Page 1

---І

15 (85)

J'iY

Рада IIapO;~HiIX: КО\IЇ['йрїв Сuюау РСР і Нен­ тра.1ЬНИЙ KO~ll1'eT 1:3 КП(б) . вважають за головне зав­ дання колгоспів, мтс. радгоспів, земельних органів,

НЕДІЛЯ

4

партійних і радянських оргаНізацій у 1945 році 8СI'­ :мірне підвищення прожайності і збільшеННJI валових зборів зерна та інших ci:lJ-,СрRогосподарських про·

БЕРЕ3Пff

194;) ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАИКОМУ КП(6)У ТА

РАЙРАДИ ДЕПУТАТШ ТРУДЯШИХ, КИ!ВСЬRОЇ ОБЛАСТІ ___________ ____________ ... _,________ -~

р.

Ціна 15 коп. ____ ....

~==~.

~

дуктів. ____

~b

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

3а дальше піднесення сільського господарства

Пjдгатовленими

ЗуСТрі нема веснян попередньому номер" мірне Підвищення врожай· вnсТеА: колгоспноrо . села і На ПОЯСНИТи таке становише ну сі вбу .Р6~янська Україна" НflПРУ І 110СТі і ЗnіJlьшен"я валовил напруженнІ зус и .llЬ вСІХ KO)l3акІнqуl'lТЬСЯ ЛЮТиЙ -Rи' У ко ГОС l' о:) 11

І<увала ПdСТЯНОВУ

I~ аДftаРКо-,І

б

.

З ()РIВ зерна Та

і

і

нших е ль-

і

.

госпнИКів. nрtщ вииКlв

М'і'С'

І рІшальни

Й' М'СяЦh

ПІДГОТОВ-

ЬК ї

л

." ПНИкК'В

і18В()РИЧ-

му СОЮЗУ РСР і ЦК ВI~П(б) і СЬКОГОСDоДарСЬКИХ продук- І і ра.lгосаlв, спеllіалісті. сіль ки д() Rи",JДУ В поле Поqа- ~a о q;РТІЛl Ім. ІрОВ8 тепеР Оро план роз.итку Сільсь-; тіВ'. сЬкОГо госоодарства. !ток сівби зовсі\t близько" ли~я ГО' п~та-~они н:полег~ кого гоеПоДilрс18З В 1945 ПnСТ8ВиВJllИ такі заВДlІнНЯ. Доля майбутнЬОГО вро- \ В кожніЙ області, в кожно-! С'RБО ту ь Я ДО в rНЯнul році. ПартІв і уряд нашої Раднарк()м Uоюзу і ЦК ЖаЮ, забеаuечеНRЯ краІни му раЙоні, в кожному кол-І І пИ. і т і . \ . мтс' r 10 заси 1а80 иос 8· документ: ВКfІ(б ) наміТилИ it ко"крет- ХJl160М, іНШИМ ПРОДОВОЛьст- roc н, . 1 раДгОСпІ треба ний оВН матеріал. Насіння е-

КраІНИ уХВаЛИЛИ

веРШО['ЯАНО'і ваги, В я ((омУ І Ні заJЮДИ-яК здіЙснити

ЇХ ВОМ, а

Д~,J1И оціНку уСПіхам сільсь- і на МіС.ЦЯІ і забезпечити даль Р08ИНОЮ

ПРОМИСJlовості-си- ще баг~то зообити. щоб У е . б '. ! Р '!ищене, ВИРІШ\ Е 1 ЬСЯ

вже в('~оз P0\'HНl ЗVСтр1ТИ

fieCHV.! ж

п

'"

ВNНО я.о"роJ (;хо-

• Є

І

.

кого rOCl10AlpCTBa за МИну-' ше шднесє>нвв СРlьеького тепер, у процесі підготов' В Jha-нl!. порозі ПQтр!б ~ТIx HaCl.~"1I р зних голИЙ Р'К і на:мігилИ б(JРОВУ І госпфдаретВа КОЖНQМУ кол- ки, коли створюються llе но поТроїти ЗУСил~я на рр_,ро уНІ kУ~ЬТур. програм, робl)ТИ партlА.их І гоrпу 1 радгоспу, кр'аТни В \ РЕ'Думови vсПіШН"ГО прове- МОНті TpaIO(lpiB і ПоЛЬОвоГо .. ОН к~~ю перРводИТЬСЯ .ре .. і радвнських оргаНlзаціЙ,зе- цІлоМУ. Постанова партіУ і деНнЯ Сівби, ВИl<онанН.ІІ всіх :!наряддя! Не гаяти ЖОАНО " Т IЛЬСЬКО~СПОДіаI'СЬf{(). мельних органів, К"ЛГОСПіВ,

,

.

~

б'

уряДу Є конкретним, вичер- ІНШИХ ПОльОвИХ

ро lТ.

В

И-

Го

дня,

..

ЖОАН01

ГодИни

го

У

нвент;) пя.

l"Ов'Л

20

од ли

ПnЛ:!··

18

і

.

б

мтс і РВАГОС8іВ на пей рІк. п·ИМ ке"jвництвом для ро рішальними ПИТаНнЯМИ тут С'!'воренні насіR8Их фондів. і ~ .~ т плу~ В, OPIH, У ВаЖКИХ умовах віЙНи бп Ти f(ОЖНОГО праціВНИRа с піДготовка І праВИJlЬRе піАготовці Н8сJннЯ Аn сівби І' К ЛЬ иваТОРІВ.. . КОЛГОСПИ, маШRнно:трактор Сільс-ькогосподарськогО ВИ- розставлення сільrькогоспо- 3а Р ершення Обмо~оту РроТя~лова ('ила 1 ~щtгната

ні стаНЦії І раді'ОСПН краІни роБRицт>'а.

