Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНАИТЕС\J!

'\>

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІС. Ь КОТ

l

r

МІСЬКОГО

РА й ОН Н·О І

.J

РАД

*

Газета RІІХОДІtТЬ 3 17 І\пітшІ 1~37 рш~у

КОМІТЕТУ

К О М У Н І СТ И Ч Н О У ДЕПУТАТІВ

НАРОДНИХ

N! 160 (7241)

П'ЯТИРІ~ЧКИ , •

* П'ятниця,

ініціативу

стоєний

спЬкальників

ннк

5

очолює номупіст А. Т.ара­

домадають

никІв

...

ся ВИСОКОІІКІСІЮЮ

30

,в. мильников, заступник

цеху .М

рошковоІ

~аводу по­

металурrіІ

80-pi'I'IJI

~ імевt

r

начальвика

5

РаДJШ•

ськоІ УкраІвв.

ЕКОНОМІЧНИП. ПРОКАТ

Липецьк.

Нарощує

йи­

робннцтво економічних марон прокату Новоли­

пецьний

плуатацію

першу

чергу

цеху динамноУ сталІ. Но­ продунція

~начно тн

дає

зменшити

1 вагу

шин,

змогу

· габарJІ·

~лектричннх ма·

знизити

електроеиергІІ.

споживання

. Н зиlмку: М. 'Д. MARCIOX.

·-.

орденоносця

1

надоях

молока

тваринники

добиJІИС.ІІ

радгоспу

Іме·

нІ ·во-річчя СРСР за де~ в'.ить місяців иинІшньоrо року. За цей період ви­ роблено 1389 т~ии моло­

ка, що на

3,3

ше,

минулого

ніж

Надої

тонни біль­ року.

на

r корову станов­ лЯть 3858,3 ;кілограма. Серед оnераторів ма­ шинного доііння корів пер­ шІсть у соціалістичному

їх рахунку 1020 центне­ рів молока. На кожну фу­

4434

корову

.надоєно

кілограми.

По

цо

4050

ли

вІд

кожної

уста­

.nІвмільйона

тонн

динам­

ної сталі, повністю забез­ печуючи потреби ·В · ній електротехнічної

промис­

ловостІ :Країни. НЕЗЕМНІ

Нестеренко. Працівники

. ними

ферми

трудовими

гіД·

дарунка­

ми зустрінуть свято ликого Жовтня.

щсщенно

~

введенням

ладу друго! черги ·номбінат почне що-

випускати

майже

263

тися­

Г. ВАВІНА.иачальввк

плаковоrо

вfддІлу заводr.

'КРИСТАЛИ

Харків. Унікальні нрн­ стали,

якt

не

Існують

у

матеріали

широко

за­

стосовуватимуться в ·мік­ роелектронІцІ й оптицІ,

обчислювальній,

1

лазернІй

кріогенній ·технІЦІ.

Ю.

Прнбіrа

кожним

роком

програми,

зростає

На

180-200

але

тІUtoro

кампанії є те,

закупів.r.;я

молока

лишкіВ

--'-

сь.кої сільради

РАд.~

ласть).

(МІнська

загону Сергій

Иоломtєць,

_

Вагомою

обернулася

нонав

заВІДаннями м

N9 4,

І

м

6,

на

П. КУДІН, rромадс:ьквІ •орес:пов­ деu.

-

завдання

сільради ..удвічІ

м'янСІ>КоУ

1

всього -на

·

ооназннкІ.в до­ Рад народин~

трьох

нварrаmв \ПО·

-

ви·конкомн

заГО'І'Іівельні

nункти

Р АПО, дрібні

1

радгоспів.

тонни м'я­ бJ.пьше дев'яти­

4:ВТрата•

Баху. мерну

Зникаючу плівну

бакинські одне

.

з

полІ­

створили

Хіміки.

Ад·же

головних

до­

полімерної

1Jя цього питаІНІя

ОКіРЄМИХ виконав­

чих комІтет19. Не веденими

справилися з до­

за~аннями

по

.економіст

paЙIUI8Rf.

води Jдаsьщ воду

своє завдання. Невелика добавка-до складу поліме­ ру спеціального хімІчного

ТіЛЬ'КН

реагента

аВТОГОСПО):\аf'СТВ.

вона

вже

винопала

кардинально

під

впливом

а залишин П змі-

води, нагрlтоІ до 60 гра·

реробляються

мІкроорга-

дусІв. У дванадцЯТій п'я·

Залежно від добавин можна

тирічцІ нолектив управлІння планує спlдключи-

нІзмамн. нількостІ

регулюватн нретну

якщо

сон­

уnравл1н-

но чотирьох ·. тисяч літрів

ни її міцність мо­ же обернутися недоліком,

оснащене,

спеціалістJІ

шуються з грунтом 1 пе-

тужне

піДприємство,

Зму~

працювати

руйнується

· плівки,

крім рухомого складу. станцією техобсЛугову­ вання. Вона відповідає за справність автомобілів не

устаткування.

снвши

це,

~ушов1 за­

електрозварювально­

го

1

без гарячоІ

1

ня сСпецгелІотепломонтаж• щодня дають близь-

nлІв­

-

заrотІВJJІ

молока Мокрець,кий 1 СвltrНЛЬНІвсь­ ний ·сільвикон-комн, м'яса ..:.. Заво­ рицький. Л. МИРОНЕНКО, '

зм1нює п властивості. Через два-три .місяці плівка

стоїнств

-

,-

Внесок сІльсьІ<.их трудівників у виконання . ЦродовольчоІ програми мlr би бути В!U'Qмhnим, тсбн не без­ вЩпюІв.J.дальне стаалеНіНЯ до вирішен-

ДНR

а на їх базі _створено по­ госпрозрахуннове

тон.н

145

минулорічносо показННІКа.

1

світла,

ЗНИКАЮЧА ПЛІВКА

Бро­

1.073

мІсячного завда'ння І на

що

Зази·

ТроєщинсьнdІ с'ільрад. А

варщинн над!йшло са. Це на 24 тонни

лрохоДІИТЬ

новини

знахід­

рІ~ними під­ В!лейського Тут ЛіІ<ВіДовано автогосподарства,

~(1ригадн

7.

його закуnІ.влJ. виконком ПогребІвськоІ

146, Семипоп:кІв­ на 143 процеН'ГН.

а й транспорту 'колгоспів

транспорту розділами

достроково

сцравнлнся з внрпrіничи·ми

депут.атІ·в 1 в crrpaв1 заrот!.влl в иа­ сел.еннл лншкІв м'яса, Утрич1 перееи·

ре·

на

які увійшли в об'єднання,

об­

процентІв

комісаР._Ом

не запвшив

ВІлейка

ШВИД·

ІВНКОН~ доведені нор­ МИ студенти фізмату, де

Та•КіИх же високнх сягнуто ВІШ<»т'Омам.и

внесок

ної загот!ІВеЛІЬЖ>У

Жерді'ВСЬкої

диспетчер.

ТРАНСПОРТ В ОДНИХ РУКАХ

вдвІчІ

ше, нІж планувалося, за· ВЕWшнла ремонт фермсь­ косо nриміщення.

надали

труднпося

162.2 147 ,9,

Ве­

В. ВОРОНА,

ною

ні

nіодукЦ!У.

виготовив надплано­

чі нарбоваІЩlВ.

консервному заводі, а лан· ка в складі О. Нерця, О. Потапеюса. А. Зу6а та

1

корови до­

яр~и О. П. МІщенко. Г. С.

[ HPAlHA

тонн поки ще дефіцитноУ

устаткуван­

і

воі цродук-цlІ на

тнчного і фІіJюлогічноrо факультетш НиІвського педагогічного інституту. З.а 25 днtв роботи в гое­ подарствt вони 3ібралq 400 тон.н помІдорів, 600 тонн мо.рквя та 800 тоІИі бУІРЯІКlв. Двадцть чмовІк

організоаано й ритмічно. Заслуга в цьому виконкомі-в Рад Ух депутатів, які пом):·но аюнвізували роз' яс­ нювальну. і організаторську роботу. Це. ир_иміром, доЗІВОлило винонкомам Гоголіsської с!ЛіЬради справитися Із дев'Я'Тимtсячним завданням на процента, ft>асилІ:вської на

кілограмів молока одержа­

змаганні утримують Є. Я.

ня виробити і відправити СПОЖИj!аЧаМ НіЛЬКа ·ТИСЯЧ

налагодження

цtв

шану­

фJ.зн,ко-матема­

зультату, як :у mшішиьому роцІ, до­ сягнуто вперше. Станом ра перше жовтИ.ІІ 111а заготівельнІ пунКти сШ ра­ йову надійшло 10.766 тоин молока при завданиІ 9.337 тонн. У поріВИ.ІІВ· ні .з минулорічним показником йоrо заrотівJІИ зроСJІа иа 2.51:3 тонн. Хаjрак,терНОЮ ОСОбЛ'ИІВ!СТЮ ЦЬОГор!Ч·

Баран і М. І. Ященко. На

ражну

радгоспу

студенти

чимало

пЩприємств

довольчої

Фото М. Семиноrа.

І

·Хороших покаЗинків по

природІ, створили ф!зини Харнівського політехніч­ ного інституту:- Ці штуч­

року

яка

ЄДИНИЙ На·

власників· особистих підсобних rоспо­ дарств Броварщинн в ~еалІзацІю Про­

ПОКАЗНИКИ ЗРОСЛИ

Приско­

рення дало можливість металургам уте в ходІ

д ц

нав заадання дев'яти мІся­

Те.л.егlна,

металургІйни~

комбінат. Прийнято в екс­

ІРа

З

продуктивною ПраЦЩ9.

1

nрийняли

бу­ на

ді Р.

П.

ПІд·

Результат, досаtнутий вперше

Микола Дмитрович Максюх - - один з кращих електрозваривків ПМК промиСJІових підприємств УкоопсuІлки. На баrатьох будовах він вІДзначаєть­

продукцІІ.

ПродуК11ИВН1СТЬ цраці де підвищено майже nроцентів.

ус.пlшно в.ико­

А особливо вІдчутну до­

нов Печерського .району міста Ииєва. Так, мину­ лої неділі вони зібрали

npo

оснащення.

приємства

помогу

Вагомий .внесок в цю ОПJраву шефів. праців­

Позавчора з цього при­ ВОдУ у бригад\ СІПі1КаЛЬНИ· к!.в А. Тарасова в!,дбулися збори, на .яких робітннии відверто говорили про не­ використанІ резерви, те, що необхідно зробити для більш продуктивної праці і пІдвищення якостІ

-

фесоо. У наскрізній брига­

тон·н морквн і столових буряків. .

