Page 1

СУБОТА

16 лютого

2002

р.

N!! 13 (9315)

Виходить з

17 квітня 1937 року

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраціі ~

....................................................................... І

3АРЕЕСТРОВАНО КАНАНААТІВ У АЕПУІАТИ

МІСQЕВИХ РАА ТА НА ПОСААУ Міська в11бор•ш ко~rісія

110

ВІ/борах ~тепутатів місцетrх pag та .чісr,кого roAoвrr віgпо­ віgrю go рішень міської ПІІбо­ р•юї ко.чісії віч 08.02.02 N~б та 12.02.02 NY 7 :ІUресструшиа кшщrщатамrr:

\.

На посалу міст,кого

йонної лікарні, самовисуван­ ня, проживає у ~т.Бровари. По виборчому округу N~З І: Сафронова Сергія Вікторо­ вича,

1959

року пародженпн,

позапартійного,

голови

Гредунова Євгенія Валері­ йовича, 1969 р.народжс>тшя, ПОЗаПdрТіЙТЮГО, Гl'ІІераЛІоІТОГО дир('КП>ра ТОВ ВКФ «Таліс­ ~ТіІІІ», ткунутого збора~щ ви­

борІ\іВ, проживає у ~тісті Бро­ вари.

Русанович Яну Леонідівну, р. НароДЖС'ІІТІЯ, 'ІЛСНа НДП, :шступника директора ПП «Саяна Кул», висунуту копфt'рстщісю Броварст,кої

1969

~тіСІ,кої організації Народно­

Дt'~юкратичтюї партії, прожи­ вас у м.Броварп. 2. У лспутспи Київської

начальпика

району по ТМ та ТП ПТІ\'1 «БроварІПС'ПЛОМС'рРЖа, вису­ Нутого трудОВИМ КОЛСКТІШОМ

ПТМ «Броваритепло~Ісрежа», проживає в ~!.Бровари. По виборчому округу

I\'QI7:

Михайлову Нілу Бронісла­ вівну, 1948 року пароджРІІІІЯ, позапартійну, заступпика ди­ ректора ВАТ ссБроварський завод будівельних копструк-

1\ЇЙ>>, висунуту трудовим ко­ лективо~t ВАТ ссБроварський :~авод будівельних конструк­ цій>>, проживає в ~!.Бровари. По виборчому округу

NQ38:

Довгодька Володимира Миколайовича, 1959 року на­ родження, позапартійного,

оі'іласної рали по

Броварст.кочу ~тісько~ту ііа гаттІ а нлатному виі'іорчому округу N<>4: Зуба Адама Павловича, 1938 р. народження, позапа­ ртійного, дир~ктора ТОВ «Центральна anтt'Ka)), самови­ сування,

року ІІ<Іроджсння, завідуючо­ го певрологічни:ч вімілснпям Броварської І\еІпрам,пої ра­

проживас

у

м.Бровари. Дударя Михайла Іванови­ ча, 19·18 року народження, по­ :ІdПіlJ>Тійпого, голову правлін­

старшого ~тайстра Броварсь­ кої філії з експлуатації ГсІЗО­ вого господарства,

висунуто­

го трудовим колективом Бро­

варської філії з експлуатації газового

господарства,

про­

живає у м.Бровари. По виборч<mу округу 1\'~40: Власенка Миколу Іванови­ ча, 1944 року пароджс>ння, по­

пн ВАТ «Броварський :1авод будівс>лт,них конструкІ\ій», ви­

запартійного, пенсіонера, са­

сунутого

м.Бровари. По вибор<юму округу N<>Іб:

трудовИМ

КОЛС'КТИ­

во:Ч ВАТ «Броварський завод будіnелу,них конструкфй», проживає у м.Бровари.

~Іовисувапшт,

проживає

у

Вовченко Тамару Павлів­

По в11борчому окгуру N~35: Дзюбу Михайла Семенови­ ча, 19-14 року народження, по­

ну, 1959 року народження, позапартійну, начальника ЖЕК ВАТ «Броварський за­ вод будівелу,пих конструк­ цій>>, висунуту трудовим ко­ лективом ВАТ «Броварський

:ІсlП<ІJ>Тіііного, директора

СП

завод будівем,них копструк-

«БроварСІ,киіі завод торгове­

1\ЇЙ>>, проживає в м.Бровари. По виборчому округу 1'\<>Зб:

З. У лс>путати Броваро.кої ~ТіСІ,КОЇ ріІЛТІ

ЛІ.ного

~ІсШІІІІІОбудування

висунутого

трудови~т

»,

колек­

тивом СП «БроварсІ,кий :ІіІ­ вод торговелІ.ІІОГQ ~Іашшюбу­ дуваннн»,

проживас

у

~т.Бровари.

Ратпікова Дмитра Геннаді­ йовича, 1977 року пароджен­ пн, позапартійного, керівни­ ка каталога компанії ТОВ

По виборчому округу N~ І б: Каштанюка Олександра Михайловича, 1969 року на­ родження, по:~апартійного, заступника керуючого Бро­ варської філії АКБ «Укрсоц­ банК>>, висунутого зборами виборців, проживає у м.Бровари. По виборчо"'У округу l\'Q39 Сосну Петра Івановича, 1960 року народження, поза­ партійного, президента ЗАТ

ції Руху (УНР), проживає у м.Бровари. По виборчому округу NQI7: Лисенко Валентину Олек­ сандрівну, 1950 року наро­ дження, члена міської орга­ ні:Jації «Жінки за майбутпс>> ВПО, соціалІ.ноrо працівника територіального центру об­ слуговування пенсіонерів та

«КАМАЗ-УКРАЇНА>>, самови­

самітних непрацездатних гро­

сування,

малнн, висунуту БроварсІ.КОЮ міською організацією «Жін­

проживає

у

м.Бровари. По виборчому округу

NQ9:

Кутько Галину Миколаїв­ ну, 1966 року народження, по­ запартійну, заступника нача­ льника цеху ВАТ «Бровар­

конструКІ\іЙ>>, м.Бровари.

«Жінки за майбутнє>> ВПО, проживає у м.Бровари. По виборчому округу N•25: Лещенко Ніну Миколаїв­ ну, 1950 року народження, медсестру ЦРЛ, члена ~І іської організації «Жінки за майбу­ тнє>> ВПО, висунуту Бровар­ ською міською організацією «Жінки за майбутнє>> ВПО, проживає у м.Бровари.

проживає у

По виборчому округу N~б: Фощана Сергія Івановича, 1962 року народження, поза­ партійного, начальника фор­ мувалт.ного цеху ВАТ «Бро­ варський завод будівелу,них

конструКІ\іЙ>>, висунутого трудовим колективом ВАТ «Броварський завод будівель­ них конструкцій>>, проживає у м.Бровари. По виборчому округу Nn 18: Русаконеького Сергія Емі­ льовича,

1954

року народжРн­

нн, позапартійного, директо­ ра філії «БудівельниК>> ВАТ «Броварський завод будіnелт.­ них конетрую фі>>, висунуто­

го трудовим колективом ВАТ

«Броварсr,кий

:швод будівсм,­

них конструюІіЙ>>, проживає у м.Бровари. По виборчому округу

1\'29:

члена

~ІіСІ,кої оргсІнізаІ\іЇ «Жінки за майбутнс>> ВПО, районного педіатра Броварсь­ кої ЦРЛ, висунуту Броварп,­

Катерину

1948

року на­

родження, голову профспіл­ кового комітету ЗАТ ссБровар­ СІ.кий завод пласт~шс>>, члена

ктора з навчально-~Іетодичної роботи СПСІ\і«лізованої rпко­

ли N~5 з поглибленим вивчен­ ня" іНО:JС'МНИХ ~ІОВ, висунуту

проживає у м.Бровари.

міської

сІ.кої організації «Сою:~ :щхи­

По виборчо~ІУ округу N~34: Хобту Анатолія Івановича, 1957 року народження, поза­ партійного, головпого інже­ нера СП «Броварський завод

(УНР), проживає у м.Бровари.

По виборчому округу N~29: Співака Анатолія Вікторо­ вича, 1951 року народж<'ІІІІЯ, позапартійного, заступпика ДИрl'КТОра ПТ\\1 «БроварІІТС'­

торговельного машинобуду­ вання>>, висунутого трудовим

конференцією

Броварської

органі:Jації

Руху

По виборчо~ту округу N~23: Ковкрак Тетяну Михайлі­ вну, 1970 року народження, члена міської організації «Жінки за майбутнє>> ВПО, провідного спеціаліста

колективом СП «БроварсІ,кий

Центру соціалших служб мя

ПЛО~Іl'JJl'Жіl>>, ВИСунутОГО тру­

завод торговелІ,Іюго машшю­

ДОБИ~! КОЛС'КТІІВОМ ПТМ «Бро­

молоді вімілу у справах сім'ї

будувапня>>, проживає в м.Бровари. По виборчому округу N~IO: Гриненка Олександра Ми­

та молоді, висунуту Бровар­

В<l!JИТС'ПЛОМС'рС'Жа>>, проживис

ською міСІ,КОІО органі:ІаІ\іСЮ

в м.Бровари. По виборчому округу 1\'~27 Шевченка Андрія Іванови­ ча, 1942 року народження, по­ запартійного, пачалІ,ника ра­ йону ПО КОТеЛЬПІВІ ПТJ\1 ссБроваритепло~ІРрежа>>, вису­

дження, позапартійного, чер­

«Захист>> вімілу державної

«Жінки за ма_йбутнє>> ВПО, проживає у м.Бровари. По виборчо"у округу 1\'~20: Зеленського Михайла Во­ лодимировича, 1971 року на­ родження, члена Руху (УНР),

служби охорони при Дарни­

оператора котел І, ної цеху N~9

нутого трудоІJІІМ колективом

цькому РУ ГУ МВС України,

Київського заводу алюмініє­ вих будівельних конструкцій, висунутого конференцісю

ПТМ «Броваритепломережа>>, проживає в м.Бровари.

По виборчому округу N<>21: Онопрієнка Олексія Пав­ ловича, позапартійного,

1954

колайовича,

1965

року наро­

гового чергової частини в

самовисування,

030

проживає

у

м.Бровари. По виборчому округу N2Іб: Арутіну Тетяну Георгіївну, 1954 року народження, поза-

Броварської міської органі:ш­ ції Руху (УНР), проживає у м.Бровари.

довелося самовіддано і чесно виконувати свій військовий

обов'язок на афганській зем­ лі. Хвилиною мовчання вшану­

вали присутні пам'ять тих, хто відцав своє життя в ім'я тор­ жества ідей інтернаціоналіз­ му. Військовий комісар міськ­

райвійськкомату полковник В.М. Лутак оголосив наказ про нагородження афганців від­ знакою Президента України медаллю "Захисник Вітчизни".

нко подякував районній влс:і­

ді, особисто голові райдерж­ адміністрації Л .А. Вайсфельду за постійну підтримку і допо­ могу, яку отримують учасни­

ки афгансько'і війни. Свого побратима по збро'і підтримав В. М. Панчук, наголосивши на подальшій активізації роботи серед во'інів-афганців. Сфотографувавшись на згадку, учасники зустрічі ро­ з''іхались по населеним пунк­ тах району, де спочивають ві­ чним сном 'іхні бойові товари­

ші. Вічна 'ім пам'ять і слава! Кор. "Нового життя".

КРОКИ У ПРАВИЯЬНОМУ НАПРІІМКУ Минулого року в аграрній галузі України намітилися позитивні тенденції: на село пішли кредити й інвестиції.

І

Керівники реформованих господарств прагнуть викори­ стовувати різноманітні техrюлоr·ічні прийоми для успіш­ ного виконання своїх виробничих програм. С~пуація, ІІ\О склалася на місцнх, не викликає тривоги. Селяни роб­ лять правим,ні кроки на шляху здійсненІ ІЯ реформ. Саме це підкреслювалося на селекторній нараді :1 кері­ ВІшками реформованих господарств, головами селищних, сільсІ,ких рад, яку проводило Міністерство ш·рарІюї полі­

живає у ;ч.Бровари.

рядку денному аграріїв стоять питашrн нідготовки до ве­ сняних полІ.ових робіт. Обсяг їх великий. У цілому ІЮ Україні належить засінти 18 мільйонів 200 тисяч гектарів

тики України. А втім, кожен з нас с живим свідком тих позитивних зрушень, стабільності, конструктивності в роз­

витку аграрного сектора сконо~tіки на місцях. Проте, як і повинно бути в цю пору, головним на ІЮ­

По виборчому округу N~2б: Дятлова Павла Борисови­ ча, 1960 року народження, члена НРУ, лікаря ЦРЛ, ви­

єю Партії Зелених України, проживає у м.Бровари.

м.Бровари.

Копонученко Олександрівну,

того :1борими членів громад­

ЖІІП<Іс в м.Броnари.

Nu27:

По виборчо~ту округу N~З: Гаценко Любов Григорів­ ну, 196\ рокунщюджсння, по­ запартійну, заступпика дире­

у

І брання, які представляють 150 наших земляків, котрим

Л.А. Вайсфельд вручив наго­ роди і побажав отримувати нові нагороди лише за резуль­ тати мирно'і праці. Голова спілки ветеранів вій­ ни в Афганістані О.М. Грине­

Ярошенко Олександру Во­ лодимирівну, 1953 року на­ родження, члена НРУ, інже­ нера-архітектора ДКП «Архі­ тектурно-планувальне бюро>>, висунуту зборами Броварсь­ кої ~тіськрайошюї організації Народного Руху України, про­

По виборчо~ту округу N~4 Волошину Наталію Павлі­ вну, 1969 року народження,

проживає

висловив щирі слова подяки учасникам зі-

сІ.кою міською організацією

сунутого міською організаці­

сування,

І райдержадміRістрацїі Л.А.

консультацією ЦРЛ, позапа­ ртійного, висунутого Бровар­

По виборчому округу

ціанапістами в районній державній адміністрації. Голова

1 Вайсфельд

ки :ІіІ майбутнє>> ВПО, прожи­ вас у м.Бровари. По виборчому округу N•8: Ткаченка Володимира Ми­ колайовича, 1954 року наро­ ДЖС'ІІІІЯ, завідуточого жіночою

кою міською організацією «Жінки за майбутпс>> ВПО,

про­

висунутого конференцією Броварської міської організа­

ський завод будівельних конструкцій>>, шtсунуту тру­ лови~! колL'ктивом ВАТ «Бро­ варсІ,кий завод будівельних

ту прив nідприпщіn>>, висуну­

сту прав підприощіn>>,

роджсшщ члена Руху (УНР), тер~тіста цеху Казенного за­ воду порошкової металургії,

ВПО, проживає у м.Бровари.