PdA

3аоезпеЧИЛ8 торіК про.,

ВелИКа

ведення сІвби у більш CT8~ РОлЬ

У

дарських каАрів. забезпеч,'Н ЖI!Ю з на.сіннИХ

і

зДійсненнІ

можли- ГоСпаХ

України.

ОПе-' ПЕ'редана пО яктах бриrllЩJМ

плану пjВіДопоМIЖНИХГОС(lОАартсв раціА, QчнщеННЯ.ССJртування/'

Лі строки і при кращіЙ якоr.1 сIльсы<го('J]одарськихx ро Добротним на,іВн1ІМ, С806 ті польових робіт, Ніж У 1943 біТ, піднесенні еільського часниА і ВИсокоякіСНИЙ рероці. Більш орГаНізовано гоrпОД8t,ства ЛеЖиТЬ на пар MVHT тракТорів і сільСЬКопроведено збиравня, досяг- 'JіЙНИх ОРГІніза!j,і.RХ, рад.н ГОСПО1l8РСЬКИХ машин, л 1...нено піДвищеннЯ урож,йнос СьКИХ і ~еМелЬНВ х органах rOTOI!«a всієї робочої худо Ті сіЛЬСЬКОГОСПОДIlI)СЬКИХ ва КоJlгоспах МТС і рад: би, загоТіВля та вив~зення

КУЛЬТур, Що дало

ДіЛЯнОк, І ДО неІ збруя розкршлена і

ВіАповіДальна вя в('lх колгоспів, pa.llroc- форсування обмінних

Be('HRHa

УТIИРеН'1 10 CTa~aHOA(,b­ на п')СіВАі Ких ланnк ВИСОКИХ ) рожа!~.

і перевірка йОГО

Jkoc,i-nсь що повинно за. якІ в.зяли H~ себе с,'піаЛlС­

беЗПечИТИ кoJлГоСПи і paAГO(~-1 Т(!ЧНl зобов ЯЗаНня І бnРЮТh­ пн Rисоконкісним НасіннЯМ. rя за вИКРнанНЯ Їх. ЛЗНJ{ОiJі

Виконання плаflV Р()3вIП- з КоЛ!' СПНИl'~МИ ~aHOK ЗI1-

ку сільського ГОСОоДаствз! ГО.1'ОRЛЯЮ~Ь МН'цевl доБРИВа.

ва поля та. городи місаених в цьому роЦі

ніСТЬ збільшИти В9ЛоЗИЙ ::І6ір сі ... 6а ПРоХОДитИме на УкраУ добрив. і державні 3аготіnлІ зерна, ні в 1М"В ,х ПО"3нОго вИЗВоЧи вre Гаразд у НаС

3

є оДнИМ

3 16f':HO

3

ТоНН &урин:'го

D

найважливІших ВоЄННо-гоС· ПОСЛІIJУ і 10 ТОНн ПОПllу_ подарrЬJ{ИХ З1В4ань Dадян-' Прреводить~я ВиВоЗка в цо­

каргоплі, ОВОЧіВ, буряків, ЛАННЯ YKpaTIiCH~OЇ зе мді , В цими піАГОТОВЧИМИ робо- СЬ"иХ і партііінИХ організа.j Лf>дГН(JЮ

бано!)ни, JJьонсволокна, олій у:МОвах дальшої віД6УА.ВН Тами? ниІ та інших сільськогоспо- соціалlСТИЧIiОГО Є'ільського ДалеfШ

дарських культур. .. Раднарком СРСР

uіЙ, земел,",них органіВ, КОЛ-· . ля під~ищеННI1 aгp~Tex­ ні· В тоП І час, госпІв, МТС і ра и.ГссПіВ, І нІЧНИх ЗНаНЬ бриrа.'н. рІ n та

\ господ"р(тва. зруйнованого І як МашинНО траllторні стан- всіх праціВнИКіВ сї.1ЬСЬКr)ГО І лаюt.()вИХ оргаНlз(\Ва~о 8ГР')-

і ПК ні\lецькими поневолюваqаМ" ШТ ДНіпропетровської об- гnсподарства...

ВІ{П(б) о.собливо Jlідзнача- , Сівба й інші П ,Лпові РОбо.l.лаСТІ,Аав!ю

Реа~іЗ8ЦіЯ теХ~IЧн+' наSЧаНI'ІЯ Г рове'1е:

добре підгОТу- цього :Jавдання 3аЛежати~е, І ~O 7 ,.. занят~. ОПl1а1!ьо~аНl:

j

ЮтЬ ПаТРІ0тич.е пlднР.сеаВJI ти ПРОХОДИТИМУТh В УМІІВВХ вали Ве"Ь свіЙ

тr 8 КТОРНИЙ наСjjмперед, від усПіШНОГО ЗВl"рН нн!! п реДОRИRів t '~b­

колГОСІ?~ИКі В T~_ Іх допомог~ ДаЛЬШого ~,?силе~.ня допомо парК до польова Х робіт. а З~ій('веRНЯ планів в~~ня НоТ І ~"'l{oГO гo~no lIa[)~1I<a КІ· 1 '\'.