з усієІ п'ятсотrектар" ноі площі.

вершити до 70"річчя ..Веrного Жовтня.

ж суму

шнноре­

КОЛен:'l'ИВ

150

сил, щоб вчасно 1 без втрат зібрати урожай

го пред'ямення. Тому і не дивно, що. ця передова бриrада виріши­ ла п!дІТІРимати Ініціативу передових робітників краї­ ни црацювати з найви­ щою г..родуктивністю пра­ ці 1 план двох рон ів за­

ку

май­

ють за ВИСОІ<НЙ професlо• налізм, · акхивиу rчасть в грома;ДІСьнІй роботі. Нещо- · даJВНО передовика _вироб­ ництва обрали '~ЛеКом nрофкому заводу.

'У розпал:І роботи на ·овочевих плантаціях радгоспу . . «Бобрицький•. ТрудІвники rос­ подарства, ~телІ села

пе,ршо­

~нщенl соцІалІстнЧJІІ зо·бов'язання. Вони вирі­ шиЛІИ своє п'лтирІч.н.е зав~анНя виконати достроко­ .,, до 120-ї річниці з дня народження В. І. Ле­ н1на, заощаДити ене,ргоре­ сурс!в за цей час на 7.5 тисячі карбованціВ, на та­

який

самовІдАаній

багатьох

ВІДЧУТНА ДОПОМОГА

уОІіlnию

ціалtстичними зобов'язан­ нями. 99.5 проценха своєї nродукції фрикційШІх диск~в для ротреб народ­ оого госnодарства спі­

_..;n~.нальн.ики

Заадяки монтЮІ,кІs

p.fVІ,

члени

в

робtmнн,

'11РУ.ДИТЬСЯ На

шорохува.пь­

Наядидат

Jправляєrься з своїми со­

здають .з

Ціва з коп.

.nраці

стерно манував свою nро­

шниоремонтиоrо

но~~-~й переможець у за~ому ! соціалІстич­

кальники

ний

ко.

сов, на заВодІ порошкової металург!! імені 60-річчя Радянсько!. Украtни доб­ ре в~ома. Вона неод­

змаганні,

*

-

НПРС О. О. ЛЯШеНіКо

доб(рий товариш і сумлін­

заводу Олександр Олександрович: Л.ишеи­

верр~кальних Прохідних цечей, my в цеху М

·'.

()БЛЛС:ТІ

ТРУДОВИЙ

За трудові успІхи, досяrнуті у ввионаввl завдань одввадцвтоІ п' .итирІчки, високоІ ур.идовоі иаrороди ордена ТрудовОІ'о Чер­ воиоrо Прапора удо­

~ідtримали

но.

KИJBCbKOJ

РІВНЯТИСЯ НА КРАЩИХ

ПЛАН 2 РОКІВ П'ЯТИРІЧКИ­ ДО 70-РІЧЧЯ ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ

Бригада

У К Р А. І Н И,

10 жовтня 1986 року

РИТМ

8

П А РТ І І

сьну

строк життя

враховуючи

тн• до сонця ще блнзьно

нон-

двохсот

сільськогосподар-

І(у~ьтуру.

водів

ЗМУСИЛИ

ТбілІсІ. ремонт

Профіла.ктнчтепломереж

і

А

жителів,

д.ля садо-

городників буде

випущено

ПРАЦЮВАТИ СОНЦЕ ний

батарей.

сільських

kІлмса

тисяч

компактних колекторів.

{ТАРС

-

РАТАУ).


2 стор.

*

10 жовтня 1986 року

сН О В Е НА

поmтА тижня

І

.

РІЗНОМАНІТНИХ Та мешканці

ше.

наводився

ВИ!І'ОЮ».

му є

найчасті· не

один

ЩО

І чи не найсерйозні­

шою

nричиною

такого

органів

громадського

мооря.д:ування

у

Свідченням

):оча б той

В МИнуЛому

ньому

.

роках

цьо­

фаК'Т,

І ННнlШ· жителями

Гоголева добровільно зда­ но лише 28 самогонних

сrаІlОвнща є пасивність :викон:ко"му сІ;л.ьської Ради, трудових К'ОЛектИІВів села.

!

села про·

ДОВЖуЮТЬ друЖИТJІ З «ОКО·

пункті,в, де nравопорушен­

ня траJІJІяються

,ПИЯЦТВУ

8

районІШх зборах, нарадах 1 аи:твах той факт, tцо Го­ Г()Лів - один іе населених

,раз.

Ж И ТТ Я»

в.парвт1в і ще 97 знайде­ но їх на смітниках. ко повірити. що в

са­

такій

Баж­

peurr.i

БІR

-

гсіи, у бln:ьmocтl випадків

в .нарколога, за шість мІ·

nочуваючи себе .в безпецІ;,

сяЩ.в з поча'І'Ку року курс

органів самовря,цуваиня до них найчастІше не до-

шІсть. Ні виконком Ради , нІ адмЬrісrра.цІя дlльИН'І·

бо у

ВНRОНКОМ)' . РаДІІ 1 . лІкугання

ходять

руки.

Акти.виою

бездіяльнІстю ІОТЬСя.

по

зокрема,

боротьбІ

виконкомі

сІльськоr

: спра'ВОf(ньому,

ше

і,

~окрема,

-r ар я ча

вода... на два дні

Може, втручання реда1ЩіУ нарештІ допоможе nрацівникам ЖЕНу N.! 1 пода:ти у наш будинок N.! 23 по вулиці Гагаріна гарячу воду? Уже май· же два роки у. нас на nодвір:У зробили велику канаву, проклали труби. Десь титдень тому Іх замінили і... на два дні підключили гарячу ВО·

ду. Зараз її знову немає.

/

·

Це nо-перше: А, по-друrе. діти бігають по Цій канаві, може статися лихо. Наша колективна думка слід терміново відрегулювати гаряче водопостачання 1 нарешті в.порsщкувати подвір'я.

Мешканці будJІІРСУ

.Nir 23 uo

вуJJИЦІ Гаrаріва.

оотребує

деякого

ремон.·

дощу тече nокрівля.

зверталися з цього при­

воду у житлово-комунальну нонтору .N'!! 1. На­ прІ-;кінцt серпня, nравд~. прийшли чотири робіт­ ни~·и, полізли на дах. додивилися ми їх так і не бачили.

1...

по

ІО'ГЬ<:Я навіть випадки, ко-

вико­

napтl'i й

-

утвердженню

фактичних

1

nиЯ'Ц'Гва,

пшщrва

сИть-таки

алко­

голізму І виЖорІнення са­ в

трудових

на облік усіх осіб, схи.nь· них

до

nиЯЦ'11Ба,

nосилив

контроль 3а к.лієНтами наркологічного кабІнету. Оrворено й комісl'l по бо­ р<>'n>бі З ПИЯЦІ'ВОМ Ш1 ПІд· 'Щ>ИЄІWС'І'ІБаХ сеЛQ . До ПО· рушників норм соціалі­ стНJЧІНоrо співжятrя в он· .ремих

випадках

застосо·

вуються засоби :виховного впливу.

високим.

до­

Зни­

.

аНТНаJІІКОГОЛЬИОІ'О

пере­

роботі,

38

оnорr.них

ВІІUmаИНЯ

за·

25 -

кермом

·

засобLв

продОіВЖУ'ІІати. бо дружба із

сзепениІМ

змієм• мІцна. Як вІдомо, ні в· Броварах, к1 в селах району

. ми

оnиртнямя

не торгують.

наnоя·

Куnува­

не·

органІв

самоврлду·

діЛЬНИ'ЧНИЙ lнспек· rop мlпlцІ-У. Позиція Ухня бtльш ніж дивна. На&lтЬ пtд час роЗМОВR на засІ· д:аКRі районноУ комісJІ по боротьбі з JІІfЛ111"ВОМ не

-. вІдч.увалося, що акт-ив се­

ла схвильований обстанов­ кою, що скпалася. Невже

·

гогол1111Ці сnодІваються. щq хтось інший, а ке B<>Jt ни, оовинен наводити ~

р.ядок у Іхвьому спІ:nЬнО­ му домІ?

нннІWВЬОго року.

М. ШЕРСТЮК, секретар раІоаоІ ІCOJd. cll DO бореm.бІ ~ ІІІІ8ЦІ• 8011.

залиша~­

ся · й лінуваиня .хворих на

аJJКоголlзм. Із 112 грома­ ~. IOQ СТОІПЬ на обnіку

з тих пір

8

Тому ще раз, уже через гаЗету, просимо пра­ цівників ЖЕНу-1 зрі3ати ці великі дерева і на­ решті відремонтувати nокрівлю._,

ДОЗВІЛЛЯ

ВЕЧІР Т !ЛАПТІВ

За 'дору'Іевням мешкавцІ.в

Г. КОНДРИЦЬКИИ.'

.

сnрав

члени

· ваикя.

представникові рай·

Проблемою

і

· громадського

місіІ по бqютьб~ з пияцr" ВО'М, пощастило побачити пише чотири. Останній ~ейд члени цьоrо органу самоврц~tуваиня зробили

ти щоразу в магазинІ за·

нa;vro дqрого. Тож 1 cГJJY· · шить• окрема категорІя сельчан снвушний само· ·

рівНики

менше.

сlчИl

І що найбільше дивує, це · заспокоєиlстJІ, з

якою Спостерігають за не·

восьми npoтoкo.n:Ut ІІ засі·

·в

лікувальних

веаелим станом

Не краще працює й ко­ місія по боротьбі з ПНJЩІ'· вом при сtл.ьвикоІЕомі. Із

виконкому, який готував пнтанкя цро стан бороть­ би з nиsщтвом у Гоrопеві на засJІДаяня ,районно! ко­

- 16

то

суду.

nісля

з

закладІв.

ефект (су· noмl'mRй. і

дань

сnиртноtо.