апарату ссПрапІеІІІІЯ», висуну­ того Броварсt,ким місІЖІВІ то­

кої оргапі:ІіlІ\іЇ «Союз захис­

1\'<>4:

І з нагоди 13-о'і річниці виве-

1 дення радянських військ з Афганістану відбулась минулого 1 четверга з воїнами-інтерна­

Бондаренка Станіслава Во­ лодимировича, 1943 року на­ І

зацією «Жінки за майбутнє>>

дження, по:шпартійну, засту­

ту «Прагнення>>, проживає у ~!.Бровари. По внборчт1у округу N~4: Каца Григорія Семеновича, 1949 року пародженнн, по:,а­ партійного, голову громадп,­

ЦРЛ. висунуту трудовим ко­ лективом Броварської ЦРЛ, проживас у м.Бровари.

По виборчому округу

С.І.Олійпика, са~ювисуванпя, проживає у м.Бровари.

опорпо-рухового

<шара­

Броварської

ппика директора гімназії ім.

уражеІІІІЯ~І

опорпо-рухового

заступника голо­

лікаря

~тіської організації ес Жінки за майбутнс>> ВПО, висунуту БроварсІ,кою міСІ,кою органі­

«Новий друк>> ~t.Київ, самови­

По виборчому округу N<>34: Кочаровську Ольгу Воло­ ДИмІtрівну, \964 року наро­

ня~т

вного

сунутого зборами Броварсь­ кої міськрайонної організації НРУ, проживає у м.Бровари. По nиборчо~tу округу N•40· Чуканова Валерія Вікторо­ вича, \946 року народження, позапартійного, начальника фонду комунального майна Броварської міської ради, ви­

По шті'іорчоМ)' округу 1'\~27: Іваненка Олега Валерійо­ вича, 1978 року народження, nо:ІашІртійпоrо, голову ~tіст,­ кого тоnариства інвалідів з

ШІриством інвалідів з уражсн­

партійну,

MICbKOrO rDAOBИ

І І І

ріллі. Погодні умови, що склалися, перенесуть початок весннної сівби на 2-3 тижні раніше, ніж, скажі~ю. було торік. ПрисмІю чути про те, що восени наші сільські трудів­

ники зуміли підняти знб на усій площі. Озимі кулr,тури посінво на площі 9 мільйонів !ОО тисяч гектарів, що на 200 тисяч гектарів більше, ніж під урожай минулого року. До речі, 85 відсотків озимих перебувають у доброму і задовільному стані. Наука свідчить, що навіть при зни­ женні темпера·rури після 15 лютого на Київщині ніколи не гинули посіви. І навіть на тих нлощах, де доводилосн їх пересівати, хлібороби одержували неногані врожаї. На нараді відзначалося також нро те, що держава спо­ вна забезпечена високоякісним насінннм ярових кул1,1ур вітчизняного виробництва, поліпшилися матеріально-тех­

По виборчому округу N~21: Квашу Любов Анатоліївну,

1968 року народження, члена міської організації «Жінки за ~tайбутнс>> ВПО, спеціаліста

нічне забе:шечення сільгосппідприсмств, активізуnаnен внугрішній ринок мінеральних добрив, вдосконалюєтьсн інфраструюура реалізації мінеральних добрив, завдяки якій значно полсt·шилоєя їх надходження до сільгосппід­ приємств. І надалі продовжуватимстІ,ся пільгове креди­ туваннн сільськогосподарських товаровиробників, що дасть можливість своєчасно закупити насіннн, мінералt,­ ні добрива, засоби захисту рослин, вітчизняну техніку і запасні частини.

І\РІІтру соціальних служб мя

молоді вімілу у справах сім'ї та молоді, висут1уту мієІ,кою організацією «Жінки за май­ бутне « ВПО, проживає у м.Бровари. По виборчому округу N~22: Ковкрака Валентина ВІта­ лійовича, 1964 року наро­ дження, позапартійного, за­ ступника

директора

центру

перспідготовки та підвищен­ ня кваліфікації працівників органів державної влади, ви­

сунутого громадською орга- І нізацією ссСоюз захисту прав І підприємців>>,

проживас у

м.Бровари. По виборчому округу NоЗб:

1

Козленко Ольгу Максимі- І

вну, 1953 року народження, І позапартійну, директора гім­ назії ім. С.І.Олійника, висут1уту трудовим колективом гім­

1

назії ім. С.Олійника, прожи- І вас у м.Бровари. Голова міської виборчої комісії С.О.ОРЛОВ.

І

І І

Однак тривогу викликає критичний стан зі збиральни­ ми машинами. І І\е питання не сходип, з порядку денного Міністерства аграрної політики, обласно'і та районноУ держадміністрації. До весняної сівби техніка готується повним ходом. Готові до виходу в поле 350 тисяч тракто­ рів у сільгосппідприємствах країни і 160 тиснч тракторів у нриватному секторі. Всі вони будуть задіяні на весня­ ній сівбі. Із паливно-мастилу,ними матеріалами проблем немає.

Крім цього, заплановано обновити машинно-трактор­ ний парк, за пільговими цінами придбати 1260 тракторів і 1000 комбайнів. Це стане добрим нілепір'ям хліборобам України. Чимало важливих питаю, порушувалися на нараді. Ду­ маю, всі вони під силу трудівникам села. Ба вирішутоть­ ся вони снільними зусиллями районної держадміністра­ ції, управління сілІ,ського господарства і продовольства, головами селищних, сільських рад, керівниками сільrосп­

'nідприємств, фермерами. Галина ПОЛЯКОВА.


N9 13 (9315) ПОНЕДІЛОК,

18

лютого

УТ-1 •доброго ранку, Украї­ но!''

06.00

06.05 Околиця 06.30, 07.00, 07.30,

ОВ.ОО Но­

вини

06.35, 07.09, ОВ.О9 Погода 06.37, 07.10, 07.З5, ОВ.10 Спорт

14.ЗО •Бард-салон• 15.00 Х/Ф •дещо з губернсь­

музею"

ОВ.45 Смачний ранок

Білосніжку,,, 31с.

ХІХ Зимові Олімпійські ігри. Бобслей. Двійки. Фінал 11. ОО Новини

10.00

ХІХ Зимові Олімпійські

ігри

13.10 д/ф •Країна СВЯТ», 13.30 О. Теліга 14. 1О Закон є закон 14.15 Погода 15.00 Новини 15. 1О Абетка безпеки 15.15 М/с •Легенда

5с.

про

Білосніжку•, 40с.

15.40 •Студія •5• 16.10Т/с•Царівна•, 11 ч. 16.45 Закон є закон 16.50 Новини 17.00 ХІХ Зимові Олімпійські ігри 1В.ОО •Надзвичайна ситуація• 1В.30 •Бізнес-простір .. 1В.50 Новини 19.00 Вибори-2002. Соціал-де­ мократична партія Украї­

ни. Українська полІтична партія •Християнський рух»

ХІХ Зимові Олімпійські

ігри

20.35 Вечірня казка 20.55 Вечірня молитва 21.00 Новини 21.30 Питання дня 21.35 Світ спорту 21.45 Телеслужба розшуку 21.50 ХІХ Зимові Олімпійські ігри

22.ЗО ХІХ Зимові Олімпійські ігри

23.00 •Підсумки» 23.25 •добраніч, Україно!» 00.05 Т/с «ТАРС уповноважений заявити ... ", Sc. 01.20 ХІХ Зимові Олімпійські ігри УТ-2

Сніданок з •1 + 1• Х/ф •Ромео + Джульєт-

та•

09.30 Сніданок з •1 + 1• 10.05 Лауреати телефестивалю аКалинові островиn. а8ідчуй ЖИТТЯ»

10.35 •Зірки, на сцену!• 11. 1О У світі добрих новин 11.40 Подорож у дитинство 12.05 Телевистава •Мартін Боруля», 1с.

12.25 Діловий тиждень 14.00 Т/с •Кохай, доки моло­ дий .. , В9с. 14.45 Т/с •Район Сансет•, 475с.

Т/с •Пристрастj по­ італійськи''• 17с. 19.00 •Вікна. Новини•. Спорт. Погода• 19.40 Х/Ф •Утеча від смерті• 21.ЗО •Вікна. Бізнес• 21.50 •Маски-шоу• 22.20 •Вікна. Опівночі• 22.50 Італійський футбол. Серія А. Огляд матчів туру 00.00 •Автостиль" 00.20 •Зворотний бік медалі• 00.50 Астрологічний nрогноз

96с.

20.ЗО стн

20.55 •П'ЯТЬ ХВИЛИН» 21.00 •Музичний інтервал• 21.25 Погода 21.З0 •ВіСТІ ТИЖНЯ• 22.ЗО СТН 22.40 Новини з вітрини 22.45 Київські ділові новини 22.55 •Спортивний характер .. 2З.10 Х/Ф •Карнозавр .. 00.45 «Київ класичний»

7 КАНАЛ 12.05 Торгінформ 12.20 •Добрі НОВИНИ» 12.30 Новини Європи 17.05 Торгінформ 17.ЗО •Яхад•- •Разом•

18.00 Граціі від •Гравісу• 18.20 Торгінформ 18.40 •Ноосфера» 19.00 «Заглянь у майбутнє• 19.10 Клініка •Чоловіче здоров'я»

19.15 •Шлях до успіху• 19.ЗО •М-стиль»

20.00 Торгінформ 20.20 •Заглянь у майбутнє• 20.30 •Саме Той• про себе 21.00 СІТ 21. 15 •Казка лірника Сашка• 21.25 «Глобальні поради• 21.45 Т /С •Легенда про Вільгельма Телля .. , 1с. 22.45 Музика на ТVТ

і компанія ... 1с. 1В.00 •За СКЛОМ» 1В.ЗО Т (с «Красуня Джек, красунчик Джіл•, 9с. 19.ЗОТСН 20.00 • ТСН. Проспорт .. 20.1 О •Прихована камера" 21.05 Вибори-2002 22.00 Т /с •Агентство нлс .. , 9с. 2З.00 •За СКЛОМ• 2З.55 ТСН 00.25 Телеслужба •Ситуація• 00.40 Телеслужба розшуку 00.45 •За СКЛОМ• 01.15 Телеслужба •Ситуація• УТ-З

14.00 За київським часом 14.15 •Крихітка» 14.45 •Київ театральний• 15.20 •Пульс• 15.35 Телеслужба розшуку 15.40 Мед. центр •довіра• 15.50 На ранковому прийомі 16.З5 Лікар Р. Довженко 16.40 Т /с •Життя спочатку .. , 64с. 17.25 Торговий ряд 17.30 За київським часом 18.00 Новини 18.10 Т/с «Земля кохання" 19.00 Вибори-2002 20.00 «Подробиці• 20.40 «Чекай на мене• 21.40 «Народна платформа• 21.45 Т /с •Ледарі• 22.40 Програма •Кримінал" 23.20 ·Подробиці». Підсумки дня. Нічний «Час»

2З.55 Щоденник Олімпіади

00.00 •Народна платформа• 00.05 Т/с •Інспектор Шиманський''• 1с. ' О 1.45 Погода О 1.50 • Т елефортуна• 02.20 Т /С «Вертолітники• ТЕТ Мультфільми 07.З5 •Магія кіно•

07.05

ОВ.ОО Християнська програма ОВ.30 СТН-тижневик 09.00 •Чорний квадрат• 09.ЗО Закон є закон 09.35 •Століття Російсьхого му­ зею•

Х/Ф •Маленька лісова людина-2• 11.35 •ІDЕЕА-студіо•

06.00

IClV 05.40 Т/С •Приватний детектив Магнум•

УТ-1 •доброго ранку, Украї­

його друзі•

07.45 •Факти» 07.55 •Плюс/Мінус .. ОВ. 1О Погода ОВ. 15 Т (с •Приватна

ОВ.45 •Факти» ОВ.55 Погода 09.00 Т/с «Рятувальний патруль «Гаваї І)

09.55 Т /с •Мілагрос•, 16Вс. 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 17.00, 18.00 «Факти•. Га­ рячі новини

Т /с •Чорна перлина», 42с. 11.50 Т/с •Приватний детектив Магнум• 12.45 «Факти• 1З.ОО Х/Ф •Легенда про мумію• 15.05 М/с «Вуді Вудпеккер і

10.50

його друзі ..