ЧеР80НlИ АРМІІ у спраВІ Ги ЧервоНlИ APMlI ДЛ.lю~та- "'оЛГоСпil утворили насінні ('lв6и. ДОК1аде:мо ж уСіх ~!lt{НИ та ронаг> ЬКnГо p~ остаточного розгрому Н!Ме ТоЧнОГО р·)згрому Ві)рога. І фUНЛfl і закіНчуЮТЬ повтор- зусиль, щоб КОЖНий КОЛГО'П' И(1~V ПрО ро If"pTafHIfI ('010· цы{хx загарбнИКів. Що знай Іl.паном СїJlЬ('ЬКIJГОСПОДClр-,,,е очищення та перевірку мащиннr'-тракторна станція 8ЛIСТ.ИЧН ОГО 3Mar;JHHCI ПО ~.a·

шло свій

ВИЯВ У ТоМУ, ЩО ськи. Х робіт перt' 11.(\аЧсні 8118- н'сіНня на

кОлГоСПИ багатьох областей Д~НнЯ і АЛЯ

і республік з почину

кол- СТеЙ

західних n6Ла- такі

Укра1НИ

посівнІ ~KOCI'i, радгоси і 1I0Поміжн~ госпо-! ВОЮВ<lННі високих ВІЮЖЗІВ,

півдеННі

об laeTi

.ак дареТ80, ВСЯ YKpJJЇHa в ці

положення про

р:{лянаы<,' 'І З:JПоріЗhКЯ, ХерСОlJська та ЛоМ\/ з ЧеСтю ВИКОН'JlИ .По- оплату

пОlI;1'~I'"ОИУ

~oaЦI, "І lРИМlрни!)

г?спникіВ вИзВОЛеної ВЇА партійні і зеМеЛьні органи Кіровоградська дуже віДr.- clBRi плаR •. Саме на ЦЮ M~: І СТIJТуТ .С'~hського'~по!tареь­ RІмеЦЬRих загарбниКіВ Укра Цf1Х 06лаС1'ей зобов'язанІ 'І тали з Цими роботами. Не ту має бути СDрямовзнИИ коТ а )Тlлl T~ іНШІ Т&М1А.

JнИ, внесли в 1944 році до РаАнаркомом COII 3\' РСР і ПРИпустимо відстають з ни- ентузіазм. виКЛИКанИЙ 8 Ма І П,)Ч.lТО Ро')О ~ И ~ паf)НИ.КО~ фонду Гuловно.:о І{ o.~:aHД\ - Ц r<, • BK~( б) забезпе_ЧI'Тfi ор І ми і, з?крема, 3 піДГО'1'08КОЮ . саХ сеJlНнСТАа наказом Вер ВОМу ГОСПJ,ІІарСТ~1 Заr.JЯН= ваВНI( Ч·РВОНОl АРМIl вели гаНlзаlllЙНУ і вирооничу ДіІ робочо1 худоби, вивtoзевням/ ХовНоГО головнокомаНДУЮ-IП~РIllі П"РНИI<СЧ'1 paM~ на ку кіЛЬкіСТЬХЛіо<t, нартоп.тТі (lOMOrv

селЯРсЬКим

ГоСПо- гною H~ ПОЛЯ колгоспи Жи

Чого Маршала Радянського СJнНЯМ paHHhoT КапусТи пля

та і~ших продуктів понад ІІаРСтВаМ у піАготовці до томиРСьк( ї. п;JлтаiJсы{JJ і' СОЮЗУ товариша СтаЛіна, вирощення рОЗсаДи. ~a()~T() уста.Оllлені плани .аГОті- веСНIІАоІ Сівби, їі провеАен- Х?рківської областей. присвячений 27-м рокови-l ГНоЄМ 50 ра.", ~J\Я посІВу Ін' нель).

ні і виконанні інших Сіл.сь- _ В багатьох райОнах Укра- наМ Червоно~. Армії, ТОЙ ен- ШиХ ГClРОДНlхєr:;РVЕЛЬТF~нD,ко ~ни за1'риМуЄТ_СЯ склаДаН- тузІазм, що ИОГо пОРОД1f{У І .М ,

У цьому роЦі партія і КОГОСПОАарських роБІт.

УРЯД станОВЛяТЬ перед кол-

ГОСпамИ,

Нее Пе збільшvє обсяг ро

ня

виробниqо

- фіuанСОRИХ КJTb у раАЯНСЬКОМУ селі колгоспів і плЗНіВ блискуЧі Dеремnги Червоної

радгоепаМи і АОПО біт У І'fльському ГOCГOД~PCT планів

міжними господаРСТваМи на ві і vскладнює, наснмпереD, Вf>СНЯНОТ еів611. Так, баГаТо підвищеІІі

завдання

заВДанНя BeCH~H()I сівби. ПО

оr.пах Устим!вського раЙо· бути npoBf'AeHa Зра3f\'ОВо. областях ну КірОАОГрадськсої області ВСЮ могуТНЮ силу соціаліс-

ПоСівна П.JIОЩ~ ПОВИННа бу- всІх без ВинЯтКv

ти збільшена По РЯДЯНСЬко РоЗШИРЮЄТЬСЯ посівНа ПЛОЩа і

му СОЮЗУ на 8,1 МЛН. гекта рів. Разом 3 тим .Рада НарОл'нИХ Комісарів союзу рср j ЦентраJlЬНИЙ KVMiTer l ВКП(б) вважають

311

ГоЛОН

.

і

."

кульТ~Р·

~ТсПlшне

змаганнЯ

ланок,

рівни\(а~и поацівниками .06- і. ре'!'еЛЬНіше

І

>

ВИходу ливості

І:ІевіДК.1"ДНоСтl ВИСОкиіі урожай!

it

6 ' виконання цих підготовчих (ПеРl'д~ва бl ... б ро т дО вееняч01 СІВ И МоЖ 27 JЮТОГО).