.верненвя

1

тран·

с:коУпи хуліганські вчинки. Пе.релік можна rогол!вців

мороки·

зловживати

опнртиим на.вlтЬ піСJІя по­

>ЗаКОНО·

Так легше ма urrpaфlв)

rогопlвЦів

довжуЮть .·

да.ветва туг перек.та.іrн на

nлечі товариського

·'фнманl

мІс­

цем nроживання гоголів·ц1в. ВиК'онком, Ради взав

. залишається

громадських місцях було затІРИМано наnідпитку 22

ні на

законодавотва

за

рівень грунтІ

бували в·нетверезому ста·

аитв.алко­ і

бо на

ли днре.м{ громадm~и про­

Ради . Перша rром8)J:Ька органІоація в нкнtша.ому році не nровела жодно­ го (І) защаиня. Виховну роботу за порУ1Пеннями

жуЄN>ся ві'Н дуже й дуже ІЮВ!льно. Якш.о торік в

шість

иолективах, на сходах гро·

Вимоги

тж:ячах

жителів села. то за з1сlм місЯІЦіВ ц. р. вже 14. Ще

могонаварі'ННЯ• вона · обrо­ В'орювалася

двох

виготовляється, nравоnорушень

С'Удіть самі. Одразу ж nісля . ·ВНХОідУ в свІт по­ с.тан<J6И сПро заходи оо подоланню

майже

JіОрів самогая Тепер не

результатІв .

роз'яснювалися

ту. Є туt і інші проблеми. Наприклад, праців­ нинам ЖЕНу N.! 1, До якого належить будинок, слід терміново спипяти чотири дерева , яні свої· ·ми гілками руйдують цегляні труби. Цегла nро­ била шифер, тому у чотирьох квартирах пІд час Ми, мешканці. двічі

уряду

гольного

;Наш будинок .М ЗО по вулиці Нірова один з найстаріших у місті він побудований відразу після Великої Вітчизняної війни. Зрозу~іло, що будинон-ветеран

ходом

nитан·

На .що· сnодІваються в оговввІ?

тверезого сnособу ж.итrrя. вnаде у вічі невІ.дповlд· ність nроведених заході<в

ма,д,ян.

Не nо-господарськи зараз

поцікавиться

ці

Більше того. траnля·

r

по·

силеяня боротьби з п.и­ Я'Ц'nЮМ. алкоголізмом. ви· корJнен,ня самогоноварІн· ня. То,му, хто. примlром,

нання nостаН'ОВ

опе,ратнвнt·

вирішувати

< ня.

оnраві, як 31\Ііцнення цравопоря~

лІШрні палець об па­

лець не вдарили, щоб по-

комІсіІ

з ПRЯJti'SOM

радІГоmу с Гогол1всьинй• 1 лри

· ноУ

вІдзнача-

ПроЙІWІО ЛІІ'UІе

А у нас rу.лtють протяги

В атмосферІ сцравж· ньоУ сВRrНОвостl вІдзначи­ пи День вчитепя nрацІв­

тобпених

у

мистецтво,

що вони y·мtno nрнщеппю· Ю'ІЬ 1 своім вихованцям ,

· Зараз на всіх пі.дприємствах та в організаціях закінчуєТься підrо'Ювка до роботи . ·В осінньо-зи·

ники·

побувааwи на святковому

вує ситроцех nромкомбінату .райсnоживспіЛЮІ . Ця робота ще навіть не розпочиналася. Уже дРУ­ гий рік у вtкнах немає рам. у приміЩенні гуля­ ють протяги, ми часто хворіємо. Але все це ке­ рівництво nром100м~інату не турбує , воно і досІ

піонерів. Вечір вІдпочин· ку б1тІ . самоеару. де Ж!· вимушено nочували себе і молодь. і подр.ужнt пари, запам'ятІІІЄТься ~ім lскро­

Душею вечора стали вєщучі Н. Вел.иченко та Н. Кацан. Іх рекламні

мових умовах. А в нашій котельні, яка обслуго·

риС'І"Нчною анкетою

ків. які б зроби.JІи його. А на вулиці вже nохоло ­ дало, невже ми знову працюватимемо на холо­ \

Ворошмовrрадська область. жителІв

строк

служіння

шляхопроводом

та

з

пр~довольчих товарів

автотранспор'

Та

нікому

немає

долають

справи

ним .

до

того,

що

вони

що­

ями .

Мабуть, це бездоріжжя слід було давно

nо­

бачити керівникам. црилеглнх nідnриємсrn, того ж деревообробного номбінату. Але вони пішли

по легкому шляху

-

8, 10. 12

Нутузова). якщо рухатися

загородили під'їзд до під­

пр~;~ємства знаками « В'їзд заборонено» . Ніхто не подумав про те, як проїхати до будинків N!! 6, Димитрова .

(вулиця

руджевва нових. При цьому строки введе&WІ по­ тужвостей скоротвлися .айже ва п'иь років. На звtмку: 'Передові робІтІівц1 цеху .М 2 комсо­ моJІКИ Ірина ЧІІКJІJІєва, ЛІ.ліs БідJuІк, СвІтаана Рез­ цова, Маргарита Гаврои. Фото Р. АзрІеп. (Фотохроніка РАТА 'У).

або зробити глибоку «кишеню~ для автобусів. Доч екалися ми нарешті хорошого тротуару уз­

довж -вулиці Нутузова .до автозаправки. Але тут зв'язкі вці відр»ЛИ два иабельні колодязі і брили асфальту залишили на тротуарі. Невже ва жко було прибрати за собою і потурбуватися про пішоходів?

Майстер~ість ппюс дисципяіна

Багато воав~ обвов до

свята

Зараз Ради nитати

М. МАРЧЕНКО, мешканець вулиц1 Кутузова.

Два

-

аноНІСg

Ков.ститу-

л~ив добн&СJІ скорочеи~ ня сrрокtв

виготовлення

оплесками

з професійним святом

жар:rlвливоІ

peJCrop

будин-ку ntoнepLв О. С. МикИ1'ЮК. Вона вру· чила великій груШ вЧИ'І'е­ лів

Почесн1

·

деяк~:~м

оадоровпения

школярІІв.

Серед

них

Г.

ваностl

1.

ДИСЦН·М1Ні

К'Q"

І . .ІОрчеJШо.

Д. САд9ЖІЩІ(Q84.

· зачару!'tав

М.

вс1х

Пащенко, С. Паливода. Н. Дерновська та l:ншІ. ВІд3иачено . і сумпl.нну працю по nlдrотоВЦІ. бу· нового

навчального року О. Мель· ник. С. Головатюка. . Н. НоЗJЮ.ВоІ.

Подв'lйним святом став цей день 1 для керІвника клубу сСлІдопит Велико· го n(),І1Виrу• в. І. Дем'я· н-енка,

нагородже!ЮІ'о

сл.уrою

ооього

творчоГо

колективу nедагосів днІU<у піонерів.

А цей

npo

на·

бу·

те, що копектиВ

ді~но

складаєтьоя. з ·

людей ТВЩ>ЧИХ, ае байду· жих

до

nрекрасного,

за·

захомення

микала у :всіх стtнка газета,

.

nіонеріа до

...•.

Велике

· Г.

ІваІнович відnовІв, , що цю нагородУ він вважає за·

тивнасті. високій орсаЮЗО=

Шмаль,

також

npo

якість виробів комплекс· на бригада швейкої дільниці в снлад1 закрійниці О В. ТоНІ<ої та швачок Н. П. Оснач, Н. Г. Приман. Н. Г. РатущиоУ .та

заnальном.у танку В . Воз

НЯІ(, своІ вlршl читав

душечка

а

кий вид пocnyr, як ре· мокт 1 'ВІдновлення три·

в тому числі еа третій квартал ва 1,6 тисячІ карбоваицlв. ЗаЦІVПtи впровадженню нових форм І методів npa· цt. nІдв.~rщенню nродУК·

лантн. ,/Jerкo nройmлася у

літнього

· коліюІ.я,

•Мрія•. Тут ва 3,9 тися'Іі карбов~ перекри..-о

дбає

nІсля ·

реkпами, яи

г.;рсдемоН'С'11рувати свої та·

·

no· ·

rrередодні орденом .Друж· би ·народів. На щирі вітаи· ня к~ву · ВОJЮДимир

Пос:гійно

вn1знава'п.и

не

ноrо

за сум.ліннlсть і батьків· ську турботу npo дітей, яку вони виявкJІИ пІд час \

nідростаючого

кою nопу.mярнlстю

нотажного одягу.

Hlчoro тнм,

nісь:ямн 111\д rlтapy С. ПJІИсно, SІКJІЙ виконав влааниА романс «Я nоко­ хав твої оч'і•. сСерепаду Дов Жуана• та російсьну Н6род~ пІсню сОй ти,

ванию

т:ується у на<:елення і та·

побутових послуr,

д,рузl

м.tа.квно за хорошу, доб­ росовІсну роботу ·ПО ВИХО·

ательє

дев'итимІСЯЧВJіА мав реа·

харантернстики

колег.

залишалося

грамоти

трикотажвоrо

корис-

в

свс їх

J1#1·

леВ.ия броварчан JrІайстрв·

дніе. Вели-

- стlльия ви:1 · фашазії вкладапн

вени

нІ

ВИІробів на

10

га~и.

-

вив'язаJІІІ ва замов·

супроводжувалнея

в-еселим амlхом і гучними

1 жар·

Ці'і

лізацlІ

Вважаємо, що шляхи треба ремонту~:~ати вча-

свогннку•.

· На nочатку вечора. ЯІКИЙ вlдбУ'J'СЯ у міському клуб! сОrаршокласник•. всіх прясутніх nривІтала

щинку

з

слід розширити

з вину ватців.

найменуВань розmири·

хлібазааоду, ;молокозаводу 1 ІJСОмпресориоІ стаицІІ. Реконструкція 1 капітальвий ремонт ОудвикІв ооt­ йmлисІ> харчовикам 111' три рази дешевше від спо­

.

сно . в теплу, суху пору року і якісно. час уже упущено . А виконкому міської на ро;:1них д-епугатів слід бі.льш суВоро

1 ·ва 15

ту й оиОВJІеВІUІ ародукціІ :колектив фабрики зумІв без будівництва ІВових цехJв. Техиолоrічи1 лІв11 бу· 1KnminDnx ·ло змонто~о в .старих прИМ1щЄВІUІХ

Не кращий стан шляху і біля автобусної зу­ пинки «Завод» Торгмаш•. Тут великий рух ав­ тотранспорту, мабуть. дорогу

продовот.­

ти іх асортимент. Добитись 'rавого Істоівоrо прирос­

Скажете, що Ці дороги другорядні. Так, але й по них їздять автомашини вантажні і леrоюві. дня

Приємна иовиsа у

.ва - прJUJаВках

ТРудІввики · ЛиСИ':ІавськоІ хар'ІосмавовоІ фабрвив .за три останні роки зуміmІ втроє збтЬDІИтв ввпуСІС

д!л~щі, що проходить під

поруч

-

пlдвищевоrо попиту.

