до

виконання

в

по­

точно стверджувати не може.

'

І. Температура в приміщенні, де утри­ муються бройлери віком 1-30 днів, на підлозі має становити 33-ЗУС у перший жуватися до 22°С, а освітлення протягом перших 7 днів - бути цілодобовим.

2.

Годувати

бройлерів з перших днів

пра­

сьогодні

переробкою та реалізацією свиней і свинини. За різні порушення чинних законодавчих і норматив­ них актів до адміністративної відповідальності притягнуто дві посадові та п'ять фізичних осіб. Вилучення свинини

прикордонники

з обороту та П утилізації не

веденої там дезинфекції.

дер­

жавний кордон для завезення всього ро­

сійського м'яса в Україну. Заборона три­ ватиме до особливого розпорядження,

для

фіксувалося. І, насамкінець, інформація населення. З усіх питань щодо

доки не мине загроза виникнення захво­

виявлення хворих тварин або їх масової загибелі просимо звертатися до спеціа­

рювання. Як повідомили в прес-службі

лістів управління

ветеринарної меди­

Східної митниці, кількість м'яса, що за­

цини Броварського району за телефо­

возиться в регіон, - секретна інфор­ мація, що обнародуванню не підлягає. Усі ці фактори й зумовили перехід сви­ новідгодівельних господарств і ком­

нами:

плексів на закритий режим роботи. Іще раз повторюю: вакцини проти аф-

й

авто­

му, Д.А. Дьонову,

Н. В.

Крив­

цовій, Ю.В.Прудкому, В.П.За­ вадському за їхню відданість обраній професії. Із такими, як вони, для нас не страш·ними бу­ дуть будь-які виклики часу. Віктор ДЯДЮК,

начальник управління

ветеринарної медюшни в Броварському районі.

451-78-24; 6-58-60. головний спеціаліст управління ветеринарної медицини в .Броварському район_і.

г на

період у воду додають

1О л

води. У

пробіотики

"Лактон К" або "Біо Плюс 2Б".

7.

Слід ретельно стежити за чистотою в

пташнику, щотижня проводити санітарні дні, вичищати та щоденно дезінфікувати

напувалки й годівниці. Приміщення варто

мл на

бікормами для птиці. З третього дня виро­ щування раціон необхідно збагачувати посіченими зеленими кормами (люцерна, кропива, зелена цибуля тощо), в окремі годівниці покласти просіяний через дрібне сито гравій. Випоювати курчат у перші 7 діб життя необхідно кип'яченою теплою водою.

З. Для розсмоктування залишку жовтка та

випоювати

вітамінно-білковий

10

препарат г на

10

л

води. Температура розчину- 20-25°С.

При виявленні захворювання або за­ гибелі птиці необхідно звернутися до спеціалістів ветмедицини, які нададуть фахову консультацію та за необхідності надішлють загиблого птаха до лабораторії

4.

нетмедицини для дослідження на високо­ патогенний грип або хворобу Ньюкасла тощо. Тільки після одержання результатів

досліджень дозволяється застосування ан­

тибіотиків, які рекомендуються після виз­ начення чутливості збудника.

5. Для профілактики й лікування багатьох інфекційних хвороб птиці кращими вважа­ ються препарати групи енрофлоксацилінів,

зокрема

10% оральний розчин енроксилу з 1 мл на 2 л води або сирофлоксу на І л води) протягом 3-5 днів.

розрахунку Сергій НОВАК,

цей

ми, відгодівельними та фінішними ком­

забоєм,

після ретельно про-

тому

дезінфікувати розчином "Біодезу- Р"

росят

то

а

справжнім

життя потрібно досхочу й лише стартови­

цівники яких займаються вирощенням,

че­

вночі,

колегам В.Й. Фапьфушинсько­

марганець з розрахунку

тиждень вирощування та поступово зни­

зення нових партій по­ ферму

і

Моnодн11ку nотрібен доr1111д

"Нутрил-Селен" з розрахунку

власності,

удень

планових

рювання різних форм

всі во­

йону, вони допомагають земля­

щорічних завдань великого ком­ плексу протиепізоотичних за­ ходів. Це включає тварин сіль­ ськогосподарських підприємств

ни підлягають знищенню. Причому заве­

-

му обсязі. Але найбільше наше багатство це люди. Висококва­

користуються

ліквідації ембріональної патології з першої по третю добу життя курчатам необхідно

ження. Лікування їх заборонене

прове­

кам

На Броварщині також чимале евино­ поголів'я - понад 70 тисяч. Із початку року нашими ветеринарними фахівця­ ми вже перевірено 23 об'єкти господа­

постраждати багатотисячне поголів'я. Тварина гине через 2-5 днів після зара­

ресурси для

необхідно правильно підготувати приміщення для утримання молодняка.

риканської чуми не винайдено. Тому евиням потрібно вже зараз робити щеп­

свиней потрібно вже зараз. За нормами, коли епідемія почалася в !50-кіломет­

перекрили

Усі

Щоб уберегти поголів'я від хвороб, які чатують на нього в перші дні життя, передусім

вища, транспорт, забруднений виділення­

На

що.

шані, адже забезпечує сім'ю м'ясом і яйцями, не вимагаючи при цьому надмірного догляду.

ми свиней. Але найстрашніше, що в світі

й

хвороб,

Важко знайти селянський двір б~з курей, качок і гусей. Свійська птиця в особливій ІlО­

Чума свиней уже 6іnв кордону...

та

від

обсязі та з належною якістю. До­

випереджуючи час, уже присту­

та

державну лабораторію

теринарним контролем перебу­

рік,

населення

спільних для тварин і людей то­

рювань, проводяться в повному

державну лікарню клопоту для ветеринарної служ­

ків, які коригують плани дій як

рез

захист

ліфіковані фахівці, патріоти ра­

району. Надворі весна, і служба

бить дедалі більше нових викли­

можливе лише

на-санітарний контроль, нагляд за якістю та безпекою продукції,

кризу, заходи, спрямовані на не­ допущення інфекційних захво­

ни в Броварському районі, через підпорядковані йому районну

нарної медицини. Основний на­ прямок роботи- це профілакти­

Останнім часом природа ро­

на

угідь

ветеринар­

фінансові

ром усіх завдань, покладених на

багато інших.

яких

мисливських

державний

дення цих робіт маємо в повно­

медицини району.

сибірська виразка, туберкульоз,

звірі,

ни району. Район сьогодні ста­ більно благополучний по інфек-

тварин

ційних захворюваннях сільсько­

равління ветеринарної медици­

зуни,

району,

за­

господарських та диких тварин.

держави на важкі хвороби. Найбільш небезпечні з них - це

то

ких

ветеринарна-санітарних

Федерацією. Виникнення захво­

державну службу

а

та індивідуальних власників, ди­

ветеринарна-профілактичних та

рювання серед свиней несе про­

рюваності наших земляків та споживачів у різних регіонах

мільйони,

5

року

qac стратеrіqних виnереджень цієї хвороби не існує, лікування не відпрацьоване й заборонене. Виходячи з реальної епізоотич­ ної ситуації в світі та нашій дер­ жаві, й будує свою роботу служ­ ба державної ветеринарної

штатні ветеринарні працівники. Є вони й на ринках, де окрім

лейкоз,

20 1 О

відповідаль­

ним, ніж стояти на варті здо­

няті

квітня

Саме вони покликані запобігти небезпечним хворобам худоби, свиней, птиці, подбати, аби хвороби їхні, що нерідко несуть загрозу й здоров'ю людей, оминули наш спільний дім стороною. Про них, людей, котрі повснкдень сумлінно виконують ніби й непомітну, але таку потрібну роботу, - ветеринарних медиків наша сьогоднішня розповідь.

служби. Візьмемо для прикладу курячий та свинячий грип, аф­ риканську чуму свиней. Не

ров'я. Тому сьогодні під ветери­ нарним

3

У цей непростий час, коли держава будь-якої миті може опинитися у вогнищі не лише стихшних катаклізмів, але й епідемій, особливої значимості набирає робота працівників ветеринарної медицини.

IOD]CDDJCDQЗГ)[] Ш[ОD]ШІ1QЗ[} державної

Субота,

(0,5 6.

мл З 10-денного віку для профілактики

перрозисута сечакислого діатезу, а також

900

мл води, експозиція

або розпилюванням

0,5%

25-35

( 1ОО хв.)

розчину "Вірко­

ну-С" у присутності птиці за допомогою апарату "Росинка" (розчин

200 мл теплої води). 8. З 1О-денного віку

- 1r

препарату

на

птахів вакцинують

проти хвороби Ньюкасла шляхом випою­

вання або інтраназально згідно з настано­ вою щодо застосування вакцини. Такі за­ ходи на прохання власників безкоштовно проводяться спеціалістами місцевих дер­

жавних установ ветмсдицини. За три дні до вакцинаuії й після неї птиці з водою ви­ поюють антистресові вітамінні препарати

(нутрил-селен, rідровіт, чиктонік).

9. із

Для профілактики інвазійних хвороб

20-денного

віку

застосовують

анти­

гельмінтики та кокцидіостатики (розчин піперазину з розрахунку лову два дні поспіль та

0,5 г на одну го­ 1 г байкоксу на 1 л

води тощо).

10.

У перший тиждень курчатам згодову­

ють предстартерний комбікорм (нульов­ ку), який складається з легко перетравлю­

ваних кормів, сухого знежиреного молока,

рибного борошна та рослинної олії, з 2-го по 6-й тиждень- стартовий комбікорм, з

7-

го по 10-й- ростовий комбікорм. Не забувайте про наші рекомендації й ваші курчата будуть живі-здорові, добре розвиватимуться і набиратимуть масу.

Валерій ЗАВАДСЬКИЙ,

5

начальник Броварської державної

днів необхідно випоювати сірчана-кислий

лікарні ветеринарної медицини.

паралічів кінцівок і голови протягом


6

Субота,

квІтн•

3

201 О

Христове

є

най­

величнішим святом Церкви Хрис­ тової,

урочистістю

-

це

є

основа

нашої

найсильнішим жества

Ісуса

віри.

Воно

свідченням Христа,

/радість сяє на обличчі.

