Page 1

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОТ

raaefa •• ХОАМТЬ

3

І

квlТНА

17

листи

ОКо\рО місяць.

JtЮАеА. Коли б у нас на заводі провели певну роз'яс­ НJQВaЛьну роботу. думаю. не було б невдоволен­

ня робіт.никllв.. я,ке викл~ Т3JКий ось ф3JК1'. То­ карям та слюсарям волею адмlністрацlI знизили розряди. У заробітній платі ми ніби і не втра­

тили. але bce-таIrИ прикро. як же такІ Рік тому мені. наприклад. атестаційна комісія присвоїла розряд. а тепер зняли. Так само і Шшим. Ком­ свого

слова. навіть не знала цього. Уже скільки йде мова пРо те. щоб подібні питання вИРішувалися за участю комітет1в комсомолу чи бюро. але все залишається.

ян

і

раніше.

токар,

лектив мІського молокоз'а­ ,воду

та: інші.

ра3ІІачаіВ

ВIf.ДaOOlТИ

лено

і реа.лlзоВ'ано понад WI,CI!H Ма!ЙЖе на 16 тисяч карбова нцlв.

У

іНДlmіДУaJЛЬНОМУ

со­

ц,іаlclСТIfЧНОМУ ЗМ'3ІГ8Іннl перед ведуть пркймальни­ ця Н. С. Боброва,. ви­ готовлювач сиру В. П. Глухова. змінний МЗійстер Г. М. Горковлюк, слюсар

суворе

дотримання

.nогlчиоJ

та

дисциплІни колективу

техио­

завс~чalНН

внроБНИЧОї допомагають лІткІвської

швейної фабрнки Київсь­ кoro внроБНИЧQГО об'єднавия

ти

успІшно

свою

виконува­

виробничу

про­

граму.

Високі

результати

можливими

дяки

широко

також

це йдеться

В. ДЖУС,

швачок-мотористок працюють

наступного трудовому пеРеДОВИХ рік

1989-Й.

в

ту.т рахунок

року. А календарІ роБІтниць Се,ред

на

15 них

ста­

Т. Трохименно. М. Крав­ чук. В. Кащенко та іншІ

зав­

швачки.

е Повертаючись до

24 жовтня - День Ор­ ганізaцll Об'єднаних На­ ЦІЙ с В,очапом тради· цlйного МІжнаРОДНQГО тижня дІй за роззброєн. IUI. )'цей день прово­ диться єнна

.BcecвlТНJI ація під

антиво­ наЗВОID

повелося.

наша

М

що

т.радициtно

1

жається

Тут.

вва­

центральною.

на

.розвилці •.

щозміни

працює

аж

п'ятеро чоловічих май­ стрів (більше. ніж в будиНf(У леЙ)Jи.А.. вже

про

Побуту .Юві­ не кажучи салон.

ву лиці

що

по

років

50

ВЛКСМ). Чи вмотиво8а80 це? З точки зору економічноІ вигоди аж ніскіЛьки.

У зв' язку речно

з

цим до­

запитати:

а

чо­

му керівництво рамо­ бут,комбінату не зроби' ло жодноІ спроби роз'­ яснити

й~ до

колективу.

чого.

перевели вим

а

що

взяли

нас

зусиллям.

бригадний

й

«вольо­ ЯЗІ

пLдpяд?

Як

же роботу в нових умо­ вах господарювання по­

~а.'І'и

з тими

нереальними

ж

планами.

вJдсутнlcтю найнеобхід­ нішого якІсних ін­ cTpYMeН'l'1Jв (зокрема. машинни • Комета. ви­ робництва НДР. яку ДО'ВОДН'l'ься

рун вдвічІ

за

80 ;Але

купувати

дорожче

карбованціВ)? це,

як

тО'

з

ка­

жуть, півБІДИ. Подібні проблеми в усІх пред­ ставників наІООІ профе­ сlІ. Хоча чому ми са­ мІ повиннІ дбати про гребінЦі. ножиці і т. п.? ГocrpIrrи Іх. ремонтува­

rpo-

ти феН'И за власнІ шІ? І все ж иайбільш rocтpa проблема 3араз в1дcyтнkть гарячої водн. Цей житловий будинок забезпечєН'Ий

газовими колонками. УІ МOIk'Нa

було

б

встано-

8М'І'н І В перукарн1. По-

ки

що

ии

маємо

якІ

зам.ість

не

два

краінах свІту 24 жовтня рівно орlвдн1 за 81ецевИJI 'l8сом. Естафета .Хвил1 миру.

передаватиметьCJI

совими по.самJl.

цьогО' три­

валий час. і газову пли­ ту

з

несправною

ви­

тяжною. Для такого тісногО' приміщення. як наша побутовка. корис­ тування нею це сві' ДQме отруєння себе і віДJi1дyвачtв. Ось чому в нашій Книзі скарг 1 пропозицІй чоловіки висловлюють лення тим. на

невдово­

що не мож­

поголитнся.

помити

ГОЛОІВу. А скІльки та­ ких претензій наслу­ хаєшся за змінуl Хронічно не виста­ чає чистоІ білизни. рушників. халатІв. Пра­ цюємо

·весь

час

при

1

штучному осВotтлеанl наче в п.1д.валl. Ав дн­ тячому залІ після замі­ ни свІтильників вся п~водиа так І залиши­ лася зверху. Ремонту

потребує і підлога. яка провалилася. вигляд залів. чи вже про

Взагалі не кажу­ підсобні приміщення. де розвер­ нутися н!.де. просто жалюгідний ...

Звичайно. щО

про

ЦРИКРО.

все

диться писати

це

дово­

в

редаК­

цію. Адже на нашІ не­ одноразові звертання в

раАпобуткомбінат одержуємО'

ми

лише

цянки. А просимо ВСЬ()('(},НЗ-8С.ьoro

-

оБІ­

ІМИ

одного

прийти сюди на пе­

резмінці.

вислухати.

допомогти.

А. БЄЛКІНА, С. ДІДЕНКО, Н. АКІМОВА ,а bшd.

Два дні в Славутичі, _кин ЗІОД"Т~ посланці IОС~МИ союзних республік для енергетикіl Чорнобиn~с~кої АЕС, тривав конкурс професійної майстерності молодих wтy­ катурів.

В

ньому ІЗЯЛИ

участь Кр4Іщі

комсомол~сько-мо­

лодіжні колективи з усіх районіl киїІсысїї області. Честь Броварщини захищала бригада під lСеріlНИЦТВОМ делегата ХХ з'їзду ВЛКСМ Світлани ВерБОlс~коі з трес­ ту «Броварис:льбуд ...

Молоді

закликав асlх прнхильни­ ків миру І роззБРQЄННЯ 11

цей день об 11 rо~инl 30 хвилни з1браТIІСЯ на пло-

щІ 'КвІтІв поБJlИзу

ВХОАУ

ГОЛОС за вІдвернення ядер-

проходнть в 7сlх

титани.

працюють

вІддІлення

фоиду МНРУ

потім

допомоги

перукарня

Броварське

РадяисЬJCОro

в парн

"центраJlьна" просить т АК

..

.ХвНJIЯ ми.ру •. РQЗПОЧИна­ ється вона в ХІросІмІ, а

зІ Сходу на Захід за ча­ Г. АНДРІЄНКО.

ро3горнуто-

HaAPYKoBaHoro»

Шановні броварчани!

старший економіст.

уже

де

під цією рубрикою вміщено матеріал про недоліки в роботі ТОРГО8ельних за­ кладів.

ня та СaJмо(жупностl,

ганню на честь 7О-річчя Великого Жовтня. 150

в розповідІ-нарисІ еТам,

-

в у:мовах самофІнансуван­

зма­

слова і дІла.