ту. Хороші. а не такі, як . наприклад .. вулиця Ку­ тузова, особливо .на

Лисичанська

чнх маrазивtв з'ЯВВJІВСЬ аскравf коробки з ,мармеа&· дом, зефіром та 1вшимн ковдитерськими виросмамв

Ніхто заnеречувати не стане .. що хороші шля­ хи продовжують

мож·на 6у:ло переконатися.

ТlВЛН'ВИіМИ іграми...

ді?

Час упущено

будиику

метни·ми тан.цями І заду· . шевними nk:в.ІІІІи, rумо­

не знайшло матеріалів д'ля ремонту та робітни­

А. ГРИЦАН, А. КАРНАУЩЕНКО, М. СЕРГІЄНКО, А. ЛАЗОРЕНКО, Ко'Іеrари.

'міського

ви·

1 святкоtІа яку зро­

били Є. Грядунов та О. Сторожук. Музичне оформлення <аечора май­ сrrерно провІв В. Семе­ нещ. , керівник вокальноінструментального анса~ то.

Неабияку кулінарну майстерність · продемонстрували жІнки. Солодо­

щі, якими вони · nригоща· ли друзІв, nрикрасили б будь-яннй смтновий ст.іJІ. Оrже, аІіЛJКування з цІ· кавнми

.JІІ()ДЬМН,

аромат· ·

- ІША

'ІЗА зам'lст.ь алкоголь· них .напоІ·в , атмосфер!! ра· дісного nІднеоення 1 добо рози'І1ІІПЮст1 яло доброму

все спри­ настрою

учаснНІКІВ вЄІЮра.

. · ~

Н. · ЧЕЮ.:РИЧІРІСО.


сНОВЕ

10

ЖИТТЯ:t

ЖОВТНІ

Вигода--двостороння цех; у · якому зроблено цей знІмоо. знаходиться в

оелі Ккяжнчl . Rого про­ дукція радІодеталІ . ск.лз,д.а'RНЯ ·я.ких не потре­ бує ІІНС'ІЖОЇ ·КВалІфІ~ацlї спецІа~Істfв. Чому саме .в . селl? С?дtть самІ . Значна чаС'l'ИНа княжичан внІжд­ жає ка роботу на промис­ пІдприємства

Св РВJ138ІНО- ,

чому _ радгосп у д'Ні на· лрутеяих сіЛЬСЬНQГОСОО· дарсьних кампанlй вико·

тя в полі.

Іще

цtвниновt надати попеrше· ну роботу за СІ'!аІЮм здо · ров ' я. Але не завщди і не

кожному

на.

Ось І

в

цьому

трудиrrься.

·

як

·-

5-6

ц~в

Звичайно, є в кНІЯЖИ· чан і свої проблеми . як і у будь -якій "но.вtй справІ . Хоч завод і ;виділяє необ­ х~е обладнання . бу~і­ вельні матеріали на роз­ ЦJНJрения цехового ви.роб­

чОJЮвtк . НачальН'Н'ком цьо­ rо цеху став теж нняжича·

.нии Ф~ір Павлович Кор- . чаrа, я~ 24 роки їздив рр Києва на робо'l'у.

-

гово·

рить вm . є можливіаrь частину людей маштуна­ ти тут же, в селі . При-

однак

стркмують

все

низькі

ще

тем-nи

ЦИІХ . JXJб~r з . боку радгосn-

більш,, ніж 1118 миву.Іоrо року.

цей

. .с

Високих показників у овоІй робОО"! добилась опе­ ратор машинного дdїния

корі·в Н, О. НЦрасюк. При

зобов'яза:ннІ 5000 · нtло­ грамm М'Олока вона надоІ­ .л.а вJ.д корови 5873. 5532

·

Переможцем

cтJi1Dioro

змаrавва

тварВІІІІІІІС1в

сПпосківськвЬ

сяц1в

кілограми

coцlaJtl·

за

ввйпиІа

бив

.від

ко­

маста.

.9 мі·

У сІJ'іохи працівникІв ферм хороwий дару: нок роковинам Жовтня.

брвrада

Цетра .Івановича Вупавеи­ ка.

.мопона

рови одержав П. П. Цюр­

серед

paдrocDJ

Roro ' колектив ввро­ на 474 товвв ІІІоnока

З. ДАВИДЕНКО, зооrехвІв.

бLЛьш як 110

cдpyroro х.п1ба•.

Найбільший DКJІац

НапередоАНі свята ~

І(овституцІ.І

~спу

Шборобв

«ГоrопtвськвІ•

рапортували

про

завер­

у

особистий

загальну

справу

потрудил.ись · на врожаю осІннь.о­

поля

~ЮІ!КИ четвераого відділ­

секретар

ка, де керуючим М. С . Немеровець . Тут в серед-

ськиЬ.

ціt

трактористи

'

аарrорІ'авlза­

радrоспУ

строни аа-rори

сГоrо.ІІІв­

завершили 1 сlвбу

механ1озимих

юуль,-ур, оснііЛ!Ьни цю важ­

ливу

робо'1'у

nочали

ще

nІд час СИJІОСУІВ8ННЯ. Ози­ мий .нлнн засІяно на всlйt

890

.

гектарах . · з НИ'Х

590

посіяно на зерно, peurry на зоелений корм худQ­

пОJJЬОввх робіт.

Вови

рудзи на

одержав­

верmІІJІН

ши ва круr по

486

цент­

иерів зелевоІ маси . Дu rромадса.коІ худоби вцба· ВО 11500 ТОВВ еОКОВВТОІ'О корму, що на 1500 тони

бІ.пьm~ плаву. На заготlмl нормІв від­ значИ'.1ІИСЯ

С.

механізатори

П. Сущен.ко. І. О.

сок та П.

І.

Но­

ШП'Ильовий,

~і виконали сезонне зав·

:н:ня на

1:;j0-130

про·

18. ~

н.ращі

агротехвічні

·

праці сельчан ефек'ТИІВНО

ощадлtіІво ти

винористовува ­

JІ.ІОДСЬкі

робоч.их ще

не

резерви,

рун

на

адже

селі

все

АвдріІвна сІUІадаввим

СЯТОК

сельчан

зможе

ни

rо .

за Во­

працюють

на

д1JІJпщі

ди

1:ю

ли Радянський Союз та Інші держав.и учасницІ Варшавсьного Договору. За ЗНИЖеНІНЯ ріВНЯ ВОЄН·

(Фото авtора).

nepeOyдова

деревообробного об'єднан­ ня, •Міських середнІх . шкіл .N2 7 І N2 8. ппемnтахо·

т'І nризводить

заводУ «Рудня• . радгос­ nу-но-МібІ·нату •Калнтян­ СЬ'Кий• . .ТребухІвсьної 1 КаJ11ИТянської середІ:І!Іх

ми

зультативності оборонно­ масової роботи . І вже с:ьоrо.щнІ , аналізуючи сrан справ в цехових

шКІщ.

ботt оборонних

Qдн8ІК сьогодні • доео­ д,.и'n>СЯ .констатувати й інші, ~аловтішні факти .

1

В багатьох nервинних ор­ виnад­

тнх. хто nустив оборонну роботу_ на самоппнв. Ок­

ків ІlР!УбиХ порушень Ста­ туту товарисmа. Зоктрема.

ремим необхІдно допомог­ 'ІИ в створеннІ належноІ

це стосується райспожив­ сп!Jrки. радгоспів •За­ rnла·внRР•. «Заоорицький•.

ма-rеріальноІ бази:

органІзацІІ .

!

ре-

первнн·

них організацІях, можна мердwrи . що більшості з них необхІдно докорінно

рО­

боту. Адже завдання, вн­ с,уtнут1 XXVII з'Шдом НПРС. в по.внlй мірі сто­ суються І оборGНИо-·масо­ вої роботи. як.а на окре­

мих І nідлриємс-mах, в гос­ оодарс'І1В8Х ,

організаціях

і

риС!І'ва

органlзації основа това­

сnрияння

авіації і флоту. кликані

армії ,

Во.ни nо­

sе.сти

широку

технічних

вtмано -

Іх обов ' я­

зок сцрият.и зміцнен ­ ню оборо-ноздатності кра­ їни , готуватн юнаків до · служ&t в лавах Радянсь­ кої Армії . Саме в цьому

l

наоолегливо

дІ­

д<Імагаютьс.я nевних

~хів

сереІДtніх шкіЛ . Оскільки в названих організаціях. го­ сподарсr•вах

і

nІдприємсr-

вах .вся робота до

цродажу

номLрнtО. ронного

зводиться

марок,

заКІО­

що ч-лени обо­ товариства

не

за­

ВИНІНІ говорити 111р0 всІ на ­

народУ .

напрЯМ'і

і!Мені Доку­ чаєва, імеНі Кірова, Ка­ лин1ІJСЬкої та Заварицької

crrpиsrrн

ст-1 А готовності примно­ жувати славні революцій­ ні } бо.йовt традиції на-

юrгь

· << Авангаm•.

пІдроаrаючого

по-колІння в дУСі

шого

. чимало

д:аволені такою роботою . І на СВОЇХ зборах ВОНИ ПО ·

знань.

виохованнЮ

ган!tзацІях

первинні

органІза­

ції заводів ппастмас, ·свh'· лотехнічоого.

виробничого

tрлілІ nробл~и прямо і В'lдв•eJYf<J. Що стосується paдrocny «Жердівський•. то

тут

1986 кІльни

навіть

внесків

за

рік не здали , забули обрати

ос­ на

минуJІИх звітно-виборних зборах ко.мітет перви•нної ерганізаЦії ДТСААФ. В окремих первинних організаціях занедбано об· лЖ

членів

до форма·

Здійсненню п'1зму .

доктрини

глООалІзму•.

товарисrв

гект;а.р

зернових,

•них

прогресивною

за

нологією ,

вироще­

тех­

. цього року 30 ІJРОЦеИТів

дав

•В!дцачу на н1ж

.вищу.

звичайні nло­

щі.

Долаючи примхи ~;vr·:>­ ди . механ!Gатори робд.'ІТЬ осе дл.я тогр . щоо якн~й­ Ш!ВИДПJе ЗВJrерШИТИ зби­ РаНІНя картоnлі, урожай

Якої скпа:дає біЛьше цен.ТtНерtв

з

3авдяии

200

гек:rара .