й

святістю. Воскресіння Христове

Великдень наш·-

великий день Для первоцвіту і пісень.

Бо­

І через наші юні весни,

Поміж полів, поміж дібрав

дарів.

Воскресіння Христове зробило

До серця вернеться любов.

земне життя осмисленим і ціле­ спрямованим. смерть,

.не

щення,

а

Попереду

загибель, інше

не

вічне

-

Воскресіння Христове Бог

переміг

ХрИстос воскрес!

не

Народне свято, Яких у нас не так багато. Христос воскрес!

зни­ життя.

свідчить,'

у

Воскресла рідна Україна!

природі закон смерті. Смерть хоч і

продовжує

людством,

царювати

але

не

Анатолій ЛЕМПІЦЬКИЙ

над

вічно;

коли всі померлі воскреснуть,

З

тілами.

метою

nідтримки

ЗМІ,

талановитої,

телебачення

і

радіо

"Жур­

налістський nершоцвіт". Умови nроведення конкурсу: в кон­

братерства

утвердження свободи слова, розви­

всього людства. Цього дня кожен

тку інституту журналістики в області,

курсі беруть участь особи віком від

християнин

nоnуляризаціі

14

Пасха

на

це

-

повинен

людину

скарб,

свято

як

подивитися

на

побачити

в

ній

свого

мови

та

35

до

конкурсу розглядаються та оцінюють­

розвитку мистецтва фотографіі серед

ся з урахуванням двох вікових кате­

молоді уnравління у справах сім"і та

горій (І категорія:

молоді

тегорія:

молодих

авторів,

напружені

справжнім розвоєм усіх

мистецтва

й

народної

юних талантів,

го

популяризації

ласті"

"Інформаційно-творчим

Для участі в конкурсі необхідно nо­

гордість

агентством "ІОн-прес" nланує nрове­

дати: роботу (твір) українською мо­

дення щорічного обласного конкурсу

вою, оформлену відnовідним чином;

молодих авторів у жанрах друкованих

обсяг друкованих робіт не nовинен

динку дитячої

ЗМІ,

перевищувати 3-х сторінок друкова­

творчості та в

навчав,

що

Бо Христос

смирення

ганьбить

не

при­

людину.

Він

сказав, що чистота душі й тіла

-

найкраща оздоба людини. Сердечно вітаю з пасхальним гості

міста.

Нехай

облдержадмініст­

років) за номінаціями:

яння розвитку молоді Київської об­

та, відеотелефільм.

та

телебачення

і

радіо

'"Жур­

ного тексту формату А

першоцвіт" у рамках

Всеукраїнського

світло

18-35

журналістська робота, фоторобо­

налістський

святом вас, шановні броварчани та

Київської

раЦІЇ сnільно з КЗ КОР "Центр сnри­

конкурсу

не менше

"Жур­

Воскресіння Христового зберігає

який не померкне у віках". Робочі

торських відео, радіотворів не nови­

в

життя,

теми: "Якщо не ми, то хто?"; "Ваш

нен nеревищувати

взаємну

героїЗм ніколи молодь не забуде";

зволяється розміщувати на роботах

"Діалог поколінь"; "Наша пам'ять­

(творах) інформацію

чистоту

душі

і

тіла,

любов, мир між людьми.

наша

Святкуючи перемогу життя над

смертю,

добра

над

згасне

злом,

прощаючи провини один одного,

виголошуємо: Христос

Воскрес!

З повагою­ Настоятель Свято­

09.1 О

рамках

Підсумочки

Ранкова молитва

Православний каг.ен-

дар

06.1 О, 07.00, 08.00 Новини .15, 07.15, 08.10 Спорт 06.20, 07.20, 08.15 Події очима майбутнього

06.30, 07.ЗО, 08.ЗО 567 07.1 О Ера бізнесу 07.З5 Будівельний майданчик 07.40 Створи себе 08.20 Рейтингова панорама 08.35 Мультфільм 09.00 Ранок з "Першим" 09.20 Легко бути жінкою 10.10, 12.25, 19.50 пкє 201 О. Представлення країнучасниць

10.20 д/ф "Люди й ведмеді'" 11.20 Життя триває ... 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но­ вини

12.10, 15.15, 18.10, 21.10 Діловий світ

цього

молоді Броварської міськради.

"Кено"

коледж"

д/Ф "Федір Стригун. Абриси долі"

19.ЗО тсн

2З.15 Х/Ф "Післязавтра" ІНТЕР

06.15 Х/Ф "Принцеса цирку" 09.05 Доки всі вдома 10.00 Tjc "Повернення Мухтара-2" 12.00 Детективи 12.40 Позаочі 1З.40 Вечірній квартал 15.45 Чекай мене _17.20 Т/с "Сусіди"

18.00 Новини 18.15, 04.20 Судові справи 19.00 Т/с "Кармеліта. Циганська пристрасть"

20.00

Подробиці

20.ЗО Т/с "Обручка"

12.00, 1 15 Справжні лікарі 13.00 т;с "Журов" 14.05, 22.55 Т/с "Маргоша" 15.05 Tjc "Не родись вродли-

18.45 Euronews 19.00 Точка зору 19.З5 Світ спорту

д/Ф "Павло Вірський.

Такий, як є"

Футбол. Ліга чемпіонів. "Барселона" (Іспанія)

21.30

"Арсенал" (Англія)

1+1 07.З5,

08.05, 09.20 Сніданок з "1+1" 07.00, 08.00, 09.00, 16.00, 19.30 тсн 07.1 О Мультфільм 10.00 Tjc "Район Беверлі­ Хіллз"

"Тільки ко­

ІСТV

справи Назаретянина"

12.50, 18.55 Спорт 12.55 Х/Ф "Смокінг" 14.55 Х/Ф "Володар

Хранителі перснів"

18.45 Факти. Вечір 19.00 Х/Ф "Володар Дві вежі"

22.45 Х/Ф

"Володар бурі"

5

20.00 20.ЗО 21.ЗО

22.50

Подробиці "Обручка"

Tjc Т jc

"Свати-З" Зоряна рідня

06.00 Таємниці століття 06.55 Шалені татусі 07 ОО, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Нови­ ни

07.З5.

08.10,

ІСТV

06.15

Бро­

Відкритого

між­

акцію "Молодь за чисте довкіл­

народного

ля",

людини "Україна", МГО "Молодіжна

06.ЗО,

07.50 Ділові

факти

08.З5 Ра­

нок з "Інтером"

"Повернення Мухтара-2"

09.15 Tjc

11.20, 14.55 Детективи 12.10 Знак якості 12.40 Т jc "Оnеративний псевдонім-2"

14.00 Знахарі 16.05 Зрозуміти. Пробачити 17.20 т;с "Сусіди" 18.15 Судові справи 19.00 Tjc "Кармеліта. Ци­ ганська пристрасть"

06.45 Світанок 07.45, 08.45 Факти. Ранок 08.00, 08.55, 12.55, 19.10 Спорт

08.05 npoZipoK 09.00 Смак 09.40 Tjc "Солдати.

Дем­ бельський альбом" 11.45, 17.35 Т/с "Вулиці розбитих ліхтарів" 12.45 Факти. День 1З.ОО Анекдоти по-українськи 13.50 т;с "Далі буде" 14.50 Х/ф "Володар бурі" 18.45 Факти. Вечір 19.15 Надзвичайні новини 19.55 Tjc "Морські дияволиЗ"

22.20 Tjc

"По закону"

рамках

У заході чотирьох

ладів

17.ЗО Територія закону

18.30 Хроніка дня 18.45 Київський час 19.20 Новий час 21.00 Час 21.50 Велика політика НОВИЙ КАНАЛ

06.20 Хjф "Кіт у капелюсі" 07.45 Церква Христова 5 КАНАЛ Час-Тайм

Час спорту 06.ЗО Ранок на "5-му" 09.10, 22.15 Бізнес-час

14.ЗО 5-й еле-

та

було

10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.ЗО, 22.ЗО, 23.00 Час новин

12.30 Прес-кан-

ференці! у прямому ефірі

взяли вищих

члени

участь

"Солдат

Іван

Бровкін"

11. 55, 12. 55

Битва екстра­

сенсів 14.00 Містичні історіІ.

15.00, 16.00

Давай одружи-

07.00, 07.З5, 08.З5 Підйом 09.05 Х/ф "Чарівник" 10.50 Все для вас 11.10, 20.20 Tjc "Щасливі разом"

12.1 О

13.35 М/с "Му і Ципа" 13.45 М/с "Финеас і Ферб" 14.25, 15.45 Teen Тіmе

06.00 Tjc

"Моя

прекрасна

06.30 ПодіІ" тижня 07.00 Весняні жарти з ... 08.0 Х/Ф "Просте бажання" 10.00 Х/Ф "Майор Пейн" 12.00 Т/с "Охоронець-З" 14.00 Т/с "Сліпа куля" 18.00 Т/с "Єфросинія" 19.00 ПодіІ 19.20 Т/с "Другі" 21.20 Х/Ф "Подвійний фор­ саж"

мося

17.00

Неймовірні історіІ ко-

"УКРАЇНА"

14.ЗО Т/с "Ханна Монтана"

доньки"

СТБ

06.00 Док. Детектив 06.25, 21.ЗО Т/с "Кулагін

та

Т/с "Моя

прекрасна

нянька"

06.30, 17.00, 19.00 Подіі 06.40 Спортивні подіІ 06.50 Срібний апельсин 07.00, 18.00 Tjc "Єфросинія" 08.00, 14.40 Tjc "Слід" 08.55 Т/с "Безмовний свідок" 10.{)0 Т/с "Другі" 11.00 Т/с "Сармат" 12.00 Tjc "Дорожній патруль" 1З.ОО Т/с "Загарбники" "Безмовний свідок-

14.00 т;с

партнери"

06.55 Т/с "Комісар 08.55 Х/Ф "Ніколи

Рекс"

не забуду

тебе"

11.40 Нез'ясовно, але факт 12.55 Битва екстрасенсів

МГО

ТО НІС 18.ЗО Навколосвітня

подорож

06.З5

Переможний

голос

віруючого

07.05 Солодка казка 07.50 Мультфільм 08.00 Атлас відкриттів 09.00 Зелена варта 09.20, 12.10, 15.00 Твій хіт 10.З5 Що таке добре і таке погано?