15. 1О М(с •Симба - цар звірів• 15.З5 Т /с •Маленькі Ейнштей-

вини

ігри

12.00

ХІХ Зимові Олімпійські

ігри 14.00 Погода 14.05 Закон є закон

15.00 Новини 15. 1О Абетка безпеки 15.15 М/с •Легенда про Білосніжку .. , 41 с. 15.40 •Студія .5 .. 16. 1О Т (с •Царівна•, 12 ч. 16.45 Закон є закон 16.50 Новини 17.00 ХІХ Зимові Олімпійські 18.20 Казна держави

17.25 М/с •Джинджер• 17.50 Т/с •Людина-невидимка• 1В.45 •Факти• смуга

19.З5 Погода герої•

22.ЗО Погода 22.З5 Х/ф ·Убивство на парку­ ванні" ОО. 20 ДКТ представляє. •Світ CornpLІiera• 00.40 "Гаряча сімка"

НОВИЙ КАНАЛ

14.00 Репортер 14. 15 Х/Ф •Хто б уже говорив• 15.50 Дом. фітнес •Хауз фіт• 16.05 М/с «Оггі і кукарачі• 16.20 М/с •Світ Боббі•, 41с. 16.40 М/с •Життя з Луі», 36с. 17.00 Т/с «Бітлборги•, 41с. 17.25 Т (с •Міго" 18.05 Т (с •Комісар Рекс-ІІІ», 27с. 19.00 Репортер 19.30 Погода 19.35 Т /С •ДИКИЙ ЯНГОЛ» 20.40 Х/Ф •Застава в горах" 22.ЗО Репортер 22.50 Погода 2З.ОО Х/Ф «Відплата .. 00.40 Реnортер 00.50 Телеслужба розшуку 00.55 Спецрепортер 01.10 Спорт. огляд «Жіллетт• СТБ 07.00 Прогноз погоди 07.05 Астрологічний прогноз 07.10 ·BIZ-ТV• 08.00 Бізнес-студія ОВ.40 «Ні пухуні пера!• 09.00 •Вікна у світ• 09.30 •Ви nрактично здорові» 09.50 «BIZ-ТV» 10.1 О •ІDЕЕА-студіо• 10.40 •Укрконтракт• 10.50 Медіа-клуб 11.ЗО «ІDЕЕА-студіо" 12.00 •Укрконтракт• 12.1 О Х/Ф •Легенда про піаніста•

14.30 •Вікна. НОВИНИ» 14.40•BIZ-1V• 16.40 Т /С •Кохання,

що іскриться• 17.З5 •Вікна. Кримінал• 17.45 Т /с •Пристрасті по-

2З.ЗО •Подробиці•. Підсумки дня. Нічний "Час"

00.05 Щоденник Олімпіади 00.10 •Народна платформа» 00.15 Ліга Чемпіонів. •Байєр 02.05 Погода 02.10 Т/с •Вертолітники»

18.50 Новини 19.00 Вибори-2002. муністична

Ко­

партія

працівників і селян. Політична партія Всеукра­ ·Інського об'єднання лівих •Сnраведливість• Олімпійські ігри 20.40 Вечірня казка

20.55 Вечірня молитва 21.00 Новини 21.25 Питання дня

ігри

ОЗ.ОО ХІХ Зимові Олімпійські

УТ-2

України»

15.45 Мультфільм 15.50 Закон є закон 16.00 •Стеn-урок .. 16.10 Сократ-Свінг 16.25 Закон є закон

СТБ

07.00 •Вікна. Опівночі» 07.30 «Вікна. Бізнес" 07.50 Т/с «Пристрасті

16.50 •Киянин• 17.20 Телепресклуб 1В. 1О •Шлях до успіху• 1В.25 Х/Ф •Самотня жінка бажає познайомитися"

19.55 Дозвольте запитати 20. 15 Вечірня казка 20.25 Новини з вітрини 20.55 •П'ять хвилин" 21.25 Погода 21.ЗО •Вісті .. 21.55 •Мас-медіа• 22.00 •Команда + тv .. 22.З5 Х/ф •Останній ПОДИХ•

00.20 •На-На•. • ... 1є свято одне НЗ ВСЇХ>'

ОВ.55 Прогноз погоди 09.00 •Вікна. Столиця• 09. 1О •ІDЕЕА-студіо• 09.40 •Укрконтракт• 09.50 Х/Ф •Витівки в стародавньому дусі• 11.15 ·ІDЕЕА-студіо• 11.35 •Укрконтракт» 11.45 Музика на СТБ 12.05 •Маски-шоу» 12.З5 Х/Ф •Втеча від смерті• 14.30 •Вікна. Новини• 14.40 •BIZ-ТV• 16.40 Т /с •Кохання, що іскриться•

17.35 «Вікна. Кримінал» 17.45 Т/с •Пристрасті

7 КАНАЛ Граціі від «Гравісу• Вистава •Чоловічий рід,

10.ЗО Новини Європи 11.00 Торгінформ 11.ЗО •Саме Той• про себе 12.00 «Доживемо до понеділка»

12.ЗО Торгінформ 17.05 Торгінформ 17.20 •Добрі НОВИНИ» 17.ЗО Телегра •Наш острів• 1В.20 •Заглянь у майбутнє• 1В.ЗО •Актуально - нагально• 19.00 •Стимул .. 19.15 Торгінформ 19.45 •Заглянь у майбутнє• 20.00 Торгінформ 20.20 •Добрі НОВИНИ• 20.30 •Амазонка• перемагає

по­ італійськиn, 18с. 1В.15 •Вікна. Столиця• 1В. 25 Т /с «Пристрасті по­ італійськи», 18с.

•Вікна. НОВИНИ». Сnорт. Погода 19.40 Футбол. Кубок УЄФА. •Роду" (Голландія) -

19.00

•Мілан» (Італія)

21.30 •Вікна. Бізнес• 21.50 Баскетбол NEBL. БК tсКиїв» - «Урал-Грейт• (Перм, Росія), 1-2 nеріоди 22.30 «Вікна. Опівночі• · 2З.ОО Баскетбол NEBL. БК" Київ• - •Урал-Грейт• (Перм, Росія), З-4 періоди 2З.50 Т/с •Романтична пристрасть". «Така ж історія в майбутньому році• 01.ЗО Астрологічний nрогноз СЕРЕДА,

ганін»

11.З5 Модний час 12.15 •Перехрестя" 12.55 Телевистава •Мартін Бо­ руля", 2с. 14.00 Т/с «Кохай, доки моло­ дий .. , 9Ос. 14.45 Т/с •Район Сансет", 476с. 15.30ТСН 15.45 Т (с •Авантюрист .. , 54с. 16.40 Т (с •Район Беверлі Хіллз», ВВс. 17.ЗО Т (с •FM і компанія», 2с. 1В.00 «За СКЛОМ•

1В.ЗО Т /С •Красуня Джек, кра-

1Ос.

20.00 • ТСН. Проспорт" 20.10 Т (с «Сімейні таємниці", 13с.

21.05 Вибори-2002 22.00 Т /С «Агентство

21.00СІТ 21. 15 •Казка лірника Сашка• 21.25 •Глобальні поради" 21.ЗО Торгінформ 22.00 •Престиж• 22.15 Світ здоров'я ·Бі-Київ" 22.ЗО •Актуально- нагально• 23.00 Молодіжний канал •М•

20

вини

його друзі•

07.45 •Факти• 07.55 •Плюс/Мінус• ОВ. 1О Погода ОВ. 15 Т(с •Школа моделей•

10с. 2З.00 •За СКЛОМ» 23.55 тсн

00.25 Телеслужба •Ситуація• 00.40 «За СКЛОМ• 01.10 Телеслужба •Ситуація" УТ-З 07 .ОО Новини 07.20 •Народна платформа• 07.25 •Мелорама• 08.00 Новини 08.20 Т/с •Ледарі• 09.00 Новини 09.20 •Велике прання• 10.15 •Весілля• 10.40 •Вікенд• 11.10 Т/с •Алондра» 12.00 Новини 12.10 Щоденник Олімпіади 12.20 Т/с •Заборонена жінка• 13.00 За київським часом 13.15 •Хіт-базар• 1З.55 Програма для дітей •Ка­ русель•

14.З5 •Сім, сім- чарівна скарбничка•, 2 ч. 15.20 Поезія Р. Чілачаві 15.50 Мед. центр •довіра• 15.55 •Недільні зустрічі• 16.35 Лікар Р. Довженко 16.40 Т (с •Життя спочатку•,

рячі новини

Т Іс •Чорна перлина•, 4Зс. 11.50Т/с •Приватний детектив Магнум ..

і

його друзі•

15. 1О М(с •Симба - цар звірів• 15.35 Т/с •Маленькі Ейнштейни•

16.05 М/с •Черепашки-ніндзя• 16.30 М/с •Справжні монстри» 16.55 М/с •Справжнє життя Ракка"

17.25 Т/с •Кенан і Кел" 17.50 Т/с «Людина-невидимка• 1В.45 •Факти•

19.10 Погода 19.20 Х/Ф •Криза• 21.05 Т /с •Сnрави Кепських• 21.45 •докладно• 22.30 Погода 22.З5 Х/Ф •Аеробос-2 .. 00.20 Футбольний огляд чемпіонату ІспаніІ

НОВИЙ КАНАЛ

06.25 Підйом 06.ЗО Репортер 06.35 Підйом

М/с

·Легенда

про

ігри •Свята Софія Рим­

ська••

Фільм-концерт «Кар-

патські джерела .. 14.00 Телеслужба розшуку 14.05 Погода 14. 1О Закон є закон 15.00 Новини 15.15 М/с •Легенда про Білосніжку .. , 42с. 15.40 •Студія •5• 16.15 •Крок до зірок• 16.45 Закон є закон 16.50 Новини 17.00 ХІХ Зимові Олімпійські ігри 1В.ОО Маршрут ХХ

18.20 Експосвіт 18.40 Погода 1В.50 Новини 19.00 Вибори-2002. Політична партія •Нова генерація України". Виборчий блок •Народний Рух України• 19.ЗО ХІХ Зимові Олімпійські ігри 20.00 ХІХ Зимові Олімnійські

20.30 Вечірня казка 20.45 Вечірня молитва 20.50 Мегзлот 21.00 Новини 21.25 Питання дня 21.ЗО Погода

НЛС·.

11с.

23.00 «За СКЛОМ• 23.55 ТСН 00.25 Телеслужба •Ситуація• 00.40 Телеслужба розшуку 00.45 «За СКЛОМ• 01.15 Телеслужба •Ситуація" УТ-З Новини «Народна платформа"

07.00 07.20 07.25 •Планета

Здоров'я•

ОВ.ОО Новини ОВ.20 Т/с •Ледарі•

09.00 Новини 09.20 •Велике прання• 10.20 Мультфільм 10.35 •Слабка ланка» 11.30 Програма •Кримінал» 12.00 Новини 12.10 Щоденник Олімпіади 12.20 Т(с •Заборонена жінка• 13.00 За київським часом 1З.15 •Шлягер" представляє ..... 14.05 •Крила» 14.45 •Естафета" 15.05 •домашній лікар» 15.25 Телеслужба розшуку 15.ЗО •Киів діловий•

16.00 Мед. центр •Довіра• 16.05 •Вісник здоров'я• 16.1 О •Люди і долі• 16.40 Т /С •Життя спочатку .. , 66с.

17.25 Торговий

ряд За київським часом Новини •Народна платформа• Т/с •Земля кохання• 19.00 Вибори-2002 19.55 Суперлото 20.00 «Подробиці• 20.45 •Кохання з першого по-

17.ЗО 1В.ОО 1В.10 1В. 15

21.ЗО •Народна платформа• 21.З5 т /с •Ледарі• 22.ЗО •Божевільний світ• 23.25 •Подробиці•. Підсумки дня. Нічний «Час»

00.00 Щоденник Олімпіади 00.05 «Народна платформа .. 00.10 Ліга Чемпіонів. ·Боавішта• (Португалія) -

14.00 14. 15 14.35

Мюнхен•

ТЕТ Київські ділові новини •Київ класичний•

•Автомобіль

-

20.50 •Добрі НОВИНИ• 21.00СІТ

21.15 •Казка лірника Сашка• 21.25 •Глобальні поради• 21.45 •Моя зірка• 22.20 Музика на 1VТ 2З. 1О Молодіжна телеслужба

IClV 05.40 Т(с •Приватний детектив Магнум•

06.35 "Гаряча сімка" 06.45 •Факти• 06.55 Телеслужба розшуку 07.00 М/с •Симба- цар звірів• 07.25 М/с •Вуді Вудпеккер і його друзі•

1З.ОО Х/Ф •Сутичка в повітрі• 1В.ОО•Факти•.Га-

14.00, 17.00,

рячі новини

14.45 М/с •Вуді Вудпеккер і . його друзі• 15.1 О М/с •Симба - цар звірів• 15.З5 Т(с •Маленькі Ейнштейни•

16.05 М/с •Черепашки-ніндзя• 16.ЗО М/с •Справжні монстри• 16.55 М/с •Справжнє життя Рокко»

17.25 Т Іс •Ке нон і Кел• 17.50 Т /с •Людина-невидимка" 1В.45 •Факти•

19.10 Погода 19.20 Х/Ф •Зона завдання удаРУ•

21.1 О Т/с •Сnрави 21.45 •докладно•

хіт тися­

чоліпя»

15.00 Х/Ф

•Самотня жінка ба­ жає nознайомитися» 16.ЗО Християнська програма 17.05 •Я - пам'ятник Собі!• М. Михалков

1В.ОО •Мій Ермітаж• 1В.ЗО ·Земля і небо Києва" 19.00Т/с •Шалені гроші•, 97с. 20.00 С. Юрський читає вірші І. Бродського 20.30 СТН 20.55 •П'ЯТЬ ХВИЛИН» 21.00 •Музичний інтервал" 21.25 Погода 21.ЗО •Вісті• 21.55 •Мас-медіа• 22.00 •Двірцеві таємниці• 22.ЗО стн 22.40 Новини з вітрин!~! 22.45 Київські ділові новини 22.55 Х/Ф •Карнозавр-2• ОО.ЗО Молодіжна телеслужба 01.00 Художній блок •Pro-Art»

Кепських•

22.ЗО Погода 22.З5 Х/Ф •За гратами• ОО. 15 ДКТ nредставляє. •Світ

Cornputera•

7 КАНАЛ 09.05 Музика на 1VТ 10.05 «Казка лірника Сашка .. 10.15 •Глобальні поради• 10.ЗО Т/с •Легенда про Вільгельма Телля•. 1с. 11.ЗО •Моя зірка• 12.00 •Сократ-Свінг• 12.10 Музика на 1VТ 12.ЗО •Сократ-Свінг• 12.40 Музика на 1VТ 17.00 Мовна вітальня 17.ЗО Музика на 1VТ 19.00 •Один на один з ... • 20.00 «Ескулап• 20.З5 Торгінформ

НОВИЙ КАНАЛ

про літніх

в Украіні•

11.00 Новини 11. 1О ХІХ Зимові

Олімпійські

ігри

1З.ОО Про рідну мову замовте слово

1З. 15 Ретроальбом

1З.ЗО д/Ф •Йоганн Готфрід

ігри

18.00 Резонанс 18.20 У світі добрих

новин

1В.40 Погода 1В.50 Новини Вибори-2002. Соціалістична партІя України. Комуністична nартія nрацівників і селян

19.00

19.30 •Саме Той• 19.50 Х 1Х Зимові

Олімпійські

ігри

20.40 Вечірня казка 20.55 Вечірня молитва 21.00 Новини 21.25 Питання дня 21.30 Світ спорту 21.40 Погода 21.45 ХІХ Зимові Олімпійські

ний заявити•, Вс.

ХІХ Зимові Олімпійські

ігри УТ-2

08.40 Знай наших 09.00 Київський репортер 09.05 Підйом 09.20 Х/Ф •Покровсьхі ворота•. 2с.

07.00 Сніданок з •1 + 1• 07 .ЗО Т (с •Агентство НЛС•, 11с.

08.30 Сніданок з •1 + 1" 09.10 Т/с •Сімейні таємниці", 14с.

10.10 Телевистава •Три

10.З5 Т/с •Кобра•

11.20 • Тетянин полудень• 12.05 Т (с •Комісар Рекс-ІІІ .. , 2Вс. 13.00 Репортер

1З. 15 Х/Ф •Ва-банк" 14.50 Дом. фітнес •Хауз фіт" 15.00 М/с •Нік і Перрі .. , 1с. 15.ЗО М/с •Світ Боббі•, 4Зс.