А. ФЕДОРЕJІRО.

xopowil

У населених · nyRiК'l'ax району набJІtНжаєтьсл до завершення нампанІя по закуп!Івлі в населення ЛИІШ{ів нартоrілІ , вироще·

ної в о,собистих пІдсобних господарствах

При

завданні

станом

ВЖе

тонн ному

на

громадян

5000

nрсьме

.

тонн

жовтня

' ЗаГО'І UІ3JІеНО . 4029 .крqх.малистої. дес.mь

При­

виконавчих

комітетів Рад уже слра·в-и­ лися

13

дооеденим завдан­

ням.

'

Особливо ycnlnuю про­ заго:rІвельну кампа-

вели

нію в

ципов;у оцl'нку Іх дtяльно­

ми

ст1.

жено зна-чну ударну силу:

еуворо

спитали

з

1

звав його nрезндент

радянськщ10

ну

виховувати

трудІвни­

па"І:ріотами

своєУ ВІrr­

стало

реальнЮrю,

насамnеред-,-зруч·

пп.аццарм

.ках . Тут визначенІ рубе­ жt nеревершили удвічі . Хороших резут.mтtв до­ сягли

також

.

ЛІточнівсь­

кий. Заворицьний, Богда­ н~~кий. Руднянський сільвиконкоми. Завдми _свQєчасно цроведенlй роз'· яснювальній · nідготовчій робО'І'І тут забезпечиJПІ збір і звезення Щrльб у найкоротші строки. Це й дозволило району Збіль­ шити

заготівлю

харчового

цінного

продукту .nро­

ти відnовідного · перІоду мицулаго рок у на декіль-

МОЖJІН.ВОІ

nроти Інших _ краІн Варшавського

СРСР та ор_rан1за.ц11 Доrовору.

ОдІНочасно це

1 сnосіб гру·

ar.p ec!I

бого

ВОQН•НО·ПОЛ!ТИЧНОГО

шантажу nроти антиІмпе­ рІзл1стнчних, нацІонально·

ВІЮВОЛЬНИХ СИJІ АJ>абсьНО·

г.о Сходу й Африки . Особ·

чизни. Щ>'ІПНТИ оборонау могутнlсrь :нашоІ Бать­

ківщини . А щоо все

це

НИЙ

сцрав, ЯК'ИМИ noвiiiDd за­ ймг'mся ПЕРШИНІ орrан'І­ заЦІІ. Bct ЦІ. заходи в кінцеtаму ,результа11 під­ пор.мкованІ єднаlй мет!

-

Рей­

тисячІ американсь­

32

kих s1йСЬІКовос.пужбовцІ23. ~риу ~ . розміщену на 17 вІйськових базах. ЯнІ ж .ціЛІ .мають на меті СnолучеНі Штати. зб1льшуючи свою вlйсь!«>· ву присуmкtсть в Gеред· земномqр'І? ДJJЛ Пентаго­

народу , кІІЮфестІПІалІ, те­ матичн1 вечори о.сь да· леко не ПОІВНИЙ перел1.к

к-Ів

сспис

-

щнт американсько! поп1-

ган.

пеж:у норм ГПО. походи по мІкЩЯХ бойовоІ J тру· слави

зосеред­

тики• . ян nишномовно на­

Широка участ,~ в мІсячниках вlйсьнових 1 ВІЙСЬR'ОВО - прик.п.адних ВИ· дів coopry, ~ача ком:n­

дової

даними. ·· тут

6-й .ФЛот США

пиво

н.аочно

це

видно

примадl Л!З1І, ДJВ1ч1 ставала

це tр~ени

на

яна вже об'єктом

американської агресії.

оборонного товариства иа СВ'О їх зборах nо.виниl даm nрИН•ІJ1ІПОВу ОЦіИКу робо­ т'! nервинних орrаиізацій, накреслити ш.лmси ХУ до· корінного rюЛІІпшення.

.

Під

приціЛом

Вашінг·

тооа й середземно­ морськІ держави союз·

ники США по

HJ\TO.

За·

океа1і'СЬ.К1 стратеги nиль­ но ~ть за всtма нопи­ аанн:я.мк

В. ЗІНЕНRО,

стрІm<и

ного номпаса

ronoвa мІського комlтету ДТСААФ.

нах ,

політИч­

в ци-х краТ·

намагаючись

nустити буДь-яного

підrотовqі

Семиполках І Лі'І"­

паси~

нарощу­

кm. своУ збройні сили в цьому районІ . За захІдни­

прин­

хипенн.я

200

•нео­

США

леннми темпами

маrаються

на

Імперіа-

Додержуючись но­

вомодноУ

оборонного то­

вариства, новоприйнятим не вручають квитки . Все ~ в кІнцевому резупьта -

ПОЛ·lтИка

америнансьного

nалеро-

сцра.ведпиву

Серед- .

цих в.имог

ПЕ~реш1(ОДЖає

т.ворчlстю. Важливо. щоб партійНі QРГаШВац1ї де­ тально розібралися в ро· дали

в

JІЮЮ'І'ЬСЛ позаблоковl - дер· жави . · Зростає рух громад, ськості за ліквідацію іно­ земних вІАськО'ВИх баз у Греції . Іспанп, Італії. на КІЩ>~.

ЛІІ.зму в роботІ ,'· жива за­ ЦІкаІ!'лена робота з людр­ Підміняється

небезпеки

земноМІУ мор'1 1 настуnне повне їІ усунення вислов­

ОРГАНІЗАЦІЯХ ДТСААФ

Звіти й ІВИбори в ДТСААФ-це своєрІдний КОЛек'ІИВНИЙ ОГJЩД бойо-

нара­

го району в зону миру 1 спІвробІтННЦТ'8а, виступи­

ДО ПОЧАТКУ ЗВІТІВ І ВИБОРІВ У ПЕРВИННИХ

.

широкоУ

Се,редІЗемномор ' ю ,

flИМИ на nеретворення цьо­

роботи І

М. СЕМИНОГ.

як бачИІМо. спільна . На знімку: Надія Іва-

НеобхІдНа докорінна . витос·гІ

З

nІдкрІл.леНІОю конкретними ПІРОПОЗИЦІЯМЯ, спрям6ва-·

сІUІадають бJІВЗько ста де­ таJІей за деиь кожна.

д:ити;ся недалеко вlд до­ мІів.ки. І користь від цьо­

висmІЧає.

успішно

своІй

тру -

скликанІМ

та НадІя

Стоndй детаJІей.

-

гектарах . Саме на неї у господарствІ покладають ,велицІ tНадії . Адже кожен

збвРаввs куку~

силос,

ганЮація ДОЗВОЛЯ€

кtвна Лис'еико

вlд-

крwrтя нової ді.ІШ>ни<Цl по пошИІВу одягу.- А це зна­ чиmь. ЩО іtще ·Не ОДИН де­

бl. За ~h-теНІСИвною техно­ Л·оr:єю зерновІ у радrосп'і

вироЩУ!f!атимуть

за­

іюказа-13,_ ЩG саме така ор·

· пропаrанду\ серед насепен· 1 ня військових 1 в!йсьн0'80-

М . .КВАША,

rоспу сАваиrар,ц• успІm· ио вести комппекс осlввіх

роботи

Первинні ДТСААФ -

губенко .

сирвив механізаторам рад­

Рік

То.n'іхи\ і В. В. Лося . . На рахунку ne~o 1200 тонн бульб, .цруrого бпнзьно 1000.

комбаЙН'ери К. Я . Ожин· ський . В. П. Захарчен,ко , В. В. ПС3ДНЯН, Л. 0 . Три·

3.1Іаrоджекtсть у роботі

зроблено.

усrановах міста й району ВЕЩе'ІЬСJ! вкрай незадо­ віЛ~но . .

го

У nеtх:nективі

ників . Та головне -~ поча·

тон

євро­

·ЦИІВіл-ізаціУ .

важливою інІцІативою про

r

з.робиJІИ .картоппезбирапь­ нІ екіпажі · М . Є . Гут.Я 1 Ю. М. Демиденка, М. В .

Добре збираНJ:rl

ШеRВІІ збвр8ИІUІ картоппІ на всій паощі. Вони на­ ,коп8JІВ всьоrо 12480 тови бу.пьб. Кожен rектар ВІІ­ дав в сереДньому по 160 центиерів крохмапистоt. Першими .У госnодарст­ ві викопали бульби тру­

цеНтне­

170

д<>бросу­

1

колясною

-пейської

перебудовуватн свою

ньому ко~н гектар в.идав

рів

жається

ноУ

ВІСТІ З ПОЛІВ І ФЕРМ

8

миру, дружби

с1дхт~а й Середземно­ мор ' я, яке по праву вва­

за деяь .

Н!ИЦТВа.

-

Гостру nотребу відчуває В НО~ ІЮЛ~ТИЦl, ООп1ТJЩ1

карбо'ВЗІН·

n'm:t>

по-новому

нt в нЩр1Gн<>маиітвtших иуточкu на.пюУ n.павети .

<rеТВер.та часrина· таних людей. Та -й заробІІrок у КІОжного mрацівнкка непо­

ганий

1_.1/jfRТR

Цjlt ВИ·моrа uучить е~ооrод­

цеху,

зараз

же.

JІ.RТИ

·правИJІо .

якому

Тепер

ма иожw а часом, мхе·

госrrодарстві·

т.rorдwrьcs тридцять

-

BJ30JI

одна де­

таль . Треба . ск~жімо . пра­

така 111Ожлав1сrь знахо· д,иrrься. А тут будь-пас­

шено органlеувати тут так званий цех підсобних у

І~РСЬКИЙ

РJІІС'То:вує людей дпл робо ·

в

СТОЛ·И'Ч·

ного .центру . НаАбtпьше Іх чиСJЮ 'мапrrоваке на Ки­ шюькому радіооаІВоді. А радrооrювІ теж потрібні робочі руки·. Тому 1 вирі-

nроми.сліІв .

З С'І'О.р.

СІЛЬСЬКІ НОВИНИ

8

ЛОІ8і

*

року

1986

св.оІ бази

1

влmо .