11.05 Тиждень моди 1З.ОО Погляд у майбутнє 15.30 Однокласники 16.35 Х/ф "Дуенья" 19.00 ТрагедіІ світу 2о:оо Сильні світу цього

20.25

Х/Ф "Ми,

що нижче

підписалися"

14.00, 20.10 Чужі помилки 15.00, 16.00 Давай одружи­

06.00

14.45 Tjc "Школа N2 1" 15.50, 19.25 Т/с "Ранетки" 16.50, 22.20 Т/с "Татусеві

2З.20 Іпfо-шок

"Флеш Гордон" "Серцеїдки"

"УКРАЇНА"

18.00, 22.00 "Вікна"-новини 18.1 О, 22.20 Т jc "Я лікую" 19.10 Правила життя

19.00 Репортер

16.ЗО Мотор-ТБ

небезпечно 18.ЗО Хроніка дня 18.45 Київський час 19.20 Новий час 21.00 Час 21.50 На межі

літа"

06.00,

20.20 Т/с "Звіробій 21.20 Tjc "Дорожній патруль2" 22.20 Х/ф "Водій для Віри"

хання

Інтуїція

17.30 Особливо

мося

17.00 ІсторіІ кохання 18.00, 22.20 Tjc "Я лікую" 19.00 У пошуках істини 20.00 Х/Ф "Костяніка. Час

нянька"

СТБ 06.25, 06.50 Док. детектив 07.20 Т/с "Комісар Рекс" 09.20 Вусалапохвіст

Х/Ф

МГО "Наголос",

"Авангард Плюс".

студенти

Лариса ТЕПЛЮК, начальник

"Сонна лощина"

17.55, 21.20 Т/с "Вороніни" 19.15 Спортрепортер

НОВИЙ КАНАЛ

рада міста",

розвитку

відцілу у справах сім·і та молоді.

нах"

09.55

університету

вище

зак­

каліфорнійка"

22.00 Х/Ф

Броварське

молодіжних

11.45 Х/ф "Чарівник" 1З.ЗО Х/Ф "Серце·Ідки" 15.55 Х/Ф "Перша дочка" 18.00 М/Ф "Вольт" 20.00 Х/Ф "Кінозірка в пого-

10.55 Огляд преси 11.20 Зверни увагу 15.30 Не перший погляд

05.30 Tjc 06.10 Т/с

при­

навчальних

трьох

08.00 Х/Ф "Леді та боксер" 09.50 Х/Ф "Заморожена

1З.30,

мент

10.ЗО, 11.ЗО,

якої

та

брано всю вулицю Київську.

11.ЗО, 12.ЗО Прес-кен-

13.30,

в

26

академія",

фінансово-пра­

коледж

10.55, Огляд преси 11.20 Зверни увагу 15.15, 16.15 Майдан

06.01 06.15

вищий навчальний зак­

"Поліцейська

варський

20.ЗО, 22.ЗО Час новин

09.ЗО,

Факти

06.З5, 08.З5 ЗОО секjгод

ІНТЕР

07.10,

КАНАЛ

06.01 Час-Тайм 06.15 Час спорту 06.30 Ранок на "5-му" 09.10, 22.15 Бізнес-час

вою"

17.15 Х/ф "Кохання-зітхання" 20.10 Суперзірка

перснів.

лад

про­

27 березня 2010 р. проведено

ференці! у прямому ефірі

перснів.

про

культури,

10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 1О.ЗО,

голови

фізичної

мент

07.45 Х/Ф "Вигнанець" 10.40 Х/Ф "Розслідування

міського

"Економіко-технологічний уні­

училище

09.ЗО, 1З.ЗО, 14.ЗО 5-й еле­

20.00 Міняю жінку 21.15 Х/Ф "Кохання-зітхання"

ВНЗ

верситет",

з благоустрою в Броварах

nершого

начальник відділу у сnравах сім"і та

відповідно до

17.05

хання"

nроведення

щорічний обласний конкурс мо­

16.ЗО Крок до зірок

11.05, 05.20 Tjc

щодо

Фото автора.

вова

За детальнішою інфор­

лодих авторів у жанрах друкованих

буде ... 1З.О5 Здоров'я 14.00 Ав;оакадемія 14.З5 Вихідні по-українськи

06.55,

мацією

віРділ у

турніру юних читців.

ведення весняного двомісячника

18,

Лариса ТЕПЛЮК,

1З.З5 Концерт Ані Лорак 14.З5 Х/Ф "Анжеліка і султан" 16.З5 Х/Ф "Хроніки НарніІ. Лев, чаклунка та шафа"

20.00

заходу

312-313.

в.о

Київська

Положення

06.10 М/Ф "Боцман і папуга" 06.20 Х/Ф "Вітер у вербах" 08.15 Х/Ф ""Імперія"

15.:::0 М/с "Веселий 16.00 Індиго

адресою:

етаnу конкурсу звертайтеся за тел.

12.35 Далі

06.00 06.05

за

квітня

6-57-86.

1+1

.

року

15

міської ради проводить nерший етап

2З.ОО Національний конкурс "Королева України-2009"

09.ЗО Антивірус для дітей

09.50, 12.25, 19.50 ПКЄ-2010 10.00 Крок до зірок 10.30 Нова армія 11.00, Муз.uа 11.30, Стильна штучка 12.00 Лінія долі 12.30 Здоров'я 13.30 Величне Воскресіння! 14.00 Сільська правда

201 О

член журі. На фото: учасники творчого

громадських організацій: приватний

Відповідно до розпорядження

автора.

справах сім"і та молоді Броварської

21.ЗО, Право на захист

22.00 Далі буде ... 22.50 Лото "Трійка",

"Покров"

npo

Роботи nриймаються до

пошта

Валентина КОВАJІІВСЬКА,

та юнацької МКЦ "Проме-

"Молодь за чисте довкілля"

хвилин. Не до­

кім.

14.55 Х/Ф "Літа молоді1" 16.20, 02.50 Кіно.uа 17.00 Наша пісня 17.35 Вікно в Америку 18.05 Добрих доріг 20.00 Попередження 21.00 Новини

ник"

не

ми "З турботою про кожного" за підтримки Броварської міської ради та в.о. міського голови І.В. Сапожка. Успіхів вам, талановиті!

ав­

виГ, який не по меркне у віках".

npo

МихаїЛ ЛЕСЮК.

"Польова

днів

20

обсяг

обл., м. Бровари, вул. Гагаріна,

конкурсу,

Покровського храму протоієрей

.15 Шевченківський вечір 08.15 Фільми фестивалю

слава";

"Цих

nронумеровані;

пам'яті"; "Історія мого діда"; "Под­

У

Воістину Христос Воскрес!

вдячність!";

нагородження

Сторінки робіт мають

12 pt.

бути

серцях радість

мистецтва,

зі шрифтом

4,

налістська весна" на тему: "Подвиг,

наших

чого та декоративно-ужитково­

переможців фестивалю- кон­ курсу. Цього року захід прово­ диться в рамках міської програ­

нижує людину, а підносить, і що

брата й сестру, порадіти з нею, як зі своїм другом.

11 ка­

мистецтва

відбувався з ЗО березня по 1 квітня в МКЦ "Прометей", на

базах міських шкіл та у БДЮТ. 15 квітня в МКЦ "Прометей" відбудеться Гала-концерт, вис­ тавка кращих робіт образотвор­

Фестиваль проводиться в 2 ту­ ри: І тур - відбірковий (проходив у загальноосвітніх та позашкіль­ них закладах з 22 лютого по 28 лютого 2010 року); 11 тур - за­ гальноміський (тривав з 23 бе­ резня по 1 квітня 201 О року в Бу­

років,

14-17

ра тивно- ужиткового

Як зазначають організатори цього творчого буму - праців­ ники міського Будинку дитячої та юнацької творчості, майже 20 років поспіль у Броварах з метою пошуку і підтримки творчості обдарованих дітей проводиться фестиваль-кон­ курс дитячої творчості "Весня­ ний зорепад".

років; роботи учасників

сnрияння

творів

найбільший

української

тривали

творчості.

Ольга ЩИГОЛЬ

творчо обдарованої молоді Київщини,

рального, образотворчого, деко­

місті

видів

Vвara! ионкvрс: "JНvрнапістський nершоцвіт''

і

душі знову з 'єднаються зі своїми

звати

му

вона

стала тимчасовою. Настане час,

творчі перегони, які можна на­

23 березня в актовій залі БДЮТ діти виборювали пер­ шість у номінаціях "Художнє читання", "Літературне мистец­ тво", "Театральне мистецтво" (малі форми, антреприза, театр мініатюр), 24 березня в М КЦ "Прометей" - у номінації "Во­ кал", 25 березня - "Хорео­ графія". Огляд у жанрах теат­

Упродовж десяти днів у нашо­

Співають дзвони Великодні­ Вселенс;ьке свято всіх чудес! Радіють люди, бо ж сьогодні Христос воістину воскрес!

Моя єдина-

людській

тей"). У ньому брали участь пе­ реможці 1-ro туру. Члени журі­ відомі діячі культури і мистецтв м. Броварів та м. Києва.

Христос воскрес! Святкує церква, Співають янголи з небес. І слава Божа не померКJlа Христос воскрес! Христос воскрес!

Христос воскрес! Душа воскресне

істинності

його вчення, спасеннасті Його смерті та величі Його благодатних

що

Квітнева пахне прохолода. Великдень! Світле і святе Для православного нарQду Це торжество! Життя гряде!

