Page 1

.

\

П РОЛ ЕТ АР І ВС ІХ КР А ІН, ЄД НА RT ЕС Я ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!І

.'

О Р ГА Н

6 Р О 8 АР С Ь І( О ГО М І С Ь КО ГО КОМ І Т ЕТ У К О М У Н І СТ И Ч НО І ПА Р.Т 11 УК РА І Н-И м 1 с ь к о 1 · Р А и о н н о І. Р Ад н А Р о· д н и х д Е п У т А т 1 8 к и 1 в с ь к о 1. о Б л д с т 1 ' І

ГаЗета виходитЬ s 17 квlтня 1937 ро~

-

ПРО ЛЮДЕИ ВаrоМІІІІПІ здобутками у праЦІ ·завершують стар· товий рік дваиадцатої п'атирі'ІКІІ трудові колективи

иашоrо

Міст~

1 району.

росmпппщькоХ та

'l'варвииики,

допомlжиих галузей

ник~

більшості

вииt працюють в

працюють

готовляючи якості.

продукцію

Першими добилися

воп одержать від кожвої ~орови ...:майже на 50U КілограміВ молока біЛЬше, ·и1ж .у минулому. під девізОм сПлав двох рокіВ

. змагаІІІDІ

до 70-річча ВeJQI­

-

кoro Жовтиа•, зі значинм випереджеииам графіltа трудпьса колективи

діЛЬниць,

ІІВсловвх підпривиств вашого

цехів,

бригад

про­

Міст&~ Більше ІQО

.

'

Ще

В осиові .цих успІх1в передусtі. саиовіддаиа .пра·

ца трудіВникіВ. Адже Заrальиовідомо, що Навіть ~айдосконалішl машанн безсилі, пщо пору'І- иеJ мав вМілих, всезнаючих лю~ських рук. · ·Тому й за-1

про людину

залишавтьса найголовиішою.

Про

-•

nxoro міста -і району.

в господарствах· райо.ну на

Перша графа

імені Кірова

.

сРусанівськнй•

• Пухівський•

~Бобрицький• '«.Зоря• '.

сЖердІвський:. с:Велнкодимерський• «Гоголівський• с.Щткlвський• •Красилівський• імені Докучаєва імені Мічуріна

<~:Заворицький• сЗапла,вний•

наСЛідок rого,

По району

ириємств · не внавлают-. належвої 'І'УРботи про_ .пю-

сЗорJІ• побутові првмlщеина окреІІІЦ ферм не обl· · . гріваютЬСJІ; Не створено належвих )1ІІОВ · праці, по, буту й відпо'ІИИКУ і в вище назвавих гоеподарствах. РіВень мехаиізаЦlІ трудоМістких процесів у радгос­ пах •Гоголівський•, сЗора• та д~ ~ ста­

На

гектарах

3000

рощр~атнметьса

вв­

картоплJІ

вовить лише 30-40 процентіВ. ЗавонОМірно й те,І

ціІ й оплати праці. А ,профвомн. продовжують ~:;

піднято зяб, рів заправили

шатвсь

осторонь цих важливих .пнтаиr..

В той же час там, де дбають про людей, з ·по­ ~адку девного зВJІта проблема кадРІВ. llримtром, у

радгоспах сПлосківський•,

fl!lelli

вотоварнUt ферМі радrоспу імені

Щорса, ва молоч­ Кірова

створили

максимум зручностей дла операторіВ машВJІВого доіІІІDІ корів, вс_іх 111J81Фп1нк1в галузі. До послуг таариниНКJв ирофІлакtорlJ, обJІВДJІаиі роздаrа.іІки, дУШоВі, сауии. І результати ве забар~са: госпо­

1

.. ми

1750

г.екта­ ерганІчни­

добривами.

225 •

на

·гектарах ВііеСЛи мІнераль­ _ні

-

по

грамів

діючої

фосфорно

кіло­

110-140

речовини

·кал\Аної

-

по­

1

адІІІіdС!'рІЦІ.І . rорояарСтаа.

·

'

·

Дбають . про будЬuПІЦтво ЖІІТJіа у радгоспах сТЄІШJІ1JІІІІЙ•, іиеІd Юрова,' сЦаоскІіІсьввй• та іи·

mих, що теж епрВJІС првпаВву

,

робництво.

ЧJura.'l1 ФОщuі на

саіЖІІJ. ева

.

·J· -ви­

.

соціLІІЬВо-вуатуриt

. потреби будіве~ ~иструк­

ввд1лав .завод 8.ІІЮІІІв1авх: цій. Тож 1 не ДJПЩО, що • JI88В8IDIX rоеподарст­

вах; ва. пІдпрНІІСТВf робоrа профкому заслуrовув

ПОЗJmІВИОІ ОцІиІси.

Отже,

u

:rРУдlвииків

«:11ІД'ІІm. правтвка,

·-

,. . • сце оqрбоіа _про

го.ІІОJІиа передумова

1

запорука· Іх

СОКОDродуІn'ІІВІІОІ працІ, rрома,цеькоt 8ПиаиQС'ІІ.

бЛИ3НЛ8СЬ до цього по­

ка3ИИКа

1

r.

Д. Миро­

ненко.

Приклад

Право-

флангових

надиха-

вому

суперниц~ві

за

·

Роботи

no

вирощування

припиняються

кожноУ

року.

зання

(-)

році

+0.4

підготовці до

СпоруджеІІІUІ

+0.1 +0,8 +0,2 +0,5

то в райові вулиці Кірова, Вудlвиицтво важливого об'єкта ве­ дуть спеціаліств трес­

+~.1

+0.7 +0.1 +0.8

ту

+0.7

+0,5 +1.2

сШвдеиенерrобуд•. Із введенням котель­

ні в .дію.в

Ремонтники,

тори

механіза­

радгоспу.

ський•

сРусанів­

поважають

у сво­

єму -трудовому колективі

не

і. взимку.

·Романа

Михайловича:

подарства

треби

забезпечує

слюсарів

хідних деталях

дванадцятоr

для сіль­

ськогосподарськоІ

'

по­

у необ­

.

тех-

ніки. Іхні замовлення ~ ве­ теран праці

викЬнуt, як

9равило, якісно і в строк.

На фото Р. М. ЗІНЬ. Фото М. Семинога.

рослиниицтну:

В.

раи­

фекцію у теплицях проти

шкідників і хвороб, а те­ пер закладають rнlйно-со­

вq.

,,31'0ВИ _САМ" Цими днямв f паШОІІJ Місті по вулицt ОлІмпійській -·відкрито воаий маrазІЩ· сЗроби сам•.

мас,

•красилівський•.

овочі і розсаду для висад­

,

Вони нині змагаються за те, щоб у другому uo-

цl п'ятирічки зробити ще

вагоміший внесок у вико­ нання Продовольчої: nрограми.

,

.

Працівн"ки городів під пЛівкою

провели

дезин-

"

лом'я!d подушки, иа яких вирощуватимуть ранні

ки весною у грукт. Іх уже

відкритий закладено

на площі майже ~ гекта­

рІв. Бригада, яку очолює М. М. Павлен~d. першою висіЯла насіння помідорів

сорту

сукраІнський•

роз.саду.

на

"( ТЄЩІИЦЯХ paH·Hl ПОМі· дори займуть

площу

rектара, а огірки чі більшу. Зустрічаючи свято

вагомими

-

ПАНЧЕНКО,

'

В мьому можна придбати відходи вироб- .

У ТЕПЛИ-ЧНИКІВ-ВЕСНА 1000 · тоІіи

році

Н8'18ЛЬВИК ВідДілу капlтальноrо будів­ нпцтва вrіськвикоико­

инцтв

Понад

1988

буде можливість про­ водити планомірн~ за· будову мtкрорайону ~ 28 •. куди входять ву­ лиці Возз'єднання, 60 років СРСР та інші. -

Зі­

ня. Токар майстерн1 'гос­

, nосівного

иіх овочів, що значно більше .плаву, виростили і реалізували державі rо­ родвl бригади радrоспу

ще

\ ~~ _квартальноІ ко­ тельні ....:. третьо! у Вроварах - розпоча­

А. БОНДАРЕНКО,

цо

300

1ЦВ 0JlH.t -воВОВУlОВА

-2.4

бульб.

на

М. ДІДУК, радrос117 сВеликодимерськнй•.

матеріалу. Вони роблять усе для того. щоб у дру­ гому

зобов'я­

майже

аоотехвІк

-0,5 +0.3 -0,3 +0.1 +0,9

п'ятирічки одержати на кожному гектарі в серед­ ньому по 160 центнерів

більше

кілограмів.

+0,2

картоnлі

корови

соціалістичне

Хлібороби буртують міс­ цеві добрива, стежать за

зберіганням

у праці. Зав­

трьох тисяч кілогра­ мів молока І перекриє

заступник rоловн Р АПО

живи на ге~тар ріллі.