15.50 М/с •Життя з Луі•, ЗВе. 16.10 Т(с •Бітлборги", 4Зс. 16.40 Т/С •Міго• 17.05 Т/с •Клоун• 1В.О5 Т/с •Комісар Рекс-ІІІ», 29с. 19.00 Репортер 19.30 Погода 19.35 Т/С •ДИКИЙ ЯНГОЛ• 20.40 Х/Ф •Клянуся в невірності• 22.ЗО Репортер 22.50 Погода 23.00 Х/Ф •Проект •Мисливець ЗЗ ТЇННЮ»-2"

00.50 Репортер О 1. ОО Телеслужба розшуку 01.10 Т/с •Кобра• 01.55 Зона ночі 02.45 Х/Ф •Стоянка потяга- дві ХВИЛИНИ»

03.55 Х/Ф •Проект •Мисливець за тінню,,-2"

05.З5 Т /с •Сімейні узи•, 92с. СТБ

07.00 •Вікна. Опівночі• 07.30 •Вікна. Бізнес• 07.50 Т (с •Пристрасті італійськи•. 1Вс. ОВ.55 Прогноз погоди 09.00 •Вікна. Столиця ..

09. 1О •ІDЕЕА-студіо" 09.40 •Укрконтракт» 09.50 Х/Ф •Презумпція невинності•'

14.ЗО •Вікна. Новини»

вірноnідо.аний»

13.35 Лауреати

телефестива­ лю •Калинові острови•. •Чарівна лоза• 14.00 Т/с •Кохай, доки моло­ дий•, 92с. 14.45 Т /с •Район Сансет•, 478с.

15.ЗОТСН

15.45 Т (с •Авантюрист•. 56с. 16.40 Т /С •Район Беверлі Хіллз•, 90с. 17.ЗО Т/с •FM і компанія•, 4с. 1В.00 «За СКЛОМ• 1В.ЗО Т(с •Красуня Джек, красунчик Джил•, 12с. 19.ЗОТСН 20.00 • ТСН. Просnорт• 20. 1О Т(с •Сімейні таємниці•, 15с. 21.05 Вибори-2002 22.00 Т /С •Агентство НЛС•, 12с. 2З.00 •За СКЛОМ• 23.55 ТСН 00.25 Телеслужба «Ситуація" 00.40 •За СКЛОМ• О 1. 1О Телеслужба •Ситуація•

07.00 Новини 07.20 •Народна платформа• 07.25 •Камера сміху• ОВ.ОО Новини

08.20 Т/С •Ледарі• 09.00 Новини 09.20 ·Велике прання" 10.25 •Кохання з першого

по-

гляду•

машин»

що

іскриться,..

17.35 •Вікна. Кримінал• 17.45 т Іс •Пристрасті по­ італійськи", 19с. 1В. 15 •Вікна. Столиця" 1В.25 Т/с •Пристрасті по­ італійськи•, 19с. 19.00 •Вікна. Новини•. Спорт. Погода 19.40 Х/Ф •Відчайдушні аван-

..

21.ЗО •Вікна. Бізнес• 21.50 •Маски-шоу .. 22.20 •Вікна. Опівночі• 22.50 Х/Ф •Коледж" 00.40 Астрологічний прогноз ЧЕТВЕР,

лютого

УТ-1 •Доброго ранку, Украї­

но!~~

ОВ.ОО Но­

вини

06.35, 07.09, ОВ.О9 Погода 06.З7, 07.10, 07.З5, 08.10 Спорт

11. 1О Абетка безпеки 11.15 •Крок до зірок• 11.55 Дитяча лінія 12.20 •Хто в домі хазяїн?• 12.55 Т /Ф •Громадянин

11.05 Т jc •Алондра• 12.00 Новини 12.10 Щоденник Олімпіади • 12.20 Т/с •Заборонна жінка» 13.00 За киівським часом 13.15 «Хіт-базар• 14.00 д/Ф •Творцїкрилатих

11.30 •ІDЕЕА-студіо• 12.00 •Укрконтракт" 12.10 Музика на СТБ 12.20 •Маски-шоу• 12.50 Х/ф •Митниця•

06:40, 07.40 Огляд преси 06.45, 07.50 Ні- Tech 06.50 Домашній адвокат

наре-

чені для нашого тата»

УТ-З по-

ОВ.50 Астрологічний прогноз

14.40 •BIZ -ТV• 16.40 Т (с •Кохання,

про

Білосніжку•, 4Зс.

15.40 •Студія •5• 16. 10 Т(с •Царівна•, 1З ч. 16.45 Закон є закон 16.50 Новини 17.00 ХІХ Зимові Олімnійські

01.20

ОВ.ЗО Репортер ОВ.35 Підйом

06.05 Околиця 06.30, 07.00, 07.ЗО,

14.00 Погода 14.05 Закон є закон 15.00 Новини 15. 15 М/с •Легенда

23.00 •FІідсумки• 23.25 •добраніч, Україно!• 00.05 Т (с • ТАРС уповноваже-

07.45 М/с •Кіт-пес•, З9с. ОВ. 15 Підйом

06.00

10.35 д/Ф • Турбота

22.ЗО т;с •Клан•. 25с.

07.З5 Підйом

21

про

Білосніжку•, 34с.

ігри

06.25 Підйом 06.30 Репортер 06.35 Підйом 06.50 • Телепузики• 07.20 Підйом 07.30 Репортер. Бізнес

тюристи

08.25 Економіст 08.45 Смачний ранок 09.00 Вічні істини 09.05 •Не все так погано• 09.З5 Т(с •Царівна•, 11 ч. 10.10 М/с •Легенда

Шедель• 1З.50 Ретроальбом

07.45 •Факти • 07.55 Погода 12.45 •Факти•

ОО.З5 Нейтральна смуга 01.00 "Гаряча сімка"

(Німеччина)

кр~о.щий ПТЗХ»

ігри

21.05 Вибори- 2002 22.00 Т ;с •Агентство

02.00 Погода 02.05 Т /С «Вертолітники•

10.50 Телеслужба розшуку 10.55 Абетка безпеки 11.00 Новини 11. 1О ХІХ Зимові Олімпійські

13.20

УТ-2 Сніданок з •1 + 1" 07.ЗО Т/с •Агентство НЛС», 10с. ОВ.ЗО Сніданок з •1 + 1• 09.10 Т/с •Сімейні таємниці", 1Зс. 10.05 Т (с •Клан•, 24с. 10.40 Т /Ф •Художник Олександр Мурашко• 10.55 Бізнес-простір 11.20 Мультфільм 11.35 Сільська година 12.З5 Х/Ф •Прорив• 14.00 Т/с •Кохай, доки моло­ дий•, 91с. 14.45 Т/с •Район Сансет•, 477с. 15.30ТСН 15.45 Т /С •Авантюрист•, 55с. 16.40 Т /с •Район Беверлі Хіллз•, В9с. 17.ЗО Т/с •FM і компанія•, Зс. 1В.00 •За СКЛОМ• 1В.ЗО Т/с «Красуня Джек, красунчик Джіл•, 11 с. 19.ЗОТСН 20.00 • ТСН. Проспорт• 20. 1О Т/С •Сімейні таємниці•,

07.00

«Байєр

ОВ.25 Економіст ОВ.45 Смачний ранок 09.00 Вічні істини 09.05 Т/с •Царівна», 10 ч. 09.40 Казна держави

13.00 д/Ф

10.50

00.50 Телецентр моди 01.15 "Гаряча сімка"

Спорт

06.40, 07.40 Огляд преси 06.50 Домашній адвокат

Б1лосніжку», ЗЗс. 10.30 Стара колекція «Сизо-

ОВ.45 •Факти" 08.55 Погода 09.00 Т(с •Людина-невидимка .. 09.50 Т/с •Мілагрос•, 169с.

12.45 •Факти• 13.00 Х/Ф «Зоряні героІ .. 15.05 М/с •Вуді Вудпеккер

06.35, 07.09, ОВ.О9 Погода 06.З7, 07.1 о. 07.З5, ОВ.1 о

10.05

ігри

гляду"

УТ-1

•доброго ранку, Украї­ но!» 06.05 Околиця 06.ЗО, 07.00, 07.ЗО, 08.00 Но­

10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 17.00, 1В.ОО «Факти•. Га­ НЛС•,

лютого

06.00

IClV 05.40 Т(с •Приватний детектив Магнум .. 06.35 "Гаряча сімка" 06.45 ·Факти• 06.55 М/с «Симба- цар звірів• 07.25 М(с •Вуді Вудпеккер і

21.З5 Футбол. Ліга чемпіонів. •Барселона• (Іспанія) •Рому• (Італія) 2З.ОО •Підсумки• 2З.25 •Добраніч, Україно!» з М. Довгим 00.05 Т/с •ТАРС уповноваже­ ний заявити ... ''· 7с. 01.20 Футбол. Ліга чемпіонів. Огляд матчів 02.00 ХІХ Зимові Олімпійські ігри ОЗ.ОО ХІХ Зимові Олімпійські

14с.

поіталійськи•', 17с. ОВ.50 Астрологічний прогноз

16.ЗОСТН

09.05 09.30

07.ЗО Репортер. Бізнес 07.З5 Підйом 07.45 М/с •Кіт-пес .. , ЗВе. 08. 15 Підйом ОВ.ЗО Репортер ОВ.З5 Підйом ОВ.40 Знай наших 08.50 Підйом 09.00 Київський репортер 09.05 Підйом 09.20Х/Ф •Покровські ворота.. , 1с. 10.30 т ;с •Кобра• 11.25 • Тетянин полудень• 12.05 Т (с •Комісар Рекс-ІІІ•, 27с. 1З.ОО Репортер 1З. 15 Х/Ф •Застава в горах• 14.50 Дом. фітнес •Хауз фіт• 15.00 М/с •Кокобіл•, 26с. 15.30 М/с «Світ Боббі•, 42с. 15.50 М/с •Життя з Луі•, 37с. 16.10 Т/с •Бітлборги•, 42с. 16.40 Т ;с •Мі го• 17.05 Т/с •Клоун• 1В.О5 Т ;с •Комісар Рекс-ІІІ•, 28с. 19.00 Репортер 19.ЗО Погода 19.35 Т /С •ДИКИЙ ЯНГОЛ• 20.40 Х/Ф •Ва-банк• 22.ЗО Репортер 22.50 Погода 23.00 Х/Ф •Роман» 00.40 Репортер 00.50 Т /с •Кобра• 01.35 Зона ночі 02.45 Х/Ф •Крейсер •Варяг• 04. 1О Х/Ф •Роман• 05.35 Т/с •Сімейні узи•, 91с.

час»

07.00 Сніданок з •1 + 1• 07.30 Т/с •Агентство НЛС», 9с. ОВ.ЗО Сніданок з «1 + 1• 09.15 «Без табу• 10.00 Х/Ф «Іванко і цар По-

65с.

ОВ.ОО Християнська програма ов.зостн 0В.55 •П'ять ХВИЛИН» 09.00 Т /С «І завтра кохання" 09.30 •Сnортивний характер• 09.45 •Один в кубі» 10.15 •Подорож в минуле• 10.45 Х/ф «Кубанські козаки• 12. ЗО Закон є закон 12.З5 •Влада факту .. 12.55 •І все-таки романс ..... 1З.25 Мультфільм 1З.З5.•ІDЕЕА-студіо» 14.05 Кращі концерти •ТЕТ•. Тріо Любченко 15.00 Сократ-Свінг 15.15 •Безсмертні скарби

однина ... або Не вір очам СВОЇМ», 1 Ч.

21.ЗО Погода 21.З5 Футбол. Ліга чемпіонів. •Байнрн" (Леверкузен, Німеччина) - •Арсенал• (Лондон, Англія) 23.00 •Підсумки• 23.25 •Добраніч. УкраІно!• 00.05 Т/с •ТАРС уповноважений заявити .. , бе. 01.20 Футбол. Ліга чемпіонів. Огляд матчів 02.00 ХІХ Зимові Олімпійські

сунчик Джил», 19.30ТСН

07.00 •Вісті тижні• · 07.55 Погода

20.ЗО стн

ігри

16.ЗО М/с •Тітеф• 16.55 М/с •Справжнє життя Ро-

19.45 Х/Ф •Зоряні 21.45 «Докладно•

ОлімПІЙСЬКІ

ігри

16.05 М/с ·Черепашки-ніндзя"

19. 1О Нейтральна

ОВ.ОО Но-

19.30 •Саме Той .. 19.50 ХІХ Зимові

міліція»

1В.15 Т /С •ЗемЛя кохання•

ТЕТ

06.З5, 07.09, ОВ.О9 Погода 06.З7, 07.10, 07.З5, ОВ.10 Спорт 06.40, 07.40 Огляд преси 06.50, 07.50 Автоновини ОВ.25 Економіст ОВ.45 Смачний ранок 09.00 Вічні істини 09.05 Т (с •Царівна•, 9 ч. 09.40 М/с •Легенда про Білосніжку•, 32с. 10.00 ХІХ Зимові ОлімпійськІ

11.00 Новини 11. 1О ХІХ Зимові

06.50 • Телеnузики• 07.20 Підйом

19.00 Т(с •Секретний агент• 20.00 •Подробиці• 20.45 •Слабка ланка• 21.45 •Народна платформа• 21.50 Т (с •Ледарі• 22.45 •Камера сміку•

но!»

06.05 Околиця 06.ЗО, 07.00, 07.ЗО,

1В.40 Погода

06.25 "Гаряча сімка" 06.35 •Факти• 06.55 Телеслужба розшуку 07.00 М/с •Симба- цар звірів" 07.25 М/с •Вуді Вудпеккер і

17.25 Торговий ряд 17.30 За київським часом 18.00 Новини 1В. 1О •Народна платформа•

Леверкузен• (Німеччина) - •Арсенал• (Англія)

ігри 1В.ОО Енергетичне поле

Хіллз•, В7с.

17.30 Т/с •FM

ВІВТОРОК, 19 лютого

1В.30 •Ім'я•

19.00 Т/с •Шалені гроші•, 20.00 •Вокзал мріі•

ни»

15.30 тсн 15.45 Т /С •Авантюрист .. , 5Зс. 16.40 Т /с •Район Беверлі

10.05

італійськи~а, 17с. 1В.15 •Вікна. Столиця•

18.25

1В.ОО •Балет- любов моЯ·

09.00 Вічні істини 09.05 Телеслужба розшуку 09.10 Погода 09. 15 Джазові діаманти 09.35 М/с •Легенда про

07.00 07.30

1З.15 •Ім'я•. С. Гармаш

13.40 Сократ -Свінг 13.55 Закон є закон 14.00 Економічний вісник

16.35 • Тема з варіаціями" 17.30 ·Століття Російського

ОВ.25 Економіст

19.30

12.05 •Балет - любов моя• 12.30 Сократ-Свінг 12.45 Закон є закон 12.50 Мультфільм 13.00 •Степ-урок•

кого життя»

06.40, 07.40 Огляд преси 06.45, 07.50 Hi-Tech

11. 1О

16.02

14.30 Муз. історіі. М. Калас 14.55 Телемагазин 15.1 О •Щит ... •Безпритульні діти»

15.30 •Родом з Украіни». Н. Русла нова, 1 ч. 16.00 Мед. центр •Довіра" 16.05 •Оплески, оплески ... • 16.40 Т/с •Життя спочатку", 67с.

