Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ

,, С А

КРАІН, ЄДНАНТЕСЯ! Н1

153 (3855)

28

23 вересня 197 4 року заплановану програщ· роіJіт на борту наукової станції «Салют-З» повністю виконано.

ВЕРЕСНЯ

Ціна

Як

уже повідо~шялося,

метою польоту станІ~ії, виведеної на чrрвня, будо дат,ше опрацюнання вдоск а ­ наденої конструкції етанції, а також бортових r· иr:н::~~, апаратурн

р.

навколоземну орбіту

коn.

2

:

IIPOfPAM)r BtiKOHA.HO

СУБОТА

1974

Л Ю Т-3"

25

і проведення науково-технічних дослідженІ, і rкІ~пеrнІ~іІ'tІl'ів у пі,l;J­ тованому і автоматичному режимах подьоту .

Пісдя завершення основної програми робіт

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА В 1935 РОЦІ

У Uвнтрапьному Комітеті КПРС і Раді Міністрів СРСР На

виконання Директив з'іздУ КПРС, Закону СРСР «Про державний п'я­ тирічний план розвнтку на­ родного господарства СРСР на 1971-1975 рокю> і з ме­

XXIV

створення

кращих

для виховання

умов

підростаючо­

го покоління, збільшення ма­ теріаJІЬної допомоги сім'ям, які мають дітей, підвищення рівня життя радянською на­ родУ ЦІ{ КПРС і Рада Міні­ стрІв СРСР розробили і за­ твердили відповідні заходи по

запровадженню

допомоги

на дітей малозабезпеченим . с.м'ям. ~ Допомогу передбачається призначити

роЗМірі

1.2

і

виплачувати

карбованців

місяць на кожну

в

на

дитину до

досягнення нею В-річного ві­ ку сім'ям, в яких середній сукупний доход на члена сі­

м'ї не перевищує ванців на місяць. При визначенні ДОПОМОГУ

В

50

карбо­

права

СУКУ.ПНОМу

на

ДОХО­

Ді сім'ї будуть Ьраховувати­ ся заробітна плата, премії, оплата за роботу в громад­

ському

господарстві

в~ІН'• ~ ня ві;І І:тан­

доr діджень і експериментів . У зв ' ЯЗКУ З ТИМ, ЩО 1\ процесі ПOJlbOTY ВИЯВИ.lИСЯ , \ОjЩТІІ ОВі мождивості в роботі бортових rиrтРм, політ rтаннії в авто~Іатично­ му режимі буде продовжений.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

тою

2:{

ції «Сашот-3 » був відокремлений поnоротниіі апаріlт ~~ матРріа .lа\ІІІ

колгос­

пу, пенсії, допомога, стипен­ дії та інші грошові виплати, а також доходу від особисто-

го підсобного господарства. Робота по призначенню і внплаті допомоги на дітей сім' ям робітників, службов­ ців, військовослужбовців, тих, що вчаться, і членів кол­ госпів покладається на під­ приємства,

установи,

оргаНІ­

зації, колгоспи і військові частини, а сім'ям непрацюю­ чих пенсіонерів на органи соціального забезиечеиня.

Допомога на дітей призна­ чатиметься

і

виплачувати­

меться матері за місцем її роботи або навчання, а як­ що мати не працює і це вчи­ ться за місцем роботи, служби або навчання її чо· ловіка.

Одночасно із запроваджен­ ням ц:єї допомоги зберігає­ ться діючий порядок призна­ чення і внплати допомоги багатод;тним і одиноким ма­ терям, встановлений Указом

Президії Верховної Ради СРСР від 8 липня 1944 р. На виплату допомоги на дітей малозабезпеченим сі­ м'ям буде витрачено 1,8 млрд. карбованців на рік. Виплату зазначеної допо­ моги на дітей передбачаєть­

1

ся запровадити з

да

1974

року.

листопа­

Як дорогих побратимів зустріли калитянці делегацію Краківсько­ <:о воєводського комітету Польської Об'єднаної Робітничої партії, яка перебувала в Києві і цими днями відвідала наш район. На знімку: директор радгоспу-комбінату Б. М. БІЛОУСОВ (пер­ ший зліва) розповідає гостям про благоустрій нового житлового ,насиву, де живуть робітники, другий зліва перший секретар во­ єводського комітету ПОРП Юзеф КЛЯСА, третій краківський воєвода Віт ДРАПИХ та інші товариші.

(ТАР8-).

П'ЯТИРІЧКУ Зяб-під

ДОСТРОКОВО! ланці братів Хамбірів

у

весь

клин лі,

Заве,ршуючи иопання иа,ртоо­ меха:ніза•тори Пухівсьиого

ращгоспу

-

племптахороородуrи­

тора прискорюють

зяб.

Відмінно

оранку

тру~иться

на

трак­

торист Василь Марченко, яиий на сівбі озимих виконував норми на 120-130 процентів. Тепер, готуючи грунт піtд ярий клин

наступного

рон у,

він

дня вио.рює на 7-8 більше заІБдання.

що­

гектарів

Намагаються порівнятися в роботі з досвідченим механЬза­ тором молоді трантористи Ва­ лерій Шеверун та МИІкола Ше­ верун.,

які

лише

минулого

ку закінчили училище заці.ї і сіли за кермо

ро­

механі· машин.

Працюючи на тракторі Т-75 ІІ.'О­ змінно, зма[)аючись між собою, иожен виорює по 6,5-7 гента­ рів при но.рмі 5,5. По стільки ж

' щоз-міни

виорюють молоді т,раІК­ тористи Юхим Заїиа та Степан

Мииал.

Під ораІШ\у зябу механізато­ ри дають аміаЧ'Ну воду з роз· раху!!Иtу до двох центнерів на

гектар. Під ярий кшш вже nід­ готовлено близько 450 гекта­ рLв. Оранка продовжуєть·ся. На площах під картоплю бущуть внесені органLч:ні добрива то.рфо,гнойові И()Мпости. Механізатори

прагнуть

усю

зяблаву ораН!І{у провести в найкоротші

Вже декіль:ка рокі.в меха­ нізатори радгоспу «Руос8ІН·ів­ сЬІКий>> брати ХамбLри Минала Серг.Ійович та Іван СергІйович очолюють Л8ІНКИ ПО вирощуваІНИЮ

ТОП.Лі. Нин·ішнього літа за ними було зак.ріПJІено площу в 200 гектарІв. Змагаючись

між собою, колективи ланок усе робили для того, щоб вибороти внеоний уро•жай:

в стро.к провели садІння, об­ робІток міжрядь, пІдживлен-

ня рослин, захисти.ли їх від ШіКLдНИ'Нів і хвороб.

}{оли настала пора збиран~

ня врожаю, на nлощІ було виведено чотири комбайновІ агрегати. З перших днів роз­ горнулося дійове соцІалІ­ стичне змага!ННЯ між механі­ заrrорами. Високих показни­ ків добиваються колективи

агрегатІв,

де комбайнерами

брати Хамбіри, траІКториста­ ми Петро Іванович Пиль­

тяй та Василь Петрови·ч Со­ ловей У ці дні вийшов на

перше мІсце :колектив екіпа­

жу Андрія Даниловича

Ли-

що

член

Петро

Рільн.ики

в.І.дділна СЬІКНЙ~

стійловий

Рожнівського

ра·дгоспу дбають, перІод

4Літ.ківщоб на

н'агромади-

ти достатню Шльнlсть кормІв для громаіЦСЬІ<ОГО тварИШІицтва. Високи.х пока:з.нииІ.Ів добиваються колеитиви

цього

Онанійович

екіпажу

Рябий,

працюючи комбайнером на жюrnах, н.амолотив 726 'rolffi зерна., посівши в районі чет­ верте місце. Тепер він на других

жнивах

водить

трак­

тор і, як бачимо, разом з ио­ леитивом добивається внео­ них поиазнииі.в .

Яищо говорити про вро­ жайність, то пони що кращі результати має ланна Мино­ ли Сергійовича Хамбіра вииопує на

184,5

иожному гекта.рі

ценТІНера бульб.