уеп1Шио аикоиуJОUо 1 trepeJIIIКOifjloть соціа· ИСТИ'ПІі зобов'азавва. · ·~ис:окоиродуІСТИВвІй }ІобОТі таарииииків РадrоевІ. сВеm,urоДИІІерський• цього

вому-

молока вІД ворови. · На­

ючий стимул в· трудо­

ГЕГЕЛЬСЬКИВ,

..царства

року теж спрsра · турбіmа вро то.цей а· боку Проф-

на­

Д.ІfІ{И дієвому соціалt-· етичному змаганню · радгосп вперше цього року одержить від

ЗИМОВИЙ . ДЕНь-·БРОЖАЮ в госnодарствах району в ваступиому . році. Віль­ ЦІlсть площ пlдrотовлено. з осені. Так, на 2000 гектарах

що саме. ва відстаючих фермах иезадовЩно -аапре­ ваДжувтьса .двозмlика, прогресивиі форми орrаиіза­

1986

· 13,5 9,9 9,9 .9',7 9,6 9,5 8,7 7,8 7,6 7,5 7,3 6,8 6,3 6,2 6,0 5,8 5,1 4,8 4,6 7 ,З

імені.60-річчя СРСР сАвангард• ППЗ сРудня•

еіJІьськогосщ~дарськнх під­

радгоспів

rруДНJІ

24

імені Щорса'

голов­

сЛіткtвський•, сЗаплавний•, імені доЮ"Jавва, c::Sa· ворицькнй• • та раду іІцпвх. ПрИМіром, у радrоспl

Фети­

надоєно молока вlд корови (у

-

• Пдоскlвський•

молодим поповJІеІІІDІМ становить

·

очолює Г.

головний екQJІоМіст заводУ.

кілограмах), друга більше ( +) або менше до відnовідного перІоду минулого року.

40-47,

ІJроф~омів

у

твсачинй рубіЖ надо'ІВ

сов. Вона працює високопродуктивно, за кінцевим результатом. За цей час на nІДПриємствІ за­ ощаджено 156 тисяч кіловат-годни

В.

днями

шому господарстві. ПерІПИІІИ його члена­ ми стали враЩІ опера­ тори машвивого до)'и­

вже перекрили чотарн­

мозі бригади. яку

електроенергії.

відкрито

ВJІ коріВ К. Р. Войце­ ховська, М.• К. Теплюк, Н. К. Трохименко та Г. М. Кравець. Вови

об'єдіІаІІНJІ про середньодобові вадоі молока

·

'

єтосувТьса

товариші по

·

,днспетчерськоІ служби районного агропРоМислового

Як свідчить аналіз етану справ, саме через неза­

це

вважа-

А. А. Булка,

О_ПЕРАТИВНІ ДАНІ ,. .

довільні уиови праці, побуту і відпочнику сІльське господарство району відчував госrру потребу при· оливу свіжих сил. Адже середиій. ·вік тварввJіиків иині 42 роки, будівельників і овочіВНИКів механізаторіВ· зв років. Щороку на за­ служений відпо'ІИНОК йде ·до ·500 трудівникіВ рад­

Зокрема,

-

високоякісну,

Акlшкін,

І·ТНСJІЧНИЦЬ

. казників

не баrат~во нашого суспlльспа; Яскраве підтаерд­ жевва цьом,. . робота трудових колективів нa-

дииу праці.

що

продук­

KJI)G

досягнення високих по-

працІ Ьула J

'Продукц1І.і, зви1Jайно ж, здоров'а людей

що профкоми окремих

права прац_.ю-

Особлива заслуга· у трудовій пере-

це неодворазово

лише ТРЄТИИ7. ДО . потреби .. Все .це

того,

в. попов, майстер цеху . .NR З заводу по­ рошковоі мет&лурrlІ.

відмін-

рованих кормів.

в значиlА МірІ залежить виковаива иаuружеивх вІІ:РобНИ'ІИх завдань дааиадцаТоі п'атирlчкн, ·пість

rx

запорука

одержуватимуть

Г. С. Єрмізlна та їх бригаді'.

ви­

вироблено . ще З \Тисячі тонн концент­

иаrолошувалск:а ва XXVII . з'і~ді КПРС, у всіх по­ становах партії та урар;у. Від того, иаскlлькн спри­ атлиВимн будуть умови працІ, побут_у і відпо'ІІінку,

rоспlв, а заМіна

Г. В.

----------- -- -- ---=

планується ·перевести

ефективна

цію тільки

- ють

20 грудіІа справивеа з річвИм

1 ~реМі бригади заводіВ

порошкової металургії 1меи1 80-ріІf'ІЯ . Радавської Україин, алюмів1вввх будівельвих конструкцій, нестаидаР'І'Іоrо кому.вальиого обладиаІІІDІ та інmі.

кономlрио, що турбота

більш

споживачі

планом по випуску комбікорміВ Ка­ литанськвй експеримеНтальний ком­ бікормовий завод. До к}ІЩЯ року колективом буде

робІтинків фабрики верхнього дитачоrо. трикотаЖу сВJІВолічиу новорічну алиику засвітили ще напере­ додві 69-ї рі'ІИИЦі Непкої Жовтвево1 соціалtстич­ JІої ревОлюціІ. ДОс:Тр~ково сиравішвса із завдаива­

ІІfИ старt'ового року цехи

році

всю бригаду на самоконтроль Якості. Адже робітнича гарантія , най­

~- Р~Х~НОК 1987-ГО!

.

Цього· рову

Активно. вклю1JВВшась у соЦlалістИ'ІИе

НОВІІНІІ

А. М.

рахуНок

вий старт взали в дваиаДцатій п'атирічцl і тварин­

•ВеликодимерсЬJСВ.й•.

лише

КJІеймом

Сологуб та О. І. Андріяш. Вже в на­ ступному

.

року ТрудівІІІІКа радгосПів сlІлос~lв­ ськвй•, іІІеві Щорса, ІМеиі 80-ріІf'ІЯ СРСР~ Удар­ ИІІКВ радгоспу

без.- рекламацій,

.ної

ни виробнвцтва і прод8ЖJ державі осиовии;х: видів сільськоrосподарськоі продукції. Одними з перших

сяrнули цих рубежів 1

вати з особистим

нього дня. НілЬІ<~. років ·шліфуваль­

праціввики

rоспояарств району достроково виконали річні пла­

. иаступиоrо

-

Достроково, до 2З грудна,· виконав всі рі'Іиі договірвl поставки колектив брвrадн ш.Іdфувальників цеху· ,NR, З заводу пороmковоІ металургії імені 80-річча СРСР. . . · Девlз бригади, очолювано! комуні­ стом В. І. Буrлаком, прискорення і якість як . ніколи раніше відпо­ . відає иасущщІJ'4 потребам сьогодніш­

-~

;

Субота, 27 грудня t986 року

РОБІТНИЧА. ГАР~НТІЯ SJKOCTI

ПІКЛУВАТ:ИСЯ -

·*

*·НІ 2о4 <7285)

2,5

вд&1·

новорічне трудови-

ми зДобутками, овочівни·

завоДів

·

nласт­

нестандартного

комунального облад· нання, деревообробно· го виробничого об'єд­ нання. У майбутньому _Іх

представлять і ~о­

лективи інших промис·

лових

У

підnриємств.

новому

маrазнн1

можна буде придбати: будівельний

матеріал

помИслами про наступний

для дрібноrоr ремонту к~ртири чи буди~у

урожай, закладають йому

тощо.

ки

госnодарства

живуть

міцну основу.

А, ФЕДОІЇІНКО.

С. КОСМАЧ. /

.-


·* 27

2 стор.

грудня

1986 року

сНОВ Е

ЖИТТЯ»

І.

ПАПРУЖ.ЕІІИЙ, АЛЕ РЕАЛЬНИЙ

.ПЛАН

..

.

.

.,

.

.

.

'

~

днJ ·на об'єктах соцкультпобу;rу. Г~

В зв'sзку з тим, що основві иа­ пРsмки плану екщІОМ11JВоrо і со·

ціальиого

р~звитку та

тові й надалі брати в

бюдж.ету

розвитку за

.1986

рік та бЮд!<еТf

міста за 1985 рік буJІИ висвіт.певі в газеті напередодні сесії та обrо­ ворені в постійних

підпочнику

в

·

значно розширити послуги в nобуто­ вому обслуговуванНі.

комісівх і з

Вдвоє

меншою

стала

nлинність

кад­

ток на одного робітника складає

· , проценти.

·

·

102

Потім

почалося ОбrовореиІІJІ ·пер­

шого

пнтанИJІ

г~ н~руження. Що й rоворити, пдан

татІв досягають не .всі бригади. Причини тут різні, . але найголовніша , з

ного rосnодарства, виконання соц! ально-економічноУ · програми, поліП­

.них

порядку

деииоrо

передбачає дальший розвиток народ=

внесуть і робітники маш•

ються поліпшення організаці'( торгів­

ти

лі на основі впровадження науково­ технічного прогресу. Так, за одинад­ торгівлі

справилася

з

ну одинадцяти

приємств.

