Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНААТЕСЯ!

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

Газета виходить 3

І

квітня

17

МІСЬКОГО

РАЯО-,~НОТ

Жн.ивуюm. авангарiJівці

рально-транспортного

радгоспу

гард»,

можна

ся,

що

за­

«Аван­

переконати­

до

важливої

жнивної кам'пан!ї тут го­ тувалися грунтовно, Саме тому хлібороби доБИ\Ва­

ються високого вироБІтку на кожний комбайн, авто­ моБІль,

Це

-

людям умови:

правильно,

створенІ є

шова,

що

належнІ

вагончики

вІдпочинку,

для

пересувна

ду­

чотириразове

коштовне

без­

-

харчування,

розповідає

на чальник

за­

гону, головний інженер рад,roепу Анатолій ПавЛ'QlВИЧ Кулібаба, Якщо не розІбратися, то можна нас було б похва­ лити

за

потужну

Jj{атки

за

ми

платимо

гроші,

ретельно

ремонтуємо

взимку,

ламають·ся.

пони

і

дово­

польових

вах

виправляти

кий

брак.

ження

а

Отож

в

ве­

А

за'водсь­

це

темпів

умо­

зни­

-

збирання,

В"І1рати хліба, Та й вар­ тість його зростає. Адже обслуговуючому персона-

На фото (зверху вниз): на

славу

трудяться

карІ радгоспу

жат­

«Авангард»

Микола Степанович Скок та Григорій Порфирійо­ вич Цисар; радіють до­ бірному зерну водій Олександр Макснмович Скок та помічник ком­ байнера Костянтин Гри­ горович Хрнстинченко. Фото М. СЕМИНОГА.

ДИВНЕ

кільна д'нlв тому. І під­ стави на це були БІльш ніж вагомі. Адже З'їзд народних

депутатів

твеР\ЦИІВ,

що

шій

країні

дам.

Але

влада

під­ У

на­

належить

Ра-

після

конкретного

одногu

випадку,

з

яким до,велося зіткнути­ ся БYlк,вально позавчора, я почав ,сумніватнся в

цьому. Не так, щоб вза­ гаЛі, але су,мнів виник. І в зв'язну ОСЬ з чим, ДеЯlКі

мислових міста та дарсьних

РіШИЛИ,

нері,вники

що

за груБІсть,

про-

підприємств сільсыгоспо-району ви­

їм,

вибачте

«начхати» на

розпорядження

та

вимоги

влади. Не бу;ду вже гово­ рити про мислових

н~рLвнинів про­ гігантів міста

(до цього МИ в найближ­ чих пу6лІнаціях обов'яз­ ново повернемося). Сьо­ годні мова піде про «мо­ нополіста постачальни­ ка овочів» радгосп-комбі­

нат

Живучий н.аш

запитання,

.ТепличниЙ».

А

точ­

бюро"раmuз.А1 І!

ньому,

води,

як

н

нраП:Jині

віддзеркалюється

ставлення товариша Чер­ нишенка (до речІ, й ба­ гатьох інших керівників) ·до питань, що не стосу­ ються безпосередньо ВИ­ робництва, хоча й зачіпа­ ють

інтереси

людей. у цьому випа'Д,ку

багатьох

конкретному

мова

піде

про

звичайНісінький дитячий маЙда,нчик. Такий собі з пісочницями, гойдалками, різними драбинна ми і Т.- д. І знаходився цей майдаlНЧИН біля будинку по вулиці Октябрська,

М

3

у

Налинівці.

РИСТYlвалися

ні

багато,

які

ним

а

А

ні

мало,

дітей,

186

проживають

у

цьому

6агатонвартирному динку

з

овоїми

ко­

бу­

батьками.

Виникла у селі пробле­ ма БУЩівництва магазину госптоварів_ У таких ви­ падках вдумливий керів­ ник дбає передусІм про інте,реси ПОТіі,м

людей,

про

а

магазин,

вже хоча

ніше про його директора Володимира ІллІча Чер­

й питання ці взаємопов'я­ зані. Але В, 1_ Чернишен­

нишенна. Ми розповімо .1J!іше про один факт, але

ко

чомусь

мІсце цьому

вирішив,

що

архітектурно-

причин на про­

то робити

це потрібно не на словах, а поставляти доброякісну техніку.

Має рацію АнатолІй Павлович, ТехнІка не мо­ же «ВЗЯТИ» прибиті до землІ хлІба. Отож дово­ диться

ми

виходити

з

спеціалІстам,

села

на

давно

поле,

град,

м'ятають ли,

лосся на

коса­

жителям

де

не

якого

навІть

тан

не

до

землі.

було,

то

Іюмбайни,

і

па­

старожи­

«попришпилював»

Де

ко­

мож­

працювали

то

в

одному

напрямку.

Цього

ре­

комбай­

платити!

ти борги селу,

склад,

Адже

П'ЯТНИЦЯ,

дукти харчування, їх не­ стача. Якщо вже сказа­ ли, що потрібно віддава­

Інакше?

диться

-

необхІДно

лося б,. є ШRИДКОГО,

ликі

скажете 'ви, шановні чита­ чІ. Я теж вважав би див­ ним його ще зовсім не­ да,вно. НавІть буквально

лу

Ось де одна з підвищення цІн

монтну бригаду з необ­ хідним набором пристро­ їв, агрегатів, запасних частин, У нас є навіть коваль' на підхваті_ Та чи повинно бути так. а не ни,

.,...

і

Д'ЕПУТАТІВ

21

КИJвськоі

ЛИПНЯ

ОБЛАСТІ'

*

року

1989

Ціна З коп.

НЕ ВІД КОЛЕСА, А ВІД КОЛОСА

ВідвІдавши лІтній та­ б~р механізованого зби­ гону

КОМУНІСТИЧНОJ ПАРТIJ УКРАІНИ

НАРОДНИХ

* .N9 116 (7317) *

року

1937

КОМІ1ЕТУ

РАД

літа,

здава­

всі умови для янісного зби­

зна чні

на'дходження

радгоспної вигідних

Що

від

до

цих

культур.

ж,

підгото,вка

жнивної бота

каси

кампанії,

про

до тур-

людину

праці

де

у

додат,кова

з

оплата,

фонду

мате-

заохочення ...

ріального

Одним словом, л юдям важко було зрозумі­

дарстві

ти

і про створення належного мі,кроклімату.

Протягом багатьох років дестабілізуючим факто­ ром було ... · соціалістичне змагання, Вірніше, не во­ но, а його організація, Голова профсПіЛКового комітету Василь Олексі­ йович Жуков поя.снив, що

всі намагалися

вирва­

цей ,механізм, весь час здавалося, що їм не­ доплачують. Цього ж ро­ ку у господарстві поради" лися

з

шили

людьми платити

і

за тонну зібраного чи пе­ ревезЄ!Ного зерна, Тому й немає дис.балансу в опла­ ті, відпало бажання на підвищених

швидкостях

тися вперед. Адже, намо­ лотивши хоча б на тон­ ну більше, ніж найближ­ чий суюерни:к, можна бу­

рез комбайн, щоб ти бажане перше

ло

плата

розраховувати

даткову

день. що

ші

до­

«десятну»

А

яищо

сама

в

врахувати,

система

розра-

вирі­

виключно

«пе,репуснати»

Одним

зерно

словом, не

від

че­

здобу­ місце.

заробітна колеса,

Не ПРИRіТ<JТIІ

написати

дати

людині

зрозуміти

значимість її праЦі, Пе­ ренананий, що надовго запам'ятаЄТl>СЯ день на­ родження

радгоспному

стипендіату Згурівського професійно - технічного училища СергіЮ Гайово­ му. Ми Віручили квіти, привітали його старші то­ вариші

.. ,

На допомогу жниварям прийшли старшокласнини місцевої

ШНОЛИ,

-

нонані,

яНі пере­ зароблений

що

карбованець не завадить у сіIМ'Ї, -пенсіонерки. М. ГОМЕНЮк.

а

від нолоса. А як же з мо­ ральним заохоченням?

-

механізаторіІВ,

їхнім сім' ям, розповів Василь Олексійович, Намагаємося робити це не для «галочки», а щоб

забу,ваємо ми ИРilЩIІХ Нill!lИХ

На

фото:

О. Гайовий

комбайнер та

його по­

мічник С. ДовгошеЙ. ФОТО ~, СЕМИНОГА.

\.