Ми кажем тричі

і тому воно відзначається

особливою

ВЕЛИКДЕНЬ

ХРИСТОС ВОСКРЕС! - Христос воскрес!-

пасха Христова Воскресіння

НОВЕ ЖИТТЯ

року

З"

15.З5 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний CYfW1

17.10 Критична точка 19.ЗО Live

ТО НІС

06.00, 20.00

Сильні

світу

цього

06.ЗО

Переможний

голос

віруючого

07.00, 15.25 Світські 07.10 Медицина

хроніки

07.З5 Солодка казка

08.00, 21.10 Атлас відкриттів 09.00 Морський відеожурнал 09.20, 12.00, 15.00 Твій хіт 10.35 Спецпроект 11.1 О Служба розшуку дітей 12.20 Мультфільм 13.00 Погляд у майбутнє 15.З5 Х/ф "Ми,

що нижче

підnисалися" 18.ЗО, 20.30 24 години 18.40 Життя 19.00 Таємниці подорожей 22.05 Таємниці руІн 23.50 Рrеss-огляд


НОВЕ ЖИТТЯ 12.З5,

:~t~- ~>~Н '~

УТ-1

06.00 06.00 Ранкова молитва 06.05 Православ. календар 06.10, 07.00, 08.00 Новини 06.20, 07.20, 08.10 Спорт 06.25, 07.25, 08.15 Подіі очима майбутнього 06.З5, 07.З5, 08.З5 567 06.40 Здорове харчування

07.10 Ера бізнесу 07.15 Рейтингова панорама 07.40 Створи себе 07.45 Рецепти здоров'я 08.20 Мультфільм 09.00 Ранок з "Першим" 09.15 Прес-анонс 09.20 Легко бути жінкою 10.10, 12.25, 19.50 ПКЄ-2010 10.20 "Обличчя Че Гевари" 11.20 Життя триває ... 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но­ вини

12.10, 15.15, 18.10, 21.10 Діловий світ

\,~~~!~:~~~~~~~~~ УТ-1

06.00 Ранкова молитва 06.05 Православ. календар 06.10, 07.00, 08.00 Новини 06.15, 07.15, 08.10 Спорт 06.20, 07.20, 08.15 Подіі очи-

15.ЗО М/с "Веселий

коледж" 1З.О5 Знайдемо вихід 14.00 Лінія долі 14.25 д/ф "Жипя біля Сонця"

16.00 Індиго 16.ЗО Фестиваль "Всі ми діти твої, Україно!"

17.05 Футбол. Огляд 18.45 Euroпews 1g.oo Точка зору

ІНТЕР

19.З5 Світ спорту 20.00 Особливий погляд 20.ЗО Громадська варта 21.ЗО Футбол. Ліга чемпіонів. "Манчестер Юнайтед" (Англія) "Баварія" (Німеччина)

567

поїхали!

06.40 Здорове харчування 07.10 Ера бізнесу 07.40 Створи себе 07.45 Ера якості 08.20 Рейтингова панорама 08.35 Мультфільм 09.00 Ранок з "Першим" 09.15 Прес-анонс 09.20 Легко бути жінкою 10.10, 12.25, 19.50 ПКЄ- 2010 10.20 д/Ф "Кухня Байя" 11.20 Жипя триває ... 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но­

1+1 06.05 Служба розшуку дітей 06.10 Tjc "Янгол-охоронець· 06.55, 07.З5, 08.05, 09.20 Сніданок з "1 + 1" 07.00, 08.00, 09.00, 16.10, 19.ЗО тсн 07.1 О Мультфільм

·12.10, 15.15, 18.10, 21.25 Діловий світ 12.З5, 15.ЗО М/с "Веселий коледж"

1З.О5 Фольк-musіс

14.00 хай щастить 14.25 д/ф "Жипя біля Сонця" 16.00 Індиго 16.ЗО Фестиваль "Всі ми діти

вини

Футбол. "Атлетико"

-

"Валенсія"

ма майбутнього 06.З5, 07.45, 08.ЗО

567

поїхали!

07.10 Ера бізнесу 07.15 Рейтингова панорама 07.35 Будівельний майданчик 07.40 Створи себе 08.20 Мультфільм 08.З5 Ранкові зустрічі

09.00 Ранок з "Першим" 09.15, 22.40 Прес-анонс 09.20 Легко бути жінкою 10.1 О, 12.25, 19.50 ПКЄ-201 О 10.20 д/Ф "Подорож до Гавани. Стежками Хемінгуея"

11.20 Жипя триває ... 12.00, 15.00, 18.00, 21.00

Но­

вини

12.10, 15.15,

1+1

М/с "Веселий

коледж" 1З.О5 Книга.uа 14.00 Надвечір'я 14.25 Полігон 16.00 Пазли

1З.10 Будемо жити

14.00 Наша пісня 14.50 Х/Ф "Олена і чоловіки" 16.30 Книга.uа 17.15 Кіно.uа 18.00 Шлях до Кубка світу з

06.00 06.00 Ранкова молитва 06.05 Шлях до святині 06.ЗО Новини 07.00 Софія 07.10 Мультфільм 07.З0 АВТОЩ>айв 07.40 Рецепти здоров'я

07.50 Сільський час 08.20 Укравтоконтинент 08.40 Вільна гавань 09.10 Підсумочки 09.ЗО Антивірус для дітей 10.00 Крок до зірок 10.ЗО Нова армія 11.00 Муз.uа

11.30 ПКЄ-2010. 12.00 Стильна штучка 12.25 Лінія долі 13.00 Здоров'я 14.00 Околиця 14.40 Аудієнція 15.15 Благовісник

Хімз"

11.00 Tjc "Тmьки кохання" 11.55, 16.05 Справжні лікарі 12.55 Сеанс Кашпіровського 1З.50, 22.05 Т/с "Маргоша" 14.55 "Не родись вродливою" 17.05 Хfф "Роман вихідного дня"

ни

07.10,

07.З5,

08.10,

08.З5 Ра­

"Повернення Мух-

тара-2"

11.20, 14.55 Детективи 12.10, 03.15 Знак якості 12.40 Т jc "Адвокатеси" 14.00 Знахарі 16.05 Зрозуміти. Пробачити 17.20 Т/с "Сусіди" 18.15 Судові сnрави 12.10, 16.ЗО Сnравжні лікарі 13.1 О Сеанс Кашnіровського 14.10 Т/с "Маргоша" 15.15 Тjc "Не родись вродли-

ма­

ІНТЕР Е. Віторган і А. Балтер. По обидва боки життя 06.55 Шалені татусі 07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.ЗО, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.З5, 08.10, 08.З5 Ра-

06.00

1+1

нок з "Інтером"

06.05 Служба розшуку дітей 06.10 Tjc "Янгол-охоронець" 06.55, 07.З5, 08.05, 09.20 Сніданок з "1+1" 07.00, 08.00, 09.00, 16.15, 19.ЗО тсн Беверлі­

Хіллз"

"Тільки кохання"

09.15 Tjc

"Повернення Мух-

тара-2"

11.20, 14.55 Детективи 12. 1О Знак якості 12.40 Tjc "Адвокатеси" 14.00 Знахарі 16.05 Зрозуміти. Пробачити 17.20 Т/с "Сусіди" 18.15 Судові сnрави 19.00 Т/с "Кармеліта. ЦиІНТЕР Мультфільм Велика nолітика

21.00 новини 21.20 Світ спорту 21.40 Фольк-musіс 22.40 Лото "Мегалот" 22.45 Лото "Суперлото" "Трійка", "Кено" Вільна гавань Персона

23.00 23.25

06.10 06.30 09.00 Формула любові 10.00 Городок 11.10 Позаочі 12.05 Найрозумніший 14.00 Х/Ф "Зникла імnерія" 16.20 Ювілейний концерт Резніка Подробиці 20.ЗО Під знаком зодіаку 22.45 Х/ф "Потрібна нянька"

20.00

1+1 06.1 О Літаючий будинок 07.00 Без табу 07.55 Світське жипя 09.05 "ХТО ТАМ" 10.15 М/с "Качині історіІ"' 10.4G Х/ф "Пригоди бобренятка·

ІСТV Факти Автоnарк. Парк авто­ мобільного nеріоду 05.45 Хjф "Чотири таксисти і

04.45 05.15

пес·

12.10 М/ф "Умка" 12.25 Суперзірка 15.10 Т/с "Журов" 17.15 Х/Ф ·поки ти спав" 19.30 тсн 20.1 О Хjф "Будинок

10.ЗО Анекдоти по-українськи 10.55 Люди, коні, кролики і ... із

Футбол. Чемпіонат Ук­

Іспанія

-

Данія

18.З5 Діловий світ 19.05 Х/Ф "Нерозлучні" 21. ОО Новини

"Максима" 23.00 Ера бізнесу. Підсумки

1+1 Літаючий будинок 06.ЗО Х/ф "Пригоди бобре-

06.05

нятка"

08.00 Ремонт 09.05 "Лото ·забава· 10.15 М/с "Качині історіІ~ 10.40 М/ф "Чебурашка

nитання

ІСТV 06.05 Служба розшуку дітей 06.15 Факти 06.ЗО, 07.50 Ділові факти 06.З5, 08.З5 ЗОО секjгод 06.45 Світанок

07.45, 08.45 Факти. Ранок 08.00, 08.55, 12.55, 19.10, 01.50 Сnорт 08.05 проZірОК 09.00 Смак 09.40 Tfc "Солдати" 11.45, 17.30 Tjc "Вулиці розбитих ліхтарів" 12.45 Факти. День 13.00 Анекдоти по-українськи 1З.15 Т/с "Далі буде" 14.10, 22.15 Т/с "По закону"

15.10, 19.55 Т/с

йде

11.20 Суnерзірка 14.20 Міняю жінку

18.45 Факти.

ІСТV

Факти

Спорт

08.05 проZірОК 09.00 Смак 09.40 Т/с "Солдати" 11.45, 17.30 Т/с "Вулиці

роз-

битих ліхтарів"

1З.15 Т/с "Далі буде"

14.15, 22.15 Т/с "По закону" 15.10, 19.55 Т/с "Морські дияволи-З"

18.45 Факти. Вечір 19.15 Надзвичайні новини ганська nристрасть·

20.00 Подробиці 20.30 Tjc "Обручка" 21.30 Велика політика

15.З5 Х/ф "Будинок із сюрnризом"

05.50 Х/Ф "Улюбленець" 07.50 Мультфільм 08.10 Армагеддон тварин 09.30 Школа Комаровського 10.00 Україно, вставай! 10.25 Доки всі вдома 11.25 Х/ф "Неймовірні nригоди італійців у РосіІ~

1З.З5 Городок 14.40 Вечірній квартал 17.00 БУМ 18.00, 20.50 Х/Ф "Коли на nівдень відлетять равлі .. ." 20.00 Подробиці тижня

Тварини-гладіатори

жу­

Дем­

бельський альбом" Т/с "Вулиці роз­ битих ліхтарів" 12.45 Факти. День 1З.ОО Х/Ф "Чотири таксисти і

11.45, 17.30

пес"

Т/с "Морські дияволи-

З"

18.45 Факти. Вечір 19.1 О Добрі новини 19.20 Надзвичайні новини 12.55, 19.00 Спорт 1З.ОО Наша Russia. 1З.50 Перше нашому!