У

місяців

нас

ще

поnиту

вільно

nровадиться

торгівля

ми,

-

ні будинки несвоєчасно

ковбасними вироба­

витку та

рік,

бюджету м~ста

наступному році. Колектив світло­ технічного заводУ закладає міцну ос­ нову для роботи в другому роЦі n'ятирічки. За минулі одинадцять .мІся­ ців

року

вже

. одержали

понад

план

тисяЧі карбованців'• nрибутку. Плануємо обсяг виробництва ·збіль­

572

шити

на

4,2

процента,

ріст

nродук­

тивності праці на 6,6 проц~нта. Заплановано випускати . п'ять нових видів люстр і підв.ісів, розширИться модифікація нинішніх світильникtв. Значно поліпшиться їх якість. З жовтня цього року на заводі впро­ ваджується держприймання продук­ ції. що сприятиме поліпшенню її. Питома .вага продукЦії вищої

катего,

рії якості в загальцому обсязі зрос­ те наступного року на 30 nроцентів.

Проектом

плану.

передбачається

значне збільшення сnорудження

ла.

Це

правильно,

жит­

адже із-за його

потреби у нас залишається проблема з кадрами. ,Завод '!'ільки в 1988 році розпочне- будівництво молодіжно­ го гуртоЖитку. Міськвиконкому nо­ трібно

швидше

виділити

земельну

ділянку для його сnорудже~ня. Дове­ лось nрискореними темпами ремонту­ •Вати сімейний гуртожиток. Більшість nрацівників

відпрацювали

ЗА ЗАІ}ОНАМИ

чотири

прибирають,

.

Час

.

з~воду

по nродуктивності

працr -

на 106

nроцентів. На 1 ОО процентів викона­ ний nлак і з реалізац1І договірних

зобов'язань по nоставках. цим

Разом з

на заводі не виконується nлан

по випуску

nродукціІ з

державним

Знаком якості. Є на це, так би мо­

вити, й причини. Плануємо реконструкцію заводу. Весь nродукціІ в -наступному році 200 тисяч карбованців буде

дальшу приріст в сумі одержа­

но за рахунок nродуктивності nраці.

З 1 січня завод nереходить на нові умови господарювання. Багато по­ трібно

буде

вирішити

nитань,

про

що недавно rоворили на зборах з ко­ муністами.

ra

.ті. Потрібні кошти: модер~ізацію виробництва, заміну застарілого об­ ладнання. Ряд питань налещить вирі·

шнти для поліп~рення роботи завод­ ськоУ Ідальні, зміцнення трудовоІ дисциnліни, охорони природи. ПлаJІ настушІого

·

року

завод

виконає.

Депутат В. І. АфоичевКо, бриrа­ дир мудярів ПМК-8, сказав, що піД­ сумки роботи за оДинадцять місяЦів цього року свідчать, що nроцес пере­ будови в краІнt у · вЩповідност~ з

про

вище

запланованого

рівня.

тивність праці 'зросла на

належить

і

що

лективі nоліпшилась трудова дисцип-

щенню ·якості nродукціІ, збіJІЬшенню

'КПРС

прийшла

радісна

звістка: Торгова палата Польськоі НародноУ Рес· публіки наrородила під~ приємс-тво дипломом і зо­ лотою

медаллю за високу

. якість

продукціІ 1 ритміч· не виконання планІ.й по­

ста~ок у

1985

році.

Руб~Ід різних марок,

який

тут

виробляється,

йде на будови Російсько! ФедерацІІ, Білор.ус1І,. МолдавіІ та УкраІни. Про­ дукцію

волинського

Пfивмства добре

ПіД·

знають

· ·

виконати

ви­

Багато належить

..

зрОбити по .підви­

.'

.

такоЖ будІвелЬники ндР. В'єтнаму, ПНР.

Успішно прафоє колек­ ТІ.ПІ . і цього року. Він ви­ робив вже продукціІ по­

над план на

суму б1Льш

тисяч карбованців. На зн!мКах: ліворуч профспіJІковий активіст, бригадир П. М. Данилюк Ділиться своУми вражен­ ИJІМИ про поІздку · по обміну досвідом роботи в Польщу з членами бриrа­ ди О. П. Бондар, · О. І. Гавулою, Н. К. Рейвич 1 А. М. Рип.онениовщо; пра­ воруч - рубероtдний кар­ тон йде на переробку.

226

~

r. · І. ·

жет. міста на 1987 рік. На сесіУ також затверджено- звіт про виконання бюджету міста за 1985 рік. . Депутати заt:лухали звіт комітету

. народного

Бурлака.

nроцен­

плану,

.

контролю,

з

ЯКИ!t\

висту-

комітету депутат І. Ф.

п. в. rовтарвв та директор республі­ канської· бази матеріально-технічного .постаt~ання і збуту· депутат в

сам<Офінансування,

відпов.lдає

ре-,

Дворник. . · В. обговоренні цього питаннs ви­ сtуnипи завідуючий промисловим відділом міськкому партU депутат

зацікавленlсть кожного робітника 11 досягненні високих кінцевих резуль­ татів. Ця nеребудоs.а стосується прак­ тично всіх галузей нар,одного госnо­ дарства N!іста. , . . . . В наступному році обсяг · nромис­ лового виробництва зросте на 4,6 nроцента,

своєчасному

cecli· вистуnив з~tдуючий в1д­

пив голова

що

значеному на дванадцяту п'ятирічку.

У колектив · Луцькоrо картонно-рубероУдного за­ воду імені XXVI . з'Узду .

. ·

велику роботу по удосконаленню гос­ ·nодарського механізму і управління. FІого основою ·повинен стати повний госnрозрахунок. який би забезпечив ·самоокупність

1

якісному

ноrо. і· соціального розв~~:тку та бюд­

та. Виконується план· також будівель-· ними органІЗаціями. міста, побутком­ біна то~!. торговИми організаціями.

В 198~ році

·

З Обговореного питаннs ceciJI од­ ноголосно затвердила nлан економlч­

Продук­

8,8

на

Комар.

го року .. Так. ріст обсягу промислово­ го виробництва за минулі одинадцять·

процента,

по

д1лоr.t · по праці облвиконкому

кому мІськоr Ради наролних деnута­ тів В. М. Зводь. Він сназав, що. зав­ дяки творчій, Ініціативній, заінтере­

8,1

-

спорудження

.

І

складаЄ

торrІіІлі .. 'йеJІИ·

·

Підсумував вистуqи rолова вИкон­

місяців

ре~онструювати­

Зросте кіJІЬкість

.Ni! 5.

монту житлового фонду. В усіХ цИх справах; безперечно,. візьмуть участь ·деnутати Ради. наш численний актив.

споруд­

рішеннями XXVII З''ІздУ RПРС наби­ рає все більшоУ сили. В нашому ко­

СПІВіJ.РУЖНОСТІ

бити

роз­

сованій nраці досягцуто неп9ганих усnіхів у виконаннt плану нинlшнь~

школа.

дарства. Багато-·тако.ж належить зро- ,

жеІШя житлового будинку для- вЧителів міста.

дитячий'

тернату. Полtпшиться водопостачан­ ня, :великий обсяг робіт буде виконавий віДдlлом комунальногО rосп<>'­

розпочати споруд­

питаи:ня

4

-котеЛЬнІ !'і З та .кот~льні школи-ін­

ження не менше двох шкіл в. місті, вирішити

профі­

в справІ розширеІJИЯ тепломереЖі

щоб ,поліпшити умови навчання, а та­ кож

.нGва

продовжуватиметься

дошк1льних заклад\в міста говорив у своєму вистуnі завідУючий міським. відділом народ~оІ освіти депутат В. М. Троценко. Він зокрема проnонував невідкладно

роз­

кий обсяг робіт nлануЄться вИконатИ

1

МИ нерегулярно одержує­

мо сировину, до того ж низької я~ос­

проблеми в

· закінчити

nіДnр~~:ємств побуту,

витку народної освіти, в- W()оті IUК1n

Біля них частіше

сягу· реалізаціУ продукцН колектив заводу виконав на 102,6 nроцента,

ного заводу депутат В. П. Бабеичук,

- переконуєшся в складності зав~ дань, які доведетьс~· вирішувати в

• nідприємства!

невІдкладнІ

відnочинку,

здати· в експіІуа'І,'ацію

метЬся школа

дити.

Про

[

лакторій заводу порошковоІ металур­

меться

. соціального розвит)Sу . міста та біоджет на 1987 рік пропоную затвер­

n'ятирічки.

одинадцять місяців року !JЛан з об·

1987

сказав майстер світлотекніч­

-

ниніШНій

деnутат є. П. Круrлвк доnовів сесіІ, що за nідсумками роботи за минулі

розе

на

завершити

зусиль,

слід вивозити сміття. Директор шиноремонтного

Ознайомившись з проектоv. nла­

.соціального

всіх

і

підприє~ств.

садок на 320 місць завоДу алюмініє· вих буДконструкцій. Споруджувати-.

непродуктивних витрат робQчого ·часу.

На закінчення хочу ·дещо сказати про роботу ЖЕК72. якому nіДnорядкова·

сиром.

ну економічного і

докладає

культурн

ту, передбачаЄтьсs гІІ.

ні nерестановки бриrад з одного об'­

литва. Колек­

рік і ще продуктивніше працювати в

го завезення. Бажано, щоб місто краще забезпечувалось м'ясом, МІ.j.С'­

лом тваринним,

заводу

·

умов з під­

то не завезли матеріали.