В цІлому

по ра~дгоспу ви­

иопана картопля на

130

гек­

Т<фах . Працює чотари сор­ тувальні . ПУ!НИТИ, з яких уже надійшло .в рахунок держпо­

ставок 850 тонн картоnлі при рІчному плані 1400. Р031Іочали засипку на,сІнного матері:алу.

І. РЯБИП, секретар парторгавtзаціі.

• ЗИМІВЛЮ

Худобі-ситу

строки.

Г. АНДРІЄНКО.

кар­

І

товчениа, який зібрав кар­ топлю на 33 геитарах. На че<:ть його піднято Червоний прапор перемоги. Відрадно,

род'Них лу.ків. На сорока гек-

тарах її вже СJ<осили і зг,ребли в •копиці, а на 26 ге.ктара.х сШю дру.гого у·косу силали в

стоги. Є вже понад сто тоин цього .висоиоя:кІсного корму. ПристУ'Паємо до збирання нормових бурЯІКів, які виро-

збИральних агрегатів, де комбайнерами Іван ХаритоновИ<Ч Донгодьно і Василь

щували на 70 гектарах. За наЙІскро.мніuшми підрахунка ми на ,кожно:v~у з них буде

ста~ми КлименІКо

щонайменше иоренІв.

ЛеВІКо.вич

Ячник,

трактори-

Іван Гри.горови.ч і Микола Івано·

вич Лисенко. При нормІ

4,5

гектара кожний з дІВОХ екіпажів скошує щодня куну-

рудзу на 6-6,5 гектара. Уже закладено 2500 тонн силосу, буде ще 500. Важливим резервом у кор.

мовому балансІ є отава при 7

500 центнерів

Заготовлені корми переда-

ються по акту фуражи.ру. ВжJ1ваються захо:ди, щоб

згодовувати корми тільки добре nідготовленими і згідио раціону. Г. ПИЩАП, бухгалтер відділка.

!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~

УСПІХИ СЛУЖБИ ПОБУТУ Наш кореспондент по­ просив директора район­ иого комбінату побутового обслуговування В. О. Ковбасниеького розповіс­ тв про роботу служби сервісу.

- Нолентив працівників побуткомбІнату робить все для того, щоб .якомога ира­ ще обслу.говувати на,селеш~я мЬста І села. Між колектива­ ми цехtв, бригад, майсте­ рень та окремими працівни­ ками з перших днів . четвер­ того,

визначального

ну лось

змагання

за

розгор­

високу

якІсть і своєчасне викошmня

замовлень.

І таке

суnерництво сяць

з

приносить

зультати.

24

портували

місяцЯ в мІ­ вtдрадні

ре­

вересня ми ра­

про

дострокове

виконання дев' ятимІсячного вwробни.чого плану . Надали пос.лу.г населенню на 935 ти­

сяч карбованців. Це на

134

тисячі більше, ніж за відпо­ відний період минулого року. Шляхом ВІІІРОlВадження передового досвtду .І вдоско­ налення майстерності робітників

сійовичу, назвіть, буль ласка, який Із цехів йде в авангарді змагання. - Треба ві!ддати належне

трудове

досягли росту продук­

тивності праці на

116,8

про­

цента.

Володимире

Олек-

колективу

го

працівників

будинку

послуг,

житловому

ма.сив•І,

ново­

що

на

яиим

керує номуніетна Валентина ТимофLї:вна Царенко. Нолеи­ тив цей дружний, достроково освоїв проектну потужність і зараз щомісячно надає по­ бутових послу;г населенню більш я:к на 22 тисячі нар­ бованців. Там працюють до­ свідченІ майстри по пошит­ тю верхнього жіночого одягу

}{атерина Климівна Шпак та чоловічого Володимир

СергІйович Купцов, які здаІ01'Ь замовлення з першо! прнм.lрки. Останнім часом

пожвавилась робота в ательє ПО

ПОШИJТТЮ

взуття, ЯЮІ:М за­

відує ВІ·ра МихайлІвна Ви­ соцька. Завдання третього ~варталу

вони

ВИІ(онали

до­

строково і дали слоою до кlіИ­ ця мІсяця виготовити пона.д

план 150 пар модельного взуття. Зараз в основному

пІшли замовлення на виго­ товлення теплих жІиочНІХ чо­

біток та

чооовічих

череви­

кІв.

Самовіддано лектив

працює

кравецького

ко­

ательє,

що по вулиці }{иЬвськІій, де за;крІйником Василь Івано­

вич Шшш, СвітильнІвсь:кого і ПлоскІвського, де занрІій­ никами працюють Костянтин НасЯІНович ПроцеІШ\о та

Ганна Михайлівна Плашев­ ська. Усі ці колективи спра­ вилися З БИКОіНаННЯМ СВОЇХ виробничих завдань третього кварталу н і ше

на

десять

дні,в

ра­

стро.ку.

А четверо наших иращих . трудівників: майстри індnо­

шиття одягу Віра Васи.півна Нлішта та Нлара ІванІвна Гритченко. швець ВіІКтор Бо­ ри,сович Озадовськиrй, оодій­ приймальник замов л е н h комnлексного пункту Анато­ лій Федорович Лук'яненко вже

з

серпня

працюють

в

рахуноо 1975 року. Зараз серед побуткомбіНатів }{иЬв­ щини ня

за

роогорнулося дострокове

зма·ган­

вВІКонання

зобов'язань. І наш колектив зобов'язався ви;конати рІ.ч­ НИ\Й план до 15 ГРУ'дня.


вересвн-День

29 Виконуючи рішення

XXIV

з'їзду

XXIV

Номпартії

з'їз:ду КПРС та

України,

колеRти.в

БроварсЬ'Іюго експериментального заводу тор­

говельного машинобудування систематично нарощує темпи виробництва, все краще за­ безпечує систему споживчої кооперації тор­ говельно-технологtчним

нами

для

устаткуванням,

перероблення овочі,в ,

б езалкогольних напоїв,

маши­

виготовлення

автофургонами

для

пере,везення хліба, автокрЗІмницями для тор­ гівлі у сільсrшій місцевості, запасними час­ тинамн для хлібозаводів , во:дона·грівНИіМИ кот­ лами

ким

для цент~рального опалення та. широ­ а·сортиментом Т·онарів народного спожи­

вання.

За три роки і наше

мі ся ців дев'ятої п'ятир іч·К•1

8

підприємств о

випустило

лише

понад

план різної продукці·ї н а 2,8 мільйона к ар­ бованцІв. Ста,в ши під прапор Всесоюзно·го соціалістичного змагання . у відповідь на Зв ер-

На піднесенні нення Центрального Комітету КПРС до пар­ тії,

до

радянського

народу

наш

коле'Ктив

у

четвертому, визнач·альному трудиться з особ­ ливо великим ентузіазмом . Восьми:місячне завдання по випу ску валової nроду1щії вико­ нав на 103,6 процента, а по реалізації на 102,2 процента. Обсяг реалі за·ції проти &ід­

повLднаго періоду минулого року зріс на

6, 7

процента. Завдання по расту продJ'ІКтивності праці вwконано на 103,2 процента. Приємно від.значити, що в основному весь приріст про­ дJ'ІКЦії збільшився за .рахунок n!І.двищення проду;ктивності праці. Досягнуті успіхи це наслLдок широа>о розгорнутого соціалістичного змагання за до­ строкове виконання · державного плану і соці­

алістичних зобов'язань , за піІдвищення ефек­ тивності суспільного впровЗ!]J.ження планLв праці,

осооооня нової

виробництва щляхом наукової організації техн~ки,

вnровадження

винаходів та раціоналізаторських пропозицій. У ни.нLшньому році ми оавоїли виробницт­ во цілото ряду нових видів продукції : торго­