Дайджест квітня... nо-

15.15 Comedy Club 16.00 Провокатор 17.00 Під nрицілом 18.00 Максимум в Украіні 18.45 Факти. Підсумок дня 19.15 Наша Russia 19.35 Велика різниця. Україна 20.25 Х/Ф "Володар перснів. Повернення короля"

5 КАНАЛ 06.01 Час-Тайм 06.20, 08.10, 19.20

Тема

тижня

05.ЗО Київський

06.45, 11.ЗО Автопілот-тест 07.00, 07.ЗО, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.ЗО, 23.00

05.50 Факти 06.05 Tjc ·хартленд" 06.55 Х/Ф "Місто-примара" 08.45 Анекдоти nо-українськи 09.15 Прожекторперісхілтон 09.55 Квартирне nитання 10.55 Ти не nовіриш! 11.50 Козирне життя 12.15 Інший футбол 12.55 Спорт 13.00 Під прицілом 14.00 Провокатор · 15.00 Х/Ф "Стільниковий" 16.55 Наша Russia 17.30 Велика різниця. Україна 18.45 Факти тижня 19.40. Максимум в Украіні 20.10 Країна має знати! 20.55 Х/Ф "Матриця. Переза­ вантаження"

КАНАЛ 06.01 Час-Тайм 06.20, 08.10, 10.50 Тема тиж­ ня

05.ЗО Т/с "Флеш Гордон"

06.1 О Т;с "Серце·ІДки" 07.00, 07.З5, 08.З5 Підйом 09.00 Х/Ф "Кінозірка в погонах"

10.55 Все для вас 11.1 О, 20.20 "Щасливі разом" 12.10 ІнІУіція 1З.ЗО, 19.00 Репортер 13.З5 Мjс "Му і Ципа" 1З.55 М/с "Финеас і Ферб" 14.ЗО, 15.50 Тееп Time 14.З5 Tjc ·ханна Монтана" 14.50 Т/с "Плетуха" 15.55, 19.25 Т/с "Ранетки" 16.50, 22.20 '1атусеві доньки"

17.55, 21.15 Tjc "Вороніни" 19.15 Спортрепортер

16.ЗО Арсенал 17.ЗО Велика nолітика 18.ЗО Хроніка дня 18.45 Київський час 19.20 Новий час 21.00 Час 21.50, Акцент

22.55 Comedy СІuЬ

5 КАНАЛ 06.01 Час-Тайм 06.15 Час сnорту 06.30 Ранок на "5-му" 09.10, 22.15 Бізнес-час 09.ЗО, 1З.30, 14.ЗО 5-й елемент

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.30, 22.ЗО, 23.00 Час новин

11.20 Зверни увагу 15.30 Феєрія мандрів

2З.20 Іпfо-шок СТБ 06.00 Док. детектив 06.ЗО, 21.ЗО ї/с "Кулагін та партнери" 06.55 Tjc "Комісар Рекс" 08.55 Х/Ф "Хімія nочупів" 11.З5 Нез'ясовно, але факт

06.1 О Т jc "Серце·ІДки" 07.00, 07.З5, 08.З5 Підйом 09.00 Х/Ф "Індіанець у шафі" 10.55 Все для вас 11.10, 20.20 "Щасливі разом" 12. 1О Інтуїція 13.ЗО, 19.00 Репортер 13.З5 Mjc "Му і Ципа" 13.55 М/с "Финеас і Ферб" 14.ЗО, 15.50 Teen Тіmе 14.35 Т/с "Ханна Монтана" 14.50 Tjc "Плетуха" 15.55, 19.25 Т/с "Ранетки" 16.50, 22.20 їатусеві доньки" 17.55, 21.15 Т/с "Вороніни" 19. 15 Сnортрепортер 2З.20 Іпfо-шок СТБ

16.ЗО Драйв

17.30 Акцент 18.ЗО, 21.50 Хроніка дня 18.45 Київський час 19.20 Новий час 21.00 Час

06.00 Док. детектив 06.ЗО, 21.30 Т/с "Кулагін nартнери"

05.ЗО Т/с "Флеш Гордон"

занськи" 11.З5 Нез'ясовно, але факт 12.55 Битва екстрасенсів

19.55 Наша Russia. Дайджест 21.1 О Перше квітня... по-на­

21.00 21.50

НОВИЙ КАНАЛ

5

Час Фактор безпеки

КАНАЛ

09.ЗО, 13.ЗО, 14.ЗО 5-й елемент

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.ЗО, 22.ЗО, 23.00 Час новин

10.ЗО, 11.ЗО, 12.30 Прес-конференціІ у прямому ефірі 10.55 Огляд nреси 11.20 Зверни увагу 15.ЗО Своїми очима 16.30 На межі 17.30, 04.ЗО Феєрія манЩJів 18.ЗО Хроніка дня 18.45 Київський час 19.20 Новий час

07.05 Час спорту 07.35, 08.50, 22.40 Бізнес-час 07.50 Новобудова 08.30 Бістро-ТБ 09.20 Своїми очима 09.45 Улюблена робота 10.15 Здорові історіі 10.З5 Не перший погляд 11.45 Технопарк 12.30 Хроніка тижня 13.30 Драйв 14.20 Страва від шефа 14.40 Гра долі 15.ЗО Зверни увагу 16.ЗО Арсенал 17.ЗО На межі 18.20 Вікно в Європу 19.ЗО 5 коnійок 21.20 Народний контроль 22.00 Територія закону

НОВИЙ КАНАЛ

05.40 М/Ф "Острів скарбів" 06.25 Хfф "Навіщо ми одружилися?" 08.40 М/с "Дональд Дак" 09.45 Зіркові драми

06.30 Київський час 06.45 Техноnарк 07.00, 07.ЗО, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.ЗО, 23.00 Час новин

07.05

Час спорту

08.50, 22.40

Бізнес-

час

07.50 Зодчий 08.30 Бістро-ТБ 09.20 Вікно в Америку 1О.ЗО Феєрія мандрів 11.20, 12.20 5 коnійок 13.ЗО Вікно в Європу 14.20 Страва від шефа 14.40 Гра долі 15.ЗО Мотор-ТБ безnеки

16.20 Фактор 17.10 Палата

17.ЗО Не перший погляд 18.30 Народний контроль 19.15 Майдан 21.00 Час: nідсумки

17.00 ІсторіІ кохання 18.00, 22.00 "Вікна" -новини 18.10, 22.20 Т/с "Я лікую" 19.10 Зіркове жипя "УКРАЇНА" Т/с

06.00

"Моя

прекрасна

нянька·

06.ЗО, 17.00, 19.00 Подіі 06.40 Спортивні подіі 06.50 Срібний апельсин 07.00, 18.00 Tjc "Єфросинія" 08.00, 14.40 Т/с "Слід" 08.55 Т/с "Безмовний свідок" 10.00 Т/С "Другі" 11.00, 04.40 Tjc "Сармат" 12. ОО Т;с ·Дорожній патруль" 13.00 Т jc "Загарбники" 14.00, 22.20 Tjc "Безмовний

детек-

ІнІУІція Іпfо-шок 1З.ОО Файна Юкрайна 13.40 Даєш, молодь! 14.05 Хто nроти блондинок? 15.З5 Т/с "Моя прекрасна нянька" 16.40 Фабрика. Суперфінал 20.00 Х/Ф їроя" 2З.1 О Х/Ф "Марлі та я"

10.50 12.00

СТБ Руйнівники міфів Х/Ф "Вас викликає

'1аймир"

17.00 ІсторіІ кохання 18.00, 22.00 "Вікна"-новини 18.10, 22.20 Т/с "Я лікую" 19.10 Моя правда 20.10 Містичні історіІ "УКРАЇНА" Т/с "Моя nрекрасна нянька" 06.ЗО, 17.00, 19.00 ПодіІ 06.40 Спортивні подіІ 06.50 Срібний аnельсин 07.00, 18.00 Tjc "Єфросинія" 08.00, 14.40 Т/с "Слід" 08.55 Т/с "Безмовний свідок" 10.00, 20.20 Tjc "Звіробій

06.00

11.00, 04.40 Т/с "Сармат" 12.00 Tjc "Дорожній патруль" 13.00 Т/с "Загарбники" 14.00, 22.20 Tjc "Безмовний свідок-З" 15.З5 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний суддя 17.1 О Критична точка

"Кулагін та nартне-

06.55 Tjc "Комісар Рекс" 07.55 Х/Ф "Два каnітани" 17.50, 22.00 "Вікна"-новини 18.00 "Вікна"-сnорт 20.00, 22.35 УкраІна має та­ лант!

23.05

Х/Ф "Бінго-Бонго" Т jc

"Моя

прекрасна

нянька" 06.ЗО, 17.00, 19.00 ПодіІ 06.40 Спортивні пор,іІ

"Спортлото-82"

небезnечно

НОВИЙ КАНАЛ Х/Ф "Гроші на двох" Церква Христова Запитайте у лікаря М/с "Усе про Міккі Мауса" 09.15 Mjc "Мої Щ>узі Тигруля і Пух" 09.40 Даєш, молодь!