прямо

перечищаєм()

засипаємо

та

оплата

дають ,відповідні наслід­ ки. Не забули у госпо­

рання. Зерно дійшло до потрібної вологості в КО­ .1QCl\ax, тому ми ЙОГl) відправляємо

була вкрай заплутана: враховувався намолот і зібрані гектари, основна

і

засїни,

розповідала головний аг· роном господарства Люд­

мила Іванівна Попова.­ Види на врожай непога­ ні. Сподіваюсь, що кож­ ний із 900 гектарів ви­ дасть не менше 32 цент· нерів зерна. А для на­ ших

угідь,

зивають

землі

тут

на­

це

не-

яловими,

погано, Спрацювали Н(1 І>рожай правильно підІбрані добрива, сорти. на· лежний догляд.

Лейтмотивом жнив стало збирання насінників багаторічних трав. яких у господаРС11ві 350 гентв­ рів. Із 12 ну.льтур на сьогодні зібрано біль­ шість, види на врожай хороші,

що

стави

елодіватися

дає

всі

під­ на

НОМУ Ж НАЛЕЖИТЬ ВЛАДА? му

шедеврові

місці

саме

!ИСІ

майдан-

дитячого

'Інка. А ЯНЩО ставити далІ, то це ж комуніка­ ції до,ведеться тягнути І витрачати

кілька

додатнових

тисяч

з

тьох

мільйонів,

вим

вантажем

вигляді хунку

тих

бага­

яні

мерт­

лежать

доходів

на

у

ра­

господарства.

Жителі

будинку

звичайно,

N2 3,

обурились,

почали

партії,

конкем, ось

у

му Є. Ф. ТомІна йому ні­

райви-

почім. А ІВ документі цьо­

сиаржитися

Місьнком

,санепідстанцію, снаржни<кам

адміністрація

ПУ1комбі,нату, на

була

тання

з

радгос­

яка

ПОВИН­

погодити

це

пи­

са,непідстанцією,

до меДИКі'В

не зверталася_

Виходячи з цьо,го та з місця прив'я:жи, санепід­ ,станція

наклала

«вето»

Онрі'м того, що дітям ні­ де буде гратися, дове­

на будівництво. Але В. І. Чернишенко, як то ка­

деться

жуть

нюхати

щоденно

ще й різні лаки, фарБИ, хімінати, ЯНИМИ вони й так ньо,

ному

дихають працюючи

НОМ()іяаті.

предостат­ в

теплич­

Тому

й

не

у

повів

ження.

народі, яа

Що

таке

і

бровою застере­

йому

якась

там санепідемстанція, на­ ли й докуме,нт за піll(ПИ­ соМ

голови

му

райвиконко-

зонре.ма

сназана:

« ...'ПрохаНня

наді­

йшла відповідь з санепід­ станції, в якій вказується, що

закладів

жителів

будинку NQ Октя6рській

житлового по вулиці

3

в селі Налинівка не до­ пустити будівництва мага с зину біля житла і дитя­ чого майданчика райви­ нонкомам

визнане

розглянуте

правильним.

і

Ад­

міністраці'і ,радгоспу-ком­ бінату разам зі службами головного

архІтектора

ра­

йону і держнагляду ви­ брати інше місце, зручне для

покупців

зачіпало лів ... »,

І

би,

вже нінуди.

ясніше

не

для

то­

Чернишенка.

Буквально у ДИТячий

вівторон

ма'Йданчин

транспорт

вельними до

не

Для ногось,

але

вариша

буває

б

жите~

восьми

з

буді­

матерІалами, вечора

на

при­

тут

і ни­

пить робота, Навіть осно­ ву під фундамент встигли закласти міщення,

але справа не в

і частину що поруч,

при­ роз­

валити, Ім би таку енер­ rію під час будівництва дитячих майданчинів та

його про­

філі, а в дитячому май­ данчику. Бо інакше по­ стає

питання:

Чого

-

«Все

вартий

краще

лозунг

дітям»,'

-

якщо партія його прого­ лошує, а В. І. Чернишен­ ко

вважає,

не

друге

це

його

Виникає

й

запитання:

Невже розпоряджен­

ня

що

стосується.

за

пї\цписом

голови

райвиконкому це па­ пірець, Я1шй нічого не вартий? ХІба .депутати ра­ йону довіряли керівницт­ во

винонкамом

Ради

~давалось можливо,

яке

інтересів

соцку.lьтnобуту,

то в Налинівці і «горя б не знали,>. Магазин мо­ жуть й переПРОфілювати,

того, ред

Є_

Ф.

районної

Томіну

очевидно,

зовсім

ся?, Тому

я

сщцом

динку му

жить

для

щоб він пасував пе­ 'керівником, який,

за

з

ж

й

зарвав­

повторюю

жителями

КаЛННі'вки: все

влада?

товаришу

таки

Радам

бу-

«Но­ нале­

чи

Чернишенну?».

Васнль туглук. На фото: «Спасибі дя­ ді Чернишенку за те, що перетворнв днтячий май­ данчик у буд.івельннЙ».


•••••••••••••••••••

,"

••••••••••••

о

оо

••••••••••••••

О'

•••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

нове

сторінка.

-+- :2

:

СРСР,

........: 1"-<

4iIlP$ -

• .,..,~..,;o_

••••••••

оо

•••••••••••

0.

00

2/ ЛИПВЯ

••••••••••••••••••••••••

0

••••••••

•••••••••••

-+-

1989 РОI\У

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

':

j

''о"

\

•••••••••••

життя

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ФРАНЦІЯ­

0

'""

~ "о: -~,:' ;-'~" •

.<+.

.

'

.

О О

> ..:.

ФОDТЕDі-СУ -БУЛ БРОНАРИ

-

ДруЖНі зв'язки між французьким містом Фон­ тене-су-Буа та Бровара­

ми стають реальністю, МіЦНіти й надалі, Про говорив

на

зустрічі

французькими голова

Ім це з

друзями

виконкому

Міської

Ради народних депутатів Олексій Максимович Іщенко, який розповів гостям

про

наше

те,

Місто

чим

живе

сьогодні,

про

його мину ле й маЙбу.тнє, У свою чергу представ­ ник делегації Джо Спе­ КУЛЯНТ

сказав:

Ми

вас

в

перебуваємо дн!

у

святкування

200-Річчя Французької революції, Це зна!VIенно І символічно. З того часv

минуло

рокІв, але

200

нам, французам, необхід­ но ще багато зробити, щоб вирішити свої про­ блеми. Свобода рів­ ність братерство ці поняття дорогі для всіх Hapo;jiB світу, й звучать вони

нині

на

різних

мо­

вах, У Франції теж слід робити перебудову, бо в нас є ще чимало басті­ лій, які треба взяти. Ми

дуже

маємо

вати вою ція

щасливі,

можливість

що

гостю­

у вас. За ініціати­ товаристна ',Фран­ РаДЯН(!!;llіі Со­

юз»

і

нашого

тету

T~

Б.lасном\'

\і\їfіципалі­

:Jавдm;и

Н,ШliJМ\'

бажанню спів­

робітництво ста.10 нареш· ті

МСЖ:ШВИ:VІ

простих

на

.1юдеЙ.

Все

йшло

спочат!{у ріями.

рівні

ПОСТУПОВО:

зв'яз!{и

потім

між

обмін

ме­

дитя­

чими делегаціями. які відпочива.1И в таборах відпочин!{у,

а

тепер

вже

сім'ями.

Варто

с!{азати

передісторію :,в яз!{ів

і

наші

нашими

радянськими,

Спочатк~' ки,

про

дружніх

між

містами

і

приїжджали

мери

і

їх

заступни­

зустрічалися

з

радян-

ськими,

потискували

один

одному

руки,

за.1И

стрічки,

ся,

і

нормі. ва.10СЯ,

все

розрі­

пригощаmf-

ніби

бv.10

в

Та!{е ж повторю!{оли

представники

радянські

приїжджа-

ли У Францію, Це було добре хоча б тим, що іс­ нувало. Але, стосовно

ЗЕМЛЯ Після,

так

офіційної

по

C~'Ti

би

бу.ї"

1\('

розмова.

хоча

дружня

гостям

сувеНІрИ і вони броварчана~lИ, ЯК:JХ

мовити,

частини,

вручили

спІльно 3 в сім'ях

проживають,

поїха·

ли да пам'ятника загиб­ лим в роки Велиної Віт· чизняної війни від РУК фашистських окупантів та

ючи

на

фронтах, в!дстою­ свободу і незалеж·

ність

нашої

країни

від

загарбників.

Еони вшану­ вали пам'ять та fЮК.lали квіти да пам'ятнина за­ гиблим.