вельне устаткування <<Україна-74>>, вінця до діжі

«Стандарт»,

водонагрLвні

котли

«Н ІІСТУ-5 >> та інші. Виготовлені нові зразки

торговельного обладнання <<У.країна-75>>, ван­ тажопідйомний

борт,

які

в

наступному

році

буд~ь запущені в серійне виробництво. З метою скорочення

економії трудових

кисню, затрат

ацетилену

впрова.цжено

та ме­

Кі

процеси,

більш

ефективно

вико·ристовУ'ва­

ти сировину, матеріали і трудові ресурси. Наш дружний, добре згуртований колектив здатний вирішувати будь-які завдання. Біль­

ше половини чесного

виробни·чник і в

звання

ударни-ка

удостоєн'і

по­

комуні.стичної

пра­

НапередоДНі Дня машинобу­ дівника на Броварському експе­ риментальному заводі 9Торr­

маШ>> пІдбито пІдсумки

Ці. Застрільниками хороших справ, як правн­ ло, вистуnають комуністи і комсомольці. На районній ДошЦі пошани портрет бригади­ ра рі·зальникі.в комуніста Анатолія Маркови­ ча Остапка . Стол.яр цеху N2 2 Олексій Ми­

rання;

Переможцем

колектив

йоrо став

слюсарно-складально­

rо цеху. Тон у трудовому су­ перництві задають бриrадн, очолювані Г. Г. Апошнянськнм та Б. В. Петрашенком, які ви­ конують змінні норми виробіт­ ку на 180-170 процентів. da ними йдуть бриrади столярів та малярів, котрІ очолюють О. М.

хайлович Волков нагороджений орденом Тру­ дового Червоного Прапора, а бригадир маля­ рів Ка'І'ерина Васил•івна ВоЛОЩJR медал­ лю «За доблесний труд».

Ми гордимося rекож і іншими nередовика­ ми, такими як бри·гЗІдир штамnувальників ко­ і'іІуніст Володимир Петрович Рябцов, слюсарі Володимир Іванович Щербак, Григорій Семе­ нович Здоро.вец,ь, Леоні·д МарІювич Мозир­ СЬІКИЙ, токарі Пет:ро Васильович Мельничен­

ко,

іІеред­

святковоrо соціаліств'ІІІоrо зма­

Волков і В. С. Пелюхівська. На ник

знімках:

брнrаднр, удар­

комуністичної

праці

АПОШНЯНСЬКИй

Юрій Григо:Ро~ич Монятовський, Микола

Г.

Г.

(ліворуч);

кращий токар механічноrо цеху,

Володимирович Maлyrua, Микола Олексійо­ вич Антонов, Наталія Лаврентіїнна Красно­ жон, штампувальнИки Валентина АндрПана Веретельник, Ганна Антонівна Карnець, бри­ rадир слюсарної дільнИІці. МиJ<айло Наумович hл ебанов, зварни ки Ол ександр Микола йови ч

ударник

комуністичноі

праці,

комсомолець Анатолій МОЛ­ ЧАН. Фото В. Бенднка.

Мельниченко, Георгій Григорович Апошнян­ ський, заточушальни~ Андрій Іванович Кол­ ко, конст:рj"нтори Вячеслав КИ.рилович Бем­ бель. Норис Іванович Притула, <...:таніслав Ми­ китович Журавльов та інші.

Са.мові·ддана праця усіх трудівників забез­

печил·а н а·м визначну

пере.могу.

У другому

к ва рталі в соціалістичному змаганні з колек­ тивом· заводУ поропшювої металургії ми. за­ воювали першість. Колекти ву присуджено пе­

рехідНИ!Й Червоний партії

України та

йонної нам

Рад

прапор

міськкому Ком­

виконкомів

депут;з.ті,в

присуджено

міської та

ТІру~ящих.

перехщний

ра­

Одночасно

Червоний пра­

пор Ради Міністрів Унраїнсь<Кої РСР та Ук•р­ профрадн. Здобута nеремога нас надихає на ще кра­ щі трудові досягненн•я. Зустрі•чаючи своє традиційне свято День машинобуд;і•вника, ми

зосереджуємо

всю

увагу

які ще зустрічаються в нашіІЙ

на

недоліки ,

nовс.ЯІКденні:й

nраці, на виконання невЩк.ладних за·ВІдань

ВІдоаконаленню

технологічного

nроцесу.

no

З

цією метою проводяться роботи по розширен­ ню інстрУ'ментального цеху, будується діль­

ЗДОРОВИй

наrо обладнання, на

дільниця

устатковується нова маляр­

слюсарно-складального

Наслідуючи

цеху.

починання трудящих Моск ви,

розробляє-мо заходи, спрямовані на мобілІза­

no

цію трудівників підnриємства вищукуван­ ню додаткових рез єфвів пІідвищення nродук­

ханrооване повітро-плазмове різання ме"J.\алу. Поряд з цим здLйснюються інші заходи, сиря­

тивності праці з метою забезпечення достро·

мовакі на зміцнення матеріально-техні.чної бази (ро3Ширено інструментальне виробницт­ во, механізовано ви пуоо де,ревощитів) . Це да­ ло можливість краще механLзувати трудоміст-

того,

кового

виконання

зустрічного

визначального

директор

заводу

плану

року.

з мі.стов.ноrо

ЗМІСТОВНИй

ходько, столяреві А. А. Острян­ ку та слюсареві З . І. Гайдаю

ві,цпочинку

видано безллатні путівки в са­ н аторії.

Крім того,

машвно­

будування.

сімей

120

оздо­

ровлено на заводській ба,з! від­

починку над Десною, а 70 ді­ тей у піонерських таборах. Багато люби!І'елів ц'ІКавиос

труt_{ів­

ників пі~приємства. Лише з початку нинішнього року 128 працівни·ків попра вляли своє здоров'я у кращих здраВІНицях нашої країни. Пресувальницям З. Н. Світанок, С. С. При-

четвер­

І. АГАПОВ,

торrовеJІЬноrо

І

ВІДПОЧИНОК Дбаючи про здоров'я людей, адміністрація, партійна та профс пілкова організаці·ї заво­ ду <<Торг.маш>> ба,гато зробили для поліnшення умов nраці і

ниця по виробницТІВу дереоощитів, торго.вель­

мандрівок п.устни

провели

свої

в туристсь,к их

віД­

ІЮдоро­

жах.

Д. ТАТУР, інженер заводу «Toprмam>>.

ШЛЯХАМИ ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ Пав ільйон <<Машинобудувані приладобудування >> - один з найпоnулярніших на Виставці ня

передового

досвіду

в

народно-

зав оді в з рі зних промислових центрів р еспубліки . Багатьох з

Інтерес

них за цік авив вертикально-фре-

му · госnодарстві УРСР .

до здобутків творців технічного прогресу

справді

зе рний верстат з числовим про-

1

КПРС, Ради М іністрів С РСР, ВЦРПС та ЦК ВЛКСМ. Серед них

1 ний

-

київські заводи <<Черво­

екскаватор >> та електронно­

всеохоплюю-

грамним уп равлінням . Львівські

обчислювальних і керуючих ма­

чий. І це зрозуміло. Адже чіткий пульс вІтчизняного машинобудування простежується нині в усіх сферах народного господарства. FІого продукція це сучасні повітряні лайнери і ав-

мащинобудівники вперше демонструють його на виставці. Продуктив ність нового верстата при виготовле нн і деталей складної конфігураЦії · у п 'ять разів вища, ніж- в уніве рсальних .

шин, Харківський тракторний , Львівський конвейєробудІвний , Кремен чуцький автомобільний, Сумськи{і машинобудівний іме ­ нІ Фрунзе та Інші. У цих ко­ лективах розгорнулося дійове

томобілІ, вугільнІ ноІVІбайни і трактори, телевізори і веретати, металургійне обладнання і побутова техніка... - В ексnозицП, яка значно оновлена до свята машинобу-

Металурги з інтересом зна- змагання за дострокове вино­ йомляться з новими формовоч- нання завдань п ' ятирічки на ними матеріалами, зап ропоно- кожному робочому місці. Поча­ ваними Київським інститутоnі ла його бригада котельпиківnробл ем литва . складальників з Сумськоrо маА nоряд інший цікавий екс- шинобудівного заводу імені

дівників,

нуючий обов'язки директора пав ільйону Є. П . Дяченко, -

розnовідає

968А >> . Крас ива, ел е гантна ма- ціалістичної Праці І. Ковален­ шина. С е к р етар партк ом у запо- ком. rx приклад наслідують ти­

понат

а·втомобіль

представлено понад

рі з ького

за воду

-

натів. Серед .ннх програмним матичfІі

І

1700

-

вино-

експо-

верстати з

управлінням,

авто-

напіваFІтоматичні

комсомолу

новинки.