плекають юнь» иа З-й сторІнці.

наі:.! ДСIВ~деться ПpalЦЮВ3lI'и

соціалістичному

Перебудова: єдність

• Колективний портрет колективу школи. Яого досягнення і проблеми. Про

шу­

каК1Гь п<~ал.ьших шляхів для пІдвищеНІНЯ еф~тнв­ ності внроБНИЦТВ::!: МQЛОЧ­ 'нИх продуктів. Адже з 1 сІчня Н'аступного .року

му

Ціна ~ коп.

Матеріали, що порушують насущні проб­ леми сьоrодеННА, опубліковано на І-й та 2-й сторінках.

Не 3ЗІ,:{О'вольн.яючись до­ СЯПНУТИМ.

Високопродуктивна праця,

ли

Ю. СТР)'НГА, uеи клубу воіиlв-1нтернацlОll8Jllстlв.

В. Г. Голенко. гаооелект­ розВ'арник П. Т. КуІЛОО

,КИ. 3а цей час її виготов­

мофінансування. У результаТі виникне багато труднощів. проблем. Але всі ці питання вирі­ шуються далехо не в умовах гласностІ. що йде лише на шкоду. гальмує перебудову свідомо-ті

сказала

ко­

ПРО\.1УК1Цію в ра,хунок тре­ тього року 12-ї п'яггиріч­

приємство. як і інші. працюватиме в умовах са­

не

як

*

С"ого'Дні в номері:

За словом-діло

rласнІсть

теж

КОМ У НІС ТИЧ НО Т ПАР ТІ ТУК РАТ Н И, ДЕПУТАТІВ КИ,ВСЬКО, ОБЛАСТІ

Середа, 21 жовтня 1987 року

*

.М 166 (7453)

ПРО

легко. добиватися ояовлеН'Ня в економіЦі. а ще важче ламати стереотипимнслення. традиції. мі складалися роками. Це стосується і ~ашого шнноремонтного заводу. Ми знаємо: наше піД­

організація

КОМІТЕТУ НАРОДНИХ

ПЛАН ДВОХ РОКІВ П'ЯТИРІЧІШ ДО 70-РІЧЧЯ ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ

Кожного разу з цl.кавістю дивлюся по телеба­ ченню програму .Час. та передачу «Прожектор перебудови. і переконуюсь. що перебудова в на­ ш1йкраІНі поглиБЛЮЄТЬСЯ. набирає розмаху. Не­

СОМОЛЬСЬКа

РАД

*

року

1937

ПЕРЕБУДОВУ

НеобхІдна

МІСЬКОГО

РАЯОННОІ

WТУКІТУРИ внзнані ОДНИМИ з Кр4ІЩИI серед колективів КиїІЩИНИ і стали призерами ко ....

споріднених

курсу. УІ( вн бачите на цьому фото (зліва н."роао): Воло­ димир Шабаное, СlіТllана В.рБОlс~ка, Ніна Кремер, жа.... на Запр,.гаЛОlа, Oll~re AOlra, Наді,. Чубовс~IС •• фото К. 1(........

Перемогн, щоб о

12-УА годИJd віддати свІй воl катастрофи. цІю

всІх

лІквіда­

вндІв uброі

ма­

сового знищення.

МІське

вlддlЛeJIНЯ Ра­

А8ВСЬКQГО фонду lllИJ>у.


J епюр.

*

21 жовтня /987 potty ............... .н о в Е Ж НТТ Jf' :••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ПЕРЕБУДОВА:

з А,р АЗ,

коли

уряд

штабні

партІя Й

вживають

заходи

налению

ЄДНІСТЬ СЛОВА І ДІЛА

по

во м'яса,

вестиметься робота в цьо­ му напрямІ заІнтересова­ но, вміло, враховувати­ муться всі аспекти.

мас­

вдоско­

господарського

механізму в агропромис­ ловому комплексі, кожен

НИНІШНІй його рівень

1.з нас,

ти,

зайнятий

сфері,

пованен

у

з

не

цій

гаємося а

втрачено

спряму­

не

кожен

ном. щоб

І методІв роботи, виявити точки.,

адже

задовольня­

наЙго·

ловНіше саму суть змагання. Ми по сугі зма­

крити'!­

них, принципових позицій проа.налізувати ефектив­ ~іC'l'Ь застосування форм 4болwві

може

з

один

з

одним,

доведеним

пла­

І не з тією метою, перекрити його, а

вати зусилля на розв'я­ зання існуючих проблем. Написав

ре'fИтав.

цІ. рядки,

Ніби

лаа>атИJВНО,

саме

цілеспрямова­

ним пошуком, вмl..нням ба­ ЧИ'ГИ й ,Визнавати своl упущення,

домагатися

л1юlідаціІ

червневого

р.)

(1987 КПРС.

Пленуму

На

падново

ньому

не

прозвучала

ви'

щоб занизити цей план. А в свІдомості нашІй вко­

вима­

ренилися

С9'§ЗН\НЯ яких дозволило б працівникам

проявити

.пЛІДНо тиmю І

своі

сl1овна

здЮності,

нОМно

же час e~

господаРЮRа'!]і,

лення

гoonодарського

диктується

тим,

колектив

ся

що

до

переходу

пИТання про !llолIПlІ!ею~я органliЗацIl соціалlстично'

рЧзширення ому саме

про це повели мову? Та тому, що вбачаємо в тру­ здатна

колектив

на

силу,

спрямувати досягнення

нових рубежів. Але ки при тій умові,

тіль­ коли

Перепис fi

Ще в лютому

нада·

розподіляти

кошти

за-

на

свій

враховуючи

вне­

бо

не

звикли

доводити

ще

правоту,

Міркуємо

так:

погано

приблиз·

достроково

плани

визначення

переможця

Хіба

двох

досвІд не

працював

аl1е.

мислячи,

тив

комуністичної

І, скажу з

по ан

чому:

зору

моральних

нІвелюється

присвоєння

між

сумлінним

і

«відбувалівкою» . А зовсІм ших

очах.

інші

поряд,

на

на·

народжуються

взаємостосунки

між

ЛЮДЬМИ. Маю на увазі РО,­ боту одніє! з бригад Троє­ щинськото відділка, яку Очолює знаючий керівник О . В . Качура. Працюючи за бригадним підрядом. цей колектив за короткий період часу майже вдві' чl(l) зБІльшив виробницт-

це

ви­

й

за­

поспі­

працІ». питання,

значимІсть

стимулІв.

У

проФспІлки

не­

JJPQ. почесних

цих

а

хто

вже

носить

-тн ь.

А

взяти

гласність

СУ·

перництва? Вона, слід чес· но

визнати,

віДає умови

ще

вимогам його не

записувався

не

вІдпо­

часу. В один РІК

1

можна

й

про­

прадовжува-

cqpaBA! ОаІа·

то винен.

Звичайно

справ слова

забули

про

значимість

мету

змагання,

Трудово! Слави».

Заслуги

му

житті»

за

вересня

4

ньому

ця

за

пLд овій контроль. процесі перебудови

бо в дух

суперництва

має,

на

нашу

думку, як ні'IrОЛИ, стиму­ люючий характер. У цьа. му ми переконані, й то­

МіСЬ"ОЇ

цІєї

важливої

народногоспо­

ломатеріалів

N!1 3,

які

ме

про

написав

те

мешканець

М.

Й.

із

магази­

NQ 3

М.

П.

Пархоменком

пonросила

В4ТИ

-

листа

шлях

Але так

вже

перше,

тажників бити

По-

наших

ст'й,

самі

лівці

не

В. МУСІЄНКО, секретар

госпу

парткому

імеиі

Кірова.

рад­

му

послуги

можна

Миколаїв.