Спільний вечір відпочинку відБУВСFf потім У кафе «Заряному». І як­ що під час офіційної зу­ стрічі

не

було

так

то

легко

відрізнити

фран,

цузів від браварчан, то під час вечора віДПОЧИН' КУ гості були "на голову вище» від господарів. Костюми часів французь­ кої революції, революцІй­ ні пісні, національні тан­ ці

-

по

всьому

відчува­

лося, щО ЛЮ;jИ люблять і вміють відпочивати.

внесли

нашої

пропозицію

про

оБМін сім'ями. Вона зна­ йшла підтримку обох сто. рін. У листопаді ми вже зустрічали сім'ї бровар­

міста

могли

б

і багатьом молодшим Правда, своїми

дати

фори

нашим вдвоє броварчанам,

нали

я

ділився

враженнями

жінки)

ли:

вони

з

ко­

резонно

ЯК

вони

зауважи­

би

ми,

танцюватимуть,

дин в черзі, та ще й ні­ чого не куп.1ЯТЬ». Части­ на

правди

у

цьому

є,

але

не вся. Просто, я вважаю. ·ми

свого

ли

вільно

розмовляти

сійсь ною. жеш

чого

про

нас,

ро.

не

ска­

коли

рити про знання ЦУЗЬ!{ОЇ, Звичайно.

гово­

фран, в мене

бун і чисто професійний інтерес до гостей. Тобто цікави:lО. як сприймають перебудову у нашій кра· їні

французи,

враження

від

радннсымии

їм

які

у

них

зустрічей :lЮДЬМИ,

подобаСТI,l'Н

подобаєтj,("

і

що

що

нашій

1\

з н('

кра­

їні. Стосовно останнього, маю на vBa:Ji, що їм не

подобаєть'ся гості

ЩО

у

діяли

«в

чужий

своїм

нас,

по

монастир

статутом

ДЯТЬ».

не

Тобто

обходили Зумів

з

хо­

тактовно

тані

лише

то

принципу,

питання.

почути

зди·

вування, що така багата країна, як Радянсьний Союз, не може забезпе­ чити себе всім необхід'

часу,

хапаю-

Перебудова? віть

одна

з

француженок

одягнула теніску, російською НО

цЄ

Про

на якій

;\ювою

написа­

с.l0ВО.

Михайло Сергійович Горбачев? О. тан. УІого у Франції поважають. Це ве:tНКИЙ політичний діяч.

-

зле

йому

робиш

одному

важко

перебудову.

!{омуністи у Фран­ цl'Ї;' Є ... -- І тут я почув не·С ПО,:j 1 Ване д:lЯ себе:

Дет:і

дуже люблять Ста­

вважав, що те, що робилося в рони ЗаСТОЮ, бу-

безплатно. немає. Зрідка

.10

ділнє

по

суті

продовженням

стаЛінської політики. А перебудова це нове. І якщо ми самі ще не ;зуміли точно все ви;значити

для

себе,

то

як же

бути

їм') Адже тривалий час, стверджуючи, що комуністи.чне вчення це творчість,

на пере]ворювали

догму.

ділі

Тепер

же,

,розвиваючи вчеННіІ.

ми

ЙОГО

в

творчо

наВОДИ:l1О

І]()­

рядок У своєму домі, втручаючись у справи

не ін·

13агатьом

стам

же

комуні·

в ;зарубіжних

їнах,

напевно,

слідкувати

тими

:зміна:\ІИ,

відбуваються ному житті Тому

важно

за

ШВИДКИ:loIИ

для

більш

~pa-

в

політич­

нашої НИХ,

нраїни.

ОЧ('ВИДНО.

зрозуміле,

щене до сталінське

ЩО

спро-

неможливості, ро:зуміння со·

ціалізму,

КОЛИ

на було «чорне і

розподілити на біле», не помі­

чаючи

тіней Що

-

все

і

~IОЖ'

напівтонів.

щирість.

від·

проблеми у О, їх багато.

безробіт·

багато

за

яку

треба

житло.

Чо­

!{ва,рти­

наймаю.

нош­

тує щомісяця для бюд­ жету сім'ї 2800 франків (280 карбованців). А заробіток у журналіста Фредеріка Лютца, на· приклад, 8 тисяч фран,

на

місяць.

Безробіт­

старші за віком. які жи­

щомісяця протягом пів­ тора року 1200 франків на місяць. Але прожити день за 40 франків ду. же важко, Декретна від· пустка у жінки 8 мі­ сяців. Місце за нею на росоті зберігається про· тягом року, Автомобі:;ь,

Анг­

вуть

речі

лії існують нарівні з но· вими віяннями. Модне

речі

(при цьому не н,ращі)

но­

во модні зразки Західної та американсьної ('рзац­ }(ультури,

щось родні

віДКИН~'ll! о

від зустрі чі з радянськи­ ми людьми у всіх. Вели­

лишається.

в

звертаючи

крайність, уваги

що

Hap0;jHi

тій

же

а

не

Нсі

те,

традиції

у

Франції

проходить,

цьому

ЯК

зайве, багаті' на­ традиції. Тобто

чи

народне

УІ

секрет

чи

не

за­

в

незмінних

успіхів

українських

пі-

сенних,

танцювальних

на­

родних

кордоном наших

колективів

й

за

незнання там

різних

рок-груп,

мен

існує,

.напевно лише

ють

визнати.

згадати,

Ну.1ИСЯ

нкі

доведеться.

від

за і

й

в

як

відсах­

нас

;jеякі

KOp;jOHOM нас

є

ще

сьогодні

«батька

щов

(та

до

люди,

вважа-

народів»

ледь не зразком нина), комуністи

історичного КПРС, коли

Ва;рто

кеРівпісля

ХХ з'їзду М. С. Хру­

розвінчав

би Сталіна. багато хто за

культ

осо·

Очевидно, кордоном

одержують

могон.

дсмашньо,го

доводиться,

тити меншу десяти

вас

(Що

яв:шється,

вжитну

\цоб

суму,

років

пла­

замість

розтягувати

це заДОВО.lення на 20 і бі.1ьше років. Навчання в університеті? У ;jержавному

у

в

-

мось дуже

1(11:І1.

О' пrОr.'f;JВИ­

у

нас

ПОМИ.l0Н.

на­

роб:fЯТЬ

а

карек· (сміє­

вже 'ми, бо ситуація схожа).

загазованість

вихідні

у

Париж,

на

ють

кількакілометрові

місті

дорогах

дні, бува­

Транспорту

сті;lЬНИ,

припа.рковна

що нині

;!.lЯ аВТО.1юбите.1Я :vюю .NQ 1.

в

його ста.1а

проб.lе­

- Відпочинок У ви­ хідні дні? Це прогулянки по Парижу. спортивні іг­ ри, нінотеатри. На жаль, у

місті

дуже

мало

мовити,

Чимало

ві;jповідей

ввіЙШ.1И

у цю розповідь­ інтерв'ю. :vIи, звичай­ но, :JДивували ЙОГО тісно­ тою

свого

приміщення але

розмо­

НЄ!Jимушеною,

ДРУЖ·

за.1ИШИЛИСН

Во.1ені

як

та

ДРУI,арським

ньою

А.lе

«пробни».

та

ви­

і

взяли

би

сторони.

запитань

вою

випра'В.1ЯЮТЬ

всі

із

оБJlаднанннм,

ж,

ве.lика

оБИ;jві

яному

са­

Екологія? Дуже складно. У радіусі 50 кілометрів від Парижа купатися у Сені неможли­ во. Лише у басейнах. Ду­ же

та!{

ви­

журналісти

тори

в

,);'часть,

п'ють

).

багато

терв ю,

гopi.ї);~·,

ми

Н<іжче.

віть

Потім на запрошення французький журналіст Фредерін Лютц побував у Іюлективі реда!щії. Відбулося ДВОГО;jинне ін·

допотопним

Французька мова? Ії Д.1Я НаС легно вивчати (СМіЮТЬСЯ). а рОСіЙСЬКу

ми.

так

задо­

і

наш

французький гість. Фотографії на пам'ять, прощаннн, побажання ща· СЛИВОЇ дщ::оги, зміцнювати ЗВ'Я:3fШ між нашими на­ родами. спільно боротисн за

і\IИР

у

всьому

світІ

-

на цій оптимістичній ноті :Jавершиласн зустріч. І сьогодні, коли читачі візьмуть у руни цей но­ мер «Нового ЖИТТЯ», гості з порідненого фран­ цузького

міста

мча­

тимуть у поїзді до Моск· ви. А звідти в суботу ввечері

.1ітаком

у

Францію. Ми ж бажаємо від імені броварчан їм щасливої дороги, благо· получного прибуття на батьнівщину, приємних спогадів та дружби між нашими

народами.

Інтерв'ю-репортаж вів В. ТУГЛУК

------------

пар·

ків і скверів. Ниїв ~. цьому відношенні наба­ гато кращий і чистіший, ніж Париж.