ЛютОrо

на лИ

nіВАенниА захіД від КеніГСfiepra R<іші війська, в реІультатl наступальних боїв, ;\ ~Йн"ЛИ нЧсе.1lені пу н к r и І'рюнлівnе, Вервегев,

КЮІІ~Н, (}ттен, Фрlдріхсхоф. Війська 2-Го

Лем-

:містами

3ВЕДЕННЯ

lIойштеттіll

СИЛЬНИМIі

опорНиМИ пунктами

.,~

d

,

В'Н

роботі

ои

...

ОО'

n "any",

.

ш м

зв ао с р

л

ри и

В своil% повсякденіНl ро' боТі ТоВ ГриНЬКО М рівня­ ЄтьСЯ на бlЙЦів-фРОНТОRИ' Ків і доміГСЯ

Штрайт-

р.аиоНl

в

МО Д (' 'дче ИХ qле 'ІВ к лЛО О.ВІ Н Н О ГОСПу.

ЛЮТОГО

і І ВУРХОФ, Шпарзее,

Прехлау-важливими B Y 3J1a-!і ціх.

ми комунікаЦіЙ і

ЗА 28

8"к

н. ичк: п ави ви oBylН Иб ·

«Радянської У[(раїли> за

Від Радянського ІНфОDмОІОDО

ОПЕРАТИВНЕ

28

авторит~том

RиВf'рШеНН8 нЬк·)_ Не зваЖаЮЧИ на свій

'0

Нlд, п.аРТJИНИХ радянських в ПоЛе на веСНЯНІ рО оти, ... I~.б· І .. і органlзацш у Н,,,;.) РОЦІ Все- при Мо lЛ1JаЦJ! ВС х можли-

Прnтягом

і

КОРИСТуЄТЬСЯ серед рибалок

U цих ЛаСнИХ ІраАпнних оргаВlза- ПЩГоТОВКидо виходу В по.тте, о 'лии j" й б б n ХІ при зраз· UШ ус t'l Сер озноетf, ваЖ- спрямуємо на ороть У за І пр л д

ВиКоНанНЯ

орга- ковій підготовці АО

>

БоБРО~ИЦЬКQГО раАону На тичного

ВРЦЬ

ПоШаноЮ

Збільщуються також вИМО- ЧерніГівщині пієІ роботи брИГад, коЛгосПіВ, МТС і Погребського рИБОЛОВРЦЬКО ГИ щодО пlднесення врожаА ше зовсім нр, ПОЧинЗЛИ. радгоспІв, раЙонів і облас- го колгоспу (десна- 72-Dlч. ності сільськогосподарських Тільки неРОЗУМіННЯМ ке- тей спрвмуємо на швидше яиА ри'іаЛКI Михайло Гри"

. }"r"II(' не завданнSI колГОСПlВ,JVl ..І. з8ВД<IНl> можливе

раДГОСПlВ, з('мельних

Рибалка .стаХ8НО­

у КОл- АрміТ. Сівба 1945 року має

Бр.:елау

TOro,

ЩО

ви·

МИнулі

мі·

На ІНШИІ ділянкйх фронту роt)ниче завдання За ІУ квl!р -ш~кавня Рf1Звідппк\в і В тал 1944 р. та місцевого сяці виконав на

liаШI ряді пунктів бої

161 процент,

здаRШИ понад П.Пан 5 цеНтоборо:ВlИська І!ели 601.ПО. ЗНИщеН значення. 31 27 лютОГО на всіх фрОН н("РіВ риби. За перевиконз.н­ . ' і .ання ПРОПlвника, в xoДl ТаХ ПіJ.5ито і 3Rи ево 29 Ні _ ня ПЛ8ну тов. Гринько! КРІМ

нИ Нlмuів У ПомераНіУ, а та- r ню ОТоЧеноГо в МІСТІ угрупо~

r оттесснаде,

~o,~~ 3 БОЯ:lіи 3аЙНЯJlИ ІІОН~l1l.RКИ" оволоділи nРИГороДoJМ . Щ оСНоВНОГо пайка та ІНших ?О ІншИх .аееленИ~ пункТіВ К.'ІtИне-ЧаНlII, меТалУРГіЙ- меЦЬКИІ ~aHKIB. У ПОВіТРS: І продуктів одержав 32 І<Г. Білорvсько- 1 серед НиХ CBopНlгaa, ГЛ8, НИм заводом IHB~pц, ГазоВим НИх боях 1 вогнем зенітноУ \. МУIlИ, 6 .JIітаків, продовжуЮЧИ ~ ХЮТТе, Нойгут,Айзенхаммер, завоДом і ЗаUНЯllИ 10 кварта- артилерії збито І. КУЗНЕUОВ,

го ФРОНТУ, наступ, 28 лЮТОгО

оволоді-; Грабау,

Гросс-Карцен6ург, лів.

противника.