ків .

тужні відцентров і вентилятори, лебідки та іншу техніку. Машинобу­

кол екти ву створенням

плани

піДприємства нової

моделі,

автомоб ілебудівни-

виставки .

більш

еф ективно

за

своїми

<<Дати продукції біль­ якост і ,

з меншими

за тратами!».

-

Народногосnодарським пла­

1?.4 nроцента. При цьому бшьш високими темпами розви­

сувні

машини , які сходять

конвейєрів,

-

кра щої

ництва, відбуваються наукавоте хнічні конференції . Н а заво.-

к а ми пер едових підпри є мств республіки , новаторами вироб-

тепер

і

ше,

ном на 1974 рік , закінчення Є . П.

ди і фабрики промислових ц ентрів Украї ни виїздять п ере-

з

респуб­

У п ав і льйон! ча сто організують ся зустр ічі з представни-

дальше nідвищення технічного рівня і ЛІюсті .продукції. Облад-

нання

України випуска є шахтні підйо.мні машини, роторні екскаватори, nо ­

машинобудівників

ників

про

ремих машин. Важливим напрлмком в машинобудуванні є

сячі

боту

нії , електронні при..1ади та інші

ної меха ні.зації виробничих проц ес ів , за мість виготовлення ок-

<< Комунар~

Фрунзе, очолювана Героєм Со­

л іки. Девіз передових виробнич­

над

Рік у рік наша про-

<< ЗАЗ-

Ю. М. Лісн як ро з повів про ро -

лі-

мисловість збільшує випуск си ст е м обладнання для ком nлекс-

Донец ькиu машин обудівний завод імені Ленінського

дить груnа екскурсантів. Цскамн 1973 року були нагород­ секр ета рі партком ів , керівники 1 жені Червоними прапорами ЦН

Це дає з могу

ска зав на Дяченко ,

-

передбачено збільшити о б 'є м продукції машинобудування на

вається виробництво сільська­ г~сподарських машин, автомобі­

шв, обладнання

для

легкої 1

пропагувати

ха рчової nромисловості , засобів

дівники систематично підвищують якіст ь продукції. Десять типів багатоканатних підйомників, елек тролебідок та редукторів удосто­

потужностями, швидкостями , досвід nравофла нгових соціаліснапругаю значно відрізняються тичного змагання, мобілізувати

єні державного Знака якості.

від тих, що випускалися ще зовсім недавно , скажімо, п ' ять

трудящих на успішне викона"ння за вдань четвертого, визна-

увагу на цих та і ншv.х вузлових ~апрямках технічного nрогресу

років тому.

чального.

1 успішно їх розв'язують .

На фото: кращий виробничник підприємства ударник комуніс­ тичної праці слюсар механо-складального цеху В. О. ЛУКАШОВ

... М'яко

веде монтаж потужного шахтного вентилятори.

Фото Л. Сам·сонова.

о

2

стор.

(Фотохр он іка РАТАУ) .

о

ексnонату

о

освітленим залом від до

експонату

НОВЕ ЖИТТЯ

npoxoо

У павільйон! узагальн ено до-І

о бчислювальної техніки. Маши­ набудівники зосереджую,ть свою

Г. КУЧЕР,

свід підnри є мств , як і за nідсум-

Субота,

28

вересня

( РАТАУ).

1974

року

о


з;~

хрещення старший сержант Ниговський одержав у · Монrольськ.ій Народній Республіці, якій Ра•дянський Союз nодав ру.ку

ро.ку його; командира ОlфеМої І йора Нигонсь.кого за виявлену ІнженерН.о.'і роти 45-ої таІНкової особисту відвагу, мужнІсть 1 хо­ бригади, за уча,сть в Сталін- робрі.сть, ум і л е командування , градськ ій битві відзначено ор- що забезnечило усnІх дій вІй­

доnо.мо~и

nроти

деном В ітчизняної вІйни ІІ сту-

ськового піДроздіЛу, відзначено

японських мілітаристів. Бойову нагороду за мужність і героfзІм у битві в районі річ.ки Халхtнl'ол орден . Червоного Прапо.ра Іванові НитовсЬІІюму вручав у Москві Михайло Іванович Налінін.

пеня. Тут , на берегах Волги, НИІговського було вдруг.е поранено. Земля горіла, ск lль.ки оком 1шн ь , згадує Іван Федорович. ---:- Повітря пеnеповнилося суцш ьним гуркотом ви-

орденом Оле~сандра НевсЬІКого. А дороги наступу лягали далі, на Мінс ьк , Сувалки, Авrустов . Аж до кордону Радянсьно го Союзу, де радянські воїни в ідновили ПРИ'RОРдонн! знакк з гербом СРСР.

у

боротьбІ

. бухів сотень •. мін. В тому

І знову навчання. Тепеu уже в Мооковсь.кому військово~інже-

і тисяч ревищі

снарядів, бою авто-

ДО

:;и Ф Р Р .ІІИ -

Далі визволення Польщі, важкі бої на водних рубежа х

Ус я довоєнна біографія ІваФедоровича Ниговсмюго,

ПіДІПолковнина

.

Нові обрії, мрії... Ім не суди- час грози ; У а'І'аку йШли наші ло ся збутися. Уже через мІсяць 1 саnери разом з піх.отинцями. Я

зору укрі[!лень Ненігсберга. Та вже ніщо не могло зупинити на­

ТІІЇ n 'ятир і ч ки . В го сті .10 .lі ­

І ва н

ступ у

точківціn ІІр ибув .\Іо:/І;;фкни іі а н са.ІІО•lь Вищедуб~чанськоrо

коман,диром

сапе.р!.юго взводУ ст~;пи ~ на не­

у відставці, ка- легнии шлях Велино 1 ВІтчизня­

валера шести бойових орденів

в с і , хто вибор ю ­

тш ВІІСОІ;ИЙ урожаіі ЧРТВ l'РТО ­

нерному училищі. Випуск • Но- 1 матні та кулеметні черги ви- Мазурсьних озер, штурм силь­ венькі лейтенаНТСЬКі 4•КубИ.КИ>>. да'ВЗЛИСЯ КОМарИНИМ ЛИСоКОМ ПіД НИХ З інженерно-ТеХНіЧНОЇ ТОЧ1\И Нигов.сь.кий

був н а танку ,

коли

осколном

Г!і,

радянських військ, папе-

с ького

ної війни.

і восьми медалей, вміщається В · н,ільнох скупих реченнях. Народився в Семиполках за рін до Великого Жовтня, закінчив школу, прац,ював з батьном

Ох , як за~одило.ся серце невимонним болем, коли ба<чив поруйновані квартали Жито.ми­ ра, Норостеня, Ниєва, Харкова. На його очах руйнувалося те,

чо-СелянсЬІНої Червоної Армії. Хоча , коли вдуматися, які то

Злітали в повітря мости, лерепра ви. Нічого не залишали

довелося

відІір!ш

І;еруючий

Вм одюІир Юхимо­

Лисенко , JШИ Й

роаnnвів

nрис утні ~! пр о ус піхи колекти-

ву У виконанні соціалі С'rично-

го зобов'язання . На всій пло-

Тільки Пе ремогу Івану Федо-

ців лі:нування в Саратові одер- ровичу

1\ У.'І И'УJНІ Нишгорnд­

В!'чір вич

(JОІ;у ;\vВ' JІ­

район у .

вщд1.чком

ги.