17.25 Торговий

ряд 17.ЗО За київським часом 1В.ОО Новини 18.10 •Народна платформа• 1В. 15 Т/с «Земля кохання• 19.00 Т/с •Секретний агент" 20.00 •Подробиці• 20.45 •Слабка ланка• 21.45 •Народна платформа• 21.50 Т /с •Ледарі• 22.50 Клуб •Золотий гусак• 23.35 •Подробиці•. Підсумки дня. Нічний "Час" ОО. 1О Щоденник ОлімАіади 00.15 •Народна платформа•

ОО. 20 Х/Ф •Космічні далекобійники• О 1.55 Погода 02.00 Т/с •Вертолітники» ТЕТ

07.00 Мультфільм 07.ЗО •Вісті•


Ng 13(9315) 07.55 Погода 08.00 Християнська програма 08.30СТН 08.55 •П'ять ХВИЛИН» 09.00 Т/с •І завтра любов• 09.30 Молодіжна телеслужба 10.00 •Золота Фортуна• 11.00 Х/Ф •Діти капітана Гранта•

12.30 Закон є закон 12.35 •Планета Боулінг• 13.05 •Кути манежу• 13.35 •ІDЕЕА-студіо• 14.05 •І все-таки романс ... • 14.35 •Степ-урок• 14.45 •Палацеві таємниці• 15.20 Сократ-Свінг 15.35 •Душа до душі• 16.05 Закон є закон 16.10 Сократ-Свінг 16.25 Закон є закон 16.30СТН

16.50 •Чорний квадрат• 17.20 •Сnоживач• 17.30 •Ква-Кваша• 17.55 ·Один в кубі• 18.25 Х/Ф •Друг• 19.55 Дозвольте запитати 20. 15 Вечірня казка 20.25 Новини з вітрини 20.30 стн 20.55 •П'ять ХВИЛИН• 21.00 •Музичний інтервал• 21.25 Погода 21.30 •Вісті• 21.55 •Мас-медіа• 22.00 Клуб •Здоров'я• 22.30 Х/Ф •Час під вогнем• 00.00 П. Зібров. •Даю вам слово•,

1 ч.

КАНАЛ 09.05 Граціі від •Гравісу• 09.30 Вистава •Чоловічий рід, однина ... або Не вір очам СВОЇМ», 2 Ч. 10.30 Торгінформ 11.00 •Хіт-базар• 12.10 Торгінформ 12.40 Тележурнал • Тиждень•. Телекомпанія •Німецька

7

ХВИЛЯ»

17.05 Торгінформ 17.20 •Добрі НОВИНИ" 17.30 •Заглянь у майбутнє• 17.40 •Шлягер" представляє ... • 18.20 •Заглянь у майбутнє• 18.30 •Актуально - нагально• 19.00 •Стимул• 19.15 Торгінформ 19.35 •Ділові люди• 19.50 •Заглянь у майбутнє" 20.00 Торгінформ 20.20 •добрі новини• 20.30 •Мелодром" 21.00СІТ

21.15 •Казка лірника Сашка" 21.25 •Глобальні поради• 21.30 Торгінформ 22.00 •Престиж• 22.10 •Ваше здоровя'• 22.30 •Актуально - нагально• 23. 1О Молодіжний канал •М• ІСТV

05.40 Т/с •Приватний детектив Магнум• 06.35 "Гаряча сімка"

06.45 •Факти• 06.55 М/с •Симба- цар звірів• 07.25 М/с •Вуді Вудnеккер і його друзі•

07.45 •Факти• 07.55 •Плюс/Мінус• 08. 10 Погода 08.15 Т/с •Школа моделей" 08.45 •Факти• 08.55 Погода 09.00 Т/с •Людина-невИдимка• 09.45 Т/с •Мілагрос•, 170с. 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 17.00, 18.00 •Факти•. Га­ рячі новини Т /с •Чорна перлина•, 44с. 11.45 Т/с •Приватний детектив Магнум•

10.50

12.45 ·Факти• 13.00 Х/ф •Зона

нанесення

удару•

М/с •Вуді Вудnеккер і його друзі• 15. 1О М/с •Симба - цар звірів• 15.35 Т/с •Маленькі Ейнштей-

14.55

ни•

16.05 М/с •Черепашки-ніндзя• 16.30 М/с •Сnравжні монстри• 16.55 М/с •Сnравжнє життя Рокко"

17.25 Т/с .. кенан і Кел" 17.55 Т jc •Людина-невидимка• 18.45 •Факти•. 19.10 Погода 19.20 Х/Ф •Останній рубіж• 21.10 Т/с •Сnрави Кепських• 21.45 •докладно• 22.30 Погода 22.35 Х/Ф •Заморожений• 00.20 Муз. nрограма •М-файли•

00.50 "Гаряча сімка" НОВИЙ КАНАЛ

06.25 Підйом 06.30 Репортер 06.35 Підйом 06.50 • Телепузики• 07.20 Підйом 07.30 Репортер. Бізнес 07.35 Підйом 07.45 М/с •Кіт-пес", 40с. 08.15 Підйом 08.30 Репортер 08.35 Підйом 08.40 Знай наших 09.00 Київський репортер 09.05 Підйом 09.20 Х/Ф •Відnустка за свій рахунок•, 1с.

10.30 Т jc •Кобра• 11.25 • Тетянин полудень• 12.05 Т/с •Комісар Рекс-ІІІ", 29с.

13.00 Репортер 1З. 15 Х/Ф

•Клянуся

невірностіn

14.50 Дом. фітнес •Хауз фіт" 15.00 М/с •Нік і Перрі .. , 2с. 15.30 М/с •Світ Боббі•. 44с. 15.50 М/с .. життя з Лу·,., 39с.

16.02

16.10 Т/с •Бітлборги•, 44с. 16.40 Т/с •Міго• 17.05 т ;с •Клоун• 18.05 Т/с •Комісар Рекс-ІІІ•, 30с. 19.00 Репортер

19.30 Погода 19.35 Т/С •ДИКИЙ ЯНГОЛ• 20.35 Х/Ф •Іх nоміняли тілами• 22.ЗО Реnортер 22.50 Погода 23.00 Х/Ф •Той, що йде у вогні• 00.45 Репортер 01.00Т/с•Кобра• 01.45 Зона ночі 02.35 Х/Ф • Таємний роман• 04.00 Х/Ф • Той, що йде у вогні• 05.35 Т/с •Сімейні узи•, 93с.

СТБ

07.00 •Вікна. Опівночі• 07.30 •Вікна. Бізнес• 07.50 Т/с •Пристрасті

по-

італійськи•, 19с.

08.50 Астрологічний nрогноз 08.55 Прогноз nогоди 09.00 •Вікна. Столиця• 09. 1О •ІDЕЕА-студіо• 09.40 •Укрконтракт• 09.50 Х/Ф •Вусатий нянь• 11.20 •ІDЕЕА-студіо• 11.50 •Укрконтракт• 12.00 •Маски-шоу• 12.30 Х/Ф •Відчайдушні авантюристи•

14.ЗО •Вікна. Новини•

14.40•BIZ-1V• 16.40 Т /с •Кохання,

що

іскриться•

17.35 •Вікна. Кримінал• 17.45 Т jc •Пристрасті

nо­

італійськи•, 20с. 18.15 •Вікна. Столиця• 18.25 Т /С •Пристрасті nо­ італійському•, 20с. 19.00 •Вікна. Новини•. Сnорт. Погода 19.40 Баскетбол NEBL. •МВК• (Одеса) - •ЦСКА• (Моск­ ва) 21.30 •Вікна. Бізнес• 21.50 •Маски-шоу• 22.20 •Вікна. Оnівночі• 22.50 Х/Ф •Кохання його мріі• 01.00 Астрологічний прогноз П'ЯТНИЦЯ, 22 лютого

06.00

УТ-1 •доброго ранку, Украї­

но!»

06.05 Околиця 06.30, 07.00, 07.30, 08.00

Но­

вини

06.З5, 07.09, 08.09 Погода 06.37, 07.10, 07.З5, 08.10 Спорт

06.40, 07.40 Огляд nреси 08.25 Економіст 08.45 Смачний ранок

цького

14.50

•Духовний купол Украі-

ни•

15.20 •На варті• 15.45 Телеслужба розшуку 15.50 •Конкурент• 16.20 •Ліки майбутнього• 16.40 Т jc •Життя сnочатку•, 68с.

17.25 Торговий

ряд 17.ЗО За київським часом

18.00 Новини 18. 1О •Народна nлатформа• 18. 15 Т/с •Земля кохання• 19.00 Т jc •Секретний агент• 20.00 •Подробиці• 20.45 Каnітал-шоу •Поле чу­ дес•

21.45 •Народна nлатформа• 21.50 Х/Ф •Чоловічий характер, або Танго над nрірвою- 2• 23.55 •Народна nлатформа• 00.05 •Подробиці ... Підсумки дня

00.25 Щоденник Олімnіади ОО. ЗО Погода ' •Будинок-4• 02.20 Т jc •Вертолітники• ТЕТ

про

Білосніжку•, 35с.

ХІХ Зимові Олімnійські ігри 11.00 Новини 11. 1О До свята Курбан-байрам. Поздоровлення Муфтія України шейха Ахмеда Та­

10.05

мима

11.20 ХІХ Зимові Олімnійські . ігри 13.00 •НеймовірностіД. Горба­ чова•. •Подорож у Рене­ санс»

13.ЗО Ретроальбом 1З.З 1 Вундеркінд. •Антон Ска-

07.00 Мультфільм 07.ЗО •Вісті"

07.55 Погода 08.00 Християнська nрограма 08.30СТН 08.55 •П'ять ХВИЛИН• 09.00 Т jc «І завтра кохання• 09.ЗО Закон є закон 09.З5 •Мій цирк" 10.00 Сократ-Свінг 10.15 Закон є закон 1О.ЗО Концерт І. Понаровської,

1 ч. 11. 10 •ІDЕЕА-студіо• 11.40 Клуб •Здоров'я• 12.05 Х/Ф •У далекому

nла-

ванні»

куно

14.00 Погода 14.05 Закон є закон 15.00 Новини 15. 15 М/с •Легенда

УТ-З 07.00 Новини 07.20 •Народна nлатформа• 07.25 •Смачно• з Б. Бурдою 08.00 Новини 08.20 Т/С •Ледарі• 09.00 Новини 09.20 •Велике nрання• 10.20 Мультфільм 10.35 •Слабка ланка• 11.30 Т jc •Алондра• 12.00 Новини 12. 1О Щоденник Олімпіади 12.20 Т/с •Заборонена жінка• 1З.ОО За київським часом 1З.15 Муз. час 1З.50 •Пілігрим• 14.15 •Автографи• Ю. Вересо­

ОО.З5 •П'ятниця, 13-е•. Х/Ф

УТ-1

09.00 Вічні істини 09.05 Т/с •Царівна•, 12 ч. 09.40 М/с •Легенда

дий•, 93с. •Район Сансет•, 479с. 15.ЗОТСН 15.45 Т/с •Авантюрист•, 57с. 16.40 Т/с •Район Беверлі Хіллз .. , 91с. 17.30 Т/с •FM і комnанія•, 5с. 18.00 •За СКЛОМ• 18.ЗО Суnершоу •Останній американський герой• 19.30ТСН 20.00 • ТСН. Проспорт• 20.05 •Медовий місяць• 21.05 Вибори-2002 22.00 Т/с •Агент національної безnеки-ІІІ• 2З.05 •За СКЛОМ• оо.оотсн ОО.ЗО Телеслужба •Ситузція• 00.45 Телеслужба розшуку 00.50 •За СКЛОМ" 01.20 Телеслужба •Ситуація•

14.45 Tjc

про

Білосніжку•, 44с.

15.40 •Студія ·5• 16. 1О Т;с •Царівна•, 14 ч. 16.45 Закон є закон 16.50 Новини 17.00 ХІХ Зимові Олімnійські ігри

1З.З5 Сократ-Свінг 1З.55 Закон є закон 14.00 Київські ділові новини 14. 15 В. Сnіваковський представляє. Приватна школа. Ліцей •Гранд•

14.35 •Київські мініатюри• 15.05 Х/Ф •Друг .. 16.ЗО •Ім'я•. Т. Кизяков

17.05 •Мій ЦИРК"

17.40 Регіон 18.00 •Надвечір'я•

17.ЗО •Століття Російського

18.ЗО Зелена зона 18.50 Новини 19.00 Вибори-2002. Партія ре­ абілітацїі важкохворих України. Виборчий блок політичних партій ~~~Проти

18.00 •Душа до душі• 18.25 •З5 хвилин джазу•

всіх»

19.ЗО •Милосердя• 19.45 Телешоу з Л. Якубовичем "Диканька» 20.45 Вечірня казка

20.55 Вечірня 21.00 Новини 21.25 Погода

молитва

21.ЗО Питання дня 21.З5 Світ сnорту

21 .45 Телеслужба розшуку 21.50 ХІХ Зимові Олімnійські .ігри. Хокей. Півфінал

2З.ОО •Підсумки" 2З.25 •Синема, синема, сине­ ма•. Хіт-парад нових фільмів Голлівуда 2З.50 «Погляд• 01.20 ХІХ Зимові Олімnійські ігри 02. 1О ХІХ Зимові Олімnійські ігри УТ-2

07.00 Сніданок з •1 + 1• 07.30 Т/с •Агентство НЛС•, 12с.

08.ЗО Сніданок з •1 + 1• 09.1 О Т/с •Сімейні таємниці•, 15с.