і

rОJоиа І: гьра,'lll е. IlОГрllОИ


У РАДНАРКОМІ СРСР І ЦК ВКП(б) Ра",! НаРОДRИХ КОМІсаРіВ' за посІвами і аБИРJtВВW "ро· ~fiіЛJ,шення виробництва ПОАарСЬке зміцНеНнЯ мтс, ськиХ господарств завдання Союзу РСР і Центра~ьний жаre,забезпе'lИли одр-ржаННfI за(JаСаllХ чvстин ДО тракто- КОЛГоспів іраІгоСпів. віА- по плану сІльськогосподар

KO:WiTeT ВКЩб) RідзнаЧ81ОТЬ,! ВИСОк ,Го врожаю

зернових рів і СільськогосrlOД~РСЬКИХ н'ВЛеННЯ

ЩО колгосав,МТС і радгос- і технічних К\,ЛЬТУР,

виК()

Пи У важких умовах війни За-, НІЛ" 30БОВ'jj3'1ВНЯ ПО здаqі

беапе,чили в 1944 році ПРО-І .едення веснаноІ сівби у І б)льш стислі ~троки при кращій якості пОльОВиХ PI)біт. більш організована за

погіl:iНИХ

машин на ПРОМИСЛОВИ" ПіА- упорядкування при€мствах,

,озташГ)ваних

Сільськогосподарських про- , республіках, Краах і обДУКті!) деРЖаві. .Іаотях. Поряд g цИм, Рllдпаркоu Правильне Р"'ЗМlщеННЯ СРСР і Цен,"ралЬний Ко",1 С'льськогосrlОlаРСЬКИХI{УЛЬ тет ВКl1(б) вІдзначають що тур ПО районах і КоЛГоСпах

'увtlНfJЯ

в

Пло~

СьКИх і Тракторних робіт ни,

землекориС·

1945 рік;

.КоТJГОСПі!Х, від-

б! на оенові йставонлено'l

новлення Cop1oBOrO наеін ництва І посівів раАонова· н"Ми сортами а Також ро,· ШИРf'Н!lЯ пО. і.:!ів багатОЛіТ· НЇх Tra8, особливо в райо-

Ціf:Ю nocTaHlIBoКl сереА8ьоі врожайності зеРНОВIfХ КУль 1УР. заТRt;>РАИТИ заВА&"НЯ по ВРО)f(ЗЙНОС'l'і Оkремих зерно пчІ КУЛЬТУР, а також 8ав­

вершили збиран"я врожаю, радянсьКі, партійні 1 земель- 3 ураХ)і ВRННЯМ природних нах, визволених від НімеЦЬ данНя по ВРОЖЗйнnстІ T~X· дnби.пи~я DІДRиmеНRЯ ВрО- ні органи р"дv Областей,: та eK"HOMiqНlIX умоз (Зllбеа ких загарбfJиків нічних,О!JОЧевиJC, баштанних. жаиноеті сlль('ьк()господар- Krar" і респу~лік, особлИВе! печення ТяГ 'оМ і рОбоЧОЮ РаАа НАррДних К()МіrзрlВ кормових і ПЛОАово-яГіАНЮ

еькИХ культур, ЩО 3абе3"е ЧИ.ПО

збільшt'нНЯ

АЛТАЙСЬКОГО краю. НоВосИ

ваJ\ОВИХ 6ірСЬКОЇ,

Куйбишевської

силою,

наявностІ

8МСТ8.

якІ

ПіД(]РИ· Союзу РСР і

пер"роБJt,яють К()мітет

Uеl!тральний КJЛЬТУD. ПО "ких

ВКП(б,

Вимагають ність ціl';Ю

урожай.

ПОСТЕНОВ\'ю

не

зборів і деРЖ8ВНИх заГоТі У -'ЬЯНОВ~ЬJ(ОЇ оБЛастей Mn~ сироВину), правильне плаНУВЇА ПРnМИС.'lоRиХ на pJ<OMaTi8 3а 1 верджена; вель ;1СрН8, картuплі, ОВf)чlв, ДоIСЬt<oj" і 1'аТlрсьІиr АРСР; ВаННЯ Зд.ВА8нЬ колгоспам j 6t-:'}МОВНОfО f1иконаННІ B~·Ta. В} зат"ерД~ТIІ плЗи П()'Іак· 6уr'якіе, бавовни,

локна, ОЛійних

ЛЬонО-Во ,не забезпечи.lИ в

та

іl:lШИХ І вик НаНИJiI' ПЛ3и.1J

сільеЬКОГОСП()Аарських куль ГО~ПОДl1р'>ЬКИХ тур.

1944 році. радгоспам ЩОДО ВРnll,айнос н()ВЛеllИх плаНів Ін'р"б"ицт. лаА8ННЮ і HOB()){.V ОудівНИllТ­ сільСьКо JТі 'іЛЬСькогоспnДарГ'ькВХ ва траКТ()ІСів. сільсыгос-1 Ву ПаРНJlJ<ів і теп~ИЦЬ. По лі·

рОбіТ, а та- культур, відновлеННIl пору·

.0Ж ра.леж.ої ЯкОСті П(}JIЬО

Цих успіхІв сІльське гоС- ВlJх робіт І викон.нкя

шевих і з.провадження но

"о"8рсь к их машин. 3аШ}сних І сопосаАКОвиХ роботах, частин до 8И1(, кінно·руцно-

ЗАВ- "их сіВозМІн Із з)'без(]еqев- го реМаневту, доприв

актиВНОСТі

к()лгоспного Се- господарських

і робlтниrів

рад

ПРОд'КТlа І культур По

АР.ржаеі.

кращих

ПоПе- нп сіЛЬС"1\О~У ГОСП(IДарСТВУ

реДнВкаХ: полl[]шення сор

пафt прr'луКТіl!_

лянства. нР. відчуr;aє Н"стачі важли,,()ї в цИх районах

І.

01'0

Ilро

план

сlJlьськогосподарських

В ПРОДОВОЛЬСТВі. Колгоспни дnвольч Ї культ, ри, ак яра J<И і колгоспниці

ПnсТ.ЧR-

г) затвердити заnЛаННя АЛ;'

Вих ПлощаХ і ВРОЖаЙНОСТі на ПО 1Ивних землях, забез·

пеqиВШИ по~нС ня пі,ll: посіви земель;

ВиКоDистанзрuШуваНИх

...