не

n

США

до·

вІд· на·

перетеорити

середоемооморські Jtійськові об'єК11И в

автономну

оnератиану

си~

на сот тонн. А от у Бобрику, Гоголеві, Княжичах , Жердовl. Калинівщt зануnівля лищ-

сrему , яка діє .н~ тІльки бе3Ко1І'І'рольно , але часто І всуnе,реч hrre,pecaм дер· жав, на територіІ яких ці

КіВ картО'ПJ/1 В СілЬСЬНИХ тру:цmнинЬв ВЕ\ІtЄ'1'ЬСЯ над· то nо:вJ.пь.но. У Гоrолев1, приміром, при завданнІ 454 тонни П заготовлено

оо'ЄНТИ розтаШоваНі . УсвІдомлюючи загрозу, sму яаляє собою авантюристичІІЗ політика США .щпя справи миРУ,. багато

всього

108

тонн. Чималу І середІЗемном{)рських

ще кількість лишків то.п.т• відnовідно

85. 74

кар-

кра-

ін активно ~тупають за широне 1 нонстру'Нтивке

89,

тонни необхідно за-

обrово.реНІНя nробле:м

роз-

готови:rи в.иконко.мам }{ра-~ р.ядІКи напруженості 1 зНИ ·

силІвської. ЖЄі>.Цівськоі, КаJІИнlвсьноІ сІльрад.

ження 'ВОєн:ної регіон!. ,

.

Л. МИRОЛАЄНRq.

,.

активносr1

В. ШАБАЄJS,

оrJІ.ІІДач ТАРС.


*

4 отор.

ЖОВТНЯ

1'() '·

Ж,И ТТ Я•

eИOtsl!

!)ОХ}'

1986

І

.

• сn оРт==============:;=::=======·=' (тренер в: Тарасов). Се­

Свято в Калинівці . Понад

ваJІІИ

в

Цtкаоо. що серед пере­ мо~ІВ В Цій ГруПІ ВИЯВИ·

лися

змаrав·

секції бО<~у. а нині" учн1

ЗВl'ООМ 1

над!ї.

л-еж: радгосnу-комбІнату ((Тепличний• в с. RалинlВ· цl. Прапори всІх, союзних реапублІк, жираві аф1шl, у

великому

залі,

-

чами,

все

атмосферу

став

гляда­

нагадувало

сш:>р­

вІ.днри-ттю

зі

личнИІЙ»

ніку»

ди­

Тут створенІ і уже

віддІлення з боксу

і

вийШJІИ

·

були

Доqре tвоїми дівська

Стеценко

за

nривітав

змагань,

а

Сююр­

катего·

коммщ.

22

зІ

перемогу

здобули

RRЯжиІЦЬкої

обов'язками судбригада. очолюва­

юнаки

мерни,

на

В

'l'НДИ,Відуальному

потаєМІНИІМ•.

11 ·fсто~~·ЬШІ'Й

су·

земЛ!ян'ів перемогу здобув предС'l'ВІВНИК команди Rа­ лин:івни.

району

ЛИКОДІИ.МерсьНОГО»Та 0. ді!Ч·енRа з Rрасилівки,

шої за

віІКовоУ всіх

гою

божерів молод­ групи

краще

виступили

коман­

(тренер

мадС!ЬІІ<их

хеєв).

н·а

до

·

юнацького

. користані

в

ува­

· роз­

які

спорту.

гро­

засадах Л. Мі·

Непогану підготов·

~. ку nродемонстрували та~ нож юні боксери з ДСТ <<Сnартак» (тренери Б .. Лисий і в. Пальцев). а також ЮШіКИ з Плоского

чого

.Д.

з Налити. МІСЦЯ ПОДілИЛИ МlІЖ <;<>бОЮ

. в.

Рогальський

(Rняжи·

чі) та О. Жовrобрюх (Літ-

БЕРЕНДЄЄВ,

ronoвa

спорту

райспожввспІшси.

І.

СУШКО,

ХJворювання ян зрив

ту.

ності

нrовк.олиіnні·м середовищем.

ми.

у·мови

вової

для

сист·еми,

перенапруження

що

нерідко

ження

фізичної

виникненню

антивності

невро­

зни­

кулЬтJУрі. Фізичні вnра~JИ виявляють регулюЮЧИЙ і ЗЗСІПОКіЙЛИВИЙ ВПІЛНВ на нервову сис.тему. Постійні занят­ тя фІзичними вправамн і заrарт.ува.и­ ня СJІJІрияють вріmюваженню реакцій ЛЮ.ДИНИ 1 П~'ВИШjуЮТ'Ь стіЙНіСТЬ НЩ)· вово-псих!ч:ної діяльності. до рІзних подразників середовища.

протяrом

нічний невроз і розлЩфІання фуннції внутрІшні~ орган.ів. У таких людей спостерігається · неурtвноваженість 1 невмотивована поведінка. дратівли­ вість, зниження розумової п:рацездат­

нос.тl та Ін. І навnаки, фізична актив· ність, що ~ приро.цньо-бlолоr!ЧІНою по­ требою органІзму, nрекрасний за­

Фізична

себе

куль11Ура.

яка

стеми

ач.тивний відпоЧинок 1 загарто­

вування. В}{к.ористоВ'Ується як фізіо­ логічний засіб бQротьби. з неврозом. З усіх Іm.дів неврозів найбІлЬш по· ширена неБjрасrенія .. Причина її ви­

-

никнення ва!ГІ'аженнJ\,

сПОБАЯ

ro.

свіжому

яна

ЖИЗНЬ•

веде ор11а11

.•. ,,,

городско·

комитета Комму.нистИ'ЧесІЮй партJ!И 'УкраинЬІ. городекого и. районного С()ВЄТОВ нароДІНЬІХ деnу­

татов

Киевской области. (На ун.раИІнском. язЬІке) Реда.ктор Е. ФЕдяц:. . Газета вьrходит . с 17 апрелЯ 1937 года. Дни ВЬІХОДа: , ВТОРНІт, среда, ПЯТf!ИЦа, . суббота.

~роварська

за

дРУІ«ІРНЯ

9 20

Час. • т.елефіпьм

€.

сСпухатн у

АДРЕСА РЕДАНЦІ І:

255020,

Телефони: редактора -

ся. .... .

На)"НОВО•ПОІІ)'ПЯР·

ний· фІльм.

·

ва.

Людн'На. ЗемnІІ. Все. свІІr. 15.05 НОВІІКК. J5.IO '11епефLІІЬМ· сТерН'rорІІІ

УЧНІІІМ СПТУ. 3а'І'8ЛЬ'Н'а б!ОJІІОГ!я.

15 40

14.20

М.

ВІІіпьс-фаm-ааІJІ. 12.55 Аиrпиtська мо.

рt013НВ!.туІ> .

10.05

1.0.35, 11.40

~

О. ПушкІн.· сд)'б·

Те.пеклуб КИЯНІОН С11ЦедрІсть•. Кп.уб ~. 20.00 ВечІрнн JСМКа. 20.15 Нва.абутк-1 му:.~І ве•

19.00

'ЮрИ.

21.00 :211.40

НЕДІnJІ, І

І

S.OO 8.40 9.10

o6nacnt,

.ЖОВТНЯ

обпасноrо

уnравnіння

у

сnравах

ВИІІавництв

'

то..

9.30 10.00

БуДИUІЬНІИК, Спуоку Р·ВД1DІСЬИОИУ СоювуІ 11.00 Раш«>ва nошта.. 11.30 ~yes манр;рІанІІіІdtІІ.

С111ьсьне година.

Здоро.в'я.

·

Н<mІtН1И. Док. 'rеІІІефШьм.

·

На НQНЦерТІІІХ: ·НаіРОд• ного артиста СРСР EмlnJf ГІлепьса. 16.35 Із еtбрІІІІИЯ ДержфІоnь. мофоццу СРСР. КЬюропІ

15.45

Ко.

худоИQНІІ

ІВІШ& МооивtнІа. М!JяІнВІродна ПІІІІІОрамІо. МулЬІ\ІІ>Ільм.

18.00 18.45

18.55 сДЛR ВВС,

-~·

МузИЧНіІl передача. · 19.45 НоВШІи. 19.50 ТепефІпІ>м е>МИ,

м. Бровари, вуп. НмівськІ,

поJlІграфІУ

R80-.

Спава· с0пда.тсьиа. сЖиве слов~. Іван Фраtико І СВІ'Юва JОУЛЬТУ•

16.00

17.00

Муз.

~

фІльм

да.'Р:VЮ

сШсию

·•

~.

AiR!rytaJJЬН'8t камтера. 19.00 Кубоос Федер!ІІЦ'Я ФУ'І'· бопу СРСР. сЧОІJ!Іrомо­ І>Щ'Ь•, сДНІНІМ» (КН· tв).

18.30

20.45 На добраиіч, діти! 21.00 Час" . 21.45 МаіІtС'\'!РИІ гумору на рочІ!ІІfСІЬІООМУ

23.00

со.

ярмарку.

Новиии.

\

11 ЗАГАnЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИJВ ТА O&JIACTb 8.00 На 3&РЯ'~У. crraвaA!

ТепефІІІ~оьм .Довге вІ!Ц· ~~~~ у горах... 1 І 2 сер11. 10.30 РосІАсьІІІ& мова. 11.00 Р<хmовід'8ІЮ'І'Ь нашІ НО.

,..

рес~.

11.30 Із сна:р6Н!ІщІ

сВіІЮВОІ ~ К)'ЛЬ'!'У'РІf. Ф. ~

Шубеа>т. СимфонІя 1'6 9. М)ІІІьтфtльt.m. Че.мnІкJнат СРСР :J ХО· . кею. сДИ:н~ (Москва)

12.20 13.00

- '~СпармtК•. 15.15 с«>;цІдсrво ведУТЬ ЗНА· еЛішов l ие ПО· верну~ВСЯ•·. Те.поевистава. СРСР 3 ХО•

TOKIN\

17.05 ЧеМІПІіОІН!ат . иею. сСоЮІІ·• до.

сТорпе·

-

(Го.рький).

Адм·ІнІстрацІІІ, на,

nартІй·

nрофсnІпкова,

комсо-.

мопІІІСІоНа органІ3ацІі, вес~о копеитив •роварс.,_ коrо ДОКу гпнСІоко суму· ІОТІо а nриво,qу смерТІ !f011Иwньоrо nрацівника

комбінату, учасника В. ІІМКОЇ 8іТЧМ3НІІНОі. ВІЙНИ, чмка КПРС 3 :1943 року Івана м-итоаича ВЕЛИКОГО. І, ВМСІІОІІJІІОІОТІо сnІвчутnt рІдн- та CSIIMJioКKM ПО• кІкноrо. Ад!ІІІttІстрацІІІ, сnІпкова· вес~о

nроф.