Після двох з половиною міся-

ВИаН<J.Чіl .1ЬНОГІІ

будиНІ\ У

снаряда мене поранила в пра-І реду вчувалися салюти Перемову ру.ку,

'

UУДИНО!; І\У.%Т)ІНІ ,~руrого ві;ціт>а Р<ЦГtІС 11, :<.1 ітІ\і вп­ І; иіі » н ер ~:nов ІІ РІІИ іі . С юдіі при­ ііuши .\І!'х;ші:затори, nраr~івни­

ПЕРЕПРАВИ ІВАНА НИГОВСЬКОГО на

СУСІД І В

щі посіву зібрано по 33 центнери зернових 3 гектара, а

свя-ткувати

9 травня . · сьн~й військовий округ і вже його батальйон було кинуто на ~озима пшениця .'(a.la ІЮ 43 , З пот1м комбато.м продовжував допомо•г у патр іотам nо-всталої центнера . За ві сі " м і сяців ни­ настуn у складі 3-го Білору·сь- Праги. Десь за 40-50 кіло- . нішньоrн року на фер ~tі ві,Іметрів зах ідніше столи ц і Ч еха.~ і.чка на,1 о є 110 в колгоспі Потім н авчанн я що доводилос я с поруджувати з ного фронту. 11n 111111011 у На все життя залам'яталися сло.вач чини 13 т равня пролунав ? 6ОЗ в Ульяновському будівельному та~шми трудноща.ми, відмовля­ . \ ~ · 1\Їдоrра~ш ~~-~.'ІОІ(а . - Hil технікумі, а з тра.вня 1936 ро- ючись іноді від на.йнеобх.ідні­ воїну бої за Дніпро. Батальйон, останній бойовий постріл. я;ннм~ ко:мандував _І. Ф. НиговПісля вJ•йни І. Ф. Ниговсь.кий 395 J;Ідоrрамш tшт t,шt•, ніж ну служба в лавах Робітня- шого .

роки були. Перші крони Радянської влади на українській зем-

фашистам, боронили кожен :vщтр ра.дянсь:ної землі. І пере­

лі,

ходили в н а·ступ.

відбудова,

колективі;3аЦія.

І перші па,ростки новоrо:

кра-

У 1942 році за форсування

їна готувала молодих нваJЛіф1нованих сnефалі·стів. Івав обрав

Н і ману в районі станцІї Налит­ ви І вана Федоровича нагород­

будинки для дей...

вLдбулися партійні збори, на яких товариші-комуністи прий­

собі благородну спеціальність - будівельнина. Мріяв зводити Довелося

Батькі вщини.

радянсьних

стати

на

Перше

лю-

захист

бойове

'М"Н"Ь/д'..vh'"/д'.иоrи.о.І

жав

сь:І:'_~и. форсував р1чку, з ходу уюишов У Оршу 1 одержав но-

партії . І

того ж

і.К·ен гектар видає понад

тири

рази

вересня,

ланн-о вим

с в і тлюються

бу­

Ц~и важли~ий у стра!ег1чно- цював на будівництві

му в 1дношеню населения пункт

був ключем

Хи.лЬRо

показники

боти

вс Іх

му. день

хто за накопав

екіпажів.

То-

попередній найбі ль-

ється н а ви,сок ій щоглі Чер­

воний пра[!ор . Таііої вже бу.тщ удостоєні

Юрчешю,

С.

А.

честі О. І.

Гайдем­

сьний , А. П. Хильно. Остан­

ній раз прапор було n·!днято на честь

Пантел ійович

ком.байнера

Івана

Андрі-йовича Балаць.кого т а тракториста Вік тора Панасо­ вича .Карн ауха, як і, 25 ве­ ресня нетаво в или своєрідний

т а тракторист-кому­

ніст, ланновий м еханізованої

ланки Федір І вано вич Хиль­ ко. Всього во ни накопали 436 ТОНН бульб, а за Д€НЬ видають п о 42 тонни. Н айб іл ьшоrо вироб ітку серед ав'l'омобілісті.в , які до­ ставляють з ібрану картОІІІлю від комбайнів до к агатного

ві ,\ОЯркн . •'ІюдшІ.lа Ст<'панів-

заводів

на _К узіІІ ІІ ЦО/.1а

машинобудуван-

розг~~таlfНя ня та порошкової

J: ороюІ

металургії .

чоловік-асОбового складу нагороджена орденами й меДалями

ві;l кожної

:щкріпле ної

' :J21) 7 1\iolf!l'JHШiв

За 1 . . .· . батальйон було [ 3 ·. сtраз трудиться в системІ МІсь-

його здобуття

· 1 ;(orшr в~нінна

:J 12 1.

груnи

моло~<а. Є в· Юхимен1; ,, --

.

Кош~ктив віддіш:а 1·т вІ)рює чіцну ос нову ,~;1Jl '11-lJ,!flf)To

П. ГОЛОВАНЬ , підполковник у відставці,

громадський кореспондент. " Героя Радянського Союзу. МаФото анТQра. ~ :чнн:тання виробництва проw rv.w.rrи.v........rA8i/i~Vи//A"дU/U//U"/AV//07U"U"U"Н"A'AY/.UOJI'".U.NA .1УКТЇВ тваринництва. Про це

НА

І

рекорд у госnодарстві, нако­

пав ши за день

67

тонн кар­

топлі .

3Ali.J1ABI TPJ' БЕЖ~\

~ересневий зяб -

найцінн і· ) о~очення. В

шин:. в грунт.! нагро.маджується. бІльше nожив.них речовин , вологи, зменшується забу р'янені•с ть особливо на торф' яниках . А все це сприяє п ~двищенню нрож айності . Саме то-

му

м_ехан із~тори

<< Плосювсьююи>> . все

тури зяб.

На но

оранці

зябу

моральне

і

пер,шу чергу ви­

р1шил~ пров.·од ити оранку н а · за плаю Трубежа . В міру звіл ь­ нення площ nроводимо цю ро­ боту. Особливо сумлінно п рацюють трактористи М икола Олексійович Бочковський Сте­

р_облять

рій Григорович ГриШJКо. Ножен

ліДІГотувати

з них трактором Т-7 4 ви.нонує

заздалегідь

I!fJИ Пдані 2200 ТОН Н СИІ10СУ його вже заготовлено 2289, (-; 2800 то нн сінажу .,-- па І L()() тонн tі і.'!Ьш е , ніж rІ.1ану­ вал и. Нагромадж"ння 1\Лр :ІІ ів продовжується .

Потім

радгаслу пан Степанович Жу:к та' Анд­

для того, щоб шд ус 1 яр1 куль-

норму на

за·провадж е-

матеріальне

140-150 А.

за-

ректору б удин І\у

проценті,в .

в ітав

змагання

літочкінців. У піюграмі пі сні про героїв

-

праці, про В . І. Леніна, Ком у~ ніс тичну _партію , гумористич­

н і оповідання ,

ш:і чІпа.н1 розпові .Іь « Ку \І ІР, дуету

'

н ий трудо.вий шлях. Пра!J)Оючи роб!тни.ком, л ісником, він зак інчив Українську сільсьно­ господарсьну академію -і став інженером-лісів­

пя :t а ч і

н arop o ­ ] ;а, >JІ І сш;о, я І;а

1 \ И Г!ІНІї, І\ ИЇі

T t! \ :! Hi:.'lil

Та!;nж

с ~ ІJ Г Ї Я

nиІ\ онання

пі сні

ііаян і

ТаІ! •І/; _

TІ; aЧ l' lJ;;a <; ;J.ва

РИ » . Запа\І 'ята.lіl І'J, гnа н а

~:l

Ііо:н, ,; ­

І!JІН <:' ПНЇ І1

, ІИРРПо ра ііу­

;\ИН К У ~;у.чr,т'fl І І

квартал

місце

ч н оп.lеrІ\Я)ІІІ , l І! .l VІ ТаІЩ І У

,[

нико.м. Очолена ни м дільн иця стала дільц_и­ цею ві.дм rнної якості і посідає пе рше

У r: J; .'IiЦi Лі ;І і ї Бrр р ;ш­

!Н'Цh та Ва.·1ен тинн О :·тро всh1\ОЇ. Дружнюш , .~ овrотривали -

за тридцять років ро­ боти в лісництві слав­

лі,соnарков ому

Cno1"(o"

Фії Кодомієць 1'а Лідії дУ'~ІИ,

Василь Нирилович Су­ лима, якого ви бачи­ те на фото , пройшов

в

танці .