д) при доведенні

до районІв і

роБІТ

СЬКОГОСПОДарських

Ра.111 Н"роДВих Комісарlв

план! в

кuЛlосUіs

З8-

безпечити розмlщевнr. (іль·

ПШР.НИЦЯ.

ЮТЬ р06іТНИJ(ам та інтеЛігеН

нИХ планта цір, поЛіDшеннк) ЛУJ(ів і пасовищ; районіВ і колгоспів пu пссів·

l'оеп18 а також ПоліпшеНRЯ Ра,ll:янськІ. партІПвl f зе- тоеого на інництsа по зЕ'р-' Рада Наf\()ДНИХ КОМ\С[\ РОботН' машинно Тракторних Мельні ОРГани респуБЛік, новИХ, те) НіЧНИХ і оноче- рІв Союзу РС!"' і UСНТРЗJlЬ. СТtl.нціЙ KpafB і ,БЛ!lстей С·6іру, Вих культурах 1 Травах. ВЕЙ Ko~iTeT Вl{П(б) ух ва· "Червона Армія на четqер У ал~. ПіRД"НВоГО CXOllV і ВсеБІчне організаційно-гос- лили: ToMV році війни, ЗавДЯКи Ka~aXCTaHa АО lV"ТИ-і\И ани

пІклуванню колгоспного се- жеНlJя посіdНИХ пЛощ І такої

роо·

ШОвкОВИНі, по звк,

1:1 і IладаНIfЮ субтропічних 1Чай·

ПОДарСТВО до"іилося на ос- дань По ПіАвищенню вро- нЯ .. правильнnrо розмІщення міКаТів, 8 та ~оЖ ВикоНаННі. НовІ ПіА8Нl1lенн. труд()вої ЖаЙНОСті Та здачі СілЬСЬ"n '·IЛь' bKorOC • ОД 8 Р с ь к WХ Планів пере н с,3іВ і постаqан

JlaH('TB&

\ веД~IІІIЮ

культур

ціТ ПРОДОВОльСТв(), а пр"ми: СС>юзv РСР і Центральний

1_ Затвердити п. с і в н у' СРСР витратити в l~Ц;) pr_ у по ·ній IIДПОпі,ll:нссТі АО площу всіх ,іЛЬ\,ЬКОГОСПО-! 11.1 3а рахунок Загального \ за'lровад;неIlИХ сіВОз~1ін і

ЧvЮТЬ нnрмальнуроботу за-Іlз & ГоJlnвне ~aBдaH .. 1l

~ай I!Ч5 рОку ио

словості сировину. забезпе-' КоМіТет

В'1Дlв і фабр~к • .акі БПГ 'ТОВ! госПіВ, ляюrь

')Збр.)ЄНнlІ

ЖеННЯ

для

ВКП(І)J

Вважають ДАР ьких RУJIЬТур

МТС раДі'оспіR

KoJl

зе

Наше і раАIІН"ЬКИХ

nрГа ·іЗа\lіЙ У

колгоспне селянство актив і 19~5 роЦі BC"Mif)He

кіВЩИН'Ю • ПрИаЄ ЧеРВІІНІй на та Інших

на 8,1

РО"у, кіННих

виплату

у! плану пере\ОіІУ до

за Р ОБJТН(;lIНОСТl ро60чоf СИ,:JИ

прокатНиХ

TOBCbKOl

1

СРСР

і

ЦК нЯ ЦЬОГІ) з:JIЦ·.ННS раДВНсь

ВКП(б} ()собливо відшача- кі

1 тЯГЛа,

Ли 'і . Пр,;сапниМll

культурами

РСР Оl . . j.;емих ко.~ГОСпlв Наркомзt>МІ!ві

ДІ,ЗВОЛИТИ

мілі,на (РСР в Межах

0,6

ЦЬО:\Іу

ECTOHCbKOr

З8твеDдже

11.

ПР8 підготовку

АРМії в досягненнІ перР.мо·· дар' ЬВ:И, ПР'Дукті8. Г~KTapiB. них видатКів иа ремонт вста ги над вnр 'ГоУ" (СтаЛін). Для УСПіШн')го РJ)за'язан2. 3атвердити по КОЛГОС- НоlІИТИ на \q45 рік Аиферен· до веr.іЯIИХ

РаднаРКtlМ

ниХ. а

пуНКТі'j перєвзнтаЖенНя тt:хнічними

Кl1ЛГО~П<lХ при М"":9. ЛаТВіИСЬКО!,

На 5,9 міліона l'еКТар в, По радгоспаs і lIоп()мі .кНиХ: ГоС

сіlItСЬКОГОСПО- ПОАilрстВах на

1\1

мілІона IІлати працівникам машинно- не Д"ПУ",)(аючи При

І екгарів ПРQТИ 1944

пl'1ВИ- в TOVlY числІ (]о

но 1 3 ПоВНоЮ свіДОМіСТЮ І щеннs вnожайностl і збlJiЬ СвОГО оБОв'я3КJ пе,'ец Бать·· ШеННя валових зборів зер

- кошторису Н рко м з е

BCЬOM'yIC~CP іl,6 Млн. каР:~lЗаН~.lтаRО:К з враХУВ}t!IНЯ.М НаЯв·

СlЛьrькому госпопарст у Із ЦШ на

f сп()ряД.' меЛьнИХ ОРГаНів, r1артіЙНИ1( збlл ... шевнJJ\VI

фронту

Під ур

П"Х, радгоспах. Д ІпоміЖIJИХ ціПовані Норми вIДрахув"н"