тим. що

давно ми­

господарства,

карт.

житлі. Ось чому виконкомам місцевих Рад у листопадІ-груднІ нинlшнЬ'Ого року потрІбно провести под.вIРнl обходи І внутрІшні обміри примІщень, уточнити розміри загальної (корисної) й житлової

площі. Якщо ж бу:дугь виявленІ.розб1жності, в послід ' внести

держстатистики.

їх за·

агре·

п'ятирі.

московсь·

Арк·

підприємства танкерів

суден.

і

кито·

Украина.

•.

ПоБОРОЗНИВШIi

і

наУК0'

моря

Кliдають

та

наші

суд·

на в ріДНIiХ портах якорі. Вflковані на чорноморсько· му судноБУДівному. Нещо· давно миколаУВсьні корабе . почесне за· виготовили Яlюрів для

Itpel!cepa

ра.,

рІччя знову

революції _Лвро· який напередодні 70-

Великого

зайняв

Жовтня

місце

вічноУ

стоянки .

У

напруженому

трудово·

му ритмі живе завоД,вете· ран . Виконуючи рішення з'їзду КПРС, його прославлений колектив ус· пішно вирішує завдання на:уково . технічного про· гресу і перебудови. Сходять зі стапелів, пливуть по мо· рях і океанах кораблі. збу· довані в Миколаєві,

зміни.

Л. СУБОТЕНКО, міського

вІддІлу

На лінія

знімках: механізована по виготоленню якір·

них

ланцюгів;

судна

перед

фарбування

спуском

на

воду,

Фото

на

б на­

задо­

у броварсь-

магаз ... нах-складах? вашу

думку,

тут

для

поліпшення обслуговування населення?

яскра.

РОссия..

ли виконали мовлення Itомцлеm-

від

ч...

зробит...

простори

десятки

океаНІі.

ч",тач і в:

на

во·дослідне судно _Акаде· мик Сергей Королев.. пер· Шfll! у країні газотурбохід· контейнеровоз типу _Атлан, тнка

дізнат",ся

Що,

XXVII

Словом, обсяг робіт необхІдно виконати знач­ ний. Програма перепису 1989 року значно шир­ ша програми минулого перепису, адже необхІдно врахувати чимало нових фа'К'ГОрів, необхІдних для кращого задоволення потреб громадян у

начальника

і

_Советская

зб ... ра-

крапку

Хотілося

сл:д

та

первістків

<Советская

керівн",­

ставит...

к",х

тики,

бази

оптимі<:­

відповідь

ма'тер:ал:в

броненосця

стапелів

Публіку­

редакція' не

ш ... х

кого метрополітену, перші радянські криголами, які

Зі

ін­

гро­

дещо

То­

на

вузли

суховантажних

і

ElОЛЬНЯЄ вас існуючий порядок одержання буд­

Чорноморського

Дніпрогес у

зійшли

редакції:

також

у

Немало

штурмували

щоб

поєднати

Пам'ять

гендарного для

тим,

проблемі.

воді були виготовлені паро. ві котли і машииа для ле·

чок

адмі­

гнучкої

держави

цю

4!ТЬСЯ

вих сторіиок вписано в іс. торію Чорноморського суд. НОбудівного заводу,

Корабели

ж,

це

....

~a,

І

гати

з

тичну

вільний від основної ро-

пишаються

політики

по­

лише

від

більш

го­

погладять.

надавати

купцям

по

все

Вирішення

потребує

Від

нашу

знаєте,

І

питання

ністрації

лам

року на

вказа­

мадян по забезпеченню ік необхідними матеріа­

вагонів,

надходять

кілька.

Т/:!реси

обро-

змагання

що

по куп­

Не

магазину­

оптимально

вчасно

500

за визна­ домовля-

актуальне.

на-

з

не­

прізвищ

які

товар .

районі

ван-

протягом

кожний

листі

номер

його

повинні,

самперед,

і

юч ...

легко.

в

безумовно,

наживи.

й

наших

складу, адже їх в цьому

на ­

не

...

своє­ споти­

вантажити

їХ

но

цьо­

адресу. Адже за їх про­

силу.

ЦFIM

для

це

густо

шляху

«таксу»

ються

автор

зробити

не

конкретних

чену

діяльністю».

до

транс­

каменем на

винуватців,

вантаження будматеріа­ ліа в касу (згідно та­ рифів) : тим самим пе­ рекрити праці'3никам ба­ зи

там

На жаль,

має

по­

оплачувати

і

клієнтіs.

яких їх представлення не

на

нами

~;йсно стає

кання

слуг, що надають підпри-

саме

Є

з

рідним

і

ЛІ! дО нашого відома По­ СТІ!НОВУ Ради Міністрів СРСР «Про заходи по

наголошує

ви­

Все це

цей лист.

основною

і

б~дматеріали.

томашин

Нещодавно Київсь­ ка обласна оптово-роз­ дрібна контора «Укр­ торгбудматеріали» Дове-

ємства і органіЗl!ції,

похилого

агентство, але вільних ав­

-

платних

по­

,нвалі-

-

людям

поряд

про коменту­

розширенню

допомогти

найбільше

цього,

везти

І

знаходимо

ми

хто

дам,

зустрілася

складом

-

плати.

віку-навантажити

Наш

завідуючим

ном

дозволяє

лімітований.

ж

требує

са­

му зробимо все, щоб від' родити Й'ого, вдихнути в живу

заробітної

не

можливість

Требухова

кореспондент

маємо

фонд

тим,

редакції

Оксюта.

людей

не

-

суворо

пи­

ж

Взяти

права

все

МІ!ШИНУ.

до

час.

Подібне становище і з автомашинами: бензин

і ма­

на

.Потемкин.,

комунального

В

неЗI!­

касира

населення ВИкОНКОми

р.).

навантаження

і

узяв

додатково

вимагали гроші у покуп­

бачите,

партком

боти

про

гаЗl1ну-складу

му

Іх

-

контролера

Як

широкі,

ДНО»

.. Ново­ N!1 139

конні дії В4нтажників

виправдан­

н~мітили

е

критич­

ц.

йшлося

ням . Тому на партійних зборах і зробили спробу іншими очима глянути на роботу в цьому напрямку, намітили шляхи. що ДО' З'30ЛИЛИ б відійти від тра­ фа,реТі'В І упущень. Захо'

служити

у

(див.

же

пункт« Прі·

звища переможців змаган· 'ня заносити в « Книгу

наЗИВ4ВСЯ

Мl!теріал

є

виконання

.

Так

ний

ських колективів. Але ця обставина аж ніяк не мо­

ди

НАДРУКОВАНОГО

здирників

Майже

про еФек­ гласнІ~.!!>.

його мобілізуючу силу. Та, впевненІ, забули не тільки ми, бо недолlКII нашІ характерні й для Інших сільськогосподар·

пlд­

звань. НевідОмо також. хто виборює звання «Ударник комуністичної прз"Ц1»,

03МОВУ тивність,

щоденних

наніть ПО1Jожец н я

має

що

працюємо

ж, профком, адмінІстра· цlя. Але в першу чергу партійна організація, парткам, кожен комуніст зокрема. Бо в круговерті

випустили

fj,едооцінюємо

ном,

ТРУДО:l1

~.

шаємо навіть присвоІти колективу звання «Колек,

комітеті

ріЗниця

не

виходить,

гgОМХДИJIОСЯ

стереотип­

ми

мІсць

~:P::': ;:;a~~f~

рокІв

схвалення,

слуговує,

но

І

не

суперни­

основному

ленІнськІ

цей

слуГ'овує

учасникІв

От

фак­

змаган­

призерів, а й

д'О'Вжувати

п'ятирічки.