05.40 07.45 08.00 08.40

10.00 Х/Ф

"Марлі та я" 12.З5 Кліпси 1З.ОО Шоуманія 1З.45 Ексклюзив 14.30 Аналіз крові 15.15 Іпfо-шок 16.15 Tjc "Татусеві доньки" 18.00 М/ф "Панда Кунг-Фу" 20.00 Фабрика. Концерт 22.25 Файна Юкрайна 23.10 Фабрика. Голосування

05.35 07.15 09.00

Мультфільм

08.00, 21.10 Атлас відкриттів 09.00, 15.50 Морський відео· журнал

09.20, 12.00, 15.00 Твій 10.40 Сnецпроект

СТБ Руйнівники міфів "f../Ф "Вілла розбрату" Імо вдома

хіт

1З.ОО Погляд у майбутнє

З"

15.З5 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний суддя 17.10 Критична точка "Сnортлото-82".

21.00

Невідома версія 22.00 Моя правда 23.00 Зіркове жипя

05.ЗО

06.00,

Срібний

19.00 ПодіІ Граєш або не граєш Моє ХХ століпя Т ;с "Моя прекрасна

нянька" Х/Ф "Божевільня на колесах" 1З.ОО Tjc "Індія. Історія кохання"

11.00

причепом"

"Охоронець-З" 20.ЗО Народна зірка. Другий

19.30 Tjc

сезон

10.05 Вусалаnохвіст 11.00 Караоке на Майдані 12.00 Х/Ф "Іван Бровкін

на

цілині"

14.00 У nошуках істини 15.00 Слідство вели 16.00 Правила життя 17.00 Нез'ясовно, але факт 17.55 Паралельний світ 19.00 Битва екстрасенсів 20.00 Х/Ф "Лєра" 22.1 О Х/ф "Свої діти" "УКРАЇНА"

06.00 Срібний аnельсин 06.15 ПодіІ 06.45 Х/Ф "Божевільня

на колесах" 08.45 Т/с "Моя nрекрасна нянька" 10.15 Народна зірка 13.00 Т/с "Індія. Історія кохання··

"Попелюшка з nричепом" 15.00 Х/Ф "Тече ріка Волга"

14.00 Tjc

світу

цього

06.30 Голос віруючого 07.00, 16 ЗО Світські хроніки 07.10 Медицина 07.15, 18.30, 20.30 24 години 07.45, 23.50 Рrеss-огляд 07.50 Солодка казка 08.00, 21.1 О Атлас відкриттів 09.00, 15.50 Морський відеожурнал

09.20, 12.00, 15.00 Твій хіт 10.40 Спецnроект 11. 1О Служба розшуку дітей 12.20, 15.ЗО Мультфільм 1З.ОО Погляд у майбутнє

16.40 Навколосвітня подорож 17.20, 22.10 Таємниці руїн 18.40 Жипя 19.00 Козацтво 19.30 Хfф "Гувернантка" 21.30 Шустер Live ТО НІС

Сильні

06.00, 20.00

СВІТУ

цього

06.ЗО

Переможний

голос

віруючого

07.00 Медицина 07.10 Служба розшуку дітей 07.15, 18.30, 20.30 24 години 07.40 Рrеss-огляд 07.45 Солодка казка 07.50, 12 10, 15.35 08.00 Атлас відкриттів 09.00, 16.00 Морський відеожурнал

09.20, 11.50, 15.00 Твій 10.30 Спецпроект

хіт

1З.ОО Погляд у майбутнє

16.40 Навколосвітня подорож 17.20 Таємниці ру1н 18.40 Жипя 19.00 Козацтво 21.10 Х/Ф "Гримучі зміІ' 23.15 Переваги для розваги 23.00

Х/ф

"Меркурій

ТО НІС

апельсин

07.00 08.00 09.55

Сильні

06.00, 20.00

небезпеці"

"УКРАЇНА" 06.ЗО,

патруль"

ТОНІС

Мультфільм

06.50 Срібний аnелЬсин 07.00, 18.00 Т/с "Єфросинія" 08.00, 14.40 Tjc "Слід" 08.55 Т/с "Безмовний свідок" 10.00 Т/с "Звіробій 11.00 Tjc "Сармат" 12.00 т;с "Дорожній патруль" 14.00 Tjc "Безмовний свідок-

"Шахтар" (Донецьк) "Дніnро" (Дніпропет­ ровськ) 18.00 Т /С "Поnелюшка з

22.00 Особливо

06.ЗО Голос віруючого

07.00, 16.ЗО Світські хроніки 07.10 Служба розшуку дітей 07.15, 18.30, 20.30 24 години 07.40 Рrеss-огляд 07.45 Солодка казка 07.50. 12.20, 15.ЗО

мося

Наші улюблені мультфільми 11.55 Х/ф "Бінго-Бонго" 14.10, 17.ЗО Україна має талант! 18.00 Неймовірні історії кохання

світу

цього

19.30 Шустер Live 21.20 Т/С "Дорожній

одружи-

14.00 Х/Ф "Гувернантка" 15.55 Футбол. Прем'єр-ліга.

11.05

Сильні

06.00, 20.00

14.00 Чужі помилки 15.00, 16.00 Давай

свідок-З"

Країна

чекає

патруль"

ТО НІС

15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний суддя 17.10 Критична точка

"УКРАЇНА"

СТБ

19.00 Х/Ф

19.30 Шустер Uve 20.20 Т/с "Звіробій" 21.20 ТІс "Дорожній

16.40 Навколосвітня подорож 17 20. 22.05 Таємниці руін 18.40 Жипя 19.00 Таємниці подорожей 23.00 Переваги для розваги

06.00

13.З5 М/с "Му і Ципа" 13.55 М/с "Финеас і Ферб" 14.ЗО, 15.50 Тееп Тіmе 14.З5 Т/с "Ханна Монтана" 14.50 Т/с "Плетуха" 15.55, 19.25 Tjc "Ранетки" 16.50 Т/с "Татусеві доньки" 17.55, 21.35 Т/с "Вороніни" 19.15 Спортрепортер 2З.50 Х/Ф "Навіщо ми оЩJу­ жилися?"

7

року

мося

зом"

08.55 Їмо вдома 10.05 ВусоЛапоХвіст 10.35, 16.20 Х-фактор.

201 О

ри"

12.1 О, 22.00 Ін"ТУІція 1З.ЗО, 19.00 Репортер

05.25 07.00

квітн•

ти в

05.25 Tjc "Флеш Гордон" 06.05 Служба розшуку дітей 06.10 Tfc "Серцеїдки" 7.00, 07.35, 08.35 Підйом 09.05 Х/Ф "Назад на Землю" 10.55 Все для вас 11.10, 20.20 Tjc "Щасливі ра-

05.55 Бізнес 06.00 Документальний

3

12.55 Битва екстрасенсів 14.00, 20.10 Чужі помилки 15.00, 16.00 Давай одружи-

06.30 Tjc

НОВИЙ КАНАЛ

06.01 Час-Тайм 06. 15 Час спорту 06.30 Ранок на "5-му" 09.10, 22.15 Бізнес-час

07.З5,

та

06.55 Т/с "Комісар Рекс" 08.55 Х/Ф "Смокінг по-ря­

шому!

Спорт

08.05 проZіроК 09.00 Смак 09.40 Т/с "Солдати.

5

10.ЗО, 11.ЗО, 12.ЗО Прес-конференції у nрямому ефірі

10.55 Огляд преси 11.20 Звер!-іи увагу 15.30 Здорові історіІ

22.35 Comedy Club 23.40 Голі та смішні

06.05 Служба розшуку дітей 06.15, 02.50 Факти 06.ЗО, 07.50 Ділові факти 06.35, 08.35 300 секjгод 06.45 Світанок 07.45, 08.45 Факти. Ранок 08.00, 08.55, 12.55, 19.15

06.30, 18.45,

10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.30, 22.ЗО Час новин

10.ЗО, 11.ЗО, 12.30 Прес-конференції у прямому ефірі 10.55 Огляд преси

12.45 Факти. День 13.00 Анекдоти nо-українськи

15.10

мент

НОВИЙ КАНАЛ

19.00 Tjc "Кармеліта" 20.00 Подробиці 20.ЗО Tjc "Обручка" 21.30 Т/с "Свати-З" 22.50 Е. Віторган і А.Балтер 06.15

06.ЗО Ранок на "5-му" 09.10, 22.15 Бізнес-час 09.30, 13.30, 14.ЗО 5-й еле-

Вечір

ІСТV

19.30 ТСН. Тиждень 20.10 Т/С "Вольф Мессінг" 22.10 Світське життя 2З.10 Viva-2009

22.55

"Морські ди-

яволи-З"

Час новин

ІНТЕР

21.25 Наш футбол 22.15 Футбол. Журнал 22.50 Лото "Трійка", "Кено",

до школи"

домашні ролики

11.55 Квартирне

раїни. Прем'єр-ліга. "За­ карпапя" (Ужгород) "Карпати" (Львів) 18.00 Шлях до Кубка світу з

10.45 Смакуємо

22.50

"Свати-З" Ген скорnіона

Tjc

час

07.45 Добрі новини 07.50 Т/с "Світанки тут тихі" 09.50 Козирне жипя

сюрпризом"

футболу-2010.