ПОЛЬН-

б·

і П~ртійнt Орl анІзаЦії. ГОСПодаРсТвах промИСЛОВИХ на ремонт тракторів, комбай

ВИХ р() 11

ют .. патріОтичне Піднесення колгоспи, \fTC і радГоСПи наркоМаТіl:l і селіitlСЬКих гo.~ КО,пгоспник1в та Їх ДОПО~fO- п()винні зосередити :"УСИЛЛЯ По JapeTBax План сіtlби ярих

нlв і сіЛ."СьКОГОСllопарrьких 1 РІ! ДНа рКО М СРСР і машин пО uбластях, 8tраях j ЦІ{ ВКП(6) з бон'.8зали ра.

OCTltl'l}qHoro РОЗ"РОМУ німе- J1ивіших 33Х.,ІІ:ів: Сівби ОзимиХ культур піА ЦЬІ<ИЖ 3агарбників, що ЗНаЙ :;абезпечення своєчаскої ~ рожай 1946 року. план аг

5 3ilтвеР,ll:IJТИ план сіJlЬ CbKOfOt ПОАарС:ЬКих робіТ у

гу ЧервонІй Армії у спраВі На проведенні таких найнаж- кvльтуР на 1945 ріК.

пЛаll республікаХ.

A~Нt'bKI, r.ap' ~~Hi І :-tемеЛЬНі

Ор!11НИ 3абt:J:іПечити СВIJ"час_ ну підготовку дО ~е(·НЯНої

тло свій ВИІВ у Тому, ЩО DiДГОТОВRи дО ВеСНЯНIlХ по- ротехніЧНИХ заХ"АіВ, ПЛаН Сt'Л-НСЬКIІХ, господарствзх СіВ:"И KOJ:rocniB, МТС і раД_ колгОсПИ багатьох nБJIJiстеи лЬоВих робіТ колГОсDіR, МТС Т,ttКТОРНИХ роМт МТС,план Л;,твlйськоl, ЛиТnв с ~ Кої г()спів Та оргс:нізоване про. і р"спу6ліК. з почину KOJI· і раДГОС!Іів для усПішного ур IжаЙliості 3t>рНОВИХ, тех ЕсТонСьКОЇ РСР і зllхідНих ведеНнІ ВеСнЯНОЇ t'іоби в

ГОСпнИкі4 flИЗ80леної від ні вИКона"Ня

державного Пl1а·. ні'~них

КУЛЬТУL> і

каРТОПJ\і,

,.ЙОНіВ YKpaїBcbRol",

61.'10

кращі аГроТеХніЧНі

МеЦькИХ загарбників Украї· ну сІвби ярих ку Ль' ур, під план насінництва овоче .. иж Г'уської ТІ МОЛАаlськоі РСР І при д~6рій як'сТі ни, внесли в 1944 РОllі До вищення як()Стl пС)лЬ08ИХ КУ.llЬТУР і кормових кор Р а А нар lt О м СРСР і робіТ.

СтроКи

П(»ЛЬОВИХ

фонду Головного Ко"анду- р{)6іт, пnліпшення аГРОтех- н~плодів. ПЛIiН залишеliИЯ ЦК ВКП(б) зобов'ЯЗ}'ЮТЬ ра· ,'СтанОвИт ... , що Оl:НОВНиМ ванчя ЧеРВ"80Ї А.рміТ Rели- вікИ 06р()6іТ'к .. Всіх сільсь·: насІнників багатолітніх і ОА JянсыL,' парТійнІ і Земельні завданн~м МТС € і8..lЬш~ Ку кількість хлІба. К8рт )олі КОГО~І10дарських І<УШ.ТУР і нолітніх трав. пЛаН зБИР:1"- ОРГаНИ ЛаТвіЙСЬКОї, ЛИТIJВ по іпшения ВIIКОРИ(;13IНіЯ та іНШИХ ПРОДУк гІв пОНаД пеJеАУСім, своєчасн~ про.: ня []риродни, сіножатей і зь :ьк 1Ї і ~C1'OHCЬKoT РСР. а машиннО-тракторного парку, установЛені плани заГоті- ведення весняної сівби ПС) клаАКИ силосу, план заклаД гакож захlДrfИJt районів Ук П'Авищення якості ТРtlКТОР· ВелЬ. і добре піаготовлених зем Ки П.,10дово-ягlдвих і ВИНоГ paIHCЬ~OЇ Молдавськ()Т і Бі- нИх р .. біт і ВИІ<оНаннg в

Раднарком СРСР і Цен-: лях, посів доброяк'СНИм на- радних насаА*ень пО рес лоруськоІ РСР забезпечити агротехніЧНі ст Ql{и вироб­ тральний КоМіТет вкп б) сінням і заl)еш~чення наJІР.Ж·; пуБЛІках, KpaSJx і 05ластях. ргаlJlзаційну і ВI'РОБНИЧУ lJичих зобов'язань IlepeA кол­ Бі.Дзначають ~НIiЧНj. УСПіХИ: НОГо ДОГляду з8 посівзми І 3. З,твердити плаН ПОсІву ,J.ОПОМОГУ селя~ським ~oc- госпами. мlсnеввх паРТІйНИХ І раДЮI_'