Діючих

наступному році спорудити близько · 80 тисяч · квадратних метрів. Буде .Завершене будівництво nершої чергк· парку

порушення ·ад­

і простоІв механізмів. Щодравда, не все гаразд із трудовою дисциnліною. Чотири робітники в цьому році· від­ відали медвитверезник. Це в три ра­ зи менше, ніж торік, але ж факт, з яким ·;не рахуватися· не можна. ДІр nутатськц група 1 колони буде все робити для того, щоб колектив усnіш­ но справився з покладеними на нього обов'язками. План економічного і

друrому роЦі нинlшньої

вом, не вистачає трансnорту для йо­

неодноразові

основних

переозброєння

почнеться буДівництво дитячоІ лікар­ ні, продовжуватиметЬся спорудження nлавального басейну школи-інтерна-

резуль­

виробів. зокрема із художнього лит­ тя В цілому nередбачається ріст то­

щоб усnішно

морози­

позитивних

Єкта на інший: Все це призводить до

тив

безалкогольні наnої, хоч реалізація їх набагато збільшилась. Незадо­

сім комп­

по виnуску nобутових вмиваль~кlВ.

обробці • алюм!иієвого

на

. ·

втрачається, nотім почин~єтьсs по­ спішність. Траnляюn.ся невиnравда•

де я nрацюю, ще баrато ручноі пра­

невиправдано· затя­

ми

кран,

З вnеввеІ!lстю можна сказа­

Що ми сnравимося з планом по

ці Наша депутатська rpyna . дещо зробила щоб nолегшити працю при

гується ремонт торгових nідприємств і введення в ексnлуатацію 'НОВИХ. зад()вольняємо

заводУ сТорr­

роком на 7,5 ~;~роцента. На дільниці,

шість дід­

-

що

оновлення

ТіЛЬки одного житла планується в

рядними бригадами .• Нерідко в нас панує штурмівщина. То відсутній

варів народного споживання збільши­ ти в 1987 році порівняно з нинішнім

ми не можемо цим задовольнятися, адже в управлінні не виконали пла-.

Прикро,

·мін_k:. трацією доrовірних

Цлануємо збільшити кількість· нових

виконанням планових завдань і В;3Я­ тих зобов'язань.· Серед них універ­ маг. господарське об'єднання, гаст­ рономи ММ 3, 15. 19, 27, 37. Проте

nереведено

на

технічне

реконструкцію

гу., що робить колона власними сила­ .ми.

виnуску .товарів широкого вжитку. ПіД контролем знаходиться Дlльницs

цять мину лих місяців року більшість

фондів,

лексних бригад. Вони виконують 66 nроцентів р6біт в1д загального обся­

шення добробуту . людей. Свtй вклад

креслила в своєму виступі, ЩQ пра­ ців.ники управління торгівлі домага­

підприємств

ряд, на ЯкИй

стоять

стер заводу с'fоргмаш• депутат л 1 БовдаревКо, вимагають велнко­

Депутат. завідуюч~ віДділом г~· строному ·N2 19 В. Л. Литвин під­

Не

за~дань, які

використана

.. В, колон! nрижився бригадний під- .·

перед міськвиttонкомом і Радою в ~­ лому.· в наступному роЦі, сказала м -

Розв'язання

половина капітальних вкладень буде

рlв. План · будівельно-монтажних ро­ біт· за цей ·час ми аннонали на 106,3 nроцента •. в тому числі вЛасними си­ лами на 105,7 процента. Виробі­

ними ознайомлені депутати Ради, сесія заслухала лише співдоповідь rолови постійної планово-бюджет· НОІ комісії депутата в. І. ІВАНЦЯ. сесії.

.

спорудженні парку

нашому місті. Як недолік, слід від­ значити незадовільну роботу на за­ воді комплексного приймальноrо ·, пункту. Побуткомбінату потрібно·

міста на 1987 -рік і хід ввкоиаВВJІ плаНу економічного .1 соціальиоrр

змінності роботи обладнання. Майже

ліна, зменшилась ·кількість прогулів.

активну участь

З

. цього

питання

.. r.

також

nрийнято· відповідне рішекня .. . Сесія затвердила штатний розпис виконкому. який заnропонував голова

міськвиконкому В. м.. Зволь.

..

З інформацієщ

про

. кomтlir '.від

направлення

перевиконання бюджету орrанізаціям міста вистуnив завlдУ~ ..а ючий міським фінансовим відділом 111 деnутат П. С. СОбчук. Сесія

одноголосно

затвердила

це

рlшення.-

Сесія прийнял.а до відома Інформа­

цію про роботу сійний період. Розглядаючи

виконкому в міЖсе­ організаційне· питаи-

ня. сесія в зв!яЗку з,

переходом на

обов'язків застуnника

rолови викои­

Іиіпу роботу увільнила від виконания кому

веЛа

rолову nлацовоІ

із

складу

-

комісlt

виконкому

Єщенка.· • СесіЯ затвердила·

.

1

ви-;

О. І.

rоловою влано­

воі комісіХ деnутата О. С. Коренева, а також обрала .його застуnником rо­ лови· міськвиконкому· і ввела до -скла· ду ВИК9НаВt{ОГО КОМітету.

На сесіІ внесено зміни до складу

поетlйнц

виконкому.

комісій

та комісій мlськ·

·


th о 8 Іtкх pa,ttrocпи cBemlko· димерСький•, ..сзаворІІцьІtий•, сЗо_рЯ•.•. ІменІ Мі­ чур1на, сЛітківсьІtий•. На­ nрикп.ад, у радгоспі еВе· ликодимерський• у день

ttпьсько­ Б 'ІЛЬШІСТЬ . rосnодареьких ма-· шин. у тому числі

·складних. ральн1

пк

тaJCиJt

спец1апьн1 ком·

1

байни.

.1

зервозби•

працюють

на

по­

пях nротягом 10..,.-30 днів. Решту часу вови перебу­ вають сна приколі•. Від своЄчасноУ

ЖВН-6

нічний· стан 1 довговіч· ність. Це передбачено ГОСТом 7751:-85. Мнц1І

' іНс~

{з інженерами

.

РАПО 1 .. .rтп прове~~ ,-ехнІ:чний . оr.ІІR4 п!5е'JІайбв­ ки

техніки

'зберlrаИJІЯ

на· в

зернозбиральних

тривале

ги.

Механізатори

нlку на зберіганн.~~:. Порів­ роком

значно поліпшили роботу хлібороби радгоспів сЗа• плавний•. імені Докучає­ дарств до зберіГаНJіfl техні­

тракторноУ

·

ланцюги,

·

такому ж стані 'там ана-'

ХОДІtЛИСЬ

і

tри

чимало

КОСарКИ"'

nодРібнювачі КІР-2,5, На

ну.

liiTC-9 до

яkl

'

сЗоря•.

зб~рlrання

~Заворицький•.

дарств,

· •

передчас-

іноді

територl~х.

із ·тими.

. стоять

які

ті.

І:Іині в

'\

·

·

. радгоспах. ін­

·

кі ·машини

були

rоловІQJЙ

подробиці дієІ

брудну

кухнІ. В цих

суть

ва­

умовах

відсунувшИ всі

інші важ­

Стало відомо, що адміністрація Рейгана вже

риканського шахського режиму Ващlнгтон вклю­

чив Іран у •чорний список• держав. сякі під­ тримують тероризм•.

безвІд.

1

не тільки розірвав з Те­

гераном будь-які відносини, але й активно під­

\.

штовхував до цього всіх своїх союзників. Коли nочалася ірано-іракська вЩна. Ващінгтон не раз

г:· СМОЛЕНЧУК,

ших ·сlл!і.ськогосподарсь­ ких орГанІзаціях прово­ . диться сп~сування староУ · техніки. При цьому вия13-

розкрила

досить довгий чаt; таємно поставляє зброю Іра· нові. ПовідомленJІя про ·це викликало у США сенсацію. Ще б пак.-воно викривало брехню ад­ мін.істрацп РейГана. Адже nісля повалення проаме­

щоб

мовними в роботі.

раз

ДіЯЛЬНі'СТЬ уряду.

nриділити макси­ мум уваги.для вирішення

тим.

ще

ливі· державні справи на другий план. На думку сnостерігачів, с Ірангеm практично паралізував

господарств району 'Необ­ з

політичний

В американсь­

nравлячІ кола гарячково шукають виходу з не­

хідно

ная~ні сільськог.осподарсь­

яка

приємного становища,

на.

цих питань

десятиріччя

сІрангейтом•.

шінгтонськоІ nолітичноУ

а

весті! порядок у зберіrан·

названий

кій пресі з'являються . все нові

СПРQвИ.

балансі. Отже. працівни, кам інженерних служб

ін­

женерних сЛужб, усім ме­ ханізаторам необхідно ще раз переглянути стан збе­

ні соціалі~тичноУ власнос-

скандал,

зберігаються разом

сіпьськогосподарські

ма­

Qсь уже півтора місяця в США триває най­

гучніший за останнє

бригад- не впорядковано зберігання. металолому. Машини, що підлягають. списанню, розкидані н~·

значних

госпо-

працівникам

допускають

У більшості тракторних

.