10.05 Лауреати телефестивалю •Калинові острови•. «Фрески пам'яті»

10.35 Естрадна прем'єр-ліга 11. 15 Мультфільм на замовлення

12.25 •Право• 1З.ОО Абетка безnеки 1З.О5д/ф •Титан• Т/с •Кохай, доки мало-

14.00

музею•

ІСТV

06.З5 "Гаряча сімка"

06.45 •Факти• 06.55 Телеслужба розшуку 07.00 М/с •Симба- цар звірів• 07.25 М/с •Вуді Вудпеккер і його друзі•

07.45 •Факти• 07.55 •Плюс/Мінус .. 08.10 Погода 08. 15 Т jc •Школа моделей• 08.45 •Факти• 08.55 Погода 09.00 Т jc •Людина-невидимка• 09.50 Т/с •Мілагрос•, 171с. 10.00. 11.00, 12.00, 14.00, 17.00, 18.00 •Факти•. Га­ рячі новини Т/с •Чорна nерлина•, 45с. 11.50 Т jc •Приватний детектив Магнум ..

10.50

12.45 •Факти• 13.00 Х/Ф •Останній злам• 14.50 МІс •Вуді Вудпеккер

і його друзі• 15.05 М/с •Симба - цар звірів• 15.ЗО Т /с •Маленькі Ейнштей­ ни•

16.00 Х/Ф

•Американські nри-

годи~~

17.50 Т/С •Людина-невидимка• 18.45 •Факти• 19. 1О •Особливі прикмети•. В. Кононов що треба• 21.45 •Факти• 22.05 Кримінальні історіі 22.ЗО Погода 22.35 Т/с •Детективне агентс-

23.ЗО Тележурнал •Кентавр• 2З.55 Х/Ф •Примхи кохання•

01.40 "Гаряча сімка" О 1.45 Х/Ф •Дзеркало бажань• ОЗ.15 Т/с •V.I.P.• 04.00 Т/С •дльф• 04.20 Т jc •Війна з реальністю• 05.05 Х/Ф •Примхи кохання• НОВИЙ КАНАЛ

06.25 Підйом 06.ЗО Репортер 06.З5 Підйом

06.50 • Телепузики" 07.20 Підйом 07.ЗО Репортер. Бізнес 07.З5 Підйом 07.45 М/с •Кіт-пес•, 41с. 08. 15 Підйом 08.ЗО Репортер 08.35 Підйом 08.40 Знай наших 08.50 Підйом 09.00 Київський репортер 09.05 Підйом 09.20 Х/Ф •Відпустка за свій рахунок•, 2с. 10.35 Т/с •Кобра• 11.20 •ЖіНОЧИЙ ПОГЛЯД• 12.10 Т/с •Комісар Рекс-ІІІ•, ЗОс. 1З. ОО РеnоР.тер 1З. 15 Х/Ф •Іх поміняли тілами• 14.50 Дом. фітнес •Хауз фіт• 15.00 М/с •Нік і Перрі•, Зс. 15.ЗО М/с •Світ Боббі•, 45с. 15.50 М/с •денис-мучитель•, 1с.

16.1 ОТ jc •Бітлборги•, 45с. 16.40 Т/с •Міго• 17.05 Т jc •Клоун• 18.05 Т/с •Комісар Рекс-ІІІ .. , З1с. 19.00 Репортер 19.30 Погода 19.40 Аншлаг! Аншлаг!

Х/Ф •Вас очікує грома-

дянка Никанорова• 22.ЗО Реnортер 22.50 Погода

СТБ Опівночі•

бург• 20.ЗОСТН 20.55 •П'ЯТЬ ХВИЛИН• 21.00 •Музичний інтервал• 21.25 Погода

07.ЗО •Вікна. Бізнес" 07.50 Т ;с •Пристрасті nоіталійськи", 20с. 08.50 Астрологічний прогноз 08.55 Прогноз погоди 09.00 •Вікна. Столиця• 09.10 •ІDЕЕА-студіо•

надій і

ілюзій•. •Дзеркало історіі•

22.ЗОСТН

22.40 Новини з вітрини 22.45 Київські ділові новини 22.55 •Шлях до успіху" 2З.10 •Бард-салон•

2З.З5 Х/Ф •Обпалені nристра­ стю»

01.З5 •Зустрінемося ввечері• КАНАЛ Музика на 1VТ

7

09.05 10.00 •Казка лірника Сашка• 10.15 •Глобальні nоради" 10.ЗО Т/с •Легенда про Вільгельма Телля ", 2с. 11.ЗО •Сократ -Свінг• 11.50 Музика на 1VТ 17.00 Мовна вітальня 17.25 •Аnтека дпя душі• 18.00 •У гостях у Дмитра Гордона•. Н. Симонян 19.00 •Один на один з ... • 20.00 Музика на 1VТ 20.35 Торгінформ 20.50 •Добрі НОВИНИ• 21.00 СІТ 21.15 •Погляд з Америки• 21.50 •Глобальні поради•

22.00 •Projcontra• 22.45 •Полтарьов-Джаз• 2З.40 Музика на 1VТ

09.40 •Укрконтракт• 09.50 Х/Ф •Якось через

два-

дцять років~~

11.25 •ІDЕЕА-студіо• 11.45 •Укрконтракт• 11.55 Музика на СТБ 12.00 •Маски-шоу• 12.ЗО Х/Ф •Погоня за божеством"

14.ЗО •Вікна. Новини"

14.40 •BIZ-lV• 16.40 Т jc •Кохання,

що іскриться• 17.З5 •Вікна. Кримінал• 17.45 Клуб •Білий папуга• 18.15 •Вікна. Столиця• 18.25 Клуб •Білий папуга• 19.00 •Вікна. Новини•. Спорт. Погода

19.40 Х/Ф •Ран• 2З.О5 •Вікна. Оnівночі• 2З.55 Х/Ф •Мен• О 1.З5 Астрологічний прогноз СУБОТА, 2З лютого

06.00

Довгим ХІХ Зимові Олімпійські ігри

01.20

07.00

УТ-2 •Фонтан-клуб ... А. Кни­

07.ЗО Х/Ф •Адела ще не вечеряла•

09.00 •Медовий місяць• 10.00 Пенсійна реформа 10.40 Резонанс 11.45 Надзвичайна ситузція 12.ЗО Телеслужба •Милосердя•

1З.ОО

Вибори-2002. Вчимося вибирати 1З.ЗО •Людина і закон• 14.00 М/Ф •Король-лев. Тімон і Пумба•, 1с. 14.30 М/Ф •Аладдін•, 1с. 15.00 т;с •Ес клаб 7•, 19с. 15.ЗО Т jc •Уокер: техаський рейнджер•, 105с. 16.20 Т jc •Прогулянки з дино­ заврами•,

1с.

Т/с •Агент національної безпеки-ІІІ•

17.00

18.00 Х/Ф •Здоров'я бажаю!• 19.ЗОТСН 20.00 •Великі nерегони• 20. 15 Т /с •Ідеальна пара•, 2с. •Проба пера• 21.20 Т ;с •Марш Турецького-

11•

УТ-1 •Доброго ранку, Украї­

но!»

06.05 Музика на каналі •ЕРА· 07.50 Х/Ф •Кінець операціі •Ре­ зидент», 1с. 09.00 В ГОСТЯХ у ДрЬОМИ 09.ЗО •Зірки, на сцену! ..

7 КАНАЛ 09.05 Музика на ТVТ 10.00 •Казка лірника Сашка• 10.15 •Глобальні поради" 1О.ЗО Музика на 1VТ 11. 15 Молодіжна телеслужба 11.45 Світ науки 12.00 •Сократ-Свінг" 12.ЗО Вітальня мовлення

1З. ОО Час розваг 1З.ЗО Музика на 1VТ 14.ЗО •Один на один з ... • на ТVТ 15.ЗО •Моя зірка•

15. 15 Музика

16.ЗО •Ескулап•

17.00 Музика на 1VТ 18.00 Вікно в Америку 18.45 Музика на 1VТ 19.00 Аnтека дпя душі 20.50 •Добрі НОВИНИ• 21.00СІТ . 21.15 •Казка лірника Сашка" 21.25 •Глобальні поради" 21.45 •В гостях у Дмитра Гордона•. В. Горбулін 2З.45 Музика на 1VТ ІСТV 06.25 Муз. ранок 07.01 •Перехрестя• 07.З5 Погода 07.40 Т jc •Людина-невидимка• 08.ЗО Погода 08.З5 М/с •Вуді Вудnеккер і його друзі" 08.50 Т ;с •Легенда про Загуб­ лене місто» 09.45 Т /с •Чудесна наука•

10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 •Фак­ ти ... Гарячі новини 1О. 15 Х/Ф •Слухати у відсіках• 12.45 •Факти• 1З.ОО Т;с •Детективне агентство «Місячне світло»

14.00 Х/Ф •Один шанс на двох• 15.50 Т/с •Альф" 16.20 Т/с •Рятувальний nат­ руль •Гаваї"

17.15 Т /С •V.I.P." 18.05 Телегра ·Галопом поЄвропах•

18.45 •Факти• 19.00 Х/Ф •Перехрестя світів•

20.З5 Т ;с •Їм хочеться гарячіше»

21.10 Т/с •Ілюзія вбивства• 22.05 •Насnравді• 22.25 Футбол. Чемпіонат Іспаніі. Центральний матч туру

00.15 Х/Ф •дзеркало бажань• 01.45 Тележурнал •Кентавр• 02.05 Т/с •V.I.P.• 02.50 Т /с •Альф• ОЗ.15 Т jc •Їм хочеться гарячі­ ше•

НОВИЙ КАНАЛ

07.00 За київським часом 07.30 •Архимісто• 07.55 •Пані, панночка, nанян-

07.50 М/с •Світ Боббі", 45с. 08.10 М/с •денніс-мучитель•,

07.ЗО Мультфільм

1с.

08.10Торговий ряд 08. 15 На ранковому прийомі 09.00 Погода 09.05 •Народна платформа•

08.30 Т/с •Бітлборги•, 45с. 08.55 М/с •Пуччіні•, 15с. 09.25 Т/с •Плем'я-11•, 7с. 09.55 •З х 4•. Найкумедніше

09. 1О •доки всі вдома" 09.50 •Бадьорого ранку!• 1О.З5 •Смачно• з Б. Бурдою 11.05 Дефіцит-шоу •Хто

10.40 Дом. фітнес 10.50 •Аншлаг"

14.20 •Планета тварин• 15.ЗО ·Сміхопанорама• Інтелект-шоу LG •Еври­

16.05

ка•

17 .ОО

Х/Ф «В зоні особливої

уваги»

18.40 •Велике nрання• 19.55 Суперлото 20.00 •Подробиці•. Інтерспорт 20.ЗО •N-кілометр

20.45 Погода 20.50 ·Городок" 21.25 •Народна платформа• 21.З5 Х/Ф •Армія порятунку• 2З.20 •Народна платформа" 23.25 Х/Ф •Розірвана завіса• 01.З5 Погода ТЕТ

07.00 ·Вісті" 07.25 Погода 07.30 •Київський регіон• 08.00 Християнська програма 08.ЗОСТН

08.55 •П'ЯТЬ ХВИЛИН" 09.00 •Створи себе• 09.20 •Лакмус ЖИТТЯ• 09.50 •Сnоживач• 10.00 Художній блок •Рго-АrІ• 11.00 •Київ класичний• 11.20 •Сnочатку було Слово• 11.40 Економічний вісник 12.10 В. Співаковський представляє. Приватна школа.

Ліцей •Гранд•

12.40 •Сенсація" 1З. 1О Х/Ф •Несnокійне

госпо-

дарство•

14.40 •ІDЕЕА-студіо• 15. 1О •Право• 15.40 Сократ-Свінг 16.15 Сократ-Свінг 16.ЗОСТН 16.50 Чемпіонат України по ба­ скетболі. БК •Київ" •Львівська nолітехніка• 18.ЗО Парламентський вісник 19.15 Телепресклуб 20.00 •КИЯНИН• 20.ЗОСТН 21.00 •Музичний інтервал• з Алікою 21.25 Погода 21.ЗО •Вісті• 22.00 •Сміхоностальгія•

домашнє відео •Хауз фіт•

11.З5 Посміхніться, вас знімають! 12.1 О Т /с •Нові nригоди сімей ки Аддамс•, 11 с. 12.40 Т/с •Комісар Рекс-ІІІ•, З1с. 1З.З5 Репортер

1З.45 Погода 1З.55 Х/ф •Вас очікує грома­ дянка Никанорова• 15.ЗО Х/Ф •Штормове поnере­ дження•

16.55 Футбол. Англійська пре­ м 'єр-ліга. •Манчестер

Юнайтед•• - «Астон Вілла'' 19.00 Репортер 19.25 Погода 19.30 Х/Ф •В зоні особливоі уваги»

02.50 Х/Ф •Великий

перелом•

04.ЗО Х/Ф •Штормове попередження»

Х/Ф •В зоні особливої

уваги»

07.20

•З х

4>•.

Найкумедніше

домашнє відео

СТБ

07.00 Астрологічний nрогноз 07.05 •BIZ-lV• 08.50 •Імпреза" 09.20 •домовик• 09.35 •Комn'ютерна манія• 09.50 •Лабораторія малого бізнесу•

10.00 Клуб •Білий папуга• 11.00 д/с •Підводна одісея ко­ манди Кусто•. Заключна серія

12.00

УТ-1 •доброго ранку, Украї-

но!»

06.05 Музика на каналі •ЕРА• 06.40 д/ф •Space Giгls• 07.05 Конкурс швейного мис­ тецтва •Золота бджілка• 07.ЗО Околиця 08.00 Х/Ф •Кінець оnераціі •Резидент•, 2с. 09.00 Клуб Суперкниги 09.ЗО •Крок до зірок" 10.00 •Наше військо• 10.ЗО ХІХ Зимові Олімnійські ігри 11.00 ХІХ Зимові Олімnійські ігри 12.00 ХІХ Зимові Олімпійські

1З.ОО •Модний час• 1З.ЗО Сільська година 14.20 •Хто в домі хазяїн?" 14.40 Духовний вісник 15.00 Новини 15. 1О Мультфільм на замов-

ТІс •Поліцейські-вер-

толітники•, 4с.

13.00 •BIZ-lV• 14.40 •Колія" 15.00 •Новація• 15.10 Медіа-клуб 15.50 Х/Ф •Ран• 19.00 •Вікна. Новини•.

Спорт.

Погода

19. 15 Х/Ф •Ангел-хоронитель" 21.10 Х/Ф •Вибухівка• 2З.1 О Х/Ф •Пророцтво-З•

00.45 Х/ф •Сестри гріха• 02.25 Астрологічний прогноз

22.50 Новини з вітрини 22.55 Х/Ф •Сльози Святого Пе­ тра•)

00.40 •Чорний 7 09.05

квадрат»

КАНАЛ

Граціі від •Гравісу..