()сс6лива

уваІ а

ських організацій. КОЛГОСG- . році пови.на бути

в

1945

ЯРИХ і ОЗИМИХ

КVлhТУр

зверне-' Ці.1ІИННИХ, залlжних

ників і КоЛГоСПНИЦь, прагнв н8. на ВІІконаН1іІЯ завдань по ліжиих аемлях

пО

аодаРСтІаМ у ПlДГОТОВЦІ до

І пере- весняноl сіВБИ п Провеllен

кuлго['пами ні і викозанн! інших

2

ЗОБОВ'в3nТИ Наркомзем

СРСР, Наркомрад r о С П і в

сі.іІЬ- СРСР, РаДНI!Р. оми реСІ1\'б·

tlИК\R МТС І радгnспіІІ Мос-. ораниі й обробіТку парі! ~ рала, Сибірv. Поволжя і ськоГОСПОАарських peniT, СІ Лік, Irрай(оf>л)Виконкоми ЦК ковсЬКої КаЛіНіIlСЬКОЇ, Ів",- і піТl. озимі пО всІх раЙОнаХ КазахсЬКоl РСР. ,'і"акож відновиrи машинно t;О\l.партіЙ союзних респу6ні"СьКОЇ, Я~осnаIlСЬКОЇ, Ар ! СРСР, а у сХідних районах 4. З'ТВ"РllИТИ на ] 945 рік тр·.КТорні СТанЦIї ')'. органі- .• ік, крайкоми і о б ком И

Jcангелl-tсы<і,·. Кіровськоу.1 і під яру пшеницю, а також СCJбі .. артіСть ОДНІ'ГО гектара зувати роботу ма.ШJlННО·j(іН- ВКП (б) з.безпечити: Вологодськ"ї

обласТей,

а І на виконання плаву DіАНЯТ тракторних робіТ МТС у пе· них "Р"каТIІИХ П,нкТів.

також ВИЗВОJlених _ід иіме· Т$) ЗЯбу

8

КО.lгоспах і рад- ревові на м·яку

Цьких заГ8IJБНltків Україн ськоІ, 8і.ПОРУСЬКОУ, Мnлдав('b~('Ї РСР,КурСЬкОЇ, Орлов ('Ької ,.а Бр~нсЬКОТ об.тrаСтеЙ справі Dід.есення й lідОI'ДОвИ rїлJ,l'ЬКОГО ГОСПО,ll:а.р

ГОСпах ПООВ~Аення своєчасної підготовки TpaRTopiB, сіль СЬКОГОСПОАарсЬкИХ машин і ЖI'fВОГО тяГЛа колгоспів, МТС і раДГОСПіВ. підготов-

Hl~leЦЬKol оКуПаЦJI, не

баинерІU, мехаНіКІВ,

.v

'~:Ba. Раі.~БНИ, ВИ~.~О.IJсні від ки,. кад?і. трактор.исrі8, кем3Ві

жаюqи На яе.l\}{'lеЗhУ ШКоду. Аирів

тракторних

брига Gригад,

6 30боа·яз&ти Н~рк'омзем розuірі 39 JCарБО8'НЦ'8, ь СРСР, Нар':омрадг о с П і R тому ",исЛI видатки на ка- СРСР, Раднаrжоми рРс[]~бпітальний і ПоТоЧНИЙ ремонт лік, край(о6Л)RИКОНКlI~И і тракторів, комбаl4иів і сіль наркомати, ВКИМ YCTaHOBrтe сько!"оr.подар ьКИХ машин но п.лан сільеЬ!~ОГОСПо!!ар8 карбо .. аНЦіВ. ськиХ робіт ПО Р~,ІІ:госпах і 30бов'язати H~pK o~ Ф і .1.!.ОГJО~lіжни~ ГОСПО.4арствах: ct-JCP (т ЗIІL",ева.), RPIJ.l то-І а) відпОВЩНt) АО затвеРА· Го, Передбачити в

оран"у

в

бюджеті

женого uіrю ПоСтаН'в(lЮ Jl.Jtя

а) Cl-оЄЧlснчіі до6Р 1 якісний ремонт тракторів і 'Jракторчо

го реманеНту R кожній МТС і раА1осОі, а також ремонт і пі~готС)вку кінного рема­ неНТ,.., транспорту І упряжі в кожному колгоспі і раАГоСПі. (Продовження в

наСТУПНI)-

му номерІ}

заПОАіянУ сільсь!:ому госпо зміцнення I{oТlГOc.HHX: бри· на 1945 рlк 42 млн. кар60' республіки, краю і області дарству н!мецькими Заl арб гзд і Поліпшення ОРГаніза- ванців на капітальний ре .!tРржаВнОГО П.laн't Довести В І - - - - - - - - - - - никам .. , дорилися успішного па ПрацІ .JIaHO~, УПеряДку МОНТ БУ.lинКІв і устаткував· десwтиденГ:ий СТР(lк"о ра-: lНд[]овіАальниfi редактор виконання

плану

весняної вання о(\ліку праці

'·іВ'И, добре rlР',вели цогляд АУКЦії, а

В -и

02

також

й

про І ні

всемірне

мтс.

ДОJВОЛИТИ

ЙоніВ, радгосПІв, МТС, К()Л-І'

Наркоьнем(',вl' госпів кuлгоСПниКів і СеЛ.Н

8.

РУДЕНКО.

і9 ~ м. Бровари, Київсь<ої обл. вул. KIPOHa"~Друка'рня р~йгазети DСта.хаН08·~~ь'~~-ТеlефОН -рев.аКllія~2~3-8-.-Т-и-р-а-Ж-І-О-О-О-е-к-з-.--

15 номер 1945 року  

15 номер 1945 року

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you