.

ПІДРИВ А€ ДОВІР'Я

на ёкладах.

сттківський~ та

Керівникам

маши­

не списування техніки. Списані машини слід про­ тягом місяця розібраt>и, справні вузли та необхід· нl деталі ,оnрибуткувати

дві шинИ

іJІШИХ.

к·ожну

потрібно вка­

чить надійний заслін для нерадивих · спеціалістів,

технІки зустрlли і в рад-

госпах

на

В них

,,ІР АНГЕЙТ"

зати дату надходження Ті в господарство, балансо­ ву вартість. Це забезпе­

коліс спущені. АналогічНІ приклади неДб~ивого

ставлення

БЕСІДА НА .МІЖНАРОДН1 1'1МИ

лІку наявних машин. У радгоспах с}.КерДlвський•, с Гоголівський• не ведуть картки обліку основних засобfв, які повиннІ бути

р!J;;!.ння технlки, викорени­ ти виявленІ недоліки, на­

ни комісіУ виявИJІи, що з

Серед

причеnt

недолі­

ків. Перш за все бухгал­ терії не мають чіткого об-

У радгоспі сЗоря• при першій ·перевірці не всі

.трьох . силосозбиральнИх комбайнів КСК-100. ко-

ки ставляться не по-госпо­

байдуже.

знято.

шини були поставпені на зберігання, При дРУГій перевірці 2 грудня в рад­ госпі імені Мічуріна чле­

ва, «Гоголівський•. · Однаку ряді госпо­

дарськи.

·

територію бригади. ·

своєчас­

минулим

стрічки

не

ну НЄ' встановлено на збе­ рlrання. Чимало з них бу­ ·ЛО затягнуто в ·бур'ян за

но і якісно поставили тех­ з

·

вузли покрилися ко­ розією. /На відділку іме­ ні Мічуріна жоДну маши­

ський•. •Авангард• •. імені 1 Кірова, · племптахозавоДl

няно

ножі,

· Всі

лівський•. сЖерДlвський•.

господарств

паси,

транспортерів

Ім. '60-р1t~чЯ СРСР, 'сПухів­

цих

комбай­

нів були не очQ:щені від жнивних решток. Ланцю­

господарст­

В$Х району. Вови відзна­ чили добру органlзацlю цtєr роботи в радгоспах · сРусанtвськнй•, сКраси.

сРудня•.

жатки

жатки від

не аняті peмltl,

27 грудня 1986 року* З ctop.

.пявр.ся

оовtі .. Машини Іtе очищені вut жнивних P,eurroк. У

ДОГЛ:ЯД

Держсільтехнагля­

ду pugм

КПС-51", епт-во

·. стоrоукладача

.ДВАЙЛИВИЙ

Протягом двох минулих

працівники

саркн·плющІU1ки

t т ••

ТЕХНІЦІ­

зберігання

залежить УІ тех­

місяців

дві

дві

1

жи

заведені

цостановки,

правильного техніки

nеревірки

є

заявляв, що США додержуються в ній ссуворо­

lвспекrор

го нейтралітету•, не постачають зброї жодній з

ДержсІльтехваr л в д у :РАПО. ·

воюючих сторін.

І от увесь світ

переконавсs в

.КРJ:ІЧУЩНі невідповідності слів і. діл адміністра­ ціУ.

Далі

РІК, ВАЖЛИВИХ'

8

рІк ••ІААе у

И3КМ'ІІнс~окоrо

paдrocny

NJКІІнаих ~мІм. .НаиснІ

м!'

ИJІНКоТ

-

poraтoJ

худоби

орrанІаацІІ .та оnпати

Працюючи

8

трудоау ОІОІ"рІІфІ10

аІддІпка

ІменІ

nрацІ

КІрои НО8У,

копектнаииА

-

у Сполучених Штатах ще д1$Jв закон. який забо­

роняв офіційним органам допомагати контрас. Не ТіЛЬКИ здатність. а й готовність адміністрацlІ' nоруІІіити закон, щоб добитися бажаноУ мети,­ таким було друге ма'іоприємне відкриття мільйонів американців. · ·

ЗДОРОВ'Я

аІдrоАІІІІІІ

ntt

на

ва і діла, а про кримінальний злочин. Адже тоді

НА СЛУЖБІ

рІк

. ""

форму

niAPJIAo

Білий дім спробував зам'Яти скандал. Рейган виступив lз заявою по телебаченню, виправдуючи іранську оnерацію і заперечуючи свою причет­ НіСТЬ до незаконног~ переказу ~оштів. бандам контрас. Пішли у відставку і були звільнені від­ nовІдальні сnівробітники адм;І.нtстрацlІ. Прези­

буквально ' сумішей,· збалансуванням

лічені місяці за цим. про-

раціонів

лися хороших результатів. Так. наша бригада домог-

добре знаюЧі справу зооспеціалісти.

~гресивним методом. доби· лася збільшення

ка -

г6Дlвп1

молодня-

за це відповідають

прирос-

При колективному під-

тів_... тварин. за одинадцять місяців. нинішнього року

ряді в бригаді значно поліпwИJІась трудова дис­

ним періодом, достроково виконала. річне завдання.

крема. на одних , із зборів розглядали особисту .ЩІра-

на 12 грамів у порівняннІ з відповідним минулоріч-

ваги

коУ рогатоІ

Бригадний підряд роз-

'

крив резерви, тивно

,кудоби ·зале­

жwrь від умов. праці .. Тур­

які ефек- . боту про них тваринники

впливають

на

кіН-·

цеВИй результат нашоІ праці. ·Приміром, при підготовці ферм до зими ми

постійно відчувають з бо·ку адміи1страц1У. профко­ му радгоспу. На фермі У

ио

айж

е не

нас працює лазня, належ-

зверталися за

д..опом.огою до будівепьии-. ІОв;

·

ремонт

виконували

власними сИJІами. Цим са-

мим'

було

зекономлено

обладнанІ

доручивши

·

Ц1 маневри. однак. нікоrJ не ввели в оману.

мадськості до адміністрації. Опит. nроведений газетою сДе-мойн реджістер•. nоказав, що 55 процентів амерИканців · несхвально відізвалися

про те, як Рейган справляється з сво'іми nрези­

місц1 в , нетверезому .trа-

МиколаУвна Особа, НадІя ні. Працівники ферми ви­ Вікторівна Литвиненко.. , рlwили, що пняку не міt:­ kмарlя Харитонівна Яку• .це в тру;цовому колективі. ша. Це зна-чно більше вІД· Успluіна робота операІх особистих планів. торів по . в1дгоДlвлl вели-

~одо свдоскона.nен-

Проведені один за одним оnити громадськоІ дум­ ки зареєстрували рекордне падіння довір'я гро­

1

Ольга

комісію,

Ій розробити рекоlt'Іендації

·.

ципліна, wбота по згур­ туванню працівників. , 3о-.

молодняк,

який відгодовують

дент nризначив спеціальну

ня~ роботи ради національної безпеки.

В середньому по 814, ву А. п. Лихоноса, sкий· 750. · 727 грамів щодоби . з'являвсв на ~~ОІКУ набирає

більше. З'ясувалося, що виручені від

йдеться вже. не просто про невідповідність сло­

БАРОКАМЕРИ

тNрннникІа

оn•раторн

-

nepeAw.n.м.

-

НАРОДУ

ПЕРЕМІН ti86-A

ТОВАРИ

-

продажу американськ.оІ зброї кошти використо­ вувалися Вашінr.rrоном для підтримки нікарагу­ анських .контрас, руками :яких ЦРУ веде неого­ лошену війну проти · сандінlстського режиму.

дентськими оnитаних

Моснва. Лікування го­ стрих отруєнь, інсульту. тяжких . травм забезпечує метод гtпербаричиоІ оксигенацlІ, впроваджений. в НДІ швидкоІ 1 · ~опомоги імені М. В. Скmфосовсь­ кого в спеціальному баро­ відділенні. Тут, же прово­

дяться досЛідження

no·

за-

обов'язками.

засудили

Величезна більшість

tранську

оnерацію,

вислови­

лися за ретельне розслідування ~правн. а кожен стосуванню

nри ряді

цього

інших

методу

п'ятий

гострих

в барозалі допомоги.

На передньому

.плані лі­

всередині

кар. С. Правденнова (ліво­ руч)

1

медсестра

лова.

·

. Л.

Коз-

за відставку Рейгана.

Політичний скандал у Вашінгтоні завдав тяж­ кого удару і ПО ЗОВНіШНЬОПОЛіТИЧНОМУ авторите­ ту .США. Як писала лондонська газета сТаймс•. в1н •глибоко підірвав довір'я до США• навіть

захворювань. На знімку: НДІ .швидкоУ

-

Швнlчноатлантичного блоку.

СпостерІгачі

...

закономірне

відзначають.

породження

що

сlрангейт~

американської

-

доктри­

ни снеоглобалізму•. суть. :ЯкоІ культ· сили і вседозволеності. СвоУм корінням нинішній скан­

побутові

приміщення, klмната від­

дал сягає nроголошеного Рейганом схрестового

почннку.