той чи інший виробнич' ннк, але ж йому сім'ю годувати треба. Таким чи­

ЖЕКам, викоикомам місцевих Рад необхідно на­ долужити прогаяне, адже без ВПОРRдкування ад­ ресного господарства не можна перейти до скла­

:!~;:УП!lнк

ян

лише

СОЦЗМaJ аннн

результату. дивно, що

за­

адресного господарства

книги

'досягнення

ж

тання із самовІльно спорудженими будинками. Не всі номериІ знаки вивішено і в Броварах. Строки

господарські

за

Звичайно

використо·вують.

що на вулицях сІл, на мІсцІ старих будинкІв ви­ росли новІ, в яких оселилися мешканцІ. Ось чо­ му на кожен великий населений пункт повинна бути складена схематична карТа. СуттєвІ недолІки існують І в упорядкуванні ад­ ресного господарства. У Княжичах не вивІшено номерні знаки. в Гоголеві є випадки дублювання назв вулиць, у Богданlвцl номери не роздІлено на паРнІ й непарнІ, в Троєщині не вирІшено пи­

схематичних

починається

знання?

не

селеННЯ'1 говорити не доводиться. ДрІбниці ска­ жете? Аж нІяк. бо з часу проведення поперед­ иього перепису ,минуло вісім рокІв. А це означає,

дання

і

троєщинці

рад­

тора,

Р

а

вони

Не доходять у їх членІв руки до виправлення упущень у погосподарському облІку. А про роз­ гортання macobo-рОЗ'яснювальної роботи серед на-

вІддІлу

змагання

умови,

«3 о пот

якому

тільки з передовиками заохочуємо тІльки їх.

ви­

ня викликають тривогу, адже чимало комІсій, створених при виконко~ах, працюють формально.

тому

звідси

у

людського

цтва.

й

І все ж темпи підготовки до перепису населен­

нули,

'вже

працівники

знають,

тивІзації

в

поширення

1986 pOky

пішиого проведення дарськоl KaмnaHi'!.

однакові

всІ

колективІ зберІгається в той чи інший період пе· рехlдний Червоний пра­ пор. забуваємо І про та· кий важливий момент ак­

усіх

Т,римки.

районної Рад народних депутатів прийняли рІ­ шення .Про заходи в зв'язку з проведенням у 1989 роЦі ВсесоюзlЮГО перепису населення», За час, що минув вІдтоді, немало зроблено для ус­

впорядкування

Не

ділено справедливо, кор· ми, а, отже. і зароБІтна плата. Тобто людям ство-

рено

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО

у

господарських

завдань вагомІ, а в «І<,ни­

госпу

бо

сок кожного. Та право це

но

яльностІ має бути Іншим. ~ тому ми й виwес ІШ на чергQВ! пар~Шwl aQQPIf-

яка

пра,во

БІтку.

й

само­

ДОВОМУСУillерництвl

коле.ктивам

обмежувати когось у заро-

готуєть­ на

ЙОГО гласностІ.

ображених,

господарства

гу ... » тан І не занесено жодного прізвища .

C'l'0-

всього Є об'єк­ поголів'я розпо-

конали

люди

окупнІсть І самофІнансу­ вання. А, значить, сам підх!;Д до всієї нашо! ді­

го змагання.

тут і

рядним

ряду,

ме­

ще

величність

Кошти розподіляються майже так, як і до впт>о· вадження бригадного під·

у доскона­

ханtзму

має

О,СIfОВОЮ тивнІсть:

найкращого Тому й не

розсуд.

магається перебудовувати poo(Yl'y парт.1йна органІза­ цІя радгоспу іменІ Юро­ ва. Для нас необхіднІсть викорнстання існуючих І важелш

їх

роблені

"'у руслІ цих вимw І на­

нових

нових

CYHK!tв, які характеризу­ ються вболІванням людей за доручену справу. Не-

формалrзм і зрmнялівка. На зборах наводився та­ кий приклад. Зараз під· но

ІР9йИlИСЯ' еш:­

в то

ються паростки

.

ЦК

га про необxilЩlсть ство: рення цІлІсно! системи мотивів І стимулів, засто­ усІм

ДУ/(ТИlВностl працІ. Ту.т, без переБІльшеня, з'явля­

.ух суперництва?

Іх

передбачається

рliш.e'Ннями

колекти'ву

вирішеннІ

Чому "СПІТЬ"

та­

кий пІдхід, позначений по­ всякденним

домігся

ня,

пе­

дещо' дек­

але

знижен­

ня затрат і зростання про·

О.

Крем на.

(Фотохроніка

РАТАУ).

кличе у пошук Рада ветераиів 175 гвардійського штурмового авіаційиого Слуцького Червонопрапорного орде· на Суворова полку розшу· кує рідиих колишиього по­ Вітряиого стрільця · полку

старшиии

Григорія Дмит­

ровича Приходька, кот­ рий загииув 20 квітня 1945 року в боях за взят­

тя БеРліиа.

В ході проведених по­ шуківвдалося "станови­ ти, що рідиіГ. Д. При· ходька до призову його в армію проживали в селІ

Козельиому Недригайлів­ ськоГ() району Сумської областІ, а потім виїхали звідти . Брат загиблого фроитовика Олексій Дмитровнч з 1947 по

,рІк працював гОло­ колгоспу «БІльшо­ , завідував Роменсь­ ким книготоргом в Сум­ ській іобластl . В травні , 1965 іроку віи переїхав із сІм'єю в Броварський райои, де й помер у 1984 роцІ. Можливо, прочи­ тавши це звернеиия, його діти відгукнуться й повІ­ домлять свою адресу. Ми

1965

вою вик»

також

звертаємося

з

та­

ким проханням і до жи· телів району, котрі зна­

ють дітей Олексія ровича Приходька.

Дмит­

Відповіді просимо иад­ силати на адресу: 123007, М. Москва, Д-7, Хорошев­ ське шосе, буд. 13 а, корп. 3, кв. 88, Матвєєву МиколІ Петровичу.


• ••••••••••••••••••••••••• -

••••••••• 11 . . . . . . . . . . •

Н О В Е

*3

Ж НТт J/" ••••••••••••• 1 21 жовmн-я 1987 ро"у

епюр.

ДІМ, ДЕ ПЛЕКАЮТЬ ЮНЬ Ц

Я РОЗПОВІДЬ лише ОК­ бити . Тепер вже взято Н'8прям на ~ знань . умlнн'Я p~Mi штрих~ до порт~ета КО ­ ховання інтересу до

лективу місЬКОI сереДНЬОI школи

М 7. КолектИ/зу, без сумніву, сильного. творчого, ініціативного. цікавого.

Об'єднує він . більш~ CT~ вчи~е · лів і понад ДВІ ТИСЯЧІ учнІВ . ЗВІД­ ки Ж джерело те

живлюще, вито­

ки його? І тут же сяйнула думка . Пишучи фразу, що колектив об'єднує вчителів і учнів , власне,

і

не

задумувалась.

Вийшло

це

самостійно

працювати.

СІ1'рИЯЛИ

цьо­

му нові форми і методи роботи. При­ міром. прекрасно зарекомендував себе громадський огляд знань з ро­ сійської літератури. фіЗИКИ . Готую­ чись до нього. учнІ узагальнюють матерІали яН<оїсь широкої теми . Це дисциплінує . виховує . Адже оцінюва­ тиме знання не 11Вій вчитель.,предмет­ ник . а Jrомlсія . до якої входять І твоУ товариші. У нинішньому роцІ ЦIQ спра,ву

А

у.J,OIСR'Оналюватиме.м о.

скільки

ють

можливостей

уроки-,rtиспути.

відкрива­

уроки - конкурси.