допомогу

беруть в кредит. [Ho;ji він становить 90 процен­ тів заробітної П.lати. То­

ді

у

повертаються

тирикімнатна

ків

а

коли

МОЖ:ІИВО, МіЙ колега -- французький журна· ліст дещо й перебіль­ шив, але що такий фено,

скороминущі

Французи

-но,

го­

Ух

ні

за

А,lЄ Ж У вас. Франції, не менше.

Люди.

Дуже

платити

АЛі

приймають вас багато

У

мільйони

ра.

недоБУ;jу,вали.

повітря.

вертість.

них.

ще

свята. НО.1И ГGстеЙ. \' п'ють.

по­

стинність,

Три

держава,

найбільше

добається?

-- Яні Франції?

допомогу

Як відпочивають у Броварах? О. у вас є де відпочивати. Багато зе,lе· ні, парк, який, 'на жаль.

.1ИСЯ»

1111ІХ.

СТІ1ГІрндії бідним ви­

-

ленінське

ми

.1іна.

чись

кинулись

го.

(особливо

«Подивились

чан у Фонтене-су-Буа. Потім почалися «паперо­ ві справи» й для нас. Вони у Франції теж іс­ нують. УІ нарешті наші 12 сІмей у Броварах. Радість і задоволення

ке вам спасибі за гостин­ ність і прийом. Це пер­ ший експеримент_ Ми за те, щоб розширювати йо­

ПРИfМНО :!дивувало те, кільна французІв мог·

неї у Франції знають, На·

порідю~нога

КОЛИ вистоять Іпо нілька го­

офіційної мерами ми

що

цузького

ки Між нашими країна­ ми були ширшими і не лише на офіційному рів­ ні.

час

Д(JЩУ. Але це вже, так би мовити, не по темі.

ним.

легами,

УІ ось під

хоча останніх у нас ви­ росло, ЯН грибів після

А двоє найстарших представників 3 фран-

моєї думки і думок про­ СТИХ людей, цього було явно недостатньо. Тому ми були за те, щоб зв'яз­

попередньої зустрічі між

КОЛИСКА ВСІХ НАРОДІВ

-

Ставлення до інших

-

народів

і

зокр~ма

дянського?

Ми

до

з

ра·

усіма

хочемо жити в мирі, Ад·

же земля одна на всіх, І нам разом треба її бе· регти. Уряд Франції кон· серватwвниЙ ... Як мок

бачимо, і

чимало

суджень

француеьких

ду­

наших

друзів

сПів·

падають з нашими, І цьому сприяє й, напев, но, сприятиме перебудо­ ва, завдяки якій стали можливими такі спілкування не

між

так

людьми,

давно

знасторо,

женням

ставилися

до

...

одних

які

одні

На фото: броварчанн зустріли своїх французь­ ких

друзів

в

Гість нашої колега по журналіст Лютц.

аеропорту.

редакції професії, Фредерік


-+-

21 ЛИПНЯ

нове

1989 РОКУ

життя НАРО;J.ІІІІП

ОбгfiJ80РЮЄ.AlО nрое"m 3."OIlY СРСР

с.:рср,

"ПРQ права професійних спіло" СРСР-

ПРОфСПIЛlюва

органі-

зація

радгоспу

Щорса

обговорила

ект

Закону

Імені

про­

СРСР

«Пр?

права професійних сш­ лок СРСР» І вважає за необхідне внести такі пропозиції:

Стаття ковому

комітету

право

за

угод

ПрофСПіЛ­

16.

надати

невиконання

колективного

дого­

вору притягувати до відповідальності головних

спеціалістів ження

без

з

погод-

вищестощими

господарськими

органі­

заціями .

Стаття

19.

ПРОфСПіЛко­

вий

комітет підприємств з адміністрацією, партійною та комсомоль­ ською організаціями спільно

затверджують

умови

со­

ціалістичного змагання, підбивають його підсум­ ки,

поширюють

вий досвід дових

передо­

(без рад тру ­

колективів) .

го

з

з керівним пра­ чи змістити йо­

посади

за

правил

порушен·

охорони

лишнього

За

ється

право

залиша­

спілки здійснювати нізацію будівництва торно-курортних

орга­ сана­

закладів

участю.

Стаття 23 . При здійс­ ненні робітничого конт­ ролю проФсПілковому ко­ мітету

спільно

з

КОМОМ

сільських

давати

право

ської кого

на­

висловлюва­

ти недовір'я порушили

викон­

Рад

особам, котрі

правила

радян­

торгівлі, громадсь­ харчування, побу­

тового

та

медичного

згоду

з

адмінl­

підприємства

роЗірвання

ди

ПрофСПіЛ­ зобов'яза­ на

трудової

виборним

уго­

працівни­

ком, який систеШIТI!ЧНО порушує трудову і ви­

робничу

дисципліну,

залежно дового

від

про

професійних

спі·

а

права

танож

Стаття за

після

рядку, цією

статтею .

Робітникам які

і

службов­

звільнялися

надається

після

Н.

малярів. Саме у них зали­ шаються величе з ні обсяги - понад 12 тисяч квад­ ратних

го

метрів

силікатно­

пофарбування

-

тисяч

7

може

їм

і

оліЙног(). впоратися

обласний

ог ляц

стів

по

цим

СІ!І:~Оf·~ : tчні.

ІС! { U.ї<l

BBGljt\d.BC~l

Сf,il:"Ш

Р е ,:rаНЦіі\на

ЛОІ. ltта

часу

зована.

Щорса .

чає

мо­

виста­

плиточників-облицю­

вальників, дощок

ни з ька

для

тримка

ЯI;ість

підлоги,

із

деяких

ма,

не

за­

постачанням

матеріалів ,

тротуарних

;юнре­

плит .

Бе­

зумовно, найближчим ча· сом потрібно все це вирі-

п (>ре ключила ся

роботи,

і

на

зараз

І. В. ШИМlІна, м. М. Зли­ денни!\" В. І . Томіл ец ь, О. К Крав ець та інші роблять підлогу в с порт­ залі.

Внлалися

у

відв еде ні

Л к'-дсіі

\1ОіЕча

;~a ра:.!

:замазна,

освоїв

об'єднання

Знову

«Десна».

дрімуча

подарність гу

ВИПУСК

КОJl е нтив

Во-

на

у

нласах ,

досвідченим

від­

виробни­

розфасована

rlOліеТИ:Jl'J !Ові

в

пакети,

зберігає Після

еластичвисихання

ви­

норидорах

із

З

~,a ·

залі.

Ця

і

ро'

д.1Я

госпторгу

50

тонн

тягнувся

з

кузова

ванта­

гО

нам

диться

жівки. Але то не просто пил, то отрута. Зверху

них

лежала

лиці.

янась

ряднина,

Однак

прикривала

то

вона

хімікати

символічно,

теліпалася

червона

над

бо

чис­

вся

машиною .

Цей факт, як з'ясувалося пізніше, і був уособлен­ ням безладдя у справі зберігання добрив у Боб­ РИКУ.

ва? Д.ї )1

ж

рейдо-

Немає тут складу зберігання отрутохі-'

мікатів

брив . звати

побачила

і

мінеральних

до­

Бо хіба можна на­ ним сарай, до яко-

неподалік

-

осель

Не

на

людсь­ краю

повірите,

як

ву -

на

міжнародних

все літо небом -

виставках: під відкритим тонни різнома-

,

нітних «експонатНз» точніше-хімікатів, звуться добривами . жать

вони,

землі, мірки »

ЩО

об'їзною доро«склад » знахо­

але

Ле-

пр авда,

всі

на

<lсалонні

відповідають

між­

народним

стандартам:

ля

з

купи

а що

бі­

отрутохІміка­

тами (ножна в людський зріст) є й табличка з надписом

-

для

ності відвідувачів ...

зруч­

~Іагззинін,

буде

день ,

чим

І ІО ­

a.le -

сь о­

це

ЗdПiJса­

!1')...l~tpCTL3a

:ti:. : ~r (,.'j : :Ci!

їда .1ьн і все

огороджена , ніЯного

твердого

покриття

немає,

насадження

про

1_~ \CY· -l

«( },ИЇ J3П i ~~ ::;c;..~n ~· д - 2 »

і:Р"Е.і<1.:УТ Ь

т:: т

про­

мовчати . Тут же, на те­ риторії «сховища», спа· .1ЮЄТЬСЯ тара , в якій при­ возять ОТРУТ<;Jхімікати добрива

адже

госп о дарюють

r-ИЇ' }3lські в же

бу Ді:вел ьнини

... три

майже

l\I е шнанц ів

таних

міст о

ЧИСТИ;lІ.