органІ3аціІІ,

копектив

тресту

«БроварнсІІІьбуА'О ВНСІІОВ• пюють щире сnJвчуттІІ Інженеру • днеnет ч е р у торесту 11. І. Іван~око 3· приводу смерті іі батІtоІСа leatta Микитовича ВЕJ1ИКОГО.

1

ЮІЬЖКОВОІ

А.дРеса. друкарцІ: 255020. Ки'і~ька область. м. Вровари, 'вуп. Кнtвська, 1/И.

Копектнвм мІс~окоі дР'/· карн.ІІ редакцІі мІс ..край. Га:МТК

ВНСІІОВІІІОІОТІо ГІІИ• бОке СПІВЧуттR КІОІІКWНІ.О.

директору

nідnрисм­

ства ОІІені РоманІвнІ В. ІtНИІА :а nриводу ТRЖКОJ втрати ,:мерті П чоІІО• вІка Івана МккктоІІімча ве:пикого

154.

TOPI'iallt.

«АІІ;&НГАРА'" мус

ноі

Час . . РитмLЧіН!а гіМІJІ8ІС'І'И!Ка. ДІІ'ГЯ'ЧИЙ rуморкс:ТНЧ• ний журнал сЄрtІІПаш•. 9.20 41-й тrнраж сСПортпо­

1-03-76; віддІІІ у nартІАкоrо жмттІІ - 1-04-81; вІдnовІААІІь..м>rо с~кретарR, вІддІnу сІпьського господа.рства 1·02-t2; коресnоНдента мІсцевоrо ра. дІомовпеннR 5-13-91; 3~стуnнмка редактора, вІддіІІІа nр-мспоаостІ, пмстІв 1 на• сової· ррботи 1-04-81. · Київського

JІяпьІкова виствва.

Копемтмв

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

12.30 1'tfу3И!чинй кІоск.

М!У'JІІЬтфІлJьм. сВІзІІ1Т•. сЖа:рт?•.

сЛюди

принра~.

8.40

Чао.

Нмівська

12

t 2 ее·

8.00

·13.00 14.00 14.45 14.50

ЗАГАnЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

ротніОометражНІІ

вІД.

9.10

ФІ!льм с.JІише оцне ИШ'М'JІ•. Про 'НіО!рDеОЬКГОО м.а~р!івнJика І громвдсь­ кого дінча Ф. Нмюена. 23.10 Нови~и. 23.15 ДовІДкова мужба.

·-

сДозrе

roput•. 1

plf. 23.50 НовИІН'И.

На­

ЖОВТНЯ

~~

у

13.15 Доброго вам здоров'я! 13.45 НовИІНІИ. . 14.00 Ка'І'Р}'СИІН ІОв~. 15.00 .ceno ~ люди•.

му

Час. ТепефІІІrьм

ЛІУШІІR· у

21.40

11

Y~ltticьнoro те.

царИЦЬ•.

rюrбІА"&. 21.00 Час.

СУ&ОТА,

ТЕnІ&АЧЕННЯ

10.00' НОВІ!ІИІL 10.20 ~'!ІНа l'klorиecтJIRa. 10.50 ТепефІ:пьм cCn:yxa'l'И ~ь-. 2 серІя. ·

18.00

1З.55 4І'озМОВІІІ Про ПОІКЛJИ· JOa1fiiЯ•. НаУ'fІІОво-nопупяр­ . ИtІІЙ ф!JІІЬМ. 14.15 ДраМJа'ГургІя І театр. О. OcrrpoooьRII!Й. СІГрозІІІ•. 15.00 НОВІІІІІИ'. 17.05 Муз. фІльм сЛ)'dне•. 1 7 .ЗО сОлШець-маІІповець•. 18.00 сН& · землі кнrвсьКІй•. Іа!форм.ацоІ.йнІІ!Й вІІіПуск. 18.30 ЧеМІП!онат СРСР з хо. нею. сСокІп·• •Сnар­ так•·. 1 nер!д. (2 і З nе­ ріоди 3 19.ЗО по про­ гра.мd УТ).

М.

банду·

16 10

цИ1311оЬ•.

tюоезІІ,.·.

трІО

лебачеНіИR 1. ра,дІо. д.л.R ШКО'Л1ІрІв сАаб)'11'8о Щ)Qр•. 16.50 Муз. фі.іtьм сДуш1 моеІ

ро.всьЮІА•. 5 ·кл. Наш сад. Е111рwн учиrrепю. ПриірОДQІЗИ8ВСТВО. З· КЛt 112.30 ЗоологІя. 7 R/11. 13..215 Твоя пенІІноьR& бібnІо. тека. В. І. ЛенІн. сМате· рІ811ІІзм ' емn!рІокритІІІ­

11.05 12,1 о

19.05 >сОаІ'Г

Концерт

НОІВІІІНИ.

ПРОГРАМА УКРАJНСЬИОГО

Ч&йікоВСЬ•

Ha.ytКOвo-noп)'lllfi'PIII'IU фіпьм. · 10.30 НІаіука І ЖН'М'Я. 11.00 Дж. Свdфr•. Сто.рІиІсв ЖИ!І!rЯ І 'I'IIIQpчocrrt. 12.00 Екран )"ЧJJI1'eelli. За· Г8111ЬІНІІІ б:опо.rІІя. ~ КЛ. 12.30 lcrro·plill. 4 кл. 13.00 Ф:тt~ка. 10 кл. 13.30 РосійІс.ьJІ& мова. 14.00 сЩо ти, nic, аа.цу-.

ф!Jп·ьми. 10.25 Док. телефІльм. 10.45 Свdт І молодь. 11.20 НовИІНи. 14.ЗО НОІІІИJНН. 14.5<0 е:л.ьськІ rориаонтц. Дон. телефІльм. .

Ф ЕДЯ Я.

П.

/

10.20 СІЧер!ІОН!ИЙ худ(»ки-.

Г!мн&сrrІИИІІ.

9.05,

·

МуtаИ'Ка.

Ю!ІЙ.

rл.!JнІкоаІ.

все

повІтрІ.

Редактор

підвище-

Броварскоrо

перш

В. MOШKU.I:S, ЧJІен-кореспондевт АМН СРСР.

не тільки нервове щ~ре­ але й триn •;1 психі-чна

трав,матизаЦія,

рекомендУ~

щоденні .занsrrтя ранновою гЬмнасти• кою з настуnним обтираНІНям чи дУ· 1.00111. Дуже корионі nрогулянки, ту. ризrм. фізичні вправи, Ігри, праця на

в

сШов-

20.4'5 На дrJ\ранІч, дtти1

. 21.00

Отж•е. JІУІЯ змltцнення нервово! си·

включає

обnруrнтовано

ди сидячих професій частіше страж­ МІЮТЬ НецірйЗВІМИ На ВіДМіну ВіД 'J:ИХ, що займаюrrься фrоич.ною nрацею або регул.ярно відщають Данину ,,ФізичНІій

нlльІ\'Ох тяЖІНів може вmшикати асте­

сіб проти розви~ку .нщрозів.

лікарі

систе­

ІМJ11Ульса.мн, що_ йдуть від nрацюючuУ сн·елетаюї мускулатури. Ось ~ому лю·

часно сприяє зниженню фізичної ан­ ТИВІІ:ЮСІ"і людини. ·Ці фантори значною сп~;няють

І сьогодні

н.ервової

бн загарrовуєт.ь.с.я. зарЩІжається тими

нер­

дить до конфліюни•х ситуацій і одно­

мірою

гі~нааrиною

гімнастика може нази·

і м'язами існує тісний зв'ЯЗ'ОК, а .цри фізичних вправах ІrерВОва система нl­

лрІfзво­

зів... ДосщДІЖ.ЄННІЯ nоказали, іцо

швидкої виснаже­

тве.р~mь, ща мІж .нервовою системою

Численна

і складна технЬка, широний потік Ін· формацtї, бурх.ІІ'Иве життя міст ство­ рює

t

(Авіценна•) вважам, що м'язів з бІ!льшим П!РЗВ.ОМ

ного спосооу · жйrІ'Тя спосrерІгається все більший ро~ив м1ж людиною І

.'·

8.00

організМjу.

вет.ися

ГімиасгИ1КІ8. Док. фiJIIwf. О. 'Rynplн. ОrорІінІаІ Ж>Іі'Т'М • ТворЧІОСТІ.

19.00 АікТУ'а.J11ЬН18. ~a11t1epa. 19.30 ЧемцlОІR&Т СРСР 3 ХО• ІfЄІ(). сСокІл.. сСПар. 'I'Вilt•. 11 І ІІІ .ерІоди.

8.15 ДО!К. фІ:rіьм. . 8.35, 9.35 Му3ИКа. 7 кл.

Гtnnokpaт. Гален, 'Аб-~лl Ібн Сіна

діяльності внасл!дон її перенапру­ ження. Так. з розви'l'·ком науково­ техШчяого nрогресу і змtиою сучас­

JООВ!ІJ. косиця:•.

НовИІКИ.

8.00 8.15 8.35

ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА OjiJIACTb

ної дратіВJІивост.і

вищої нервової

ФІльм-концерт

1 8.3()

у

ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ . НА .КИІВ ТА O&nACTit

СІКрН1МІЦрОДМ8Ш•·.

:іІІ

Ф')'Тбоnьаd ornwд.

~И'ІНІОІf

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗfJА

вІІЩС:Lк~• · 1 серІя. 22.50 Н·о.ВИІНJИІ. 11' ЗАГАnЬНОСОЮЗНА

РАДИТЬ ЛІКАР

вчення про нев­ розглядав це за­

22.45

ЩО

81.20

ІСО• Об·

nac'li. 20.50 На добрІІІНІч, .цІrги! 21.00 Час. 21.40 Телеф!&льv сСп)"Х'ІІІІ'И· вІдс!·~х•. 2 серІІІІ.

·17.45 ПІсеНІНе мереЖИ'во. 18.00 Вnеред. орлsтаd

21.40

райспорткоІІІіте-

Фізкультура проти неВрозів Основоооложни•к рози І. П. ПаDІЛов

ЮІ

но-

СаJмодІя.nІЬНІL х.удожИІ1 леК'NІ!ВR Бо.п:иисЬНІОУ

нм•. В·цробНИІЧе об'єДНІІІН·

ПінчуК'ОМ Друге 1 третє

ки).