1 ·1 а .~ и сІ, присутнім виступи Со­

Технік-л іс і вник Бро­ варсЬRого лі сницт ва

к ва рт~ла

надає

Вищедубечанськоt·о І:у ,-н,ту ри Івану І ва ­

п ер едовикі в

усіх

агроном.

0

з

Лисенко

но вичу Касян енк)', який при­

ТАРАСЕННО,

головний

т.

rлоно кер івНИ І\У анса~Ібл ю , ди­

концерту

ро-

на його честь б іля сільсмюго бу:динку культури підніма­

Внеоних показників у ро­ боті дос ягають і комбайне р

до

торговельного

д альших наступальних д1и .

пе рем ож­

ше к артоплі , вручається пе­ рех ідн ий червоний вимn ел ,

механізова­

торіІі :~а цей час . Щ(' 1\ращих результатів доііидиr:"п nepr,'( :J-

вe завдавня. ~-изволит':І м. Бо- солдатів. Поті м повернувся на рисовv М!нсько1 областІ . . бать-ківщину - в Бровари. Пра-

їм nісля закї:цчення збиран­ ня . Ножного дня ви.nуІСнають­ ся і доставляються до всіх агре гатів бюлетені , де ви­

200

ної ланки Ві<Кто ром Михай­ ловиче м Бобком він нако­ пав уже 507 тонн картоnлі , а щоден·ний. в иробітон довів до 46 тонн при нормі 15,5.

Анатолій

щотижня,

цям присуджуються грошові премії, як і бу:дуть вручені

ло на,коп ано 210 тонн бульб. Очолює змагання комбай­ нер-номуніст Олекс ій Івано­ вич Юрченко. З т ра•ктори­ стом,

врожаю.

Підеум ни змагання nідво­ д яться

п ереви кон ують

н апринл ад ,

ви.конує

По 180- 200 тонн бvльб доставили шофери Іван Пи­ монович Теnлюн та Григорій Антонович Піддубн ий .

завданн я по збору nродуtJщі ї.

25

сист ем атично

т онн бул ьб нового

центнері в, тож екіпаж і зби­ ральних а~грегатів у три-чо··

в Радянмолодих

!паІІа Ка <· н­

іІі'НІіа .

в

~ І'Ї \І

госпо­

уч ні

да рств і .

)'Іі\І" ІІ І1І;аJІ

~Іі rцРВf!Ї ІІІІ ; f!.1И

і1ІІС<НІUЛЮ під нсr .ІІІ

1\ВЇТИ .

Ф. ЗАРУДНИИ ,

В. ПЕТРАШ, громадський кореспон­

0

голова фабричного комІ­ тету профспІлки.