впо ря;:!­

І;а.

р оз п с ні,:ЩЮТ I> ;:!О

..

f\aC

НЛХОВСЬJ;ОТО

\НІ

..

Т<!

:;

\lаТІ Рі;.\! н(: ;, РУЧIІCJ

Н():ІИ

'ІН

\l а .ЇВ

\10іК1И­

HeaKYP<JTHOCTi,

ПРИ:іЦИП х одить,

са ,\1И\! році

по с тійно

ін ші

ГjрУ..1Нd.

Ч О :~IУ

чис тят ь

IIl'

ваюн;'·,

Ці

іі:

J\lі·іІ,"Щ:Ї

сн і т :І()техн і ч Н( ·~l·(}

i1P!i l )JIPC1":-Е ()ЧІ::Л ;:і

\ІН

[;'і іти\ !!

П (> Р РС)УД(;Н Н .

...... ДЛill

~l a .1C1

'!'!; " І

на

:,:\llJry

сніЙ

<' '[ОРГ:llаш» Н\'.lН Ч Н IiХ

K'() ~liT C T i B

: l~O '

і іОДШJI!­

:'І!!;рrрайu!!

секреТііР ради і б\'~ИННОВИХ

К

о.lяницыа..

А

ГР

не

впізнала

\І асив~' .

не

і

ВИЯВН.l0СЯ.

ло

про

,-

ко­

кніт~'ЧО­

" Ран і ш('

06Чі!(~.їюва,lЬНО Г О

6і.111

Цс'НТРУ

\!И.I\'j(!.lИ

01\0

тр, ' '' il д,

[IИIІ!l'~'

(jy-

Д Сl,')IТКИ

ро зпов ідати.

хі;\lіката .\1И

і

в

том

V

Ж

одязі йдемо ;J,OAOMY.· Так е бl'з.lаддя

б~·.10

відчувається

rO.loci

воду

тоненком

ся.

І.

у

ро біТIНІr-а.

днреl,ТОР

CT<JCI<>K

І.

ЗdВЖДИ.

п рн нрісТ!,

не

<, Десь

тут

це

не

МОЖ У

]'х

адресу

РБ'j"

ЦИ'\l

ної

Ki:!OfP'lню! 'л.

~IO,l O AH ii неі.\;

OTi1~'T'i:';

c!;'la,'1Y

:1:,","10'

бilгато РО \l <J Ш()К . Н:З;: l· ".': ПО .lі){)Еtfх !\вітів. i_t c І і :) О 'НІІХ ,їул,е гарн() CJJIR;::i'T b і f)dрикін і Антонов .. .

Цl!дів

Але в

ту вої

плити!

що

робили

свого

:\lИ

ПОВ tрl(і:;~~СЬ.

дО

СК.Н,:!\'

ДППЗ

-

робітники

з

м ов чаз-

його

майстра

з'явилася

Л.

робочий

у

своєРід­ Сміх , і

Правда,

сМіх

С.1ЬОЗИ.

Подібн а картина біля ( ІІром е т ея» наводить сум і

на

мешканця

Ч:ерняховсьного

вулиці

О.

Гай·

воронського,

. .. ЧИ:'vlало 3 вами

проблем у сьогодні. Ба­ створюємо самі

їх своєю безгосподарніс­ ІЮ, байдужістю, пасив­

t і l с тю.

І{ ол и ж навчимося самих себе, жи­

Т! <!важа ти Тlі

не

лише

с ь о годнішнім

;J HE' ,j'1

ПОТУРНАК

С.

ЕЕ

проржаві:шми

Р"С ТИ­

,·: i') :'ї'H~i".

ще

Янби

.\;0

НІІЙ

В. день

Бf>РЄ:ЗО ЧЩІУСЬ

одне

наша

зможе

назу .\1~~

воля ,

навести

порядок

до

цистер­

море

на

CJТPYToxiMiKaTi в подарували б цих

кві-

тому, належ­

складах і

добрив, розкішну

чудових

ро-

i!JOf\ ...

В. ГCJ:lOBa Н;!

БЕЗИК,

НО'\lітету

охоро­

прнроди;

Н. .1ікар

КУРІЛЬЧИК,

токсикологічного

Ві;:(Ді.lення

санепідем-

rтaHцi ї;

О.

а грон о ма п о 3<1ХИ('

рослин

Міс·

навіть

Це

Ц Є'lІт р і міста така на «\І оз аїна».

1і н ...

З.l0щаСНИ~1

заїха:!1І

зберіГi.lНIІЩІ

4.

Гречок

J.

унладе­

назвати

згоди

використанн я.

заВДЯКIІ

Н іі ВІ;РУГН

ХВИ.1Юf.ТІ>­

із

.I~'Q

:теті

господарств ~

:\Іабуть,

дуж е

добрив ніКО :I!! б не БУ,10. На снл ад і є. також пе·

як

патріоти

та.

Н ;:Щ !

с казав

аг рохімік

зна­

кіноте­

тротуарні

Відчувається,

прострочеНИ~І

:IОГОНОВСhl>ИЙ,

Но .nи

ста ­

що

~aJ;іНЧIІВСЯ О 14 годині. ТО'\I У С!;.lад був на замку. Щоправда, біля нього без­ ліч тари 3 хімікатами. Х9чеш бери, хочешНРОСТО ДИВИСЬ. А поруч

II 'я тсот

Лlін ,>,

ць о ;- о ПРІ!­

подібног о

із

Te p~1 і HO ~I

З

ІнаЮJJС

новища

Р <JДГОС ПУ

газонів.

того,

е

СТІЩН,lll

ПраЦI()Є~1О з ОТРУТО­

Але

подалік складу, Говорити про СВОЮ діяльність У нього великого бажання

що

не

Склад, дс він працює де­ кілька років , в аварійно­ му стані... П.l а Т Я Тh ко­ піЙни ... Здоров'я н('щ1.є. ...

...

не·

};о

скверІв,

подивіться,

но

---

ра­

нас

Міських

атру «ПрьметеЙ». Чого цей сквер не ого.родити ?

:mов\'

цьому

турбує

вигля.д

наsпроти

нас гато

ПО;JЦЮЄ Б

нам

робимо

ходиться

П ОН ~' РН~'в шись ';<' ;\Іісто че­ р е :, ;\ссять роnі .в, вона

--

,

,не

ті,l ЬКИ !

:~ ; · :') r<)!: i~n( : "

ДИНИ

нраси

і

Ер і зь

"і!',

І

на

HiE~ ! .:!{

шп :ш н н

dдp el:~'OI()

.>раЗI'О!ЮГ О

:зраДИ. і Н

пи­

11(> [! O.lli-

і

.,ИСІ,

і

в

прод укти,

ав торп .1иста.

ион : .

пЄ'

І

не­

посадилtl,

Зокрема

ро~\вантажу­

і;О:!И

с()6і

зу пин­

ПИ :ІУ.

ч о ~!~' [І":'>'1'<1В « ТЯП-,l }! ;: ;'>. І~и­

н е пуннтуа.lh нос ті.

в

y;llO!3ax

х.ї і б,

.1UH,l

;.r f ТЬ,

Х О ДНТ!!

городи,

таЮ'IН: «' Ю\ l,\' В\"lIIЦЯ ч;; с, ­ її

Бідн ()в ить сл

Л'Т

СТ:JБгі

П р,l[зі

:'vн.' шка н ці 3-,1 \l; , ;р ('р"і іо­ Н \' . Н ас ц іКііВI;ТЬ. К О.іll ГІ; НСІ[jешті ІЮ LJ\':lиці Ч,'р ­

Д УЖl'

Т С :ІІ\,

ють

ЛІІСТИ

авт06у с на

і

під'їздів

вулиць,

і

травою,

до

.11щі ше.

ти

у

не

біJJ.Ii

-

зовнішній

СТОЇТІ>

порядок

ПРО­

сом

будинків

бе вдома, у Бр,шар ах, ~ІИ ж в З}IОЗі. Хоча б зроби­

на ,вЄ'сти

цИХ

універмагу

г.рядки

.,\" 10 та N'g 10-.'\ по ву­

п о ру'!

вирішення

та

Згодна 3 автором ли~ та . Чомусь останнім ча­

місяці.

С('­

po:JMiphOB\ЇOTb

а тепер

-

кар тол.1Ю»,

Т\'Т

а:Іе

З робітником радгоспу « БОбрицький » А . А. Ан ­ зустрілись

ГлузськнЙ.