само собою,

наскільки природ­ YJроки-семінари. ЦІ форми випробо.В'У­ ним те відчуваєш при відвіданні валися і раніше. але були то несмl­ лИ'Ві спроби. уро-ки . які вели вчителі­ школи . Скаже хтось так і по­ новатори. винно БУТIf . Та чи так є скрізь? I Мабуть. саме та'кий творчий під­ То на чому Ж грунтується єд­ хід ло справи дозволяє ростити справ­

ність

все те,- що Дfiє nід~тави ви­ жнІх майстрІв освІтянської ниви . Ось

різня'ти ЦJlЮЛУ

N2 7 з-поміж ін­

ших?

РОЗПОВІДЬ ПЕРША-

тІльки за підсумками минулорІчної aTeCTaцlY ЗВ<щНя рчителя-методиста

присвоєнО' Н . В . Васькович. старших учителІв - Л . В . Паламарчук. В. М. Савицькому. вІдмІнника народноУ ос­ вІти УР<;Р-Р. І . f{опійцJ , С . В . Семи­ рущl.ИК. ,)1. О . Яковенко . Т . М. 1<0 . грамотами MIHlcт~pCTBa ОСВIТI1

l3?it-

ДИРЕКТОРА ШКОЛИ ВОЛОДИМИРА АНТОНОВИЧА республІки нагороджені МАРУНЯКА : дар. 13: М . Ццба ,

- Все наче просто І в той же час складно . Якщо харакrеризуватн ко­ ротко.

то. на мою думку. в кінцеео­ результаті все заЛеЖИТЬ вІд рІВ' НЯ СJ!lдомостl і дисциплІни . йшли І ми ШЛЯХ'QМ нарад, зборІв, рІзнома­ нітних засІдань. приймрли хороші рІ­

:vty

шення. Але. не усвідомленІ людьми. ВОНИ так і залишалися паперовими рІ­ шеННRМИ . Тож ГОЛОвне той ЧИ Ін­

ший задум. ідею ДОнеСТИ до свідом'о· стІ КОЖНОго вчителя. УЧня. зробити так. щоб пра,гнеННfI працювати твор­ чо.

по-новому

стало

внутрlШНI>ОЮ

педагог -- в душІ творець. то втіли­ ти в ЖИТТЯ задумане було не так І ск-л:а,дно. Хоча .. . -

Розкажу БО'Чих

тільки

місць.

про

атестацію

Питання

техніЧJНОЇ забезпеченостІ

аО'и­

в нас торів .

к л ас, придбанО' Вча l ЬСН діти .

40 А

калькуля­ вчктелі? І

ОСЬ в ШК'l л і IlОчав діяти семІнар­ практикум . який 'веде -справжній зна·

В€Цb своєї справи ки

що

нову

яким

шу

А

це

Бурець .

По­

освоюють

необхідно

Лідія

явила ініціативу жаючі є .

Все це

Т.

дисципліну

викладачі.

чергу .

Л.

ті

в

пер­

ТИМQфіївна

"ро­

навчити

пробуджує і

всіх.

І

в учнІв

ба­

нелеткий вчать ;:1.~вча>ток в.ишива­ ти. І чи треба говорити. яка це 1'011-

ка і прекрасна справа . Тут зуміли прищепити любов до неї . Щоб під­ твердити

шивки. чому

це.

якІ

не

доси1'Ь

тут

є.

глянути

на

Зачаруєтеся .

С1\ажеш.

що

ви­

При­

вишивали

оди~

і той же виріб десятки рук одНІ починали . другІ продовжували. третІ ЗaJкіНЧУіВали . Та це ще не все. Діти взяли зобов ' язання зберегти школу без ремонту . В багатьох класах ЦЬО­ го вж е добилися в минулому раці. А ось в оформлеННі П'риміщ~н,нft ще атlльки' 11p.G,галиН!. І ді~аТ'l(а~!ШJИ" вальниці разом зі с!ЮЄю наставницею

дали

слоВо

кою .

З

оформити

llfНОЛУ

вишив­

Уявляєте ?

ВИЧАйНО. все це починаЄТЬСR 3 молодших

класів.

в

яких плека­

ють майбутні х громадян. так. як це робить майже д&а~цять рокІв НCljl]JЇ1Я Васил і'Вна Васькович. Вона УЧИ­ тель-методист.

класовод

З-В.

На

П

уроці краще побувати, ніж розпООіда­

ти .

Щасливі. її

весь

ча~

вихованці .

непокоїла

Мене

ж

якбl1

в

ду:\Н\а :

кожного бачити. чути. відчувати. вес­ ти за собою. піднімати і самІй пІд­ німатися . Талант! Чи не ПРО I~e свІД­ чать просьби батьКів взяти

ного

і

p JKY.

BJ-IrОка

B iД3Ha~a

які під неослабною увагою настав ни­ K~B. ТОЖ не сумніваємося, що Таїсія

Олійник. Надія Собчук. Людмила Но­

матерlально­

валь стануть в майбутньому хороши­ ми педагогами . Та вони вже сь-огод­ ні наші помічники.

Майже чверть віку працює трактористом у радгоспІ ~ПухіВСЬКИЙ)j) Іваи Кирилович Труба.

к{)лег .

3а добросовісний труд .він неодноразово наго­

котрі приймають її третьокласників у

З

А

КАДРОМ

лось.

нятково

роджувався

-

четвертий.

на

р о зповідІ

жаль.

складних

Доведеиl

працює у ви ­ на

на

поза '

в якому

раЗІ

зроблено. воно не може задовольняти.

Тан

ось

вирІшили

йти

через

лива.

цію робочих місць. ОсобливOl pe~к­ цП це не викликало. Мовляв, Xlба одне починання було. така ж доля чекає І це . І ось у визначений строк спецІально створена комісІя атесту­ вала робочІ мІсця . Вияви л ося. що у програші опинилися самі ж скептики.

ВЕТЕРАНА ОСВІТЯНСЬКОІ НИВИ, КОМУНІСТКИ РАУСИ ІВАНІВНИ КОПІйКИ:

що

все начиння навчальних п·олегшує працю самих стало помічником на уро­

каБІнетів учителів.

ках . І коли в кІнцІ навчального р~жу проходив АРугий етап а'l'естац1У, в школІ була вже дотрlнн-о нова кар­ тина . Тел,ер же кожен прег.не зробити БІльше І краще . Звичайно, в рамках можлиВlOГО. адже придбати потрІбнІ меблІ. обладнання. матерІа­ ли школІ не завжди під силу . Тут ПО:l'pliбна .:\.опомога. Вважаємо. що майбутнє за педаго­

ЄТЬСЯ

уже

трьома

доручати

завуча. до

школярам

учителя .

дити,ни.

ОСЬ не

самоврядування. Справа не стІльки в тому, tцоб П'ОСТ

диреюора.

Повернутися

заглянути

в

л!:!цем

душу

11 -

що головне.

Врахувати

думку,

моралізувати .

порадити.

переко:на­

ти .

а

не

давити

справа

падково

-

запозичити

методи

новатО'­

всі три ЗaJвучі-Лалина ДаВИiдlвна Да­ ни,гmо. Людмила ВОЛО'ДИ;Мlfрlвна Па­ ламарчук. Тамара Григарlвна Мєд­ ,ник саме T,aJКi . Вони ~YМЦiI.

РОЗПОВІДЬ ДРУГАЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА

З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОІ РОБОТИ Г . д . ДАНИЛКО:

лІт.

У

роЗкриття

здІбностей,

педагога , і учня .

саме

у

нашІй

І не

школІ

в

ви­

марчук

почала

вчитеЛ.і'в.