21.ЗО

ІСТV

теріали"

2З.ОО Підсумки

07.10 Мультфільм 10.00 Tjc "Район

20.ЗО Т jc "Обручка"

07.50 Ділові факти 06.40, 08.З5 300 секjгод 06.50 Світанок 07.45, 08.45 Факти. Ранок 08.00, 08.55, 12.55, 19.10

Хfф "Байкер"

20.10

19.15 Надзвичайні новини 22.55 Comedy Club 5 КАНАЛ 06.01 Час-Тайм 06.15 Час сnорту

06.ЗО,

17.30 Хfф "Байкер" 20.20 Х/Ф "Руслан" 22.20 Х/Ф "Секретні

17.05 Футбол. Огляд 18.10 Магістраль 18.45 Euroпews 19.00 Точка зору 19.З5, 21.40 Світ спорту 20.00 Знайдемо вихід 22.05 Автоакадемія 22.50 Лото "Трійка", "Кено"

15.55

Т/с "Повернення Мухтара-2" 11.20, 14.55 Детективи 12.10 Знак якості 12.40 Tjc "Оператив. псевдонім" 14.00 Знахарі 16.05 Зрозуміти. Пробачити 17.20 Т/с "Сусіди" 18.15 Судові справи

19.00 Т/с "Кармеліта" 20.00 ПОЩ>Обиці

вою"

футболу-201{). КНДР Республіка Корея 18.З5 Фінал ПКЄ-200З

06.00 06.00 Ранкова молитва 06.05 Крок до зірок 06.30 Світ православ'я 06.50 КНУКіМ party 07.50 Наркоманія виліковна 08.20 Здорове харчування 08.30 Ера здоров'я 08.50 Ранкові поради 09.05 Прес-анонс 09.15 Доки батьки сплять 09.50 Так просто 10.25 Хто в домі хазяїн? 11.00 Експерти дозвілля 11.30 Вихідні по-українськи 12.00 Темний силует 12.20 Парламент

08.З5 Ра­

нок з "Інтером"

09.15 Т jc

06.05 Служба розшуку дітей 06.1 О Тjc "Янгол-охоронець" 06.55, 07.35, 08.05, 09.20 Сніданок з "1+1" 07.00, 08.00, 09.00, 15.50, 19.30 тсн 07.10 Мультфільм 10.00 Tjc "Район Беверлі-

11.15 Т jc

08.10,

нок з "Інтером"

світ

06.00 06.00 Ранкова молитва 06.05 Православ. календар 06.10, 07.00, 08.00 Новини 06.20, 07.20, 08.10 Спорт 06.25, 07.25, 08.15 Подіі очи-

07.З5,

07.10,

08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Нови­

19.З5 Світ спорту 20.00 Батьки і діти

12.35, 15.30

ни

ІНТЕР 06.10 Ген скорпіона 06.55 Шалені татусі 07.00, 07.ЗО, 08.00,

17.05 Футбол.Огляд 18.45 Euronews 19.00 Точка зору 21.55

06.00 Зоряна рідня 06.55 Шалені татусі 07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.ЗО, 09.00, 12.00, 18.00 Нови­

09.15

твої, Україно!"

ма майбутнього 06.ЗО, 07.30, 08.ЗО

Т/с "Район БеверліХіллз" 11.05 Т jc "Тільки кохання" 12.00, 16.25 Справжні лікарі 13.00 Tfc "Журов" 14.05 Т/с "Маргоша" 15.10 "Не родись вродливою" 17.25 Tjc "Вольф Мессінг" 20.1 О Суперзірка

10.00

Су6ота,

06.00 Диваки 06.40 Блага звістка 07.15, 09.00, 15.00 Твій

хіт

07.З5 Обличчя купюр

08.05 Мультфільм 10.00 Медицина 10.25 Атлас вщкрипів 12.30 За сім морів 13.00 Погляд у майбутнє 15.20 Таємниці подорожей 16.25 Навколосвітня подорож 17.00 Зелена варта 17.25 Що таке добре і що таке погано?

17.55 Однокласники 19.00

Право на порядок

19.30 Стиль і місто 20.00 Х/Ф "Перші на Місяці" 21.35 Х/Ф "Удар із космосу" 17.00 Граєш або не граєш 18.00, 19.30 Т/с "Охоронець" 19. ОО ПодіІ тижня 21. ЗО Щиросерде зізнання 22.20 Футбольний уік-енд ТО НІС

06.00, 08.00, 15.00 Твій хіт 06.35, 22.20 Зелена варта 07.00 Магістралі життя 07.35 Дім живих історій 08.40 Клуб Суперкниги 09.00 Мультфільм 09.10 За сім морів 10.10 Х/ф "Перші на Місяці" 11.40 Навколосвітня подорож 12.20 Медицина 1З.ОО Погляд у майбутнє

15.10 Х/Ф "На краю Всесвіту" 19.00 Наука та образ 20.00 Х/Ф "Устриці з Лозанни"

Сильні світу цього Стиль і місто 2З.ОО Світські хроніки 2З.ЗО Тиждень моди

21.40 21.55


8

Су6ота,

квІтн•

3

201 О

НОВЕ ЖИТТЯ

року

ДVХОВНІСТЬ

ТЕ.J'ІЕСІ»ОННИИ ЗВ'ЯЗОК,. ПРИЙОІ\А rРОІ\ААДЯН

ПРЯІ\АИИ

виІзний

Колектив Броварського міського клубу вітає нашу дорогу, милу,

7 квітня 2010 р. з 16.00 в зdw N!! З за адресою вул. Леніна, 81, проводитиме виїзний прийом громадян виконуючий обов'язки

любу завідуючу

Ніну ІпопиFівну МомоF

Ігор Васильович Сапожко.

міського голови

з ювілеєм.

Здоров 'я міцного

і щастя без краю

квітня

зв'язок

-

201 О

із

р. з 10.00 до 12.00 відбудеться прямий телефонний міськрайонного

Броварського

начальником

юстиції Тетяною Миколаївною Марійко ~а тел.:

Усього найкращоГо

управління

5-34-42.

щиро бажаєм!

14 квітня 2010 р. з 16.00 в ЖЕКу N!! 4 за адресою вул. Київська, 290а проводитиме виїзний прийом громадян заступник міського голови Василь Олександрович Андрєєв.

Хай Божа любов,

благодать його ШІІЮаІ~UJ Наповнює серце терпінням та миром.

квітня

19

201 О

Красовського,

З

р. з 16.00 в гімназії ім. С.Олійника за адресою: вул. проводитиме

виїзний

прийом громадян

заступник

міського голови Володимир Володимирович Руденко.

На виконання доручення Пен­

сійного

фонду

Укра-їни

від

25.03.2010 N~ 4976/06-30, з ме­ тою

залучення

додаткових

коштів для проведення на дер­

жавному рівні заходів з відзна­ чення 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, організації всеукраїнської акції на допомо­ гу тим, хто 65 років тому здобув для нас Велику Перемогу, та на

щодо підготовки та відзначен­ ня 65-ї річниці визволення Ук­ раїни від фашистських за­ гарбників і Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" у Державному комітеті України у справах ветеранів (код ЗКПО 35531754) відкрито спеціальний рахунок NQ

нагадуємо

розпорядження

нам про номер телефону "гарячої" лінії УП ФУ у Броварському районі:

тел.

приватизацію державного житлового

нання робіт з приватизаціІ державно­

фонду", ст.8 (п.8) та Постанови Вер­ ховної

Ради

N2

2483

-

ХІІ

від

проблему

розв'язати шляхом прийняття рішен­

дення в дію Закону України "Про при­

ня Броварської міської ради "Про за­

ватизацію

твердження

п.38

"Про

державного

житлового

тарифу

на

робіт з приватизаціІ державного жит­

органами місцевої державної влади.

лового фонду".

Останній

розрахунок

пов'язаних

з

вартості

приватизацією

можливість

який має юридичну освіту за освітньо-ква-

ресою: вул. Гагаріна, 18, м. Бро­ вари, Броварське міськрайонне управління юстиції.

Продаються з аукціону·:

м. Київ, вул. Хрещатик,

від стартової ціни,

куб. см, кількість місць для сидіння

- 8,

пробіг

1О %

N2 408

від

14.08.2007р. За останні роки значно ціни

на витратні

матеріали,

необхідні для виконання робіт: виго­ товлення

бланків,

обслуговування

оргтехtііки, оренда приміщення.

Метою

здійснення

регулювання

заробітної

плати

2010

Термін JJJЇ запропонованого регуля­

-

внесення до нього змін та доповнень.

Заходами, за якими буде здійснюватись відстеження результативності ак-

та, будуть звернення громадян міста,

відшкодування робіт

з

коштів

за

приватизації

(Чотириста шістдесят чотири гривні ОО

виконання

копійок), згідно розрахунку. 2. Дане рішення набирає чинності з

житлового фонду та керуючись ст.8 {п.8) Закону України "Про приватизацію

дати прийняття. З. Визнати таким,

державного

чинність, рішення Броварської міська· ради N2 408 від 14.08.2007 "Пр затвердження вартості робіт та послуг, пов'язаних з приватизацією житла". 4. Контроль за виконанням цьог рішення покласти на в.о. міськог голови Сапожко І.В. В.о. міського голови 1.8. САПОЖКО.

житлового

фонду",­

виконавчий комітет Броварської міської ~ади:

ВИРІШИВ:

Затвердити вартість робіт та послуг, пов'язаних з приватизацією квартир {будинків) у розмірі 464 грн.

1.

Міні-трактори

що

: ~. Втрачене свідоцтво про право власності на житловиЙ! • будинок на ім'я Анатолія Петровича Балицького ві~

_L1 j}§.f0.9~ !2.·ll~a!~~ ~el@C,!i~~ ______________ ~

СПІВЗАСНОВНИКИ· колектив редакціі Броварські міська і районна ради, районна держадміністрація.

Свідоцтво про державну реєстрацію КІ

Ng 259

від

10. 12. 1997

р •.

для довідок: у м. Києві:

Аукціонна денно

з

комісія

працює

до

9.00

201 О року для

всіх

груп

споживачів на надання послуг

бутових

відходів

на

сміт­

що­

вихідних) за адресою: м. Київ, вул.

Хрещатик,

7/11,

каб.

201.

Кінцевий термін реєстрацїІ учас­

ників

- 26

квітня

201 О

Ознайомитися

з

р.

автомобілями

можна в робочі дні та години з до­ зволу аукціонної комісї!.

Для участі в аукціоні учасник пе­ рераховує

реєстраційний

внесок

(100 грн.) та гарантійний (10% від стартової ціни) за

внесок такими

реквізитами:

Р/р

26005101013406 Київ,

Код за ЄДРПОУ жувач

-

знаходиться на землях с. Ро­

жінка Броварського району.

(крім

18.00

Броварське

міськрайонне

управліннІ

юстмціі повідомлАє, що відповідно до Закону

України "Про політичні партіі в Україні" • 24 ЛЮТОГО 2010 року ВЗЯТО ДО Відома інформацію про зміну керівника Бро­ варського районного осередку Партії Малого

та середнього бізнесу Укра-іни. Керівник організації: Сергій Олександрович Москаленко. - 23 лютого 2010 року легалізовано шляхом повідомлення про утворення Лі­ точківську сільську первинну партійну організацію Партії регіонів. Керівник орга­ нізаціі - Віра Василівна Ігольнікова. Юридична адреса - Броварський район, с. Літочки, вул. Лугова, 7.