заросло

;ІН

:j:JНBOBY

Кё.:!а:J::.заЦ:l0. т~.ї ы1ии чи ста!lЕ:' обіЦяне дійсністю,

б.lем ві;:{ нас нс за.lежв ть,

Добре,

біля зелені

краще

як 1 своєї

чекаю, новоІ,

\'І ає їх і б!.lЯ будинків ло ву лиці Енгельса. Правда , деякі господарни зроби­

l.:С:.JЯ

:J:C.HH;! }і;-: po()t'r;!~ 'l\' ~ J

із

складу

ра­

RCC тут у бур'янах. Не !10 6ачиш кв і тів і біля

!ІН)

ЕНГС .lьса т у рбує інБіля г ас троному SQ 14 ролашоваl'ИЙ май­ Д<JІ!ЧИІ; Д ЛЯ ан томобі.lів,

тися ?

багато

r

А що ж «експозиційний зал " склад, де повинні зберігатися добри­ ва? Тут порушення всіх правил і законів . Будів­ не

« Тепер ЖИТТЯ ,

I~. ОЛЯ lІи цька,

\'пр ав ' l' O l'U(-

!'~ О:'\ J :: і :~і ,їf ~: ~ '

ТИМ, ХТО НАВЕДЕ UОРЯДОК НА СКЛАДАХ

ля

та­

і

(фОТОХРОНіка ТАРС­ РАТАУ).

театрі-

ImР О ':Ш !'і r)\'\

;" ~!i -НHi

завтрашНlИ т епе р

ковості ,

ПРОДУlщії. РАТАУ.

запропонували

проїхати гою? Цей

ЗЮlI>н е

вість нав чити ся нео60В'н:з­

меб,lів ,

...

Сьогодні курс на радгосп «Бобрицький» , По дорозІ потрапили в шлейф пилюки, який

не

яким

сі 'в,

піДсl0ГИ . магаЗИНІ!

Повідо.ftляє

доро­

У

а

телебаченні

М. А.

-

РОI,ів

4()

тг('('ту

на :JУ ПІ ІJ!І,~' <, ТРІIК ОТLI);;на ф аБР ИI{3 '>. Вп ізнаєте п () ч еРJ, диб­ рих старих з аlТіЙних ча­

надходитим е

т а кої

на

рОЛі »,

IllНО,IОЮ

--

праціu­

обіця:m,

годні і він с е р ед деф1ц и­ тів. Читачі хв илюю ть ся:

МІ!

яностей призна­

ремонту

вікон. дверей U(омісяця в

РОЛІ» І, іно а l\Тора,

;'1l:Hl'.

Hln') T CJЇ~I,

Б .lіт;;:-;:

виправда:!Ося

.-ІЮДЮІ

ді ,lьниці

Ill\Ш-15 трес ту « Бро­ ваРИП!JОМЖИТJlобу д '> .

чено

;,{.lі;

Л І С!l I ЕС ,

РУХ авт ()б~'(:іВ .""''<! :):30') іі ПЦ) ('''<оіl<1 .іl!. а.1 '_' РО'1 'Н:! не Нt!j ·;lJf!~ї{НЬ . х Вор;: . . І

І. Г .

В. БОНДАР€В,

набуває Новинну

В::ОI!і! ­

<, 3вЄ'ртаються

I-lаРПСНJ,а .

з амазка дерева.

не

І

справа

брнгади

начаЛЬНIfК

все

Він

а

І;ованам.

Щlрl,е ·

бітникам

ХІМІЧНОГО

ДОВГО ність .

в

і

доручена

виготовляється

а

ту

лінолеуму

чай

деяні,

Серед невідкладних і трудомістких робіт -- стяж­ на під під.l0ГУ , YK.la-

всі

підприємств, які повернулися обличчям до

І

З:l

TopriB.li

.1ИЦЬ

систем.

розпо­

і

міських

безгос­

нличе

в о дяноІ

тері; ,

що

опа.lюва ,l ЬНОЇ

виконали

р о(іот и ІІа стадіоні, Спасибі нолентивам

цтва,

якої

і

видають

НИІШ

і :з

розпочалися

пробування

.:\і о .

-

('(':ІОН

лг і :.!.

не д сс тат н ьо.

ніж

робіт.

аl,ТОВОМ У

чали БJiагоустрій терит()­ рії. а танож продовжують

-

звичайна

вже

обсяги

ме­

м е режі

ми

т<;·1

завершують

інженерних

ІІкі

:юв нішні

ходів

не-

Тан ,

равління

ШОСТКА (Сумсьна область). «Рідке дерево» назива є ться

вже

дання

реж,

Ц У І,Р У

(сантеХНіЮі).

пла ;ІО~аЩ

їм строни робітники Київ­ сьного будівельного уп­

ЗАМАЗКА З ВЛАСТИВОСТЯМИ ДЕРЕВА

так

яні

H-:УР Н dлістаill

l ':I~·:JCI>ни іі.

:,,, : і I1Рlа є. Тh U:

0("·

нае:!с!:трн ­

зрсзумі ТН- ,

(є.lектр ики)

t\БУ-522

ІіI)Ж

Ha~

таннього

рад­

суБПіДРЯДНИI{іВ

t\БУ - 422

ст у;"ії

3.1-\тора ,

НІіОСЬ

Л.

1\1.

новт

добра

... А СЕБЕ НЕ ПОВАЖАЄМО

Хочеться відзначити на-І

ших

.J.~:"J} ~

СВОЮ

Моє .micmo-.AlОЯ турбота

РУДЕНКО,

вони не підведуть,

іні­

знайти вихід. Так , НОМП­ лексна бригада МУЛЯ!Jів П. І . Jlипинського добро ­

нас,

спеціалі­

що лю·

"ЧЕКАЮ [Н і : ЮД

--

г ,'Iу;1сы-lн::

тора.

на ви­

наших потреб і обіЦЯЮТЬ виготовити спортивний ін­ вентар для стадіону (зпм і ГСКТБ мийного облад­ нання) , вхідні двері та підвісну стелю (завод алю­ мінієвих будівельних кон­ струкцій). МИ віримо, що

намагаються

Допо­ з

стримують

підлоги,

проявляють

самі

ціативу,

столярні

виготовленню

заїчної

ди

вільно

молодих

відсутність

Приємно ,

понад

малярів, який відбувся 13 червня на новобу дові. Серед . труднощів, які подекуди

шувати ,

\[Н:\.І\ІІ.І \ І

з ФР О НТУ'> . ,'іс- р. 'Ю РН(" ', <·j l :щ;і і

консерв уванн я

Сьогодні У стінах нової школи вже трудяться 47

Сіl . l<lват

<.

від

профкому

імені

\

" "і і l; ! Н

«51 НСЄ' життя працюю в liіlf" ~lатографі » . ГОВО­ РИТh ,штор. А ще по­

борній посаді попередня робота, посада.

голова

\

[;

роботи

трнва:шіt час маіkТ;Ю\1 епізоду. А пот і:lІ :1 Н ІШ:І' !­ ся фі.1ЬМИ <, '\. іОНI),10Г->. « Пр ем ія», і rsci іюбач н ::и глибоного , цікавого і ніби lІ ез н айо~IОГО з овсім

закінчен,

ня їх повноважень

госпу

ТРИВАЄ НАПРУ»<ЕН"Я

1\ ;'

роботи внаслІдок їх об­ рання на виборні посади в профСПіЛКОВИХ органах,

тру­

колективу .

по­

передбаченому

не­

рішення

в

за

раДНі! ('пlіО ГО

J' ,nУЗСЬ J\иіі

п'яти

лише

'JpACIIOM Ч е рвоного :Jас; уги в

I\I C/J T Hi»

повноважень

допускається

f ' ;іУ~СЬ J\И: і

lІерші

CO:JД3T [юне і

закінчення

виборних

А.

В l, аРЛI":;Х "у ВОl'Іl l "с" МііЄ бро;{~", " П Рli і'l lrюн

адмініст­

протягом

років

М.

К):lає.ІР, '< Д іН';;I!!" :\ х:; раlіТС РО \I " , <. Т 11 Х I1 і : ,.".1 0Н » , ('. Ta F::' ] !іРІ{5! ;[tH ~ :\ ()і,С3НЇі3'> і 6 1:r r)!J ! пi:~lii

раЦIJ робітників і служ­ бовців, котрі обиралися до складу профспілкових

органів,

»

[[ ожаРСh l і ні1 '>.

ноленти­

ІНІЦІативою

О Д,)FJЖJ:l:h" Ніносту;,і І <, \іо с ·

JііНОфі.1Ь'llах

Звільнення

34.

j

i:ll.

Г1 0ГО

порушують

трудових

13аО: : : : ,; : 8 11;,

HOMHCТl'Ц THa.