по

вІдповідно

перемоrа за с

дзю..,цо.

tиструитор

з-айнЯли

3 ЧИІГачем. ТелефІльм с1с'І'Ор1ІІ

-18 зо М·уа. фlnwol. 19. G<O Аюrу8L!І!ЬН!а ~· 19 ЗО 4СО!НІІlчнJі кперие'І'ИІ>.

16.35 юкоnрогр!ІІМ1а сУ сВітІ Прещ!В'СНОГО•. 17~15 сКQЛектИІВ І п'ятирtч.

перше і третє І!fіСЦЯ. Серед даопризовників

fіухі·вці, Ве­

ликій Димерцl. Семипол· ках. Богдан!ІВці. Тут ма· НJуєтьс:я відніРити філіали ДЮСШ 3 бон~. легкої млетИ'Ки, футболу, жіно­

·резуль-

сама•.

а.лог

7 Кл.

еЩ>ІШІ.

І.

ха~ния'•··

. С.Д!пюоь

23.25

сІ!ІІ8,

~··

ра.

16·50 СІНаук.а 1 ч~. Продо. воІ!1ьЧІ!ІІ прогр&МІ&: пошун резервІ.в. · 17.2() Ж~рн;ащ сВІТЧІІІ3ІІІР: Ді·

12.00 Мо.лодІЖНІа стуАІя сГарт•. 12·45 ТеmефІльм сДаJІJеИІИА голос зозулІ•. 2 ct!<plя. 13.50 новин:и. 16.00 Н<JІВНІПИ. 16.10 С~бІІіий ДGВ!ночои.

гос:пу .«ГОГОJІі-ВСЬ.КИЙ», М. р 6 в У анни з радгоспу « е-

Ве.іmк1 можливостІ не ви-

ди RалиніВRи (тренер Л., Rова~кий) І Велиної Ди.ме,рки

стаВЛІR'І'ЬСя

шmку

молоді найкращі

. Myзmra. . 11.0>5. ФІльм-ІЮн:церт

-

третІЬому

команда «Торгмашу».

тати :в А. Грабаря з рад·

Серед

НовИИИІ.

18.00

, 2/21.55

)7.415

' 16.00 Н<JІВИІНН. 16.10 Срібний дзвІінІаІqок. 16.30 ФJІІІьм-коІЩерт сПtсия

10.00 Новини. 10.20 ВиробІШЧа rІМІНВІСтика. 10.35 ШІfЇJІІьИН'Й екран. 4 Кл.

иш<оJПІ·. На дру110МУ місцІ. rrредста~ооки Великої Ди·

УКРАtнСЬКОГО

НОВИІИИ. ТА!ІЛефІіІrЬм cCлyx.arnr у, ІВЩсіІнІuІ•'. 1 Сер\11. 11.30 О. Арбузов. сВІІ'ІІ;)'В6тІ•. ВиJсте,ва. У перервІ

тєnЕ&АЧЕННЯ

ИИІІС._ aepwr.

3еМІІІЮ

10.00 10.20

зл:І'Гає

2>1.415

11.55

-· 22.45 СІ.О·

.1

ntррисм~.

час. ТмефІіІ!ьм

12.35 <КІІ.реm.ська

ТЕЛЕ&АЧЕННІІ

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО

середньої

високу оЦІнку спецlаліс· т~в і глядачів. Але, на жап1Ь, ще не в усіх селах належною

.ttl у свІТі!.

sші

перн.нщrві серед призовної

з

3 творів 01' Д<Шуха•н.я•на• В КQЛОНІНОМУ БуднІШУ спіаtок. В nерервІ 22.30 Сьогод·

311111•

пе-рервІ

.ПРОГРАМА

ПОЗ'ИЦІя•.

21.40 НО<Нцерт

тe.ner~

гоДНі у світі.

юяли участь в змаганнях,

nройшли на висок.ому рівні 1 здобули

-

У

Tene.

~мтесь моподІ ШDемаrrографІстm. КО· J>О'І'КІОМ1е'11Р&ЖНІ худоокіtJІ фІлJьіми cBiзwr•·. сЖІІ'рт?•. 21.00 Час.

учас·

листи

Час. ВІЮІ'УІП ор~у' JХІ· . СІЙСІЬНИІК ИІІІРОдНІІ'Х ін• струмеНТІів ЦТ і ВР. 2а.оо Cnopri!IВII'& програма.

11:1.40

грам ою.

Серед

сОС()(5ж:та

не.

НІІ'Ж'И

cepllr.

rn.oo

. .

ЩІІІСІІ'М.

18.45 СьогоДНІІ у СВіТІ. 19.00 ·4;Вирішується на міс· цІ•.

КОП•

о~-

21.00 21.40

жури ат.

суддя

реапублінанської

Змагання

тонку тантику l техніну бою, на велину радість

.

прогnа­

рії Л. С. Rоварський оз­ найомив nризовників та д!огrризо·вни.к.ів з їх про·

кої категорії майстром апорту М. Миронцем з Великої Димерки.

ринг r.>ихов.анець місцевюї секції Руслан Гончаров 1 браварчании Діма Мель­ НИ!\. Поназавши більш

свл­

3

19.30 НоВИІНИ. ' 19.40 ФІіпьм сЦиіrаІнІсьие

НОВИІИИ. , РосІйСЬИІа мова. сМеJЮД!l екрана.... Грає ЛеJІІ·нградСЬЮІЙ концерт· НИ'Й ОраІ!ЄСТ.J> ПІД керуваИ·, • НЯІМ А. Бадхена. • 17.05 ФІіІІьім сПр!W'ОДН Толі ~fО'К~.. 18.15 сСnізДружнІсть•.

райвиконкому Я.. А.

ників

на су.щцею рес.публі'Rаш:ь­

на

змаrанн:я

ви

В.

сnраа3илася

краю.

альта

МуJІІьтфJm.м·. СьоrqцкІ у свІтІ. СІ!Lриеft'Орення•. Btдno·

від! чів.

·

15.55 16.00 16.30

оо вІдбул~ на мІському стад1онІ. Застуnник . голо­

тех­

врученІ

15.25 ШсінІІ кубаm:~

незаба­

ЧайкОвсьни-й .. для

ром.

18.25 18.415 19.00

НОВИНИ!. сПереmреио пра.кти· кою•. Док. фІnЬМІН.

14.30 14.50

мою коМ'ПJlексу гпо. во­

сТеп­

( « Ron.oo»), А. ' цову ( «Сnартак• ).

легкої атлетики. Першими

кож

комітету

~

•Теnлич­

ний».

перемож­

«За, кращу

хто

А.

церт

11.05 НО.ВІІІНІИІ.

сТиж·

викону_ватиме

рис.

18.00

.АJсметова.

щенний обов'язок нес· тиме службу в лa~tctx Ра­ діЯІНJСЬноУ Армії, буп:и та·

Гринцеву (спортінтернат). Ю. Вербицькому ( ((Трудо­ ві резервИ»). С. Дзинзиру­

споJхnюМІмексу радгос­

діють

цього року

радгоспу-коМбінату

тячо юнацької· спортявноУ шкоди Броварсьної рай­ ради ДСТ «Rолос» на ба­ nу-комбінату

ром

ЦТ

Час.

Весеп! cтapnr. Teneф!Ju,м сТьота Ма• р~. 2 серdя. 10.30 KOJЩepr 3 творІіа Ф.

В йЬ•ГО проrрам.t.

боти з тими,

ЇХ

ПРОГРАМА

Про ·иацІО·

И8І1ІІЬІІІІ8 СВ/1'1'0 І"Ірс~оноt . ш~r. 16.f5 Новини. 16.20 С. A~Rcai!toв. · OroplmeВ жmтя 1 творq<)С'І't . 17.30 сНо ІспаиІІ•. · Kfllloaa.

. 8.40 9.25

крім полІтико-виховноІ ро­

~ра,цує

црофслlлкового

тивних змагань. Це яскра­ ве спортивне свято було присвячене

публіцl.

цем Всесоюзного ~рнlру, а так9Ж є круглим віДмін· ником у навчанні. Спеці· альні nризи дирекції 1

ринг

великих

ІВНЛраDД~И

Особ.л.и:во

·

15.40 сПаА~.

І 3АГАnЬНОСОЮЗНА

· 8.00

день nризовника•. який 'nроводився у наmlй ре.с­

своїми успlхамн. учень 7 Масу В. Лаврннець. який

спортивному

заповненому

ЗАВЕРШИВСЯ

Матушкін. · Вони вистуnа· ли тут перед своїми зем­ мками ніби з творчиrм

Гостинно зустрІв слорrr­ сменів новий спорткомп-

црапори,

місцевоІ

спортlн:Т.ернату В. Лаври· нець. А. Матушкін, В.

Вперше ІВ. областІ прово· дилися цІ змаrаивя в сіJІЬ· ській місцевості.

спортивнІ

вихованці

п·ятниця, 10 жовтня

мавбутні -ВОЇНИ

В. Хл:ааrов, В.

Довrунь).

нях райради ДСТ сRолос• з боксу серед юнакіВ.

Вро·

СІЮрrrlшериату

(тренери

сменІв Rиівrцявв виборю­ вали першість

· J!!РедставнН'К.И

варського

ІРВВХ СПО,Р~­

130

·Змагаписн

ред боксерLв бІлЬш стар­ шоУ віІ«ІвоІ групи домІну·

а

P&Nocny ГІІм6око

nрквоАУ

смерТІ

су.

nередчас·

електрима

госnодарства

АнатоnJІІІ

Олександровича САВІНА І .внсповпюс щнре cnt• чу,:rтІІ сJм'і І рідним· nо­ кІнноrо•.

Копектнв ааготксінторм &роварсІоКоі райсnонен всnІпнм вмс:nовпюс сnІв. чутт11 робітницІ 3аГоткон· тори О. Г. Карма3мнІА 2 І'І'J)ИІІоду ТІІІККОЇ втрати смертІ П матері Папажим ПамІвни.

..

Коп8КТМв ааrО'rконторм &роварс~окоі раЖnожкв­ сnІпкм rnмбоко сумус 3 nриводу с.,ертІ кonMW• ньоrо ~ітнима 3аrот­ конторк

К. П. ДІДУСЯ І вИСІІDІІІІІОС щире cnl• чутnt рідним І СІІІК3ькмм покІАноrо.

ЩО

tн,~~.екс

61285.

Друи офсетинй. Обсяr 1 дРУ1Ю&аНІІ!Й аркуш. Тираж

14010 nрнмІриикІs. За<МОВІ!ення·

Nl 4875.

#160 1986  
#160 1986  
Advertisement