NQ 7 -

ми

діяти

А нинІ

школа

молодих

ІНа базі середньої

ШК·ОЛla молодих учителів ~Ic­ мене І моєї колеги складний екза.мен _

даватимемо

вІдкрИТІ

уроки

для

всіх молодих учителІв росІйсько! мови 1 лІтератури . Хвилююсь. але це та'к потрІбно і почесно .

ЦІлком підтримую думку Раїси ІванІвни це потрІбно І почесно. Мабуть. саме в передачі досвІДу ~O'­ теж запорука

що

поповнення

в

нас

педагоГІЧ­

в кІнцевому реформи . А прекрасне­

безсумнівнО' . Ну ось хоча б В. Д . ЖелезнЯіК. В . П. Призинчук. Вла'С!jе. Н'aJвчаючи. вчимося і ми. взаємозба­ гачуємося .

НЕ МОГЛА я не побувати в на­ вчальних кабінетах . ОкремІ з них просто прекрасні. ОднІ уже повнІстю

оформлені.

Інші

-

на

всі

умоеи

для

успішного

За наше щасл""ве д""тинс тво 20 мільж""ттів

віддав

народ у

Вітч""зняну війну.

Велику

І М"", школяр і Країни Рад, теж за все пов""нні бути в : дповідальними:

за м""р,

за міць держав"", за її науковий і культурний прогрес . Ми йдемо в похід за знаннями. Сьогодн і м"" діти,

а завтра народ. І від того, як""ми в""йдемо з школ"", залежить майбутнє країн"". Сьогодні М"", в : дмінн""к"" навчання,

звертаємос. до всіх учн і в та Бровар",,:

мудрий

школи

заповіт

і

міс':

Леніна,

ч""є ім'я на нашому прапорі,- .. Вч""т""сь, вчит""сь і вч""т""сы>,' щоденно і наполег­

ПАЛАМАРЧУК :

-

створює

пам'ятайте

ВОЛОДИМИРІВНИ

ного спІвробітництва. а результатІ І реалІзації

бач ""ти С""ЛЬН""М"",

оволодіння основам"" наук.

ЛЮДМИЛИ

чатківцям

хочуть

МУДР""М"", багат""ми знанням"", неспо­ к 'йн""ми в дерзаннях і звершеннях. В : тч""зна турбується про наше дитин­

ми­

нулому році з ініцІативи Л . В . Пала­

силою .

рів. І тут неоцІненна роль належить методичніЙ служБІ. нашим завучам . ВІд Ух умІння вІдчувати нове. вина­ хідлИІЮСТ!. ТВОРЧОСТі . цlлеспрямова­ нО'стl так багато залежить . А в нас

ківщ""на, нас

йонів

для

спов а,:

«М"" - молода зм ;н а старш""х поко­ лінь, нам будуват"" майбутнє, нам ж""т"" і пр""множувати славні діла ХХІ століт­

є умови

а

І ще доовїі.-1. Часто питаЮ>Ть. ЯКИЙ у вас AOOBil;J:? НращиЙ. передо­ вий? А він у кожного овІй . Інша

к лючн ~

ство,

талантLв І

Залишаться

пійки за '&у любов дО дітей. я-иа веде Ії все жи. тт'я. Тож rM , учням. - за~

школІ М 7 з першого ДНЯ ЇІ від­ криття . І щасл:ива. що в цьому ко­ лективІ. Це не голослІвна фраза . тут

та. 3автра в гічним спІвроБІтництвом. пІднесенням В . М . Петрик ~H~BCbKOГO не тІльки І

десятками

вІдпочинцу.

почат­

ко.вlЙ стадії. в задумах . Це ті. що ра­ зом з батьками і дітьми обладнували Н. Ф . Гриньова. О. Н. Лохова. Н. В. ЧепіжКо . В. М. Петрик. Н . В. Вась­ кавич. 3 . А . МарунЯ'И. Н. А. Лука­

ливо ПОПознюкте свої знання;

дбайте

і

бережіть

шкільне

майно,

підручн""к",,;

будьте

активними

у

позакласній

та

позашкільн і й робот: ;

готуйте себе до самостійного життя, до майбутньої професії;

любіть

і

бережіть

землю, готуйте ворогів;

чудову

себе

до

радянську

захисту

її

від

в""соко несіть прапор боротьб"" за м""р і правду, зміцнюйте дружбу з діть­

м""

братніх

республ і к,

з

дітьми

трудя­

щих усього світу;

пам'ятайте що

ків,

зверш""ли

що

про

героїзм

наш""х

дідів,

революцію,

в ; двагу

бать­

розгром""ли

працю радянського комунізм;

будьте

гідн""м""

фашизм, народу,

звання

славу що

"Громадян""н

ЗМіНИЛИ своє ставлення ~o ро ­ шенкО'. Ножний з них зас л уговує ок­ Радянського Союзу». Розnо.lді .читеnів і .nасні враженн. боти самІ вчителі . Нlчоro нового не ремої РОЗlІові'Ді . Та зупинюсь на переДІпа відкрию. коли скажу. що раНіше ми іншому. і самі ж привчили дітей нІчого не роА.. КВІТНЕВА. 3 господарК'Ою його Валентиною

-

і

будує

Кнрилович

виконує

ЗемеЛЬНі діЛянки для садівників-лЮбителів

за кадром і слова ВДЯЧНОС,і Р. І. Но­

тя . На нас покладає вел""кі надії Бать­

Мій пе.даroгіч.ниЙ стаж вим.ірю­

Ів,и

процеит~.

НА ВАШЕ ПРОХАННЯ

учитель образотворчого мистецтва

-

преміями.

Фото М. Семииога .

знаходяться ініЦіатори. які просто не можуть відмовити дітям брати участь у гуртковій роБQТl. ОДИН з НИХ

служеному

РОЗПОВІДІ ТРЕТЯ І ЧЕТВЕРТА-

І не тІльки тому . що їх було зобо­ в ' язано зробити не зроблене . Всі зро­ зумІли.

Отже.

..атеста­

завдаиня

120 · 125

класну роботу не залишається пран ­ тичНо ні мІсця. ні світлового дня . Та

Олександр Ffо'сипович Ско6елін . І не відіІ10відало сучасним вимогам. Та 'Гема майбутнього педагогіJ<И. ро­ йдуть до школи діти в недільні днІ . й зараз. не'зважаюч}{ }іа вс,е т'е . що боти з молодими вчителями особ­ А він міг би давно бути на за­ якщо не гострим. 1'0 иl

грамотами,

иятті зябу . Трактором Т-74 він зорав уже ~50 гектарів грунту під урожай наступного року .

цікавих

лише окремі

умовах.

почесиими

Нині механізатор сумлінно працює на під­

за л иши-

немало

-

інте­ зерна досвіду. Школа

рес до педагогічної справи . В нас немає педиласу. Але немало учнІв.

молодших

дітей до першого класу Надії BaCI1лівни . який вона набираТI-f~е нас туп­

штрих~в. людей. Тут

ро­

школи бул~

продуктивної праці в дївчаТОl{ 5-6 -- 7 -8 клас tв . Та мова не стlлью, про кабінет. Шлях органІзації про­ ду:ктивної праці обрали у цІй шкОлі

неї Ух було не 40. як завжди. а хоч школах би 30. І див увалася . як їй вдаєтьсн

А ()сь ще таuиt! штрих. ':! введено иурс «ОсН'ови інформаТИRИ і 05числюв,аль'ної теХІніки». СТВotPенО' І

по­

требою . В нашLй ш!юл\ чи не КОжНи'й

Q. В .

НирилlJВною Нозачок того дня зустрІ­ тися не вдалося . Вона веде уроки

Я

К відомо, У МИНJ1IOму міС8ці нинlwньоrо року J метою

nитаННIІ у

wвидworо

Р038'8ЗІНН8

країнІ

HawiH

nРОД080nьчоrо

ЦК КПРС і Рада

МІнІстрІ.