дент.

- ~~~~

КАЛИТЯНСЬКІ КАРТОПЛЯРІ Вже сьомий рік підряд механізова ні ланки І вана Опанасов ича Носк а, Василн Мик итовича П анч енка та Івана Гаври ­ ловича Поляха спеЦі алі зуються на вирощуванні картоплі у радгоспі « Нали­ тя нський >> . Нинішнього літа за ним н було закріплено nлощу в 300 гекта рі в .

Сумлінно доглядали вони посі ви . Тепер на nовний хід розгорнули збирання врожаю.

Самовіддано трудяться екіпажі ком ­ байнових агрегатів , особливо ланкових номбайнерів тт . Носка , Панч е нка і

о

Субота ,

28

вересня

Поляха , яні викопують по тари

нартоп лі

щодня.

1,75 - 2

Змагання

ген­

ІНДУСТРІЯ НОРМІВ

прохо­

дить з nеремінним успіхом. Зараз пе ­ рехідний червоний вимпел майорить на комбайні І . Носка. Шофери С емен Іва­ нович Оснач . Микола Панасович Оснач , Михайло Ант онович Щур, Анатолій Пи­ липо вич Христинченко , Іван П ет рович Скок та Іван І ванович Дмитренко забезпечують

без переб ійну

доставку

Перш у продунці ю видав Дра­ гочинський комб ікормовий за­

вод .

-

бу.

.

картоп­

О

НОВЕ ЖИТТЯ

в

rра·нулах.

в иді в

одержать

де­

концентрат і R ,

зба-

:1 гачених мікроелементами. віта-

І

О. ЛАПИЮН, головний агроном.

року

лятиметься с ;: тни

ту , де установлено два НСП- 1 5 . Шіст­ десят робітників перебирають картоплю.

----------------------------~~--------~~---

Ffoгo проент на потужність тонн комбікормів на до­ Ма йже п оловина їх Rироб­

300

Господарст ва

лі від комбайні в до сортувального пунк­

1974

І

rв і :1ч ить хоч G и то й факт, що

норми за день

Він

гектарах , н а6агато пере.вико­ нуючи норІМи вироб ітну. Вро­ жай вирощено високий, но­

певни·й . час служив сьній Ар~ії , навчав

СРСР . трьо м присвоєно звання

муністичної

де нні норми на 200-230 nроценті в і вже переві·з 330

фабрими . Чотирма номбайна­ ми << Друтба» вони щодня винооують бульби на 10-11

після

няли Ниговського в члени Но-

По три- чотири на

за кілька дні в

н айменовано Борисовським , 50 !,ого спожи вчого товариства .

поля, добив1ся коІМуніст Сте­ пан Антонович Гайдемсь.кий.

працюють

Приволь-

1

У МЕХАНІЗОВАНИХ ЛАНКАХ~~~~~~~~~

Дружно-

в

жена орденом Червоної Зірки. На фронті, між двома боями

WZТUAD"/h'ZOitY..v»Z

збиранні , ка·ртоплі механі за­ тори Богданівської птахо­

Н3іlІравлення

м інами для

та

іншими добавк ами

підвищення

громадського

продуктивн ості

тваринництва.

(РАТАУ) .

о

3

стор.

о

·


вересня-

29

---·----- --- - -

років

70

ПОНЕДІЛОІ(,

від дня

Островського

дожники виконали ряд гр а фіч ­ них робіт, пр.исвячених життю

і діяльності nисьменника. Се­ ред них «На будівництві вузькокол-ійки», «Всі п:ішли на фроНТ», «Перші КОМСОМDЛЬЦі В Ьерездові», «М. Островський за роботою над романом «На· роджені бурею». ЗаслуLКений діяч мистецтв УРСР Є. Мись­ ко спюри.в горельєф писІ>мен­

сіл-ьському сході ·мати пиСd>мен­

ника Ольга йосиnівна урочис­

районі,

там,

де

серед

ка­

лини і лозн.ЯІКа несе свої про­ зорі води річка Вілія, стоїть село. Воно має ту ж назву, що й річка. Тут 29 вересня 1904 року в сім ї робітника винокурні Олексія Івановича Островського народилося чет­ верте дитя син Микола .

Тепер у будиночку над

лією розміщується ний ·музей автора книги радЯнської

роману

сЯк

гарт}"валася

сталь».

У трьох бли-зько

кімнатах

двохсот

зібра~ш

експонатtв.

Вони розповідають ПІРО життя письменника-борця. Дитинство Миколи Остров­ ського було оавітлене загра­ вою

пожеж

першої російської

революції. Горіли панські ма­ єтки. З nо.всталими жорстоко розnравлялися карателі. Усе це бач.или діти, усе це відбу­ валося у них н а очах ·і з ати ­ шало незгладимий слід у ду­ ші .

Миколі не

було

й

шести,

коли він навчився читати . А перШИІМИ ВЧИТеЛЯ•МИ ЙОГО були

сестри І( а тя і Н ад я. У шість рокі в хлопчик піш ов до ЦеІ])­ ков н о-приходської школи. Бу ­ ди нок ї ї з бер:.гс я до сьогод ні . _

Школу

майбутн ій

письмен­

ник за кінчиІВ з похвальни.м лис т01м. Учителька А. М. З а шке вич , про яку він згаду­ в а в з .велико ю те nлот о ю,

диVІ а

n-р о.дов жувати

пора ­

з аняття.

Ал е про це не м огло б ути мов и , сім' я бі дув ала .

й

У пошук а х роботи Остр о в­ ські пер еї ха ли в Тур ' є пі д Дубно, де батько почав слу­ жити у поміщика лісником , а молодший син пасти кур­ кульських .коней.

... Лиnен ь Островськн.й

Микол а на землі

1920-ro. знову

авого дитинства .

В ін

Першої

і

ІОн ної

-

боєць

б 'єт-ься

за

ви-з.волення рідного КІ!JаЮ. У бою пі-д Ровно -майбутній nисьме н.ник ді-ст ає пор анення . Воно ви;явилося фатальним. Після громадянської війни

Вілія

на

довгі роки nоділила

село н а дві частини . Тиха річ­ ка

с тал а

кор,~~;он ом.

Золоти.й

вересень

ну книгу сина «Як гартувала­ ся сталь». Вона, за образн-и,м висловом ветеранів місцевого колгосnу «Бат-ьківщина Ост­ ровського», стала для вілій­ ці-в

кодексом

1939 -го

нового

життя.

К. ЗАКАЛЮК,

кор. РАТАУ. Ровt>нська область.

Запрошення

Ві­

меморіаль­ настільної молоді -

ник а .

то -вручила земляка•м ло.лj'Ім'я­

до музею У Шепетівку приїздять чис­ ленні друзі і товаі!Jиші nи<JЬ­ менюІІКа . Приїздять на юві­ лей, щоб тут, на священній земл·і Павки Корчаnі·на, уро. чисто відзначити його. Вже прибуЛ:и КО>мсомольці 20-х років Н . М. Андрощук, Н. Л. Гуман, Л. П . Рудиши-н - соратники Миколи Остров· CЬJ<oro по роботі в ІЗJІСЛав­ ському, •Берездівс.ькому райо­ нах. Прибули деяк;і з близь­ ких. Чекають n.ри6уття ветера­ нів nаа>ті·і , · комсом-олу, nись­ менни~і;в. артистів, лауреатів лре.мії імені М. Ост_ровського, членів корчагінських бри-гад, ге·рої·в дев'ятої п'я rирічки .

К.

область.

Завжди в строю nо­

м.ічни'Ком електромонтера і секретарем комсо•м·ольської ор­ ганізації працював М. О . Ост­ ровсІ>кий. Це він запалював хлоnців на комуністичні су­ ботники, це він разом з ними будував знамениту ву-зькоко­ лійку в БоЯІРці, це він вів іх туди, де було особливо важ­ ко, де вони були потріб-ні най­ більше. З того пам'ятно.го часу ми­ нуло пон ад півстоліття . Дав ­ но нема є низеньких залізн ич­ них майстерень. На їх місці пі~дн'Ялися світлі корпуси це­ хів , устат.ковані суч асною тех­

нікою.

За

високі

Павки

у

да,р

музею

Корч а-гін а ,

в

никі-в

підириємство

жене орденом Трудового Чер­ вонО/Го Праnора . І(олектив не раз

виходив

переможцем

у

як сл а вне героїчне ми­ м е ж ує

з

прекра-сним

су ­

В-з яти рух молодіжни-х ко­ лекти в і в з а почесне nраво н а­ зи ва mся корчагі.нськиІми. В н ьом у бер уть уч асть сотні ро~ б ітників . В ін по-сnравжньому з ахоnлює звання

у

б агатосе рійно)ІІу телевізійно.му філЬІМІі сЯк гартувалася сталь» знЬмався артист В. Конкін. Від ко.мпозитора І. Шамо, ав· тора музики до кіностріч-ки, н адійшов РУ'КОПИС нот. І . Цю­ n а nодарува-в nершу і другу книги

свою

пис-ьменника сМужній

роману

щоб не палил а ганьба за nід­

леньке і дріб ' язкове ми.нуле і щоб, ' уми-р а ючи , зміг ска-зати: в~е життя всі сили були

молодь.

ОО-ІТІ ня

вер ШНИК».

в

боротьбі за ви-зоволен­

-

Однією з кращих корчагін­

СІіКІІХ бригад є б-рига,да, очо­ лювана Семеном Кучу;руком.

Завдання воІНа

восьмої

ВИікон ала

десять

б~игади

п'ятирічки

за

місяців.

волод~є

три

роки

Кожен

кількома

і

член

су­

спещальностя.ми.

і

У

нинішню

п'ятир : ч­

тим,

ЦІйна

nрограма

летить . час.

Перші

Але коли в

урочистій обста­

проходить

новачків

у

з а·вжди

строю:

посвячення

робітники,

поруч ,

ветерани

в

вони одному

ві йни

і

праці

соратни-ки Миколи Остр ов­ ського і вчор ашні десятиклас­ ники, ЯІКі нед а вно перестуnили nоріг цеху . Незримо nри-сут­ ні-й, у залі і письменни-к-три­ бун, письменник-боєць.

-

Програма

і2.00

УТ

світі рослІЖ», молодих~. сБуде·мо

сЕкраи

майстрами~ .

13.10 - «Доброго вам здоров'я~. 13.40 Прем'єра документального