вів.

цям,

Стаття 27. ковий комітет

законодавства

права лок,

об­

слуговування.

ний дати

ням

ррфс: '

братін

Р03ВН ТІ, У

уп­

вони прийнятІ з порушен-

тощо.

дольовою

зобов'язані

виконання

пестици­

за

Стаття 22. Надавати право райкомам проф­

за

органи

внесенням

отрутохімікатів, дів

ковІ

припиняти

пре:llії

ТРУДОВОГО Прапора

ПРОфсПІЛ­

28,

ni"

ної

наГОРОДЖ('IІИf~

равлінських рІшень гос­ подарських органів, якщо

контролю

раціональним

Стаття

навко­

середовища.

профкомами

страЦll

Стаття 21. За рішен­ ням профсПілкового комі­ тету адміністрація зобо­ в ' язана розірвати трудо­ ву угоду цівником

ня

д'ї""""

мlї

фіЛЬМ

.....

"рІ"'!

.1ауреат

пре:lІіІ артист

ТВОРИМО КОЛЕКТИВНО

О'оріlll<а .

:3

СТАДНИК,

j{орссгю ндент

, Нове

ЖИТТ$j'>-

газети


•••••••••••••••••••

оо

•••

о

•••••••

оо

•••••••••••••

оо

оО

••••

О

нове оО

••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••

оО

оо

••••••••••

оо

ОО

••••••••••••••••••••

оо

роки,

оздоровлення

тей почалося

в

ПРИUlкіль­

них

Піонерсьних

рах

праці

і

ді­

та

табо­

віДПОЧИНI{У.

Всього цими формами віД­ починку було охоплено

3319

учнів.

У нинішньому роцІ від­ чинив двері і військово­

СПОРТIі;ВНИЙ табір у Ka~~­ нівці.

За

програмою

В1И­

сьново-польових зборів У ньому о:3Доровлено 430

- старшонласни­ 1ОО учнів орга­

хлопців

!іін.

Для

ніаувала відпочинок в Єв­ паторі'і районна ДЮСШ. Більше уваги приділили

школнрам' а багатод~тни~х і

малоаабеапечених

22

Для

ратив

СІмеи.

таких дітей коопе­ «Либідь».

аакупив

путівки у піонерський та­

бір «Біла Діброва».

Він

же аобов' язавсЯ аабеапе­ чити їх шкільною фор­ мою го

до

нового

нанчально­

року.

Відрадно. що літні ТУР-

Оо

••••

но

цятьом

райком профСПіЛКИ на ор­ ганізацію роботи піонер­ ських таборів виділив

станції.

з

блиаько

Добре органІзована пра­ ця школярів у середній І

восьмирічній

серед

ванців. внесли

карбо­

Вагомий вклад бааові господар­

і

ства.

Подорожувати

школярі

цьогорічних

літніх

шкільних канікул це особ­ ливо характерно. у похо­ ДИ, поїадки по Карпатах,

Чорноморському

узбе­

режжю, по місцях рідного краю вирушили вихованці

Семиполківської,

За-

аим'янської,

Кqлинів-

ської, Великодимерської, Русанівської. Пухlвської середніх,

практично

усіх

рики

Серйозну

увагу

приділили

госпі

«ПлоскіВСЬКИЙ1>,

радгоспній

І

в

рад­

У

їдальнІ орга­

нізовано безплатне харчу­ вання школярів, забезпе­ чено

підвезення

жовому турБОТj\

їх

на

транспорті, дорослих

відповідають

гу-

На юнІ

ударною

працею. Більшу частину ранніх овочів зібрали уч­ нІ. Вони трудяться також

заготівлі

борошна,

А

учнІв.

переможни­

ионкурсу

школярів

у Літках у ФіліалІ фаб«Юність»

працюють

народного

де зараз

допомагають

не

уч­

дорослим,

перерахувати.

стоятимуть

вони

Не

осторонь

й жнивних турбот. Голов­ не, що в такій ось працІ вони знаходять радість. А восени, після підбиття пІдсумків п'ятої трудової чверті,

найбільш організо­

ваних, ють

працьовитих

чена­

з

запізненням редакції

великим

В. ГОРЕНКО, районного від­

інспентор

надіслав

начальник

до

жит­

лово - експлуатаційн о г о об'є;щання « Бровари» II~c

;) І\вітвн

<. Новому

p.~'

1\.

житті»

була надрунована під

таким

ній

розповідалося

55

NQ

стаття

заголовком.

В

про

не­

щасний випадок Із хлоп­ ЧИНОМ, ЯКИЙ покалічився несправною

гоЙда,1]{ОЮ.

П. Яришев.

€.

домив,

що

глянуто

статтю

на

ціВНИКіВ

Він повІ­ зборах

ЖЕО,

визнано

яні «малі форми» не відповідають вимогам, не розраховані для Ігор до­ шкільників.

Нині планується уклас­ ти

договори

роз­

лення

пра­

атракціонів,

критику

справедливою.

Дійсно, дитячі майданчи­ ки біля житлових будин­ ків погано обладнані. де-

на

нових

виготов­

спортивних

провести

їх

заміну. Зруйновані «малі форми» ремонтуються. Від редакції: Напевне така відповідь не задо­ вольнить багатьох бать-

вІдділах республІкансь­ ких, обласних І мІських газет, найбільшу увагу буде придІлено конкурсу оригінальних

I!роблемістlв

двоходівок

-

почат к І в­

ців, звІтам молодих ком1І0зиторlв З аналІзом їх творчостІ вІдомими про­

блемlстами МИ

німи

\IУ

що

І

1

ІІОВІ,I"\I.!іІ.111

травнн

21

в шко­

лІ ,Nq 3 ПРОХОЩіВ 11 Все­ СОІ')ЗНИЙ учбово-трену­ вальний

матч

юних

ша­

хістів-броварчан з воро­ НС1hКИМИ майстрами. Цсй

вав ний

турнір

організу­

благодійно-комерцій­ шаховий клуб « 14-й

чемпіон сВіту·> молодіжно,творчого об'єднання

,< ПОГJlНД" JiHCMY.

М іСI>КlЮМУ

ЦІкавІсть 1маганнн

нІсть

і

масовість

довели

своєчас·

створення

робота

нкого

ГО;lОвним вищеннн юннх

спрямована

чином

на пlд~lайстерностl

шахІстів

На

нлубу,

дІлу

народної

освіти.

знімf'\

зи

бачите

постійного . с",ддю :змагань. сьних

шахів,

вича

ПОJlновника

Івана

Федоро­

С:lави

Пісоць­

дирентора

школи

Тищенка і захопле­

ного

грою

кого

]\і" ча

таких

ветерана бровар­

відставці

\'

~~ МИКОЛУ ГРІІІ'ОРОВИ' Коб~·. Сеанс одночас­

ної

грн

дає

майстри ('андр

А

нандидат

СПОРТУ

Jlунів ,з

1 --

чемпіон

"НО!і8Н

.. О . . 'иН·Та

ІО

CBiT~">

вачів,

Як відомо, 1987 року Ha~ вІдбувся перший

такии форум шахістІв Радянського Союзу.

Однак на цей раз про­ грама фестивалю буде більш насиченою І цlна­ вою. Наприклад, крІм конкурсів

Олен­ «14·Й

снладати-

Із

Советов

основних

три-

lііЗt~lа

А.

н •• IХОДНТ С I"tl.lх()да: ВТОIННі.....

речІ, ми вже одер­ згоду бути присут­ на

нашому

святі

від

шахово­

москвичІв

ків,

яних

хвилює безпена

встановлених у дворІ

гой­

далок

вка-

зані

і

гІрок,

заходи

на

Адже

розрахованІ

перспективу,

тиною

може

лихо у того

а

з

будь-який час. До

ж

H~

зрозуміло,

знайдено винуватця трагедії і як його рано. повіді

ди­

трапитися

Тож по

чи

цієї пока­

чекаємо

від-

суті,

і

з

силати 105 карбованців на рахунок ~ч 465402 в

Броварське вІдділення Агропромбанку МФО 321499 молодlжно-твор, чого

об'єднання

"По·

гляд".

Кращим говування

буде

й обслу­

учаснииlв

фес­

тивалю: МТО «Погляд» виділяє ЇМ два шаховІ комп'ютери, а міський

будинок пІонерІв авто­ бус для екскурсІй до Ки­ єва. КрІм того, підсумки

позиції, міжнародного гросмейстера НО-рІчного

прОфесора

кожному

радянської

Олександра

учаснику

фору­

му, а його хІд висвІтлю­ ватимуть республІканськІ засоби масової Інформа­

налу

цІї.