в АБ "Уко­

МФО

322625. 01288322. Одер­

УКВО "Укооппромторг".

повітря"

в

атмо­

(Київ-

201 0),

4

стаціонар­

повітря

потрапляють

6

~ _н_о~и~~ ~~~Є!і~а.:. ~в~~а~и_н~І}і~с~~м.:. ~ АДРЕСА:

ЗР в

атмо­

найбільші концентрації забруднюю­ чих речовин від стаціонарних дже­

рел

викидів

підприємства

в

067-773-78-95, 098-254-56-53.

при­

земному шарі атмосфери на межі санітарно-захисної зони

CiJwocnтexнiu б/в: rребІІІ, uртомесадuJІІІІ,картомеко· nач111, косара~. Комбайн uртомезбнр8ІІЬНІІй, прес дn1 сіна.

Тел.:

(СЗЗ)

не

перевищують ГДК.

Обрізка дерев, кущів, спилювання дерев. Тел.: 097-62-72-163, 066-59-55-797.

Оцінка впливу викидів на стан за­ бруднення

атмосферного

повітря

Броварська районна державна

надає можливості ТОВ "А-ЛОГ'' от­

адміністрація

римати

висловлюють щире співчуття го­

в

районна

рада

Миколі Пилиповичу Хомичу і йо­

2010

року скоєно

6

неза­

конних заволодінь транспортними за­ собами, з яких не розшукано 4: 12.01.2010р. "МІТСУБІСІ - ГРАНДІС", н.з. СА 7440 АО, чорного кольору, ку­

зов

JMBLRNA4W8Z001521;

21.02.2010р. "ТОЙОТА - КАМРt", н.з.

АА 3999 ЕХ, сірого кольору, кузо 4Т1 ~E46KX8U252641; 27.03.201 Ор. "ТОИОТА - КАМРІ", н.з. дІ 4428 СЕ, чорного

кольору,

кузо

JТNBE40K703189078; 28.03.2010р "ВАЗ- 21063", н.з. АІ1639АН, бежево го кольору, кузов ХТА210630L2273690. Найчастіше викрадають автомобілі необладнані противикрадним при строєм та залишені власниками бе нагляду в нічний час біля будинків. Дзвоніть за телефонами: 6-49-94

6-71-76, 5-05-26, 4-04-80 або 02 конфіденційність гарантуємо.

го родині з приводу тяжкої й не­

адресою:

поправної втрати

вул.

07400, Гагаріна 15,

бухгалтерія, прийом оголошень

4-23-26.

newlife@meta.ua Редакція не зввждн поділяє позицію авторів. Зв точність внклвденнх фактів відповідве автор. -Листування з чнтвчвмн- нв сторінках rвзетн.

м.

Бровари,

тел.:

5-21-80.

раїни в Київській області розслідуєтьс справа по факту ДТП, яка сталась

2010

року близько

19:00

у

25.03.

Броварах п

вул. Незалежності навпроти будинку

N221

де легковий автомобіль сірого (сріблясто­ го) кольору (держномер невідомий), руха­

ючись із вул. Черняховського та виконую­ чи маневр ліворуч на вул. Незалежності

скоїв наїзд на пішохода та, травмувавш

смерті матері

-

Параски Логвинівни.

До уваrи! Міліцією Броварського МВ ГУМВС Ук­

Броварська районна рада ве­ теранів та комітет інвалідів війни

і

Збройних

району

сил

Броварського

висловлюють

щирі

співчуття голові ради ветеранів району Миколі

Пилиповичу Хо­

мичу, його рідним та близьким з

приводу тяжкої втрати

-

смерті

матері

Параски Логвинівни.

його, з місця пригоди зник. В автомобіл пошкоджено передню ліву частину та

можливо, лобове скло й капот. Просим відгукнутися очевидців цієї пригоди з тел.: 6-49-94, 6-71-76, 5-05-26, або адресою: м. Бровари, вул. Енгельса

N!!1-Б, ВДАІ Броварського району, аб за тел. 6-29-39, 5-14-27, або 02.

обл., м. Бровари, бульв. Незалежності,

Заступник редактора:

Бро­

лові Броварської районної ради

варської районної адміністрації за

Відділ ДАІ повідомляє: За період

забруднюючи

та

ветеранів війни і Збройних сил

т/рік. На період

викиди

порядку

Пропозиції надсилайте до

0,37811

на

установленому

речовин в атмосферне повітря.

Відділи: відділ з питань сільського господарства 4-04-81;

-

розсіювання

дозвіл

07400, Київська (Редактор: 4-03-76.

Валентина

рахунків

найменувань забруднюючих атмо­

проведення робіт з обГрунтування

серія КВ, виданий Погребською сіль~ ською радою 25 вересня 1996 р., за реєстр.· N2 32 на ім'я Володимира Іва-:

обсягів викидів для отримання до­

сферу речовин, а також важкі мета­

становить

І

КОВАЛІВСЬКА

речовин

Загальний річний обсяг викидів

• Втрачений Державний акт нСІІ : право приватної власності на землю 1-: • КВ N2010890, виданий Світильнянсько!Q : сільрадою 02.12.1997 р. за реєстр.• • tФ-278 на ім'я Сергія Володимирович~ ~ _~аЕ~н!а.:. ~в2~а!_И_н~~~с~и_м.:. ____ ~

РЕДАКТОРА

4.

ли та парникові гази.

адресою: Броварський район, с. Кня-~ жичі, вул. Нова, 48, видане на підстав~ рішення сільради від 30.11.2006 р.•

в. о.

сферному повітрі, встановлено, що

мосферне

Втрачене свідоцтво про прав~

.. -

«НОВЕ жипя газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації.

Тел.

(044) 278-54-83, 279-19-42.

за адресою: пр. Димерський,

них джерела вик1.:1дів, від яких в ат­

ТОВ "Агротехніка'• Тел. (044) 430-31-45 :- -~~-- ~;~ч~:и; -;е~~а~н-и: -а~т- ~~ =-==M-=·-=K-=и-=ї-=в:-::-:::-=\NWIN=-==-=·~~~~--k....a.....k....І....e_v_.u_a_·---J право приватної власності на землІd І

Повідомляемо про зміну тарифів з 1 травня

тєзвалищі ТОВ "Десна-2", що

201.

зволу, згідно з результатами роз­

підприємство налічує

втратил

І

='

адресою:

каб.

7/11,

Логістичний центр ТОВ "А­ ЛОГ" розташований на околиці с. Красилінка Броварського р-ну

сферне

·----------------------,

ДВИJУНИ сЖКІА• рр мотобnокіІ, :rpanopia. епепростамсІі.

за

10.00

забруднюючих

_Л_!~О!І~Ч~ ~lд_9~а.:. ~~Ж_!!_И_н~~~~И~;. ~

"Бєпарус-09Н'\ ~j НТ-105, 135.

о

квітня

зі "Звітом з інвентаризації викидів

tФ-469, видане на ім'я Євгена Мико-:

Мотобпоки

р.

ЗО

розробляються документи з об­ r'рунтування обсягів викидів. Згідно

власності на житловий будинок віJ( 23.03.2007 р., що знаходиться за.

"Бuа~ус-132Н", Сі.нтаи (18-25 .к.с.}

відбудеться

жить до З групи об'єктів, для яких

вартості

державного

Фото

Валентини КОВАЛІВСЬКОЇ.

місяць із

Документи надсилати за ад­

опспілка", м.

Підприємство спеціалізується на

державного житлового фонду"

впорядкування

кожний

- 1 %.

наданні логістичних послуг та нале­

"Пpo затвердження тарифу на виконання робіт з приватизації метою

Строк конкурсу -

На Вербну неділю.

постійний, з можливістю

BЗPІf1~~1.&~~11Wяngp!~f-.;rlf.mr~fi~~~~j---

З

від стартової ціни,

Аукціон

працівникам.

торного акта

- 2, 1 тис.

грн. з ПДВ. Перший крок аукціону наступний

мінімальної

тис. км.

- 870

Стартова ціна продажу

відшкодувати

плату

виконкому

1990 р.в., двигуна - 2445

колір синій, об'єм

собівартість виконання робіт та ви­

рішенням

кожний

- 1 %.

Вантажно-пасажирський

2.

тверджений

зросли

~

онного управління юстиції.

державного житлового фонду був за­ Броварської міської ради

І

дня оголошення.

катеrорії

11

автомобіль ЛЕК-45277,

Прийняття за!наченого рішення на­ дасть

відділу державної виконавчої служби Броварського міськрай­

наступний

виконання

фонду" взртість робіт затверджується

робіт,

5-34-42.

1О %

планується

порядок вве­

19.06.92р.,

актів f!,ивільного стану та

грн. з ПДВ. Перший крок аукціону

го житлового фонду. Вказану

в'язків, розміру та умов оплати праці надається за телефоном

1. Вантажний автомобіль ЗИЛ 433362, 1993 р. випуску, колір го­ лубий, тип кузова - платформа, вантажопідйомність - 6 тонн, пробіг- 730 тис. км, об'єм двигуна - 6500 куб. см. Стартова ціна продажу - 9 тис.

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА щодо тарифу на виконання робіт з .приватизації державноrо житловоrо фонду вання відшкодування коштів за вико­

(на період відпустки по догляду за дитиною) відділу реєстрації

із захоронення твердих по­

6 - 50- 95.

Відповідно до Закону України "Про

Додаткова інформація щодо основних функціональних обо- ·

Вимоm до каид11113J'ів: громадянин України,

громадя­

Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 NQ 1547 "Про·заходи

виконання

rоловноrо спеціаліста

спеціаліста_

31250276221127 в ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019. Додатково

ліфікаційним рівнем бакалавр, спеціаліст.

Оголошується конкурс на заміщення вакантних посад:

2.

4-04-81.)

Колектив

працівників

СТОВ

"Требухівське" висловлює щире співчуття

своїй

колезі

Ользі

Миколаївні Коваленко з приводу

передчасної смерті їІ чоловіка Валерія Яковича Коваленка.

Друк офсетний. Відцруковано:

ТОВ «Броаарська друкарня Тел.:

4-22-56

Зам. Тираж

593 1220 прим.

#25 26 2010  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you