ф іл ьму «Важкі дороги миру» . 15.40 - Муз ичний а·нтракт. 15.55 - Програма передач. 16.00 - 1(. т . Для дітеі!. сОлівеЦь-м а ­ л ювець» .

16.30 -

Тележурнал

17.00 18.00 -

«Хрон і ка

тя•.

«Партійне

(Одеса) .

Для дітей. «Мандрівки Гнати ­

ка-юннатика~.

18,30

(Дніn роnетровськ).

Фі.льм - концерт

-

«Пісні

моєї

програм а

«В і ­

Батьківщини:. .

Інформаційна

19._00 стt»

..

19.30 - Юнонарис «Звичайна фі я• .. (Про бригадира з а-воду на

З Ірка~

деп утата

СРСР В.

І. Гетьманця).

еВи нам

!9.40 20.40 20.55 2 і . 10 -

(РАТАУ).

біогра ­ сЧерво­

В е рховної

Ради

(КіровоградІ

писа·ли•.

«На добраніч, діти!•. Веч і Р'ІІі новини. Художній телефільм

(3

сталь•.

сЯк гар.

серІн).

Програма сЧас~. (Відеозапис) ,

22.15 22.45 -

Вечірні новини . Програма ne·

Ред ач.

Програма на І(иУв І область Наша

18.00 18.05 -

афіша.

Екран студента -заочника , Пер­ ший курс. Хімія . сБудова електронних оболонок ба-гатоелектрон:иих атомів, Пе ріодичний закон д. І . Менделєєва і

будова

атома•.

На р исна

геом етр ія.

«Площин а, З а вдання площини. головні лі-нії . Дві прям і : м имобіжні прямі. що nеретин а ютьс я,

і

кути

між

і

пара л ельні.

п рямими .

Умови

Відста н ь

видимос-

Т і» .

Телефільм

20.20 21 .00 -

•Ма йстри~ .

До місячника

21.45 22.30 -

Київ.

ж нт­

наших днів~.

сТ ел епост ДАІ•. К011церт. Інформац і й н ий

Г. СЕМЕНОВ. м.

«Час~ ,

Новини . 1( . т . «У

11,00 il.!O -

тувалас я

Стрімко

за

безпеки

руху .

випуск

•день

д нем~ .

відділу

внутрішніх

ший лейтенант чук,

місія

10

справ

стар­

міліцІї т. Лев­

вересвя спеціальна ко­

провела

обслідування

всіх вулиць міста з івтевснввнм рухом

<<ДЛЯ Б'ЕЗПЕКИ РУХУ>>

-

так

називалася

надрукована життя>> в .N2

замітка,

в газеті «Нове 140 від 6 вересня.

Ії автор, мешканець міста Ф. Колосов, запропонував вста­ новити знаки переходів лнких магістралях.

на

ве·

автотранспорту.

Найближчим часом у небез­ печвнх місцях вулиць Київ­ ської, Кірова, Гаrаріиа, Ди­ митрова,

Кутузова,

Осипова,

Щолковської, Короленка, Шев­ ченка міськкомунгосп вставо­ вить відповідві дорожні знаки.

Як повідомив редакції командир ВДМ Броварського

-

РедаК'І'ор Є. ФЕДЯR.

вересня 1974 року rе.цвви ранку при універмазі Броварськоrо амішторrу

29

9

з

у

.в:~.двривавr.ж.он

ОСІННІЙ ЯРМАРОК по

продажу

.

ПРОМИСJІОВИХ ТОВарІВ.

ШАНОВНІ БРОВАРЧАНИ ТА ГОСТІ!

ПРОСИМО ВІДВІДАТИ НАШ ОСІННІй ЯРМАРОК

кор чагінських

Н а ш а адр еса : м. Б ро вар и, житлови й м аси в , вул . Г агарІн а ,

бри.гад в ап аратному цеху, який н осить ~м'я Миколи Ост­ ровського. У червон ому кутку

лро

наипрекраснішому

людства » .

ПочеС'Не

присвоюється

Н а йбіль ше

Островського

!

вщдат

нагород­

часни·м.

костюІМ

якому

так,

виробничі

чі показн ики, ві~дмінна якість пр одукції, зразкова трудов а д,и,сципліІна. Вим аг ається ще, щоб усі члени корч а гіпської бри га ди б ул и грома дськи ми активістами , шефа ми трудівни­ ків землі, наставникамн nіоне­ рів. І хлопці, які беруть участь у русі, в.истуnають застрільнн. ками цікавих справ, є право­ фланговими змагання.

пе редали

треба

досягнення, ударні діла· робіт­

фо.м .письменника і кн-иги «На­ роджені бурею». Праців.ники кіностудії імені О. довженка

з

його

нов.ці

роках

1921-1922

кого не тільки високі виробни­

сталь»

прожити

щоб не було нестерпно боляче за безці льно прожиті- роки,

нях у

автогра ­

гартувалаСJІ

це жит­

:я. Воно дається їй ОідИН раз,

корчагінці вже давно стали вет~ а нам и . Вони nередають до св4ц молодому поколінню.

нуле

Пле мінниця Миколи Олексі­ йовича Кате рина Соколова надіслал а дорогі реліквії перше видання рома·ну « Як

-

дОJЮжче _ в людини

-

«Най­

Київський електровагоноре­ монтний завод імені Січнево­ го повстання. Тут, у колишніх головних залізничних майстер­

єтЬся,

вигл-яд у .

Поруч

ку.

рає

свя т ков ого

барельєф

_

безсмертні слова:

в е ршують

Мkто готується до ювілею. Воно nричепурює ться, н а би ­

Б агато зроблено у музеї Миколи Островського. Усі п ' ять його з алів д.байл и•во оформлені . У них з 'я·вилися ч исле-нні но ві ек-спонати .

22.00 - 1(. т . СnортивниіІ щоденник . 22.30 -. - 1(. т . Ти ра ж «Сnортлото~. 22.40 Новини. Програма nереда ч .

ного

1

n'ятирічки•.

видному місці

~исьменн иІКа -бійця.

·

сНа будовах крокує по тайзі•,

19_.00 - )(,. т. Відкриття Днів культури НІмецько' Демократичної Республіки в СРСР. Трансляція з І(ремлівського Палацу з' їздів . В перерві інформа­

потріб-ну хвилину він завжди приV.де на п : дмогу товаришам по цеху .. Хлоnці )"СПішно за­

Всесоюзному соціалістичном у ЗІмага нні . , У колектив і свято бережуть все, що зв'-язане з ім'ЯІм і ді ­ яльністю Миколи Ост:ровсько ­ го. Скрізь на заводі відчува­

На ювілей приїде близько тисячі чолов і-к . І всі х радісн о, сердечно зустрін е ШепетіІЖа .

на

«БАМ

Нов.ини .

(Фотохроні к а РАТАУ).

м-Іжними

ПУГАЧ.

ШеГІетівка ,

Хмельниuька

18.00 18.15 -

будинок-музей М . О. Островського

Створення нової експозиції­

з' єд.на.в дві Вілії в одну. На

ді ­

1<.

тям:..

справа не тільки науковців, а й митців. Так, льв-івські ху ­

жив і працював письменник.

«Мамина школа». т. сМаі!стри мистецтв -

17.00 17.30 -

Привертають увагу зарубіж­ ні експонати . Ось японський літературно-художній журнал . У ньому надруковано «Драма­ тичну пісню про МиІКолу Островського». Журнал надійшов з Токіо. Є посил-ки з багатьох іншиіХ країн світу.

потужні ГЕС. Письменник-трибув і зараз в одиому строю з тими, хто прокладає ВАМ., споруджує КамАЗ, варить сталь і вирощує хліб, видобуває вугілJІJІ і підкорює космос. Він завжди залІППвться для вас прикладом вір­ ності справі партіІ, стійкості в боротьбі за щастя трудо­ вого народу" прикладом безмежноУ тобові до соціалістич­ ноі Вітчизни. Нижче вміщувмо три коротких репортажі з місць, де

му

кіноподорожей » . неймовірне~.

nередач.

діалектики~.

Село Миколи Островського. На фото: ліворуч М. О. ОСТРОВСЬІ(ИИ; nраворуч в с. Вілія. Тут nройшло дитинство nисьменника. Фото П. Здоровила.

ності і сил героям підпілля, допомагало відроджувати зруйновані міста і села, пІдвімати ЦІJІвну, споруджувати

тихою ВіJІіЕЮ

1(. т. сІ(луб «Очевидне -

Програма

Програма документальних те­ лефільмjв: «Розповідь ГQJ!ОВИ Арсена І(обаІдзе~, еДержаВІНий екзамен~ . 16.00 - еМи знайомимось з nриродою~ , 16.30 - Суспільствозиавство. сЗакони

Важко знайти в нашій краІвl mодвиу, якій не було б близьке і дороге ім'я видатиого письменника-комуніста М. О. Островського. Пого полум'яне слово кликало в атаку бійців в роки Великої Вітчизняної вІйни, надавало муж­

На Ровенщині, в Острозько­

мультфіл ьмів: «Петя і Чер­

шаnочка:. .

10.00 11.00 15.25 15.30 -

~ w[р) ~rкffi OOJl[p)© шr~ ~ ашю~

Будиночок

1(. т. Програма цього не можна~ ,

«Без

вона

ням. о.

ЦТ

Програма передач. 1(. т . ·Гімнастика . Новини.

-

9.20 9.30 -

народ31Сен______

над

ВЕРЕСНЯ

30

Програма

16.

Дирекція змішторгу.

!

~о~~~~~~~~~~~~~#4#~~~~~~~~и·~~~~~~:~~~~~~~о~~-~-~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~,~~~

І

•НОВАЯ ЖИЗНЬ• І(оммун истиче<:кой

п а ртии

орган Броварского горкома У краиньІ,

горо;хского

.

и

НАША АДРЕСА: n=nnn

районного м.

....uu.ou, БРОВАРИ.

·

ТЕЛЕФОНИ. редактора ·

вщповщ а~ьного секрет~ ря , деита

мІсцевого

19-3-82, ·

·

·

заступника редактора

рад ІОМОВJІеин я

-

19-3-18,

ВІддІЛІ'В

,.~,.,.:ОІ!::q::::_т::::::::: .::::~-="~,.-:;,':::~~54~~--;:о.в::~::~:::::::и.:,::::~~qq,. ІНДЕКС

19-4-47,

ВІДдІЛУ с Ільського г~п~:щарства, кореспо~промисловостІ,

у

Газета виходить вівторок,

п 'ятницю Обсяг

і

середу,

суботу

формату

____q....---~а::и~~:::~,.

61964. Броварська друкарю! Київського облупрааліпнJІ в спр ав ах вида.ництв, попіг.рафії і хuижковоі торrіалі вул. Київська. 154.

З ам .

0,5

..

4939-·10.831.

153 номер 1974 рік  

153 номер 1974 рік