09.ЗО Торгінформ

10.00 •Золота Фортуна" 11.00 •Шлях до успіху .. 11. 15 .. шлягери ХХ сторіччя» 12.00 •Зоряна дорога• 12.ЗО •Амазонка• перемагає ЧЗС»

12.45 Торгінформ 1З.ОО •Таврійські ігри• 1З.30 Граціі від •Гравісу• 14.00 Торгінформ 14.20 •Добрі НОВИНИ» 14.ЗО •Тинди-Ринди• 15.00 •Шлях до успіху•

15.15 •Лікування хребта• 15.30 •доживемо до

по-

Неділка»

16.00 Торгінформ 16.ЗО •Саме Той• про себе 17.55д/ф •Жертви мовчання'». «Повернення»

18.15 •Ділові

люди•

18.ЗО Торгінформ

ігри

18.00

•Магія кіно• 22.ЗО СТН-спорт. Щотижневик

22.05

17.00 •Шлягер• nредставляє .....

лення

Футбол. Ліга чемпіонів.

Тижневий огляд

19.00 Новини 19.10 Ток-ринг 19.40 •СОФія Золотоверха з'єднує•

20. 15 Кінокліnи

18.50 •Добрі НОВИНИ• 19.00 •Заглянь у майбутнє" 19.15 •Ваше здоров'я• 19.ЗО Телегра •Наш острів•

20.20 Світ здоров'я •Бі-Київ• 20.35 •Заглянь у майбутнє• 20.40 Торгінформ

20.ЗО Погода

21.00СІТ

20.З5 Вечірня казка 20.50 Вечірня молитва 21.00 •Панорама• 21.ЗО ХІХ Зимові Олімпійські ігри 22.50 Погода 2З.ОО Х/Ф •Кінець операціі •Ре­ зидент•, 2с. 00.10 •добраніч, Україно!• 01.20 ХІХ Зимові Олімпійські

21.15 •Казка лірника Сашка• 21.25 •Глобальні поради•

ІГРИ

21.ЗО Торгінформ

22.00 "Балада про Руслана" 22. 15 •Вікно в містику• 22.45 •Шлях до успіху• 2З.ОО •Хіт-базар• ІСТV

06.45 Мультфільм 07.15 Погода 07.20 Тfc •Рятувальний

пат­

руль •Гаваі• 08. 10 Погода 08.15 М/с •Вуді Вудnеккер і його друзі•

УТ-2

07.00 Т/с •Марш Турецького11•. •Змова генералів• 08.25 •Прихована камера• 08.З5 Тfc •Легенда про Загуб09.1 О •Лото-забава• яене місто» 10.05 Реальний сектор 09.05 Т/с •Чудесна наука" 10.45 Щасти вам! 09.З5 Х/ф •Малюк-каратист• 11.30 Бізнес по правилах 11.55 Х/Ф •Тримайся, козаче!• · 10.00, 11.00, 12.00, 16.00, 17.00 •Факти•. Гарячі новини 1З.О5 Телешоу з Л. Якубовичем 11.45 Телецентр моди ссДиканькаn 14.00 М/Ф •Король-лев. Тімон 12. 15 •Особливі прикмети" і Пумба .. , 2с. 12.45 •Факти• 1З.ОО Телегра •Галопом по Єв14.30 М/Ф •Аладдін•, 2с. роnах• 15.00 Т jc •Ідеальна пара .. , 2с. 1З.З5 Т/с «Ілюзія вбивства•

•Проба пера•

16.00 КВН. Українська ліга. 1/8 фіналу. 1-а гра 2001 17.45 Х/Ф •Заряджена зброя• 19. 15 •Великі nерегони• 19.ЗО • ТСН - Еnіцентр• 20. 15 Х/Ф •Вогонь з пекла• 22. 10 •За СКЛОМ• 2З.ОО Бокс.

Б.

Хопкінс

К. Деніелс 00.05 Х/Ф •Автопортрет невідомого•

УТ-З

07.00 Молодіжна телеслужба 07.ЗО ·Люди і долі• 08.00 •Недільні зустрічі" 08.40 Торговий ряд

08.45 •Курорт у місті• 09.00 Погода 09.05 •Народна платформа• 09.10 • Телефортуна• 09.45 •Городок• 10.20 •Прокинься і співай!• 11. 1О •Вікенд• 11.50 •Народна платформа• 11.55 •Караоке на майдані" 12.ЗО 1З.О5 1З.50 14. 1О

•Показуха• •Мелорама•. Реальне lV. •Весілля" М/с •Покемон" 14.55 •дискавери• 15.З5 Т ;с •Вбивча сила• 16.З5 Х/Ф •Хід у відnовідь• 18.1 О ·Велике прання" 19.15 •Джентльмен-шоу• 20.00 •Подробиці ТИЖНЯ• 20.44 Погода 20.50 •Народна nлатформа .. 20.55 Х/Ф •Шанхайський полудень»

21.ЗО Х/Ф •Вогненний шторм• 2З.20 Т/с •Відверті бажання•, 24с. 2З.50 Х/Ф •Одна на трьох" 01.00 •Бівіс і Баттхед• О 1.ЗО Зона ночі

05.45

06.00

лютого

16.00 •Саме Той" про себе 16.25 •Перехрестя• 17.00 ХІХ Зимові Олімnійські

22.45 •Полтарєв-Джаз•

УТ-З

11.25 •Не може бути!• 11.50 •Народна платформа• 12.00 Х/Ф •Десяте королівство•

24

ігри

20.З5 Торгінформ

ОЗ.40 Т jc •Листи Бланчі• 04.ЗО Х/Ф •Слухати у відсіках•

ка•

НЕДІЛЯ,

22.40 Х/Ф •Захоплення" 00.25 •З5 хвилин джазу..

2З.00 •За СКЛОМ•. Подіі ТИЖНЯ 23.З0 Ток-шоу •За СКЛОМ• 00.40 Х/Ф •Чіллер•

1З.З5 М/Ф •Покемон•

2З.ОО Х/Ф •Свідок• 00.55 Реnортер О 1. 05 Телеслужба розшуку 01.15 Х/Ф •Порада гусениц" 02.45 Зона ночі 04.05 •Бівіс і Баттхед• 04.35 Х/Ф •Свідок• 06. 15 Т/С •Сімейні узи•, 94с. 07.00 Посміхніться, вас знімають!

07.00 ·Вікна.

21.ЗО •Вісті•

21.ЗО Погода 21.З5 Світ спорту 21.45 Кіно Франціі. Ще одна зустріч. •день утрати• 22.00 ХІХ Зимові Олімnійські ігри 22.40 Ретропрограма •Пол МакКартні й інші• 2З.ОО Х/Ф •Кінець операціі •Ре­

крайній?~•

20.00 •Блискучий Санкт-Петер-

21.55 •Мас-медіа• 22.00 Д/с •Хроніка

20.30 Вечірня казка 20.45 Вечірня молитва 20.50 Мегалот 21.00 Новини

шев

тво «Місячне світло»

19.00Т/с •Шалені гроші•, 98с.

ХІХ Зимові Олімпійські ігри 12. 15 Подорож в дитинство 12.30 ХІХ Зимові Олімnійські ігри 15.00 Новини 15.10 Погода 15. 15 •Не все так погано• 15.45 Реліквіі і храми України 15.50 Регіон 16. 1О Створи себе 16.ЗО Портрет жінки в інтер'єрі 17.00 ХІХ Зимові Олімnійські ігри 18.00 Від сузір'я до сузір'я 18.20 Світ. Огляд 18.50 Погода 19.00 Новини 19.1 О Вікно в Америку 19.40 ХІХ Зимові Олімnійські ігри

11.50

зидент''• 1с. 00.10 •Добраніч, Україно!• з Н.

19.35 Погода 19.45 Х/ф •Хлопець -

20.55

ХІХ Зимові Олімnійські ігри

10.00

05.40 Т/С •Приватний детектив Магнум ..

22.50 •Сnорт-тайм• 2З.20 •Народна платформа• 2З.ЗО Х/Ф •Карти, гроші і два стовбури .. 01.15 Погода ТЕТ

07.00 •Кути манежу.. 07.25 •Вісті" 07.55 Погода 08.00 Християнська програма 08.ЗОСТН 09.00 •Ква-Кваша• 09.30 Д/с •Хроніка надій і ілюзій•. •Дзеркало історіі• 10.00 •Ти і твоя краса• 10.30 Сократ-Свінг 10.45 •Решето• 11.40 Сократ-Свінг 12.00 •Людина і закон" 12.35 Мультфільм 12.50 •ІDЕЕА-студіо• 1З.25 •Ім'я" 14.00 Чемnіонат України з ба­ скетболу. БК •Київ• «Львівська політехніка~~ 15.40 Майстер-клас для підприємців 16.00 •Зустрінемося ввечері" 16.З9 •ХХ століття. Вибране• 17.30 •Блискучий Санкт-Петербург• 18.00 •Дітвора• 18.ЗО Блеф-клуб 19. 1О •Жінка на всі 1ОО?• 20.00 •Кути манежу• 20.ЗО СТН-тижневик 21.00 •Планета Боулінг• 21.20 •Музичний інтервал• з Алікою 21.45 •Влада факту•

14.25 Х/Ф •Перехрестя світів• 15.45 Тfc •Альф» 16.15 Т/с •Рятувальний патруль •Гаваї•

17.10 Т/С •V.I.P.• 18.00 •Вгадай і Ко• 18.45 •Факти• 19.00 •Свобода слова• 20.00 Х/~ •Принцеса на бобах• 22.10 Т/с •Приватна міліція» 22.40 Х/Ф •Гібрид• 00.15 Штрафний удар 00.25 Футбол. Чемnіонат Іспаніі. Центральний матч туру

02.00

Муз. nрограма •М-фай­

ли•

НОВИЙ КАНАЛ

07.45 •Церква Христова• 08.00 М/с •дикі Тонбери•,

11с. 08.ЗО М/с ·Боб Губко•, 7с.

09.00 М/с •Пуччіні•, 16с. 09.25 Т/с •Плем'я-11•, 8с. 10.00 ·З х 4•. Найкумедніше домашнє відео

10.40 Світ індійського кіно 12.00 Запитайте в доктора 12.25 Світ індійського кіно 1З.З5 Реnортер 1З.45 Погода 14.00 Х/Ф •Вогненний шторм• 15.50 Х/Ф •Тихий Дон•, 2с. 17.45 •Село Глухівка• 18.05 Т/с •Рятувальники•, 4с. 19. ОО Реnортер 19.25 Погода 19.30 Х/ф •Хто б уже говQ­ рив-2• 21.ЗО Х/Ф •Лікар Т. і його жінки»

2З.40 Щоденник Олімnіади 2З.55 Футбол. Англійська пре­ м'єр-ліга. •Сандерленд•­ •Ньюкасл•. У nерерві: Фу­ тбольний огляд «Гол!"

01.55 Англійська

прем'єр·ліга.

Огляд 02. 15 Світ індійського кіно

04.ЗО Х/ф •Лікар Т. і його жінки»

СТБ

07.00 Астрологічний прогноз 07.05 .. проnиси• 07.35 •BIZ-lV• 09. 1О •Ви nрактично здорові• 09.ЗО •Ні nyxy ні пера!• 09.50 •Лабораторія малого бізнесу.. 10.00 М/с •Пригоди Папірусу•. Заключна серія

10.30 Х/Ф •Ангел-охоронитель• 12.20 ·Вікна у світ• 12.50 ·М-стиль" 1З.20 •BIZ-lV• 15.00 •Стан neXI• 15.20 •Вікна. Спорт• 15.55 Італійський футбол. Серія •А•. •Рому• - •Перу­ джа•

17.55 •Автостиль" 18.20 Бізнес-студія 19.00 Х/Ф •Поле битви:

Зем­

ля•

21.25 Італійський футбол. Серія А. Туринські дербі. • Тори но•- •Ювентус• 2З.25 М/с •Усе не як у людей• 23.30 Х/Ф •Умовний рефлекс• 01.20 •Імпреза•

01.50 Астрологічний прогноз


N9 13 (9315)

16.02 БУФК-І, які

У СПОРТИВНОМУ

лютого й

вищого училища фізи­

очному поєдинку за І

'ШОЇ культури проводи­ вся п'ятий, ювілейний,

місце. Команди по чер­ зі, мов на шальках те­

міжнародний турпір з

резів, ТО ВИХОДИЛИ ВПе­

критті турніру нагоро­

ми. Команди-призери, а це БВУФК-1 і"КСЛІ пам'ятпими кубками, дипломами і вимпелами ФГУ. Турнір пройшов па

гандболу пам'яті почес­ ного майстра спорту Володимира Богатікова серед юнаків 1985-86 р.н. Турпір цей двічі ювілейний, бо 4 лютого Володимиру Опанасо­ вичу Богатікову мало б виповнитися бО років. У турнірі взяли участь 10 команд юнаків з Бі­ лорусії, Молдови та провідних гандбольних

ред, то відставали на

1-

дження проводили: В. Г.

досить високому рівні і

м'ячі. І лише на остан­

комплексі Броварського

центрів України.

7

зустрілися між собою в

щенко), друге місце за господарями турніру­ БВУФК-1 (тренер Олек­ сандр Зборщик). На

урочистому

за­

Гамав, директор ВУФК.

за це його організатори

ніх хвилинах команда

В. В. Снігур

ЗТР змогла вирвати пе­

ник обласного управлін­ ня з фізичного виховав-

хотіли б подякувати всі~І, хто зробив свій

2

ремогу

Потрібно

25:23.

началь­

-

ПАМ'ІІТІ ВОЯОДИМИРА

міськрада та міський го­ лова І. З. Петрепко, управління з фізичного

завідуючий

з фізичного виховання

вих штрафних кидків.

віце-президент ФГУ, ге­

По черзі помилялись

Броварським вімілом з фізичного виховання і

О.Г. Чигирин), Федера­

неральний

директор

Асоціації

"Земля

ва освіти і науки, О. Г.

-

талій Зубченко. Чудо­

-

майстер спорту з ху­

дент ФГУ Г.Є. Білокопи­

Упродовж шести днів

вою була гра воротаря

па гандбольному майда­

Щира їм вдячність за

Броварського

запорожців Олександра Попова, якого визнано

дожньої гімнастики Ганна Богатікова. Чем­

ВУФК точилася напру­

кращим гравцем зустрі­

да ЗТР м. Запоріжжя

жена безкомпромісна

чі. Кращим у грі брова­

боротьба за чемпіонсь­

рчан назвапий Євген

ке звання. До фіналь­

Зборщик. Отже, чемпі­

була нагороджена пере­ хідним кубком ФГУ і пам'ятним кубком, гра­

них змагань без пора­

опаІ\ІИ турніру

вці команди

зок дійшли дві команди:

команда ЗТР м. Запорі­

ми,

дипло­

ЗТР

жжя (тренер Леопід Ле-

Заслужепий трепер

мами і цінними приза-

України з гандболу.