.сНью-РІорк таймс•. Саме одержимість президен­

ють змогу ціками

походу•

Тваринники .. ма­ •за пlпьговнми

смачно

та

пообідати

ідеєю

проти

комунізму,

зауважує

свідкидання комунізму•.

газета

відзначає

во­

кошти, які раніше вид1nя-· · у. tдапь..нІ. яка знаходить­

на. лягла в основу так званої «доктрини Рейга­

рез те, що зарплата. елю-

~~~!!~ 1з місцем ІхньоІ

у сnрави інших країн будь-якими шляхами .. у то-·

сар1в залежить від показ·

J:ІUVVY'

му

Rиків роботи операторів по . вирощуванню ВРХ,

Стимулює працю опера· ТОрів по вtдrодівnі ВРХ 1

Тепер Білий дім планує рЯд заходів, поклика­ них пом'якшити неспрнятливі 1 для нього зміни в громадській ·думці. Зокрема, передба-,ається ши­ роко висвітлювати по телебаченню діяльність президента. щоб показати американцям. що він стримає поточні ~ержавні справи під контро­

пись

будівельникам.

Че-

вони . активно включаються до проведення масових

ветер.щарниХ,

на•, яка має на меті виправдати втручаннh США

регулярне піДбиття піД­ сумКів .соцзмагання, глас­

проф1пак-

вість його. присвоєння Ім

rИ'ІННХ цходів, допомага~ ' виёоких кnасів ; майстрів ють тваринникам: при :ща:худо(І,, уважно слtд· ІСують за справв1с"rю об-

111

Так, у нашlй бриrа,цt зараз працюв три ~.айстри тварииннцт­

....-

ІІОСНИХ JІМ, буряков~ · ка· rатtв ки зал~ пра~

З пІ,цнесеиим настроєм . DРИХОА!ІТЬ' Наші ·тварииви­

tUD~ з рtпьництва~ to rепер цю · справу аикону­ !Сі'І'Ь 'rВаРВИВВКІІ~ ·Во .аови

!WІбІ.ІJЬше • зацЬсааnен1· rому1 щоб

ІНСТИМИ ВІД

ІІсоааJІИми,

корми

1

. .'Оулн

ЗЄІІЛІ, 11е ·Зі•

друrого класу.

' ин на ферму~-~?.!. знають, му,

раа немае npo6лef( 1а ІІКіС· ьо ·пр~

кормо-

. ших , павільйонів ВДНГ ; СРСР сТовари народноГО

ло і комфорт•. сСвtт ди­ тинства•, сКlнофототова-

xcr

· СРОЖИБаНИЯ і. Рослуги на· се.лекню• представлв~ від· 'в.tдУвачам веЛJU<у експо-

На знімку: розДіл інди­

алаrодженому

колек­

тивІ, що .зможуть добива­ тнсщ

серед яких такі, як сЖит­

умовах, у· дружно­

що, працJОватим,ут~» ·у

·wших

Одна з вайбlль·

· MOCICJI&

.ри•, сРадіо і телебаЧен­

ааrомих результатів

аисОковкtснн· _у ,роботі.

М8t.. щоб вчасно .доставпя· 118 парннам. У вас ва·

сутністю у Вашінrтонl законодавців, які роз'Іха­ лись на різдвяні канікули, .щоб відверути увагу

ва першоrо класу. дев'ять

ранІше дм вtдкр..nв ск- ~

OllepatOp

·о. сЕJПЬк

810·

ВРХ. ·~~а~снр

~

·~Іuaq.

_,...

·,

,

.nротизаконними.

лем•. Як зауважила телекомпанія Ей· Бі-Сі, урмові стратегИ розраховують скористатися від­

· тваринництва.

·~ННJІ на ферм:І. Коп

числі

зJЩІ.ю.

сНомплексна' про­

rрама по товарах

.. rах• -

12000

. тtа. ."б1пЬш1Сть •nерсnективІd

10

1

послу­

експона• з яких --..

новинки. Ту1'

тематичних

розД1п1в,

ня• та Інші. відУального де

від скандалу.

у деяких cnocтeplraчtв ·розрахунки такого ро-

• ду

викликають -тривоrу

-

якби .адмінІстрація у

своєму намаганні сзалишитя скандал позаду• не

nішла на відчайдушну авантюру на ·зразок nря·

мого воєнного втручання в Центральиlй А.мери-

транспорту,

nредставлено

нових легкових

зразки

автомобі­

Лів. (ФотохроІІіКа ТАРС~ . РАТАУ).

. ці. В аналогічних ·обставинІіх у жовтні '1983 ро­ ку Рейган дав . розnорядження про вторгнення на Гренаду, щоб вІдве.Рнути · уваrу від великого провалу' своr·::ї :оолlтики збройного. втручання в -!JіванІ.

'Ю. 'ЛЕВЧЕНКО. . (ТАРС).


* 27

стор.

4

грудня

1986

я КОСЬ ТВК ведеТІоСІІ міЖ , нами:

коnи

інстру-т,_

звучит•

3мко~, ихоnnено говоримо.. те, ІІІС майстерно вІм

нас

твір, .скі~~~оки душі

у таку

сntоЄтасІі

wy •

хвиnину

над тмм,

ду-

ІІкийс• час

ane

і

.

sицію майстре

з хорошим достатнаою сн­

nоІQ иуку. ТриМ810чи

скриnку вдихнув nерш

адиаовано,

окриnИJІо молодого ре. : Якщо зрnw;ом

nне• •зробити скриnку сам,

oepwoi

Afn'M

до

Ane

nочав

Заnах

шматку

иичайноі

nаnацІІми

nрокинуіІосІІ, ОЖИJІq,

Зроблена вона бура .Же в

не

cnyxena

коnи

скриnці

.

маАстре, В.сИJІІІ

гру·

ачитеnІІ

•відnовів:

Капмтм

3

...,

М14м­

Іаін добре,

8КJІ8Д810ЧИ

у

.rpy

АіМс:но

8СІО

.

С8010

. ко краІІnа AYwY ще. Й" то- . Що

кою

буnа вона

його

Апе

nеред

rрати

на

канти

чаСтин­

впасної

ТВОрfнНІІМ 'ЙОГО

ТИМ,

своїй,

говорІІтІо,

вій• скриnці, з

чого

смаМстро­

npo

nочапосІІ, ІІК

Мав

. .f

nо­

к~; Істарі інструменти, хотів

родмих

збагнути

його.

чупІІ nюбові до рідної nрироди. Все nобачене .sа­ маnаовував. До речі, · nю­

tовnеннІІ.

бов

м,і.JІ,

ДО

M8JII0811HHII

МУ ж~ве

і теnер,

і м.й­

· ачитеnа

-

nерші уроки гри фанатично

за­

кохався в неі. Вже на~':!!'"?­

чис~о

в

в рідному

ceni

· учіdїt.~і,

. на

<:кnеів

-

доnІQ,

Воnоднми­

з

народним

ПВА. Брак досвіду і вмінн11 завадили хлоnцеві no-

скрипок,

він

-

гоао­

з .пю6оа'ю.

•·

му

його

· дошцІ

майстерні-nо,АЖіі

безnіч отрибутів скриn.

ми Іграшками,

кульками

та

ліхтариками,

з

, на · виготовnе11нЯ

-

в.сИJІ•

візьме

участа

ве

І

скриnковим

Олександром

сиnа, і його наставник здм-

гоnос

nромовляє

До нас, торкаючи найніЖніжі ·струни серцІІ.

в. КОВАJІІВСЬКА,

Фото

С.

Россахм

.

обернулося

-

ли;ком,

гових· та

танеької . wкоnм.

·

відnовідальних

за протипожежний

директори шкіп. пала· ''

1

ми .1 яслами.

вати поблизу

1 .

І

щоб

.

ни. Дотримання мог дозволить

неможливо

.

оnалюваль-

.

епектрогlрл.янди .тільки фабричного виготовлеW{я. На виnадок пожежі під

. голова

·-

-,

во-

-12.10

·

. О.

в1Дnовід1.

яку

надІслав нам начальник райвузла зв'язку М. І. Шеnевво. В 1987 ро­ ц.t бу.це проведено плано­ _ ву реконструкцію лlн1І,

...

після чого

.

гово­

·

введемо в дІю

і л1R1І радlофікацІІ•. ' В своєму листі до _ре­ данц1У броварчанка В. Тур написала. що бітІ авто­ .бусноІ зупинки с5 школа• ·

.

.

Діалоги про лІтерату-

1з.fК· У свІтІ тварин.

,

ськоІ Студ\У тепебачеина.

: ·

,

о ·

ro·· л·· о· ше в в · а О' .

,

.

-

НАІ&ИРАС РОІ&ІТНИІСІВ ДПА НАВЧАННА

·

Як повІдом. ив

мунального

праJUtІив.а доб• протвпожеж-