СРСР nРИНН8nИ nостано.и «Про ДОД8Тков' 31ХОДИ ЩОДО Р038ИТКУ особистих підсобних rocnOAapcn

rpoMaAIIH, і

коnективноrо саДі.НИЦТ81

«Про даnьwин

І

rороднtlЦТ8I»

розвиток пІдсобних сіnьських

roc-

nодарств підприємств, орrанізацlн І устІнО ....

Слід сказат"",

що і

в

нашому

районі

намічено

ряд заходів щодо втілення в ж""ття назван""х поста ­

нов. Зокрема, розроблену ;нст""тутом .Укрземпро­ ект»

схему

дванадцяту

розвитку

колективного

п'ят""річку,

за

якою

садіВН""ЦТlа

передбачено

на

lиді'

л""ти для 5000 сі мей жителі] міста більше 300 гем­ тарів земель, намічено реалізувати у 1987-19В8 роках . Зауважу, що під колективні садн будут. відводитись землі, які не ВИКОРИСТОIУЮТIоСЯ у сіл. ­ ськогосподарському

в""робництві,

або

сільгоспугід­

дя гіршої якості, що :JН~ХОДЯТЬСЯ побл""зу залізн""ч­ ної дорог"" К""їв Ніжин, та біля автомобільних шляхів. Рішенням державн""х opraHil у ниніШНIИ п ' ят""річці землі поблизу Десн"" для колеКТИIНОГО садівн""цтва заборонеllО надааат"".

З """тань в""ділення садових ділянок громаДЯНi!lМ необхідно звертатися за місцем робот"" . IнфорМСІ­ цію про порядок оформлення документів на lиді' лення землі піДПР""ЄМСТlа можут. одержати І державного інспектора по Іикористанню : охороні земель Броварського району М. В. Колодія. у встановленому порядку І садівницьке ТОlарист­ ВО незалежно lід його відомчої належності мают .. право

вступити

за

предстааленням

райв""конкому

у

межах 20 процентів від загальної кіл .. кості члені! то­ ваРИСТВі!І учасн""к"" Великої Вітч""зняної lійни іі ті, хто прирівнюються до них, • також lетеран" Зброіі­ н""х С""л СРСР, особи офіцерського скпа,!\у, IІкі

бездоганно прослуж""ли не менше 2S календарних років, звільнені в запас з дійсної служб"" за lіком, через скорочення штатів

чи

за станом

здорое'я.

ПраІІа і обов'язки членів садізниц"кого To~ap""CT­ ва докладно роз'яснено І Т""ПОIОМУ стаТУТІ то •• р""ства ЯК""й затверджено постановою Радн Мініст·

рів УРСР і УКРПРОфрад""

N!! 416

від

2

грудня

1986

року .

За ДУТЬ

рішенням надаватись

адміністрації

радгоспів

земельні - ділянки

під

Також

бу·

ГОРОДІ! У

розмірі до 0,15 reKTapa для робітн""кіl і службо.· ців, вчителів, лікарів та інших спеціалісті., які ПJИ· цюють і проживают .. у сільс"кііі місцевості і не ма­ ють присадибннх ділянок. 'А. &ЕРЕЗОВСЬКНЯ, nерwим застуnник rОn08И раМ.икониому.

Peдuтop

А. 80JIОШИНЕНКО.


............................................................................................................................ І• Ревла_а. Оголо "І ви ИВ. І• 4 cmtJp. .. 21

жовтня

1987

РОНУ ,••••••••• _ •••• • Н О В Е

Ж НТТ

JI" ................ _ ••••••••••••••••••••• _ ••••••

~

•• І

=

в ист А В К А-

ПРО Д А Ж

І

І

І

ПЕРЕСУВНІЯ МЕХАНІЗОВАНІЯ КОЛОНІ потрібні:

начальник виробничого відділу,

Звертатися у відділ каДрІВ на м. Бровари, вул. Жданова, 2.

адресу:. І

24 та 25 жовтня 1987 року універмаг райІ споживспілки проводить виставку-продаж то• • варів осінньо-зимового асортименту. Тут ви : зможете придбати плащі, жіночі зимові та •• • осінні пальта, різноманітні чоловічі куртки, головні убори, а також необхідні товари дJIЯ дітей.

Телефон: 5-32-64.

І·

•• • • • •• •

АD.міністрація.

БРОВАРСЬКОМУ ДОМОБУДІВНОМУ

КОМБІНАТУ

= =

=

НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

-

Ласкаво просимо відвідати виставку!

І.

І

муляри.

=

= =

ТРЕСТУ с:ТЕПЛ ИЦЯТЕХМОНТАЖ.

І

•• =

БРОВАРСЬКІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНІЯ

=

машиністи мостових кранів,

І

формувальники,

-

-- теслярі,

І·

муляри-штукатури.

Одинокі забезпечуються гуртожитком.

І Броварське бюро подорожей і екскурсій

жи~';,":3 2 роки робітники будуть .. безпечені І

• = =

комбінату. Іхати автобусомN!! 2 до зупинки «Домобудівний комбінат».

ПРОПОНУ€ ЗДІЯСНИТИ ПОДОРОЖІ НА ТУРИСТИЧНИХ поrЗДАХ ПО СТОЛИЦЯХ СОЮЗНИХ РЕСПУБЛІК

8

= • =

= • = 8. 8 8

і

Юрбаркас -

І МІСТАХ-ГЕРОЯХ

педа -

1 • •

Нагадуємо,

І

ЗДГОТlВЕЛЬНIЯ

:

і

= 88 8

=

і ІІ

АВТОБАЗІ ом З

на постійну роботу потрібні:

начальник планового відділу. Звертатись на адресу: м. Бровари, вул. Щол· ковська, 4.

IiРОВАРСЬКИЯ РАйоННИй ВУЗОЛ

ДО ВІДОМА СПОЖИВАЧІВ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІІ

буде переглянуто чергу на встановлення квартирних

. теле ф ОНІВ.

П росимо

. ВСІХ

електроенергію

На випадок неявки до 1 грудня 1987 року громадяни, котрі не зроблять переадресування заяв, будуть зняті 3 черги.

=

ключено.

Відділ по енеРГQнаг.llЯДУ Броварського району електромереж. БРОВАРСЬКІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНІЯ ПЕРЕСУВНІЯ МЕХАНІЗОВАНІй КОЛОНІ .Ni 580

Племптахорадгоспу «Броварський» (с. Рожівка) на постійну роботу

••

=

потрібні:

Водії

абонент зобов'язаний першого

чену електроенергію. Пам'ятайте, що за несвоєчасне внесення плати згідно з правилами користування електроенергією освітлення у вашому будинку буде від-

При собі необхідно мати паспорт. Відділ працює з 14-ї до 18-ї години.

8

на постійну роботу, пов'язану з відрядженнями,

потрібні:

І

Автослюсар Слюсарі контрольно-вимірювальних при-

ладів і апаратури

=

Інструктор по спорту

вари,

Доставка на роботу і з роботи транспортом птахорадгоспу. А,ІІ.міністрація.

Іхати автобусами «Торгмаш».

=

=

водій автобуса 1-2 класів, автокранівник 5-6 розрядів. Оплата

Прачка

і

=

-

городсного и районного COB",roв

татов п-

Киевской

обпасl'И.

Редактор

А.

Газета вь/'ХОДИ'!' с Bы()дА:

ВТDpИИК.

(на

иаРОДНblХ депу·

YKpkкHCKOt.t

ВОЛOfJIIйllEНКО.

ЯЗЬІКе).

17 апреJlЯ 1007 года. •

средlit:.......:П:.::JI:.:т.::кн=.Ц8:::::..--=:,:с)'б:...:,:б.:,от:.:а=..