Запоріжжя і

САМІ:оо&І•••••·•·•·•···•••··

· ІІКVІRІе;·е•І·.··.

них-:: дня CE!S{TOro J:3а,rу~!іти­ на у· МКЦ ~Прометей~ ~іДбу5 ,

вся творч~~ ~віт с;rурд ~·т~атр .·мод" навЧЩlрно,виробнИчоrо •.· цеН+еу. творЧ9сті .• •.мо~оді.······· ''Кра'!'на M.QEo серчЯ"·.·. {Так• H;:J.~!JW'\~ ~~;raii~JiOBИj ; Па~

..

ро~::

po-

,ll.eмq~

~&~~g§z~~~

.· .....·. ·.·

··.·····. ·.······.· .• що•·

ве<::ільн~}руtфн

стала

спорту,

а

також

піон турніру

коман­

-

Щиро вітаємо

·

·,-~nр~Цtв~

~ураЕІ{І~Ч

·.чМІ'ІНіf

КИ'f$Ї1JЇО

с 11f>оf$увЗ:ц

yд;вrjJS p()it~··

т

.·.· .· .. з&~нач~,-и.•

б~гатьрм•·•·ц~мЩ:tощt;8()J-ІИ:.

п р6Демонстру8~~·t1····••••r;арf!Щ1іі CJ\4aK, сра!:!ТfЩіЮ та неаб.І1SjКИ~ .

pi:mi,

Та є одпа з пайкращих дат, Коли вітають друзі

й рідпі,

Бровари.

ГОЛОВНИЙ СУМЯ

Настоятель церкви отець В. СТРЕЛЬІJОВ.

змагань,

Голова ц~рковної ради М. ЛИСЕНКО. ЗАТ «Кока-Кола Беверіджиз-Сервіс» повідомляє про своє злиття

з

ПОНОМАРЕНКО

1

березня

2002

року з

ПП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед». Будь-які питання просимо

надсилати за адресою: 07400, Київська обл., Броварський район, ajc 403 .

З повагоюколеги з фонду комунального майна міської ради.

В житті, що птахом липе в вирій, Тобі ми хо"ем побажать: Добра, здоров'я, щастя й миру.

БРОВАРСЬКИЙ МВ rY МВС УКРАЇНИ В КИЇВСЬІІЇ ОБААСТІ запрошує на службу в органах внутрішніх справ чоловіків на

З любов'ю та повагою­ твоя онучка Оленка та діти Анатолій і Наташа.

посади

ВАТ "БРОВАРСЬКИЙ ШИНОРЕМОНТНИЙ 3АВОА" повідомляє про загальні збори акціонерів, що відбудуться 19 квітня 2002 року о 15.00 годині

БРОВАРСЬКІЙ РАЙJІІКАРНІ

-

вариства.

Вибори спостережної ради

товариства.

Вибори ревізійної комісіі то­

вариства.

7.

Різне. Учасники зборів повинні мати при собі паспорт або інший доку­ мент, що засвідчує особу. Довідки за адресою: 07400 м. Бровари,промвузол.

3АПРОWУЕ НА ПОСТІЙНУ РО&ОП Довідки за тел.: 5-04-40, 5-04-44, факс 6- 8-80, адреса: м. Бровари, вул. Шевченка, 4.

Телефон: (04494) 5-01-40, 5-43·20. Факс: (04494) 5-01-39, 5-01-36.

t

На посади рядового та моло­

дшого

Звіт про фінансово-госпо­ дарську діяльність акціонерного товариства за 2001 рік та основні напрямки роботи в 2002 році. 2. Звіт ревізійної комісіі. З. Звіт спостережно·І- ради. 4. Внесення змін до статуту то­

6.

начальни­

кладах.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Звертатися: м. Бровари, вул. Шевченка, 14. Тел.: 5-05-36.

та

ків, котрі пройшли службу в Збройних силах України або вій­ ськову підготовку в учбових за­

1.

5.

рядового

УПРАВЯІННІ ПРАЦІ ІА СОЦІАJІЬНОfО 3АХИСП

НАСЕЯЕННІ &РОВАРСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСІРАЦІЇ оголошує КОНКУРС НА.. ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОІ ПОСАДИ соціального Інспектора та спеціаліста сектора контролю.

Вимоги: -громадянин України; -освіта вища юридична чи економічна; - стаж роботи не менше З-х років . Звертатись за адресою: м. Бровари, бульв. Незалежно­ сті, Заяви приймаються не пізніше 15 березня 2002 року.

t t.

цького складу віком до ЗО ро­

в актовому залі заводу за адресою: м. Бровари, промвузол.

Інженер ЕВМ. Газозварювальник. З. Технік по вентиляціі. 4. Садівник. 5. Електромонтер. 6. Слюсар гаража. 7. Інженер-програміст. 8. Провізори-2.

ІН.JКЕНЕРА-ПРОfРАМІСІА.

·. ната~!Іія ·•·Ч~м~~й~~нкЬ:

хідної атрибутики і· найшвидшої лобудови храму в місті

Володимир КОВАЛЬЧУК,

Jl;fи вдячні Вам за Ви з нами!

Коли тобі лиш 70. І в цю зпамеппу світлу дпипу

носИf\1.\/.• \·•··.••.· · · · .•·., (•·._··.····· .і• · · · · ...•..····•· Успіхі~;t. ~амі.':ЩіСЛИВ()ГО~()"і• ·

лині Стеланівві за благодійний внесок для nридбання необ­

займаємося!

щастя.

якість••ре":.Іей; Які не соррмнс) ханнS!;броварсьі<і юнки!

раІіонної територіально'і партіііної організації Нетязі Га­

розумінпя справи, якою

Хай завжди Ваша багата, щира душа випроміпює світ· ло радості, а завзяття та оптимізм йдуть дорогою

&роаарська фіІІіІ s ексn11уатаціі rasoaoro rосnоІІарnва ВАТ "КиіаоІіІІrаs"

хист,t~е·кажу":.Іt-t 13Жеnро

В.О, «Батьківщина» Бурій Наталії Володимирівні та голові

тов).

,. найщиріші вітання з ювілеєм!

1. 2.

•.

под~ку. голові Броварської міської nартійної організації

ГАННІ ФЕДОРІВНІ

·~

TEP/111/HDBD ODTPI/IHI HAPDIIDTY:

••s~!l~1:1ti~·w·•···

тої Богородиці» Київського Патріархату виносить щиру

віце-прези­

Чарівній жінці, чудовій людині

ІВАНА ІВАНОВИЧА ЗАХАРЧЕНКА Є ювілеї досить

(перший

медаля­

-

вимпелами,

. • •. Hfi.~~o!IФ;t:l.їlJ~ М~~стр~н~• Н~т(

· ;вЧа~'J1;t:SІ "fІОь~И'у І) кл~qі, >> . GтарЦ.ІqkJ1~сниці ім· kих • щкіП<ff1}{1ьно Із нщ: .· ~іо

дочка

Володимира Богатікова

з 70-річним ювілеєм

напередоДні с~~1~ *#~о~а··. ·

1.

інвалідН груnи.

Настоятель, отець В' яЧеслав, nарафії «Покрови Пресвя­

ція гандболу України

і

моде.Лі.

· .-:·:... .

тамара:.• ·~~Р~зенІ<о,

чу Демиденку, котрий nрацює

і спорту (завідуючий

люди" Г.Є. Білокопитов.

:PE!gкii\J.•

.......... ,., _ ,. ,._ . . . .

лі.

міськрад!-1Ан~тqлію Васильови-"· ·.

варський міський віміл

Сашко Березанський, Сашко Тибулевич та Ві­

І'ФС!11УН

дям; легше жилося на ~ій зем-

Броварського ВУФК В.Г. Гамов, Бро­

Чигирин

r(J.o:CЗ,SІr:y,t\ё)

дратенко •.·<3 та~ож р,епутаtУ

були такі, як А, в, Деr,лиденко,

ня В.В. Снігур), дирек­

бити п'ять семиметро­

директор

'Т'?ді• моЖе, не3м, nросуим .лІ(j~

. куЖЕКуN!!З ОЛьЗі Петрівні Кін;.

ки (начальник управлін­

Броварського ВУФК В.Г. Гамав та перший

. влівйй тяtом

r~ peмol:fry кваtпири наЧалІ:>нИ,.

тор

голови В.М.

ТОЇ ВИкЛ

Tot...~Y дУ?І(е дякуІQ До дСІпр('.1огУ

Зн~долених, за щедРі і блщо­ родні qерця. А це ~о~еть?я ~а- •.. Уfіа~ити:. коли (} усі • депут~т~·

у вир!Щеfіні сімейf\о(пр6бJ1еми

ністерства освіти і пау­

ня і спорту Міністерст­

111.

склСіднИм жиrrєвим ~ипробу~> і3анJ.Іям, Яке rJРиг61'увала долЯ/

виховання і спорту Мі­

&OrATIKOBA

Усіх

Броварська

відзначити, що в цій грі господарі не зуміли за­

нчику

іщ І(а~~нномузаводі f1()pqwкo~ вот t...~етаJ1ургїі, .•. · ......... ·..•.... · •· · •· .·. • К~ли. 6tІ~ 13QІ:Щ МЩ'ІЇ б ~і~~ ~~ 1-f~хайБоr дає ЇІ\4. ;ЩОJ?ОЕ!'.Я і t~nopaпtt:Ж зі·· своєю бідоЮ, ~і . с~л ;3а rурботу і· милосердSІ до

внесок у його фінансу­

перед,

ло привітали заступник

Троценко,

~І(Ао~р~, кФіИ nоруr.і)кивУ:,.~;. і nрацюЮть добрі, чуйні щоди.

вання, організацію і проведеппя. Це, насам­

учасників турніру теп­ міського

;~&irtttв111Ь:Iiit:Ri~ti0~,

начальницького

складу

осіб, котрі мають середню та се­ редньо-спеціальну освіту, заробі­ тна плата від 270 грн. - На посади середнього нача­ льницького складу осіб, котрі ма­ ють середньо-спеціальну та вищу юридичну освіти, заробітна плата від 400 грн. Працівники міліціі користуються піль­ гами, передбаченими Законом Украї­ ни "Про міліцію", підлягають обов'яз­ ковому державному страхуванню, за­

безпечуються форменим одягом, без­ коштовним медичним обслуговуванням та пільговим курортно-санаторним лі­

куванням. Співробітникам надається право безкоштовного навчання в учбо­ вих закладах МВС України. Після 20 років вислуги надається право на пенсійне забезпечення в роз· мірі 50% грошового забезпечення. За довідками звертатись: м. Бро­ вари, вул. Кірова, 53. Тел. 5-02-79,

5-14-27, 02.

•1 Кредитна спілка "Добра воля" рішенням Загальних зборів від 08.02.2002р. припи­ няє свою діяльність. Претензії приймають· ся протягом двох місяців за адресою: м. Бровари, вул. Шевченка, 8-а, кім.

7.

'І Загублене посвідченнq інваліда війни серія Б N2490979, видане управлінням со­ ціального захисту населен1~я Броварського міськвиконкому на ім'я РОЖДЕСТВЕНСЬКQ· ГО ОлексанДра Валерійовича, вважати не­ дійсним.

1 Загублене посвідчення учасника війни серія В-ІІІ N2744088, видане управлінням соцзахисту .~зселення м. Броварів на ім'я КОМАРОВОІ Ольги Василівни, вважати не· дійсним.

'1 Втрачене посвідчення інваліда ВВВ 11 групи- серія Б N2385283, видане Бровар­ ським міським відцілом соціального захис­ ту населення на ім'я СПІВАКА Олексія Три· 20.05.1998

фоновича

року, вважати недій­

сним.

'1 Втрачеtіий диплом РТ 995315, виданий Київським торговим коледжем 1993р. на ім'я ХУТОРНЕНКО Віри Іванівни, вважати недій­ сним.

1 Втрачене пенсійне посвідчення офіце­ ра у відставці серія Р N2148522, видане Ки­ ївським облвійськкоматом на ім'я ГОЛУБJ Миколи Федоровича, вважати недійсним.

r----~·--""""'i Броварську міськрайонну raJeтy «НОВЕ ЖИ"R» віАнині можна читати в електронному виrnяАі на сайті компанії ((6РАВОПОРТ» www.brovary.kiev.ua, Ае можна Jнайти

.....""\t'

~

інформацію віА Броварської міськраАИ та баrато інших повіАомлень і3 жиnя Броварщини. НаАсилайте ваші листи на нашу скриньку: newlife@brovary.kiev.ua

МІІМ!f "-~ Інтернет-провайдер tt6РАВОПОРТІІ надає nocnvrи з підкпюqе- ІВ

..,."..,

·новЕ

нии до мережі ІнІернеІ а ріаноманіІними варіанІами oOniиv

життя·­

Броварськuх

міської

ma

ріІА, paUOIDIOЇ АЄ!JЖІІВІІОЇ ІіІА/ІІІЇІОСП1ріRІЇЇ.

СПІВЗАСНОВНИКИ:

ir

paAu,

районна

АержаАмінісmраuія.

Свідоцтво про державну

реєстрацію КЇ N 259 від 10. 12. 1997р. ін&екс 61285

07400,

і

Кuївська обл., м. Броварu •. бульв. Незалежності,

2.

РеАакmор: 4-03-76. Засmупнuк реАакmора: 4-21-34. ВіААілu:

колекmuв

реАакuії газеmu, Броварські міська і районна

ААРЕСА:

соuіальнuх

сільського госпоАарсmва 4-02-92; пumань,

лuсmів

і

бухгалтерія; nрuйом оголошень

масової poбomu

промuсловосmі

4-04-81;

4-23-26.

+

Редакція пе завжди поділяє позицію авторів.

+ +

Листування з читачами

+ За

точність викладених фактів відповідає автор.

-

па сторіпках zазети.

За зміст реклами відповідальпїсть песе рекламодавець.

друк Обсяг

І

l!l!1illl

oфcemнuu.

Арукованuu

аркуш.

ВіААруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА АРУКАРНЯ" уnравління у сnравах

npecu

інформації Київської облАержаАмінісmраuії.

ma

Зам. Тираж

527 2275

прим.

#13 2002  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you