~иnищі, ·!РИ місІІці-практиісо · на об'єктах СПМК-580). Учиnнще l-9fye: · ~ _ емктромоитеЖнмкІа: 1 - емктрои.р108а,..нмкІа NІ• монтажу мnмнІв, емuторІа n ко~ііеІкормовмх маQАІа.

·~·

І

. .І 1111

------------------------........;; У зв'Язку з ПJ>Оведенням· 28 грудня ц. р. ярмарку на ринку ж~тлового масиву буде орrанізованQ автобусів· за · спеціальними маршрутами: ·

.. ·

ВЛКСМ, Гаrарlна; . '"7 сВуmщ.а Чва.пова 7 Коро.певка (новий рииок)•по вулицях Кутузова, Гагаріна , КиївськНt, 50 років ВЛКСМ. . ·

11

матимуть спеціальні трафарети . _ _ _ _....._ _ _ _....,_ _ _ _....,_ _ _ _8811!: 1:1 ,..._Автс;>буси

·

1

. .редаКІЩ

.

·, ЖЕК ...... з п.

....

lf •w w-a ·визнав J(ритНку nравиль- 11

господарства

ною.

Зараз

вхІдні две,рІ

І·

рана, вибоУну в твердому

. а~фальтобетонному · по· критт1 бІля ЗуtПІНІОІ заасфальтовано. $

* •. мешканців

Група бущо ПО див. у .,..._ 302 а К """ ·с •· · вулицІ КиІвськUІ: •. розповІ·

,

встаН{)Вnено nружИни. П1-

1

Дlгнано

і закрито

них ~

вІкна

на . вхtдцевнх клІтках. ЗливІІІ

труби

також

ВідJІовлені \ навІшані. .._

rедапор

·є

.ФЕд-. ·. пп.

Колектив працІвникІв районноІ ветстанцІІ висловпює г)Інбоке ЩJІвчІnуття ветфельдшеру Гого-

1

1

лвсько ~рииарнМд ьннчноJлі~арнІСТОРО>КИ' КУ Олександру Павловичу з приводУ смертІ його

ла у .своєму листІ до ре- ~

віДДІлом ко-

· ·

матерІ.

"

АдмІнtстраЦІи, партІйний та профспІnковнй ко-· мІтетн радгоспу Імені 80-рІччи СРСІ\ ви.сповпюють щире співчуття головному агроному 1 ЛИСЕНКУ Володимнру Юхимовичу . та його дружині Гапин\

Іванівні з приводу смерті Іх батька

.1

Інна АnатІАоанча.

'

·

'АдмtнІстрац/JІ. партійний та профj:пJпкоВИй ко-

мі+етн радгоспу

ІменІ 60-рІччи

ють щире спІвчуття

диJ)ектору.

ср·ср внспоалю-

радгоспу РИБЦІ _

Івану Івано•ичу -~ приводУ смертІ його батька

11 Івана tааноан.ча. І• .____..._____________.____~ І

11, Заrубnене свІдоцтво .м 350 ва право впасності буДинку. видане БроварськІІІІ міськкомунгоспом 2:> листопада .tiJ65

.11

року вІа Ім'и РибухІі ' .Миколи Михайловича, анжатн не11 ., дІА~нмм. ~ .1 . : . .· .

_.І АдРЕСА РЕД~КЦІІ: 250020, КніасЬка обо~астІ., м. Броаарн, аул. Кнtвська, 154:

Дfl)'lf

Ін,ІІ.екс

.І\ІР)'МОІІІUІІІЙ

АfомоаnеttнІІ

14.015

аастуnнмка редак'ІQРа, ІІІмtnІа nроммсnоаостt, nмстІв І _.со­

61285. .

Офсеrиий.

· Теnефонм: ре,.актора- t-03-7&; аІдАІnу nартІАноrоЖНТТR- t<-04-tt; аІдповtдаІh.ноі'о сеІфетаJNІ, •ІдАІnу сІ~ІІоКОrо rocnoAI'J)Cтu 1-02-92; _коресnондента. мІсцевоrо ра'.

- 5-13-ttr - · 1·04-81.

рух.

- сВІла АІброва - вутщ.в Кор_олевка (новий риJЩК)• по вулицях КиІвська, Кьроленка. 50 рОків

1

вого товариства.

МіСЬКВИl(ОНКОМУ А в: Са- · відремонтованІ, . на

воТ роеотм

• ар-

міі. Строк невчанн11 6 місяців (три місяці навчанн11 . в

J'11

створює незручностІ як дакцlІ про недоліки в пІд- ~ ДЛЯ пасажирІВ, ТаК І ДЛЯ . . ГОТОВцl ЖИТЛа ДО ЗИМИ. водІІв _автобусІв. . . . Начальник ~ - ова~ · ськоУ .11

~авщуючий

t

14.30 ТелефІльм сНародже·· ФІn · на революцівю•. ьм 7 ~ сУ ніч на 20-е•.. 15.45 МупьтфІnьм. 16.05 сЛІс•. наvиово - по~ПУЛІІРННЙ фільм. · . · 16.ЗО Реклама. 16_35 В гостях у журкапу , сОгоиек•: . 17.45 Із скарбницІ свІтовоІ музичноr - · культури. О. ГречанІнов. М. Іполитов. Іванов. Романси; . 18.2"." Програма Лен · Інrрад-

G

цих визберегти

М. JІУІ'ОВИИ,

ровільиого

в вибоіна у асфальтІ. Яка-

через

електропередач. · ~ --.-~ риться у

сЗараз цІ роботи вино-

~

11 11 11

під час свята належний порядок, звести до мінІмуму ймовірність винИкн~ння Пожежі. ·

· ._ ня 'варто використовувати

аварІйний стан опор п1н1У

за-

мис-

15poeapa.u СПМК-580 тресту сУкреаnатормамнм~UСІІ

-================-========~===-========================~==============~============================== 11 • f. нати

дівча

а Щорсівс~окому СПТУ-7 з .осіб, 11кі відсnужиnи

І'

і негайно викликайте працlвників .пожежноJ охоро-

ноУ системи, для освІтлен-

Перед •, nроведенням святкування Нового року вони nqвинні видати на-

шому . житті є свят, якІ можна· ~!_~рівняти з ново­ рІчним. Щоб nройшло. во-

спужекого

тецтв . КарепьськоІ АРСР

державноГо ·унІВерситету

Ім. І. Франка. .

ж виникла. не · зволікайте

стан.

ялинку не слід встановлю-

буДинків культури.

за~tідУючі диТЯ'JИМИ садка-

на­

І

и··н· ам а шк0 ла. РосІйська мова. сДиригент•. Про

Е. ЧІвжеле.

J:

ни. Коли через чиюеь неказ про nр~начення чер- . обережність пожежа все І

цін

сміх.

но радіомережу.

11

м

да 1 шматок грубоІ тканtt- :

хороводІ

дзве­

,та

·

М.' Якоачука, учнІа Каnм· .

би nожежогасіння ·

ками. Дорослим треба заnам'ятати І таку ВІ(Могу:

те, що до них не проведе­

пісні.

10.зо 11.00 .зо

рукою nовинні бути засо- . 1

це мають поДбати орг~_нІзатори масових 3а1І:ОдІв

редакц,1І про

казки.

ПРОТРАМА .УКРАІНСЬКОГО

скр~~ку:. ~ іі д~вінкий · ме- 11

.подІинии

Коnк jнструмент був повністю · готовий, і сам Ва-

у кожнІй осеJЦ маленьким дивом. Запюбки кружляє навкруги неІ у веселому

написалk до

·

У

ни. Х. lj:appepac.

·11 гоnос І .

· Коnи вечірні сутінки окутують · Капиту і будинок

·ючи роботу, :аагадав: «Як­ що не доб'юся · кращоrо, благороднішого; нІж у зви­ чайної •фабрички•, тембf?у, бin~oW'e робити не буДу •. 1

.Ялннку не прикращали ватою. паперовими іграш-

С. Розсоха, · В. М. Панченко та Ще 20 меш· каНЦJ.в вулиць Пінчука та КруговоІ селища Калити

пр<>грами'

·

2 З· 10 новини.

1· : 1 нові Оnексію, 11кий каро- ·. культури сяє вогнями,. · Ва- 11 дивс11 У· 1981 році. Почина­ сиnь бере . 'в руки : свою 11. 11

батькам і д_QPocjJю.t слІд.

тради­

нєtіагато в

пІдтвердились.

у

8 народ·

ній nісні.

сяці в~е сnробу.аа на ній :ааrрети. Прис;в•тиІІ іі си­

проконтролювати,

.СправдІ.

11 3АГАЯЬНОСОІО3НА

ПРОГРАМА ч.т І ПЕР~ЧІ НА КИІВ . А · О&ІІА<; · -8.00 На зарядкУ ставай: 8.20 cOpen · з . інкубатора•. Науков~ ·попутrрн.нй фільм. • 8.30 ФІnьм . сБешкеткІ пd.вороти•. 10.00 На святІ фолькпоркоІ

І

дві ~І

_ конкурсі

. мао ':""" сnІваєт~ося