«Шахмати

В СССР»

мІжнародного майстра АнатолІя ГеоргІйовича Кузнецова, п'яти воронезьких майстрІв, близь­ ко 20 IШlхlстlв З Брова­ рІв. А бажаючим при­ їхати

нас

:ln

ради~1n

компози­

роздІлу

видатних

Бажаємо

бадьорості,

Броварське районне виробниче об'єднання сСільгоспхімія» запрошує на постійну роботу: водіїв;

трактористів на Т-150; трактористів на навантажувач ПТС-77; слюса рів-ремонтників. За

сто

довідками

Бровари,

звертатися

вул.

за

Чкалова,

адресою:

М!!

7-а,

. МІ-

відділ

кадрів.

РЕСТОРАН сЛЕЛЕКА» У СЕМИПОЛКАХ приймає замовлення на проведення урочистих

вечорів, весіль, проводів до армії з МУЗІІЧНИМ супроводом. Звертатися в кафе ('. Семипо­

Управлінню торгівлі Броварського міськ­ виконкому на постійну роботу потрібні:

125 220 -

бухгалтери, .оклад 150-170 крб., продавці в продовольчі магазини, оклад крб.,

начальник

торгового

відділу,

зин «Дитячий світ», оклад - прибиральниці, оклад З

оклад

І<рб. комірники на продовольчу базу, в мага­

питань

150 крб., 90 крб.>

працевлаштування

звертатися

на

відділ кадрів.

139,

Н<І.1-

На занінчення для тре­ нування

пропонуємо

в'язати двІ дівки (БІЛі

пунктами

Броварського

і

склотари

управління

мага­

торгівлі

проводиться

місячник по прийому склотари від населен­ ня з І по 31 липня. Склотара приймається

необмеженій

в

кількості.

Громадяни міста та району! Сушіть яблука та інші фрукти. Заготконто­ ра гарантує їх закупівлю згідно існуючих цін. Огірки,

засолені за народними рецептами, в осінньо-зимовий період будуть закуповува­

тися по цінах за домовленістю. ДО УВАГИ ГРОМАДЯН МІСТА! Жіноча рада міста буде вести прийом гро­ мадян кожної третьої суботи місяця в примі­ щенні міськвиконкому в кімнаті М!! 204 з 9.00 до 12.00. Міська жіноча рада.

задачі-двохо­ починають І

дають

мат

що

діаграмах.

на

роз­

Приймальними

зинами

за

два

ходи).

OprKOMITeT,

Адм.ініст.!,ація. оргаНІзаЦІІ

І

партійна,

весь

профСП'лкова,

колектнв

I<САТП·l002

комсомольськ..

висЛовЛюють

ре співчуття І<расновіll Лідії Іванівні з приводу ної смерті її чоловіка КРАСНОВА Валентина Мнколаilовича.

щи· передчас..

ГО

і

споживчого

ревізору чоловіка

профспілковий товариства

І<расновій

Лідії

КРАСНОВА

за­

Загублене

посвідчення

комітет

Броварського

ВИСЛОВЛЮЮТЬ

Іванівні

в

Валентина

інваліда

війнн серії 11 Н. 181091, вндане ровича. вважати иедlАсним.

щире

зв' язку

З

місько,

співчуття

смертю

її

МИllолаАовнча.

І иа

групи ~икої Вітчизняної ім'я Бабія Степана Федо­

радянських

конкурсу

ще висвітлення композиції У

на

Загублене посвідчення учасннка Велнкої Вітчнзняної війни серії Д Н. 714609, вндане Броварським міськраАвійськкоматоlo! на ім'я Писаиого Івана Сергійовича. аважати недIАс"им.

кра­

шахової шахових

Кнен

ЯЗЬІке).

ВОЛОШІІНЕIJКО_ апреля 19J7 год., срt>да. пятннца. суббОТit

17

Заступник редактора В. ТУГЛУК. АДРЕСА

РЕДАКЦJI: 255020, Київська область, М. Бровари, вул.

Київська, І54.

Т~",ефоин: редактора 4·03-76; заступиика редактора, 81ддlлу партlАиоrо .итт. - 4-04-61; вfll.ПОВідального секретаря, вІддІлу сІльського rocnoAapcT8a 4-23-26; .Іддlлу проми;;.10востl і соціаЛЬJ!ИХ питань .оо 4-02-92; відділу листІв і масової роботи 4-04-81; віддІлу радІо­ інформацІї

-

5-13-91 •

1l\'\'\о:':1РН>І

I'W":"HCbILOI'O

оuласного упrаНЛіннw у \""(JРЗН3Х НИД3НННЦТА, lюліl'рафії і книжково, Д'!,І'("<І ,Іц,\'~ярні' КцїНІї ... в. 'H~.,lA.,·II, .. БРІ'Ц'Ч'"'І k\'J!. КиіМ("I.~.) 1!)"

Індекс 6І285 • Друк офсетний. кований

аркуш.

Topl'iBJ1!.

обеп

І

Тираж

16.298

примірників. Замовления

~=--------~-~

БРОЩЦ)('І-.~а

міцного здоров'я,

особистого щастя, успіхів у праці.

Правління

за­

композиторів і підведен­ ня разом з редакцією «шахматы1 В СССР» під­

депутаТ()k

ком­

Павловича Гуляєва-Гріна І завідуючого редакцІєю шахової композиції жур­

дач на кооперативний мат, огляду підсумкІв ве­ ликих змагань останнІх років, творчих доповідей

сумкІв

і доброту.

жанрів І.ДВО­

багатоходових

конкурсів

Висловлюємо глибоку повагу і вдячність за добросовісну працю, душевну щедрість

адресу: вул. Київська,

усіх змагань фестивалю буде видано окремим збірником І розіслано

ветерана

дач та етюдІв) І розв'я­ зань, тематичних бліц­

народныx

украинском

P~дaKTO"

етюдиста­

складання

оригінальних

ЖН]НI:.>::t ОРГ2!іН Броварского ГОРОДСКОГ() КОМЧ\'ННl'тнческой партин УкраинЬІ. город·

(foi;OI'() Н ~'айонно'f'О \:~()Й: О(I.lі"tСТИ. (На

. {,н!

у

Воронежа.

Сl?РПНЯ

ме найбільш вlдповідаль­ в пансіо­ ний екзамен: ДІброва» наті «БІла проходитиме 11 Всесоюзний фестиваль шахових композиторів І розв' язу­

у

Олексійовича з

лок.

АРУГ А АКЦІЯ ,,14-ГО ЧЕМПІОНА СВІТУ"

цій

міста.

І

країни,

До жали

ва,.

Володимира

Адміністрація.

НІШ ШАХОВІІ; КЛ'l6

,\111

КУТОВОГО

50-річним ювілеєм.

подарунки.

"Звинувачується баЙ;l,ужість" Відповідь

Колектив БМУ-35 тресту сБроварипром­ житлобуд» сердечно вітає начальника

також

Всіх діЛJ1НОК господарства,

ні

ВІТАННН

школярии,

очищеннІ

КрасилІвської

СОНRЧ НІ

«Кращий

трав'яного

на

учні

ма­

професІєю»,

цій

справі

:зерна.

охопи­

Вони

працюють разом з дітьми.

чинку

ааплановано

вчителі,

стала

районного

очолили

на

800

цею

за

шкіл району. Такими цІ­ кавими формами відпо­ ти

них

ЛИНОї Димерки. Тут ство­ рені учнівськІ ланки, які

любили в усі часи. А ось для

шнолах Ве­

операторам

:.....

.

допомагаютJ.

шинного доїння у радгоспІ можуть дати відпустиу влітиу. Особливо стараннІ у праці двІ подруги, двІ Оксани Москаленко І Зінченко, До речІ, перша

1880 РОК"

.. ,.

практич­

тваринникам. ЛІтнІ нанl­ ку\7Іи не винятои. Саме заВДЯI\И юним помlчнинам тепер БІльш як двад­

у розпалі і п'ята трудо­ ва чверть. Чимало учнІв зайняті на сільськогоспо­ дарських роботах, на які одержали дозвіл санепІд­

тисяч

шиоли

цілорічно

боти по оадоровленню ді­ тей стали справою і для райкому профСПіЛКИ пра­ Цівників агропрому', і для бааових господарств. Так,

30

21 ЛИПНЯ

оо

••••

середньої

ЗНАХОДЯТЬ В ПРАЦІ РАДІСТЬ Цього літа, Яli і в мину­

••••

життя

Канl"УАи, ~aHi"y.AU •••

лі

оо

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

сторінка .

-+- 4 •••

00

Н.

3958.

АРУ­

-

#116 1989  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you