8. •

=

5-42-98, 2-25-10-08 (київський) по вів- • і п'ятницях з 9.00 до 11.00. 8

Калита, селах Семиполки і Опанасів проекти

робіт повинні бути погоджені у лінійно-технічному цеху N!! 49 за адресою: Чернігівська область, м. Козелець, вул. Комсомольська, 10, тел. 2-14-73.

= =

: •• • : За вказіnкою працівниКів ЛТЦ-44 проекти •

земляних робіт можуть погоджуватись також І. у Київському технічному вузлі республікан-

ських магістральних зв'язків К НlВ, -

(КТВРМЗ) за І

І . С ірка,

2, тел. 224 -20 36. Без дозволу виконкому і відмітки в ордері виробничої дільниці та ВИКЛИКf представника адресою:

м.

вул.

•8 •• : •

=

підприємства, яке обслуговує кабельну лінію міжміського зв'язку, виконання робіт в охо- Е. ронній зоні кабельної лінії забороняється.

= =

За пошкодження кабельних ліній міжміського зв'язку Указом Президії Верховної Ради УРСР від 15 грудня 1969 року встановлена • кримінальна відповідальність. = ТехнІчний вузол союзних магістральних зв'язків та телебачення .Ni 4. •8

=

Технічний

вузол

республіl4:анськик

8

магістральних зв'язків.

І

почасово-преміальна.

вул. Красовського,

спеціалізована пересувна механізована колона N'!! 580. 16,

N2 331, N!! 3 до

зупинки

Адміністрація.

••~•••••••••••••••••••• и••·•••••••••••••••••••••••••••••. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . сНОВАЯ ЖН3НЬ.-ор~ан. RРОІІІВРСЖОГО городского KOМICТKa КоммунистическQ7й IJII.рти. УкраинЬІ,

проекти земляних робіт повинні бути погоджені в лінійно-технічному цеху .N'!! 44 (ЛТЦ-44)

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

За довідками звертатися на адресу: м. Бро-

Різноробочі.

розрахунку за

числа кожного мkяця записати показники лічильника і До 5 числа розрахуватись за витра-

громадян,

. , б • хто ЗМІНИВ адресу, з явитися в а онементнии відділ райвузла зв'язку і зробити переадреСОВ ку заяв на встановлення телефону.

інструкцією по

лах Броварського району, а також в смузі автодороги КиЇв. Бровари Семиполки •

При проведенні земЛЯНИХ робіт у селищі

Одинокі забезпечуються гуртожитком. Адміністрація.

Відповідно з

•• ВідповіДhО до «Правил охорони ліній зв'яз- : кр, затверджених постановою Ради Міністрів : СРСР від 22 липня 1969 року N2 567, при • проведенні земляних робіт в М. Бровари, се- ==

торках

слюсарі по ремонту автомобілів-,

у зв'язку з плановим розширенням А ТС-5

.==

зв'язку і кому вони належать. На заміських ділянках траси підземні лінії зв'язку позначені замірними стовпчиками і по- •

тел. -

водії автомобілів,

ЗВ'ЯЗКУ ПОВІДОМЛЯЄ:

=

Якщо вам потрібно провести будь-які зем-

за адресою: м. Бровари, вул. Свердлова, 7,

ТРЕСТУ «КИІВСІЛЬБУДТРАНС»

терміново потрібні:

81"

• ••

РАяонноr

забійники тварин і учні забіЙНWJi'ів тварин.

• • •

=

ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ ПlДПРИ€МСТВ, ОРГАНІЗАЦІЯ, УСТАНОВ 8. І НАСЕЛЕННЯ •

переджувальними знаками.

Міське бюро подорожей і екскурсій.

300 карбованців.

І

•• •

і екскурсій.

Оформити путівки можна по вулиці. КИЇВській, 296«а» з 10 до 19 години за власний рахунок і по безготівковому розрахунку. Телефон для довідок: 5-45-81.

Середня заробітна плата забійника 250-

Адміністрація.

новні броварчани, позбавляєтесь необхідності турбуватися про придбання квитків, пошуки

СПОЖИВЧОІ СПlЛКИ

• •

= =

КОНТОРІ

службами

• = =

ляні роботи, з'ясуйте у ВИ14:0ttкомі місцевої І Ради народних депутатів, чи не проходять на •• місці намічених робіт підземні кабельні лініі •

бованців).

!

що, користуючись

житла, Їжі і екскурсійне обслуговування. Всі ці зручності входять У вартість путівки і забезпечуються Броварським бюро подорожей

Вільнюс Каунас - Ленінград Киів з 13 по 19 грудня (вартість путівки 83 карбованці). Киів - Брест - Каунас -Мінськ - Київ з 23 по 27 грудня (вартість путівки 67 кар-

Кл аА-

листопада (вар-

нашого бюро подорожей і екскурсій, ви, ша-

Киів -

=-

8

Вільнюс -

138 карбованців). Таллін - Визу _ Тарту _ Нарва _ ,Київ з 20 по 25 грудня (вартість путівки 142 карбованці).

•• Киів - ЛьвіlJ - Ужгород - Мукачево Киів з 9 по 19 грудня (вартість путівки 72 • kзрбованці).

=

Кабсукас -

Каунас з 23 по 27

тість путівки

Київ - Яремча - Чернівці - Киів з 12 по 15 листопада (вартість путівки 51 карбованець). Киів - П'ятигорськ - €peBaH - Батумі _ Сухумі _ Гагра - Сочі (Адлер) - Киів з 1 по 12 грудня (вартість путівки 165 карбованців).

:

Звертатися до адміністрації домобудівного

АВІАЦІЯНУ ПОДОРОЖ ПО ПРИБАЛТИЦІ, МІСТАХ:

Педагогlчний

колектив Кanинlвсьноr

середньоІ ШКОли

виcnовnюе щире спІвчуття ВЧИ'rельЦl 80рlйчуК ЛарисІ МихайлІвнІ з приводу передчасноf смертІ батька КОЗОРІС Мих.Аnа Kya .... oatt .... ·

n

АдмІнІстрація, партІйна І профспlJIкова органlзаЦtt тресту с8роварипромжитпобуд. висловпюют" щире спІвчуття керуючому трестом Ткаченку В. І. з приводУ смертІ його батька ТКАЧЕНКА 'аана 8асиnwtам .. а.

АДРЕСА РЕДАІ(ЦІІ: 255020, Киівс"ка oб.tасть, м. Бровар., ВУ'" К.Твсиа. tS4. Телефони: редакторе _ 4-03-71; 81мllІ)' n.ртIАиorожитт. _ 4-.м-е1: "IAn08tдall~ore секрет.ря, .IДДIIl), сlllltсltиого rocn~pCT" "--2-12; кореСnOНА8НТ8 ІІІСЦ_ ,.. Аlомо.nення _ 5-13-11; MCТ)'nHM'" редактора, 81мlnl8 "РО."CJlО80СТI., .мстl. І

11..

ДРУК

ІНАекс 81285. ОфСe'l'ииЙ. 0бcJu0

друковаJUIЙ

аркуш.

1 ..--

т.--

14.860 примірнИ1tIв. со.оУ роботи _ 4-М-81. 3а.мовnеиня Nt 4833. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - - - - - - -_ _-:-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Броварська ,IUJ)'I9taPNII К'nВСЬКQГО o~aCHOro ynpaвni.... "-дР.са

друкарнІ:

ИИУВСЬJ(а

.1'..

у справах вlIДUtШIЦt'в. попlJ:рафl,l.1 КК.КOIIOl ....,.... .1.

06пас,..,

м.

Вровар.,

lhIі8С......

1'"

#166 1987  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you