же , швидко. Через · 'два 1\о\і·

.

я noч1no

~цінки фахівцJ•. ... ..Скриn~а ГJ?ІІЄ,

бити 10 ЖОВТНІ! 1980 року. НародиіІасІІ вона дУ:-

вип nротипожежноУ · безnеки. У першу чергу про

дІтвора,

Факти

1:

Васиn1о nам'яти ІJена, коnи ро:аnочав іі ро­

чІтко дотримуватись Jipa-

щасливий

ко, Т. Гриценко.

ВІдповідІ на критІtиу за

маtерІапамJі:

йому творчих усnіхів, а й<>: го скрипкем високо1 1

скрипки.

но весело І організовано,

ційним Дідом Морозом І Снігуроч~ою, ялинка стає

нить

15.55

ім.

20.20- Док. фІnьм. · 20.45 На , до_бранІч, дІТи: ~ . 21.00 Час. . 21.45. ТелефІnьм сПІд чужк Ім' им•. . І 2З.15 Новини. . ··

16.З5 сПро ч.ас •І про себе•. ·Поетична антопогІи. Микопа РУ,бцоа.

с_криnкових майстрів у Москві. Хочет~ося nобажати І

ЩОБ НЕ ЗІПСУВАТИ СВЯТ А барвисти­

1 ~

міні-

'

рубанdчки, nnяшеч-

.

Прикрашена

1

Дер-

УРСР

=~{й;:Н;?~~~~и!~

·ФІльм сОспяча шкура~. сосновІм 1 18 _ 00 Міжнародна панорама.

·кпеновІи

Всесоюзному

сиІіІrІJ буnи с~11м08оні

·Івановичем Івченком. Він виріwив nередати секрети своєї майстерності юнакові,

кnесм

.ЯКОІОСІt • СВІІТіСТІО ВіІІJІО

одне

до наого обличчям: відбупас11 зустріч студента

май"t:тром

nритІJrувu

Настав tакий час, коnи асі душевні і фізичні зу­

на

nec11 ·

. зібрав" іі,

звичайним

annмнyna

Оса тут форту"• nоверну..:

rоRмщі

будинку nокійного музи­ канта· знайшоа стару скриn­ ку, _ на іІкій відігра11и не од­

не аесіnnІІ. Сам

ЩQ

рfІІта

З

рика ирахоtіуюта до Ні..: ЖННСІtКОГО nедінституту.

ТеребовnІІнсаІСому

·культосвітн~оому

nОЗНІІЙОМИВСІІ

І

nа ків

вІ.А пtх

•Р­

музи~но . nедагогі~оrо факуnатету Київеакого пед­ інституту. lt 1978 році, nicп-.. йо.rо закІнченн•, В. Мим­

Де~• кnасІ в 4-S-му В. скриnці,

виго­

ром J Черваком, нині ху­ дожнім керівником Каnи­ тІінсакого. будинку куnату­ ри. За . його nородою встуnив на nідrотовчий курс

КІUІи•

ко.

на

· де

його 1

тІІнсакоі шкоnи, nрекресниА художник· і nоет А·. Луцен­

сиn1о ' в3ІІ8

іх

-

nюдиною,

nерwий nорадник, насТав­ ник в його образотворчих

студі!ІК

секрети

Післ11 .учиnища буnа

НЬо­

8

ви-

!

преміJ

20.00 ВечІрня казка. • · · · · . 14.00 ФуТбол-хокей 20.15 сНаука І техніка.-: Kt- · non~oк""· скриnкоа у м!нrаую-; ножурнап. 14. 45 сВ~ нам. "писали•. Муру «Натхнення•, двІ nrcн1 ·ІІ зична програма . 20.25 Світ 1 молодь. на вірші Анат.оnія Луценка lt 11$.ЗО Село І .nюди. · / ~1 .00 Час·. / . . 21.45 ПОК\lЗОВІ виступи учасу авторсІокому аиконанН"і І' 16.00 Слава _солдатська. . . І 17,00 сДивосвІт•·. Сади на ників І Всесоюзного феПІД гrтару. · І пісках. · стивалю ансамблів бапьВ .кед.аnекому майбут . нао- ~1________________ 17.ЗО Програма · сВР.атериоrо танцю. .;._________ _

·коnиса

3агострене

npo.СТІИ

них \творів

зробити сам. Ріс музмкапа­ ним.

·

nише музику. З мого впас:-

скриnку, 11ку

зможе

жавноr

1 .....00 новини. ТЕЯЕ&АЧЕННІt 1 1v ки з nаkами, neкano, :ааго10.20 Ритмічнt . гІмнастнна. Т<>8КИ то ще багато дечого І 10· 50 ТепефІnьм сОkандапь. 7 · ка под\JJ в БрикмІпnІ•. · ІНШОГО, без ЧОГО немисn.и- І 2 серіЯ.; · . · с мо уявити творц11. 11.55. еанс .цокументапано1 А ще В. Мммрик ак- І го І науково • по~лар. .._ .. .1. • ного кіно. тивним учасни.к ·- ху,...жньоt І. 12.55 сСпІвають гори•. Кок· самодіяп~оності. Є • в нього І церт. . нніІ, npo І'• 1З:05 Новини. . . . . ще одне зaxonne 1З 15 ГранІ 1 д 0 · З25.рІччи с п знання•. r•ке . · маnо хто Знає .. • . -. .він І ЛьвІІІСького

Пас 'з ровесниками худобу, ро6'1• nримітивІІІі ntІщики і обожнював,

· nавЦІ

.

. ...НародивсІІ в с. Пере­ мИJІів на - .... Терноnіn~ощнні. що

·- - ·

у

отюрн1

ром.

думи,

· .

коаого майстра· різцІ

38-

він сти скриnковим м~tт-

не

тущ11,

'11

Васмnа . бага­

асе

·

матер1аnу.

• ••

-

ІІІС муsМJ

то і цІкио розnовідав ·те;

·*

І ІІК

Тираж сСіtортпото•.

9.20

Цікаво розnовідав він npo 1 сЧас•. · те, 11к, дІІкуючи вnосній ін-~1 16.15 В гост_ах

Aywl, .

руІС.

Концерт лауреатів

.

"" чи в 1 11J.vv НароднJ'-КеяодіІ. з зогороЖі у бротовому 11 19 -15 !Sінопанорама. . дворі відчув матеріап дпя ~ ~~:~ н~С:П дІм. . . майбутнасі скриnки. 1: 22.15 Майстри оперноУ сце-

душу, а скриnка його сnівв­ да тек щемко і так соnодму,

'

найбіт, 1118 -

·

<>•Р

рмка.

Грев

,.

скпадностІ fІ!ИНИК810Та nри виtотовnенні інструменто,

му3иканта ·і

Миха;іnовича

.

Час.

· f~:gg ~~~~а~ам~~ця•.

11 · ІJ.ЗО Будипькик. · Каnмті ку.дн nicnя икінче . . н-11 ·. 10·00 . Спужу Радивському ' ·. . ·· І С~юзуІ ня вузу вІн_ и nо~до10 J·11.00 F'аккова .. пошта. с:в. ого армійсакого 'rdliapн- '11.30 Кпуб мандрІ. виикtв. ша В Чеnвака nоnросив 12.ЗО Музичний кІоск. ,. . . 1З.ОО СІnьська горна. • . 14.00 Здоров•а.' · наnрмпення. Нині. Васмnа . у творчйх ~ 14.45 Товариш пІсна. . nошуках. На · заnитанн !І · ІІКі І 15.25 МупJІТФІnьм:

Все це nрмйшnо мені на думку,

. форми 11 Страдіварі} to дру- 11 · ·8.00

НІСТІО вnасний Інструмент. І ·

:iecni·

вano.

1 :W$~Ь:~оІ03Н _цт.· А.

і

~~::::,.:~"~~~;..:•~і; t ·:~:tl~~~;=~~~tмкrcт~;~i-·

nри'-

дере­ дереао

макетИ

скрИnки

амнн. І саме nід· його чут­ nиамми

Це~1 ·-!!!!!~~~~~~-------------~-!!!' ме.С'СТ• 1 дпіІ f НЕДІЯR, 28 ТРУДНЯ ство•.

·.скрИ':JКИ бу7и -_ роз-І!

АіІІри,

xo-

майстра · Частіше,

· nридивnІІІвсІІІ. ·

1:

скриnки О. І. Івчеюса.

nросто розбуДив, від~ іі а

вона . не- 11 креще}; ніж

звучjІІІа

дещо

aira

' ===;=====іІі=======СВІТ 1вОІХ ЗАХОПJЦ!:UЬ

за асе іі wореЦІо, маtістер. ·А може м не ади хну., а

/

.

ау.апмtІІ:

бо не вірив, що зможе ко­ ,-nесноручно.

ру-

·•

'

ІІКОМУ аідЧУ8· сбожу Jск-

ру», nобачив свс;»rо сnедко­ смцІІ. Т..Ой сnриАнn !'роІіо­

він

інструмент тембром і

замн­

що

8

. nочав шукати старі скриnки, щоб знайти юнака,

вкn8дк у гру. І Р.ідtсо хто

3

.

І

«8ИJІікуаа,.и•

він грав нІf ній. З8ук інс'І'­ румента не ааДоаоnаняв

npo

ЖИТТЯ•

сНОВІ!

сnрмжнаому

і;..срнnка, ми, 3ачаровені му-

внмkиtус

року·

аркуш.

ОбцІ'

1

ТИРІЖ

примІркнкІв.

Замовnанни

Jl6 8481 . •

#204 1986  
#204 1986  
Advertisement